Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata"

Transkript

1 NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ Genbrug af adressedata indgår i grunddataprogrammets delaftale 2, som tillige omfatter to økonomisk set mindre KMS-initiativer for stednavne hhv. administrative enheder. De tre initiativer har tæt indholdsmæssig sammenhæng. Initiativet Genbrug af adressedata (10.2b) tager sit udgangspunkt i, at Danmarks vejnavne og adresser spiller en fundamental rolle som fælles referencer, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. Selv om det offentlige i dag indsamler og vedligeholder state of the art data om vejnavne og adresser udnyttes disse adressedata ikke i overensstemmelse med deres potentiale. Tidligere tiltag har høstet nogle af gevinsterne, men betydelige gevinster udestår stadig. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i en værdianalyse 1 opgjort de direkte økonomiske samfundsgevinster ved frikøbsaftalen fra 2002, der stillede BBR s adresser til rådighed uden betaling, til at udgøre cirka 450 mio. kr. i perioden Aftalen omfattede ikke etableringen af en datadistribution efter nutidige principper og analysen peger da også på, at der er betydelige samfundsgevinster, som endnu ikke er realiseret. Problem Problemet består dels i, at der stadig findes en lang række offentlige forvaltningsområder og -løsninger, som ikke bruger BBR som autoritativ kilde til adresserne, dels i at der er dokumenterede mangler i kvaliteten af de nuværende adressedata. Som forberedelse af initiativet blev der i efteråret 2011 gennemført en projektanalyse. Analysen viste, at så godt som alle myndigheder oplever at der i dag spildes ressourcer på at indsamle, indtaste, vedligeholde og rette fejl i egne adresse- og vejdata, selvom data findes i forvejen i BBR. Der peges bl.a. på: unødvendig indtastning af en adresseoplysning i fagsystemet håndtering af fejl når en adresseoplysning er indtastet upræcist kompliceret opdatering og rettelser i adressedata 1 Analysen Værdien af danske adressedata - Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 blev publiceret af Erhvervs- og Byggestyrelsen den 7. juli 2010.

2 2/9 behov for særskilt indkøb af supplerende data, geo-koordinater mm tidsspilde i myndighedsopgaven, p.gr.a. mangler i adressedata hyppig manuel datahåndtering som følge af manglende standarder at adressefejl rettes ikke ved kilden, i stedet rettes fejl kun lokalt Det generelle billede er, at hvert opgavesystem håndterer sine egne adressedata i en isoleret silo, hvilket bidrager til ineffektive sagsgange, ressourcespild og it-omkostninger, som er højere end nødvendigt. Dette billede understøttes af flere internationale undersøgelser 2. Som praktiske beviser på, at en bedre håndtering af adressedata kan give betydelige økonomiske gevinster, identificerede projektanalysen imidlertid også et par gode eksempler: Den kommunale Umbrella flytteløsning 3 der anvender BBR s adressedata som grundlag i den digitale blanket på nettet, hvilket bidrager til løsningens succes og til en business case, der anslår samlede gevinster på ca. 20 mio.kr. om året. Post Danmarks anvendelse af adressedata inkl. geografiske koordinater i forbindelse med brevdistributionen (TOR-projektet) 4, hvor en konsekvent anvendelse af adressedata har givet gevinster svarende til et tocifret millionbeløb hvert år. Løsning Initiativets løsning består dels i, at kvaliteten af de offentlige adressedata forbedres mærkbart, dels i at der etableres en sammenhængende infrastruktur, som sikrer at adressedata stilles rådighed for alle på en tidssvarende og kosteffektiv måde. Løsningen er baseret på en aftale mellem de centrale parter på området 5, og indebærer bl.a. at CPR, CVR og Skat s erhvervssystemer overgår til at benytte de autoritative adresser fra BBR. Herved sikres det, at alle offentlige grundregistreringer anvender det samme adressegrundlag. Løsningen vil derfor betyde, at samtlige offentlige myndigheder, uanset om de anvender persondata, virksomhedsdata eller ejendomsdata, vil være sikre på, at de tilknyttede adresseoplysninger stemmer overens. Hertil kommer, at initiativet giver enhver myndighedsløsning mulighed for at udnytte de præcise geografiske koordinater, som kommunerne allerede i dag har knyttet til hver adresse. 2 Herunder rapporter fra EU s tematiske netværk EURADIN: European Address Infrastructure, Business case for Digital Selvbetjeningsløsning ved flytning, KL/Kombits Umbrella samarbejde, forår 2009, som angiver en årlig besparelse på 20 mio. kr. ved behandlingen af ca flyttemeddelelser, svarende til at 50 % af borgerne anvender løsningen. 4 Oplysninger fra Post Danmark om TOR-projektet , Fyns Stiftstidende 4. dec Bag aftalen står Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), KL, Indenrigs- og Økonomiministeriet (CPR-kontoret), Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Skat, Miljøministeriet (Kort & Matrikelstyrelsen) og Finansministeriet.

3 3/9 De forbedrede adressedata vil uden særskilt betaling blive stillet til rådighed for alle myndigheder via den fællesoffentlige datafordeler i en vifte af pålidelige og sikre download- eller online opslagstjenester, visnings- og opdateringstjenester mv. Den private sektor vil få samme muligheder for at anvende adressedata og -tjenester som det offentlige. Business casens gevinster Generelt Adresser og adressedata indgår som et element i næsten alle offentlige myndigheders opgaveløsning og i de it-systemer som understøtter de forskellige forvaltningsprocesser. Projektanalysen, som blev gennemført med bistand fra 25 myndigheder, bekræftede, at det er vanskeligt at finde myndigheder, som ikke dagligt anvender adressedata i en eller anden form, eller som anvender itsystemer hvori adressen ikke indgår. En gennemgang af portalerne virk.dk og borger.dk, viste herudover at adressen udgør en betydende oplysning i ca. 80 % af de i alt ca offentlige blanketter o.l. som er rettet mod virksomhederne hhv. mod borgerne. Business casen estimerer at staten, kommunerne og regionerne hvert år modtager mindst 2,5 mio. af sådanne indberetninger, der indeholder en adresseoplysning 6. Internationale undersøgelser har tilsvarende opgjort, at ca. 80 % af alle offentlige it-systemer indeholder dataelementer som beskriver adresser 7. Ofte udgør adresseoplysningen en forudsætning, som har selvstændig vægt for sagens afgørelse, f.eks. indenfor boligstøtteområdet eller ved ansøgning om byggetilladelse. I andre tilfælde udgør en korrekt adresse forudsætningen for, at myndigheden kan varetage sin generelle opgave, således som det f.eks. er tilfældet ved tilsynsopgaver indenfor miljø- eller fødevareområdet, arbejdstilsyn eller kontrol med betalte afgifter mv. Endelig er der mange forvaltningsområder hvor adressen anvendes i sagsprocessen og indgår i it-systemet, men kun som en hjælpe- eller kontroloplysning f.eks. når en afgørelse skal sendes til borgeren, eller hvis en anden myndighed skal høres om sagen. Når initiativet forbedrer de offentlige adressedata og stiller dem frit til rådighed i en stærk infrastruktur, vil de tilhørende gevinster således komme alle myndigheder til gode. 6 Alene for den kommunale sektor har KL i "Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi" i 2010 estimeret det samlede antal henvendelser til kommunerne til 33 mio. pr. år. 7 Jf. Why is address data so hard to get right, ncode, Canada og Gartner Group, US 2011.

4 4/9 Typer af gevinster Business casen er baseret på resultaterne af projektanalysen, som sammenlignede situationen hos offentlige myndigheder, hvis initiativet ikke gennemføres (0-scenariet) med en situation, hvor initiativet er gennemført (1-scenariet). Som et resultat heraf udpeger business casen fire hovedområder, hvor initiativet giver offentlige myndigheder mulighed for at opnå gevinster: 1. Bedre digitale indberetningsløsninger 2. Nye it-systemer kan udvikles billigere og gøres mere kosteffektive 3. Billigere drift af nuværende it og datahåndtering 4. Andre forretningsmæssige gevinster For hver kategori beskriver business casen karakteren af gevinsterne, forudsætningen for at de kan hentes samt den usikkerhed, som estimatet er forbundet med. Gevinster som realiseres i forbindelse med andre aktiviteter Initiativet forbedrer data og etablerer en infrastruktur som tilsammen skaber et grundlag for at gevinsterne kan hentes. Realiseringen af gevinsterne opstår i mange tilfælde i forbindelse med, at den enkelte myndighed beslutter, at omlægge en bestemt arbejdsgang eller etablere eller modernisere et it-system på en måde, der udnytter de nye muligheder. Business casen forudsætter, at en sådan modernisering af offentlige arbejdsgange og it-løsninger i de kommende år vil finde sted under alle omstændigheder, dvs. uanset om initiativet er realiseret eller ej. Eksempelvis tages det for givet, at et stort antal digitale indberetningsløsninger o.l. vil se dagens lys i de kommende år, bl.a. som følge af strategierne om digital selvbetjening 8, ligesom der utvivlsomt også vil blive foretaget betydelige investeringer i nyudvikling af it-systemer 9 der effektivt kan understøtte digital forvaltning. Når en sådan moderniseringsbeslutning er truffet, vil myndighedens omkostninger til gennemførelse og drift af den fremtidige løsning være mindre med initiativet end uden. Business casen indregner her forskellen mellem de to situationer, som en økonomisk gevinst. Initiativets gennemførelse vil som hovedregel bidrage til at sænke barren for hvornår det kan betale sig at omlægge eller modernisere, men det vil formentlig være undtagelsen at initiativet i sig selv vil føre til, at en myndighed straks gennemfører ændringer. 8 Staten og kommunerne har i juni 2012 indgået en aftale om obligatorisk, digital kommunikation, der bl.a. sigter på at overflytte en række borgerbetjeningsområder til digital selvbetjening. Fremtidige selvbetjeningsløsninger er desuden beskrevet i Effektiv digital selvbetjening arbejdsprogram, KL og KOMBIT, april Til illustration af antallet af sådanne fremtidige it-projekter, kan det nævnes at der inden for det statslige område pt. er i alt 71 igangværende, større it-projekter, jf. Komplet oversigt over større statslige itprojekter, Økonomistyrelsen, 8. februar 2012.

5 5/9 Efter beslutning i projektets styregruppe er business casens gevinster derfor beregnet med en trinvis, fireårig indfasning fra 2014 til Gevinster som realiseres umiddelbart Business casen identificerer dog også gevinster, som vil vise sig af sig selv dvs. uden at myndigheden eller virksomheden skal foretage særskilte investeringer i nye it-systemer eller i omlægning af arbejdsgange. Dette gælder f.eks. for forvaltningsområder som i dag er baseret på de autoritative adressedata fra BBR. Her vil forbedringen af adressernes kvalitet og aktualitet umiddelbart reducere antallet af fejl og mangler som skal håndteres manuelt. Det samme gælder for løsninger, som baserer sig på data fra CPR og/eller CVR. Sådanne løsninger vil ligeledes opnå gevinster uden yderligere investeringer, fordi initiativet sikrer, at CPR og CVR fremover vil anvende det forbedrede, fælles adressegrundlag 10. Gevinsternes omfang Nedenstående tabel giver et overblik over business casens middel-estimater for de fire kategorier af gevinster, opgjort i afrundede tal og efter den fireårige indfasning, dvs. fra og med Tabel 1: Estimerede årlige gevinster i business case efter fuld indfasning (middel est.) Kategori / Gevinst Bedre digitale indberetningsløsninger 2. Nye it-systemer billigere og mere effektive 3. Billigere drift af nuværende it og data 4. Andre forretningsmæssige gevinster Estimerede gevinster i alt I alt (mio.kr/år) Heraf stat Heraf kommuner Heraf regioner Heraf private og off. selsk. 67,9 12,4 26,5 2,5 26,5 10,0 2,3 4,9 0,5 2,3 28,6 6,6 14,0 1,4 6,6 144,0 36,0 36,0 36,0 36,0 250,5 57,3 81,4 40,4 71,4 Det ses at over halvdelen af det samlede gevinstvolumen er i kategori 4 Andre forretningsmæssige gevinster, der som det beskrives nedenfor, er omfattet af en relativt større usikkerhed, først og fremmest med hensyn til hvilke myndigheder der høste gevinsten og hvornår det kan ske. 10 I dag er omfanget af uoverensstemmelser mellem adresserne i BBR og CPR ca. 1,0 % med en markant overvægt for adresser til nybyggede boliger. For CVR er det tilsvarende tal 6-8 %. For andre offentlige registre er tallet ofte højere, f.eks. er % af adresserne SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister) ikke valide i forhold til BBR.

6 6/9 Grundlaget for business casens estimater Business casens gevinstestimater bygger som nævnt først og fremmest på projektanalysen, som blev udført af MBBL i efteråret Analysen omfattede 12 workshops med deltagelse af 25 forskellige myndigheder. Analysen blev herudover suppleret af forespørgsler til andre myndigheder og interviews. Analysen bekræftede på gevinstsiden hovedtrækkene i EBST s foreløbige business case fra , der lå til grund for initiativbeskrivelsen. Resultaterne af analysefasen er desuden efterprøvet og suppleret på basis af tidligere danske og internationale analyser og case studies. De vigtigste af disse supplerende kilder er: Business case for offentlige adressewebservices, EBST/KMS, Social and Economic Benefits Business Case, EURADIN, Business case for Umbrella flytteløsning, KL, Gevinster ved et forbedret adressegrundlag, Post Danmark, NOVA interessentanalyse om aktuelle adressedata, EBST, Værdien af danske adressedata Værdianalyse, EBST, Notat om nye it-systemer hvori adresser indgår, Grontmij, Den detaljerede læsevejledning og beskrivelse af business casen refererer mere udførligt til de kilder, som ligger bag de enkelte gevinstestimater. Beskrivelse af gevinsterne 1. Bedre digitale indberetningsløsninger Når en myndighed etablerer en ny eller modernisere en eksisterende indberetningsløsning e.l., giver initiativets nettjeneste for adresser ( adressevælger ) mulighed for, at borgeren eller virksomheden kan angive den korrekte adresse med få klik, i stedet for at indtaste adressen fra grunden. 11 Offentlige adresse-webservices - En undersøgelse under projekt Offentligt Adressefællesskab. Business case undersøgelse af mulige gevinster ved at udbyde offentlige adressedata som en webservice, udarbejdet for KMS og Erhvervs- og Byggestyrelsen af Carl Bro Gruppen, april Business model: Social and economic benefits, EURADIN, European Address Infrastructure, Business case for Digital Selvbetjeningsløsning ved flytning, KL/Kombits Umbrella samarbejde, forår 2009, som angiver en årlig besparelse på 20 mio. kr. ved behandlingen af ca flyttemeddelelser, svarende til at 50 % af borgerne anvender løsningen. 14 Taloplysninger fra Post Danmark til Erhvervs- og Byggestyrelsen, afgivet ved møder i Nem Oplysning om Veje og Adresser, Interessentanalyse, Erhvervs- og Byggestyrelsen, 23. august 2011, der kortlagde problemer og udfordringer i adressedata-håndtering indenfor en række private og offentlige brancher mv. 16 Analysen Værdien af danske adressedata - Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 blev publiceret af Erhvervs- og Byggestyrelsen den 7. juli Notat Udvikling af IT løsninger med et element af adresser, okt. 2010, udarbejdet af Grontmij A/S med eksempler og skøn over gevinster ved at anvende en offentlig adressetjeneste (AWS)

7 7/9 Herved reduceres antallet af fejl og dermed tidsforbruget til håndtering af disse. Herudover kan man undgå den nuværende praksis, hvor myndigheden manuelt skal overføre adressen til det relevante myndighedssystem. Initiativets forbedring af adressegrundlaget, med aktuelle og fuldstændige adresser i forhold til CVR/CPR, vil tillige give gevinster i nogle af de nuværende indberetningsløsninger, fordi der vil være færre situationer hvor en uoverensstemmelse eller ikke-valid adresse må behandles manuelt 18. Som regneforudsætninger antages det, at det offentlige årligt behandler 2,5 mio. indberetninger af en type hvor initiativets adressevælger vil kunne anvendes 19. Det antages endvidere at initiativet efter en fireårig indfasning vil nedbringe antallet af fejl i en adresseoplysning med 3,5 % og, at en manuel gen-indtastning af adresseoplysningen i myndighedens eget system vil kunne undgås for 35 % af indberetningerne. Det antages endvidere, at den sparede arbejdstid udgør hhv. 7,5 og 5 minutter pr. sag. Den samlede gevinst i det offentlige er i så fald 41,4 mio.kr. pr. år, som business casen fordeler mellem stat, kommuner og regioner ved hjælp af en fordelingsnøgle på 46/98/10. Da samme type gevinster vil gøre sig gældende i den private sektor mv., tilføjes der her gevinster i en størrelsesorden svarende til kommunernes andel, dvs. 26,5 mio.kr. pr. år, hvorved den samlede gevinst andrager 67,9 mio.kr. pr. år. 2. Nye it-systemer kan udvikles billigere og gøres mere kosteffektive Når en myndighed fremover skal etablere et nyt it-system, der skal indeholde adressedata, kan it-systemet anvende initiativets nettjenester i stedet for at bygge sin egen adressefunktionalitet fra bunden. Flere uafhængige analyser peger på, at dette vil reducere it-udviklingsomkostningerne både for små, for mellemstore og for større it-systemer 20. Hvis initiativet ikke gennemføres, vil hver enkelt myndighed eller it-system skulle bygge den nødvendige adressefunktionalitet selv. Gevinsten svarer til de anerkendte og veldokumenterede fordele ved at basere itløsninger på en serviceorienteret arkitektur (SOA), dvs. med genbrugelige it-komponenter. Som regneforudsætning antages det, at 154 myndigheder (98 kommuner, 46 statslige og 10 regionale) må bygge funktionaliteten selv hvis initiati- 18 Dette gælder f.eks. den digitale selvbetjenings-flytteløsning, som forudsætter at tilflytningsadressen er valid og registreret i BBR. Initiativets forbedring af adressernes aktualitet vil reducere antallet af tilfælde hvor løsningen afviser borgeren på grund af en ikke-registreret adresse. 19 Staten og kommunerne har i juni 2012 indgået en aftale om at overflytte en række borgerbetjeningsområder til digital selvbetjening. Adresseinitiativet vil især give gevinster i forhold til de løsninger der introduceres i 2014 og derefter, men også eksisterende løsninger vil få gavn af et bedre adressegrundlag. 20 Herunder førnævnte notat Udvikling af IT løsninger med et element af adresser, okt. 2010, Grontmij A/S, analysen Offentlige adresse-webservices, Carl Bro Gruppen, april 2005 samt beregninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, september 2009.

8 8/9 vet ikke gennemføres. Gevinsten ved at undgå denne omkostning er ansat til 50 t.kr. pr. myndighed pr. år., hvilket giver en samlet gevinst i det offentlige på 7,7 mio.kr. pr. år. Da samme type gevinst vil gøre sig gældende i den private sektor mv. tilføjes der her gevinster svarende til statens andel, dvs. 2,3 mio.kr. pr. år, hvorved den samlede gevinst andrager 10,0 mio.kr. pr. år. 3. Billigere drift af nuværende it og datahåndtering For så vidt angår eksisterende it-systemer, vil initiativet reducere myndighedernes omkostninger og tidsforbrug til datahåndtering i forbindelse med opdatering, fejlrettelser, datakonvertering, indkøb af supplerende adressedata eller ydelser fra andre leverandører mv. Gevinsten, som er velbelyst i projektanalysen og i tidligere rapporter 21 og undersøgelser 22, opstår fordi mange myndigheder, for at kunne løse sin myndighedsopgave, er nødt til at udføre forskellige adressetekniske aktiviteter eller tilkøb, som egentlig er myndigheden uvedkommende. Business casen beskriver 5 områder, hvor initiativets forbedring af aktualitet, datakvalitet og etableringen af moderne datatjenester mv., kan reducere og i mange tilfælde eliminere sådanne omkostninger. Baseret på en række cases fra forskellige myndigheder antager business casen at 154 myndigheder (98 kommuner, 46 statslige og 10 regionale) hver kan undgå omkostninger på i gennemsnit 140 t.kr. når initiativet gennemføres. Den samlede gevinst bliver således 22,0 mio. kr. pr. år. Da samme type gevinst vil gøre sig gældende i den private sektor, tilføjes der her gevinster i en størrelsesorden svarende til statens andel, dvs. 6,6 mio.kr. pr. år, hvorved den samlede gevinst andrager 28,6 mio.kr. pr. år. 4. Andre forretningsmæssige gevinster Initiativet vil give offentlige myndigheder mulighed for at undgå unødvendige omkostninger som følge af ikke-optimerede forretningsprocesser eller logistik (f.eks. kørselsplanlægning), manglende kontrol af udbetalinger hhv. opkrævninger (f.eks. socialt snyd) samt unødvendige tab af liv, helbred eller værdier (inden for beredskabet). Flere dokumenterede cases, herunder to fra hhv. Udbetaling Danmark 23 og Post Danmark 24, viser at initiativet vil kunne give anledning til en mere omfattende optimering af en myndigheds ressourceforbrug, fordi det anvendte adressegrundlag bliver bedre, mere korrekt og mere ensartet. 21 Bl.a. analyserne i rapporten Århus Kommunes brug af geografiske nøgler, 2003, udarbejdet af KMD Kundeservice for Århus kommune. 22 Proces- og informationsanalyse Digital Information om nye veje og adresser (DIVA), 2006, udført af KMD for Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet. 23 Sparet tid til indtastning og fejlrettelser i forbindelse med Udbetaling Danmarks håndtering af boligstøtte. 24 Sparet tid for Post Danmark når adresserne bliver fuldstændige og ikke skal suppleres manuelt.

9 9/9 Det er ikke mindst initiativets sikring af en fuld overensstemmelse mellem adresserne i CPR, CVR og BBR og geografien, der giver helt nye muligheder for at foretage en sikker sammenstilling og brug af oplysninger fra forskellige kilder 25. I de to ovennævnte cases er der tale om gevinster i størrelsesordenen 36 mio. kr. pr. år som kan blive mulige som følge af initiativet. Business casen antager, at tilsvarende effektiviseringer på et eller andet tidspunkt kan gennemføres af andre myndigheder eller sektorer i det offentlige. Kørselsområdet er et af de områder, hvor et sådant effektiviseringspotentiale findes. Som illustration, kan det nævnes at vejtiden alene inden for kommunernes hjemmepleje, dvs. den rene transporttid fra sted til sted, udgør i alt ca årsværk. En undersøgelse fra 2006 angiver at bedre ruteplanlægning vil kunne give betydelige gevinster 26. Som regneforudsætning forudsætter business casen på denne baggrund, at hele det statslige, hele det kommunale og hele det regionale område hver for sig vil kunne hente en gevinst, der svarer til gevinsten i de to cases fra Post Danmark og Udbetaling Danmark, dvs. til en samlet gevinst i det offentlige på 108 mio.kr. pr. år. Som det fremgår, er der relativt store usikkerheder knyttet til estimeringen af denne gruppe af gevinster, først og fremmest med hensyn til præcis hvilke myndigheder, der kan hjemtage dem, og på hvilket tidspunkt det vil ske. Da det antages at den private sektor vil være mindst lige så god til at udnytte de nye muligheder som initiativets giver, tilføjer business casen her en mulig gevinst i samme størrelsesorden dvs. 36 mio.kr. pr. år, hvorved den samlede gevinst i denne kategori andrager 144 mio.kr. pr. år. Det skal bemærkes, at en række af de nævnte forretningsmæssige gevinster vil vise sig, uden at myndigheden eller virksomheden skal foretage særskilte investeringer eller omlægge arbejdsprocesser. Eksempelvis vil initiativets sikring af, at alle boliger og virksomheder har en valid adresse, i sig selv reducere tidsforbruget til håndtering af fejl og uoverensstemmelser i den offentlige forvaltning. Tilsvarende vil initiativet i sig selv betyde, at kommercielle GPS-navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer bliver mere effektive, fordi adresserne gøres mere præcise og aktuelle, og knyttes direkte til vejnettet. Da mange offentlige myndigheder anvender sådanne produkter, vil gevinsterne herved også umiddelbart komme det offentlige til gode. 25 Et helhedsorienteret (360 graders) syn på en sag, som bl.a. tilstræbes i sags-/part løsninger som f.eks. Kombits SAPA, kræver bl.a. at alle forvaltningsoplysninger om en sag, person eller virksomhed kan hentes og sammenstilles; dette forudsætter at adresserne stemmer overens. 26 Handlingsplan for domænebestyrelsen for social og omsorg, december 2010, pkt. 17, side 41 nævner en potentiel effektiviseringsgevinst på 47 %. Et projekt til afprøvning af automatisk besøgsplanlægning er pt. under gennemførelse.

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Værdien af danske adressedata

Værdien af danske adressedata 7. juli 2010 /mli-ebst ERHVERVS- OG Værdien af danske adressedata Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 Resumé Adresserne spiller en fundamental rolle i samfundet. Adresser anvendes

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 Kort & Matrikelstyrelsens strategiske grundlag Digital forvaltning tager et stormskridt Ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Bilag 3 Business 2015

Bilag 3 Business 2015 Bilag 3 Business 2015 Business 2015 Københavns Kommune Betjening af erhvervslivet i TMF/KES www.kk.dk Indhold Baggrund og mål med Business 2015 Projektspor, definition og niveauer Aktiviteter og tidsplan

Læs mere

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA Jonas Gundersen Lundberg, Bornholm Regionskommune Mette Kurland, projektleder, KOMBIT Kommunedage januar 2016 CPR/CVR-projektet

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Anvendelse af adresser i Danmark

Anvendelse af adresser i Danmark Anvendelse af adresser i Danmark Erfaringer med brug, genbrug, gevinster og omkostninger - samt planer for bedre kvalitet og tilgængelighed af adressedata Morten Lind, mli@mbbl.dk Tusind tak for invitationen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen fr 09-11-2007 15:12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen har bedt om Kort & Matrikelstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere