Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata"

Transkript

1 NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ Genbrug af adressedata indgår i grunddataprogrammets delaftale 2, som tillige omfatter to økonomisk set mindre KMS-initiativer for stednavne hhv. administrative enheder. De tre initiativer har tæt indholdsmæssig sammenhæng. Initiativet Genbrug af adressedata (10.2b) tager sit udgangspunkt i, at Danmarks vejnavne og adresser spiller en fundamental rolle som fælles referencer, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. Selv om det offentlige i dag indsamler og vedligeholder state of the art data om vejnavne og adresser udnyttes disse adressedata ikke i overensstemmelse med deres potentiale. Tidligere tiltag har høstet nogle af gevinsterne, men betydelige gevinster udestår stadig. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i en værdianalyse 1 opgjort de direkte økonomiske samfundsgevinster ved frikøbsaftalen fra 2002, der stillede BBR s adresser til rådighed uden betaling, til at udgøre cirka 450 mio. kr. i perioden Aftalen omfattede ikke etableringen af en datadistribution efter nutidige principper og analysen peger da også på, at der er betydelige samfundsgevinster, som endnu ikke er realiseret. Problem Problemet består dels i, at der stadig findes en lang række offentlige forvaltningsområder og -løsninger, som ikke bruger BBR som autoritativ kilde til adresserne, dels i at der er dokumenterede mangler i kvaliteten af de nuværende adressedata. Som forberedelse af initiativet blev der i efteråret 2011 gennemført en projektanalyse. Analysen viste, at så godt som alle myndigheder oplever at der i dag spildes ressourcer på at indsamle, indtaste, vedligeholde og rette fejl i egne adresse- og vejdata, selvom data findes i forvejen i BBR. Der peges bl.a. på: unødvendig indtastning af en adresseoplysning i fagsystemet håndtering af fejl når en adresseoplysning er indtastet upræcist kompliceret opdatering og rettelser i adressedata 1 Analysen Værdien af danske adressedata - Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 blev publiceret af Erhvervs- og Byggestyrelsen den 7. juli 2010.

2 2/9 behov for særskilt indkøb af supplerende data, geo-koordinater mm tidsspilde i myndighedsopgaven, p.gr.a. mangler i adressedata hyppig manuel datahåndtering som følge af manglende standarder at adressefejl rettes ikke ved kilden, i stedet rettes fejl kun lokalt Det generelle billede er, at hvert opgavesystem håndterer sine egne adressedata i en isoleret silo, hvilket bidrager til ineffektive sagsgange, ressourcespild og it-omkostninger, som er højere end nødvendigt. Dette billede understøttes af flere internationale undersøgelser 2. Som praktiske beviser på, at en bedre håndtering af adressedata kan give betydelige økonomiske gevinster, identificerede projektanalysen imidlertid også et par gode eksempler: Den kommunale Umbrella flytteløsning 3 der anvender BBR s adressedata som grundlag i den digitale blanket på nettet, hvilket bidrager til løsningens succes og til en business case, der anslår samlede gevinster på ca. 20 mio.kr. om året. Post Danmarks anvendelse af adressedata inkl. geografiske koordinater i forbindelse med brevdistributionen (TOR-projektet) 4, hvor en konsekvent anvendelse af adressedata har givet gevinster svarende til et tocifret millionbeløb hvert år. Løsning Initiativets løsning består dels i, at kvaliteten af de offentlige adressedata forbedres mærkbart, dels i at der etableres en sammenhængende infrastruktur, som sikrer at adressedata stilles rådighed for alle på en tidssvarende og kosteffektiv måde. Løsningen er baseret på en aftale mellem de centrale parter på området 5, og indebærer bl.a. at CPR, CVR og Skat s erhvervssystemer overgår til at benytte de autoritative adresser fra BBR. Herved sikres det, at alle offentlige grundregistreringer anvender det samme adressegrundlag. Løsningen vil derfor betyde, at samtlige offentlige myndigheder, uanset om de anvender persondata, virksomhedsdata eller ejendomsdata, vil være sikre på, at de tilknyttede adresseoplysninger stemmer overens. Hertil kommer, at initiativet giver enhver myndighedsløsning mulighed for at udnytte de præcise geografiske koordinater, som kommunerne allerede i dag har knyttet til hver adresse. 2 Herunder rapporter fra EU s tematiske netværk EURADIN: European Address Infrastructure, Business case for Digital Selvbetjeningsløsning ved flytning, KL/Kombits Umbrella samarbejde, forår 2009, som angiver en årlig besparelse på 20 mio. kr. ved behandlingen af ca flyttemeddelelser, svarende til at 50 % af borgerne anvender løsningen. 4 Oplysninger fra Post Danmark om TOR-projektet , Fyns Stiftstidende 4. dec Bag aftalen står Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), KL, Indenrigs- og Økonomiministeriet (CPR-kontoret), Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Skat, Miljøministeriet (Kort & Matrikelstyrelsen) og Finansministeriet.

3 3/9 De forbedrede adressedata vil uden særskilt betaling blive stillet til rådighed for alle myndigheder via den fællesoffentlige datafordeler i en vifte af pålidelige og sikre download- eller online opslagstjenester, visnings- og opdateringstjenester mv. Den private sektor vil få samme muligheder for at anvende adressedata og -tjenester som det offentlige. Business casens gevinster Generelt Adresser og adressedata indgår som et element i næsten alle offentlige myndigheders opgaveløsning og i de it-systemer som understøtter de forskellige forvaltningsprocesser. Projektanalysen, som blev gennemført med bistand fra 25 myndigheder, bekræftede, at det er vanskeligt at finde myndigheder, som ikke dagligt anvender adressedata i en eller anden form, eller som anvender itsystemer hvori adressen ikke indgår. En gennemgang af portalerne virk.dk og borger.dk, viste herudover at adressen udgør en betydende oplysning i ca. 80 % af de i alt ca offentlige blanketter o.l. som er rettet mod virksomhederne hhv. mod borgerne. Business casen estimerer at staten, kommunerne og regionerne hvert år modtager mindst 2,5 mio. af sådanne indberetninger, der indeholder en adresseoplysning 6. Internationale undersøgelser har tilsvarende opgjort, at ca. 80 % af alle offentlige it-systemer indeholder dataelementer som beskriver adresser 7. Ofte udgør adresseoplysningen en forudsætning, som har selvstændig vægt for sagens afgørelse, f.eks. indenfor boligstøtteområdet eller ved ansøgning om byggetilladelse. I andre tilfælde udgør en korrekt adresse forudsætningen for, at myndigheden kan varetage sin generelle opgave, således som det f.eks. er tilfældet ved tilsynsopgaver indenfor miljø- eller fødevareområdet, arbejdstilsyn eller kontrol med betalte afgifter mv. Endelig er der mange forvaltningsområder hvor adressen anvendes i sagsprocessen og indgår i it-systemet, men kun som en hjælpe- eller kontroloplysning f.eks. når en afgørelse skal sendes til borgeren, eller hvis en anden myndighed skal høres om sagen. Når initiativet forbedrer de offentlige adressedata og stiller dem frit til rådighed i en stærk infrastruktur, vil de tilhørende gevinster således komme alle myndigheder til gode. 6 Alene for den kommunale sektor har KL i "Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi" i 2010 estimeret det samlede antal henvendelser til kommunerne til 33 mio. pr. år. 7 Jf. Why is address data so hard to get right, ncode, Canada og Gartner Group, US 2011.

4 4/9 Typer af gevinster Business casen er baseret på resultaterne af projektanalysen, som sammenlignede situationen hos offentlige myndigheder, hvis initiativet ikke gennemføres (0-scenariet) med en situation, hvor initiativet er gennemført (1-scenariet). Som et resultat heraf udpeger business casen fire hovedområder, hvor initiativet giver offentlige myndigheder mulighed for at opnå gevinster: 1. Bedre digitale indberetningsløsninger 2. Nye it-systemer kan udvikles billigere og gøres mere kosteffektive 3. Billigere drift af nuværende it og datahåndtering 4. Andre forretningsmæssige gevinster For hver kategori beskriver business casen karakteren af gevinsterne, forudsætningen for at de kan hentes samt den usikkerhed, som estimatet er forbundet med. Gevinster som realiseres i forbindelse med andre aktiviteter Initiativet forbedrer data og etablerer en infrastruktur som tilsammen skaber et grundlag for at gevinsterne kan hentes. Realiseringen af gevinsterne opstår i mange tilfælde i forbindelse med, at den enkelte myndighed beslutter, at omlægge en bestemt arbejdsgang eller etablere eller modernisere et it-system på en måde, der udnytter de nye muligheder. Business casen forudsætter, at en sådan modernisering af offentlige arbejdsgange og it-løsninger i de kommende år vil finde sted under alle omstændigheder, dvs. uanset om initiativet er realiseret eller ej. Eksempelvis tages det for givet, at et stort antal digitale indberetningsløsninger o.l. vil se dagens lys i de kommende år, bl.a. som følge af strategierne om digital selvbetjening 8, ligesom der utvivlsomt også vil blive foretaget betydelige investeringer i nyudvikling af it-systemer 9 der effektivt kan understøtte digital forvaltning. Når en sådan moderniseringsbeslutning er truffet, vil myndighedens omkostninger til gennemførelse og drift af den fremtidige løsning være mindre med initiativet end uden. Business casen indregner her forskellen mellem de to situationer, som en økonomisk gevinst. Initiativets gennemførelse vil som hovedregel bidrage til at sænke barren for hvornår det kan betale sig at omlægge eller modernisere, men det vil formentlig være undtagelsen at initiativet i sig selv vil føre til, at en myndighed straks gennemfører ændringer. 8 Staten og kommunerne har i juni 2012 indgået en aftale om obligatorisk, digital kommunikation, der bl.a. sigter på at overflytte en række borgerbetjeningsområder til digital selvbetjening. Fremtidige selvbetjeningsløsninger er desuden beskrevet i Effektiv digital selvbetjening arbejdsprogram, KL og KOMBIT, april Til illustration af antallet af sådanne fremtidige it-projekter, kan det nævnes at der inden for det statslige område pt. er i alt 71 igangværende, større it-projekter, jf. Komplet oversigt over større statslige itprojekter, Økonomistyrelsen, 8. februar 2012.

5 5/9 Efter beslutning i projektets styregruppe er business casens gevinster derfor beregnet med en trinvis, fireårig indfasning fra 2014 til Gevinster som realiseres umiddelbart Business casen identificerer dog også gevinster, som vil vise sig af sig selv dvs. uden at myndigheden eller virksomheden skal foretage særskilte investeringer i nye it-systemer eller i omlægning af arbejdsgange. Dette gælder f.eks. for forvaltningsområder som i dag er baseret på de autoritative adressedata fra BBR. Her vil forbedringen af adressernes kvalitet og aktualitet umiddelbart reducere antallet af fejl og mangler som skal håndteres manuelt. Det samme gælder for løsninger, som baserer sig på data fra CPR og/eller CVR. Sådanne løsninger vil ligeledes opnå gevinster uden yderligere investeringer, fordi initiativet sikrer, at CPR og CVR fremover vil anvende det forbedrede, fælles adressegrundlag 10. Gevinsternes omfang Nedenstående tabel giver et overblik over business casens middel-estimater for de fire kategorier af gevinster, opgjort i afrundede tal og efter den fireårige indfasning, dvs. fra og med Tabel 1: Estimerede årlige gevinster i business case efter fuld indfasning (middel est.) Kategori / Gevinst Bedre digitale indberetningsløsninger 2. Nye it-systemer billigere og mere effektive 3. Billigere drift af nuværende it og data 4. Andre forretningsmæssige gevinster Estimerede gevinster i alt I alt (mio.kr/år) Heraf stat Heraf kommuner Heraf regioner Heraf private og off. selsk. 67,9 12,4 26,5 2,5 26,5 10,0 2,3 4,9 0,5 2,3 28,6 6,6 14,0 1,4 6,6 144,0 36,0 36,0 36,0 36,0 250,5 57,3 81,4 40,4 71,4 Det ses at over halvdelen af det samlede gevinstvolumen er i kategori 4 Andre forretningsmæssige gevinster, der som det beskrives nedenfor, er omfattet af en relativt større usikkerhed, først og fremmest med hensyn til hvilke myndigheder der høste gevinsten og hvornår det kan ske. 10 I dag er omfanget af uoverensstemmelser mellem adresserne i BBR og CPR ca. 1,0 % med en markant overvægt for adresser til nybyggede boliger. For CVR er det tilsvarende tal 6-8 %. For andre offentlige registre er tallet ofte højere, f.eks. er % af adresserne SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister) ikke valide i forhold til BBR.

6 6/9 Grundlaget for business casens estimater Business casens gevinstestimater bygger som nævnt først og fremmest på projektanalysen, som blev udført af MBBL i efteråret Analysen omfattede 12 workshops med deltagelse af 25 forskellige myndigheder. Analysen blev herudover suppleret af forespørgsler til andre myndigheder og interviews. Analysen bekræftede på gevinstsiden hovedtrækkene i EBST s foreløbige business case fra , der lå til grund for initiativbeskrivelsen. Resultaterne af analysefasen er desuden efterprøvet og suppleret på basis af tidligere danske og internationale analyser og case studies. De vigtigste af disse supplerende kilder er: Business case for offentlige adressewebservices, EBST/KMS, Social and Economic Benefits Business Case, EURADIN, Business case for Umbrella flytteløsning, KL, Gevinster ved et forbedret adressegrundlag, Post Danmark, NOVA interessentanalyse om aktuelle adressedata, EBST, Værdien af danske adressedata Værdianalyse, EBST, Notat om nye it-systemer hvori adresser indgår, Grontmij, Den detaljerede læsevejledning og beskrivelse af business casen refererer mere udførligt til de kilder, som ligger bag de enkelte gevinstestimater. Beskrivelse af gevinsterne 1. Bedre digitale indberetningsløsninger Når en myndighed etablerer en ny eller modernisere en eksisterende indberetningsløsning e.l., giver initiativets nettjeneste for adresser ( adressevælger ) mulighed for, at borgeren eller virksomheden kan angive den korrekte adresse med få klik, i stedet for at indtaste adressen fra grunden. 11 Offentlige adresse-webservices - En undersøgelse under projekt Offentligt Adressefællesskab. Business case undersøgelse af mulige gevinster ved at udbyde offentlige adressedata som en webservice, udarbejdet for KMS og Erhvervs- og Byggestyrelsen af Carl Bro Gruppen, april Business model: Social and economic benefits, EURADIN, European Address Infrastructure, Business case for Digital Selvbetjeningsløsning ved flytning, KL/Kombits Umbrella samarbejde, forår 2009, som angiver en årlig besparelse på 20 mio. kr. ved behandlingen af ca flyttemeddelelser, svarende til at 50 % af borgerne anvender løsningen. 14 Taloplysninger fra Post Danmark til Erhvervs- og Byggestyrelsen, afgivet ved møder i Nem Oplysning om Veje og Adresser, Interessentanalyse, Erhvervs- og Byggestyrelsen, 23. august 2011, der kortlagde problemer og udfordringer i adressedata-håndtering indenfor en række private og offentlige brancher mv. 16 Analysen Værdien af danske adressedata - Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 blev publiceret af Erhvervs- og Byggestyrelsen den 7. juli Notat Udvikling af IT løsninger med et element af adresser, okt. 2010, udarbejdet af Grontmij A/S med eksempler og skøn over gevinster ved at anvende en offentlig adressetjeneste (AWS)

7 7/9 Herved reduceres antallet af fejl og dermed tidsforbruget til håndtering af disse. Herudover kan man undgå den nuværende praksis, hvor myndigheden manuelt skal overføre adressen til det relevante myndighedssystem. Initiativets forbedring af adressegrundlaget, med aktuelle og fuldstændige adresser i forhold til CVR/CPR, vil tillige give gevinster i nogle af de nuværende indberetningsløsninger, fordi der vil være færre situationer hvor en uoverensstemmelse eller ikke-valid adresse må behandles manuelt 18. Som regneforudsætninger antages det, at det offentlige årligt behandler 2,5 mio. indberetninger af en type hvor initiativets adressevælger vil kunne anvendes 19. Det antages endvidere at initiativet efter en fireårig indfasning vil nedbringe antallet af fejl i en adresseoplysning med 3,5 % og, at en manuel gen-indtastning af adresseoplysningen i myndighedens eget system vil kunne undgås for 35 % af indberetningerne. Det antages endvidere, at den sparede arbejdstid udgør hhv. 7,5 og 5 minutter pr. sag. Den samlede gevinst i det offentlige er i så fald 41,4 mio.kr. pr. år, som business casen fordeler mellem stat, kommuner og regioner ved hjælp af en fordelingsnøgle på 46/98/10. Da samme type gevinster vil gøre sig gældende i den private sektor mv., tilføjes der her gevinster i en størrelsesorden svarende til kommunernes andel, dvs. 26,5 mio.kr. pr. år, hvorved den samlede gevinst andrager 67,9 mio.kr. pr. år. 2. Nye it-systemer kan udvikles billigere og gøres mere kosteffektive Når en myndighed fremover skal etablere et nyt it-system, der skal indeholde adressedata, kan it-systemet anvende initiativets nettjenester i stedet for at bygge sin egen adressefunktionalitet fra bunden. Flere uafhængige analyser peger på, at dette vil reducere it-udviklingsomkostningerne både for små, for mellemstore og for større it-systemer 20. Hvis initiativet ikke gennemføres, vil hver enkelt myndighed eller it-system skulle bygge den nødvendige adressefunktionalitet selv. Gevinsten svarer til de anerkendte og veldokumenterede fordele ved at basere itløsninger på en serviceorienteret arkitektur (SOA), dvs. med genbrugelige it-komponenter. Som regneforudsætning antages det, at 154 myndigheder (98 kommuner, 46 statslige og 10 regionale) må bygge funktionaliteten selv hvis initiati- 18 Dette gælder f.eks. den digitale selvbetjenings-flytteløsning, som forudsætter at tilflytningsadressen er valid og registreret i BBR. Initiativets forbedring af adressernes aktualitet vil reducere antallet af tilfælde hvor løsningen afviser borgeren på grund af en ikke-registreret adresse. 19 Staten og kommunerne har i juni 2012 indgået en aftale om at overflytte en række borgerbetjeningsområder til digital selvbetjening. Adresseinitiativet vil især give gevinster i forhold til de løsninger der introduceres i 2014 og derefter, men også eksisterende løsninger vil få gavn af et bedre adressegrundlag. 20 Herunder førnævnte notat Udvikling af IT løsninger med et element af adresser, okt. 2010, Grontmij A/S, analysen Offentlige adresse-webservices, Carl Bro Gruppen, april 2005 samt beregninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, september 2009.

8 8/9 vet ikke gennemføres. Gevinsten ved at undgå denne omkostning er ansat til 50 t.kr. pr. myndighed pr. år., hvilket giver en samlet gevinst i det offentlige på 7,7 mio.kr. pr. år. Da samme type gevinst vil gøre sig gældende i den private sektor mv. tilføjes der her gevinster svarende til statens andel, dvs. 2,3 mio.kr. pr. år, hvorved den samlede gevinst andrager 10,0 mio.kr. pr. år. 3. Billigere drift af nuværende it og datahåndtering For så vidt angår eksisterende it-systemer, vil initiativet reducere myndighedernes omkostninger og tidsforbrug til datahåndtering i forbindelse med opdatering, fejlrettelser, datakonvertering, indkøb af supplerende adressedata eller ydelser fra andre leverandører mv. Gevinsten, som er velbelyst i projektanalysen og i tidligere rapporter 21 og undersøgelser 22, opstår fordi mange myndigheder, for at kunne løse sin myndighedsopgave, er nødt til at udføre forskellige adressetekniske aktiviteter eller tilkøb, som egentlig er myndigheden uvedkommende. Business casen beskriver 5 områder, hvor initiativets forbedring af aktualitet, datakvalitet og etableringen af moderne datatjenester mv., kan reducere og i mange tilfælde eliminere sådanne omkostninger. Baseret på en række cases fra forskellige myndigheder antager business casen at 154 myndigheder (98 kommuner, 46 statslige og 10 regionale) hver kan undgå omkostninger på i gennemsnit 140 t.kr. når initiativet gennemføres. Den samlede gevinst bliver således 22,0 mio. kr. pr. år. Da samme type gevinst vil gøre sig gældende i den private sektor, tilføjes der her gevinster i en størrelsesorden svarende til statens andel, dvs. 6,6 mio.kr. pr. år, hvorved den samlede gevinst andrager 28,6 mio.kr. pr. år. 4. Andre forretningsmæssige gevinster Initiativet vil give offentlige myndigheder mulighed for at undgå unødvendige omkostninger som følge af ikke-optimerede forretningsprocesser eller logistik (f.eks. kørselsplanlægning), manglende kontrol af udbetalinger hhv. opkrævninger (f.eks. socialt snyd) samt unødvendige tab af liv, helbred eller værdier (inden for beredskabet). Flere dokumenterede cases, herunder to fra hhv. Udbetaling Danmark 23 og Post Danmark 24, viser at initiativet vil kunne give anledning til en mere omfattende optimering af en myndigheds ressourceforbrug, fordi det anvendte adressegrundlag bliver bedre, mere korrekt og mere ensartet. 21 Bl.a. analyserne i rapporten Århus Kommunes brug af geografiske nøgler, 2003, udarbejdet af KMD Kundeservice for Århus kommune. 22 Proces- og informationsanalyse Digital Information om nye veje og adresser (DIVA), 2006, udført af KMD for Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet. 23 Sparet tid til indtastning og fejlrettelser i forbindelse med Udbetaling Danmarks håndtering af boligstøtte. 24 Sparet tid for Post Danmark når adresserne bliver fuldstændige og ikke skal suppleres manuelt.

9 9/9 Det er ikke mindst initiativets sikring af en fuld overensstemmelse mellem adresserne i CPR, CVR og BBR og geografien, der giver helt nye muligheder for at foretage en sikker sammenstilling og brug af oplysninger fra forskellige kilder 25. I de to ovennævnte cases er der tale om gevinster i størrelsesordenen 36 mio. kr. pr. år som kan blive mulige som følge af initiativet. Business casen antager, at tilsvarende effektiviseringer på et eller andet tidspunkt kan gennemføres af andre myndigheder eller sektorer i det offentlige. Kørselsområdet er et af de områder, hvor et sådant effektiviseringspotentiale findes. Som illustration, kan det nævnes at vejtiden alene inden for kommunernes hjemmepleje, dvs. den rene transporttid fra sted til sted, udgør i alt ca årsværk. En undersøgelse fra 2006 angiver at bedre ruteplanlægning vil kunne give betydelige gevinster 26. Som regneforudsætning forudsætter business casen på denne baggrund, at hele det statslige, hele det kommunale og hele det regionale område hver for sig vil kunne hente en gevinst, der svarer til gevinsten i de to cases fra Post Danmark og Udbetaling Danmark, dvs. til en samlet gevinst i det offentlige på 108 mio.kr. pr. år. Som det fremgår, er der relativt store usikkerheder knyttet til estimeringen af denne gruppe af gevinster, først og fremmest med hensyn til præcis hvilke myndigheder, der kan hjemtage dem, og på hvilket tidspunkt det vil ske. Da det antages at den private sektor vil være mindst lige så god til at udnytte de nye muligheder som initiativets giver, tilføjer business casen her en mulig gevinst i samme størrelsesorden dvs. 36 mio.kr. pr. år, hvorved den samlede gevinst i denne kategori andrager 144 mio.kr. pr. år. Det skal bemærkes, at en række af de nævnte forretningsmæssige gevinster vil vise sig, uden at myndigheden eller virksomheden skal foretage særskilte investeringer eller omlægge arbejdsprocesser. Eksempelvis vil initiativets sikring af, at alle boliger og virksomheder har en valid adresse, i sig selv reducere tidsforbruget til håndtering af fejl og uoverensstemmelser i den offentlige forvaltning. Tilsvarende vil initiativet i sig selv betyde, at kommercielle GPS-navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer bliver mere effektive, fordi adresserne gøres mere præcise og aktuelle, og knyttes direkte til vejnettet. Da mange offentlige myndigheder anvender sådanne produkter, vil gevinsterne herved også umiddelbart komme det offentlige til gode. 25 Et helhedsorienteret (360 graders) syn på en sag, som bl.a. tilstræbes i sags-/part løsninger som f.eks. Kombits SAPA, kræver bl.a. at alle forvaltningsoplysninger om en sag, person eller virksomhed kan hentes og sammenstilles; dette forudsætter at adresserne stemmer overens. 26 Handlingsplan for domænebestyrelsen for social og omsorg, december 2010, pkt. 17, side 41 nævner en potentiel effektiviseringsgevinst på 47 %. Et projekt til afprøvning af automatisk besøgsplanlægning er pt. under gennemførelse.

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Indstilling til Naalakkersuisut

Indstilling til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-088947 Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Nordisk adressemøde 2012 Oslo

Nordisk adressemøde 2012 Oslo Nordisk adressemøde 2012 Oslo Udvalgt fra den danske landerapport Selected highlights from Danish country report 30.-31. maj 2012 Nordisk adressemøde 2012 Oslo 1 Oversigt / Overview Ny regering nyt ministerie

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem Instruktion til udfyldelse af business case-redskab

Kommunernes Ydelsessystem Instruktion til udfyldelse af business case-redskab Kommunernes Ydelsessystem Instruktion til udfyldelse af business case-redskab April 2015 Dette notat er en opdateret version af den instruktion til udfyldelse af den lokale business case på Kommunernes

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering. v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen

Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering. v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen Emner 1) Kort om Erhvervsstyrelsen (ERST) og Moderniseringsprogrammet (MP) 2) De første resultater

Læs mere