Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata"

Transkript

1 NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ Genbrug af adressedata indgår i grunddataprogrammets delaftale 2, som tillige omfatter to økonomisk set mindre KMS-initiativer for stednavne hhv. administrative enheder. De tre initiativer har tæt indholdsmæssig sammenhæng. Initiativet Genbrug af adressedata (10.2b) tager sit udgangspunkt i, at Danmarks vejnavne og adresser spiller en fundamental rolle som fælles referencer, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. Selv om det offentlige i dag indsamler og vedligeholder state of the art data om vejnavne og adresser udnyttes disse adressedata ikke i overensstemmelse med deres potentiale. Tidligere tiltag har høstet nogle af gevinsterne, men betydelige gevinster udestår stadig. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i en værdianalyse 1 opgjort de direkte økonomiske samfundsgevinster ved frikøbsaftalen fra 2002, der stillede BBR s adresser til rådighed uden betaling, til at udgøre cirka 450 mio. kr. i perioden Aftalen omfattede ikke etableringen af en datadistribution efter nutidige principper og analysen peger da også på, at der er betydelige samfundsgevinster, som endnu ikke er realiseret. Problem Problemet består dels i, at der stadig findes en lang række offentlige forvaltningsområder og -løsninger, som ikke bruger BBR som autoritativ kilde til adresserne, dels i at der er dokumenterede mangler i kvaliteten af de nuværende adressedata. Som forberedelse af initiativet blev der i efteråret 2011 gennemført en projektanalyse. Analysen viste, at så godt som alle myndigheder oplever at der i dag spildes ressourcer på at indsamle, indtaste, vedligeholde og rette fejl i egne adresse- og vejdata, selvom data findes i forvejen i BBR. Der peges bl.a. på: unødvendig indtastning af en adresseoplysning i fagsystemet håndtering af fejl når en adresseoplysning er indtastet upræcist kompliceret opdatering og rettelser i adressedata 1 Analysen Værdien af danske adressedata - Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 blev publiceret af Erhvervs- og Byggestyrelsen den 7. juli 2010.

2 2/9 behov for særskilt indkøb af supplerende data, geo-koordinater mm tidsspilde i myndighedsopgaven, p.gr.a. mangler i adressedata hyppig manuel datahåndtering som følge af manglende standarder at adressefejl rettes ikke ved kilden, i stedet rettes fejl kun lokalt Det generelle billede er, at hvert opgavesystem håndterer sine egne adressedata i en isoleret silo, hvilket bidrager til ineffektive sagsgange, ressourcespild og it-omkostninger, som er højere end nødvendigt. Dette billede understøttes af flere internationale undersøgelser 2. Som praktiske beviser på, at en bedre håndtering af adressedata kan give betydelige økonomiske gevinster, identificerede projektanalysen imidlertid også et par gode eksempler: Den kommunale Umbrella flytteløsning 3 der anvender BBR s adressedata som grundlag i den digitale blanket på nettet, hvilket bidrager til løsningens succes og til en business case, der anslår samlede gevinster på ca. 20 mio.kr. om året. Post Danmarks anvendelse af adressedata inkl. geografiske koordinater i forbindelse med brevdistributionen (TOR-projektet) 4, hvor en konsekvent anvendelse af adressedata har givet gevinster svarende til et tocifret millionbeløb hvert år. Løsning Initiativets løsning består dels i, at kvaliteten af de offentlige adressedata forbedres mærkbart, dels i at der etableres en sammenhængende infrastruktur, som sikrer at adressedata stilles rådighed for alle på en tidssvarende og kosteffektiv måde. Løsningen er baseret på en aftale mellem de centrale parter på området 5, og indebærer bl.a. at CPR, CVR og Skat s erhvervssystemer overgår til at benytte de autoritative adresser fra BBR. Herved sikres det, at alle offentlige grundregistreringer anvender det samme adressegrundlag. Løsningen vil derfor betyde, at samtlige offentlige myndigheder, uanset om de anvender persondata, virksomhedsdata eller ejendomsdata, vil være sikre på, at de tilknyttede adresseoplysninger stemmer overens. Hertil kommer, at initiativet giver enhver myndighedsløsning mulighed for at udnytte de præcise geografiske koordinater, som kommunerne allerede i dag har knyttet til hver adresse. 2 Herunder rapporter fra EU s tematiske netværk EURADIN: European Address Infrastructure, Business case for Digital Selvbetjeningsløsning ved flytning, KL/Kombits Umbrella samarbejde, forår 2009, som angiver en årlig besparelse på 20 mio. kr. ved behandlingen af ca flyttemeddelelser, svarende til at 50 % af borgerne anvender løsningen. 4 Oplysninger fra Post Danmark om TOR-projektet , Fyns Stiftstidende 4. dec Bag aftalen står Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), KL, Indenrigs- og Økonomiministeriet (CPR-kontoret), Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Skat, Miljøministeriet (Kort & Matrikelstyrelsen) og Finansministeriet.

3 3/9 De forbedrede adressedata vil uden særskilt betaling blive stillet til rådighed for alle myndigheder via den fællesoffentlige datafordeler i en vifte af pålidelige og sikre download- eller online opslagstjenester, visnings- og opdateringstjenester mv. Den private sektor vil få samme muligheder for at anvende adressedata og -tjenester som det offentlige. Business casens gevinster Generelt Adresser og adressedata indgår som et element i næsten alle offentlige myndigheders opgaveløsning og i de it-systemer som understøtter de forskellige forvaltningsprocesser. Projektanalysen, som blev gennemført med bistand fra 25 myndigheder, bekræftede, at det er vanskeligt at finde myndigheder, som ikke dagligt anvender adressedata i en eller anden form, eller som anvender itsystemer hvori adressen ikke indgår. En gennemgang af portalerne virk.dk og borger.dk, viste herudover at adressen udgør en betydende oplysning i ca. 80 % af de i alt ca offentlige blanketter o.l. som er rettet mod virksomhederne hhv. mod borgerne. Business casen estimerer at staten, kommunerne og regionerne hvert år modtager mindst 2,5 mio. af sådanne indberetninger, der indeholder en adresseoplysning 6. Internationale undersøgelser har tilsvarende opgjort, at ca. 80 % af alle offentlige it-systemer indeholder dataelementer som beskriver adresser 7. Ofte udgør adresseoplysningen en forudsætning, som har selvstændig vægt for sagens afgørelse, f.eks. indenfor boligstøtteområdet eller ved ansøgning om byggetilladelse. I andre tilfælde udgør en korrekt adresse forudsætningen for, at myndigheden kan varetage sin generelle opgave, således som det f.eks. er tilfældet ved tilsynsopgaver indenfor miljø- eller fødevareområdet, arbejdstilsyn eller kontrol med betalte afgifter mv. Endelig er der mange forvaltningsområder hvor adressen anvendes i sagsprocessen og indgår i it-systemet, men kun som en hjælpe- eller kontroloplysning f.eks. når en afgørelse skal sendes til borgeren, eller hvis en anden myndighed skal høres om sagen. Når initiativet forbedrer de offentlige adressedata og stiller dem frit til rådighed i en stærk infrastruktur, vil de tilhørende gevinster således komme alle myndigheder til gode. 6 Alene for den kommunale sektor har KL i "Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi" i 2010 estimeret det samlede antal henvendelser til kommunerne til 33 mio. pr. år. 7 Jf. Why is address data so hard to get right, ncode, Canada og Gartner Group, US 2011.

4 4/9 Typer af gevinster Business casen er baseret på resultaterne af projektanalysen, som sammenlignede situationen hos offentlige myndigheder, hvis initiativet ikke gennemføres (0-scenariet) med en situation, hvor initiativet er gennemført (1-scenariet). Som et resultat heraf udpeger business casen fire hovedområder, hvor initiativet giver offentlige myndigheder mulighed for at opnå gevinster: 1. Bedre digitale indberetningsløsninger 2. Nye it-systemer kan udvikles billigere og gøres mere kosteffektive 3. Billigere drift af nuværende it og datahåndtering 4. Andre forretningsmæssige gevinster For hver kategori beskriver business casen karakteren af gevinsterne, forudsætningen for at de kan hentes samt den usikkerhed, som estimatet er forbundet med. Gevinster som realiseres i forbindelse med andre aktiviteter Initiativet forbedrer data og etablerer en infrastruktur som tilsammen skaber et grundlag for at gevinsterne kan hentes. Realiseringen af gevinsterne opstår i mange tilfælde i forbindelse med, at den enkelte myndighed beslutter, at omlægge en bestemt arbejdsgang eller etablere eller modernisere et it-system på en måde, der udnytter de nye muligheder. Business casen forudsætter, at en sådan modernisering af offentlige arbejdsgange og it-løsninger i de kommende år vil finde sted under alle omstændigheder, dvs. uanset om initiativet er realiseret eller ej. Eksempelvis tages det for givet, at et stort antal digitale indberetningsløsninger o.l. vil se dagens lys i de kommende år, bl.a. som følge af strategierne om digital selvbetjening 8, ligesom der utvivlsomt også vil blive foretaget betydelige investeringer i nyudvikling af it-systemer 9 der effektivt kan understøtte digital forvaltning. Når en sådan moderniseringsbeslutning er truffet, vil myndighedens omkostninger til gennemførelse og drift af den fremtidige løsning være mindre med initiativet end uden. Business casen indregner her forskellen mellem de to situationer, som en økonomisk gevinst. Initiativets gennemførelse vil som hovedregel bidrage til at sænke barren for hvornår det kan betale sig at omlægge eller modernisere, men det vil formentlig være undtagelsen at initiativet i sig selv vil føre til, at en myndighed straks gennemfører ændringer. 8 Staten og kommunerne har i juni 2012 indgået en aftale om obligatorisk, digital kommunikation, der bl.a. sigter på at overflytte en række borgerbetjeningsområder til digital selvbetjening. Fremtidige selvbetjeningsløsninger er desuden beskrevet i Effektiv digital selvbetjening arbejdsprogram, KL og KOMBIT, april Til illustration af antallet af sådanne fremtidige it-projekter, kan det nævnes at der inden for det statslige område pt. er i alt 71 igangværende, større it-projekter, jf. Komplet oversigt over større statslige itprojekter, Økonomistyrelsen, 8. februar 2012.

5 5/9 Efter beslutning i projektets styregruppe er business casens gevinster derfor beregnet med en trinvis, fireårig indfasning fra 2014 til Gevinster som realiseres umiddelbart Business casen identificerer dog også gevinster, som vil vise sig af sig selv dvs. uden at myndigheden eller virksomheden skal foretage særskilte investeringer i nye it-systemer eller i omlægning af arbejdsgange. Dette gælder f.eks. for forvaltningsområder som i dag er baseret på de autoritative adressedata fra BBR. Her vil forbedringen af adressernes kvalitet og aktualitet umiddelbart reducere antallet af fejl og mangler som skal håndteres manuelt. Det samme gælder for løsninger, som baserer sig på data fra CPR og/eller CVR. Sådanne løsninger vil ligeledes opnå gevinster uden yderligere investeringer, fordi initiativet sikrer, at CPR og CVR fremover vil anvende det forbedrede, fælles adressegrundlag 10. Gevinsternes omfang Nedenstående tabel giver et overblik over business casens middel-estimater for de fire kategorier af gevinster, opgjort i afrundede tal og efter den fireårige indfasning, dvs. fra og med Tabel 1: Estimerede årlige gevinster i business case efter fuld indfasning (middel est.) Kategori / Gevinst Bedre digitale indberetningsløsninger 2. Nye it-systemer billigere og mere effektive 3. Billigere drift af nuværende it og data 4. Andre forretningsmæssige gevinster Estimerede gevinster i alt I alt (mio.kr/år) Heraf stat Heraf kommuner Heraf regioner Heraf private og off. selsk. 67,9 12,4 26,5 2,5 26,5 10,0 2,3 4,9 0,5 2,3 28,6 6,6 14,0 1,4 6,6 144,0 36,0 36,0 36,0 36,0 250,5 57,3 81,4 40,4 71,4 Det ses at over halvdelen af det samlede gevinstvolumen er i kategori 4 Andre forretningsmæssige gevinster, der som det beskrives nedenfor, er omfattet af en relativt større usikkerhed, først og fremmest med hensyn til hvilke myndigheder der høste gevinsten og hvornår det kan ske. 10 I dag er omfanget af uoverensstemmelser mellem adresserne i BBR og CPR ca. 1,0 % med en markant overvægt for adresser til nybyggede boliger. For CVR er det tilsvarende tal 6-8 %. For andre offentlige registre er tallet ofte højere, f.eks. er % af adresserne SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister) ikke valide i forhold til BBR.

6 6/9 Grundlaget for business casens estimater Business casens gevinstestimater bygger som nævnt først og fremmest på projektanalysen, som blev udført af MBBL i efteråret Analysen omfattede 12 workshops med deltagelse af 25 forskellige myndigheder. Analysen blev herudover suppleret af forespørgsler til andre myndigheder og interviews. Analysen bekræftede på gevinstsiden hovedtrækkene i EBST s foreløbige business case fra , der lå til grund for initiativbeskrivelsen. Resultaterne af analysefasen er desuden efterprøvet og suppleret på basis af tidligere danske og internationale analyser og case studies. De vigtigste af disse supplerende kilder er: Business case for offentlige adressewebservices, EBST/KMS, Social and Economic Benefits Business Case, EURADIN, Business case for Umbrella flytteløsning, KL, Gevinster ved et forbedret adressegrundlag, Post Danmark, NOVA interessentanalyse om aktuelle adressedata, EBST, Værdien af danske adressedata Værdianalyse, EBST, Notat om nye it-systemer hvori adresser indgår, Grontmij, Den detaljerede læsevejledning og beskrivelse af business casen refererer mere udførligt til de kilder, som ligger bag de enkelte gevinstestimater. Beskrivelse af gevinsterne 1. Bedre digitale indberetningsløsninger Når en myndighed etablerer en ny eller modernisere en eksisterende indberetningsløsning e.l., giver initiativets nettjeneste for adresser ( adressevælger ) mulighed for, at borgeren eller virksomheden kan angive den korrekte adresse med få klik, i stedet for at indtaste adressen fra grunden. 11 Offentlige adresse-webservices - En undersøgelse under projekt Offentligt Adressefællesskab. Business case undersøgelse af mulige gevinster ved at udbyde offentlige adressedata som en webservice, udarbejdet for KMS og Erhvervs- og Byggestyrelsen af Carl Bro Gruppen, april Business model: Social and economic benefits, EURADIN, European Address Infrastructure, Business case for Digital Selvbetjeningsløsning ved flytning, KL/Kombits Umbrella samarbejde, forår 2009, som angiver en årlig besparelse på 20 mio. kr. ved behandlingen af ca flyttemeddelelser, svarende til at 50 % af borgerne anvender løsningen. 14 Taloplysninger fra Post Danmark til Erhvervs- og Byggestyrelsen, afgivet ved møder i Nem Oplysning om Veje og Adresser, Interessentanalyse, Erhvervs- og Byggestyrelsen, 23. august 2011, der kortlagde problemer og udfordringer i adressedata-håndtering indenfor en række private og offentlige brancher mv. 16 Analysen Værdien af danske adressedata - Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 blev publiceret af Erhvervs- og Byggestyrelsen den 7. juli Notat Udvikling af IT løsninger med et element af adresser, okt. 2010, udarbejdet af Grontmij A/S med eksempler og skøn over gevinster ved at anvende en offentlig adressetjeneste (AWS)

7 7/9 Herved reduceres antallet af fejl og dermed tidsforbruget til håndtering af disse. Herudover kan man undgå den nuværende praksis, hvor myndigheden manuelt skal overføre adressen til det relevante myndighedssystem. Initiativets forbedring af adressegrundlaget, med aktuelle og fuldstændige adresser i forhold til CVR/CPR, vil tillige give gevinster i nogle af de nuværende indberetningsløsninger, fordi der vil være færre situationer hvor en uoverensstemmelse eller ikke-valid adresse må behandles manuelt 18. Som regneforudsætninger antages det, at det offentlige årligt behandler 2,5 mio. indberetninger af en type hvor initiativets adressevælger vil kunne anvendes 19. Det antages endvidere at initiativet efter en fireårig indfasning vil nedbringe antallet af fejl i en adresseoplysning med 3,5 % og, at en manuel gen-indtastning af adresseoplysningen i myndighedens eget system vil kunne undgås for 35 % af indberetningerne. Det antages endvidere, at den sparede arbejdstid udgør hhv. 7,5 og 5 minutter pr. sag. Den samlede gevinst i det offentlige er i så fald 41,4 mio.kr. pr. år, som business casen fordeler mellem stat, kommuner og regioner ved hjælp af en fordelingsnøgle på 46/98/10. Da samme type gevinster vil gøre sig gældende i den private sektor mv., tilføjes der her gevinster i en størrelsesorden svarende til kommunernes andel, dvs. 26,5 mio.kr. pr. år, hvorved den samlede gevinst andrager 67,9 mio.kr. pr. år. 2. Nye it-systemer kan udvikles billigere og gøres mere kosteffektive Når en myndighed fremover skal etablere et nyt it-system, der skal indeholde adressedata, kan it-systemet anvende initiativets nettjenester i stedet for at bygge sin egen adressefunktionalitet fra bunden. Flere uafhængige analyser peger på, at dette vil reducere it-udviklingsomkostningerne både for små, for mellemstore og for større it-systemer 20. Hvis initiativet ikke gennemføres, vil hver enkelt myndighed eller it-system skulle bygge den nødvendige adressefunktionalitet selv. Gevinsten svarer til de anerkendte og veldokumenterede fordele ved at basere itløsninger på en serviceorienteret arkitektur (SOA), dvs. med genbrugelige it-komponenter. Som regneforudsætning antages det, at 154 myndigheder (98 kommuner, 46 statslige og 10 regionale) må bygge funktionaliteten selv hvis initiati- 18 Dette gælder f.eks. den digitale selvbetjenings-flytteløsning, som forudsætter at tilflytningsadressen er valid og registreret i BBR. Initiativets forbedring af adressernes aktualitet vil reducere antallet af tilfælde hvor løsningen afviser borgeren på grund af en ikke-registreret adresse. 19 Staten og kommunerne har i juni 2012 indgået en aftale om at overflytte en række borgerbetjeningsområder til digital selvbetjening. Adresseinitiativet vil især give gevinster i forhold til de løsninger der introduceres i 2014 og derefter, men også eksisterende løsninger vil få gavn af et bedre adressegrundlag. 20 Herunder førnævnte notat Udvikling af IT løsninger med et element af adresser, okt. 2010, Grontmij A/S, analysen Offentlige adresse-webservices, Carl Bro Gruppen, april 2005 samt beregninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, september 2009.

8 8/9 vet ikke gennemføres. Gevinsten ved at undgå denne omkostning er ansat til 50 t.kr. pr. myndighed pr. år., hvilket giver en samlet gevinst i det offentlige på 7,7 mio.kr. pr. år. Da samme type gevinst vil gøre sig gældende i den private sektor mv. tilføjes der her gevinster svarende til statens andel, dvs. 2,3 mio.kr. pr. år, hvorved den samlede gevinst andrager 10,0 mio.kr. pr. år. 3. Billigere drift af nuværende it og datahåndtering For så vidt angår eksisterende it-systemer, vil initiativet reducere myndighedernes omkostninger og tidsforbrug til datahåndtering i forbindelse med opdatering, fejlrettelser, datakonvertering, indkøb af supplerende adressedata eller ydelser fra andre leverandører mv. Gevinsten, som er velbelyst i projektanalysen og i tidligere rapporter 21 og undersøgelser 22, opstår fordi mange myndigheder, for at kunne løse sin myndighedsopgave, er nødt til at udføre forskellige adressetekniske aktiviteter eller tilkøb, som egentlig er myndigheden uvedkommende. Business casen beskriver 5 områder, hvor initiativets forbedring af aktualitet, datakvalitet og etableringen af moderne datatjenester mv., kan reducere og i mange tilfælde eliminere sådanne omkostninger. Baseret på en række cases fra forskellige myndigheder antager business casen at 154 myndigheder (98 kommuner, 46 statslige og 10 regionale) hver kan undgå omkostninger på i gennemsnit 140 t.kr. når initiativet gennemføres. Den samlede gevinst bliver således 22,0 mio. kr. pr. år. Da samme type gevinst vil gøre sig gældende i den private sektor, tilføjes der her gevinster i en størrelsesorden svarende til statens andel, dvs. 6,6 mio.kr. pr. år, hvorved den samlede gevinst andrager 28,6 mio.kr. pr. år. 4. Andre forretningsmæssige gevinster Initiativet vil give offentlige myndigheder mulighed for at undgå unødvendige omkostninger som følge af ikke-optimerede forretningsprocesser eller logistik (f.eks. kørselsplanlægning), manglende kontrol af udbetalinger hhv. opkrævninger (f.eks. socialt snyd) samt unødvendige tab af liv, helbred eller værdier (inden for beredskabet). Flere dokumenterede cases, herunder to fra hhv. Udbetaling Danmark 23 og Post Danmark 24, viser at initiativet vil kunne give anledning til en mere omfattende optimering af en myndigheds ressourceforbrug, fordi det anvendte adressegrundlag bliver bedre, mere korrekt og mere ensartet. 21 Bl.a. analyserne i rapporten Århus Kommunes brug af geografiske nøgler, 2003, udarbejdet af KMD Kundeservice for Århus kommune. 22 Proces- og informationsanalyse Digital Information om nye veje og adresser (DIVA), 2006, udført af KMD for Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet. 23 Sparet tid til indtastning og fejlrettelser i forbindelse med Udbetaling Danmarks håndtering af boligstøtte. 24 Sparet tid for Post Danmark når adresserne bliver fuldstændige og ikke skal suppleres manuelt.

9 9/9 Det er ikke mindst initiativets sikring af en fuld overensstemmelse mellem adresserne i CPR, CVR og BBR og geografien, der giver helt nye muligheder for at foretage en sikker sammenstilling og brug af oplysninger fra forskellige kilder 25. I de to ovennævnte cases er der tale om gevinster i størrelsesordenen 36 mio. kr. pr. år som kan blive mulige som følge af initiativet. Business casen antager, at tilsvarende effektiviseringer på et eller andet tidspunkt kan gennemføres af andre myndigheder eller sektorer i det offentlige. Kørselsområdet er et af de områder, hvor et sådant effektiviseringspotentiale findes. Som illustration, kan det nævnes at vejtiden alene inden for kommunernes hjemmepleje, dvs. den rene transporttid fra sted til sted, udgør i alt ca årsværk. En undersøgelse fra 2006 angiver at bedre ruteplanlægning vil kunne give betydelige gevinster 26. Som regneforudsætning forudsætter business casen på denne baggrund, at hele det statslige, hele det kommunale og hele det regionale område hver for sig vil kunne hente en gevinst, der svarer til gevinsten i de to cases fra Post Danmark og Udbetaling Danmark, dvs. til en samlet gevinst i det offentlige på 108 mio.kr. pr. år. Som det fremgår, er der relativt store usikkerheder knyttet til estimeringen af denne gruppe af gevinster, først og fremmest med hensyn til præcis hvilke myndigheder, der kan hjemtage dem, og på hvilket tidspunkt det vil ske. Da det antages at den private sektor vil være mindst lige så god til at udnytte de nye muligheder som initiativets giver, tilføjer business casen her en mulig gevinst i samme størrelsesorden dvs. 36 mio.kr. pr. år, hvorved den samlede gevinst i denne kategori andrager 144 mio.kr. pr. år. Det skal bemærkes, at en række af de nævnte forretningsmæssige gevinster vil vise sig, uden at myndigheden eller virksomheden skal foretage særskilte investeringer eller omlægge arbejdsprocesser. Eksempelvis vil initiativets sikring af, at alle boliger og virksomheder har en valid adresse, i sig selv reducere tidsforbruget til håndtering af fejl og uoverensstemmelser i den offentlige forvaltning. Tilsvarende vil initiativet i sig selv betyde, at kommercielle GPS-navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer bliver mere effektive, fordi adresserne gøres mere præcise og aktuelle, og knyttes direkte til vejnettet. Da mange offentlige myndigheder anvender sådanne produkter, vil gevinsterne herved også umiddelbart komme det offentlige til gode. 25 Et helhedsorienteret (360 graders) syn på en sag, som bl.a. tilstræbes i sags-/part løsninger som f.eks. Kombits SAPA, kræver bl.a. at alle forvaltningsoplysninger om en sag, person eller virksomhed kan hentes og sammenstilles; dette forudsætter at adresserne stemmer overens. 26 Handlingsplan for domænebestyrelsen for social og omsorg, december 2010, pkt. 17, side 41 nævner en potentiel effektiviseringsgevinst på 47 %. Et projekt til afprøvning af automatisk besøgsplanlægning er pt. under gennemførelse.

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere