Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger"

Transkript

1 Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden kvalitetsvurderingen 4 Evaluering af museets forskning 4 Udtalelse fra konservator eller Konserveringscenter 4 Museumsbesøg 5 Efter dialogmødet 5 Introduktion til spørgeramme 6 Spørgeramme 7 2

3 Introduktion til kvalitetsvurderinger Kulturarvsstyrelsen gennemfører hvert år en række kvalitetsvurderinger af landets statsanerkendte museer. Kvalitetsvurderingerne er led i styrelsens arbejde med at understøtte en fortsat udvikling på museerne og af det samlede danske museumsvæsen. Samtidig er kvalitetsvurderingerne en værdifuld mulighed for at give museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. En kvalitetsvurdering er en konstruktiv dialog mellem styrelsen og museet, hvor styrelsen i det omfang, der er behov herfor, vil yde rådgivning om museumsdriftens mange aspekter. Samtalen handler om museets faglige forpligtelser i henhold til museumsloven og om, hvorvidt museet generelt drives som en professionel virksomhed. Hvis museet ikke varetager sine opgaver tilstrækkelig kvalificeret, skal museet i samråd med Kulturarvsstyrelsen styrke sin opgavevaretagelse, så den lever op til museumsloven. Kvalitetsvurderingskonceptet Kulturarvsstyrelsen har et samlet koncept for kvalitetsvurderingerne af de statsanerkendte museer, der består af to dele: 1. Danske museer i tal : Kulturarvsstyrelsen indsamler årligt en række basisoplysninger om museets drift. 2. Kvalitetsvurderingsbesøgene: Kulturarvsstyrelsen udvælger hvert år, blandt andet på baggrund af oplysningerne i Danske museer i tal, en række museer til en dialog om museets drift. Dialogen tager udgangspunkt i nærværende spørgeramme med en række spørgsmål til museets virksomhed. Spørgerammen skal ikke besvares skriftligt, men i stedet være et værktøj til at styre dialogen på kvalitetsvurderingsmødet. Museet bør forberede sig på spørgsmålene i spørgerammen forud for kvalitetsvurderingsbesøget. 3

4 Kvalitetsvurderingsprocessen Inden kvalitetsvurderingen På baggrund af Danske museer i tal og Kulturarvsstyrelsens generelle billede af museernes virksomhed udvælges hvert år en række museer til kvalitetsvurdering. Museet skal sikre, at hovedtilskudsyder kan deltage i kvalitetsvurderingsmødet sammen med museets leder og bestyrelsesformand. Museets ledelse kan vælge også at indbyde flere medlemmer af bestyrelsen og andre medarbejdere til mødet. Som forberedelse til mødet vil Kulturarvsstyrelsen gennemgå museets årsberetning, regnskab, arbejdsplan og indberetning til Danske museer i tal. Publikationerne indsendes i tre eksemplarer. Hvis forskningen omfatter flere forskningsdiscipliner eksempelvis forhistorie og nyere tid eller naturhistorie og nyere tid, indsendes publikationerne i fem eksemplarer. Bemærk: De indsendte eksemplarer af publikationerne bliver ikke returneret, med mindre museet beder om det. Museets skal samtidig udarbejde en publikationsfortegnelse med angivelse af forfatter, titel, udgivelsesår og ISBN- nr. på de enkelte publikationer. Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om forfatterens relation til museet og museets økonomiske engagement i projektet. På de museer, hvor det er relevant, skal fortegnelsen opdele publikationerne i forhistorie, nyere tid, naturhistorie og kunsthistorie. Evaluering af museets forskning Som en del af kvalitetsvurderingen skal museets forskningspublikationer evalueres. Museet skal derfor indsende de forskningspublikationer, der er udarbejdet af museets medarbejdere, og som museet regner for at være en del af museets samlede forskningsvirksomhed i de seneste fire kalenderår. Fortegnelsen mailes til Udtalelse fra konservator eller konserveringscenter Museet skal forud for kvalitetsvurderingsbesøget indhente en skriftlig konserveringsfaglig bedømmelse af klima- og opbevaringsforhold i museets 4

5 udstillingslokaler og magasiner. Bedømmelsen skal indsendes til Kulturarvsstyrelsen forud for kvalitetsvurderingsmødet. fald vil styrelsens efterfølgende bede museet om supplerende skriftlig information. Museumsbesøg Kvalitetsvurderingsdialogen foregår på museet, hvor Kulturarvsstyrelsen sammen med museets leder og eventuelle andre medarbejdere først besigtiger museets lokaler fra udstillinger over kontorfaciliteter til magasiner og værksteder. Dette gælder også, hvis museet er fordelt på flere adresser. Derefter gennemføres på baggrund af spørgerammen en grundig samtale om museets virksomhed. Museets bestyrelsesformand og repræsentanter fra hovedtilskudsyder skal deltage i denne del af kvalitetsvurderingen. De er dog også velkomne til at deltage i besigtigelsen. I forbindelse med styrelsens besøg kan der vise sig emner, der skal belyses yderligere, eller som bedre egner sig til en kort skriftlig redegørelse. I så Efter dialogmødet Kulturarvsstyrelsen udarbejder en rapport på 5-10 sider, der tegner et helhedsbillede af museet. Rapporten sendes til gennemsyn for faktuelle fejl hos det kvalitetsvurderede museum. På baggrund af den endelige rapport skal museet inden for tre måneder tilkendegive, hvordan det vil følge op på rapportens anbefalinger. Kulturarvsstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. Museet skal efter ca. 12 måneder dokumentere opfølgningen. Når Kulturarvsstyrelsen har godkendt opfølgningen, er kvalitetsvurderingsprocessen afsluttet. Museet vil blive inviteret til et afsluttende møde i Kulturarvsstyrelsen. 5

6 Introduktion til spørgeramme På de følgende sider findes den spørgeramme, der er udgangspunkt for samtalen mellem museet og Kulturarvsstyrelsen, når styrelsen aflægger kvalitetsvurderingsbesøg på museet. Spørgerammen er opdelt i 14 kapitler med hvert sit tema. Hvert kapitel indledes så vidt muligt med brede, generelle spørgsmål. De bliver efterfulgt af spørgsmål af mere konkret og specifik karakter. Museet bedes forberede sig på spørgsmålene i spørgerammen inden kvalitetsvurderingsmødet. For ikke at belaste museet unødigt omfatter spørgerammen ikke informationer, som styrelsen kender fra vedtægter, regnskab, årsberetning, arbejdsplan og Danske museer i tal. 6

7 Spørgeramme til kvalitetsvurderinger 2010 Spørgerammens temaer: Arbejdsgrundlag 8 Samlingen 13 Registrering 15 Bevaring 18 Indsamling og udskillelse 20 Forskning 22 Formidling 24 Den faste kulturarv 27 Markedsføring 30 Bygninger og udendørsarealer 32 Administration 36 Bestyrelse 39 Medarbejdere 41 Økonomi 43 7

8 ARBEJDSGRUNDLAG Kulturarvsstyrelsen vil gerne drøfte museets vision og mission samt de samarbejder, som museet deltager i såvel formelle som uformelle. Formålet er at placere museets arbejde i det samlede museumsbillede og se i hvilket, omfang museet har faglige samarbejder med andre museer og vidensinstitutioner. Museets mission og vision Hvad er museets mission og vision? Til museets noter Hvor ofte og med hvem drøfter museet sin mission og vision? Hvordan arbejder museet med at skærpe sin faglige profil? Museets samarbejde med andre museer Hvilke museer har museet et formaliseret samarbejde med og på hvilke områder? Hvilke museer har museet et uformaliseret samarbejde med og på hvilke områder? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets samarbejde med andre museer? Står museets udbytte af samarbejde med andre museer i et rimeligt forhold til de ressourcer, som museet bruger på samarbejdet? 8

9 Gør museets sig overvejelser om sammenlægning med et eller flere museer? Hvis museet skulle søge om statsanerkendelse i dag, hvordan ville I så argumentere for museets plads i det danske museumslandskab? Varetager museet vedtægtsbestemte museumsfaglige opgaver i andre museers geografiske ansvarsområder? I så fald hvordan fungerer samarbejdet med de pågældende museer? Generelt om medlemskaber og samarbejder Hvilket udbytte har museet af samarbejdet med foreninger, organisationer og myndigheder set i forhold til museets ansvarsområde og strategi? Er udbyttet af medlemskaber af foreninger, organisationer og deltagelse i netværk rimeligt i forhold til de ressourcer, som museet bruger? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets medlemskaber af foreninger, organisationer og deltagelse i netværk? Hvordan vurderer museet hvilke samarbejder, foreninger og netværk, det skal indgå i? 9

10 Museumsfaglige foreninger, organisationer og netværk Hvilke museumsfaglige foreninger, organisationer og netværk er museet og dets medarbejdere medlemmer af? Hvilke fordele har museet haft af medarbejdernes evt. medlemskab af museumsfaglige foreninger, organisationer eller netværk? Har museets medarbejdere tillidsposter eller er bestyrelsesmedlemmer i museumsfaglige foreninger eller organisationer? Medlemskab af andre foreninger og organisationer Er museet og dets medarbejdere, som led i ansættelsesforholdet, medlemmer af andre foreninger og organisationer som for eksempel Danmarks Naturfredningsforening, bevaringsforeninger, oplysningsforbund, turistforeninger, erhvervsråd eller regionale råd? Hvilke fordele har museet haft af medarbejdernes evt. medlemskab af andre foreninger? Er museets medarbejdere bestyrelsesmedlemmer i de anførte foreninger og organisationer? 10

11 Samarbejde med universiteter og offentlige myndigheder Hvilke netværk og samarbejdsprojekter med universiteter og forskningsinstitutioner deltager museet i? Hvilke samarbejdsprojekter med offentlige myndigheder deltager museet i? Internationale samarbejder og netværk Hvilke internationale samarbejdspartnere har museet? Hvad består samarbejdet i? Hvad er resultaterne? Har museet en strategi på det internationale område? Hvad er strategien i givet fald? Deltagelse i faglige konferencer, kongresser m.v. Har medarbejderne deltaget i konferencer og kongresser i de seneste fire kalenderår? Hvad er museets udbytte af medarbejdernes deltagelse? Museumsforeninger Har museet en museumsforening? I så fald hvordan vurderes forenings betydning for museets virksomhed? 11

12 Står museets arbejde med museumsforeningen i rimeligt forhold til den betydning, foreningen har for museet? 12

13 SAMLINGEN Museets samling er værker, genstande, fotos, tegninger, arkivalier mv., som museet har indsamlet med henblik på at dokumentere sit ansvarsområde. Samlingen omfatter kun materiale, som er museets ejendom. Indhold i tilknyttede lokalhistoriske arkiver er kun en del af museets samling og dermed omfattet af museumslovens bestemmelser såfremt museet formelt har besluttet det. Generel beskrivelse af samlingen Er museets samling geografisk, tidsmæssigt og sagligt dækkende i forhold til museets ansvarsområde? Til museets noter Hvilke geografiske, tidsmæssige og saglige områder er repræsenteret i samlingerne? Beskriv eventuelle mangler og underbelyste områder i samlingen. Eventuelle klausuler i forbindelse med samlingen eller dele heraf Er der dele af museet samlinger, som er klausuleret? Hvad er i givet fald baggrunden for klausulerne? Deponeringer og udlån til andre museer, institutioner eller private Beskriv arten og omfanget af museets udlån og deponeringer? 13

14 Hvilke regler og retningslinjer har museet for udlån og uddeponering? Deponeringer og indlån fra andre museer, institutioner eller private Hvilke regler og retningslinjer har museet for inddeponering og indlån? Beskriv arten og omfanget af museets deposita og indlån? Samlingens tilgængelighed Er dele af samlingen tilgængelige i åbne magasiner? Hvilke principper og praksis følger museet med hensyn til at sikre samlingens tilgængelighed for forskere og andre eventuelle brugere? 14

15 REGISTRERING Registrering består i systematisk at indføre faglig og praktisk information om samlingen i museets samlingsdatabase. Registrering har til hensigt at sikre, at de enkelte værker og genstande til hver en tid kan genfindes sammen med de faglige begrundelser for erhvervelsen. Generel beskrivelse af museets registrering Er museets samling velregistreret? Til museets noter Står de ressourcer, som museet bruger på registrering, i rimeligt forhold til museets arbejde med indsamling, bevaring, forskning og formidling? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets registrering? Museets praksis for registrering Hvordan sikrer museet, at de faglige synsvinkler, der bærer museets forskning og ligger til grund for indsamlingen, afspejles i registreringen? - Nævn to konkrete eksempler på, hvordan faglige synsvinkler har sat sig spor i registreringen. Hvilke nedskrevne retningslinjer har museet for samlingens ordning, registrering, magasinering og revision (svindkontrol)? 15

16 Hvordan sikrer museet sig, at det kan dokumentere ejerskab til modtagne museumsgenstande? Beskriv museets protokol- og registreringssystem for samlingen. Hvordan registrerer museet informationer, der er fremkommet i forbindelse med kapitel 8 arbejdet Hvor lægger museet snittet mellem administrativ journalisering og faglig samlingsregistrering? Har museet dokumenteret samlingens historik, herunder evt. tidligere registreringspraksis og gamle nummersystemer? Hvilke uddannelsesmæssige kompetencer har de medarbejdere, der varetager museets registrering? Benytter museet Regin til daglig registrering? - Hvis ikke, redegør da for hvilket samlingsregistreringssystem, der benyttes, og for hvilke rutiner museet har for backup og opdateringer? Er registreringen af museets samling fordelt over flere it-systemer? - I bekræftende fald hvilke og hvorfor? 16

17 Hvilke procedurer har museet for indberetning til de centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger, Kunstindeks Danmark og Fund og Fortidsminder? Gør rede for fremdriften i indberetningerne i forhold til museets handleplan for indberetning. 17

18 18

19 BEVARING Bevaring omfatter museets opbevaring, sikring, tilsyn og konservering af samlingerne. Arbejdet har til hensigt at sikre bevaringen af samlingen med henblik på dens fortsatte tilgængelighed og værdi for forskning og formidling. Generelle resultater af museets bevaringsindsats Beskriv samlingernes bevaringstilstand og eventuelle mangler. Til museets noter Står de ressourcer museet bruger på bevaring i rimeligt forhold til museets arbejde med indsamling, registrering, forskning og formidling? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets bevaring? Konserveringsfaciliteter og kompetencer Har museet egne konserveringsfagligt uddannede medarbejdere? - Hvis nej, hvem udfører da museets konserveringsopgaver? Udfører museet konserveringsopgaver for andre? Hvor stort er omfanget i så fald? Er der tale om rekvireret arbejde? Tilsyn med egne samlinger Har museet en handlingsplan for bevaring og konservering? 19

20 Hvem varetager det konserveringsmæssige tilsyn med museets samlinger? Hvor hyppigt fører museet tilsyn med sine deposita i ikke-museale institutioner? Fører museet tilsyn med andres samlinger, monumenter o. lign.? Redegør i så fald for arten og omfanget af tilsynet? Er der tale om rekvireret arbejde? 20

21 INDSAMLING OG UDSKILLELSE Indsamling er museets systematiske accession. Accessionen finder sted inden for museets ansvarsområde og er uddybende beskrevet i en indsamlingsplan. Indsamling skal som hovedregel finde sted som led i museets forskning. Udskillelse er den reduktion af samlingen, museet gennemfører for at fokusere bevaringsarbejdet på de dele af samlingen, der er relevante i forhold til forskning i og formidling af ansvarsområdet. Generel beskrivelse af museets indsamling Hvordan afspejler museets bevaring, forskning og formidling sig i museets indsamling? Til museets noter Står de ressourcer museet bruger på indsamling i rimeligt forhold til museets arbejde med bevaring, registrering, forskning og formidling? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets indsamling? Museets indsamling Hvilke nedskrevne retningslinjer har museet for modtagelse og optagelse af værker og genstande i samlingen? Begrund accession af væsentlige genstande eller kunstværker, der er tilgået samlingen i det seneste kalenderår. 21

22 Begrund eventuel accession af genstande eller kunstværker, som er tilgået samlingen ved passiv indsamling det seneste kalenderår. Begrund eventuel accession af genstande eller kunstværker uden relation til museets ansvarsområde, som er tilgået samlingen det seneste kalenderår? Udskillelse fra museets samlinger Hvilke nedskrevne retningslinjer har museet for udskillelse af genstande og kunstværker fra museets samling? Begrund eventuel udskillelse af genstande eller kunstværker fra samlingen inden for de seneste fire kalenderår? Til hvilke formål er genstandene udskilt? Hvad er omfanget af genstande eller kunstværker, der er udskilt? Har museet genstande eller kunstværker i samlinger, som burde udskilles? Forklar i givet fald hvorfor. 22

23 FORSKNING Forskning er videnskabelige undersøgelser baseret på en faglig (kunsthistorisk, historisk, etnologisk, arkæologisk eller naturhistorisk) problemstilling. Der er en glidende overgang mellem rutineprægede dokumentationsopgaver i den ene ende af skalaen og videnskabelige afhandlinger med peer-review i den anden ende. Et projekt kan kun henregnes til museets forskning, hvis museets medarbejdere er involveret i arbejdet, og museet er økonomisk engageret i projektet. Generel beskrivelse af museets forskning Hvad er resultatet af museets forskning? Til museets noter Hvordan afspejles museets forskning i museets indsamling, registrering, bevaring og formidling? Nævn to konkrete eksempler på, hvordan museets forskning har haft betydning for de øvrige museumsopgaver. Står de ressourcer museet bruger på forskning i rimeligt forhold til museets arbejde med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets forskning? Hovedlinjerne i museets forskningsvirksomhed og museets videnskabelige profil Har museet gjort sig overvejelser om konsekvenserne af Kulturministeriets nye forskningsstrategi? 23

24 Har museet en nedskrevet forskningsstrategi? Hvilken evalueringspraksis benytter museet i forbindelse med forskningsprojekter? Hvilke dele af museets ansvarsområde har museet prioriteret at forske i? Begrund denne prioritering. Har museet medarbejdere, som er blevet forskerbedømt? Har museet en kompetenceudviklingsstrategi med henblik på at få flere forskere bedømt? Har museet forskere, Ph.d.- eller specialestuderende tilknyttet ad hoc til konkrete projekter? Hvilke eksterne forskningstræk har museet haft på sine samlinger og forskningsprojekter? 24

25 FORMIDLING Formidling er den proces, hvor museet systematisk bringer sin faglige viden og sine samlinger i spil i forhold til sine brugere. Museets formidling omfatter museets udstillinger, aktiviteter uden for museet, museets publikationer og virtuelle formidling. Generelt om museets formidling Hvordan afspejler museets formidlingsaktiviteter sig i museets arbejde med indsamling, registrering, bevaring og forskning? Nævn to eksempler. Til museets noter Står de ressourcer museet bruger på formidling i rimeligt forhold til museets arbejde med indsamling, registrering, bevaring og forskning? Hvordan vægter museet sine ressourcer i forhold til de permanente udstillinger, særudstillinger og internetformidling mv.? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets formidling? Hvad er museets målsætning for formidling? Hvilken evalueringspraksis benytter museet i forbindelse med formidlingsprojekter? 25

26 Brugergrupper Hvordan anvender museet resultaterne af den nationale brugerundersøgelse? Har museet særlige aktiviteter eller planer om tiltag for at nå nye og underrepræsenterede grupper af besøgende? Udstillinger Hvordan afspejler udstillingerne museets ansvarsområde? Hvordan sikrer museet, at basisudstillingerne løbende bliver opdateret med ny viden og resultaterne af museets forskning? Har museet udlånt egne udstillinger? Har museet medvirket ved udstillinger uden for museet? Digital formidling Hvordan indgår den digitale formidling i museets samlede museumsstrategi? Hvilke digitale formidlingsformer arbejder museet med? Anden formidling Hvordan formidler museet i øvrigt? 26

27 Formidlingskompetence Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har de medarbejdere, der varetager museets henholdsvis analoge og digitale formidling? Hvordan udveksler museet erfaringer om formidling med andre kulturinstitutioner? Hvilke partnerskaber og faglige netværk om formidling deltager museets medarbejdere i? 27

28 DEN FASTE KULTURARV Den faste kulturarv er i denne sammenhæng først og fremmest fortidsminder, bygninger, anlæg og kulturmiljøer. Museet skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne arbejde for at væsentlig kulturarv i kulturlandskabet sikres og bevares for eftertiden. Samarbejde om planlægning Hvordan fungerer dialogen og samarbejdet med kommunen/kommunerne i ansvarsområdet? Til museets noter Er samarbejdet formaliseret? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets samarbejde med kommunen/kommunerne? Har museet indflydelse på kommuneplaner, lokalplaner og fysisk planlægning i øvrigt? Nævn nogle konkrete eksempler på museets indflydelse. Står museets arbejdsindsats inden for museumslovens kapitel 8 i rimeligt forhold til de ressourcer, som museet anvender på indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling? 28

29 Samarbejdet med kommunale råd og udvalg Er museet repræsenteret i kommunale råd og udvalg, der arbejder med bevaring af den faste kulturarv? Har kommunen/kommunerne i ansvarsområdet eventuelt sammen med andre kommuner nedsat et lokalt kulturmiljøråd? Deltager museet i så fald i rådets arbejde? Andre samarbejdsparter Hvordan samarbejder museet med lokale bevaringsforeninger, amatørarkæologiske foreninger og lignende? Hvordan samarbejder museet med By og Landskabsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og andre statslige styrelser om bevaring af den faste kulturarv? Forholdet til bygherrer I hvor mange tilfælde er museet gået i dialog med bygherrer om friholdelse af arealer med fortidsminder? I hvor mange tilfælde har dialogen resulteret i, at arealer med fortidsminder friholdes? Hvor tit standser museet anlægsarbejder? 29

30 Har museet en nedskrevet strategi for samarbejdet med private og kommunale bygherrer? Beskriv strategien. Bevaring af den faste kulturarv Beskriv museets arbejde med dyrknings- eller erosionstruede lokaliteter. I hvor mange tilfælde udfører museet udgravning af sådanne lokaliteter? Hvor mange udgravninger gennemfører museet for henholdsvis egne midler og for offentlige midler? Har museet medvirket ved udarbejdelsen af plejeplaner for fredede fortidsminder? Beskriv museets arbejde med den faste kulturarv indenfor nyeres tids kulturhistorie herunder eventuel dokumentation af nedrivningstruede bygninger og bevaringsværdige kulturmiljøer i landskabet. 30

31 MARKEDSFØRING Markedsføring er en del af museets professionelle virke. Markedsføringen giver et billede af, hvordan museet forsøger at nå ud til eksisterende og nye brugere. Kulturarvsstyrelsen interesserer sig for emnet, fordi det er vigtigt, at museet er en aktiv deltager i debatten om kulturarv som en ressource. Generelt om museets markedsføring Beskriv hovedlinjerne i museets markedsføring. Til museets noter Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets markedsføring? Står den indsats museet lægger i markedsføringen mål med resultaterne? Hvordan måler museet resultaterne? Har museet en nedskrevet markedsføringsstrategi eller markedsføringsplan? Åbningstid, museumsbutik og cafévirksomhed Hvornår holder museets forskellige afdelinger åbent? Hvordan indgår en eventuel museumsbutik og cafévirksomhed i museets markedsføringsstrategi? 31

32 Hvordan er en eventuel museumsbutikken og cafévirksomhed økonomisk organiseret i forhold til museets samlede økonomi? I hvilket omfang har museet indgået strategiske samarbejder med andre institutioner og virksomheder om markedsføring? I hvilket omfang har museet billetfællesskab med andre museer og institutioner? I hvilket omfang har museet indgået rabataftaler med turistorganisationer, rejseoperatører, avisklubber og lignende? I hvilket omfang har museet indgået særlige rabataftaler med venneforeninger og sponsorer? Hvilke rabataftaler resulterer i flest brugere? Hvilke konkurrenter andre museer, oplevelsescentre m.fl. har museet i lokalområdet? Hvilke aktiver har museet i denne konkurrence? 32

33 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER Museets bygninger og udendørsarealer er den fysiske ramme om museets aktiviteter og samlinger, men det er også ofte kostbare rammer, der kan binde store dele af museets ressourcer. Kulturarvsstyrelsen tager dette punkt op i dialogen for at sikre, at museets ressourcer bliver udnyttet optimalt. Generelt om bygninger og udendørsarealer Hvordan vurderer museet bygningernes egnethed som ramme om et moderne museum? Til museets noter Hvor har museet bygninger? Hvilken alder og karakter har bygningerne? Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets bygninger? Beskriv museets udendørsarealer, størrelse og brug. Hvad er styrkerne og svaghederne ved museets udendørsarealer? Hvem ejer bygninger og udendørsarealer? Hvem har vedligeholdelsespligten? 33

34 Er der betingelser knyttet til eventuelle lejemål, eller er der andre aftaler vedrørende lejemålenes brug, herunder opsigelsesvarsel. Er museets bygninger omfattet af bygningsfredning? Udstillingslokaler Giver udstillingslokalerne mulighed for en repræsentativ formidling af ansvarsområdet? Opfylder udstillingslokalerne de basale bevaringskrav? Opfylder udstillingslokalerne basale krav om handicapvenlighed? Magasiner og værksteder Hvordan er magasinernes udnyttelsesgrad og adgangsforhold? Opfylder magasinerne de basale bevaringskrav med hensyn til klimaforhold, rørføring, rengøring o.s.v.? Opfylder værksteder og øvrige arbejdsrum kravene i arbejdsmiljølovgivningen? 34

35 Sikring Udgør museets ydervægge, vinduer, døre og låse en tilstrækkeligt solid ramme om museets samlinger? Er museets bygninger sektioneret med brandvægge og branddøre mellem sektionerne? Er der regelmæssig kontrol af museets brand- og tyverisikringsinstallationer og -udstyr? Har museet en god brandpræventiv hygiejne samt regler for brandfarligt arbejde? Giver museets udstillingsopbygning en rimelig beskyttelse mod beskadigelse og tyveri af museets genstande? Har museet en sikringsmæssig tilfredsstillende dækning af udstillingsarealerne ved opsyn eller videoovervågning? Hvilken uddannelse har de medarbejdere, der fører opsyn med museet? Er uddannelsesniveauet tilfredsstillende? 35

36 Har museet skriftlige instrukser for opsyn og om forholdsregler imod og i tilfælde af brand, tyveri og vandskade? Har museet instrukser for tømning af museet for gæster ved lukketid? 36

37 ADMINISTRATION Effektiv administration er en forudsætning for fuld udnyttelse af museets faglige potentialer. Derfor interesserer det Kulturarvsstyrelsen at drøfte aspekter af museets administration. Administrativ journal/administrativt arkiv Hvordan er museets administrative journalsystem og arkiv opbygget? Til museets noter Hvordan skelner museet mellem sager, der skal registreres i det administrative arkiv og museumssager, der skal registreres i museets faglige samlingsregister? Hvordan journaliserer museet opgaver, der vedrører kapitel-8-arbejdet? Regnskab Har museet en regnskabsinstruks eller andre nedskrevne anvisninger på de regnskabsmæssige procedurer og ansvarsfordelinger? Hvem varetager museets bogholderi og udarbejder periode- og årsregnskab? Løn- og medarbejderadministration Hvornår har museet senest kontrolleret, at medarbejdernes ansættelses-, løn- og pensionsforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomster? 37

38 Hvem varetager museets lønadministration? Forsikringer Hvordan har museet forsikret bygninger, samlinger, materiel og medarbejdere? Hvornår har museet sidst foretaget en gennemgang af forsikringssummer og -dækning? It-drift Hvordan bliver museets it-udstyr vedligeholdt og it-driften opdateret? Hvordan får museet løst it-problemer? Hvordan har museet sikret sig back-up funktioner? Følger museet en nedskrevet sikkerhedsinstruks - for eksempel DS 484? Hvilke kompetencer har museets medarbejdere med hensyn til it-drift? Hvem opdaterer museets hjemmeside? 38

39 Andet materiel og inventar Har museet det nødvendige udstyr, inventar og materiel for at varetage museets ansvarsområde og opgaver? Hvilket udstyr, inventar og materiel mangler museet i givet fald? 39

40 BESTYRELSE Bestyrelsen har det overordnede ansvar for museet. Samtidig er bestyrelsen museets ansigt udadtil og et vigtigt element i museets lokale og nationale forankring. På den baggrund ønsker Kulturarvsstyrelsen at drøfte museets synspunkter på bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen generelt Hvilken rolle spiller bestyrelsen/forretningsudvalget i den daglige drift og for museets udvikling Til museets noter Beskriv styrker og svagheder i samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige leder Bestyrelsens sammensætning Hvis bestyrelsen har et formelt forretningsudvalg, oplys da sammensætningen og den formelle kompetencefordeling mellem bestyrelse og forretningsudvalg. Hvordan sikrer museet en relevant sammensætning af bestyrelsen med hensyn til kompetencer? 40

41 Bestyrelsesarbejdet Hvilket introduktionsprogram har museet for nye bestyrelsesmedlemmer? Bliver de introduceret til eksempelvis museumsloven, museumsbekendtgørelsen og ICOM s etiske regler? Hvornår har bestyrelsen sidst haft en generel drøftelse af museets rolle og opgaver, herunder af museets ressourcemæssige dispositioner? Hvilke strategiske initiativer eller beslutninger har bestyrelsen truffet for at styrke museets rolle i lokalsamfundet? Fører bestyrelsen dialog med hovedtilskudsyder om dennes forventninger til museet? 41

42 MEDARBEJDERE Det påhviler museets ledelse at sikre at, museets medarbejderstab til hver en tid er tilpasset den aktuelle opgavevaretagelse. Kulturarvsstyrelsen ønsker at drøfte, hvordan museet sørger for, at der er overensstemmelse mellem medarbejdernes kompetencer og museets konkrete opgaver. Generelt om museets bemanding Beskriv styrker og svagheder ved museets bemanding Til museets noter Står museets bemanding, sammensætning og kvalifikationer i rimeligt forhold til museets opgaver? Er der opgaver, som museet svigter pga. manglende medarbejdere? Hvilke opgaver varetager en evt. frivillig arbejdskraft? Hvad er lederens uddannelsesmæssige baggrund og ansættelsestidspunkt? Hvem varetager funktionen som stedfortræder? Efter- og videreuddannelse Beskriv museets politik og praksis for efter- og videreuddannelse af de forskellige medarbejdergrupper? 42

43 Hvornår har museets leder senest gennemgået museumsloven, museumsbekendtgørelsen og ICOM s etiske regler med museets medarbejdere? Hvornår har museets leder sidst drøftet museets vision, mission og strategier med museets medarbejdere? 43

44 ØKONOMI Et museum bør kunne dokumentere, at institutionen er økonomisk bæredygtig. Kulturarvsstyrelsen er interesseret i at drøfte, hvorvidt museet opfatter sig som en bæredygtig institution. Museets driftsgrundlag Hvordan vurderer museet selv sin økonomiske situation? Til museets noter Er der årlige budgetforhandlinger med de enkelte kommuner om tilskud og forventninger til ydelser? Administrative aftaler med hovedtilskudsyder Har museet indgået administrative driftsaftaler med hovedtilskudsyder? Redegør for resultatkontrakter, virksomhedsplaner, virksomhedskontrakter, driftsaftaler og lignende. Hvad er baggrunden for aftalernes indgåelse? Ikke-offentlige tilskud Har samme ikke-offentlige kilde har ydet tilskud i mere end ét år? Hvis dele af tilskuddet har været øremærket til særlige formål, hvad er da 44

45 formålet? Er der fonde tilknyttet museet eller fonde, hvis formål det er at støtte museet? Hvilke formål kan fondene da støtte? Har museet indgået aftaler med sponsorer eller andre private tilskudsydere? I så fald, hvad er aftalernes indhold? Den fremtidige udvikling i museets tilskud Har museet kendskab til en ændret udvikling i tilskuddene fra offentlige og ikke-offentlige kilder? Museets forpligtigelser ved fast ejendom Kompenseres museet særskilt for varetagelse af hel eller delvis vedligeholdelsespligt på bygninger og udendørs arealer, som ejes af kommunen? Hvis museet har fredede bygninger, som ejes af kommunen, oplys da i hvilket omfang kompensationen for vedligeholdelsesforpligtigelsen er knyttet til disse bygninger. Har museet afholdt særlige vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifter på de fredede bygninger i de seneste fire år? 45

46 Foreligger der handlingsplaner for de fredede bygningers vedligeholdelse med tilhørende økonomisk overslag? Har museet gennemført nybyggeri i de seneste fire år? Oplys da byggeriets formål, finansiering og afledte driftsudgifter. Har museet særlige driftsudgifter i forbindelse med bygninger og udendørsarealer? 46

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum 2004 KULTURARVSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR KVALITETSVURDERINGEN... 3 NATURHISTORISK MUSEUM... 3 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 4 MUSEETS

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET

KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 MEDIEMUSEET... 5 Nøgletal for museet... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL Indhold 02 a. Forord... 2 02 b. Kassation... 3 Begrundelser for kassation... 3 Dårlig bevaringstilstand... 3 Praksis vedrørende kassation... 3 Arkiver... 3 02 c. Udskillelse til andre danske museer og

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING...2 MARSTAL SØFARTSMUSEUM...4 Nøgletal i 2011...4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...5

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 VEJLEMUSEERNE... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Indhold. Forord... 3. Indledning... 4 Formålet med publikationen... 4 Det mangfoldige kulturliv...5

Indhold. Forord... 3. Indledning... 4 Formålet med publikationen... 4 Det mangfoldige kulturliv...5 2 Indhold Forord............................ 3 Indledning......................... 4 Formålet med publikationen................ 4 Det mangfoldige kulturliv..................5 Anbefalinger........................

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution Analyse af Geografisk Have som selvejende institution 1 Baggrund Udvalget pålagde forvaltningen på mødet d. 8.april 2014 på forslag fra Jesper Elkjær og Merete Due Paarup, at belyse muligheder og konsekvenser

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden.

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Overordnet Lederen og bestyrelsen på Odder Museum er klar over alvoren af den økonomiske situation i Odder Kommune.

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere