EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017"

Transkript

1 PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR december 2016 Detail & Distribution 16/03110 IRT, KHRI, LAA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgørelsen årligt udmelde individuelle krav til reduktion af netvirksomhedernes indtægtsrammer på baggrund af en benchmarking. ene er et vigtigt led i at opnå en effektiv løsning af opgaverne i netvirksomhederne, og der er stor bevågenhed om kravene i sektoren, og derfor forelægges sagen for Energitilsynet. 2. Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget den årlige benchmarking af økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen af el for transformerforeninger (17 stk.), distributionsvirksomheder (41 stk.) og 50 kv distributionsvirksomheder (2 stk.) (herefter blot netvirksomheder). Benchmarkingen af den økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen omfatter således 60 netvirksomheder. Benchmarkingen foretages på grundlag af netvirksomhedernes regnskabsdata fra 2015 og udmøntes som effektiviseringskrav i netvirksomhedernes indtægtsramme for SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Benchmarkingen af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet har til formål at tilnærme markedssituationen for netvirksomhederne med markedssituationen, som gælder for virksomheder på et konkurrenceudsat marked. Energitilsynet udmelder effektiviseringskrav og udmønter disse i en reduktion af netvirksomhedernes indtægtsrammer. 4. Formålet med benchmarking af netvirksomhedernes kvalitet i levering af el er at sikre, at netvirksomhederne ikke reducerer deres omkostninger på bekostning af kvalitet i levering af el. Samlet set skal reguleringen tilskynde netvirksomhederne til at øge effektiviteten samtidig med, at forbrugerne stadig oplever en god, pålidelig og effektiv transport af el. 5. En netvirksomheds økonomiske effektivitet i driften bliver opgjort vha. den såkaldte netvolumenmodel. Ved at anvende netvolumenmodellen kan Sekretariatet for Energitilsynet vurdere, hvor omkostningseffektivt en netvirksomhed er til at drive sit eget elnet set i forhold til, hvor omkostningseffektive andre netvirksomheder ville være til at drive et tilsvarende elnet. 6. Netvolumenmodellen benchmarker på netvirksomhedernes relative omkostninger og tager således højde for variation i netvirksomhedernes individuelle sam-

2 Side 2/45 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 mensætning af elnettet. Konkret sker dette ved, at netvolumenmodellen tager højde for variation i størrelse og opbygning af netvirksomhedernes net, før netvirksomhedernes omkostninger bliver sammenlignet. Metoden muliggør en sammenligning af f.eks. en netvirksomhed med mange transformere og få kilometer ledning med en netvirksomhed, der har færre transformere og flere kilometer ledning. Den anvendte metode i netvolumenmodellen er valgt, fordi den på en forholdsvis enkel og gennemsigtig måde muliggør en sammenligning af netvirksomhedernes omkostninger ved at drive elnettet. 7. Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet, at metoden til håndtering af smart grid i benchmarkingen i 2016 mest hensigtsmæssigt bør forblive uændret fra afgørelsesårene , da det fortsat er uafklaret, hvordan omkostningerne til smart grid mest hensigtsmæssigt kan benchmarkes. Det betyder, at alle omkostninger til smart grid investeringer i regnskabsåret 2015 kan holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. 8. et for den økonomiske benchmarking fastsættes i forhold til netvirksomhedernes effektiviseringspotentiale, men der medregnes i årets effektiviseringskrav alene en fjerdedel af det opgjorte effektiviseringspotentiale. Dette gøres ud fra en betragtning om, at det er rimeligt at antage, at en netvirksomhed på et konkurrenceudsat marked ville være nødt til at indhente sit fulde effektiviseringspotentiale over en 4 årig periode. 9. Sekretariatet for Energitilsynet har i årets benchmarking valgt at foretage et større forsigtighedshensyn i forbindelse med udmøntning af netvirksomhedernes effektiviseringskrav. 10. Der kan være forskellige forhold, som gør sig gældende i en vurdering af, hvor stor usikkerhed der er ved anvendelse af benchmarkingmodellen. Et forhold er omkostningsækvivalenterne, som anvendes i netvolumenmodellen ækvivalenterne er beregnet i 2005, hvilket i praksis betyder, at ækvivalenterne afspejler de forhold, der gjorde sig gældende i sektoren for 10 år siden. Dette forhold kan især øge usikkerheden knyttet til de anvendte ækvivalenter for driftsomkostninger. 11. Et andet forhold vedrører, at netvirksomhedernes omkostninger i varierende grad i regnskabsåret 2015 kan være påvirket af de opgaver, der følger med indførelsen af engrosmodellen. På trods af, at alle netvirksomheder teoretisk set har stået overfor samme opgave med at klargøre deres it-systemer og processer til brug for engrosmodellen, kan størrelsen af enkelte netvirksomheds udviklingsomkostninger muligvis afhænge af virksomhedens eksisterende IT-systemer og muligheden for at integrere med den nye struktur. Sekretariatet for Energitilsynet kan i denne forbindelse ikke afvise, at der i regnskabsåret 2015 kan have været særlige forhold, der har påvirket netvirksomhedernes omkostninger, som følge af, at netvirksomhedernes eksisterende IT-systemer i varierende grad har kunnet integreres med IT-systemer fra Energinet.dk. 12. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på baggrund af det ovenstående, at der bør foretages et større forsigtighedshensyn i årets benchmarking.

3 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 Side 3/ Det øgede forsigtighedshensyn i årets benchmarking foretages ved at ændre udmøntningsgraden fra 100 pct. til 75 pct. af de beregnede effektiviseringskrav. Fastsættelsen af størrelsen på det øgede forsigtighedshensyn bygger på et konkret skøn, som alene vedrører benchmarkingen i Det vurderes, at der med en udmøntningsgrad på 75 pct. tages tilstrækkeligt hensyn til den øgede usikkerhed, som er forbundet med ikke at opdatere ækvivalenterne, samt det forhold at netvirksomhedernes omkostninger i varierende grad kan være påvirket af det opbrud i roller og opgaver, som følger af de strukturelle ændringer, sektoren i regnskabsåret 2015 har været underlagt med indførelse af en engrosmodel. 14. Hvis netvolumenmodellen på lang sigt fortsat skulle benyttes til benchmarking af netvirksomhederne, vurderes det samlet set at ville være mest hensigtsmæssigt at opdatere omkostningsækvivalenterne. 15. Det bør endvidere tages i betragtning, at regeringen har nedsat en såkaldt benchmarkingekspertgruppe, som har til opgave at udarbejde en ny benchmarkingmodel til beregning af netvirksomhedernes individueller økonomiske effektiviseringskrav. Benchmarkingekspertgruppens arbejde afsluttes i starten af Der kan i forbindelse med Benchmarkingekspertgruppens arbejde forekomme andre benchmarkingmetoder, der viser sig mere hensigtsmæssige at anvende fremadrettet i stedet for den nuværende metode netvolumenmodellen. 16. Sekretariatet for Energitilsynet udmelder kravene om reduktion af indtægtsrammerne som procentdele af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger dvs. driftsomkostninger eksklusive nettab og eventuelle konkrete ekstraordinære driftsomkostninger. et fra benchmarkingen af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet i 2016 er varigt og gældende fra reguleringsåret Sekretariatet for Energitilsynet måler en netvirksomheds kvalitet i leveringen af el ved netvirksomhedens leveringssikkerhed. Denne bliver opgjort ved antallet af afbrud og varigheden af afbrud, der opstår i elnettet. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker netvirksomhedernes kvalitet i levering på både aggregeret niveau og på enkeltkundeniveau. 18. Modellen for benchmarking af kvalitet i levering af el på aggregeret niveau tager afsæt i netvirksomhedernes afbrudsstatistik og tager desuden højde for en række forhold, herunder bl.a. forskellige spændingsniveauer. 19. I modellen for benchmarking af kvalitet i levering på enkeltkundeniveau udarbejder Sekretariatet for Energitilsynet udelukkende en benchmarking af netvirksomhederne på spændingsniveauerne 0,4 kv og 1-24 kv. 20. Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat tærskelværdier for tilfredsstillende kvalitet i levering, på baggrund af de retningslinjer Energitilsynet har opstillet herfor, på både aggregeret niveau og for enkeltkundeniveau.

4 Side 4/45 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR Netvirksomheder, der har en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af el, pålægges krav om etårige midlertidige reduktioner i indtægtsrammen. Reduktionen af netvirksomhedernes indtægtsrammer gælder derfor udelukkende for reguleringsåret På aggregeret niveau kan en netvirksomhed, der har mindre tilfredsstillende kvalitet i levering, blive pålagt et samlet krav på op til 2 pct. af netvirksomhedens påvirkelige omkostninger i 2015, og på enkeltkundeniveau kan en netvirksomhed ligeledes pålægges et samlet krav på op til 2 pct. af netvirksomhedens påvirkelige omkostninger i En netvirksomhed kan således maksimalt blive pålagt et samlet krav for mindre tilfredsstillende kvalitet på 4 pct. af netvirksomhedens påvirkelige omkostninger. For kvalitet i levering overskrider 7 netvirksomheder samlet set tærskelværdierne på aggregeret niveau, mens 4 netvirksomheder overskrider tærskelværdierne på enkeltkundeniveau. Ingen netvirksomheder bliver pålagt de maksimale krav, da det højeste krav, der pålægges i årets benchmarking, er 3 pct. 24. Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og etårige midlertidige reduktioner 72,9 mio. kr. af netvirksomhedernes indtægtsrammer i Heraf udgør varige effektiviseringskrav 70,6 mio. kr. og etårige, midlertidige reduktioner 2,3 mio. kr. 25. Reduktionerne vil fremgå af Sekretariatet for Energitilsynets udmelding af indtægtsrammer for I det tilfælde, at en netvirksomhed ikke har reduceret sine indtægter i overensstemmelse med de pålagte effektiviseringskrav, skal netvirksomheden alt andet lige tilbagebetale til forbrugerne i det efterfølgende reguleringsår. 26. For alle netvirksomheder set under ét udgør de udmeldte effektiviseringskrav 3,73 pct. af netvirksomhedernes samlede påvirkelige omkostninger i 2015, jf. tabel 1. TABEL 1 SAMLEDE EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE I 2017 (PCT. OG MIO. KR.) Krav i pct. af påvirkelige omkostninger Krav i mio. kr. 50 kv distributionsvirksomheder 2,79 0,39 Distributionsvirksomheder 3,69 70,89 Transformerforeninger 9,28 1,58 I alt 3,73 72,86 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. Note: Pga. afrunding summerer de enkelte tal ikke til totalen.

5 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 Side 5/45 2. AFGØRELSE 27. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering truffet afgørelse om følgende: - At der fastsættes individuelle effektiviseringskrav for 2017 til netvirksomhederne, jf. tabel 2, i henhold til elforsyningslovens 70, stk. 9, og bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts TABEL 2 INDIVIDUELLE REDUKTIONER AF NETVIRKSOMHEDERNES INDTÆGTS- RAMME FOR 2017 Netvirksomhed 50 kv distribution (2 stk.) ØKONOMISKE EFFEK- TIVITET KVAILTET I LEVE- RING SAMLET pct. kr. pct. kr. kr. Vestjyske Net 60 kv A/S 3, , Fyns Net a.m.b.a. 4, , I alt 50 kv distribution Distribution (41 stk.) Frederikshavn Elnet A/S 0,00 0 0, NRGi Net A/S 0, , Nord Energi Net A/S 0, , Verdo Randers El-net A/S 0, , EnergiMidt Net A/S 0, , HEF Net A/S 0, , SK Elnet A/S 1, , Syd Energi Net A/S 1, , Energi Fyn Net A/S 2, , RAH Net A/S 2, , TREFOR El-net A/S 2, , Verdo Hillerød El-net A/S 2, , SEN Net A/S 2, , NOE Net A/S 2, , NKE Elnet A/S 3, , Forsyning Helsingør Elnet A/S 3, , MES Net A/S 4, , Nordjysk Elnet A/S 4, , Ikast Værkerne Net A/S 5, , RAH Net 2 A/S 5, , Dinel A/S 5, ,

6 Side 6/45 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 Netvirksomhed ØKONOMISKE EFFEK- TIVITET KVAILTET I LEVE- RING SAMLET pct. kr. pct. kr. kr. Videbæk Elnet A/S 5, , Midtfyns Elforsyning a.m.b.a. 6, , Ravdex A/S 6, , LEF Net A/S 6, , Energi Viborg Elnet A/S 6, , Radius Elnet A/S 6, , Thy-Mors Energi Net A/S 7, , SEAS-NVE Net A/S 7, , Vestforsyning Net A/S 7, , Kjellerup Elnet A/S 8, , Hammel Elforsyning Net A/S 8, , Tarm Elværk Net A/S 8, , Vordingborg Elnet A/S 8, , Energi Fyn Faaborg Net A/S 8, , GEV Net A/S 8, , Bornholms El-net A/S 9, , Hurup Elværk Net A/S 11, , Struer Forsyning Elnet A/S 11, , Nakskov Elnet A/S 11, , Læsø Elnet A/S 12, , I alt distribution Transformerforeninger (17 stk.) Bårdesø Elforsyning 0,00 0 0, Sunds Elforsyning 0,23 0 0, Paarup El-forsyning a.m.b.a. 1, , Brenderup Netselskab a.m.b.a. 4, , Aal El Net a.m.b.a. 8, , Kongerslev Elnet Aps 10, , Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab a.m.b.a. Hjerting Transformatorforening a.m.b.a. Hasmark Egense Energinet a.m.b.a. 11, , , , , , Hirtshals El-Netselskab A/S 13, , Ejby Elnet a.m.b.a. 14, , Vildbjerg Elværk a.m.b.a. 15, , Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. 15, ,

7 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 Side 7/45 Netvirksomhed Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab a.m.b.a. ØKONOMISKE EFFEK- TIVITET KVAILTET I LEVE- RING SAMLET pct. kr. pct. kr. kr. 15, , Kibæk Elværk a.m.b.a. 16, , Aars-Hornum El-Forsyning a.m.b.a Netselskabet Ullerslev Elforsyning a.m.b.a. 16, , , , I alt transformerforeninger I alt alle netvirksomheder Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

8 Side 8/45 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR SAGSFREMSTILLING 3.1. INDLEDNING 28. Det er ikke samfundsøkonomisk optimalt at have to eller flere parallelle elnet i et område. Hver netvirksomhed har derfor monopol på at transportere el i et geografisk område. Markedet for transport af el er således ikke konkurrencepræget, og netvirksomhederne er dermed ikke underlagt de samme incitamenter til effektivisering som virksomheder, der agerer på et konkurrencepræget marked. Netvirksomhedens økonomi er derfor siden 1. januar 2005 blevet reguleret i form af den såkaldte indtægtsrammeregulering. 29. Indtægtsrammereguleringen blev for første gang i 2007 suppleret med en benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. Fra 2008 blev denne effektivitetsregulering yderligere suppleret med en benchmarking af netvirksomhedernes kvalitet i levering af el som i 2011 blev udvidet med en benchmarking af afbrudsvarigheden på enkeltkundeniveau. 30. De regulerede netvirksomheder kan opdeles i tre typer: 50 kv distributionsvirksomheder (2 stk.), distributionsvirksomheder (41 stk.) og transformerforeninger (17 stk.). Distributionsvirksomheder driver hovedsageligt elnet på spændingsniveauer under 60 kv. Transformerforeninger er mindre netvirksomheder, der historisk er blevet rubriceret i en selvstændig gruppe, da disse netvirksomheders omsætning var lavere end almindelige større distributionsvirksomheder. Ejerforholdene er vidt forskellige mellem netvirksomhederne, idet der både er forbrugerejede andelsselskaber, kommunalt ejede (aktie)selskaber og ét enkelt statsligt ejet aktieselskab. 31. Hensigten med benchmarkingen af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet er at tilnærme de konkurrencevilkår, som virksomheder er underlagt på et konkurrencepræget marked. 32. Sigtet med benchmarkingen af netvirksomhedernes kvalitet i leveringen er at sikre, at netvirksomhederne ikke effektiviserer driften på en måde, som går ud over kvaliteten i leveringen af el. 33. Samlet set tilsigter effektivitetsreguleringen dermed netvirksomhederne til at øge den økonomiske effektivitet samtidig med, at forbrugerne stadig oplever en god, pålidelig og effektiv transport af el til den lavest mulige pris. 34. På baggrund af benchmarkingen udmelder Energitilsynet et individuelt effektiviseringskrav til hver netvirksomhed, som efterfølgende udmøntes via en reduktion af det pågældende netvirksomheds indtægtsramme. 35. Sekretariatet for Energitilsynet har siden den første benchmarking i 2007 løbende videreudviklet og forbedret den oprindelige benchmarkingmodel som led i det almindelige arbejde med benchmarkingen. Herudover skal Energitilsynet mindst hvert fjerde år foretage en revision af grundlaget for benchmarkingen. Denne revision blev senest foretaget i forbindelse med benchmarkingen i 2015.

9 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 Side 9/ Netvirksomhederne har i forbindelse med årets benchmarking haft frist for indberetning af afbrudsstatistik den 31. marts 2016 og indberetning af omkostningsdata samt netkomponenter den 31. maj Sekretariatet for Energitilsynet bemærker dog, at de sidste indberetninger først har været sekretariatet i hænde primo oktober Netvirksomhederne har ligesom tidligere år kunne indsende ansøgninger om såkaldte ekstraordinære omkostninger, der ikke skal indgå i driftsomkostningerne i forbindelse med årets benchmarking. 38. De efterfølgende afsnit giver først en oversigt over høringsprocessen. Derefter følger en gennemgang af metoden for benchmarkingen og de indkomne data, samt en beskrivelse af de samlede resultater af den økonomiske og kvalitetsmæssige benchmarking af netvirksomhederne. Afslutningsvis følger en beskrivelse af lovgrundlaget for benchmarking af netvirksomhederne. Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere udarbejdet en række supplerende beskrivelser og analyser, jf. bilagsmaterialet HØRING 39. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 21. september 2016 et udkast til tilsynsnotat, diverse bilag samt beregningsgrundlaget for benchmarkingen af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet i høring hos branchen. 40. Netvirksomhederne fik frist til den 21. oktober 2016 til at indgivet høringssvar til det fremsendte materiale. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget høringssvar fra: Dansk Energi Radius Elnet A/S SEAS-NVE Net A/S NRGi Net A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S Vestjyske Net A/S Hirtshals El-Netselskab A/S 41. Alle høringssvar fremgår af bilag I lyset af den kommende nye regulering har høringssvarene til årets benchmarkingafgørelse været beskedne, hvorfor Sekretariatet for Energitilsynet ikke har vurderet, at høringssvarene har givet anledning til at fremhæve særlige bemærkninger i afgørelsen. Adresseringen af netvirksomhedernes høringssvar fremgår af bilag 9.

10 Side 10/45 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR VURDERING 43. Netvirksomhederne bliver benchmarket på baggrund af deres præstationer i forbindelse med økonomisk effektivitet, kvalitet i levering af el på aggregeret niveau og kvalitet i levering af el på enkeltkundeniveau i For hvert område har Sekretariatet for Energitilsynet valgt en benchmarkingmetode, der tager højde for, at netvirksomhederne er underlagt forskelligartede vilkår. 45. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet sker med den såkaldte netvolumenmodel, som fastsætter hver enkelt netvirksomheds effektiviseringspotentiale, jf. afsnit Sekretariatet for Energitilsynet foretager dernæst en benchmarking af alle netvirksomheder på kvalitet i levering af el på aggregeret niveau, jf. afsnit 4.2. Netvirksomhederne benchmarkes separat for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed. Der tages højde for den enkelte netvirksomheds fordeling af elnet i de tre forskellige statistikområder (0,4 kv, 1-24 kv og kv), da afbrudseffektiviteten er forskellig på de forskellige spændingsniveauer. 47. Derudover benchmarkes de netvirksomheder, der har elnet på 0,4 kv og 1-24 kv, på kvalitet i levering af el på enkeltkundeniveau, jf. afsnit 5.3. De netvirksomheder, der alene opererer på det højere spændingsniveau kv, indgår ikke i benchmarkingen af kvalitet i leveringen af el på enkeltkundeniveau. 48. Afslutningsvis fastsættes de samlede effektiviseringskrav for elnetvirksomhederne, jf. afsnit BENCHMARKING AF ØKONOMISK EFFEKTIVITET 49. Sekretariatet for Energitilsynet udarbejder en benchmarking af elnetvirksomhedernes økonomiske effektivitet, og på baggrund heraf beregner Sekretariatet for Energitilsynet netvirksomhedernes effektiviseringspotentiale PRÆSENTATION AF MODEL 50. I dette afsnit gennemgås modellen for økonomisk effektivitet. Først beskrives datagrundlaget og herunder kvalitetssikringen af data. Dernæst gives en overordnet gennemgang af modellen og kravudmøntningen. Endelig gives en gennemgang af de ændringer af modellen, der er lavet i forbindelse med dette års benchmarking. Datagrundlag og kvalitetssikring 51. Elnetvirksomhederne indberetter netkomponenter og omkostningerne for regnskabsåret 2015, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 28, stk. 2. Netvirksomhederne indberetter data for i alt 22 netkomponenter og 10 kategorier af omkostningsposter, jf. bilag 1.

11 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 Side 11/ Sekretariatet for Energitilsynet har igen i år haft stort fokus på at kvalitetssikre netvirksomhedernes indberettede data. 53. For det første er netvirksomhedernes indberetning af netkomponenter og omkostninger sammenlignet med tidligere års indberetninger. Netvirksomhederne er blevet kontaktet og indberetningerne vurderet særskilt, hvis et af følgende kriterier har været opfyldt: Én eller flere komponenter eller omkostningstyper har ændret sig med mere end 20 pct. Der er tilkommet nye komponenter Der er forekommet skift fra kabel til luftledninger Der er forekommet skift fra fjernaflæste til ikke-fjernaflæste målere Sammenligning af indberetninger af økonomisk data med indberetninger til reguleringsregnskabet 54. Disse kriterier har medført, at indberetningerne fra 51 netvirksomheder ud af 60 er vurderet særskilt, hvor sekretariatet har kontaktet netvirksomhederne og fået redegørelser for ændringer og afvigelser. Dette svarer til 84 pct. af de indberettede data. Valideringen har medført, at 25 netvirksomheder har haft korrektioner til deres indberetning. 55. For det andet er indberetningerne for netvirksomheder i benchmarkbasis 1 udtaget til en mere grundig kontrol for yderligere at sikre, at benchmarkbasis bliver fastsat korrekt og ikke indeholder datafejl, der kan have betydning for hele benchmarkingen. Foruden konkret stillingtagen til netvirksomhedernes indberetninger og ansøgninger om ekstraordinære omkostninger er der bl.a. analyseret følgende: Sammenligning af netkomponenter over en treårig periode Sammenligning af omkostninger over en treårig periode 56. Kvalitetssikring af datamaterialet har ført til mindre rettelser og afklaringer af data, og det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at denne kvalitetssikring har bidraget til en tilstrækkelig datakvalitet, og at de netvirksomheder, der indgår i benchmarkbasis, er blevet grundigt datavalideret. Omkostningsgrundlaget i netvolumenmodellen 57. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker elnetvirksomhedernes økonomiske effektivitet vha. den såkaldte netvolumenmodel. Netvolumenmodellen sammenligner netvirksomhedernes relative omkostningseffektivitet ud fra netvirksomhedernes omkostninger og sammensætning af elnettet (kabler, luftledninger, stationer, felter m.v. på forskellige spændingskategorier samt målere). 1 Benchmarkbasis er et vægtet gennemsnit af de laveste omkostningsindeks, jf. bilag 1 for en gennemgang af beregningen af benchmarkbasis.

12 Side 12/45 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter først netvirksomhedernes netvolumen, som er et udtryk for de forventede gennemsnitlige omkostninger forbundet med et givent elnet. Netvolumen beregnes på baggrund af netvirksomhedernes anmeldte netkomponenter og de fastsatte omkostningsækvivalenter. Omkostningsækvivalenterne er fastsat som netvirksomhedernes gennemsnitlige enhedsomkostninger ved de pågældende netkomponenter i Sekretariatet for Energitilsynet beregner dernæst et omkostningsindeks for hver netvirksomhed. Dette bestemmes ved at dividere den enkelte netvirksomheds omkostningsgrundlag med det beregnede netvolumen. Omkostningsindekset er således et relativt udtryk for netvirksomhedens effektivitet jo lavere omkostningsindeks, jo mere effektiv er netvirksomheden. Opgørelsen af omkostningsgrundlaget samlet set for elnetvirksomhederne og de påvirkelige omkostninger fremgår af tabel 3. TABEL 3 OPGØRELSE AF OMKOSTNINGSGRUNDLAG OG PÅVIRKELIGE OM- KOSTNINGER 1 Mio. kr. Driftsomkostninger Afskrivninger Nettab Godkendt korrektion ekstraordinære afskrivninger 33 - Godkendt korrektion ekstraordinære driftsomkostninger Godkendt korrektion afskrivninger til smart grid 26 - Godkendt korrektion driftsomkostninger til smart grid 11 - Korrektion af driftsomkostninger vedr. regnskabspraksis for fjernaflæste målere - Korrektion af afskrivninger vedr. regnskabspraksis for fjernaflæste målere = Omkostningsgrundlag benyttet i benchmarkingen Driftsomkostninger Nettab Ekstraordinære driftsomkostninger inkl. smart grid 122 = Påvirkelige omkostninger Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. Note: Pga. afrunding summerer de enkelte tal ikke til totalen. Note 1: Tabellen omfatter aggregerede beløb for alle netvirksomheder, regnskabsdata for Fjernaflæste målere i 2014.

13 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 Side 13/ Netvirksomhedernes omkostningsgrundlag i 2016-modellen fastlægges på baggrund af netvirksomhedernes anmeldelse af driftsomkostninger, afskrivninger og netkomponenter for Hertil kan netvirksomhederne ansøge Energitilsynet om godkendelse af ekstraordinære omkostninger, som kan holdes ude af benchmarkingen. 61. Sekretariatet for Energitilsynet foretager i øvrigt for hver enkelt ansøgning en konkret vurdering af om de enkelte ansøgninger kan anses for ekstraordinære omkostninger. 62. Ved dette års benchmarking kan de af Sekretariatet for Energitilsynet godkendte ekstraordinære omkostninger overordnet inddeles i 5 omkostningskategorier, jf. bilag 3: Omkostninger afholdt af 3. part Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser Force majeure omkostninger Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på netvirksomhedernes adfærd, herunder straksafskrivninger på gamle ikke-fjernaflæste målere og migreringsomkostninger til IT-systemer ved fusioner Omkostninger til smart grid projekter Omkostninger til smart grid projekter 63. Definitionen af smart grid er fortsat ikke afklaret og udførlig antallet af ansøgninger vedr. omkostninger til smart grid var relativt begrænset i forbindelse med benchmarkingen i 2015, og sekretariatet har derfor ikke fået væsentlig mere erfaring omkring smart grid siden sidste år. 64. Såfremt definitionen af smart grid var afklaret og udførlig, ville datagrundlaget med udgangspunkt i det begrænsede antal smart grid-investeringer ikke være tilstrækkeligt stort til, at det ville være hensigtsmæssigt at basere beregningerne af omkostningsækvivalenterne herpå. 65. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor vurderet, at metoden til håndtering af smart grid i benchmarkingen i 2016 mest hensigtsmæssigt, som bekræftet af Energiklagenævnet i sin afgørelse af 19. august 2013, bør forblive uændret fra afgørelsesårene , dvs. alle omkostninger til smart grid investeringer kan holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. Således vil processen i 2016 ligeledes blive brugt til at indsamle materiale og erfaringer omkring, hvad smart grid dækker over. 66. Sekretariatet forsøger således fortsat at få erfaring omkring begrebet smart grid. Det er fortsat sekretariatets målsætning, at omkostninger til smart grid skal indgå i benchmarkingen i fremtiden, når den fornødne erfaring er opnået. Sekretariatet vil herefter fortsætte sin dialog med branchen herom. 67. Netvirksomhederne har således i forbindelse med årets benchmarking kunne indsende ansøgninger vedr. ekstraordinære omkostninger til smart grid. En god-

14 Side 14/45 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 kendelse af ansøgningerne forudsætter fremsendelse af en projektbeskrivelse og dokumentation for de afholdte omkostninger f.eks. i form af konkrete regnskabsposter og godkendt budget for projektet. Ansøgningen skal foretages i det tilhørende smart grid skema, hvor der blandt andet skal angives den smart grid kategori (1-15) fra Dansk Energis smart grid katalog, som omkostningerne falder under. 68. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget en række ansøgninger vedr. smart grid projekter for reguleringsåret 2015, jf. bilag 3. Sekretariatet for Energitilsynet har for hver enkelt ansøgning foretaget en konkret vurdering af, om de enkelte projekter kan anses som smart grid i årets afgørelse. 69. Det er vigtigt at bemærke, at smart grid projekter accepteret i årets afgørelse som ekstraordinære omkostninger ikke nødvendigvis vil blive accepteret fremadrettet givet, at de falder uden for de kriterier, der fremadrettet kan forventes at blive opstillet for smart grid. Fastsættelse af effektiviseringspotentiale 70. Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter ud fra elnetvirksomhedernes omkostningsindeks et effektiviseringspotentiale for hver netvirksomhed ved at benchmarke elnetvirksomhedernes omkostningsindeks. Effektiviseringspotentialet fastsættes ved at sammenligne netvirksomhedernes omkostningsindeks med et vægtet gennemsnit af de laveste omkostningsindeks (også betegnet benchmarkbasis). 71. En fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale udmøntes som et effektiviseringskrav. Dette gøres bl.a. ud fra en betragtning om, at det er rimeligt at antage, at en netvirksomhed på et konkurrenceudsat marked ville være nødt til at indhente sit fulde effektiviseringspotentiale over en 4 årig periode. Det er vigtigt at bemærke, at de resterende 75 pct. af det beregnede effektiviseringspotentiale ikke udmøntes ud fra den betragtning og som det hidtil har været tilfældet, at benchmarkingen året efter foretages på ny. Den begrænsede udmøntning af det opgjorte effektiviseringspotentiale skal også ses i lyset af den usikkerhed, der altid er forbundet med benchmarking. I bilag 1 er illustreret et eksempel på kravudmøntningen og den faktiske indhentningsperiode for netvirksomhederne. 72. De fastsatte effektiviseringskrav udmøntes ved at omregne de individuelle procentvise krav til et absolut kronebeløb for hver enkelt netvirksomhed med udgangspunkt i netvirksomhedens påvirkelige omkostninger. Netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger er defineret som netvirksomhedernes samlede omkostninger fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab og godkendte ekstraordinære omkostninger, jf. tabel 3. Dette svarer til, at netvirksomhederne får udmøntet et effektiviseringskrav på baggrund af ca. halvdelen af deres samlede omkostningsgrundlag. 73. Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet en grundig beskrivelse af netvolumenmodellen samt metoden til fastsættelse af effektiviseringskrav, jf. bilag 1.

15 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 Side 15/ Sekretariatet har endvidere lavet en række analyser vedrørende fordyrende rammevilkår i benchmarkingen. Sekretariatet finder, at distributionsvirksomhederne i lighed med de foregående år skal korrigeres for netvirksomhedernes kundetæthed. Sekretariatet finder endvidere fortsat, at der ikke er statistisk grundlag for at korrigere for et korrosivt miljø, jf. bilag Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at Retten i Holstebro afsagde dom d. 13. maj 2014 i sag nr. BS / vedr. Energiklagenævnets stadfæstelse d. 7. maj 2012 af Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2011 om at undlade korrektion for geografisk fordyrende rammevilkår på vestkysten (korrosion, vindpåvirkning, stort antal decentrale produktionsenheder og manglende kundetæthed). Modelusikkerhed 76. I en statistisk model vil det være svært at undgå modelusikkerhed fuldstændigt. Sekretariatet for Energitilsynet er opmærksom på dette og søger at tage højde for denne modelusikkerhed ved hjælp af en række forhold og korrektioner i benchmarkingen særligt i forbindelse med beregningen af effektiviseringspotentialet samt udmøntningen af effektiviseringskravet. 77. For det første bliver effektiviseringspotentialet beregnet som afstanden fra netvirksomhedernes omkostningsindeks til et vægtet gennemsnit af de 10 pct. bedste distributionsvirksomheders omkostningsindeks (20 pct. for transformerforeninger). Det indebærer, at netvirksomhederne ikke bliver sammenlignet med det absolut bedste netvirksomhed men derimod med 10 pct. af de bedste netvirksomheder. 78. For det andet, hvis en netvirksomhed, har et omkostningsindeks, der er væsentligt bedre (20 pct.) end den næstbedste netvirksomhed, frasorteres denne virksomhed som en ekstrem observation fra beregningen af benchmarkbasis. 79. I forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 15. december 2015 blev der truffet afgørelse om, at netvirksomheder, der får beregnet krav i benchmarkingen af kvalitet i levering, ikke kan indgå i benchmarkbasis, da hensigten med benchmarkingen af kvalitet i levering er, at netvirksomhederne ikke må reducere deres omkostninger på bekostning af leveringskvalitet. 80. I årets afgørelse har SK Elnet A/S fået beregnet et effektiviseringskrav i benchmarking af kvalitet i levering. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at det er uhensigtsmæssigt at lade netvirksomheden indgå i benchmarkbasis i den økonomiske benchmarking, hvorfor SK Elnet A/S er blevet holdt ude af benchmarkbasis. 81. For det tredje er der lagt en sikkerhedsmargin ind i kravudmøntningen, således at netvirksomhederne alene bliver pålagt et effektiviseringskrav, der årligt svarer 3 Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr

16 Side 16/45 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 til en fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale. Dvs. de resterende 75 pct. af effektiviseringspotentialet ikke bliver udmøntet ud fra den betragtning, at der året efter vil blive foretaget en ny benchmarking på baggrund af et nyt datagrundlag. 82. For det fjerde udmåles kravene på baggrund af de påvirkelige omkostninger, dvs. omkostninger som kan påvirkes på kort sigt. Disse udgør alene ca. 50 pct. af benchmarkingens omkostningsgrundlag. 83. For det femte korrigeres netvirksomhederne for fordyrende rammevilkår i form af en kundetæthedskorrektion, som tager hensyn til de forskelle, der er på netvirksomhedernes driftsomkostninger, som følge af forskellig kundetæthed. 84. For det sjette korrigeres der for ekstraordinære omkostninger i forbindelse med opgørelsen af netvirksomhedernes effektiviseringskrav. I årets benchmarking har sekretariatet således godkendt 75 anmodninger om ekstraordinære omkostninger, som fratrækkes de pågældende netvirksomheders omkostningsgrundlag i benchmarkingen ÆNDRING AF MODELLEN 85. Sekretariatet for Energitilsynet har i årets benchmarking foretaget én ændring af benchmarkingmodellen sammenlignet med sidste års model. Ændringen vedr. et øget forsigtighedshensyn i forbindelse med udmøntningen af netvirksomhedernes effektiviseringskrav. 86. Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere været af den opfattelse, at 2015 var det sidste år, netvolumenmodellen skulle anvendes til at udmønte effektiviseringskrav til netvirksomhederne. Energi-, forsynings- og klimaministeren meddelte imidlertid i februar 2016, at den nye økonomiske regulering af netvirksomhederne udskydes et år og nu forventes at kunne træde i kraft med virkning fra den 1. januar Der kan være forskellige forhold, som gør sig gældende i en vurdering af, hvor stor usikkerhed der er ved anvendelse af benchmarkingmodellen. Et forhold er omkostningsækvivalenterne, som anvendes i netvolumenmodellen ækvivalenterne er beregnet i 2005, hvilket i praksis betyder, at ækvivalenterne afspejler de forhold, der gjorde sig gældende i sektoren for 10 år siden. Dette forhold kan øge usikkerheden knyttet til de anvendte ækvivalenter for driftsomkostninger. Afskrivningsækvivalenterne bør dog ikke nødvendigvis afspejle de relative forhold mellem netkomponenterne, som de er i dag, men i stedet afspejle de relative forhold, som har været gældende i hele investeringsperioden og over en lang årrække. 88. Et andet forhold vedrører, at netvirksomhedernes omkostninger i varierende grad i regnskabsåret 2015 kan være påvirket af de opgaver der følger med indførelsen af engrosmodellen. På trods af, at alle netvirksomheder teoretisk set har stået overfor samme opgave med at klargøre deres it-systemer og processer til brug for engrosmodellen, kan størrelsen af enkelte netvirksomheds udviklingsomkostninger afhænge af virksomhedens eksisterende IT-systemer og muligheden for

17 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 Side 17/45 at integrere med den nye struktur. Dansk Energi har således oplyst til Sekretariatet for Energitilsynet, at brancheorganisationen har foretaget en undersøgelse blandt deres medlemmer, der viser, at implementeringsomkostningerne til engrosmodellen varierer og skyldes, at udviklingsomkostningerne til engrosmodellen bl.a. har været særligt følsomme overfor hvilken IT-platform, netvirksomhederne har haft. 89. Sekretariatet for Energitilsynet kan i denne forbindelse ikke afvise, at der i regnskabsåret 2015 kan have været særlige forhold, der har påvirket netvirksomhedernes omkostninger, som følge af, at netvirksomhedernes eksisterende ITsystemer i varierende grad har kunnet integreres med IT-systemer fra Energinet.dk. 90. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på baggrund af det ovenstående, at der bør foretages et større forsigtighedshensyn i årets benchmarking. 91. Det øgede forsigtighedshensyn i årets benchmarking foretages ved, at ændre udmøntningsgraden fra 100 pct. til 75 pct. af de beregnede effektiviseringskrav. Fastsættelsen af størrelsen på det øgede forsigtighedshensyn bygger på et konkret skøn, som alene vedrører benchmarkingen Det vurderes, at der med en udmøntningsgrad på 75 pct. tages tilstrækkeligt hensyn til den øgede usikkerhed, som er forbundet med ikke at opdatere ækvivalenterne, samt det forhold at netvirksomhedernes omkostninger i varierende grad kan være påvirket af det opbrud i roller og opgaver, som følger af de strukturelle ændringer sektoren i reguleringsåret 2015 har været underlagt med indførelse af en engrosmodel. 92. Hvis netvolumenmodellen på lang sigt fortsat skulle benyttes til benchmarking af netvirksomhederne, vurderes det samlet set at ville være mest hensigtsmæssigt at opdatere omkostningsækvivalenterne. 93. Det bør endvidere tages i betragtning, at regeringen har nedsat en såkaldt benchmarkingekspertgruppe, som har til opgave at udarbejde en ny benchmarkingmodel til beregning af netvirksomhedernes individueller økonomiske effektiviseringskrav. Benchmarkingekspertgruppens arbejde afsluttes i starten af Der kan i forbindelse med Benchmarkingekspertgruppens arbejde forekomme andre benchmarkingmetoder, der viser sig mere hensigtsmæssige at anvende fremadrettet, i stedet for den nuværende metode netvolumenmodellen. 94. Der henvises til bilag 5 for en mere dybdegående beskrivelse af ændringen i modellen. 95. Et øget forsigtighedshensyn i årets benchmarkingmodel vil ikke få indvirkning på størrelsen af de fremadrettede effektiviseringskrav, der vil blive pålagt netvirksomheder på grundlag af en helt ny benchmarkingmodel.

18 Side 18/45 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER 96. En række elnetvirksomheder har i forbindelse med anmeldelse af reguleringsregnskaber og netkomponenter ansøgt Sekretariatet for Energitilsynet om godkendelse af ekstraordinære omkostninger. 97. En nærmere vurdering af ekstraordinære omkostninger og Sekretariatet for Energitilsynets behandling af de indkomne ansøgninger er henlagt til bilag 3. Sekretariatet for Energitilsynet har samlet set godkendt ekstraordinære omkostninger på 181 mio. kr., jf. tabel 4. Dette beløb inkluderer netvirksomhedernes indberetning af omkostninger til smart grid (36 mio. kr.), omkostninger afholdt af tredjepart, hvor netvirksomheden modtager fuld refusion af 3. part (47,7 mio. kr.) samt omkostninger vedr. søkabler (9,5 mio. kr.). 98. De omkostningstyper, som de godkendte omkostninger falder under, har alle tidligere været godkendt af Energitilsynet. TABEL 4 GODKENDTE EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER Netvirksomhed Korrektion af afskrivninger kr. Korrektion af driftsomkostninger kr. Dinel A/S Energi Fyn Net A/S EnergiMidt Net A/S TREFOR El-net A/S Frederikshavn Elnet A/S HEF Net A/S Ikast Værkerne Net A/S Nakskov Elnet A/S NKE Elnet A/S NOE Net A/S Nord Energi Net A/S NRGi Net A/S Nordjysk Elnet A/S Radius Elnet A/S RAH Net 2 A/S RAH Net A/S Ravdex A/S SEAS-NVE Net A/S SEN Net A/S SK Elnet A/S Struer Forsyning Elnet A/S Syd Energi Net A/S Thy-Mors Energi Net A/S

19 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 Side 19/45 Netvirksomhed Korrektion af afskrivninger kr. Korrektion af driftsomkostninger kr. Verdo Hillerød El-net A/S Verdo Randers El-net A/S Vestforsyning Net A/S Aars-Hornum Net A/S I alt Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet RESULTAT AF BENCHMARKING AF ØKONOMISK EFFEKTIVITET 99. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking resulterer i fastsættelsen af elnetvirksomhedernes effektiviseringspotentialer. Disse varierer mellem 0 pct. og 51 pct. for distributionsvirksomheder og 0 pct. og 67 pct. for transformerforeninger i årets benchmarking I årets benchmarkingafgørelse udmøntes der i lighed med de tidligere år, en fjerdedel (en syvendedel for 50 kv distributionsvirksomheder) af de beregnede effektiviseringskrav. Derudover foretages der som noget nyt i årets afgørelse et øget forsigtighedshensyn på 25 pct. af de beregnede effektiviseringskrav. ene, som udmøntes på netvirksomhedernes indtægtsrammer 4 for 2017, er således fastsat som en fjerdedel af netvirksomhedens effektiviseringspotentiale multipliceret med netvirksomhedens påvirkelige omkostninger, hvorefter kravet er nedskrevet med 25 pct Grundet det begrænsede antal 50 kv distributionsvirksomheder (2 stk.) er disse netvirksomheders effektiviseringspotentialer fastsættes med udgangspunkt i benchmarkbasis for distributionsvirksomhederne Elnetvirksomhedernes effektiviseringskrav i henhold til benchmarkingmodellen er opgjort i tabel 5, hvor kravene er afrundet ned til nærmeste kr. 4 Indtægtsrammen beregnes på baggrund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i reguleringsåret (pristalsfremskrivning af reguleringsprisen fra året før) og virksomhedens forventede mængde leveret elektricitet (kwh) for det følgende reguleringsår.

20 Side 20/45 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 TABEL 5 EFFEKTIVISERINGKRAV VED BENCHMARKING AF ØKONOMISK EFFEK- TIVITET Netvirksomhed pct. kr. 50 kv distribution (2 stk.) Vestjyske Net 60 kv A/S 3, Fyns Net a.m.b.a. 4, I alt 50 kv distribution Distribution (41 stk.) Frederikshavn Elnet A/S 0,00 0 NRGi Net A/S 0, Nord Energi Net A/S 0, Verdo Randers El-net A/S 0, EnergiMidt Net A/S 0, HEF Net A/S 0, SK Elnet A/S 1, Syd Energi Net A/S 1, Energi Fyn Net A/S 2, RAH Net A/S 2, TREFOR El-net A/S 2, Verdo Hillerød El-net A/S 2, SEN Net A/S 2, NOE Net A/S 2, NKE Elnet A/S 3, Forsyning Helsingør Elnet A/S 3, MES Net A/S 4, Nordjysk Elnet A/S 4, Ikast Værkerne Net A/S 5, RAH Net 2 A/S 5, Dinel A/S 5, Videbæk Elnet A/S 5, Midtfyns Elforsyning a.m.b.a. 6, Ravdex A/S 6, LEF Net A/S 6, Energi Viborg Elnet A/S 6, Radius Elnet A/S 6, Thy-Mors Energi Net A/S 7, SEAS-NVE Net A/S 7, Vestforsyning Net A/S 7, Kjellerup Elnet A/S 8, Hammel Elforsyning Net A/S 8,

21 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2017 Side 21/45 Netvirksomhed Tarm Elværk Net A/S 8, Vordingborg Elnet A/S 8, Energi Fyn Faaborg Net A/S 8, GEV Net A/S 8, Bornholms El-net A/S 9, Hurup Elværk Net A/S 11, Struer Forsyning Elnet A/S 11, Nakskov Elnet A/S 11, Læsø Elnet A/S 12, I alt distribution Transformerforeninger (17 stk.) Bårdesø Elforsyning 0,00 0 Sunds Elforsyning 0,23 0 Paarup El-forsyning a.m.b.a. 1, Brenderup Netselskab a.m.b.a. 4, Aal El Net a.m.b.a. 8, Kongerslev Elnet Aps 10, Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab a.m.b.a. pct. kr. 11, Hjerting Transformatorforening a.m.b.a. 12, Hasmark Egense Energinet a.m.b.a. 13, Hirtshals El-Netselskab A/S 13, Ejby Elnet a.m.b.a. 14, Vildbjerg Elværk a.m.b.a. 15, Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. 15, Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab a.m.b.a. 15, Kibæk Elværk a.m.b.a. 16, Aars-Hornum El-Forsyning a.m.b.a 16, Netselskabet Ullerslev Elforsyning a.m.b.a. 16, I alt transformerforeninger I alt alle netvirksomheder Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. Ad-hoc korrektion af fusioner 103. Sekretariatet for Energitilsynet har i lighed med tidligere år analyseret fusioner særskilt, således at to fusionerede netvirksomheder ikke kan få et højere krav, end de to separate netvirksomheder ellers ville have fået sammenlagt Eventuelle fusionskorrektioner beregnes på baggrund af benchmarkingmodellen for Korrektionen er en etårig korrektion, da netvirksomhederne forventes at indhente stordriftsfordele hurtigt. Se beregninger og evt. korrektion i bilag 4.

22 Side 22/45 ENERGITILSYNET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERINGEN PÅ AGGREGERET NIVEAU 105. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker elnetvirksomhedernes kvalitet i levering på aggregeret niveau, dvs. den gennemsnitlige leveringskvalitet, som kunderne har oplevet. Dette gøres for at tilskynde netvirksomhederne til så vidt muligt at reducere antallet samt varigheden af afbrud PRÆSENTATION AF MODEL 106. I dette afsnit gives en kort præsentation af modellen for benchmarking af elnetvirksomhedernes kvalitet i levering på aggregeret niveau samt resultaterne af årets benchmarking af kvalitet i levering på aggregeret niveau. For en detaljeret gennemgang af modellen henvises til bilag 6. Datagrundlag og kvalitetssikring 107. Til årets benchmarking af kvalitet i levering på aggregeret niveau indberetter netvirksomhederne afbrudsdata for 2015 for de tre statistikområder 0,4 kv, 1-24 kv og kv Netvirksomhederne indberetter kundetal og antal km net samt samlet afbrudshyppighed (antal kundeafbrud) og samlet afbrudsvarighed (antal kundeafbrudsminutter) fordelt på afbrudstyper for disse statistikområder Afbrudshyppigheder og -varigheder opdeles i indberetningen for følgende fem typer af afbrud: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Uvarslede afbrud Varslede afbrud Afbrud som følge af tredjepart Afbrud som følge af force majeure Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 110. Se bilag 6 for en mere detaljeret beskrivelse af afbrudstyperne I tilfælde af afbrud som følge af force majeure-hændelser, skal netvirksomheden i tillæg til indberetningsskemaet indsende en særskilt begrundet ansøgning herom til Sekretariatet for Energitilsynet, der herefter træffer konkret afgørelse Indberetningen af kundetal og afbrudsvarigheder/-hyppigheder foretages særskilt for de to kundetyper forbrugere og producenter Sekretariatet for Energitilsynet har på flere måder kvalitetssikret elnetvirksomhedernes afbrudsdata. Dels er der i indberetningsskemaerne et kontrolark, som krydstjekker hver netvirksomheds indberetning, og som dermed bl.a. sikrer, at antal afbrud på enkeltkundeniveau og på aggregeret niveau stemmer overens. Derudover er alle indberetninger gennemgået for fejl og mangler, og Sekretariatet for Energitilsynet har i den forbindelse taget kontakt til en række af netvirksomhederne med henblik på at sikre datakvaliteten.

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 PUNKT X ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 21. september 2016 Detail & Distribution 14/13267 IRT, KHRI, LAA, HECH 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. DECEMBER 2017 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST 23. oktober 2017 Detail & Distribution 17/00437 KPH, LAA, RSHA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne Til elnetselskaberne 30. oktober 2014 Deres ref. / LIC 2. høring af udkast til afgørelse om til elnetselskaberne for 2015 Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelse om " til elnetselskaberne

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav Sekretariatsafgørelse 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LAA, LIC, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2014 1 1. Energitilsynet traf

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE 2016

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE 2016 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 15. DECEMBER 2015 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE 2016 UDKAST x. september 2015 Detail & Distribution 14/13267 IRT, KPH, LAA, NOJ, LIC, KHRI 1. RESUMÉ 1.

Læs mere

Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2011

Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2011 ENERGITILSYNET Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2011 12-07-2010 EL 4/0706- /LVM, LR og MBK 1 Resumé 1. Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgørelsen

Læs mere

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006 ENERGITILSYNET Bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 17. december 2007 12-12-2007 ENR 4/0720-0200-0065 /TNE,CJU Punkt B Benchmarking af kvalitet i levering

Læs mere

Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015

Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 16. december 2014 16. december 2014 DETAIL / LIC, LAA, IRT Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 6 3. Sagsfremstilling... 9

Læs mere

Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december

Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december ENERGITILSYNET HØRINGSUDKAST Punkt x Energitilsynets møde den 28. januar 2014 13.11.2013 D&D «Sagsnummer» LAA/KHRI/LIC Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december 2012 1 Resumé 1.

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til punkt x. Energitilsynets møde den 16. december 2014 UDKAST. Bilag Bilagsside

Bilagsoversigt. Bilag til punkt x. Energitilsynets møde den 16. december 2014 UDKAST. Bilag Bilagsside Bilag til punkt Energitilsynets møde den 16. december 2014 19. september 2014 DETAIL UDKAST Bilagsoversigt Bilag Bilagsside nr. 1 Detaljeret gennemgang af model for økonomisk effektivitet /LIC, KHRI, LAA

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav ENERGITILSYNET Sekretariatsafgørelse - Høringsudkast 30. september 2014 Sag: 14/08973 KHRI/LAA/LIC Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Afgørelse om korrektion af netselskabernes

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering

Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering 12. marts 2012 Sag 4/0706-0300-0082 / MBK og TS Deres ref. Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering Data for kvalitet i levering for 2011 skal indberettes

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 18. december 2012 18. december 2012 DETAIL 12/10309 /LIC, KHRI, TS, HBL Bilagsoversigt Bilag Bilagsside nr. 1 1-12 Detaljeret gennemgang af model

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008

Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 (Elforsyning) Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Dansk Energi som mandatar for 52 elnetselskaber over Energitilsynet af 27. oktober 2008 reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2009

Dansk Energi som mandatar for 52 elnetselskaber over Energitilsynet af 27. oktober 2008 reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2009 (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Dansk Energi som mandatar for 52 elnetselskaber

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til sekretariatsafgørelse. Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav. Bilag Bilagsside.

Bilagsoversigt. Bilag til sekretariatsafgørelse. Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav. Bilag Bilagsside. Bilag til sekretariatsafgørelse Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2014 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LIC, LAA, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Bilagsoversigt

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Benchmarking. Maj 2014

Benchmarking. Maj 2014 Maj 2014 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2015 April 2015 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2015 April 2015 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Vestforsyning Net A/S over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008

Vestforsyning Net A/S over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 (Elforsyning) Vestforsyning Net A/S over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING

INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING VEJLEDNING 1. UDGAVE FEBRUAR 2015 INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING INDHOLD 1. INDLEDNING...

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til pkt. 4. Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for Bilag Bilagsside

Bilagsoversigt. Bilag til pkt. 4. Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for Bilag Bilagsside ENERGITILSYNET Bilag til pkt. 4. Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2009. 27-10-2008 GAS 4/0706-0300-0011 CJU/PR/KH Bilagsoversigt Bilag Bilagsside nr. 1 2 10 Tilsynets bemærkninger til

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynets adressering af høringssvar Dispensationer for økonomisk effektivitet

Sekretariatet for Energitilsynets adressering af høringssvar Dispensationer for økonomisk effektivitet Bilag til sekretariatsafgørelse Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2013 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LIC, LAA, KHRI, IRT Sag: 14/08972 Bilagsoversigt

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING

INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING VEJLEDNING, APRIL 2015 INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 1/1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 2. TERMINOLOGI... 2

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Sagen er hovedforhandlet under medvirken af tre dommere, jf herved retsplejelovens

Sagen er hovedforhandlet under medvirken af tre dommere, jf herved retsplejelovens RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. maj 2014 i sag nr. BS 7-1190/2011: NOE Net A/S Skivevej 120 7500 Holstebro og Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøevej 107 7900 Nykøbing M og Vestjyske

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011 Maj 2011 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Nyropsgade

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2014 Marts 2014 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2014 Marts 2014 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2011 OM reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2012

KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2011 OM reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2012 (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Overordnede principper for den fremtidige benchmarkingmodel

Overordnede principper for den fremtidige benchmarkingmodel 2015 Overordnede principper for den fremtidige benchmarkingmodel Rapport, 1. delaflevering, december 2015 Benchmarkingekspertgruppen Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund... 2 1.2. Ekspertgruppens opgaver...

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar ENERGITILSYNET d. 25. oktober 2010 Energicenter EL /LR, LVM Bilag 12 Høringsnotat Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar Dansk Energi indgav høringssvar ved mail af 23.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Benchmarking. April Sekretariatet for Energitilsynet. Carl Jacobsens Vej Valby

Benchmarking. April Sekretariatet for Energitilsynet. Carl Jacobsens Vej Valby April 2013 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Høringsnotat over vejledning til indsamling af leveringssikkerhedsdata

Høringsnotat over vejledning til indsamling af leveringssikkerhedsdata 12-12-2005 E2 3/1320-0200-0065 /TNE Høringsnotat over vejledning til indsamling af leveringssikkerhedsdata Som det fremgår af Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 skal elnetselskaberne fra og med

Læs mere

ENERGITILSYNET. Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering

ENERGITILSYNET. Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering ENERGITILSYNET Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering 1. udgave Marts 2013 2/21 1 INDLEDNING... 3 2 TERMINOLOGI... 4 3 INDBERETNING AF DATA FOR KVALITET I LEVERING...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2010 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2010 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Thy-Mors Energi A/S, Vestjyske Net

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere