Regnskab Vejen Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2013. Vejen Kommune"

Transkript

1 Regnskab 2013 Vejen Kommune

2 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt Overførsel af uforbrugte budgetbeløb Regnskabsbemærkninger - drift Regnskabsbemærkninger - anlæg Regnskabsbemærkninger - andet Balance Kautions- og garantiforpligtigelser Eventualrettigheder Oversigt over anlæg afsluttede Oversigt over anlæg uafsluttede Personaleoversigt Lovpligtige redegørelser Anvendt regnskabspraksis og definitioner... 43

3 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Telefon: Hjemmeside: Hjemsted: Vejen Regnskabsår: 1. januar 31. december 2013 Borgmester Egon Fræhr Direktion Revision Ole Slot, kommunaldirektør Carsten V. Lund, direktør Sonja Miltersen, direktør BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31. st Kolding 3

4 Borgmesterens forord Borgmesterens forord Vejen Kommunes regnskab for 2013 viser et pænt resultat. Der er et overskud på driften på 103 mio. kr. Samtidig er der igangsat og gennemført en lang række anlægsinvesteringer, som rækker langt ind i fremtiden. Der bygges en ny samlet tandklinik, der er foretaget væsentlige energiforbedringer af de kommunale bygninger, der er foretaget ekstraordinære køb af jordarealer og ejendomme med henblik på den fremtidige by- og boligudvikling, og der er etableret flere cykelstier. Den økonomiske situation i Danmark har de seneste år været præget af krisestemning og en vigende beskæftigelse. Antallet af arbejdspladser i kommunen er reduceret i løbet af de seneste år. Heldigvis er der nu små tegn på, at vi er på vej ud af krisen. Arbejdsløsheden er begyndt at falde, og flere virksomheder enten etablerer sig eller udvider i kommunen. Produktionen på det nye slagteri i Holsted starter i foråret 2014 og vil bidrage til flere arbejdspladser i kommunen. Vejen Kommune har grundlæggende en sund økonomi. Resultatet af den ordinære drift, det vil sige forskellen mellem indtægter og løbende driftsudgifter, er på godt 103 mio. kr. i Der er afholdt anlægsudgifter i 2013 for 125 mio. kr. Der er dermed et underskud på det skattefinansierede område på 21 mio. kr. De mange anlægsinvesteringer i 2013 er med til at tære på kommunens likviditet, men bidrager til beskæftigelsen i kommunen. Der er foretaget mange investeringer, som griber langt ind i fremtiden samt mange investeringer, som gør det muligt at løse de kommunale opgaver billigere og mere effektivt. En del af de planlagte anlægsprojekter er ikke blevet afsluttet i 2013, og der vil derfor blive overført anlægsmidler på det skattefinansierede område til 2014 for 49,4 mio. kr. Der vil derfor også i 2014 være et højt aktivitetsniveau. Vejen Kommune har i de seneste år gennemført mange effektiviseringer og omlægninger, som har bidraget til en fornuftig økonomisk udvikling. Jeg vil gerne kvittere overfor de borgere og kommunale medarbejdere, som på den ene eller anden måde bliver berørt af omlægninger og effektiviseringer og er med til at udmønte dem i det daglige. Der skal i de kommende år fortsat være fokus på at skabe nye og kreative måder at løse de kommunale opgaver på. Det er med til at give de bedst mulige vilkår for udviklingen i kommunen og skaber samtidig grundlag for at opretholde det nuværende serviceniveau i kommunen. Formålet med denne publikation er at give offentligheden og andre interessenter overblik over den kommunale økonomi, som den formede sig i På Byrådets vegne Egon Fræhr Borgmester 4

5 Godkendelsespåtegning Godkendelsespåtegning Økonomiudvalget har den 1. april 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Vejen Kommune til Vejen Byråd. Årsregnskabet for 2013 er aflagt i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse og reglerne i Økonomi og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed årsregnskabet til revision. Vejen Kommune, den 8. april 2014 Borgmester Egon Fræhr Kommunaldirektør Ole Slot 5

6 Regnskabsbemærkninger - drift Generelle bemærkninger Formålet med regnskabet for 2013 er dels at give et overblik over kommunens økonomiske status og udvikling, og dels at opfylde de formelle krav i lov om kommunernes styrelse samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Med godkendelsen af årsregnskabet har Byrådet først og fremmest vurderet og taget stilling til tre spørgsmål: Er budgetterne/bevillingerne blevet overholdt? Er den økonomiske udvikling, herunder især den driftsmæssige balance, tilfredsstillende? Hvad er konsekvensen af årets økonomiske dispositioner på bundlinjen er kommunens kassebeholdning blevet større eller mindre end forventet? Budgetoverholdelse Helt overordnet viser regnskabet, at de skattefinansierede driftsudgifter blev 64,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Heraf forventes overført 33,8 mio. kr. til De skattefinansierede anlægsudgifter er netto 56,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forslaget til anlægsoverførsler til 2014 udgør 49,4 mio. kr. Den økonomiske udvikling fra budget til regnskab Samlet resultat Det samlede resultat af såvel skattefinansieret som forbrugerfinansieret drift og anlæg er et underskud på 21,5 mio. kr. Der var budgetteret med et underskud på 155,2 mio. kr. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område som helhed (drift, anlæg og renter) er et underskud på 21,4 mio. kr. Der var budgetteret med et underskud på 139,8 mio. kr. I kommunens økonomiske politik er målet, at det skattefinansierede område er i balance, således at driftsvirksomheden kan finansiere anlægsinvesteringer. Resultat af forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder finansieres af forbrugerne og skal over en årrække hvile i sig selv. Der var i 2013 en nettoudgift på 0,1 mio. kr. Ved årets udgang skyldte kommunen herefter 35,2 mio. kr. til forsyningsvirksomhederne. Resultat af den skattefinansierede drift Regnskabet viser, at der på den skattefinansierede drift var et overskud på 103,4 mio. kr. Driftsresultatet er forskellen mellem alle indtægter (primært skatteindtægter samt generelle tilskud) og alle skattefinansierede driftsudgifter. I resultatet af den skattefinansierede drift indgår, at Vejen Kommune i 2013 har tilbagebetalt 14,6 mio. kr. til staten, som følge af, at der i 2012 blev udbetalt et for højt beskæftigelsestilskud fra staten. 6

7 1.000 kr. Regnskabsbemærkninger - drift Skattefinansieret driftsresultat før renter, regnskab R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 Opgjort eksklusiv nettorenteudgifter er overskuddet på den skattefinansierede drift på 107,2 mio. kr. Overskuddet er lavere end i 2011 og i I 2013 er der tilbagebetalt beskæftigelsestilskud på 14,6 mio. kr. vedrørende tidligere år. Hvis der korrigeres for denne forskydning ville resultatet have været 120,1 mio. kr. i 2011, 133,7 mio. kr. i 2012 og 121,8 mio. kr. i I driftsresultatet indgår uforbrugte budgetbeløb, som reelt er disponeret til senere brug, eller som Byrådet på forhånd har tilkendegivet vil blive genbevilget i det nye regnskabsår. Disse uforbrugte driftsmidler er steget siden 2010 og er i 2013 på et væsentligt højere niveau end i de foregående år. Den generelle stigning i de opsparede midler skal blandt andet ses i lyset af bestræbelserne på at overholde kommunens serviceramme og dermed undgå eventuelle statslige sanktioner. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes primært en stigning i overførslerne på skoleområdet som følge af lockouten i april Siden 2010 har driftsresultatet bidraget til at styrke kommunens økonomiske råderum. 7

8 1.000 kr. Regnskabsbemærkninger - drift Driftsresultat, driftsoverførsler og reelt råderum, R2009 R2010 R2011 R2012 R Skattefinansieret drift, før renter Driftsoverførsler Driftsresultatets bidrag til råderum Indtægter Regnskabet viser, at der i 2013 var indtægter på 2.416,9 mio. kr. Det er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. De manglende indtægter vedrører primært indtægter fra grundskyld, hvor der i 2013 er foretaget en række tilbagebetalinger til grundejere som følge af, at der i en periode i sager vedrørende fradrag for forbedringer er blevet opkrævet for meget i kommunal ejendomsskat. Tilbagebetalingerne forventes helt eller delvist kompenseret af staten i løbet af Regnskabsresultatet på indtægtssiden er 21,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Mindreindtægterne vedrører primært tilbagebetaling af og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud med i alt 21,4 mio. kr. Driftsudgifter Regnskabet viser, at der i 2013 var driftsudgifter for 2.309,7 mio. kr. til service og overførselsudgifter. Det er 84 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 64,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Vejen Kommunens oprindelige budget til serviceudgifter er på 1.731,1 mio. kr. Forbruget på serviceområderne i 2013 er 1.651,7 mio. kr., svarende til mindreudgifter på 79,4 mio. kr. Overførselspuljen udgør i Budget mio. kr. og indgår i det oprindelige budget til serviceudgifter. I forhold til det korrigerede budget er det reelle mindreforbrug på serviceområderne 57,7 mio. kr. En væsentlig del af mindreudgiften vedrører de uforbrugte budgetbeløb, der traditionelt overføres til næste regnskabsår. På det skattefinansierede område er der ansøgt om at overføre 33,8 mio. kr. til

9 Mio. kr. Regnskabsbemærkninger - drift Anlægsudgifter Regnskabet viser, at der i 2013 er skattefinansierede anlægsudgifter for 124,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 180,9 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på netto 56,1 mio. kr. Der søges overført 49,4 mio. kr. til regnskabsår Gæld Regnskabet viser, at kommunens samlede langfristede gæld er forøget i 2013; fra 517 mio. kr. til 520 mio. kr. Den samlede gæld består af tre forskellige kategorier: gæld vedrørende ældreboliger, leasingforpligtigelser samt almindelig langfristet gæld (kreditforeningslån). Gældsforpligtigelsen vedrørende ældreboliger, som reelt ikke har nogen betydning for den kommunale økonomi, er i løbet af 2013 steget fra 128,4 mio. kr. til 128,9 mio. kr. Kommunens leasingforpligtigelser er øget fra 28,2 mio. kr. til 33,8 mio. kr. Kommunens almindelige langfristede gæld er reduceret fra 360,3 mio. kr. til 356,8 mio. kr. Udvikling i langfristet gæld fra 2009 til Kassebeholdning Den faktiske kassebeholdning/de likvide aktiver var 104,4 mio. kr. ved udgangen af I beholdningen indgår beløb, der bliver overført til 2014 (uforbrugte drifts- og anlægsmidler samt endnu ikke udnyttede lånemuligheder). Ligeledes indgår mellemværendet med det forbrugerfinansierede område, forsyningsvirksomhederne, i den faktiske kassebeholdning. 9

10 Mio. kr. Regnskabsbemærkninger - drift Den faktiske kassebeholdning er reduceret med 103,7 mio. kr. i løbet af 2013 fra 208,2 mio. kr. til 104,4 mio. kr. Der er tre væsentlige forklaringer på likviditetsfaldet: et underskud på det skattefinansierede område, herunder tilbagebetaling af Beskæftigelsestilskud vedrørende 2011 og 2012 mindre låntagning end budgetteret et likviditetstab som følge af overgangen til Udbetaling Danmark. Den reelle kassebeholdning (dvs. den faktiske kassebeholdning korrigeret for overførsler af uforbrugte driftsmidler, anlægsmidler og tilhørende lånemuligheder) er faldet fra 136,3 mio. kr. til 41,6 mio. kr., jf. figuren nedenfor. Det svarer til et fald på 94,8 mio. kr. Der er et nettoforbrug på forsyningsområdet på 0,1 mio. kr. Ved årets udgang skyldte kommunekassen i alt 35,2 mio. kr. til forbrugerne. Mellemværendet forventes reduceret i løbet af 2014, hvor der inklusiv uforbrugte anlægsmidler i 2013 er afsat 22,8 mio. kr. til anlægsaktiviteter på forsyningsområdet. Af kommunens kassebeholdning er 32,330 mio. kr. reserveret til særlige anlæg. Udvikling i den reelle kassebeholdning, R R2010 R2011 R2012 R Faktisk kassebeholding pr. 31/12 Disponeret/overført til næste år netto Reel kassebeholdning Sammenhæng mellem den budgetterede og faktiske kassebeholdning 2013 Område, kr. Budget Regnskab Primo kassebeholdning ) Resultat skattefinansieret drift ) Skattefinansieret anlæg ) Forsyningsvirksomhed ) Lån og afdrag ) Forventede overførsler

11 Regnskabsbemærkninger - drift Sum af ) Finansforskydninger ) Kursregulering Sum af Ændring af likvide aktiver i alt (sum af 1-7) Ultimo kassebeholdning

12 Regnskabsbemærkninger - drift Hoved- og nøgletal OVERSIGT OVER VÆSENTLIGE ØKONOMISKE NØGLETAL I MIO. KR. (positive tal = overskud) Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed ekskl. renter Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder (drift og anlæg) Overførsler Uforbrugte driftsmidler inkl. forsyning Uforbrugte anlægsmidler inkl. forsyning Finansiering (lån, særlig anlægspulje m.v.) Nettooverførsler Kassebeholdning Likvide beholdninger, ministeriet definition Likvide beholdninger, kommunens definition* Reel kassebeholdning** Egenkapital*** Langfristet gæld pr. indbygger i kr. (ekskl. ældreboliger og leasing) Skatteudskrivning Udskrivningsprocent kommuneskat 24,9 24,9 25,2 25,2 25,2 Grundskyldspromille 17,41 17,41 20,36 20,36 20,36 Indbyggertal pr. 1. januar *) Ministeriet opgør de likvide aktiver på funktion (kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter, værdien af obligationsbeholdningen samt likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande). Vejen Kommune lægger midlertidigt deponerede midler på funktion 9.27 til denne opgørelse. **) Den reelle kassebeholdning er opgjort som likvide beholdninger (kommunens definition) fratrukket nettooverførslerne (drift, anlæg og finansiering) til det efterfølgende regnskabsår. Mellemværendet med forsyningsvirksomheder samt eventuelle deponerede beløb skal indgå i vurderingen af den reelle kassebeholdning. ***) Kravene til hensættelser er ændret flere gange i perioden, hvorfor egenkapitalen i de enkelte år ikke kan sammenlignes. 12

13 Regnskabsbemærkninger - drift Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse I pct. budget bev. og budget omplac A BEHOLDNING PRIMO INDTÆGTER Indkomstskatter løbende år Indkomstskatter tidligere år Kommunal grundskyld Øvrige ejendomsskatter Selskabsskatter Generelle tilskud m.v Momsberigtigelser INDTÆGTER I ALT SKATTEFINANSIERET DRIFT Udvalget for teknik og miljø ,3 Beskæftigelsesudvalget ,5 Udvalget for skoler og børn ,8 Udvalget for sundhed, kultur og fritid ,4 Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget ,9 DRIFTSUDGIFTER I ALT ,3 3 RENTER Af lån Af likvide aktiver Af diverse tilgodehavender RENTER I ALT ORD. DRIFTSVIRKSOMH SKATTEFINANSIERET ANLÆG Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget SK. FINANSIERET ANLÆG I ALT SK.FINANS. OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift Netto drift ekskl. brugerindtægter Brugerindtægter Netto anlæg FORSYNINGSVIRKSOMH. I ALT RESULTAT I ALT TILGANG/AFG. LIKVIDE AKTIVER Afdrag på lån Optagelse af lån Diverse udlån Diverse finansforskydninger TILG/AFG LIKVIDE AKTIVER I ALT B ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER C FORVENTEDE OVERFØRSLER TIL D Kursregulering, januar E KASSEBEHOLDNING (A+B+C-D)

14 Regnskabsbemærkninger - drift Overførsel af uforbrugte budgetbeløb Ansøgninger om overførsel af uforbrugte budgetbeløb behandles af Byrådet på mødet i april måned. Der foreligger ansøgninger om overførsel på i alt netto 62,8 mio. kr., fordelt på drift 33,8 mio. kr., anlæg 61,2 mio. kr. og finansforskydninger 32,2 mio. kr. Driftsoverførsler fra 2013 til 2014 OMRÅDER (I HELE KR.) Overførsel Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 OMRÅDER (I HELE KR.) Overførsel Udvalget for teknik og miljø Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre 894 Økonomiudvalget ANLÆG SKATTEFINANSIERET ANLÆG FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ANLÆGSOVERFØRSLER I ALT Regnskabsbemærkninger - drift For det skattefinansierede drift udviser regnskabet en netto mindreudgift på 64,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efter fradrag af de foreliggende forslag til overførsel til 2014 på i alt 33,8 mio. kr., udgør mindreforbruget herefter 30,7 mio. kr. Resultatet af forsyningsvirksomheder er et netto mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det følgende redegøres der i store træk for afvigelserne opdelt på udvalg: 14

15 Regnskabsbemærkninger - drift Udvalget for teknik og miljø Ordinær driftsvirksomhed HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltn Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Transport og infrastruktur 2.22 Fælles funktioner Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ I ALT Udvalgets oprindelige budget udgør 90,3 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 8,5 mio. kr., og det samlede korrigerede budget udgør 98,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne på området vedrører primært vintertjeneste, hvor der inklusiv overførslen fra 2012 er givet en bevilling på 6,3 mio. kr. Herudover er der givet en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik. Efter fradrag af forslag til overførsler udgør mindreudgiften for udvalgets driftsbudgetområde i forhold til korrigeret budget 1,6 mio. kr. Forsyningsvirksomheder HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) 01 Forsyningsvirksomheder 1.38 Affaldshåndtering Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Netto drift ekskl. brugerindtægter Brugerindtægter FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT Der er givet en tillægsbevilling på området på kr. som følge af en ændret pris- og lønregulering. 15

16 Regnskabsbemærkninger - drift På udgiftssiden er der samlet et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært dagrenovation og genbrugspladserne. Mindreudgifterne kan opgøres således: Område, kr. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Fællesområde mv Dagrenovation Ordninger for glas og papir Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger I alt På indtægtssiden er der mindre indtægter for 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 16

17 Regnskabsbemærkninger - drift Beskæftigelsesudvalget HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Sociale opgaver og beskæftigelse Løn til ansatte forsikrede ledige Servicejob Serviceudgifter i alt Overførsler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 5.46 Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud til personer i løntilskudsstilling Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk. indsats for forsikrede ledige Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt BESKÆFTIGELSESUDVALGET I ALT Udvalgets oprindelige budget udgør 320,1 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 10,0 mio. kr. i merudgift, og det samlede korrigerede budget udgør 330,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne skyldes primært forventninger om større udvikling i ledigheden end budgetteret. Der er blandt andet givet tillægsbevillinger til kontanthjælpsområdet på 13,8 mio. og til uddannelsesordninger for forsikrede ledige med 5,6 mio. kr. Der er givet bevillinger til sygedagpengeområdet på -2,2 mio. kr., til revalideringsområdet med -3,7 mio. kr. og løntilskudsområdet med -3,3 mio.kr. På udvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efter fradrag af forslag til overførsler udgør mindreudgiften for udvalgets driftsområde 7,2 mio. kr. Mindreudgiften dækker over følgende afvigelser: En mindreudgift til sygedagpenge på 4,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal sager end budgetteret. 17

18 Regnskabsbemærkninger - drift En merudgift til kontanthjælp på i alt -3,4 mio. kr. som følge af en højere udgift pr. kontanthjælpsmodtager end budgetteret. I forhold til budgettet er der færre aktiverede og flere passive modtagere. En mindreudgift vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats på 4,1 mio. kr. En mindreudgift til seniorjob på 1,8 mio. kr. 18

19 Regnskabsbemærkninger - drift Udvalget for skoler og børn HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Serviceudgifter 03 Undervisning og kultur Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering af tosprogede børn Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpæd. bistand til førskolebørn Specialpæd. bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsuddannelse, særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Indtægter fra central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Kommunal dagpleje /14 Børnehaver og integrerede institutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger private Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Serviceudgifter i alt Overførsler 03 Undervisning og Kultur 3.30 Ungdomsuddannelser Overførsler i alt UDVALGET FOR SKOLER OG BØRN I ALT

20 Regnskabsbemærkninger - drift Udvalgets oprindelige budget udgør 715,8 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt -7,0 mio. kr., og det samlede korrigerede budget udgør 708,8 mio. kr. I de samlede tillægsbevillinger indgår overførsler fra 2012 til 2013 på 9,1 mio. kr. I løbet af 2013 er der blandt givet bevillinger på baggrund af mindreudgifter på følgende områder: lavere lønstigning end forudsat ved budgetlægningen (-4,6 mio. kr.) færre udgifter til befordring (-2,9 mio. kr.) færre udgifter til rengøring som følge af nye kontrakter (-6,4 mio. kr.) færre udgifter til bygningsenergi som følge af energimæssige foranstaltninger (-3,0 mio. kr.) færre udgifter til mellemkommunale betalinger på folkeskoleområdet. En del af mindreudgiften skyldes alene forskydning i afregningstidspunktet (-6,4 mio. kr.) I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 29,9 mio. kr. Efter fradrag af overførsler på 18,8 mio. kr. udgør overskuddet 11,1 mio. kr. Mindreudgifterne på området kan blandt andet forklares ud fra nedenstående: Et mindreforbrug på folkeskoleområdet på i alt 12,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært sparede lønudgifter som følge af lockouten i april Af mindreforbruget på 12,9 mio. kr. ønskes 10,4 mio. kr. overført til Mindreudgifter til befordring på almenområdet på 1,6 mio. kr. (funktion 3.06) og på specialområdet for 0,6 mio. kr. (funktion 3.08) Mindreudgift på området Børnehaver og integrerede institutioner på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug vedrørende økonomiske fripladser og forældrebetaling på 0,6 mio. kr. Der er forslag om overførsler til 2014 på 3,6 mio. kr. På området for børn og unge med særlige behov er der et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. inklusiv statsrefusion. På området Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov 3.46 samt de tilknyttede botilbud (5.33 og 5.52) er der et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. 20

21 Regnskabsbemærkninger - drift Udvalget for sundhed, kultur og fritid HOVEDFUNKTION/FUNKTION (I HELE KR.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Forslag til overførsel til 2014 Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0.25 Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Kulturel virksomhed, herunder museer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Sundhedsområdet 4.62 Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning m.v Vederlagsfri fysioterapeutbehandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Forebyggende indsats for ældre og handicappede Alkoholbehandling m.v Behandling af stofmisbrugere m.v SUNDHED, KULTUR OG FRTID I ALT Udvalgets oprindelige budget udgør 255,6 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 5,0 mio. kr. i merudgift, og det samlede korrigerede budget udgør 260,5 mio. kr. Driftsoverførslerne fra 2012 til 2013 udgør 1,9 mio. kr. af de samlede tillægsbevillinger. Herudover er der bl.a. givet tillægsbevillinger på 1,8 mio. kr. som følge af, at en række vedligeholdelsesbudgetter er blevet flyttet fra anlæg til drift. Mindreudgiften på området udgør 9,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efter fradrag af forslag til overførsler til 2014 udgør mindreudgiften for udvalgets driftsområde 3,6 mio. kr. Mindreudgifterne forklares primært ud fra nedenstående afvigelser: Mindreudgifter på 1,5 mio. kr. til kommunal genoptræning. Heraf overføres 0,4 mio. kr. til Mindreudgifter på 2,0 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse. Heraf overføres 0,7 mio. kr. til Mindreudgifter på 0,6 mio. kr. til andre sundhedsudgifter Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling 21

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskab 2014. Vejen Kommune

Regnskab 2014. Vejen Kommune Regnskab 2014 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 12

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Regnskab Vejen Kommune

Regnskab Vejen Kommune Regnskab 2012 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Regnskab Vejen Kommune

Regnskab Vejen Kommune Regnskab 2011 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 12

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Regnskab Vejen Kommune

Regnskab Vejen Kommune Regnskab 2016 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Overførsel af uforbrugte budgetbeløb... 14 Regnskabsbemærkninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Regnskab Vejen Kommune

Regnskab Vejen Kommune Regnskab 2015 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere