Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone)"

Transkript

1 Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone) Eksisterende forhold Tønder Kristkirke 28 Fotoet er taget fra Slotfelt, sydøst for Møgeltønder. Til højre i billedet ses de eksisterende møller på den tyske side af grænsen. Til venstre i billedet ses Tønder, hvor tårnet på Tønder Kristkirke markerer sig hen over byen. 118

2 Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) Set på denne afstand har de planlagte møller en skala der passer ind i det øvrige landskab. De planlagte møller ved Vindtved vil stå som synlige elementer i landskabet og bidrage til den tekniske karakter i kraft af de mange synlige møller i området. Særligt mod syd er store dele af landskabsbilledet udfyldt med møller. Det store, flade landskab har en skala, som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør, og i det flade landskab skjules hele eller dele af møllerne hurtigt af visuelle barrierer i form af beplantninger eller bebyggelser. Opstillingsprincippet for det planlagte mølleanlæg fremstår rimelig tydeligt. Store dele af møllerne er skjult bag beplantning og møllernes harmoniforhold opleves ikke. Det planlagte anlæg opfattes som en del af en større vindmøllepark. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 8,1 og 10 km. 119

3 Fotopunkt 29 - Kværnholt (fjernzone) Eksisterende forhold 29 Fotoet er taget lige nord for Kværnholt på Kværnholtvej beliggende nordvest for Bylderup-Bov. På billedet ses såvel enkelte af de eksisterende møller nord for mølleområdet som flere af de eksisterende møller syd for grænsen. 120

4 Fotopunkt 29 - Kværnholt (fjernzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) De planlagte vindmøller ved Vindtved vil stå som synlige elementer hen over landskabet, men set på denne afstand har møllerne en skala, der passer ind med de øvrige landskabselementer, og de vil ikke dominere landskabsoplevelsen. Der er vindmøller i en relativ stor del af landskabsbilledet set fra dette punkt, men de står alle i så stor en afstand, at de ikke dominere landskabsoplevelsen. Det lokale landskab har, med de store bakkeformationer ud mod det flade landskab, en skala som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør. Opstillingsprincippet fremstår tydeligt og generelt optræder mølleanlægget roligt i landskabet til trods for et visuelt overlap med eksisterende møller. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 8,1 og 9,7 meter. 121

5 Fotopunkt 30 - Rens Hedegård Plantage (fjernzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Pebersmarkvej sydøst for Rens Hedegård Plantage. På billedet ses de fem eksisterende vindmøller umiddelbart syd for Rens Hedegård Plantage, og til højre for disse kan enkelte af de eksisterende møller syd for grænsen ses hen over beplantningen

6 Fotopunkt 30 - Rens Hedegård Plantage (fjernzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) De planlagte møller ved Vindtved vil ikke være synlige set fra dette punkt, idet møllerne vil være skjult af plantagen. De planlagte vindmøller er vist uden beskæring. I det flade landskab omkring mølleområdet vil det typiske billede være som her, hvor beplantninger eller bygninger helt eller delvist skærmer for udsynet i retning mod møllerne. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 8,5 og 10,4 km. 123

7 3.5. Samlet vurdering af landskabelig påvirkning De store vindmøller vil fremstå som meget markante elementer i det helt nære område og klart overgå de øvrige landskabselementer omkring mølleområdet ved Vindtved, herunder beplantninger og læhegn samt bebyggelserne i det åbne land og i de nærmeste bymæssige bebyggelser. De eksisterende møller syd for grænsen udgør dog et markant teknisk anlæg i nærområdet, og ligesom landskabets store skala, udgør de eksisterende møller et skalamæssigt modstykke til de planlagte møllers størrelse. Med baggrund i gældende lovgivning og praksis i Tyskland, er de tyske vindmøller ikke opstillet efter et reguleret opstillingsprincip. De tyske vindmøller er således ikke placeret på rækker, og de har desuden forskellige størrelser og indbyrdes afstande. De planlagte danske vindmøllers præcise geometriske opstillingsprincip på en lige række med samme indbyrdes afstand, som er bestemt af gældende lovgivning og praksis i Danmark, står således i kontrast til de tyske møller og er medvirkende til, at de visuelt kan adskilles fra de eksisterende tyske møller, men visualiseringerne viser, at både de tyske og de danske møller overordnet set vil opleves som et samlet vindmølleanlæg fra stort set alle retninger. Det åbne landskab omkring mølleområdet kan, sammen med bakkeformationerne omkring bakkeøerne, bære de store konstruktioner, som møllerne udgør. Bortset fra de eksisterende tyske møller, vil de planlagte møller overgå alle de øvrige landskabselementer i nærområdet. På længere afstande kan de store bevægelser i terrænet omkring bakkeøerne give møllerne et godt modspil og bevirke, at møllerne ikke dominerer landskabet, ligesom de store åbne landskabsflader særligt mod vest udgør et godt modspil til møllerne. Samtidig bevirker områdets topografiske forhold, herunder terrænforhold, bebyggelse og beplantning, at møllerne ofte vil være helt eller delvist skjult, set fra det omkringliggende landskab. Opstillingsmønster og harmoniforhold Mølleanlægget vurderes isoleret set at fremstå enkelt og let opfatteligt i landskabet omkring Vindtved. Det lokalt store og flade landskab, vurderes generelt at kunne bære de store vindmøller. Møllernes placering i en lige række fremstår generelt som et tydeligt og enkelt opstillingsprincip, og mølleanlægget fremtræder harmonisk og ordentligt i landskabet. Opstillingsprincippet er fortrinsvis synligt på tættere hold set fra den danske side af grænsen, hvor møllerækken afgrænser den samlede møllepark mod nord. Set på større afstand og særlig set fra den tyske side af grænsen med de eksisterende tyske vindmøller i forgrunden, er opstillingsprincippet for de planlagte møller vanskeligere at opfatte, og de nye møller optræder i højere grad som en del af den samlede vindmøllepark. Det flade landskab, som udgør en stor del af området omkring mølleanlægget bevirker, at store dele af møllerne ofte vil være skjult bag beplantning og bebyggelse. Forholdet mellem møllernes navhøjde og rotordiameter opleves derfor sjældent, og oplevelsen af møllernes harmoniforhold vil ofte afhænge af beskuerens evne til at se hele møllen for sig og danne sig et billede af et harmonisk forhold. 124 Naboer og nærmeste bebyggelser Set fra de nærmeste naboer vil de nye vindmøller opleves som markant synlige og dominerende i det nære landskab. Udsynet fra flere af de nærmeste nabobeboelser vil dog ofte være afskærmet af driftsbygninger samt af beplantninger omkring ejendommene og i forbindelse med haveanlæg. Når man kommer fri af bebyggelser og beplantninger, og generelt når man færdes på vejene omkring mølleområdet, vil møllerne være markant synlige og i høj grad påvirke landskabsoplevelsen, som i det nære område allerede i dag har karakter af et teknisk landskab. Jo større afstand til møllerne, jo mindre dominerende vil møllerne dog fremstå. Generelt vurderes mølleanlægget kun at have en væsentlig visuel påvirkning på fritliggende beboelser i nærområdet. Der kan dog også være beboelser på større afstand, som påvirkes i et vist omfang, hvis der er frit udsyn til møllerne. Skovområder Der er flere mindre beplantninger omkring mølleområdet, men forholdsvis langt til større skovområder, hvoraf de nærmeste er skovene mellem Süderlügum og Ladelund syd for mølleområdet samt Rens Hedegård Plantage mod øst. Kirker, kulturmiljøer mv. Den nærmeste kirke ligger ca. 3,8 km mod sydvest i Süderlügum i Tyskland. På grund af den relativt store afstand og ikke mindst det store antal eksisterende møller i landskabet nord og nordøst for Süderlügum på den tyske side af grænsen, vil de planlagte vindmøller ved Vindtved være af helt underordnet betydning i forhold til oplevelsen af denne kirke. Der er stor afstand til de nærmeste kirker på den danske side af grænsen. Der er således kun tre

8 kirker inden for en afstand af 5 km. Det drejer sig om henholdsvis Ubjerg Kirke ca. 4,7 km mod vest, Hostrup Kirke ca. 4,8 km mod nord og Tønder Kristkirke ca. 4,9 km mod nordvest. På grund af afstandsforholdene samt bebyggelse og beplantning omkring kirkerne i retning mod vindmøllerne, vurderes udsynet fra kirkerne ikke at blive påvirket, og der er ikke konstateret væsentlige, markante indblik til kirkerne fra det omkringliggende landskab, som vurderes at kunne blive forstyrret af de planlagte vindmøller. Vindmøllernes påvirkning af kulturmiljøerne omkring Sæd, Sæd Grænse og den dansk-tyske grænse, vurderes at være begrænset. Set fra områderne vil der være forholdsvis frit udsyn til møllerne, men møllerne vurderes ikke at have direkte betydning for oplevelsen af de udpegede områder. Vindmøllernes påvirkning af de øvrige kulturmiljøer i Tønder Kommune, herunder de udpegede områder i Tønder by, er meget begrænset på grund af forholdsvis store afstande, terrænforhold samt bebyggelse og beplantning, som skærmer for udsynet i retning mod møllerne. De nærmeste fredede områder omfatter Jejsing Bjerg og Tøndermarsken, hvoraf de nærmeste dele ligger henholdsvis ca. 2,6 km og ca. 3,6 km fra mølleområdet. Møllerne vil kunne være synlig fra dele af de fredede områder, men på grund af afstandsforholdene vurderes mølleprojektet ikke at påvirke fredningsinteresserne. Der er ikke registreret fredede fortidsminder i nærheden af mølleområdet, men der er registreret enkelte arkæologiske fund i det omkringliggende landskab. Det anbefales, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse inden anlægsarbejderne påbegyndes. Der er ingen beskyttede jord- eller stendiger i nærheden af mølleområdet. Større veje og byer På grund af det flade landskab omkring mølleanlægget, vil møllerne ofte være helt eller delvist skjult bag beplantninger og bebyggelser. Fra åbne arealer, hvor det frie udsyn frem mod det nye mølleanlæg ikke hindres af beplantninger, bebyggelser eller lignende, vil de nye møller stå meget tydeligt og markeret i landskabet. Terrænnet omkring Tønder og Jejsing samt terrænnet syd for mølleområdet bevirker at møllerne fra større afstande ofte vil være skjulte. Tilsvarende vil terrænnet også være medvirkende til, at møllerne fra enkelte områder vil fremstå meget tydeligt og markeret i landskabet, særligt set fra højtliggende og åbne arealer som udsigtspunktet på Jejsing Bjerg. Der er relativt langt fra de planlagte møller til overordnede veje og møllerne vurderes ikke på nogen måde at virke forstyrrende for trafikanterne i området, til trods for at møllerne, set fra enkelte strækninger langs vejnettet vil fremstå som markante elementer i landskabet. Generelt vurderes de nye vindmøllers visuelle påvirkning af de omkringliggende landsbyer og byer at være begrænset, idet møllerne hovedsageligt vil kunne være synlige fra udkanten af de dele af bebyggelserne, der vender mod mølleområdet. Sæd vil blive mest påvirket pga. nærheden til mølleområdet, men bebyggelsens placering i forhold til møllerækkens orientering, betyder at møllerne kun udfylder en mindre del af landskabsbilledet mod sydøst. Dog vil vindmøller generelt udfylde en relativt stor del af landskabsbilledet som følge af de eksisterende tyske møller i området. Rørkær og Jejsing samt Ellhöft i Tyskland ligger placeret således at mølleanlægget opleves i sin fulde udbredelse. For Rørkær og Jejsing gælder dog, at terræn og beplantninger skærmer for størstedelen af udsynet i retning mod møllerne, mens Ellhöft i forvejen har udsigt til adskillelige møller i retning mod det planlagte mølleanlæg. På større afstande spiller landskabselementer og terrænets udformning en større rolle for mølleanlæggets synlighed. Især bakkeøerne mod nord og syd er med til at skjule mølleanlægget set fra mange områder, og på større afstand vil møllernes visuelle dominans være af begrænset omfang. Eksisterende vindmøller og tekniske anlæg Der står flere eksisterende vindmøller i landskabet omkring de nye mølleanlæg ved Vindtved, særligt i landskabet umiddelbart syd for mølleområdet, hvor der er opstillet møller med totalhøjder på mellem 99 og 163 meter. Foruden de eksisterende møller i Tyskland findes yderligere seks vindmøller indenfor påvirkningsafstanden af de nye møller ved Vindtved på den danske side af grænsen. Påvirkningsafstanden defineres som 28 gange totalhøjden svarende til 4,2 km. De eksisterende møller på den danske side af grænsen er alle mindre møller med totalhøjder på mellem 67 og 80 meter. Tre møller står mellem Rørkær og Jejsing nord for mølleområdet og Jejsing Bjerg. Terrænforholdene samt beplantninger mellem de to mølleområder betyder, at møllerne generelt ikke opleves i det samme landskabsbillede og derfor kun sjældent opleves 125

9 i et visuelt samspil. To enkeltstående møller står i landskabet nordøst for de planlagte møller, og en enkelt mølle står i landskabet mod øst. Generelt for disse gælder, at visuelle barrierer i form af bebyggelser og beplantninger betyder, at møllerne ikke opleves i noget særligt visuelt samspil med de planlagte møller ved Vindtved. De nærmeste højspændingsledninger løber nord om Rørkær og Jejsing. Tilsvarende de eksisterende vindmøller mellem Rørkær og Jejsing vurderes de planlagte vindmøller ved Vindtved og højspændingsledningen ikke at have noget egentligt visuelt samspil. 0-alternativet Hvis 0-alternativet vælges, vil der ikke forekomme nogen øget visuel påvirkning af de landskabelige forhold som følge af dette mølleprojekt. 126

10 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis vest og øst for møllerne påvirkes mest af skyggekast, mens naboer nord for et mølleområde oplever de største visuelle gener, idet boligerne typisk er orienteret mod syd med de udendørs opholdsarealer. Dette er generelle betragtninger, hvilke der altid er lokale afvigelser fra. I det konkrete tilfælde er disse generelle betragtninger rimeligt dækkende, dog er skyggekast begrænset ved naboerne mod øst og vest, hvilket dels skyldes møllerækkens orientering og dels afstandsforholdene. Hertil kommer, at der er et stort antal eksisterende vindmøller i Tyskland umiddelbart syd for mølleområdet ved Vindtved. Disse møller påvirker i forvejen området, og ikke mindst i forhold til naboerne i Tyskland vil de eksisterende møller være mest dominerende. Der er endvidere planlagt opstilling af yderligere seks nye vindmøller umiddelbart syd for grænsen. G I 6 x totalhøjde 4 x totalhøjde Den danske bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller fastlægger, at der ikke må planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelser end 4 x møllens totalhøjde. Det betyder, at ingen nabobeboelse må ligge nærmere end 600 meter fra møllerne i projektforslaget. Afstandskravet er vist på figur 4.1. I Tyskland (Schleswig-Holstein) er afstandskravet til beboelser på 3 x møllens totalhøjde svarende til en afstand på 450 meter [4a]. I det efterfølgende foretages en kort beskrivelse Figur 4.1. Afstandskrav på 4 gange totalhøjde til nabobeboelser fra projektforslagets seks møller på lige under 150 meter. Desuden angivelse af afstand på 6 gange totalhøjde, hvor de to danske beboelser inden for denne afstand er angivet med betegnelser som i støj- og skyggeberegningerne. 127

11 Figur 4.2. Nabo G Grøngårdvej 23 Figur 4.3. Nabo I Sædholm 1 af de to nærmeste nabobeboelser, som ligger indenfor en afstand af godt 6 gange møllernes totalhøjde, hvilket svarer til 900 meter fra møllerne. For disse naboer, der begge ligger nord for møllerækken på den danske side af grænsen, foretages en vurdering af den visuelle påvirkning, som møllerne vil medføre på disse ejendommes beboelser og udendørs opholdsarealer. I forbindelse med en eventuel taksation vil der blive udarbejdet visualiseringer fra udendørs opholdsarealer ved alle de nabobeboelser, hvor der anmeldes krav om erstatning for værditab i henhold til lov om fremme af vedvarende energi. Ejere af beboelsesejendomme beliggende i Danmark indenfor en afstand af 6 gange møllernes totalhøjde kan få vurderet værditab uden at skulle betale gebyr. Der er desuden foretaget en generel vurdering af den visuelle påvirkning af de øvrige omkringliggende beboelser og landsbyer i Danmark og Tyskland, der alle ligger omkring 1 km eller mere fra de planlagte vindmøller. For disse vurderinger henvises til kapitel 3. Beskrivelser af naboer Nabo G og I ligger som vist på oversigtskortet figur 4.1, samt på figur 4.2 og 4.3, hvor retning fra beboelserne mod den nye møllerække er markeret med pile. Bogstav-betegnelserne er de samme, som benyttes i forbindelse med de efterfølgende beregninger af støj og skyggekast i afsnit 4.2 og Nabo G (Grøngårdvej 23) Nabo G er en landbrugsejendom beliggende nord for møllerækken, hvor beboelsen ligger ca. 795 meter fra nærmeste mølle (mølle 3). Nord for beboelsen er der en gårdsplads, og haven ligger mod syd i retning mod mølleområdet. Øst for beboelsen, gårdspladsen og haven ligger driftsbygninger, som afskærmer udsynet til den østlige del af møllerækken, men fra dele af gårdspladsen og beboelse samt ikke mindst fra opholdsarealerne i haven vil der være udsyn til møllerne i den vestlige del af møllerækken. Fra den sydligste del af haven vil der kunne være udsyn til det meste af møllerækken, der vil brede sig over en stor del af synsfeltet, og møllerne vil fremstå markante og dominerende. Beplantning i haven mod syd og især vest for ejendommen vil særligt i sommerhalvåret, når der er blade på træerne, kunne begrænse udsynet til møllerne. Nabo I (Sædholm 1) Nabo I er en landbrugsejendom beliggende nord for møllerækken og omkring 300 meter øst for nabo G. Beboelsen ligger ca. 811 meter fra nærmeste mølle (mølle 3). Nord og øst for beboelsen er der en gårdsplads afgrænset af driftsbygninger, som i nogen grad afskærmer udsynet til møllerne. Fra gårdspladsen øst for beboelsen vil der dog være frit udsyn til dele af møllerækken. Set fra beboelsen og opholdsarealer i haven mod syd vil møllerækken brede sig over en stor del af synsfeltet, og møllerne vil fremstå markante og dominerende. Der er dog en del markant beplantning i og omkring haven, som særligt i sommerhalvåret, når der er blade på træerne, vil kunne begrænse udsynet til møllerne Støj Støjniveau Lydens styrke måles i decibel - forkortet db. Ved måling af lydens styrke bruges en særlig metode, som efterligner det menneskelige øres følsomhed. Når der måles på denne måde, kaldes måleenheden db(a). En stigning på 3 db(a) svarer til en fordobling af lydstyrken, og en dæmpning på 3 db(a) svarer til en halvering af lydstyrken. Men-

12 nesker opfatter dog i praksis en ændring på 8-10 db(a) som en fordobling eller en halvering. Det menneskelige øre er følsomt for lyde indenfor frekvensområdet Hz og særlig følsomt i området Hz. Dybe toner i frekvensområdet Hz betegnes lavfrekvent støj, mens infralyd er betegnelsen for lyd i frekvensområdet under 20 Hz. Det menneskelige øre er almindeligvis ikke ret følsomt overfor dybe lyde, men lyden er hørbar, hvis niveauet er højt nok, og den vil da ofte være generende. En række undersøgelser har dokumenteret, at niveauet for infralyd fra vindmøller ligger langt under den normale høretærskel selv tæt på møllerne, og infralyd fra vindmøller betragtes derfor ikke som et problem. Det konkrete støjniveau afhænger, udover afstanden til vindmøllerne, af de klimatiske forhold (vindens retning, hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed) og de vindmølletekniske forhold. For så vidt angår den lavfrekvente støj indendørs er den afhængig af boligens indretning, konstruktion og isolering. Lovgivning i Danmark I henhold til 'Bekendtgørelse om støj fra vindmøller beregnes støjpåvirkningen ved en beboelse i 1,5 meters højde ved en vindhastighed på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s målt i eller korrigeret til 10 meters højde ved en ruhedslængde på 0,05 meter (betegner en terræntype bestående af landbrugsarealer med vegetation). Bekendtgørelsen fastsætter grænseværdier på 42 db(a) og 44 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s, som gælder ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land. I områder med støjfølsom arealanvendelse er grænseværdierne fastsat til 37 db(a) og 39 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s i det mest støjbelastede punkt. Herudover fastsætter bekendtgørelsen en grænseværdi på 20 db for lavfrekvent støj. Denne grænseværdi gælder indendørs for beboelse i det åbne land såvel som indendørs i områder med støjfølsom arealanvendelse ved vindhastigheder på 6 m/s og 8 m/s. Ved beregning af den indendørs lavfrekvente støj korrigeres for lydisolationen af typiske danske boliger. Værdierne for lydisolation er fastsat i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller på baggrund af målinger af lydisolationen af udvalgte, repræsentative boliger, hvor niveauet af den indendørs lavfrekvente støj er bestemt efter anvisningerne i Miljøstyrelsens orientering om infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i eksternt miljø [4b]. Lovgivning i Tyskland I Tyskland er der ikke opstillet særskilte regler og grænseværdier for støj fra vindmøller, idet vindmøllestøj her reguleres som industristøj. Støjen vurderes og reguleres med udgangspunkt i de generelle forskrifter i 'Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm' (TA Lärm) [4c]. Støjgrænserne er opdelt på en række forskellige områdetyper og -anvendelser, og der gælder desuden forskellige støjgrænser om dagen (kl. 6 til 22) og om natten (kl. 22 til 6). Støjgrænsen er på 60 db(a) om dagen og 45 db(a) om natten ved beboelser i det åbne land og i landsbyer. I industri- og erhvervsområder er der lempede krav, og i forskellige typer af boligområder og ved hospitaler mv. er der skærpede krav. Indledende analyse Vindmøller og naboer i Danmark Med udgangspunkt i vejledningen til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, er der foretaget en analyse af, hvilke eksisterende møller og eventuelt naboer til disse, der skal indgå i støjberegningerne for projektforslaget ved Vindtved. Et notat om analysen fremgår af miljørapportens bilag 1. De to enkeltstående vindmøller på henholdsvis 600 kw og 750 kw, som er placeret i området mellem Vindtved og Jejsing, medtages i beregningerne af det samlede støjbidrag. Der er dog ingen beboelser tæt på disse møller, og de nye vindmøller vil derfor ikke have betydning for overholdelse af støjgrænserne ved beboelserne omkring de to møller. Der er derfor ikke afsat beregningspunkter ved de nærmeste omkringliggende beboelser. Møllegruppen umiddelbart vest for Jejsing, der består af en mølle på 600 kw og to møller på 900 kw medtages ligeledes i de samlede beregninger, da støjbidraget fra de nye vindmøller potentielt kan have betydning for den samlede støj ved Jejsing. Det fremgår af notatet i bilag 1, at de eksisterende møller ikke overholder de støjgrænser, som gælder for vindmøller, der opstilles i dag. Det samlede støjbidrag fra de nye vindmøller ved Vindtved er imidlertid mindst 15 db lavere end det samlede støjbidrag fra de eksisterende vindmøller ved de dele af det afgrænsede boligområde i Jejsing, som påvirkes mest. I henhold til vejledningen til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er kravene dermed overholdt, og de nye møller vil ikke i praksis have betydning for støjen ved Jejsing. De nærmeste eksisterende vindmøller på den tyske side af grænsen medtages i beregningerne, og herudover er der lavet supplerende beregninger, hvori de seks planlagte nye vindmøller syd for grænsen ligeledes indgår. Der er i dette 129

13 projekt tale om to Siemens-møller med 113 meter rotor og totalhøjder på henholdsvis 128 og 150 meter samt fire Siemens-møller med 130 meter rotor og en totalhøjde på 180 meter. Ved opstilling af disse møller nedtages én af de eksisterende tyske vindmøller i området. Flere af de eksisterende og planlagte tyske vindmøller kører med forskellige støjindstillinger om dagen og om natten, hvor der gælder forskellige støjgrænser i Tyskland. Ved beregning af støjen ved de danske naboer, hvor der gælder samme støjgrænser døgnet rundt, er der regnet med de støjindstillinger, som gælder for de tyske vindmøller om dagen, hvor de i henhold til de tyske regler må støje mere end om natten. Det fremgår af bilag 1, at det samlede støjbidrag fra de planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen er mindst 15 db lavere end det samlede støjbidrag fra de eksisterende vindmøller og projektforslagets vindmøller ved Vindtved i forhold til det afgrænsede boligområde i Jejsing. I henhold til vejledningen til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er kravene dermed overholdt, og de planlagte nye vindmøller syd for grænsen vil ikke i praksis have betydning for støjen ved Jejsing. Vindmøller og naboer i Tyskland Ved beregning af støjen ved de tyske naboer er der benyttet de støjpunkter, som er godkendt af de tyske myndigheder i forbindelse med de seks planlagte nye vindmøller lige syd for grænsen. Der er her udelukkende tale om beboelser i det åbne land, herunder i den lille landsby Ellhöft, hvor støjgrænsen er på 60 db(a) om dagen og 45 db(a) om natten. Da de danske vindmøller kører med samme støjindstilling døgnet rundt, er det kun relevant at se på overholdelse af støjgrænsen om natten, hvor vindmøllerne i henhold til de 37 db(a) 42 db(a) Figur 4.4. Kort over støjudbredelsen udendørs ved vindhastighed på 6 m/s. 130

14 tyske regler må støje væsentligt mindre end om dagen. Ved beregning af den samlede støj ved hver enkelt beboelse kan man i henhold til de tyske regler se bort fra de vindmøller, som hver for sig isoleret set har et støjbidrag, der ligger 15 db eller mere under støjgrænsen, idet disse vindmøller ikke vurderes at have praktisk betydning for overholdelse af støjgrænsen ved de pågældende beboelser. I bilag 2 er der foretaget en beregning af støjbidraget fra hver enkelt af de seks planlagte vindmøller ved Vindtved i forhold til hver af de tyske beboelser. Det fremgår heraf, at mølle 1 bidrager med 30,14 db(a) ved den tyske nabo C (IP 04 - Böglumer Straße 6), og at mølle 4 bidrager med 30,23 db(a) ved den tyske nabo D (IP 05 - Uhlenberg), mens det beregnede støjbidrag fra hver enkelt vindmølle er under 30 db(a) i alle øvrige tilfælde. 39 db(a) 44 db(a) De beregnede værdier skal i henhold til tysk praksis afrundes til hele tal. Støjgrænsen på 45 db(a) ved beboelserne i det åbne land anses således først for overskredet, hvis den samlede støj er beregnet til 45,5 db(a) eller mere. Vindmøller der isoleret set bidrager med mindre end 30,5 db(a) skal derfor ikke indgå ved beregning af den samlede støj ved den pågældende nabo. På denne baggrund kan der ses bort fra støjbidraget fra alle de danske vindmøller ved beregning af den samlede støj ved alle tyske naboer. Støjbidraget fra de danske vindmøller ved de tyske naboer er dermed også uden betydning ved opstilling af de seks planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen. Der er derfor ikke foretaget nærmere beregninger af den samlede støj fra vindmøller ved de tyske beboelser. Figur 4.5. Kort over støjudbredelsen udendørs ved vindhastighed på 8 m/s. 131

15 Beregninger Støj ved naboer i Danmark Der er foretaget beregning af støjen i henhold til de danske regler i forhold til de nærmeste beboelser i det åbne land på den danske side af grænsen og landsbyen Sæd, som udgør det nærmeste område med støjfølsom arealanvendelse. Herudover er støjen beregnet ved Jejsing. Beregningerne er udført efter retningslinjerne i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller med programmet WindPRO 3.1 og 3.2 Beta (ibel). Støjudbredelsen i forhold til beboelser i det åbne land og områder med støjfølsom arealanvendelse omkring de seks planlagte vindmøller ved Vindtved fremgår af kortene figur 4.4 til 4.7. Her er de enkelte beboelser og de mest støjbelastede punkter i områder med støjfølsom arealanvendelse markeret, og støjpåvirkningen i området er vist med forskellige farver. Kortene viser støjudbredelsen ved opstilling af projektforslagets Vestas-møller med 126 meter rotor, og de beregnede støjværdier ved de enkelte naboer og områder med støjfølsom arealanvendelse fremgår af oversigtsskemaet i figur 4.8, hvor støjpåvirkningen ved beboelserne i det åbne land er beregnet i forhold til det mest støjbelastede punkt ved de udendørs opholdsarealer beliggende indtil 15 meter fra beboelsen i retning mod vindmøllerne. Det nærmeste område med støjfølsom arealanvendelse er beliggende i Sæd, hvor der er afsat punkter ved de nærmeste dele af området for blandet bolig og erhverv, som er afgrænset i kommuneplanen. Der er endvidere foretaget beregning i forhold til det mest støjbelastede punkt ved det afgrænsede boligområde i Jejsing, som er beliggende i retning mod de eksisterende vindmøller vest for Jejsing og på væsentligt større afstand fra de planlagte vindmøller ved Vindtved. Den indendørs lavfrekvente støj er beregnet i forhold til den nærmest 17 db(a) 20 db(a) Figur 4.6. Kort over udbredelse af lavfrekvent støj indendørs ved vindhastighed på 6 m/s. 132

16 beliggende del af beboelserne i det åbne land og de mest støjbelastede dele af de afgrænsede områder ved Sæd og Jejsing. De samlede støjberegninger fra WindPRO i forhold til danske beboelser og områder med støjfølsom arealanvendelse er gengivet i bilag 3 til 8 bagerst i miljørapporten med beregninger for henholdsvis 0-alternativet, samlet støj ved opstilling af projektforslagets seks Vestas-møller med 126 meter rotor ved Vindtved samt samlet støj ved opstilling af de seks planlagte nye Siemensmøller på den tyske side af grænsen. Vindmøllerne i projektforslaget har mulighed for at få justeret kildestøjen. De enkelte møller kan justeres individuelt, men en nedjustering af kildestøjen medfører, at møllen producerer mindre strøm. Som det fremgår af de uddybende bilag bagerst i miljørapporten, er det forudsat, at der sker en dæmpning af kildestøjen på Vestas-møllerne i projektforslaget, når de seneste fabriksangivne kildestøjstal anvendes. Kildestøjen er fastsat til 102,5 / 103,0 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s for fem af møllerne, mens kildestøjen for den ene af møllerne (mølle 4) er fastsat til 100,2 / 100,4 db(a). Ved beregning af lavfrekvent støj indendørs er kildestøjen fastsat til 90,6 / 91,0 db ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s for mølle 1, 2, 3, 5 og 6, og for mølle 4 er kildestøjen fastsat til 89,2 / 89,4 db. 17 db(a) 20 db(a) Figur 4.7. Kort over udbredelse af lavfrekvent støj indendørs ved vindhastighed på 8 m/s. Kildestøjen for de eksisterende vindmøller i Danmark samt de eksisterende og planlagte vindmøller i Tyskland, som indgår i beregningerne, fremgår af miljørapportens bilag. Beregningerne er foretaget med de støjtal, som gælder for de tyske møller i dagtimerne, hvor de må støje mere 133

17 end om natten i henhold til de tyske regler. Dette bevirker, at de tyske møllers bidrag til den samlede støj reelt vil være lidt mindre om natten, hvor flere af de eksisterende såvel som planlagte tyske vindmøller vil være dæmpet. Som tidligere nævnt forudsættes én af de eksisterende tyske vindmøller nedtaget ved opstilling af de seks planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen, og herudover skal det bemærkes, at det i det tyske projekt forudsættes, at én af de eksisterende tyske møller stoppes om natten for at sikre, at den skærpede støjgrænse overholdes ved alle tyske nabobeboelser. Kildestøjen for de nye møller er fastsat af mølleproducenten på baggrund af støjmålinger på tilsvarende møller, og producenten står inde for, at det beregnede støjbidrag vil kunne overholdes ved en eventuel efterprøvning. Det forudsættes generelt, at ingen af møllerne udsender tydeligt hørbare toner (rentoner), idet den beregnede støjbelastning ved modtageren herved øges med 5 db. Jævnfør bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er der en samlet ubestemthed på +/- 2 db(a) ved måling af en mølles kildestøj og beregning af støjbidraget ved naboer. Møllernes kildestøj justeres løbende af fabrikanten i takt med udvikling af nye komponenter, og som det fremgår af projektbeskrivelsen vil andre tilsvarende mølletyper kunne være aktuelle, når projektet skal realiseres, herunder eventuelt en mølletype med lidt større rotor på 130 meter eller mølletyper med mindre rotor på 117 eller 113 meter. Disse mølletyper må som udgangspunkt forudsættes at have en tilsvarende kildestøj, og de vil ligeledes skulle støjdæmpes individuelt i nødvendigt omfang. Det vil derfor være den kildestøj, der fastsættes i forbindelse med mølleleverancen, som vil være den gældende, og det vil her kunne vise sig, at der større eller mindre behov for støjdæmpning af de pågældende møller end forudsat i denne miljørapport. Ved opstilling af møllerne skal der indgives anmeldelse med dokumentation for, at støjgrænserne - uden hensyntagen til ubestemtheden - kan overholdes for den valgte mølletype. Støjberegningerne for projektforslaget viser, at den beregnede støj ved nærmeste beboelser i det åbne land og i områder med støjfølsom arealanvendelse kan overholde de gældende regler. Dette gælder ligeledes ved opstilling af de seks planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen. Kommunen kan kræve, at der foretages en støjmåling, når møllerne er sat i drift. Hvis støjmålingen og den efterfølgende beregning viser, at vindmøllerne ikke overholder gældende lovkrav, skal vindmøllerne støjdæmpes eller driften af vindmøllerne indstilles. Støjgrænserne anses i denne sammenhæng for overholdt, hvis beregningsresultatet minus ubestemtheden overholder støjgrænserne. Støj ved naboer i Tyskland Som det fremgår af den indledende analyse og miljørapportens bilag 2, er støjbidraget fra hver enkelt af de planlagte vindmøller ved Vindtved beregnet til at ligge mindst 15 db under støjgrænsen ved alle tyske naboer. Med de aktuelle støjtal har projektforslagets vindmøller med 126 meter rotor derfor ikke betydning for overholdelse af støjgrænsen, og de skal ikke indgå i beregningen af den samlede støj ved de tyske naboer. Der er derfor ikke foretaget nærmere beregninger og vurderinger af den samlede støj fra vindmøller ved de tyske beboelser. Ved opstilling af de planlagte vindmøller ved Vindtved skal det sikres, at vindmøllerne kan 134 overholde støjkravene ved de tyske beboelser såfremt kildestøjen ændres i forhold til miljørapportens beregninger for Vestas-møllerne med 126 meter rotor eller der vælges en af de tilsvarende mølletyper med lidt større eller mindre rotor, som har afvigende støjtal. Vurdering af støjforhold i Danmark Støj ved udendørs opholdsarealer Det fremgår af kortene i figur 4.4 og 4.5 og af de detaljerede støjberegninger ved hver nabo, som er gengivet i figur 4.8 samt i miljørapportens bilag 4, at ingen udendørs opholdsarealer ved beboelser i det åbne land på den danske side af grænsen omkring mølleområdet ved Vindtved vil blive udsat for mere end henholdsvis 42,0 og 44,0 db(a) ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Ingen dele af landsbyen Sæd eller tilsvarende områder, som anvendes til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse, vil blive udsat for mere end henholdsvis 37,0 og 39,0 db(a) ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Ved Jejsing er de støjgrænser, som gælder i dag ved opstilling af nye vindmøller, dog ikke overholdt, men støjbidraget fra de planlagte vindmøller ligger mindst 15 db under støjbidraget fra de eksisterende vindmøller, og de nye møller har derfor i praksis ikke betydning for støjen ved Jejsing. Hermed er lovkravene for støj ved udendørs opholdsarealer overholdt i projektforslaget. Nabo A (Sønderløgumlandevej 9B), der ligger vest for mølleområdet, og nabo G (Grøngårdvej 23), der ligger nord for mølleområdet, er de beboelser i det åbne land omkring de nye møller i projektforslaget, som påvirkes mest. Støjbidraget er beregnet til henholdsvis 40,6 / 41,6 db(a) og 40,8 / 41,3 db(a), hvor den maksimalt må være 42,0 / 44,0 db(a) ved henholdsvis 6 og 8 m/s. Støjgrænserne vil således være overholdt med en

18 margin på mere end 1 db(a). Ved den mest støjbelastede del af Sæd, som er det nærmeste område med støjfølsom arealanvendelse i forhold til de nye møller i projektforslaget, er støjbidraget beregnet til 36,8 / 37,6 db(a). De skærpede lovkrav ved denne områdetype, som er på 37,0 / 39,0 db(a) ved henholdsvis 6 og 8 m/s, er således overholdt med en forholdsvis lille margin. Ved Jejsing, hvor de nye vindmøller ikke i praksis har betydning for den samlede støj, er der beregnet 37,7 / 39,8 db(a). Det fremgår af figur 4.8 og miljørapportens bilag 5, at der ved opstilling af de seks planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen er beregnet et samlet støjbidrag ved nabo A (Sønderløgumlandevej 9B) og nabo G (Grøngårdvej 23) på henholdsvis 40,8 / 41,7 db(a) og 41,1 / 41,7 db(a). Støjgrænserne er således overholdt med lidt mindre margin end i projektforslaget. Den største stigning er beregnet ved nabo J (Karlsmindevej 2), som ligger nordøst for de planlagte vindmøller ved Vindtved, hvor det samlede støjbidrag stiger fra 36,7 / 37,3 db(a) til 37,8 / 38,4 db(a). Ved landsbyen Sæd er der beregnet et samlet støjbidrag på 37,0 / 37,9 db(a), og her vil støjgrænsen ved 6 m/s således lige akkurat være overholdt. Ved Jejsing er der beregnet et samlet støjbidrag på 37,7 / 39,9 db(a). Der er således en mindre stigning på 0,1 db(a) ved 8 m/s, men kravene er overholdt, idet støjbidraget fra de planlagte tyske møller vil ligge mere end 15 db under støjbidraget fra de øvrige eksisterende og planlagte vindmøller, som angivet i bilag 1. I 0-alternativet, hvor der ikke opstilles nye møller STØJ Nabo Udendørs opholdsareal Indendørs (lavfrekvent) db(a) ved 6 m/s db(a) ved 8 m/s db ved 6 m/s db ved 8 m/s Grænseværdi 42,0 44,0 20,0 20,0 Projekt 0-alternativ Projekt 0-alternativ Projekt 0-alternativ Projekt 0-alternativ A - Sønderløgumlandevej 9B 40,6 (40,8) 40,0 41,6 (41,7) 41,0 15,2 (15,6) 14,8 17,3 (17,5) 16,9 B - Sønderløgumlandevej 12 39,8 (40,0) 39,1 40,7 (40,9) 40,1 14,6 (15,0) 14,1 16,6 (16,9) 16,2 C - Grøngårdvej 18A 36,7 (37,0) 34,9 37,4 (37,7) 35,8 11,9 (12,5) 10,8 13,6 (14,2) 12,8 D - Grøngårdvej 18B 36,8 (37,0) 35,0 37,5 (37,8) 35,8 11,9 (12,6) 10,8 13,7 (14,2) 12,8 E - Grøngårdvej 20 37,2 (37,5) 35,2 37,9 (38,2) 36,1 12,2 (12,8) 11,0 13,9 (14,5) 13,0 F - Grøngårdvej 22 37,4 (37,7) 35,4 38,1 (38,4) 36,2 12,3 (12,9) 11,1 14,0 (14,6) 13,1 G - Grøngårdvej 23 40,8 (41,1) 37,2 41,3 (41,7) 37,9 14,3 (15,2) 12,0 15,7 (16,5) 13,8 H - Grøngårdvej 24 38,3 (38,7) 35,4 38,9 (39,4) 36,1 12,7 (13,7) 10,9 14,2 (15,2) 12,8 I - Sædholm 1 40,6 (41,0) 37,0 41,1 (41,6) 37,7 14,2 (15,2) 11,9 15,6 (16,6) 13,8 J - Karlsmindevej 2 36,7 (37,8) 34,9 37,3 (38,4) 35,4 11,8 (13,6) 10,6 13,4 (15,0) 12,5 Grænseværdi 37,0 39,0 20,0 20,0 K - Sæd (boligområde) 36,8 (37,0) 35,6 37,6 (37,9) 36,5 12,2 (12,8) 11,4 14,1 (14,5) 13,5 L - Sæd (boligområde) 36,5 (36,7) 35,1 37,3 (37,5) 36,0 11,9 (12,5) 11,0 13,7 (14,2) 13,0 M - Jejsing (boligområde) 37,7 (37,7) 37,6 39,8 (39,9) 39,8 11,6 (12,0) 11,4 14,6 (14,9) 14,5 Figur 4.8. Skema med beregning af samlet støj ved de nærmeste beboelser og områder med støjfølsom arealanvendelse på den danske side af grænsen ved opstilling af projektforslagets seks nye vindmøller og i 0-alternativet. Beregning inklusiv seks planlagte nye møller i Tyskland angivet i parentes. 135

19 ved Vindtved, er der beregnet et samlet støjbidrag fra de eksisterende møller i det omkringliggende landskab på 40,0 / 41,0 db(a) ved nabo A (Sønderløgumlandevej 9B), der er den beboelse i det åbne land på den danske side af grænsen, som påvirkes mest. Dette er 0,6 / 0,6 db(a) mindre end i projektforslaget. Ved nabo G (Grøngårdvej 23) er der beregnet et støjbidrag på 37,2 / 37,9 db(a), hvilket er 3,6 / 3,4 db(a) mindre end i projektforslaget. Ved landsbyen Sæd er der beregnet et samlet støjbidrag på 35,6 / 36,5 db(a), hvilket er 1,2 / 1,1 db(a) mindre end i projektforslaget. Ved Jejsing er der beregnet 37,6 / 39,8 db(a). Den beregnede støj er således 0,1 db(a) mindre end i projektforslaget ved 8 m/s. Projektforslaget overholder dog kravene, som angivet i miljørapportens bilag 1, idet støjbidraget fra de planlagte møller ved Vindtved vil ligge mere end 15 db under støjbidraget fra de eksisterende vindmøller. Beregningerne for 0-alternativet fremgår af figur 4.8 og miljørapportens bilag 3. Lavfrekvent støj indendørs Det fremgår af kortene figur 4.6 og 4.7 og af de detaljerede støjberegninger ved hver nabo gengivet i figur 4.8 samt i miljørapportens bilag 7, at ingen beboelser i det åbne land på den danske side af grænsen omkring mølleområdet ved Vindtved vil blive udsat for mere end 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Støjgrænsen vil ligeledes være overholdt indendørs i landsbyen Sæd og tilsvarende områder, som anvendes til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse, idet der ikke er fastlagt skærpede grænser for lavfrekvent støj for disse områder. Hermed er lovkravene for lavfrekvent støj indendørs overholdt i projektforslaget. Nabo A (Sønderløgumlandevej 9B) er den beboelse i det åbne land på den danske side af grænsen omkring de nye møller i projektforslaget, som påvirkes mest med lavfrekvent støj indendørs. Ved beboelsen, som ligger vest for mølleområdet, er støjbidraget beregnet til 15,2 / 17,3 db, hvor den maksimalt må være 20,0 db ved henholdsvis 6 og 8 m/s, og støjgrænserne vil således være overholdt med en margin på lidt under 3 db. Ved alle øvrige beboelser i det åbne land på den danske side af grænsen såvel som ved landsbyen Sæd og Jejsing vil støjgrænserne være overholdt med større margin. Det fremgår af figur 4.8 og miljørapportens bilag 8, at der ved opstilling af de seks planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen er beregnet et samlet støjbidrag ved nabo A (Sønderløgumlandevej 9B) på 15,6 / 17,5 db. Der vil således ske en mindre stigning, men støjgrænserne vil være overholdt med mindst 2,5 db. Den største stigning er beregnet ved nabo J (Karlsmindevej 2), som ligger nordøst for de planlagte vindmøller ved Vindtved, hvor det samlede støjbidrag stiger fra 11,8 / 13,4 db til 13,6 / 15,0 db. I 0-alternativet, hvor der ikke opstilles nye møller i ved Vindtved, er nabo A (Sønderløgumlandevej 9B) den beboelse i det åbne land på den danske side af grænsen, der påvirkes mest ligesom i projektforslaget. Der er beregnet et samlet støjbidrag fra de eksisterende møller i det omkringliggende landskab på 14,8 / 16,9 db, hvilket er 0,4 / 0,4 db mindre end i projektforslaget. Støjgrænserne vil således være overholdt med en margin på lidt over 3 db. Ved nabo G (Grøngårdvej 23) er der beregnet et støjbidrag på 12,0 / 13,8 db, hvilket er 2,3 / 1,9 db mindre end i projektforslaget. Beregningerne for 0-alternativet fremgår af figur 4.8 og miljørapportens bilag Skyggekast Indledning En vindmøllevinge kaster skygge som alt andet, når solen skinner. Det sker, at denne skygge rammer beboelser, og skyggen vil opleves som blink inde i boligen. Skyggekast opstår, når solens stråler passerer gennem vindmøllens rotorareal. Der vil derfor være tre forhold, som afgør om der dannes generende skygger. For det første skal solen skinne for, at der kan dannes skygger, og der vil således ikke opstå skyggekast i overskyet vejr. For det andet skal det blæse. Hvis der er vindstille eller vindhastigheder under 3 meter pr. sekund kører møllens vinger almindeligvis ikke rundt, og der dannes ikke skyggekast fra roterende møllevinger, som giver anledning til gener. For det tredje er vindretningen afgørende for mængden af skyggekast. Hvis vindens retning og solretningen er ens giver møllen maksimalt skyggekast, mens der stort set ikke dannes skygge, hvis vindretningen er vinkelret på solretningen. Disse tre meteorologiske forhold indgår, sammen med en række andre tekniske forhold, i de beregninger, som beskrives i det efterfølgende. Der vil ydermere være konkrete lokale forhold, som vil få indflydelse på, om der dannes skyggekast ved nabobeboelser. Placering af bygninger og beplantning samt terrænmæssige forhold kan bevirke, at skyggekast minimeres eller slet ikke opstår ved bestemte beboelser. Lovgivning i Danmark Der findes ingen lovgivningsmæssige krav til re-

20 gulering af skyggekastforhold, men Miljøministeriet anbefaler i vejledningen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, at vindmøller ikke påfører nabobeboelser mere end 10 timers såkaldt reel skyggetid årligt. Der skelnes mellem et forventet antal skyggetimer ('real case') og det værst tænkelige ('worst case'). Forskellen mellem de to opgørelser er, at den ene tager højde for de meteorologiske forhold, som beskrevet i forrige afsnit, mens den anden udregner det teoretisk maksimalt mulige uden hensyntagen til vind og vejr. Derfor er reel skyggetid eller forventede værdier en del lavere end det værst tænkelige, men til gengæld burde det svare til de faktiske værdier, som en nabo vil blive udsat for i gennemsnit over en årrække. Lovgivning i Tyskland Skyggekast fra vindmøller ved beboelser reguleres med udgangspunkt i anvisningerne i 'Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen' [4d]. Her er der fastsat grænseværdier på henholdsvis 30 timer om året og 30 minutter pr. dag beregnet som det maksimalt mulige eller værst tænkelige ('worst case'). Ved overskridelse af grænseværdierne skal møllerne stoppes. Dersom der installeres automatik med lysmåler er der fastsat en grænseværdi på 8 timer om året for reel skyggetid ('real case'). Timer per år, reelt tilfælde Beregninger Naboer i Danmark Skyggekast er beregnet med programmet Wind- PRO 3,1 og 3.2 Beta (Shadow). I beregningsprogrammet indgår generelle statistiske data for sandsynligheden for solskin, og fordeling af møllernes driftstid i forhold til forskellige vindretninger. Figur 4.9. Kort over udbredelse af beregnet skyggekast med markering af danske naboer. Linjerne viser skyggekast i timer pr. år beregnet som reel værdi og svarer tilnærmelsesvis til det konkret beregnede indendørs skyggekast ved de enkelte nabobeboelser. Rød angiver grænseværdien på 10 timer pr. år. 137

21 De anvendte data fremgår af miljørapportens bilag 9 til 12 med beregninger af samlet skyggekast ved danske naboer i henholdsvis 0-alternativet og i projektforslaget. Beregningsmodellen forudsætter, at solhøjden er mindst 3 grader over horisonten, idet skyggen ved lavere solhøjde vil være diffus, og af samme årsag forudsættes skyggekastet at være uden betydning, hvis mindre end 20 % af solen er dækket af møllevingen eller hvis afstanden fra vindmøller er mere end meter. Der er foretaget beregninger af indendørs skyggekast ved alle nabobeboelserne i forhold til en skyggemodtager, der er defineret som et vindue på 1 x 1 meter placeret 1 meter over terræn. De konkret beregnede værdier for indendørs skyggekast ved hver enkelt nabo, som er angivet i oversigtsskemaet i figur 4.10, svarer tilnærmelsesvis til de værdier, der kan aflæses på kortet i figur 4.9. Herudover er der foretaget beregning af udendørs skyggekast i forhold til en skyggemodtager, der er defineret som et teoretisk vandret opholdsareal på 15 x 15 meter placeret 1 meter over terræn i retning mod møllerne. Dette areal består i princippet af en stor samling af 'punkter', og de konkret beregnede værdier for skyggekast på det udendørs opholdsareal ved hver enkelt nabo, som ligeledes er angivet i oversigtsskemaet i figur 4.10, er derfor generelt højere end værdierne for det indendørs skyggekast, herunder de værdier, der kan aflæses på kortet i figur 4.9. Beregningerne er foretaget med den såkaldte Skyggekastberegningerne med de seks nye møller i projektforslaget er gengivet på kort i figur 4.9 samt i miljørapportens bilag 12. Skyggekast fra de nærmeste eksisterende vindmøller i det omkringliggende landskab i Danmark såvel som i Tyskland indgår i beregningerne af det samlede skyggekast. På kortet vises de områder, som påføres skyggekast fra de nye og eksisterende møller, og farverne angiver, hvor tæt på mølleområdet man skal være for at få et vist antal timers skyggekast. Den røde 'amøbe-form' angiver afgrænsningen af området, hvor indenfor der kan forventes mere end 10 timers skyggekast pr. år, hvilket svarer til den anbefalede grænseværdi. Kortet viser skyggekastet ved opstilling af Vestasmøller med 126 meter rotor. Ved opstilling af Siemens-møller med 130 meter rotor vil skyggekastet kunne blive øget en smule, og ved opstilling af mølletyperne med mindre rotor på 113 eller 117 meter vil skyggekastet blive reduceret en smule. Skyggekastet vurderes dog ikke at afvige markant fra det beregnede for Vestas-møllerne med 126 meter rotor, da de nævnte mølletyper har samme totalhøjde og derfor samlet set ikke afviger væsentligt fra hinanden, således som det fremgår af projektbeskrivelsen i kapitel 2. SKYGGEKAST Nabo Udendørs opholdsareal Indendørs (vindue) Timer og minutter pr. år Timer og minutter pr. år Grænseværdi Figur Skema med beregning af skyggekast ved de nærmeste beboelser og byområder på den danske side af grænsen ved opstilling af projektforslagets seks nye vindmøller og i 0-alternativet. Beregning inklusiv seks planlagte nye møller i Tyskland angivet i parentes. 138 Projekt 0-alternativ Projekt 0-alternativ A - Sønderløgumlandevej 9B 7:48 (7:48) 4:21 6:40 (6:40) 3:36 B - Sønderløgumlandevej 12 4:58 (4:58) 2:03 4:09 (4:09) 1:40 C - Grøngårdvej 18A 3:41 (3:41) 0:00 3:13 (3:13) 0:00 D - Grøngårdvej 18B 3:48 (3:48) 0:00 3:17 (3:17) 0:00 E - Grøngårdvej 20 4:42 (4:42) 0:00 3:59 (3:59) 0:00 F - Grøngårdvej 22 5:01 (5:01) 0:00 4:14 (4:14) 0:00 G - Grøngårdvej 23 () 0:00 8:56 (8:56) 0:00 H - Grøngårdvej 24 3:17 (3:17) 0:00 2:33 (2:33) 0:00 I - Sædholm 1 11:12 (11:12) 0:00 9:10 (9:10) 0:00 J - Karlsmindevej 2 3:06 (3:06) 0:00 2:36 (2:36) 0:00 Grænseværdi K - Sæd (boligområde) 1:58 (1:58) 0:00 1:41 (1:41) 0:00 L - Sæd (boligområde) 1:55 (1:55) 0:00 1:39 (1:39) 0:00 M - Jejsing (boligområde)

22 'drivhustilstand', som er en beregningsmetode i WindPRO, der muliggør beregning af skyggekast fra flere retninger samtidigt i modsætning til retningsbestemt beregning, som også kan anvendes. Drivhustilstanden vil teoretisk set resultere i en lidt højere beregnet værdi for skyggekast, især i tilfælde hvor der er tale om beboelser, der kan modtage skyggekast fra flere møller i løbet af dagen og året. Dette er tilfældet i området ved Vindtved, hvor de eksisterende møller i Tyskland umiddelbart syd for grænsen blandt andet kaster skygge ved enkelte af nabobeboelserne vest for de nye vindmøller ved Vindtved. Skyggekastberegningerne med antal skyggetimer for hver enkelt nabobeboelse er angivet i oversigtsskemaet i figur Der redegøres ikke nærmere for skyggekast fra de seks planlagte nye vindmøller syd for grænsen, idet disse ikke vil medføre skyggekast ved de danske nabobeboelser, som påvirkes mest og indgår i beregningerne for projektforslaget. Naboer i Tyskland Skyggekast i forhold til de tyske naboer er beregnet med programmet WindPRO 3.2 Beta (Shadow), og med de samme beregningsforudsætninger som i forhold til de danske naboer. Dog er skyggemodtager defineret som en vandret flade på 10 x 10 meter placeret 2 meter over terræn placeret med centrum midt i beboelsen. De anvendte data fremgår af miljørapportens bilag 13 til 15 med beregninger af samlet skyggekast ved tyske naboer i henholdsvis 0-alternativet og i projektforslaget, samt skyggekast fra projektforslagets vindmøller alene. På den tyske side af grænsen vil der udelukkende kunne forekomme skyggekast fra de planlagte vindmøller i projektforslaget ved de nærmeste naboer mod sydvest, og der er derfor kun foretaget detaljerede beregninger i forhold til skyggemodtagere ved disse naboer. Deres placering fremgår af kortet i figur 4.12 og af kortene i miljørapportens bilag 13 til 15. På kortene vises de områder, som påføres skyggekast fra de eksisterende møller og/eller fra de nye møller i projektforslaget. Den røde linje viser grænseværdien på 30 timers skyggekast om året beregnet som 'worst case'. Det fremgår af beregningerne for 0-alternativet og den samlede beregning med projektforslaget, der er indsat som bilag 13 og 14 i miljørapporten, at det beregnede skyggekast ved de pågældende naboer mod sydvest ligger betydeligt over grænseværdierne på 30 timer pr. år og 30 minutter pr. dag beregnet som 'worst case', idet der i flere tilfælde er beregnet mere end 200 timers skygge pr. år og op til en time og tre kvarters skygge pr. dag. Isoleret set ligger skyggekastet fra de planlagte vindmøller ved Vindtved dog væsentligt under grænseværdierne på 30 timer pr. år og 30 minutter pr. dag ved de tyske nabobeboelser, hvilket fremgår af miljørapportens bilag 15. Det forudsættes, at de eksisterende vindmøller er omfattet af begrænsninger i driften, som sikrer, at grænseværdierne er overholdt. Driften af de planlagte vindmøller ved Vindtved skal derfor begrænses, når de kan kaste skygge ved de tyske nabobeboelser. Hermed vil de ikke øge skyggekastet ved de pågældende nabobeboelser. På denne baggrund redegøres specifikt for skyggekastet fra de planlagte vindmøller ved Vindtved for at belyse behovet for begrænsninger i driften af hensyn til skyggekast ved de tyske nabobeboelser. Skyggekastberegningen med antal skyggetimer ved nabobeboelserne på den tyske side af grænsen er angivet i oversigtsskemaet i figur Ligesom ved de danske naboer indgår beregninger, hvor det er fastsat, hvornår på dagen og hvornår på året skyggekast teoretisk set kan forekomme ved de enkelte beboelser. Resultatet heraf er gengivet i grafisk form i figur Der redegøres ikke nærmere for skyggekast fra de seks planlagte nye vindmøller syd for grænsen. Disse forudsættes ligesom de planlagte vindmøller i projektforslaget at være omfattet af begrænsinger i driften, så skyggekastet ikke øges ved de pågældende tyske nabobeboelser. Mulige foranstaltninger Møllefabrikanterne har udviklet programmer, som kan stoppe en mølle på de tidspunkter, hvor skyggekastgenerne ved bestemte nabobeboelser er størst. Programmet anvendes primært i de tilfælde, hvor projektets beregninger viser, at det anbefalede maksimale antal skyggekasttimer ikke kan overholdes ved alle nabobeboelser. I VVM-tilladelsen til projektet vil der blive stillet krav om installering af teknik og software til håndtering af skygge-stop, så en eller flere af møllerne kan stoppes i nødvendigt omfang, da der er beregnet et skyggekast lidt over den anbefalede grænseværdi på 10 timer pr. år ved et par af de nærmeste danske nabobeboelser, som ligger nord for møllerækken. Herved sikres, at skyggekastet ved de to beboelser kan begrænses til 10 timer pr. år beregnet som reel skyggetid. Det vil ligeledes blive sikret, at skyggekastet ikke øges ved de tyske nabobeboelser, som ligger sydvest for møllerækken og potentielt kan påvirkes af de planlagte vindmøller. Det skal bemærkes, at beregningen af skyggekast ikke tager højde for en eventuel afskærmen- 139

23 12:30 12:30 WEA_SV_29: Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (134) WEA_SV_35: ENERCON E !-! nav: 99,0 m (TOT:149,5 m) (135) WEA_S_05: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (120) 12:30 12:30 12:30 12:30 emd.dk, Beregning: L3 udendørs Beregning: L3 udendørs G: Grøngårdvej 23 D: Grøngårdvej G: Grøngårdvej 18B 23 A: Sønderløgumlandevej 9B Vindmøller Figur Vindmøller : VESTAS Grafisk V HTq 3450kalender I: Sædholm!O! nav: 87,0 m (TOT:150,01 over m) (54) skyggekast 3: VESTAS fra V eksisterende HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 og m) (56) nye J: møller Karlsmindevej i 5: projektforslaget VESTAS2V HTq !O! nav: 87,0 m ved (TOT:150,0 m) et (58) repræsentativt udsnit af de nærmeste nabobeboelser. Lodret akse angiver klokkeslæt og vandret akse an- Vindmøller 1: 2: VESTAS VESTAS V V HTq HTq !O!!O! nav: nav: 87,0 87,0 m (TOT:150,0 (TOT:150,0 m) m) (54) (55) 3: 4: VESTAS VESTAS V V HTq HTq !O!!O! nav: nav: 87,0 87,0 m (TOT:150,0 (TOT:150,0 m) m) (56) (57) 5: 6: VESTAS VESTAS V V HTq HTq !O!!O! nav: nav: 87,0 87,0 m (TOT:150,0 (TOT:150,0 m) m) (58) (59) 1: VESTAS V : VESTAS HTq V HTq!O! 3450 nav: 87, m!o! (TOT:150,0 nav: 87,0 m) m (TOT:150,0 (54) m) (55) WEA_SV_29: Siemens 4: VESTAS SWT V HTq !O! nav:!o! 93,0 nav: m (TOT:139,3 87,0 m (TOT:150,0 m) (134) m) (57) WEA_S_07: Siemens 6: VESTAS SWT V HTq !O! nav:!o! 92,5 nav: m 87,0 (TOT:149,0 m (TOT:150,0 m) (122) m) (59) 2: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (55) WEA_SV_35: ENERCON E !-! nav: 99,0 m (TOT:149,5 m) (135) giver årets måneder. Farverne angiver skyggekast fra forskellige møller. VINDMØLLER VED VINDTVED 12:30 12:30 12:30 12:30 Beregning: L3 udendørs I: Sædholm 1 F: Grøngårdvej I: Sædholm 22 1 C: Grøngårdvej 18A SHADOW - Kalender, grafisk id SHADOW - Kalender, grafisk SHADOW Kalender, grafisk 12:30 12:30 G: Grøngårdvej K: Sæd (boligområde) 23 K: Sæd (boligområde) E: Grøngårdvej 20 3: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) :51 / 4 WEA_S_07: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (122) 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 WEA_S_05: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (120) H: Grøngårdvej 24 H: Grøngårdvej 24 B: Sønderløgumlandevej I: Sædholm12 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. unøjagtigheder, følge af denne konsulentopgave, begrænsninger eller vil EMD s fejl i deansvar anvendte for eventuelle modeller og skader, software. uanset Vedform, eventuelle højst kunne krav, som følge beløbeaf sig denne til størrelsen konsulentopgave, af det aftalte vil EMD s honorar ansvar for konsulentopgaven. for eventuelle skader, En separat uansetrådgiverforsikring form, højst kunnemed beløbe udvidetsig forsikringsdækning til størrelsen af det kanaftalte aftales honorar særskilt. foromkostningerne konsulentopgaven. for En en separat sådan rådgiverforsikring med udvidet afholdesforsikringsdækning kunden. kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. id 12:30 12:30 12: J: Karlsmindevej 2 J: Karlsmindevej 2 D: Grøngårdvej K: Sæd (boligområde) 18B H: Grøngårdvej L: Sæd (boligområde) 24 L: Sæd (boligområde) F: Grøngårdvej 22 Vindmøller 1: VESTAS V HTq !O! hub: 87,0 m (TOT: 150,0 m) (97) 2: VESTAS V HTq !O! hub: 87,0 m (TOT: 150,0 m) (98) 12:30 12:30 Thomas / :48/ af, Tel , DK Aalborg 4444 Ø +45 Thomas 9635/ 4444 Thomas / :48/ :48/ :30 12:30 3: VESTAS V HTq !O! hub: 87,0 m (TOT: 150,0 m) (99) 4: VESTAS V HTq !O! hub: 87,0 m (TOT: 150,0 m) (100) de virkning af beplantning J: Karlsmindevej 2og bebyggelse omkring beboelserne, og at det reelle antal skyggetimer derfor kan være mindre end beregnet. Dette vil gøre sig gældende i forhold til flere af nabobeboelserne i det åbne land, da disse i større eller mindre omfang er omgivet af beplantning eller driftsbygninger. Omvendt varierer de meteorologiske forhold fra år til år, og skyggekastet vil derfor også kunne være større og eventuelt blive øget i møllernes levetid. Vurdering af skyggekast i Danmark Ved opstilling af projektforslagets seks vindmøller L: Sæd (boligområde) med 126 meter rotor er der beregnet et samlet reelt skyggekast fra de nye vindmøller og fra de nærmeste eksisterende vindmøller i det omkringliggende landskab på henholdsvis 9 timer og 10 minutter pr. år indendørs og 11 timer og 12 minutter pr. år udendørs ved nabo I (Sædholm 1) nord for møllerækken, som udsættes for den største påvirkning. Ved nabo G (Grøngårdvej 23), som ligeledes ligger nord for møllerækken, er der beregnet 8 timer og 56 minutter pr. år indendørs og 11 timer og 0 minutter pr. år udendørs. Ved alle øvrige nabobeboelser er skyggekastet beregnet til mindre end 8 timer både indendørs 5: VESTAS V HTq !O! hub: 87,0 m (TOT: 150,0 m) (101) og udendørs. 6: VESTAS V HTq !O! hub: 87,0 m (TOT: 150,0 m) (102) Ved opstilling af de seks planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen, vil skyggekastet ikke blive øget ved de nabobeboelser på den danske side af grænsen, som indgår i beregningerne, idet de nye møller ikke bidrager med skyggekast ved disse nabobeboelser. Det skal :59 / 5 dog bemærkes, at de østligste af de nye tyske vindmøller vil give skyggekast ved beboelser på lidt større afstand i området omkring Lydersholm, som ligger øst for mølleområdet ved Vindtved.

24 Det fremgår af figur 4.11, at skyggekastet ved nabo G (Grøngårdvej 23) og nabo I (Sædholm 1), der påvirkes mest i projektforslaget, og som begge ligger nord for møllerækken, vil kunne forekomme om morgenen og først på formiddagen samt sidst på eftermiddagen i vintermånederne. Ved nabo J (Karlsmindevej 2) nordøst for møllerækken vil skyggekast udelukkende kunne forekomme sidst på eftermiddagen i vintermånederne. Ved de nærmeste naboer på Grøngårdvej nordvest for møllerækken vil skyggekast udelukkende kunne forekomme om morgenen og først på formiddagen i vinterhalvåret, og ved landsbyen Sæd længere mod vest vil skyggekastet være begrænset til perioder fra slutningen af januar til begyndelsen af marts og i oktober til november. Ved nabo A (Sønderløgumlandevej 9B) og de øvrige nærmeste naboer på Sønderløgumlandevej vest for møllerækken vil skyggekast fra projektforslagets møller udelukkende kunne forekomme om morgenen fra sidst i marts til april og igen fra slutningen af august til september. Ved disse naboer vil der endvidere kunne forekomme skyggekast fra de eksisterende tyske vindmøller om morgenen eller først på formiddagen i kortere perioder fra november til januar og i marts, samt sidst på eftermiddagen fra slutningen af november til januar. I 0-alternativet, hvor der ikke opstilles nye møller ved Vindtved, påvirkes de nabobeboelser på den danske side af grænsen, som indgår i beregningerne, kun i mindre omfang af skyggekast fra vindmøller. Der er således kun beregnet skyggekast ved naboerne på den sydligste del af Sønderløgumlandevej vest for mølleområdet ved Vindtved, hvor der er beregnet henholdsvis 3 timer og 36 minutter pr. år indendørs og 4 timer og 21 minutter pr. år udendørs ved nabo A (Sønderløgumlandevej 9B), som påvirkes mest. A0 Figur Kort over udbredelse af skyggekast fra de planlagte vindmøller ved Vindtved med markering af beboelser på den tyske side af grænsen, som potentielt kan blive påvirket af skyggekast fra de danske møller. Linjerne viser skyggekast i timer pr. år beregnet som værste tilfælde (worst case). Rød angiver grænseværdien på 30 timer pr. år. SKYGGEKAST Nabo Worst case Real case Timer og minutter pr. år Timer og minutter pr. dag Timer og minutter pr. år Grænseværdi 30:00 (0:00) 0:30 (0:00) 8:00 (0:00) A0 - Struxbüller Weg 2 5:05 0:19 1:29 A - Struxbüller Weg 1 7:15 0:22 2:08 B1 - Böglumer Straße 1 15:22 0:20 4:36 B2 - Böglumer Straße 1 16:15 0:22 4:51 B3 - Böglumer Straße 1 11:04 0:19 3:17 C - Böglumer Straße 6 13:39 0:21 4:04 D - Uhlenberg 8:43 0:16 2:35 Figur Skema med beregning af skyggekast fra de planlagte vindmøller ved Vindtved i forhold til alle beboelser på den tyske side af grænsen, som potentielt påvirkes af disse møller. 141

25 A: IP 02 Struxbüller Weg 1 B2: IP 03 Böglumer Strasse 1 B1: IP 03 Böglumer Strasse 1 B3: IP 03 Böglumer Strasse 1 Vurdering af skyggekast i Tyskland De tyske naboer betegnes i beregningerne i bilag 13 til 15 med bogstaver og IP-punkter, som tager udgangspunkt i betegnelserne i miljørapportens bilag 2 med beregninger i forhold til støjpunkter ved naboerne. Nabo B (IP 03 Böglumer Straße) omfatter dog i praksis tre adskilte beboelsesbygninger, og i beregningerne af skyggekast betegnes disse henholdsvis B1, B2 og B3. Hertil kommer en nabobeboelse vest for nabo A (IP 02 Struxbüller Weg 1), som ikke indgår i støjberegningen i bilag 2, og som heller ikke indgår i beregningerne af skyggekast i bilag 13 til 15. Der er dog foretaget en supplerende beregning for denne beboelse, som i figur 4.12 og 4.13 betegnes A0 (Struxbüller Weg 2). C: IP 04 Böglumer Strasse 6 Figur Vindmøller Grafisk kalender over skyggekast fra nye møller i projektforslaget ved tyske nabobeboelser. Lodret akse angiver klokkeslæt og vandret akse angiver årets måneder. Farverne angiver skyggekast 1: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (54) fra forskellige vindmøller. Mølle 1 (nabo A), mølle 3 (nabo B), mølle 4 (nabo C) og mølle 6 (nabo D). 3: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) 4: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (57) 6: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (59) D: IP 05 Uhlenberg 142 Beregningen af skyggekast fra projektforslagets seks vindmøller med 126 meter rotor i forhold til de berørte tyske nabobeboelser fremgår af miljørapportens bilag 15. De beregnede værdier, som desuden er gengivet i figur 4.13, kan ses som udtryk for det nødvendige omfang af skyggestop på de planlagte vindmøller. De nye vindmøller ved Vindtved må således som udgangspunkt ikke øge skyggekastet ved de pågældende tyske nabobeboelser, der i forvejen i betydeligt omfang er påvirket af skyggekast fra de eksisterende vindmøller på den tyske side af grænsen. Der er beregnet et skyggekast på 16 timer og 15 minutter pr. år som 'worst case' ved nabo B2 (Böglumer Straße 1), der er den af de syv beboelser, som potentielt påvirkes mest. Ved installering af lyscensor forventes dette at svare til et reelt behov for skyggestop i forhold til denne beboelse på 4 timer og 51 minutter pr. år på baggrund af beregningen af skyggekastet som 'real case'. Det fremgår af figur 4.14, at skyggekastet vil kunne forekomme før klokken 6 om morgenen

26 fra maj til juli. Dette gælder også for de øvrige nabobeboelser bortset fra nabo A (Struxbüller Weg 1) og i øvrigt også nabo A0 (Struxbüller Weg 2), hvor skyggekastet vil kunne forekomme lige efter klokken 6 om morgenen fra slutningen af april til starten maj og igen i første halvdel af august. Da skyggekastet fra de planlagte vindmøller kan forekomme på samme tidspunkt ved flere nabobeboelser, forventes der i praksis at være behov for at etablere skyggestop med lyssensor på mølle 1, 3, 4 og 6 i henholdsvis 3 timer og 18 minutter, 5 timer og 44 minutter, 4 timer og 4 minutter samt 2 timer og 35 minutter beregnet som 'real case'. Dermed vil de planlagte vindmøller ved Vindtved ikke medføre skyggekast ved de tyske nabobeboelser. I 0-alternativet, hvor der ikke opstilles nye møller ved Vindtved, påvirkes de tyske nabobeboelser udelukkende af skyggekast fra de eksisterende vindmøller syd for grænsen. Ved den tyske nabo B1 (Böglumer Straße 1), som udsættes for den største påvirkning, er der beregnet henholdsvis 222 timer og 18 minutter skygge pr. år og 1 time og 44 minutters skygge pr. dag i 'worst case'. Det antages dog, at skyggekastet er reduceret med skyggestop på de eksisterende vindmøller, så grænseværdierne er overholdt ved denne og de øvrige nabobeboelser syd for grænsen. 4.4 Reflekser Refleksion af sollys i møllevinger er et fænomen, som under særlige omstændigheder kan virke generende for naboer til vindmøller. Problemet opstår særligt ved visse kombinationer af nedbør og sollys. Moderne møllevinger har en overfladebehandling, så de fremstår med et lavt glanstal på ca. 30, og de konvekse overflader vil sprede eventuelle reflekser jævnt, hvilket vurderes at reducere generne. Bortset fra generelle krav om ikke-reflekterende overflader er der ikke fastlagt særlige retningslinjer eller redskaber til vurdering af påvirkningerne ved refleksion af sollys i møllevinger. 4.5 Samlet vurdering af naboforhold Ved en samlet vurdering af de nye vindmøllers påvirkning af nabobeboelser fremstår projektet acceptabelt med hensyn til afstand mellem nabobeboelser og møller, støjpåvirkning og skyggekastgener. Den visuelle påvirkning fra møllerne vurderes generelt at være sløret eller begrænset af beplantning eller bebyggelse omkring de nærmeste nabobeboelser. Møllerne vil dog være dominerende i de tilfælde, hvor der er mere eller mindre frit udsyn til dem fra beboelserne eller opholdsarealer i haverne. Møllerækken vil brede sig over en større del af synsfeltet set fra nabobeboelserne mod nord og syd. Der vil desuden være et visuelt overlap med de eksisterende vindmøller på den tyske side af grænsen. Set fra de danske naboer vil de tyske møller kun ses bag de nye vindmøller ved Vindtved, men de danske møller vil klart fremstå mest dominerende, og omvendt vil de tyske møller fremstå mest dominerende set fra de tyske naboer, hvor de nye vindmøller ved Vindtved vil kunne ses i baggrunden. Set fra nabobeboelserne mod øst og vest vil projektforslagets møllerække være placeret inden for en meget begrænset del af synsfeltet, men til gengæld vil der kunne forekomme et visuelt overlap mellem de nye møllers rotorer, hvilket kan give et lidt uroligt indtryk. Lovgivningens krav i forhold til, hvad beboelser og områder med støjfølsom arealanvendelse i Danmark må udsættes for af støjpåvirkning i forhold til udendørs opholdsarealer og lavfrekvent støj indendørs, vil kunne overholdes. De planlagte vindmøller vil endvidere ikke have betydning for overholdelse af støjgrænserne ved beboelser i Tyskland. De anbefalede krav til maksimal skyggekastpåvirkning, vil ligeledes kunne overholdes, idet det forudsættes, at møllerne forsynes med teknik og software til håndtering af 'skyggestop', hvor en eller flere af møllerne kan stoppes i nødvendigt omfang, så skyggekastet reduceres til under 10 timer ved alle danske nabobeboelser. Da de nærmeste tyske nabobeboelser i væsentligt omfang er påvirket af skyggekast fra de eksisterende vindmøller på den tyske side af grænsen, forudsættes det endvidere, at de planlagte vindmøller stoppes, så der ikke forekommer skyggekast fra disse ved nogen af de tyske nabobeboelser. Vindmøllerne vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener med reflekser fra møllevingerne, som er overfladebehandlede, så de fremstår med et lavt glanstal. I 0-alternativet, hvor der ikke opstilles nye møller ved Vindtved, vil beboelserne i området primært blive påvirket af visuelt og støjmæssigt af de eksisterende vindmøller på den tyske side af grænsen. Der vil kun forekomme skyggekast ved enkelte beboelser på den danske side af grænsen. 143

27 5. PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT 5.1. Luftforurening og klima Indledning Vindmølleprojektet har i sin helhed en positiv påvirkning i forhold til klima og luftforurening, og der er flere gode argumenter for at udnytte de rigelige vindressourcer i Danmark. - Vindenergi betragtes som en miljøvenlig vedvarende energikilde, fordi elproduktionen fra vindmøller ikke medfører brug af fossile brændsler som kul, naturgas og olie [5a]. - Vindenergi er energiforsyningsmæssigt fordelagtig, fordi kilden til elproduktion er vedvarende i form af vind, og el fra vindmøller forudsætter derfor ikke import af brændsler eller anvendelse af de begrænsede ressourcer [5a]. - Elproduktionen fra vindmøller har miljøog klimamæssigt store fordele, fordi den ikke er forbundet med udslip til atmosfæren af CO 2 (kuldioxid), SO 2 (svovldioxid), NO x (kvælstofilter) og partikler, således som det sker i større eller mindre omfang fra kraftværker, der benytter fossile brændsler [5a]. Udslip af CO 2 fra elproduktion betragtes som den største globale kilde til drivhuseffekten, der af FN's Klimapanel IPCC betragtes som en alvorlig trussel mod klimaet. Drivhuseffekten er et begreb, der karakteriserer den ændrede balance mellem solindstråling og varmeudstråling til verdensrummet, som opstår på grund af den menneskeskabte udledning af drivhusgasser som CO 2, metan og lattergas [5a]. Udslip af SO 2, NO x og partikler belaster det regionale og lokale miljø omkring kraftværkerne [5a]. Luftforureningen bidrager blandt andet til forsuring af nedbøren og har skadelige indvirkninger på menneskers helbred [5b, 5c]. Klimamål Politisk er det både nationalt og internationalt et mål at reducere udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser, som bidrager til den globale opvarmning og klimaforandringer (tørke, oversvømmelser mv.) på grund af drivhuseffekten. Den største frembringelse af CO 2 kommer fra afbrænding af fossile brændsler i forbindelse med energiproduktion. Der dannes ligeledes CO 2 ved afbrænding af biomasse og biogas, men disse brændsler betragtes som CO 2 -neutrale, da der er balance mellem optag af CO 2 under opvæksten og frigivelse ved forbrændingsprocessen [5c]. Opstilling af vindmøller medvirker til, at Danmark kan opfylde sine internationale forpligtelser og leve op til EU's klimamål. De overordnede klimamål for 2030 fremgår af EU's klima- og energiaftale fra 2014, der blandt andet fastsætter, at den europæiske CO 2 -udledning skal være 40 % lavere, end den var i 1990, og at mindst 27 % af den europæiske energiforsyning skal komme fra vedvarende energi. Den danske reduktionsforpligtigelse er endnu ikke forhandlet på plads. I regeringsgrundlaget [5d] for den nuværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti), der tiltrådte i slutningen af november 2016, henvises til FN's Klimaaftale fra Paris (december 2015), hvor hele verdens ledere blev enige om, at temperaturstigningerne skal holdes under 2 grader og helst ikke over 1,5 144 grader. For at bidrage til denne ambitiøse målsætning har regeringens klimapolitik et nationalt såvel som et internationalt fokus. På nationalt plan vil regeringen arbejde for, at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 % af sit energibehov dækket af vedvarende energi. Det langsigtede mål for 2050 er et Danmark som et lavemissions samfund, der er uafhængig af fossile brændsler, og som sikrer, at Danmark lever op til EU's mål om % reduktion af drivhusgasser i På internationalt plan skal Danmark bidrage aktivt til EU's klimaindsats med fokus på fastlæggelse af fælles ambitiøse mål og politikker samt en ambitiøs global, international klimaindsats, blandt andet i regi af FN og i form af bilaterale samarbejder. Forsyningssikkerhed En udfordring ved øget elproduktion med vindmøller er at lagre strøm ved lejlighedsvis overproduktion, og at sikre backup, når det er vindstille. Energistyrelsen har i rapporten 'Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050' [5e] beskrevet fire scenarier for Danmarks fremtidige fossilfrie energiforsyning inkl. transport. Scenarierne belyser udfordringer og muligheder ved overgangen til fossilfrihed, og hovedkonklusionen er, at det er teknisk muligt at opfylde visionen om fossilfrihed, om end nogle af teknologierne skal videreudvikles (f.eks. biobrændstof og brint). I alle fire scenarier indgår vindkraft som et væsentligt element sammen med bioenergi. Bioenergi er imidlertid en begrænset ressource, og i tre af scenarierne indgår derfor også brint (produceret ved elektrolyse med vindkraft) i større eller mindre omfang, såfremt behovet for en stor import af biomasse skal begrænses eller helt undgås af hensyn til brændselsforsyningssikkerheden.

28 I scenarierne er der ligeledes regnet med en vis mængde solceller, hvilket til et vist punkt kan have fordele i kombination med vindkraft. Solceller producerer om dagen, hvor elforbruget er højt, men solceller producerer dog relativt lidt om vinteren, hvor elforbruget er højest. Til gengæld producerer vindmøller gennemsnitligt mere om vinteren end om sommeren. Bølgekraft indgår ikke i scenarierne, da teknologien ikke er tilstrækkeligt moden, men på sigt kan bølgekraft erstatte noget af vindkraften på havet. Korttidsvarmelagring indgår i vidt omfang i scenarierne, hvor overskud af vind via varmepumper omdannes til varme og gemmes i varmelagre. Der er ikke regnet med ellagre, men de norske og svenske vandreservoirer kan fungere som et naturligt batteri ved at vandkraftproduktionen holdes tilbage ved høj produktion fra vindmøller. En øget andel af vindkraft medfører et større behov for at kunne transportere strømmen til og fra områder med henholdsvis højt forbrug og stille vejr eller lavt forbrug og stærk vind. En udbygning af kapaciteten på udlandsforbindelser kan bidrage til at sikre en bedre udnyttelse af vedvarende energi og fastholde forsyningssikkerheden, hvilket bl.a. er beskrevet i Energistyrelsens rapport 'Analyse af elnettets funktionalitet' [5f] og i Energinet.dk's rapport 'Energikoncept 2030' [5g]. Gennem udlandsforbindelserne er det muligt at eksportere overskydende strøm og opnå en bedre pris for strømmen end på et rent dansk marked, og en øget importkapacitet bidrager til elforsyningssikkerheden. Infrastruktur og markedsintegration over længere afstande (over 500 km) kan udnytte, at vinden altid blæser et eller andet sted, og at spidslastforbruget sjældent forekommer samtidigt overalt [5g]. Et kabel mellem Jylland og Holland er under planlægning og forventes idriftsat i Der er endvidere planer om nye elforbindelser til England og Tyskland. Det drejer sig om henholdsvis et søkabel til England og en udbygning med en ny luftledning til Tyskland, herunder en udbygning af elnettet i Vestjylland og i Nordtyskland. Udbygningen af kapaciteten over landegrænserne vil give bedre muligheder for, at nabolandene kan dele sol og vind, og Energinet.dk vurderer, at der samfundsøkonomisk vil være en milliardgevinst for Danmark ved udbygningen, som også vil komme forbrugerne til gode [5h]. Luftforurening Politisk er der udover udledningen af drivhusgasser også nationalt og internationalt fokus på at reducere udledningen af SO 2 og NO x, der dannes ved forbrænding af kul og andre brændsler, som indeholder svovl og kvælstof. Sammen med udledningen af partikler og andre forurenende stoffer, har udledningen af SO 2 og NO x skadelige virkninger på miljøet. SO 2 reagerer med luftens vanddamp, hvorved der dannes svovlsyre, der falder som sur regn. Forsuringen og de deraf følgende skadevirkninger på miljøet omfatter blandt andet sundhedsskader (luftvejsproblemer), skovdød og skader på bygninger og monumenter [5c]. NO x er ligesom SO 2 sundhedsskadeligt for mennesker og medvirker til forsuring, og derudover bidrager NO x til iltsvind i vandløb, søer og havet, som følge af belastningen med næringssalte [5c]. Emissioner og restprodukter Sammensætningen af brændsler til fremstilling af én kwh gennemsnitsstrøm leveret til forbrug i Danmark bestod i 2015 af 58 % vind, vand og sol, 19 % kul, 13 % affald, biomasse og biogas, 6 % naturgas, 4 % atomkraft og 0 % olie [5c]. Det fremgår af Miljødeklaration for el leveret til forbrug i Danmark i 2015, som er udarbejdet af Energinet.dk i forbindelse med Miljørapport 2016 Emissioner til luft g/kwh A B CO 2 (kuldioxid - drivhusgas) CH 4 (metan - drivhusgas) 0,08 0,01 N 2 O (lattergas - drivhusgas) 0,003 0,006 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) 195 SO 2 (svovldioxid) 0,04 0,08 NO x (kvælstofilter) 0,15 0,19 CO (kulilte) 0,11 0,08 NMVOC (uforbrændte kulbrinter) 0,01 0,01 Partikler 0,01 0,01 Restprodukter g/kwh Kulflyveaske 6,5 33,2 Kulslagge 1,1 5,5 Afsvovlingsprodukter 2,6 13,2 Slagge (affaldsforbrænding) 8,1 RGA (røggasaffald) 1,3 Bioaske 0,9 Slagger, aske og røggasaffald i alt 20,5 51,9 Radioaktivt affald (mg) 0,1 Figur 5.1. Gennemsnitlig udledning af drivhusgasser, forurenende stoffer og affald i gram pr. kwh el produceret til forbrug i Danmark i 2015 (A) samt udledning pr. kwh el produceret på kulfyret kraftværk (B) [5c]. 145

29 [5c], at fremstillingen af én kwh gennemsnitsstrøm medførte udledning af 192 g CO 2, 0,04 g SO 2 og 0,15 g NO x samt i alt 20,5 g restprodukter i form af slagger, aske og andet affald. Hvis man alene ser på udledninger og restprodukter i forbindelse med den del af el-produktionen, som i 2015 foregik med kul, fremgår det af Miljørapport 2016 [5c], at fremstillingen af én kwh el medførte udledning af 747 g CO 2, 0,08 g SO 2 og 0,19 g NO x samt i alt 51,9 g restprodukter i form af slagger, aske og andet affald. I figur 5.1 ses en mere detaljeret oversigt over udledninger og restprodukter i forbindelse med fremstilling af henholdsvis 1 kwh gennemsnitsstrøm og 1 kwh strøm produceret udelukkende med kul. af byggematerialer og i cementproduktion. TASP er et affaldsprodukt, der skal deponeres, idet det kun nyttiggøres i ringe grad til f.eks. støjvolde eller kattegrus. Det er dog muligt, at omdanne TASP til gips, hvorved det kan nyttiggøres [5c]. Restprodukterne fra affaldsfyrede forbrændingsanlæg er mere problematiske, idet kun slagge kan nyttiggøres til f.eks. bygge- og anlægsprojekter. RGA, som er en fællesbetegnelse for flyveaske og øvrige affaldsprodukter fra rensning af røggasser på affaldsfyrede anlæg, er klassificeret som farligt affald, og kan i dag hverken nyttiggøres eller deponeres i Danmark. Produktet har hidtil været eksporteret til slutdeponering i Norge eller Tyskland, men igangværende udviklingsaktiviteter sigter mod etablering af bortskaffelsesmuligheder i Danmark [5c]. til jordforbedring på grund af et for højt indhold af cadmium. Igangværende udviklingsaktiviteter sigter på dels at udvinde gødningsstofferne fra flyveaskefraktionen og dels volumenreducere restfraktionen til deponering [5c]. Reduktion i emissioner til luften og restprodukter Der er foretaget beregninger af hvor stor en reduktion i udledningen af drivhusgassen CO 2 og de luftforurenende stoffer SO 2 og NO x samt diverse reststoffer, som vindmøllerne vil kunne bidrage med. Ved beregningerne er der taget udgangspunkt i produktionsberegningerne for vindmølleprojektet og i oplysninger om udledninger fra elproduktion i Danmark i 2015, som fremgår af 'Miljørapport 2016' fra Energinet.dk [5c]. Restprodukterne fra kraftværkernes elproduktion er ikke i sig selv farlige, men som alle andre former for affaldsprodukter skal de bortskaffes på en måde, så de ikke ved bortskaffelsesprocessen (f.eks. ved deponering) kan udgøre en risiko for miljøet [5c]. Det vil derfor alt andet lige være en fordel at kunne begrænse mængden af restprodukter. Efterfølgende redegøres overordnet for de forskellige typer af restprodukter fra de danske kraftværker. Ved afbrænding af kul opstår affaldsprodukterne kulflyveaske, der udskilles fra røggassen i elektro- eller posefiltre, og kulslagge, der er en tung, grovkornet aske, som udtages fra bunden af kedlen. Kulflyveaske og kulslagge kan bl.a. anvendes til cement- og betonproduktion og til bygge- og anlægsarbejder. Kulkraftværkernes afsvovlingsanlæg medfører bl.a. restprodukter som gips og TASP (semitørt afsvovlingsprodukt). Gipsen kan blandt andet anvendes til fremstilling Bioaske er en samlet betegnelse for flyveaske og bundaske fra biomassefyrede anlæg. Bundasken kan nyttiggøres til f.eks. jordforbedring, hvorimod flyveasken aktuelt ikke kan nyttiggøres 146 Som det fremgår af afsnit 2.2 i projektbeskrivelsen, er der beregnet en samlet årlig produktion på ca. 65,3 mio. kwh for projektforslagets seks vindmøller ved opstilling af Vestas-møller med REDUKTION I FORHOLD TIL GENNEMSNIT FOR EL LEVERET TIL FORBRUG I DANMARK Årlig reduktion (ton) Samlet reduktion i møllernes levetid (ton) CO , ,0 SO 2 2,6 52,2 NO x 9,8 195,9 Slagger mv , ,0 REDUKTION I FORHOLD TIL EL FRA KULFYRET KRAFTVÆRK Årlig reduktion (ton) Samlet reduktion i møllernes levetid (ton) CO , ,0 SO 2 5,2 104,5 NO x 12,4 248,1 Slagger mv , ,4 Figur 5.2. Beregnet reduktion i udledninger og restprodukter jf. tabel 5.1 for projektforslag.

30 126 meter rotor. Vindmøllernes tekniske levetid er i beregningerne fastsat til 20 år, hvilket er det antal år de nye møller som minimum må forventes at producere el, og der er foretaget beregninger af henholdsvis den årlige reduktion og den samlede reduktion over 20 år. Det kan ikke på forhånd afgøres, hvilken eller hvilke produktionsformer, der vil blive fortrængt af vindmøllerne, og der er derfor foretaget vejledende beregninger på grundlag af henholdsvis den gennemsnitlige udledning ved produktion af el til forbrug i Danmark (dvs. en blanding af fossile brændsler og vedvarende energikilder, herunder også vindkraft) og udledningen ved produktion af el på kulkraftværker, som i 2015 tegnede sig for 19 % af den danske elproduktion. Kul udgør således det væsentligste fossile brændsel på de danske kraftværker, og det er umiddelbart ønskeligt, at vindmøllerne erstatter el produceret på kulkraftværker, da denne produktionsform medfører en stor udledning af bl.a. CO 2. Mængden af udledninger til luften og reststoffer pr. produceret kwh, som er anvendt i beregningerne af den samlede reduktion fremgår af figur 5.1. Det fremgår heraf, at et kulfyret kraftværk udleder næsten fire gange så meget CO 2 og producerer omkring to en halv gang så mange reststoffer, som den gennemsnitlige udledning, hvorimod der kun er relativt mindre forskelle i forhold til udledningen af de luftforurenende stoffer SO 2 og NO x. Dette skyldes, at kulkraftværkerne er forsynede med teknikker og anlæg til rensning af røggassen, hvilket ikke i samme omfang gør sig gældende for flere typer af decentrale kraftvarmeanlæg, der anvender andre brændsler. Det skal bemærkes, at den danske energisektor løbende udbygger andelen af vedvarende energikilder, hvilket betyder, at den gennemsnitlige udledning fra produktion af el leveret til forbrug i Danmark reduceres fra år til år. Tilsvarende optimeres anvendelsen af teknikker til rensning af kraftværkernes røggas, så udledningerne af luftforurenende stoffer ligeledes reduceres løbende. Beregningerne tager udelukkende udgangspunkt i tallene fra 2015, da det ikke er muligt at foretage en præcis fremskrivning den teknologiske udvikling de kommende 20 år. Den beregnede reduktion i udledningerne af CO 2, SO 2 og NO x samt restprodukter ved opstilling af Vestas-møller med 126 meter rotor fremgår af figur 5.2. Såfremt der opstilles den tilsvarende mølletype fra Siemens med 130 meter rotor vil reduktionen i udledninger og restprodukter være omtrent tilsvarende, mens reduktionen vil være noget mindre for møllerne med mindre rotorer på 117 eller 113 meter svarende til disse mølletypers mindre produktion. Det overordnede billede vurderes imidlertid ikke blive ændret set i forhold til beregningerne for Vestas-møller med 126 meter rotor, idet der under alle omstændigheder vil ske en væsentlig reduktion i udledninger og restprodukter Ressourcer og affald Anvendelsen af ressourcer og dannelsen af affald kan overordnet deles op i tre faser: Anlæg, drift og bortskaffelse. Herudover er den samlede energibalance væsentlig. Anlægsfase I anlægsfasen anvendes der ressourcer i form af materialer til fremstilling af vindmøllerne, der fremstilles på fabrik. Det drejer sig overordnet om støbejern og stål samt kul- og glasfiber til møllevingerne. Ved opstillingen af vindmøllerne opsamles affald dagligt og opbevares i godkendte containere for at sikre, at affaldsmaterialerne ikke blæser væk, hvorefter affaldet bortskaffes i henhold til gældende affaldssortering på pladsen til godkendt aftager i henhold til lovgivningen. Driftsfase Ved mølleproducentens eftersyn og service i driftsfasen returneres eventuelt brugt olie og opsamlet, spildt olie til mølleproducenten eller direkte til godkendt aftager. Det kontrolleres løbende om kvaliteten af olie og øvrige væsker opfylder kvalitetskravene, og møllerne er forsynede med indbyggede oliefiltre, hvilket begrænser behovet for olieskift. Der er nærmere redegjort for møllernes indhold af olie, kølevæske mv. i projektbeskrivelsens afsnit 2.2. Bortskaffelse Efter skrotning af en mølle kan stort set alle dele indgå i genbrugssystemet. Kun kul- og glasfiberdele (møllevinger og nacellen/generatorhusets afskærmning) genanvendes almindeligvis ikke i dag, men det forventes, at det bliver muligt i fremtiden, så der indenfor de næste 20 år sker en yderligere vækst i genbrugsmængden. Energibalance Energibalance er vigtig i vurderingen af forskellige typer el-produktionsanlæg. Energibalancen er den samlede vurdering af forholdet mellem energiforbrug og energiydelse set over produktets samlede levetid. Vindmøller har en meget flot og positiv energibalance i forhold til andre el-produktionsmetoder. De seneste undersøgelser viser, at en moderne vindmølle i sin tekniske levetid (ca. 20 år) produ- 147

31 cerer ca. 35 gange mere energi, end der anvendes til at fremstille den, selvfølgelig afhængig af vindforhold osv. Under normale vindforhold bruger den kun ca. 6-8 måneder til at skabe den energi, der anvendes til dens fabrikation, opstilling, vedligeholdelse og senere bortskaffelse [5i]. I dette projekt anvendes Vestas-, Siemens- eller eventuelt Nordex-møller på 3,2 til 3,6 MW, der har en tilsvarende eller større produktion end de møller, der har indgået i de ovenstående undersøgelser, og de planlagte vindmøller vurderes derfor at have en tilsvarende eller bedre energibalance Geologi og grundvandsinteresser Okker Møllerne opstilles på lavbundsarealer, der er kortlagt som områder med lav risiko for okkerudledning (klasse III). Inden møllerne rejses, vil der blive foretaget jordbundsundersøgelser, som bl.a. undersøges for okkerindhold, og som kan indgå i det fremtidige dokumentationsmateriale i Tønder Kommune. Ved behov for midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med støbning af fundamenterne skal det sikres, at der ikke vil ske udledning af okker til områdets vandløb og søer. Som det fremgår af projektbeskrivelsen i kapitel 2 skal der søges om tilladelse til grundvandssænkningen i henhold til okkerloven, og ved bortledning af grundvand til vandløb i området skal der søges om udledningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. I forbindelse med tilladelserne opstilles vilkår, som skal sikre overholdelse af nærmere fastsatte grænseværdier for okkerindhold i vandet inden det bortledes, og herved forhindres okkerforurening. Grundvand og jordbund Tykke lerlag (>30 meter) giver grundvandsmagasinerne god beskyttelse mod eventuel nedsivende forurening, mens tynde lerlag giver dårlig beskyttelse, og jordlag af sand og grus giver ikke megen beskyttelse. Jordbunden i projektområdet består af humusjord med sandet underbund [5j]. Jordbunden i projektområdet vurderes således, at yde begrænset beskyttelse af grundvandet mod forurenende stoffer, der spildes på jordoverfladen. Hver mølle i projektet indeholder olie mv., som er nærmere beskrevet i afsnit 2.2. Ved uheld er der en risiko for, at en del af denne oliemængde kan 1 km Figur 5.3 Lavbund og okker. 148 havne på jorden, men mølleproducenterne har fastsat en række foranstaltninger for at minimere risikoen for jord- og grundvandsforurening i anlægs- og driftsfasen, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 2.5. I anlægsfasen kan der opstå spild eller udslip af olie fra entreprenørmaskinerne. Det vurderes dog, at denne risiko er så lille, at den kan sammenlignes med den risiko, der allerede er i dag ved den landbrugsmæssige drift af jorden. Uheld vil typisk ske i forbindelse med arbejdets udførelse, så afværgeforanstaltninger straks kan iværksættes. På grund af automatisk overvågning vil uheld i driftsfasen ligeledes hurtigt blive opdaget, således at der kan træffes de nødvendige foranstaltninger for at forhindre jord- og grundvandsforureninger. Grovsandet jord Lerblandet sandjord Sandblandet lerjord Humusjord 1 km Figur 5.4. Jordbund.

32 Vindmøllerne er desuden konstrueret sådan, at et eventuelt oliespild vil blive opsamlet i nacellen (generatorhuset) eller ledt ned i tårnet og opsamlet i bunden af tårnet. Det er generelt et krav, at spildbakker og containere skal have en opsamlingskapacitet på mindst 110 %. Samlet set vurderes mølleanlægget ikke at udgøre nogen trussel mod grundvandsressourcerne i området. Vandindvinding I områder med almindelige drikkevandsinteresser (OD) skal etablering af anlæg eller aktiviteter, der medfører særlig risiko for grundvandsforurening, så vidt muligt undgås. I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD må arealanvendelsen ikke ændres til en mere grundvandstruende art. Ved planlægning for potentielt forurenende anlæg og aktiviteter skal der derfor tilvejebringes en grundvandsredegørelse. Vindmøller anses generelt ikke for at udgøre et særligt grundvandstruende anlæg. Specifikt for planlægningen af vindmøller fordres der på baggrund af hidtidige erfaringer ikke tilvejebragt en grundvandsredegørelse [5k]. Møllerne placeres i et område med drikkevandsinteresser (OD), og det nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) ligger nord for Tønder i en afstand af ca. 6 km fra mølleområdet. Det nærmeste vandværk til almen vandforsyning, hvor der er krav om drikkevandskvalitet, er Rørkær-Jejsing Vandværk med tilhørende boringer i Rørkær og Jejsing henholdsvis ca. 3,1 km og ca. 3,8 km nord for mølleområdet [5l]. Der er henholdsvis ca. 2,7 km og ca. 3,5 km til de nærmeste dele af de afgrænsede indvindingsoplande. Herudover er der indvindingsanlæg med tilhørende boringer til markvanding eller anden erhvervsmæssig anvendelse ved flere af de omkringliggende ejendommene i en afstand af mere end 500 meter. Det vurderes, at ingen af disse vandindvindingsanlæg eller de tilhørende boringer vil blive påvirket af etableringen af mølleanlægget og de tilhørende vejanlæg Naturbeskyttelse Beskrivelse af området Landskabet omkring projektområdet er fladt og præget af landbrugsarealer afbrudt af drængrøfter og kanaler. Umiddelbart mod syd løber Sønderå, som i dette område udgør den dansk-tyske grænse. Derudover forekommer der mindre skovpartier i nærområdet, samt læhegn og enkelte mindre vandhuller omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. De planlagte vindmøller, arbejdsarealer og adgangsveje placeres alle på dyrkede arealer i det åbne landskab, dog krydser adgangsvejen til mølleområdet et beskyttet vandløb via en eksisterende overkørsel, som skal udvides. Internationale beskyttelsesinteresser Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af områder i EU med særlig værdifuld natur. Natura 2000 er en samlet betegnelse for EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder. Formålet med Natura 2000-netværket er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder. Ramsar-om- 90 Figur 5.5. EF-habitatområder i Danmark. Figur 5.6. EF-habitatområder i Tyskland. 149

33 råderne er sammenfaldende med visse EF-fuglebeskyttelsesområder og omfatter vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning. EF-habitatområder Sønderåen, der ligger omkring 300 meter syd for de planlagte vindmøller, indgår i EF-habitatområde H90 'Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen'. Udover Sønderåen inkluderer dette habitatområde også Vindtved Kanal godt 200 meter mod øst og Grønå ca. 2,1 km mod nord. Mod vest skaber dette habitatområde forbindelse til EF-habitatområde H78 'Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde', som ligger ca. 17 km vest for projektområdet. I Tyskland ligger 'Süderlügumer Binnendünen' ca. 2,7 km syd for nærmeste mølle. EF-fuglebeskyttelsesområder Den nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde F63 'Sønder Ådal' ligger godt 300 meter sydøst for nærmeste vindmølle. Mod vest ligger EF-fuglebeskyttelsesområde F60 'Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen' ca. 3,5 km fra projektområdet. I Tyskland omkring 3,6 km mod sydvest ligger 'Gotteskoog-Gebiet'. RAMSAR-områder Nærmeste Ramsar-område R27 'Vadehavet' ligger ca. 3,5 km vest for projektområdet, og der er geografisk sammenfald med dette område og EF-fuglebeskyttelsesområde F60. Udpegningsgrundlag Udpegningsgrundlaget for de nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder er listet i henholdsvis bilag 16 og 17 til miljørapporten. Det fremgår heraf, hvilke arter og naturtyper i de pågældende områder, der er under særlig bevågenhed. Der er geografisk sammenfald mellem dele af de nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsar-områder. Det nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde F63 'Sønder Ådal' ligger godt 300 meter fra den østligste af de planlagte vindmøller. Hovedparten af området er landbrugsarealer i drift. Området afgrænses mod vest af Vindtved Kanal, og i øst-vest-gående retning gennemskæres området af blandt andet Gammelå (nordligt beliggende) og Sønderå (sydligt beliggende), som er en del af Vidåsystemet, der udmunder i Vadehavet. Sønderå indgår sammen med Vindtved Kanal i EF-habitatområde H90 'Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen'. I de svagt markerede ådale langs vandløbene ligger enge, som især i Figur 5.7. Fuglebeskyttelsesområder i Danmark. Figur 5.8. Ramsar-områder i Danmark. 150 Figur 5.9. Fuglebeskyttelsesområder i Tyskland.

34 den østlige del er fugtige, og for en dels vedkommende er driften opgivet indenfor de seneste årtier. Gammelå (nordligt beliggende) og Sønderå (sydligt beliggende) ligger i næsten naturligt leje, da de ikke er blevet udrettet under reguleringskampagnerne i midten af 1900-tallet. Dog er Sønderå noget præget af regulering. Gammelå (sydligst beliggende), der afgrænser området mod syd og udgør grænsen mod Tyskland, er stærkt reguleret. Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for at beskytte en række fuglearter, som kan ses i miljørapportens bilag 16 over udpegningsgrundlaget [5m]. EF-fuglebeskyttelsesområde F60 'Vidå, Tøndermarsken og Saltvandssøen' indeholder et stort marskområde gennemskåret af Vidåen og en mængde mindre vandløb, kanaler og grøfter. I den østlige del danner Vidåen et langstrakt søområde (Rudbøl Sø) omgivet af rørsump. Disse centrale dele af fuglebeskyttelsesområdet indgår i EF-habitatområde H90 'Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen'. Længst mod vest i fuglebeskyttelsesområdet findes den kunstigt anlagt saltvandssø grethekogen, som desuden indgår i EF-habitatområde H78 'Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde'. Tøndermarsk -området er et af Danmarks vigtigste yngleområder for en række eng-, mose- og strandengsfugle [5n]. ligere fandtes her blandt andet landets største bestande af nogle af ynglefuglene på udpegningsgrundlaget (se miljørapportens bilag 16) såsom rørdrum, plettet rørvagtel, hedehøg, brushane og sortterne. EF-Habitatområde H78 og H90 udgør de nærmeste dele af Natura 2000-område nr. 89 'Vadehavet', som er specielt udpeget for at beskytte de store vadehavsflader, de tilknyttede naturtyper og arter samt det rige fugleliv. Basisanalysen for områderne beskriver den nuværende overvågning af arter på udpegningsgrundlaget [5n, 5o]. I habitatområde H90 er snæbel fundet i Grøn Å og Sønderåen. Der er fundet spor af Odder inden for habitatområdet. Derimod er der ikke fundet forekomster af bæklampret inden for habitatområdet. Arterne stavsild, dyndsmerling, flodlampret og havlampret overvåges i overvågningsprogrammet NOVANA for første gang, og data er endnu ikke bearbejdet. Projektets mulige påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget og øvrige beskyttede arter er vurderet nærmere i de efterfølgende afsnit. Påvirkning af fugle For fugle vil de væsentligste potentielle effekter fra vindmøller knytte sig til tab af habitat, barriereeffekt og kollisionsrisici. Fugleregistreringer i området Der blev foretaget en grundig systematisk gennemgang af nærområdet den juni 2016, for blandt andet at belyse forekomsten af ynglefugle i området. Dertil er listet enkelte observationer, som blev foretaget under øvrige besøg i området den 26. juni, 27. august og 9. september Fiskehejre 2, Gravand 1, Gråand 2, Troldand 1, Ederfugl 30, Rørhøg 1, Hedehøg 1, Duehøg 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Agerhøne 2, Vagtel 13, Trane 6, Strandskade 1, Vibe 4, Stor Regnspove 35, Svaleklire 1, Sildemåge 1, Huldue 1, Ringdue 3, Mursejler 1, Sanglærke 40, Digesvale 1, Landsvale 1, Bysvale 1, Skovpiber 9, Engpiber 5, Gul Vipstjert 5, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 3, Blåhals 3, Bynkefugl 7, Sortstrubet Bynkefugl 5, Solsort 8, Sangdrossel 8, Kærsanger 14, Gulbug 2, Gærdesanger 3, Tornsanger 24, Havesanger 3, Munk 2, Gransanger 11, Løvsanger 3, Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 1, Fyrremejse 1, Blåmejse 1, Musvit 2, Rødrygget tornskade 1, Gråkrage 2, Ravn 1, Stær 850, Bogfinke 13, Grønirisk 5, Stillits 2, Kernebider 2, Gulspurv 13, Rørspurv 10 og Bomlærke 11. Heraf er arterne Rørhøg, Hedehøg, Trane, Blåhals og Rødrygget tornskade listet på EFfuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 og betragtes som sårbare. De observerede traner blev set to gange om efteråret, hvor to voksne fugle gik rundt sammen med en stor unge. Der synes ikke at være egnede ynglesteder i nærområdet, og det formodes at være gæstende fugle. Derimod er det muligt, at Rødrygget Tornskade yngler i nærområdet, og sandsynligt, at Blåhals gør det. Rørhøg og Hedehøg er observeret med enkelte individer, men det er sandsynligt, at de to arter jævnligt søger føde i området. Rørhøg og Hedehøg er listet på udpegningsgrundlaget for de nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområder (F60 og F63), og for de to arter gælder: Rørhøg yngler primært i vådområder med veludviklede rørskove og fouragerer desuden over dyrkede marker, enge og græsarealer. Arten er trækfugl, og den danske bestand overvintrer formentligt i Sydvesteuropa og i Vestafrika. Rørhøg er mest almindeligt forekommende i den sydlige del af landet og mere talrig på Øerne end i Jylland. Der er næppe større trusler med rørhøg herhjemme, og artens bestandsudvikling og udbredelse synes at være stabil siden slutningen af 1980 erne[5m]. Hedehøg yngler i Danmark primært på marker med vinterafgrøder samt i hedemoser og marskområder med lidt rørskov. Arten er trækfugl og overvintrer i Afrika syd for Sahara. Hedehøgen 151

35 er tæt knyttet til Sønderjylland, hvor langt den største del af de danske ynglepar findes. Ynglende hedehøg indenfor F63 er kun fundet i 2008, hvor tre par blev optalt. Siden er der ikke fundet ynglende hedehøg i området [5m]. De forekommende arter i mølleområdet viser, at området udnyttes af mange almindelige arter. Flere arter forekommer på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Rørhøg og Hedehøg forekommer på udpegningsgrundlaget for de nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområder. Det vurderes, at de beskyttede fuglearter, der er observeret i området, alle (med undtagelse af Trane) har en relativ lav flyvehøjde ved daglige trækbevægelser og dermed en lav kollisionsrisiko. Ved tidligere fugleundersøgelser ved det nationale testcenter ved Østerild og Klim Fjordholme viser det sig, at Traner om efteråret ofte flyver i rotorhøjde, men at det ikke kan konkluderes at de har en øget kollisionsrisiko [5p, 5q, 5r]. I tyske undersøgelser findes Traner kun i mindre grad kollideret med vindmøller sammenlignet med andre sårbare fuglarter, herunder flere rovfugle [5s]. Det vurderes, at opstilling af vindmøller i området ved Vindtved ikke vil få væsentlig negativ påvirkning af de arter, der forekommer på udpegningsgrundlaget og fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Fugleregistreringer i DOF-basen Dansk Ornitologisk Forenings database (DOFbasen) og Danmarks Fugle og Natur [5t, 5u] rummer observationer fra lokaliteter omkring mølleområdet. Fælles for de meget få lokaliteter, der ligger inden for en radius af ca. 1-2 km fra mølleområdet, er at de observerede fuglearter generelt er meget almindelige og forventelige i området. Der er dog enkelte observationer af større flokke af arter fra udpegningsgrundlaget for det nærliggende EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1, såsom flere arter af rastende svaner og gæs. Blåhals og Rødrygget Tornskade er observeret på flere af DOF-lokaliteterne og trives formentlig godt i området generelt. Derudover er der listet enkelte observationer af overflyvende rovfugle: Fiskeørn, Havørn, Kongeørn og Blå Kærhøg. Kollisionsrisiko for trækkende eller rastende fugle Risikoen for, at trækkende eller lokalt rastende fugle kolliderer med vindmøllerne knytter sig alene til projektets driftsfase. I Danmark er der lavet ganske få undersøgelser af fuglenes risiko for kollisioner med vindmøller på land. Ved testcenteret i Østerild konkluderer en før og efter undersøgelse, at kollisionsrisikoen er ganske lav, og at potentielle negative påvirkninger af undersøgte fuglearter i området sandsynligvis er begrænset [5p]. Fra andre studier i Danmark baseret på havvindmøller konkluderes, at fugle ofte vil flyve uden om vindmøller på deres trækbevægelser [5v, 5w, 5x, 5y]. Selv for større mølleparker sat op i områder med et intensivt fugletræk er risikoen for kollision vurderet til at være lille [5z]. Figur Fugleregistreringer ved besigtigelser i nærområdet til de nye vindmøller. 152 Internationale undersøgelser viser at kollisionsrisikoen for store og tunge fugle, der manøvrerer dårligt, som fx. ørne, er større end for mindre fugle. Men fugle med relativt godt syn, som gæs

36 og svaner, har ifølge nyere forskning en lavere kollisionsrisiko [5æ]. Placering af møllerne på trækruter, vådområder eller andre områder med stor flyveaktivitet øger kollisionsrisikoen for fugle [5ø, 5å]. Ud fra de tilgængelige undersøgelser hvor man med sikkerhed ved, at fugle er kollideret med vindmøller, er dødeligheden beregnet til 2,3 døde fugle per vindmølle pr. år [5aa]. Ved etablering af nye vindmølleparker er det derfor meget vigtigt at inddrage planlægning af landskab og naturtyper for at undgå disse sammenstød [5ab, 5ac, 5ad, 5ae]. Dette gennemsnitstal dækker dog over store forskelle ved forskellige landskabstyper. For placering af vindmøller i åbent landbrugsland er dødeligheden beregnet til 0-1 fugl pr. vindmølle pr. år. Det samlede antal fuglekollisioner med vindmøller er dog ikke stort sammenlignet med det antal fugle, der dræbes mod luftledninger eller i trafikken. I Danmark regner man med, at omkring 1,1 mio. fugle hvert år dræbes i trafikken [5af]. Der er herudover mange undersøgelser, der viser, at fugle kolliderer med højspændingsledninger i stort antal. Det gælder for mange arter af fugle, herunder truede og beskyttelseskrævende arter [5ag]. De forekommende arter i mølleområdet ved Vindtved viser, at området udnyttes af mange almindelige arter. Derudover få arter, der er opført på udpegningsgrundlaget for det nærmeste EFfuglebeskyttelsesområde og fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Det vurderes, at opstilling af vindmøller i området ikke har væsentlig negativ påvirkning af de arter, der forekommer på udpegningsgrundlaget. Fortrængning Ved fortrængning forstås, at fuglene som følge af anlægsarbejder eller møllernes tilstedeværelse helt forlader eller i et vist omfang undlader at benytte ellers egnede levesteder. ligere undersøgelser over fortrængning af gæs og svaner har vist, at de kan fortrænges flere hundrede meter fra vindmøller [5q]. Det er sandsynligt, at møllernes tilstedeværelse i driftsfasen vil medføre, at rastende fugle helt eller delvist undlader at opholde sig inden for mølleparkens areal og i en zone på op til nogle hundrede meter omkring denne. Fuglene kan derved forhindres i at udnytte nogle raste- og fourageringsområder, der potentielt er attraktive. Det vurderes, at etablering af vindmøller ved Vindtved ikke vil medføre en fortrængning i væsentlig grad eller påvirke arternes overlevelsesevne inden for de nærtliggende Natura 2000-områder. Barriereeffekt Barrieeffekten kan opstå, når vindmøller af trækkende og forbipasserende fugle kan opfattes som en barriere, de skal flyve udenom eller over, hvorved fuglene forbruger mere energi, end de ellers ville have gjort. Den faktiske betydning af dette, herunder de faktiske energiomkostninger og eventuelle effekter på bestandsniveau, er formodentlig meget begrænset, men i praksis vanskelig at vurdere. Der findes ikke mange undersøgelser af effekten, men et studie viser at især gæs, traner, vade- og spurvefugle er følsomme overfor effekten [5ø]. De fleste undersøgelser er udført i forbindelse med havvindmølle-parker; men der findes også resultater fra undersøgelser ved bl.a. Rønland [5y, 5ah]. Ved Vindtved er der tale om nye møller, som etableres i nærheden af eksisterende tyske møller, der ikke står på en decideret vigtig træk- eller fourageringsrute. Det vurderes, at projektet ikke vil medføre nogen væsentlig barriere for forbipasserende fugle. I det åbne landskab kan møllerne desuden ses på stor afstand af fugle, der måtte passere, hvorfor flyveretningen kan korrigeres i god tid med formodede meget små energiomkostninger til følge. Habitattab Etablering af nye vindmøller vil kunne medføre et habitattab for fuglene ved inddragelse af areal til placering af møllerne. Det direkte habitattab begrænser sig til arealerne til de 6 vindmøller med tilhørende kranpladser, adgangsveje og tekniske installationer, og i anlægsfasen også midlertidige arbejdsarealer. I alt udgør arealanvendelsen til vindmøller, kranpladser, tilkørselsveje mv. et begrænset areal i et landbrugsdomineret landskab og i en landbrugsdomineret landsdel. Direkte habitattab vurderes ikke at påvirke fuglearter i projektområdet på bestandsniveau. Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig. Påvirkning af flagermus Flagermus i området Ud af de i alt 17 forekommende danske arter af flagermus er det ifølge tidligere opgørelser [5r, 5ai, 5aj, 5ak] sandsynligt, at man i Sønderjylland vil kunne finde Brandts flagermus, Damflagermus, Vandflagermus, Frynseflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Pipistrelflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus og Langøret flagermus. Disse i alt 10 arter er tidligere registreret i Sønderjylland [5ak]. Der er gennemført en kortlægning af forekommende flagermus i sæsonen 2016 [5al]. Undersø- 153

37 gelserne dækker yngleperioden i sommerperioden, hvor der er udført kortlægninger fra den 22. juni til den 27. juli, og sensommeren i perioden 26. august til 9. september, hvor ungerne er flyvefærdige. Undersøgelserne er hver gang foretaget efter gældende retningslinjer for flagermusundersøgelser med dels håndholdt lytteudstyr og dels 10 stationære flagermusdetektorer [5ak]. Generelt er aktiviteten af flagermus i området lille, sammenlignet med gode flagermus-lokaliteter andre steder. Til gengæld er der fundet et relativt stort antal arter i området, idet der er registreret 8 arter: Vandflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Pipistrelflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus og Langøret flagermus. Artsrigdommen er lidt mindre end de 10 arter, der tidligere er kendt fra Sønderjylland [5ak]. Pipistrelflagermus er absolut dominerede med ca. 47 % af optagelserne, og dernæst følger Troldflagermus og Vandflagermus begge med ca. 13% af optagelserne. Sydflagermus udgør ca. 5 % af optagelserne, og øvrige arter udgør mindre end 1-2 % af det samlede antal optagelser. De registrerede arter er forholdsvis almindelige, og bestandene vurderes generelt at være robuste nok til at kunne tåle et vist tab af individer. Det skal bemærkes, at der i projektområdet er registreret én Skimmelflagermus, hvilket var ud over det forventede for området. Skimmelflagermus er dog udbredt i det meste af Danmark, men arten forekommer kun sjældent i Sønderjylland. Fundet af Skimmelflagermus antages at være ét strejfende individ, og arten forventes ikke at have tilknytning til området. Undersøgelsen viser, at flagermusene helt overvejende er knyttet til skovkant og levende hegn. Derudover flyver de i stor grad også ved vandløbene. På åben mark blev der blot registreret 6-7 % af optagelserne, og dette vidner om, at de åbne marker er mindre vigtige for områdets flagermus. Flagermus og vindmøller Flagermus kan dræbes af direkte slag fra en vindmøllevinge eller ved at være tæt på en roterende møllevinge, da lufttrykforandringer kan give fatale lungeskader [5å, 5am]. Kollisionsrisikoen stiger jo tættere flagermus færdes på rotoren, og flagermus kan være direkte tiltrukket af vindmøller blandt andet grundet en øget insektforekomst på og omkring møllerne ved lave vindhastigheder. Ved højere hastigheder blæser insekterne væk [5am, 5an, 5ao]. Flagermus har desuden større risiko for kollision med vindmøller under træk, end når de jager i deres lokalområder [5am, 5ap]. Data fra Europa tyder på, at risikoen for kollision med møller generelt aftager jo længere møllerne står fra skove [5aa, 5ap]. Flagermus kan jage i forskellige højder og i forskellige habitattyper, hvilket bevirker store individuelle forskelle mellem de enkelte arters følsomhed over for kollisioner med vindmøller [5ak, 5ao]. Opstillingen af de seks vindmøller sker på dyrkede arealer i det åbne landskab, og projektet ændrer ikke på egnede habitater for flagermus. Møllerækken vil med stor sandsynlighed ikke gennemskære vigtige ledelinjer for flagermus inden for projektområdet. Enkelte af møllerne vil dog stå i nærheden af vandløb som undersøgelsen indikerer bruges som ledelinjer. Samlet set kan det ikke udelukkes, at der er en risiko for at flagermus kolliderer med vindmøllernes rotorer, og at der kan ske lejlighedsvise tab af individer. Da vindmøllerne placeres på dyrkede marker og med passende afstand til naturarealer, hvor størsteparten af flagermus forekommer, 154 vurderes det, at flagermusene ikke bliver påvirket væsentligt af vindmøllerne. Det vurderes, at områdets økologiske funktionalitet ikke påvirkes væsentligt af mølleprojektet. Internationalt beskyttede arter - Habitatdirektivets bilag IV Med baggrund i artikel 12 bilag IV til EU s Habitatdirektiv skal blandt andet følgende arter vurderes: Odder, Flagermus (flere arter), Løgfrø, Løvfrø, Spidssnudet frø, Strandtudse, Stor Vandsalamander, kfirben og Snæbel. Påvirkningen af flagermus er beskrevet detaljeret i det foregående afsnit (påvirkning af flagermus), og en oversigt over samtlige bilag IV arter og projektets mulige påvirkning fremgår af figur Odder Arten var tidligere udbredt i det mest af Danmark. Bestanden har været hårdt truet, hvor den i 1980'erne næsten kun fandtes i det nordvestlige Jylland. Arten har siden bredt sig og forekommer i det meste af Jylland og delvist i Sønderjylland. Odderen lever i tilknytning til både stillestående og rindende vand, salt- og ferskvand. Uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder med gode skjulemuligheder i form af vegetation, er oplagte levesteder [5n, 5u, 5ai]. På nationalt plan er bevaringsstatus for odder gunstig og i fremgang. Det vurderes at Odder benytter grøfter og kanaler i projektområdet, men at etablering af vindmøller på landbrugsarealer ikke vil påvirke arten negativt. Birkemus Arten forekommer hovedsageligt i det vestlige Limfjordsområde (Thy og Thyholm) og det sydlige Jylland. Arten er ikke registreret i nærområdet til

38 projektet [5ai, 5aj]. Hasselmus Arten forekommer i visse skovområder i Midt-, Syd-, og Sydvestsjælland, på Sydfyn samt i det østlige og sydlige Jylland. Arten er ikke registreret i nærområdet til projektet, men er tidligere fundet ca. 20 km øst for området [5ai, 5aj]. kfirben Arten er vidt udbredt i Danmark, men i visse egne er den dog sjælden, så som i dele af Jylland, Lolland og Falster. I områder, hvor kfirben er udbredt, forekommer den i områder, hvor der er solvendte skråninger, vejskråninger, grusgrav, overdrev eller hede. Der er ikke kendte fund af markfirben i nærområdet til projektet, og arten blev ikke fundet under besigtigelserne [5u, 5aj, 5aq, 5ar, 5as]. Tilstedeværelse af vindmøller og dertilhørende vejanlæg berører ikke egnede habitater, og projektet vurderes ikke at kunne genere arten. Padder Af de otte danske paddearter, som findes på habitatdirektivets bilag IV, er fem arter registreret i Sønderjylland [5u, 5aj, 5ar, 5as, 5at], og nedenfor Bilag IV arter Aktuel forekomst Potentiel forekomst Vurdering af projektets påvirkning Bilag IV arter Aktuel forekomst Potentiel forekomst Vurdering af projektets påvirkning Havpattedyr - svin Rovdyr - Odder Flagermus - Bechsteins flagermus - Brandts flagermus - Bredøret flagermus - Brunflagermus - Damflagermus - Dværgflagermus - Frynseflagermus - Langøret flagermus - Leislers flagermus - Nordflagermus - Pipistrelflagermus - Skimmelflagermus - Skægflagermus - Stor museøre - Sydflagermus - Troldflagermus - Vandflagermus Ingen Ingen Ingen effekt Odder er udbredt i området Under biologisk gennemgang i sommer og efterår 2016 er følgende flagermusarter registreret (alle med detektormetoden): Brunflagermus Dværgflagermus Langøret flagermus Pipistrelflagermus Skimmelflagermus Sydflagermus Troldflagermus Vandflagermus Den benytter grøfter og kanaler, der findes i og i nærheden af projektet Følgende arter kan potentielt forekomme i området: Brandts flagermus Brunflagermus Damflagermus Dværgflagermus Frynseflagermus Langøret flagermus Pipistrelflagermus Sydflagermus Troldflagermus Vandflagermus Ingen effekt Lejlighedsvis tab af individer Padder - Grønbroget tudse - Klokkefrø - Løgfrø - Løvfrø - Spidssnudet frø - Springfrø - Strandtudse - Stor Vandsalamander Fisk - Snæbel Insekter - Bred vandkalv - Lys skivevandkalv - Eremit - Grøn kølleguldsmed - Grøn mosaikguldsmed - Stor kærguldsmed - Sortplettet blåfugl Muslinger - Tykskallet malermusling Ingen registreringer Snæbel er fundet i Grøn Å og Sønderå Følgende arter kan potentielt forekomme i området: Løgfrø Løvfrø Spidssnudet frø Strandtudse Stor vandsalamander Arten forekommer i vandløb udenfor projektområdet Ingen effekt Ingen effekt Ingen registreringer Ingen oplysninger Ingen effekt Ingen Arten forekommer ikke i projektområdet Ingen effekt Gnavere - Birkemus - Hasselmus Krybdyr - kfirben Ingen registreringer Ingen Arterne forekommer ikke i projektområdet kfirben forventes ikke at forekomme i området Ingen effekt Ingen effekt Planter - Enkelt månerude - Fruesko - Gul stenbræk - Liden najade - Mygblomst - Vandranke - Krybende sumpskærm Ingen registreringer Ingen oplysninger Ingen effekt Figur Samlet oversigt over de danske bilag IV arter med vurdering af mølleprojektets mulige påvirkning. 155

39 vurderes arternes forekomst i eller omkring mølleområdet. Løgfrø forekommer flere steder i Jylland. Arten er i stærk tilbagegang og de største kendte bestande findes nu i Vestsønderjylland, Djursland og på Viborg-egnen. Arten kan potentielt forekomme i projektområdet eller nærområdet. Løvfrø forekommer få steder i landet. Arten er forsvundet fra 97 % af de vandhuller, hvor den fandtes i Større bestande har overlevet i Sydøstjylland, på Als, på Lolland og på Sydbornholm. Arten kan potentielt forekomme i projektområdet eller nærområdet. Spidssnudet frø forekommer overalt i Danmark på egnede naturtyper. Arten kan potentielt forekomme i nærhed af projektområdet, men der er ingen kendte registreringer. Strandtudse findes i klitheden langs den jyske vestkyst, langs de indre danske kystlinjer, langs fjordene og Østersøkysten. Den findes ikke kun langs kysterne, men også en del steder langt inde i landet. Arten er ikke registreret inden for nærområdet til projektområdet, men det vurderes sandsynligt, at den forekommer i flere af de mindre søer i området. Stor vandsalamander er udbredt og almindelig i Sønderjylland. Arten kan potentielt forekomme i egnede vandhuller. Der er ikke kendte registreringer i nærheden af projektområdet. Fisk Snæbel lever og opvokser i Vadehavet, men om efteråret vandrer den op i større vandløb for at gyde. Snæbel er fundet i Grøn Å og Sønderå [5n]. Projektet berører ikke disse vandløb, og projektet Mose Sø Vandløb Figur Beskyttede naturtyper og åbeskyttelseslinjer omkring mølleområdet. 156

40 vurderes ikke at kunne genere arten. Mølleplaceringer, arbejdsarealer og veje berører ikke vandhuller i området, og arter som fx. Stor vandsalamander, Spidssnudet frø og Strandtudse, der yngler i vandhuller, påvirkes ikke i væsentlig grad. Opsætning og drift af vindmøller, etablering af tilkørselsveje mv. forårsager ikke tab af habitater for padder. Projektet berører ikke vandløb, hvor der er fundet Snæbel, og hele projektet vurderes ikke at påvirke paddebestandene eller Snæblen negativt. Beskyttede naturtyper ( 3-områder) Naturbeskyttelsesloven 3 beskytter en række naturtyper mod ændringer i tilstanden, fx i form af bebyggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, dræning og opfyldning. Vindmøllerne opstilles mellem ca. 280 og 370 meter nord for Sønderå, som udover at udgøre den dansk-tyske grænse også er 3 beskyttet. Vindtved Kanal, som ligger ca. 230 meter øst for den østligste af de planlagte vindmøller, er ligeledes 3 beskyttet. Tilsvarende gælder vandløbet nord for møllerækken, som ligger mellem 65 og 260 meter fra de planlagte vindmøller. Adgangsvejen fra Grøngårdvej til de planlagte vindmøller krydser det sidstnævnte vandløb via en eksisterende overkørsel. Udvidelse og forstærkning af overkørslen kræver dispensation fra Tønder Kommune. På strækningen mellem mølle 1 og mølle 4 placeres adgangsvejen på sydsiden af vandløbet, men vandløbet berøres ikke, og der forventes ikke at være behov for dispensation. Derudover findes der i nærområdet enkelte mindre 3 søer, som alle er placeret mere end 200 meter fra de planlagte vindmøller. Der er ligeledes mere end 200 meter til beskyttede arealer med mose langs Vindtved Kanal mod øst, og øvrige beskyttede naturtyper ligger på større afstand. De planlagte møller og de tilhørende arbejdsarealer placeres alle på dyrkede marker i det åbne landskab, og adgangsvejene placeres ligeledes uden for de beskyttede naturarealer. Eneste undtagelse er den ovennævnte eksisterende overkørsel over vandløbet nord for møllerækken, hvor udvidelse og forstærkning kræver dispensation fra Tønder Kommune. Krydsning af vandløbet med kabler i forbindelse med vindmøllernes tilslutning til el-nettet kræver ligeledes dispensation. I forbindelse med dispensationerne stilles vilkår for anlægsarbejdernes udførelse, og på denne baggrund vurderes det samlet set, at projektet ikke påvirker områdets beskyttede naturtyper negativt. Som det fremgår af projektbeskrivelsen i kapitel 2 kræves der endvidere tilladelser i henhold til vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven og okkerloven i forbindelse med anlægsarbejderne, hvor der vil blive stillet vilkår, som sikrer, at vandmiljøet ikke påvirkes negativt i forbindelse med anlægsarbejder, som berører det beskyttede vandløb eller de tilstødende mindre vandløb. Øvrige udpegninger og beskyttelser Fredede områder Der er ingen fredede områder i nærheden, hvor naturbeskyttelsesinteresser kan blive påvirket af projektet. Det nærmeste fredede område er arealfredningen ved 'Jejsing Bjerg', som ligger ca. 2,6 km nord for nærmeste mølleplacering. Mod vest er der ca. 3,6 km til arealfredningerne 'Tøndermarsken'. De fredede områder er vist på figur 3.14 i kapitel 3. Natur- og vildtreservater Det nærmeste natur- og vildtreservat ligger ca. 16,5 km vest for den nærmeste vindmølle - Vadehavet. På grund af afstanden vil reservatet ikke blive påvirket af projektet. Fredskov Et mindre areal syd for den vestligste af de planlagte vindmøller er registreret som fredskov. Der er en nyere beplantning af løv- og nåletræer på arealet. Den nærmeste del af arealet ligger ca. 90 meter fra vindmøllen og den tilhørende kranplads, som således ikke berører fredskoven. Skovbyggelinje Offentlige skove og private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha er omfattet af en skovbyggelinje på 300 meter. Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes værdi som Figur Fredskov (grøn signatur). 157

41 landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Der er forbud mod at bygge inden for skovbyggelinjen. Der er ingen skove med skovbyggelinjer i nærheden af projektområdet på den danske side af grænsen. I Tyskland gælder et afstandskrav på 100 meter plus rotorradius til skove med et areal på over 0,2 ha [5au]. Der er mere end 300 meter til de mindre skovarealer på den tyske side af grænsen. Å-beskyttelseslinjer Dele af Sønderå, herunder strækningen syd for den vestlige del af projektområdet, samt Vindtved Kanal øst for projektområdet, er omfattet af en åbeskyttelseslinje på 150 meter. Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for dyre- og planteliv. Arealerne inden for åbeskyttelseslinjen skal friholdes for bebyggelse og andre væsentlige landskabelige indgreb. Samtlige nye møller og vejanlæg etableres uden for åbeskyttelseslinjerne, som er vist på figur Økologiske forbindelser Tønder Kommune har i Kommuneplan udpegninger af økologiske forbindelser (biologiske korridorer), som skal sikre spredningsmulighederne for dyre- og plantelivet. Ændringer i arealanvendelsen ved etablering af nye støre anlæg må ikke forringe spredningsmulighederne. Ved anlæg af veje og lignende skal der etableres faunapassager, hvis anlæggene gennemskærer den økologiske forbindelse på en måde, så spredningsmulighederne bliver påvirket væsentligt. I nærområdet til de planlagte vindmøller er der udpeget økologiske forbindelser langs Sønderå syd for møllerækken og langs Vindtved Kanal mod øst. De planlagte vindmøller placeres alle uden for afgrænsningen af de økologiske forbindelser. En lille del af den permanente kranplads ved en enkelt af møllerne (mølle 4) placeres på markarealerne inden for afgrænsningen af den økologiske forbindelse. Dette vurderes ikke at påvirke spredningsmulighederne, der primært knytter sig til vandløbet godt 200 meter længere mod syd. Naturområder og potentielle naturområder I Kommuneplan er der udpeget naturområder og potentielle naturområder. I de udpegede naturområder skal der tages afgørende hensyn til naturværdierne, og ændret arealanvendelse, som forringer kvaliteten og størrelsen af naturområderne, kræver kommuneplantillæg. Figur Økologiske forbindelser. 158 I de udpegede potentielle naturområder skal der tages hensyn til naturværdierne ved ændring af arealanvendelsen til andre formål end jordbrug. Eksisterende natur skal bevares og mulighederne for at genskabe nye naturarealer bør ikke forringes. De nærmeste udpegninger af naturområder ligger mere end 300 meter fra den østligste af de planlagte vindmøller. Det drejer sig om arealer langs Gammelå og Sønderå øst for Vindtved Kanal. De planlagte vindmøller opstilles i et større område mellem Sønderå og det beskyttede vandløb nord for møllerækken, der er udpeget som potentielt naturområde. Vindmøller med tilhørende kranpladser og vejanlæg placeres på dyrkede marker, og anlæggene lægger beslag på relativt små arealer. Eksisterende naturarealer berøres Naturområde Potentielt naturområde Figur Naturområder.

42 ikke, og mølleanlægget vil ikke være til hinder for, at de omkringliggende marker kan genskabes som naturarealer. Andre påvirkninger af dyr og planter Pattedyr Under besøg i området blev følgende arter observeret: Grævling, hare, rådyr, ræv, muldvarp og spidsmus. Det må dertil antages, at området huser de fleste almindelige forekommende pattedyr. Der foreligger ikke videnskabelige beviser for, at pattedyr bliver forstyrret af vindmøller under driftsfasen. Derimod findes der belæg for, at rådyr vænner sig til en forstyrrelseskilde [5av, 5aw]. Olesen [5ax] redegør for pattedyrs evne til at tilvænne sig forstyrrelser og fremhæver, at hvis forstyrrelsen forekommer med tidsmæssig og geografisk uforudsigelighed eller meget sjældent, kan det ikke forventes, at dyr tilvænner sig forstyrrelseskilden. Dyrene vil således rimeligvis blive forstyrret af aktiviteterne under anlægsfasen. Skønt der ikke er ret mange tilgængelige undersøgelser af vindmøllers påvirkning af pattedyr tyder flere undersøgelser på at krondyr, rådyr, ræv og hare ikke påvirkes væsentligt af vindmøller i drift [5av, 5aw, 5ay]. Da vindmøllerne etableres på dyrkede marker og udenfor fredede arealer, Natur- og Vildtreservater, økologiske forbindelser og åbeskyttelseslinjer er der intet der taler for at projektet påvirker disse negativt Friluftsliv I Kommuneplan for Tønder Kommune er der udpeget en række faciliteter og områder til rekreative formål for lokalbefolkningen og turister, herunder golfbaner, campingpladser og stisystemer. I det efterfølgende redegøres for vindmøllernes påvirkning af de nærmest beliggende af disse rekreative anlæg og områder, herunder også beliggenheden i forhold til anlæg og områder placeret på større afstand i Aabenraa Kommune og i Tyskland. På grund af det store antal møller umiddelbart syd for grænsen, vurderes de planlagte vindmøller ved Vindtved dog generelt ikke at have betydning for friluftsinteresser i Tyskland. Turistområder Et stort sammenhængende område langs vadehavskysten, herunder kystnærhedszonen og området omkring Tønder og Højer, er i kommuneplanen udpeget som turistområde. I dette område er der særligt fokus på at udvikle turismeanlæg, og der kan ske udlæg af arealreservationer til nye ferie- og fritidsanlæg. Den nærmeste del af turistområdet ligger vest for Sønderløgumlandevej (Rute 11) i en afstand af ca. 3,5 km fra de planlagte vindmøller. Turistområdet grænser med vest op til og overlapper delvist med mindre dele af Nationalpark Vadehavet, der blandt andet omfatter kogene syd for Højer og mindre arealer langs Sønderå. Nationalpark Vadehavet grænser mod syd op til Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. På grund af afstandsforholdene vurderes det, at de planlagte vindmøller ved Vindtved ikke vil være i konflikt med interesserne i turistområdet. Fritidsanlæg Golfbaner Tønder Golf Klub ligger ved Jejsing øst for Tønder i en afstand af ca. 4 km fra mølleområdet. Golfbanen ligger nord for Jejsing Bakkeø, og på grund af terrænforholdene samt beplantning på og omkring golfbanen vil udsynet til vindmøllerne ved Vindtved mod syd være relativt begrænset. Grundet afstandsforholdene vil de nye vindmøllers mulige påvirkning desuden være af underordnet betydning set i forhold til de tre eksisterende møller vest for Jejsing, som alle står mindre end 400 meter syd for golfbanen, idet disse møller vil fremstå klart mest dominerende. Der er ikke andre golfbaner i nærheden af de planlagte vindmøller, idet den nærmeste golfbane i Tyskland ligger godt 15 km mod syd ved Leck, og der er mere end 25 km til Sønderjyllands Golfklub mod øst og mere end 30 km til Rømø Golfklub mod nordvest. Campingpladser Den nærmeste campingplads er Tønder Camping, der ligger i den sydøstlige udkant af Tønder knap 4,5 km fra de planlagte vindmøller ved Vindtved. Campingpladsen ligger i forbindelse med Tønder Sport & FritidsCenter, der desuden omfatter blandt andet Tønder Danhostel samt flere idrætshaller og en svømmehal. Campingpladsen er omgivet af beplantningsbælter, som afskærmer udsynet i retning mod møllerne, og på grund af den relativt store afstand vil påvirkningen fra møllerne være meget begrænset. Herudover er der mere end 9 km til Møgeltønder Camping længere mod nordvest og mere end 15 km til Terkelsbøl Camping mod nordøst. Den nærmeste campingplads i Tyskland er Cam- 159

43 ping Mitte, der ligger ved Medelby godt 15 km mod sydøst. Sommerhusområder Der er ingen sommerhusområder i nærheden, da der er mere end 30 km til de nærmeste områder, som ligger henholdsvis på Rømø mod nordvest og ved Aabenraa Fjord mod nordøst. Vandre- og cykelruter Langs Vindtved Kanal øst for de planlagte møller i en afstand af godt 200 meter er der et afmærket stiforløb, som indgår i den mere end 200 km lange vandrerute Drivvejen, der består af et net af historiske veje og nye stiforløb gennem Vestog Sønderjylland. Fra grænsen til Tyskland fører stien mod nord via Jejsing og Hostrup til Store Emmerske og videre nordpå. I Drivvejens stinet indgår endvidere en rute på større afstand af mølleområdet, som fra grænseovergangen ved Sæd, der ligger ca. 1,2 km fra vindmøllerne, fører mod vest til Papegøjestien langs jernbanen til Tønder og videre mod nordøst langs Vidåen til Store Emmerske. Sydhavsruten, der er en af Danmarks nationale cykelruter (rute 8), fører fra Rudbøl til Stege på Møn. På strækningen omkring mølleområdet følger ruten Grøngårdvej fra Sæd til Lydersholm mod øst. Afstanden til de nærmeste af vindmøllerne vil være ca. 800 meter. I kommuneplanen er der udlagt areal til Gendarmstien, som skal være et stiforløb fra Vadehavet mod vest med forbindelse til Kruså i Aabenraa Kommune mod øst, hvorfra et eksisterende stiforløb fører til Høruphav på Als. Forslaget til stiforløb følger stort set landegrænsen mellem Danmark og Tyskland. På strækningen forbi mølleområdet er stien planlagt til at følge Sønderå, der ligger omkring 300 meter syd for møllerækken. I kommuneplanen er der endvidere udlagt areal til Jernbanestien, der er tænkt som en natur- og cykelrute mellem Tønder og Tinglev ad jernbanen, som har været ude af drift siden Den nærmeste del af den planlagte sti ligger omkring 4 km nord for møllerækken. De planlagte vindmøller vil kunne være synlige fra de nærmeste strækninger af de ovennævnte vandrestier og cykelruter, og særligt fra det eksisterende stiforløb langs Vindtved Kanal og det planlagte stiforløb langs Sønderå vil man kunne opleve vindmøllerne på tæt hold. Her vil møllerne fremstå dominerende i landskabet ligesom de nærmeste møller på den tyske side af grænsen, men de vil ikke udgøre nogen sikkerhedsmæssig risiko for de forbipasserende. Sejlads, lystfiskeri og primitiv overnatning De største åer omkring mølleområdet kan benyttes til bl.a. kanosejlads og lystfiskeri. Det drejer sig om Vindtved Kanal øst for møllerne i en afstand af godt 200 meter og Sønderå på strækningen øst for Vindtved Kanal, samt Grønå ca. 2,2 km nord for møllerækken. Øst for Vindtved Kanal er der en teltplads til primitiv overnatning ved Holmgård ca. 1,2 km nordøst for den østligste af de planlagte vindmøller. I forbindelse med teltpladsen er der bålsteder, primitivt toilet og shelter til 6 personer. Ved den sydlige del af Vindtved Kanal kommer man tæt på de planlagte vindmøller, som vil fremstå dominerende. På grund af afstandsforholdene vil den visuelle påvirkning fra de nye møller være noget mindre ved teltpladsen ved Holmgård, der desuden er omkranset af et beplantningsbælte, 160 som vurderes at kunne begrænse udsynet til vindmøllerne. Teltpladsen ligger knap 700 meter fra den nærmeste af de to eksisterende, fritstående møller i landskabet mellem Vindtved og Jejsing, og teltpladsen er således i forvejen påvirket af støj fra disse vindmøller. Da der er tale om en teltplads til primitiv overnatning, har pladsen ikke samme status som egentlige campingpladser, og derfor betragtes den ikke som støjfølsom arealanvendelse i henhold til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. På baggrund af støjberegningerne, som er nærmere beskrevet i kapitel 4, vurderes det samlede støjbidrag ved opstilling af vindmøllerne ved Vindtved ikke at blive øget væsentligt. På grund af afstanden vil der kun forekomme skyggekast fra de nye vindmøller i begrænset omfang og kun i vinterhalvåret jf. beregningerne af skyggekast, som er nærmere beskrevet i kapitel 4. Andre fritidsanlæg I kommuneplanen er der udlagt arealer til støjende friluftsanlæg, herunder skydebaner og motorsportsbaner. Vindmøller kan eventuelt medføre visuelle gener primært på grund af skyggekast i forhold til disse anlæg, hvorimod støj fra vindmøller ikke vil have betydning, da anlæggene i sig selv udgør støjende anlæg. Den nærmeste skydebane ligger i den sydøstlige udkant af Tønder mere end 4 km fra de planlagte vindmøller. På grund af afstanden og beplantning omkring skydebanen vil der ikke forekomme skyggekast eller andre visuelle gener. I kommuneplanen er et område ved Sædholm ca. 700 meter nord for møllerækken udlagt til Sæd Motocrossbane, der er en bane for knallerter. Banen, der ikke har været benyttet i en årrække, betragtes som nedlagt og vil udgå af kommune-

44 planen ved kommende revision. Skovområder Det nærmeste skovområde med rekreative interesser ligger mod nordøst i en afstand af ca. 1,4 km. De rekreative interesser vurderes dog særligt at knytte sig til den del af skovområdet, der ligger længere mod øst omkring Grøngård Slotsruin i en afstand af ca. 2,4 km fra de planlagte vindmøller. I forbindelse med fortidsmindet er der anlagt en mindre parkeringsplads, og Nationalmuseet vurderer, at området årligt besøges af omkring besøgende. Fortidsmindet er nærmere beskrevet i kapitel 3. Det åbne areal omkring slotsruinen er omgivet af skov, som således afskærmer udsynet i retning mod de planlagte vindmøller, og når man færdes i de omkringliggende skovarealer vil møllerne almindeligvis ikke være synlige. Møllerne vil således hovedsageligt være synlige fra de skovbryn, der vender mod mølleområdet, hvorfra møllerne vil fremstå markante og præge landskabsoplevelsen. Udsynet til det åbne land og møllernes visuelle påvirkning vil aftage jo længere man bevæger sig ind i skoven, og meter inde i skoven vurderes møllerne ikke at være synlige. Vindmøllerne vil med deres højde kunne præge landskabsoplevelsen på store afstande og således potentielt også set også fra arealerne langs skovbryn, som vender mod mølleområdet, i forbindelse med større skovområder på større afstand. Det drejer sig om primært om skovområdet mellem Süderlügum og Ladelund ca. 2,7 km mod syd, og på grund af afstanden kun i mindre grad skovområdet ved Aventoft ca. 5,7 km mod sydvest og Rens Hedegård Plantage ca. 5,9 km mod sydøst. Set fra disse skovområder vurderes de planlagte vindmøller ved Vindtved dog at være af underordnet betydning set i forhold til de mange eksisterende vindmøller i området, ikke mindst syd for grænsen til Tyskland, som er placeret tættere på de pågældende skovområder Samlet vurdering af øvrige miljømæssige forhold Luftforurening og klima De positive effekter ved, at der fortrænges forurening fra traditionel el-produktion er væsentlig. Samtidig er dette med til, at Danmark kan leve op til de forpligtelser med hensyn til bl.a. CO 2 -fortrængning, som EU har pålagt medlemslandene. Set i forhold til almindeligt produceret el leveret til forbrug i Danmark (en blanding af fossile og vedvarende energikilder), vil vindmølleprojektet på 20 år medføre en reduktion i udledningen af CO 2 på ca ton. Desuden vil vindmølleprojektet medføre en nettoreduktion i udledning af SO 2 og NO x på henholdsvis ca. 50 ton og ca. 200 ton. Derudover vil projektforslaget medføre en nettoreduktion i produktionen af slagger og andet affald på ca ton. Ressourcer og affald Møllerne har en meget positiv energibalance, idet de i deres samlede levetid vil producere ca. 35 gange så megen energi, som er medgået til deres fremstilling. Ved skrotning af møllerne vil størstedelen af mølledelene kunne indgå i genbrugssystemet, og det skal sikres at dette finder sted. Geologi og grundvandsinteresser Projektområdet er lokaliseret i et område med drikkevandsinteresser (OD), men vindmølleanlægget vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig forureningsrisiko. I anlægsfasen vil et spild på jorden af olie mv. fra entreprenørmaskiner mv. typisk ske i forbindelse med arbejdets udførelse, så afgravning / oprensning straks kan iværksættes. I driftsfasen vil et udslip af olie ligeledes straks blive opdaget grundet elektronisk niveauovervågning. Møllerne er desuden konstrueret således, at et eventuelt oliespild vil blive opsamlet i nacellen (generatorhuset) eller ledt ned i tårnet og opsamlet i bunden af tårnet. Risikoen for jord- og grundvandsforurening er derfor lav. Naturbeskyttelse På baggrund af den eksisterende viden om naturindhold og forekomst af arter i de nærmeste Natura 2000-områder vurderes det, at vindmølleprojektet ved Vindtved ikke vil påvirke de nærmeste Natura 2000-områder negativt, herunder naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Fugle De registrerede arter i mølleområdet ved Vindtved viser, at området udnyttes af mange almindelige arter. Derudover er der observeret flere arter der forekommer på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Rørhøg og Hedehøg forekommer desuden på udpegningsgrundlaget for de nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområder. Det vurderes, at de beskyttede fuglearter der er observeret i området alle har en relativ lav flyvehøjde (med undtagelse af Trane) ved fouragering og dermed en lav kollisionsrisiko. Det vurderes, at opstilling af vindmøller i området ikke vil medføre en fortrængning i væsentlig grad eller påvirke overlevelsesevnen af de arter der forekommer på udpegningsgrundlaget og fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Da der ved Vindtved desuden er tale om nye 161

45 møller som etableres i nærhed af eksisterende tyske møller, der ikke står på en decideret vigtig træk- eller fourageringsrute vurderes det, at projektet ikke vil medføre nogen væsentlig barriere for forbipasserende fugle. Møllerne kan desuden i det åbne landskab ses på stor afstand af fugle, der måtte passere, hvorfor flyveretningen kan korrigeres i god tid med formodede meget små energiomkostninger til følge. Det direkte habitattab begrænser sig til arealet til de 6 vindmøller med tilhørende kranpladser, adgangsveje og tekniske installationer, og i anlægsfasen også midlertidige arbejdsarealer. I alt udgør arealanvendelsen til vindmøller, kranpladser, tilkørselsveje mv. et begrænset areal i et landbrugsdomineret landskab og i en landbrugsdomineret landsdel. Direkte habitattab vurderes ikke at påvirke fuglearter væsentligt i projektområdet. Flagermus Der er gennemført en kortlægning af forekomsten af flagermus i området i sæsonen Undersøgelsens resultater viser, at aktiviteten af flagermus i området er lille, sammenlignet med gode flagermuslokaliteter andre steder. Til gengæld er der fundet et relativt stort antal arter i området. De 8 registrerede arter er: Vandflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Pipistrelflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus og Langøret flagermus. Pipistrelflagermus er absolut dominerende med ca. 47 % af optagelserne og dernæst følger Troldflagermus og Vandflagermus begge med ca. 13 % af optagelserne. Sydflagermus udgør ca. 5 % af optagelserne, og øvrige arter udgør mindre end 1-2 % af det samlede antal optagelser. Skimmeflagermus er kun registreret en enkelt gang. De registrerede arter er forholdsvis almindelige, og bestandene vurderes generelt at være robuste nok til at kunne tåle et vist tab af individer. Opstillingen af de seks vindmøller sker på dyrkede arealer i det åbne landsskab, og projektet ændrer ikke på egnede habitater for flagermus. Møllerækken vil med stor sandsynlighed ikke gennemskære vigtige ledelinjer for flagermus inden for projektområdet. Enkelte af møllerne vil dog stå i nærheden af vandløb, som undersøgelsen indikerer bruges som ledelinjer. Samlet set kan det ikke udelukkes, at der en risiko for, at flagermus kolliderer med vindmøllernes rotorer, og at der kan ske lejlighedsvise tab af individer. Da vindmøllerne placeres på dyrkede marker og med passende afstand til naturarealer, hvor størsteparten af flagermus forekommer, vurderes det, at områdets økologiske funktionalitet ikke påvirkes væsentligt af mølleprojektet. Internationalt beskyttede arter Projektets mulige påvirkning af Habitatdirektivets bilag IV arter, er vurderet. Opsætning og drift af vindmøller, etablering af tilkørselsveje mv. forårsager ikke tab af habitater for flagermus, padder, odder eller snæbel, og hele projektet vurderes ikke at påvirke bestandenes yngle- og rasteområder. Den samlede konklusion er, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på egnede habitater og beskyttede arter, herunder arter på udpegningsgrundlaget for de nærmeste Natura-2000 områder. 162 Beskyttede naturtyper Der findes i nærområdet enkelte mindre 3 søer og arealer med mose langs Vindtved Kanal mod øst. Vindtved Kanal er 3 vandløb ligesom Sønderå syd for møllerækken og vandløbet nord for møllerækken. De planlagte møller placeres alle på dyrkede marker i et åbnet landskab, og vindmøllerne og de tilhørende arbejdsarealer ligger uden for de beskyttede naturarealer. Adgangsvejen til mølleområdet krydser det beskyttede vandløb nord for møllerækken via en eksisterende overkørsel. Udvidelse og forstærkning af overkørslen kræver dispensation fra Tønder Kommune. Krydsning af vandløbet med kabler i forbindelse med vindmøllernes tilslutning til el-nettet kræver ligeledes dispensation. I forbindelse med dispensationerne stilles vilkår for anlægsarbejdernes udførelse, og på denne baggrund vurderes det samlet set, at projektet ikke påvirker områdets beskyttede naturtyper negativt. Friluftsliv Der er ingen større friluftsanlæg i de nære omgivelser omkring mølleområdet, og de væsentligste interesser i forbindelse med friluftsliv og turisme knytter sig til kystnærhedszonen og området omkring Tønder, der er udpeget til turistområdet. Friluftsinteresser i nærområdet knytter sig hovedsageligt til de større vandløb, herunder Vindtved Kanal ca. 200 meter øst for møllerne, hvor der er stisystem samt mulighed for lystfiskeri og kanosejlads. Herfra vil møllerne være markant synlige og dominerende, men de vil ikke udgøre nogen sikkehedsmæssig risiko eller på anden vis begrænse de friluftsmæssige muligheder. På lidt større afstand er der ligeledes rekreative interesser i forbindelse med skovarealerne omkring Grøngård slutsruin, der ligger ca. 2,4 km mod nordøst.

46 6. ANDRE FORHOLD 6.1. Arealanvendelse Jordbrug Vindmøllerne opstilles på ejendomme, der er omfattet af landbrugspligt, men området indgår ikke i Tønder Kommunes udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder, hvor bevarelse af landbrugsjord har særlig høj prioritet. Ved inddragelse af landbrugsjord til andre formål end jordbrug, skal der dog blandt andet tages hensyn til struktur- og arronderingsforhold i området. Vindmøllerne lægger beslag på relativt små arealer, og de tilhørende vejanlæg placeres under størst mulig hensyntagen til de jordbrugsmæssige interesser. De omkringliggende arealer vil således fortsat kunne drives landbrugsmæssigt, og ved vindmølledriftens ophør vil de anvendte arealer kunne tilbageføres til landbrugsdrift. Planlagt byudvikling I henhold til Kommuneplan for Tønder Kommune skal byudvikling ske i direkte sammenhæng med eksisterende byområder, så der er klare grænser mellem by og land. Uden for arealudlæg til byvækst kan der kun foretages mindre afrundinger af eksisterende bymæssig bebyggelse, hvis det er foreneligt med interesserne i det åbne land. De nærmeste områder, der i kommuneplanen er udlagt til fremtidig byzone med boliger og/eller erhverv, herunder perspektivområder, hvor der på længere sigt kan ske byvækst, er beliggende i Jejsing og i den sydlige del af Tønder henholdsvis ca. 3,5 km og godt 4 km fra de planlagte vindmøller. I Sæd, som ligger ca. 1,3 km fra den vestligste af de planlagte vindmøller, kan ændret anvendelse, udstykning eller ny bebyggelse kun finde sted inden for den eksisterende afgrænsning af landsbyen, der er udlagt til blandet bolig og erhverv i landzone. Området syd for Sæd langs Sønderløgumlandevej er udlagt til erhverv. Med de angivne afstande vurderes mølleprojektet ikke at være i konflikt med interesser i forbindelse med byvækst og byudvikling, men møllerne vil kunne være synlige fra dele af de planlagte områder. Planlagte veje I Kommuneplan for Tønder Kommune er der ikke arealreservationer til udbygning af statslige eller kommunale veje i nærheden af mølleområdet. Den nærmeste arealreservation Figur 6.1 Planlagt byudvikling. Fremtidig byzone Potentiel fremtidig byzone omfatter en omfartsvej ved Abild nord for Tønder i en afstand af ca. 7,5 km. Råstofindvinding Mølleprojektet er ikke i konflikt med råstofinteresser, da der ikke er råstofgraveområder eller råstofinteresseområder i nærheden. I henhold til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark ligger det nærmeste råstofgraveområde ved Visby ca. 14,5 km nordvest for mølleområdet. Skovrejsning I Kommuneplan for Tønder Kommune er der udpeget områder, hvor skovrejsning er ønsket. Det nærmeste skovrejsningsområde er et større areal omkring Grøngårdvej nord for møllerækken, hvoraf den nærmeste del ligger ca. 150 meter fra den midterste del af møllerækken, og Figur 6.2. Skovrejsning. 163

47 den nordlige del af adgangsvejen fra Grøngårdvej til vindmøllene ligger inden for det afgrænsede område. I kommuneplan er der desuden udpeget arealer, hvor skovrejsning er uønsket, herunder store områder øst for den sydligste del af Vindtved Kanal og vest for Sønderløgumlandevej (rute 11). Skovbeplantning tæt på et mølleområde udgør normalt ikke et større problem i forhold til anlæg med store vindmøller, idet møllernes rotorer er placeret over skoven, så vindforholdene og dermed møllermes produktionsforhold ikke påvirkes væsentligt. Dette gør sig særligt gældende ved etablering af nye skovarealer, hvor der vil gå en længere årrække før der er tæt, høj skov, og i det aktuelle tilfælde er skovrejsningsområdet desuden ikke placeret i fremherskende vindretning i forhold til vindmøllerne. Den del af adgangsvejen, som ligger inden for skovrejsningsområdet, vil ikke være til hinder for, at der eventuelt kan plantes skov på de omkringliggende arealer. Potentielle vådområder I Kommuneplan for Tønder Kommune er der udpeget lavbundsarealer, herunder lavbundsarealer, der kan genoprettes. Disse arealer må ikke gives en planmæssig status, som gør det besværligt eller umuligt at genoprette det naturlige vandstandsniveau. De udpegede lavbundsarealer skal ligeledes friholdes for byudvikling, byggeri og anlæg, som kræver landzonetilladelse, hvis dette kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genoprettes. Lavbundsarealer, der kan genoprettes, er i kommuneplansammenhæng betegnelsen for lavbundsarealer, der er pumpet. Det nærmeste område af denne type ligger omkring Hvirlå nordøst for Jejsing ca. 4,2 km fra mølleområdet. Herudover er der udpeget lavbundsarealer langs Gammelå og Grønå henholdsvis 1,3 km øst og 2,6 km nordøst for mølleområdet. Herudover har Tønder Kommune gennemført en forundersøgelse for et lavbundsprojekt ved Søndersø syd for Ubjerg godt 4 km vest for mølleområdet, hvor mulighederne for at genetablere en sø er undersøgt. Ingen af de nævnte områder vil blive berørt af vindmøllerne eller de tilhørende vejanlæg Lufttrafik Figur 6.3. Lavbundsarealer. 164 Den nærmeste flyveplads er Tønder Flyveplads, som ligger umiddelbart sydvest for Tønder i en afstand af ca. 5,6 km fra den nærmeste af de planlagte vindmøller ved Vindtved. Mølleområdet er beliggende uden for indflyvningszonerne omkring flyvepladsen, hvor der er fastlagt højdebegrænsninger af hensyn til flysikkerheden. På den tyske side af grænsen ligger Segelflugplatz Aventoft ca. 6,3 km øst for møllerne ved Vindtved. Herudover er der ca. 12 km til Flugplatz Leck mod syd og mere end 20 km til Kruså-Padborg Flyveplads og Flugplatz Flensburg-Schäferhaus mod øst. De nærmeste større flyvepladser ligger på stor afstand med henholdsvis mere end 40 km til Vojens Lufthavn / Flyvestation Skrydstrup og mere end 50 km til Sønderborg Lufthavn på Als. Luftfartshindringer, herunder vindmøller, med en totalhøjde over 100 meter kan kun opføres, Figur 6.4. Tønder Flyveplads - indflyvningszoner.

48 hvis der foreligger en attest fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der er fremsendt forespørgsel til Trafik-, Bygge- og Byggestyrelsen om forventede krav til afmærkning af møllerne. Dele af vindmøllernes overflade skal som minimum være af farven hvid, jf. 'Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller' (BL 3-11, pkt a). RAL 7035 (lysegrå) er inden for farvedefinitionen hvid, der er nærmere defineret i ICAO's Annex 14, Volume I, Appendix 1, pkt. 3.2 d). Det forventes, at der vil blive stillet krav om, at hver mølle skal markeres med lavintensivt, fast, rødt lys. De lavintensive hindringslys skal opfylde specifikationerne til low-intensity, Type A, anført i tabel 6-3 i ICAO's Annex 14. Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. Ved anvendelse af LED som hindringslys skal armaturtypen oplyses til Trafikstyrelsen ved anmeldelsen af vindmøllerne. Lyset skal være indenfor bølgelængdespektret 645 nm til 905 nm jf. BL Lysmarkeringen skal placeres øverst på nacellen (generatorhuset), og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af to lamper på hver mølle. Lyset skal have en effektiv intensitet på mindst 10 candela. 1 candela svarer til lyset fra et stearinlys, og 10 candela svarer til en 8,5 W glødepære. For at sikre at lyskilden altid kan opfylde minimumskravet, vil der i praksis blive monteret en lyskilde på candela. Dette vil på afstande op til 1,5 km opleves som en klar rød lampe, svarende til baglygterne på en bil. På afstande over 1,5 km vil den opleves som svag og ikke have nogen væsentlig synlighed [6a]. Lysafmærkningen vil være afskærmet, så lyspåvirkningen under navhøjden reduceres, og det vurderes, at lysafmærkning af den omtalte type ikke vil give væsentlige gener for de omkringboende eller for mennesker og dyr, som færdes i området Radiokæder Radiokædeforbindelser er sårbare overfor objekter, som opstilles i eller tæt ved sigtelinjerne mellem sendemasterne. Ved opstilling af vindmøller skal der tages hensyn til radiokædeforbindelser, så forstyrrelser af signalet undgås. Der vil være forskellige krav til respektafstand til sigtelinjen alt efter om punktet befinder sig midt imellem to master, eller det befinder sig tæt ved en af masterne. En respektafstand til sigtelinjen på 200 meter vil i de flest tilfælde være tilstrækkelig, dog skal det understreges, at de 200 meter kun er vejledende, og at afstandskravet kan være højere for nogle radiokæder. På baggrund af en generel søgning i Erhvervsstyrelsens database 'Frekvensregisteret', er der fremsendt forespørgsel til relevante radiokædeoperatører, og der er ikke i denne forbindelse fremkommet oplysninger om radiokæder i området Ledningsoplysninger Naturgasledninger Der findes ikke naturgasledninger i nærheden af vindmølleområdet, som kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med vindmøllernes opstilling og drift. Højspændingsledninger Der findes ikke eksisterende højspændingsledninger i nærheden af vindmølleområdet, som kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med vindmøllernes opstilling og drift. Energinet.dk planlægger sammen med det tyske transmissionsselskab TenneT at opføre en ny 400 kv-vekselstrømsluftledning fra Klixbüll ved Niebüll i Tyskland til Endrup ved Esbjerg. Projektet er indsendt til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der skal godkende projektet, men linjeføringen er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Der forventes afholdt foroffentlighedsfase i efteråret 2017, og konkret forslag med tilhørende VVMredegørelse forventes klar i foråret Vindmøller skal som udgangspunkt overholde en respektafstand på møllernes totalhøjde (vælteafstand) til deklarationsbæltet langs højspændingsledninger. Bredden af deklarationsbæltet afhænger af placeringen i forhold til masterne og varierer således almindeligvis fra ca. 42 meter ved masterne til ca. 55 meter midt mellem masterne. Med en totalhøjde på lige under 150 meter for de planlagte vindmøller og en indbyrdes afstand mellem møllerne på 392 meter vil der være en passage på 92 meter til placering af et eventuelt tracé af højspændingsledninger med tilhørende deklarationsbælte. Vindmøllerne ved Vindtved vurderes således ikke umiddelbart være til hinder for, at den planlagte 400 kv-luftledning kan føres på tværs gennem møllerækken, såfremt en sådan linjeføring skulle blive valgt. Der skal dog også tages højde for respektafstande i forhold til de mange eksisterende og planlagte vindmøller på den tyske side af grænsen, og hertil kommer bindinger i forhold til veje, bebyggelser samt habitat- og fuglebeskyttelsesområder. 165

49 6.5. Militære anlæg Der er ikke registreret militære anlæg i nærheden af projektområdet. Nærmeste militære anlæg på den danske side af grænsen er Forsvarets øvelses- og skydebane ved Ålbæk nordvest for Højer mere end 20 km nordvest for mølleområdet. Den østlige del af møllerækken ligger inden for et militært interesseområde omkring et antenneanlæg ved Bramstedtlund, der ligger 8-10 km mod sydøst i Tyskland. Et større antal af de eksisterende vindmøller såvel som de seks planlagte nye vindmøller på op til 180 meter på den tyske side af grænsen er ligeledes placeret inden for det militære interesseområde og dermed væsentligt tættere på det militære anlæg Socioøkonomiske forhold Vindmølleprojektets miljøpåvirkninger i forhold til omgivelserne vurderes ikke at have væsentlige negative socioøkonomiske effekter på eksempelvis turisme, fritidsinteresser, råstofindvinding, land- og skovbrug eller jagt og fiskeri. Det kan i forbindelse med vindmølleprojekter ikke udelukkes, at der vil kunne ske et vist fald i ejendomspriserne i nærområdet på grund af vindmøllernes påvirkning af omgivelserne. Opstilling og drift af vindmøller er imidlertid reguleret gennem plan- og miljølovgivningen, der fastsætter faste grænseværdier for bl.a. støjpåvirkning af naboer. Der er endvidere vejledende grænseværdier for skyggekast. For yderligere at forebygge væsentlige visuelle gener for nabobeboelser er der fastsat en minimumsafstand mellem naboer og vindmøller. Kravene er udtryk for, at der fra lovgivers side er foretaget en afvejning mellem hensyn til en rationel udnyttelse af vindkraften på den ene side og hensynet til de omkringboende på den anden side. I forbindelse med projektforslaget kan de lovpligtige grænseværdier for støj og afstandskrav til nabobeboelser overholdes. Herudover vil møllerne blive udført med teknik og software, der gør det muligt at begrænse den reelle skyggetid, således at det sikres, at ingen nabobeboelser påføres skyggekast i mere end 10 timer om året. Opstilling af vindmøller ved Vindtved vil være omfattet af 'Lov om fremme af vedvarende energi' (VE-loven), der bl.a. fastsætter bestemmelser for anmeldelse af krav om betaling for værditab på beboelsesejendomme ved opstilling af vindmøller. Et eventuelt fald i ejendomsværdien afhænger i høj grad af den enkelte lokalitet og af de lokale forhold, hvorfor det konkrete værditab for de omkringliggende beboelsesejendomme vurderes af en lokalt nedsat taksationsmyndighed såfremt der anmeldes krav om betaling for værditab. Loven fastsætter desuden bestemmelser for udbud af køberet til vindmølleandele for lokale borgere. For uddybende omkring disse bestemmelser henvises til redegørelsen om VE-loven i afsnit 1.4. I alt 66 % af vindmølleandelene vil blive udbudt til salg lokalt i Tønder Kommune, hvilket er væsentligt mere end kravet i VE-loven, der stiller krav om udbud af mindst 20 %. Personer over 18 år med bopæl inden for en afstand af 4,5 km fra opstillingsstedet har fortrinsret til køb af op til 50 andele. I henhold til VE-loven er der endvidere oprettet en såkaldt grøn ordning, som kan yde tilskud til initiativer, der iværksættes for at fremme lokal accept af opstillingen af nye vindmøller på land. 166 Der ydes tilskud med kr. pr. MW installeret effekt. Projektet ved Vindtved dobler op ved at udlodde et tilsvarende beløb til lokalsamfundet, som vil blive administreret af Sæd-Ubjerg Lokalråd. Projektet vil endvidere overskudsdele med Jejsing Lokalråd og Sæd-Ubjerg Lokalråd samt Lydersholm Forsamlingshus ved hvert år at bidrage økonomisk fra hver vindmølle Mangler ved oplysninger og vurderinger Der vurderes ikke at være væsentlige mangler ved de oplysninger, som ligger til grund for miljørapportens vurderinger.

50 7. SUNDHED OG OVER- VÅGNING 7.1. Indledning Kravene til de emner, der skal behandles ved en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr af 10/12/2015) er i vidt omfang sammenfaldende med de krav, der stilles til en VVM-redegørelse. Ved en miljøvurdering er der dog bl.a. krav om en redegørelse for påvirkning af menneskers sundhed og en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning. Disse emner behandles i det efterfølgende Reduktion af emissioner fra kraftværker I miljørapportens afsnit 5.1 beskrives hvilke reduktioner af bl.a. CO 2, SO 2 og NOx, som opstillingen af vindmøllerne ved Vindtved vil medføre, hvis man sammenligner med henholdsvis den gennemsnitlige udledning ved el produceret til forbrug i Danmark (en blanding af fossile brændsler og vedvarende energikilder) og udledningen ved el udelukkende produceret på kulkraftværker, som i 2015 tegnede sig for ca. 19 % af den danske elproduktion. Det fremgår heraf, at vindmøllerne kan bidrage til en væsentlig reduktion i udledningen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer ved at reducere behovet for elproduktion på de eksisterende kraftværker. Dette vil bl.a. være til gavn for befolkningens sundhed. I forhold til sundheds- og miljøområdet har CO 2 - udledningen en global effekt gennem skader på ozonlaget og deraf følgende klimaforandringer pga. drivhuseffekten, mens luftforureningen med SO 2, NO x, partikler mv. har mere lokal og regional skadevirkning for mennesker, dyr, afgrøder og bygninger. Miljøstyrelsen vurderer, at luftforurening med partikler er et af de største problemer for vores sundhed i Danmark [7a]. Luftforurening kan bl.a. give åndedrætsbesvær, påvirke blodet, ændre kroppens celler og i værste fald føre til udvikling af kræft. Derfor er det en positiv påvirkning på menneskers sundhed, hvis luftforureningen mindskes ved miljøvenlig elproduktion fra vindmøller. Sundhedsskaderne på mennesker som følge af luftforurening vurderes at udgøre en stor økonomisk belastning, og disse afledte, eksterne omkostninger betaler den enkelte borger enten direkte som personlige udgifter eller indirekte over skatten til dækning af øgede udgifter til sundhedssektoren, hospitaler, invalidepension mv. Der er foretaget flere danske og internationale analyser af de samfundsøkonomiske omkostninger ved forskellige former for energiproduktion, som ikke betales direkte via elregningen [7b]. En række videnskabelige og metodemæssige spørgsmål, herunder værdisætning af merdødelighed i samfundet, gør det vanskeligt at foretage en entydig og sikker vurdering af de samfundsmæssige omkostninger ved luftforurening. Ud fra et omfattende datamateriale giver disse analyser dog en kvalificeret vurdering af de skjulte, afledte omkostninger, herunder sundhedsomkostninger på grund af luftforurening fra kraftværker, og dermed en vurdering af merværdien af 1 kwh produceret uden luftforurening. Ud fra vejr- og klimamodeller beregnes, hvordan emissionerne spredes, og hvor meget befolkningen eksponeres for de forskellige sundhedsskadelige stoffer. Sundhedseffekterne opgøres ud fra kendte dosis-responssammenhænge og statistik over sygdoms- og dødsfrekvenser, og værdisætningen baseres på enhedsværdier for de enkelte sundhedseffekter, eksempelvis pr. mistet leveår eller pr. sygedag. En vurdering på baggrund af DMU's miljøøkonomiske beregningspriser og de udledninger, som et typisk kulkraftværk giver anledning til, har vist, at vindkraft i 2013 sparede det danske samfund og borgerne for sundhedsomkostninger på mellem 214 og 241 mio. kr ved at erstatter kulkraft og reducere udledningen af SO 2, NO x og partikler jf. figur 7.1 [7b]. I det omfang indpasning af vindkraft øges, således at el til f.eks. elbiler erstatter benzin og diesel, og el til drift af varmepumper erstatter olie- og naturgasfyr, vil der kunne ske en yderligere fortrængning af miljøskadelige stoffer, og dermed en forøgelse af vindkraftens værdi. I en analyse fra det europæiske miljøagentur (EEA) blev der i 2011 foretaget en beregning af de eksterne omkostninger ved luftforurening fra store kraftværker og industrier i EU-landene [7b]. Omkostning, kr./kg Årlig omkostning, mio. kr. I byen SO ,0 NO x ,7 Partikler ,2 I alt 241,0 På landet SO ,9 NO x ,7 Partikler 88 29,3 I alt 213,8 Figur 7.1. Sparede omkostninger (2013) ved udledning af svovldioxid, kvælstofoxid og partikler, hvis vindkraft erstatter kulkraft [7b]. 167

51 I beregningerne indgik udover svovl, kvælstof og partikler også forurening med tungmetaller, PAH stoffer, flygtige organiske forbindelser (NMVOC) samt CO 2. Kraftværkerne udgjorde den største enkelt-udleder, og hvis der ses bort fra CO 2, hvormed opgørelsen er sammenlignelig med den ovennævnte danske opgørelse, var sundhedsomkostningerne ved luftforurening fra kraftværkerne i EU på i alt mia. kr. I et bilag til rapporten listes 622 specifikke anlæg, der udgjorde de mest forurenende kraftværker og enkeltindustrier, som tilsammen var ansvarlige for 75 % af de samlede luftforureningsomkostninger. Otte af disse anlæg var danske kraftværker, hvor luftforureningsomkostningerne sammenlagt udgjorde mio. kr, når der ses bort fra CO 2. En tværfaglig forskningsgruppe (CEEH) under Aarhus Universitet og DMU har i 2011 beregnet de helbredsrelaterede omkostninger forårsaget af danske og europæiske forureningskilder [7b]. De eksterne omkostninger indenfor Danmark fra danske kilder er beregnet til ca. 6 mia. kr pr. år, hvoraf ca. 400 mio. kr er relateret til kraftværkerne. Det fremgår således af analysen, at det især er vejtransport og landbrug, der giver anledning til sundhedsomkostninger, men til en vis grad også kraftværkerne og den ikke-industrielle energiudvinding (særligt brændeovne). Herudover spredes en del af luftforureningen over store afstande, hvormed eksterne udgifter påføres udlandet. Beregningerne viser, at de helbredsrelaterede eksterne omkostninger i Europa fra danske kilder udgør ca. 37 mia. kr, og samlet set er Danmark netto-eksportør af luftforurening og påfører dermed resten af Europa flere helbredsrelaterede eksterne omkostninger, end de udenlandske kilder giver anledning til hos os. Antallet af for tidlige dødsfald i Danmark pga. luftforurening er estimeret til ca tilfælde i år 2000, faldende til ca tilfælde i 2007 og ca tilfælde i år Samlet set vurderes det, at produktion af el med vindkraft har en meget lille negativ påvirkning på menneskers sundhed sammenlignet med andre produktionsformer Støjpåvirkning og sundhed Støjgrænser Generende støj kan påvirke menneskers velvære og på længere sigt deres sundhed. Støj kan f.eks. føre til stress som følge af dårlig nattesøvn, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på påvirkningen fra støj. Forskellige typer af støj er ikke lige generende, og derfor varierer støjgrænserne for forskellige typer af støjkilder. Grænseværdierne for støj er fastlagt af Miljøstyrelsen på baggrund af en vurdering af, hvad der miljømæssigt og sundhedsmæssigt er acceptabelt, herunder en afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker og de samfundsøkonomiske hensyn [7c]. I miljørapportens afsnit 4.2 samt i bilag 1 til 8 er møllernes støjpåvirkning af nabobeboelserne beskrevet. Det fremgår heraf, at møllerne i projektforslaget kan overholde de gældende lovkrav i forhold til støjpåvirkning af udendørs opholdsarealer og lavfrekvent støj indendørs. De fastsatte støjgrænser for vindmøller er bindende, og der er således ikke mulighed for at fravige kravene. I modsætning hertil er der kun fastsat vejledende støjgrænser for andre typer af støjkilder, herunder støj fra virksomheder, vejtrafik, jernbaner og skydebaner mv. Dette indebærer eksempelvis, at den vejledende grænseværdi for trafikstøj ved boligområder, som er på 58 db, er 168 overskredet ved ca boliger i Danmark, hvilket svarer til næsten hver tredje bolig, og ved ca boliger er støjniveauet mere end 10 Rekordhøjt barneskrig 1 m Høj hjemmestereo Håndmixer maks. hastighed 1 m Støjbarometer Lydtrykniveau db (A) Hårtørrer 0,3 m Støvsuger 1 m Emhætte 0,5 m Normal tale 1 m Opvaskemaskine 1 m Vaskemaskine vask 1 m Hvisken 0,3 m Laptop computer 1 m Køleskab 1 m Stille soveværelse Høretærskel Smertetærskel Luftværnssirene 30 m Høj musik diskotek Udendørs rockkoncert ved tilhørerne Symfoniorkester maks. ved tilhørerne Start af propelpassagerfly 30 m Støjgr. på arbejdspladser 85 db(a) 8 timer Lastbil forbikørsel 10 m (maks. niveau) Personbil forbikørsel 10 m (maks. niveau) Støj i personbil 80 km/t Vindstøj i træer vindhastighed 8 m/s Åben plan kontor tale og anden støj Baggrundsstøj i koncertsal med publikum Baggrundsstøj i villakvarter langt fra store veje Ventilationsstøj i kontor Stille enmandskontor med PC Stille skov vindhastighed 1 m/s Figur 7.2. Støjbarometer med sammenligning af forskellige typer af støj [7d].

52 db højere end grænseværdien [7c].Trafik udgør således langt det største støjproblem i Danmark, og der vurderes at være alvorlige helbredseffekter forbundet med at være udsat for trafikstøj over grænseværdien. Vindmøllestøj Støj fra vindmøller breder sig over et stort frekvensområde, men støjen indeholder ikke forholdsvis mere lavfrekvent støj end eksempelvis trafikstøj [7c]. Vindmøller i drift udsender en Lavfrekvent støj Lavfrekvent lydtrykniveau db(a)-lf Indendørs Inde i bil rock på anlægget Bil 80 km/t Holdende IC3-tog stillekupe Kørende IC3-tog stillekupe Bil tomgang Oliefyr 1 m Opvaskemaskine 0,6 m Grænse for støj i kontorer dag Trafikeret bygade dag Grænse for støj i boliger nat 3,6 MW vindmølle 600 m Køleskab 0,5 m Udendørs Trafikeret bygade dag Lastbil 50 m Gravemaskine 100 m Støj fra motorvej aften 250 m Støj fra motorvej aften 500 m 3,6 MW vindmølle 600 m 3,6 MW vindmølle 1800 m Figur 7.3. Støjbarometer med sammenligning af forskellige typer af lavfrekvent støj [7e]. forholdsvis svag, men karakteristisk støj, som hovedsageligt kommer fra vingernes bevægelse gennem luften. Der opstår herved en susende lyd, som varierer i takt med vingernes rotation og passage af mølletårnet. Vingernes støj er kraftigst ved høje frekvenser, men vingerne udsender også infralyd, der dog er så svag, at den selv tæt ved møllen er svagere end høretærsklen [7c]. Møllernes maskinkomponenter giver også støj, som i visse tilfælde kan indeholde toner, der gør støjen særligt generende (herunder højfrekvente hyletoner eller lavfrekvente brummetoner). Støjkravene skærpes derfor med 5 db(a) i henhold til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, såfremt der forekommer rentoner (tydeligt hørbare toner). I moderne møller er nacellen (generatorhuset) lydisoleret, og den mekaniske støj fra gear og generator er dæmpet betydeligt i forhold til ældre mølletyper. Støj fra vindmøller adskiller sig endvidere fra de fleste andre støjkilder, ved at møllerne er i drift uafbrudt såfremt det blæser tilstrækkeligt, og der vil således ikke være den samme variation i støjniveauet i forhold til tidspunkt på døgnet, ugen eller året, som gør sig gældende ved støj fra flere andre støjende aktiviteter. Til gengæld vil støjen fra vindmøller variere afhængig af vindhastigheden, hvilket er baggrunden for, at der er fastsat støjgrænser ved både forholdsvis svag vind, hvor støjen opleves mest generende, fordi der ikke er så meget baggrundsstøj i form af susen i træer og buske, og ved kraftigere vind. Støjgener og helbredseffekter Det, at støjgrænserne er overholdt, betyder ikke, at støjen ikke kan høres, men støjgrænserne er fastsat for at sikre at der ikke opstår væsentlige gener fra støjen. Oplevelsen af støj er imidlertid subjektiv og individuel, og det er velkendt at nogle mennesker er mere støjfølsomme end andre. DELTA har på vegne af Sundhedsstyrelsen gennemført et litteraturstudie for at belyse direkte og sandsynlige indirekte helbredseffekter som følge af bl.a. vindmøllestøj, herunder lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer [7f]. Rapporten om sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter konkludere følgende: 'Vindmøllestøjens karakter adskiller sig ikke væsentligt fra så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpåvirkninger vi normalt udsættes for, så det er derfor ikke sandsynligt, at lydens direkte fysiske virkning skulle kunne forårsage helbredseffekter. Hørbar infralyd forekommer ikke. Lavfrekvent støj kan forekomme, men ikke i nogen ekstrem form og er svagere end fra flere andre dagligdags kilder. (...) Vibrationer forekommer ikke i et omfang, som overskrider føletærsklen i nærliggende boliger. Støj i almindelighed har en række virkninger for og på individet. Disse virkninger afhænger af støjniveauet, men for vindmøller er sammenhængen kun indirekte, idet sammenhængen ikke findes mellem støj og effekter, men kun mellem støjgene og effekter. Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vindmøller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vejtrafikstøj ved samme niveau. Ved støjgrænsen for støjfølsom arealanvendelse, 39 db(a) ved vindhastigheden 8 m/s, må man regne med, at 10 % er stærkt generede. Til sammenligning kan det nævnes, at den vejledende grænse for vejstøj 169

53 ved boliger, Lden = 58 db, svarer i gennemsnit til 8 % stærkt generede. Vingesuset fra vindmøller høres periodevis tydeligt og er et af de karakteristika, der bemærkes, og som betyder, at møllestøjen skiller sig ud fra baggrundsstøjen. Dette kan også være en del af forklaringen på den øgede gene. Graden af støjgene påvirkes også af en række faktorer, som ikke har med støjens karakter at gøre. Ud fra den generelle viden om støjgener er det klart, at hvis en person synes, at møllerne skæmmer naturen, giver skuffede forventninger om støjfrie omgivelser (bortset fra naturens lyde), forringer både udsigten og ejendomsværdien, så vil denne person også reelt opleve en højere støjgene. Dette kan forstærkes af frygt for sundhedsrisici (uanset om de er reelle eller ej) pga. forskellige fænomener, som omtales i medierne. Søvnforstyrrelser (vækning, forstyrrelse af søvnstadier og ændret bevægelsesmønster i søvne) kan forekomme. Der er en markant stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser ved db(a) udendørs. For vejtrafikstøj observeres noget lignende ved et niveau omkring 50 db uden for vinduerne. Det skal dog nævnes, at 'måleenheden' for søvnforstyrrelser ikke er den samme i de to tilfælde. I svenske og hollandske undersøgelser med i alt respondenter, er der fundet signifikante sammenhænge mellem støjgene og stresssymptomer som hovedpine, træthed, irritation, stress og anspændthed. Derimod er der ikke fundet signifikante direkte sammenhænge mellem de nævnte symptomer og støjniveauet fra vindmøller. Der er ligeledes ikke vist signifikante sammenhænge imellem støjniveauet og diabetes, højt blodtryk og hjerte-kar sygdomme samt andre kroniske sygdomme. Der er i litteraturen rapporter om fænomener som kaldes Vibro-akustisk sygdom og vindmøllesyndromet. Der er her i den forbindelse givet eksempler på, at personer, der bor nær vindmøller, lider af disse sygdomme, uden at der dog er givet en kausal dosis-respons sammenhæng eller udført undersøgelser, hvor der er sammenlignet med kontrolgrupper. Nogen af de effekter, der omtales, kan forekomme ved eksponering med lyd, men det er i så tilfælde ved langt højere støjniveauer end de, der er aktuelle for vindmøller. Det er antydet i litteraturen, at personer, der oplever kraftige støjgener i kombination med nocebo effekt eller somatoforme lidelser, kan udvise symptomer, der kan minde om ovenstående påståede lidelser'. Igangværende undersøgelse I de senere år har undersøgelser vist sammenhæng mellem støj fra vejtrafik og fly og en øget risiko for hjerte-kar-lidelser, der menes at være stressrelateret, udløst af støj og muligvis af søvnforstyrrelser. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke tilsvarende undersøgelser af vindmøllestøj og hjerte-kar-lidelser, men undersøgelser har vist sammenhæng mellem vindmøllestøj og selvrapporteret støjgene blandt personer, der bor i nærheden af vindmøller. Der er påvist sammenhæng mellem selvrapporterede støjgener fra vindmøller og stresssymptomer som hovedpine, træthed og anspændthed. Sammenhæng med søvnforstyrrelser er vist i nogle undersøgelser, men ikke i andre. Ud over de selvoplevede gener er der ikke vist sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter [7g]. På baggrund af bekymring for eventuelle helbredseffekter blandt naboer og kommende 170 naboer til vindmøller har Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i 2014 igangsat en helbredsundersøgelse, der ud fra registeroplysninger kan belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar-lidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og påvirkning af fødselsvægt. Undersøgelsen udføres af Kræftens Bekæmpelse, der har forskningsmæssig erfaring med sammenhængen mellem støj og helbredseffekter fra både tidligere og igangværende undersøgelser om trafikstøj. Undersøgelsen består af to delundersøgelser, hvoraf første del forventes afsluttet i 2016 og anden del i 2017 [7g]. Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet tilkendegav i 2013, at planlægningen for vindmøller, som følger af energiforliget fra marts 2012, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, kan fortsætte, mens undersøgelsen pågår. Hermed menes, at både planlægningen og selve udbygningen kan fortsætte [7g] Skyggekast og sundhed Ligesom vedvarende støjpåvirkning kan også vedvarende skyggekastpåvirkning fra roterende møllevinger være medvirkende til, at beboere i nærheden af vindmøller føler sig generet eller utilpasse. Skyggekast fra roterende møllevinger, som falder ind gennem vinduer til beboelsesrum skaber uro og kan stresse beboerne. På længere sigt kan det indirekte forårsage, at sygdomme opstår eller at de forværres. Modsat støjpåvirkning sker skyggekastpåvirkningen dog i meget begrænsede tidsrum, og det er muligt på forhånd at fastsætte de konkrete tidspunkter i form af datoer og klokkeslæt, hvor skyggekast potentielt vil kunne forekomme.

54 Herved kan der om nødvendigt etableres afværgeforanstaltninger i form af såkaldt skyggestop, hvor én eller flere af vindmøllerne stoppes på de mest kritiske tidspunkter. Herudover har naboerne mulighed for hver især at tage deres egne forholdsregler for at afbøde eventuelle gener. Der kan eksempelvis etableres beplantninger, som især i sommerperioden vil virke afskærmende, men der kan også opsættes gardiner til brug i de mest generende perioder. Effekten af skyggerne indendørs kan desuden nedsættes ved at tænde kunstigt lys [7f]. I miljørapportens afsnit 4.3 samt bilag 9 til 15 er møllernes skyggekast i forhold til nabobeboelserne beskrevet. Det fremgår heraf, at Miljøministeriets anbefalinger på området kan overholdes for møllerne i projektforslaget, såfremt møllerne får installeret teknik og software til håndtering af såkaldt skyggestop, idet det beregnede skyggekast ved nabobeboelser på den danske side af grænsen i et par tilfælde ligger lidt over grænseværdien på 10 timer pr. år. Der er ligeledes beregnet skyggekast ved syv nabobeboelser syd for grænsen, som i væsentligt omfang er påvirket af skyggekast fra eksisterende vindmøller i området. Ved etablering af skyggestop kan det sikres at de planlagte vindmøller ved Vindtved ikke påvirker de tyske nabobeboelser med skyggekast. Skyggekastgener og helbredseffekter Rapporten om sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter, som DELTA har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, indeholder også en redegørelse for helbredseffekter af skyggekast. Rapporten konkluderer, at der ikke er direkte helbredseffekter pga. skyggekast, men at den varierende lysintensitet i skyggerne fra møllevingerne er generende i de afstande, retninger og perioder det måtte forekomme [7f]. Gener fra skyggekast kan desuden medvirke til at forøge oplevelsen af støjgener og omvendt. Skyggekast fra vindmøller vurderes ikke at kunne fremkalde epileptiske anfald hos mennesker med fotosensitiv epilepsi [7f]. De fleste mennesker med fotosensitiv epilepsi er følsomme overfor blinken ved en frekvens på Hz. Enkelte er dog følsomme allerede ved 3 Hz eller helt oppe ved 60 Hz. Rotoren på de planlagte vindmøller i projektforslaget har en omdrejningshastighed på omkring 12 omdrejninger pr. minut, og da rotoren har tre vinger svarer dette til en maksimal vingefrekvens på under 1 Hz (dvs. mindre end et blink pr. sekund som følge af skyggekast). Dette er væsentligt under de 3 Hz, som i visse tilfælde ville kunne fremkalde epileptiske anfald, hos personer med fotosensitiv epilepsi Overvågningsprogram I forbindelse med VVM-redegørelsen og Miljøvurderingen er der udarbejdet en række beregninger, som skal beskrive virkeligheden efter mølleprojektet er realiseret. For at sikre, at disse beregninger, samt forudsætningerne for beregningerne også svarer til virkeligheden efter mølleprojektet er realiseret, udarbejdes der et overvågningsprogram. I dette overvågningsprogram kan der fastsættes rammer for, hvilke forhold der efterfølgende skal genberegnes og kontrolleres samt hvilke konsekvenser eventuelle afvigelser skal have. Anlægsfasen Overvågning af indvirkninger på omgivelserne i anlægsfasen vil ske igennem det almindelige kommunale tilsyn med større anlægsarbejder. Støj I forbindelse med opstilling af møllerne vil det være vigtigt at kontrollere støjpåvirkningen ved de nærmeste beboelser og landsbyen Sæd, som er det nærmeste område med støjfølsom arealanvendelse. Kildestøjen fra de aktuelle mølletyper vil kunne ændres som led i den løbende udvikling, der sker hos møllefabrikanten, fra denne rapports offentliggørelse til møllerne forlader fabrikken og skal opsættes i området. Kontrollen kan bestå i at genberegne støjudbredelsen, på baggrund af de seneste data fra møllefabrikanten, på det tidspunkt, hvor møllen skal opsættes. Dette vil typisk ske i forbindelse med anmeldelsen i henhold til bekendtgørelse om støj fra vindmøller, som skal indgives, når der foreligger det nødvendige plangrundlag, og der er meddelt VVM-tilladelse til projektet. Efter opstilling af vindmøllerne vil overvågningen af vindmølleanlægget blive udført efter de almindelige tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Dette indebærer, at kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at der foretages støjmålinger, når møllerne sættes i drift og op til én gang årligt i forbindelse med almindeligt tilsyn eller i forbindelse med behandling af eventuelle naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser dette for at være nødvendigt. Da den beregnede støj særligt ved landsbyen Sæd ligger tæt på grænseværdierne, vil der blive stillet krav om, at der foretages en støjmåling og beregning, når vindmøllerne er sat i drift. Støjmålingen skal udføres i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller ved først givne lejlighed, hvor kravene til vindforhold er opfyldt. Støjmålingen skal så vidt muligt foretages senest seks måneder efter idriftsættelse, og resultaterne skal indsendes til 171

55 Tønder Kommune, så snart de foreligger. Om fornødent kan vindmølleejerne pålægges at dæmpe støjen eller stoppe én eller flere af møllerne, hvis kravene i VVM-tilladelsen og bekendtgørelsen om støj fra vindmøller ikke er overholdt. Skyggekast De beregnede værdier for skyggekast ligger lidt over den anbefalede grænseværdi ved et par af de danske nabobeboelser. I VVM-tilladelsen til projektet vil der derfor blive stillet krav om, at vindmøllerne forsynes med teknik og software til at håndtere skyggestop for at sikre, at ingen nabobeboelser bliver ramt af skyggekast fra møllevinger i mere end 10 timer i løbet af et år beregnet som reel skyggetid. Det vil ligeledes blive sikret, at tyske nabobeboelser ikke påvirkes af skyggekast fra de planlagte vindmøller, idet de tyske nabobeboelser i forvejen påvirkes væsentligt af skyggekast fra de eksisterende møller i området syd for grænsen. Skyggekast vil derfor indgå i overvågningsprogrammet med henblik på fastsættelse af det konkrete behov for skyggestop i forhold til de berørte nabobeboelser. 172

56 REFERENCELISTE Generelt Tønder Kommuneplan Danmarks Miljøportal ( Plansystem.dk ( Retsinformation ( Kapitel 1 [1a] Landesregierung Schleswig-Holstein: Grundsätze zur Planung von Windkraftanlagen (Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums, des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume und des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschauft und Verkehr vom ). [1b] Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm. Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lärm) vom 26. ust [1c] Länderausschuss für Immissionsschutz (2002): Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen. Kapitel 2 [2a] Danmarks Statistik ( [2b] Friis, P., & Daub, P. (2014). Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller Danmarks Tekniske Universitet (DTU). (DTU Wind Energy E; No. 0048(DK)). [2c] Vindmøllers afstande til overordnede veje og jernbaner (2011). Udvalgsrapport fra Transportministeriet (formand), Klima- og Energiministeriet samt Miljøministeriet ( dk/sites/default/files/udvalgsrapport-vedr-vindmllers-afstande-til-veje-og-jernbaner.pdf) Kapitel 3 [3a] Smed, P. ( ): Landskabskort. Håndtegnede kort over istidens landskabsdannelse. Geografforlaget. [3b] Kulturstyrelsens database Fund og fortidsminder. ( [3c] Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land (2007), herunder Birk Nielsen (2007): Store vindmøller i det åbne land - en vurdering af de landskabelige konsekvenser. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Kapitel 4 [4a] Landesregierung Schleswig-Holstein: Grundsätze zur Planung von Windkraftanlagen (Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums, des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume und des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschauft und Verkehr vom ). [4b] Miljøstyrelsen (1997): Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsen, 9/1997. ( [4c] Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm. Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lärm) vom 26. ust [4d] Länderausschuss für Immissionsschutz (2002): Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen. Kapitel 5 [5a] Energistyrelsen (2009): Vindmøller i Danmark. ISBN [5b] Miljøstyrelsen (2003): Renere luft - den danske indsats ( [5c] Energinet.dk (2016): Metode- og datagrundlag for Miljørapport 2016, herunder Miljødeklaration for el leveret til forbrug 2015 ( energinet.dk) [5d] Regeringen (2016): Regeringsgrundlag, ienborgaftalen 2016, 'For et friere, rigere og mere trygt Danmark', november ( multimedia/regeringsgrundlag2016.pdf) [5e] Energistyrelsen (2014): Energiscenarier for 2020, 2035 og 2050 ( files/basisfremskrivning/energiscenarier_-_analyse_2014_web.pdf) [5f] Energistyrelsen (2014): Analyse af elnettets funktionalitet ( 173

57 EnergiKlimapolitik/elnettet_-_analyse_2014_web. pdf) [5g] Energinet.dk (2015): Energikoncept 2030 ( Energikoncept%202030%20-%20Baggrundsrapport.pdf) [5h] Energinet.dk ( ANLAEG-OG-PROJEKTER/Nyheder/Sider/Danmark-vil-faa-milliardgevinst-af-elkabel-til-Englandog-ny-ledning-til-Tyskland.aspx) [5i] Danmarks Vindmølleforening. Fakta om vindenergi. Vindmøllers energibalance. Faktablad T4, maj [5j] DJF-Geodata ( [5k] Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen (2015): Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen ember [5l] GEUS - De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland: National boringsdatabase (Jupiter) ( [5m] Natura 2000-plan Sønder Ådal Natura 2000-område nr. 101 Fuglebeskyttelsesområde F63. Miljøministeriet, Naturstyrelsen. [5n] Natura 2000-basisanalyse Revideret udgave Vadehavet - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å, H86 Brede Å, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og F57 Vadehavet Natura 2000-område nr. 89 Habitatområde H78, H86 og H90 Fuglebeskyttelsesområde F57. Miljøministeriet, Naturstyrelsen. [5o] Natura 2000-basisanalyse for Vadehavet - Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, Natura 2000-område nr. 89, Fuglebeskyttelsesområde F60. Miljøministeriet, Naturstyrelsen. [5p] Therkildsen, O.R. & Elmeros, M. (eds.) (2015). First year post-construction monitoring of bats and birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. Aarhus University, DCE Danish Centre for Environment and Energy, 126 pp. Scientific Report from DCE Danish Centre for Environment and Energy No. 133 ( SR133.pdf) [5q] Kahlert J., O.R. Therkildsen & L. Haugaard (2012). Konsekvensvurdering af effekten på fugle- og dyreliv ved ændring af en Vindmøllepark ved Klim Fjordholme. Notat fra DCE. [5r] Therkildsen, O.R., Elmeros, M., Kahlert, J. & Desholm, M. (eds.)(2012). Baseline investigations of bats and birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. Aarhus University, DCE Danish Centre for Environment and Energy, 128 pp. Scientific Report from DCE Danish Centre for Environment and Energy No. 28 ( SR28.pdf) [5s] Rasran L. & T. Dürr (2013): Kollisionen von Greifvögeln an Windenergieanlagen Analyse der Fundumstände. In: Hötker, H., Krone, O. & Nehls, G.: Greifvögel und Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungsvorschläge. Schlussbericht für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Michael-Otto- Institut im NABU, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, BioConsult SH, Bergenhusen, Berlin, Husum. 174 [5t] Dansk Ornitologisk Forening (2016). ( Data er anvendt med tilladelse fra DOF. [5u] Fugle og Natur (2016). ( Der er givet tilladelse til anvendelse af data. [5v] Desholm M. J. Kahlert, I. K. Petersen & I. Clausager (2001). Base-line investigations of birds in relation to an offshore wind farm at Rødsand: results and conclusions, NERI Report 2001 Commissioned by SEAS Distribution [5w] Desholm, M., & Kahlert, J. (2005). Avian collision risk at an offshore wind farm. Biol. Lett., 1, s [5x] Desholm, M. (2006). Wind farm related mortality among avian migrants a remote sensing study and model analysis. PhD thesis. Dept. of Wildlife Ecology and Biodiversity, NERI, and Dept. of Population Biology, University of Copenhagen. National Environmental Research Institute, Denmark. 128 pp. [5y] Durinck J. & H. Skov. (2006). Undersøgelser af kollisionsrisiko for vandfugle ved Rønland Havvindmøllepark. (Study of collision risk for water birds at windmills placed in the sea, Danish with an English summary). Print DHI-Water and Environment, Denmark. 54 pp. [5z] Pettersson, J. (2005). The Impact of Offshore Wind Farms on Bird Life in Southern Kalmar Sound, Sweden. A final report based on studies Lunds Universitet. [5æ] Rees, E. (2012). Impacts of wind farms on swans and geese: a review. Wildfowl. Vol: 62:

58 [5ø] Hötker, H., Thomsen, K.-M. & H. Jeromin (2006): Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the example of birds and bats - facts, gaps in knowledge, demands for further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy exploitation. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen. [5å] Eva Schuster, Lea Bulling, Johann Köppel (2015). Consolidating the State of Knowledge: A Synoptical Review of Wind Energy s Wildlife Effects. Environ Manage. Vol: 56(2): [5aa] Rydell J., H. Engström, A. Hedenström, J.K. Larsen, J. Pettersson & M. Green (2011). Vindkraftens påverken på fåglar och fladdermöss. Naturvårdsverket rapport [5ab] Ahlén, I. (2010). Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sskrift nr. 3, p [5ac] Eichhorn, M., and M. Drechsler. (2010). Spatial trade-offs between wind power production and bird collision avoidance in agricultural landscapes. Ecology and Society. Vol: 15(2): 10 [5ad] Nygaard, B., Elmeros, M., Holm, T.E., Kahlert, J., Moeslund, J.E., Therkildsen, O.R., Søgaard, B. & Ejrnæs, R. (2014). Vindmøller på 3-beskyttede naturarealer. Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 192 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 115 ( dce2.au.dk/pub/sr115.pdf) [5ae] Erickson, W. P., Johnson, G. D. & Young, D. P. (2005). A summary and comparison of bird mortality from anthropogenic causes with an emphasis on collisions, - USDA Forest Gen. Tech. Rep. PSW-GTR : [5af] Dansk Ornitologisk Forening ( dk). [5ag] Bevanger, K. (1998). Biological and conservation aspects of bird mortality caused by electricity power lines: a review. Biological Conservation 86: [5ah] Fox, T., Christensen, T., Desholm, M., & Kahlert, J. P. (2006). Birds. Avoidance responces and Displacement. I J. Kjær, J. Larsen, C. Boesen, H. A. Corlin, S. Nielsen, A. Ragborg, & K. Christensen (Red.), Danish Offshore Wind - Key Environmental Issues (s ). Hedehusene: DONG Energy, Vattenfall, The Danish Energy Authority, The Danish Forest and Nature Agency. [5ai] Baagøe H.J. & T.S. Jensen (ed.), (2007): Dansk Pattedyratlas. Gyldendal. [5aj] Søgaard, B. & Asferg, T. (ed.), (2007): Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr s. ( dk/pub/fr635.pdf) [5ak] Møller JD., Baagøe HJ. & Degn HJ. (2013). Forvaltningsplan for flagermus beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder. Naturstyrelsen, Miljøministeriet pp. [5al] Durinck, J., & Nielsen, E. (2016). Flagermusundersøgelse ved Vindtved Dansk Bioconsult ApS ine Observers. [5am] Baerwald EF. & Barclay RMR. (2011). Patterns of activity and fatality of migratory bats at a wind energy facility in Alberta, Canada. Journal of Wildlife Management. Vol: 75: [5an] Arnett EB. et al. (2008). Patterns of bat fatalities at wind-energy facilities in North America. Journal of Wildlife Management. Vol: 72: [5ao] Rydell J. et al. (2012). Mortlity of bats at wind turbines links to noctunal insect migration? European Journal of Wildlife Research. Vol: 56: [5ap] Christian C. Voigt, Linn S. Lehnert, Gunars Petersons, Frank Adorf, Lothar Bach (2015). Wildlife and renewable energy: German politics cross migratory bats. European Journal of Wildlife Research. Vol: 61(2): [5aq] Ravn, P. (2015): Forvaltningsplan for markfirben, Beskyttelse og forvaltning af markfirben, Lacerta agilis, og dets levesteder i Danmark, Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen. [5ar] Kåre Fog, Adam Schmedes, Dorthe Rosenørn de Lasson (2001). Nordens padder og krybdyr. Gad. [5as] Atlasprojekt Danmarks Padder og Krybdyr ( [5at] Adrados L. C. (2015): Forvaltningsplan for strandtudsen, Beskyttelse og forvaltning af strandtudsen, Epidalea calamita og dens levesteder i Danmark, Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen. 175

59 [5au] Landesregierung Schleswig-Holstein: Grundsätze zur Planung von Windkraftanlagen (Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums, des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume und des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschauft und Verkehr vom ). [5av] Hasslinger (2004). Citeret i: Alpine Windharvest An Interreg III B Alpine Space Programme Work Package 9 - Impact on wildlife and plant life Summary ch Büro Trifolium Dominikanerplatz 35, Bozen, Italy. [5aw] Manuela de Lucas, Guyonne FE. ss and Miguel Ferrer (2005). A bird and small mammal BACI and IG design studies in a wind farm in Malpica (Spain). Biodiversity and Conservation, Vol: 14: [5ax] Olesen, CR. (1994). Fauna- og friluftsliv. En litteraturudredning om menneskeskabte forstyrrelser af større pattedyr. Danmarks Miljøundersøgelser. 67 s. - Faglig rapport fra DMU, nr [5ay] Walter DW., Leslie DM., Jenks JA. (2006). Response of Rocky Mountain Elk (Cervus elaphus) to Wind-power Development. The American midland naturalist. Vol: 156 (2): Kapitel 7 [7a] Miljøstyrelsen ( [7b] Danmarks Vindmølleforening. Fakta om vindenergi. Vindmøllers samfundsøkonomiske værdi. Faktablad Ø1, oktober [7c] Miljøstyrelsen ( 7d] DELTA / Akustik: Støjbarometer ( pdf) [7e] DELTA / Akustik: LF-støjbarometer ( assets.madebydelta.com/docs/acoustics/ onepagers/ _delta_lav_frekvent_stoej_220115_01.pdf) [7f] DELTA (2011): Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Rapport udført for Sundhedsstyrelsen. ( [7g] Vindinfo (2015): Information om helbredsundersøgelsen ( Kapitel 6 [6a] Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land (2007), herunder Birk Nielsen (2007): Store vindmøller i det åbne land - en vurdering af de landskabelige konsekvenser. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 176

60 Bilag 1 - Notat om støjberegning (Danmark) Støjberegning i Danmark Støjgrænserne, der er fastlagt i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, gælder for den samlede støj fra alle vindmøller i området. Det betyder, at støjen fra de nye møller sammenlagt med støjen fra de eksisterende møller ikke må overskride de støjgrænser, som gælder i dag. Afgrænsningen af hvilke eksisterende møller og eventuelt naboer til disse, der skal indgå i støjberegningerne, kan overordnet afklares gennem tre forskellige faser: Først udarbejdes støjberegning for de nye vindmøller i forhold til de nærmeste beboelser i det åbne land samt de nærmeste områder med støjfølsom arealanvendelse. I denne forbindelse optimeres projektet med hensyn til møllernes placering, og der foretages indstilling af de enkelte møllers 'mode' - dvs. om de kan operere i ordinær drifts tilstand, eller om de skal dæmpes i større eller mindre omfang, så de opererer i støjreduceret driftstilstand. I anden fase beregnes støjen for de nye møller i den forudsatte 'mode' sammen med de eksisterende møller indenfor en afstand af 3-4 km. Hvis støjkravene stadig overholdes ved de før omtalte beboelser i det åbne land og områder med støjfølsom arealanvendelse, fastholdes den valgte 'mode'. Hvis kravene ikke kan overholdes, på grund af de eksisterende møllers bidrag, kan de mest problematiske af disse møller eventuelt nedtages eller beboelser kan nedlægges, og ellers skal de nye møller sættes i et lavere 'mode'. I tredje fase ses på de nye møllers støjbidrag i forhold til beboelser i det åbne land og de nærmeste områder med støjfølsom arealanvendelse omkring de tidligere nævnte eksisterende møller. Hvis den beregnede støj ved disse nabobeboel- 29 db(a) ved 8 m/s 27 db(a) ved 6 m/s 24 db(a) ved 8 m/s 22 db(a) ved 6 m/s Figur A. Analyse af projektforslagets støjpåvirkning ved eksisterende møller og naboer til disse i det omkringliggende landskab. Støj ved udendørs opholdsarealer. 177

61 Bilag 1 - Notat om støjberegning (Danmark) ser og områder med støjfølsom arealanvendelse overholdes, kan projekteringen fortsættes. Hvis støjen ikke overholdes, skal der foretages mere detaljerede beregninger for at afklare, om det vil være nødvendigt at nedtage flere af de mest problematiske eksisterende møller eller om det vil være tilstrækkeligt at sætte de nye møller i et lavere 'mode'. 5 db(a) ved 6 m/s 5 db(a) ved 8 m/s For at afgrænse, hvilke eksisterende møller, der konkret skal indgå i beregningerne, er der i vejledningen til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller angivet, hvornår støjbidraget fra de nye møller kan anses for at være uden betydning. Hvis det samlede støjbidrag fra de nye møller er mindst 15 db lavere end støjen fra de eksisterende møller ved en beboelse i det åbne land eller overalt i et område med støjfølsom arealanvendelse, så vil støjbidraget fra de nye møller ikke have nogen praktisk betydning for støjbelastningen, og de pågældende nabobeboelser og støjfølsomme områder kan udelades af beregningerne. Tilsvarende kan støjbidraget fra eksisterende møller udelades i beregningerne af støjen ved de nærmeste nabobeboelser og støjfølsomme områder omkring de nye møller, hvis de pågældende eksisterende møllers støjbidrag er mindst 15 db lavere end støjbidraget fra de nye møller. På denne baggrund er der lavet beregninger med aktuel 'mode' for de seks Vestas-møller med 126 meter rotor i projektforslaget ved Vindtved, som fremgår af figur A og B, der viser i hvilken afstand støjen fra de nye møller ligger 15 db under grænseværdierne. Figur B. Analyse af projektforslagets støjpåvirkning ved eksisterende møller og naboer til disse i det omkringliggende landskab. Lavfrekvent støj indendørs. 178 Alle vindmøller på den danske såvel som den tyske side af grænsen, som ligger inden for eller tæt på støjlinjerne, der er vist på figur A og B, medtages de samlede beregninger.

62 Bilag 1 - Notat om støjberegning (Danmark) Støj ved udendørs opholdsarealer De røde støjlinjer på figur A, der angiver 27 og 29 db(a), ligger 15 db under støjgrænserne på 42 og 44 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s, som gælder for opholdsarealer ved beboelser i det åbne land, mens de blå støjlinjer, der angiver 22 og 24 db(a), ligger 15 db under støjgrænserne på 37 og 39 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s, som gælder ved udendørs opholdsarealer i områder med støjfølsom arealanvendelse. Ved beboelser i det åbne land omkring eksisterende møller, som ligger uden for de røde støjlinjer, vil de nye møllers støjbidrag være uden praktisk betydning, og tilsvarende gælder for områder med støjfølsom arealanvendelse, der ligger uden for de blå støjlinjer. Der afsættes støjpunkter ved de nærmeste beboelser i det åbne land omkring de nye vindmøller ved Vindtved, men der afsættes ikke støjpunkter ved beboelser i det åbne land omkring de to eksisterende møller i området mellem Vindtved og Jejsing, da der ikke er beboelser ved disse, som ligger tæt på støjgrænserne. Der afsættes ligeledes støjpunkter ved landsbyen Sæd, som udgør det nærmeste område med støjfølsom arealanvendelse. Rørkær og Lydersholm ligger indenfor støjlinjerne på figur A, men der afsættes ikke støjpunkter ved disse bebyggelser, da støjgrænserne her vil være overholdt med god margin på grund af afstanden til de nærmeste eksisterende vindmøller. Jejsing ligger kun delvist indenfor støjlinjerne på figur A, men den nærmeste del af det afgrænsede boligområde i den vestlige del af byen, der udgør støjfølsom arealanvendelse, er i forvejen væsentligt påvirket af støj fra de tre eksisterende møller, som står vest for Jejsing. Der afsættes derfor støjpunkt ved den mest støjbelastede del af boligområdet på baggrund af den efterfølgende analyse af støjbidrag fra de nye vindmøller ved Vindtved. Analyse af støj ved Jejsing For at afklare i hvilket omfang de nye vindmøller ved Vindtved bidrager med støj ved Jejsing, A KLMNOPQ B C D E F G H I J Figur C. Analysepunkter A-Q markeret med røde prikker ved nærmeste del af afgrænset boligområde i Jejsing øst for de tre eksisterende vindmøller. 179

63 Bilag 1 - Notat om støjberegning (Danmark) Punkt Vindhastighed, m/s A 6 8 B 6 8 C 6 8 D 6 8 E 6 8 F 6 8 G 6 8 H 6 8 I 6 8 J 6 8 K 6 8 L 6 8 M 6 8 N 6 8 O 6 8 P 6 8 Q alternativ, db(a) Vindtved, db(a) Difference, db(a) Samlet støj, db(a) Støjgrænse, db(a) Støjgrænse overholdt 37,5 21,8 15,7 37,6 37 Nej 39,7 22,1 17,6 39,8 39 Nej 37,5 21,8 15,7 37,6 37 Nej 39,7 22,2 17,5 39,8 39 Nej 37,4 21,8 15,6 37,6 37 Nej 39,6 22,2 17,4 39,7 39 Nej 37,4 21,9 15,5 37,5 37 Nej 39,6 22,3 17,3 39,6 39 Nej 37,2 21,9 15,3 37,4 37 Nej 39,4 22,3 17,1 39,5 39 Nej 37,1 21,9 15,2 37,2 37 Nej 39,3 22,3 17,0 39,4 39 Nej 36,9 21,9 15,0 37,1 37 Nej 39,1 22,3 16,8 39,2 39 Nej 36,8 21,9 14,9 36,9 37 Ja 38,9 22,3 16,6 39,0 39 Ja 36,6 21,9 14,7 36,7 37 Ja 38,8 22,3 16,5 38,9 39 Ja 36,4 21,9 14,5 36,6 37 Ja 38,6 22,3 16,3 38,7 39 Ja 37,4 21,8 15,6 37,5 37 Nej 39,6 22,1 17,5 39,7 39 Nej 37,2 21,8 15,4 37,4 37 Nej 39,4 22,1 17,3 39,5 39 Nej 37,1 21,7 15,4 37,2 37 Nej 39,3 22,1 17,2 39,4 39 Nej 37,0 21,7 15,3 37,1 37 Nej 39,1 22,1 17,0 39,2 39 Nej 36,8 21,7 15,1 36,9 37 Ja 39,0 22,1 16,9 39,1 39 Nej 36,7 21,7 15,0 36,8 37 Ja 38,8 22,1 16,7 38,9 39 Ja 36,5 21,7 14,8 36,7 37 Ja 38,7 22,1 16,6 38,8 39 Ja Figur D. Beregnet støj for henholdsvis 0-alternativ og projektforslag ved analysepunkter A-Q ved vestlig afgrænsning af boligområde i Jejsing. 180

64 Bilag 1 - Notat om støjberegning (Danmark) er der afsat en række støjpunkter den vestlige afgrænsning af boligområdet i Jejsing, som er markeret på figur C. Der er foretaget beregninger af støjen ved disse punkter, og resultaterne heraf fremgår af figur D. Det skal bemærkes, at de tre eksisterende møller vest for Jejsing i sig selv er omfattet af en tidligere bekendtgørelse om støj fra vindmøller, hvor der kun var fastsat støjgrænser ved en vindhastighed på 8 m/s, og ved områder med støjfølsom arealanvendelse, som i det aktuelle tilfælde, var støjgrænsen på 40 db(a). Ved opstilling af de nye vindmøller ved Vindtved, skal det samlede støjbidrag fra eksisterende og nye vindmøller imidlertid overholde de nuværende støjgrænser på 37 / 39 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s. Det fremgår af kolonnen med beregning for 0-alternativet (eksisterende vindmøller) og kolonnen med beregning af samlet støj (eksisterende vindmøller og nye vindmøller ved Vindtved), at de støjgrænser, der gælder i dag, er overskredet ved de vestligste af de afsatte beregningspunkter ved boligområdet (markeret med rødt i kolonnen 'Samlet'). Dette indebærer, at de nye vindmøller ved Vindtved ikke må øge den samlede støjpåvirkning ved disse punkter. I kolonnen 'Vindtved' er det beregnet, hvor meget støj de seks nye vindmøller ved Vindtved bidrager med alene, og i kolonnen 'Difference' angives forskelle mellem støjen fra eksisterende vindmøller (0-alternativet) og støjen fra de nye vindmøller ved Vindtved. Det fremgår heraf, at forskellen er på 15 db eller mere ved alle de punkter, hvor støjgrænserne er overskredet (punkt A til G og K til O), og dermed har støjbidraget fra de nye vindmøller ingen praktisk betydning for den 24 db(a) ved 8 m/s 22 db(a) ved 6 m/s 29 db(a) ved 8 m/s 27 db(a) ved 6 m/s Figur E. Analyse af støjpåvirkning fra planlagte nye vindmøller i Tyskland i forhold til eksisterende møller og naboer til disse i det omkringliggende landskab. Støj ved udendørs opholdsarealer. 181

65 Bilag 1 - Notat om støjberegning (Danmark) samlede støj i henhold til definitionen i vejledningen til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Ved de beregningspunkter, der ligger længst mod øst (punkt H, I, J og Q) er forskellen mindre end 15 db ved en vindhastighed på 6 m/s, men her er støjgrænsen overholdt ved beregning af den samlede støj. Lavfrekvent støj indendørs De røde og blå støjlinje på figur B, der angiver 5 db, ligger 15 db under støjgrænserne på 20 db ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s, som gælder for lavfrekvent støj indendørs i beboelser i det åbne land og i områder med støjfølsom arealanvendelse. De fastsatte støjgrænser for lavfrekvent støj indendørs vil generelt være overholdt med større margin end støjgrænserne for almindelig støj ved udendørs opholdsarealer, og det fremgår således af figur B, at de røde og blå støjlinjer har mindre udstrækning. På denne baggrund er der ikke foretaget nærmere analyser i forhold til påvirkningen i forhold til Jejsing. 5 db(a) ved 6 m/s 5 db(a) ved 8 m/s Figur F. Analyse af støjpåvirkning fra planlagte nye vindmøller i Tyskland i forhold til eksisterende møller og naboer til disse i det omkringliggende landskab. Lavfrekvent støj indendørs. 182 Planlagte nye vindmøller i Tyskland De røde støjlinjer på figur E, der angiver 27 og 29 db(a), ligger 15 db under støjgrænserne på 42 og 44 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s, som gælder for opholdsarealer ved beboelser i det åbne land, mens de blå støjlinjer, der angiver 22 og 24 db(a), ligger 15 db under støjgrænserne på 37 og 39 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s, som gælder ved udendørs opholdsarealer i områder med støjfølsom arealanvendelse. De røde og blå støjlinje på figur F, der angiver 5 db, ligger 15 db under støjgrænserne på 20 db ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s, som gælder for lavfrekvent støj indendørs i beboelser i det åbne land og i områder med støjfølsom

66 Punkt Vindhastighed, m/s A 6 8 B 6 8 C 6 8 D 6 8 E 6 8 F 6 8 G 6 8 H 6 8 I 6 8 J 6 8 K 6 8 L 6 8 M 6 8 N 6 8 O 6 8 P 6 8 Q alternativ + Vindtved, db(a) 37,6 39,8 37,6 39,7 37,5 39,7 37,5 39,6 37,4 39,5 37,2 39,4 37,1 39,2 36,9 39,0 36,7 38,8 36,6 38,7 37,5 39,7 37,4 39,5 37,2 39,4 37,1 39,2 36,9 39,1 36,8 38,9 36,7 38,8 Ellhöft-Westre, db(a) 20,2 20,9 20,2 20,9 20,3 21,0 20,3 21,0 20,3 21,0 20,3 21,0 20,4 21,1 20,4 21,1 20,4 21,1 20,4 21,1 20,2 20,9 20,2 20,9 20,2 20,9 20,2 20,9 20,2 20,9 20,2 20,9 20,2 20,9 Difference, db(a) Samlet støj, db(a) Støjgrænse, db(a) Støjgrænse overholdt 17,4 37,7 37 Nej 18,9 39,9 39 Nej 17,4 37,7 37 Nej 18,8 39,8 39 Nej 17,2 37,6 37 Nej 18,7 39,8 39 Nej 17,2 37,6 37 Nej 18,6 39,7 39 Nej 17,1 37,5 37 Nej 18,5 39,6 39 Nej 16,9 37,3 37 Nej 18,4 39,4 39 Nej 16,7 37,1 37 Nej 18,1 39,3 39 Nej 16,5 37,0 37 Ja 17,9 39,1 39 Nej 16,3 36,8 37 Ja 17,7 38,9 39 Ja 16,2 36,6 37 Ja 17,6 38,8 39 Ja 17,3 37,6 37 Nej 18,8 39,7 39 Nej 17,2 37,4 37 Nej 18,6 39,6 39 Nej 17,0 37,3 37 Nej 18,5 39,4 39 Nej 16,9 37,2 37 Nej 18,3 39,3 39 Nej 16,7 37,0 37 Ja 18,2 39,1 39 Nej 16,6 36,8 37 Ja 18,0 39,0 39 Ja 16,5 36,8 37 Ja 17,9 38,9 39 Ja Figur G. Beregnet støj for 0-alternativ + projektforslag i forhold til tysk projekt ved analysepunkter A-Q ved vestlig afgrænsning af boligområde i Jejsing. 183

67 arealanvendelse. Støjlinjerne har relativt større udstrækning end de tilsvarende støjlinjer for de planlagte vindmøller i projektforslaget. Dette gælder særligt ved den lavfrekvente støj, hvor støjlinjerne breder sig længere mod nord i retning mod Jejsing end de tilsvarende støjlinjer i projektforslaget. Beregningerne af den samlede støj fra eksisterende vindmøller, planlagte vindmølle ved Vindtved og planlagte vindmøller på den tyske side af grænserne viser dog, at støjgrænserne for lavfrekvent støj indendørs kan overholdes. Da støjgrænserne for støj ved udendørs opholdsarealer allerede er overskredet ved Jejsing, er der foretaget en nærmere analyse af betydningen af støjbidraget fra de planlagte nye vindmøller syd for grænsen. Der er foretaget beregninger af støjen i forhold til punkterne, som er markeret på figur C, og resultaterne heraf fremgår af figur G. I kolonnen 'Ellhöft-Westre' er det beregnet, hvor meget støj de seks planlagte nye vindmøller syd for grænsen bidrager med alene, og i kolonnen 'Difference' angives forskelle mellem støjen fra de planlagte møller syd for grænsen og støjen fra eksisterende vindmøller sammen med de nye vindmøller ved Vindtved (kolonnen '0-alternativ + Vindtved'). Det fremgår heraf, at forskellen er på 15 db eller mere ved alle punkter, herunder også ved de punkter, hvor støjgrænserne er overholdt, der i kolonnen 'Samlet' er markeret med rødt. Dermed har støjbidraget fra de planlagte nye vindmøller syd for grænsen ingen praktisk betydning for den samlede støj ved Jejsing i henhold til definitionen i vejledningen til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. 184

68 Bilag 2 - Støjberegning med analyse af støjbidrag ved naboer i Tyskland DECIBEL - Hoved resultat Beregning: max støj for 15dB eksklusion ISO (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Beregningen er baseret på den internationale norm "ISO Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors" Højest op til 95% af nominel effekt Meteorologisk korrektionsfaktor, C0: 0,0 db Alle koordinater er i UTM WGS84 Zone: 32 Vindmøller Ny vindmølle Thomas / :40/ OpenStreetMap contributors Skala 1: Støj følsomt område Vindmølletype Støj data X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Vindhastighed LwA,ref Rentoner nominel [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] 1, ,0 87,0 103, VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq USER Mode SO1 - serrations ,0 Nej ,9 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 103,0 Nej ,4 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 103,0 Nej ,6 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode 0 - serrations ,0 104,4 Nej ,7 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode PO1 - serrations ,0 104,9 Nej ,5 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode PO1 - serrations ,0 104,9 Nej Beregningsresultater Lydniveau Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Støj Fra vindmøller Støj [m] [m] [db(a)] [db(a)] A IP 02 Struxbüller Weg ,0 5, Ja B IP 03 Böglumer Straße ,0 5, Ja C IP 04 Böglumer Straße ,0 5, Ja D IP 05 Uhlenberg ,8 5, Ja E IP 06 Dorfstraße ,6 5, Ja F IP 08 Grenzstraße ,5 5, Ja G IP 09 Grenzstraße ,8 5, Ja H IP 10 Grenzstraße ,2 5, Ja I IP 11 Grenzstraße ,0 5, Ja J IP 15 Grenzstraße ,0 5, Ja K IP 20 Dorfstraße ,4 5, Ja L IP 48 Grenzstraße ,0 5, Ja M IP 50 Engholm (Edlefsen) ,0 5, Ja N IP 51 Berbekssand ,8 5, Ja O IP 53 Berbekssand ,7 5, Ja P IP 54 Beierskrovej 15 A-C ,0 5, Ja Q IP 55 Beierskrovej ,0 5, Ja R IP 56 Schwarze Berge ,0 5, Ja S IP 63 Am Wald ,8 5, Ja T IP 67 Dorfstraße 2a ,0 5, Ja U IP 64 Grenzstrasse ,3 5, Ja V IP 69 Dorfstraße ,4 5, Ja W IP 70 Dorfstraße ,1 5, Ja DECIBEL - Hoved resultat Beregning: max støj for 15dB eksklusion Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Thomas / :40/ Beta af, Tel , :42 / Beta af, Tel , :42 / 2 185

69 Bilag 2 - Støjberegning med analyse af støjbidrag ved naboer i Tyskland (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Detaljerede resultater Beregning: max støj for 15dB eksklusionstøjberegningsmetode: ISO Tyskland 10,0 m/s Forudsætninger BeregnetL(DW)=LWA,ref+K+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)-Cmet (når der regnes med terrændæmpning er Dc = Domega) LWA,ref: Lydtryk ved vindmølle K: Rentone Dc: Retningskorrektion Adiv: dæmpningen pga. geometri Aatm: dæmpningen pga. luftabsorbtion Agr: dæmpningen pga. terrænforhld Abar: dæmpningen pga. lægivere Amisc: dæmpningen af forskellige andre grunde Cmet: Meteorologisk korrektion Beregningsresultater Støj følsomt område: A IP 02 Struxbüller Weg 1 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,4 Ja 26,08 103,0 3,01 73,73 2,60 3,63 0,00 0,00 79, ,3 Ja 23,12 103,0 3,01 75,76 3,28 3,88 0,00 0,00 82, ,3 Ja 20,57 103,0 3,01 77,45 3,99 4,04 0,00 0,00 85, ,2 Ja 19,68 104,4 3,01 78,88 4,71 4,16 0,00 0,00 87, ,5 Ja 18,13 104,9 3,01 80,13 5,43 4,24 0,00 0,00 89, ,1 Ja 16,25 104,9 3,01 81,22 6,16 4,30 0,00 0,00 91,69 Sum 29,66 Støj følsomt område: B IP 03 Böglumer Straße 1 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,4 Ja 29,86 103,0 3,01 71,07 1,91 3,21 0,00 0,00 76, ,1 Ja 27,58 103,0 3,01 72,68 2,30 3,49 0,00 0,00 78, ,9 Ja 24,97 103,0 3,01 74,49 2,84 3,74 0,00 0,00 81, ,9 Ja 23,85 104,4 3,01 76,19 3,45 3,93 0,00 0,00 83, ,3 Ja 22,05 104,9 3,01 77,71 4,11 4,07 0,00 0,00 85, ,6 Ja 19,93 104,9 3,01 79,04 4,80 4,17 0,00 0,00 88,01 Sum 33,72 Støj følsomt område: C IP 04 Böglumer Straße 6 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,3 Ja 30,14 103,0 3,01 70,86 1,87 3,17 0,00 0,00 75, ,2 Ja 29,42 103,0 3,01 71,37 1,98 3,27 0,00 0,00 76, ,3 Ja 27,38 103,0 3,01 72,82 2,34 3,50 0,00 0,00 78, ,8 Ja 26,29 104,4 3,01 74,53 2,85 3,75 0,00 0,00 81, ,3 Ja 24,37 104,9 3,01 76,19 3,45 3,92 0,00 0,00 83, ,0 Ja 22,11 104,9 3,01 77,68 4,10 4,05 0,00 0,00 85,83 Sum 35,21 Støj følsomt område: D IP 05 Uhlenberg Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,3 Ja 26,64 103,0 3,01 73,35 2,49 3,56 0,00 0,00 79, ,7 Ja 28,67 103,0 3,01 71,94 2,12 3,32 0,00 0,00 77, ,0 Ja 29,58 103,0 3,01 71,30 1,97 3,20 0,00 0,00 76, ,0 Ja 30,23 104,4 3,01 71,82 2,09 3,29 0,00 0,00 77, ,2 Ja 28,80 104,9 3,01 73,19 2,44 3,51 0,00 0,00 79, ,5 Ja 26,45 104,9 3,01 74,82 2,95 3,73 0,00 0,00 81,49 Thomas / :40/ (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Detaljerede resultater Beregning: max støj for 15dB eksklusionstøjberegningsmetode: ISO Tyskland 10,0 m/s Støj følsomt område: E IP 06 Dorfstraße 7 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,9 Ja 23,77 103,0 3,01 75,31 3,12 3,84 0,00 0,00 82, ,9 Ja 25,29 103,0 3,01 74,27 2,77 3,72 0,00 0,00 80, ,6 Ja 26,15 103,0 3,01 73,68 2,59 3,62 0,00 0,00 79, ,7 Ja 27,41 104,4 3,01 73,77 2,61 3,63 0,00 0,00 80, ,8 Ja 26,86 104,9 3,01 74,50 2,84 3,72 0,00 0,00 81, ,1 Ja 25,24 104,9 3,01 75,62 3,23 3,85 0,00 0,00 82,70 Sum 33,73 Støj følsomt område: F IP 08 Grenzstraße 6 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,4 Ja 21,04 103,0 3,01 77,15 3,86 4,00 0,00 0,00 85, ,2 Ja 21,64 103,0 3,01 76,75 3,69 3,97 0,00 0,00 84, ,2 Ja 21,74 103,0 3,01 76,69 3,66 3,96 0,00 0,00 84, ,3 Ja 22,68 104,4 3,01 76,98 3,78 3,99 0,00 0,00 84, ,5 Ja 22,31 104,9 3,01 77,55 4,04 4,03 0,00 0,00 85, ,9 Ja 21,11 104,9 3,01 78,32 4,41 4,09 0,00 0,00 86,82 Sum 29,57 Støj følsomt område: G IP 09 Grenzstraße Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,3 Ja 21,00 103,0 3,01 77,19 3,87 3,99 0,00 0,00 85, ,3 Ja 21,13 103,0 3,01 77,10 3,84 3,98 0,00 0,00 84, ,3 Ja 20,77 103,0 3,01 77,34 3,94 4,00 0,00 0,00 85, ,0 Ja 21,36 104,4 3,01 77,85 4,18 4,05 0,00 0,00 86, ,5 Ja 20,76 104,9 3,01 78,54 4,53 4,10 0,00 0,00 87, ,1 Ja 19,47 104,9 3,01 79,34 4,97 4,16 0,00 0,00 88,47 Sum 28,57 Støj følsomt område: H IP 10 Grenzstraße 2 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,1 Ja 20,43 103,0 3,01 77,55 4,04 4,03 0,00 0,00 85, ,9 Ja 20,12 103,0 3,01 77,75 4,13 4,04 0,00 0,00 85, ,6 Ja 19,41 103,0 3,01 78,20 4,35 4,09 0,00 0,00 86, ,8 Ja 19,79 104,4 3,01 78,83 4,68 4,14 0,00 0,00 87, ,8 Ja 19,08 104,9 3,01 79,57 5,10 4,19 0,00 0,00 88, ,5 Ja 17,76 104,9 3,01 80,36 5,58 4,24 0,00 0,00 90,18 Sum 27,29 Støj følsomt område: I IP 11 Grenzstraße 3 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,5 Ja 21,69 103,0 3,01 76,71 3,67 3,97 0,00 0,00 84, ,8 Ja 21,06 103,0 3,01 77,13 3,85 4,01 0,00 0,00 84, ,7 Ja 20,03 103,0 3,01 77,80 4,16 4,07 0,00 0,00 86, ,9 Ja 20,12 104,4 3,01 78,61 4,57 4,13 0,00 0,00 87, ,2 Ja 19,20 104,9 3,01 79,50 5,05 4,19 0,00 0,00 88, ,5 Ja 17,71 104,9 3,01 80,38 5,60 4,25 0,00 0,00 90,23 Sum 27,93 Thomas / :40/ Sum 36, Beta af, Tel , :42 / Beta af, Tel , :42 / 4 186

70 Bilag 2 - Støjberegning med analyse af støjbidrag ved naboer i Tyskland (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Detaljerede resultater Beregning: max støj for 15dB eksklusionstøjberegningsmetode: ISO Tyskland 10,0 m/s Støj følsomt område: J IP 15 Grenzstraße 8 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,1 Ja 18,84 103,0 3,01 78,56 4,54 4,11 0,00 0,00 87, ,6 Ja 19,51 103,0 3,01 78,13 4,32 4,08 0,00 0,00 86, ,6 Ja 19,81 103,0 3,01 77,94 4,22 4,07 0,00 0,00 86, ,8 Ja 21,09 104,4 3,01 78,01 4,26 4,07 0,00 0,00 86, ,9 Ja 21,08 104,9 3,01 78,34 4,42 4,10 0,00 0,00 86, ,4 Ja 20,24 104,9 3,01 78,87 4,70 4,13 0,00 0,00 87,70 Sum 27,95 Støj følsomt område: K IP 20 Dorfstraße 8 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,4 Ja 20,58 103,0 3,01 77,44 3,99 4,04 0,00 0,00 85, ,0 Ja 22,10 103,0 3,01 76,45 3,56 3,94 0,00 0,00 83, ,0 Ja 23,29 103,0 3,01 75,65 3,25 3,85 0,00 0,00 82, ,0 Ja 25,33 104,4 3,01 75,21 3,09 3,80 0,00 0,00 82, ,1 Ja 25,77 104,9 3,01 75,26 3,10 3,81 0,00 0,00 82, ,5 Ja 25,02 104,9 3,01 75,77 3,29 3,86 0,00 0,00 82,92 Sum 31,84 Støj følsomt område: L IP 48 Grenzstraße 4 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,5 Ja 0,72 103,0 3,01 87,72 13,03 4,57 0,00 0,00 105, ,2 Ja 1,86 103,0 3,01 87,26 12,36 4,56 0,00 0,00 104, ,8 Ja 3,02 103,0 3,01 86,79 11,70 4,55 0,00 0,00 103, ,3 Ja 5,56 104,4 3,01 86,29 11,05 4,53 0,00 0,00 101, ,1 Ja 7,24 104,9 3,01 85,77 10,41 4,52 0,00 0,00 100, ,4 Ja 8,42 104,9 3,01 85,23 9,78 4,50 0,00 0,00 99,51 Sum 13,13 Støj følsomt område: M IP 50 Engholm (Edlefsen) Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,6 Ja 1,80 103,0 3,01 87,29 12,40 4,56 0,00 0,00 104, ,3 Ja 2,97 103,0 3,01 86,81 11,72 4,54 0,00 0,00 103, ,9 Ja 4,16 103,0 3,01 86,30 11,06 4,53 0,00 0,00 101, ,3 Ja 6,74 104,4 3,01 85,77 10,41 4,52 0,00 0,00 100, ,1 Ja 8,45 104,9 3,01 85,22 9,77 4,50 0,00 0,00 99, ,4 Ja 9,67 104,9 3,01 84,65 9,14 4,48 0,00 0,00 98,27 Sum 14,33 Støj følsomt område: N IP 51 Berbekssand 2 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,6 Ja 2,97 103,0 3,01 86,81 11,73 4,54 0,00 0,00 103, ,6 Ja 4,13 103,0 3,01 86,32 11,08 4,52 0,00 0,00 101, ,4 Ja 5,30 103,0 3,01 85,80 10,44 4,51 0,00 0,00 100, ,8 Ja 7,85 104,4 3,01 85,27 9,82 4,49 0,00 0,00 99, ,5 Ja 9,53 104,9 3,01 84,72 9,22 4,47 0,00 0,00 98, ,7 Ja 10,69 104,9 3,01 84,15 8,64 4,45 0,00 0,00 97,24 Sum 15,41 Thomas / :40/ (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Detaljerede resultater Beregning: max støj for 15dB eksklusionstøjberegningsmetode: ISO Tyskland 10,0 m/s Støj følsomt område: O IP 53 Berbekssand 3 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,9 Ja 4,20 103,0 3,01 86,29 11,04 4,52 0,00 0,00 101, ,0 Ja 5,38 103,0 3,01 85,77 10,40 4,50 0,00 0,00 100, ,9 Ja 6,57 103,0 3,01 85,23 9,77 4,48 0,00 0,00 99, ,3 Ja 9,14 104,4 3,01 84,67 9,16 4,47 0,00 0,00 98, ,0 Ja 10,83 104,9 3,01 84,09 8,57 4,44 0,00 0,00 97, ,1 Ja 12,01 104,9 3,01 83,50 8,01 4,42 0,00 0,00 95,93 Sum 16,70 Støj følsomt område: P IP 54 Beierskrovej 15 A-C Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,5 Ja 7,43 103,0 3,01 84,82 9,33 4,47 0,00 0,00 98, ,3 Ja 8,75 103,0 3,01 84,19 8,67 4,45 0,00 0,00 97, ,0 Ja 10,08 103,0 3,01 83,52 8,03 4,42 0,00 0,00 95, ,4 Ja 12,82 104,4 3,01 82,81 7,40 4,39 0,00 0,00 94, ,0 Ja 14,69 104,9 3,01 82,08 6,80 4,36 0,00 0,00 93, ,1 Ja 16,06 104,9 3,01 81,32 6,24 4,32 0,00 0,00 91,88 Sum 20,50 Støj følsomt område: Q IP 55 Beierskrovej 13 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,4 Ja 7,51 103,0 3,01 84,78 9,29 4,47 0,00 0,00 98, ,4 Ja 8,82 103,0 3,01 84,15 8,64 4,44 0,00 0,00 97, ,2 Ja 10,14 103,0 3,01 83,49 8,00 4,42 0,00 0,00 95, ,5 Ja 12,86 104,4 3,01 82,79 7,38 4,39 0,00 0,00 94, ,1 Ja 14,71 104,9 3,01 82,07 6,80 4,36 0,00 0,00 93, ,2 Ja 16,05 104,9 3,01 81,33 6,24 4,32 0,00 0,00 91,89 Sum 20,52 Støj følsomt område: R IP 56 Schwarze Berge Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,0 Ja 7,83 103,0 3,01 84,63 9,13 4,45 0,00 0,00 98, ,9 Ja 9,08 103,0 3,01 84,03 8,51 4,43 0,00 0,00 96, ,0 Ja 10,33 103,0 3,01 83,40 7,92 4,40 0,00 0,00 95, ,7 Ja 12,96 104,4 3,01 82,75 7,35 4,37 0,00 0,00 94, ,5 Ja 14,69 104,9 3,01 82,10 6,82 4,34 0,00 0,00 93, ,6 Ja 15,86 104,9 3,01 81,45 6,33 4,30 0,00 0,00 92,07 Sum 20,52 Støj følsomt område: S IP 63 Am Wald 1 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,7 Ja 14,18 103,0 3,01 81,33 6,24 4,30 0,00 0,00 91, ,7 Ja 15,60 103,0 3,01 80,51 5,68 4,25 0,00 0,00 90, ,7 Ja 16,99 103,0 3,01 79,69 5,17 4,20 0,00 0,00 89, ,6 Ja 19,67 104,4 3,01 78,90 4,72 4,14 0,00 0,00 87, ,7 Ja 21,31 104,9 3,01 78,19 4,35 4,09 0,00 0,00 86, ,9 Ja 22,16 104,9 3,01 77,65 4,09 4,04 0,00 0,00 85,77 Sum 27,03 Thomas / :40/ Beta af, Tel , :42 / Beta af, Tel , :42 / 6 187

71 Bilag 2 - Støjberegning med analyse af støjbidrag ved naboer i Tyskland (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Detaljerede resultater Beregning: max støj for 15dB eksklusionstøjberegningsmetode: ISO Tyskland 10,0 m/s Støj følsomt område: T IP 67 Dorfstraße 2a Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,4 Ja 17,25 103,0 3,01 79,54 5,08 4,18 0,00 0,00 88, ,3 Ja 18,85 103,0 3,01 78,55 4,53 4,11 0,00 0,00 87, ,3 Ja 20,38 103,0 3,01 77,59 4,06 4,02 0,00 0,00 85, ,2 Ja 23,10 104,4 3,01 76,72 3,67 3,94 0,00 0,00 84, ,1 Ja 24,59 104,9 3,01 76,06 3,40 3,88 0,00 0,00 83, ,1 Ja 25,04 104,9 3,01 75,76 3,29 3,84 0,00 0,00 82,90 Sum 30,21 Støj følsomt område: U IP 64 Grenzstrasse 12 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,5 Ja 15,10 103,0 3,01 80,80 5,87 4,27 0,00 0,00 90, ,4 Ja 16,53 103,0 3,01 79,96 5,33 4,22 0,00 0,00 89, ,4 Ja 17,92 103,0 3,01 79,13 4,84 4,16 0,00 0,00 88, ,3 Ja 20,56 104,4 3,01 78,34 4,43 4,10 0,00 0,00 86, ,4 Ja 22,10 104,9 3,01 77,69 4,10 4,05 0,00 0,00 85, ,6 Ja 22,79 104,9 3,01 77,24 3,90 4,01 0,00 0,00 85,14 Sum 27,82 Støj følsomt område: V IP 69 Dorfstraße 9 Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,2 Ja 18,28 103,0 3,01 78,91 4,72 4,14 0,00 0,00 87, ,3 Ja 19,86 103,0 3,01 77,92 4,21 4,05 0,00 0,00 86, ,3 Ja 21,31 103,0 3,01 76,98 3,78 3,97 0,00 0,00 84, ,2 Ja 23,87 104,4 3,01 76,21 3,46 3,89 0,00 0,00 83, ,3 Ja 25,08 104,9 3,01 75,74 3,28 3,84 0,00 0,00 82, ,4 Ja 25,15 104,9 3,01 75,70 3,26 3,83 0,00 0,00 82,79 Sum 30,76 Støj følsomt område: W IP 70 Dorfstraße Vindmølle Højest op til 95% af nominel effekt Antal Afstand Afstand for lyd Middelhøjde Synlig Beregnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,5 Ja 19,28 103,0 3,01 78,28 4,39 4,10 0,00 0,00 86, ,8 Ja 20,79 103,0 3,01 77,32 3,93 4,01 0,00 0,00 85, ,9 Ja 22,08 103,0 3,01 76,47 3,57 3,92 0,00 0,00 83, ,8 Ja 24,36 104,4 3,01 75,88 3,33 3,86 0,00 0,00 83, ,9 Ja 25,17 104,9 3,01 75,67 3,25 3,84 0,00 0,00 82, ,3 Ja 24,82 104,9 3,01 75,91 3,34 3,86 0,00 0,00 83,11 Sum 31,04 Thomas / :40/ (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Kort Højest op til 95% af nominel effekt Beregning: max støj for 15dB eksklusion Thomas / :40/ OpenStreetMap contributors m Kort: Open Street Map 001, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støj følsomt område Beta af, Tel , :42 / Beta af, Tel , :42 / 8 188

72 Bilag 3 - Støjberegning for 0-alternativ - udendørs opholdsareal (Danmark) DECIBEL - Hoved resultat Beregning: 0-scenarie dag normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 21/12/2015" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Alle koordinater er i UTM WGS84 Zone: 32 Thomas / :29/ DECIBEL - Hoved resultat Beregning: 0-scenarie dag normal (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Thomas / :29/ fortsat fra sidste side Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra vindmøller Afstand til Støj støjkrav [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] H 8,0 44,0 36, Ja I Sædholm ,0 1,5 6,0 42,0 37,0 683 Ja I 8,0 44,0 37,7 808 Ja J Karlsmindevej ,9 1,5 6,0 42,0 34, Ja J 8,0 44,0 35, Ja K Sæd (boligområde) ,4 1,5 6,0 37,0 35,6 298 Ja K 8,0 39,0 36,5 511 Ja L Sæd (boligområde) ,0 1,5 6,0 37,0 35,1 424 Ja L 8,0 39,0 36,0 649 Ja M Jejsing (boligområde) ,0 1,5 6, ,6 --- M 8, ,8 --- Vindmøller Skala 1: Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Vindmølletype Støj data X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] , : 600 kw Vestas - Tønder Nej VESTAS V ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej , : 600 kw BONUS - Tønder Nej BONUS MK IV-600/ ,0 46,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 97,3 f 8,0 98,3 f Nej , : 750 kw NEG Micon - Tø...Nej NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 98,8 f 8,0 99,9 f Nej , : 900 kw NEG Micon - Tø...Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 100,7 f 8,0 101,8 f Nej , : 900 kw NEG Micon - Tø...Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 100,7 f 8,0 101,8 f Nej WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 94,... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,3 8,0 105,8 Nej WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 94,... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,3 8,0 105,8 Nej WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 94,... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,3 8,0 105,8 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT rev !O! nav... Ja Siemens SWT rev ,6 79,5 USER Level 0 - rev 4 - Standard setting ,0 104,5 8,0 107,0 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,4 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,4 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,2 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,8 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,4 Siemens SWT !O! nav: 93,0... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 104,6 f 8,0 105,4 f Nej WEA_SV_ ,1 Siemens SWT !O! nav: 93,0... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 104,6 f 8,0 105,4 f Nej WEA_SV_ ,1 Siemens SWT !O! nav: 93,0... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 104,6 f 8,0 105,4 f Nej WEA_SV_ ,2 Siemens SWT !O! nav: 93,0... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 104,6 f 8,0 105,4 f Nej WEA_SV_ ,4 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (...Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 107,0 8,0 107,0 Nej WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (...Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 107,0 8,0 107,0 Nej WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (...Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 107,0 8,0 107,0 Nej WEA_SV_ ,0 ENERCON E !-! nav: 99,0 m (T... Ja ENERCON E ,0 99,0 USER Generic 108 db 01/2016 6,0 108,0 8,0 108,0 Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra vindmøller Afstand til Støj støjkrav [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] A Sønderløgumlandevej 9B ,9 1,5 6,0 42,0 40,0 267 Ja A 8,0 44,0 41,0 370 Ja B Sønderløgumlandevej ,1 1,5 6,0 42,0 39,1 427 Ja B 8,0 44,0 40,1 529 Ja C Grøngårdvej 18A ,5 1,5 6,0 42,0 34, Ja C 8,0 44,0 35, Ja D Grøngårdvej 18B ,6 1,5 6,0 42,0 35, Ja D 8,0 44,0 35, Ja E Grøngårdvej ,8 1,5 6,0 42,0 35, Ja E 8,0 44,0 36, Ja F Grøngårdvej ,7 1,5 6,0 42,0 35, Ja F 8,0 44,0 36, Ja G Grøngårdvej ,6 1,5 6,0 42,0 37,2 623 Ja G 8,0 44,0 37,9 732 Ja H Grøngårdvej ,0 1,5 6,0 42,0 35, Ja Afstande (m) Vindmølle A B C D E F G H I J K L M WEA_ WEA_ WEA_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ Fortsættes næste side Beta af, Tel , :29 / Beta af, Tel , :29 / 2 189

73 190 Støj [db(a)] Beta af, Tel , m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: Nord: Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Beta af, Tel , m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: Nord: Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Støj [db(a)] :29/ Thomas / Beregning: 0-scenarie dag normal DECIBEL Kort 8,0 m/s (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :29 / :29/ Thomas / Beregning: 0-scenarie dag normal DECIBEL Kort 6,0 m/s (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :29 / Bilag 3 - Støjberegning for 0-alternativ - udendørs opholdsareal (Danmark)

74 Bilag 4 - Støjberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, udendørs opholdsareal (Danmark) Vindtved (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Hoved resultat Beregning: L3a dag normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 21/12/2015" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Alle koordinater er i ETRS 89 Zone: 32 Vindmøller af, Tel , Ny vindmølle Thomas Sørensen / :06/ Skala 1: Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Vindmølletype Støj data X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,1 VESTAS V HTq !O! nav: 87...Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 102,5 8,0 103,0 Nej ,9 VESTAS V HTq !O! nav: 87...Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 102,5 8,0 103,0 Nej ,4 VESTAS V HTq !O! nav: 87...Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 102,5 8,0 103,0 Nej ,6 VESTAS V HTq !O! nav: 87...Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO2 - serrations ,0 100,2 8,0 100,4 Nej ,7 VESTAS V HTq !O! nav: 87...Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 102,5 8,0 103,0 Nej ,5 VESTAS V HTq !O! nav: 87...Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 102,5 8,0 103,0 Nej , : 600 kw Vestas - Tønder Nej VESTAS V ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej , : 600 kw BONUS - Tønder Nej BONUS MK IV-600/ ,0 46,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 97,3 f 8,0 98,3 f Nej , : 750 kw NEG Micon - Tø...Nej NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 98,8 f 8,0 99,9 f Nej , : 900 kw NEG Micon - Tø...Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 100,7 f 8,0 101,8 f Nej , : 900 kw NEG Micon - Tø...Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 100,7 f 8,0 101,8 f Nej WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 94,... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,3 8,0 105,8 Nej WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 94,... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,3 8,0 105,8 Nej WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 94,... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,3 8,0 105,8 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT rev !O! nav... Ja Siemens SWT rev ,6 79,5 USER Level 0 - rev 4 - Standard setting ,0 104,5 8,0 107,0 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,4 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,4 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,8 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,4 Siemens SWT !O! nav: 93,0... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 104,6 f 8,0 105,4 f Nej WEA_SV_ ,1 Siemens SWT !O! nav: 93,0... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 104,6 f 8,0 105,4 f Nej WEA_SV_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 93,0... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 104,6 f 8,0 105,4 f Nej WEA_SV_ ,2 Siemens SWT !O! nav: 93,0... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 104,6 f 8,0 105,4 f Nej WEA_SV_ ,4 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (...Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 107,0 8,0 107,0 Nej WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (...Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 107,0 8,0 107,0 Nej WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (...Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 107,0 8,0 107,0 Nej WEA_SV_ ,0 ENERCON E !-! nav: 99,0 m (T... Ja ENERCON E ,0 99,0 USER Generic 108 db 01/2016 6,0 108,0 8,0 108,0 Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj vindmøller til støjkrav [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] A Sønderløgumlandevej 9B ,9 1,5 6,0 42,0 40,6 217 Ja A 8,0 44,0 41,6 344 Ja B Sønderløgumlandevej ,1 1,5 6,0 42,0 39,8 377 Ja B 8,0 44,0 40,7 504 Ja C Grøngårdvej 18A ,5 1,5 6,0 42,0 36,7 705 Ja C 8,0 44,0 37,4 805 Ja D Grøngårdvej 18B ,6 1,5 6,0 42,0 36,8 688 Ja D 8,0 44,0 37,5 787 Ja E Grøngårdvej ,8 1,5 6,0 42,0 37,2 601 Ja E 8,0 44,0 37,9 700 Ja F Grøngårdvej ,7 1,5 6,0 42,0 37,4 565 Ja Fortsættes næste side :37 / 1 Vindtved (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Hoved resultat Beregning: L3a dag normal af, Tel , Thomas Sørensen / :06/ fortsat fra sidste side Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand Støj vindmøller til støjkrav [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] F 8,0 44,0 38,1 664 Ja G Grøngårdvej ,6 1,5 6,0 42,0 40,8 137 Ja G 8,0 44,0 41,3 270 Ja H Grøngårdvej ,0 1,5 6,0 42,0 38,3 492 Ja H 8,0 44,0 38,9 633 Ja I Sædholm ,0 1,5 6,0 42,0 40,6 165 Ja I 8,0 44,0 41,1 306 Ja J Karlsmindevej ,9 1,5 6,0 42,0 36,7 672 Ja J 8,0 44,0 37,3 767 Ja K Sæd (boligområde) ,4 1,5 6,0 37,0 36,8 37 Ja K 8,0 39,0 37,6 282 Ja L Sæd (boligområde) ,0 1,5 6,0 37,0 36,5 108 Ja L 8,0 39,0 37,3 343 Ja M Jejsing (boligområde) udgår på 15dB ,0 1,5 6, ,7 --- M 8, ,8 --- Afstande (m) Vindmølle A B C D E F G H I J K L M WEA_ WEA_ WEA_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ :37 / 2 191

75 192 Støj [db(a)] af, Tel , m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt af, Tel , m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Støj [db(a)] :37 / :06/ Thomas Sørensen / Beregning: L3a dag normal DECIBEL Kort 8,0 m/s (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Vindtved :37 / :06/ Thomas Sørensen / Beregning: L3a dag normal DECIBEL Kort 6,0 m/s (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Vindtved Bilag 4 - Støjberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, udendørs opholdsareal (Danmark)

76 Bilag 5 - Støjberegning for projektforslag samt planlagte møller i Tyskland - udendørs opholdsareal (Danmark) DECIBEL - Hoved resultat Beregning: L3d med Elhöft Westre normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og 2015 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 21/12/2015" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Alle koordinater er i UTM WGS84 Zone: 32 Vindmøller Beta af, Tel , Ny vindmølle Thomas / :42/ Skala 1: Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Vindmølletype Støj data X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V HTq !O! nav: 87...Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 102,5 8,0 103,0 Nej ,9 VESTAS V HTq !O! nav: 87...Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 102,5 8,0 103,0 Nej ,1 VESTAS V HTq !O! nav: 87...Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 102,5 8,0 103,0 Nej ,2 VESTAS V HTq !O! nav: 87...Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO2 - serrations ,0 100,2 8,0 100,4 Nej ,1 VESTAS V HTq !O! nav: 87...Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 102,5 8,0 103,0 Nej ,7 VESTAS V HTq !O! nav: 87...Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 102,5 8,0 103,0 Nej , : 600 kw Vestas - Tønder Nej VESTAS V ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,4 f 8,0 100,0 f Nej , : 600 kw BONUS - Tønder Nej BONUS MK IV-600/ ,0 46,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 97,3 f 8,0 98,3 f Nej , : 750 kw NEG Micon - Tø...Nej NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 98,8 f 8,0 99,9 f Nej , : 900 kw NEG Micon - Tø...Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 100,7 f 8,0 101,8 f Nej , : 900 kw NEG Micon - Tø...Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 100,7 f 8,0 101,8 f Nej EW ,0 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,0 93,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej EW ,0 Siemens SWT !O! nav: Ja Siemens SWT ,0 115,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,7 8,0 105,5 Nej EW ,1 Siemens SWT !O! nav: Ja Siemens SWT ,0 115,0 Siemens DK PC1.0 S1.0_0dB 6,0 105,8 f 8,0 106,0 f Nej EW ,1 Siemens SWT !O! nav: Ja Siemens SWT ,0 115,0 Siemens DK PC1.0 S1.0_0dB 6,0 105,8 f 8,0 106,0 f Nej EW ,0 Siemens SWT !O! nav: Ja Siemens SWT ,0 115,0 Siemens DK PC1.0 S1.0_0dB 6,0 105,8 f 8,0 106,0 f Nej EW ,0 Siemens SWT !O! nav: Ja Siemens SWT ,0 115,0 Siemens DK PC1.0 S1.0_0dB 6,0 105,8 f 8,0 106,0 f Nej WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 94,... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,3 8,0 105,8 Nej WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 94,... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,3 8,0 105,8 Nej WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 94,... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 104,3 8,0 105,8 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT rev !O! nav... Ja Siemens SWT rev ,6 79,5 USER Level 0 - rev 4 - Standard setting ,0 104,5 8,0 107,0 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 92,... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 104,2 8,0 105,5 Nej WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,4 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,8 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m...nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 99,0 8,0 99,7 Nej WEA_SV_ ,4 Siemens SWT !O! nav: 93,0... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 104,6 f 8,0 105,4 f Nej WEA_SV_ ,1 Siemens SWT !O! nav: 93,0... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 104,6 f 8,0 105,4 f Nej WEA_SV_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 93,0... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 104,6 f 8,0 105,4 f Nej WEA_SV_ ,2 Siemens SWT !O! nav: 93,0... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 104,6 f 8,0 105,4 f Nej WEA_SV_ ,4 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (...Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 107,0 8,0 107,0 Nej WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (...Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 107,0 8,0 107,0 Nej WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (...Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 107,0 8,0 107,0 Nej WEA_SV_ ,0 ENERCON E !-! nav: 99,0 m (T... Ja ENERCON E ,0 99,0 USER Generic 108 db 01/2016 6,0 108,0 8,0 108,0 Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Sønderløgumlandevej 9B ,9 1,5 6,0 42,0 40,8 Ja A 8,0 44,0 41,7 Ja B Sønderløgumlandevej ,1 1,5 6,0 42,0 40,0 Ja B 8,0 44,0 40,9 Ja C Grøngårdvej 18A ,5 1,5 6,0 42,0 37,0 Ja C 8,0 44,0 37,7 Ja D Grøngårdvej 18B ,6 1,5 6,0 42,0 37,0 Ja D 8,0 44,0 37,8 Ja E Grøngårdvej ,8 1,5 6,0 42,0 37,5 Ja Fortsættes næste side :42 / 1 DECIBEL - Hoved resultat Beregning: L3d med Elhöft Westre normal (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden Beta af, Tel , Thomas / :42/ fortsat fra sidste side Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] E 8,0 44,0 38,2 Ja F Grøngårdvej ,7 1,5 6,0 42,0 37,7 Ja F 8,0 44,0 38,4 Ja G Grøngårdvej ,6 1,5 6,0 42,0 41,1 Ja G 8,0 44,0 41,7 Ja H Grøngårdvej ,0 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja H 8,0 44,0 39,4 Ja I Sædholm ,0 1,5 6,0 42,0 41,0 Ja I 8,0 44,0 41,6 Ja J Karlsmindevej ,9 1,5 6,0 42,0 37,8 Ja J 8,0 44,0 38,4 Ja K Sæd (boligområde) ,4 1,5 6,0 37,0 37,0 Ja K 8,0 39,0 37,9 Ja L Sæd (boligområde) ,0 1,5 6,0 37,0 36,7 Ja L 8,0 39,0 37,5 Ja M Jejsing (boligområde), udgår på 15 db regel ,0 1,5 6, ,7 --- M 8, ,9 --- Afstande (m) Vindmølle A B C D E F G H I J K L M EW EW EW EW EW EW WEA_ WEA_ WEA_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ Fortsættes næste side :42 / 2 193

77 Bilag 5 - Støjberegning for projektforslag samt planlagte møller i Tyskland - udendørs opholdsareal (Danmark) DECIBEL - Hoved resultat Beregning: L3d med Elhöft Westre normal (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden....fortsat fra sidste side Vindmølle A B C D E F G H I J K L M WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ Beta af, Tel , Thomas / :42/ :42 / 3 Støj [db(a)] (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: L3d med Elhöft Westre normal Thomas / :42/ m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Beta af, Tel , :42 / 4 194

78 Bilag 5 - Støjberegning for projektforslag samt planlagte møller i Tyskland - udendørs opholdsareal (Danmark) Støj [db(a)] (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: L3d med Elhöft Westre normal m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 og Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Thomas / :42/ Beta af, Tel , :42 / 5 195

79 Bilag 6 - Støjberegning for 0-alternativ - lavfrekvent indendørs (Danmark) DECIBEL - Hoved resultat Beregning: 0-scenarie dag LF Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og 2015 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 21/12/2015" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6og8m/si10mhøjde Alle koordinater er i UTM WGS84 Zone: 32 Thomas / :19/ DECIBEL - Hoved resultat Beregning: 0-scenarie dag LF (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Thomas / :19/ fortsat fra sidste side Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra vindmøller Afstand til Støj støjkrav [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] G 8,0 20,0 13,8 952 Ja H Grøngårdvej ,0 1,5 6,0 20,0 10, Ja H 8,0 20,0 12, Ja I Sædholm ,9 1,5 6,0 20,0 11, Ja I 8,0 20,0 13, Ja J Karlsmindevej ,0 1,5 6,0 20,0 10, Ja J 8,0 20,0 12, Ja K Sæd (boligområde) ,4 1,5 6,0 20,0 11, Ja K 8,0 20,0 13, Ja L Sæd (boligområde) ,0 1,5 6,0 20,0 11, Ja L 8,0 20,0 13, Ja M Jejsing (boligområde) ,0 1,5 6,0 20,0 11,4 329 Ja M 8,0 20,0 14,5 247 Ja Vindmøller Skala 1: Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Vindmølletype Støj data X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] , : 600 kw Vestas - Tøn... Nej VESTAS V ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b , : 600 kw BONUS - Tøn...Nej BONUS MK IV-600/ ,0 46,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b , : 750 kw NEG Micon -...Nej NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 88,9 b 8,0 91,9 b , : 900 kw NEG Micon -...Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 88,9 b 8,0 91,9 b , : 900 kw NEG Micon -...Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 88,9 b 8,0 91,9 b WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 9... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 91,9 8,0 93,0 WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 9... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 91,9 8,0 93,0 WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 9... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 91,9 8,0 93,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT rev !O! n... Ja Siemens SWT rev ,6 79,5 USER Level 0 - rev 4 - Standard setting ,0 91,7 8,0 94,8 WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,4 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,4 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,2 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,8 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,4 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 93,1 f 8,0 94,4 f WEA_SV_ ,1 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 93,1 f 8,0 94,4 f WEA_SV_ ,1 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 93,1 f 8,0 94,4 f WEA_SV_ ,2 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 93,1 f 8,0 94,4 f WEA_SV_ ,4 REpower 6M LM !O! nav: 100,0... Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 94,5 8,0 94,5 WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !O! nav: 100,0... Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 94,5 8,0 94,5 WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !O! nav: 100,0... Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 94,5 8,0 94,5 WEA_SV_ ,0 ENERCON E !-! nav: 99,0 m... Ja ENERCON E ,0 99,0 USER Generic 108 db 01/2016 6,0 97,9 8,0 97,9 f) Fra anden navhøjde b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse a) Beregnede data ud fra vindmølleeffekt (meget usikker) Beregningsresultater Lydniveau Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra vindmøller Afstand til Støj støjkrav [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] A Sønderløgumlandevej 9B ,9 1,5 6,0 20,0 14,8 661 Ja A 8,0 20,0 16,9 455 Ja B Sønderløgumlandevej ,5 1,5 6,0 20,0 14,1 806 Ja B 8,0 20,0 16,2 600 Ja C Grøngårdvej 18A ,3 1,5 6,0 20,0 10, Ja C 8,0 20,0 12, Ja D Grøngårdvej 18B ,6 1,5 6,0 20,0 10, Ja D 8,0 20,0 12, Ja E Grøngårdvej ,2 1,5 6,0 20,0 11, Ja E 8,0 20,0 13, Ja F Grøngårdvej ,5 1,5 6,0 20,0 11, Ja F 8,0 20,0 13, Ja G Grøngårdvej ,6 1,5 6,0 20,0 12, Ja Afstande (m) Vindmølle A B C D E F G H I J K L M WEA_ WEA_ WEA_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ Fortsættes næste side Beta af, Tel , :19 / Beta af, Tel , :19 / 2 196

80 197 Støj [db(a)] Beta af, Tel , m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: Nord: Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Beta af, Tel , m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: Nord: Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Støj [db(a)] :19/ Thomas / Beregning: 0-scenarie dag LF DECIBEL Kort 8,0 m/s (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :19 / :19/ Thomas / Beregning: 0-scenarie dag LF DECIBEL Kort 6,0 m/s (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :19 / Bilag 6 - Støjberegning for 0-alternativ - lavfrekvent indendørs (Danmark)

81 Bilag 7 - Støjberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, lavfrekvent indendørs (Danmark) DECIBEL - Hoved resultat Beregning: L3a dag LF Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og 2015 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 21/12/2015" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6og8m/si10mhøjde Alle koordinater er i ETRS 89 Zone: 32 Vindmøller af, Tel , Ny vindmølle Thomas Sørensen / :07/ Skala 1: Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Vindmølletype Støj data X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,1 VESTAS V HTq !O! nav:... Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 90,6 8,0 91, ,9 VESTAS V HTq !O! nav:... Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 90,6 8,0 91, ,4 VESTAS V HTq !O! nav:... Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 90,6 8,0 91, ,6 VESTAS V HTq !O! nav:... Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO2 - serrations ,0 89,2 8,0 89, ,7 VESTAS V HTq !O! nav:... Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 90,6 8,0 91, ,5 VESTAS V HTq !O! nav:... Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 90,6 8,0 91, , : 600 kw Vestas - Tøn... Nej VESTAS V ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b , : 600 kw BONUS - Tøn...Nej BONUS MK IV-600/ ,0 46,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b , : 750 kw NEG Micon -...Nej NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 88,9 b 8,0 91,9 b , : 900 kw NEG Micon -...Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 88,9 b 8,0 91,9 b , : 900 kw NEG Micon -...Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 88,9 b 8,0 91,9 b WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 9... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 91,9 8,0 93,0 WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 9... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 91,9 8,0 93,0 WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 9... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 91,9 8,0 93,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT rev !O! n... Ja Siemens SWT rev ,6 79,5 USER Level 0 - rev 4 - Standard setting ,0 91,7 8,0 94,8 WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,4 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,4 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,8 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,4 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 93,1 f 8,0 94,4 f WEA_SV_ ,1 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 93,1 f 8,0 94,4 f WEA_SV_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 93,1 f 8,0 94,4 f WEA_SV_ ,2 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 93,1 f 8,0 94,4 f WEA_SV_ ,4 REpower 6M LM !O! nav: 100,0... Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 94,5 8,0 94,5 WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !O! nav: 100,0... Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 94,5 8,0 94,5 WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !O! nav: 100,0... Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 94,5 8,0 94,5 WEA_SV_ ,0 ENERCON E !-! nav: 99,0 m... Ja ENERCON E ,0 99,0 USER Generic 108 db 01/2016 6,0 97,9 8,0 97,9 f) Fra anden navhøjde b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse a) Beregnede data ud fra vindmølleeffekt (meget usikker) Beregningsresultater Lydniveau Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra vindmøller Afstand til Støj støjkrav [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] A Sønderløgumlandevej 9B ,9 1,5 6,0 20,0 15,2 653 Ja A 8,0 20,0 17,3 439 Ja B Sønderløgumlandevej ,5 1,5 6,0 20,0 14,6 799 Ja B 8,0 20,0 16,6 585 Ja C Grøngårdvej 18A ,3 1,5 6,0 20,0 11, Ja C 8,0 20,0 13,6 996 Ja D Grøngårdvej 18B ,6 1,5 6,0 20,0 11, Ja D 8,0 20,0 13,7 979 Ja E Grøngårdvej ,2 1,5 6,0 20,0 12,2 935 Ja Fortsættes næste side :21 / DECIBEL - Hoved resultat Beregning: L3a dag LF (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden af, Tel , Thomas Sørensen / :07/ fortsat fra sidste side Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra vindmøller Afstand til Støj støjkrav [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] E 8,0 20,0 13,9 886 Ja F Grøngårdvej ,5 1,5 6,0 20,0 12,3 905 Ja F 8,0 20,0 14,0 856 Ja G Grøngårdvej ,6 1,5 6,0 20,0 14,3 597 Ja G 8,0 20,0 15,7 533 Ja H Grøngårdvej ,0 1,5 6,0 20,0 12,7 943 Ja H 8,0 20,0 14,2 885 Ja I Sædholm ,9 1,5 6,0 20,0 14,2 616 Ja I 8,0 20,0 15,6 559 Ja J Karlsmindevej ,0 1,5 6,0 20,0 11,8 976 Ja J 8,0 20,0 13,4 935 Ja K Sæd (boligområde) ,4 1,5 6,0 20,0 12, Ja K 8,0 20,0 14, Ja L Sæd (boligområde) ,0 1,5 6,0 20,0 11, Ja L 8,0 20,0 13, Ja M Jejsing (boligområde) ,0 1,5 6,0 20,0 11,6 329 Ja M 8,0 20,0 14,6 246 Ja Afstande (m) Vindmølle A B C D E F G H I J K L M WEA_ WEA_ WEA_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ :21 / 2

82 199 Støj [db(a)] af, Tel , m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt af, Tel , m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Støj [db(a)] :21 / :07/ Thomas Sørensen / Beregning: L3a dag LF DECIBEL Kort 8,0 m/s (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :21 / :07/ Thomas Sørensen / Beregning: L3a dag LF DECIBEL Kort 6,0 m/s (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Bilag 7 - Støjberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, lavfrekvent indendørs (Danmark)

83 Bilag 8 - Støjberegning for projektforslag samt planlagte møller i Tyskland - lavfrekvent indendørs (Danmark) DECIBEL - Hoved resultat Beregning: L3d med Elhöft Westre LF Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og 2015 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 21/12/2015" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6og8m/si10mhøjde Alle koordinater er i UTM WGS84 Zone: 32 Vindmøller Beta af, Tel , Ny vindmølle Thomas / :58/ Skala 1: Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Vindmølletype Støj data X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Skaber Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V HTq !O! nav:... Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 90,6 8,0 91, ,9 VESTAS V HTq !O! nav:... Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 90,6 8,0 91, ,1 VESTAS V HTq !O! nav:... Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 90,6 8,0 91, ,2 VESTAS V HTq !O! nav:... Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO2 - serrations ,0 89,2 8,0 89, ,1 VESTAS V HTq !O! nav:... Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 90,6 8,0 91, ,7 VESTAS V HTq !O! nav:... Ja VESTAS V HTq ,0 87,0 USER Mode SO1 - serrations ,0 90,6 8,0 91, , : 600 kw Vestas - Tøn... Nej VESTAS V ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b , : 600 kw BONUS - Tøn...Nej BONUS MK IV-600/ ,0 46,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 89,3 b 8,0 90,8 b , : 750 kw NEG Micon -...Nej NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 88,9 b 8,0 91,9 b , : 900 kw NEG Micon -...Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 88,9 b 8,0 91,9 b , : 900 kw NEG Micon -...Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 88,9 b 8,0 91,9 b EW ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 93,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 95,3 8,0 96,5 EW ,0 Siemens SWT !O! nav: 1... Ja Siemens SWT ,0 115,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 95,8 8,0 96,5 EW ,1 Siemens SWT !O! nav: 1... Ja Siemens SWT ,0 115,0 Siemens DK PC1.0 S1.0_0dB 6,0 94,8 f 8,0 95,7 f EW ,1 Siemens SWT !O! nav: 1... Ja Siemens SWT ,0 115,0 Siemens DK PC1.0 S1.0_0dB 6,0 94,8 f 8,0 95,7 f EW ,0 Siemens SWT !O! nav: 1... Ja Siemens SWT ,0 115,0 Siemens DK PC1.0 S1.0_0dB 6,0 94,8 f 8,0 95,7 f EW ,0 Siemens SWT !O! nav: 1... Ja Siemens SWT ,0 115,0 Siemens DK PC1.0 S1.0_0dB 6,0 94,8 f 8,0 95,7 f WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 9... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 91,9 8,0 93,0 WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 9... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 91,9 8,0 93,0 WEA_ ,0 VESTAS V MW !O! nav: 9... Ja VESTAS V MW ,0 94,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 91,9 8,0 93,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT rev !O! n... Ja Siemens SWT rev ,6 79,5 USER Level 0 - rev 4 - Standard setting ,0 91,7 8,0 94,8 WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_S_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 9... Ja Siemens SWT ,0 92,5 EMD Level 0 - Calculated - Std dB ,0 92,9 a 8,0 95,2 a WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,4 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,8 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0...Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b WEA_SV_ ,4 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 93,1 f 8,0 94,4 f WEA_SV_ ,1 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 93,1 f 8,0 94,4 f WEA_SV_ ,0 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 93,1 f 8,0 94,4 f WEA_SV_ ,2 Siemens SWT !O! nav: 93,... Ja Siemens SWT ,6 93,0 USER Level 0 - LF - Standard - 01/2012 6,0 93,1 f 8,0 94,4 f WEA_SV_ ,4 REpower 6M LM !O! nav: 100,0... Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 94,5 8,0 94,5 WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !O! nav: 100,0... Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 94,5 8,0 94,5 WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !O! nav: 100,0... Ja REpower 6M LM ,0 100,0 USER Generic 107dB 01/2016 6,0 94,5 8,0 94,5 WEA_SV_ ,0 ENERCON E !-! nav: 99,0 m... Ja ENERCON E ,0 99,0 USER Generic 108 db 01/2016 6,0 97,9 8,0 97,9 f) Fra anden navhøjde b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse a) Beregnede data ud fra vindmølleeffekt (meget usikker) Beregningsresultater Lydniveau Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra vindmøller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Sønderløgumlandevej 9B ,9 1,5 6,0 20,0 15,6 Ja A 8,0 20,0 17,5 Ja B Sønderløgumlandevej ,5 1,5 6,0 20,0 15,0 Ja B 8,0 20,0 16,9 Ja C Grøngårdvej 18A ,3 1,5 6,0 20,0 12,5 Ja C 8,0 20,0 14,2 Ja D Grøngårdvej 18B ,6 1,5 6,0 20,0 12,6 Ja Fortsættes næste side / DECIBEL - Hoved resultat Beregning: L3d med Elhöft Westre LF (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden Beta af, Tel , Thomas / :58/ fortsat fra sidste side Støj følsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Imissionshøjde Vindhastighed Støj Fra vindmøller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] D 8,0 20,0 14,2 Ja E Grøngårdvej ,2 1,5 6,0 20,0 12,8 Ja E 8,0 20,0 14,5 Ja F Grøngårdvej ,5 1,5 6,0 20,0 12,9 Ja F 8,0 20,0 14,6 Ja G Grøngårdvej ,6 1,5 6,0 20,0 15,2 Ja G 8,0 20,0 16,5 Ja H Grøngårdvej ,0 1,5 6,0 20,0 13,7 Ja H 8,0 20,0 15,2 Ja I Sædholm ,9 1,5 6,0 20,0 15,2 Ja I 8,0 20,0 16,6 Ja J Karlsmindevej ,0 1,5 6,0 20,0 13,6 Ja J 8,0 20,0 15,0 Ja K Sæd (boligområde) ,4 1,5 6,0 20,0 12,8 Ja K 8,0 20,0 14,5 Ja L Sæd (boligområde) ,0 1,5 6,0 20,0 12,5 Ja L 8,0 20,0 14,2 Ja M Jejsing (boligområde) ,0 1,5 6,0 20,0 12,0 Ja M 8,0 20,0 14,9 Ja Afstande (m) Vindmølle A B C D E F G H I J K L M EW EW EW EW EW EW WEA_ WEA_ WEA_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_S_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ Fortsættes næste side / 2

84 Bilag 8 - Støjberegning for projektforslag samt planlagte møller i Tyskland - lavfrekvent indendørs (Danmark) DECIBEL - Hoved resultat Beregning: L3d med Elhöft Westre LF (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden....fortsat fra sidste side Vindmølle A B C D E F G H I J K L M WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ WEA_SV_ Beta af, Tel , Thomas / :58/ / 3 Støj [db(a)] (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: L3d med Elhöft Westre LF Thomas / :58/ m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Beta af, Tel , / 4

85 Bilag 8 - Støjberegning for projektforslag samt planlagte møller i Tyskland - lavfrekvent indendørs (Danmark) Støj [db(a)] (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: L3d med Elhöft Westre LF m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støj følsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Lavfrekvent 2011 og Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Thomas / :58/ Beta af, Tel , / 5 202

86 Bilag 9 - Skyggekastberegning for 0-alternativ - udendørs opholdsareal (Danmark) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Hovedresultat Beregning: 0-scenarie udendørs Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] 1,50 2,50 4,70 6,60 7,60 8,00 7,50 6,30 5,40 3,60 1,90 1,50 Driftstimer beregnes fra de valgte vindmøller med følgende vindfordeling: EmdConwx_N54.920_E (130) Thomas Sørensen / :46/ SHADOW - Hovedresultat Beregning: 0-scenarie udendørs (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden....fortsat fra sidste side Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] C Grøngårdvej 18A ,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand D Grøngårdvej 18B ,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand E Grøngårdvej ,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand F Grøngårdvej ,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand G Grøngårdvej ,6 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand H Grøngårdvej ,6 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand I Sædholm ,9 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand J Karlsmindevej ,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand K Sæd (boligområde) ,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand L Sæd (boligområde) ,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand Thomas Sørensen / :46/ Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV Sum Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) Lægivere ikke anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Alle koordinater er i ETRS 89 Zone: 32 Vindmøller af, Tel , Skala 1: Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Vindmølletype Skyggedata X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] , : 600 k... Nej VESTAS V ,0 45, , , : 600 k... Nej BONUS MK IV-600/ ,0 46, , , : 750 k... Nej NEG MICON NM48/ / ,2 45, , , : 900 k... Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54, , , : 900 k... Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54, ,4 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT rev Ja Siemens SWT rev ,6 79, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ ,4 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ ,8 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ ,4 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ ,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ ,2 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ ,4 REpower 6M LM !...Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !...Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !...Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ ,0 ENERCON E Ja ENERCON E ,0 99, ,5 Skyggemodtager-Inddata Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Sønderløgumlandevej 9B ,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand B Sønderløgumlandevej ,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand Fortsættes næste side :05 / 1 Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A Sønderløgumlandevej 9B 33: :34 4:21 B Sønderløgumlandevej 12 17: :27 2:03 C Grøngårdvej 18A 0:00 0 0:00 0:00 D Grøngårdvej 18B 0:00 0 0:00 0:00 E Grøngårdvej 20 0:00 0 0:00 0:00 F Grøngårdvej 22 0:00 0 0:00 0:00 G Grøngårdvej 23 0:00 0 0:00 0:00 H Grøngårdvej 24 0:00 0 0:00 0:00 I Sædholm 1 0:00 0 0:00 0:00 J Karlsmindevej 2 0:00 0 0:00 0:00 K Sæd (boligområde) 0:00 0 0:00 0:00 L Sæd (boligområde) 0:00 0 0:00 0:00 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Antal Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] : 600 kw Vestas - Tønder 0:00 0: : 600 kw BONUS - Tønder 0:00 0: : 750 kw NEG Micon - Tønder 0:00 0: : 900 kw NEG Micon - Tønder 0:00 0: : 900 kw NEG Micon - Tønder 0:00 0:00 WEA_S_01 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (116) 0:00 0:00 WEA_S_02 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (117) 0:00 0:00 WEA_S_03 Siemens SWT rev !O! hub: 79,5 m (TOT: 129,8 m) (118) 0:00 0:00 WEA_S_04 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (119) 0:00 0:00 WEA_S_05 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (120) 21:13 2:36 WEA_S_06 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (121) 0:00 0:00 WEA_S_07 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (122) 11:04 1:19 WEA_S_08 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (123) 0:00 0:00 WEA_S_09 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (124) 0:00 0:00 WEA_S_10 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (125) 0:00 0:00 WEA_S_11 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (126) 0:00 0:00 WEA_S_12 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (127) 0:00 0:00 WEA_SV_22 BONUS 1.3 MW !O! hub: 68,0 m (TOT: 99,0 m) (128) 0:00 0:00 WEA_SV_23 BONUS 1.3 MW !O! hub: 68,0 m (TOT: 99,0 m) (129) 0:00 0:00 WEA_SV_24 BONUS 1.3 MW !O! hub: 68,0 m (TOT: 99,0 m) (130) 0:00 0:00 WEA_SV_26 BONUS 1.3 MW !O! hub: 68,0 m (TOT: 99,0 m) (136) 0:00 0:00 WEA_SV_27 BONUS 1.3 MW !O! hub: 68,0 m (TOT: 99,0 m) (137) 0:00 0:00 WEA_SV_28 Siemens SWT !O! hub: 93,0 m (TOT: 139,3 m) (133) 0:00 0:00 WEA_SV_29 Siemens SWT !O! hub: 93,0 m (TOT: 139,3 m) (134) 3:16 0:45 WEA_SV_30 Siemens SWT !O! hub: 93,0 m (TOT: 139,3 m) (132) 0:00 0:00 WEA_SV_31 Siemens SWT !O! hub: 93,0 m (TOT: 139,3 m) (138) 0:00 0:00 WEA_SV_32 REpower 6M LM !O! hub: 100,0 m (TOT: 163,0 m) (139) 0:00 0:00 WEA_SV_33 REpower 6M LM !O! hub: 100,0 m (TOT: 163,0 m) (140) 0:00 0:00 WEA_SV_34 REpower 6M LM !O! hub: 100,0 m (TOT: 163,0 m) (141) 0:00 0:00 WEA_SV_35 ENERCON E !-! hub: 99,0 m (TOT: 149,5 m) (135) 8:30 0: af, Tel , :05 / 2 203

87 Bilag 9 - Skyggekastberegning for 0-alternativ - udendørs opholdsareal (Danmark) SHADOW - Hovedresultat Beregning: 0-scenarie udendørs (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Thomas Sørensen / :46/ Total tid angivet i receptor- og vindmølle-tabel kan afvige idet en vindmølle kan forårsage skyggekast ved to eller flere receptorer på samme tid. På samme måde kan en receptor modtage skyggekast fra to eller flere vindmøller samtidigt. SHADOW - Kort Beregning: 0-scenarie udendørs (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Thomas Sørensen / :46/ af, Tel , :05 / m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) af, Tel , :05 / 4 204

88 Bilag 10 - Skyggekastberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, udendørs opholdsareal (Danmark) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Hovedresultat Beregning: L3 vindue Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] 1,50 2,50 4,70 6,60 7,60 8,00 7,50 6,30 5,40 3,60 1,90 1,50 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV Sum Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Thomas / :44/ (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Thomas / :48/ SHADOW - Hovedresultat Beregning: L3 udendørs Skyggemodtager-Inddata Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Sønderløgumlandevej 9B , ,77 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand B Sønderløgumlandevej , ,03 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand C Grøngårdvej 18A , ,46 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand D Grøngårdvej 18B , ,61 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand E Grøngårdvej , ,51 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand F Grøngårdvej , ,73 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand G Grøngårdvej , ,98 2,6 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand H Grøngårdvej , ,44 3,6 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand I Sædholm , ,46 2,9 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand J Karlsmindevej , ,47 5,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand K Sæd (boligområde) , ,41 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand L Sæd (boligområde) , ,91 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Drivhustilstand For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) Lægivere ikke anvendt i beregning Eye height for map: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Alle koordinater er i ETRS 89 Zone: 32 Vindmøller Beta af, Tel , Ny vindmølle Skala 1: Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Vindmølletype Skyggedata X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] , ,28 1,1 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 0,9 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 1,4 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 1,6 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 1,7 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 2,5 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,00 5, : 600 k... Nej VESTAS V ,0 45, , , ,00 10, : 600 k... Nej BONUS MK IV-600/ ,0 46, , , ,00 5, : 750 k... Nej NEG MICON NM48/ / ,2 45, , , ,00 10, : 900 k... Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54, , , ,00 10, : 900 k... Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54, ,4 WEA_S_ , ,00 3,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 3,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT rev Ja Siemens SWT rev ,6 79, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 5,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 5,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,4 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,4 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,2 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 2,8 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 1,4 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 1,2 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 3,4 REpower 6M LM !... Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ , ,00 5,0 REpower 6M LM !... Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ , ,00 5,0 REpower 6M LM !... Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,0 ENERCON E !-...Ja ENERCON E ,0 99, , :50 / 1 Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A Sønderløgumlandevej 9B 45: :34 7:48 B Sønderløgumlandevej 12 27: :27 4:58 C Grøngårdvej 18A 31: :29 3:41 D Grøngårdvej 18B 32: :30 3:48 E Grøngårdvej 20 40: :33 4:42 F Grøngårdvej 22 42: :34 5:01 G Grøngårdvej 23 91: :14 H Grøngårdvej 24 27: :41 3:17 I Sædholm 1 90: :16 11:12 J Karlsmindevej 2 15: :28 3:06 K Sæd (boligområde) 10: :27 1:58 L Sæd (boligområde) 13: :25 1:55 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Antal Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (54) 118:53 18:33 2 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (55) 86:46 12:16 3 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) 8:31 1:06 4 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (57) 28:34 3:12 5 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (58) 45:50 5:41 6 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (59) 39:24 5: : 600 kw Vestas - Tønder 0:00 0: : 600 kw BONUS - Tønder 0:00 0: : 750 kw NEG Micon - Tønder 0:00 0: : 900 kw NEG Micon - Tønder 0:00 0: : 900 kw NEG Micon - Tønder 0:00 0:00 WEA_S_01 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (116) 0:00 0:00 WEA_S_02 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (117) 0:00 0:00 WEA_S_03 Siemens SWT rev !O! nav: 79,5 m (TOT:129,8 m) (118) 0:00 0:00 WEA_S_04 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (119) 0:00 0:00 WEA_S_05 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (120) 21:13 2:38 WEA_S_06 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (121) 0:00 0:00 WEA_S_07 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (122) 11:04 1:20 WEA_S_08 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (123) 0:00 0:00 WEA_S_09 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (124) 0:00 0:00 WEA_S_10 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (125) 0:00 0:00 WEA_S_11 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (126) 0:00 0:00 WEA_S_12 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (127) 0:00 0:00 WEA_SV_22 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (128) 0:00 0:00 WEA_SV_23 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (129) 0:00 0:00 WEA_SV_24 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (130) 0:00 0:00 WEA_SV_25 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (131) 0:00 0:00 Fortsættes næste side Beta af, Tel , :51 / 2 205

89 Bilag 10 - Skyggekastberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, udendørs opholdsareal (Danmark) SHADOW - Hovedresultat Beregning: L3 udendørs (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden....fortsat fra sidste side Antal Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] WEA_SV_26 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (136) 0:00 0:00 WEA_SV_27 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (137) 0:00 0:00 WEA_SV_28 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (133) 0:00 0:00 WEA_SV_29 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (134) 3:16 0:45 WEA_SV_30 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (132) 0:00 0:00 WEA_SV_31 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (138) 0:00 0:00 WEA_SV_32 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (TOT:163,0 m) (139) 0:00 0:00 WEA_SV_33 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (TOT:163,0 m) (140) 0:00 0:00 WEA_SV_34 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (TOT:163,0 m) (141) 0:00 0:00 WEA_SV_35 ENERCON E !-! nav: 99,0 m (TOT:149,5 m) (135) 8:30 0:57 Thomas / :48/ Total tid angivet i receptor- og vindmølle-tabel kan afvige idet en vindmølle kan forårsage skyggekast ved to eller flere receptorer på samme tid. På samme måde kan en receptor modtage skyggekast fra to eller flere vindmøller samtidigt. SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: L3 udendørs 12:30 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. A: Sønderløgumlandevej 9B 12:30 B: Sønderløgumlandevej 12 Thomas / :48/ C: Grøngårdvej 18A D: Grøngårdvej 18B 12:30 12:30 E: Grøngårdvej 20 F: Grøngårdvej 22 12:30 12:30 Vindmøller 1: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (54) 2: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (55) 3: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) WEA_SV_29: Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (134) WEA_SV_35: ENERCON E !-! nav: 99,0 m (TOT:149,5 m) (135) WEA_S_05: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (120) WEA_S_07: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (122) Beta af, Tel , :51 / Beta af, Tel , :51 / 4 206

90 Bilag 10 - Skyggekastberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, udendørs opholdsareal (Danmark) SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: L3 udendørs (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. G: Grøngårdvej 23 H: Grøngårdvej 24 Thomas / :48/ SHADOW - Kort Beregning: L3 udendørs (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Thomas / :48/ :30 12:30 I: Sædholm 1 J: Karlsmindevej 2 12:30 12:30 K: Sæd (boligområde) L: Sæd (boligområde) 12:30 12:30 Vindmøller 1: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (54) 2: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (55) 3: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) 4: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (57) 5: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (58) 6: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (59) m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: ,64 Nord: ,59 Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) Beta af, Tel , :51 /

91 Bilag 11 - Skyggekastberegning for 0-alternativ - vindue (Danmark) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Hovedresultat Beregning: 0-scenarie vindue Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] 1,50 2,50 4,70 6,60 7,60 8,00 7,50 6,30 5,40 3,60 1,90 1,50 Driftstimer beregnes fra de valgte vindmøller med følgende vindfordeling: EmdConwx_N54.920_E (130) Thomas Sørensen / :43/ SHADOW - Hovedresultat Beregning: 0-scenarie vindue (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden....fortsat fra sidste side Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] C Grøngårdvej 18A ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand D Grøngårdvej 18B ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand E Grøngårdvej ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand F Grøngårdvej ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand G Grøngårdvej ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand H Grøngårdvej ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand I Sædholm ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand J Karlsmindevej ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand K Sæd (boligområde) ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand L Sæd (boligområde) ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand Thomas Sørensen / :43/ Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV Sum Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) Lægivere ikke anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Alle koordinater er i ETRS 89 Zone: 32 Vindmøller af, Tel , Skala 1: Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Vindmølletype Skyggedata X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] , : 600 k... Nej VESTAS V ,0 45, , , : 600 k... Nej BONUS MK IV-600/ ,0 46, , , : 750 k... Nej NEG MICON NM48/ / ,2 45, , , : 900 k... Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54, , , : 900 k... Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54, ,4 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT rev Ja Siemens SWT rev ,6 79, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ ,4 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ ,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ ,8 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ ,4 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ ,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ ,2 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ ,4 REpower 6M LM !...Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !...Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ ,0 REpower 6M LM !...Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ ,0 ENERCON E Ja ENERCON E ,0 99, ,5 Skyggemodtager-Inddata Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Sønderløgumlandevej 9B ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand B Sønderløgumlandevej ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand Fortsættes næste side :05 / Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A Sønderløgumlandevej 9B 27: :29 3:36 B Sønderløgumlandevej 12 14: :23 1:40 C Grøngårdvej 18A 0:00 0 0:00 0:00 D Grøngårdvej 18B 0:00 0 0:00 0:00 E Grøngårdvej 20 0:00 0 0:00 0:00 F Grøngårdvej 22 0:00 0 0:00 0:00 G Grøngårdvej 23 0:00 0 0:00 0:00 H Grøngårdvej 24 0:00 0 0:00 0:00 I Sædholm 1 0:00 0 0:00 0:00 J Karlsmindevej 2 0:00 0 0:00 0:00 K Sæd (boligområde) 0:00 0 0:00 0:00 L Sæd (boligområde) 0:00 0 0:00 0:00 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Antal Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] : 600 kw Vestas - Tønder 0:00 0: : 600 kw BONUS - Tønder 0:00 0: : 750 kw NEG Micon - Tønder 0:00 0: : 900 kw NEG Micon - Tønder 0:00 0: : 900 kw NEG Micon - Tønder 0:00 0:00 WEA_S_01 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (116) 0:00 0:00 WEA_S_02 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (117) 0:00 0:00 WEA_S_03 Siemens SWT rev !O! hub: 79,5 m (TOT: 129,8 m) (118) 0:00 0:00 WEA_S_04 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (119) 0:00 0:00 WEA_S_05 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (120) 19:54 2:26 WEA_S_06 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (121) 0:00 0:00 WEA_S_07 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (122) 8:23 1:00 WEA_S_08 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (123) 0:00 0:00 WEA_S_09 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (124) 0:00 0:00 WEA_S_10 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (125) 0:00 0:00 WEA_S_11 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (126) 0:00 0:00 WEA_S_12 Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (127) 0:00 0:00 WEA_SV_22 BONUS 1.3 MW !O! hub: 68,0 m (TOT: 99,0 m) (128) 0:00 0:00 WEA_SV_23 BONUS 1.3 MW !O! hub: 68,0 m (TOT: 99,0 m) (129) 0:00 0:00 WEA_SV_24 BONUS 1.3 MW !O! hub: 68,0 m (TOT: 99,0 m) (130) 0:00 0:00 WEA_SV_26 BONUS 1.3 MW !O! hub: 68,0 m (TOT: 99,0 m) (136) 0:00 0:00 WEA_SV_27 BONUS 1.3 MW !O! hub: 68,0 m (TOT: 99,0 m) (137) 0:00 0:00 WEA_SV_28 Siemens SWT !O! hub: 93,0 m (TOT: 139,3 m) (133) 0:00 0:00 WEA_SV_29 Siemens SWT !O! hub: 93,0 m (TOT: 139,3 m) (134) 2:41 0:37 WEA_SV_30 Siemens SWT !O! hub: 93,0 m (TOT: 139,3 m) (132) 0:00 0:00 WEA_SV_31 Siemens SWT !O! hub: 93,0 m (TOT: 139,3 m) (138) 0:00 0:00 WEA_SV_32 REpower 6M LM !O! hub: 100,0 m (TOT: 163,0 m) (139) 0:00 0:00 WEA_SV_33 REpower 6M LM !O! hub: 100,0 m (TOT: 163,0 m) (140) 0:00 0:00 WEA_SV_34 REpower 6M LM !O! hub: 100,0 m (TOT: 163,0 m) (141) 0:00 0:00 WEA_SV_35 ENERCON E !-! hub: 99,0 m (TOT: 149,5 m) (135) 6:53 0: af, Tel , :05 / 2

92 Bilag 11 - Skyggekastberegning for 0-alternativ - vindue (Danmark) SHADOW - Hovedresultat Beregning: 0-scenarie vindue (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Thomas Sørensen / :43/ Total tid angivet i receptor- og vindmølle-tabel kan afvige idet en vindmølle kan forårsage skyggekast ved to eller flere receptorer på samme tid. På samme måde kan en receptor modtage skyggekast fra to eller flere vindmøller samtidigt. SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: 0-scenarie vindue (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. A: Sønderløgumlandevej 9B B: Sønderløgumlandevej 12 Thomas Sørensen / :43/ :30 12:30 C: Grøngårdvej 18A D: Grøngårdvej 18B 12:30 12:30 E: Grøngårdvej 20 F: Grøngårdvej 22 12:30 12:30 Vindmøller WEA_SV_29: Siemens SWT !O! hub: 93,0 m (TOT: 139,3 m) (134) WEA_SV_35: ENERCON E !-! hub: 99,0 m (TOT: 149,5 m) (135) WEA_S_05: Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (120) WEA_S_07: Siemens SWT !O! hub: 92,5 m (TOT: 149,0 m) (122) af, Tel , :05 / af, Tel , :05 / 4 209

93 Bilag 11 - Skyggekastberegning for 0-alternativ - vindue (Danmark) SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: 0-scenarie vindue 12:30 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. G: Grøngårdvej 23 12:30 H: Grøngårdvej 24 Thomas Sørensen / :43/ SHADOW - Kort Beregning: 0-scenarie vindue (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Thomas Sørensen / :43/ Timer per år, reelt tilfælde I: Sædholm 1 J: Karlsmindevej 2 12:30 12:30 K: Sæd (boligområde) L: Sæd (boligområde) 12:30 12:30 Vindmøller m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) af, Tel , :05 / af, Tel , :05 / 6 210

94 Bilag 12 - Skyggekastberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, vindue (Danmark) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Hovedresultat Beregning: L3 vindue Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] 1,50 2,50 4,70 6,60 7,60 8,00 7,50 6,30 5,40 3,60 1,90 1,50 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV Sum Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) Lægivere ikke anvendt i beregning Eye height for map: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Alle koordinater er i ETRS 89 Zone: 32 Ny vindmølle Vindmøller Beta af, Tel , Thomas / :44/ Skala 1: Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Vindmølletype Skyggedata X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] , ,28 1,1 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 0,9 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 1,4 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 1,6 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 1,7 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 2,5 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,00 5, : 600 k... Nej VESTAS V ,0 45, , , ,00 10, : 600 k... Nej BONUS MK IV-600/ ,0 46, , , ,00 5, : 750 k... Nej NEG MICON NM48/ / ,2 45, , , ,00 10, : 900 k... Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54, , , ,00 10, : 900 k... Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54, ,4 WEA_S_ , ,00 3,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 3,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT rev Ja Siemens SWT rev ,6 79, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 5,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 5,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,4 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,4 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,2 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 2,8 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 1,4 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 1,2 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 3,4 REpower 6M LM !... Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ , ,00 5,0 REpower 6M LM !... Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ , ,00 5,0 REpower 6M LM !... Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,0 ENERCON E !-...Ja ENERCON E ,0 99, , :50 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden Beta af, Tel , Thomas / :44/ SHADOW - Hovedresultat Beregning: L3 vindue Skyggemodtager-Inddata Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode Eye over jord med uret hældning height for ZVI [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] [m] A Sønderløgumlandevej 9B , ,77 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand 2,0 B Sønderløgumlandevej , ,75 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand 2,0 C Grøngårdvej 18A , ,44 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand 2,0 D Grøngårdvej 18B , ,47 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand 2,0 E Grøngårdvej , ,64 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand 2,0 F Grøngårdvej , ,86 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand 2,0 G Grøngårdvej , ,39 2,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand 2,0 H Grøngårdvej , ,72 3,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand 2,0 I Sædholm , ,68 3,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand 2,0 J Karlsmindevej , ,26 5,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand 2,0 K Sæd (boligområde) , ,41 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand 2,0 L Sæd (boligområde) , ,91 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 Drivhustilstand 2,0 Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A Sønderløgumlandevej 9B 38: :29 6:40 B Sønderløgumlandevej 12 22: :25 4:09 C Grøngårdvej 18A 27: :27 3:13 D Grøngårdvej 18B 28: :27 3:17 E Grøngårdvej 20 34: :29 3:59 F Grøngårdvej 22 36: :30 4:14 G Grøngårdvej 23 74: :01 8:56 H Grøngårdvej 24 21: :34 2:33 I Sædholm 1 74: :00 9:10 J Karlsmindevej 2 13: :26 2:36 K Sæd (boligområde) 9: :23 1:41 L Sæd (boligområde) 11: :23 1:39 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Antal Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (54) 105:53 16:25 2 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (55) 70:22 10:03 3 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) 3:30 0:30 4 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (57) 23:27 2:38 5 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (58) 38:08 4:42 6 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (59) 33:00 4: : 600 kw Vestas - Tønder 0:00 0: : 600 kw BONUS - Tønder 0:00 0: : 750 kw NEG Micon - Tønder 0:00 0: : 900 kw NEG Micon - Tønder 0:00 0: : 900 kw NEG Micon - Tønder 0:00 0:00 WEA_S_01 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (116) 0:00 0:00 WEA_S_02 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (117) 0:00 0:00 WEA_S_03 Siemens SWT rev !O! nav: 79,5 m (TOT:129,8 m) (118) 0:00 0:00 WEA_S_04 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (119) 0:00 0:00 WEA_S_05 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (120) 19:54 2:28 WEA_S_06 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (121) 0:00 0:00 WEA_S_07 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (122) 8:23 1:01 WEA_S_08 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (123) 0:00 0:00 WEA_S_09 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (124) 0:00 0:00 WEA_S_10 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (125) 0:00 0:00 WEA_S_11 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (126) 0:00 0:00 WEA_S_12 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (127) 0:00 0:00 WEA_SV_22 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (128) 0:00 0:00 WEA_SV_23 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (129) 0:00 0:00 WEA_SV_24 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (130) 0:00 0:00 Fortsættes næste side :50 / 2 211

95 Bilag 12 - Skyggekastberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, vindue (Danmark) SHADOW - Hovedresultat Beregning: L3 vindue (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden....fortsat fra sidste side Antal Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] WEA_SV_25 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (131) 0:00 0:00 WEA_SV_26 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (136) 0:00 0:00 WEA_SV_27 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (137) 0:00 0:00 WEA_SV_28 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (133) 0:00 0:00 WEA_SV_29 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (134) 2:41 0:37 WEA_SV_30 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (132) 0:00 0:00 WEA_SV_31 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (138) 0:00 0:00 WEA_SV_32 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (TOT:163,0 m) (139) 0:00 0:00 WEA_SV_33 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (TOT:163,0 m) (140) 0:00 0:00 WEA_SV_34 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (TOT:163,0 m) (141) 0:00 0:00 WEA_SV_35 ENERCON E !-! nav: 99,0 m (TOT:149,5 m) (135) 6:53 0:46 Thomas / :44/ Total tid angivet i receptor- og vindmølle-tabel kan afvige idet en vindmølle kan forårsage skyggekast ved to eller flere receptorer på samme tid. På samme måde kan en receptor modtage skyggekast fra to eller flere vindmøller samtidigt. SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: L3 vindue 12:30 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. A: Sønderløgumlandevej 9B 12:30 B: Sønderløgumlandevej 12 Thomas / :44/ C: Grøngårdvej 18A D: Grøngårdvej 18B 12:30 12:30 E: Grøngårdvej 20 F: Grøngårdvej 22 12:30 12:30 Vindmøller 1: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (54) 2: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (55) 3: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) WEA_SV_29: Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (134) WEA_SV_35: ENERCON E !-! nav: 99,0 m (TOT:149,5 m) (135) WEA_S_05: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (120) WEA_S_07: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (122) Beta af, Tel , :50 / Beta af, Tel , :50 / 4 212

96 Bilag 12 - Skyggekastberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, vindue (Danmark) SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: L3 vindue 12:30 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. G: Grøngårdvej 23 12:30 H: Grøngårdvej 24 Thomas / :44/ SHADOW - Kort Beregning: L3 vindue (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Thomas / :44/ Timer per år, reelt tilfælde I: Sædholm 1 J: Karlsmindevej 2 12:30 12:30 K: Sæd (boligområde) L: Sæd (boligområde) 12:30 12:30 Vindmøller 1: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (54) 2: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (55) 3: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) 4: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (57) 5: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (58) 6: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (59) m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: ,64 Nord: ,59 Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) Beta af, Tel , :50 / Beta af, Tel , :50 /

97 Bilag 13 - Skyggekastberegning for 0-alternativ (Tyskland) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Hovedresultat Beregning: Kun eksisterende Tyskland worst case 10x10m Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter De beregnede tider er "worst case" med følgende forudsætninger: Solen skinner hele dagen, fra solopgang til solnedgang. Rotorplanet er altid vinkelret på linien fra vindmøllen til solen Vindmøllen kører altid Thomas / :57/ (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Hovedresultat Beregning: Kun eksisterende Tyskland worst case 10x10m Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skyggepr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] A IP 02 Struxbüller Weg 1 120: :42 B1 IP 03 Böglumer Strasse 1 222: :44 B2 IP 03 Böglumer Strasse 1 207: :19 B3 IP 03 Böglumer Strasse 1 208: :25 C IP 04 Böglumer Strasse 6 173: :26 D IP 05 Uhlenberg 54: :36 Thomas / :57/ For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) Lægivere ikke anvendt i beregning Eye height for map: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Alle koordinater er i ETRS 89 Zone: 32 Vindmøller Vindmølletype Skala 1: Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Skyggedata X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] , ,00 5, : 600 k... Nej VESTAS V ,0 45, , , ,00 10, : 600 k... Nej BONUS MK IV-600/ ,0 46, , , ,00 5, : 750 k... Nej NEG MICON NM48/ / ,2 45, , , ,00 10, : 900 k... Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54, , , ,00 10, : 900 k... Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54, ,4 WEA_S_ , ,00 3,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 3,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT rev Ja Siemens SWT rev ,6 79, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 5,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 5,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,4 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,4 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,2 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 2,8 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 1,4 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 1,2 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 3,4 REpower 6M LM !... Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ , ,00 5,0 REpower 6M LM !... Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ , ,00 5,0 REpower 6M LM !... Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,0 ENERCON E !-...Ja ENERCON E ,0 99, ,5 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Antal Navn Værste scenarie [h/år] : 600 kw Vestas - Tønder 0: : 600 kw BONUS - Tønder 0: : 750 kw NEG Micon - Tønder 0: : 900 kw NEG Micon - Tønder 0: : 900 kw NEG Micon - Tønder 0:00 WEA_S_01 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (116) 0:00 WEA_S_02 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (117) 0:00 WEA_S_03 Siemens SWT rev !O! nav: 79,5 m (TOT:129,8 m) (118) 2:51 WEA_S_04 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (119) 3:01 WEA_S_05 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (120) 18:37 WEA_S_06 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (121) 12:44 WEA_S_07 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (122) 55:09 WEA_S_08 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (123) 39:21 WEA_S_09 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (124) 151:20 WEA_S_10 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (125) 198:56 WEA_S_11 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (126) 0:00 WEA_S_12 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (127) 0:00 WEA_SV_22 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (128) 16:26 WEA_SV_23 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (129) 5:55 WEA_SV_24 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (130) 0:00 WEA_SV_25 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (131) 0:00 WEA_SV_26 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (136) 0:00 WEA_SV_27 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (137) 0:00 WEA_SV_28 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (133) 44:32 WEA_SV_29 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (134) 50:14 WEA_SV_30 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (132) 3:40 WEA_SV_31 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (138) 0:00 WEA_SV_32 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (TOT:163,0 m) (139) 0:00 WEA_SV_33 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (TOT:163,0 m) (140) 0:00 WEA_SV_34 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (TOT:163,0 m) (141) 0:00 WEA_SV_35 ENERCON E !-! nav: 99,0 m (TOT:149,5 m) (135) 134:19 Total tid angivet i receptor- og vindmølle-tabel kan afvige idet en vindmølle kan forårsage skyggekast ved to eller flere receptorer på samme tid. På samme måde kan en receptor modtage skyggekast fra to eller flere vindmøller samtidigt. Skyggemodtager-Inddata Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode Eye over jord med uret hældning height for ZVI [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] [m] A IP 02 Struxbüller Weg , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 B1 IP 03 Böglumer Strasse , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 B2 IP 03 Böglumer Strasse , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 B3 IP 03 Böglumer Strasse , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 C IP 04 Böglumer Strasse , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 D IP 05 Uhlenberg , ,00 3,7 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2, Beta af, Tel , :06 / Beta af, Tel , :06 / 2 214

98 Bilag 13 - Skyggekastberegning for 0-alternativ (Tyskland) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Kun eksisterende Tyskland worst case 10x10m Thomas / :57/ (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Kort Beregning: Kun eksisterende Tyskland worst case 10x10m Thomas / :57/ A: IP 02 Struxbüller Weg 1 B1: IP 03 Böglumer Strasse 1 Timer per år, værste tilfælde :30 12:30 B2: IP 03 Böglumer Strasse 1 B3: IP 03 Böglumer Strasse 1 12:30 12:30 C: IP 04 Böglumer Strasse 6 D: IP 05 Uhlenberg 12:30 12:30 Vindmøller WEA_SV_22: BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (128) WEA_SV_23: BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (129) WEA_SV_28: Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (133) WEA_SV_29: Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (134) WEA_SV_30: Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (132) WEA_SV_35: ENERCON E !-! nav: 99,0 m (TOT:149,5 m) (135) WEA_S_03: Siemens SWT rev !O! nav: 79,5 m (TOT:129,8 m) (118) WEA_S_04: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (119) WEA_S_05: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (120) WEA_S_06: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (121) WEA_S_07: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (122) WEA_S_08: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (123) WEA_S_09: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (124) WEA_S_10: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (125) m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: ,64 Nord: ,59 Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) Beta af, Tel , :06 / Beta af, Tel , :06 /

99 Bilag 14 - Skyggekastberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, (Tyskland) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Hovedresultat Beregning: L3a Tyskland worst case 10x10m Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter De beregnede tider er "worst case" med følgende forudsætninger: Solen skinner hele dagen, fra solopgang til solnedgang. Rotorplanet er altid vinkelret på linien fra vindmøllen til solen Vindmøllen kører altid For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) Lægivere ikke anvendt i beregning Eye height for map: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Alle koordinater er i ETRS 89 Zone: 32 Vindmøller Ny vindmølle Thomas / :29/ Skala 1: Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Vindmølletype Skyggedata X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] , ,28 1,1 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 0,9 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 1,4 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 1,6 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 1,7 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 2,5 VESTAS V HTq Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,00 5, : 600 k... Nej VESTAS V ,0 45, , , ,00 10, : 600 k... Nej BONUS MK IV-600/ ,0 46, , , ,00 5, : 750 k... Nej NEG MICON NM48/ / ,2 45, , , ,00 10, : 900 k... Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54, , , ,00 10, : 900 k... Nej NEG MICON NM52/ / ,0 54, ,4 WEA_S_ , ,00 3,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 3,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT rev Ja Siemens SWT rev ,6 79, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 0,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 5,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_S_ , ,00 5,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 92, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,0 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,4 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,4 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,2 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 2,8 BONUS 1.3 MW Nej BONUS 1.3 MW-1.300/ ,0 68, ,0 WEA_SV_ , ,00 1,4 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 1,2 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 93, ,0 WEA_SV_ , ,00 3,4 REpower 6M LM !... Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ , ,00 5,0 REpower 6M LM !... Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ , ,00 5,0 REpower 6M LM !... Ja REpower 6M LM ,0 100, ,0 WEA_SV_ , ,00 0,0 ENERCON E !-...Ja ENERCON E ,0 99, ,5 Skyggemodtager-Inddata Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode Eye over jord med uret hældning height for ZVI [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] [m] A IP 02 Struxbüller Weg , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 B1 IP 03 Böglumer Strasse , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 B2 IP 03 Böglumer Strasse , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 SHADOW - Hovedresultat Beregning: L3a Tyskland worst case 10x10m (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Thomas / :29/ fortsat fra sidste side Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode Eye over jord med uret hældning height for ZVI [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] [m] B3 IP 03 Böglumer Strasse , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 C IP 04 Böglumer Strasse , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 D IP 05 Uhlenberg , ,00 3,7 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skyggepr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] A IP 02 Struxbüller Weg 1 128: :42 B1 IP 03 Böglumer Strasse 1 237: :44 B2 IP 03 Böglumer Strasse 1 220: :19 B3 IP 03 Böglumer Strasse 1 213: :25 C IP 04 Böglumer Strasse 6 180: :26 D IP 05 Uhlenberg 63: :36 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Antal Navn Værste scenarie [h/år] 1 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (54) 7:15 2 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (55) 0:00 3 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) 19:12 4 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (57) 13:39 5 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (58) 0:00 6 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (59) 8: : 600 kw Vestas - Tønder 0: : 600 kw BONUS - Tønder 0: : 750 kw NEG Micon - Tønder 0: : 900 kw NEG Micon - Tønder 0: : 900 kw NEG Micon - Tønder 0:00 WEA_S_01 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (116) 0:00 WEA_S_02 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (117) 0:00 WEA_S_03 Siemens SWT rev !O! nav: 79,5 m (TOT:129,8 m) (118) 2:51 WEA_S_04 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (119) 3:01 WEA_S_05 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (120) 18:37 WEA_S_06 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (121) 12:44 WEA_S_07 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (122) 55:09 WEA_S_08 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (123) 39:21 WEA_S_09 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (124) 151:20 WEA_S_10 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (125) 198:56 WEA_S_11 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (126) 0:00 WEA_S_12 Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (127) 0:00 WEA_SV_22 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (128) 16:26 WEA_SV_23 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (129) 5:55 WEA_SV_24 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (130) 0:00 WEA_SV_25 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (131) 0:00 WEA_SV_26 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (136) 0:00 WEA_SV_27 BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (137) 0:00 WEA_SV_28 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (133) 44:32 WEA_SV_29 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (134) 50:14 WEA_SV_30 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (132) 3:40 WEA_SV_31 Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (138) 0:00 WEA_SV_32 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (TOT:163,0 m) (139) 0:00 WEA_SV_33 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (TOT:163,0 m) (140) 0:00 WEA_SV_34 REpower 6M LM !O! nav: 100,0 m (TOT:163,0 m) (141) 0:00 WEA_SV_35 ENERCON E !-! nav: 99,0 m (TOT:149,5 m) (135) 134:19 Total tid angivet i receptor- og vindmølle-tabel kan afvige idet en vindmølle kan forårsage skyggekast ved to eller flere receptorer på samme tid. På samme måde kan en receptor modtage skyggekast fra to eller flere vindmøller samtidigt. Fortsættes næste side Beta af, Tel , :06 / Beta af, Tel , :06 / 2 216

100 Bilag 14 - Skyggekastberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, (Tyskland) SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: L3a Tyskland worst case 10x10m 12:30 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. A: IP 02 Struxbüller Weg 1 12:30 B1: IP 03 Böglumer Strasse 1 Thomas / :29/ SHADOW - Kort Beregning: L3a Tyskland worst case 10x10m (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Thomas / :29/ Timer per år, værste tilfælde B2: IP 03 Böglumer Strasse 1 B3: IP 03 Böglumer Strasse 1 12:30 12:30 C: IP 04 Böglumer Strasse 6 D: IP 05 Uhlenberg 12:30 12:30 Vindmøller 1: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (54) 3: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) 4: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (57) 6: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (59) WEA_SV_22: BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (128) WEA_SV_23: BONUS 1.3 MW !O! nav: 68,0 m (TOT:99,0 m) (129) WEA_SV_28: Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (133) WEA_SV_29: Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (134) WEA_SV_30: Siemens SWT !O! nav: 93,0 m (TOT:139,3 m) (132) WEA_SV_35: ENERCON E !-! nav: 99,0 m (TOT:149,5 m) (135) WEA_S_03: Siemens SWT rev !O! nav: 79,5 m (TOT:129,8 m) (118) WEA_S_04: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (119) WEA_S_05: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (120) WEA_S_06: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (121) WEA_S_07: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (122) WEA_S_08: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (123) WEA_S_09: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (124) WEA_S_10: Siemens SWT !O! nav: 92,5 m (TOT:149,0 m) (125) m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: ,64 Nord: ,59 Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) Beta af, Tel , :06 / Beta af, Tel , :06 /

101 Bilag 15 - Skyggekastberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, kun nye (Tyskland) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Hovedresultat Beregning: L3a kun nye Tyskland worst + real case 10x10m Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] 1,50 2,50 4,70 6,60 7,60 8,00 7,50 6,30 5,40 3,60 1,90 1,50 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV Sum Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) Lægivere ikke anvendt i beregning Eye height for map: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Thomas / :03/ (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Hovedresultat Beregning: L3a kun nye Tyskland worst + real case 10x10m Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Antal Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (54) 7:15 2:08 2 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (55) 0:00 0:00 3 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) 19:12 5:44 4 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (57) 13:39 4:04 5 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (58) 0:00 0:00 6 VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (59) 8:43 2:35 Thomas / :03/ Total tid angivet i receptor- og vindmølle-tabel kan afvige idet en vindmølle kan forårsage skyggekast ved to eller flere receptorer på samme tid. På samme måde kan en receptor modtage skyggekast fra to eller flere vindmøller samtidigt. Alle koordinater er i ETRS 89 Zone: 32 Vindmøller Ny vindmølle Skala 1: Skyggemodtager Vindmølletype Skyggedata X(Øst) Y(Nord) Z Række data/beskrivelse Gyldig Fabrikant Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] , ,28 1,1 VESTAS V HTq 3... Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 0,9 VESTAS V HTq 3... Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 1,4 VESTAS V HTq 3... Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 1,6 VESTAS V HTq 3... Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 1,7 VESTAS V HTq 3... Ja VESTAS V HTq ,0 87, , , ,28 2,5 VESTAS V HTq 3... Ja VESTAS V HTq ,0 87, ,0 Skyggemodtager-Inddata Antal Navn X(Øst) Y(Nord) Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode Eye over jord med uret hældning height for ZVI [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] [m] A IP 02 Struxbüller Weg , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 B1 IP 03 Böglumer Strasse , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 B2 IP 03 Böglumer Strasse , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 B3 IP 03 Böglumer Strasse , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 C IP 04 Böglumer Strasse , ,00 0,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 D IP 05 Uhlenberg , ,00 3,7 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 Drivhustilstand 2,0 Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Antal Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A IP 02 Struxbüller Weg 1 7: :22 2:08 B1 IP 03 Böglumer Strasse 1 15: :20 4:36 B2 IP 03 Böglumer Strasse 1 16: :22 4:51 B3 IP 03 Böglumer Strasse 1 11: :19 3:17 C IP 04 Böglumer Strasse 6 13: :21 4:04 D IP 05 Uhlenberg 8: :16 2: Beta af, Tel , :05 / Beta af, Tel , :05 / 2 218

102 Bilag 15 - Skyggekastberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, kun nye (Tyskland) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: L3a kun nye Tyskland worst + real case 10x10m A: IP 02 Struxbüller Weg 1 B2: IP 03 Böglumer Strasse 1 C: IP 04 Böglumer Strasse 6 B1: IP 03 Böglumer Strasse 1 B3: IP 03 Böglumer Strasse 1 D: IP 05 Uhlenberg Thomas / :03/ (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Kalender pr. vindmølle, grafisk Beregning: L3a kun nye Tyskland worst + real case 10x10m Thomas / :03/ : VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (54) 2: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (55) 3: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) 4: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (57) Vindmøller 1: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (54) 3: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) 5: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (58) 6: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (59) 4: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (57) 6: VESTAS V HTq !O! nav: 87,0 m (TOT:150,0 m) (59) Skygge modtagere A: IP 02 Struxbüller Weg 1 B2: IP 03 Böglumer Strasse 1 C: IP 04 Böglumer Strasse 6 B1: IP 03 Böglumer Strasse 1 B3: IP 03 Böglumer Strasse 1 D: IP 05 Uhlenberg Beta af, Tel , :05 / Beta af, Tel , :05 / 4 219

103 Bilag 15 - Skyggekastberegning for projektforslag med 6 x Vestas 3, kun nye (Tyskland) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. SHADOW - Kort Beregning: L3a kun nye Tyskland worst + real case 10x10m Thomas / :03/ Timer per år, værste tilfælde m Kort: KMS - Topografisk rasterkort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: ,64 Nord: ,59 Ny vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_2.wpo (2) Beta af, Tel , :05 / 5 220

104 Bilag 16 - Udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområder Arter på bilag 1, jf. artikel 4, stk. 1 Arter, jf. artikel 4, stk. 2 Ynglende Trækkende Kriterier 60 VIDÅEN, TØNDERMARSKEN OG SALTVANDSSØEN Rørdrum Y F1 Hvid stork Y F1 Pibesvane T F2, F4 Sangsvane T F2, F4 Bramgås T F2, F4 Havørn Tn F2 Rørhøg Y F1 Hedehøg Y F1 Plettet rørvagtel Y F1 Engsnarre Y F1 Klyde Y T F1, F4 Hvidbrystet præstekrave Y Tn F1, F2 Hjejle T F2, F4 Brushane Y F3 Lille Kobbersneppe T F2, F4 Fjordterne Y F1 Sortterne Y F1 Mosehornugle Y F3 Blåhals Y F1 Kortnæbbet gås T F4 Grågås T F4 Gravand T F4 Pibeand T F4 Spidsand T F4 Skeand T F4 Strandhjejle T F4 Islandsk ryle T F4 Almindelig ryle T F4 63 SØNDER ÅDAL Rørdrum Y F3 Rørhøg Y F3 Hedehøg Y F3 Engsnarre Y F1 Sortterne Y F3 Mosehornugle Y F3 Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand. F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade. F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten. F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommer mindst vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger. F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark. F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende. 221

105 Bilag 16 - Udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområder Arter på bilag 1, jf. artikel 4, stk. 1 Arter, jf. artikel 4, stk. 2 Ynglende Trækkende Kriterier GOTTESKOOG (TYSKLAND) Rørdrum Y Rørhøg Y Blå kærhøg Y Hedehøg Y Rødrygget tornskade Y Blåhals Y Plettet rørvagtel Y Sivsanger T Atlingand T Engpiber T Pibesvane T Dobbeltbekkasin T Stor kobbersneppe T Rødben T Vibe T 222

106 Bilag 17 - Udpegningsgrundlag for EF-habitatområder Arter Naturtyper 78 VADEHAVET MED RIBE Å, TVED Å OG VARDE Å VEST FOR VARDE Havlampret Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (Petromyzon marinus) Bæklampret Flodmundinger (Lampetra planeri) Flodlampret Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (Lampetra fluviatilis) Stavsild (Alosa fallax) * Kystlaguner og strandsøer Laks (Salmo salar) Større lavvandede bugter og vige *Snæbel (Coregonus Rev oxyrhynchus) svin (Phocoena phocoena) Odder (Lutra lutra) Gråsæl (Halichoerus grypus) Spættet sæl (Phoca vitulina) Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand Vadegræssamfund Strandenge Forstrand og begyndende klitdannelser Hvide klitter og vandremiler * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) Kystklitter med havtorn Kystklitter med gråris Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter Fugtige klitlavninger Indlandsklitter med lyng og visse Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks Brunvandede søer og vandhuller Vandløb med vandplanter Våde dværgbusksamfund med klokkelyng Tørre dværgbusksamfund (heder) Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund vis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv * Prioriterede arter eller naturtyper Arter Naturtyper 78 VADEHAVET MED RIBE Å, TVED Å OG VARDE Å VEST FOR VARDE (fortsat) Rigkær Stilkegeskove og -krat på mager sur bund * Skovbevoksede tørvemoser * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 90 VIDÅ, RUDBØL SØ OG MAGISTERKOGEN Havlampret Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (Petromyzon marinus) Bæklampret Vandløb med vandplanter (Lampetra planeri) Flodlampret Rigkær (Lampetra fluviatilis) *Snæbel (Coregonus oxyrhynchus) Dyndsmerling (Misgurnus fossilis) Odder (Lutra lutra) SÜDERLÜGUM BINNENDÜNEN (TYSKLAND) Stor Kærguldsmed Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse (Leucorrhinia pectoralis) Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand Stilkegeskove og -krat på mager sur bund Bøgeskove på morbund uden kristtorn Indlandsklitter med lyng og visse Indlandsklitter med lyng og revling Våde dværgbusksamfund med klokkelyng Tørre dværgbusksamfund (heder) Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene Brunvandede søer og vandhuller 223

107

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

3. Påvirkning ved naboejendomme

3. Påvirkning ved naboejendomme 3. Påvirkning ved naboejendomme 3.1 Afstande og visuelle forhold Vindmøller kan have betydning for omkringliggende beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og skyggebelastninger. Møllernes

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. august 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Ollingvej 20.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. august 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Ollingvej 20. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ollingvej 20, 6933 Kibæk som følge af opstilling af vindmøller ved Assing i henhold til lokalplan nr. 99.T21.1 for Herning Kommune sagsnr.

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 14, Ølstrup, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Tabel 5.1 Forhold for naboboliger Afstand til nærmeste bolig, meter 601 Nærmeste nabobolig, nr. 2 Antal enkeltboliger inden for en kilometer 1 25 Kapitel 5 indeholder

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Vindmøller ved Vindtved. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (april 2017)

Vindmøller ved Vindtved. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (april 2017) Vindmøller ved Vindtved Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (april 2017) Vindmøller ved Vindtved Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (april 2017) Udgiver: Tønder Kommune Redaktion,

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 117, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 2, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved nabobeboelser med de eksisterende bygninger og den eksisterende bevoksning. Til brug for

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Klinkvej 28, 7323 Give.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Klinkvej 28, 7323 Give. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klinkvej 28, 7323 Give som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81557

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. beboelsesejendommen Voldervej 37, Ramme, 7620 Lemvig som følge af opstilling af vindmøller ved Volder Mark i henhold til lokalplan nr. 165 for Lemvig

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Den 18. august 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg.

Den 18. august 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg. Mollerupvej 22 8600 Silkeborg Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg som følge af opstilling af vindmøller ved Thorsminde Vest for Låsby

Læs mere

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Velkommen til borgermøde om Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr. 1223 for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Hotel Dalgas, Brande

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger med bygninger og bevoksning. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bonkenvej 108, 9493 Saltum som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på No-Bygade 16B.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på No-Bygade 16B. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen No-Bygade 16B, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede- Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Møllevej 10, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune sagsnr.

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på.

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vindingholmvej 19, 8920 Randers NV som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Ulvemosevej 8, Næsbjerg, 6800 Varde.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Ulvemosevej 8, Næsbjerg, 6800 Varde. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ulvemosevej 8, Næsbjerg, 6800 Varde som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther.

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommenbrogårdvej 1, 7490 Aulum, som følge af opstilling af vindmøller ved Hogager i henhold til lokalplan nr. 1102 for Holstebro Kommune 8. juni

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

BILAG 5 SKYGGEKAST. Fra side 103 nederst (fra afsnit 6.3) til 106 (til afsnit 6.3.4.) i VVM-rapporten

BILAG 5 SKYGGEKAST. Fra side 103 nederst (fra afsnit 6.3) til 106 (til afsnit 6.3.4.) i VVM-rapporten BILAG 5 SKYGGEKAST Fra side 103 nederst (fra afsnit 6.3) til 106 (til afsnit 6.3.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Hvis en støjmåling efter opstilling af

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Hovedvejen 105, St. Røttinge, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en visualisering af de fremtidige

Læs mere

N11 INDSYN FRA VEJRUMSTAD

N11 INDSYN FRA VEJRUMSTAD Fotostandpunkt N11 INDSYN FRA VEJRUMSTAD 3. Påvirkning af landskabet Nye vindmøller Eksisterende vindmøller Fotostandpunkt Mål 1:50.000 Vejrumstad ligger som den nærmeste landsby i forhold til møllerområdet,

Læs mere