Regnskab Vejen Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2013. Vejen Kommune"

Transkript

1 Regnskab 2013 Vejen Kommune

2 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt Overførsel af uforbrugte budgetbeløb Regnskabsbemærkninger - drift Regnskabsbemærkninger - anlæg Regnskabsbemærkninger - andet Balance Kautions- og garantiforpligtigelser Eventualrettigheder Oversigt over anlæg afsluttede Oversigt over anlæg uafsluttede Personaleoversigt Lovpligtige redegørelser Anvendt regnskabspraksis og definitioner... 43

3 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Telefon: Hjemmeside: Hjemsted: Vejen Regnskabsår: 1. januar 31. december 2013 Borgmester Egon Fræhr Direktion Revision Ole Slot, kommunaldirektør Carsten V. Lund, direktør Sonja Miltersen, direktør BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31. st Kolding 3

4 Borgmesterens forord Borgmesterens forord Vejen Kommunes regnskab for 2013 viser et pænt resultat. Der er et overskud på driften på 103 mio. kr. Samtidig er der igangsat og gennemført en lang række anlægsinvesteringer, som rækker langt ind i fremtiden. Der bygges en ny samlet tandklinik, der er foretaget væsentlige energiforbedringer af de kommunale bygninger, der er foretaget ekstraordinære køb af jordarealer og ejendomme med henblik på den fremtidige by- og boligudvikling, og der er etableret flere cykelstier. Den økonomiske situation i Danmark har de seneste år været præget af krisestemning og en vigende beskæftigelse. Antallet af arbejdspladser i kommunen er reduceret i løbet af de seneste år. Heldigvis er der nu små tegn på, at vi er på vej ud af krisen. Arbejdsløsheden er begyndt at falde, og flere virksomheder enten etablerer sig eller udvider i kommunen. Produktionen på det nye slagteri i Holsted starter i foråret 2014 og vil bidrage til flere arbejdspladser i kommunen. Vejen Kommune har grundlæggende en sund økonomi. Resultatet af den ordinære drift, det vil sige forskellen mellem indtægter og løbende driftsudgifter, er på godt 103 mio. kr. i Der er afholdt anlægsudgifter i 2013 for 125 mio. kr. Der er dermed et underskud på det skattefinansierede område på 21 mio. kr. De mange anlægsinvesteringer i 2013 er med til at tære på kommunens likviditet, men bidrager til beskæftigelsen i kommunen. Der er foretaget mange investeringer, som griber langt ind i fremtiden samt mange investeringer, som gør det muligt at løse de kommunale opgaver billigere og mere effektivt. En del af de planlagte anlægsprojekter er ikke blevet afsluttet i 2013, og der vil derfor blive overført anlægsmidler på det skattefinansierede område til 2014 for 49,4 mio. kr. Der vil derfor også i 2014 være et højt aktivitetsniveau. Vejen Kommune har i de seneste år gennemført mange effektiviseringer og omlægninger, som har bidraget til en fornuftig økonomisk udvikling. Jeg vil gerne kvittere overfor de borgere og kommunale medarbejdere, som på den ene eller anden måde bliver berørt af omlægninger og effektiviseringer og er med til at udmønte dem i det daglige. Der skal i de kommende år fortsat være fokus på at skabe nye og kreative måder at løse de kommunale opgaver på. Det er med til at give de bedst mulige vilkår for udviklingen i kommunen og skaber samtidig grundlag for at opretholde det nuværende serviceniveau i kommunen. Formålet med denne publikation er at give offentligheden og andre interessenter overblik over den kommunale økonomi, som den formede sig i På Byrådets vegne Egon Fræhr Borgmester 4

5 Godkendelsespåtegning Godkendelsespåtegning Økonomiudvalget har den 1. april 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Vejen Kommune til Vejen Byråd. Årsregnskabet for 2013 er aflagt i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse og reglerne i Økonomi og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed årsregnskabet til revision. Vejen Kommune, den 8. april 2014 Borgmester Egon Fræhr Kommunaldirektør Ole Slot 5

6 Regnskabsbemærkninger - drift Generelle bemærkninger Formålet med regnskabet for 2013 er dels at give et overblik over kommunens økonomiske status og udvikling, og dels at opfylde de formelle krav i lov om kommunernes styrelse samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Med godkendelsen af årsregnskabet har Byrådet først og fremmest vurderet og taget stilling til tre spørgsmål: Er budgetterne/bevillingerne blevet overholdt? Er den økonomiske udvikling, herunder især den driftsmæssige balance, tilfredsstillende? Hvad er konsekvensen af årets økonomiske dispositioner på bundlinjen er kommunens kassebeholdning blevet større eller mindre end forventet? Budgetoverholdelse Helt overordnet viser regnskabet, at de skattefinansierede driftsudgifter blev 64,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Heraf forventes overført 33,8 mio. kr. til De skattefinansierede anlægsudgifter er netto 56,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forslaget til anlægsoverførsler til 2014 udgør 49,4 mio. kr. Den økonomiske udvikling fra budget til regnskab Samlet resultat Det samlede resultat af såvel skattefinansieret som forbrugerfinansieret drift og anlæg er et underskud på 21,5 mio. kr. Der var budgetteret med et underskud på 155,2 mio. kr. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område som helhed (drift, anlæg og renter) er et underskud på 21,4 mio. kr. Der var budgetteret med et underskud på 139,8 mio. kr. I kommunens økonomiske politik er målet, at det skattefinansierede område er i balance, således at driftsvirksomheden kan finansiere anlægsinvesteringer. Resultat af forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder finansieres af forbrugerne og skal over en årrække hvile i sig selv. Der var i 2013 en nettoudgift på 0,1 mio. kr. Ved årets udgang skyldte kommunen herefter 35,2 mio. kr. til forsyningsvirksomhederne. Resultat af den skattefinansierede drift Regnskabet viser, at der på den skattefinansierede drift var et overskud på 103,4 mio. kr. Driftsresultatet er forskellen mellem alle indtægter (primært skatteindtægter samt generelle tilskud) og alle skattefinansierede driftsudgifter. I resultatet af den skattefinansierede drift indgår, at Vejen Kommune i 2013 har tilbagebetalt 14,6 mio. kr. til staten, som følge af, at der i 2012 blev udbetalt et for højt beskæftigelsestilskud fra staten. 6

7 1.000 kr. Regnskabsbemærkninger - drift Skattefinansieret driftsresultat før renter, regnskab R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 Opgjort eksklusiv nettorenteudgifter er overskuddet på den skattefinansierede drift på 107,2 mio. kr. Overskuddet er lavere end i 2011 og i I 2013 er der tilbagebetalt beskæftigelsestilskud på 14,6 mio. kr. vedrørende tidligere år. Hvis der korrigeres for denne forskydning ville resultatet have været 120,1 mio. kr. i 2011, 133,7 mio. kr. i 2012 og 121,8 mio. kr. i I driftsresultatet indgår uforbrugte budgetbeløb, som reelt er disponeret til senere brug, eller som Byrådet på forhånd har tilkendegivet vil blive genbevilget i det nye regnskabsår. Disse uforbrugte driftsmidler er steget siden 2010 og er i 2013 på et væsentligt højere niveau end i de foregående år. Den generelle stigning i de opsparede midler skal blandt andet ses i lyset af bestræbelserne på at overholde kommunens serviceramme og dermed undgå eventuelle statslige sanktioner. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes primært en stigning i overførslerne på skoleområdet som følge af lockouten i april Siden 2010 har driftsresultatet bidraget til at styrke kommunens økonomiske råderum. 7

8 1.000 kr. Regnskabsbemærkninger - drift Driftsresultat, driftsoverførsler og reelt råderum, R2009 R2010 R2011 R2012 R Skattefinansieret drift, før renter Driftsoverførsler Driftsresultatets bidrag til råderum Indtægter Regnskabet viser, at der i 2013 var indtægter på 2.416,9 mio. kr. Det er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. De manglende indtægter vedrører primært indtægter fra grundskyld, hvor der i 2013 er foretaget en række tilbagebetalinger til grundejere som følge af, at der i en periode i sager vedrørende fradrag for forbedringer er blevet opkrævet for meget i kommunal ejendomsskat. Tilbagebetalingerne forventes helt eller delvist kompenseret af staten i løbet af Regnskabsresultatet på indtægtssiden er 21,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Mindreindtægterne vedrører primært tilbagebetaling af og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud med i alt 21,4 mio. kr. Driftsudgifter Regnskabet viser, at der i 2013 var driftsudgifter for 2.309,7 mio. kr. til service og overførselsudgifter. Det er 84 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 64,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Vejen Kommunens oprindelige budget til serviceudgifter er på 1.731,1 mio. kr. Forbruget på serviceområderne i 2013 er 1.651,7 mio. kr., svarende til mindreudgifter på 79,4 mio. kr. Overførselspuljen udgør i Budget mio. kr. og indgår i det oprindelige budget til serviceudgifter. I forhold til det korrigerede budget er det reelle mindreforbrug på serviceområderne 57,7 mio. kr. En væsentlig del af mindreudgiften vedrører de uforbrugte budgetbeløb, der traditionelt overføres til næste regnskabsår. På det skattefinansierede område er der ansøgt om at overføre 33,8 mio. kr. til

9 Mio. kr. Regnskabsbemærkninger - drift Anlægsudgifter Regnskabet viser, at der i 2013 er skattefinansierede anlægsudgifter for 124,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 180,9 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på netto 56,1 mio. kr. Der søges overført 49,4 mio. kr. til regnskabsår Gæld Regnskabet viser, at kommunens samlede langfristede gæld er forøget i 2013; fra 517 mio. kr. til 520 mio. kr. Den samlede gæld består af tre forskellige kategorier: gæld vedrørende ældreboliger, leasingforpligtigelser samt almindelig langfristet gæld (kreditforeningslån). Gældsforpligtigelsen vedrørende ældreboliger, som reelt ikke har nogen betydning for den kommunale økonomi, er i løbet af 2013 steget fra 128,4 mio. kr. til 128,9 mio. kr. Kommunens leasingforpligtigelser er øget fra 28,2 mio. kr. til 33,8 mio. kr. Kommunens almindelige langfristede gæld er reduceret fra 360,3 mio. kr. til 356,8 mio. kr. Udvikling i langfristet gæld fra 2009 til Kassebeholdning Den faktiske kassebeholdning/de likvide aktiver var 104,4 mio. kr. ved udgangen af I beholdningen indgår beløb, der bliver overført til 2014 (uforbrugte drifts- og anlægsmidler samt endnu ikke udnyttede lånemuligheder). Ligeledes indgår mellemværendet med det forbrugerfinansierede område, forsyningsvirksomhederne, i den faktiske kassebeholdning. 9

10 Mio. kr. Regnskabsbemærkninger - drift Den faktiske kassebeholdning er reduceret med 103,7 mio. kr. i løbet af 2013 fra 208,2 mio. kr. til 104,4 mio. kr. Der er tre væsentlige forklaringer på likviditetsfaldet: et underskud på det skattefinansierede område, herunder tilbagebetaling af Beskæftigelsestilskud vedrørende 2011 og 2012 mindre låntagning end budgetteret et likviditetstab som følge af overgangen til Udbetaling Danmark. Den reelle kassebeholdning (dvs. den faktiske kassebeholdning korrigeret for overførsler af uforbrugte driftsmidler, anlægsmidler og tilhørende lånemuligheder) er faldet fra 136,3 mio. kr. til 41,6 mio. kr., jf. figuren nedenfor. Det svarer til et fald på 94,8 mio. kr. Der er et nettoforbrug på forsyningsområdet på 0,1 mio. kr. Ved årets udgang skyldte kommunekassen i alt 35,2 mio. kr. til forbrugerne. Mellemværendet forventes reduceret i løbet af 2014, hvor der inklusiv uforbrugte anlægsmidler i 2013 er afsat 22,8 mio. kr. til anlægsaktiviteter på forsyningsområdet. Af kommunens kassebeholdning er 32,330 mio. kr. reserveret til særlige anlæg. Udvikling i den reelle kassebeholdning, R R2010 R2011 R2012 R Faktisk kassebeholding pr. 31/12 Disponeret/overført til næste år netto Reel kassebeholdning Sammenhæng mellem den budgetterede og faktiske kassebeholdning 2013 Område, kr. Budget Regnskab Primo kassebeholdning ) Resultat skattefinansieret drift ) Skattefinansieret anlæg ) Forsyningsvirksomhed ) Lån og afdrag ) Forventede overførsler

11 Regnskabsbemærkninger - drift Sum af ) Finansforskydninger ) Kursregulering Sum af Ændring af likvide aktiver i alt (sum af 1-7) Ultimo kassebeholdning

12 Regnskabsbemærkninger - drift Hoved- og nøgletal OVERSIGT OVER VÆSENTLIGE ØKONOMISKE NØGLETAL I MIO. KR. (positive tal = overskud) Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed ekskl. renter Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder (drift og anlæg) Overførsler Uforbrugte driftsmidler inkl. forsyning Uforbrugte anlægsmidler inkl. forsyning Finansiering (lån, særlig anlægspulje m.v.) Nettooverførsler Kassebeholdning Likvide beholdninger, ministeriet definition Likvide beholdninger, kommunens definition* Reel kassebeholdning** Egenkapital*** Langfristet gæld pr. indbygger i kr. (ekskl. ældreboliger og leasing) Skatteudskrivning Udskrivningsprocent kommuneskat 24,9 24,9 25,2 25,2 25,2 Grundskyldspromille 17,41 17,41 20,36 20,36 20,36 Indbyggertal pr. 1. januar *) Ministeriet opgør de likvide aktiver på funktion (kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter, værdien af obligationsbeholdningen samt likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande). Vejen Kommune lægger midlertidigt deponerede midler på funktion 9.27 til denne opgørelse. **) Den reelle kassebeholdning er opgjort som likvide beholdninger (kommunens definition) fratrukket nettooverførslerne (drift, anlæg og finansiering) til det efterfølgende regnskabsår. Mellemværendet med forsyningsvirksomheder samt eventuelle deponerede beløb skal indgå i vurderingen af den reelle kassebeholdning. ***) Kravene til hensættelser er ændret flere gange i perioden, hvorfor egenkapitalen i de enkelte år ikke kan sammenlignes. 12

13 Regnskabsbemærkninger - drift Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse I pct. budget bev. og budget omplac A BEHOLDNING PRIMO INDTÆGTER Indkomstskatter løbende år Indkomstskatter tidligere år Kommunal grundskyld Øvrige ejendomsskatter Selskabsskatter Generelle tilskud m.v Momsberigtigelser INDTÆGTER I ALT SKATTEFINANSIERET DRIFT Udvalget for teknik og miljø ,3 Beskæftigelsesudvalget ,5 Udvalget for skoler og børn ,8 Udvalget for sundhed, kultur og fritid ,4 Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget ,9 DRIFTSUDGIFTER I ALT ,3 3 RENTER Af lån Af likvide aktiver Af diverse tilgodehavender RENTER I ALT ORD. DRIFTSVIRKSOMH SKATTEFINANSIERET ANLÆG Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget SK. FINANSIERET ANLÆG I ALT SK.FINANS. OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift Netto drift ekskl. brugerindtægter Brugerindtægter Netto anlæg FORSYNINGSVIRKSOMH. I ALT RESULTAT I ALT TILGANG/AFG. LIKVIDE AKTIVER Afdrag på lån Optagelse af lån Diverse udlån Diverse finansforskydninger TILG/AFG LIKVIDE AKTIVER I ALT B ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER C FORVENTEDE OVERFØRSLER TIL D Kursregulering, januar E KASSEBEHOLDNING (A+B+C-D)

14 Regnskabsbemærkninger - drift Overførsel af uforbrugte budgetbeløb Ansøgninger om overførsel af uforbrugte budgetbeløb behandles af Byrådet på mødet i april måned. Der foreligger ansøgninger om overførsel på i alt netto 62,8 mio. kr., fordelt på drift 33,8 mio. kr., anlæg 61,2 mio. kr. og finansforskydninger 32,2 mio. kr. Driftsoverførsler fra 2013 til 2014 OMRÅDER (I HELE KR.) Overførsel Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 OMRÅDER (I HELE KR.) Overførsel Udvalget for teknik og miljø Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre 894 Økonomiudvalget ANLÆG SKATTEFINANSIERET ANLÆG FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ANLÆGSOVERFØRSLER I ALT Regnskabsbemærkninger - drift For det skattefinansierede drift udviser regnskabet en netto mindreudgift på 64,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efter fradrag af de foreliggende forslag til overførsel til 2014 på i alt 33,8 mio. kr., udgør mindreforbruget herefter 30,7 mio. kr. Resultatet af forsyningsvirksomheder er et netto mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det følgende redegøres der i store træk for afvigelserne opdelt på udvalg: 14

15 Regnskabsbemærkninger - drift Udvalget for teknik og miljø Ordinær driftsvirksomhed HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltn Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Transport og infrastruktur 2.22 Fælles funktioner Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ I ALT Udvalgets oprindelige budget udgør 90,3 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 8,5 mio. kr., og det samlede korrigerede budget udgør 98,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne på området vedrører primært vintertjeneste, hvor der inklusiv overførslen fra 2012 er givet en bevilling på 6,3 mio. kr. Herudover er der givet en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik. Efter fradrag af forslag til overførsler udgør mindreudgiften for udvalgets driftsbudgetområde i forhold til korrigeret budget 1,6 mio. kr. Forsyningsvirksomheder HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) 01 Forsyningsvirksomheder 1.38 Affaldshåndtering Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Netto drift ekskl. brugerindtægter Brugerindtægter FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT Der er givet en tillægsbevilling på området på kr. som følge af en ændret pris- og lønregulering. 15

16 Regnskabsbemærkninger - drift På udgiftssiden er der samlet et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært dagrenovation og genbrugspladserne. Mindreudgifterne kan opgøres således: Område, kr. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Fællesområde mv Dagrenovation Ordninger for glas og papir Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger I alt På indtægtssiden er der mindre indtægter for 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 16

17 Regnskabsbemærkninger - drift Beskæftigelsesudvalget HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Sociale opgaver og beskæftigelse Løn til ansatte forsikrede ledige Servicejob Serviceudgifter i alt Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 5.46 Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud til personer i løntilskudsstilling Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk. indsats for forsikrede ledige Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt BESKÆFTIGELSESUDVALGET I ALT Udvalgets oprindelige budget udgør 320,1 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 10,0 mio. kr. i merudgift, og det samlede korrigerede budget udgør 330,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne skyldes primært forventninger om større udvikling i ledigheden end budgetteret. Der er blandt andet givet tillægsbevillinger til kontanthjælpsområdet på 13,8 mio. og til uddannelsesordninger for forsikrede ledige med 5,6 mio. kr. Der er givet bevillinger til sygedagpengeområdet på -2,2 mio. kr., til revalideringsområdet med -3,7 mio. kr. og løntilskudsområdet med -3,3 mio.kr. På udvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efter fradrag af forslag til overførsler udgør mindreudgiften for udvalgets driftsområde 7,2 mio. kr. Mindreudgiften dækker over følgende afvigelser: En mindreudgift til sygedagpenge på 4,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal sager end budgetteret. 17

18 Regnskabsbemærkninger - drift En merudgift til kontanthjælp på i alt -3,4 mio. kr. som følge af en højere udgift pr. kontanthjælpsmodtager end budgetteret. I forhold til budgettet er der færre aktiverede og flere passive modtagere. En mindreudgift vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats på 4,1 mio. kr. En mindreudgift til seniorjob på 1,8 mio. kr. 18

19 Regnskabsbemærkninger - drift Udvalget for skoler og børn HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering af tosprogede børn Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpæd. bistand til førskolebørn Specialpæd. bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsuddannelse, særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Indtægter fra central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Kommunal dagpleje /14 Børnehaver og integrerede institutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger private Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Serviceudgifter i alt Overførsler 03 Undervisning og Kultur 3.30 Ungdomsuddannelser Overførsler i alt UDVALGET FOR SKOLER OG BØRN I ALT

20 Regnskabsbemærkninger - drift Udvalgets oprindelige budget udgør 715,8 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt -7,0 mio. kr., og det samlede korrigerede budget udgør 708,8 mio. kr. I de samlede tillægsbevillinger indgår overførsler fra 2012 til 2013 på 9,1 mio. kr. I løbet af 2013 er der blandt givet bevillinger på baggrund af mindreudgifter på følgende områder: lavere lønstigning end forudsat ved budgetlægningen (-4,6 mio. kr.) færre udgifter til befordring (-2,9 mio. kr.) færre udgifter til rengøring som følge af nye kontrakter (-6,4 mio. kr.) færre udgifter til bygningsenergi som følge af energimæssige foranstaltninger (-3,0 mio. kr.) færre udgifter til mellemkommunale betalinger på folkeskoleområdet. En del af mindreudgiften skyldes alene forskydning i afregningstidspunktet (-6,4 mio. kr.) I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 29,9 mio. kr. Efter fradrag af overførsler på 18,8 mio. kr. udgør overskuddet 11,1 mio. kr. Mindreudgifterne på området kan blandt andet forklares ud fra nedenstående: Et mindreforbrug på folkeskoleområdet på i alt 12,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært sparede lønudgifter som følge af lockouten i april Af mindreforbruget på 12,9 mio. kr. ønskes 10,4 mio. kr. overført til Mindreudgifter til befordring på almenområdet på 1,6 mio. kr. (funktion 3.06) og på specialområdet for 0,6 mio. kr. (funktion 3.08) Mindreudgift på området Børnehaver og integrerede institutioner på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug vedrørende økonomiske fripladser og forældrebetaling på 0,6 mio. kr. Der er forslag om overførsler til 2014 på 3,6 mio. kr. På området for børn og unge med særlige behov er der et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. inklusiv statsrefusion. På området Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov 3.46 samt de tilknyttede botilbud (5.33 og 5.52) er der et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. 20

21 Regnskabsbemærkninger - drift Udvalget for sundhed, kultur og fritid HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0.25 Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Kulturel virksomhed, herunder museer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Sundhedsområdet 4.62 Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning m.v Vederlagsfri fysioterapeutbehandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Forebyggende indsats for ældre og handicappede Alkoholbehandling m.v Behandling af stofmisbrugere m.v SUNDHED, KULTUR OG FRTID I ALT Udvalgets oprindelige budget udgør 255,6 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 5,0 mio. kr. i merudgift, og det samlede korrigerede budget udgør 260,5 mio. kr. Driftsoverførslerne fra 2012 til 2013 udgør 1,9 mio. kr. af de samlede tillægsbevillinger. Herudover er der bl.a. givet tillægsbevillinger på 1,8 mio. kr. som følge af, at en række vedligeholdelsesbudgetter er blevet flyttet fra anlæg til drift. Mindreudgiften på området udgør 9,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efter fradrag af forslag til overførsler til 2014 udgør mindreudgiften for udvalgets driftsområde 3,6 mio. kr. Mindreudgifterne forklares primært ud fra nedenstående afvigelser: Mindreudgifter på 1,5 mio. kr. til kommunal genoptræning. Heraf overføres 0,4 mio. kr. til Mindreudgifter på 2,0 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse. Heraf overføres 0,7 mio. kr. til Mindreudgifter på 0,6 mio. kr. til andre sundhedsudgifter Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling 21

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

149 Anlægsprojekter på 2 mio. kr. og derover Hele 1.000 kr. Sted Tekst Bevilling Bevilling Bevilling Forbrug Forbrug I alt Rest Regnskab tidligere 2014 i alt tidligere 2014 forbrug bevilling godkendt år

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere