Husforsikring. forsikringsvilkår gælder fra oktober Ring til os på eller besøg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk"

Transkript

1 Husforsikring forsikringsvilkår gælder fra oktober 2010 Ring til os på eller besøg

2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel Ia om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven 34, i. hvornår kan jeg fortryde min forsikring? Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem om din forsikring, træder i kraft senere eller den træder i kraft med det samme. min forsikring træder i kraft senere Hvis du køber en forsikring som fx træder i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage fra forsikringen træder i kraft. min forsikring træder i kraft med det samme Hvis du køber en forsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage efter du har modtaget policen. sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: If Stamholmen o Hvidovre Mail: Telefon: 7o hvis du fortryder Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. 2

3 Husforsikring Brand Stormskader Vand- og frostskader Tyveri og hærværk Brud på glas og sanitet Anden pludselig skade Skade på skjulte rør og kabler Skade på stikledninger Entrepriseforsikring Husejeransvarsforsikring Retshjælpsforsikring Svampe-, insekt- og rådskadeforsikring (tilvalg til Standard) Skade på skjulte rør og kabler (maks. afskrivning 3.ooo kr.) Skade på stikledninger (maks. afskrivning 3.ooo kr.) Bygningsmæssig tilpasning af bolig ved handicap Ingen selvrisiko ved skade på skjulte rør, kabler og stikledninger Ingen selvrisiko ved skade på glas og sanitet Skadedyrsbekæmpelse Skader forvoldt af gnavere (mus, rotter og husmår) Garantidækning Kosmetiske forskelle Vandskade Super Skade som følge af udsivning fra synlige rørinstallationer Skade som følge af opstigning af grund- og kloakvand også når der ikke er tale om sky- og tøbrud Skade som følge af nedbør der trænger ind i huset også når der ikke tale om sky- og tøbrud Tab af vand og olie i forbindelse med en dækningsberettiget skade på skjulte rør og stikledninger Hus Basis Hus Standard Hus Super 3

4 et par ord om husforsikringen Husforsikringen er den forsikring, der skal dække de økonomiske tab, du kan blive udsat for, hvis der sker skade på de forsikrede bygninger* og bygningsdele. De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye (nyværdi) medmindre andet fremgår af disse forsikringsvilkår eller policen. Herudover dækker forsikringen det erstatningsansvar, du som husejer/bruger af ejendommen kan pådrage dig ved at påføre andre personer eller andres ting skade. Endelig dækker forsikringen også omkostninger ved visse retssager, du kan blive involveret i som husejer. Bemærk at denne indledende information alene er en kortfattet oversigt, og at skader altid opgøres i henhold til de fuldstændige vilkår side 8-3o. hvad består forsikringen af? Husforsikringen indeholder følgende: bygningsbrandforsikring Hvis der er lån i din ejendom, vil panthaver normalt stille krav om, at der tegnes en bygningsbrandforsikring. anden bygningsbeskadigelse* Dækker bl.a. stormskade, vandskade, tyveri, hærværk, anden pludselig skade, brud på glas og sanitet, brud på skjulte rør, kabler og stikledninger og som noget helt særligt indeholder din Husforsikring hos If også en Entrepriseforsikring. Denne dækker hvis du bygger nyt hus, samt hvis du bygger til eller om i dit nuværende hus. husejeransvarsforsikring og retshjælpsforsikring Husejeransvarsforsikringen hjælper dig, hvis du som husejer pådrager dig et ansvar som følge af skade på andre personer eller ting. Ved visse retsager, du som husejer kan blive involveret i, dækker retshjælpsforsikringen dine omkostninger. Desuden kan du vælge at udbygge din Husforsikring med: hus standard (med eller uden svampe-, insekt- og rådforsikring). hus super * Se ordforklaring på side 28. 4

5 hvordan skal vilkårene læses? Husforsikringen dækker mange forskellige slags skader på de forsikrede bygninger* og bygningsdele, men den kan naturligvis ikke dække enhver skade eller alle tab, du kan komme ud for. I så fald ville den blive alt for dyr. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvilke skader den dækker, samt hvor, hvornår og hvordan den gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad Husforsikringen kan omfatte i ét vilkårshæfte. Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt at have forsikringspolicen ved hånden, så du samtidig kan se, præcis hvilke dækninger du har købt. ordforklaring I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og en *. Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordforklaringen, som du finder på side 28. hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide hvem forsikringen gælder for se afsnit 1.1. om den/de ting, som er blevet skadet, er dækket af forsikringen se dækningsskemaet. om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen se dækningsskemaet. om der er selvrisiko se afsnit 6. Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske risikoen for skader. hvad gør du, hvis skaden sker? 1. Du skal efter bedste evne begrænse skaden. 2. Ring til os så hurtigt som muligt og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader. 3. Smid ikke skadede genstande ud og lad dem heller ikke reparere, før vi har sagt ok til det. Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning og/eller reparatør. hvad skal du også anmelde? Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os, fx hvis du bygger til, se afsnit 1.9. Anmeldelsen skal ske inden forandringen foretages. hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. Se i øvrigt vilkårenes afsnit se også vores hjemmeside Her finder du bl.a. gode råd om skadeforebyggelse begrænsning af skader klagevejledning Du kan også anmelde skader på vores hjemmeside. 5

6 Almindelige forsikringsvilkår indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Mangelfuld eller forkert vedligeholdelse Besigtigelse Betaling, gebyr m.v Indeksregulering Ændring af pris, forsikringsvilkår, forsikringssummer og selvrisici Forsikringens varighed og opsigelse Ejerskifte og øvrige risikoændringer Forhold i skadetilfælde Forsikring i andet selskab Dækningsundtagelser som følge af gyldige sanktioner og opsigelsesesklausul Naturkatastrofer, krigs- og atomskader Klagemuligheder Voldgift Dækningsskema Entrepriseforsikring Hvad dækker forsikringen? Forudsætninger for dækning Hvad dækker forsikringen ikke? Garantiperiode Erstatningsopgørelse Sådan beregner If erstatningen Afskrivningstabeller Svampe-, insekt- eller rådskade Særlige erstatningsregler for Hus Standard Særlige erstatningsregler for Hus Super Haveskulpturer, kunstnerisk udsmykning og haveanlæg Bygninger eller bygningsdele bestemt til nedrivning Forladte bygninger Byggeadministration Restværdierstatning Metode til reparation eller udskiftning samt anvisning af reparatør Øvrige erstatningsberettigede omkostninger Redning og bevaring Oprydning Forøgede byggeudgifter til lovliggørelse Flytteudgifter samt andre udgifter i for bindelse med midlertidig fraflytning

7 indholdsfortegnelse 6. Selvrisiko Generelt om selvrisici Særlige selvrisici, hvis forsikringen er tegnet som Hus Standard Særlige selvrisici, hvis forsikringen er udvidet til at omfatte Hus Super Særlig selvrisiko for Entrepriseforsikringen Særlig selvrisiko for Retshjælpsforsikringen Erstatningens udbetaling Hvornår udbetales erstatningen? Erstatning til fri rådighed Husejeransvarsforsikring Hvornår er man ansvarlig? Hvilket ansvar dækkes? Hvilket ansvar dækkes ikke? Skadeopgørelse Retshjælpsforsikring Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen? Hvilke tvister er dækket af retshjælpsforsikringen? Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? Hvilke omkostninger er dækket af retshjælpsforsikringen? Hvilke omkostninger er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? Fri proces Klagenævn Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger Forsikringsperioden Valg af advokat A. Særlige regler for småsager sager med en sagsgenstand under kr. samt anerkendelsessøgsmål Anmeldelse til selskabet Generelle bestemmelser A. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring) Ordforklaring

8 Forsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. forsikringsvilkår for husforsikring 1. Fællesbestemmelser I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om finansiel virksomhed. 1.1 hvem dækker forsikringen? Når der i vilkårene står du eller dig, gælder vilkårene også for de personer, som er nævnt herunder: Ejeren eller brugeren af forsikringsstedet* er sikret Medhjælp, der passer forsikringsstedet* er også sikret, men kun under Husejeransvarsforsikringen Ny ejer er sikret i indtil 4 uger efter ejerskifte, jf. punkt Byggeriets entreprenører og underentreprenører under entreprisearbejder på forsikringsstedet*, jf. punkt 3 Entrepriseforsikring. 1.2 hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker forsikringsstedet*. 1.3 mangelfuld eller forkert vedligeholdelse For at opnå fuld forsikringsdækning skal forsikringsstedet*, herunder udhuse, garager osv., løbende vedligeholdes Det er en betingelse for Ifs erstatningspligt, at sådan vedligeholdelse af forsikringsstedet* udføres. Hvis forsikringsstedet* ikke løbende vedligeholdes eller hvis det vedligeholdes forkert og der som følge heraf opstår en skade, der under normale forhold ville være dækningsberettiget, nedsættes erstatningen eller bortfalder helt. 1.4 besigtigelse If har til enhver tid ret til at besigtige forsikringsstedet* med henblik på at vurdere risikoforholdene Hvis If ved besigtigelsen konstaterer risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan If fastsætte en tidsfrist til at bringe forholdene i orden. If kan også med 14 dages varsel vælge at opsige forsikringen, forhøje prisen, ændre forsikringens vilkår, fx begrænse dækningen, indføre selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring, opsige bygningsbrandforsikringen med øjeblikkelig virkning, hvis forsikringsstedet* er forladt eller ikke forsvarligt indrettet mod brandfare, jf. punkt betaling, gebyr m.v Forsikringen betales forud. Opkrævning sendes til den adresse, du har givet os I forbindelse med opkrævning og betaling er If berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrations- og ekspeditionsomkostninger for opkrævninger, porto, inkasso, samt dokumenter og serviceydelser af enhver art. Størrelsen af Ifs gebyrer fremgår af opkrævningen og kan i øvrigt altid oplyses på forespørgsel Betales forsikringen ikke i henhold til 1. opkrævning, sender If et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at betalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist Hvis forsikringen først betales efter, at dækningen er ophørt, og hvis forsikringen kan genantages af If, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto If kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende betaling, men har udpantningsret og kan foretage udlæg med påløbne renter og andre omkostninger. 1.6 indeksregulering Forsikringen indeksreguleres på baggrund af Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks Reguleringen af forsikringssummer, vilkårsbestemte beløbsgrænser og priser sker ved forsikringens hovedforfald. De i forsikringsvilkårene anførte beløb er gældende i 2o1o Dækningssummerne og selvrisikobeløb for Husejeransvars- og Retshjælpsforsikringerne indeks-reguleres ikke Hvis udgivelsen af det anvendte indeks op hører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 8 Husforsikring, forsikringsvilkår 41-05

9 1.7 ændring af pris, forsikringsvilkår, forsikringssummer og selvrisici Såfremt If, ud over bestemmelserne i punkt 1.6, ønsker at foretage ændringer af pris, forsikringsvilkår, forsikringssummer og selvrisici, kan dette kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode og med mindst 1 måneds varsel. Såfremt ændringen sker i forbindelse med en skade gælder fristen angivet i punkt Ændring af Ifs bygningsbrandforsikringsvilkår kan kun gennemføres efter Finanstilsynets godkendelse Ønsker du ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringen, dog jf. punkt Har Finanstilsynet godkendt, at ændrede bygningsbrandforsikringsvilkår kan anvendes for løbende forsikringsaftaler, uden at dette i øvrigt medfører ændringer i det bestående forsikringsforhold, kan forsikringen kun opsiges under iagttagelse af normalt opsigelsesvarsel Opsigelse af bygningsbrandforsikringen kan kun ske under iagttagelse af punkt forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er fortløbende og kan opsiges skriftligt af både dig og If med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Efter enhver anmeldt skade kan såvel du som If i indtil 14 dage efter skaderegulering eller afvisning af skade opsige eller ændre forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If indenfor samme periode vælge at foretage begrænsninger i dækningen, forhøje eller indføre særlig selvrisiko samt forhøje prisen Forsikringstager kan opsige forsikringen med 3o dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på eller oplyses ved henvendelse. For bygningsbrandforsikringen gælder endvidere: Accept af opsigelse forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen inden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har tilladelse til at tegne bygningsbrandforsikring For bygninger*, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i punkt omhandlede rettighedshavere ophører Ifs ansvar dog med 14 dages varsel. 1.9 ejerskifte og øvrige risikoændringer Ejerskifte skal straks meddeles If, da forsikringen ophører ved ejerskifte. Dog er den nye ejer dækket i indtil 4 uger efter overtagelsesdagen, såfremt der ikke er tegnet anden forsikring. Bygningsbrandforsikringen kan dog kun ophøre under iagttagelse af bestemmelsen i punkt Det er en forudsætning ved installation af ny energikilde som fx brændeovn eller fastbrændselsfyr, at du skriftligt kan dokumentere, at denne er godkendt af skorstensfejer eller autoriseret vvsinstallatør For at If kan tage stilling til om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte, skal følgende forhold anmeldes til If forinden igangsættelse: Ændring af det i policen anførte boligareal ved ny- eller tilbygning. Forandring af bygningernes* anvendelse. Ændring af tagtype, fx fra hårdt til blødt tag eller omvendt. Etablering af nedgravet svømmebassin. Hel eller delvis rømning eller hvis ejendommen ligger ubenyttet hen Såfremt du ikke kan dokumentere ovenstående forhold som nævnt i punkt eller ikke anmelder ovenstående forhold som nævnt i punkt kan det medføre helt eller delvist bortfald af erstatningen forhold i skadetilfælde 1.1o.1 Afværgelse af skade. I skadetilfælde er du forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden. 1.1o.2 Skadeanmeldelse. I skadetilfælde skal du snarest anmelde skaden til If indeholdende så fyldige oplysninger som muligt. Det kan du gøre via vores hjemmeside eller ved at ringe til os på tlf. nr. 7o Tyveri- og hærværksskader skal endvidere anmeldes til politiet. 1.1o.3 Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning og/eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før If har givet sit samtykke dertil. Har If ikke givet sit samtykke kan det medføre helt eller delvist bortfald af erstatningen. Husforsikring, forsikringsvilkår

10 1.1o.4 Ved ansvarsskade skal der straks indsendes meddelelse til If, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. If træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling overfor skadelidte. Hvis du anerkender et erstatningsansvar forpligter det kun dig selv ikke If. Du kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke dækkes af forsikringen forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring således, at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne dækningsundtagelser som følge af gyldige sanktioner og opsigelsesesklausul Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union eller af Storbritannien eller USA naturkatastrofer, krigs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: Naturkatastrofer, fx jordskælv, jordskred, oversvømmelse, stormflod m.v Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Atomkernereaktioner fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt nedfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid Uanset bestemmelsen i punkt dækkes skader, som direkte eller indirekte, er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift klagemuligheder Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag Kundeombudet hos If. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside under Kontakt os. Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på 7o 22 o Kundepanelet hos If. Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet kan dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager der kan forelægges Stormrådet og sager som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen o Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat Ankenævnet for Forsikring. Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon oo En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen Lovgivning. For forsikringen gælder, foruden police og forsikringsvilkår, lov om Forsikringsaftaler i det omfang den ikke er fraveget, samt lov om finansiel virksomhed. 10 Husforsikring, forsikringsvilkår 41-05

11 1.15 voldgift Såvel du som If er berettiget til at forlange skade opgjort af upartiske sagkyndige vurderingsmænd, af hvilke du vælger den ene, mens If vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelser om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af den stedlige civildommer Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet Hver af parterne betaler den af dem valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. Husforsikring, forsikringsvilkår

12 2. Dækningsskema - Hus Basis 1. Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker direkte skade opstået i forsikringstiden ved: A. Brand* herunder bortkomne genstande og brandslukningsskade. Lynnedslag* direkte i boligen. Eksplosion*. Tørkogning af kedler til rumopvarmning. Sprængning af dampkedler til rumopvarmning. Pludselig tilsodning* fra et anlæg til rumopvarmning. Det er en betingelse, at anlægget er indrettet efter de gældende forskrifter. Nedstyrtning fra eller af fly. El-skade*. B. Storm* Nedbørsskade, der er en umiddelbar følge af en stormskade på bygningen*, er også dækket. 2. Forsikringen dækker ikke: Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab. Bygningsdele, bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på blivende plads. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. Lysreklamer og lysskilte. Over- og tildækning til svømmebassin og spa- og boblebade. Vindmøller. Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller op-/udførelse af de forsikrede bygninger* og øvrige genstande. Sker der en videregående skade på andre dele af bygningen kan rimelige udgifter til udbedring af denne dog forventes dækket, dog ikke ved olieforureningsskader. Alle K2, K3 og UN skader, som er nævnt i en tilstandsrapport*, der er mindre end 6 år gammel, på ejendommen. Undtagelsen gælder såvel de direkte nævnte skader som eventuelle følgeskader. El-skade*, der sker under reparation eller som er en følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, mekanisk fejl/ødelæggelse, slid eller tæring. Skade, der ikke kan anses som brand*, fx svidning, forkulning, overophedning og smeltning, fx på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet er ikke dækket af forsikringen. Skade forårsaget af medførte sprængstoffer i fly, medmindre der er tale om terrorisme. Følgeskade af elskade. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Forsikringen omfatter: 3. Bygninger* De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet*. Bygningernes fundamenter indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. Ekstrafundering i form af pæle eller lignende er meddækket. 4. Fast bygningstilbehør: Fast bygningstilbehør* og bygningsdele. 5. Hårde hvidevarer 6. Anlæg til vedvarende energi Energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. 7. Udendørs svømmebassiner (kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 8. Udendørs spa- og boblebade 9. Haveanlæg og belægninger Herunder træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen*. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke kan flyttes indendørs. 10. Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, solafskærmning, fritstående antenner og hobbydrivhuse* Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne*. Haveskulpturer og havelamper er kun dækket, såfremt de er opført på støbt eller muret sokkel eller sokkelsten. Markiser, baldakiner, solafskærmning, ikke murede hegn og skilte er ikke dækket. Plankeværker, stakitter og hobbydrivhuse* er kun dækket, såfremt de er opført på støbt eller muret sokkel eller sokkelsten. Plankeværker og stakitter skal desuden være omstøbte. 11. Glas* og sanitet* 12. Stikledninger* 12 Husforsikring, forsikringsvilkår dækker dækker ikke

13 C. Vand- og frostskader Skade som følge af, at vandet efter voldsomt skybrud* og tøbrud* ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet*. Udstrømning af væsker og damp. Skade forårsaget ved pludselig og tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og damp. Det er en betingelse, at udstrømningen sker fra røranlæg, akvarier og andre beholdere på 20 liter eller derover, herunder vandsenge, installationer, som er knyttet til røranlæg, fx amerikanerkøleskabe. Frostsprængning af bygningens* indvendige røranlæg, der tilfører bygningen vand og varme, samt indvendige installationer hertil. D. Tyveri og hærværk* der forvoldes af personer, der ikke har lovlig adgang til forsikringsstedet*. E. Brud på glas* og sanitet* Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Skader, der skyldes dryp og udsivning. Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg og akvarier. Kloakvand (dog ikke ved skybrudsskader), samt ved vand fra tagrender og nedløbsrør. Skade som følge af frostsprængning af rør i utilstrækkeligt opvarmede lokaler*, herunder loft og skunk, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning*. Skade som følge af, at installationsarbejder er udført fagligt ukorrekt. Skade som følge af vand og nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade på bygningen*. Udgifter til optøning dækkes ikke. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Skade på kummer i erhvervslokaler, brud på glas* eller erstatningsmateriale herfor i erhvervslokaler eller drivhuse, ridser, afspringning af splinter og fliser, beskadigelse af emalje, punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder, skader sket i forbindelse med ombygning, reparation eller vedligeholdelse af de forsikrede genstande. Ikke frostsprængning i rør, skunk eller kryberum, der skyldes mangelfuld isolering. Ikke frostsprængning af udekøkkener og tilhørende installationer samt af rør placeret uden for bygning*. Med undtagelse af glaskeramiske kogeplader, er hårde hvidevarer ikke dækket. Ikke frostsprængning. Ikke frostsprængning. Ikke frostsprængning. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne*. Dækkes også, hvis skaden er forårsaget af forurening som følge af udstrømning fra olietank, dog ikke hvis skaden er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne*. Dækkes kun i opvarmede bygninger. Hvis eksisterende toiletsæde og vandhane ikke kan genbruges af konstruktionsmæssige årsager, dækker forsikringen også nyt sæde/haner i samme standard. dækker dækker ikke Husforsikring, forsikringsvilkår

14 2. Dækningsskema - Hus Basis 1. Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker direkte skade opstået i forsikringstiden ved: F. Anden pludselig skade Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en udefrakommende og øjeblikkeligt virkende årsag. Årsag og virkning skal ske samtidig. Kun skade der ikke er nævnt som dækket eller ikke dækket under punkt A - H. Påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande, der beskadiger ejendommens bygninger* og øvrige omfattede genstande. G. Skade på skjulte rør og kabler* Utætheder i skjulte rørinstallationer og fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum. I forbindelse med en dækningsberettiget rørskade dækkes rimelige udgifter til fejlfinding, der er godkendt af If. Det er en betingelse, at skaden er konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og at du har vedligeholdelsespligten for rørene eller kablerne. Ved Hus Standard og Hus Super udgør afskrivning maks kr. Følgeskader på bygningen, som følge af en dækningsberettiget skade på skjulte rør og kabler. Det er dog en betingelse, at følgeskaden konstateres samtidig. 2. Forsikringen dækker ikke: Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab. Bygningsdele, bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på blivende plads. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. Lysreklamer og lysskilte. Over- og tildækning til svømmebassin og spa- og boblebade. Vindmøller. Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller op-/udførelse af de forsikrede bygninger* og øvrige genstande. Sker der en videregående skade på andre dele af bygningen kan rimelige udgifter til udbedring af denne dog forventes dækket, dog ikke ved olieforureningsskader. Alle K2, K3 og UN skader, som er nævnt i en tilstandsrapport*, der er mindre end 6 år gammel, på ejendommen. Undtagelsen gælder såvel de direkte nævnte skader som eventuelle følgeskader. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Skader, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, fx revnedannelser på grund af frost, bygningens* sætning, tæring af rør, radiatorer, kedler, beholdere m.v., rystelser fra trafik, gener fra dyr, der gnaver eller bygger rede, regnes ikke for pludselige skader. Skader opstået ved almindelig brug og slid såsom tæring, ridser, skrammer, tilsmudsning spild, stænk og lignende. Skader på/fra drænrør, kedler, varmevekslere, radiatorer og solfangere samt rør i disse genstande, tanke og brønde. Reparation af utætheder i afløbsinstallationer der ved en kloak-tv-inspektion bedømmes som fejlklasse 1 eller 2. (I henhold til TV-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual, 4. udgave 1997, Rørcentret, Teknologisk Institut). Dog dækkes reparation af utætheder, der medfører skade på forsikrede bygninger* - uanset fejlklasse. Skade som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmede lokaler*. Skade der kan kræves erstattet på grundlag af forhandlereller leverandørgaranti eller andre køberetslige regler. Forsikringen dækker ikke optøning af frosne rør. Forsikringen omfatter: 3. Bygninger* De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet*. Bygningernes fundamenter indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. Ekstrafundering i form af pæle eller lignende er meddækket. 4. Fast bygningstilbehør: Fast bygningstilbehør* og bygningsdele. Kun rørinstallationer, der er i drift. Skade på skjulte rør og kabler* i udhuse på nedlagte landbrug er ikke meddækket. 5. Hårde hvidevarer 6. Anlæg til vedvarende energi Energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. 7. Udendørs svømmebassiner (kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 8. Udendørs spa- og boblebade 9. Haveanlæg og belægninger Herunder træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen*. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke kan flyttes indendørs. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne* og som konstateres samtidigt med den dækningsberettigede utæthed. 10. Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, solafskærmning, fritstående antenner og hobbydrivhuse* 11. Glas* og sanitet* 12. Stikledninger* 14 Husforsikring, forsikringsvilkår dækker dækker ikke

15 H. Skade på stikledninger* Utætheder i rørstikledninger og brud på el- og svagstrømsstikledninger, som du selv har pligten til at vedligeholde. Ved utætheder på afløbsinstallationer skal dette medføre funktionsforstyrrelser på grund af brud, åbne og forskudte samlinger eller rødder. I forbindelse med en dækningsberettiget rørskade dækkes rimelige udgifter til fejlfinding, der er godkendt af If. Det er en betingelse, at skaden er konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og at du har vedligeholdelsespligten for stikledningerne. Ved Hus Standard og Hus Super udgør afskrivning maks kr. Hus Standard I. Svamp* og Insekt (Tillægsforsikring - gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Skade på træ og murværk som følge af aktive svampeangreb. Skade på træ som følge af aktivt træødelæggende angreb af husbukke, herkulesmyrer eller den almindelige borebille, hvis skaden har medført en svækkelse af træets funktionsevne. Ved angreb af husbukke dækker vi også bekæmpelsen af disse. Svampe- og insektangreb skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden eller indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. J. Råd* (Tillægsforsikring - gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Skade på træ og murværk som følge af svamp, som bliver karakteriseret som råd*. Rådangrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikrings tiden eller indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Følgeskader på bygningen, som følge af en dækningsberettiget skade på stikledninger. Det er dog en betingelse, at følgeskaden konstateres samtidig. Skader på/fra drænrør og brønde, skader på tagbrønde er dog dækket. Reparation af utætheder i afløbsinstallationer der ved en kloak-tv-inspektion bedømmes som fejlklasse 1 eller 2. (I henhold til TV-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual, 4. udgave 1997, Rørcentret, Teknologisk Institut). Dog dækkes reparation af utætheder, der medfører skade på forsikrede bygninger* uanset fejlklasse. Skade der kan kræves erstattet på grundlag af forhandlereller leverandørgaranti eller andre køberetslige regler. Skade, der skyldes lukning eller tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. Skade, der kun indvirker på det forsikredes udseende (skade af kosmetisk art), fx misfarvning på grund af blåsplint, mug og skimmel. Skade i sternbeklædning, vindskeder og tilhørende dæk- og udhængslister, uafdækkede rem-, spær- og bjælkeender*. Skade på udvendige trapper, verandaer, terrasser, drivhuse, flagstænger, altaner, balkoner, svalegange, solafskærmninger, pergolaer, plankeværker og stakitter. Skade i træfundamenter og træpilotering samt skade, som udbreder sig fra disse. Skade i bindingsværkskonstruktioner. Skade i kælderbeklædning, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædning og fodpaneler i kældre og under terræn. Skade forårsaget af rådborebillen (tømmersvampens borebille). Skade, der skyldes lukning eller tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. Skade, der kun indvirker på det forsikredes udseende (skade af kosmetisk art), fx misfarvning på grund af blåsplint, mug og skimmel. Skade i sternbeklædning, vindskeder og tilhørende dæk- og udhængslister, uafdækkede rem-, spær- og bjælkeender*. Skade på udvendige trapper, verandaer, terrasser, drivhuse, flagstænger, altaner, balkoner, svalegange, solafskærmninger, pergolaer, plankeværker og stakitter. Skade i træfundamenter og træpilotering samt skade, som udbreder sig fra disse. Skade i kælderbeklædning, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædning og fodpaneler i kældre og under terræn. Skade i bindingsværkskonstruktioner. Skade på bygninger*, der ikke er opført på støbt eller muret fundament samt garager, carporte og andre udhuse, fx udestuer, der ikke er/kan godkendes af de offentlige myndigheder som beboelse. Kun rørinstallationer, der er i drift. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne* og som konstateres samtidigt med den dækningsberettigede utæthed. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne*. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne*. Kun stikledningsinstallationer, der er i drift og ikke stikledninger* i og mellem udhuse på nedlagte landbrug. dækker dækker ikke Husforsikring, forsikringsvilkår

16 2. Dækningsskema - Hus Standard Hus Super 1. Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker direkte skade opstået i forsikringstiden ved: K. Bygningsmæssig tilpasning af bolig ved handicap: Forsikringen dækker udgifter til bygningsmæssige forandringer af helårsboligen for at få bedre bevægelsesmuligheder, hvis du under forsikringstiden bliver ramt af en ulykke* og som følge heraf bliver kørestolsbruger eller nedkommer med barn, som pga. fysisk handicap har behov for kørestol. Kravet skal være anmeldt inden 5 år efter ulykken eller nedkomsten, og invaliditeten må være varig, hvilket skal fremgå af lægeerklæring. Erstatning ydes kun til den bolig, som er forsikret på ulykkes - eller nedkomsttidspunktet. L. Skadedyrsbekæmpelse If foretager i samarbejde med et af If valgt skadedyrsbekæmpelsesfirma i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter hjælp til bekæmpelse af skadedyr*, som kan udgøre en sanitær gene indendørs i det forsikrede beboelseshus. Dog dækkes bekæmpelse af hvepsebo på hele forsikringsstedet*. M. Skader forvoldt af husmår og gnavere (fx. mus og rotter) Forsikringen dækker skader på dine beboelsesbyninger som forvoldes af husmår og gnavere. Det er dog en forudsætning, at der inden reparationsarbejdets begyndelse er foretaget forebyggelse og bekæmpelse. 2. Forsikringen dækker ikke: Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab. Bygningsdele, bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på blivende plads. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. Lysreklamer og lysskilte. Over- og tildækning til svømmebassin og spa- og boblebade. Vindmøller. Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller op-/udførelse af de forsikrede bygninger* og øvrige genstande. Sker der en videregående skade på andre dele af bygningen kan rimelige udgifter til udbedring af denne dog forventes dækket, dog ikke ved olieforureningsskader. Alle K2, K3 og UN skader, som er nævnt i en tilstandsrapport*, der er mindre end 6 år gammel, på ejendommen. Undtagelsen gælder såvel de direkte nævnte skader som eventuelle følgeskader. Bekæmpelse af skadedyrsangreb, der eksisterede ved forsikringens ikrafttrædelse. I forsikringen indgår ikke byggetekniske foranstaltninger såsom oprettelse af vægge og gulv eller udbedringer af skader på bygninger*. Ej heller dækker forsikringen opbrud af gulve eller lignende, som evt. er nødvendige for at bekæmpe skadedyrene. Rottebekæmpelse er en kommunal opgave. Du skal derfor rette henvendelse til din bopælskommune, hvis du konstaterer rotter på din ejendom. Skader der alene består i lugtgener. Bekæmpelse og forebyggelse. Fjernelse af ekskrementer m.m. Skader der består af ridser og skrammer. Kosmetiske skader, herunder skjolder, ridser og skrammer. Genhusning og huslejetab. Omkostninger til undersøgelse af skadesomfanget. Forsikringen omfatter: 3. Bygninger* De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet*. Bygningernes fundamenter indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. Ekstrafundering i form af pæle eller lignende er meddækket. 4. Fast bygningstilbehør: Fast bygningstilbehør* og bygningsdele. 5. Hårde hvidevarer 6. Anlæg til vedvarende energi Energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. 7. Udendørs svømmebassiner (kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 8. Udendørs spa- og boblebade 9. Haveanlæg og belægninger Herunder træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen*. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke kan flyttes indendørs. 10. Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, solafskærmning, fritstående antenner og hobbydrivhuse* 11. Glas* og sanitet* 12. Stikledninger* 16 Husforsikring, forsikringsvilkår dækker dækker ikke

17 N. Vandskade Super Skade som følge af udsivning fra synlige rørinstallationer. Skade som følge af opstigning af grund- og kloakvand også når der ikke er tale om sky- eller tøbrud. Skade som følge af nedbør der trænger ind i huset også når der ikke er tale om sky- eller tøbrud. Tab af vand og olie i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør og stikledninger. Det er dog et krav for dækningen, at årsagen til skaden udbedres/repareres straks efter skaden. Udgifter hertil er ikke omfattet af forsikringen. O. Garantidækning 1-års garanti. Forsikringen dækker de skader din gamle forsikring havde erstattet ved en dækningsberettiget skade, og som ikke er omfattet af den tegnede forsikring hos If. For at få dækket en skade under denne dækning må du påvise, at din tidligere husforsikring ville have dækket det tab, så husk at gemme dine gamle betingelser. P. Kosmetiske forskelle Ved en dækningsberettiget skade under rørskadeforsikringen udvides dækningen med delvis erstatning for kosmetiske forskelle mellem de erstattede og ubeskadigede fliser/klinker i samme bad/toilet i et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden forefindes. Ved en dækningsberettiget skade under glas og sanitets-forsikringen udvides denne dækning med delvis erstatning for kosmetiske forskelle i glas i samme vindues/dørparti og sanitet i samme bad/toilet. Dækningen omfatter ikke ubeskadiget indmuret badekar/fodbadekar og spabad. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. fx stormflod. Skader der alene består i lugtgener. Skader som følge af reparations- og byggearbejde. Udbedring af årsagen til, at vand og fygesne er trængt ind i bygningen. Skader på bygninger* som er under opførelse. Skader som skyldes grundfugt og kondens. Skader der skyldes frost i lokaler, som ikke er tilstrækkelig opvarmet, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Udgifter til fastsættelse af skades årsagen. Skade som følge af, at installationsarbejde er udført fagligt ukorrekt. Forskelle i selvrisiko og afskrivninger. dækker dækker ikke Husforsikring, forsikringsvilkår

18 3. Entrepriseforsikring (All risk forsikring*) Ved nyopførelse, tilbygning til og ombygning* af hus gælder entrepriseforsikringen. Forsikringen omfatter ikke arbejde, som har karakter af vedligeholdelse. 3.1 hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker, jf. AB 92 8, for brandog stormskader Forsikringen dækker ved øvrige skader arbejdsobjektet*, de materialer, der er indføjet eller er beregnet til indføjelse i arbejdsobjektet* samt de midlertidige anlæg, der anvendes til udførelse af entreprisen mod tab og beskadigelse af en hvilken som helst årsag, mens de forsikrede genstande befinder sig på forsikringsstedet*, dog med undtagelse af de i punkt 3.3 nævnte tilfælde. Dækningen er begrænset til maks. 4 mio. kr. 3.2 forudsætninger for dækning Det er en forudsætning for forsikringens dækning: At der i forbindelse med indgreb i bærende konstruktioner, nedrivningsarbejder og lignende samt ved sektionsvis udgravning langs eksisterende fundamenter og understøbning af fundamenter og sokler udarbejdes anvisninger, beregninger og projekt af en rådgivende ingeniør At de af den rådgivende ingeniør givne anvisninger, beregninger og projekt for midlertidige afstivninger i forbindelse med indgreb i bærende konstruktioner, nedrivningsarbejder og lignende og/eller sektionsvis udgravning og understøbning af fundamenter/sokler nøje overholdes At den rådgivende ingeniør giver entreprenøren/bygherren anvisninger i, hvorledes de midlertidige afstivninger, sektionsvis udgravning og understøbning skal udføres og hvilke fornødne forholdsregler, der skal træffes til sikring af eksisterende bygninger*, fx tagkonstruktion, bærende konstruktioner og fundamenter mod skade, kollaps eller sammenstyrtning som følge af vindlast, manglende stabilitet/bæreevne og/eller svigt i fundamenter, og at entreprenøren/bygherren nøje overholder disse anvisninger og forholdsregler At den rådgivende ingeniør under og ved afslutning af opbygningen af den midlertidige afstivning/konstruktion samt den sektionsvise udgravning og understøbning fører tilsyn med og kontrollerer afstivningen/konstruktionen samt den sektionsvise udgravning og understøbning At alt arbejde i forbindelse med indgreb i bærende konstruktioner, nedrivningsarbejder og lignende samt ved sektionsvis udgravning og understøbning af fundamenter/sokler udføres af professionelle håndværkere At tagentrepriser udføres etapevis således, at der ikke findes uretablerede arealer på over 1oo m 2 i alt, samt at alle åbne arealer altid er forsvarligt dækket med presenninger, når dette er nødvendigt pga. vejret At der i forbindelse med udgravning ved eksisterende fundamenter ikke graves dybere end, hvad der svarer til undersiden af de eksisterende fundamenter, medmindre der er tale om sektionsvis udgravning, se punkt At der etableres nødvendig afmærkning og afdækning i forbindelse med udførelse af de enkelte entreprisearbejder, herunder afskærmning af eksisterende bygninger*, fx via støvvægge samt afskærmning mod tredje mand At entreprenøren/bygherren inden opstart af evt. gravearbejde kontakter ledningsejere og undersøger, hvilke kloakker, dræn, ledninger og kabler (inkl. interne ledningsanlæg), der findes på arealet. Såfremt der skal udgraves i nærheden af disse, foretages håndgravning for lokalisering o At varmt arbejde* udføres af professionelle håndværkere med certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde*. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelsen i Varmt Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Derudover skal sikrede kunne fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker. Blanketten skal være underskrevet inden varmt arbejde* påbegyndes At følgende sikkerhedsforhold opfyldes (ved tyveri): For nedenstående materialer og genstande er det en betingelse, at disse opbevares i en forsvarligt aflåst (klasse RØD*) stålcontainer uden vinduer: Hårde hvidevarer. Inventar, herunder køkkeninventar, garderobeskabe og badeelementer. VVS-materialer, - anlæg, -fittings og sanitet. El-tekniske materialer, herunder armaturer og belysning. Gulvbelægning og tæpper. Svagsstrømstekniske anlæg og materialer. Vinduer, døre, tagpap, isoleringsmaterialer, plastfolier og lignende. 18 Husforsikring, forsikringsvilkår 41-05

19 Der er ingen dækning såfremt containeren står på blokvogn eller anden form for køretøj. Alternativt kan disse genstande opbevares i den af forsikringen omfattede bygning*. Det er en betingelse, at alle byggeriets udvendige døre er aflåst med minimum én solid forsikringsgodkendt dirkefri lås og beslag, samt at alle vinduer og døre er monteret med glas. Andre udvendige åbninger skal være forsvarligt og solidt lukket/afdækket med minimum 2o mm tykke træplader på solidt skelet. Dette gælder også, når ovennævnte genstande er monteret og installeret i den forsikrede bygning*. Ved nybyggeri må ovennævnte genstande kun opbevares i de mængder, der kan indbygges i en periode på maks. 14 dage. 3.3 hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke: Tab eller beskadigelse hidrørende fra årsager, der er opstået inden policens ikrafttrædelsesdato Tab eller beskadigelse af entreprenørmateriel, arbejdsmaskiner, skure, værktøj, stillads, containere, forbrugsgods m.v Tab eller beskadigelse af modeller og tegninger udover disses genfremstillingsværdi Tab eller beskadigelse, der skyldes slitage, gradvis forringelse, mekanisk eller elektrisk afbrydelse og forstyrrelse samt mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse af projektering, beregning, konstruktion og arbejde. Denne undtagelse vedrører kun den del af arbejdsobjektet*, som bliver direkte ramt af skaden, men ikke andre dele af arbejdsobjektet* eller genstande, der bliver beskadiget som sekundær følge af den primære skade Tab eller beskadigelse, der skyldes driftstab af enhver art, herunder bøder for forsinkelser eller manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser Tab eller beskadigelse, der skyldes hel eller delvis standsning af arbejdet Tab eller beskadigelse, der viser sig ved manko, når sådant tab kun konstateres ved opgørelse af regnskab og beholdninger Tab eller beskadigelse som følge af pilotering, spunsning, grundvandssænkning og sprængningsarbejder Tab eller beskadigelse af de dele eller enheder af arbejdsobjektet*, som er afleveret eller taget i brug o Skade på bygherrens eksisterende bygning* og anlæg, som på grund af arbejdets natur må anses som uundgåelig eller umiddelbar forudseelig konsekvens af arbejdet Tab eller beskadigelse som følge af simpelt tyveri*. 3.4 garantiperiode Når entreprisearbejdet er afsluttet, gælder der en garantiperiode på 12 måneder. I denne garantiperiode dækkes pludseligt opståede tab og beskadigelser som følge af skade forårsaget i opførelsesperioden, men først konstateret i garantiperioden. Derudover dækkes skade opstået under afhjælpning af garantifejl. 4. Erstatningsopgørelse 4.1 sådan beregner if erstatningen Det forsikrede er dækket til nyværdi medmindre andet er nævnt i disse vilkår eller i policen samt i de tilfælde, hvor vi afskriver efter afskrivningstabellerne i punkt Erstatningen opgøres til det beløb, det på skadetidspunktet vil koste at genoprette det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. Hvor intet andet er nævnt tager skadeopgørelsen udgangspunkt i Forsikring & Pensions vejledning om Opgørelse af bygningsskader. Er en bygning* forsikret til dagsværdi tager skadeopgørelsen ligeledes udgangspunkt i Forsikring & Pensions levetidstabeller Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer end dem, der er brugt i de beskadigede bygninger* og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke. Dog gives der tilskud til kosmetiske forskelle i visse tilfælde, hvis forsikringen er udvidet til at omfatte Hus Super, se dækningsskemaets punkt 2.1.P. 4.2 afskrivningstabeller For følgende nævnte installationer, bygningsdele, bygningsoverflader og skadetyper bliver erstatningen fastsat til nyværdi (arbejdsløn og materialer), hvori der foretages et fradrag bestemt ud fra det beskadigedes alder på skadetidspunktet. Husforsikring, forsikringsvilkår

20 Hvis intet andet er nævnt i nedenstående punkter foretages fradraget for alder på hele reparationsudgiften, dog eksklusiv udgifter til redning og bevaring, samt følgeudgifter for den skete skade Olie-, gas- og biobrændselsfyr, varmtvandsbeholdere, kedler og varmevekslere samt solvarmeog jordvarmeanlæg: Alder indtil Afskrivning 10 år 0 % 15 år 30 % 20 år 50 % 25 år 60 % Herefter 80 % Hårde hvidevarer og eldrevne genstande: Alder indtil Afskrivning 2 år 0 % 3 år 20 % 4 år 30 % 5 år 40 % 6 år 60 % 10 år 80 % Hårde hvidevarer og el-drevne genstande over 1o år erstattes ikke Denne afskrivningstabel gælder kun for skader dækket under 2.1.G, Skjulte rør og kabler*: Alder indtil Afskrivning 20 år 0 % Herefter 30 % Erstatningsprocenten beregnes af den samlede udgift til udbedring af skaden inkl. evt. udgifter til fejlfinding, fritlægning samt evt. følgeskade på bygning* og retablering. Er forsikringen udvidet til at omfatte Hus Standard eller Hus Super vil afskrivningen højst blive 3.ooo kr Denne afskrivningstabel gælder kun for skader dækket under 2.1.H, Stikledninger*: Alder indtil Afskrivning 20 år 0 % 30 år 30 % 35 år 40 % 40 år 50 % 45 år 60 % 50 år 70 % Herefter 80 % Erstatningen vil blive opgjort pr. rørstrækning*. Erstatningsprocenten beregnes af den samlede udgift til udbedring af skaden inkl. evt. udgifter til fejlfinding, fritlægning samt evt. følgeskade på bygning* og retablering. Er forsikringen udvidet til at omfatte Hus Standard eller Hus Super vil afskrivningen højst blive 3.ooo kr Antenner og paraboler med tilbehør og tagbelægning af plast, PVC og lignende: Alder indtil Afskrivning 5 år 0 % 7 år 30 % 10 år 60 % Herefter 80 % Tagbelægning af pap samt undertage af plast og lignende: Alder indtil Afskrivning 15 år 0 % 20 år 30 % 25 år 50 % 30 år 70 % Herefter 80 % Tagbelægning af strå, rør og andet blødt tag: Alder indtil Afskrivning 20 år 0 % 25 år 30 % 30 år 40 % 35 år 50 % 40 år 60 % 45 år 70 % Herefter 80 % Gulvbelægning i form af tæpper, vinyl og andre lignende produkter, herunder laminat: Alder indtil Afskrivning 10 år 0 % 15 år 30 % 20 år 40 % 25 år 60 % Herefter 80 % Ved erstatningsberegningen kan der dog tages udgangspunkt i det beskadigedes kvalitet på anskaffelsestidspunktet og dets stand på skadetidspunktet Vinduer, døre og facadepartier (kun ved svampe- og rådskader, se dækningsskemaets punkt 2.1.I og 2.1.J): Alder indtil Afskrivning 5 år 0 % 10 år 5 % 15 år 13 % 20 år 18 % 25 år 21 % 30 år 25 % 35 år 39 % 40 år 50 % Herefter 100 % Erstatningen vil blive opgjort pr. vindue, dør eller facadeparti af træ og ikke pr. skade. Er forsikringen udvidet til at omfatte Hus Super vil der ikke være nogen afskrivning. Dog vil der altid gælde en selvrisiko på 3.ooo kr. pr. bygningsdel (vindue, dør eller facadeparti af træ), uanset den valgte selvrisiko på forsikringen. 20 Husforsikring, forsikringsvilkår 41-05

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring DF20805-1 September 2017 Vilkår for Husforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Husforsikring DF20805-1 September 2017 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for. Hus og Fritidshus

Vilkår for. Hus og Fritidshus Vilkår for Hus og Fritidshus 01-4 August 2016 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 FORSIKRINGEN OMFATTER... ERSTATNINGSOPGØRELSE... 4.0 GENERELLE

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere