Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger"

Transkript

1 Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden kvalitetsvurderingen 4 Evaluering af museets forskning 4 Udtalelse fra konservator eller Konserveringscenter 4 Museumsbesøg 5 Efter dialogmødet 5 Introduktion til spørgeramme 6 Spørgeramme 7 2

3 Introduktion til kvalitetsvurderinger Kulturarvsstyrelsen gennemfører hvert år en række kvalitetsvurderinger af landets statsanerkendte museer. Kvalitetsvurderingerne er led i styrelsens arbejde med at understøtte en fortsat udvikling på museerne og af det samlede danske museumsvæsen. Samtidig er kvalitetsvurderingerne en værdifuld mulighed for at give museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. En kvalitetsvurdering er en konstruktiv dialog mellem styrelsen og museet, hvor styrelsen i det omfang, der er behov herfor, vil yde rådgivning om museumsdriftens mange aspekter. Samtalen handler om museets faglige forpligtelser i henhold til museumsloven og om, hvorvidt museet generelt drives som en professionel virksomhed. Hvis museet ikke varetager sine opgaver tilstrækkelig kvalificeret, skal museet i samråd med Kulturarvsstyrelsen styrke sin opgavevaretagelse, så den lever op til museumsloven. Kvalitetsvurderingskonceptet Kulturarvsstyrelsen har et samlet koncept for kvalitetsvurderingerne af de statsanerkendte museer, der består af to dele: 1. Danske museer i tal : Kulturarvsstyrelsen indsamler årligt en række basisoplysninger om museets drift. 2. Kvalitetsvurderingsbesøgene: Kulturarvsstyrelsen udvælger hvert år, blandt andet på baggrund af oplysningerne i Danske museer i tal, en række museer til en dialog om museets drift. Dialogen tager udgangspunkt i nærværende spørgeramme med en række spørgsmål til museets virksomhed. Spørgerammen skal ikke besvares skriftligt, men i stedet være et værktøj til at styre dialogen på kvalitetsvurderingsmødet. Museet bør forberede sig på spørgsmålene i spørgerammen forud for kvalitetsvurderingsbesøget. 3

4 Kvalitetsvurderingsprocessen Inden kvalitetsvurderingen På baggrund af Danske museer i tal og Kulturarvsstyrelsens generelle billede af museernes virksomhed udvælges hvert år en række museer til kvalitetsvurdering. Museet skal sikre, at hovedtilskudsyder kan deltage i kvalitetsvurderingsmødet sammen med museets leder og bestyrelsesformand. Museets ledelse kan vælge også at indbyde flere medlemmer af bestyrelsen og andre medarbejdere til mødet. Som forberedelse til mødet vil Kulturarvsstyrelsen gennemgå museets årsberetning, regnskab, arbejdsplan og indberetning til Danske museer i tal. Publikationerne indsendes i tre eksemplarer. Hvis forskningen omfatter flere forskningsdiscipliner eksempelvis forhistorie og nyere tid eller naturhistorie og nyere tid, indsendes publikationerne i fem eksemplarer. Bemærk: De indsendte eksemplarer af publikationerne bliver ikke returneret, med mindre museet beder om det. Museets skal samtidig udarbejde en publikationsfortegnelse med angivelse af forfatter, titel, udgivelsesår og ISBN- nr. på de enkelte publikationer. Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om forfatterens relation til museet og museets økonomiske engagement i projektet. På de museer, hvor det er relevant, skal fortegnelsen opdele publikationerne i forhistorie, nyere tid, naturhistorie og kunsthistorie. Evaluering af museets forskning Som en del af kvalitetsvurderingen skal museets forskningspublikationer evalueres. Museet skal derfor indsende de forskningspublikationer, der er udarbejdet af museets medarbejdere, og som museet regner for at være en del af museets samlede forskningsvirksomhed i de seneste fire kalenderår. Fortegnelsen mailes til Udtalelse fra konservator eller konserveringscenter Museet skal forud for kvalitetsvurderingsbesøget indhente en skriftlig konserveringsfaglig bedømmelse af klima- og opbevaringsforhold i museets 4

5 udstillingslokaler og magasiner. Bedømmelsen skal indsendes til Kulturarvsstyrelsen forud for kvalitetsvurderingsmødet. fald vil styrelsens efterfølgende bede museet om supplerende skriftlig information. Museumsbesøg Kvalitetsvurderingsdialogen foregår på museet, hvor Kulturarvsstyrelsen sammen med museets leder og eventuelle andre medarbejdere først besigtiger museets lokaler fra udstillinger over kontorfaciliteter til magasiner og værksteder. Dette gælder også, hvis museet er fordelt på flere adresser. Derefter gennemføres på baggrund af spørgerammen en grundig samtale om museets virksomhed. Museets bestyrelsesformand og repræsentanter fra hovedtilskudsyder skal deltage i denne del af kvalitetsvurderingen. De er dog også velkomne til at deltage i besigtigelsen. I forbindelse med styrelsens besøg kan der vise sig emner, der skal belyses yderligere, eller som bedre egner sig til en kort skriftlig redegørelse. I så Efter dialogmødet Kulturarvsstyrelsen udarbejder en rapport på 5-10 sider, der tegner et helhedsbillede af museet. Rapporten sendes til gennemsyn for faktuelle fejl hos det kvalitetsvurderede museum. På baggrund af den endelige rapport skal museet inden for tre måneder tilkendegive, hvordan det vil følge op på rapportens anbefalinger. Kulturarvsstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. Museet skal efter ca. 12 måneder dokumentere opfølgningen. Når Kulturarvsstyrelsen har godkendt opfølgningen, er kvalitetsvurderingsprocessen afsluttet. Museet vil blive inviteret til et afsluttende møde i Kulturarvsstyrelsen. 5

6 Introduktion til spørgeramme På de følgende sider findes den spørgeramme, der er udgangspunkt for samtalen mellem museet og Kulturarvsstyrelsen, når styrelsen aflægger kvalitetsvurderingsbesøg på museet. Spørgerammen er opdelt i 14 kapitler med hvert sit tema. Hvert kapitel indledes så vidt muligt med brede, generelle spørgsmål. De bliver efterfulgt af spørgsmål af mere konkret og specifik karakter. Museet bedes forberede sig på spørgsmålene i spørgerammen inden kvalitetsvurderingsmødet. For ikke at belaste museet unødigt omfatter spørgerammen ikke informationer, som styrelsen kender fra vedtægter, regnskab, årsberetning, arbejdsplan og Danske museer i tal. 6

7 Spørgeramme til kvalitetsvurderinger 2010 Spørgerammens temaer: Arbejdsgrundlag 8 Samlingen 13 Registrering 15 Bevaring 18 Indsamling og udskillelse 20 Forskning 22 Formidling 24 Den faste kulturarv 27 Markedsføring 30 Bygninger og udendørsarealer 32 Administration 36 Bestyrelse 39 Medarbejdere 41 Økonomi 43 7

8 ARBEJDSGRUNDLAG Kulturarvsstyrelsen vil gerne drøfte museets vision og mission samt de samarbejder, som museet deltager i såvel formelle som uformelle. Formålet er at placere museets arbejde i det samlede museumsbillede og se i hvilket, omfang museet har faglige samarbejder med andre museer og vidensinstitutioner. Museets mission og vision Hvad er museets mission og vision? Til museets noter Hvor ofte og med hvem drøfter museet sin mission og vision? Hvordan arbejder museet med at skærpe sin faglige profil? Museets samarbejde med andre museer Hvilke museer har museet et formaliseret samarbejde med og på hvilke områder? Hvilke museer har museet et uformaliseret samarbejde med og på hvilke områder? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets samarbejde med andre museer? Står museets udbytte af samarbejde med andre museer i et rimeligt forhold til de ressourcer, som museet bruger på samarbejdet? 8

9 Gør museets sig overvejelser om sammenlægning med et eller flere museer? Hvis museet skulle søge om statsanerkendelse i dag, hvordan ville I så argumentere for museets plads i det danske museumslandskab? Varetager museet vedtægtsbestemte museumsfaglige opgaver i andre museers geografiske ansvarsområder? I så fald hvordan fungerer samarbejdet med de pågældende museer? Generelt om medlemskaber og samarbejder Hvilket udbytte har museet af samarbejdet med foreninger, organisationer og myndigheder set i forhold til museets ansvarsområde og strategi? Er udbyttet af medlemskaber af foreninger, organisationer og deltagelse i netværk rimeligt i forhold til de ressourcer, som museet bruger? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets medlemskaber af foreninger, organisationer og deltagelse i netværk? Hvordan vurderer museet hvilke samarbejder, foreninger og netværk, det skal indgå i? 9

10 Museumsfaglige foreninger, organisationer og netværk Hvilke museumsfaglige foreninger, organisationer og netværk er museet og dets medarbejdere medlemmer af? Hvilke fordele har museet haft af medarbejdernes evt. medlemskab af museumsfaglige foreninger, organisationer eller netværk? Har museets medarbejdere tillidsposter eller er bestyrelsesmedlemmer i museumsfaglige foreninger eller organisationer? Medlemskab af andre foreninger og organisationer Er museet og dets medarbejdere, som led i ansættelsesforholdet, medlemmer af andre foreninger og organisationer som for eksempel Danmarks Naturfredningsforening, bevaringsforeninger, oplysningsforbund, turistforeninger, erhvervsråd eller regionale råd? Hvilke fordele har museet haft af medarbejdernes evt. medlemskab af andre foreninger? Er museets medarbejdere bestyrelsesmedlemmer i de anførte foreninger og organisationer? 10

11 Samarbejde med universiteter og offentlige myndigheder Hvilke netværk og samarbejdsprojekter med universiteter og forskningsinstitutioner deltager museet i? Hvilke samarbejdsprojekter med offentlige myndigheder deltager museet i? Internationale samarbejder og netværk Hvilke internationale samarbejdspartnere har museet? Hvad består samarbejdet i? Hvad er resultaterne? Har museet en strategi på det internationale område? Hvad er strategien i givet fald? Deltagelse i faglige konferencer, kongresser m.v. Har medarbejderne deltaget i konferencer og kongresser i de seneste fire kalenderår? Hvad er museets udbytte af medarbejdernes deltagelse? Museumsforeninger Har museet en museumsforening? I så fald hvordan vurderes forenings betydning for museets virksomhed? 11

12 Står museets arbejde med museumsforeningen i rimeligt forhold til den betydning, foreningen har for museet? 12

13 SAMLINGEN Museets samling er værker, genstande, fotos, tegninger, arkivalier mv., som museet har indsamlet med henblik på at dokumentere sit ansvarsområde. Samlingen omfatter kun materiale, som er museets ejendom. Indhold i tilknyttede lokalhistoriske arkiver er kun en del af museets samling og dermed omfattet af museumslovens bestemmelser såfremt museet formelt har besluttet det. Generel beskrivelse af samlingen Er museets samling geografisk, tidsmæssigt og sagligt dækkende i forhold til museets ansvarsområde? Til museets noter Hvilke geografiske, tidsmæssige og saglige områder er repræsenteret i samlingerne? Beskriv eventuelle mangler og underbelyste områder i samlingen. Eventuelle klausuler i forbindelse med samlingen eller dele heraf Er der dele af museet samlinger, som er klausuleret? Hvad er i givet fald baggrunden for klausulerne? Deponeringer og udlån til andre museer, institutioner eller private Beskriv arten og omfanget af museets udlån og deponeringer? 13

14 Hvilke regler og retningslinjer har museet for udlån og uddeponering? Deponeringer og indlån fra andre museer, institutioner eller private Hvilke regler og retningslinjer har museet for inddeponering og indlån? Beskriv arten og omfanget af museets deposita og indlån? Samlingens tilgængelighed Er dele af samlingen tilgængelige i åbne magasiner? Hvilke principper og praksis følger museet med hensyn til at sikre samlingens tilgængelighed for forskere og andre eventuelle brugere? 14

15 REGISTRERING Registrering består i systematisk at indføre faglig og praktisk information om samlingen i museets samlingsdatabase. Registrering har til hensigt at sikre, at de enkelte værker og genstande til hver en tid kan genfindes sammen med de faglige begrundelser for erhvervelsen. Generel beskrivelse af museets registrering Er museets samling velregistreret? Til museets noter Står de ressourcer, som museet bruger på registrering, i rimeligt forhold til museets arbejde med indsamling, bevaring, forskning og formidling? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets registrering? Museets praksis for registrering Hvordan sikrer museet, at de faglige synsvinkler, der bærer museets forskning og ligger til grund for indsamlingen, afspejles i registreringen? - Nævn to konkrete eksempler på, hvordan faglige synsvinkler har sat sig spor i registreringen. Hvilke nedskrevne retningslinjer har museet for samlingens ordning, registrering, magasinering og revision (svindkontrol)? 15

16 Hvordan sikrer museet sig, at det kan dokumentere ejerskab til modtagne museumsgenstande? Beskriv museets protokol- og registreringssystem for samlingen. Hvordan registrerer museet informationer, der er fremkommet i forbindelse med kapitel 8 arbejdet Hvor lægger museet snittet mellem administrativ journalisering og faglig samlingsregistrering? Har museet dokumenteret samlingens historik, herunder evt. tidligere registreringspraksis og gamle nummersystemer? Hvilke uddannelsesmæssige kompetencer har de medarbejdere, der varetager museets registrering? Benytter museet Regin til daglig registrering? - Hvis ikke, redegør da for hvilket samlingsregistreringssystem, der benyttes, og for hvilke rutiner museet har for backup og opdateringer? Er registreringen af museets samling fordelt over flere it-systemer? - I bekræftende fald hvilke og hvorfor? 16

17 Hvilke procedurer har museet for indberetning til de centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger, Kunstindeks Danmark og Fund og Fortidsminder? Gør rede for fremdriften i indberetningerne i forhold til museets handleplan for indberetning. 17

18 18

19 BEVARING Bevaring omfatter museets opbevaring, sikring, tilsyn og konservering af samlingerne. Arbejdet har til hensigt at sikre bevaringen af samlingen med henblik på dens fortsatte tilgængelighed og værdi for forskning og formidling. Generelle resultater af museets bevaringsindsats Beskriv samlingernes bevaringstilstand og eventuelle mangler. Til museets noter Står de ressourcer museet bruger på bevaring i rimeligt forhold til museets arbejde med indsamling, registrering, forskning og formidling? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets bevaring? Konserveringsfaciliteter og kompetencer Har museet egne konserveringsfagligt uddannede medarbejdere? - Hvis nej, hvem udfører da museets konserveringsopgaver? Udfører museet konserveringsopgaver for andre? Hvor stort er omfanget i så fald? Er der tale om rekvireret arbejde? Tilsyn med egne samlinger Har museet en handlingsplan for bevaring og konservering? 19

20 Hvem varetager det konserveringsmæssige tilsyn med museets samlinger? Hvor hyppigt fører museet tilsyn med sine deposita i ikke-museale institutioner? Fører museet tilsyn med andres samlinger, monumenter o. lign.? Redegør i så fald for arten og omfanget af tilsynet? Er der tale om rekvireret arbejde? 20

21 INDSAMLING OG UDSKILLELSE Indsamling er museets systematiske accession. Accessionen finder sted inden for museets ansvarsområde og er uddybende beskrevet i en indsamlingsplan. Indsamling skal som hovedregel finde sted som led i museets forskning. Udskillelse er den reduktion af samlingen, museet gennemfører for at fokusere bevaringsarbejdet på de dele af samlingen, der er relevante i forhold til forskning i og formidling af ansvarsområdet. Generel beskrivelse af museets indsamling Hvordan afspejler museets bevaring, forskning og formidling sig i museets indsamling? Til museets noter Står de ressourcer museet bruger på indsamling i rimeligt forhold til museets arbejde med bevaring, registrering, forskning og formidling? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets indsamling? Museets indsamling Hvilke nedskrevne retningslinjer har museet for modtagelse og optagelse af værker og genstande i samlingen? Begrund accession af væsentlige genstande eller kunstværker, der er tilgået samlingen i det seneste kalenderår. 21

22 Begrund eventuel accession af genstande eller kunstværker, som er tilgået samlingen ved passiv indsamling det seneste kalenderår. Begrund eventuel accession af genstande eller kunstværker uden relation til museets ansvarsområde, som er tilgået samlingen det seneste kalenderår? Udskillelse fra museets samlinger Hvilke nedskrevne retningslinjer har museet for udskillelse af genstande og kunstværker fra museets samling? Begrund eventuel udskillelse af genstande eller kunstværker fra samlingen inden for de seneste fire kalenderår? Til hvilke formål er genstandene udskilt? Hvad er omfanget af genstande eller kunstværker, der er udskilt? Har museet genstande eller kunstværker i samlinger, som burde udskilles? Forklar i givet fald hvorfor. 22

23 FORSKNING Forskning er videnskabelige undersøgelser baseret på en faglig (kunsthistorisk, historisk, etnologisk, arkæologisk eller naturhistorisk) problemstilling. Der er en glidende overgang mellem rutineprægede dokumentationsopgaver i den ene ende af skalaen og videnskabelige afhandlinger med peer-review i den anden ende. Et projekt kan kun henregnes til museets forskning, hvis museets medarbejdere er involveret i arbejdet, og museet er økonomisk engageret i projektet. Generel beskrivelse af museets forskning Hvad er resultatet af museets forskning? Til museets noter Hvordan afspejles museets forskning i museets indsamling, registrering, bevaring og formidling? Nævn to konkrete eksempler på, hvordan museets forskning har haft betydning for de øvrige museumsopgaver. Står de ressourcer museet bruger på forskning i rimeligt forhold til museets arbejde med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets forskning? Hovedlinjerne i museets forskningsvirksomhed og museets videnskabelige profil Har museet gjort sig overvejelser om konsekvenserne af Kulturministeriets nye forskningsstrategi? 23

24 Har museet en nedskrevet forskningsstrategi? Hvilken evalueringspraksis benytter museet i forbindelse med forskningsprojekter? Hvilke dele af museets ansvarsområde har museet prioriteret at forske i? Begrund denne prioritering. Har museet medarbejdere, som er blevet forskerbedømt? Har museet en kompetenceudviklingsstrategi med henblik på at få flere forskere bedømt? Har museet forskere, Ph.d.- eller specialestuderende tilknyttet ad hoc til konkrete projekter? Hvilke eksterne forskningstræk har museet haft på sine samlinger og forskningsprojekter? 24

25 FORMIDLING Formidling er den proces, hvor museet systematisk bringer sin faglige viden og sine samlinger i spil i forhold til sine brugere. Museets formidling omfatter museets udstillinger, aktiviteter uden for museet, museets publikationer og virtuelle formidling. Generelt om museets formidling Hvordan afspejler museets formidlingsaktiviteter sig i museets arbejde med indsamling, registrering, bevaring og forskning? Nævn to eksempler. Til museets noter Står de ressourcer museet bruger på formidling i rimeligt forhold til museets arbejde med indsamling, registrering, bevaring og forskning? Hvordan vægter museet sine ressourcer i forhold til de permanente udstillinger, særudstillinger og internetformidling mv.? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets formidling? Hvad er museets målsætning for formidling? Hvilken evalueringspraksis benytter museet i forbindelse med formidlingsprojekter? 25

26 Brugergrupper Hvordan anvender museet resultaterne af den nationale brugerundersøgelse? Har museet særlige aktiviteter eller planer om tiltag for at nå nye og underrepræsenterede grupper af besøgende? Udstillinger Hvordan afspejler udstillingerne museets ansvarsområde? Hvordan sikrer museet, at basisudstillingerne løbende bliver opdateret med ny viden og resultaterne af museets forskning? Har museet udlånt egne udstillinger? Har museet medvirket ved udstillinger uden for museet? Digital formidling Hvordan indgår den digitale formidling i museets samlede museumsstrategi? Hvilke digitale formidlingsformer arbejder museet med? Anden formidling Hvordan formidler museet i øvrigt? 26

27 Formidlingskompetence Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har de medarbejdere, der varetager museets henholdsvis analoge og digitale formidling? Hvordan udveksler museet erfaringer om formidling med andre kulturinstitutioner? Hvilke partnerskaber og faglige netværk om formidling deltager museets medarbejdere i? 27

28 DEN FASTE KULTURARV Den faste kulturarv er i denne sammenhæng først og fremmest fortidsminder, bygninger, anlæg og kulturmiljøer. Museet skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne arbejde for at væsentlig kulturarv i kulturlandskabet sikres og bevares for eftertiden. Samarbejde om planlægning Hvordan fungerer dialogen og samarbejdet med kommunen/kommunerne i ansvarsområdet? Til museets noter Er samarbejdet formaliseret? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets samarbejde med kommunen/kommunerne? Har museet indflydelse på kommuneplaner, lokalplaner og fysisk planlægning i øvrigt? Nævn nogle konkrete eksempler på museets indflydelse. Står museets arbejdsindsats inden for museumslovens kapitel 8 i rimeligt forhold til de ressourcer, som museet anvender på indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling? 28

29 Samarbejdet med kommunale råd og udvalg Er museet repræsenteret i kommunale råd og udvalg, der arbejder med bevaring af den faste kulturarv? Har kommunen/kommunerne i ansvarsområdet eventuelt sammen med andre kommuner nedsat et lokalt kulturmiljøråd? Deltager museet i så fald i rådets arbejde? Andre samarbejdsparter Hvordan samarbejder museet med lokale bevaringsforeninger, amatørarkæologiske foreninger og lignende? Hvordan samarbejder museet med By og Landskabsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og andre statslige styrelser om bevaring af den faste kulturarv? Forholdet til bygherrer I hvor mange tilfælde er museet gået i dialog med bygherrer om friholdelse af arealer med fortidsminder? I hvor mange tilfælde har dialogen resulteret i, at arealer med fortidsminder friholdes? Hvor tit standser museet anlægsarbejder? 29

30 Har museet en nedskrevet strategi for samarbejdet med private og kommunale bygherrer? Beskriv strategien. Bevaring af den faste kulturarv Beskriv museets arbejde med dyrknings- eller erosionstruede lokaliteter. I hvor mange tilfælde udfører museet udgravning af sådanne lokaliteter? Hvor mange udgravninger gennemfører museet for henholdsvis egne midler og for offentlige midler? Har museet medvirket ved udarbejdelsen af plejeplaner for fredede fortidsminder? Beskriv museets arbejde med den faste kulturarv indenfor nyeres tids kulturhistorie herunder eventuel dokumentation af nedrivningstruede bygninger og bevaringsværdige kulturmiljøer i landskabet. 30

31 MARKEDSFØRING Markedsføring er en del af museets professionelle virke. Markedsføringen giver et billede af, hvordan museet forsøger at nå ud til eksisterende og nye brugere. Kulturarvsstyrelsen interesserer sig for emnet, fordi det er vigtigt, at museet er en aktiv deltager i debatten om kulturarv som en ressource. Generelt om museets markedsføring Beskriv hovedlinjerne i museets markedsføring. Til museets noter Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets markedsføring? Står den indsats museet lægger i markedsføringen mål med resultaterne? Hvordan måler museet resultaterne? Har museet en nedskrevet markedsføringsstrategi eller markedsføringsplan? Åbningstid, museumsbutik og cafévirksomhed Hvornår holder museets forskellige afdelinger åbent? Hvordan indgår en eventuel museumsbutik og cafévirksomhed i museets markedsføringsstrategi? 31

32 Hvordan er en eventuel museumsbutikken og cafévirksomhed økonomisk organiseret i forhold til museets samlede økonomi? I hvilket omfang har museet indgået strategiske samarbejder med andre institutioner og virksomheder om markedsføring? I hvilket omfang har museet billetfællesskab med andre museer og institutioner? I hvilket omfang har museet indgået rabataftaler med turistorganisationer, rejseoperatører, avisklubber og lignende? I hvilket omfang har museet indgået særlige rabataftaler med venneforeninger og sponsorer? Hvilke rabataftaler resulterer i flest brugere? Hvilke konkurrenter andre museer, oplevelsescentre m.fl. har museet i lokalområdet? Hvilke aktiver har museet i denne konkurrence? 32

33 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER Museets bygninger og udendørsarealer er den fysiske ramme om museets aktiviteter og samlinger, men det er også ofte kostbare rammer, der kan binde store dele af museets ressourcer. Kulturarvsstyrelsen tager dette punkt op i dialogen for at sikre, at museets ressourcer bliver udnyttet optimalt. Generelt om bygninger og udendørsarealer Hvordan vurderer museet bygningernes egnethed som ramme om et moderne museum? Til museets noter Hvor har museet bygninger? Hvilken alder og karakter har bygningerne? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets bygninger? Beskriv museets udendørsarealer, størrelse og brug. Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets udendørsarealer? Hvem ejer bygninger og udendørsarealer? Hvem har vedligeholdelsespligten? 33

34 Er der betingelser knyttet til eventuelle lejemål, eller er der andre aftaler vedrørende lejemålenes brug, herunder opsigelsesvarsel. Er museets bygninger omfattet af bygningsfredning? Udstillingslokaler Giver udstillingslokalerne mulighed for en repræsentativ formidling af ansvarsområdet? Opfylder udstillingslokalerne de basale bevaringskrav? Opfylder udstillingslokalerne basale krav om handicapvenlighed? Magasiner og værksteder Hvordan er magasinernes udnyttelsesgrad og adgangsforhold? Opfylder magasinerne de basale bevaringskrav med hensyn til klimaforhold, rørføring, rengøring o.s.v.? Opfylder værksteder og øvrige arbejdsrum kravene i arbejdsmiljølovgivningen? 34

35 Sikring Udgør museets ydervægge, vinduer, døre og låse en tilstrækkeligt solid ramme om museets samlinger? Er museets bygninger sektioneret med brandvægge og branddøre mellem sektionerne? Er der regelmæssig kontrol af museets brand- og tyverisikringsinstallationer og -udstyr? Har museet en god brandpræventiv hygiejne samt regler for brandfarligt arbejde? Giver museets udstillingsopbygning en rimelig beskyttelse mod beskadigelse og tyveri af museets genstande? Har museet en sikringsmæssig tilfredsstillende dækning af udstillingsarealerne ved opsyn eller videoovervågning? Hvilken uddannelse har de medarbejdere, der fører opsyn med museet? Er uddannelsesniveauet tilfredsstillende? 35

36 Har museet skriftlige instrukser for opsyn og om forholdsregler imod og i tilfælde af brand, tyveri og vandskade? Har museet instrukser for tømning af museet for gæster ved lukketid? 36

37 ADMINISTRATION Effektiv administration er en forudsætning for fuld udnyttelse af museets faglige potentialer. Derfor interesserer det Kulturarvsstyrelsen at drøfte aspekter af museets administration. Administrativ journal/administrativt arkiv Hvordan er museets administrative journalsystem og arkiv opbygget? Til museets noter Hvordan skelner museet mellem sager, der skal registreres i det administrative arkiv og museumssager, der skal registreres i museets faglige samlingsregister? Hvordan journaliserer museet opgaver, der vedrører kapitel-8-arbejdet? Regnskab Har museet en regnskabsinstruks eller andre nedskrevne anvisninger på de regnskabsmæssige procedurer og ansvarsfordelinger? Hvem varetager museets bogholderi og udarbejder periode- og årsregnskab? Løn- og medarbejderadministration Hvornår har museet senest kontrolleret, at medarbejdernes ansættelses-, løn- og pensionsforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomster? 37

38 Hvem varetager museets lønadministration? Forsikringer Hvordan har museet forsikret bygninger, samlinger, materiel og medarbejdere? Hvornår har museet sidst foretaget en gennemgang af forsikringssummer og -dækning? It-drift Hvordan bliver museets it-udstyr vedligeholdt og it-driften opdateret? Hvordan får museet løst it-problemer? Hvordan har museet sikret sig back-up funktioner? Følger museet en nedskrevet sikkerhedsinstruks - for eksempel DS 484? Hvilke kompetencer har museets medarbejdere med hensyn til it-drift? Hvem opdaterer museets hjemmeside? 38

39 Andet materiel og inventar Har museet det nødvendige udstyr, inventar og materiel for at varetage museets ansvarsområde og opgaver? Hvilket udstyr, inventar og materiel mangler museet i givet fald? 39

40 BESTYRELSE Bestyrelsen har det overordnede ansvar for museet. Samtidig er bestyrelsen museets ansigt udadtil og et vigtigt element i museets lokale og nationale forankring. På den baggrund ønsker Kulturarvsstyrelsen at drøfte museets synspunkter på bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen generelt Hvilken rolle spiller bestyrelsen/forretningsudvalget i den daglige drift og for museets udvikling Til museets noter Beskriv styrker og svagheder i samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige leder Bestyrelsens sammensætning Hvis bestyrelsen har et formelt forretningsudvalg, oplys da sammensætningen og den formelle kompetencefordeling mellem bestyrelse og forretningsudvalg. Hvordan sikrer museet en relevant sammensætning af bestyrelsen med hensyn til kompetencer? 40

41 Bestyrelsesarbejdet Hvilket introduktionsprogram har museet for nye bestyrelsesmedlemmer? Bliver de introduceret til eksempelvis museumsloven, museumsbekendtgørelsen og ICOM s etiske regler? Hvornår har bestyrelsen sidst haft en generel drøftelse af museets rolle og opgaver, herunder af museets ressourcemæssige dispositioner? Hvilke strategiske initiativer eller beslutninger har bestyrelsen truffet for at styrke museets rolle i lokalsamfundet? Fører bestyrelsen dialog med hovedtilskudsyder om dennes forventninger til museet? 41

42 MEDARBEJDERE Det påhviler museets ledelse at sikre at, museets medarbejderstab til hver en tid er tilpasset den aktuelle opgavevaretagelse. Kulturarvsstyrelsen ønsker at drøfte, hvordan museet sørger for, at der er overensstemmelse mellem medarbejdernes kompetencer og museets konkrete opgaver. Generelt om museets bemanding Beskriv styrker og svagheder ved museets bemanding Til museets noter Står museets bemanding, sammensætning og kvalifikationer i rimeligt forhold til museets opgaver? Er der opgaver, som museet svigter pga. manglende medarbejdere? Hvilke opgaver varetager en evt. frivillig arbejdskraft? Hvad er lederens uddannelsesmæssige baggrund og ansættelsestidspunkt? Hvem varetager funktionen som stedfortræder? Efter- og videreuddannelse Beskriv museets politik og praksis for efter- og videreuddannelse af de forskellige medarbejdergrupper? 42

43 Hvornår har museets leder senest gennemgået museumsloven, museumsbekendtgørelsen og ICOM s etiske regler med museets medarbejdere? Hvornår har museets leder sidst drøftet museets vision, mission og strategier med museets medarbejdere? 43

44 ØKONOMI Et museum bør kunne dokumentere, at institutionen er økonomisk bæredygtig. Kulturarvsstyrelsen er interesseret i at drøfte, hvorvidt museet opfatter sig som en bæredygtig institution. Museets driftsgrundlag Hvordan vurderer museet selv sin økonomiske situation? Til museets noter Er der årlige budgetforhandlinger med de enkelte kommuner om tilskud og forventninger til ydelser? Administrative aftaler med hovedtilskudsyder Har museet indgået administrative driftsaftaler med hovedtilskudsyder? Redegør for resultatkontrakter, virksomhedsplaner, virksomhedskontrakter, driftsaftaler og lignende. Hvad er baggrunden for aftalernes indgåelse? Ikke-offentlige tilskud Har samme ikke-offentlige kilde har ydet tilskud i mere end ét år? Hvis dele af tilskuddet har været øremærket til særlige formål, hvad er da 44

45 formålet? Er der fonde tilknyttet museet eller fonde, hvis formål det er at støtte museet? Hvilke formål kan fondene da støtte? Har museet indgået aftaler med sponsorer eller andre private tilskudsydere? I så fald, hvad er aftalernes indhold? Den fremtidige udvikling i museets tilskud Har museet kendskab til en ændret udvikling i tilskuddene fra offentlige og ikke-offentlige kilder? Museets forpligtigelser ved fast ejendom Kompenseres museet særskilt for varetagelse af hel eller delvis vedligeholdelsespligt på bygninger og udendørs arealer, som ejes af kommunen? Hvis museet har fredede bygninger, som ejes af kommunen, oplys da i hvilket omfang kompensationen for vedligeholdelsesforpligtigelsen er knyttet til disse bygninger. Har museet afholdt særlige vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifter på de fredede bygninger i de seneste fire år? 45

46 Foreligger der handlingsplaner for de fredede bygningers vedligeholdelse med tilhørende økonomisk overslag? Har museet gennemført nybyggeri i de seneste fire år? Oplys da byggeriets formål, finansiering og afledte driftsudgifter. Har museet særlige driftsudgifter i forbindelse med bygninger og udendørsarealer? 46

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016 NOTAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Januar 2016 INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG 1 Navn og ejerforhold, art og status Museets navn er Museum Skanderborg. 1.1Museum Skanderborg Museum Skanderborg er et selvejende, statsanerkendt

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Arbejdsgrundlag... 6 Organisation & ledelse... 7 Ressourcer

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEUM SØNDERJYLLAND... 4 Nøgletal i 2014... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27.

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum 2004 Endelig rapport. Museets handlingsplan modtaget 2. 12. 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Indhold

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum 1 Ejerforhold, navn, art, status og adresse 1.1 Ringkøbing Skjern Museum er en selvejende institution. 1.2 Ringkøbing Skjern er et statsanerkendt

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEET PÅ KOLDINGHUS... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne.

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne. Side 1 af8 DANSKE MUSE ER I TAL Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 Klilbenhavn V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning K U L TU R 1\ R V Du kan fa vejledende

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND Museum Midtjyllands vedtægter udskrevet 09-09-2015. Side 1 af 9 Administration: Museum Midtjylland c/o Herning Museum, Museumsgade 32,7400 Herning, tlf. 9626-1900, herningmuseum@museummidtjylland.dk,

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 FURESØ MUSEER... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 2 DANSKE MUSEER I TAL INDHOLD INDHOLD Indledning 3 Museumslandskabet 4 Statslige og statsanerkendte museer i 2010 4 Økonomi 4 Museet som organisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND cvr-nr. 2679 3351 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Bilag: 1) Udtalelse fra Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie om Museum Amagers forskningspublikationer 23

Bilag: 1) Udtalelse fra Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie om Museum Amagers forskningspublikationer 23 1 Indhold Indhold 2 Introduktion til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen af Museum Amager 5 Museum Amager 6 Samlinger, arkiver og bibliotek 7 Indsamling, erhvervelser,

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn og ejerforhold, art og status Museet for Søfart, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM

VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Institutionens navn er: Danmarks Tekniske Museum. 1.2 Danmarks Tekniske Museum er en selvejende institution. Museets hjemsted

Læs mere