Regnskab Vejen Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2013. Vejen Kommune"

Transkript

1 Regnskab 2013 Vejen Kommune

2 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt Overførsel af uforbrugte budgetbeløb Regnskabsbemærkninger - drift Regnskabsbemærkninger - anlæg Regnskabsbemærkninger - andet Balance Kautions- og garantiforpligtigelser Eventualrettigheder Oversigt over anlæg afsluttede Oversigt over anlæg uafsluttede Personaleoversigt Lovpligtige redegørelser Anvendt regnskabspraksis og definitioner... 43

3 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Telefon: Hjemmeside: Hjemsted: Vejen Regnskabsår: 1. januar 31. december 2013 Borgmester Egon Fræhr Direktion Revision Ole Slot, kommunaldirektør Carsten V. Lund, direktør Sonja Miltersen, direktør BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31. st Kolding 3

4 Borgmesterens forord Borgmesterens forord Vejen Kommunes regnskab for 2013 viser et pænt resultat. Der er et overskud på driften på 103 mio. kr. Samtidig er der igangsat og gennemført en lang række anlægsinvesteringer, som rækker langt ind i fremtiden. Der bygges en ny samlet tandklinik, der er foretaget væsentlige energiforbedringer af de kommunale bygninger, der er foretaget ekstraordinære køb af jordarealer og ejendomme med henblik på den fremtidige by- og boligudvikling, og der er etableret flere cykelstier. Den økonomiske situation i Danmark har de seneste år været præget af krisestemning og en vigende beskæftigelse. Antallet af arbejdspladser i kommunen er reduceret i løbet af de seneste år. Heldigvis er der nu små tegn på, at vi er på vej ud af krisen. Arbejdsløsheden er begyndt at falde, og flere virksomheder enten etablerer sig eller udvider i kommunen. Produktionen på det nye slagteri i Holsted starter i foråret 2014 og vil bidrage til flere arbejdspladser i kommunen. Vejen Kommune har grundlæggende en sund økonomi. Resultatet af den ordinære drift, det vil sige forskellen mellem indtægter og løbende driftsudgifter, er på godt 103 mio. kr. i Der er afholdt anlægsudgifter i 2013 for 125 mio. kr. Der er dermed et underskud på det skattefinansierede område på 21 mio. kr. De mange anlægsinvesteringer i 2013 er med til at tære på kommunens likviditet, men bidrager til beskæftigelsen i kommunen. Der er foretaget mange investeringer, som griber langt ind i fremtiden samt mange investeringer, som gør det muligt at løse de kommunale opgaver billigere og mere effektivt. En del af de planlagte anlægsprojekter er ikke blevet afsluttet i 2013, og der vil derfor blive overført anlægsmidler på det skattefinansierede område til 2014 for 49,4 mio. kr. Der vil derfor også i 2014 være et højt aktivitetsniveau. Vejen Kommune har i de seneste år gennemført mange effektiviseringer og omlægninger, som har bidraget til en fornuftig økonomisk udvikling. Jeg vil gerne kvittere overfor de borgere og kommunale medarbejdere, som på den ene eller anden måde bliver berørt af omlægninger og effektiviseringer og er med til at udmønte dem i det daglige. Der skal i de kommende år fortsat være fokus på at skabe nye og kreative måder at løse de kommunale opgaver på. Det er med til at give de bedst mulige vilkår for udviklingen i kommunen og skaber samtidig grundlag for at opretholde det nuværende serviceniveau i kommunen. Formålet med denne publikation er at give offentligheden og andre interessenter overblik over den kommunale økonomi, som den formede sig i På Byrådets vegne Egon Fræhr Borgmester 4

5 Godkendelsespåtegning Godkendelsespåtegning Økonomiudvalget har den 1. april 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Vejen Kommune til Vejen Byråd. Årsregnskabet for 2013 er aflagt i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse og reglerne i Økonomi og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed årsregnskabet til revision. Vejen Kommune, den 8. april 2014 Borgmester Egon Fræhr Kommunaldirektør Ole Slot 5

6 Regnskabsbemærkninger - drift Generelle bemærkninger Formålet med regnskabet for 2013 er dels at give et overblik over kommunens økonomiske status og udvikling, og dels at opfylde de formelle krav i lov om kommunernes styrelse samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Med godkendelsen af årsregnskabet har Byrådet først og fremmest vurderet og taget stilling til tre spørgsmål: Er budgetterne/bevillingerne blevet overholdt? Er den økonomiske udvikling, herunder især den driftsmæssige balance, tilfredsstillende? Hvad er konsekvensen af årets økonomiske dispositioner på bundlinjen er kommunens kassebeholdning blevet større eller mindre end forventet? Budgetoverholdelse Helt overordnet viser regnskabet, at de skattefinansierede driftsudgifter blev 64,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Heraf forventes overført 33,8 mio. kr. til De skattefinansierede anlægsudgifter er netto 56,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forslaget til anlægsoverførsler til 2014 udgør 49,4 mio. kr. Den økonomiske udvikling fra budget til regnskab Samlet resultat Det samlede resultat af såvel skattefinansieret som forbrugerfinansieret drift og anlæg er et underskud på 21,5 mio. kr. Der var budgetteret med et underskud på 155,2 mio. kr. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område som helhed (drift, anlæg og renter) er et underskud på 21,4 mio. kr. Der var budgetteret med et underskud på 139,8 mio. kr. I kommunens økonomiske politik er målet, at det skattefinansierede område er i balance, således at driftsvirksomheden kan finansiere anlægsinvesteringer. Resultat af forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder finansieres af forbrugerne og skal over en årrække hvile i sig selv. Der var i 2013 en nettoudgift på 0,1 mio. kr. Ved årets udgang skyldte kommunen herefter 35,2 mio. kr. til forsyningsvirksomhederne. Resultat af den skattefinansierede drift Regnskabet viser, at der på den skattefinansierede drift var et overskud på 103,4 mio. kr. Driftsresultatet er forskellen mellem alle indtægter (primært skatteindtægter samt generelle tilskud) og alle skattefinansierede driftsudgifter. I resultatet af den skattefinansierede drift indgår, at Vejen Kommune i 2013 har tilbagebetalt 14,6 mio. kr. til staten, som følge af, at der i 2012 blev udbetalt et for højt beskæftigelsestilskud fra staten. 6

7 1.000 kr. Regnskabsbemærkninger - drift Skattefinansieret driftsresultat før renter, regnskab R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 Opgjort eksklusiv nettorenteudgifter er overskuddet på den skattefinansierede drift på 107,2 mio. kr. Overskuddet er lavere end i 2011 og i I 2013 er der tilbagebetalt beskæftigelsestilskud på 14,6 mio. kr. vedrørende tidligere år. Hvis der korrigeres for denne forskydning ville resultatet have været 120,1 mio. kr. i 2011, 133,7 mio. kr. i 2012 og 121,8 mio. kr. i I driftsresultatet indgår uforbrugte budgetbeløb, som reelt er disponeret til senere brug, eller som Byrådet på forhånd har tilkendegivet vil blive genbevilget i det nye regnskabsår. Disse uforbrugte driftsmidler er steget siden 2010 og er i 2013 på et væsentligt højere niveau end i de foregående år. Den generelle stigning i de opsparede midler skal blandt andet ses i lyset af bestræbelserne på at overholde kommunens serviceramme og dermed undgå eventuelle statslige sanktioner. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes primært en stigning i overførslerne på skoleområdet som følge af lockouten i april Siden 2010 har driftsresultatet bidraget til at styrke kommunens økonomiske råderum. 7

8 1.000 kr. Regnskabsbemærkninger - drift Driftsresultat, driftsoverførsler og reelt råderum, R2009 R2010 R2011 R2012 R Skattefinansieret drift, før renter Driftsoverførsler Driftsresultatets bidrag til råderum Indtægter Regnskabet viser, at der i 2013 var indtægter på 2.416,9 mio. kr. Det er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. De manglende indtægter vedrører primært indtægter fra grundskyld, hvor der i 2013 er foretaget en række tilbagebetalinger til grundejere som følge af, at der i en periode i sager vedrørende fradrag for forbedringer er blevet opkrævet for meget i kommunal ejendomsskat. Tilbagebetalingerne forventes helt eller delvist kompenseret af staten i løbet af Regnskabsresultatet på indtægtssiden er 21,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Mindreindtægterne vedrører primært tilbagebetaling af og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud med i alt 21,4 mio. kr. Driftsudgifter Regnskabet viser, at der i 2013 var driftsudgifter for 2.309,7 mio. kr. til service og overførselsudgifter. Det er 84 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 64,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Vejen Kommunens oprindelige budget til serviceudgifter er på 1.731,1 mio. kr. Forbruget på serviceområderne i 2013 er 1.651,7 mio. kr., svarende til mindreudgifter på 79,4 mio. kr. Overførselspuljen udgør i Budget mio. kr. og indgår i det oprindelige budget til serviceudgifter. I forhold til det korrigerede budget er det reelle mindreforbrug på serviceområderne 57,7 mio. kr. En væsentlig del af mindreudgiften vedrører de uforbrugte budgetbeløb, der traditionelt overføres til næste regnskabsår. På det skattefinansierede område er der ansøgt om at overføre 33,8 mio. kr. til

9 Mio. kr. Regnskabsbemærkninger - drift Anlægsudgifter Regnskabet viser, at der i 2013 er skattefinansierede anlægsudgifter for 124,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 180,9 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på netto 56,1 mio. kr. Der søges overført 49,4 mio. kr. til regnskabsår Gæld Regnskabet viser, at kommunens samlede langfristede gæld er forøget i 2013; fra 517 mio. kr. til 520 mio. kr. Den samlede gæld består af tre forskellige kategorier: gæld vedrørende ældreboliger, leasingforpligtigelser samt almindelig langfristet gæld (kreditforeningslån). Gældsforpligtigelsen vedrørende ældreboliger, som reelt ikke har nogen betydning for den kommunale økonomi, er i løbet af 2013 steget fra 128,4 mio. kr. til 128,9 mio. kr. Kommunens leasingforpligtigelser er øget fra 28,2 mio. kr. til 33,8 mio. kr. Kommunens almindelige langfristede gæld er reduceret fra 360,3 mio. kr. til 356,8 mio. kr. Udvikling i langfristet gæld fra 2009 til Kassebeholdning Den faktiske kassebeholdning/de likvide aktiver var 104,4 mio. kr. ved udgangen af I beholdningen indgår beløb, der bliver overført til 2014 (uforbrugte drifts- og anlægsmidler samt endnu ikke udnyttede lånemuligheder). Ligeledes indgår mellemværendet med det forbrugerfinansierede område, forsyningsvirksomhederne, i den faktiske kassebeholdning. 9

10 Mio. kr. Regnskabsbemærkninger - drift Den faktiske kassebeholdning er reduceret med 103,7 mio. kr. i løbet af 2013 fra 208,2 mio. kr. til 104,4 mio. kr. Der er tre væsentlige forklaringer på likviditetsfaldet: et underskud på det skattefinansierede område, herunder tilbagebetaling af Beskæftigelsestilskud vedrørende 2011 og 2012 mindre låntagning end budgetteret et likviditetstab som følge af overgangen til Udbetaling Danmark. Den reelle kassebeholdning (dvs. den faktiske kassebeholdning korrigeret for overførsler af uforbrugte driftsmidler, anlægsmidler og tilhørende lånemuligheder) er faldet fra 136,3 mio. kr. til 41,6 mio. kr., jf. figuren nedenfor. Det svarer til et fald på 94,8 mio. kr. Der er et nettoforbrug på forsyningsområdet på 0,1 mio. kr. Ved årets udgang skyldte kommunekassen i alt 35,2 mio. kr. til forbrugerne. Mellemværendet forventes reduceret i løbet af 2014, hvor der inklusiv uforbrugte anlægsmidler i 2013 er afsat 22,8 mio. kr. til anlægsaktiviteter på forsyningsområdet. Af kommunens kassebeholdning er 32,330 mio. kr. reserveret til særlige anlæg. Udvikling i den reelle kassebeholdning, R R2010 R2011 R2012 R Faktisk kassebeholding pr. 31/12 Disponeret/overført til næste år netto Reel kassebeholdning Sammenhæng mellem den budgetterede og faktiske kassebeholdning 2013 Område, kr. Budget Regnskab Primo kassebeholdning ) Resultat skattefinansieret drift ) Skattefinansieret anlæg ) Forsyningsvirksomhed ) Lån og afdrag ) Forventede overførsler

11 Regnskabsbemærkninger - drift Sum af ) Finansforskydninger ) Kursregulering Sum af Ændring af likvide aktiver i alt (sum af 1-7) Ultimo kassebeholdning

12 Regnskabsbemærkninger - drift Hoved- og nøgletal OVERSIGT OVER VÆSENTLIGE ØKONOMISKE NØGLETAL I MIO. KR. (positive tal = overskud) Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed ekskl. renter Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder (drift og anlæg) Overførsler Uforbrugte driftsmidler inkl. forsyning Uforbrugte anlægsmidler inkl. forsyning Finansiering (lån, særlig anlægspulje m.v.) Nettooverførsler Kassebeholdning Likvide beholdninger, ministeriet definition Likvide beholdninger, kommunens definition* Reel kassebeholdning** Egenkapital*** Langfristet gæld pr. indbygger i kr. (ekskl. ældreboliger og leasing) Skatteudskrivning Udskrivningsprocent kommuneskat 24,9 24,9 25,2 25,2 25,2 Grundskyldspromille 17,41 17,41 20,36 20,36 20,36 Indbyggertal pr. 1. januar *) Ministeriet opgør de likvide aktiver på funktion (kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter, værdien af obligationsbeholdningen samt likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande). Vejen Kommune lægger midlertidigt deponerede midler på funktion 9.27 til denne opgørelse. **) Den reelle kassebeholdning er opgjort som likvide beholdninger (kommunens definition) fratrukket nettooverførslerne (drift, anlæg og finansiering) til det efterfølgende regnskabsår. Mellemværendet med forsyningsvirksomheder samt eventuelle deponerede beløb skal indgå i vurderingen af den reelle kassebeholdning. ***) Kravene til hensættelser er ændret flere gange i perioden, hvorfor egenkapitalen i de enkelte år ikke kan sammenlignes. 12

13 Regnskabsbemærkninger - drift Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse I pct. budget bev. og budget omplac A BEHOLDNING PRIMO INDTÆGTER Indkomstskatter løbende år Indkomstskatter tidligere år Kommunal grundskyld Øvrige ejendomsskatter Selskabsskatter Generelle tilskud m.v Momsberigtigelser INDTÆGTER I ALT SKATTEFINANSIERET DRIFT Udvalget for teknik og miljø ,3 Beskæftigelsesudvalget ,5 Udvalget for skoler og børn ,8 Udvalget for sundhed, kultur og fritid ,4 Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget ,9 DRIFTSUDGIFTER I ALT ,3 3 RENTER Af lån Af likvide aktiver Af diverse tilgodehavender RENTER I ALT ORD. DRIFTSVIRKSOMH SKATTEFINANSIERET ANLÆG Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget SK. FINANSIERET ANLÆG I ALT SK.FINANS. OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift Netto drift ekskl. brugerindtægter Brugerindtægter Netto anlæg FORSYNINGSVIRKSOMH. I ALT RESULTAT I ALT TILGANG/AFG. LIKVIDE AKTIVER Afdrag på lån Optagelse af lån Diverse udlån Diverse finansforskydninger TILG/AFG LIKVIDE AKTIVER I ALT B ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER C FORVENTEDE OVERFØRSLER TIL D Kursregulering, januar E KASSEBEHOLDNING (A+B+C-D)

14 Regnskabsbemærkninger - drift Overførsel af uforbrugte budgetbeløb Ansøgninger om overførsel af uforbrugte budgetbeløb behandles af Byrådet på mødet i april måned. Der foreligger ansøgninger om overførsel på i alt netto 62,8 mio. kr., fordelt på drift 33,8 mio. kr., anlæg 61,2 mio. kr. og finansforskydninger 32,2 mio. kr. Driftsoverførsler fra 2013 til 2014 OMRÅDER (I HELE KR.) Overførsel Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 OMRÅDER (I HELE KR.) Overførsel Udvalget for teknik og miljø Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre 894 Økonomiudvalget ANLÆG SKATTEFINANSIERET ANLÆG FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ANLÆGSOVERFØRSLER I ALT Regnskabsbemærkninger - drift For det skattefinansierede drift udviser regnskabet en netto mindreudgift på 64,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efter fradrag af de foreliggende forslag til overførsel til 2014 på i alt 33,8 mio. kr., udgør mindreforbruget herefter 30,7 mio. kr. Resultatet af forsyningsvirksomheder er et netto mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det følgende redegøres der i store træk for afvigelserne opdelt på udvalg: 14

15 Regnskabsbemærkninger - drift Udvalget for teknik og miljø Ordinær driftsvirksomhed HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltn Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Transport og infrastruktur 2.22 Fælles funktioner Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ I ALT Udvalgets oprindelige budget udgør 90,3 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 8,5 mio. kr., og det samlede korrigerede budget udgør 98,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne på området vedrører primært vintertjeneste, hvor der inklusiv overførslen fra 2012 er givet en bevilling på 6,3 mio. kr. Herudover er der givet en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik. Efter fradrag af forslag til overførsler udgør mindreudgiften for udvalgets driftsbudgetområde i forhold til korrigeret budget 1,6 mio. kr. Forsyningsvirksomheder HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) 01 Forsyningsvirksomheder 1.38 Affaldshåndtering Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Netto drift ekskl. brugerindtægter Brugerindtægter FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT Der er givet en tillægsbevilling på området på kr. som følge af en ændret pris- og lønregulering. 15

16 Regnskabsbemærkninger - drift På udgiftssiden er der samlet et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært dagrenovation og genbrugspladserne. Mindreudgifterne kan opgøres således: Område, kr. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Fællesområde mv Dagrenovation Ordninger for glas og papir Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger I alt På indtægtssiden er der mindre indtægter for 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 16

17 Regnskabsbemærkninger - drift Beskæftigelsesudvalget HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Sociale opgaver og beskæftigelse Løn til ansatte forsikrede ledige Servicejob Serviceudgifter i alt Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 5.46 Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud til personer i løntilskudsstilling Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk. indsats for forsikrede ledige Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt BESKÆFTIGELSESUDVALGET I ALT Udvalgets oprindelige budget udgør 320,1 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 10,0 mio. kr. i merudgift, og det samlede korrigerede budget udgør 330,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne skyldes primært forventninger om større udvikling i ledigheden end budgetteret. Der er blandt andet givet tillægsbevillinger til kontanthjælpsområdet på 13,8 mio. og til uddannelsesordninger for forsikrede ledige med 5,6 mio. kr. Der er givet bevillinger til sygedagpengeområdet på -2,2 mio. kr., til revalideringsområdet med -3,7 mio. kr. og løntilskudsområdet med -3,3 mio.kr. På udvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efter fradrag af forslag til overførsler udgør mindreudgiften for udvalgets driftsområde 7,2 mio. kr. Mindreudgiften dækker over følgende afvigelser: En mindreudgift til sygedagpenge på 4,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal sager end budgetteret. 17

18 Regnskabsbemærkninger - drift En merudgift til kontanthjælp på i alt -3,4 mio. kr. som følge af en højere udgift pr. kontanthjælpsmodtager end budgetteret. I forhold til budgettet er der færre aktiverede og flere passive modtagere. En mindreudgift vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats på 4,1 mio. kr. En mindreudgift til seniorjob på 1,8 mio. kr. 18

19 Regnskabsbemærkninger - drift Udvalget for skoler og børn HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering af tosprogede børn Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpæd. bistand til førskolebørn Specialpæd. bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsuddannelse, særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Indtægter fra central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Kommunal dagpleje /14 Børnehaver og integrerede institutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger private Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Serviceudgifter i alt Overførsler 03 Undervisning og Kultur 3.30 Ungdomsuddannelser Overførsler i alt UDVALGET FOR SKOLER OG BØRN I ALT

20 Regnskabsbemærkninger - drift Udvalgets oprindelige budget udgør 715,8 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt -7,0 mio. kr., og det samlede korrigerede budget udgør 708,8 mio. kr. I de samlede tillægsbevillinger indgår overførsler fra 2012 til 2013 på 9,1 mio. kr. I løbet af 2013 er der blandt givet bevillinger på baggrund af mindreudgifter på følgende områder: lavere lønstigning end forudsat ved budgetlægningen (-4,6 mio. kr.) færre udgifter til befordring (-2,9 mio. kr.) færre udgifter til rengøring som følge af nye kontrakter (-6,4 mio. kr.) færre udgifter til bygningsenergi som følge af energimæssige foranstaltninger (-3,0 mio. kr.) færre udgifter til mellemkommunale betalinger på folkeskoleområdet. En del af mindreudgiften skyldes alene forskydning i afregningstidspunktet (-6,4 mio. kr.) I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 29,9 mio. kr. Efter fradrag af overførsler på 18,8 mio. kr. udgør overskuddet 11,1 mio. kr. Mindreudgifterne på området kan blandt andet forklares ud fra nedenstående: Et mindreforbrug på folkeskoleområdet på i alt 12,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært sparede lønudgifter som følge af lockouten i april Af mindreforbruget på 12,9 mio. kr. ønskes 10,4 mio. kr. overført til Mindreudgifter til befordring på almenområdet på 1,6 mio. kr. (funktion 3.06) og på specialområdet for 0,6 mio. kr. (funktion 3.08) Mindreudgift på området Børnehaver og integrerede institutioner på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug vedrørende økonomiske fripladser og forældrebetaling på 0,6 mio. kr. Der er forslag om overførsler til 2014 på 3,6 mio. kr. På området for børn og unge med særlige behov er der et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. inklusiv statsrefusion. På området Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov 3.46 samt de tilknyttede botilbud (5.33 og 5.52) er der et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. 20

21 Regnskabsbemærkninger - drift Udvalget for sundhed, kultur og fritid HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0.25 Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Kulturel virksomhed, herunder museer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Sundhedsområdet 4.62 Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning m.v Vederlagsfri fysioterapeutbehandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Forebyggende indsats for ældre og handicappede Alkoholbehandling m.v Behandling af stofmisbrugere m.v SUNDHED, KULTUR OG FRTID I ALT Udvalgets oprindelige budget udgør 255,6 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 5,0 mio. kr. i merudgift, og det samlede korrigerede budget udgør 260,5 mio. kr. Driftsoverførslerne fra 2012 til 2013 udgør 1,9 mio. kr. af de samlede tillægsbevillinger. Herudover er der bl.a. givet tillægsbevillinger på 1,8 mio. kr. som følge af, at en række vedligeholdelsesbudgetter er blevet flyttet fra anlæg til drift. Mindreudgiften på området udgør 9,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efter fradrag af forslag til overførsler til 2014 udgør mindreudgiften for udvalgets driftsområde 3,6 mio. kr. Mindreudgifterne forklares primært ud fra nedenstående afvigelser: Mindreudgifter på 1,5 mio. kr. til kommunal genoptræning. Heraf overføres 0,4 mio. kr. til Mindreudgifter på 2,0 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse. Heraf overføres 0,7 mio. kr. til Mindreudgifter på 0,6 mio. kr. til andre sundhedsudgifter Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling 21

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 2010 26. maj 2011 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Borgmesterens forord Side 4 Fakta om s regnskab for 2010 Side 7 Side 11 Side 13 Side 17 Side 18 Generelle regnskabsbemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere