Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia"

Transkript

1 Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009

2 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek 6 Indsamling og erhvervelser 10 Undersøgelser og forskning 11 Forvaltning af den faste kulturarv 13 Konserverings- og bevaringsarbejde 14 Formidling 15 Publikum 18 Bygninger og udendørsarealer 18 Organisation og administration 21 Ledelse og personale 21 Økonomi 23 Sammenfatning og anbefalinger 24 Bilag Udtalelse fra det Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie om museets forskningspublikationer Kulturarvsstyrelsens notat om museets digitale formidling Fredericia Kommunes bemærkninger i forbindelse med kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia Redaktionen er afsluttet den 16. februar

3 Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Kulturarvsstyrelsen udvælger hvert år ti museer til kvalitetsvurdering ud fra kriterier, der sikrer en bred repræsentation inden for de tre museumskategorier: de kulturhistoriske, de kunsthistoriske og de naturhistoriske museer. Kvalitetsvurderingerne er led i styrelsens tilsyn med og rådgivning af museerne. Kvalitetsvurderingerne er tillige et redskab for styrelsen til at indsamle viden om museernes forhold. Således danner kvalitetsvurderingerne grundlag for udviklingen af fælles normer og retningslinjer på centrale områder i museernes arbejde. Kvalitetsvurderingerne er styrelsens mulighed for at orientere museernes hovedtilskudsydere om museernes virksomhed. En kvalitetsvurdering af et museum munder ud i en rapport, hvor styrelsen redegør for museets stærke og svage sider og pointerer, hvor styrelsen mener, museets faglige niveau kan og bør styrkes. Dialog En kvalitetsvurdering udspiller sig som en dialog mellem styrelsen og det enkelte museum. Dialogen er koncentreret om museets faglige forpligtigelser i henhold til museumsloven. Det vil sige varetagelsen af museets ansvarsområde samt de opgaver, der knytter sig til museets samlinger: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Desuden er der fokus på, hvordan museet samarbejder med andre museer, offentlige myndigheder og andre interessenter. Processen Styrelsen informerer museet om, at det er udpeget til kvalitetsvurdering, og aftaler en tidsplan for gennemførelsen af kvalitetsvurderingsprocessen. Museets ledelse udfylder et spørgeskema. Styrelsen opfordrer museets bestyrelse, ledelse og medarbejdere til at genoverveje rutiner og gennemtænke, hvordan forskellige arbejdsopgaver vægtes og hænger sammen. Museet indsender forskningspublikationer fra de seneste fire år. Forskningspublikationerne bliver vurderet af det eller de relevante faglige råd, som hører under Kulturarvsstyrelsen. Styrelsen besøger museet og drøfter museets opgavevaretagelse og øvrige drift med museets ledelse og bestyrelse. Under besøget besigtiger styrelsen museets udstillinger, magasiner, værksteder og kontorer. Styrelsen udarbejder en rapport, der tegner et helhedsbillede af, hvordan museet løser sine opgaver inden for institutionens rammer. Rapporten følger strukturelt spørgeskemaets opbygning. Ikke alle museets svar gengives i rapporten, men udvalgte dele af besvarelsen bliver opsummeret. Styrelsen påpeger observationer, som danner grundlag for kommentarer og anbefalinger. På grundlag af rapporten skal museet inden for tre måneder tilkendegive, hvordan man vil følge op på rapportens anvisninger, og et år senere, hvordan opfølgningen er gennemført. Kvalitetsvurderingsprocessen betragtes herefter for afsluttet. 3

4 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger i 2009 omfatter blandt andre Museerne i Fredericia, der ejes og drives af Fredericia Kommune. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia er baseret på: Museets besvarelse af styrelsens kvalitetsvurderingsskema med bilag, modtaget i styrelsen den 7. september Evaluering af museets forskningspublikationer ved styrelsens Faglige Råd for Nyere Tid. Forskningsevaluering modtaget i styrelsen den 18. september. Drøftelse af museets forhold ved et dagsmøde i Fredericia den 29. september med følgende deltagere: Fra Museerne i Fredericia: Museumschef Bodil Schelde-Jensen Formand for museumsbestyrelsen, John Bech Hansen Museumsinspektør Søren Kyed Jakobsen Projektchef Henning Møberg Fra Kulturarvsstyrelsen: Fuldmægtig Thyge Moos, Museer Konsulent Hans-Henrik Landert, Museer Konsulent Bobo Charlotte Krabbe Magid, Museer Under mødet blev museets udstillingslokaler, magasiner, arkiver, bibliotek, værksteder og kontorer besigtiget. Kulturarvsstyrelsen har den 16. december 2008 bedt Fredericia Kommune om en redegørelse for kommunens forventninger til museet. Kulturarvsstyrelsen modtog Fredericia Kommunes redegørelse den 7. september 2009 (vedlagt som bilag). Ifølge redegørelsen forventer kommunen, at Museerne i Fredericia indsamler, undersøger, opbevarer, dokumenterer og formidler Fredericia Kommunes kulturhistorie for nyere tid. Desuden forventer kommunen, at Museerne i Fredericia: Er en aktiv medspiller i den lokale planlægning. Stiller al faglig ekspertise til rådighed for den samlede kommunale opgaveløsning. Er en aktiv medspiller i udformning og virkeliggørelse af kommunens kultur- og fritidspolitik. Afsætter betydelige ressourcer til aktiv og udviklingsorienteret formidling. Driver en faglig vedfunderet skoletjeneste. I Fredericia Kommunes Vision 2012 er kulturarven indskrevet som et af fire parametre. 4

5 Arbejdsgrundlag og formål Museerne i Fredericia er et statsanerkendt kulturhistorisk museum efter museumslovens 15. Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie for Fredericia Kommune. Den arkæologiske virksomhed udføres af Vejleegnens Museum efter nærmere aftale. Foruden varetagelse af kulturhistorie i bred forstand beskæftiger Museerne i Fredericia sig med integrationshistorie, fæstnings- og militærhistorie, industri- og håndværkshistorie samt landbohistorie. Museerne i Fredericia har dermed ansvar for det kulturhistoriske museumsarbejde i et område på cirka 134 km 2 og en befolkning på mennesker. Museerne i Fredericia har desuden ansvaret for driften og vedligeholdelsen af Fredericia Vold med Landsoldatpladsen og Frederik III s Plads samt hovedparten af de historiske mindesmærker i Fredericia. Museerne i Fredericia ejes og drives af Fredericia Kommune, der også er hovedtilskudsyder. Formand for museets bestyrelse er John Bech Hansen, der også er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Fredericia Kommune. Fredericia Byråds Kultur- og Fritidsudvalg er bestyrelse for Museerne i Fredericia og dermed ansvarlig for driften af museet. Museumschef siden 1997 er Bodil Schelde-Jensen, cand. mag. i historie og middelalderarkæologi. Museets oprettelse og placering Fredericia Museumsforening blev oprettet i 1916, og den første museumsbygning blev taget i brug i Museet blev statsanerkendt i Museets hovedadresse er Jernbanegade 10. Museet er centralt placeret i Fredericia by. På hovedadressen er museet indrettet i 7 forskellige bygninger. Bygningerne er bevaret i omtrent samme skikkelse, som de havde oprindeligt, og fremstår som repræsentative eksempler på ældre tiders byggeskik på Fredericiaegnen. Bygningerne er flyttet til Jernbanegade i perioden 1930 til Udover hovedadressen på Jernbanegade har museet seks afdelinger i og omkring Fredericia: Museumsgården Kringsminde, Kringsmindevej 9, 7000 Fredericia Bunkermuseet, Nørre Voldgade, 7000 Fredericia Vagtbygningen ved Kongens Port, Øster Voldgade 1, 7000 Fredericia Krudttårnet, Østervold, 7000 Fredericia Krudtmagasinet, Kastellet, 7000 Fredericia Opsynsboligen, Mosaisk begravelsesplads, Slesvigsgade 1, 7000 Fredericia Medlemskaber og samarbejder Museet oplister en lang række museumsfaglige foreninger, organisationer og netværk, som museet deltager i. Desuden samarbejder museet med bl.a. Fredericia Shopping 5

6 (handelsstandsforeningen), Fredericia Turistbureau, Fredericia Erhvervsråd og Fredericia Garnison. Museet samarbejder med alle afdelinger af Fredericia Kommunes administration, navnlig Borgmesterkontoret, Børn & Kultur, Teknik & Miljø, Social & Sundhed samt Presse & Information. Fredericia Kommunes IT-afdeling servicerer alle museets IT-opgaver. Personalet får alle relevante og nødvendige kurser, herunder særlig vejledning til vedligehold og udvikling af hjemmeside. Engagementet i de brede kommunale opgaver kan ifølge museet være ganske omfattende i perioder, men museet vurderer, at gevinsten i det lange løb er gode samarbejdsrelationer og et særdeles stærkt netværk. Museet kan glæde sig over sit gode forhold til Fredericia Kommune, der også på sin side påskønner museets arbejde og betydning i lokalsamfundet. Den tætte relation ses f.eks. meget tydeligt i samarbejdet mellem museet og kommunens folkeskoler om brugen af Museumsgården Kringsminde. Den nære relation mellem museet og kommunen er en styrke, men den kan også i nogle sammenhænge skabe ubalance i museets prioriteringer. Det ses tydeligst i museets manglende prioritering af sin forskningsforpligtigelse, mens formidlingen af byens historie til museets brugere har en meget høj prioritet. Museet bør derfor gå i dialog med Fredericia Kommune om en afbalancering af museets fokus, så det ikke i så høj grad er formidling og de lokale interesser, men hele museumslovens vifte af krav - til indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - der tilgodeses. Det er positivt, at museet engagerer sig i relevante faglige fora. Museet bør i den forbindelse undersøge, om museets særlige fokus på integrationshistorie og fæstnings- og militærhistorie kan styrkes ved en yderligere prioritering af deltagelse i netværk, der kan kvalificere museets forskning og formidling på området. Samlinger, arkiver, bibliotek Generel beskrivelse af samlingerne Museets samlinger omfatter genstande, beretninger og billeder med tilknytning til museets geografiske virkeområde, Fredericia Kommune. Kun en lille del af samlingerne omfatter genstande fra tiden før 1650, fordi det allerede fra museets oprettelse i 1916 har været museets hovedformål at indsamle genstande fra tiden efter købstaden Fredericias grundlæggelse i Derfor stammer langt hovedparten af museets genstande fra perioden ca til i dag. Museets største genstande er museumsbygningerne. Alle de bygninger, der udgør Bymuseet i Jernbanegade, er flyttet til museumsområdet fra Fredericia by og omegn inden for årene Museets samlinger omfatter genstande inden for et bredt spektrum af kulturhistoriske emner med lokal tilknytning til Fredericiaegnen. Blandt de væsentligste genstandsgrupper nævner museet: Religiøse trossamfund, anslået 550 genstande Håndværksfag og deres produkter, anslået genstande 6

7 Genstande med tilknytning til den lokale tobaksdyrkning og -forarbejdning, anslået 550 genstande Militærvæsen derunder fæstningsanlægget, garnisonen gennem tiderne og den tyske besættelse ( ), anslået 800 genstande Civilbefolkningens vilkår under den tyske besættelse (bl.a. beskyttelse i betondækningsgrave), anslået 150 genstande Husholdning, anslået 400 genstande Skilderier med lokale, historiske motiver, anslået 2300 genstande Integration, anslået 10 genstande Østjysk landbokultur, anslået 300 genstande Brandslukning, anslået 100 genstande Personlige genstande (bl.a. beklædning), anslået 900 genstande Fritidsliv (bl.a. legetøj og souvenirs), anslået 950 genstande Havnen, anslået 150 genstande Museet anfører selv, at arbejdet med samlingerne kunne intensiveres og øges til gavn for både forskningen og formidlingen. En kritisk gennemgang af samlingerne (og en eventuelt efterfølgende udskillelse eller kassation) kan fremme en mere optimal tilrettelæggelse af arbejdet med digital registrering af genstande og efterfølgende indberetning til Museernes Samlinger samt en mere optimal udnyttelse af museets ressourcer. Samlingernes repræsentativitet Museets indsamling har siden museets etablering været fokuseret på tiden efter Fredericias grundlæggelse i Derfor har museet gennem en længere periode overvejet en udskillelse (evt. deponering) af de af museets genstande, som vedrører tiden før 1650 mest oplagt til Vejle Museum, der har det arkæologiske ansvar i kommunen. Med undtagelse af kategorien integration vurderer museet, at genstandene i de øvrige kategorier giver et rimeligt alsidigt og repræsentativt billede af Fredericiaegnen. Der er endvidere ifølge museet kun meget få emner, der er svagt dokumenteret i samlingerne. Museet peger derudover selv på, at selvom tilsynet med fæstningsanlægget er en del af museets ansvarsområde, og museet af den grund beskæftiger sig meget med fæstningens historie, så er der i museets samlinger visse mangler på elementære effekter til belysning af militære hændelser. Museet er ligeledes i besiddelse af meget få genstande, der belyser historien om Fristaden Fredericia, da der ifølge museet ikke eksisterer kendte genstande fra 16- og tallets flygtninge og asylsøgere. Ved kulturarvsstyrelsens besøg i museets magasiner fremgik det, at der i samlingen er genstandstyper i talrige eksemplarer eksempelvis cirka 10 brandsprøjter. Museet bør overveje den kulturhistoriske værdi af at eje, opbevare og ikke mindst bevare så mange eksempler på genstande, der tillige findes tilsvarende på andre museer. Styrelsen gør opmærksom på, at museumsloven giver mulighed for at udskille genstande fra samlingen. Museet bør derfor gennemgå hele samlingen med henblik på kassation/udskillelse af genstande, som museet selv, eller eventuelt andre kulturhistoriske museer, allerede 7

8 har i rigt mål. Kassation eller udskillelse foretages efter de gældende regler. Museet har mulighed for at søge puljemidler i Kulturarvsstyrelsen til en sådan samlingsgennemgang. Den kritiske gennemgang af museets samlinger og efterfølgende udskillelse/kassation, vil reducere udgifterne til magasinering og forbedre magasineringsforholdende for samlingerne som helhed. Samlingernes modtagelse, registrering og magasinering Museet oplyser, at der ved modtagelse af nye museumsgenstande udfyldes en såkaldt indkomstseddel. Genstandene registreres under museumssager, der er navngivet efter emnegrupper i Saglig registrant for kulturhistoriske museer (den grønne registrant). Med denne inddeling som basis tildeles genstanden dens endelige museumsnummer i en af de lokale underkategorier, som museet selv har oprettet. Den endelige indførelse af data via rubrikkerne i REGIN s registreringssystem udføres hurtigst muligt derefter. Når genstanden er beskrevet og registreret samt fotograferet, anbringes den på det sted i et af museets magasiner, hvor denne type museumsgenstand har sin plads. Museet udleverer ikke kvittering ved modtagelse af genstande. Genstande, der indleveres til bedømmelse eller i forbindelse med en forespørgsel, forsynes omgående med tydelig midlertidig mærkning med ejerens navn, adresse og telefonnummer. Hvis ejeren ønsker det, udfærdiges en kvittering, hvor den videre procedure, afhentningstidspunkt og yderligere aftaler er nedskrevet. Museet har godt styr på genstandsregistreringen. Museet skal dog være opmærksomt på at sikre sig en kvittering for, at en genstand overgår til at være museets ejendom. Samtidig skal museet oplyse giver om, at hans/hendes navn nu vil fremgå af museets registrering. Nummersystemer Siden museets oprettelse i 1916 har der været anvendt flere forskellige registreringssystemer. I forbindelse med overgangen til REGIN fandt museet det hensigtsmæssigt igen at ændre nummereringen af museumsgenstandene, så det nu følger REGIN s anvisning med angivelse af museumsgenstand. Registrerede, nummererede og uregistrerede genstande i samlingen Ifølge museets eget skøn er 75 procent af museets genstande fuldt katalogiserede/registrerede, 23 procent af genstandene er kun tildelt nummer og placering og 2 procent af genstandene er endnu ikke nummereret eller dokumenteret. Museet oplyser, at selvom man på museet udviser tilbageholdenhed med hensyn til modtagelse af museumsgenstande, så har museet gennem en lang årrække måttet konstatere, at tilgangen af nye museumsgenstande overstiger muligheden for en fuldstændig færdigregistrering af de indkomne genstande. Museet har derfor et efterslæb, der også involverer en mere grundig registrering af museumsgenstande, som er indgået på museet for adskillige år siden, men som fortsat kun er nødtørftigt og mangelfuldt registreret. 8

9 Museet oplyser, at efterslæbet til opgradering/digitalisering af registrering og dokumentering kan være afsluttet inden udgangen af 2015, som det også er aftalt med Kulturarvsstyrelsen. Museet har i maj 2008 oplyst til Kulturarvsstyrelsen, at museets samlinger består af registrerede genstande, hvoraf genstande er digitalt registrerede. Alligevel viser en sammentælling af museets egen angivelse af fordelingen mellem genstande i de oven for nævnte tematiske kategorier, at museets samling omfatter færre end genstande inden for de væsentligste genstandsgrupper. Museet bør derfor hurtigst muligt skaffe sig et bedre overblik over sine samlinger. Kulturarvsstyrelsen kan ved opslag i REGIN konstatere, at cirka genstande er digitalt registrerede, mens kun cirka er publicerede i Museernes Samlinger. Kulturarvsstyrelsens gør opmærksom på kravet om fuld registrering af museets samlinger samt at de registrerede genstande skal publiceres i Museernes Samlinger. Museet bør afsætte de nødvendige ressourcer til digital registrering af alle museets genstande og publicere dem til Museernes Samlinger senest ved udgangen af Museet skal kun helt undtagelsesvist optage nye genstande i samlingen, der ikke er et resultat af museets aktive indsamling. Klausulerede genstande Museet har inden for de seneste ti år deponeret en omfattende samling arkivalier på Lokalhistorisk Arkiv. Disse er ifølge museet omfattet af gældende regler for klausulering. Deponeringer og udlån til andre museer, institutioner eller private Museet oplyser, at man ved udlån eller deponering af genstande udfærdiger en udførlig liste over samtlige omhandlede genstande (evt. ledsaget af en beskrivelse eller udskrift af registreringsteksten i REGIN) med angivelse af værdi, udlåns- og deponeringsperiode samt krav til opbevaring og evt. erstatning samt regler for istandsættelse og reparation i tilfælde af opståede skader. Den skriftlige aftale underskrives af begge de involverede parter. Udlån forekommer ifølge museet kun sjældent i gennemsnit max fem gange årligt og sker da kun for korte perioder (som regel kun i få uger). Deposita og indlån fra andre museer, institutioner eller private Med undtagelse af et mindre antal næsten permanente deponeringer af især militære (fra f.eks. Tøjhusmuseet) og religiøse (fra f.eks. byens kirker) genstande har museet kun indlån fra museer, institutioner og private i begrænset omfang og kun for kortere perioder. Arkiver Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn er en selvejende institution med egen bestyrelse og kommunalt ansatte medarbejdere, der referer til museets leder. Museet ønsker, at arkivet fortsat skal være en del af museet også efter en eventuel fusion. Bibliotek Museets bibliotek rummer en betydelig samling af fagbøger, tidsskrifter og artikler. 9

10 Samlingen omfatter faglitteratur, som er relevant for museets samlinger og antikvariske virkeområde, og den er opstillet i dels en almen kulturhistorisk, dels en lokalhistorisk afdeling. Museet bør være opmærksomt på, at museumsloven ikke stiller krav om, at et museum skal have sit eget bibliotek. Derfor skal ressourceforbruget hertil afstemmes med museets varetagelse af de basale forventninger til opfyldelse af museumslovens krav. Indsamling og erhvervelser Generel beskrivelse af museets accession Museets angiver selv, at langt hovedparten af museets indsamling foregår som såkaldt passiv indsamling, hvor f.eks. kommunens borgere uopfordret henvender sig med effekter, som gratis tilbydes museet, og som museet derefter optager i samlingen. Ud fra en kritisk vurdering skønner museets faglige personale, om de tilbudte genstande er af interesse, idet man foruden genstandens fysiske tilstand nøje vurderer, om den opfylder museets krav om en ledsagende udførlig dokumentation, så genstanden kan siges at falde inden for museets geografiske og faglige virkeområder. Navnlig genstande inden for de oven for nævnte væsentligste genstandsgrupper prioriteres ifølge museet ved den indledende bedømmelse af de tilbudte effekter. Museet angiver, at pladsmæssige og økonomiske årsager begrænser museets aktive indsamling til nogle ganske få effekter årligt. Den aktive indsamling foregår mest med udgangspunkt i udbud på auktioner, hvor især sølvtøj udført af Fredericia-mestre samt skilderier med lokalhistoriske motiver har interesse. Museet oplyser, at der i løbet af de sidste fire år er indkøbt genstande fra Cohrs sølvvareproduktion. Af væsentlige genstande eller kunstværker er bl.a. indsamlet: En bedepult fra det nedlagte Sct. Joseph Hospital (trossamfundenes historie), malerier med topografiske motiver (landskabets og byens forandring), genstande fra en række industrivirksomheder, blandt andet det nu lukkede Kemira GrowHow (industrihistorie) samt genstande fra Fredericia Telegrafstation (byens historie som trafik- og kommunikationsknudepunkt). I de senere år er der mellem de statsanerkendte museer i det tidligere Vejle Amt udviklet et samarbejde om indsamling, hvilket differentierer genstandsgrupperne de enkelte museer imellem. Det har ifølge museet givet en klarhed over indsamlingen, der nu foretages mere systematisk. Museet erkender, at der ofte ikke er nok ressourcer til at gennemføre indsamlingskampagner, eksempelvis på integrationsområdet. Museet har vedlagt sin nedskrevne indsamlingspolitik, der beskriver museets aktive indsamling af genstande mm. Museet skal stoppe tilgangen af genstande, der ikke er et resultat af den aktive indsamlingspolitik. Museets indsamling skal tage udgangspunkt i museets ansvarsområde og være styret af museets forsknings- og indsamlingsplan og af museets fastlagte dokumentationspolitik. Det er derfor ikke tilfredsstillende, at langt hovedparten af museets indsamling foregår som såkaldt passiv indsamling, hvor f.eks. kommunens borgere uopfordret henvender sig med effekter, som gratis tilbydes museet. Dette bør kun ske helt undtagelsesvist. 10

11 Museet skal efterleve sin nedskrevne indsamlingspolitik, der netop lægger vægt på den aktive indsamling i forbindelse med undersøgelser og forskning. Museets forskningsplan kan f.eks. fremgå af museets 4-årige arbejdsplan, der skal indeholde en redegørelse for valg af projekter i perioden. Efterhånden som Kulturarvsstyrelsens database Museernes Samlinger udbygges, bliver der adgang til et overblik den samlede bestand af genstande på de statslige og statsanerkendte museer. Forinden må museerne på anden måde skaffe sig et regionalt overblik over bestanden og mulige dubleringer. Benyttelse af museets samlinger i forskningsmæssig sammenhæng Med mellemrum anvendes museets samlinger i forskningssammenhæng. Det har været i forbindelse med undersøgelser af sølvvareproduktion i Danmark, udarbejdelse af publikationer om kirkerne i Fredericia, integrationsforskning og forskning i forsvarsanlæg. Museet oplyser, at man gerne stiller sine samlinger til rådighed for seriøs forskning inden for relevante kulturhistoriske emner. Museet foretrækker, at forskere efter nærmere forudgående aftale opsøger museet og foretager sine undersøgelser der, hvor museet i rimelig grad kan stille kompetent personale til rådighed som bistand for forskeren. Mindre effekter (f.eks. bøger eller billeder) kan i nogen udstrækning sendes til forskeren mod at denne indgår på de betingelser, der praktiseres ved udlån/deponering af genstande fra museets samlinger. Det eksterne forskningstræk på museets samlinger finder kun sted i et begrænset omfang, og volder ifølge museet ingen problemer. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet husker forskere og studerende på de centrale kulturarvsregistre, der er tilgængelige på Internettet. Et væsentligt motiv for at digitalisere kulturarven er netop, at skabe let og hurtig tilgængelighed for alle brugere. Museet skal stille sine samlinger til rådighed for forskningen uden at sætte unødige begrænsninger på brugen. Undersøgelser og forskning Hovedlinierne i museets dokumentations- og undersøgelsesvirksomhed Museet angiver følgende emner for sin dokumentations- og undersøgelsesvirksomhed: Fæstningshistorie (studier på Rigsarkivet) Integrationshistorie (studier på Lokalhistorisk Arkiv) Industrihistorie (registrering af industrianlæg (fotodokumentation), interviews, indsamling af genstande og arkivalier) Østjysk landbokultur (indsamling af genstande, interviews, udredning af gårdhistorie om Kringsminde) Haveby og handelsgartnerier (interviews og kildestudier). Undersøgelserne er ifølge museet ofte en kombination af kildestudier, interviews og besigtigelser, og der er ofte tale om et arbejde, der fører til en udstilling, et arrangement, et foredrag eller et oplæg. Kun i meget begrænset omfang er der tale om undersøgelser og forskning, der ikke har et umiddelbart formidlingsmæssigt afsæt og mål. 11

12 I det lange perspektiv oparbejder det fastansatte personale ifølge museet en kolossal viden om de pågældende emner, der, ifølge museet, i videre omfang kunne bearbejdes videnskabeligt, hvis ressourcerne var tilstrækkelige hertil. Gennemførte projekter Museet har gennemført en række undersøgelses- og forskningsprojekter i de seneste fire kalenderår: Fæstningens historie. Publiceret i artikelform Kringsmindes udvikling. Endnu ikke publiceret Kirkegårdene. Publiceret Kysten omkring Fredericia, publiceret Havebyen. Uafsluttet Handelsgartnerier på Fredericiaegnen. Uafsluttet Kemira GrowHow. Uafsluttet Voss. Uafsluttet Egne forskningspublikationer Ifølge museet er det meget vanskeligt for det faste personale af afse tid i dagligdagen til forskning. Derfor er publicering af forskningspublikationer begrænset. Museet har til gengæld fremsendt en liste over en række formidlingspublikationer, der er gengivet i forskningsvurderingen fra Det Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie sidst i denne rapport. Den sagkyndige bedømmelse af museets publikationer viser, at omfanget af museets publikationer er på et rimeligt niveau set i forhold til museets bemanding. Det er dog fælles for publikationerne, at de er berettende i deres stil, er uden deciderede problemstillinger, og at de mere eller mindre eksplicit går uden om diskussioner. Alle artikler på nær én er uden noteapparat. Bedømmelsen viser desuden, at selvom emnet for alle publikationerne er byen Fredericia, og de alle er publiceret lokalt, så forholder ingen af publikationerne sig til museets samlinger. Den sagkyndige bedømmelse konkluderer, at publikationerne overvejende er formidlingspublikationer snarere end forskningspublikationer. Det Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie savner en mere problemorienteret tilgang, et større geografisk udsyn og større faglig perspektivering. Forskningsvurderingen af museets publikationer fra de sidste fem år understøtter billedet af et museum, der ikke har prioriteret ressourcer til egentlig forskning. Museet skal derfor prioritere sin forskningsforpligtelse højere, end det hidtil er sket. Museet kunne i den forbindelse overveje at skære ned på omfanget af særudstillinger og i stedet bruge flere ressourcer på at kvalificere den forskning, der ligger til grund for formidlingen. Museet bør desuden udarbejde en sammenhængende forskningsplan, der forholder sig til ansvarsområdet og museets ressourcer. Rådets udtalelse er vedlagt som særskilt bilag Deltagelse i konferencer, kongresser m.v. Museerne i Fredericia prioriterer at deltage i nationale museumsfaglige konferencer, møder og seminarer. Museet er flittige deltagere i møder og konferencer om museets 12

13 ansvarsområder f.eks. fæstningsbyernes årsmøde, Fæstningsbynetværket, Nordisk Parkkonference, migrationspuljemøder, seminarer om Svenskekrigene mv. Museet har deltaget i enkelte internationale konferencer i f.eks. Norge og England. Netværk og andet samarbejde Museet oplyser, det har deltaget i relevante netværk om fæstningshistorie, integrationshistorie, udvikling af terminologi for registrering af tekstiler og center for museumsundervisning. Ofte er der tale om deltagelse i eller medlemskab af netværk, kongresser eller seminarer, der ikke afføder forskningsmæssige konkrete resultater, men som dog ifølge museet bidrager væsentligt til personalets faglige orientering. Forvaltning af den faste kulturarv Aktiviteter i rådgivnings- og forvaltningsmæssig sammenhæng Museet har gennem en årrække haft et løbende samarbejde med afdelingen for Plan & Miljø, Teknisk Forvaltning under Fredericia Kommune (se afsnittet om kapitel 8- arbejde). Drift og vedligehold af Fredericia Vold løses med bistand fra både planlæggere og Fredericia Kommunes entreprenørafdeling. Kapitel 8-arbejde Museet modtager løbende og systematisk kapitel 8-sager fra Teknisk Forvaltning. Når der i Plan & Miljøs opgaver indgår spørgsmål om f.eks. bevaring af ældre bygninger m.m., tages museet med på råd, og indstillinger fra museet har ifølge museet i adskillige tilfælde haft indflydelse på både de administrative og politiske beslutninger, der er taget. Det samme er ifølge museet tilfældet, når det drejer sig om behandling af lokalplanforslag. Museet er i de seneste fire år gennemsnitligt behandlet ca. 500 bygge- og anlægssager per år, hvoraf ca. 50 har resulteret i besigtigelser og nærmere undersøgelser og ca. 10 i mere eller mindre fyldige kommentarer. På samme måde har museet i gennemsnit fået behandlet lokalplanforslag årligt, hvoraf ca. halvdelen har medført besigtigelser og undersøgelser samt efterfølgende kommentarer. Hvor disse sager har lagt op til forhistoriske, arkæologiske undersøgelser, er sagerne blevet vurderet i samarbejde med Vejle Museum. Kulturmiljø Museet har været repræsenteret i det kulturmiljøråd, der indtil for få år siden eksisterede inden for det tidligere Vejle Amt. Spørgsmål om kulturmiljøer inden for museets geografiske virkeområde har ifølge museet i en række tilfælde været drøftet med Plan & Miljø i Fredericia Kommune. Museerne i Fredericia bør glæde sig over det gode samarbejde med Fredericia Kommune om den faste kulturarv. Kommunen anerkender og efterspørger tydeligvis museets viden og kompetence om bevaring af ældre bygninger og bygge- og anlægssager. 13

14 Konserverings- og bevaringsarbejde Samlingernes bevaringstilstand Bevaringstilstanden for museets samlinger er ifølge museet temmelig uensartet. De genstande, museet vurderer til at være mest sarte, er ifølge museet anbragt på en sådan måde, at deres bevaringstilstand er tilfredsstillende. Bevaringsarbejde Af ressourcemæssige grunde (tids- og mandskabsmangel) kan museet efter eget udsagn ikke praktisere en systematisk og nøje tilrettelagt gennemgang af sine samlinger. I forbindelse med museets daglige opgaver (f.eks. placering af nye museumsgenstande eller udtagning til særudstillinger) holdes der dog øje med samlingernes bevaringstilstand - herunder angreb fra skadedyr. Museet noterer, hvilke genstande, der har behov for konservering, og efter aftale med Konserveringscentret i Vejle sendes genstandene til behandling dér i henhold til den årlige kvote, som museet er tildelt for konserveringsopgaver. Museet har sit eget værksted med gængs håndværktøj, men intet specialudstyr beregnet til gennemførelse af særlige konserveringsopgaver. Derfor udføres mindre og elementære vedligeholdelses- og istandsættelsesopgaver, der kan klares på kort tid og med almindelig håndværkersnilde. Magasineringsprincipper Museet oplyser, at man så vidt muligt hensyn til genstandenes robusthed henholdsvis skrøbelighed set i forhold til magasinernes tilstand (sikkerhed med tyveri og hærværk samt opbevaring i fysisk tætte lokaler med den rette luftfugtighed). Desuden indgår de enkelte museumsgenstandes værdi samt hyppigheden af deres anvendelse til forskning, udstillingsformål samt andre former for formidling, herunder besvarelse af forespørgsler, i vurderingen af den mest optimale placering. Museet råder over cirka 1260 m 2 magasinplads. Magasinerne ligger meget spredt i forhold til hinanden, og museet arbejder for tiden med planer om en mere rationel udnyttelse af magasin-kapaciteten, hvilket indebærer en del omrokeringer i samlingerne. Konservering af genstande bør finde sted på Konserveringscentret i Vejle, da museet ikke selv har de fornødne lokaler, medarbejdere eller udstyret til at løfte denne opgave. Selvom Museerne i Fredericia tager hensyn til genstandenes robusthed ved indplacering i museets forskellige magasiner, så er magasinforholdende ikke helt tilfredsstillende. De magasinforhold museet benytter sig af på Fællesmagasinet i Lysholt ved Vejle er dog af meget høj standard. I forbindelse med en eventuel fusion med Middelfart Museum og Museerne på Vestfyn bør man sigte efter en samlet magasinløsning og i den forbindelse gennemgå alle tre museers samlinger med henblik på kassation/udskillelse af genstande, som museerne selv, eller eventuelt andre kulturhistoriske museer, allerede har i rigt mål. 14

15 Den kritiske gennemgang af museets samlinger og efterfølgende udskillelse/kassation, vil reducere udgifter til magasinering og forbedre magasineringsforholdende for samlingerne som helhed. Formidling Formål og strategi Museets overordnede målsætning på formidlingsområdet er: At borgere og gæster har en nem adgang til at danne sig et overblik over byens historie; at formidlingen er fremadrettet og vedkommende; at den kan bruges i en dialog mellem borgere og beslutningstagere; og at borgerne inddrages i formidlingen; og at den sker alle de steder i Fredericia Kommune, hvor det er muligt. Formidling for særlige grupper Museerne i Fredericia har en ganske omfattende skoletjeneste, der varetager undervisning fast 2-3 dage om ugen, ofte fire dage ugentligt. Undervisningen er praktisk orienteret og indeholder dramapædagogiske træk. Skoletjenesten afholder lærerkurser, der forbereder lærerne på inddragelse i undervisningen samt giver lærerne praktiske færdigheder. Undervisningen varetages af museets egne undervisere. Der er afsat fast 2 årsværk til skoletjenesten, men museet råder over yderligere to ansatte, der beskæftiges i skoletjenesten efter behov. Alle museets undervisningsmaterialer er tilgængelige på nettet. Museet samarbejder med jævne mellemrum med etniske grupper om specialarrangementer. Museet er aktuelt involveret i et projekt med Fredericia Kommunes integrationskonsulent om at etablere et fortælleforum for forskellige etniske grupper om traditioner. Projektet er tænkt som et forarbejde til en større undersøgelse af integration via traditioner. Museet samarbejder med kommunens ældrecentre om byvandringer for kørestolsbrugere. Der er desuden gennemført et undervisningsforløb i socialpsykiatrien. Museet har en særlig strategi for erhvervslivet. Kulturarvsstyrelsen vurderer, at museet har en usædvanligt velfungerende skoletjeneste. Skoletjenesten tilbyder bl.a. en forbilledlig formidling af kulturarven til børn og unge på Kringsminde, Fredericia Kommunes museumsgård. Museet bør overveje at udvide sine formidlingstilbud med egentlige undervisningstilbud målrettet ungdomsuddannelserne. For at være relevante bør tilbuddene tilrettelægges i overensstemmelse med læseplaner og læringsmål på de forskellige klassetrin. Styrelsen opfordrer til, at museet indleder en dialog med gymnasiet og erhvervsskolerne om dette. Basisudstillinger Museets nuværende basisudstillinger åbnede i juli Her vises i grove træk Fredericias historie fra fristad og avlsbrugerby til moderne industriby. Principperne for tekstningen er toleddet: Dels en grundig informativ tekst, der skaber overblik over Fredericias historie, dels et resumé, der giver den ikke læselystne gæst et overblik over byens historie. Teksterne er oversat til tysk og engelsk. 15

16 Basisudstillingerne gennemgås ifølge museet hver januar måned af museumsinspektør og museumschef med henblik på korrektioner. Særudstillinger Hvert år produceres et antal særudstillinger. Museet har tradition for at tilgodese familier og har konkurrencer, skattejagter osv. i forbindelse med udstillinger. En tilbagevendende praksis er samarbejde med Middelfart Museum om særudstillinger. Museet har udarbejdet en liste over særudstillinger for perioden med angivelse af titler, emner og år. Det fremgår af listen, at museet i perioden har vist 19 særudstillinger. De fleste var produceret af museet selv. 13 af udstillingerne var tydeligt relateret til museets ansvarsområde: Integrationshistorie, fæstnings- og militærhistorie, industri- og håndværkshistorie samt landbohistorie. Anden formidling Museet har i 2008 gennemført: 5 historioteker (uformelle foredragsaftener med borgerinddragelse) 8 særlige arrangementer på Bymuseet og i Kongens Port 7 forskellige arrangementer på museumsgården Kringsminde 9 arrangementer på Volden 3 foredrag 11 byvandringer mm. Formidlingspublikationer Museet udgiver løbende formidlingspublikationer/foldere om byen, voldanlægget, museumshaven m.v. og i forbindelse med udstillinger. Med mellemrum udgiver museet også formidlingspublikationer om større og bredere emner f.eks. om kombinationen af kulturhistorie og naturhistorie. Museet udgiver årbogen Fredericiabogen, der formidler museets egne undersøgelser og forskning. Desuden udgiver museet et nyhedsbrev i papirform om Fredericia Vold. Formidling på internettet Museets hjemmeside er en del af kommunens hjemmeside, og den er derfor underlagt de regler for hjemmesider, som gælder for Fredericia Kommune. Fredericia Kommune har læsemaskiner tilknyttet hjemmesiden. Hjemmesiden følger reglerne for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed, og man har i en årrække har deltaget i IT- og Telestyrelsens projekt Bedst på Nettet med gode resultater. Museets formidling på internettet er koncentreret om museets kerneemner. Basisudstillingerne og særudstillingerne præsenteres på hjemmesiden, men museet ser det ikke som en afløsning for selve udstillingerne, da ikke al tekst- og billedmateriale lægges ind. Museet har to udstillinger, der udelukkende kan opleves på nettet. Museet har en strategi om at udvikle en børneklub med en stærk profil på hjemmesiden. I 2008 havde hjemmesiden ifølge museet unikke brugere. Siden giver mulighed for, at man kan kontakte museet på mail. En fastansat medarbejder opdaterer hjemmesiden mindst én gang om ugen. 16

17 Udvikling af museets formidling Museet drøfter kontinuerligt mulighederne for af at aktualisere kulturhistorien på nye måder, ikke bare i udstillinger og aktiviteter, men også via IT og undervisning. Et stort indsatsområde for museet i de kommende år bliver at få kulturhistorien sat i spil på sundheds-, ældre- og ungeområdet. I museets skoletjeneste har man i de senere år satset meget på udvikling af undervisningen hen imod en mere aktiv og inddragende undervisning. Det gøres blandt andet med inddragelse af dramakonsulent. Museet får jævnligt henvendelser fra borgere med forslag til nye arrangementer eller emner. Det afstedkommer jævnligt nye tiltag. PR-virksomhed og markedsføring Museet har et tæt samarbejde med Fredericia Kommunes kommunikationsafdeling, der bistår museet med PR-strategier ved større arrangementer. Alle arrangementer og nyheder beskrives i pressemeddelelser, der udsendes bredt i regionen. Med jævne mellemrum bringer tv, radio og internet indlæg om museets aktiviteter. Museet har en fast mødepraksis med Fredericia Dagblad, der ofte bringer nyheder om museet og dets aktiviteter, ligesom museet samarbejder med de husstandsomdelte gratisaviser. Det er flot, at museet har mange udadrettede aktiviteter, hvor f.eks. byen og Volden danner rammen om byvandringer. På den måde bringes museets virke uden for murene og ud i byrummet. Museets basisudstillinger afspejler ansvarsområdet. De præsenterer sig fint, men er traditionelt opbygget med tableauer og montrer. Museets særudstillingsvirksomhed er meget omfattende med cirka fem særudstillinger om året. Museet bør overveje at prioritere ressourcerne på færre udstillinger, der er tættere knyttet til museets ansvarsområde, og det der er helt særligt for Fredericia: Fæstningen og Fristaden. Færre særudstillinger vil også give museet mulighed for at bruge flere ressourcer på at kvalificere den forskning, der ligger til grund for formidlingen. Kulturarvsstyrelsens vurdering af museets formidling på internettet er vedlagt kvalitetsvurderingen som et særskilt bilag. Af vurderingen fremgår blandt andet, at museet bør skærpe sin profil på hjemmesiden og lade Museerne i Fredericia være den gennemgående overskrift. I forhold til PR og synlighed bør museet være opmærksom på, at museets hjemmeside må regnes for et af de vigtigste markedsførings-redskaber. Kulturarvsstyrelsens vurdering af museets formidling på internettet er vedlagt kvalitetsvurderingen som et særskilt bilag. 17

18 Publikum Særlige aktiviteter for foreninger m.v. Medlemmer af Fredericia Museums Venner tilbydes med mellemrum særlige arrangementer, ligesom de har gratis adgang til alle udstillinger. Medlemmer af Historisk Samfund for Østjylland, FDM, indehavere af DK-pas, Foreningen af danske turistchefer, Turistførerforeningen, Naturfredningsforeningen har gratis adgang til udstillingerne eller nedsat billetpris. Kiosk og café Museet har kun tilbud om drikke- og fødevarer ved særlige arrangementer eller i forbindelse med særudstillinger. Åbningstid og besøgstal Bymuseet har følgende åbningstider: Januar lukket Februar juni: tirsdag-søndag kl juni til 15. august: alle dage kl august til 1. januar: tirsdag kl Bymuseets samlede antal åbningstimer er per år. De forskellige særudstillingshuse har åbent onsdag, lørdag og søndag, når der vises særudstillinger. Fra 15. juni til 15. august er alle særudstillingshusene åbne onsdag, lørdag og søndag kl Museet havde besøgende i Det er 13,6 procent færre end i 2007, hvor besøgte museet ifølge Danmarks Statistik. I samme år er antallet af besøgende børn og unge under 18 år faldet svagt fra til Hvert fjerde år udarbejder Kultur- og Fritidsudvalget en kultur- og fritidspolitik for Fredericia Kommune. I den forbindelse interviewes en lang række borgere om deres holdninger og forventninger til kulturtilbuddene, herunder de museale. Museet gør en stor indsats for at tiltrække besøgende via en lang række forskellige aktiviteter. Mange af aktiviteterne foregår uden for museet og involverer andre grupper end de typiske museumsbrugere. Som nævnt har museet en meget velfungerende skoletjeneste. Museets åbningstider er mest velegnede for pensionister og skolebesøg. Når resultaterne af den nationale brugerundersøgelse foreligger i foråret 2010, bør museet kigge efter mulige barrierer mellem museet og brugerne, og om muligt gøre noget ved det. Bygninger og udendørsarealer Generel beskrivelse af bygningerne Bymuseet består af 8 bygninger, der alle stammer fra Fredericia og Omegn. Bygningernes alder er varierende, de ældste dele er fra 1700-årene, de yngste fra begyndelsen af 18

19 1900-årene. Bygningerne er dels bindingsværkshuse, dels træhuse herunder en åben tobakslade. Derudover har museet seks afdelinger i og omkring Fredericia, bl.a. Museumsgården Kringsminde opført i midten af 1800-årene, Bunkermuseet og Opsynsboligen ved Mosaisk begravelsesplads. Ejerforhold Fredericia kommune ejer alle de bygninger, som anvendes til museumsformål. Vedligeholdelsesforpligtelser Fredericia Kommune har desuden vedligeholdelsespligten på bygninger med den aftale, at museet selv foretager og finansierer den indvendige vedligeholdelse, mens Fredericia Kommunes ejendomsadministration varetager og finansierer den udvendige vedligeholdelse. Lokaleforhold Museet råder i alt over kvadratmeter. Fordelingen fremgår nedenfor. Areal i m² Er der Er klimastyring (ja/nej)? lysafskærmning (ja/nej)? Basisudstillinger Ca. 660 m 2 Nej Ja der Særudstillinger Ca. 250 m 2 Nej Nej Værksteder og laboratorier Ca. 110 m 2 Nej Nej Magasiner Ca m 2 Ja, visse steder Nej Kontorer Ca. 195 m 2 Besvares ikke Besvares ikke Velfærdslokaler Ca. 150 m 2 Besvares ikke Besvares ikke Café og Ca. 25 m 2 Besvares ikke Besvares ikke museumsbutik/kiosk Lager og garager Ca. 20 m 2 Besvares ikke Besvares ikke Museet finder generelt lokaleforholdene tilfredsstillende, men man er opmærksom på bygningernes begrænsninger mht. klimastyring, belysning, adgangsforhold og rummenes størrelser. Museets magasiner ligger meget spredt i forhold til hinanden. Udnyttelsesgraden i samtlige museets magasiner er så høj, at det i de senere år har været nødvendigt for museet også at inddrage et stort udstillingslokale til midlertidigt magasin. Museet arbejder for tiden med planer om en mere rationel udnyttelse af magasin-kapaciteten, hvilket indebærer en del omrokeringer i samlingerne. Museets bygninger afspejler hver især et stykke lokal kulturhistorie. Arrangementer på især Bymuseet, Bunkermuseet og Museumsgården Kringsminde får derfor en ekstra dimension på grund af omgivelserne. Som udstillingssteder og 19

20 administrationskontorer er de gamle bygninger derimod ikke velegnede. De er opført til andre formål, og det gør det vanskeligt at skabe moderne udstillinger, tidssvarende arbejdsmiljø og rationel drift. Dertil kommer vanskelige adgangsforhold for handicappede. Museet bør derfor overveje, om driften og vedligeholdelsen af en meget stor og i mange tilfælde nedslidt bygningsmasse står mål med indsatsen. Det er ikke tilfredsstillende, at ikke alle magasiner har klimastyring og lysafskærmning. I forbindelse med en eventuel fusion med Middelfart Museum og Museerne på Vestfyn bør man undersøge, hvordan der kan skabes en samlet løsning, der giver tidssvarende forhold for både administration, magasiner og udstillinger. Hvis planerne om etablering af et fæstningscenter på et tidspunkt realiseres, bør det undersøges, om et nyt fusioneret museum kunne få administration og udstillinger her. Sikring Tyverisikring: Museumsbygningernes meget forskellige placering, opbygning, indretning og udnyttelse afspejler sig ligeledes i bygningernes ydre skal. Selv om vinduer, porte, døre m.m. er forskellige, har de ifølge museet alle steder en standard, der forener forsvarlige sikkerhedsanordninger med bygningsdelenes naturlige fremtoning. Afhængigt af bygningernes betydning er nogle døre/porte forsynet med kraftige hængelåse og andre med indbyggede Ruko-låse. Særligt udsatte vinduer i museets udstilling af sølvtøj er forsynet med kraftige metalgitre. Museet vurderer, at der er en rimelig solid ramme om museets samlinger. Brandsikring: Da museets samlinger for en stor dels vedkommende er placeret i en række forskellige magasiner og udstillingsrum med indbyrdes stor afstand, udgør dette i sig selv en sektionering. Anvendelse af særlige branddøre er kun på tale visse steder, bl.a. på Museumsgården Kringsminde. Alle bygninger på hovedadressen er forsynet med et opdateret elektronisk brandalarmeringsanlæg. I museets lokaler er opstillet og ophængt forskellige former for brandslukningsudstyr anvist af Fredericia Brandvæsen, som ligeledes jævnligt kontrollerer udstyret. Der findes ikke brandalarmer i andre af museets udstillingsbygninger. På foranledning af Fredericia Brandvæsen har museet udarbejdet en beredskabsplan og værdiredningsplan, der opdateres løbende to gange årligt. I planen er nedskrevet instrukser og forholdsregler i tilfælde af brand, tyveri m.m. Opsyn: Særudstillingshusene er indrettet, så opsynspersonalet har et umiddelbart overblik over arealerne. I de permanente udstillinger er udstillingerne mere spredte, men dog således, at vagtpersonalet har et rimeligt overblik. Museets fast tilknyttede museumsværter får en grundig vejledning i de gældende udstillinger samt i bygningernes indretning, alarm- og tilkaldesystemer. 20

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

nmlkji nmlkj 60701 FMF Museerne i Fredericia museerne@fredericia.dk Jernbanegade 10 7000 Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer

nmlkji nmlkj 60701 FMF Museerne i Fredericia museerne@fredericia.dk Jernbanegade 10 7000 Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117036 Formularens ID: 494 Sendt til: museerne@fredericia.dk Sendt: 15-12-2010 11:26 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland

Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Baggrund og formål 1.1 Kommunalbestyrelserne i Randers,

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum 1 Ejerforhold, navn, art, status og adresse 1.1 Ringkøbing Skjern Museum er en selvejende institution. 1.2 Ringkøbing Skjern er et statsanerkendt

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse Tillægsdagsorden Byrådet Tid Onsdag den 16. december 2015 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse...1 1. 15/23687

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn og ejerforhold, art og status Museet for Søfart, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. 2 Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Historiker - 2080. April 2014. 2. FAGETS MÅL Formålet med historikerkursus er at bibringe kursisten viden, færdigheder og kompetencer for selvstændigt at kunne varetage enhedens

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum 2004 Endelig rapport. Museets handlingsplan modtaget 2. 12. 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Indhold

Læs mere

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler.

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler. Nærværende indsamlings- og dokumentationspolitik danner rammen for det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som Østsjællands Museum udfører indenfor rammerne af sin museale virksomhed. Indsamlings- og

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEET PÅ KOLDINGHUS... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere