Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg ØU - Principper for Økonomistyring - Tilpasning af bevillingsregler bilag 3 afsnit ØU - Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering ØU - Godkendelse af garanti af lån og byggekredit til Englerup Vandværk ØU - Godkendelse af Skema B samt kommunegaranti for afdelingen Traneparken i Hvalsø Boligselskab ØU - Kommunegaranti Hvalsø Kraftvarmeværk ØU - Godkendelse af vedtægtsændring KARA/Noveren I/S ØU - Samling af administrationen på to rådhuse BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogramudvalg KF - Forslag til indgåelse af ny driftsaftale SSÆ - Indkøbs/udbudsform af biler til ældreområdet SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Tilskud til behandling med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Midlertidig ophold i botilbud med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens længerevarende botilbud med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens 85 - Socialpædagogisk støtte i eget hjem med høringssvar JA - Forslag til Resultatrevision 2010 med høringssvar JA - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område TM - Forslag om kondemnering og nedrivning af Hornsherredvej 438 A & B, Sæby og Bygaden 29, Kirke Hyllinge TM - Lokalplan LK 20 for Kattinge til endelig vedtagelse Redningsberedskabsaftale i Lejre kommune...60

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 11/3 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den :

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 Borgmesteren oplyser, at der blev stillet 2 spørgsmål i forbindelse med sidste Kommunalbestyrelsesmøde. Spørgsmål og svar udleveret til spørgeren Karen Højte og vil blive refereret i forbindelse med referat fra 27. juni Karen Højte: Spørger hvorfor spørgsmål og svar fra sidste møde ikke er i referatet fra 30. maj skriftlige svar inden 10 dage? Svar: Borgmesteren. Der er sket en fejl i dette tilfælde. Dette beklages. Peder Poulsen: Tak til borgerrådgiveren. Han undrer sig over hvorfor skriftlige svar sendes til hele Kommunalbestyrelsen. Svar: Borgmesteren. Skriftligt svar sendes til Kommunalbestyrelsen for at sikre alle Kommunalbestyrelsesmedlemmer lige adgang til information. Tak til Leif vedr. udbudsbetingelserne. Hvornår bliver kontrakten med leverandøren underskrevet, så Peder Poulsen kan se den. Svar: Der udsendes skriftligt svar. Vil madproduktionen på Ammerhøj bliver nedlagt? Svar: Der udsendes skriftligt svar. Har socialministeren godkendt at vi har mere end et rådhus. Svar: Der udsendes skriftligt svar. Hvornår bliver hullerne i parkeringspladsen ved Søvej repareret? Svar: Martin Stokholm. Søarkaden er ved at blive bygget, og derfor repareres hullerne ikke pt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/4 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Godkendt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 11/5 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Kommunalbestyrelsen - Post/Orientering: a) Referat KKR mødet den 7. juni 2011 b) Referat KKU mødet den 7. juni 2011 c) Referat - MOVIAs repræsentantskabsmødet den 19. maj 2011 Kommunalbestyrelsen - Dokumenter: a) Borgerrådgiverens funktionsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen - Dokumenter - Udligning: a) Møde med KL s formandsskab den 25. maj 2011 b) Kommunespecifikke afvigelser 2009 Økonomi - mappe forudsætninger a) Økonomiaftalen for 2012 Økonomi - mappe KL og Ministerier a) Økonomiaftale 2012 b) KL plancher - Aktuel Kommunaløkonomi Juni 2011 c) KL tabeller - Aktuel Kommunaløkonomi Juni 2011 d) KLK rapport om inklusion i Lejre Kommune Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Orienteringen taget til efterretning. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 11/8122 Resumé: Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på maj mødet drøftet fagudvalgenes budgetrammer jf. vedtaget budgetproces besluttet i Økonomiudvalget den 25. januar Hvert fagudvalg har haft til opgave, at udarbejde et budgetoplæg, hvor udvalgets andel af besparelserne jf. Økonomiudvalgets beslutning om fordeling mellem udvalg den 15. februar 2011 er indeholdt, og hvor udvalget har haft mulighed for at omprioritere indenfor egen budgetramme. Udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre politiske proces om budget Sagsfremstilling: Fagudvalgene har arbejdet med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer, og har effektueret besparelser vedrørende rammebesparelse, besparelse på indkøb og den kommunale andel af Gensidighedsaftalen. Fagudvalgene har udarbejdet et budgetoplæg, som består af en fordeling af udvalgenes rammer på bevillinger, og en beskrivelse af den service og de aktiviteter, der er indeholdt i budgettet på de enkelte bevillinger. Fagudvalgenes budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget den 21. juni 2011 og Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011, så besparelserne kan effektueres med virkning fra den 1. januar Tilføjelse den 23. juni 2011: På Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2011 blev der efterlyst en begrundelse for, hvorfor det både er muligt at nedsætte visse byggesagstakster fra 1. januar 2012 og samtidig beregne en merindtægt i forhold til den udmeldte budgetramme Det kan oplyses, at den udmeldte budgetramme for 2012 er fastlagt ud fra tidligere års (for lave) budget. Udtalelser: Økonomiudvalgets budgetoplæg har været forelagt Rådhusenes Lokaludvalg (RLU) den 15. juni 2011 og høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Administrationens vurdering: Tilføjelse efter fagudvalgenes behandling og inden Økonomiudvalgets behandling den 21. juni Direktionen anbefaler Økonomiudvalget at vurdere indstillingen til Udvalget for Kultur & Fritid. Administrationen udmønter de konkrete besparelser uden yderligere politisk behandling. Rammebesparelser uden konkrete udmøntning vil blive forelagt politisk beslutning i fagudvalget, som bemyndiges til træffe beslutning om konkret udmøntning. Det gælder f.eks. på Udvalget for Børn & Ungdom hvor 3,9 mio. kr. ikke er udmøntet i konkrete forslag. På Udvalget for Social, Sundhed & Ældre er indeholdt besparelser på kr. vedrørende Solvang og Bramsnæsvig der er takstfinansieret område. Andelen af besparelsen som giver virkning for Lejre Kommune er kr. de resterende

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6 kr. vil skulle finansieres af afsatte midler til takstkonsekvenser af rammebesparelsen på 1,2 mio. kr. Midlerne skal også dække takstkonsekvenserne på dagtilbudsområdet og SFO, hvor besparelsen ikke er udmøntet fuldt ud. Når alle besparelserne er vedtaget, skal der foretages en beregning af om midlerne på 1,2 mio. kr. kan dække takstkonsekvenserne af rammebesparelserne. Økonomiudvalget besluttede den 14. december 2010 at tilslutte Lejre Kommune KL s Fælles kommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). KOMBIT har igangsat udbuddet af FLIS, implementeringen forventes påbegyndt i Udgifterne i 2012 er på nuværende tidspunkt ukendt, men på helårsbasis er driftsudgiften kr. Denne udgift er ikke indeholdt i budgetforslaget for budget Økonomi og finansiering: Det samlede udgiftsniveau er uændret da fagudvalgene har omplaceret indenfor egen ramme og har haft til opgave at holder 0-vækst. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre budgetproces, 2. at udmøntningen af besparelser effektueres med virkning fra den 1. januar Bilag: 1. TM - omflytning indenfor fagudvalgs budgetrammer 2. Klimaindsatsen - Økonomiske udfordringer i budget Præcisering af udgifter til movia KF - Besparelser 5. KF - Notat vedr. besparelser og omplaceringer Udvalget for Kultur og Fritid..doc 6. Omplaceringer B xls 7. NOTAT byggesagsgebyrer Ældrerådets budget Lovforslag - L177 - om ændring af lov om social service - vedtaget 7. juni Ældrerådets budget Udskrift af Ældrerådet budget Mål og Midler 11. Notat om Udvalget for Børn & Ungdom - ramme ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Økonomiudvalget - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 14. Udvalget for Job & Arbejdsmarked - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 15. Udvalget for Kultur og Fritid - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 16. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 17. B&U Servicebeskrivelser B2011.DOC 18. Udvalget for Teknik & Miljø - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 19. Scenarier til at opnå besparelser og omplaceringer budget 2012 USSÆ 20. Udtalelse fra RLU den 15. juni 2011 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen

9 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 7 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres kr. i tillægsbevilling til hjælpemidler = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = kr. linie 24 rammereduktion Solvang = kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr., at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, - at byggesagsgebyr nedsættes jf. notat af 23. maj at de foreslåede omflytninger indenfor fagudvalgets budgetramme jf. notat. - at provenuet vedr. ændret udgift til Movia behandles udenfor rammen til Udvalget for Teknik og Miljø. - at bevilling til Klimaindsatsen søges prioriteret i den kommende budgetproces. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Direktionens forslag kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at reducere udgifterne til Musikskolen, Biblioteket, lokaletilskud og kulturelle aktiviteter. Udvalget for Kultur & Fritid anmoder om en nærmere analyse af budgettet til driften af Kulturhuset med henblik på reduktion af det fremlagte driftsbudget. Herunder ønskes mulighederne for at opdele driftsudgifterne i forhold til bibliotek, musikskole, arkiv og kulturhus undersøgt.

10 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 8 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Skoleområdet: 7/12 af rammebesparelsen svarende til 1,8 mill. kr. udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum. Tilbud til Børn og Unge: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes efter nærmere analyse pba. KLK rapporten samt undersøgelser omkring demografi tilpasning som følge af det faldende børnetal. Udenfor folkeskolen: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes på tandplejen og ungdomsskolen efter lønsum. Dagtilbud: Den samlede rammebesparelse på 1,8 mill kr. udmøntes ved; en besparelse på dagplejen på kr. en rammebesparelse på 1,0 mill. kr. udmøntet som en samlet pulje på daginstitutionsområdet i forbindelse med gennemførsel af dagtilbudsplanen Børn og Ungdom: Udvalgets resterende rammebesparelse på kr. udmøntes efter en samlet vurdering af udvalgets bevillingsområde. Afbud: Bjørn Lykke Sørensen (C) Laila Torp Madsen (V) Thomas Stokholm (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Fagudvalgenes indstillinger anbefales med følgende tilføjelser og ændringer: Der blev omdelt revideret indstilling vedr. omplaceringer på Udvalget for Børn og Ungdom på baggrund af en regnefejl på kr. ved udvalgets behandling. Økonomiudvalget anbefaler det reviderede oplæg, der blev omdelt på mødet, at rammebesparelse på 1,168 mio. kr. på dagtilbudsplanen udmøntes som en rammebesparelse på daginstitutionerne og at merudgifter til privat- og efterskoleelever på 2 mio. kr. indgår i de fortsatte politiske drøftelser. Økonomiudvalget besluttede at forslaget vedr. omdisponering af kulturhusets driftsbudget udgår af budgetforslaget, og at direktionens forslag til udmøntning af Udvalget for Kultur og Fritids rammebesparelse anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F)

11 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 9 Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

12 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Principper for Økonomistyring - Tilpasning af bevillingsregler bilag 3 afsnit 2 Sagsnr.: 11/11101 Resumé: Som følge af Kommunalbestyrelsens godkendelse af ny indkøbspolitik den 20. december 2010 og afledt heraf Indkøbsstrategien, er det nødvendigt at tilpasse kommunens bevillingsregler i overensstemmelse hermed. Nærværende sag omhandler tilpasning af bevillingsreglerne bilag 3, afsnit 2 til "Principper for Økonomistyring". Sagsfremstilling: Lejre Kommunes gældende bevillingsregler er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. februar Af bevillingsreglernes afsnit 2 Aftaler / ekstern leasing fremgår det, at "De enkelte budgetenheder kan ikke indgå bindende aftaler der belaster budgetenhedens - og kommunens - samlede økonomi ud over et budgetår." Lejre Kommunes Indkøbspolitik, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010, lægger op til forskellige indkøbsformer enten gennem fælles udbud i Indkøbsfællesskabet "Fællesudbud Sjælland", via egne udbud og via indkøb på SKI rammeaftaler. Fælles for disse indkøbsformer er, at de i mange tilfælde kan have en bindende aftaleperiode, som rækker ud over et budgetår. Det er som udgangspunkt ikke tilladt med de gældende bevillingsregler, hvorfor bevillingsreglernes afsnit 2 skal tilrettes indkøbspolitikkens indkøbsformer. Af bilag til sagen ses forslag til nyt afsnit 2 i bevillingsreglerne. Af bilaget fremgår det, at direktionen bemyndiges til at godkende aftaler med en bindende aftaleperiode udover ét budgetår og direktionen bemyndiges ligeledes til, at godkende samtlige eksterne leasingaftaler. Administrationens vurdering: Opmærksomheden skal henledes på, at forslag til nyt afsnit 2 alene vil være en tilpasning af eksisterende bevillingsregler, og det har således et kortsigtet perspektiv, hvilket er nødvendigt indtil nye bevillingsregler er udarbejdet. På langt sigt skal kommunens samlede bevillingsregler ændres i forhold til den ny organisering, og her kan bilaget umiddelbart indgå uden væsentlige ændringer. Økonomi og finansiering: Ingen selvstændig økonomi forbundet med sagen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at direktionen bemyndiges til at godkende aftaler med en bindende aftaleperiode udover ét budgetår og direktionen

13 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 11 bemyndiges ligeledes til, at godkende samtlige eksterne leasingaftaler. Bilag: 1. Bilag 3 - Bevillingsregler - Tilpasning Beslutning Økonomiudvalget den : Direktionens indstilling anbefales, idet eksterne leasingaftaler fortsat skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

14 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering Sagsnr.: 09/5278 Resumé: Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2011 afsat en anlægsbevilling til digitaliseringsinvesteringer på 3 mio. kr. Administrationen fremlægger en strategi for bevillingens anvendelse, der sikrer, at investeringer i digitaliseringsindsatser vil medføre målbare effektiviseringer i administrationen. Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevillingen. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har med sin prioritering af digitaliseringsinvesteringer i dette og de kommende års budgetter sat stort fokus på digitalisering som strategisk indsatsområde i Lejre Kommune. Konkret besluttede Økonomiudvalget således i oktober 2010, at Lejre Kommune med en hensigtserklæring skulle tilslutte sig KLs udkast til en Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi. Overordnet skal digitaliseringsinvesteringer bidrage til at muliggøre de kommende års nødvendige rammebesparelser, blandt andet som følge af den indgåede gensidighedsaftale mellem Regeringen og KL. En investering i digitalisering skal derfor efterfølgende kunne udmøntes i en målbar effektivisering af den kommunale administration. Med prioriteringen af digitalisering stiller Kommunalbestyrelsen krav til administrationen om et stærkt fokus på de strategiske perspektiver ved nyinvesteringer, på samtænkning af nyinvesteringer og organisationens projektkapacitet i forhold til effektiviserings- og organisationsudviklingsprojekter. Det er derfor afgørende, at digitaliseringsinvesteringer nøje prioriteres med henblik på at få mest for pengene - dvs. at de anvendes til formål, hvor afkastet vurderes at være størst. Derfor har administrationen udarbejdet en strategi for anvendelse af budgettets anlægsbevilling til digitalisering. Strategien skal sikre, at anlægsbevillingen konkret bliver anvendt til digitalisindsatser, der kan dokumentere en målbar økonomisk eller ressourcemæssig effektivisering i organisationen. Tre strategier er styrende for Lejre Kommunes digitaliseringsinvesteringer: - Lejre Kommunes IT-strategi fra Lejre Kommunes Kanalstrategi fra Den af KL udarbejdede Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi fra 2010 Med udgangspunkt i de styrende strategier har administrationen formuleret fire retningslinjer, der vil ligge til grund for prioritering af digitaliseringsindsatser i organisationen. Retningslinjerne er sammenhængende og delvist overlappende. Derfor er de ikke prioriteret, idet den enkelte retningslinjes målgruppe er lige vigtige. Jo flere retningslinjer, som en digitaliseringsindsats tilgodeser, jo større vægt vil den tildeles i den samlede prioritering af digitaliseringsmidlerne. 1) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af effektiviseringsprocesser 2) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af den digitale service mellem borgere/samarbejdspartnere og Lejre Kommune - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis være i form af anskaffelse af selvbetjeningsløsninger eller andre løsninger, der mindsker eller fjerner manuel sagsbehandling, iværksættelse af markedsføringskampagner for at øge borgernes kendskab til og incitament til at anvende de kommunale selvbetjeningsløsninger, eller investering i nye teknologier til understøttelse af forbedret kommunikation.

15 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 13 3) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af den interne digitale service - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis fokusere på en yderligere automatisering af sagsbehandlingen i anvendelsen af eksisterende systemer, f.eks. ved opdatering til nyeste version, ved investering i snitflader mellem systemer, så data kun skal indtastes én gang, eller ved nyindkøb af centrale systemer, der er udviklet med fokus på digitalisering. 4) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af digital uddannelse, - udvikling og - ledelse - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis fokusere på videreudvikling af eksisterende portalløsninger, eller styrket digital projektledelse. Den enkelte leder kan eksempelvis indtænke digitaliseringsprocesser i den daglige ledelse, indgå i positivt samarbejde med digitale projektfora, og tilse, at medarbejderne uddannes til at varetage rollen som digitale ambassadører både internt og eksternt. Efter den endelige godkendelse af den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi i november 2010, har KL arbejdet på at omsætte strategien til en kommunal handlingsplan for digitalisering, der konkretiserer strategiens initiativer til digitaliseringsprojekter. KL opfordrer kommunerne til at igangsætte nogle af disse projekter. Derfor vil administrationen gennemføre en proces, hvor organisationens centre og virksomheder opfordres til at fremsende idéer og forslag til digitaliseringsindsatser, der læner sig op ad KLs forslag til digitaliseringsprojekter, men tilpasset organisationen i Lejre Kommune, og som samtidig er i overensstemmelse med de udarbejdede retningslinjer for anvendelse af anlægsbevillingen. De efterfølgende udvalgte forslag vil blive projektgjort og sammenfattet i en overordnet projekt- og tidsplan, som vil blive koordineret med de allerede igangsatte projekter omkring Ledelse og Organisation. Digitaliseringsprojekterne vil endvidere blive tilknyttet som effektiviseringsstrategiske indsatser for herigennem at sikre at effektiviseringspotentialet nås. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den udarbejdede strategi for anvendelse af anlægsbevillingen til digitalisering vil sikre, at investeringen omsættes i målbar effektivisering, der vil bidrage til at muliggøre de kommende års rammebesparelser. Økonomi og finansiering: Investeringerne i digitalisering foreslås finansieret af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til digitalisering. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der meddeles anlægsbevilling på 3 mio. kr. til digitalisering, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til digitalisering. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales.

16 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 14 Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

17 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Godkendelse af garanti af lån og byggekredit til Englerup Vandværk Sagsnr.: 11/9999 Resumé: Englerup Vandværk a.m.b.a søger om en godkendelse af en lånegaranti på 1,0 mio. kr. for renovering af vandværkets ledningsnet samt en garanti vedr. tilhørende kassekredit. Der er indhentet tilbud fra KommuneKredit. Sagsfremstilling: Vandværkets anlægsplan over de næste 15 år forudsætter en byggekredit i afløst af et byggelån i 2012 på 1,0 mio.kr. samt optagelse af yderligere lån i 2015 på 1,0 mio. kr. Der skal ske en renovering af vandværkets ledningsnet samt forbedrende foranstaltninger i form af ekstra ledninger og brønde/installationer for sammenkobling med områdets nærmeste vandværker for at opnå større forsyningsvirksomhed. Der forudsættes investeret 0,5 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 1,0 mio.kr. i 2015, 2019 og 2024 samlet 4 mio. kr., hvor 2 mio. kr. forudsættes lånefinansieret. Udtalelser: Tilbuddene fra KommuneKredit er: 4% Obligationslån, annuitet, løbetid 25 år, effektiv rente 4,81% p.a. Aftalelån, annuitet, med fast rente på 3,28 % p.a. i 5 år, herefter ny renteaftale, løbetid 25 år, effektiv rente 3,31 % p.a. Aftalelån, annuitet, med fast rente på 3,88 % p.a. i 10 år, herefter ny renteaftale, løbetid 25 år, effektiv rente 3,92 % p.a. ByggeKredit med variabel rente p.t. 1,24 % p.a. Af hensyn til sikkerheden i vandværkets økonomi anbefales lån med fast rente i 10 år, alternativt et obligationslån. Administrationens vurdering: En kommunal garanti gør at Englerup vandværk a.m.b.a kan optage lån i KommuneKredit, der kan give det billigste lån. Der er indhentet tilbud på lån for 1,5 mio. kr. i KommuneKredit. En kommune kan kun garantere for lån, der overholder lånebekendtgørelsens bestemmelser. Det betyder, at afdragsperioden maksimalt kan være 25 år, og det skal være annuitetslån eller serielån. Stående lån kan maksimalt have en løbetid på 15 år. Vandværket har iflg. budgetoversigten en likviditet på kr. pr. 1. januar 2011 og ikke nogen gæld. Det forudsættes, at salgsprisen pr. m3 vand stiger med 10 % om året i perioden 2012 til og med Økonomi og finansiering: En kommunegaranti har ikke indflydelse på kommunens økonomi, der er tale om en låneberetttiget udgift. I det tilfælde Vandværket går konkurs hæfter kommunen for lånet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

18 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 16 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der stilles garanti for en kassekredit på maks. 1,0 mio. kr. i Kommunekredit indtil det i 2012 afløses af fast lån, 2. at der stilles garanti for lån på 1,0 mio. kr. med fast rente i mindst 10 år og en løbetid på 25 år. Bilag: 1. Ansøgning om garanti Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

19 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Godkendelse af Skema B samt kommunegaranti for afdelingen Traneparken i Hvalsø Boligselskab Sagsnr.: 11/11828 Resumé: Den 20. august 2010 tiltrådte Kommunalbestyrelsen ansøgning om helhedsplan, skema A/støtteberettigede udgifter, huslejestigning samt godkendte kommunegaranti indenfor et beløb på 43,43 mio. kr. for afdeling Traneparken i Hvalsø. Sagsfremstilling: Roskilde Boligselskab har, som forretningsfører for Hvalsø Boligselskab, fremsendt anmodning om godkendelse af skema B. I den forbindelse gøres opmærksom på, at den samlede godkendte anskaffelsessum jf. skema A på 43,43 mio. kr. overholdes. For at dette har kunnet lade sig gøre, har det været nødvendigt at finde besparelser i tilbudssummen. De nødvendige besparelser er gennemgået og vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 4. maj Besparelserne omfatter: - Vinduer indkøbes af Boligselskabet Sjælland men monteres af entreprenøren, - Det udbudte fabrikat af mursten til facader ændres til andet fabrikat med samme tekniske kvaliteter, - Vinduespartier ved altaner udføres med faste karme, - Isolering af kælderlofter udgår, da kælderydervægge isoleres i forbindelse med nye facader, - Ændringer i beboerlokale og vaskeri, begge placeret i kælder, udgår, - Dørtelefon udgår. Renoveringen kommer herefter til at omfatte: - Ny tagbelægning, inklusiv påbygning af eksisterende spær samt ny isolering af loftrum, - Nye tagrender og nedløb, - Nye facader opført i mursten inklusiv ny isolering, - Nye vinduer og vindfang ved opgange, - Nye kældertrapper, - Nyt ventilationsanlæg med genindvinding, - Altaner, - Forbedring af friarealer, - Handicaplift til beboerlokale, - Diverse ændringer i kloak og regnvandsledninger grundet nye facader. Den samlede anskaffelsessum udgør for skema B i alt: 43,430 mio. kr. hvor støttede arbejder skema B udgør 31,631 mio. kr. og forbedringsarbejder udgør 11,799 mio. kr. Det forventes at byggeriet påbegyndes før sommerferien 2011 og afsluttes med udgangen af maj Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

20 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 18 Kommunen fastholder kommunegaranti, jf. godkendt skema A, på op til 43,43 mio. kr. Der kræves ikke kommunalt indskud. Garantien går ikke ud over kommunens låneberettigede udgifter. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at skema B, støtteberettigede udgifter godkendes, 2. at kommunegaranti indenfor et beløb på 43,43 mio. kr. godkendes. Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

21 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Kommunegaranti Hvalsø Kraftvarmeværk Sagsnr.: 11/11786 Resumé: Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. ansøger om kommunegaranti af lån på 2,5 mio. kr. Sagsfremstilling: Hvalsø Kraftvarmeværk vil udskifte manuelt aflæste energimålere med nye elektroniske energimålere med indbygget radiomodul, der herefter overvåges og fjernaflæses direkte fra kraftvarmeværket. Projektet var oprindelig fastlagt til at blive gennemført over en 5 årig periode, hvor det blev finansieret af de årlige budgetter. Det er besluttet at gennemføre hele projektet på en gang, for med det samme at få det fulde udbytte af det nye energimålersystem. Det forventes herudover, at være mere økonomisk at gennemføre det på en gang. Kraftvarmeværket anmoder om en kommunegaranti for et lån med en løbetid op til 25 år for at have fleksibilitet, og dermed have mulighed for at justere løbetiden op og ned, uden der skal stilles fornyet kommunegaranti. Investeringen er på 3,3 mio. kr. og der er behov for at låne 2,5 mio. kr., der planlægges tilbagebetalt over 4 år. Tilføjet den 23. juni 2011: Der er i indstillingen lagt vægt på at der er sammenhæng mellem lånets løbetid og bestyrelsens forventede afdragstid. Hvis man giver et 25 årigt lån, vil Kommunebestyrelsen give garanti for et økonomisk råderum som ikke er konkret begrundet i en given investering. Udtalelser: Der er indhentet lånetilbud fra KommuneKredit Aftalelån med fast rent i 4 år, rente 2,65 % p.a. Aftalelån med variabel rente, 3 mdr. rente 1,56 % p.a. og 6 mdr. rente 1,85 % p.a. Administrationens vurdering: Ved udgangen af 2010 kautionerede Lejre kommune for ca. 29,9 mio. kr. for gæld optaget af Hvalsø Kraftvarmeværk. For at give en vis fleksibilitet i lånet indstilles, at der gives kommunegaranti til et 5 årigt lån. Tilføjelse den 23. juni 2011: Der er vedlagt et notat der nærmere redegør for kommunegarantiens løbetid. Økonomi og finansiering: Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme. Anlægget kan lånefinansieres efter lånebekendtgørelsen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller:

22 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side at der gives en kommunegaranti for et op til 5 årig lån på 2,5 mio. kr. optaget i KommuneKredit med fast rente. Bilag: 1. Ansøgning 2. Notat om grundlag for indstilling Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

23 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Godkendelse af vedtægtsændring KARA/Noveren I/S Sagsnr.: 11/11865 Resumé: KARA/Noveren har på foranledning af Statsforvaltningen Sjælland vedtaget en række vedtægtsændringer. Disse skal godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser før de kan endeligt godkendes af Statsforvaltningen. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om vedtægtsændringerne kan godkendes. Sagsfremstilling: Lejre Kommune er interessentkommune i det kommunale fælleskab KARA/Noveren I/S. Fællesskabet har til formål at etablere og drive anlæg til behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering af affald, samt at varetage andre driftsopgaver for interessentkommunerne i Sjællands-regionen. Hver interessentkommune har udpeget et medlem og en suppleant fra Kommunalbestyrelsen til at sidde i Fællesskabets bestyrelse. Da KARA/Noveren I/S er en kommunal sammenslutning er det et lovkrav, at Statsforvaltningen Sjælland godkender vedtægterne. De oprindelige vedtægter er godkendt af Statsforvaltningen, men som et led i en generel stramning af kravene til kommunale fællesskaber, har Statsforvaltningen nu krævet en række ændringer. De krævede ændringer vedrører primært præcisering af kommunale fællesskabers regnsskabsform samt krav om, at vedtægtsændringer ud over vedtagelse i bestyrelsen også skal godkendes af interessenternes kommunalbestyrelser - dog undtaget visse ændringer af ordensmæssig eller redaktionel karakter. KARA/Noveren har på den baggrund revideret deres vedtægter i overensstemmelse med statsforvaltningens anvisninger. De reviderede vedtægter - som er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen - er vedlagt som bilag. Herudover har KARA/Noveren I/S fremsendt skematisk oversigt over ændringerne med kommentarer til disse. Den skematiske oversigt er ligeledes vedlagt som bilag. Det fremgår af KARA/Noverens vedtægters punkt 6.9, at ændringer omfattet af punkt 6.8(1) - vedtægtsændringer - tillige skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser. Vedtægterne forelægges derfor Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at vedtægtsændringerne for KARA/Noveren bør godkendes, således at de kommer i overensstemmelse med Statsforvaltningens anvisninger. Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at vedtægterne for KARA/Noveren godkendes.

24 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 22 Bilag: 1. Skematisk oversigt Vedtægter.pdf 2. Vedtægter ( ).pdf Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

25 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Samling af administrationen på to rådhuse Sagsnr.: 10/21075 Resumé: Administrationen har udarbejdet forslag til samling af administrationen på rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Administrationen foreslår en fordeling af de administrative enheder, og anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb til samling af administrationen på de to rådhuse. Sagsfremstilling: Administrationen har med baggrund i beslutning om at sammenlægge administrationen på de to rådhuse i Allerslev og Hvalsø udarbejdet et forslag til fremtidig indretning af de to rådhuse. Afsættet har været de foreliggende oplysninger om organisering og opgavesæt for administrationen og centrene. Administrationen har ligeledes arbejdet med mulige placeringer af såkaldte ikke-rådhusfunktioner. Administrationen foreslår, at de to rådhuse (organisatorisk) indrettes således: Rådhuset i Allerslev: Borgmester Borgerrådgiver Direktion Koncernsekretariat Servicecenter Allerslev & IT-drift Center for Byg & Miljø Center for Kultur & Turisme Center for Skoletilbud Center for Dagtilbud Center for Ejendomsdrift Rådhuset Hvalsø: Servicecenter Hvalsø & Borgerservice Center for Velfærd og Omsorg Center for Social og Familie Jobcenter Derudover samles hele Center for Vej & Park på materielgården i Hvalsø. Indretningen af rådhusene i Allerslev og Hvalsø tager afsæt i en række principper for kontorindretning som administrationen har arbejdet med. Principperne lægger op til, at rådhusene (centrene) indrettes efter de mindste enheder, der arbejdes i. Som udgangspunkt betyder det, at de fleste enkeltmandskontorer nedlægges, og der oprettes teamkontorer eller storrumskontorer. Der etableres endvidere en række flex- og projektrum på begge rådhuse. Formålet med flex- og projektrum er, at skabe tilstrækkelig mulighed for på en fleksibel måde at føre fortrolige fysiske og/eller telefoniske samtaler og afholde møder i et omfang, der ellers kun er muligt ved brug af enkeltmandskontorer. Der er dog både fysiske og økonomiske begrænsninger at tage hensyn til, hvorfor både principper og muligheder skal ses som vejledende, i forhold til den endelige måde at indrette rådhusene på. Den endelige indretning er ikke på plads, da der i løbet af

26 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 24 sommeren 2011 pågår dialogmøder med centrene om tilpasning i forhold til centrenes respektive ønsker og behov. Derudover afhænger den endelige indretning af de muligheder og begrænsninger, der ligger i det afsatte rådighedsbeløb. Der udarbejdes en plan for flytningen af medarbejdere fra rådhuset i Lyndby, og mellem rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Selve flytningen vil ske i takt med og efter, at de nødvendige ombygninger er gennemført. Derudover skal såkaldte ikke-rådhusfunktioner (dagpleje og familiehuset), som befinder sig på rådhuset i Lyndby i dag også flyttes. Det er ikke endelig besluttet, hvor de skal placeres, men de økonomiske udgifter hertil skal finansieres af den frigivne anlægsbevilling. Det bemærkes, at nærværende projekt ikke forholder sig til, hvad der sker med rådhuset i Lyndby efter, at dette er rømmet for rådhusmedarbejdere. Der er budgetlagt en besparelse på driften af rådhusene på 2,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem. Herudover er der også budgetlagt med en besparelse på lønudgifter på 2,0 mio. kr. årligt fra Besparelserne behandles ikke i nærværende projekt, men indgår i de kommende budgetforhandlinger. Udtalelser: På baggrund af drøftelserne i Rådhusenes Lokal Udvalg den 15. juni 2011 vil arbejdsmiljørepræsentanterne på rådhusene opfordre til, at udover anlægsbevillingen på de 4 mio. kr. til rådhussammenlægningen, også bliver sat midler af på budgettet i 2012 og 2013 til yderligere fysiske forbedringer af rådhusene. Arbejdsmiljørepræsentanterne har selv været med til at vurdere, at det er fysisk muligt at samle administrationen på de to rådhuse inden for den økonomiske ramme på de 4 mio. kr. Men som beskrevet i administrationens vurdering rækker rammen kun til de absolut krævende bygningsmæssige ændringer. Der er altså ikke midler til at håndtere eventuelle arbejdsmiljømæssige problemer, der efter arbejdsmiljørepræsentanternes bedste objektive vurdering vil komme, når flere medarbejdere skal placeres på færre kvardratmeter, uden at de fysiske rammer tilpasses tilstrækkeligt. Ønsket om, at der sættes midler af til fysiske forbedringer på rådhusene, forstærkes af, at der stadig tre år efter sidste arbejdspladsvurdering (APV) på rådhusene er arbejdsmiljømæssige problemer, der ikke er løst. Flere af disse problemer har retfærdigvis afventet rådhussammenlægningsprojektet. Men når anlægsbevillingen på de 4 mio. kr. kun rækker til de absolut krævende bygningsmæssige ændringer, så er det svært at forestille sig, at både problemerne omtalt i APV en for tre år siden, samt de nye arbejdsmiljøproblemer, der som nævnt vil komme, kan håndteres. Konsekvensen for mange medarbejdere bliver flere forstyrrelser i hverdagen. Det betyder i første omgang faldende koncentrationsniveau og mindre effektivitet. I sidste ende betyder det flere langtidssygemeldinger pga. arbejdsrelateret stress end tilfældet er i dag. Hvis kommunen vil fremstå som en attraktiv arbejdsplads og kunne tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft i fremtiden, så mener vi, at det er nødvendigt, at der sættes anlægsmidler af til fysiske forbedringer på rådhusene i de kommende år. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det vil være fysisk muligt at samle hele den nuværende administration på de to rådhuse i Allerslev og Hvalsø. Administrationen vurderer dog også, at det kræver forholdsvis store bygningsmæssige indgreb i form af både til- og ombygning, herunder ændrede kontorindretninger. Af udvidelsesmuligheder er alene pavillonbyggeri eller letbyggeri skønnet realistisk i forhold til det afsatte rådighedsbeløb.

27 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 25 Rent arbejdsmiljømæssigt betyder ændringerne (principperne), at mange medarbejdere skal vænne sig til en anderledes kontorindretning. Der vil således blive langt færre enkeltmandskontorer end for nuværende. Disse vil blive erstattet af dobbelt- og teamkontorer samt enkelte storrumskontorer. Administrationen vurderer, at ved at tilføje de to rådhuse såkaldte hotelarbejdspladser skabes en absolut nødvendig fleksibilitet i en moderne kontorarbejdsplads og med de mange funktioner, som ikke nødvendigvis kræver en arbejdsstation en hel arbejdsdag. Administrationen vurderer, at det afsatte rådighedsbeløb kun rækker til de absolut krævede bygningsmæssige ændringer, herunder pavillon/let byggeri. Der er således arbejdet ud fra et økonomisk tildelingskriterium til de enkelte ombygningsprojekter, og ikke ud fra et behovskriterium. Administrationen vurderer derfor, at det vil være nødvendigt med senere tilpasninger af de bygningsmæssige forhold, herunder også i høj grad til arbejdsklima (ventilation) på de to rådhuse. Administrationen har fremlagt budgetforslag hertil til budget 2012 og frem. Administrationen har undersøgt mulighederne for en alternativ indretning (udvidelse) af rådhuset i Hvalsø (se bilag), hvor et ændret indgangsparti giver både Hvalsø by en markant byport i den nordlige ind-/udkørsel, og giver samtidig plads til de på rådhuset (planlagte) borgerrettede enheder; Borgerservice og Jobcenter. Administrationen vurderer, at forslaget er i tråd med ønsket om at gøre Hvalsø til hovedbyen i Lejre Kommune. Med de nødvendige ændringer også på rådhuset i Allerslev kan forslaget dog ikke gennemføres for det afsatte rådighedsbeløb. Administrationen vurderer dog, at forslaget bør præsenteres. Økonomi og finansiering: Til dækning af omkostningerne i forbindelse med samlingen af administrationen på to rådhuse afsatte Kommunalbestyrelsen ved budgetlægning for 2011 et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. Inden igangsætningen af ombygninger m.v. skal rådighedsbeløbet frigives som anlægsbevilling af Kommunalbestyrelsen. Ved budgetlægningen for 2010 blev afsat et rådighedsbeløb på kr. til ombygning på rådhuset i Hvalsø. Dette beløb blev frigivet som anlægsbevilling den 25. januar 2010, og projektet blev igangsat. Den 28. februar 2011 blev kr. af denne bevilling overført til budget Projektet er nu afsluttet, og der henstår en restbevilling på kr. Det foreslås at denne restbevilling overføres til ny anlægsbevilling til samling af administrationen på to rådhuse. Det alternative forslag til et ændret indgangsparti af rådhuset i Hvalsø vil anslået koste 4,9-5,2 mio. kr. Hertil skal lægges de andre nødvendige ombygninger på Rådhuset i Hvalsø og Rådhuset i Allerslev, hvilket bringer udgiftsbehovet op på ca. kr. 6,9-7,2 mio. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling på kr. til ombygninger m.v. i forbindelse med samling af administrationen på to rådhuse, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til samling af administrationen

28 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 26 på to rådhuse samt af den til budget 2011 overførte restbevilling på fra anlægsbevilling til ombygning på rådhuset i Hvalsø, 3. at midler til yderligere fysiske forbedringer indgår i de politiske prioriteringer af anlægsbudgetterne for Bilag: 1. Forslag til udbygning af Rådhuset i Hvalsø Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales, idet Økonomiudvalget finder, at der arbejdes for en alternativ placering af p-plads ved rådhuset i Allerslev. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

29 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden Sagsnr.: 09/23568 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom besluttede 8. februar 2011, at bemyndige administrationen til at iværksætte projektering og tilbudsindhentning vedrørende renovering af køkkenet i Såby Børnehave, sådan at der er etableret et køkken som kan producere Lejre Kommunes frokostmåltid til børnehavens børn fra 1. august Administrationen har indhentet 3 tilbud, og sagen forelægges med henblik på stillingtagen til, hvilket tilbud der skal vælges til at udføre opgaven, frigivelse af anlægsbevilling samt igangsætning af renoveringsarbejdet. Udvalget besluttede den 10. maj 2011, at frokostmåltid for børnene i Lærkereden fra 1. august og ca. 6 måneder frem tilvejebringes ved ekstern leverandør. Det indebærer indkøb af hårde hvidevarer. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af anlægsbevilling hertil. Sagsfremstilling: Renovering af køkken i Såby Børnehave Renoveringsprojektet er udarbejdet i samarbejde med børnehavens bestyrelse og personale. Køkkenet udføres med professionelt udstyr, således at det kan godkendes af Fødevarestyrelsen. Der har været møde med Lejre Brandvæsen i børnehaven, og brandvæsenets krav er indarbejdet i projektet. Renoveringsopgaven omfatter nødvendig ombygning, malerarbejde, indkøb og opsætning af køkkenelementer og hårde hvidevarer. Der har været indhentet 3 underhåndsbud hos håndværkere bosiddende såvel i kommunen som nabokommunerne. Det som der er givet bud på er håndværkerudgifter uden levering og opsætning af hårde hvidevarer. Buddene er vurderet og fundet sammenlignelige. A: kr. B: kr. C: kr. Lejre Brandvæsen stiller krav om, at der etableres et brandgitter i køkkenet der udløses ved alarm. Ingen af buddene har denne med i deres bud. Udgiften til brandgitter andrager kr. Hvis det billigste bud A vælges, vil den samlede udgift til renovering af køkkenet være: Håndværkerudgifter incl. brandgitter kr. Hårde hvidevarer, inventar, montering, køkkenmaskiner mv kr. Projektstyring og diverse kr. I alt excl. moms kr. De hårde hvidevarer er køleskab, fryser, underbordsopvaskemaskine og induktionskomfur.

30 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 28 Den eksterne køkkenkonsulent har peget på hårde hvidevarer, der i funktion og størrelse passer til et lille institutionskøkken. Når projektet er godkendt, kan arbejdet påbegyndes ca. 1 uge efter. Selve renoveringen vil tage ca. 4-5 uger med forbehold for ferieperioden. Indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden Den midlertidige løsning med ekstern leverandør af frokostmåltidet indebærer, at der anskaffes hårde hvidevarer til opbevaring af fødevarer, opvarmning af lune retter samt opvaskemaskine. Af sagen der blev forelagt Udvalget den 10. maj 2011 fremgår, at indkøb af opvaskemaskine, køleskab og transportkasser til mad til den midlertidige løsning med ekstern leverandør af frokost andrager i alt ca kr. Nærmere afdækning har vist, at der også er behov for en ovn til opvarmning af lune retter. De hårde hvidevarer vil alle efterfølgende kunne anvendes i et renoveret køkken i Lærkereden eller andet dagtilbud. Opvaskemaskine, køleskab og transportkasser til mad kr. Ovn incl. kondenseringsenhed kr. El, vand og diverse kr. I alt kr. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler bud A, således at den samlede udgift til etablering af køkkenet andrager kr. Såby Børnehave er en selvejende børnehave, og administrationen gør opmærksom på, at i henhold til den indgåede driftsoverenskomst mellem Lejre Kommune og Såby Børnehave skal udgifter som kommunen udreder til ekstraordinær vedligeholdelse samt til ekstraordinær anskaffelser af inventar, betragtes som lån, der skal sikres ved pant i ejendom eller, hvis dette ikke er muligt, ved gældsbrev underskrevet af institutionens samlede bestyrelse. Oprettelse af pantebrev er forbundet med omkostninger til tinglysningsafgift kr. + 1,5% af pålydende. Administrationen vurderer, at lånet skal afdrages over 25 år og forrentes med markedsrenten dvs. ca. 6% p.a. Udgiften til oprettelse vil andrage kr., hvis det beløb der skal sikres er kr. Renter og afdrag vil fremstå som både en indtægt for Lejre Kommune fra Såby Børnehave, men samtidig som en udgift for Lejre Kommune, idet kommunens driftstilskud til Såby Børnehave forhøjes med udgiften til betaling af renter og afdrag. Det er et posteringsmæssigt anliggende, og der vil ikke være fysiske penge mellem kommunen og børnehaven. Økonomi og finansiering: I budget 2011 er der afsat 3 mio. kr. til renovering af køkkener i dagtilbud. Der er desuden afsat 1 mio. kr. i Hvis bud A vælges, vil renoveringen af køkkenet i alt andrage kr. Udgiften kan holdes indenfor anlægsbevillingen for 2011.

31 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 29 Hertil kommer tinglysningsafgift i forbindelse med oprettelse af pantebrev i alt kr., hvis det beløb der skal sikres er kr. Indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden til håndtering af midlertidig frokostløsning ved ekstern leverandør andrager i alt kr. Udgiften kan finansieres af anlægsbevillingen for Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at administrationen bemyndiges til at iværksætte renoveringen og indgå aftale med den lavest bydende 2. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten anførte rådighedsbeløb på 3 mio. kr i 2011 til renovering af køkkener i dagtilbud 3. administrationen bemyndiges til at oprette pantebrev stort kr. til sikring af Lejre Kommunes investering i renovering af køkkenet i den selvejende institution, Såby Børnehave 4. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til tinglysningsafgift i forbindelse med oprettelse af pantebrev stort kr. Anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten anførte rådighedsbeløb på 3 mio. kr i 2011 til renovering af køkkener i dagtilbud 5. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden. Anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten anførte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2011 til renovering af køkkener i dagtilbud Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

32 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogramudvalg Sagsnr.: 11/11369 Resumé: Ny skolestruktur kræver udvidelse af kapaciteten på Allerslev skole for at alle skolebørn kan være der primo august Administrationen anbefaler, at der nedsættes et byggeprogramudvalg og frigives bevilling til planlægningsarbejdet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2011, at skolestrukturen skal ændres, således at eleverne fra Glim Skole pr. august 2012 skal gå på Allerslev Skole. Det betyder, at der på Allerslev Skole ved starten af skoleårets 2012/2013 skal være plads til ca. 110 flere børn i aldersgruppen 0. til 6. klasse. Administrationen har som grundlag for beslutningen om ny skolestruktur vurderet, at der skal etableres 4 nye klasselokaler på Allerslev Skole med en samlet omkostning på 11,8 mill. kr. Administrationen har i samarbejde med Allerslev Skole vurderet, at behovet for yderligere kapacitet kan løses på flere måder. Ligeledes skal der tages stilling til hvordan kapaciteten i SFO kan udvides. Om- og tilbygningen af skolen kan desuden være med til at ændre og optimere den måde skolebygningerne anvendes. I vedlagte notater er en række alternativer belyst, idet der dog ikke er noget til hindre for at andre alternativer belyses i byggeprogramudvalget. Beskrivelse af behovet og vurdering af de forskellige alternativer skal foregå i tæt samarbejde med de kommende brugere og ledelsen på de berørte skoler - både Allerslev Skole og Glim Skole. Der bør derfor nedsættes et byggeprogramudvalg, som sammensættes bredt med de berørte interessenter. Gode løsninger af til- og ombygningerne på Allerslev Skole kræver teknisk og specialiseret viden til at beskrive mulige alternativer, samt muligheder for samtidig at optimere og forbedre den måde skolebygningerne anvendes på nuværende tidspunkt. Byggeprogramudvalget skal have denne tekniske viden til rådighed, for at sikre at de mulige alternativer belyses og vurderes optimalt. Administrationens vurdering: Byggeprogramudvalget bør nedsættes snarest muligt, således at behovet kan beskrive og analyseres. Byggeprogramudvalget kan påbegynde arbejdet før sommerferien, men vil først kunne være færdig efter skolernes sommerferie. Byggeprogramudvalget bør sammensættes af skolechefen, således at der indgår repræsentanter fra skolernes ledelse, skolernes personale og arbejdsmiljørepræsentanter. Administrationen har udarbejdet en procedure for planlægning og styring af anlægsprojekter. Jf. proceduren skal byggeprogramudvalget fremlægge en behovsbeskrivelse, som kan danne udgangspunkt for udbud af byggeprojektet. Behovsbeskrivelsen skal godkendes af Udvalget for Børn & Ungdom, således at det udbudte er i overensstemmelse med de behov, der ønskes tilgodeset. Der skal i processen tages stilling til hvilken udbuds- og entrepriseform, der bedst sikrer et byggeprojekt, hvor Lejre Kommune får mest kvalitet og funktionalitet for den bevilling, der afsættes til projektet. Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige projekt og meddele anlægsbevilling. Center for ejendomsdrift vil medvirke med fastlæggelse af udbudsform og byggestyring.

33 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 31 Byggeprogramudvalget skal faciliteres med specialiseret teknisk viden, som sikrer at alternativer og muligheder bliver belyst og vurderet. Lejre Kommune råder ikke over medarbejdere som har denne specialiserede viden, og der vil derfor være behov for at tilknytte en eller flere ressourcepersoner. Senere i processen vil være behov for at indgå aftaler med rådgiver og/eller entreprenør, som kan gennemføre den konkrete projektering. Økonomi og finansiering: Den samlede omkostning til udvidelsen af kapaciteten på Allerslev Skole er estimeret til 11,8 mill. kr. Der er på investeringsoversigten for budget 2011 ikke afsat bevilling til anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer. Under forudsætning af, at den øgede kapacitet skal være til rådighed fra august 2012, er der behov for at byggeprocessen igangsættes i 2011, herunder at der frigives kr. til planlægning, samt midler til projektering. På investeringsoversigten for 2011 er afsat 3,9 mill. kr. til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler. Der er ikke truffet beslutning om hvilke skolelokaler/faglokaler, der skal forbedres, men der er behov på flere skoler bl.a. Kirke Hyllinge. Disse anlægsprojekter er ikke igangsat, og bør planlægges så de understøtter realisering af den nye skolestruktur, herunder den kommende plan for ungeskoler. Administrationen vurderer derfor, at rådighedsbeløbet til forbedring af skolelokaler/faglokaler kan anvendes til igangsætning af anlægsprojektet for øget kapacitet på Allerslev skole. Der vil der ud over skulle findes finansiering til det resterende beløb på ca. 8 mill. kr. i 2011 eller Sideløbende med byggeprogramudvalget beskriver behovet, kan undersøges hvilke former for finansiering, der er mulige. Der vil være mulighed for at pege på andre anlægsprojekter indenfor skoleområdet eller øvrige områder, undersøge evt. ekstraordinære lånemuligheder, eller finansiering ved træk på kassen. Det kan desuden undersøges om er er mulighed for løsningsmodeller, som indbefattet privat/offentligt samarbejde. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der nedsættes et byggeprogramudvalg, der får til opgave at fremlægge et byggeprogram, som giver mulighed for at sikre tilstrækkeligt kapaciteten på Allerslev Skole pr. 01. august at det meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr. til facilitering af byggeprogramudvalget og planlægning af byggeprojektet 3. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten budget 2011 afsatte rådighedsbeløb til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler. Bilag: 1. Lokalesituationen på Allerslev Skole pr. 1. august Notat vedr. de fysiske rammer på Allerslev SFO/Lageret for skoleåret 2012/13

34 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 32 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Kommunalbestyrelsen tiltræder, at der nedsættes et byggeprogramudvalg, der får til opgave at analysere og beskrive mulige løsninger på kapacitetsbehovet på Allerslev skole pr. 1. august 2012, at det meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr. til facilitering af byggeprogramudvalget og planlægning af byggeprojektet, at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten budget 2011 afsatte rådighedsbeløb til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

35 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side KF - Forslag til indgåelse af ny driftsaftale Sagsnr.: 10/17081 Resumé: Den indgåede driftsaftale vedrørende Såby Hallen, mellem Såby IF Thor og Lejre Kommune er fra 1992 og trænger til fornyelse. Sagsfremstilling: Såby Hallen er opført i 1975 af frivillige i Såby og omegn, og ejes af Såby IF Thors bestyrelse. Jorden ejes af Lejre Kommune. Såby IF Thor har en række underafdelinger der benytter hallen og omkringliggende baner: Håndbold, badminton, amatør, gymnastik, fodbold, petanque og jiu jitsu. Underafdelingerne har tilsammen ca medlemmer. Såby Hallen er en privat hal, hvor kommunen yder tilskud for at kunne stille lokaler til rådighed til foreninger i dette område, på lige fod med de øvrige områder, hvor der ligger kommunale haller. Såby Hallen ledes af bestyrelsen, og der er tilknyttet en halinspektør samt en cafeteriamedarbejder. Administration har udarbejdet oplæg til ny driftsaftale. Oplægget er udarbejdet på baggrund af flere møder med Såby IF Thors bestyrelse, der har haft forslaget til høring. Ændringerne fremgår af forslaget, og der er følgende væsentlige ændringer: Af forslag fremgår det, at Lejre Kommune, herunder skoler og institutioner samt foreninger der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven får stillet lokaler gratis til rådighed, efter samme principper som gælder for foreninger i de kommunale haller. På nuværende tidspunkt har skolen 1. prioritet over tiderne fra kl Dog med følgende undtagelser: Mandag fra kl , hvor der er rengøring. Mandag fra kl , hvor der er ældreidræt. Onsdag fra kl til 15.00, hvor der er ældrebadminton. Udtalelser: Såby IF Thor har haft aftalen til høring, og havde kommentarer til skolens brug af hallen, hvilket efterfølgende er drøftet på et møde mellem parterne, og der er nået enighed om skolens brug af hallen. Endvidere havde Såby IF Thors bestyrelse et ønske om, at Lejre Kommune overtager betalingen af el, vand og varme, hvilket blev behandlet på udvalgets sidste møde. Dette blev ikke imødekommet. Såby skole har ligeledes haft driftsaftalen til høring. Skolen ønsker at få præciseret, at der ikke kan ændres på den nævnte undtagelser uden forhandling med skolen. Ejendom & Anlæg ønsker, at få indført, at udgifter til drift og vedligeholdelse afholdes af hallen inden for det givne tilskud.

36 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 34 Administrationens vurdering: Administrationen har i aftalen præciseret, at kommunens skoler, institutioner og frivillige folkeoplysende foreninger skal have stillet lokaler gratis til rådighed efter samme principper som gælder for foreninger, skoler og institutioner i de kommunale haller. Derfor anbefaler administrationen, at man permanent overfører et beløb, der svarende til det gennemsnitlige beløb, igennem de sidste tre år, som Såby skole har betalt for brug af Såby Hallen, til driftstilskuddet. Således vil Såby skole fremover bruge hallen efter samme gældende principper. Såby skole er enige i, at det er en god ide at overføre et beløb permanent til Såby hallen for skolens brug af hallen. Børnehaven benytter ikke hallen i sammen grad som skolen, og det drejer sig derfor om et forholdsvis lille beløb. Administrationen vurderer, at der ikke bør foretages overførsel fra børnehavens budget til Såby hallen. Administrationen foreslår, at ordningen træder i kraft pr. 1. januar Endvidere uddyber administrationen at driftsaftalen kun omfatter løn- og driftstilskud, og ikke større vedligeholdelsesarbejder og anlæg, hvilket er Såby IF Thors eget ansvar. Økonomi og finansiering: Det samlede driftstilskud incl. løn er kr. i 2010 pris. Såby IF Thor oplyser i brev af den 9. september, at de har svært ved at få budgettet til at hænge sammen. Kassereren har opstillet et budget for 2010, der uden udgifter til vedligeholdelse og uforudsete udgifter har et forventet mindre forbrug på kr. På nuværende tidspunkt opkræves der betaling for benyttelse af hallen, både fra skolen, idrætsforeningen, børnehave og bankospil, hvilket er sket helt tilbage fra Gl. Hvalsø. Indtægten var i kr., og i 2010 forventes en indtægt på ca kr. Heraf er henholdsvis kr. i 2009 og kr. i 2010 vedrørende Såby skole. Et gennemsnit for perioden 2007 til 2010 viser en udgift på hal leje på kr. for skolen. I følge Såby skole har de et budget på kr. til betaling af hal leje. Administrationen foreslår, at gennemsnitsbeløbet på kr. for betaling af hal leje lægges til grund for en budgetomplacering til hallen, med virkning fra 1. januar I henhold til aftalen kan Såby IF Thor frit anvende indtægterne til hallens drift. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslag til aftale om drift og brug af Såby Hallen godkendes. 2. at der overføres et permanent beløb, til Såby Hallen vedrørende hal leje for skolen, svarende til gennemsnittet over de sidste 3 år, gældende fra 1. januar 2012.

37 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 35 Bilag: 1. Såbyhallens Vedtægter 2. Driftsaftale med kommentarer Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

38 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side SSÆ - Indkøbs/udbudsform af biler til ældreområdet Sagsnr.: 11/6148 Resumé: Ældreområdet råder over 54 leasede biler, som anvendes af hjemmeplejen, sygeplejen, Visitation & Bestiller samt træningsområdet og den forebyggende indsats. Den oprindelige leasingaftale blev indgået i 2007, aftalen blev genforhandlet i 2010 med udløb i april/maj Af hensyn til planlægningen skal der træffes beslutning om udbuds/indkøbsform. Sagsfremstilling: Der findes forskellige former for indkøb og udbud som præsenteres her med ressourceforbrug, fordele og ulemper. Udbuds og indkøbsformen er ikke afgørende for en eventuel sammensætning af benzin og EL drevne biler. Udbud/indkøb via SKI aftale. SKI er Stat og Kommuners Indkøb, og ejet af Finansministeriet og KL i fællesskab. SKI foretager indkøb ud fra nogle bestemte specifikationer, der for bilers vedkommende er defineret via følgegrupper. Det er således specifikationerne der er afgørende og man får således tildelt den billigste bil i den specifikationsklasse der er valgt. Fordelene ved at benytte SKI er, at der antagelig opnås den bedste pris på markedet samt det mindste ressourceforbrug i indkøbsprocessen. Ressourceforbruget antages at være 300 timer. Ulemperne ved at benytte SKI er, at der ingen er mulighed for brugerindflydelse, når der er valgt specifikationer og klasse på bil. Det skal her bemærkes at SKI s nuværende rammeaftale på biler er under revision. Den nye aftale forventes at indeholde mulighed for at kombinere benzindrevne biler og "grønne" biler. Det oplyses fra SKI at det antages at den nye rammeaftale vil være klar til den 1. januar Der kan således være usikkerhed om rammeaftalen kan være på plads til den angivne dato, også set i lyset af at datoen for rammeaftalen har været ændret tre gange. Udbud - indkøb via FUS, som er Fælles Udbud Sjælland, det tidligere K 17 samarbejde. Der er ikke aktuelle planer om at udbyde biler i 2012, og udbud via FUS vil derfor ikke blive aktuelt. Eget udbud. Specifikationerne udvikles efter bruger ønsker og erfaringer med de nuværende leasede biler. Det er muligt at sammensætte udbuddet så det omfatter EL-drevne og benzindrevne biler. Eget udbud omfatter ca. 54 biler, hvilket kan betragtes som et relativt lille udbud, hvilket igen har konsekvens for prisen. Fordelene ved eget udbud er en høj grad af brugerinddragelse og indflydelse. Ulemperne ved eget udbud er, at det kan være vanskeligt at opnå den bedste pris, da udbuddet kan betragtes som relativt lille. Udarbejdelse af udbud for biler vil indebære et ressourceforbrug på mellem timer for en person samt ca. 250 arbejdstimer til brugerinddragelse. Administrationens vurdering:

39 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 37 Administrationen vurderer at SKI er den udbudsform der giver den bedste pris og lavest ressourceforbrug af personaletimer. Samtidig skal det pointeres at der er usikkerhed om at SKI kan færdiggøre rammeaftalen til den 1. januar 2012, således udbuddet kan afgives via SKI. Administrationen vurderer at ved eget udbud, bevares kontrol over tidsramme og planlægning. Som nævnt er der væsentligt ressourceforbrug både i form af indkøbsansvarlig person og brugerinddragelse samt risiko for en højere pris end ved SKI udbud. Administrationen vurderer at dilemmaet ved valg af udbudsform kan løses ved at påbegynde planlægningen af eget udbud. Såfremt SKI s rammeaftale udgives senest 1. januar 2012 kan udbuddet overgå til SKI. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at planlægningen af eget udbud påbegyndes 2. at overgå til SKI aftale, forudsat at SKI giver tilsagn senest den 15. september 2011 om at en rammeaftale på en kombination af benzindrevne og "grønne" biler udgives senest 1. januar OBS: indstillingen indeholder en forudsætning fra ekstern aktør, hvilket gør det vanskeligt at være klar i indstillingen. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales med anmodning om, at der udarbejdes to finansieringsmodeller; en for leasing og en for køb af biler. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

40 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Tilskud til behandling med høringssvar Sagsnr.: 11/6499 Resumé: Kvalitetsstandard for ydelser efter Servicelovens 102 blev drøftet i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på deres møde den 4. april Sagen blev efterfølgende videresendt til høring i Handicaprådet. Kvalitetsstandarder beskriver serviceniveauet og omfanget af de ydelser borgerne kan få i Lejre Kommune. Kvalitetsstandarden er med høringssvar fra Handicaprådet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Kvalitetsstandarden danner grundlag for det daglige arbejde i Social Behandling. Medarbejderne har derfor gennemarbejdet disse, så de i hverdagen bliver mere målrettede og anvendelige og derved er med til at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne i Lejre Kommune. Der bliver dog altid foretaget en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Ligeledes tages der altid udgangspunkt i den bedst egnede og billigste løsning. Afgørelser ved større og mere omfattende ansøgninger træffes altid på et visitationsmøde med deltagelse af chefen for Social Drift & Behandling. Hvis sagerne er over kr. tages den enkelte sag op på et Fælles Visitationsudvalg til godkendelse og alle større sager over kr. skal godkendes af Direktør for Social & Arbejdsmarkedet og eventuelt Udvalget for Sundhed, Social & Ældre. Udtalelser: Kvalitetsstandarden efter Servicelovens 102 har været til høring i Handicaprådet. Bilag vedlagt. Handicaprådets høringssvar er følgende: Det er vigtigt at understrege, at kvalitetsstandarderne alene er vejledende. Der skal indføjes links til de relevante love, bekendtgørelser og vejledninger, så borgerne kan hente direkte inspiration i den tilhørende lovgivning. Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt til rådets høringssvar. Administrationens vurdering: I forhold til at kvalitetsstandarden er vejledende er det administrationens vurdering, at det af kvalitetsstandarden fremgår, at indhold i ydelsen skal tilrettelægges ud fra borgerens individuelle behov og ønsker og aftales mellem sagsbehandler og leverandør, og dermed er kvalitetsstandarden vejledende. I forhold til at indføje links til love mv. er der på kvalitetsstandarden tilføjet et link til Lov Om Social Service. Administrationen finder at dette link er tilstrækkeligt, idet man via

41 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 39 dette link vil have mulighed for at komme videre til andre links, som f.eks. vejledninger og bekendtgørelser. Økonomi og finansiering: Ingen konsekvens Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for tilskud til behandling tages til efterretning 2. at kvalitetsstandarden godkendes. Bilag: 1. Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard, servicelovens 102, tilskud til behandling 2. Supplerende høringssvar fra DH-Lejre vedr. kvalitetsstandard for Rettet - Forslag til kvalitetsstandard - tilskud til behandling mv - SEL 102 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

42 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Midlertidig ophold i botilbud med høringssvar Sagsnr.: 11/6500 Resumé: Kvalitetsstandard for ydelser efter Servicelovens 107 blev drøftet i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på deres møde den 4. april Sagen blev efterfølgende videresendt til høring i Handicaprådet. Kvalitetsstandarder beskriver serviceniveauet og omfanget af de ydelser borgerne kan få i Lejre Kommune. Kvalitetsstandarden er med høringssvar fra Handicaprådet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Se i øvrigt vedlagte kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden danner grundlag for det daglige arbejde i Social Behandling. Medarbejderne har derfor gennemarbejdet disse, så de i hverdagen bliver mere målrettede og anvendelige og derved er med til at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne i Lejre Kommune. Der bliver dog altid foretaget en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Ligeledes tages der altid udgangspunkt i den bedst egnede og billigste løsning. Afgørelser ved større og mere omfattende ansøgninger træffes altid på et visitationsmøde med deltagelse af chefen for Social Drift & Behandling. Hvis sagerne er over kr. tages den enkelte sag op på et Fælles Visitationsudvalgsmøde til godkendelse og alle større sager over kr. skal godkendes af Direktør for Social & Arbejdsmarkedet og eventuelt Udvalget for Sundhed, Social & Ældre. Udtalelser: Kvalitetsstandarden efter Servicelovens 107 har været til høring i Handicaprådet. Bilag vedlagt. Handicaprådets høringssvar er følgende: Det er vigtigt at understrege, at kvalitetsstandarderne alene er vejledende. Der skal indføjes links til de relevante love, bekendtgørelser og vejledninger, så borgerne kan hente direkte inspiration i den tilhørende lovgivning. Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt til rådets høringssvar. Administrationens vurdering: I forhold til at kvalitetsstandarden er vejledende er det administrationens vurdering, at det af kvalitetsstandarden fremgår, at indhold i ydelsen skal tilrettelægges ud fra borgerens individuelle behov og ønsker og aftales mellem sagsbehandler og leverandør, og dermed er kvalitetsstandarden vejledende. I forhold til at indføje links til love mv. er der på kvalitetsstandarden tilføjet et link til Lov Om Social Service. Administrationen finder at dette link er tilstrækkeligt, idet man via dette link vil have mulighed for at komme videre til andre links, som f.eks. vejledninger og bekendtgørelser.

43 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 41 Økonomi og finansiering: Ingen konsekvens Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: at høringssvar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud tages til efterretning at kvalitetsstandarden godkendes. Bilag: 1. Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard, servicelovens 107, midlertidige ophold i botilbud 2. Supplerende høringssvar fra DH-Lejre vedr. kvalitetsstandard for Rettet - Forslag til kvalitetsstandard - midlertidigt ophold i botilbud SEL 107 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

44 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens længerevarende botilbud med høringssvar Sagsnr.: 11/6501 Resumé: Kvalitetsstandard for ydelser efter Servicelovens 108 blev drøftet i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på deres møde den 4. april Sagen blev efterfølgende videresendt til høring i Handicaprådet. Kvalitetsstandarder beskriver serviceniveauet og omfanget af de ydelser borgerne kan få i Lejre Kommune. Kvalitetsstandarden er med høringssvar fra Handicaprådet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Se i øvrigt vedlagte forslag til kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden danner grundlag for det daglige arbejde i Social Behandling. Medarbejderne har derfor gennemarbejdet disse, så de i hverdagen bliver mere målrettede og anvendelige og derved er med til at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne i Lejre Kommune. Der bliver dog altid foretaget en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Ligeledes tages der altid udgangspunkt i den bedst egnede og billigste løsning. Afgørelser ved større og mere omfattende ansøgninger træffes altid på et visitationsmøde med deltagelse af chefen for Social Drift & Behandling. Hvis sagerne er over kr. tages den enkelte sag op på et Fælles Visitationsudvalgsmøde til godkendelse, og alle større sager over kr. skal godkendes af Direktør for Social & Arbejdsmarkedet og eventuelt Udvalget for Sundhed, Social & Ældre. Udtalelser: Kvalitetsstandarden efter Servicelovens 108 har været til høring i Handicaprådet. Bilag vedlagt. Handicaprådets høringssvar er følgende: Det er vigtigt at understrege, at kvalitetsstandarderne alene er vejledende. Der skal indføjes links til de relevante love, bekendtgørelser og vejledninger, så borgerne kan hente direkte inspiration i den tilhørende lovgivning. Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt til rådets høringssvar. Administrationens vurdering: I forhold til at kvalitetsstandarden er vejledende er det administrationens vurdering, at det af kvalitetsstandarden fremgår, at indhold i ydelsen skal tilrettelægges ud fra borgerens individuelle behov og ønsker og aftales mellem sagsbehandler og leverandør, og dermed er kvalitetsstandarden vejledende. I forhold til at indføje links til love mv. er der på kvalitetsstandarden tilføjet et link til Lov Om Social Service. Administrationen finder at dette link er tilstrækkeligt, idet man via

45 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 43 dette link vil have mulighed for at komme videre til andre links, som f.eks. vejledninger og bekendtgørelser. Økonomi og finansiering: Ingen konsekvens Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for længerevarende boltilbud tages til efterretning 2. at kvalitetsstandarden godkendes. Bilag: 1. Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard, servicelovens 108, længerevarende botilbud 2. Supplerende høringssvar fra DH-Lejre vedr. kvalitetsstandard for Rettet - Forslag til kvalitetsstandard - længerevarende botilbud SEL 108 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

46 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens 85 - Socialpædagogisk støtte i eget hjem med høringssvar Sagsnr.: 11/6428 Resumé: Kvalitetsstandard for ydelser efter Servicelovens 85 blev drøftet i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på deres møde den 4. april Sagen blev efterfølgende videresendt til høring i Handicaprådet. Kvalitetsstandarder beskriver serviceniveauet og omfanget af de ydelser borgerne kan få i Lejre Kommune. Kvalitetsstandarden er med høringssvar fra Handicaprådet. Sagsfremstilling: Efter Lov om Social Service 85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Kvalitetsstandarden danner grundlag for det daglige arbejde i Social Behandling. Medarbejderne har derfor gennemarbejdet disse, så de i hverdagen bliver mere målrettede og anvendelige og derved er med til at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne i Lejre Kommune. Der bliver dog altid foretaget en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Ligeledes tages der altid udgangspunkt i den bedst egnede og billigste løsning. Afgørelser ved større og mere omfattende ansøgninger træffes altid på et visitationsmøde med deltagelse af chefen for Social Drift & Behandling. Hvis sagerne er over kr. tages den enkelte sag op på et Fælles Visitationsudvalgsmøde til godkendelse, og alle større sager over kr. skal godkendes af direktøren for Social & Arbejdsmarkedet og eventuelt Udvalget for Sundhed, Social & Ældre. Udtalelser: Kvalitetsstandarden efter Servicelovens 85 har været til høring i Handicaprådet. Bilag vedlagt. Handicaprådets høringssvar er følgende: Det er vigtigt at understrege, at kvalitetsstandarderne alene er vejledende. Der skal indføjes links til de relevante love, bekendtgørelser og vejledninger, så borgerne kan hente direkte inspiration i den tilhørende lovgivning. Det er vigtigt, at vejledningerne om støtte- og kontaktpersoner indeholder informationer om, hvilken service en borger kan forvente, hvis kontaktpersonen er syg eller har forfald i en længere periode. Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt til rådets høringssvar. Administrationens vurdering: I forhold til at kvalitetsstandarden er vejledende er det administrationens vurdering, at det af kvalitetsstandarden fremgår, at indhold i ydelsen skal tilrettelægges ud fra borgerens individuelle behov og ønsker og aftales mellem sagsbehandler og leverandør, og dermed er kvalitetsstandarden vejledende.

47 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 45 I forhold til at indføje links til love mv. er der på kvalitetsstandarden tilføjet et link til Lov Om Social Service. Administrationen finder at dette link er tilstrækkeligt, idet man via dette link vil have mulighed for at komme videre til andre links, som f.eks. vejledninger og bekendtgørelser. Med hensyn til hvad en borger kan forvente, hvis kontaktpersonen er syg eller har forfald i en længere periode vil der ud fra en individuel og konkret vurdering blevet taget stilling til at en anden kontaktperson kobles på sagen. Økonomi og finansiering: Ingen konsekvens Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte tages til efterretning 2. at kvalitetsstandarden godkendes. Bilag: 1. Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard, servicelovens 85, socialpædagogisk støtte 2. Supplerende høringssvar fra DH-Lejre vedr. kvalitetsstandard for Rettet - Forslag til kvalitetsstandard - socialpædagogisk støtte i eget hjem SEL 85 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

48 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side JA - Forslag til Resultatrevision 2010 med høringssvar Sagsnr.: 09/23865 Resumé: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver Staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Den samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats i det forgangne år, og sammenligner denne med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre. Resultatrevisionen skal behandles politisk i Udvalget for Job & Arbejdsmarked, og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen senest den 30. juni Resultatrevisionen er den 7. april 2011 sendt til kommentering i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Resultatrevisionen har ligeledes været sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Såvel Beskæftigelsesregionen som Det lokale Beskæftigelsesråd kvitterer i deres høringssvar for jobcenter Lejres indsats i 2010 Sagsfremstilling: Kommunen skal i et særskilt notat som minimum kommentere alle dele af resultatrevisionen, og forholde sig til såvel jobcentrets positive resultater som til de resultater, hvor Jobcentret har udfordringer i forhold til indsats. Ved resultatrevisionen sammenlignes Jobcenter Lejres indsats med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Solrød kommuner). Resultatrevisionen består i år af fire tabeller: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i Jobcentret, samt udviklingen i disse i den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgerydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Et scorecard for indsatsen, hvor jobcentrenes resultater i forhold til at gennemføre en aktiv indsats i form af samtaler og aktive tilbud til tiden, sammenlignes med de øvrige jobcentre i regionen. Resultatrevisionen 2010 for Jobcenter Lejre viser, at Jobcenter Lejre i forhold til Ministerens tre mål i forhold til de sammenlignelige jobcentre ligger på en fjerdeplads. Resultatrevision 2010 viser besparelsespotentiale på en række ydelsesområder. Udtalelser: Beskæftigelsesregionen udtaler følgende: Beskæftigelsesregionen vil indledningsvis kvittere for den positive udvikling i resultaterne på flere områder af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Lejre. Beskæftigelsesregionen er er enig i, at arbejdskraftreserven i Lejre ift. ledighedsberørte er på niveau med klyngen, men gør opmærksom på at arbejdskraftreserven i Lejre forsat udgør en forholdsmæssig stor andel af arbejdsstyrken. Beskæftigelsesregionen kvitterer for den fremadrettede øgede fokus på en tidlig og målrettet indsats for at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven samt den øgede indsats rettet mod langtidsledige borgere. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at jobcentret fortsat har fokus på at forbedre

49 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 47 rettidigheden i indsatsen for målgruppen. Beskæftigelsesregionen er enig i, at jobcentret har store udfordringer på langvarige sygefraværsforløb. Det er derfor vigtigt, at Jobcenter Lejre fortsat har kraftig fokus på området, herunder fastholder højt niveau for anvendelsen af delvise raskmeldinger. Beskæftigelsesregionen er enig med jobcentret i, at området om unge ydelsesmodtagere fortsat er en udfordring for jobcentret, idet en relativ stor andel af den unge befolkning i Lejre er på overførselsindkomst. Beskæftigelsesregionen er ydermere enig i, at det er vigtigt at fokusere på de helt unge i overgangen til det 18. år, og kvitterer for det øgede samarbejde mellem forvaltningerne i kommunen med henblik på. at kvalificere ungeindsatsen. Det lokale Beskæftigelsesråd udtaler blandt andet. følgende: Beskæftigelsesrådet har drøftet resultatrevision for Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i Beskæftigelsesrådet finder Jobcenter Lejre i 2010 har leveret en tilfredsstillende indsats. Beskæftigelsesrådet noterer sig, at Jobcenter Lejre identificerer de indsatsområder, hvor der skal ske udviklingstiltag/indsatsløft. Beskæftigelsesrådet har desuden noteret sig, at Jobcenter Lejre allerede på en række indsatsområder har taget aktion på resultaterne fra resultatrevisionen. Beskæftigelsesrådet vil følge udviklingen og have fokus på hvilke nye tiltag og redskaber der giver de bedste resultater. Beskæftigelsesrådet vil have fokus på, sammen med jobcentret og Lejre kommunes udvalg for Job & Arbejdsmarked, aktivt at inddrage Resultatrevision 2010 i Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i Beskæftigelsesrådet finder dog anledning til at bemærke, at de i resultatrevisionen opgjorte besparelsespotentialer - især på førtidspensionsområdet - virker søgte og ikke realiserbare. I samme anledning finder Beskæftigelsesrådet, at Lejres klyngeplacering er uhensigtsmæssig, især når der sammenlignes på ledighedsniveauer og offentlige forsørgelsesgrupper. En mere relevant sammenligning ville i den forbindelse være nabojobcentre. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Jobcenter Lejre i 2010 har leveret en tilfredsstillende indsats, samt at der i Jobcentret er fokus på de områder, hvor resultaterne kan forbedres yderligere. Dette fokus vil blive bibeholdt i processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvarene fra Beskæftigelsesregionen og Det lokale Beskæftigelsesråd tages til efterretning. 2. at Resultatrevision 2010 godkendes. Bilag: 1. Forslag til Resultatrevision BrHS endelige høringssvar på Jobcenter Lejres resultatrevision Høringssvar af 3. maj 2011 fra Det lokale Beskæftigelsesråd

50 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 48 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

51 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side JA - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 Sagsnr.: 11/153 Resumé: Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skulle evalueres en gang årligt. Administrationen har derfor i lighed med 2010 gennemført en evaluering i På baggrund af evalueringen har administrationen udarbejdet forslag til ændringer af eksisterende sagsbehandlingsfrister. Sagsfremstilling: Kommunen er jf. 3 i Retssikkerhedsloven forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingstider på det sociale område. Hermed fremlægges evaluering af sagsbehandlingsfrister samt forslag til ændring af eksisterende sagsbehandlingsfrister. Overordnet resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister 2011 (alle områder): Evalueringen er foretaget ved stikprøvekontrol og er baseret på sager afsluttet i februar måned 2011 på områder udvalgt af de enkelte afdelinger. Der er registreret i forhold til følgende: Er der afsendt kvitteringsbrev inden for 10 arbejdsdage med angivelse af svarfrist? Er der afsendt informationsbrev, hvis den politiske svarfrist ikke har kunnet overholdes? Hvor lang var sagsbehandlingstiden, dvs. tid fra modtagelse af ansøgning til afgørelse i sag? Samlet er der registreret 414 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 97 % af de registrerede sager er blevet behandlet inden for den vedtagne sagsbehandlingsfrist, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år, hvor tallet var 89 %. Det generelle billede er at ansøger modtager kvittering på ansøgning inden for 14 dage. Enten pr. brev, , telefon eller på møde med borger. Der er ikke registreret nogen breve vedr. forlængelse af svarfrist på sager, hvor sagen først afsluttes efter sagsbehandlingsfristen er udløbet. Her kan borger eventuelt være blevet kontaktet telefonisk eller orienteret på møde. Det har imidlertid ikke været muligt at efterprøve. Resultat vedr. Servicelovens 85 er fremkommet via stikprøve blandt enkelte sagsbehandlere. For området Børn & Familie er der ligeledes anvendt stikprøve, da det i evalueringsperioden ikke har været muligt at gennemføre fuld registrering på grund af omflytning af personale. For nærmere gennemgang se bilag "Notat vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011". Forslag til nye sagsbehandlingsfrister: I forlængelse af den gennemførte evaluering er hver enkelt afdeling blevet bedt om at tilkendegive eventuelle ønsker om ændring af eksisterende sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Der er kun tilkendegivet ændringsforslag for lovområder vedr. arbejdsmarkedsområdet og der er alene tale om paragrafområder, der skal tilføjes eller fjernes, grundet lovændringer. Der er således ingen forslag der vedrører kortere eller længere frist for de eksisterende sagsbehandlingsfrister.

52 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 50 De foreslåede ændringer kan ses af bilag "Oversigt over sagsbehandlingsfrister med foreslåede ændringer for 2011". Udtalelser: Resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister samt administrationens forslag til nye sagsbehandlingsfrister har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar er gengivet nedenfor. Ældrerådet udtaler: "Ældrerådet noterer sig, at det, selv om der i nogle tilfælde er tale om mere end en halvering af tidsfristen, er lykkedes, at leve op til de, om end få, forslag til kortere sagsbehandlingsfrister, som blev givet i Med ovenstående in mente mener Ældrerådet, at det virker noget uambitiøst, at administrationen ikke har anført et eneste ønske om nedsættelse af sagsbehandlingsfrister i men blot ønsker at fastholde tidligere års niveau. Det er Ældrerådets mening, at de fordele man angiveligt skulle opnå ved at lukke rådhusene for borgerhenvendelser om onsdagen, også bør udmøntes i kravene til de maksimale sagsbehandlingsfrister. Vedrørende sagsbehandlingsfrister af 112, 113 og 116 sager noterer vi os med tilfredshed, at den samlede sagsbehandlingstid / sagsafgørelsestid, i alle sager på og 4. niveau, for indeværende år forventes at blive væsentligt kortere end forventningerne var til Ældrerådet tager evalueringen af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område til efterretning, men mener fortsat, at der er plads til forbedringer på området". Handicaprådet udtaler: "Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående sagsbehandlingsfrister på det sociale område Lejre Kommunes frister på handicapområdet er stadig på de fleste områder blandt landets længste. Flere frister er på halve og hele år! Vi finder det uambitiøst, at der endnu engang lægges op til at den langsomme sagsbehandling blot kan fortsætte. Vi ved ikke hvordan man er kommet frem til de konkrete frister, men vi finder det uacceptabelt, hvis så lange frister godkendes år efter år uden nogen form for forklaring. Vi håber ikke, at det skyldes en usaglig forskelsbehandling af mennesker med handicap. Vi ønsker politisk opbakning til at opprioritere sagsbehandlingen på handicapområdet og inddrage hensynet til de borgere, der har brug for hjælp, når fristerne fastsættes. For en ordens skyld gør vi opmærksom på at der ikke er nogen som helst sanktioner for kommunen, hvis en frist ikke kan overholdes. Borgeren skal blot have et brev med en begrundelse for forsinkelsen og en ny frist. Men for borgeren er der en markant forskel: Borgeren kan nemlig først klage over at sagsbehandlingen tager for lang tid, når fristen er overskredet. Vores formodning er, at kommunen uden videre kan forkorte mange af handicapfristerne, idet de dels ser ud til at være fastsat med rund hånd, og dels er sagsmængden ikke særlig stor. 1. Vi vil foreslå, at der udarbejdes en beskrivelse af organiseringen af sagsbehandlingen på handicapområdet, og at den følges op med kvalitetsmål for den gode borgerbetjening, herunder for retssikkerheden. Endelig bør handicapområdet evalueres separat, idet det drukner i den generelle, årlige evaluering og ikke belyses konkret på grund af for lille sagsvolumen. Vi vil foreslå, at Handicaprådet og den nye borgerrådgiver inddrages.

53 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side Der mangler frister for: a) Sager, som hjemvises fra nævnene, til fornyet behandling i kommunen b) ansøgninger om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 3. Konkret vil vi bede kommunalbestyrelsen opprioritere ansøgninger fra voksne med handicap efter serviceloven og ansøgninger om inklusion på arbejdsmarkedet. F.eks. modsvares de landspolitiske mål om at førtidspensionister i højere grad skal støttes til at opnå beskæftigelse, slet ikke af Lejres sagsbehandling. I Lejre kan sagsbehandlerne vente et helt år 52 uger! med at afgøre en sag om løntilskud til en førtidspensionist, der er så heldig at have fået tilbudt et skånejob, mens de i Haderslev skal afgøre sagen på 6 uger. Sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet er også stadig alt for langsommelig. Se yderligere afkortningsmuligheder i tabellen (kilde: Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et job med løntilskud (tidligere skånejob ) Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med Lov om Aktiv Beskæftigelse LAB 51 Lejre Haderslev 52 uger 6 uger SEL uger 2 / 8 uger pårørende Ledsagerordning SEL uger 8 uger Kontaktperson til døvblinde SEL uger 8 uger Dækning af merudgifter SEL uger 12 uger Beskyttet beskæftigelse SEL uger 12 uger Aktivitets- og samværstilbud SEL uger 12 uger Støtte og kontaktperson til sindslidende (pensionister) Hjælpemidler/forbrugsgoder, niveau 3 og 4 SEL uger SEL / 32 uger 3 uger 6 / 12 uger Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt til rådets høringssvar. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at evalueringen af sagsbehandlingstider mv. viser, at der er et tilfredsstillende niveau i organisationen omkring overholdelse svarfrister mv. på det sociale område i Lejre Kommune. Administrationen vurderer, at der altid vil være en andel af ansøgningerne, hvor det ikke er muligt at overholde den politisk besluttede sagsbehandlingstid på grund af særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være at sagen afventer indhentning af oplysninger fra eksterne samarbejdspartnere eller tilfælde, hvor sagsbehandlingen afventer yderligere oplysninger fra borger. Der er evalueret på sagsbehandlingstiden fra ansøgning til afgørelse. I den forbindelse skal bemærkes, at en afgørelse i nogle typer sager ikke er enslydende med at en foranstaltning er gennemført. Fx kan der ved nogle typer af ydelser/tilbud være en vis forventet ventetid.

54 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 52 Administrationen tager høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet samt supplerende høringssvar fra DH-Lejre til efterretning. I forbindelse med høringssvarene gør administrationen opmærksom på, at sagsbehandlingsfristerne ikke alene kan tages som udtryk for den almene sagsbehandlingstid. Eksempelvis er der truffet afgørelse inden for 10 arbejdsdage i 85 % af de registrerede sager i evalueringen. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt, at sagsbehandlingsfristerne i højere grad tager afsæt i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Administrationen anbefaler derfor, at mulighederne for at skabe bedre sammenhæng mellem sagsbehandlingsfristerne og den gennemsnitlige reelle sagsbehandlingstid undersøges nærmere. Sager som hjemvises fra nævnene til fornyet behandling i kommunen er omfattet af almindelig sagsbehandlingspraksis. Såfremt sagen ikke kan afgøres inden for 10 arbejdsdage vil borger modtage tilbagemelding om, hvornår der forventes at kunne træffes afgørelse. Ansøgninger vedr. Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) er også omfattet af denne praksis. Samtidig gør administrationen opmærksom på at det er generel praksis i sagsbehandlingen, at hensynet til borgerens individuelle forhold og behov inddrages, fx når der er akut brug for et hjælpemiddel. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet vedr. resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 samt administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister 2011 tages til efterretning 2. at resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 tages til efterretning 3. at administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendes 4. at administrationen udarbejder forslag til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem sagsbehandlingsfristerne og den gennemsnitlige reelle sagsbehandlingstid. Bilag: 1. Notat vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område Oversigt over sagsbehandlingsfrister 2011 med ændringer 3. Supplerende høringssvar fra DH-Lejre Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at sagsbehandlingsfristen LAB 51 ændres fra 52 uger til 26 uger. Afbud: Gitte Geertsen

55 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 53 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

56 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side TM - Forslag om kondemnering og nedrivning af Hornsherredvej 438 A & B, Sæby og Bygaden 29, Kirke Hyllinge Sagsnr.: 11/8623 Resumé: Administrationen har besigtiget ejendommen på Hornsherredvej 438 A og B, Sæby og anbefaler, at bygningen kondemneres og nedrives. Administrationen anbefaler at søge om midler til finansiering til kondemnering og nedrivning fra Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Administrationen har besigtiget ejendommen på Bygaden 29, Kirke Hyllinge og anbefaler, at bygningen kondemneres og nedrives. Administrationen anbefaler at det eksisterende lån i ejendommen indfries. Administrationen anbefaler at søge om midler til finansiering til kondemnering og nedrivning fra Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Bygaden 28 B, Kirke Hyllinge er beboet, hvorfor bygningen for nuværende ikke kan nedrives. Sagsfremstilling: Hornsherredvej 438 A og B, Sæby er opført i ca Der er indrettet to beboelser i bygningen. Bygningens helhedsindtryk er, at den er i stærkt forfald og samtidig gøres gældende at boligerne ikke er tidssvarende. Lav rumhøjde, enkeltlags vinduer, meget små rum og køkken på to-tre m². I de senere år har der været konstateret rotter, hvilket tillægges nedslidte afløbsinstallationer. Boligerne er i skrivende stund ubeboede og har været det siden Bygningen på Hornsherredvej 438 A og B, Sæby ejes af Lejre Kommune og ifølge tingbogen ejes grunden af Sæby kirke. Administrationen har kontaktet Sæby Gershøj menighedsråd omkring overvejelserne om at nedrive bygningen. Menighedsrådet har ingen indvendinger mod, at huset rives ned. Menighedsrådet betinger sig, at alle installationer afkobles og fjernes, så arealet kan indlemmes som landbrugsjord. Der er indhentet tilbud på nedrivning af bygningen på Hornsherredvej 438 A & B, hvilket inkluderer afpropning af kloak, demontering af elforsyningen, samt reetablering (tilbageføring) af grunden til landbrugsjord. Bygaden 29, Kirke Hyllinge er opført i Ejendommens helhedsindtryk er at den er i stærkt forfald. Bygningen er flere gange i de sidste år blevet vandaliseret af ukendte personer. De har forsøgt at sætte ild til gulvtæpperne, har smadret ruder, inventar og skrevet på indervægge og ydermur. Boligen er i skrivende stund aflåst. Der er sat plader for vinduer, der er lukket af for alle installationer og olietanken er tømt og fjernet. Ejendommen blev 1. december 2003 købt af tidligere Bramsnæs Kommune. Bramsnæs Kommune havde på opkøbstidspunktet planer om, at bygningen skulle indgå som en del af den kommende byfornyelse i Kirke Hyllinge, men ejendommen er erhvervet som flygtningebolig og dermed lånefinansieret som sådan. Bygningen og grunden ejes af Lejre Kommune. Boligen er i skrivende stund ubeboet og har været det siden Bygaden 28 A, Kirke Hyllinge bruges til indkvartering. I skrivende stund er boligen ubeboet. Bygaden 28B er i skrivende stund beboet og har været det siden Administrationens vurdering:

57 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 55 Administrationen vurderer, at bygningernes indre og ydre rammer på Hornsherredvej 438 A og B, Sæby og Bygaden 29, Kirke Hyllinge er i en sådan stand, at det ikke er rentabelt at istandsætte dem. Administrationen vurderer at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade ejendommene stå, da der er risiko for personskade ved færdsel på grundene. Administrationen anbefaler, at bygningerne kondemneres og nedrives. Administrationen vurderer, at da Bygaden 28 B, Kirke Hyllinge stadig er beboet, kan bygningen ikke nedrives for nuværende. Administrationen foreslår at administrationen undersøger mulighed for evt. genhusning af beboeren på Bygaden 28B, Kirke Hyllinge. Økonomi og finansiering: Udgiften til nedrivning af bygningerne på Hornsherredvej 438 A og B, Sæby og Bygaden 29, kirke Hyllinge udgør samlet set estimeret kr eksklusiv moms. Ved ansøgning om del i Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder kan op til 70 procent af udgiften til kondemnering og nedrivning af ejendomme finansieres via Indsatspuljen. Resten finansieres af puljen til forebyggende ejendomsvedligeholdelse. Købet af ejendommen på Bygaden 29, Kirke Hyllinge er blevet lånefinansieret med et 25 årigt lån på i alt kr Restgælden efter betaling af ydelsen vil være kr Lånet skal indfries, når boligen overgår til andet formål, hvilket også omfatter nedrivning. Købet af ejendommen på Bygaden 28 A og B, Kirke Hyllinge er blevet lånefinansieret med et 25 årigt lån på i alt kr Restgælden efter betaling af ydelsen vil være kr Lånet skal indfries, når boligen overgår til andet formål, hvilket også omfatter nedrivning. Til Forventet Regnskab udarbejdes en opgørelse over kommunens salg af ejendomme og grunde, og en samlet ansøgning om bevillinger til de afledte indtægter og udgifter hertil vil indgå. Bevillinger til indfrielse af restgæld i ejendommene i herværende sag vil blive medtaget heri. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at bygningen beliggende på Hornsherredvej 438 A og B, Sæby og Bygaden 29, Kirke Hyllinge kondemneres og nedrives. 2. at der søges midler fra Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder til kondemnering og nedrivning af ejendommen. 3. at ansøgning om de fornødne bevillinger til indfrielse af restgæld i ejendommene vil blive medtaget i Forventet Regnskab at administrationen undersøger muligheden for evt. genhusning af beboeren på Bygaden 28B, Kirke Hyllinge.

58 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 56 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt Der afholdes en temadrøftelse i ØU om Kirke Hyllinge Midtby umiddelbart efter sommerferien Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

59 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side TM - Lokalplan LK 20 for Kattinge til endelig vedtagelse Sagsnr.: 09/12752 Resumé: Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby har været i fornyet høring, og er nu klar til endelig vedtagelse. Sagsfremstilling: Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby var i offentlig høring fra 5. oktober til 30. november I høringsperioden kom der en række indsigelser og bemærkninger fra borgere, organisationer og offentlige institutioner. Indsigelserne og bemærkningerne blev i nogen grad imødekommet med en række ændringer af lokalplanforslaget, som gjorde det nødvendigt at sende lokalplanforslaget i fornyet høring. Udtalelser: Forslag til Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby har været i fornyet høring fra den 16. februar til den 16. marts 2011, og der er i høringsperioden kommet følgende bemærkninger og indsigelser til det ændrede lokalplanforslag: Ejeren af Vænget 1 spørger om forbuddet mod udendørs oplag af køretøjer over 3500 kg, campingvogne, både, skibscontainere og lign., ikke er det samme som et parkeringsforbud. Ejeren af Kattinge Bygade 4 er fortsat imod lokalplanen, da den forhindrer hende i at opsætte plasttagrender eller udskifte vinduerne med nye vinduer uden sprosser. Desuden gør hun opmærksom på, at der ikke er plads til parkering på hendes grund. Ejerne af Kattinge Bygade 10 har bemærket at en række af deres fremførte synspunkter er blevet imødekommet i det reviderede lokalplanforslag. De har dog også bemærket, at træerne ved byportene ikke længere er markeret som vigtige på kortet over bevaringsværdige træer. De mener desuden, at der ikke skal være mulighed for at etablere græsarmering langs kanten af forten, hvor bilerne parkerer. De mener i øvrigt, at lokalplanforslaget er kommet så langt, at de synes, der i stor udstrækning er taget hensyn til landsbybeboernes ønsker, hvorfor de ser frem til en vedtagelse. Ejeren af Kattinge Bygade 22B skriver i et åbent brev til Kommunalbestyrelsen, at underskriverne af protesten mod den foreslåede lokalplan for Kattinge By fortsat ikke ønsker lokalplanen effektueret. De mindre ændringer er ikke tilstrækkelige, derfor ønsker de, at forslaget bliver trukket tilbage. Han mener, at den forslåede plan vil føre til et fald i ejendomspriserne. Roskilde Museum mener fortsat ikke, at der skal være mulighed for etablering af udestuer og solenergianlæg i Kattinge. Museet gør opmærksom på, at Roskilde Amt i år 2000 udpegede hele landsbyejerlauget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er derfor ikke kun tale om, at det er området omkring landsbyens forte, der har særlige bevaringsværdier. Naturstyrelsen Roskilde mener ikke, at det fremgår af lokalplanforslaget, hvad Lejre Kommune giver af mulighed for øget boligrummelighed i Kattinge landsby. Naturstyrelsen vil derfor gerne have præciseret i lokalplanen, at der maksimalt kan etableres én bolig pr. længe i en overflødiggjort landsbrugsbygning, og at der ved længe forstås murstensbygninger og ikke halmlader, maskinhaller og lignende. Desuden skal det præciseres at der ved anvendelse af en længe til bolig ikke må være tale om ændring til rækkehus eller lignende, ligesom der ikke må etableres skel til opdelingen af længen i flere boliger.

60 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 58 Administrationen havde møde med Naturstyrelsen den 30. maj 2011, hvor udnyttelsen af de overflødiggjorte landbrugsbygninger i landsbyerne blev drøftet. Det blev på mødet aftalt, at Naturstyrelsen vil kunne acceptere en rummelighed i Kattinge svarende til at der vil kunne etableres 1 bolig pr m 2 overflødiggjort landbrugsbygning. Under forudsætning af, at de bygninger, hvori der indrettes boliger, ikke i væsentlig omfang ændrer karakter. Administrationens vurdering: Administrationen har følgende vurdering af de indkomne indsigelser og bemærkninger til den fornyede høring af Forslag til Lokalplan LK 20 Kattinge landsby: Udendørs oplag og et parkeringsforbud er ikke det samme. Udendørs oplag har en mere permanent karakter, f.eks. er der forskel på om man bruger en container i en weekend til byggeaffald eller om man har den stående i måneder eller år til opbevaring af forskellige ting. Når hensigten med lokalplanen er at bevare og værne om de smukke gamle huse i Kattinge, så er det nødvendigt at regulere for at undgå fremmede elementer i landsbyen. Store termoruder uden sprosser og plasttagrender er med til at ødelægge helhedsindtrykket af landsbyen. Roskilde Amt skrev i deres udpegning af Kattinge som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø, at Kulturmiljøet Kattinge er sårbart over for nedrivning eller manglende vedligeholdelse af bygninger samt til- og ombygninger, der ikke i stil og materialevalg harmonerer med lokal byggeskik. Plasttagrender og termoruder uden sprosser er ikke et materialevalg, som harmonerer med den lokale byggeskik i Kattinge. Træerne omkring byportene eller bumpene med indkørslen til Kattinge er fjernet på kortet over bevaringsværdige træer eller træer som er vigtige for at markere landsbyen, fordi bumpene er et nyere fænomen, og disse træer derfor ikke er en naturlig markering af landsbyen. Lokalplanen rummer en mulighed for at etablere græsarmering, der hvor bilerne parkerer ved forten. Denne mulighed er noget som er taget med fra det gamle lokalplanforslag fra 1983, og er med for at kunne hindre, at kanten af forten ikke bliver for hullet og mudret. Der er mange meninger om, hvordan en bevarende lokalplan kan påvirke ejendomspriserne. Nogle er af den opfattelse, at det bliver sværere at sælge husene, når der bliver lagt for mange restriktioner ned over husejerne. Andre mener, at en bevarende lokalplan vil kunne forhindre, at en landsby som Kattinge forfalder, og derved vil få en positiv effekt på ejendomspriserne. Mulighederne for etablering af solenergianlæg og udestuer er placeret således, at det ikke får en skæmmende indvirkning på husene omkring forten. Administrationen er klar over, at hele Kattinge og det omkringliggende ejerlav er udpeget som et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø af Roskilde Amt. Men administrationen har under arbejdet med lokalplanen vurderet, at det er landsbykernen omkring forten, der er vigtigst at bevare uden påvirkning af elementer, som virker fremmede for landsbyen. Administrationen har desuden vurderet, at Lejre Kommune er nødt til at give Kattingeborgerne mulighed for udnyttelse af alternative energikilder - velvidende at nogle af solenergianlæggene formentlig vil kunne ses fra det omkringliggende landskab. Naturstyrelsens indsigelse har givet anledning til følgende ændringer: På side 26 i redegørelsesdelen under Fingerplan 2007 tilføjes: Lokalplanen giver i 4.2 mulighed for udnyttelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger til boliger. Denne mulighed skaber en rummelighed for etablering af boliger ekstra boliger i Kattinge landsby.

61 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ændres til: Andre matrikler må ikke udstykkes. Dog vil der på gårdene på matriklerne 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 7a og 8a, Kattinge By kunne indrettes boliger i de overflødiggjorte landbrugsbygninger. På disse gårde kan der indrettes boliger i de overflødiggjorte landsbrugsbygninger, som ligger indenfor gårdenes oprindelige bebyggelsesstruktur jævnfør kortbilag 3. Når en overflødiggjort landbrugsbygning indrettes til bolig er det en forudsætning, at bygningens ydre fremtræden ikke i væsentligt omfang ændrer karakter. Der kan indrettes 1 bolig pr m 2 overflødiggjort landbrugsbygning. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Lokalplan LK 20 for Kattinge Landsby vedtages endeligt med ovenstående ændring af side 26 i redegørelsen og 4.2. Bilag: 1. Fornyet indsigelse fra Jan Nolte Indsigelse fra Kattinge Bygade Indsigelse fra Roskilde Museum 4. Korrespondance med Naturstyrelsen om udnyttelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger 5. Bemærkninger til ny høring fra Holger Vilbøl 13. marts Åbent brev til alle medlemmer af Lejre Kommunalbestyrelse fra Kjeld B. Olsen 7. Forslag til Lokalplan LK 20 for Kattinge til fornyet høring pdf Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Jan Vedel Heine (V) tager forbehold for restriktioner for parkering af køretøjer over 3500 kg. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt.

62 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side Redningsberedskabsaftale i Lejre kommune Sagsnr.: 11/6261 Resumé: Med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. april 2011 om annoncering af redningsberedskabsopgaver i Lejre Kommune har administrationen annonceret opgaven i overensstemmelse med de udbudsretslige regler. Sagsfremstilling: Deadline for annonceringen er den 20. juni Resultatet af annonceringen vil efter den 20. juni 2011 blive behandlet i overensstemmelse med det i annoncen beskrevet. Tilføjet den 22. juni 2011: Direktionen indstillede den 26. april 2011: 1. at samarbejdet med Roskilde Kommune fortsætter og den reviderede redningsberedskabsaftale godkendes, 2. at redningsberedskabsaftalen fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse og 3. at redningsberedskabsaftalen indarbejdes i den planlagte revision af Lejre Kommunes redningsberedskabsplan, som forlægges senere til godkendelse. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26 april 2011: Indstilling tiltrådt, idet redningsberedskabsopgaven med det nyligt forhandlede indhold og udstrækning annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside i overensstemmelse med de udbudsretlige regler. Administrationen annoncerede den 6. juni 2011 i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning redningsberedskabsopgaven på kommunens hjemmeside. Den annoncerede redningsberedskabsaftale var identisk med den foreslåede aftale med Roskilde Brandvæsen med en tilføjet præcisering af begrebet førsteudrykning jf. 2. afsnit i vedlagte bilag 1 Redningsberedskabsaftale i Lejre Kommune, Juni Af materiale fremlagt på hjemmesiden var foruden selve redningsberedskabsaftalen med bilag de vedtagne servicemål for redningsberedskabet i Lejre Kommune, følgebrev (beskrivelse af udbud), skabelon til tilbudsbrev og Tro & Love erklæring. Frist for tilbudsafgivelse var den 20. juni 2011 (10 arbejdsdage). Ved fristens udløb var indkommet et tilbud på løsning af redningsberedskabsopgaven. Tilbuddet var givet af Roskilde Brandvæsen (vedhæftet bilag Tilbudsbrev og Tro & Love erklæring ) og lød på kr. pr. år i aftalens løbetid. Tilbuddet fra Roskilde Brandvæsen er konditionsmæssigt, og kan derfor accepteres. Udtalelser: Beredskabskommissionens udtalelser vedlægges til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer samlet set, at den annoncerede redningsberedskabsaftale er den bedste løsning for Lejre Kommune for nuværende, da den indfrier ønsket om nærhedsprincippet og opfylder det eksisterende serviceniveau samt er mindre omkostningstung. Resultatet af den annoncerede redningsberedskabsaftale eftersendes til Beredskabskommissionsmødet den 21. juni 2011

63 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 61 Økonomi og finansiering: Den samlede besparelse ved indgåelse af den annonceret redningsberedskabsaftale foreligges endvidere til Beredskabskommissionsmødet den 21. juni Ved ændring af aftalen inden årets (2011) udgang forventes en forholdsmæssig afregning af ydelse til samarbejdspartneren i forhold til tidspunktet for ikrafttrædelse af revideret aftale. Tilføjet d. 22. juni 2011: Besparelsen i 2011 vil være forholdsmæssig i forhold til ikrafttrædelse af ny aftale. Såfremt redningsberedskabsaftalen træder i kraft den 1. juli 2011, vil besparelsen i 2011 således være kr. Besparelsen fra 2012 vil være kr. pr. år beregnet ud fra de sparede udgifter til redningsberedskabsaftalen og øgede driftsudgifter til Lejre Brandvæsen. Der henvises til sagen fra 26. april Det anbefales, at besparelserne tilgår kassen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at nuværende redningsberedskabsaftale med Roskilde Brandvæsen opsiges, 2. at der indgås aftale med vindende entreprenør, 3. at redningsberedskabsaftalen fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse, og 4. at redningsberedskabsaftalen indarbejdes i den planlagte revision af alarm systemet. Bilag: Redningsberedskabsaftale i Lejre kommune, juni 2011 med bilag 1,2 og 3.doc.pdf 2. Tilbud på redningsberedskabsaftale og Tro & Love erklæring Tro og love erklæring, I forbindelse med redningsberedskabsaftale i Lejre Kommune, juni pdf Servicemål for Lejre Redningsberedskab.pdf Tilbudsbrev til tilbud afgivelse på redningsberedskabsopgave juni 2011, Lejre kommune.pdf Indkøb af redningsberedskabsopgaver i Lejre kommune og annoncering, juni pdf Beslutning Beredskabskommissionen den : Indstilling anbefales, idet det oplyses, at redningsberedskabsaftalen tilgik Roskilde Brandvæsen, som eneste tilbudsgiver. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud:

64 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 62 Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

65 Bilag: 4.1. TM - omflytning indenfor fagudvalgs budgetrammer Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57526/11

66 Side 1 af 17 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/8721 Udvalget for Teknik og Miljø Beløb udfyldes i hele kr. i 2012 priser Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Vandløb, vedligeholdelse mv Vandløb, vedligeholdelse mv Materielgården - personalereduktion svarende til ét årsværk Vejvedligeholdelse - nedsat serviceniveau Vejvedligeholdelse - merudgift til vejafvandingsbidrag Vintervedligeholdelse - tilbageføring af del af rammebesparelse fra Agenda ?? Lokalplansarbejde (ny bevilling) Ejendomsvedligeholdelse Energistyring og -Mærkning Gebyrer Kontrol af omplaceringer - skal give nul -6-6 Lønsumsændring

67 Side 2 af 17 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/8721 Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt omplaceringsbeskrivelse Indsæt flere celler efter behov

68 Side 3 af 17 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/ fyldes i hele kr

69 Udvalget for Teknik & Miljø Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Udvalget for Teknik & Miljø vedtog den 3. november 2010 at reducere antalle af badestationer i kommun udgifter til badevandsanalyser og informationstavler, og efter udarbejdelse af badevandsprofiler i 2010 og kr. omplaceres til andre formål. Udvalget for Teknik & Miljø Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: I det administrative budget 2012 er der afsat ca kr. til analyser, konsulentbistand mv. ved jordfo gennemført områdeklassificering i 2011 forventes et budget på kr. at være tilstrækkeligt til dette kr. kan omplaceres til andre formål.

70 I det administrative budget 2012 er der afsat ca kr. til analyser, konsulentbistand mv. ved jordfo gennemført områdeklassificering i 2011 forventes et budget på kr. at være tilstrækkeligt til dette kr. kan omplaceres til andre formål.

71 Vandløb, vedligeholdelse mv af badestationer i kommunen. Herved spares badevandsprofiler i 2010 og 2011, kan ca Vandløb, vedligeholdelse mv ulentbistand mv. ved jordforureningssager. Efter være tilstrækkeligt til dette formål, hvorfor

72 ulentbistand mv. ved jordforureningssager. Efter være tilstrækkeligt til dette formål, hvorfor

73 Side 8 af 17 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 Udvalget for Teknik & Miljø Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Materielgården Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudgift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Der foreslås en personalereduktion svarende til ét årsværk. Personalreduktionen vil medfører et lidt lavere serviceniveau på renholdelse af såvel grønne arealer som på vejvedligeholdelse, og primært i sommerhalvåret, men hvor en del af mindreudgiften dog også forventes indhentet ved fortsat driftsoptimering i Vej & Park. Personalereduktionen kan ske ved naturlig afgang. Udvalget for Teknik & Miljø Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Vejvedligeholdelse Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift

74 Side 9 af 17 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Der foreslås et nedsat serviceniveau på vejvedligeholdelse, og primært på vedligeholdelsesarbejder som har mindre eller ingen indflydelse på trafiksikkerheden. Der er her bl.a. tale om borgeres ønsker om udskiftning af udstyr såsom, skilte, autoværn, fodhegn og som mere eller mindre ønskes udskiftet af æstetiske årsager. Udvalget for Teknik & Miljø Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Vejvedligeholdelse Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudgift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Lejre Forsyning A/S har i maj 2011 meddelt, at de forventer at foretage anlægsinvesteringer i perioden på kr. 25 mio. årligt. Der er tale om en stigning i forhold til de forudgående år. Lejre Forsyning A/S opkræver Lejre Kommune for vejafvandingsbidrag svarende til 8% af deres faktiske anlægsudgifter i.h.t. gældende betalingsregler. Som følge af Lejre Forsynings A/S øgede anlægsinvesteringer stiger Lejre Kommunes udgifter til betaling af afledning af regnvand fra kommunale veje tilsvarende.

75 Side 10 af 17 Fagudvalgets Lejre Forsyning budgetramme A/S har - omplaceringer i maj meddelt, at de forventer at foretage anlægsinvesteringer i perioden på kr. Beskrivelse 25 mio. af årligt. omplaceringer Der er tale om en stigning i forhold til de forudgående år. Lejre Forsyning A/S opkræver Lejre Kommune for vejafvandingsbidrag Sagsnr. 10/8721 svarende til 8% af deres faktiske anlægsudgifter i.h.t. gældende betalingsregler. Som følge af Lejre Forsynings A/S øgede anlægsinvesteringer stiger Lejre Kommunes udgifter til betaling af afledning af regnvand fra kommunale veje tilsvarende. Udvalget for Teknik & Miljø Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Vintervedligeholdelse Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 blev der besluttet en rammebesparelse på kr årligt fra og med Det har ikke været muligt at udmønte hele rammebesparelse på kr Kr er udmøntet, hvormed der udestår udmøntning af kr , hvilket beløb umiddelbart ikke kan udmøntes på grund af kontraktlige bindinger. Se evt. UTM sag nr. 10/26173, som behandlet den 12. januar 2011.

76 Udvalget for Teknik & Miljø Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: I det administrative budget 2012 er der afsat ca kr. til Agenda 21. Det afsatte beløb er gennem d budgetlægninger reduceret betydeligt, og alligevel er de afsatte beløb kun i beskedent omfang blevet an fokus og indsats i de senere år har flyttet sig fra det traditionelle Agenda 21 arbejde for bæredygtig udvik generel klimaindsats. I konsekvens heraf foreslås beløbet omplaceret til andre formål. Udvalget for Teknik & Miljø Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: I forbindelse med lokalplanarbejde, div. sektorplanarbejder mv. er der jævnligt behov for midler til konsul undersøgelser mv. Der er ikke i budgettet afsat midler til sådanne formål, hvorfor der foreslås omplacere formål.

77 formål. Udvalget for Teknik & Miljø Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Udvalget for Teknik & Miljø efterlyste på sit møde den 11. maj 2011 en beregning af konsekvenserne af for byggesagsbehandling til et niveau svarende til landsgennemsnittet. Administrationen har i notat af de udarbejdet forslag til byggesagsgebyrer svarende til niveauet for landsgennemsnittet. I 2010 var gebyrpr kr. I det administrative budget 2012 er det forventede gebyrprovenu ca kr. Med udgangspunkt i byggesager i 2010 forventes med de nedsatte takster et gebyrprovenu for 2012 på ca kr. sva på ca kr. i forhold til det administrative budget 2012.

78 Agenda t afsatte beløb er gennem de seneste års eskedent omfang blevet anvendt. Dette skyldes, at rbejde for bæredygtig udvikling over til en mere e formål. 4.??.?? Lokalplanarbejde mv t behov for midler til konsulentbistand, analyser, rfor der foreslås omplaceret kr. til dette

79 4.07 Gebyrer ning af konsekvenserne af at nedsætte gebyrerne istrationen har i notat af den 23. maj 2012 snittet. I 2010 var gebyrprovenuet ca kr. Med udgangspunkt i de behandlede 12 på ca kr. svarende til en merindtægt

80

81 Udvalget for Teknik & Miljø Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Bevillingen dækker alle faste udgifter, der understøtter administrationen i at kunne arbejde med ejendomsv Forbruget på bevillingen kan deles op i faste og variable udgifter. De variable udgifter består af forventlige, udgifter og en mindre pulje til akut ejendomsvedligeholdelse, herunder skader. Det estimerede beløb til ak ejendomsvedligeholdelse kan udspares, men medfører dog, at der skal afsættes en tilsvarende 'akut-pulje anlægsbevillingen 'Pulje til forebyggende ejendomsvedligeholdelse'. Konsekvenserne er, at efterslæbet på ejendomsvedligeholdelsen forstørres. Udvalget for Teknik & Miljø Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Bevillingen er den eneste mulighed for at gennemføre aktiviteter på energiområdet. Aktiviteterne kan ikke l Udgifterne fordeler sig på faste og variable udgifter. De variable dækker aktiviteter såsom energikampagne energispareartikler m.v..

82 Ejendomsvedligeholdelse unne arbejde med ejendomsvedligeholdelse. udgifter består af forventlige, men ikke kendte r. Det estimerede beløb til akut tes en tilsvarende 'akut-pulje' fra enserne er, at efterslæbet på Energistyring og -mærkning rådet. Aktiviteterne kan ikke lånefinansieres. iteter såsom energikampagner, indkøb af

83 Bilag: 4.2. Klimaindsatsen - Økonomiske udfordringer i budget Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57516/11

84 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Teknik & Miljø E Dato: 31. maj 2011 J.nr.: Klimaindsatsen Økonomiske udfordringer i budget Ved Kommunal bestyrelsesmødet d. 26. april 2011 blev det Kommisorium for organisering af klimaindsatsen godkendt samt at der skal ansættes en klimakoordinater fra budget 2012, finansieret af omplacering af konto 6 midler. Det vurderes, at gennemførsel af klimaplan og organisering af klimaindsats som beskrevet inkl. ansættelse af klimakoordinator vil beløbe sig til ca kr. årligt. Heri er indregnet kr. til ansættelse af klimakoordinator og kr. til afholdelse temadage, kurser, mindre aktiviteter/projekter og brug af eksterne konsulenter/foredragsholdere. Det anbefales, at bevillingen til en fuldtidsansat Klimakoordinator findes ved en omprioritering af konto 6 og at finansieringen indregnes i 2012, således at klimakoordinatorfunktion først kan oprettes fra og med Midler herudover - fx til større projekter - ansøges særskilt eller forsøges finansieret eksternt (puljemidler mv.). Yderligere projekter forventes i høj grad at kunne delvis finansieres af interne ressourcer og eksterne projektmidler fra diverse fonde, EU mv. En væsentlig del af klimakoordinatorens arbejde vil bestå i at virke som katalysator og facilitator for en frivillig indsats hos borgere og erhvervsliv og skabe kontakter og synergi mellem lokale aktører. Med det udgangspunkt vurderes værdien af indsatsen at blive flere gange større - på grund af de nye netværk der skabes. Netværk, der kan adresseres senere og danne grobund for udvikling også indenfor eksempelvis erhverv og turisme.

85 Bilag: 4.3. Præcisering af udgifter til movia Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57500/11

86 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: 30. maj 2011 J.nr.: 11/5947 Præcisering af udgifter til Movia - Maj 2011 (efter offentliggørelse af Movia Regnskab 2010) Udgifter til Movia figurerer forskellige steder i Lejre Kommunes budget. Skemaet nedenfor viser en oversigt over Kommunens udgifter til Movia dels for det vedtagne 2. behandlingsbudget for 2011, og dels de poster der forventes at indgå i det teknisk administrative budget I noter er sammenhængen nøjere beskrevet. Post Udvalg Basisbudget note mio. kr. mio. kr. 1 Efterregulering for 2010 TM -2,9 1 Efterregulering for 2010 SSÆ/BU 0,6 (estimat) 1 Efterregulering for 2009 TM 3,4 Movia budget 2 Afdrag på HUR-lån TM 0,1 0,1 3 Flextur - Åben ordning TM 0,1 0,1 4 Flextrafik - handicapkørsel SSÆ 0,9 0,9 5 Flextrafik - SSÆ/BU 3,3 2,4 kommunalkørsel (lægekørsel m.m.) 6 Flextrafik - rute BU 0,1 0,1 7 Rejsekortlån TM 0,5 8 Rutebusser og telebusser TM 27,3 24,8 Movia budget ialt 32,3 28,4 Udgifter til Movia i alt 30 31,8 9 Udgifter til kommunikation m.m. TM 0,2 0,2 Samlede udgifter TM 25,3 28,6 Samlede udgifter BU/SSÆ 4,9 3,4

87 Note 1: Efterregulering for 2009/10 Efterreguleringen for 2009 var 3,4 mio. kr. I Regnskab 2010 har Lejre Kommune i 2010 betalt ca. 2,3 mio. kr. for meget til Movia. For rutebusserne er der betalt ca. 2,9 mio. kr. for meget, men til gengæld er der betalt 0,6 mio.kr. for lidt i acconto til de kommunale ordninger (lægekørsel m.m.). Efterreguleringen for 2009 blev dækket af budgettet for kollektiv trafik under Udvalget for Teknik & Miljø Note 2: Afdrag på HUR-lån Movia har overtaget en gammel gæld fra HUR, som forholdsmæssigt er fordelt på kommunerne. Beløbet er med under kollektiv trafik i Lejre Kommunes budget under Udvalget for Teknik & Miljø. Note 3: Flextur - åben ordning Det åbne tilbud i Flextrafik - nu kaldet Flextur - giver mulighed for at borgere kan transporteres i kommunen til en fastsat takst (ca. halv taxatakst). Evt. underskud på denne ordning dækkes af kommunen. Beløbet er med i budget for kollektiv trafik under Udvalget for Teknik & Miljø. Note 4: Flextrafik - Handicapkørsel Den lovpligtige handicapordning er en del af Flextrafik. Udgifter til handicapkørsel er omfattet af budgettet under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Note 5: Flextrafik - kommunalkørsel (lægekørsel m.m.) Siden 1. marts 2009 er den behovsstyrede kommunale kørsel, der tidligere er blevet kørt i taxa, kørt med Flextrafik. Det er hovedsageligt den lovpligtige befordring af borgere til læge, speciallæge, bandagist, træning m.m. med også kørsel af enkelte børn til (special) skole. Disse udgifter er placeret på mange konti og omfattet af budgettet under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og budgettet under Udvalget for Børn & Ungdom Note 6: Flextrafik - rute En del af børn til specialtilbud bliver kørt i ordningen Flextrafik - rute. Børnene har tidligere været kørt enten i taxi eller i Flextrafik - kommunalkørsel. Det er derfor ikke en ny udgiftspost. Den er dækket af budgettet for Børn & Ungdom. Note 7: Rejsekortlån Fra 2012 skal Lejre Kommune betale ydelser til rejsekortlån. Fra 1. april 2011 indføres rejsekortet i Vestsjælland. Det vil først ske i 2012 i Lejre Kommune. Note 8: Kommunikation m.m. I budget 2011 er afsat kr./år til kommunikation, der skal hjælpe med at fastholde de eksisterende og få nye kunder til den kollektive trafik i Lejre Kommune. Side 2 af 2

88 Bilag: 4.4. KF - Besparelser Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 58103/11

89 Side 1 af 3 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/8721 Udvalget for Kultur & Fritid Beløb udfyldes i hele kr. i 2012 priser Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Udfyldes i hele kr Folkebibliotek (jfr notat) Fritidsfaciliteter Rammeaftale og gensidighedsaftale Indkøbsbesparelse Lønsumsændring Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt omplaceringsbeskrivelse Indsæt flere celler efter behov

90 Side 2 af 3 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 "Skriv udvalgsnavn" - Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen:

91 Side 3 af 3 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 "Skriv udvalgsnavn" - Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2012 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen:

92 Bilag: 4.5. KF - Notat vedr. besparelser og omplaceringer Udvalget for Kultur og Fritid..doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 58091/11

93 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Vedr. besparelser og omplaceringer Udvalget for Kultur og Fritid. E Børn Unge & Kultur Besparelser: Dato: 31. maj 2011 Jf. besparelsesforslaget vedr. Udvalget for Kultur og Fritid fremgår at den samlede besparelse fra 2012 udgør kr. Administrationen foreslår, at besparelsen finansieres således: Fritidsfacilitetsområdet med kr. Besparelsesramme i forbindelse med udmøntningen af ny biblioteksplan og fusion af bibliotek og lokalarkiver jf. oplæg til ny ledelse og organisation kr. Konsekvens. Vedr. fritidsfacilitetsområdet vil der ske en justering af vedligeholdelsen af idrætsfaciliteter. Vedr. Bibliotek / lokalarkiv vil besparelsen formentlig blive udmøntet på løn. Forslaget kommenteres af Biblioteksleder og lokaludvalg. Omplaceringer inden for udvalgets ramme. Resumé: Hvalsø Kulturhus har et driftsbudget pr. kr ,- i 2011-tal. tet er fastsat ud fra estimerede omkostninger før ibrugtagning af Hvalsø Kulturhus. Dette beløb har vist sig at være utilstrækkeligt til driften af Hvalsø Kulturhus, og administrationen søger derfor om overførsel af midler. Sagsfremstilling:

94 Hvalsø Kulturhus blev bygget i med åbning d. 25/ I budgetlægning efterår 2003, blev der foreslået afledt drift til det kommende kulturhus i Hvalsø med virkning fra budgetår Der blev foreslået kr ,- afsat til 2005 samt kr ,- til 2006 og kr. 480,000,- til tet blev foreslået ud fra estimeret driftsomkostning. Det reelle budget for Hvalsø Kulturhus er i 2011 på kr ,- Hvalsø Kulturhus har nu været i drift i godt 3 år. Det giver mulighed for at afdække omfanget af kulturhusets reelle driftsomkostninger. De faste driftsudgifter fordelte sig således i hele tusinder i 2010: Tilskud til Foreningen Hvalsø kr Kulturhus Løn, pedel kr Løn, sekretær kr Bil kr Elevatorservice kr Måtteservice kr Vinduespolering kr Varme kr El kr Vand kr Vandafledning kr Derudover estimeres en udgift til øvrige drifstomkostninger på kr ,- Ialt en samlet udgift på kr ,- hvoraf kr ,- udgør energiudgift. Hvalsø Kulturhus har derfor et behov for tilførsel af midler til budgettet på kr ,- Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Hvalsø Kulturhus har udviklet sig til at danne en vigtig ramme omkring Lejre Kommunes kulturarrangementer, foreningsarrangementer samt arrangementer i direkte kommunalt regi. Administrationen vurderer, at oprindeligt driftsbudget til Hvalsø Kulturhus er utilstrækkeligt, og at tilførsel af midler er nødvendigt. Administrationen vurderer, at omtalte udgiftsgrundlag ikke kan forventes at blive mindre. Side 2 af 3

95 Økonomi og finansiering: Administrationen forslår en overførsel af kr ,- i forbindelse med fagudvalgenes fra konto for lokaltilskud til Hvalsø Kulturhus budget. Administrationen foreslår følgende omfordeling: Musikskolen kr. Biblioteket kr. Lokaletilskud kr. Udvalgets pulje øvrige kulturelle aktiviteter kr. Administrationen foreslår desuden, at kr ,- ud af Hvalsø Kulturhus samlede budget overføres til den centrale energikonto. Konsekvens. Musikskolen og Bibliotek: Lokaletilskud: Udvalgets pulje øvrige kulturelle aktiviteter Forslaget kommenteres af ledelser og lokaludvalg samt bestyrelse Umiddelbart ingen, da der har været en lille buffer. Der støttes færre kulturelle aktiviteter. Side 3 af 3

96 Bilag: 4.6. Omplaceringer B xls Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41938/11

97 Bevilling Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) ØKONOMIUDVALG UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE tilretninger ialt

98 Bevilling Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) ØKONOMIUDVALG I alt Rammebesparelse og Gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelsen Fra 3 til 2 rådhuse Besparelsesinitiativer Indkøbsbesparelse: Ophævelse af skoleleasingprojekt Indkøbsbesparelse: IT udbud af tele og data kommunikation Indkøbsbesparelse: Årlig vedligehold IT (centralt hardware) som følge af udskiftning Indkøbsbesparelse: Stillingsannoncer Indkøbsbesparelse: Pulje til attraktiv arbejdsplads Udmøntes nye centre Fra 3 til 2 rådhuse Omplaceringer finansieres af besparelse som udmøntes på nye centre Udlejningsejendomme Klimamedarbejder besluttet KB jf. sagsnr.10/ Uudmøntet effektivisering jf. Økonomiaftalen Andet Ophævelse af skoleleasingprojekt

99 Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID I alt Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Besparelsesinitiativer Folkebiblioteket Fritidsfaciliteter Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Direktionens forslag kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at reducere udgifterne til Musikskolen, Biblioteket, lokaletilskud og kulturelle aktiviteter. Udvalget for Kultur & Fritid anmoder om en nærmere analyse af budgettet til driften af Kulturhuset med henblik på reduktion af det fremlagte driftsbudget. Herunder ønskes mulighederne for at opdele driftsudgifterne i forhold til bibliotek, musikskole, arkiv og kulturhus undersøgt Juni 2011

100 Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM I alt Rammebesparelser og besparelser som følge af Gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelser Besparelsesinitiver 7/12 af rammebesparelsen udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum /12 af rammebesparelsen udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum Tilbud til børn og unge, udmøntes efter KLK analyse og undersøgelse af demografitilpasning Ungdomsskolen / Tandplejen Besparelse dagplejen Pulje daginstitutionsområdet ifm. gennemførelse af dagtilbudsplanen Note: Dette er en ny beregning som er gennemført pga. regnefejl på kr ved udvalgets budgetbehandling Juni 2011

101 Bevilling Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den Skoleområdet: 7/12 af rammebesparelsen svarende til 1,8 mill. kr. udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum. Tilbud til Børn og Unge: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes efter nærmere analyse pba. KLK rapporten samt undersøgelser omkring demografi tilpasning som følge af det faldende børnetal. Udenfor folkeskolen: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes på tandplejen og ungdomsskolen efter lønsum. Dagtilbud: Den samlede rammebesparelse på 1,8 mill kr. udmøntes ved; en besparelse på dagplejen på kr. en rammebesparelse på 1,0 mill. kr. udmøntet som en samlet pulje på daginstitutionsområdet i forbindelse med gennemførsel af dagtilbudsplanen Børn og Ungdom: Udvalgets resterende rammebesparelse på kr. udmøntes efter en samlet vurdering af udvalgets bevillingsområde.

102 Bevilling Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ I alt Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Besparelsesinitiativer Vandløb, vedligeholdelse mv Vandløb, vedligeholdelse mv Ejendomsvedligeholdelse Energistyring og -Mærkning Gebyrer Omplaceringer Materielgården - personalereduktion svarende til ét årsværk Vejvedligeholdelse - nedsat serviceniveau Vejvedligeholdelse - merudgift til vejafvandingsbidrag Vintervedligeholdelse - tilbageføring af del af rammebesparelse fra Agenda 21 (nedlægges) ?? Lokalplansarbejde (ny bevilling) Vandløb, vedligeholdelse mv

103 Bevilling Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, - at byggesagsgebyr nedsættes jf. notat af 23. maj at de foreslåede omflytninger indenfor fagudvalgets budgetramme jf. notat. - at provenuet vedr. ændret udgift til Movia behandles udenfor rammen til Udvalget for Teknik og Miljø. - at bevilling til Klimaindsatsen søges prioriteret i den kommende budgetproces.

104 Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED I alt Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Besparelsesinitiativer 5.01 Ungdomsvejl. og særlig tilrett.udd ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den Indstillingerne anbefales Juni 2011

105 Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE I alt Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Besparelsesinitiativer Madservice Frit valg rengøring hver 3. uge Taksten ( 83) for børneydelser kan overføres direkte til børn og unge fra visitationen Ældredrift - fælles Sygepleje Aktivitet og Samvær Aktivitetscentre Socialpsykiatrisk Center Solvang Bramsnæsvig Bofællesskaberne Omplaceringer Aktivitetscentre flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget Aktivitetscentre flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget Bofællesskaberne flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget Bofællesskaberne flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget Hjælpemidler og Tilskud m.v Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. Juni 2011

106 Bevilling Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres kr. i tillægsbevilling til hjælpemidler = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = kr. linie 24 rammereduktion Solvang = kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr., at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales.

107 Bilag: 4.7. NOTAT byggesagsgebyrer 2012 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59747/11

108 NOTAT Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks Kirke Hyllinge T F H Anja Munch Harbo Byg & Plan D E Byggesagsgebyrer Dato: 23. maj 2011 J.nr.: Administrationen er af Udvalget for Teknik og Miljø blevet bedt om at udarbejde forslag til gebyrtakster for byggesagsbehandlingen i I forslaget er administrationen blevet bedt om at komme med forslag til hvorledes Lejre Kommunes takster for byggesagsgebyrer kan komme med niveau med landsgennemsnittet for byggesagsgebyrer, samt beregne de økonomiske konsekvenser ved at tilpasse gebyrerne. Lovhjemmel: Hjemlen til at opkræve gebyrer for byggesagsbehandling er fastsat i byggelovens 28 stk. 1. De nærmere retningslinjer er angivet i Bygningsreglement BR10. Det er Kommunalbestyrelsen der beslutter om der skal opkræves gebyrer, og hvordan gebyrerne skal beregnes, ud fra den i Bygningsreglementet angivne struktur (sagsopdeling). I beregningen kan alene indgå udgifter, der direkte, indirekte eller komplementært vedrører området. Det vil sige at ud over lønudgifter kan medregnes udgifter til f.eks. IT, lokaler, fælles administration (lønkontor, betjentfunktion, post, omstilling mm.), nødvendig faglig litteratur, uddannelse. De nævnte udgifter kræver en mere specialiseret økonomimedarbejder til at beregne disse udgifter fordelt på byggesagsområdet. Der er lønudgifter på ca. 2,4 mio. for byggesagsområdet. I 2010 har der været indtægter på knap i form af gebyrer på byggesager. Lejre Kommune opkræver derfor ikke flere gebyrer end tilladt af BR10.

109 Gebyrsammenligning, Erhvervs- og byggestyrelsen har samlet alle taksterne for landets kommuner. I 5 af landets kommuner opkræves byggesagsgebyret som time takster eller som en promilleandel af byggesummen. Disse kommuner er ikke med i sammenligningen. Erhvervs- og byggestyrelsen har udvalgt 5 konkrete byggearbejder til sammenligning. Der er beregnet gebyrets størrelse ved den konkrete sag. Ved sammenligning med landsgennemsnittet ser Lejre Kommune således ud: Gebyr/ kr. Garage, 20 m² Enfamiliehus, 150 m² Landbrugsbygning, 2000 m² Fabriksbygning, 5000 m² Etagebolig, 3000 m² Landsgennemsnit Lejre Kommune Om regnet til gebyrtakster ses følgende forskelle i takster: Takst 2011 Garage Enfamiliehus Landbrugsbygning Fabriksbygning Etagebolig Landsgennemsnit 1405 kr./sag 5301 kr./sag 24 kr./ m² 27 kr./ m² 38 kr./m² Lejre Kommune 1106 kr./sag 7541 kr./sag 65 kr./m² 101 kr./m² 101 kr./m² Ud fra ovenstående ses det at Lejre Kommune på anmeldelsessagerne, som f.eks. garager ligger under landsgennemsnittet, hvorimod Lejre Kommune ligger over landsgennemsnittet på de øvrige sager. Forskellen er dog størst på erhvervsbyggeriet. EBST har ikke udført sammenligning af taksterne på tilbygninger til enfamiliehuse. Normalt vil denne takst ligge på 50-60% af taksten for et enfamiliehus. Denne forudsætning anvendes fremadrettet i dette notat. I bygningsreglement BR10 er der en overordnet struktur, som kommunerne skal opdele deres takster i. Takster kan enten være et fast gebyr for en sagstype, et gebyr afregnet på bygningens/ byggesagens areal, afregnet på rumfang, eller på medgået tid til sagsbehandlingen. Administrationen vurderer at det vil være hensigtsmæssigt at fortsætte med faste gebyrer for sager vedr. enfamiliehuse og sommerhuse. Ressourcemæssigt for Lejre Kommune vil en tilbygning eller et enfamiliehus kræve den samme sagsbehandling, uanset om der er forskel i det byggede areal. For erhvervs- og etageboligbyggeri har der i de 1½ år taksterne er blevet anvendt vist sig enkelte uhensigtsmæssigheder med en takststruktur primært med m² priser. De store byggesager ( over 500 m²) vil typisk betale en forholdsvis for høj takst for de sidste m² der byggesagsbehandles. Administrationen foreslår derfor Side 2 af 5

110 at gebyrerne for erhvervsbyggesager fremover opkræves med en grundtakst der dækker de administrative omkostninger som sagsoprettelse, BBR registrering, ibrugtagningstilladelse etc., samt at der oveni denne sættes en væsentlig lavere m² takst end i dag. m² taksten kan gradueres for større byggerier, så der opnås en lavere gebyrtakst på de sidste m². De nuværende takster i Lejre Kommune ser således ud: Byggesagsgebyrer 2011 Simple konstruktioner (anmeldelsessager) Tilladelsessager ved enfamiliehuse m.m. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Andre faste konstruktioner Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Anmeldelser af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lignende). F.eks. garager, carporte og udhuse under 50 m². Nedrivningstilladelse Anmeldelser af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme. Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse. Oprettelse af nye beboelsesenheder. Også selv om oprettelsen sker i eksisterende bygninger. Tilbygninger og andre byggearbejder, der kræver byggetilladelse ved enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse (herunder udestuer). Garager og carporte over 50 m² er omfattet af denne kategori.. Erhvervsbyggeri af begrænset kompleksitet, herunder landbrugsbyggeri. Begrænset kompleksitet jf. BR10, kap ). Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri. kr ,- per bygning kr ,- per sag kr ,- per bygning kr ,- per ny boligenhed kr ,- per bygning kr. 65,00 per m². Minimum kr ,- kr ,- per sag kr. 101,- per m². Minimum kr ,- Økonomi Side 3 af 5

111 For 2012 foreslår administrationen at gebyrerne sammensættes således: Byggesagsgebyrer 2012 Simple konstruktioner (anmeldelsessager) Tilladelsessager ved enfamiliehuse m.m. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Andre faste konstruktioner Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Anmeldelser af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lignende). F.eks. garager, carporte og udhuse under 50 m². Nedrivningstilladelse Anmeldelser af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme. Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse. Oprettelse af nye beboelsesenheder. Også selv om oprettelsen sker i eksisterende bygninger. Tilbygninger og andre byggearbejder, der kræver byggetilladelse ved enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse (herunder udestuer). Garager og carporte over 50 m² er omfattet af denne kategori.. Erhvervsbyggeri af begrænset kompleksitet, herunder landbrugsbyggeri. Begrænset kompleksitet jf. BR10, kap ). Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning, legepladser og tekniske anlæg Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri. kr ,- per bygning kr. 750,- per sag kr ,- per bygning kr ,- per ny boligenhed kr ,- per bygning kr. 25 per m². Minimum kr ,- For arealover 1000 m² betales kr.15,- pr. m² kr ,- pr. sag kr. 35,- pr. m². Minimum kr ,- For arealover 1000 m² betales kr. 20,- pr. m² Det er administrationens vurdering at specielt anmeldelsestaksten ikke bør hæves, idet gebyret her udgør en voldsom andel i forhold til byggeriets pris. Der kan idag købes carporte til kr. og med et anmeldelsesgebyr der overstiger dette vil Lejre Kommune næppe fremme ønsket om at lovliggøre forholdet. Minimumsgebyret for erhvervs- og etagebyggeri er sat højere end for andet Side 4 af 5

112 byggeri, idet der ofte efter byggetilladelsen er udstedt er ændringer til projektet der skal behandles, og byggesagen skal afsluttes med udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Sammenlignet med landsgennemsnitstal vil gebyret på udvalgte byggesager se således ud: Gebyr/ kr. Garage, 20 m² Enfamiliehus, 150 m² Landbrugsbygning, 2000 m² Fabriksbygning, 5000 m² Etagebolig, 3000 m² Landsgennemsnit Lejre Kommune Forslag til nye takster Med de foreslåede takster vil der være en anslået indtægt på ca ,- Side 5 af 5

113 Bilag: 4.8. Ældrerådets budget Lovforslag - L177 - om ændring af lov om social service - vedtaget 7. juni Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61419/11

114 Til lovforslag nr. L 177 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl. ) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 550 af 26. maj 2010 og senest ved lov nr. 552 af 26. maj 2010, og som ændres ved 1 i det af Folketinget den 4. juni 2010 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven. (Barnets Reform), foretages følgende ændringer: 1. I 14 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Private tilbud efter 66, nr. 4, og 101 og 107 kan kun registreres i Tilbudsportalen, hvis den stedlige kommunalbestyrelse har truffet afgørelse om optagelse af tilbuddet som generelt egnet. Har en anden kommunalbestyrelse eller et regionsråd indgået en generel aftale om anvendelse af samtlige pladser i tilbuddet, træffes afgørelse efter 1. pkt. dog af denne kommunalbestyrelse eller dette regionsråd.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og I 14, stk. 3, 3. pkt., der bliver stk. 4, 3. pkt., udgår»og bruger- og pårørenderåd«. 3. I 14, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., indsættes efter»nærmere regler om Tilbudsportalen, herunder«:»om afgørelse om optagelse efter stk. 3 og« ophæves , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens sagsbehandling.«6. I 52, stk. 3, nr. 4, udgår»eller 144«. 7. Efter 79 indsættes før overskriften»husvilde«:» 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov. Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg. Stk. 4. Socialministeren kan i samarbejde med indenrigsog sundhedsministeren fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-3, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger.«8. 89, stk. 1, affattes således:»i forbindelse med afgørelsen efter dette kapitel skal ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilken hjælp der er bevilget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende justeringer i hjælpen undlade at fremsende en ny skriftlig oplysning herom til borgeren.«9. 89, stk. 2 og 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk I 101, stk. 4 og 5, udgår»godkendt« ophæves. 12. I 148 a, stk. 1, indsættes efter»og økonomi«:», herunder om grundlaget for afgørelsen efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består«. Socialmin., j.nr AX012493

115 2 13. I 148 a indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Socialministeren fastsætter nærmere regler om tilsyn med private opholdssteder efter 66, nr. 4, private behandlingstilbud efter 101 og private botilbud efter 107.«14. I 151, stk. 2, 1. pkt., og 151 a, stk. 2, 1. pkt., udgår»ét anmeldt og« , stk. 3-5, ophæves a, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Som led i hvert tilsynsbesøg skal kommunalbestyrelsen sikre, at den service, der generelt leveres i friplejeboligbebyggelsen, er i overensstemmelse med friplejeboligleverandørens certifikation.«17. I 161, stk. 3, indsættes efter»til madserviceordninger«:»og til midlertidig hjælp efter 83, stk. 1« , stk. 2, ophæves. 2 I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009, som ændret ved 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, 1 i lov nr. 316 af 28. april 2009, 1 i lov nr. 429 af 28. april 2010, 1 i lov nr. 550 af 26. maj 2010 og 5 i lov nr. 571 af 31. maj 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 12 c indsættes efter»til brug for tilrettelæggelsen af omsorgsopgaver m.v. efter«:» 79 a og«, og», lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.«udgår. 2. I 30, stk. 1, 1. pkt., ændres»etableres et ældreråd«til:»etableres mindst ét ældreråd« , stk. 2 og 3, affattes således:»stk. 2. Ældrerådet består af mindst 5 medlemmer, og for hvert medlem kan vælges en stedfortræder. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til ældreråd. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.«4. 31 affattes således:» 31. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer. Stk. 4. Et medlem af rådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk. 3.«5. 32 affattes således:» 32. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes. Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til ældrerådet. Stk. 3. Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan kommunalbestyrelsen i samråd med det siddende ældreråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.«6. 33 affattes således:» 33. Socialministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen give dispensation fra reglerne i «7. Overskriften før 34 ophæves, og ophæves. 3 I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 538 af 17. juni 2008 og senest ved lov nr. 534 af 26. maj 2010, foretages følgende ændring: , stk. 3, 2. pkt., ophæves. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli , stk. 3, 14, stk. 4, der bliver stk. 5, 52, stk. 3, nr. 4, 101, stk. 4 og 5, og 148 a, stk. 1 og 5, i lov om social service som affattet eller ændret ved denne lovs 1, nr. 1, 3, 6, 10, 12 og 13, samt ophævelsen af 144 i lov om social service, jf. denne lovs 1, nr. 11, træder dog først i kraft den 1. januar Stk , stk. 3, i lov om social service som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, finder ikke anvendelse på private tilbud, der den 1. januar 2011 er godkendt efter 144 i lov om social service. Stk. 3. Alle sager om hjælp efter 83 og 84 i lov om social service, der verserer ved klagerådet efter de hidtil gældende i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og hvori der ikke er afgivet indstilling til kommunalbestyrelsen senest den 30. juni 2010, tilbagesendes til kommunalbestyrelsen. Stk. 4. Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 10. september 2009, ophæves.

116 3 Folketinget, den 4. juni 2010 HELGE ADAM MØLLER / Jens Vibjerg

117 Bilag: 4.9. Ældrerådets budget 2012 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61420/11

118 ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE BUDGET 2012 Antal Indtægter Udgifter Lejre Kommune Ældrerådets drift ,00 Kontingenter: Danske Ældreråd Kontingent 3.000,00 Regionsældrerådet Kontingent 1.000,00 Mødeudgifter: Vedtægtsbestemte møder Diæter , ,00 Vedtægtsbestemte møder Transport , ,00 Møde med SSÆ Diæter , ,00 Møde med SSÆ Transport 1 500,00 500,00 Danske Ældreråd Danske Ældreråd Årsmøde og ældrepolitisk konference , ,00 Transport , ,00 Diverse kurser og konferencer 5.000,00 Transport 1.500,00 Regionsældrerådet Transport vedr. møder 1.350, , maj 2011 Keld Mortensen

119 Bilag: Udskrift af Ældrerådet budget Mål og Midler Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61422/11

120 :28 Side 1 af 2 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2011 pr Opr. vedt Tillægsbevilling 2011 Omplaceringer 2011 Korr. vedt ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 29 RÅD OG NÆVN 06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn , Drift ÆLDRERÅD , LØN , BUDGET , Lønninger , DIÆTER , Lønninger , AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER PERSONALEUDGIFTER I ØVRIGT Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v. 01 ÆLDRERÅDSVALG Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v. GRAND TOTAL ,

121 :28 Side 2 af 2 Restkorrigeret årsbudget 2011 Forbr. pct , , ,57

122 Bilag: Notat om Udvalget for Børn & Ungdom - ramme 2012 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59755/11

123 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Lene Jensen Direktionen D E Udvalget for Børn og Ungdom - budgetrammen 2012 Dato: 29. maj 2011 J.nr.: Udvalget for Børn og Ungdom har en samlet bevilling på kr Udvalget skal tages stilling til udmøntning af en samlet besparelse på kr På udvalgets område er desuden 2 kendte budgetudfordringer, som skal afklares, således at udvalgets samlede ramme kan fastholdes. 1. Der forventes øgede udgifter vedr. tilskud til privat- og efterskoler på kr. 2 mill. 2. Der er generelt en risiko på området tilbud til børn og unge, idet der er risiko for store enkelt udgifter, som ikke kan forudses. 01 Folkeskolen mv Udmøntes rammebesparelsen med udgangspunkt i lønsum, så vil det for folkeskoleområdet beløbe sig til; kr. Udmøntes gensidighedsaftalen med udgangspunkt i aktivitetsbaserede bevillinger, vil det for folkeskoleområdet beløbe sig til; kr. Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2011 truffet beslutning om, at der fra 1. august 2012 skal være gennemført en nye skolestruktur. Kommunalbestyrelsen har desuden truffet beslutning om, at bevillingerne fra skoleåret 2012/2013 skal udmøntes efter en elevtildelingsmodel. Denne model skal være politisk godkendt inden vedtagelse af budgettet i oktober Beslutningen vil medføre, at der sker omlægning af bevillingerne mellem skolerne, og at der tilføres skoleområdet bevillinger fra øvrige driftsbevillinger, som vedrører de skolebygninger, som ophører som folkeskoler august Det er vurderingen, at der i 2012 vil blive frigjort 4,491 mill. kr. til ændret prioritering inden for folkeskoleområdet. Over 5 år forventes frigjort ca. 40 mill. kr.

124 Administrationen kan anvise forslag til besparelser, som kan udmøntes vedr. skoleåret 2011/2012. Dette kan alene vedrører aktiviteter, som kan ændres uden grundlæggende ændringer af skoleårets planlægning. Administrationen kan anvise forslag til besparelser, som kan udmøntes vedr. skoleåret 2012/2013, idet der vil være mulighed for at foretage væsentlige omprioriteringer. Der kan beregnes besparelse vedr. følgende forslag; Klassesammenlægninger (det er formentlig muligt at lave 2 klassesammenlægninger i de kommende 7. klasser), Nedsættelse af elevernes ugentlige timetal med 1 ugentlig time, Nedsættelse af eleverne timetal til minimumstimetal, Nedsættelse af timetallet til specialundervisning, Afskaffelse af holdtimer, Færre skolefunktionstimer (2-voksen-ordning) f.eks. afskaffelse af ekstratimer ud over 5 timer pr. klasse i børnehaveklasserne, Afskaffelse af SFO-tilbud for elever fra 6. klasse. Der ud over kan peges på nedsættelse af bevillingen til aktivitetsbaserede udgifter. Administrationen vil pba. det forestående arbejde med ny elevtildelingsmodel og implementering af ny skolestruktur, anbefale, at 7/12 af rammebesparelsen - svarende til kr. 1.8 mill. udmøntes som rammebesparelse på de 10 folkeskoler og 5/12 af rammebesparelsen afsættes som en samlet rammebesparelse på kr mill, som udmøntes sammen med Kommunalbestyrelsens beslutning om ny elevtildelingsmodel. 02 Tilbud til børn og unge Udmøntes rammebesparelsen med udgangspunkt i lønsum, så vil det for tilbud til børn og unge beløbe sig til; kr. Udmøntes gensidighedsaftalen med udgangspunkt i aktivitetsbaserede bevillinger, vil det for tilbud til børn og unge beløbe sig til; kr. Administrationen har ikke udarbejdet forslag til udmøntning af rammebesparelsen, idet der afventes forslag og anbefalinger fra KLK-rapporten, som forventes forelagt Kommunalbestyrelsen den 17. juni Undervisning udenfor folkeskolen Udmøntes rammebesparelsen med udgangspunkt i lønsum, så vil det for undervisning udenfor folkeskolen beløbe sig til; kr. Udmøntes indkøbsbesparelsen med udgangspunkt i aktivitetsbaserede bevillinger, vil det for undervisning udenfor folkeskolen beløbe sig til; kr. Bevillingen vedrører ungdomsskolen og tandplejen. Rammebesparelsen kan udmøntes med udgangspunkt i de forholdsmæssige bevillinger. Side 2 af 4

125 Antallet af elever i privat- og efterskoler afregnes med antallet pr. september. Vi har ikke informationer til at regne med andet end det tal, som er opgjort sidste år og de takster, vi kender. Dette giver en forventet udgift, som er 2 mill. kr. større end budgetforslaget. Det er ikke muligt at gennemføre politiske eller administrative beslutninger, som ændrer dette skøn. Skal omkostninger væsentligt ændres, så skal antallet af elever, der forlader folkeskolen reduceres eller der skal ske et skift tilbage fra privat- og efterskolerne. Den relative andel af elever i privat- og efterskoler, er størst for de ældste årgange. Kommunalbestyrelsen, har med beslutningen om ny skolestruktur, anmodes op et oplæg, som skal forbedre "ungeskolerne" - dvs. det skoletilbud der gives til årgang. Det er et af formålene med dette oplæg, at en større andel vil blive i folkeskolen, fordi det opleves om et kvalitativt godt skoletilbud. 04 Forældrebetaling m.v. Rammebesparelsen og gensidighedsaftalen udmøntes som udgangspunkt ikke på dette bevillingsområde, da der hverken er lønsum eller aktivitetsbaserede udgifter. Vi har ikke grundlag for at vurdere, at denne indtægt fra forældrebetalingerne og udgifterne til friplads m.v. beløb bør være et andet. Det er på den anden side heller ikke muligt, at træffes politiske eller administrative beslutninger, som ændrer på den forventede omkostning. 05 Drift Dagtilbud Udmøntes rammebesparelsen med udgangspunkt i lønsum, så vil det for dagtilbud beløbe sig til; kr. Udmøntes gensidighedsaftalen med udgangspunkt i aktivitetsbaserede bevillinger, vil det for dagtilbud beløbe sig til; kr. Administrationen har igangsat arbejdet med udarbejdelse af ny dagtilbudsplan, som forventes færdig med udgangen af Planen vil indeholde forslag til strukturelle ændringer, som kan medføre besparelser på omkostningerne til dagtilbud. Administrationen vil anbefale, at der afsættes en samlet rammebesparelse på kr , som udmøntes i forbindelse med beslutning om ny dagtilbudsplan. Administrationen kan ikke anbefale, at rammebesparelsen udmøntes på de nuværende institutioner efter lønsum, da en række institutioner ikke har et børnetal, som sikrer at der kan opretholdes den nødvendige normering. Skal rammebesparelsen udmøntes på institutioner, bør det ske ved reduktion af det beløb pr. barn, som gives til institutioner, der optager børn ud Side 3 af 4

126 over den fastsatte normering. Administrationen vil ligeledes anbefale, at det undersøges om der i forbindelse med det faldende børnetal sker en tilstrækkelig reduktion i bevillingen til dagplejen. Side 4 af 4

127 Bilag: ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61274/11

128 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 11/8122 Resumé: Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på maj mødet drøftet fagudvalgenes budgetrammer jf. vedtaget budgetproces besluttet i Økonomiudvalget den 25. januar Hvert fagudvalg har haft til opgave, udarbejde et budgetoplæg, hvor udvalgets andel af besparelserne jf. Økonomiudvalgets beslutning om fordeling mellem udvalg den 15. februar 2011 er indeholdt, og hvor udvalget har haft mulighed for at omprioritere indenfor egen budgetramme. Udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre politiske proces om budget Sagsfremstilling: Fagudvalgene har arbejdet med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer, og har effektueret besparelser vedrørende rammebesparelse, besparelse på indkøb og den kommunale andel af Gensidighedsaftalen. Fagudvalgene har udarbejdet et budgetoplæg, som består af en fordeling af udvalgenes rammer på bevillinger, og en beskrivelse af den service og de aktiviteter, der er indeholdt i budgettet på de enkelte bevillinger. Fagudvalgenes budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget den 21. juni 2011 og Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011, så besparelserne kan effektueres med virkning fra den 1. januar Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Det samlede udgiftsniveau er uændret da fagudvalgene har omplaceret indenfor egen ramme og har haft til opgave at holder 0-vækst. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre budgetproces 2. at udmøntningen af besparelser effektueres med virkning fra den 1. januar 2012

129 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 Bilag: 1. Notat om Udvalget for Børn & Ungdom - ramme 2012 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres kr. i tillægsbevilling til hjælpemidler = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = kr. linie 24 rammereduktion Solvang = kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr., at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, - at byggesagsgebyr nedsættes jf. notat af 23. maj at de foreslåede omflytninger indenfor fagudvalgets budgetramme jf. notat.

130 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 - at provenuet vedr. ændret udgift til Movia behandles udenfor rammen til Udvalget for Teknik og Miljø. - at bevilling til Klimaindsatsen søges prioriteret i den kommende budgetproces. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Direktionens forslag kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at reducere udgifterne til Musikskolen, Biblioteket, lokaletilskud og kulturelle aktiviteter. Udvalget for Kultur & Fritid anmoder om en nærmere analyse af budgettet til driften af Kulturhuset med henblik på reduktion af det fremlagte driftsbudget. Herunder ønskes mulighederne for at opdele driftsudgifterne i forhold til bibliotek, musikskole, arkiv og kulturhus undersøgt. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Skoleområdet: 7/12 af rammebesparelsen svarende til 1,8 mill. kr. udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum. Tilbud til Børn og Unge: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes efter nærmere analyse pba. KLK rapporten samt undersøgelser omkring demografi tilpasning som følge af det faldende børnetal. Udenfor folkeskolen: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes på tandplejen og ungdomsskolen efter lønsum. Dagtilbud: Den samlede rammebesparelse på 1,8 mill kr. udmøntes ved; en besparelse på dagplejen på kr. en rammebesparelse på 1,0 mill. kr. udmøntet som en samlet pulje på daginstitutionsområdet i forbindelse med gennemførsel af dagtilbudsplanen Børn og Ungdom: Udvalgets resterende rammebesparelse på kr. udmøntes efter en samlet vurdering af udvalgets bevillingsområde. Afbud: Bjørn Lykke Sørensen (C) Laila Torp Madsen (V) Thomas Stokholm (V)

131 Bilag: Økonomiudvalget - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41957/11

132 2012 Lejre Kommune 2012 Økonomiudvalget

133 2012 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr priser) 2012 overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 X UDVALGET xx SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10

134 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slett Udvalg 1 Bevilling 01 Bevilling 10 Økonomiudvalget Udlejning Udlejningsboliger Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen indeholder kommunens indtægter ved udlejning af ca. 145 boliger og fast driftsudgifter på ejendommene, f.eks. ejendomsskat, renovation, energi samt betaling herfor. Boliger visiteres til ældre, akutboligsøgende og flygtninge. Enkelte erhvervslejemål o.l. er med i bevillingen. Udvalg 1 Bevilling 01 Bevilling 11 Økonomiudvalget Udlejning Ældreboliger Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen indeholder alle drifts indtægter og udgifter vedr. de almene boliger som kommunen ejer. Incl. de boliger der administreres af boligselskaberne. terne godkendes af beboerne og driften skal vise et overskud til betaling af lån samt til henlæggelser. De enkelte afdelinger er økonomisk uafhængige af hinanden. Der er 175 boliger fordelt på 10 afdelinger. Ammershøjparken 50 boliger, Bøgebakken 38 boliger Ebbemosen 6 boliger, Grønnehave 17 boliger, Kløverhuset & Østbo 14 boliger, Nødager 24 boliger, Smedegården 6 boliger, Toftekæret 4 boliger, Ærøvej 12 boliger, Åbanken 4 boliger. Udvalg 1 Bevilling 01 Bevilling 12 Økonomiudvalget Udlejning Støttet boligbyggeri Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen indeholder udgifter til kommunens andel af udgifter til støttet boligbyggeri. Udvalg 1 Bevilling 01 Bevilling 13 Økonomiudvalget Udlejning Forpagtningsafgifter mv. Beskrivelse af serviceniveau: for forpagtninger er baseret på Kommunens 20 forpagtningsaftaler på landbrugsjord. Forpagtningsaftalerne udbydes hvert 5. år og højestbydende overdrages arealet. Der er ingen mindstepris pr. tønder land. Nuværende aftaler er gældende fra 1. oktober 2009 til 30. september Bevillingen indeholder indtægter og udgifter vedr. jord der er forpagtet ud.

135 2012 Lejre Kommune Udvalg 1 Bevilling 02 Bevilling 20 Økonomiudvalget Politisk organisation Vederlag mv. Beskrivelse af serviceniveau: tet omfatter vederlag til: Borgmester, 1 Viceborgmester, 5 Udvalgsformænd, 19 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Udvalgsvederlag, Tillægsvederlag og Pension til afgående borgmestre Udvalg 1 Bevilling 02 Bevilling 21 Økonomiudvalget Politisk organisation Øvrig politisk organisation Beskrivelse af serviceniveau: tet indeholder udgifter til: Kommunalbestyrelsen: herunder Partistøtte, Uddannelse, kurser, møder og seminarer til 25. kommunalbestyrelsesmedlemmer, Forplejning til KB-møder, Telefongodtgørelse til 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer, Mærkedage til borgere (diamant- og krondiamantbryllup) og medarbejdere (50 og 60 års fødselsdage) Kommissioner, råd og nævn: udgifter til Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg, Hegnsynsnævn, Det Lokale BeskæftigelsesRåd, Grønt Råd, Øvrige råd & nævn. Fra 2011 overføres budgetterne til de bevillingsområder, der har aktiviteterne. Udgifter vedr. Huslejenævn og Beboerklagenævn omfatter betaling til Roskilde Kommune iht. aftale. Valg: Folketingsvalg og EU-folkeafstemninger på 10 afstemningssteder (KMD, digitale valgkort, diæter, forplejning m.m.). Udvalg 1 Bevilling 02 Bevilling 22 Økonomiudvalget Politisk organisation Økonomiudvalget Beskrivelse af serviceniveau: Der er afsat til økonomiudvalgets møder og konferencer. Udvalg 1 Bevilling 02 Bevilling 23 Økonomiudvalget Politisk organisation Udvalget for Teknik & Miljø Beskrivelse af serviceniveau: Der er afsat til Udvalget Teknik & Miljøs møder og konferencer. Udvalg 1 Bevilling 02 Bevilling 24 Økonomiudvalget Politisk organisation Udvalget for Kultur & Fritid Beskrivelse af serviceniveau: Der er afsat til Udvalget for Kultur & Fritids møder og konferencer. Udvalg 1 Bevilling 02 Bevilling 25 Økonomiudvalget Politisk organisation Udvalget for Børn & Ungdom

136 2012 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Der er afsat til Udvalget for Børn & Ungdoms møder og konferencer. Udvalg 1 Bevilling 02 Bevilling 26 Økonomiudvalget Politisk organisation Udvalget for Job & Arbejdsmarked Beskrivelse af serviceniveau: Der er afsat til Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds møder og konferencer. Udvalg 1 Bevilling 02 Bevilling 27 Økonomiudvalget Politisk organisation Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Beskrivelse af serviceniveau: Der er afsat til Udvalget for Social, Sundhed & Ældre møder og konferencer. Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 30 Økonomiudvalget Administrativ organisation Personaleudgifter mv. Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen indeholder bl.a. lønmidler, 3-partsmidler og puljer til personalepolitiske initiativer. Lønmidlerne anvendes bl.a. til løn til direktører, elever i rådhusadministrationen og medarbejdere i flex-og skånejob. 3-partsmidlerne er delvis bundet til kompetenceudvikling og lederuddannelse og er tildelt i forbindelse med parternes (regeringen, KL og de faglige organisationer) centrale aftale. Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 31 Økonomiudvalget Administrativ organisation Fælles funktioner Beskrivelse af serviceniveau: På bevillingen afholdes udgifter til forskellige fælles driftsudgifter som vedrører alle tre rådhuse, der er f.eks udgifter til rådhusbiler, kontorartikler, forbrugsafgifter, kontormaskiner og inventar på fælles arealer samt udgifter til møde forplejning som ikke afholdes af direktørrammen og personalefrugtordning. Derudover indeholder bevillingen afholdelse af udgifter til revision af regnskabet, tinglysningsafgifter ved skadeløshedsbreve ifm. pensionister kan optage lån til betaling af deres ejendomsskat samt abonnement hos Falck. Udvalg 1 Økonomiudvalget Bevilling 03 Administrativ organisation Bevilling 32 Fælles administration mv. Beskrivelse af serviceniveau: til Fælles administration mv. består af en række centrale konti, som vedrører områder på tværs af direktørområderne. Kontorhold - herunder a) Porto: Samtlige udgifter til porto / frankering af udgående breve fra de 3 rådhuse. Endvidere udgifter til KMD vedr. masseforsendelser, der printes, kuverteres og senes fra KMD. tet og de afholdte udgifter skal reduceres i takt med øget digitalisering som følge af e2012 og edag 3.

137 2012 Lejre Kommune b) Annoncer: Udgifter til fællesannoncer for Lejre Kommune, fx afholdelse af borgermøder, lukkedage på rådhusene, det vedtagne budget og politisk mødeplan mv. Lejre Kommune indrykker alle annoncer i Midtsjællands Folkeblad. Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. april 2010 om ændringer til offentliggørelse af kommunale oplysninger, skal udgiften til trykte annoncer reduceres til henvisningsannoncer for publicering på c) Fagblade: Udgifter til fælles fagblade Betaling til chefforeninger: I forhold til kontingentopkrævning Konsulentbistand: Ekstern advokatbistand og ekstern konsulentbistand. Planlægning: annoncering af landzonetilladelser og lokalplaner mv. Kontingenter - kommunale sammenslutninger: Primært til KL Hjemmeside: Udgifter vedr. kommunens til hjemmeside og intranet Personaleudgifter i øvrigt: Fælles udgifter vedr. Direktionen Gebyrer: indtægter vedr. fx vielser, og Hyrevognsbevillinger Markedsføring: Mindre pulje til særlige markedsføringsinitiativer. Erhvervs- og Turismeindsats Kontingentbetaling til Væksthuset Sjælland Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 33 Økonomiudvalget Administrativ organisation ramme Teknik & Miljø Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen dækker hovedsagelig lønninger til administrativt personale ansat i Teknik & Miljø. Derudover afholdes øvrige personalerelaterede udgifter såsom kørselsgodtgørelse, kompetenceudvikling og uddannelse, inventar, IT-anskaffelser mm. Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 34 Økonomiudvalget Administrativ organisation ramme Social & Arbejdsmarked Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen dækker hovedsagelig lønninger til administrativt personale ansat i Social & Arbejdsmarked. Derudover afholdes øvrige personalerelaterede udgifter såsom kørselsgodtgørelse, kompetenceudvikling og uddannelse, inventar, IT-anskaffelser mm. Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 35 Økonomiudvalget Administrativ organisation ramme Børn, Unge & Kultur Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen dækker hovedsagelig lønninger til administrativt personale ansat i Social Børn, Unge & Kultur. Derudover afholdes øvrige personalerelaterede udgifter såsom kørselsgodtgørelse, kompetenceudvikling og uddannelse, inventar, IT-anskaffelser mm. Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 37 Økonomiudvalget Administrativ organisation ramme stabsfunktioner Beskrivelse af serviceniveau:

138 2012 Lejre Kommune Bevillingen dækker hovedsagelig lønninger til stabene, som udfører opgaver relateret til budget, regnskab, opkrævning, indkøb, løn, personale, HR, IT og borgerservice. Derudover afholdes øvrige personalerelaterede udgifter såsom kørselsgodtgørelse, kompetenceudvikling og uddannelse, inventar, IT-anskaffelser mm.

139 2012 Lejre Kommune Udvalg 1 Bevilling 04 Bevilling Økonomiudvalget IT og Kommunikation Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen dækker driften af Telefoni på hovednr Indgående telefonlinjer til telefoncentralen på Hvalsø rådhus, herunder samtaler Årlig service på telefoniservere Årlig service på Callcenter TRIO, der anvendes i omstillingen. Årlig service på rådhusenes trådløse netværk (de trådløse wifi-telefoner) IT-anskaffelser og vedligehold Alle mindre IT-anskaffelser og vedligehold Årlige udgifter til licens og vedligehold til servere (Citrix, vmware m.m.), antivirus, overvågning af netværk, Microsoft licenser til servere, kontorpakke, G/on certifikater m.m. Konsulentassistance på servere, netværk og fagsystemer Elektriker udgifter til vedligehold af netværk IT-infrastruktur Alle kommunikationslinjer i Lejre Kommunes netværk ADSL-forbindelser til hjemmearbejdspladser Kommunikationslinjer mod KMD, Internettet, Sektornettet Service på kritiske hardware-enheder (servere, centrale switche m.m.) Drift af firewall Drift af serverrum Leasingaftaler Årlige ydelser på teknologiaftale til indkøb af hardware Årlige ydelser på leasingaftale på Xerox kopimaskiner Afregning af forbrug på Xerox kopimaskiner KMD systemer Betalingsaftale Ydelser udenfor betalingsaftalen Øvrige fagsystemer Årlige udgifter til licens, service og vedligehold til 26 fagsystemer IT-afdelingen er en driftsafdeling, hvilket indebærer, at eventuelle behov for tilpasninger af fagsystemer eller integrationer mellem fagsystemer købes som konsulentydelser. Større IT-investeringer anskaffes ved anlægsbevilling ("Digitaliseringspulje") eller på teknologi-leasingaftalen. 96 % af bevillingen anvendes til faste udgifter. Udvalg 1 Bevilling 05 Bevilling Økonomiudvalget Beredskab Beskrivelse af serviceniveau: Redningsberedskabets budget forpligtigelser til: Overholdelse af Beredskabsstyrelsens krav om pålagte øvelsesaktiviteter for brand- og redningsmandskab Overholdelse af serviceaftalen for Lejre Brandvæsens brand- redningsaktiviteter herunder

140 2012 Lejre Kommune indsatsledelse, holdledelse, brandslukning, redningsopgaver og nødbehandlerudrykninger som kommunalbestyrelsen har vedtaget. At gennemført planlagte brandsyn i Lejre kommunen At udføre brandtekniske byggesager og rådgivning som byg og plan m.fl. fremsendt til behandling At påbegynde arbejdet med kommunes overordnede beredskabsplanlægning.

141 2012 Lejre Kommune Udvalg 1 Bevilling 06 Bevilling 60 Økonomiudvalget Intern Service m.v. Arbejdsskadeforsikringer Beskrivelse af serviceniveau: Kommunen er selvforsikret med hensyn til arbejdsskader. Der budgetteres med et fast beløb, som om kommunen var forsikret. Udgifter til skader afholdes her. Der er et fast årligt beløb til forebyggelse, resten af budgettet skal henlægges og forbruges når de årlige skadesudgifter overstiger budgettet. Udvalg 1 Bevilling 06 Bevilling 61 Økonomiudvalget Intern Service m.v. Øvrige forsikringer Beskrivelse af serviceniveau: Omhandler de områder kommunen er forsikret på. Der er afsat et årligt beløb til forebyggelse. Kommunen har hævet selvrisikoen for den enkelte skade overfor forsikringsselskaberne men bibeholdt en intern forsikringsordning, der sikre at den enkelte institution ikke får en højere udgift en 10,000 kr. pr. skade. Hærværk er ikke omfattet af forsikringsordningen. Udvalg 1 Bevilling 06 Bevilling 62 Økonomiudvalget Intern Service m.v. Fælles vikarpulje Beskrivelse af serviceniveau: Den fælles vikarpulje anvendes til refusion i forbindelse med barsel og sygdom (i over 28 dage) på arbejdspladser i hele Lejre Kommune. Puljen finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder. Udvalg 1 Bevilling 06 Bevilling 63 Økonomiudvalget Intern Service m.v. Administrationsomkostninger mv. Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen vedrører Lejre Kommunes gebyrindtægter som følge af administrationen for blandt andet forsyningsvirksomheden, når den er udskilt til selvstændigt selskab er det kun renovationsopgaven, og ældreboliger tilbage. Begge områder er brugerfinansieret og derfor kan kommune opkræve et administrationsgebyr.

142 2012 Lejre Kommune Udvalg 1 Bevilling 07 Bevilling Økonomiudvalget Gebyrer Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen vedrører opkrævningsgebyrer for ejendomsskat, forældrebetaling, forbrugsafgift, udstedelse af sygesikringsbevis, betaling for byggesagsbehandling mv. Udvalg 1 Bevilling 09 Bevilling 80 Økonomiudvalget Lån, leasing, renter & afdrag på lån Leasingprojekt Skoler Beskrivelse af serviceniveau: 4 skoler med tilhørende institutioner er i 1999 solgt til et finansieringsselskab og herefter lejet tilbage. Salgssummen er deponeret. Bevillingen indeholder huslejeudgifter, leasing af inventar, ejendomsskatter, renteindtægter og der forudsættes en årlig opsparing på 4,578 mio. kr. Forudsætningen er at bygningerne købes tilbage i 2014 eller senest 2024 hvor lejekontrakten udløber. Bevillingen strækker sig over både drift, renter og finansforskydninger. Udvalg 1 Økonomiudvalget Bevilling 10 Puljer til sparemål Bevilling 03 Effektivisering jvf. økonomiaftale for 2010 Beskrivelse af serviceniveau: Kommunerne skal ifølge Økonomiaftalen 2010 mellem KL og Regeringen spare gennem effektivisering og regelforenkling, Lejre Kommunes andel er placeret på denne bevilling og vil løbende blive udmøntet på fagområdernes rammer. e tomme linjer i tabeller Udvalg x Bevilling xx Udvalget for XX kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser

143 2012 Lejre Kommune Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Indsæt områdernes beskrevet serviceniveau. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

144 Bilag: Udvalget for Job & Arbejdsmarked - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41959/11

145 2012 Lejre Kommune 2012 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

146 2012 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr priser) 2012 overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 X UDVALGET xx SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10

147 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg x Bevilling xx Udvalget for XX kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Indsæt områdernes beskrevet serviceniveau. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

148 Bilag: Udvalget for Kultur og Fritid - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41960/11

149 2012 Lejre Kommune 2012 Udvalget for Kultur & Fritid

150 2012 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr priser) 2012 overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 X UDVALGET xx SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10

151 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 2 Bevilling 01 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID FRITIDSFACILITETER kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Her afholdes udgifter til drift af kommunens 8 haller. Desuden afholdes under fællesudgifter følgende områder: - Driftstilskud til sognegården i Ny Tolstrup. - Vedligehold af stadions, idrætsanlæg og svømmebad - Indkøb af legeredskaber til kommunale legepladser - Pleje og tilsyn med fortidsminder, gravhøje m.m. - Ledelse af : Folkebibliotek samt Lejre Arkiverne. - Drift og vedligehold af Det Gule Badehus, Lyndby Jolleklub, Station 14, badebroerne ved Nagels - Rende og Kyndeløse, bålplads ved Nagels Rende samt Gershøj og Ejby udflugtsmål. Heri er indregnet en rammebesparelse på kr.

152 2012 Lejre Kommune forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

153 2012 Lejre Kommune Udvalg 2 Bevilling 02 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID KULTUREL VIRKSOMHED kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Her afholdes udgifter til: Drift af: - Folkebibliotek - Musikskole - Lejre Arkiverne Heri er indregnet en rammebesparelse på kr. på Musikskolen og en rammebesparelse på kr. på biblioteket. Driftstilskud til museer: - Hestebjerggaard - Tadre Mølle Tilskud til andre kulturelle opgaver:

154 2012 Lejre Kommune - Domus Felix - Lejre Billedskole - Sagnlandet - Hvalsø Bio - Udsmykning, indvendig vedligehold og skatter vedr. mødelokaler i Østergade - Nødudgravning - Pulje til støtte af øvrige kulturelle opgaver og formål i kommunen -Kulturhuset i Hvalsø Heri er en omplacering på kr. til Kulturhuset, samt en rammebesparelse på kr. på puljen. Pulje til realisering af fokusområde "oplevelseskommunen" forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

155 2012 Lejre Kommune Udvalg 2 Bevilling 03 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Her afholdes udgifter til: - Tilskud til voksenundervisning i.h.t. Folkeoplysningsloven - Tilskud til foreninger for børn og unge under 25 år i.h.t. Folkeoplysningsloven - Lokaletilskud til foreninger for børn og unge under 25 år i.h.t. Folkeoplysningsloven - Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje udenfor Folkeoplysningsloven Heri er indregnet en besparelse på kr. på lokaletilskud. forudsætninger: Udvikling i overslagsår:

156 2012 Lejre Kommune Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

157 Bilag: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - budgetbemærkninger o g servicebeskrivelser.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41961/11

158 2012 Lejre Kommune 2012 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

159 2012 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr priser) 2012 overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 X UDVALGET xx SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10

160 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 5 Bevilling 01 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED Ungdomsvejledningen m.v kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; ungdommens uddannelsesvejledning, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

161 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 5 Bevilling 02 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED Arbejdsmarkedsforanstaltninger kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Udgifterne skal ses i sammenhæng med udgifterne til sygedagpenge og førtidspensioner. På baggrund af udviklingen i 2009 har J&A vurderet, at der skulle ske omflytning af budget mellem bevillingsniveauerne da der er sket væsentlige ændringer i behovet for arbejdsmarkedsforanstaltningerne. Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; specialpædagogisk bistand til voksne, kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering, løntilskud mv. til personer i skåne- og flexjob, beskæftigelsesindsats forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner og beskæftigelsesordninger.

162 2012 Lejre Kommune forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 5 Bevilling 03 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED Introduktionsprogram for udlændinge kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om:

163 2012 Lejre Kommune Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. 16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 5 Bevilling 04 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED Øvrige sociale formål kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling

164 2012 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om sygedagpenge, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Lov om sygedagpenge er formålet med denne lov at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, og medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 1010 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Bøgebakken kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags Ændring 2012

165 2012 Lejre Kommune år 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingsområdet Bøgebakken defineres som plejedelen for ældreboligerne samt aflastningsboligerne. Bevillingsmæssigt er serviceareal for ældreboligerne Nødager i Gevninge placeret under Bøgebakken. Bøgebakken består af 61 ældreboliger hvoraf 9 boliger tilhører en særlig demensafdeling. I tilknytning til boligerne, dog ikke demensafsnittet, er der 8 aflastningsboliger. Boligerne i Bøgebakkens ældrecenter er organiseret efter principperne for Leve-bo-miljø. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 1011 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Ammershøjparken kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser

166 2012 Lejre Kommune Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingsområdet Ammershøjparken defineres som plejedelen for ældreboligerne. Ammershøjparken består af 50 ældreboliger fordelt med 10 boliger i 5 separate huse, samt et 6. hus som serviceareal. Boligerne på Ammershøjparken er organiseret efter principperne for Leve-Bo-miljø. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 1012 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Hvalsø Ældrecenter kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser

167 2012 Lejre Kommune Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Hvalsø Ældrecenter er organiseret i to forskellige plejeformer, dels leve-bo-miljø i Kløverhuset og dels i traditionelt plejemiljø i centerdelen. Hvalsø Ældrecenter består af 34 ældreboliger og 6 midlertidige boliger (gæstestuer). I Kløverhuset er der 10 ældreboliger i den særlige demensafsnit og 1 midlertidig bolig. Der er således 51 lejligheder, hvoraf 7 er gæstestuer, 10 demensboliger og to lejemål er beliggende på 1. sal. I relation til Serviceloven er Lejre Kommune forpligtet til at tilbyde borgere afløsning eller aflastning. Lejre Kommune foretrækker alt overvejende at tilbyde aflastning i gæstestuer. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 1013 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Frit valg ordningen - bestiller kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) 2012 Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B

168 2012 Lejre Kommune (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: I følge om Lov om Social Service skal alle afgørelser om personlig pleje og praktisk hjælp træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Funktionsvurderingsredskabet "Fælles sprog" skaber grundlag for en ensartet og systematisk vurdering af borgerens funktionsevne fysisk, psykisk og socialt set i en helhed. Funktionsvurderingen bidrager dermed til at afdække borgerens behov for hjælp. For at sikre et forebyggende sigte med hjælpen inddrages borgerens egne ressourcer i vurderingen og til tildelingen af hjælp. Det betyder, at handicap, alder eller sygdom ikke i sig selv berettiger til hjælp. Serviceniveau i Lejre Kommune for personlig pleje og praktisk hjælp i 2010 er beskrevet i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp. Ved vurdering om der kan bevilges hjælp til indkøb har Lejre Kommune en aftale med Intervare, der sikre vores svageste borger at få hjælp til indkøb. Frit valg af leverandør Den kommunale hjemmepleje Private leverandører, som kommunen har godkendt Egen hjælper; borgeren kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og ansættes derefter i det antal timer, borgeren har fået tildelt Hvis en borger ønsker at benytte sig af fleksibel hjemmehjælp, skal hjælpen udføres inden for den samme tid, som den bevilgede ydelse og derfor er det hjælperen der afgør om dette er muligt. Her tænkes særligt på de borgere der evt. ønsker bad eller hårvask 2 gange eller flere

169 2012 Lejre Kommune gange om ugen. Men der skal også tages hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø. Personlig pleje - Ernæring Madservice i Lejre Kommune er udbringning fra en godkendt leverandør. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 1015 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig mv kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling

170 2012 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Som følge af frit valg af plejehjemsplads eller ældrebolig med pleje, har kommunen en bevilling til indtægter såvel som udgifter for denne post. Indtægtsbevillingen vedrører salg af pladser knyttet til ældreboliger med pleje, hvor plejen er undtaget frit valg som følge af tilbuddets art. Dvs. ophold på Hvalsø ældrecenter, Ammershøjparken eller Bøgebakken. Endvidere indtægter for pleje og omsorg mv. for beboere, der modtager ydelsen via frit valg ordningen med mellemkommunal afregning, herunder også ved midlertidigt sommerhusophold.. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 1017 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Ældredrift - fælles kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012

171 2012 Lejre Kommune Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: løn til ledere, kontorpersonale, pedeller og rengøring på Ældreområdet fællesudgifter til ældreområde, hvor der kan være stordriftsfordele- rengøring; leje af linned; personalekaffe; udgifter til transport (biler & cykler), IT mv. lovpligtige efteruddannelser, uddannelse og kompetenceudvikling i øvrigt SOSU og SSA elever driftsudgifter for aflastningsboligerne på Grønnehave forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 1018 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmepleje - udfører kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt

172 2012 Lejre Kommune Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Levering af pleje og praktisk bistand leveres efter bevilling fra myndighedsfunktionen, i forhold til 83 og 91 stk. 6 i lov om social service. De visiterede ydelser leveres i forhold til gældende kvalitetsstandard og i forhold til gældende leverandørkontrakt for Frit Valg i Lejre Kommune. Udover de visiterede opgaver levere hjemmeplejen opgaver i forbindelse med akut opstået behov dag, aften og weekend efter visitation fra hjemmesygeplejen, vagtlæge eller hospital. Hjemmeplejen udfører leverer ydelser i forbindelse med opkald via nødkald fra borgerne. Afregning Afregningen sker på baggrund af opgørelse over visiterede/leverede timer. Faktura samt opgørelse med detaljer fremsendes senest den 10. i måneden. Bestiller overfører a conto beløb hver måned og endelig regulering sker ved månedens udgang. Afregning opgøres og afregnes i forhold til antal timer pleje hverdag, antal timer pleje øvrig tid og antal timer praktisk bistand. Timepriser beregnes på grund af foregående års regnskab. Uddannelse Hjemmeplejen indgår som praktiksted for social- og sundhedshjælper elever og social og sundhedsassistent elever. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 1019 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Sygepleje kr pl Udgift Indtægt Nettovirkning Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3)

173 2012 Lejre Kommune (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Sygeplejen levere ydelser til borgerne i Lejre Kommune i forhold til Sundhedsloven. Sygeplejen visiterer borgerne til ydelser i forhold til vedtaget gældende kvalitetsstandard for Lejre Kommune og leverer endvidere akutte ydelser efter visitation fra hjemmeplejen, ældrecentrene, praktiserende læger, vagtlæger og hospital. Uddannelse Sygeplejen er praktiksted for sygepleje studerende. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 1020 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Aktivitet og samvær kr pl Vedtaget overslags Ændringer (3)

174 2012 Lejre Kommune 2011 (1) år 2012 (2) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Aktivitet og samvær råder over 3 tilbud, der tilbyder aktivitet og samvær, samt et dagtilbud for senil demente. Aktivitets og samværstilbud tilbydes i forhold til 104 i Serviceloven. Afløsning/aflastning i forhold til 84 i Serviceloven. Vedligeholdelsestræning i forhold til 86 stk. 2 i Serviceloven Aktivitet og samvær får borgere henvist fra træningsafdelingen, hjemmeplejen, sygeplejen, forebyggende medarbejdere og ældrecentrene. Samværsgruppen får borgere henvist fra og i tæt samarbejde med demenskoordinatoren i Lejre Kommune. Uddannelse Aktivitet og samvær er praktiksted for social og sundhedsassistent elever. Social og sundhedshjælper elever kan komme på praktikbesøg. Aktivitet og samvær har ofte medarbejdere der er i jobtræningsforløb. forudsætninger:

175 2012 Lejre Kommune Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg Bevilling 1021 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Nattevagt kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Nattevagterne leverer pleje og praktisk bistand samt sygepleje til borgerne i Lejre Kommune i forhold til 83 i Serviceloven og i forhold til Sundhedsloven. Ydelserne leveres i forhold til vedtaget kvalitetsstandard, og er visiteret fra kommunal bestiller/myndighed plejecentrene og sygeplejen. Nattevagterne leverer akutte ydelser efter henvisning fra sygeplejen, plejecentrene, vagtlæge

176 2012 Lejre Kommune og hospitaler. Der leveres endvidere akutte ydelser i forbindelse med opkald fra borgere der er visiteret til nødkalds anlæg.. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 2021 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Hjælpemidler og tilskud mv kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau:

177 2012 Lejre Kommune Hjælpemiddelområdet er omfattet af lov om social service og omfatter standard hjælpemidler og specielle hjælpemidler til ældre- og handicappede med nedsat funktionsevne. Lejre Kommune yde genbrugelige hjælpemidler til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget om borgernes behov for kompenserende hjælpemidler. Der ydes støtte til personlige hjælpemidler og genbrugshjælpemidler, til køb af bil, indretning af bolig, individuel befordring samt udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilken omfang funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i hverdagen. Som beskrevet i Lejre Kommunes kvalitetsstandard er formålet med tildelingen, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet er nødvendig for at pågældende kan udøve et erhverv. Dette for derved, at give borgeren mulighed for en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. I daglig tale er hjælpemidler f.eks. plejesenge, toiletstole, rollatorer, almindelige og specielle kørestole. Disse hjælpemidler kan som regel genbruges i modsætning til de fleste kropsbårne, personlige hjælpemidler. Forbrugsgoder Den almindelige samfundsudvikling betyder at produkter, der før blev fremstillet med handicappede som målgruppe nu i stigende grad produceres med den almindelige befolkning som målgruppe. Disse betragtes derfor som forbrugsgoder. I modsætning til hjælpemidler er der fastlagt en egen betaling på forbrugsgoder. Brugerbetalingen er på 50 % af prisen for et standardprodukt af den pågældende art. Dog ydes der ikke hjælp til produkter, som koster under 500 kr. Der skal dog altid foretages en konkret individuel vurdering, da det for nogle borgere stadig er et hjælpemiddel uden forbrugsgodeeffekt. Det gælder navnlig når det drejer sig om børn, idet der ved vurderingen af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst mulig omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn på samme alder. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling kr pl UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Genoptræning og vedligeholdelsestræning Vedtaget Ændringer

178 2012 Lejre Kommune 2011 (1) overslags år 2012 (2) (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen dækker genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus efter sundhedslovens 140 samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 2023 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Forebyggende indsats for ældre og handicappede

179 2012 Lejre Kommune kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: I følge lov om forebyggende hjemmebesøg skal Kommunalbestyrelsen tilbyde mindst et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. For bevillingsområdet er der endvidere afsat budget med forebyggende og aktiverende sigte efter servicelovens 79, som tilbydes bredt til alle pensionister mv. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE

180 2012 Lejre Kommune Bevilling 2024 Støtte til frivilligt socialt arbejde kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Kommunen yder støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde. Støtten ydes efter lov om social service 18. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller

181 2012 Lejre Kommune Udvalg 6 Bevilling 2025 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Aktivitetscentrene kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen for Aktivitetscentrene hører til 79 med følgende formål: Et samlet tilbud om aktivitet, samvær og motion for efterlønsmodtagere og alle pensionister, som er bosiddende i Lejre Kommune Indholdet skal skabe sundhed og trivsel, vedligeholdelse af funktionsniveau og give mulighed for etablering og vedligeholdelse af venskaber brugerne imellem Formålet er desuden, at tilbuddet organiseres med mest mulig brugerindflydelse, og at indholdet bygges op med frivillige hjælpere, og at hjælpernes kompetencer benyttes som ressource for udvikling af området. Formålet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. april Ganske kort om tilbuddet:

182 2012 Lejre Kommune 79 Serviceloven; Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Det kører gennem frivillige kræfter. Ved opstart gives støtte/vejledning fra personale, der som udgangspunkt trækker sig igen. Aktiviteterne er herefter selvkørende. Centerrådene er valgt af brugerne i de enkelte centre. Centerrådet skal sikre, at der er positive og gennemskuelige rammer for brugere og ansatte i det enkelte center. Centerrådet skal koordinere brugen af de enkelte center i forhold til formål og kapacitet og derved sikre, at udbuddet af aktiviteterne er så varieret som muligt. Der er aktiviteter til en bred målgruppe Motion / Gymnastikhold, Bankospil, IT, Nørkling / Kreative kvinder / Malehold, Kortspil, Litteratur Der er aktiviteter specifikt til mere sårbare grupper, f.eks. Rødderne, Mandegrupperne/ Skrøbelige mænd, Stolegymnastik, Stokrosen/Solstikken, Indkøbsordning, Madhold, Søndagscafé. Det tværfaglige samarbejde i kommunen vægtes højt. Vision: Aktivitetscentrene i Lejre er stedet, hvor samvær og meningsfulde aktiviteter skaber venskaber, trivsel, sundhed og livskvalitet. Kommunen & Civilsamfundet: Formålet med projektet er inden for rammerne af 'Kommunen og Civilsamfundet' at udvikle aktivitetscentrene til væksthuse for frivillige, hvor det er sjovt og inspirerende at komme for mange frivillige. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 3030 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) 2012 Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B

183 2012 Lejre Kommune (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen er til de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 3031 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Omsorgs- og specialtanplejen kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) 2012 Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B

184 2012 Lejre Kommune (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingsområdet dækker omsorgstandplejen jf. 131 og 132 for personer, der som følge af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap har vanskeligheder ved at udnytte almindelige tandplejetilbud. Dækker endvidere specialtandplejen jf. 133 og 134 for sindslidende, psykisk udviklingshæmmede mv., der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Kommunalbestyrelsen har besluttet at omsorgs- og specialtandplejen varetages af Region Sjælland. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 3032 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Sundhedsfremme og forebyggelse kr pl Vedtaget overslags Ændringer (3)

185 2012 Lejre Kommune 2011 (1) år 2012 (2) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingsområdet dækker sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens 119. Kommunerne har ansvaret for i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Kommunerne er således ikke med baggrund i sundhedsloven pålagt fast-lagte og definerede forebyggelsesindsatser, hverken på den borgerrettede eller patientrettede indsats. Det er kommunerne, der skal udmønte det nye ansvar på forebyggelsesområdet i konkrete initiativer. Sådanne initiativer kan, med baggrund i den kommunale medfinansiering, give et økonomisk incitament til at igangsætte projekter, som på sigt kan nedbringe borgernes forbrug af regionale sundhedsydelser. Bevillingen dækker også udgifter ifm. Sundhedsforum. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012

186 2012 Lejre Kommune SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 3033 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Andre sundhedudgifter kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen omfatter udgifter til handicapkørsel, køb af pladser på hospice efter sundhedslovens 240 stk. 2, jf. 234, køb af sygehusydelser jf. 240, plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. 238 samt betaling til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for faktisk antal klagesager til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

187 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 4039 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Kontaktpersoner og ledsagerordninger kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: I denne bevilling ligger forskellige paragraffer under Serviceloven, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Servicelovens 97 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 98 skal Kommunalbestyrelsen i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

188 2012 Lejre Kommune I henhold til Servicelovens 99 sørger Kommunen for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 4040 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Socialpsykiatrisk center kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau:

189 2012 Lejre Kommune Socialpsykiatrisk Center fungerer som støttecenter for sindslidende, der har brug for støtte- og kontaktordninger efter servicelovens 99. På centret er et værested/aktivitetscenter, huset Horseager efter servicelovens 104. Der afvikles endvidere separat finansierede forløb finansieret ved bevillingen Kontaktperson og ledsageordning. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 4041 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Solvang kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling

190 2012 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Solvang er et botilbud for sindslidende over 18 år. Botilbuddet består af 30 boliger samt 2 akut-/aflastningspladser. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 4042 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Bramsnæsvig kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling

191 2012 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Bramsnæsvig er et botilbud for 27 voksne udviklingshæmmede, aktuelt i alderen år, som bor i egne lejligheder. Botilbuddet er beliggende Kr. Hyllinge i nyere handicapvenlige bygninger fra 2005, bestående af 3 selvstændige huse med hver 9 lejligheder samt fællesrum. Herudover er der en bygning med mindre internt aktivitetstilbud, køkken, kontorer og møderum. Botilbuddet er oprettet efter Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Målgruppen er udviklingshæmmede hvor handicappet primært består i den nedsatte psykiske funktionsevne og der hvor beboeren ligeledes har en varig nedsat fysisk funktionsevne er denne oftest aldersbetinget eller tilkommet senere i livet. Det interne dagtilbud er et aktivitetstilbud til de af beboerne, som ikke længere er i den erhvervsdygtige alder. De tre beboerhuse og det interne dagtilbud har fast tilknyttet pædagogisk personale, suppleret med social- og sundshjælpere samt medhjælpere. Personalenormeringen i bogrupperne skal tilgodese, at beboerne døgnet rundt har medarbejdere tilstede, som kan yde den fornødne pædagogiske støtte, omsorg og pleje. Hjælpen er i det omfang der kompensere den enkeltes handicap i forhold til at kunne leve et aktivt liv med færden, beskæftigelse, fritidsinteresser og med mulighed for social kontakter. Kompenseringen består oftest i form af kognitiv støtte, støtte i forhold til psykiatriske problemstillinger og fysisk støtte. Den enkelte beboer er omfattet af et medarbejderteam på 3 pædagogiske medarbejdere, som i samråd med beboeren har til opgave at sørge for en udviklende og helhedsorienteret indsats. Målene for den aktuelle indsats beskriver teamet i beboerens pædagogiske handlingsplan og indsatsen dokumenteres løbende vha. Bosted System (IT dokumentationssystem) Botilbuddet er takstfinansieret efter principperne i Den Sociale Rammeaftale i Region Sjælland, med en døgnpris i 2010 på kr forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 4043 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Bofællesskaberne

192 2012 Lejre Kommune kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 108 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Identitet Bofællesskaberne i Lejre Kommune vil være kendt for at udføre arbejdet i respekt for den enkelte borgers historik og udviklingsmuligheder. Vores vision er at hjælpe og støtte den enkelte borger til udvikling og til at opnå respekt fra det omgivende samfund. Værdier Det er vigtigt at møde borgeren ud fra den enkeltes forudsætninger og tage udgangspunkt i borgerens værdier og normer. Kompetencer

193 2012 Lejre Kommune Som ansat skal man kunne forlade sit eget perspektiv og altid tage udgangspunkt i borgeren. Ansatte skal have en guide-kompetence, som guider den enkelte borger i en udviklende retning. Personalet skal guide borgeren til selv at handle. Personalet skal have kompetence i at anvende handleplaner som grundlag for mødet med borgeren. Adfærd Vores adfærd skal afspejle, at vi kender borgerens historik og er nysgerrige på at kende den. Derfor arbejder vi hele tiden med de individuelle handleplaner i mødet med den enkelte borger. Vi er undersøgende og opsøgende i forhold til samfundet og borgernes muligheder. I forhold til sagsbehandling, procedurer og regler tager vi udgangspunkt i Håndbogen for Bofællesskaberne i Lejre Kommune. Omgivelser Vi udfører arbejdet i vores interne omgivelser og er bevidste om at give den enkelte borger mulighed for at møde det omgivende samfund på en måde, der kan give borgeren tryghed og respekt. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 4047 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt

194 2012 Lejre Kommune Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: I denne bevilling ligger forskellige paragraffer under Serviceloven og Lov om specialundervisning for voksne, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Servicelovens 85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 97 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 100 skal Kommunalbestyrelsen yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a, i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 103 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Der er lavet kvalitetsstandard på området og ydelsens omfang tildeles på baggrund af en individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 104 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Der er lavet kvalitetsstandard på området og ydelsens omfang tildeles på baggrund af en individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 107 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. Der indgår egenbetaling. I henhold til Servicelovens 108 skal Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. Der indgår

195 2012 Lejre Kommune egenbetaling. I henhold til 1 om Specialundervisning skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning). I tilknytning hertil kan der etableres undervisning, som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagernes handicap. Undervisningen kan indrettes i kostskoleform. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg Bevilling 5001 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Alkohol- og stofmisbrug + socialt udsatte kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012

196 2012 Lejre Kommune Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: I denne bevilling ligger forskellige paragraffer under Serviceloven og Sundhedsloven, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Servicelovens 80 skal Kommunalbestyrelsen anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 101 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stofmisbrugere henvises til Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde (MMR), som Lejre Kommune har et formaliseret samarbeide med. I henhold til Servicelovens 107 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. Der indgår egenbetaling. I henhold til Servicelovens 108 skal Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. Der indgår egenbetaling. I henhold til Servicelovens 109 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. I henhold til Servicelovens 110 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. I henhold til Sundhedslovens 141 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

197 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg Bevilling 5002 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Sociale ydelser kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: I denne bevilling ligger forskellige paragraffer under Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) skal Kommunalbestyrelsen snarest muligt, efter at ansvaret for en flygtning er overgået til kommunalbestyrelsen, anvise boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen efter 10. I henhold til Lov om social pension, 14, kan personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse

198 2012 Lejre Kommune herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. I henhold til Lov om social pension, 18, træffer Kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger. Servicelovens 85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 101 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stofmisbrugere henvises til Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde (MMR), som Lejre Kommune har et formaliseret samarbeide med. I henhold til serviceniveau 107 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. Der indgår egenbetaling. I henhold til serviceniveau 108 skal Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. Der indgår egenbetaling. I henhold til serviceniveau 109 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. I henhold til serviceniveau 110 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 5003 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Kontante ydelser Udgift kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3)

199 2012 Lejre Kommune Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: I denne bevilling ligger forskellige paragraffer under Aktivloven og Lov om individuel boligstøtte, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Lov om individuel boligstøtte kan der ydes boligydelse til pensionister og boligsikring til pensionister og til førtidspensionister efter regler gældende fra Om man er berettiget til at få boligydelse beror på en konkret økonomisk beregning. I henhold til Aktivlovenes 81, kan Kommunen yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse. I henhold til Aktivlovenes 82 kan Kommunen yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. I henhold til Aktivlovenes 83 kan Kommunen yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til

200 2012 Lejre Kommune samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren, og til lignende udgifter til oprindelige forældre, der efter forældreansvarslovens 20 a, får fastsat samvær med et bortadopteret barn, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Kommunen kan også yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. Det er en betingelse for at yde hjælp, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. I henhold til Aktivlovenes 85 kan Kommunen yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken ansøgeren eller ægtefællen har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. For alle de ovenfor anførte paragraffer under Aktivloven gælder det, at afgørelse træffes ud fra en konkret og individuel vurdering. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 6 Bevilling 5004 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Øvrige sociale ydelser kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012

201 2012 Lejre Kommune Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen indeholder; begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, personlige tillæg til pensionister inkl. varmetillæg samt boligsikring. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

202 Bilag: B&U Servicebeskrivelser B2011.DOC Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59984/11

203 BEMÆRK Servicebeskrivelser fra B2011 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V. Beskrivelse af serviceniveau: Lejre Kommunes skolevæsen består af 10 selvstændige skoler heraf 7 skoler med børnehaveklasse til 9. klasse og 3 skoler med børnehaveklasse - 6. klasse. Der er oprettet skolefritidsordning (SFO) ved alle 10 skoler. Der er tilbud om fritidsordning i SFO til alle børn fra børnehaveklasse til og med 3 klasse og et klubtilbud i SFO til alle børn fra klasse. Skoler med børnehaveklasse til 9. klasse: Allerslev Skole Bramsnæsvigskolen Hvalsø Skole Kirke Hyllinge Skole Kirke Saaby Skole Osted Skole Trællerupskolen Skoler med børnehaveklasse til 6. klasse: Glim Skole Kirke Sonnerup Skole Sæby-Gershøj Skole Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Skolerne timeplaner følger Undervisningsministeriets vejledende timeplaner for de enkelte fag. Der henvises til de enkelte skolers hjemmesider. Skolernes har desuden 2-lærerordninger eller deling af klasserne i flere hold i nogle timer i klasser med mange elever. En pædagog fra SFO deltager i klassernes undervisning i 200 timer om året i børnehaveklassen og i 1. klasse. Der tilbydes desuden specialundervisning til børn med særlige behov. Det er Kommunalbestyrelsen der årligt træffer beslutning om klassedannelsen herunder hvilke klasser der evt. skal sammenlægges i færre klasser eller opdeles i flere klasser. SFO har åbent på alle skoledage om morgenen og om eftermiddagen samt hele dage på skolefridage. Der er dog lukket i SFO mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, dagene mellem jul og nytår samt 3 ugers sommerferielukning i juli (uge 28, 29 og 30). Der er dog oprettet et pasningstilbud i lokalerne i Birkens børnehave ved Sæby-Gershøj Skole for de børn i SFO, der har behov for et pasningstilbud i de 3 uger med sommerferielukning. Det er skolebestyrelsen ved de enkelte skoler der fastsætter åbningstiden inden for rammerne af skolens budget. Der er i henhold til folkeskoleloven frit skolevalg, idet skolerne dog kun skal optage elever fra andre skoledistrikter hvis de pågældende klasser elever ønskes optaget i har mindre end 24 elever. Lejre Kommune tilbyder 10. klasse ved henvisning til Tiende Klasse Center i Roskilde. På skolernes fælleskonto er der afsat midler til skole- og SFO ledere, skolebibliotekernes fællesudgifter, efteruddannelse af skoleledere, personalepolitiske tiltag på skoleområdet samt

204 administration af skoleområdet. Endelig er der afsat midler til godkendelse af og tilsyn opholdssteder for børn og unge samt til tilsyn med undervisningen på interne skoler på dagbehandlingstilbud og i opholdssteder for børn og unge. Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 24 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM TILBUD TIL BØRN OG UNGE KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER Beskrivelse af serviceniveau: Lønkompensation: Iflg. Servicelovens 42 skal Kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Målgruppe: Som udgangspunkt drejer det sig om familier med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det drejer sig om de tilfælde, hvor det er en naturlig følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet/den unge passes i hjemmet af forældrene. Det kan f.eks. være (ikke udtømmende eksempler) : -børn og unge, som har et stort behov for pleje og overvågning, fordi de fysisk er svage eller ofte får sygdomsanfald, -børn og unge som har stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller skade andre børn, -børn og unge som skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser -børn og unge hvis sygdom er meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag om barnet kan være i skole eller dagtilbud -børn som på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko ikke kan være i dagtilbud eller skole Tidsrum: Der ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om dagen eller om ugen og op til dækning af en fuldtidsindtægt. Det afgørende er, hvor længe det er hensigtsmæssigt, at barnet/den unge bliver passet i eget hjem. Der kan godt ydes hjælp i en kortere periode, fx ved behov for at barnet skal genoptrænes intensivt eller at barnet fx. ikke må omgås andre i en periode af hensyn til smittefare. Merudgifter: Iflg. Servicelovens 41 skal Kommunalbestyrelsen yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Som udgangspunkt giver bestemmelsen hjemmel til at dække de udgifter, som familien ikke ville have haft hvis barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Eksempler på merudgifter er: medicin, bleer, kost- og diætpræparater, befordring til behandling e.l., særlig beklædning, fodtøj o.l., særlig vask/rengøring.

205 Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 25 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM TILBUD TIL BØRN OG UNGE STØTTEPÆDAGOGER Beskrivelse af serviceniveau: Området vedrører udgifter til støttepædagoger i daginstitutioner, skoler og SFO. Herunder dækkes også specialpladser i Røglebakkens børnehave samt "udgående team". Støttepædagogerne arbejder på timebasis i en tidsafgrænset periode, mens "udgående team" ikke arbejder med time eller tidsramme, men arbejder fleksibelt i forhold til opgaven. Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 26 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM TILBUD TIL BØRN OG UNGE SÆRLIGE TILBUD Beskrivelse af serviceniveau: Der rummes adskillige tilbud under denne bevilling: Specialundervisning egne skoler: Her tildeles lønudgifter til de enkelte skoler til undervisning af specialelever/grupper af elever, specialklasser, 2- sprogede elever m.m. Herunder afholdes også tid til uddannelse af lærere f.eks. vedr. ordblinde eller blinde elever. Specialundervisning udenbys skoler: Udgift til børn og unge med omfattende handicap, hvor Lejre kommune ikke selv kan stille nødvendigt undervisningstilbud til rådighed. Herudover døgnanbragte børn og unge med særlige undervisningstilbud, som indgår i handleplanen for anbringelsen. Specialefterskoler: Specialefterskoler som er tilrettet elever med særlige behov. Kommunale specialskoler: Området vedrører betaling til Peder Syv Skolen i Roskilde Kommune, som benyttes til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. P.t. visiteres der ikke nye elever hertil, idet Lejre Kommune er ved at hjemtage en del af disse elever til egne tilbud. Der foreligger aftale med Roskilde Kommune om at nuværende elever forbliver og færdiggør deres skolegang med mindre elevernes forældre konkret ønsker at deres barn visiteres til de nye lokale tilbud. Dagbehandlingsskoler: De elever der går på dagbehandlingsskolerne har ofte både sociale- og adfærdsmæssige problemer, derudover kan der også være indlæringsmæssige problemer. Tilbuddene deles op i en undervisningsdel samt en socialpædagogisk/behandlingsdel (afholdes under forebyggende foranstaltninger). Erhvervsklassen: Erhvervsklassen er et tilbud til elever med primært psyko-sociale vanskeligheder kombineret med indlærings-

206 vanskeligheder. Der er plads til ca. 8 elever, idet sammensætningen af elever hele tiden tilpasses de konkret visiterede børn. Visitation foregår via PPR. Syge- og hjemmeundervisning: Betaling for undervisning af elever som er hospitalsindlagt over længere tid, samt udgifter til børn, der er i en periode må hjemmeundervises (typisk timer ugentligt) p.g.a. sygdom eller vanskeligheder som gør, at de ikke kan deltage i hidtidigt skoletilbud. Hjælpemidler: Udgifter vedr. særlige hjælpemidler til dyslektikere (ordblinde) eller blinde elever. Der er tale om få, men dyre hjælpemidler. Transport: Her afholdes udgifter til normalområdet i form af buskort til de børn der opfylder betingelserne for lang eller trafikfarlig skolevej samt tilskud til Movia vedr. andel af lokal busrute. Normalområdet anvender ca. 10% af budgettet resten af udgiften vedr. specialområdet, herunder udgifter til transport af børn og unge til.: specialundervisning på udenbys skoler, dagbehandlingstilbud, specialdagtilbud (specialbørnehave, SFO eller klub). I Specialkørslen køres ca. 1/3 børnene med Movia/Flextrafik. De børn der modtager specialundervisning på skolerne i Roskilde Kommune anvender Roskilde Kommunes kørselsordning, mens de resterende elever anvender samlet kørselsordning til h.h.v. specialklasserne i Osted samt Peder Syv skole i Viby. Enkelte børn med helt særlige behov køres i taxa-ordning. Vedr. specialområdet transporteres ca. 160 børn. Sprogpædagoger: Området vedr. sprogstimulering af to-sprogede børn i førskolealderen. Der er budgetteret med 54 timer pr. uge samt driftsudgifter til materialer, kørsel og kurser. Timerne benyttes fleksibelt i forhold til de børn, som aktuelt har brug for sprogstimulering (gennemsnitligt 2-3 timer pr. barn pr. uge) Særlige dag- og klubtilbud: Her dækkes udgifter til børn som går i udenbys specialbørnehave, SFO eller klub. Området er primært relateret til børn i udenbys specialundervisningstilbud, d.v.s. børn med fysiske/psykiske handicaps, som ikke kan tilgodeses i Lejre Kommunes egne specialundervisningstilbud. Forebyggende foranstaltninger: Området vedrører forskellige former for forebyggende foranstaltninger: - Forebyggende foranstaltninger i.h.t. Serviceloven, herunder behandlingsdelen vedr. elever i dagbehandlingsskoler, konsulentbistand f.eks. psykolog eller specialrådgiver, familiebehandling som ikke kan foregå i eget regi (Familiehuset), aflastningsordninger, personlige rådgivere, støtte-kontaktpersoner til den unge eller til familien, praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet, anden økonomisk hjælp samt støttepersoner til forældre med anbragte børn. - Forebyggende foranstaltninger i form af 2 familiebehandlere, som er ansat uden for Familiehuset samt 2 1/2 SSP konsulenter. Plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner: Området vedr. børn og unge som er døgnanbragt i plejefamilier, døgninstitutioner eller opholdssteder.

207 Alle døgnanbringelser godkendes i Udvalget for Børn og Ungdom. Priserne varierer i stor grad - p.t. fra Ca. kr pr. barn pr. måned. Objektiv finansiering af sikrede afdelinger: Her afholdes udgift til landets sikrede institutioner. Disse er alle objektivt finansieret, hvilket vil sige, at udgiften fordels på kommunerne efter deres befolkningstal for 0-18 års området. Der er tale om lovbestemt objektiv finansiering, hvor antallet fastsættes på landsplan i regionerne. Udgiften kan påvirkes dels af regnskab for de enkelte institutioner og dels af antallet af pladser på landsbasis. Behandling af stofmisbrugere: Stofmisbrugere har et lovgivningsmæssigt krav på behandling. Lovgivningen har dog ikke fastsat klare definitioner af "misbrug" og "behandling". Lejre kommune benytter dels egne SSP konsulenter til samtaleforløb med unge og deres forældre og dels RABS i Roskilde, som er et behandlingstilbud til stofmisbrugere. Enkelte unge har været døgnanbragt. Sekretariat og administrationsudgifter: Her aflønnes en familieplejekonsulent, som blev ansat i.f.m. at Lejre Kommune hjemtog tilsynet med Plejefamilier fra CAFA, Plejehjemsforeningen i Herudover afholdes udgifter til lovpligtig uddannelse af godkendte plejefamilier. Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 27 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM TILBUD TIL BØRN OG UNGE SUNDHEDSUDGIFTER Beskrivelse af serviceniveau: Sundhedsplejen består af 1 kommunallæge (16 timer/uge) som udfører lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser, samt 6 sundhedsplejersker med ialt 218 timer/uge hvoraf de 10 timer/uge er disponeret til ledelse. Sundhedsplejen beskæftiger sig primært med ca. 300 nyfødte pr. år samt skolebørn med særlige behov for undersøgelse, råd og vejledning. Der ydes i mindre omfang generelt råd og vejledning til skolebørn på forskellige klassetrin. Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 28 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM TILBUD TIL BØRN OG UNGE PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Beskrivelse af serviceniveau: PPR udfører pædagogiske og psykologiske vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år. Det kan dreje sig om henvendelser vedr. sprog, motorik, indlæring, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Personalegruppen omfatter psykologer (8), tale-hørepædagoger (4),

208 specialundervisningskonsulenter (2), fysioterapeut samt ergoterapeut. PPR deltager i visitationsudvalget vedr. udredning, råd og vejledning i.f.m. ansøgning om støtte både i daginstitutioner og skoler. Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 29 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM TILBUD TIL BØRN OG UNGE FAMILIEHUSET Beskrivelse af serviceniveau: Familiehuset er et tilbud til familier i Lejre Kommune med børn under 18 år. Familiehuset arbejder med familierådgivning og -behandling. Personalegruppen består af: familiebehandlere, psykologer, sundhedsplejerske. Der arbejdes med støtte, rådgivning, forældre/parsamtaler, legeterapi m.m Der tilrettelægges forløb i tæt samarbejde med familien og ofte inddrages familiens netværk. Der arbejdes både i hjemmet, i Familiehusets lokaler samt i de institutioner som barnet eller den unge er tilknyttet. Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 30 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM TILBUD TIL BØRN OG UNGE FIRKLØVERSKOLEN Beskrivelse af serviceniveau: A-klasserne: A-klasserne er et specialpædagogisk skole- og fritidstilbud i et selvstændigt hus i tilknytning til Kirke Sonnerup Skole. A-klasserne modtager elever med ADHD - opmærksomheds- og koncentrationsproblemer og børn med autismespektrum forstyrrelser. Enkelte elever har desuden ledsagehandicap som f.eks. Tourettes syndrom. Klassestørrelserne varierer, men ligger typisk på 4-6 elver pr. klasse. Der er som udgangspunkt knyttet 1 lærer og 1-2 pædagoger til hver klasse. Undervisningen er individuelt tilrettelagt ud fra handleplaner, og der er særlig opmærksomhed omkring arbejdet med social træning, idet alle elever har vanskeligheder indenfor kontakt, socialt samspil og kommunikation. Afhængig af funktionsniveau kan eleven integreres i normalklasse i støre eller mindre omfang. Der vil være mulighed for at aflægge Folkeskolens afgangsprøve. Skole- og Fritidsdel er i samme hus og der er tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. K-klasserne: K-klasserne er et special- og socialpædagogisk skole- og fritidstilbud. K-klasserne består af 2 afdelinger: klasse og klasse. Afdelingen for elever fra klasse er placeret i en villa i tilknytning til Kirke Saaby Skole. Afdelingen for elever fra 6. klasse og op efter er placeret på Alfarvejen 13 i Osted. K-klasserne modtager elever med kontakt- og adfærdsvanskeligheder. Eleverne har typisk svært ved at indgå i sociale sammenhænge. Børnene er inddelt i undervisningsgrupper på en størrelse af ca. 5 elever. Til hver gruppe er knyttet 1 lærer og som udgangspunkt 1 pædagog. Fritidsdelen varetages af pædagoger og børnene inddeles i grupper efter aktiviteter og i forhold til særlige behandlingsmæssige hensyn. For gruppen fra 6. klase og op efter er tilbuddet udelukkende et undervisningstilbud. Eleverne

209 benytter ofte lokale fritidstilbud. Undervisningen følger folkeskolens fagrække og minimumstimetal. Hvis elevernes funktionsniveau tillader det, kan de i et eller flere fag integreres i den nærliggende folkeskole med henblik på deltagelse i Folkeskolens Afgangsprøve. Eleverne indstilles til optagelse i I-klasserne af PPR. Der skal foreligge en grundig pædagogisk, psykologisk vurdering, der konkluderer at elevens vanskeligheder kan tilgodeses. Lejre Kommunes visitationsudvalg træffer den endelige afgørelse. Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 31 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM TILBUD TIL BØRN OG UNGE SPECIALKLASSER Beskrivelse af serviceniveau: I-klasserne er placeret på Osted Skole i tilknytning til normalundervisningen. Ledelsen af I-klasserne varetages af Osted Skole. I-klasserne er et tilbud til elever med indlæringsvanskeligheder af en sådan art og omfang, at vanskelighederne ikke kan tilgodeses i distriktsskolens specialundervisningstilbud. Disse elever har behov for, at undervisningen i alle fag er særligt tilrettelagt, og der anvendes mange forskellige pædagogiske tilgange og læringsstile. Der tilstræbes samarbejde med normalklasserne bl.a. i de praktisk/musiske fag. Klassestørrelserne varierer generelt fra 4-6 elever, men for de ældste elever er klasserne ofte større, da eleverne dels har et større behov for socialt samvær med andre, og dels for at gøre dem parate til et efterfølgende uddannelsesforløb. Eleverne indstilles til optagelse i I-klasserne af PPR. Der skal foreligge en grundig pædagogisk, psykologisk vurdering, der konkluderer at elevens vanskeligheder kan tilgodeses. Lejre Kommunes visitationsudvalg træffer den endelige afgørelse. Udvalg 3 Bevilling 03 Bevilling 29 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN FÆLLESUDGIFTER Beskrivelse af serviceniveau: Her afholdes udgift vedr. løn til leder af den kommunale børnetandpleje. Udvalg 3 Bevilling 03 Bevilling 30 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN UNGDOMSSKOLEN Beskrivelse af serviceniveau: Ungdomsskolen tilbyder undervisning samt ture og rejser for alle unge i Lejre kommune fra 7. klassetrin og til og med 18 år En til to gange årligt udsendes brochuremateriale til hele målgruppen. Undervisningen på hold starter sidst i september og slutter typisk med udgangen af marts og omfatter lektiecaféer, fransk, spansk, tysk, traktor- og knallertkørekort, frilufts- og sportsaktiviteter, modelbygning, fotolære, rollespil, musical m.m. Kort sagt tages alle emner op, hvis der kan skabes tilslutning hertil, og omfanget af

210 undervisningen tilpasses aktiviteten og interessen. Ture og rejser tilbydes typisk i samarbejde med en række naboungdomsskoler og her kan nævnes musicaltur i Påskeferien, skitur i uge 8, én dag på ski, Paris i Påskeferien, London i uge 42, Saharatur i uge 42, to vildmarkskanoture til Sverige i forår og efterår, foskanotur og kajakture. Al undervisning er gratis for brugerne, hvorimod ture og rejser har en egenbetaling svarende til de deltagerrelaterede udgifter. Ungdomsskolen tilbyder desuden 6 ungdomsklubber i henholdsvis Osted, Allerslev, Hvalsø, Kr. Såby, Kr. Hyllinge og i Sonnerup. Ungdomsklubberne er åbne fra august til juni på de fleste hverdagsaftener og tilbyder hyggeligt samvær og uforpligtende aktiviteter, men arrangerer også ture og oplevelser ud af huset. Medlemskab af ungdomsklubberne koster 270,- og giver adgang til alle 6 ungdomsklubber. Udvalg 3 Bevilling 03 Bevilling 31 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER Beskrivelse af serviceniveau: Her afholdes udgift til de børn der går i fri- og privatskoler samt evt. tilknyttet SFO-ordning. Endvidere udgifter til tilskud til efterskoler, ungdomskostskoler samt produktionsskoler samt elevtilskud til efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler. Det er trendafhængigt hvad elever vælger - nogle år er det primært efterskoler, og andre år primært Tiendeklasse Center Roskilde, og udgiftsniveauet vil svinge, hvorfor budgettet skal sammenholdes med bevilling hvor udgiften til Tiendeklasse Center afholdes. Udvalg 3 Bevilling 03 Bevilling 32 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Tandplejen Beskrivelse af serviceniveau: A. Almindelig tandpleje Loven forpligter kommunen til at tilbyde tandpleje til alle 0-18 årige. Loven giver mulighed for at opkræve en egenbetaling på 35% hvis 0-16 årige benytter privat praktiserende tandlæge i stedet for kommunens tandplejeklinik. Ved organiseringen af den nye Lejre Kommune besluttede Sammenlægningsudvalget, at organisere den kommunale tandpleje med mulighed for behandling både på den kommunale klinik og hos privat praktiserende tandlæger. Der blev indført egenbetaling på nogle udvalgte områder. B. Tandregulering: Tandreguleringsbehandlinger inddeles i Fase 1 behandlinger, som er tidlige forebyggende behandlinger og fase 2 behandlinger, som er senere korrektive behandlinger. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev det

211 besluttet at tilbyde fase 1 behandlinger på den kommunale klinik og egenbetaling ved valg af privat praktiserende specialtandlæge. Det blev samtidig besluttet, at fase 2 behandlinger skulle tilbydes både i den kommunale klinik og hos privat praktiserende specialtandlæge uden egenbetaling. Fra og med beslutning i Udvalget for Børn og Ungdom den 8. juni 2009 tilbydes både fase 1 og fase 2 behandlinger på den kommunale klinik, og der er en egenbetaling på 35%, hvis der vælges en privat praktiserende specialtandlæge. I forbindelse med beslutningen er der flyttet kr. mellem private udbydere og løn på egen klinik. Ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger visiteres % af en årgang til tandreguleringsbehandling. Lejre Kommune har en gennemsnitlig årgangsbredde på 380, hvilket svarer til, at der pr. år forventes af blive påbegyndt nye tandreguleringsbehandlinger. Den gennemsnitlige udgift i 2009 til en gennemført tandreguleringsbehandling er hos privat praktiserende specialtandlæger og på den kommunale klinik. Udvalg 3 Bevilling 04 Bevilling UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FORÆLDREBETALING M.V. Beskrivelse af serviceniveau: Her føres indtægten for forældrebetaling vedr. daginstitution (alle 0-6 årige) samt SFO. Her føres også udgift til søskenderabat, økonomisk friplads samt socialpædagogisk friplads. Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM DRIFT DAGTILBUD Beskrivelse af serviceniveau: Lejre Kommune har pasningsgaranti, hvilket garanterer at alle børn i alderen fra 26 uger til de starter i skolen kan blive optaget i kommunens dagtilbud. Barnet optages så vidt muligt i et dagtilbud i sit lokaleområde. Lejre Kommune har 10 lokalområder, der følger skoledistrikterne: Kirke Sonnerup, Ejby, Kirke Hyllinge, Sæby-Gershøj, Kirke Saaby, Hvalsø, Osted, Allerslev, Glim/Øm og Gevninge. Lejre Kommune har Dagpleje samt 29 børnehaver/vuggestuer - hvoraf de 3 er selvejende og de 7 er puljeinstitutioner/private institutioner. Institutionerne har en ressourcetildelingsmodel som bygger på princippet om at "pengene følger barnet" - grundprincipperne i modellen er: 1. En personalenormering udregnet som et antal minutter pr. barn pr. uge pr. ugentlige åbningstime 2. Et årligt beløb pr. barn til aktivitetsbaserede udgifter. Institutionerne har rammestyring, hvilket giver den enkelte leder mulighed for at disponere frit indenfor den økonomiske ramme. Der er fri overførselsadgang mellem årene, og der kan overføres mer- og mindreforbrug i størrelsesorden max. 10% af rammens størrelse.

212 Bilag: Udvalget for Teknik & Miljø - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41962/11

213 2012 Lejre Kommune 2012 Udvalget for Teknik & Miljø

214 2012 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr priser) 2012 overslag 2013 overslag 2014 overslag UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 01 MILJØFORANSTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 11 ROTTEBEKÆMPELSE 02 FORSYNINGSVIRKSOMHED 24 RENOVATION 03 VEJ OG PARK 30 GRØNNE AREALER 31 MATERIELGÅRDEN 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 34 VINTERVEDLIGEHOLDELSE 04 KOLLEKTIVTRAFIK 05 ADMINISTRATION M.V. 50 IT-FAGSYSTEMER, GIS 51 AGENDA 21 - FORESLÅS NEDLAGT 52 BYFORNYELSE SUNDHEDSFARLIGE BOLIGER LOKALPLANSARBEJDE M.V. - NY BEVILLING 06 EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 62 ENERGIFORBRUG 63 SAMORDNET RENGØRING 64 DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER 65 ENERGISTYRING OG -MÆRKNING 07 GEBYRER

215 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 01 Udvalget for Teknik og Miljø Miljøforanstaltninger kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Der henvises til bevillingens 3. niveau. forudsætninger: Der henvises til bevillingens 3. niveau. Udvikling i overslagsår: Der henvises til bevillingens 3. niveau. Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

216 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 01 Bevilling 10 Udvalget for Teknik og Miljø Miljøforanstaltninger Vandløb, vedligeholdelse m.v kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Generelt er administrativt budget 2012 fremkommet på baggrund af 2011 (inkl. ændringer fra forventet regnskab) og fremskrevet til 2012 prisniveau. For nærmere specifikation af budgettet henvises til de enkelte bevillinger på 3 niveau. Naturforvaltning: tet vedrører udgifter til opgaver og projekter, der har til formål at opfylde naturbeskyttelseslovens formål om at forbedre, genoprette og tilvejebringe naturområder, at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen og at forbedre mulighederne for friluftslivet. Ved organiseringen af den nye Lejre Kommune besluttede Sammenlægningsudvalget, at naturforvaltningen skulle fortsætte i samme omfang som

217 2012 Lejre Kommune tidligere i Roskilde Amt. 2/3 dele af budgettet anvendes til naturpleje og naturgenopretning, registrering, kortlægning og overvågning samt realisering af Lejre Kommunes plan for bekæmpelse af bjørneklo. Resten af budgettet anvendes til vedligeholdelse af stier, til naturinformation og til naturvejledning. Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan, der vil blive grundlaget for administration og forvaltning på naturområdet, vil være baseret på denne registrering. Der vil i 2012 også være fokus på arbejdet med NATURA 2000-handleplaner. Vedligeholdelse og pleje af vandløb: Lejre Kommune er vandløbsmyndighed for kommunevandløb og private vandløb og har ansvaret for vedligeholdelsen af i alt ca. 142 km kommunevandløb. Opgaverne omfatter administrative opgaver, der udspringer af vandløbsloven og miljømålsloven, administration af vedligeholdelsen af kommunevandløbene, drift af udpumpeanlæg samt restaurering af vandløb samt arbejdet med de statslige vandplaner. Her ud over administreres ansøgninger og håndhævelse inden for vandløbslovens område. Vedligeholdelsen af vandløb udføres af Vej & Park i samarbejde med Vandløbsmyndigheden, efter bestemmelser i vandløbsregulativet for det enkelte vandløb, og omfatter blandt andet en til flere ganges skæring af vandløbsvegetationen, oprensning af aflejringer o.l., beskæring af træer og buske, fjernelse af væltede træer og løbende tilsyn. Desuden drives tre udpumpeanlæg, som i tørre somre tilfører grundvand til vandløbene for at sikre mod udtørring. Endeligt udføres opmåling af vandløb efter behov. Grødeskæringen skal udføres skånsomt af hensyn til dyr og planter i vandløbet, og der vil fremadrettet være øget fokus på at tage endnu mere hensyn til de miljømæssige forhold for at kunne opfylde den miljømæssige målsætning for vandløbene, som forventes fastlagt med vedtagelsen af vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord. Jordforurening: på i alt kr. dækker udgifter til kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde. Miljøtilsyn og godkendelser af virksomheder og landbrug: på netto kr. dækker udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug, herunder tilkøb af ekspertbistand eller konsulentbistand udefra i sager, som kræver særlige faglige kompetencer. Der er budgetlagt med en indtægt fra brugerbetalingspligtige virksomheder på kr. og udgifter til samme virksomheder for i alt Til fælles formål er budgetlagt kr. samt kr. til ikkebrugerbetalingspligtige virksomheder. Øvrig planlægning, fælles udgifter og indtægter tet vedrører opgaver i forbindelse med vandrammedirektivet, miljømålsloven, forarbejdet til vand- og naturplaner, vandindvinding samt analyser og tilsyn med badevand. Badevand, Blå Flag strand og tilsyn med svømmebadsanlæg Der forventes anvendt kr til analyser af badevandskvaliteten ved kommunens 4 badevandsstationer og 8 kontrolovervågningssteder jf. Bekendtgørelse om badevande og badeområder. Arbejdet med udarbejdelse af badevandsprofiler for de 4 badevandsstationer er påbegyndt i 2010, og følges op i 2012 med specifikke krav om information af offentligheden på hhv. badelokaliteterne og via varslingssystem ved forureningsrisiko af badevandet. Herudover indgår årligt tilsyn med Sæby - Gershøj Svømmebad jf. Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, samt udgifter forbundet med den frivillige miljømærkning Blå Flag, hvor der i forbindelse med Blå Flag på Herslev Strand dækkes udgifter til aktiviteter, foldere og flag. Indsatsplaner I henhold til Vandforsyningsloven og Miljømålsloven skal kommunen udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for vandværkerne i kommunen og oprette et tilhørende koordinationsforum. Opgaverne dækkes af gebyr/afgift, som tidligere blev opkrævet hos vandværkerne i 2007 og Fra og med 2009 blev gebyropkrævningen erstattet af midler

218 2012 Lejre Kommune tildelt som bloktilskud. tet forventes forøget med disse midler. Koordinationsforummet blev oprettet i 2008, mens arbejdet med indsatsplanerne afventer færdiggørelse af kortlægningen i Staten ( Miljøcenter Roskilde). De uforbrugte midler fra 2007 skal jf. en afgørelse fra Statsforvaltningen april 2010 betales tilbage til vandværkerne, mens resten af de opkrævede og tildelte midler akkumuleres indtil arbejdet kan begyndes. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

219 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 01 Bevilling 11 Udvalget for Teknik og Miljø Miljøforanstaltninger Rottebekæmpelse kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: for skadedyrsbekæmpelse er baseret på kommunens forpligtigelse til rottebekæmpelse. Kommunen har ansvaret for at gennemføre en effektiv rottebekæmpelse og lade foretage halvårlige eftersyn på ejendomme i landzone. Kommunen bekæmper rotter på baggrund af anmeldelse af rotteforekomster, jævnfør Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. og står for bekæmpelse af kloakrotter ved, at der ophænges ca giftblokke i kommunens kloakker. Rottebekæmpelsen er brugerbetalt og opkræves som en andel af ejendomsværdien for samtlige faste ejendomme i kommunen og de opkrævede midler må kun anvendes på rottebekæmpelse.

220 2012 Lejre Kommune forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

221 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 02 Bevilling 24 Udvalget for Teknik og Miljø Forsyningsvirksomhed Renovation kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Kommunen har i henhold miljøbeskyttelsesloven pligt til at etablere ordninger for affald produceret af kommunens husholdninger. Lovgivningen forpligter kommunen til at etablere indsamlingsordninger for følgende affaldstyper: Affaldstype Dagrenovation Ordning Henteordning hver 14. dag

222 2012 Lejre Kommune Papir Papaffald Glasemballage Genanvendeligt metalemballage Genanvendeligt plastemballage PVC-affald Imprægneret træ Farligt affald Batterier Elskrot Henteordning hver 4. uge Bringeordning til genbrugspladsen Henteordning ved husstanden hver 8. uge eller bringeordning til glaskuber eller genbrugspladsen Henteordning via storskraldsindsamling eller bringeordning til genbrugspladsen Bringeordning til genbrugspladsen Bringeordning til genbrugspladsen Bringeordning til genbrugspladsen Bringeordning til miljøbil en gang om året eller til genbrugspladsen Henteordning via papirordningen hver 4. uge Henteordning via storskraldsindsamling eller bringeordning til genbrugspladsen Derudover har Lejre Kommune valgt at etablere en storskraldsindsamling med 2 årlige afhentninger ved husstanden samt en tilmeldeordning med mulighed for 4 årlige afhentninger af haveaffald. Lejre Kommune er desuden forpligtet til at give husholdninger adgang til en genbrugsplads. Via medlemskab af affaldsselskabet KARA/Noveren har kommunens borgere adgang til samtlige 14 genbrugspladser, som KARA/Noveren driver. Ordningerne finansieres over gebyrer, der fastsættes af kommunalbestyrelsen, således at den samlede gebyrindtægt alene skal dække for kommunens omkostninger til ordningerne. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

223 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 03 Udvalget for Teknik og Miljø Vej og Park kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Der henvises til bemærkningerne til bevillingens 3. niveau forudsætninger: Der henvises til bemærkningerne til bevillingens 3. niveau Udvikling i overslagsår: Der henvises til bemærkningerne til bevillingens 3. niveau

224 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 03 Bevilling 30 Udvalget for Teknik og Miljø Vej og Park Grønne arealer kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Der er i alt ca kommunale naturområder, grønne områder/pletter, institutioner m.fl. i varierende størrelse i Lejre Kommune, hvoraf en stor andel plejes af Vej & Park. Vej & Park har siden 2009 arbejdet på et projekt omhandlende registrering, fastlæggelse af nuværende serviceniveau og forslag til fremtidigt serviceniveau for kommunens grønne områder. Projektet indeholder tillige udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser/plejeplaner. Projektet forventes afsluttet inden 1. januar Indtil der foreligger godkendte servicebeskrivelser, foretages der pleje af grønne arealer i

225 2012 Lejre Kommune bynære områder, således at arealerne fremstår nogenlunde attraktive og velplejede, gradueret efter beliggenhed og anvendelse. Den grønne pleje omfatter bl.a. græsslåning, beskæring, hækklipning, lugning/ukrudtsbekæmpelse, bekæmpelse af muldvarper og mosegrise, samt opsamling og bortskaffelse af affald mm. Udover den grønne pleje, foretages der også vedligeholdelse af udstyr og inventar, såsom skraldespande, buslæskure, bænke og bordebænkesæt, blomsterkummer, hegn og skilte mm. Kæmpebjørneklo bekæmpes i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, bekendtgørelse nr. 17 af 13. januar forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

226 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 03 Bevilling 31 Udvalget for Teknik og Miljø Vej og Park Materielgården kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Materielgården udfører en bred vifte af ydelser for en lang række bevillingsområder i Lejre Kommune, udover Vej & Parks egne bevillinger; Grønne arealer, Vejvedligeholdelse og Vintervedligeholdelse. Med hensyn til egne bevillinger, er der således en stor sammenhæng mellem de tre førnævnte bevillinger og Materielgården s bevilling, idet Materielgården afholder alle personale- og driftsudgifter og efterfølgende omkonterer udgifter for udførte arbejder til de bevillinger der udføres ydelser for. Materielgårdens bevilling afholder således alle løn- og personaleudgifter, udgifter til drift af materielgårde og materiel, herunder indkøb og vedligeholdelse af materiel.

227 2012 Lejre Kommune Som eksempler på ydelser som Vej & Park udfører for andre bevillingsområder kan nævnes: Naturplejeopgaver for Natur & Miljø Vandløbsvedligeholdelse for Natur & Miljø Pleje af idrætsanlæg og fritidsfaciliteter for Kultur & Fritid Mindre anlægsarbejder for skoler og institutioner m.fl. Pleje af udenomsarealer på skoler, daginstitutioner, kommunale boliger og rådhuse m.fl. Diverse ad hoc opgaver (såsom flytning af inventar mm.) Autoværkstedsydelser Flere af de ovennævnte ydelser for andre bevillingsområder udføres i.h.t. fastlagte retningslinjer og regulativer, f.eks. udføres vandløbsvedligeholdelse i overensstemmelse med politisk vedtaget vandløbsregulativ. I forbindelse med den igangværende registrering og opmåling af grønne områder som beskrevet under bevillingen Grønne arealer, udarbejdes der samtidig plejeplaner for de fleste af de lokaliteter hvor Vej & Park udfører ydelser for andre bevillingsområder. Det gælder bl.a. for pleje af udenomsarealer på skoler, daginstitutioner og rådhuse m.fl. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

228 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 03 Bevilling 32 Udvalget for Teknik og Miljø Vej og Park Vejvedligeholdelse kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Der er i alt knap 340 km. Kommuneveje i Lejre Kommune med tilhørende cykelstier, vigepladser og rabatarealer hvorpå der udføres systematisk vedligeholdelse. Vejvedligeholdelsen i Lejre Kommune tilstræbes udført i henhold til gældende lovgivning: Færdselsloven - Lovbekendtgørelse nr. 984 af 5. oktober 2009 Lov om offentlige veje ( Vejloven ) Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 Lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008 Og derudover en lang række vejregler, som supplement til ovennævnte

229 2012 Lejre Kommune lovbekendtgørelser. Vejvedligeholdelsen omfatter bl.a.: Pleje af græsarealer, som primært omfatter græsklipning af rabatter. Rabatter i byer klippes 6-8 gange årligt. Rabatter udenfor byer klippes 2 gange årligt; én gang i forsommeren hvor der klippes én stribe langs trafikarealerne og én gang i efteråret hvor hele rabatten inkl. grøfter klippes. Renhold, som omfatter fejning og renhold på og langs trafikarealerne, ukrudtbekæmpelse, tømning af affaldskurve, vask af skilte og andet udstyr. Vedligehold af afvandingselementer som omfatter tømning af regnvandsbrønde år samt efter behov, vedligehold af brønde og ledninger samt rabatprofilering. Udgifter til vejafvanding til Lejre Forsyning A/S afholdes også under denne bevilling. Reparation og vedligehold af belægninger, som primært skal sikre at arealerne er i en stand, der svarer til trafikkens art og størrelse. Der anvendes mange ressourcer på udbedring af revner og slaghuller i kørebaner. Vedligeholdelse af afstribning på belægninger, såsom fodgængerovergange, cykelsymboler midterlinjer og kantbanelinjer mm. Vedligehold af vejinventar såsom vedligeholdelse af skilte, signalanlæg, autoværn, hegn, affaldskurve, bænke mv. Vedligeholdelse af vejbelysning. Udgifter til el afholdes også under denne bevilling. Vedligehold af bygværker og broer. Beplantningspleje som omfatter vedligeholdelse af træer og buske og hække mv. Det primære formål med vejvedligeholdelse er at sikre størst mulig trafiksikkerhed. Det meste af budgettet anvendes derfor på aktiviteter som kan relateres til trafiksikkerhed. Det er dermed en meget lille andel af budgettet som anvendes til aktiviteter som mere eller mindre kun har æstetisk betydning, som f.eks. opsamling af papir og andet affald. Der er store udfordringer i at vedligeholde en stor andel af de mindre og smalle kommuneveje på landet. Det skyldes at mange af disse veje er alt for smalle til nutidens transportmidler, herunder ikke mindst landbrugsmaskiner som med tiden bliver større og større. Disse forhold medfører ødelagte kørebanekanter og dermed en forringet værdi af vejkapitalen og derudover store udgifter til løbende af fylde grus i vejrabatterne. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

230 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 03 Bevilling 34 Udvalget for Teknik og Miljø Vej og Park Vintervedligeholdelse kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Lejre kommunes vinterberedskab er etableret i tiden fra 15. oktober til 15. april. Vintervedligeholdelsen udføres i henhold til Lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, samt Lejre Kommunes Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser af 15. juni Serviceniveauet for vintervedligeholdelsen er dermed politisk fastlagt, og det på et rimeligt detaljeret niveau. Vintervedligeholdelsesindsatsen på de enkelte kommuneveje, stier og pladser er afhængig af den enkelte vejs kategorisering, idet vejene i Lejre Kommune er opdelt i følgende 4 forskellige

231 2012 Lejre Kommune klasser: Klasse A. Veje, som har afgørende betydning for afviklingen af den gennemgående trafik Klasse B. Veje, stier og pladser, som har afgørende betydning for afviklingen af den kollektive trafik samt væsentlig betydning for den lokale trafik. Klasse C. Veje, stier og pladser, der har nogen betydning for afviklingen af den lokale trafik. Klasse D. Veje, stier og pladser m.v. som har mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik. Det foretages kun præventive saltninger på klasse A og B veje, hvor der ved alle de øvrige vejklasser - incl. stier og pladser i alle kategorier primært saltes når der rent faktisk konstateres glatføre. Vintervedligeholdelsen udføres dels af egne medarbejdere og eget materiel, og dels af private vognmænd/ entreprenører. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

232 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 04 Udvalget for Teknik og Miljø Kollektiv trafik kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Kommunerne betaler for lokale busruter. Dette indeholder to former for ruter: Ruter der kører indenfor en kommunegrænse Ruter der kører i flere kommuner Ruter der kører indenfor en kommunegrænse betales af den pågældende kommune. Ruter der kører i flere kommuner skal betales af de berørte kommuner i et forhold, der afspejler ruternes trafikomfang i de enkelte kommuner og den indbyrdes pendling mellem de pågældende kommuner. Betalingen for ruten er nettoudgiften - dvs. udgifterne forbundet med de pågældende rute

233 2012 Lejre Kommune fratrukket billetindtægterne på ruten. I bevillingen indgår desuden mindre beløb til Movia's afdrag på tidligere HUR-lån samt finansiering af Flextrafik, åben ordning. Flextrafik er koordineret kørsel til bl.a. aktivitet, træning og læge mv. for kommunerne. Kørslen foregår typisk med taxa eller mindre busser, og åben ordning dækker, at alle borgere kan bestille kørsel for ca. halv taxatakst. Kommunen bidrager med underskudsdækning på ordningen inden for kommunen. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

234 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 05 Udvalget for Teknik og Miljø Administration m.v kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Der henvises til bemærkninger til bevillingens 3. niveau forudsætninger: Der henvises til bemærkninger til bevillingens 3. niveau Udvikling i overslagsår: Der henvises til bemærkninger til bevillingens 3. niveau Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

235 2012 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget 2012 SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 05 Bevilling 50 Udvalget for Teknik og Miljø Administration m.v. IT-fagsystemer, GIS kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen dækker Lejre Kommunes udgifter til GIS og drift af digitalt byggesagsarkiv. Gis (Geografisk InformationsSystem) omfatter kommunens digitale kort, dvs. tekniske grundkort, orthofoto (luftfoto) og matrikelkort samt it-fagsystemer hertil. Med GIS er det bl.a. muligt at koble mange forskellige data til kort og analysere data i forhold til geografi. Kortløsningen på kommunens hjemmeside, som løbende udbygges, er en del af GIS-området.

236 2012 Lejre Kommune Drift af digitalt byggesagsarkiv omfatter udgifter til web-hotel og til scanning af nye byggesager. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

237 2012 Lejre Kommune SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 05 Bevilling 51 Udvalget for Teknik og Miljø Administration m.v. Agenda 21 - foreslås nedlagt kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Kommunerne skal iht. planlovens 33a inden udgangen af første halvdel af hver valgperiode offentliggøre en strategi for sit bidrag til bæredygtig udvikling i det 21. århundrede - Agenda 21. Strategien skal redegøre for mål og arbejde for: Mindskelse af miljøbelastningen Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse Fremme af biologisk mangfoldighed Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og

238 2012 Lejre Kommune økonomiske forhold. Lejre Kommune har udarbejdet en bred plan- og Agenda 21 strategi, hvori disse bæredygtighedsmålsætninger er indarbejdet. Bevillingen dækker initiativer til understøttelse af det lokale Agenda 21 arbejde. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

239 2012 Lejre Kommune SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 05 Bevilling 52 Udvalget for Teknik og Miljø Administration m.v. Byfornyelse, sundhedsfarlige boliger kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Byfornyelsesloven forpligter kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til beboelse og ophold herunder erhverv, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundhedsfarlige eller brandfarlige. Tilsynet omfatter alle boliger og opholdsrum, som bebos eller anvendes - uanset ejerforhold. Der er samtidig ret til at foretage boreprøver/åbning af konstruktioner til brug for afklaring af udbredelse af evt. fugt og skimmel - og til at føre tilsyn med ubeboede bygninger. Udgifter til tekniske undersøgelser, retablering af destruktive indgreb, genhusning, flytteomkostninger, indfasningsstøtte, erstatning ved nedrivning, tabserstatning ved påbud mm. skal afholdes af kommunen.

240 2012 Lejre Kommune Kommunerne kan senest den 1. februar hvert år søge Velfærdsministeriet om at få andel i statens midler til bygningsfornyelse. KL anbefaler som udgangspunkt alle kommuner at søge byfornyelsesmidler, da pengene altså bl.a. kan bruges til at dække kommunale udgifter i forbindelse med skimmelsvampesager. Kommunerne har kun mulighed for refusion af halvdelen af udgifterne, hvis der afsættes et tilsvarende beløb til byfornyelse i budgettet. Bevillingen dækker Lejre Kommunes andel af udgifter ved eventuelle skimmelsvampesager. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

241 2012 Lejre Kommune SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 05 Bevilling?? Udvalget for Teknik og Miljø Administration m.v. Lokalplansarbejde m.v. - NY BEVILLING kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen vedrører udgifter til konsulentbistand, analyser og undersøgelser mv. i forbindelse med lokalplanarbejde og div. sektorplanarbejder mv. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

242 2012 Lejre Kommune SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 06 Udvalget for Teknik og Miljø Ejendomsadministration kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Der henvises til bemærkningerne til bevillingens 3. niveau forudsætninger: Der henvises til bemærkningerne til bevillingens 3. niveau Udvikling i overslagsår: Der henvises til bemærkningerne til bevillingens 3. niveau Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

243 2012 Lejre Kommune SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 06 Bevilling 60 Udvalget for Teknik og Miljø Ejendomsadministration Ejendomsvedligeholdelse kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingens primære formål er at tilsikre administrationen det nødvendige grundlag for at drifte og vedligeholde de kommunale bygninger på forsvarlig vis. Bevillingen skal skabe grundlag for, at anlægspuljen 'forebyggende ejendomsvedligeholdelse kan anvendes til målrettet indsats for bevarelse af værdien af den kommunale ejendomsportefølje. Bevillingen dækker således forskellige administrative driftsudgifter til nødvendigt assistance (pedelvirksomhed) og værktøjer til styring og planlægning af den kommunale ejendomsvedligeholdelse, herunder div. IT-programmer. Bevillingen omfatter - sammen med anlægspuljen 'forebyggende ejendomsvedligeholdelse' -

244 2012 Lejre Kommune udgifter til ejendomsvedligeholdelse (hovedsagligt udvendig ejendomsvedligeholdelse) som beskrevet i det til enhver tid gældende snitfladepapir 'Ansvarsfordeling ved ejendomsvedligeholdelse af kommunale bygninger i Lejre Kommune'. Opgaverne prioriteres i henhold til håndbogen 'Drift og vedligehold af kommunale bygninger i Lejre Kommune'. Bevillingen dækker også service- og driftsaftaler i det omfang, der er beskrevet i snitfladepapiret som en del af centralt ansvar. Bevillingen dækker derudover en række uforudsete udgifter i form af bl.a. akutte ejendomsvedligeholdelsesbehov og -aktiviteter der ikke størrelses- eller planlægningsmæssigt er indeholdt i den førnævnte anlægspulje., herunder også indvendige vedligeholdelse af administrationsbygninger. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

245 2012 Lejre Kommune SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 06 Bevilling 62 Udvalget for Teknik og Miljø Ejendomsadministration Energiforbrug kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen er en central driftsbevilling, som dækker udgiften til forbruget af el, vand og varme i kommunale ejendomme (undtaget lejeboliger og ældreboliger under almenboligloven). De bevillingsansvarlige i de enkelte ejendomme modtager og konterer selv regninger vedrørende forbrug på ejendommen, men beløbet trækkes fra den centrale konto. Medmindre andet er fastsat, administreres energiforbruget i de ejendomme, der ikke har en ansvarlig leder, af den fagforvaltning, hvorunder ejendommens formål hører. Energiforbruget på administrationsbygninger (rådhuse) administreres centralt af Center for Ejendomsdrift. Der sker en løbende tilpasning af ansvaret - og eventuel budgetomplacering - for energiforbrug på de ejendomme, der rummer flere brugere.

246 2012 Lejre Kommune forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

247 2012 Lejre Kommune SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 06 Bevilling 63 Udvalget for Teknik og Miljø Ejendomsadministration Samordnet Rengøring kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Skoler: Dagligt: Affaldsbeholdere tømmes, borde aftørres og tavler rengøres. Pletter på glasdøre fjernes. Måtter rengøres. Gulvene tørmoppes. Toiletter, urinaler, håndvakse med tilhørende hylde, spejl og fliser rengøres. Gulvet vaskes. Uddeling af toiletartikler. Ugentlig: Reoler, hylder, vindueskarme, lamper i nåhøjde og stole aftørres. Gulvene vaskes. SFO: Dagligt: som skoler Ugentligt: som skoler Gulvene vaskes tre gange pr. uge.

248 2012 Lejre Kommune Daginstitutioner: Dagligt: Affaldsbeholdere tømmes, borde aftørres. Gulvene vaskes. Sanitære områder rengøres grundigt. Ugentligt: Reoler, hylder, vindueskarme og fodpaneler aftørres. Lamper i nåhøjde og stole aftørres. Polstrede møbler støvsuges. Administrationsbygninger - rengøring: Rengøring foretages fire gange pr. uge. Kontorer og gangarealer: Affald tømmes 4 gange ugentlig. Sanitære områder rengøres 4 gange ugentlig. Inventr rengøres en gang ugentlig. Gulvene støvsuges/vaskes en gang ugentlig. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

249 2012 Lejre Kommune SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 06 Bevilling 64 Udvalget for Teknik og Miljø Ejendomsadministration Drift af administrationsbygninger kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen er en sammenlægning af bevillingerne leasing af pavilloner, kontormaskiner og inventar, kontorartikler. Bevillingen dækker udgifter til leasing af pavilloner på rådhusene, skatter afgifter og renovation vedr. rådhusene, rådhusbiler (leasingydelse, drift og service), kantinedrift samt alt vedrørende kontordrift på rådhusene. forudsætninger:

250 2012 Lejre Kommune Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

251 2012 Lejre Kommune SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 06 Bevilling 65 Udvalget for Teknik og Miljø Ejendomsadministration Energistyring og -mærkning kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen dækker en række faste udgifter (bl.a. et IT-energistyringsprogram) og en række variable udgifter. IT-energistyringsprogrammet giver mulighed for at følge energiforbruget i kommunens ejendomme - og dermed agere i forhold til at f.eks. forhøjede forbrug. Udover finansiering af IT-energistyringsprogrammet er bevillingen den eneste mulighed for at finansiere energiaktiviteter og -værktøjer, som ikke kan lånefinansieres. Konkrete aktiviteter kan f.eks. være indkøb af nye impulsmålere som følge af etablering af fjernaflæsning, betaling for konsulentbistand i forbindelse med indkøb af el og gas, energikampagner, indkøb af elspareartikler samt kontingenter for medlemskab af Energiforum Danmark og Force Technologys Energinetværk.

252 2012 Lejre Kommune forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

253 2012 Lejre Kommune SLETTES - ALT TEKST OG TAL SKAL SKRIVES I VERDANA 10 Husk at slette tomme linjer i tabeller Udvalg 4 Bevilling 07 Udvalget for Teknik og Miljø Gebyrer kr pl Vedtaget 2011 (1) overslags år 2012 (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau. (2) overslagsår 2012 er udtryk for det B2012 der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med xx/x-11, konsekvenser af vedtaget budget 2012 samt demografi- og lovændringer. Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr priser Ændringer i alt Bevillingsniveau kr priser overslags år 2012 Ændring 2012 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen vedrører gebyrer for ejendomsoplysninger, lokalplaner og betaling for byggesagsbehandling mv.. forudsætninger: Udvikling i overslagsår: Er budgettet for anderledes end 2012 skal der skrives bemærkning /forklaring

254 Bilag: Scenarier til at opnå besparelser og omplaceringer budget 2012 USSÆ Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57095/11

255 Forskellige scenarier til at opnå besparelsen på USSÆs område Udmøntning af rammebesparelsen, indkøb mm Ren ramme KKR Ramme KKR Ramme KKR Ramme KKR Ramme KKR Ramme KKR Ramme Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5 Scenarie 6 Scenarie 7 Scenarie 8 Scenarie 9 Scenarie 10 Scenarie 11 Scenarie 12 Scenarie 13 1 Madservice - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 Frit valg rengøring i sommerferien; en mindre rengøring om året - ( ) ( ) - - ( ) ( ) - - ( ) ( ) Frit valg rengøring hver 3. uge i stedet for 14. dag; otte gange mindre om året ( ) ( ) - - ( ) ( ) - - ( ) ( ) 4 Taksten ( 83) for børneydelser kan overføres direkte til børn og unge fra visitationen - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) KKR 2% Solvang - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - 6 KKR 2% Bramsnæsvig - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) BØGEBAKKEN ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) ( ) ( ) AMMERSHØJPARKEN ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) ( ) (48.667) HVALSØ ÆLDRECENTER ( ) ( ) ( ) - - ( ) (83.800) - - ( ) ( ) FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER ( ) ( ) ( ) ÆLDREDRIFT - FÆLLES ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) HJEMMEPLEJE - UDFØRER (2.103) (2.103) (2.103) (2.103) (2.103) (2.103) (2.103) (2.103) - (2.103) (2.103) (2.103) (2.103) SYGEPLEJE ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) AKTIVITET OG SAMVÆR (46.275) (46.275) (46.275) (46.275) (46.275) (46.275) (46.275) (46.275) (46.275) (46.275) (46.275) (46.275) (46.275) NATTEVAGT ( ) ( ) ( ) - - ( ) ( ) - - ( ) ( ) HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V. ( ) GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLD.TRÆNING ( ) ( ) ( ) - - (33.021) ( ) ( ) FOREBYGGENDE INDSATS FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (7.594) STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE (2.204) AKTIVITETSCENTRE (28.248) (28.248) (28.248) (28.248) (28.248) (28.248) (28.248) (28.248) (28.248) (28.248) (28.248) (28.248) (28.248) SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE (21.731) KONTAKTPERSONER OG LEDSAGERORDNING (7.919) SOCIALPSYKIATRISK CENTER (59.289) (59.289) (59.289) (59.289) (59.289) (59.289) (59.289) (59.289) (59.289) (59.289) (59.289) (59.289) (59.289) SOLVANG ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) BRAMSNÆSVIG ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) BOFÆLLESSKABER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER (32.668) ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE (89.861) I alt ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0) (0) (0) 0 0 ad 1 Der er udført udbud på madservice dette har givet en besparelse på kr. Enten tages hele beløbet i besparelse eller så overføres kr. til hjælpemidler, da denne bevilling i år og 2012 vil være under pres ad 2 Reduktionen i rengøring i juli måned gøres permanent ad 3 Forslaget indebære at Lejre Kommune går over til rengøring hver 3.uge/60 min mod i dag hver 2.uge/60 min. Serviceniveauet vil stadig ligger højere end mange kommuner der har rengøring hver 3.uge/45.min ad 4 Taksten for børneydelser kan overføres direkte til børn og unge - fra visitationen. Billigere takst finasiering ad 5 KKR aftalen siger at taksten på Solvang højest må stige med p/l-reguleringen minus 2%, dvs. at taksten kun må stige med 0,3% ad 6 KKR aftalen siger at taksten på Bræmsnæsvig højest må stige med p/l-reguleringen minus 2%, dvs. at taksten kun må stige med 0,3% ad 7 Rammebesparelsen vil betyde en ændring i normeringen medførende en servicereduktion ad 8 Rammebesparelsen vil betyde en ændring i normeringen medførende en servicereduktion ad 9 Rammebesparelsen vil betyde en ændring i normeringen medførende en servicereduktion ad 10 Rammebesparelsen vil være en servicereduktion ad 11 Rammebesparelsen vil være en servicereduktion ad 12 Ingen kommentar/men bliver påvirket af evt besparelse på ad 13 ad 14 ad 15 ad 16 ad 17 ad 18 ad 19 ad 20 ad 21 ad 22 ad 23 ad 24 ad 25 ad 26 ad 27 ad 28 Ingen kommentar Ingen kommentar Rammebesparelsen vil være en servicereduktion Store udfordringer på denne bevilling derfor foreslås der ingen rammebesparelse Rammebesparelsen vil være en servicereduktion Ingen rammebesparelser Ingen rammebesparelser Ingen kommentar Ingen rammebesparelser Store udfordringer på denne bevilling derfor foreslås der ingen rammebesparelse Ingen kommentar Ingen kommentar Ingen kommentar Rammebesparelsen er forhøjet med ca afventer svar fra bevillingsansvarlig Store udfordringer på denne bevilling derfor foreslås der ingen rammebesparelse Store udfordringer på denne bevilling derfor foreslås der ingen rammebesparelse

256 Omplaceringer Fra bevilling Til bevilling Beløb Kommentar Bofællesskaberne Bofællesskaberne Flyttes fra aktivitetsbudget til lønbudgettet Aktivitetscentrene Aktivitetscentrene Flyttes fra aktivitetsbudget til lønbudgettet

257 Bilag: Udtalelse fra RLU den 15. juni 2011 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61922/11

258 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Rådhusenes lokaludvalg Dato: 16. juni 2011 J.nr.: 11/8122 Udtalelse fra Rådhusenes Lokaludvalg (RLU) til forslag til budget 2012 for Økonomiudvalgets område Direktionen har den 15. juni 2011 fremlagt forslag til udmøntning af spare- og effektiviseringsrammer til budget 2012 for RLU. Der er tale om betydelige beløb, som omfatter: - Samling på 2 rådhuse - Færre ledere, jfr. ny ledelse og organisation - Andel af den generelle rammereduktion - interne finansieringsbehov pga. af oprettelse af klimakoordinator og færre indtægter fra udlejningsejendomme mm. Direktionen foreslår bl.a., at personalereduktionen i 2012 vil udgøre 5,2 mio. kr. stigende til 7,3 mio. kr. fra og med Den samlede lønsum udgør ca. 100 mio. kr. i Direktionen oplyste på mødet, at der med øjeblikkelig virkning indføres skærpet vurdering af alle ledige stillinger, og at den konkrete stillingtagen til personalereduktionerne vil blive iværksat efter sommerferien, nå der er overblik over medarbejderplaceringen i de nyetablerede centre. Det skal endvidere bemærkes, at der blev nedlagt 10 administrative stillinger i sommeren 2010 svarende til en reduktion af lønsummen med 4 mio. kr., og at der forventes overført ca. 6 medarbejdere til Udbetaling Danmark med virkning fra årsskiftet 2012/2013. Medarbejderne i RLU finder det stærkt bekymrende, at vi atter står foran en større sparerunde, der formentligt vil munde ud i et antal afskedigelser uanset at alle ledige stillinger vurderes. RLU har forståelse for, at kommunen også bliver presset på økonomien fra flere fronter, men omvendt håber RLU også, at kommunalpolitikerne har forståelse for, at sparerunder har en pris for medarbejderne.

259 På trods af fortsat fokus på effektivisering, ændrede arbejdsgange, optimering af kompetencer osv. må det forventes, at serviceniveauet falder - såvel internt i organisationen som overfor borgerne - såfremt man skal ud i personalereduktioner. Nogle steder vil det faldende serviceniveau være mere synligt end andre steder. Det er efterhånden svært at få øje på de øjeblikkelige rationaliseringsgevinster og nemme tiltag, der gør at man kan undgå personalereduktioner. Medarbejderne gør i det daglige en stor indsats for at holde maskinen "Lejre Kommune" kørende. Derudover skal en del medarbejdere i skrivende stund så også forholde sig en ny ledelsesstruktur, ny organisation, nye kolleger og måske nyt arbejdssted, som en ekstra udfordring ud over det daglige arbejde. Derfor kommer betydelige personalereduktioner på et tidspunkt, hvor den nye organisation er ved at finde sine egne ben at stå på. Arbejdsglæden vil endnu engang blive sat på en prøve med en risiko for, at der sidder frustrerede og demotiverede medarbejdere tilbage. Og dette er det sidste vi har brug for i den situation, som vi nu befinder os i. Medarbejderne i RLU vil opfordre til, at Kommunalbestyrelsen vender alle sten, før så mærkbare personalereduktioner kommer på tale. Med venlig hilsen Torben Gaarskær formand Per Sander næstformand Side 2 af 2

260 Bilag: 5.1. Bilag 3 - Bevillingsregler - Tilpasning Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56215/11

261 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H John Jacobsen Økonomi D E Bevillingsregler - afsnit 2 NYT FORSLAG Dato: 25. maj 2011 J.nr.: 2. Aftaler og ekstern leasing 2.1 Aftaler Fagområderne har mulighed for, at indgå aftaler som har en bindende aftaleperiode der rækker ud over et budgetår. Direktionen skal godkende alle aftaler der rækker ud over et budgetår. Der henvises i øvrigt til indkøbspolitikken og indkøbsstrategiens bestemmelser. Direktionen foretager en konkret vurdering af om der, ud fra opgavens karakter samt ved større principielle udbud, er behov for en politisk behandling og godkendelse Ekstern leasing Fagområderne kan ikke indgå aftale om ekstern leasing uden forudgående godkendelse af direktionen.

262 Bilag: 7.1. Ansøgning om garanti Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51227/11

263

264 Bilag: 9.1. Ansøgning Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59108/11

265

266 Bilag: 9.2. Notat om grundlag for indstilling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63802/11

267 NOTAT Kommunegaranti til Hvalsø Kraftvarmeværk Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Richard Oddershede Økonomi D E Problem: Hvalsø Kraftvarmeværk søger om en garanti på et 25-årigt lån med fast rente. Dato: 22. juni 2011 J.nr.: Kraftvarmeværket vil optage et aftalelån med variabel rente og forudsætter i budgetterne for de kommende år at det skal tilbagebetales over 4 år. Det er de tilbud, der er indhentet. Forhold der giver konklusionen: 1. Kommunen kan ikke underskrive en garanti for et lån der indeholder andre bestemmelser end dem som kommunalbestyrelsen godkender. Her er der forskel i løbetid og renteforhold. 2. Løbetiden på lånet skal modsvares af levetiden på det, der investeres i. Målere skal udskiftes løbende. Levetiden vil typisk være mellem 5 og 10 år. Ved et 25-årigt lån vil man efter udløb af levetiden, have en gæld der relatere til ikke eksisterende værdier. 3. Renten på et 25-årigt fast lån er ca. 4,25 % p.a. renten på et aftalelån med variabel rente er 1,85 % p.a., men med risiko for at det stiger. Der er ingen begrundelser for at Kraftvarmeværket og kommunen skal påtage sig en risiko større end nødvendigt. Den samlede konklusion er, at lånet ikke må overstige 5-10 år og under hensyn til Kraftvarmeværkedets planlægning, vil den bedste forretning for Kraftvarmeværket og den mindste risiko for kommunen være, at lånet optaget som et 5-årigt aftalelån med variabel rente. Der fastsættes ikke bestemmelser om afdrag for at give Kraftvarmeværket frihedsgrader i den periode. Richard Oddershede Finans- og Opkrævningschef

268 Bilag: Skematisk oversigt Vedtægter.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59801/11

269 UDKAST Ændring af vedtægter for KARA/Noveren I/S Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1. Navn og hjemsted Uændret. 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. Uændret. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets bestyrelse. Hjemstedet skal være en kommune i Region Sjælland. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets bestyrelse. Hjemstedet skal være en kommune i Region Sjælland. Uændret. 2. Interessentkommuner 2. Interessentkommuner Uændret. 2.1 Fællesskabet består af de ni (9) interessentkommuner, der med virkning fra 1. januar 2007 har deltaget i sammenlægningen af I/S KARA og Noveren I/S, samt interessentkommuner i Sjællandsregionen, der efterfølgende optages i Fællesskabet. Sammenlægningen er gennemført med I/S KARA som det fortsættende interessentskab. 2.2 Fællesskabet består af de ni (9) interessentkommuner, der med virkning fra 1. januar 2007 har deltaget i sammenlægningen af I/S KARA og Noveren I/S, samt interessentkommuner i Sjællandsregionen, der efterfølgende optages i Fællesskabet. Sammenlægningen er gennemført med I/S KARA som det fortsættende interessentskab. Uændret. 2.2 Pr. 1. januar 2010 er interessentkommunerne følgende: Greve Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Odsherred Kommune Roskilde Kommune Solrød Kommune Stevns Kommune 2.2 Pr. 1. januar 2010 er interessentkommunerne følgende: Greve Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Odsherred Kommune Roskilde Kommune Solrød Kommune Stevns Kommune Uændret

270 Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer 3. Formål og opgaver 3. Formål og opgaver Uændret. 3.1 Fællesskabets formål er at etablere og drive anlæg til behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering af affald samt at varetage andre driftsopgaver for interessentkommunerne i Sjællands-regionen. 3.1 Fællesskabets formål er at etablere og drive anlæg til behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering af affald samt at varetage andre driftsopgaver for interessentkommunerne i Sjællands-regionen. Uændret. 3.2 Fællesskabets opgaver består af grundydelser og tilvalgsydelser. Grundydelserne er de ydelser, som alle interessentkommuner modtager af Fællesskabet. Tilvalgsydelserne er de ydelser, som den enkelte interessentkommune kan beslutte at aftage fra Fællesskabet. 3.2 Fællesskabets opgaver består af grundydelser og tilvalgsydelser. Grundydelserne er de ydelser, som alle interessentkommuner modtager af Fællesskabet. Tilvalgsydelserne er de ydelser, som den enkelte interessentkommune kan beslutte at aftage fra Fællesskabet. Uændret. 3.3 Interessentkommunerne udarbejder affaldsregulativer, hvoraf det fremgår, at interessentkommunerne har pligt til at levere, og at Fællesskabet har pligt til og eneret på at behandle og deponere det i punkt 3.4 omhandlede affald. 3.3 Interessentkommunerne udarbejder affaldsregulativer, hvoraf det fremgår, at interessentkommunerne har pligt til at levere, og at Fællesskabet har pligt til og eneret på at behandle og deponere det i punkt 3.4 omhandlede affald. Uændret. 3.4 Fællesskabets grundydelser er: 3.4 Fællesskabets grundydelser er: Uændret. (1) Kompostering af haveaffald (2) Genanvendelse af papir, pap og plast (3) Håndtering af farligt (1) Kompostering af haveaffald (2) Genanvendelse af papir, pap og plast (3) Håndtering af farligt

271 Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer affald (4) Forbrænding af affald (5) Deponering af affald affald (4) Forbrænding af affald (5) Deponering af affald 3.5 Fællesskabets tilvalgsydelser er blandt andet: 3.5 Fællesskabets tilvalgsydelser er blandt andet: Uændret. (1) Genanvendelse af øvrige produkter, fx glas, metal, elektronik, gips med videre (2) Drift af genbrugsstationer (3) Drift af genbrugskuber (4) Biologisk affaldsbehandling (5) Affaldsplanlægning (6) Affaldsregistrering (7) Regulativudarbejdelse (8) Udarbejdelse af fælles information (9) Affaldsfagligt videncenter (10) Erhvervsaffaldskonsulenter (11) Udbud af kommunale indsamlingsopgaver (12) Administration af kommunale indsamlingsopgaver (1) Genanvendelse af øvrige produkter, fx glas, metal, elektronik, gips med videre (2) Drift af genbrugsstationer (3) Drift af genbrugskuber (4) Biologisk affaldsbehandling (5) Affaldsplanlægning (6) Affaldsregistrering (7) Regulativudarbejdelse (8) Udarbejdelse af fælles information (9) Affaldsfagligt videncenter (10)Erhvervsaffaldskonsulenter (11)Udbud af kommunale indsamlingsopgaver (12)Administration af kommunale indsamlingsopgaver 3.6 Fællesskabet kan indgå samarbejdsaftaler med andre kommunale fællesskaber, kommuner eller private virksomheder samt oprette eller deltage i selskaber til varetagelse af opgaver, der i henhold til lovgivningen kan udføres af Fællesskabet. 3.6 Fællesskabet kan indgå samarbejdsaftaler med andre kommunale fællesskaber, kommuner eller private virksomheder samt oprette eller deltage i selskaber til varetagelse af opgaver, der i henhold til lovgivningen kan udføres af Fællesskabet. Samtykke skal indhentes fra stats- Ændret. Statsforvaltningen har ønsket præciseret, at samtykke skal indhentes fra statsforvaltningen, i det omfang det følger af den kommunale lovgivning

272 Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer forvaltningen, i det omfang det følger af den kommunale lovgivning. 4. Kapital 4. Kapital Uændret. 4.1 Interessentkapitalen er den egenkapital, som interessentkommunerne havde ved sammenlægningen eller senere indskyder i forbindelse med indtræden i Fællesskabet eller ved forhøjelse af interessentkapitalen. Fællesskabets egenkapital udover interessentkapitalen betegnes nettoformuen. 4.2 Interessentkapitalen er den egenkapital, som interessentkommunerne havde ved sammenlægningen eller senere indskyder i forbindelse med indtræden i Fællesskabet eller ved forhøjelse af interessentkapitalen. Fællesskabets egenkapital udover interessentkapitalen betegnes nettoformuen. Uændret. 4.1 I forbindelse med sammenlægningen er interessentkommunernes interessentkapital den egenkapital, som tilkom interessenterne i I/S KA- RA før sammenlægningen, og den egenkapital, som blev udloddet til interessenterne ved opløsningen af Noveren I/S. I en åbningsbalance opgjordes pr. 1. januar 2007 interessentkommunernes andele af interessentkapitalen i overensstemmelse med de kommunale budget- og regnskabsregler. 4.2 I forbindelse med sammenlægningen er interessentkommunernes interessentkapital den egenkapital, som tilkom interessenterne i I/S KA- RA før sammenlægningen, og den egenkapital, som blev udloddet til interessenterne ved opløsningen af Noveren I/S. I en åbningsbalance opgjordes pr. 1. januar 2007 interessentkommunernes andele af interessentkapitalen i overensstemmelse med de kommunale budget- og regnskabsregler. Uændret. 4.3 Ved senere indtræden fastsættes interessentkapitalen ved aftale med 4.3 Ved senere indtræden fastsættes interessentkapitalen ved aftale med Uændret

273 Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer Fællesskabet. Fællesskabet. 5. Hæftelse 5. Hæftelse Uændret. 5.1 Over for tredjemand hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet. 5.1 Over for tredjemand hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet. Uændret. 5.2 Indbyrdes hæfter interessentkommunerne for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet, efter registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. 5.2 Indbyrdes hæfter interessentkommunerne for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet, efter registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. Uændret. 6. Bestyrelse 6. Bestyrelse Uændret. 6.1 Bestyrelsen er Fællesskabets øverste myndighed. 6.1 Bestyrelsen er Fællesskabets øverste myndighed. Uændret. 6.2 Hver interessentkommune udpeger blandt kommunalbestyrelsens medlemmer et medlem og en personlig suppleant til Fællesskabets bestyrelse. 6.2 Hver interessentkommune udpeger blandt kommunalbestyrelsens medlemmer et medlem og en personlig suppleant til Fællesskabets bestyrelse. Uændret. 6.3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-års periode, der indledes den 1. januar i det første år i funktionsperioden for de kommunale råd. Ophører et bestyrelsesmedlem med at være medlem af en kommunalbestyrelse, udpeger interessentkommunen et nyt medlem. 6.3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-års periode, der indledes den 1. januar i det første år i funktionsperioden for de kommunale råd. Ophører et bestyrelsesmedlem med at være medlem af en kommunalbestyrelse, udpeger interessentkommunen et nyt medlem. Uændret

274 Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer 6.4 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. 6.4 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Uændret. 6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne og stemmerne er til stede. 6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne og stemmerne er til stede. Uændret. 6.6 Hvert medlem har én (1) stemme for hver hele indbyggere i interessentkommunen. Indbyggertallet opgøres på grundlag af registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. 6.6 Hvert medlem har én (1) stemme for hver hele indbyggere i interessentkommunen. Indbyggertallet opgøres på grundlag af registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. Uændret. 6.7 Bestyrelsens beslutninger kræver tilslutning fra et flertal af de afgivne stemmer og et flertal af de på bestyrelsesmødet repræsenterede kommuner. 6.7 Bestyrelsens beslutninger kræver tilslutning fra et flertal af de afgivne stemmer og et flertal af de på bestyrelsesmødet repræsenterede kommuner. Uændret. 6.8 Følgende beslutninger kræver tilslutning fra ¾ af de afgivne stemmer og ¾ af de på bestyrelsesmødet repræsenterede kommuner: 6.8 Følgende beslutninger kræver tilslutning fra ¾ af de afgivne stemmer og ¾ af de på bestyrelsesmødet repræsenterede kommuner: Uændret. (1) Ændring af vedtægterne, jf. dog punkt 6.9 (2) Optagelse af lån, garantistillelse og forhøjelse af interessentkapitalen (3) Optagelse af nye inte- (1) Ændring af vedtægterne, jf. dog punkt 6.9 (2) Optagelse af lån, garantistillelse og forhøjelse af interessentkapitalen (3) Optagelse af nye inte

275 Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer ressentkommuner (4) Opløsning ressentkommuner (4) Opløsning Ovennævnte beslutninger kræver to behandlinger i bestyrelsen med mindst fire (4) ugers mellemrum. Vedtægtsændringer skal godkendes af det kommunale tilsyn. Ovennævnte beslutninger kræver to behandlinger i bestyrelsen med mindst fire (4) ugers mellemrum. Vedtægtsændringer skal godkendes af det kommunale tilsyn. 6.9 Vedtægtsændringer, der vedrører vedtægternes afsnit 3 om formål og opgaver eller afsnit 11 om udtræden og opløsning, skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser. 6.9 Beslutninger, der er omfattet af punkt 6.8(1), 6.8(3) og 6.8(4), skal tillige godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser. Ændret. Statsforvaltningen har som led i en praksisændring ønsket en ændring af vedtægterne, som indebærer, at vedtægtsændringer generelt skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser Der udarbejdes beslutningsprotokol efter hvert bestyrelsesmøde. Protokollatet underskrives af de tilstedeværende medlemmer Der udarbejdes beslutningsprotokol efter hvert bestyrelsesmøde. Protokollatet underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Uændret Bestyrelsesmøder indkaldes, når formanden finder det hensigtsmæssigt, men dog mindst fire (4) gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes ved skriftlig meddelelse og dagsorden til hvert enkelt medlem med mindst syv (7) dages varsel Bestyrelsesmøder indkaldes, når formanden finder det hensigtsmæssigt, men dog mindst fire (4) gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes ved skriftlig meddelelse og dagsorden til hvert enkelt medlem med mindst syv (7) dages varsel. Uændret Der ydes bestyrelsens medlemmer diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Formanden 6.13 Der ydes bestyrelsens medlemmer diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Formanden Uændret

276 Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer modtager et fast vederlag. Bestyrelsen kan beslutte, at næstformanden modtager et fast vederlag. modtager et fast vederlag. Bestyrelsen kan beslutte, at næstformanden modtager et fast vederlag. 7. Daglig ledelse 7. Daglig ledelse Uændret. 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, der forestår den daglige ledelse. 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, der forestår den daglige ledelse. Uændret. 8. Årsrapport og budget 8. Årsrapport og budget Uændret. 8.1 Bestyrelsen udarbejder årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de afvigelser, som følger af Fællesskabets status som offentlig virksomhed. Årsrapporten forelægges bestyrelsen til godkendelse inden udgangen af juni måned. 8.1 Bestyrelsen udarbejder årsregnskab i overensstemmelse med de regler, som er fastsat i medfør af kommunestyrelsesloven. Ændret. Statsforvaltningen har ønsket præciseret, at årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med de regler, som er fastsat i medfør af kommunestyrelsesloven, dvs. pt. det såkaldte kommunale budget- og regnskabssystem. 8.2 Årsrapporten med revisionens beretning fremsendes til interessentkommunerne og Tilsynet. 8.2 Årsrapporten med revisionens beretning fremsendes til interessentkommunerne og Tilsynet. Uændret. 8.3 Fællesskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 8.3 Fællesskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Uændret. 8.4 forslag for det kommende regnskabsår og forslaget til flerårigt budgetoverslag, skal senest ultimo maj forelægges til bestyrelsens godkendelse og skal inden den 15. juni sendes til interessentkommunerne. 8.4 forslag for det kommende regnskabsår og forslaget til flerårigt budgetoverslag, skal senest ultimo maj forelægges til bestyrelsens godkendelse og skal inden den 15. juni sendes til interessentkommunerne. Uændret

277 Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer 8.5 Fællesskabets lånoptagelse og udstedelse af garantier skal være i overensstemmelse med reglerne for kommunernes lånoptagelse. Uændret. 9. Revision 9. Revision Uændret. 9.1 Bestyrelsen vælger en af Tilsynet godkendt revisor, der reviderer årsrapporten. 9.1 Bestyrelsen vælger en af Tilsynet godkendt revisor, der reviderer årsrapporten. Uændret. 8.5 Fællesskabets lånoptagelse og udstedelse af garantier skal være i overensstemmelse med reglerne for kommunernes lånoptagelse. 9.2 Beretning om revision af årsrapporten samt en med revisionspåtegning forsynet årsrapport skal afgives i så god tid, at den senest den 31. maj kan forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen træffer afgørelse om revisionens bemærkninger. 9.3 Beretning om revision af årsrapporten samt en med revisionspåtegning forsynet årsrapport skal afgives i så god tid, at den senest den 31. maj kan forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen træffer afgørelse om revisionens bemærkninger. Uændret. 10. Tegningsregel 10. Tegningsregel Uændret Fællesskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med Fællesskabets direktør eller af den samlede bestyrelse Fællesskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med Fællesskabets direktør eller af den samlede bestyrelse. Uændret. 11. Udtræden og opløsning 11. Udtræden og opløsning Uændret Udtræden af Fællesskabet kan ske med ét (1) års skriftlig varsel til en 1. januar. Uændret Udtræden af Fællesskabet kan ske med ét (1) års skriftlig varsel til en 1. januar Ved udtræden har den udtrædende interessentkommune forlods krav på 11.2 Ved udtræden har den udtrædende interessentkommune forlods krav på Uændret

278 Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer sin andel af interessentkapitalen. sin andel af interessentkapitalen Den udtrædende interessentkommune har udover andel af interessentkapitalen krav på en andel af Fællesskabets positive nettoformue i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i funktionsperioden for de kommunale råd. Hvis nettoformuen er negativ, skal den udtrædende interessentkommune tilsvarende dække sin andel i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i funktionsperioden for de kommunale råd Den udtrædende interessentkommune har udover andel af interessentkapitalen krav på en andel af Fællesskabets positive nettoformue i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. Hvis nettoformuen er negativ, skal den udtrædende interessentkommune tilsvarende dække sin andel i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. Ændret. Statsforvaltningen har ønsket præciseret, at der er tale om den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd Den udtrædende interessentkommune skal erstatte de dokumenterede direkte og indirekte tab, som Fællesskabet lider som følge af interessentkommunernes udtræden Den udtrædende interessentkommune skal erstatte de dokumenterede direkte og indirekte tab, som Fællesskabet lider som følge af interessentkommunernes udtræden. Uændret Ved opløsning udbetales interessentkapitalen forlods til interessentkommunerne. Den positive eller negative nettoformue fordeles i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i funktionsperioden for de kommunale råd Ved opløsning udbetales interessentkapitalen forlods til interessentkommunerne. Den positive eller negative nettoformue fordeles i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. Ændret. Statsforvaltningen har ønsket præciseret, at der er tale om den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd Opløsning og udtræden 11.6 Opløsning og udtræden Uændret

279 Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer af Fællesskabet og de økonomiske vilkår herfor skal godkendes af det kommunale tilsyn. af Fællesskabet og de økonomiske vilkår herfor skal godkendes af det kommunale tilsyn. 12. Tvister 12. Tvister Uændret Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem interessentkommunerne eller mellem Fællesskabet og en eller flere interessentkommuner vedrørende fortolkning af nærværende vedtægter eller vedrørende Fællesskabets drift eller opløsning, herunder vilkår for udtræden, afgøres af det kommunale tilsyn. Det kommunale tilsyns afgørelse eller udtalelse, jf. kap. VII i lov om kommunernes styrelse, kan indbringes for indenrigs- og socialministeren Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem interessentkommunerne eller mellem Fællesskabet og en eller flere interessentkommuner vedrørende fortolkning af nærværende vedtægter eller vedrørende Fællesskabets drift eller opløsning, herunder vilkår for udtræden, afgøres af det kommunale tilsyn. Det kommunale tilsyns afgørelse eller udtalelse, jf. kap. VII i lov om kommunernes styrelse, kan indbringes for indenrigs- og socialministeren. Uændret Efter sagens forelæggelse for det kommunale tilsyn kan sagen indbringes for domstolene Efter sagens forelæggelse for det kommunale tilsyn kan sagen indbringes for domstolene. Uændret. 13. Ikrafttræden 13. Ikrafttræden Uændret Vedtægterne træder i kraft den 1. januar Vedtægterne træder i kraft den 1. januar Uændret Ændringer af vedtægternes punkt 6.6 og 6.9 træder i kraft, når bestyrelsen har vedtaget ændringerne Ændringer af vedtægternes punkt 6.6 og 6.9 træder i kraft, når bestyrelsen har vedtaget ændringerne. Uændret Ændringen af vedtægternes punkt 2.2 træder i 13.3 Ændringen af vedtægternes punkt 2.2 træder i kraft Uændret

280 Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer kraft den 1. januar den 1. januar Ændringerne af vedtægternes punkt 2.1, 4.1, 4.2, 6.12, 8.1, 8.3, 9.2 og 12.1 træder i kraft, når bestyrelsen har vedtaget ændringerne. Ændringerne af punkt 2.2 og 6.6 træder i kraft den 1. januar Ændringerne af vedtægternes punkt 2.1, 4.1, 4.2, 6.12, 8.1, 8.3, 9.2 og 12.1 træder i kraft, når bestyrelsen har vedtaget ændringerne. Ændringerne af punkt 2.2 og 6.6 træder i kraft den 1. januar Uændret Ændringerne af vedtægternes punkt [**] træder i kraft, når bestyrelsen og interessentkommunernes kommunalbestyrelser har vedtaget ændringerne. Ikrafttrædelsesbestemmelse. ***** ***** De i punkt 13.2 nævnte vedtægtsændringer er godkendt af bestyrelsen den 23. januar 2007 og den 8. marts De i punkt 13.2 nævnte vedtægtsændringer er godkendt af bestyrelsen den 23. januar 2007 og den 8. marts Uændret. Vedtægterne for KA- RA/Noveren er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af 13. december Vedtægterne for KA- RA/Noveren er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af 13. december Uændret. Den i punkt 13.3 nævnte vedtægtsændring er besluttet af bestyrelsen den 25. marts 2008 og den 28. april Vedtægtsændringen er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af 21. august Den i punkt 13.3 nævnte vedtægtsændring er besluttet af bestyrelsen den 25. marts 2008 og den 28. april Vedtægtsændringen er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af 21. august Uændret. De i punkt 13.4 nævnte vedtægtsændringer er besluttet af bestyrelsen under bestyrel- De i punkt 13.4 nævnte vedtægtsændringer er besluttet af bestyrelsen under bestyrel- Uændret

281 Vedtægter Nye vedtægter Kommentarer sesmøder den 16. september 2009, 20. oktober 2009, 10. marts 2010 og 17. april Vedtægtsændringen er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af 12. november sesmøder den 16. september 2009, 20. oktober 2009, 10. marts 2010 og 17. april Vedtægtsændringen er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af 12. november De i punkt 13.5 nævnte vedtægtsændringer er besluttet af bestyrelsen under bestyrelsesmøder den [**]. [**] 2011 og [**]. [**] 2011 og er efterfølgende godkendt af interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Vedtægtsændringen er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af [**]. [**] [**]. Beslutningsproceduren. *****

282 Bilag: Vedtægter ( ).pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59798/11

283 VEDTÆGTER Maj 2011 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR:

284 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets bestyrelse. Hjemstedet skal være en kommune i Region Sjælland. 2. Interessentkommuner 2.1 Fællesskabet består af de ni (9) interessentkommuner, der med virkning fra 1. januar 2007 har deltaget i sammenlægningen af I/S KARA og Noveren I/S, samt interessentkommuner i Sjællands-regionen, der efterfølgende optages i Fællesskabet. Sammenlægningen er gennemført med I/S KARA som det fortsættende interessentskab. 2.2 Pr. 1. januar 2010 er interessentkommunerne følgende: Greve Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Odsherred Kommune Roskilde Kommune Solrød Kommune Stevns Kommune 3. Formål og opgaver 3.1 Fællesskabets formål er at etablere og drive anlæg til behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering af affald samt at varetage andre driftsopgaver for interessentkommunerne i Sjællands-regionen. 3.2 Fællesskabets opgaver består af grundydelser og tilvalgsydelser. Grundydelserne er de ydelser, som alle interessentkommuner modtager af Fællesskabet. Tilvalgsydelserne er de ydelser, som den enkelte interessentkommune kan beslutte at aftage fra Fællesskabet. 2 / 8

285 3.3 Interessentkommunerne udarbejder affaldsregulativer, hvoraf det fremgår, at interessentkommunerne har pligt til at levere, og at Fællesskabet har pligt til og eneret på at behandle og deponere det i punkt 3.4 omhandlede affald. 3.4 Fællesskabets grundydelser er: (1) Kompostering af haveaffald (2) Genanvendelse af papir, pap og plast (3) Håndtering af farligt affald (4) Forbrænding af affald (5) Deponering af affald 3.5 Fællesskabets tilvalgsydelser er blandt andet: (1) Genanvendelse af øvrige produkter, fx glas, metal, elektronik, gips med videre (2) Drift af genbrugsstationer (3) Drift af genbrugskuber (4) Biologisk affaldsbehandling (5) Affaldsplanlægning (6) Affaldsregistrering (7) Regulativudarbejdelse (8) Udarbejdelse af fælles information (9) Affaldsfagligt videncenter (10) Erhvervsaffaldskonsulenter (11) Udbud af kommunale indsamlingsopgaver (12) Administration af kommunale indsamlingsopgaver 3.6 Fællesskabet kan indgå samarbejdsaftaler med andre kommunale fællesskaber, kommuner eller private virksomheder samt oprette eller deltage i selskaber til varetagelse af opgaver, der i henhold til lovgivningen kan udføres af Fællesskabet. Samtykke skal indhentes fra statsforvaltningen, i det omfang det følger af den kommunale lovgivning. 4. Kapital 4.1 Interessentkapitalen er den egenkapital, som interessentkommunerne havde ved sammenlægningen eller senere indskyder i forbindelse med indtræden i Fællesskabet eller ved forhøjelse af interessentkapitalen. Fællesskabets egenkapital udover interessentkapitalen betegnes nettoformuen. 3 / 8

286 4.2 I forbindelse med sammenlægningen er interessentkommunernes interessentkapital den egenkapital, som tilkom interessenterne i I/S KARA før sammenlægningen, og den egenkapital, som blev udloddet til interessenterne ved opløsningen af Noveren I/S. I en åbningsbalance opgjordes pr. 1. januar 2007 interessentkommunernes andele af interessentkapitalen i overensstemmelse med de kommunale budget- og regnskabsregler. 4.3 Ved senere indtræden fastsættes interessentkapitalen ved aftale med Fællesskabet. 5. Hæftelse 5.1 Over for tredjemand hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet. 5.2 Indbyrdes hæfter interessentkommunerne for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet, efter registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. 6. Bestyrelse 6.1 Bestyrelsen er Fællesskabets øverste myndighed. 6.2 Hver interessentkommune udpeger blandt kommunalbestyrelsens medlemmer et medlem og en personlig suppleant til Fællesskabets bestyrelse. 6.3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-års periode, der indledes den 1. januar i det første år i funktionsperioden for de kommunale råd. Ophører et bestyrelsesmedlem med at være medlem af en kommunalbestyrelse, udpeger interessentkommunen et nyt medlem. 6.4 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. 6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne og stemmerne er til stede. 6.6 Hvert medlem har én (1) stemme for hver hele indbyggere i interessentkommunen. Indbyggertallet opgøres på grundlag af registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. 4 / 8

287 6.7 Bestyrelsens beslutninger kræver tilslutning fra et flertal af de afgivne stemmer og et flertal af de på bestyrelsesmødet repræsenterede kommuner. 6.8 Følgende beslutninger kræver tilslutning fra ¾ af de afgivne stemmer og ¾ af de på bestyrelsesmødet repræsenterede kommuner: (1) Ændring af vedtægterne, jf. dog punkt 6.9. (2) Optagelse af lån, garantistillelse og forhøjelse af interessentkapitalen (3) Optagelse af nye interessentkommuner (4) Opløsning Ovennævnte beslutninger kræver to behandlinger i bestyrelsen med mindst fire (4) ugers mellemrum. Vedtægtsændringer skal godkendes af det kommunale tilsyn. 6.9 Beslutninger, der er omfattet af punkt 6.8(1), 6.8(3) og 6.8(4), skal tillige godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser Der udarbejdes beslutningsprotokol efter hvert bestyrelsesmøde. Protokollatet underskrives af de tilstedeværende medlemmer Bestyrelsesmøder indkaldes, når formanden finder det hensigtsmæssigt, men dog mindst fire (4) gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes ved skriftlig meddelelse og dagsorden til hvert enkelt medlem med mindst syv (7) dages varsel Der ydes bestyrelsens medlemmer diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Formanden modtager et fast vederlag. Bestyrelsen kan beslutte, at næstformanden modtager et fast vederlag. 7. Daglig ledelse 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, der forestår den daglige ledelse. 8. Årsrapport og budget 8.1 Bestyrelsen udarbejder årsregnskab i overensstemmelse med de regler, som er fastsat i medfør af kommunestyrelsesloven. 5 / 8

288 8.2 Årsrapporten med revisionens beretning fremsendes til interessentkommunerne og Tilsynet. 8.3 Fællesskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 8.4 forslag for det kommende regnskabsår og forslag til flerårigt budgetoverslag, skal senest ultimo maj forelægges til bestyrelsens godkendelse og skal inden den 15. juni sendes til interessentkommunerne. 8.5 Fællesskabets lånoptagelse og udstedelse af garantier skal være i overensstemmelse med reglerne for kommuners lånoptagelse. 9. Revision 9.1 Bestyrelsen vælger en af Tilsynet godkendt revisor, der reviderer årsrapporten. 9.2 Beretning om revision af årsrapporten samt en med revisionspåtegning forsynet årsrapport skal afgives i så god tid, at den senest den 31. maj kan forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen træffer afgørelse om revisionens bemærkninger. 10. Tegningsregel 10.1 Fællesskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med Fællesskabets direktør eller af den samlede bestyrelse. 11. Udtræden og opløsning 11.1 Udtræden af Fællesskabet kan ske med ét (1) års skriftlig varsel til en 1. januar Ved udtræden har den udtrædende interessentkommune forlods krav på sin andel af interessentkapitalen Den udtrædende interessentkommune har udover andel af interessentkapitalen krav på en andel af Fællesskabets positive nettoformue i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. Hvis nettoformuen er negativ, skal den udtrædende interessentkommune tilsvarende dække sin 6 / 8

289 andel i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd Den udtrædende interessentkommune skal erstatte de dokumenterede direkte og indirekte tab, som Fællesskabet lider som følge af interessentkommunens udtræden Ved opløsning udbetales interessentkapitalen forlods til interessentkommunerne. Den positive eller negative nettoformue fordeles i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd Opløsning og udtræden af Fællesskabet og de økonomiske vilkår herfor skal godkendes af det kommunale tilsyn. 12. Tvister 12.1 Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem interessentkommunerne eller mellem Fællesskabet og en eller flere interessentkommuner vedrørende fortolkning af nærværende vedtægter eller vedrørende Fællesskabets drift eller opløsning, herunder vilkår for udtræden, afgøres af det kommunale tilsyn. Det kommunale tilsyns afgørelse eller udtalelse, jf. kap. VII i lov om kommunernes styrelse, kan indbringes for indenrigs- og socialministeren Efter sagens forelæggelse for det kommunale tilsyn kan sagen indbringes for domstolene. 13. Ikrafttræden 13.1 Vedtægterne træder i kraft den 1. januar Ændringerne af vedtægternes punkt 6.6 og 6.9 træder i kraft, når bestyrelsen har vedtaget ændringerne Ændringen af vedtægternes punkt 2.2 træder i kraft den 1. januar Ændringerne af vedtægternes punkt 2.1, 4.1, 4.2, 8.3, 9.2 og 12.1 træder i kraft, når bestyrelsen har vedtaget ændringerne. Ændringerne af punkt 2.2 og 6.6 træder i kraft den 1. januar Ændringerne af vedtægternes punkt 3.6, 6.9, 8.1, 11.3 og 11.5 træder i kraft, når bestyrelsen og interessentkommunernes kommunalbestyrelser har vedtaget ændringerne. 7 / 8

290 ***** De i punkt 13.2 nævnte vedtægtsændringer er godkendt af bestyrelsen den 23. januar 2007 og den 8. marts Vedtægterne for KARA/Noveren er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af 13. december Den i punkt 13.3 nævnte vedtægtsændring er besluttet af bestyrelsen den 25. marts 2008 og den 28. april Vedtægtsændringen er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af 21. august De i punkt 13.4 nævnte vedtægtsændringer er besluttet af bestyrelsen under bestyrelsesmøder den 16. september 2009, 20. oktober 2009, 10. marts 2010 og 17. april Vedtægtsændringen er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af 12. november De i punkt 13.5 nævnte vedtægtsændringer er besluttet af bestyrelsen under bestyrelsesmøder den [**]. [**] 2011 og [**]. [**] 2011 og er efterfølgende godkendt af interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Vedtægtsændringen er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af [**]. [**] [**]. ***** 8 / 8

291 Bilag: Forslag til udbygning af Rådhuset i Hvalsø Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61196/11

292

293

294 Bilag: Lokalesituationen på Allerslev Skole pr. 1. august 2012 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57256/11

295 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jan Winther Børn Unge & Kultur D E Lokalesituationen på Allerslev Skole pr. 1. august 2012 Dato: 20. april 2011 J.nr.:11/8946 I tilfælde af at Glim Skole pr. 1. august 2012 sammenlægges med Allerslev Skole vil der jf. tidligere økonomiberegninger til skoleplanen være behov for anlæg af 4 klasselokaler. Administrationen har i samarbejde med Allerslev Skoles ledelse gennemgået de tidligere beregninger og forudsætninger for skoleplanen og fremlægger to forskellige skitser til løsning af de forventede lokalebehov på Allerslev Skole pr. 1. august Lokaleforudsætninger Allerslev Skoles undervisningsdel på Bispegårdsvej 2. Allerslev Skoles lokaler på Bispegårdsvej er p.t. opdelt i 3 afdelinger med i alt 24 klasselokaler til undervisning: Indskolingen (0.-3. klasse) med 7 klasselokaler Mellemtrinet (4.-6. klasse) med 9 klasselokaler Udskolingen (7.-9. klasse) med 8 klasselokaler I følge klassetalprognosen vil der efter sammenlægningen af Glim Skole og Allerslev Skole være behov for følgende antal klasselokaler: Antal lokaler pt klasse klasse klasse I alt Det faldende klassetal skyldes, at der jf. befolkningsprognosen kun ser ud til at være behov for dannelse af 2 børnehaveklasser på hver årgang fra Som det kan ses af ovenstående oversigt vil der som forudsat i skoleplanen være behov for anlæg af 4 yderligere klasselokaler pr. 1. august 2012, hvis alle klasser i og

296 skal have deres eget klasselokale i Allerslev Skoles bygninger på Bispegårdsvej. En af skolens 3. klasser vil dog få lokale i mellemtrinsafdelingen i istedet for i indskolingsafdelingen, hvor klassen egentligt hører hjemme. Fra 2013 viser klassetalsprognosen et faldende klassetal, således at det forventede antal klasser falder med 1 klasse pr. år. Yderligere bør det nærmere undersøges om kapaciteten i forhold til faglokaler, herunder idræt samt grupperum, vil være tilstrækkelige i perioden frem til Lokaleforudsætninger Allerslev Skoles SFO på Lejrevej 15C og Lejrevej 1D Allerslev Skoles SFO-leder har i et notat af 12. april 2011 gennemgået lokalesituationen i SFO's lokaler på Lejrevej 15C (Allerslev gl. Skole) og i Lageret på Lejrevej 1 D. Lokalerne på Lejrevej 15C rummer i dag SFO for klasse og Lageret rummer SFO for klasse samt ungdomsklub. Konklusionen i notatet er, at det ikke kan lade sig gøre at rumme det forventede antal elever i klasse pr. 1. august 2012 i lokalerne på Lejrevej 15C uden at inddrage ekstralokaler f.eks. fra Lejre Naturbørnehave eller fra Egedalens Pavillion. at det er muligt at rumme de forventede ekstra elever i klasse pr. 1. august 2012 i Lageret på Lejrevej 1 D. Også i SFO vil elevtallet jf. befolknings- og elevtalsprognoserne falde i de kommende år, idet det forventede elevtal i den sammenlagte Allerslev/Glim Skole i klasse vil falde fra 255 i til fra Konklusion på den samlede lokalesituation Der vil være lokaleproblemer på Allerslev Skole frem til skoleåret , hvorefter skolen vil kunne rumme det i dag forventede elev- og klassetal inden for skolens nuværende rammer. Der vil være behov for 4 ekstra klasselokaler til undervisningen i og Dette behov vil falde med 1 klasselokale årligt og i 2018 vil der ikke længere være behov for flere klasselokaler end der er i dag med mindre der inden da er kommet flere klasser f.eks. på grund af oprettelse af en ungeskole på Allerslev Skole. I SFO vil der være behov for yderligere lokaler på Lejrevej 15C i en årrække, i det de nuværende lokaler næppe kan rumme mere end elever. Side 2 af 3

297 Løsningsmuligheder Groft set kan der være to løsningsmuligheder, der begge bør bearbejdes grundigere end tiden har tilladt til dette notat. Løsningsmulighed nr. 1 udbygger Allerslev Skole med 4 klasselokaler på Bispegårdsvej og inddrager lokaler til SFO på Lejrevej 15C fra Lejre Naturbørnehave eller fra Egedalens Pavillion. Det forventes om at de klasselokaler der om nogle år ikke længere skal anvendes til indskolingen kan anvendes til udskolingen. Løsningen indebærer, at der anlægges 4 nye klasselokaler på Bispegårdsvej og der inddrages det fornødne antal lokaler til SFO på Lejrevej 15C. Denne løsning vil - bortset fra placeringen af en 3. klasse i skolens mellemtrinsafdeling - løse lokaleproblemerne pr. 1. august Det anbefales dog nøje at overveje den hensigtsmæssige placering af de nye lokaler, idet behovet for indskolingslokaler forventes at falde. Løsningsmulighed nr. 2 udbygger Allerslev Skole så lidt som muligt og der findes overgangsløsninger indtil skolens kapacitet i svarer til behovet. Løsningen indebærer, at Allerslev Skoles indskolingsafdeling på Bispegårdsvej udbygges med 1 lokale samt evt. holddelingslokaler således at indskolingen kan rumme de 8 klasser, der forventes i klassetalsprognosen. I skoleårene og et par år frem flyttes børnehaveklasserne som en midlertidig foranstaltning til Lejrevej 15C f.eks. i Lejre Naturbørnehaves nuværende lokaler. Dette betyder, at Allerslev Skoles indskolingsafdeling i skoleåret rummer tre 1. klasser, tre 2. klasser og to 3. klasser, idet den tredie 3. klasse får lokale i mellemtrinsafdelingen. I SFO-tiden kan man enten vælge at inddrage det fornødne antal lokaler fra Lejre Naturbørnehave eller fra Egedalens Pavillion, eller der kan etableres en SFO-afdeling i indskolingens klasselokaler på Bispegårdsvej. SFO-lederen foretrækker inddragelse af lokaler på Lejrevej 15C, idet en opdeling af SFO for klasse vil give en række uhensigtsmæssige udfordringer for både børn og personale. Side 3 af 3

298 Bilag: Notat vedr. de fysiske rammer på Allerslev SFO/Lageret for skoleåret 2012/13 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57254/11

299 Allerslev 12. april Notat vedr. de fysiske rammer på Allerslev SFO/Lageret for skoleåret 12/13 SFO: SFOen har følgende grupperum og værksteder og er normeret til 183 børn. Hulen, 2 lokaler i alt Tårnet, 2 lokaler i alt Græshoppen Dragen, værksted Guffen, lektiecafe(stillerum) Kælderen, der er mulitrum I alt 98 m2 120 m2 48 m2 48 m2 48 m2 84 m2 446 m2 Vi har pt. 198 børn, det giver 446/198= 2,2 m2 pr. barn Pr 1. aug. er vi 213 børn 446/213 = 2 m2 pr. barn. Med 70 Glim børn pr. 1.aug er vi 283 børn, 446/ 283 = 1,5m2 pr. barn. o,7 m2 mindre pr barn end nu. Med Glim børn bliver vi 100 børn mere end vi er normeret til. Det betyder ændrede muligheder for værkstedsaktiviteter og fordybelse. Vi har kun 10 børnetoiletter, 10/283= 0,035 toilet pr. barn pr. 1. aug Vi er meget afhængige af at kunne benytte gymnastiksalen hver dag, for at kunne skabe ro og mulighed for at kunne tilgodese det fysiske element. Et øget børnetal vil betyde øget behov for rådighed over gymnastiksalen. Vi har pt. 155 garderober, og vores 3.klasser har en base, de må dele, for at det går op. Vi har kikket på vores gangarealer og kældergang og kan finde plads til 90 knager med hylde, hvis vi bruger samtlige af vores vægområder. I alt 245 pladser. For de fleste børn er en fast garderobeplads med billede, vigtig for oplevelsen af at høre til, og at have styr på sine ting. Vores Cafe område, hvor der hver dag serveres frugt, brød m.m. er der plads til 35 børn, hvilke betyder at børnene allerede nu spiser i hold. Det er vigtigt at kunne bibeholde vores Cafe, som det velfungerende pædagogiske værksted vi har i dag. Vi er pt. 20 fastansatte og 3 støttepædagoger. Vores personale - rum kan ikke rumme yderligere. Vi har to personaletoiletter, Arbejdstilsynet har angivet max 15 medarbejdere pr. toilet. Efter min bedste faglige vurdering vil det ikke kunne lade sig gøre at rumme 70 Glim børn med de nuværende fysiske rammer på Allerslev SFO. Jeg ser dog muligheder, hvis vi medtænker Egedalens pavillon og Lejre naturbørnehaves lokaler. Inddragelse af disse lokaler vil give muligheder for, at

300 have flere gruppe/opholdsrum, samt at fordele børnene på et større område. Herved vil der stadigvæk være mulighed for fordybelse, ro, lege plads, mindre støj og mindre stress. Og hermed at fastholde et kvalificeret pædagogisk arbejde med fokus på socialisering, dannelse og læring. Lageret: Vedr. klubben vil jeg vurdere, at vi godt kan rumme 15 til 20 unge mere i fritidsklubben under forudsætning af, at der følger voksen hænder med. Vores primære multiværksted vil dog i vinter månederne være meget belastet. Derudover vil det være en god ide med mere end de to timer om ugen vi har i hallen. Mvh. Dennis Mathiassen SFO leder

301 Bilag: Såbyhallens Vedtægter Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

302

303

304 Bilag: Driftsaftale med kommentarer Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46101/11

305 Dato: 29. juli 2010 J.nr.: Aftale om driftstilskud og brug af Såby Hallen Mellem SÅBY IF THOR og Lejre Kommune indgås følgende aftale: 1 Såby Hallen ejes af bestyrelsen for Såby IF Thor. 2 Kommunalbestyrelsen yder et årligt tilskud til Såby Hallens drift. Såby Hallens nuværende vedligeholdelsesmæssige niveau skal bevares gennem de fastlagte budgetter, så bestående værdier ikke forringes utilsigtet. Såby Hallen er defineret som nuværende bygningskompleks på adressen Egevej 6, 4060 Kr. Såby, matr. nr. 13c med tilhørende areal, jfr. vedlagte tegninger. Udendørsarealerne vedligeholdes af Lejre Kommunen, Vej & Park for så vidt angår asfaltbelægning og kantstensfejning som på offentlige regi, medens renholdelse ved indgangsarealet samt snerydning indgår i hallens drift. 3 Tilskuddet opdeles i lønudgifter og driftstilskud. Tilskuddet ydes som en rammebevilling, som Såby IF Thor's hovedbestyrelse og haludvalg frit kan disponere over. 4 Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskud ved den årlige budgetvedtagelse. Det samlede budget for Såby Hallen udgør kr. i 2011 pris (excl. indtægter) og fremskrives i henhold til Kommunernes Landsforenings fremskrivnings procenter. Driftsudgifter defineres som udgifter til varme, el, alm. vedligeholdelse, administration, ejendomsskatter mm.

306 Udgifter til drift og vedligeholdelse afholdes af hallen, inden for det givne tilskud. 5 Bestyrelsen opkræver timeleje for brugere af hallen. Haludvalget fastsætter taksterne, der godkendes af Lejre Kommune. Indtægter ved udlejning kan frit anvendes til hallens drift. Sponsorindtægt, forpagtningsafgift m.v. kan ligeledes frit anvendes til hallens drift. Lejre Kommune, herunder skoler og institutioner samt foreninger der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven får stillet lokaler gratis til rådighed, efter samme principper som gælder for foreninger i de kommunale haller i kommunen. Kr. Såby skole har fortrinsret til at benytte hallen i de timer der ligger inden for skoletiden, (kl ), på lige fod med de øvrige skoler, der benytter de kommunale haller, dog med følgende undtagelser: Mandag fra 8-10 og fra , samt onsdag fra Så snart skolens skema er klar, melder skolen tilbage til Såby IF Thor, om der eventuelt er tider der ikke benyttes af skolen. Tilbagemeldingen sker senest den 1. juli. 6 Haludvalget fremsender hvert år budgetudkast til brug ved kommunens fastlæggelse af nyt budget og årsregnskab til godkendelse hos Lejre Kommune. 7 Såby Hallens drift sker efter de til enhver tid gældende vedtægter og varetages af et haludvalg, der sammensættes og vælges blandt idrætsforeningens medlemmer efter hallens vedtægter og idrætsforeningens love. Til at varetage kommunens interesse og føre tilsyn med hallens drift, udpeger Kommunalbestyrelsen 2 medlemmer til at deltage i mindst 2 årlige møder med haludvalget. 8 Aftalen træder i kraft 1. juni 2011, når den er godkendt af bestyrelsen for Såby IF Thor og Kommunalbestyrelsen. Side 2 af 3

307 Aftalen er gældende indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til den 1. januar. Aftalen kan i tilfælde af misligholdelse ophæves. Såby IF Thor, den Lejre Kommune, den / Mette Touborg / Torben Gaarskær Side 3 af 3

308 Bilag: Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard, servicelovens 102, tilskud til behandling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53100/11

309 HØRINGSSVAR LEJRE KOMMUNES HANDICAPRÅD Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Lindholt Andersen Handicaprådet D E Kvalitetsstandard for tilskud til behandling jf. SEL 102 Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående kvalitetsstandard for tilskud til behandling jf. SEL 102 Dato: 12. maj 2011 J.nr.: 11/6499 Det er vigtigt at understrege, at kvalitetsstandarderne alene er vejledende. Der skal indføjes links til de relevante love, bekendtgørelser og vejledninger, så borgerne kan hente direkte inspiration i den tilhørende lovgivning. Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt til rådets høringssvar.

310 Bilag: Supplerende høringssvar fra DH-Lejre vedr. kvalitetsstandard for 102 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53026/11

311 Danske Handicaporganisationer Lejre v/ formand Susan Wiingaard, Byager 8a, 4330 Hvalsø Telefon: Hjemmeside: Supplerende Kommentar Til høring i handicaprådet vedr. Kvalitetsstandard til SEL 102: Tilskud til behandling Generelle bemærkninger vedrørende retssikkerhed: Det bør tydeligt fremgå af kvalitetsstandarderne, at de kun er vejledende, og at der altid skal foretages en konkret, individuel vurdering. Dette kan f.eks. fremgå af overskriften, Vejledende kvalitetsstandard. Der bør linkes til evt. bekendtgørelser og vejledninger på området. Specifikt for 102 Tilskud til behandling Vi ønsker link til Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15/ kapitel 17, Behandling efter Servicelovens 102. Afsnit 6: Der ses ikke hjemmel i lovgivningen til udkastets målgruppebegrænsning: primært borgere, der har funktionsnedsættelse på de fleste områder. Afsnit 13: Der ses ikke hjemmel i lovgivningen til udkastets indskrænkning om behandlingens karakter, se f.eks. vejledningen i punkt 82-84: 102 giver således hjemmel til, at borgere, der har behov for en ganske særlig behandling, kan få et relevant behandlingstilbud, når det sædvanlige behandlingssystem ikke rummer den fornødne specialviden eller ekspertise, eller at det sædvanlige behandlingssystem efter en konkret vurdering ikke kan antages at være egnet til at behandle den konkrete borger. Det vil sige, at tilbuddene inden for det sædvanlige behandlingssystem må anses for at være udtømte. Godkendt af bestyrelsen

312 Bilag: Rettet - Forslag til kvalitetsstandard - tilskud til behandling mv - S EL 102 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41368/11

313 Kvalitetsstandard Servicelovens Tilskud til behandling mv. Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. 1. Hvilke behov dækker ydelsen 2. Hvad er formålet med ydelsen 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen 4. Hvor ansøger man om tilbuddet 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen 6. Hvem kan modtage ydelsen Tilbud af behandlingsmæssig karakter, der er nødvendig med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, herunder psykologbehandling. At der udover den socialpædagogiske støtte efter Servicelovens 85 er behov for særlig behandling, der giver mulighed for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktion. Speciel behandlingsmæssig bistand på grund af særlige behov og hvor relevant behandling inden for det sædvanlige behandlingssystem ikke kan opnås. f.eks. længerevarende psykologbehandling. - Henvendelse til Social Drift & Behandling, Social & Arbejdsmarked, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. - Sagsbehandlingstiden er almindeligvis 4 uger. - Ydelsen er subsidiær til behandling i forhold til anden lovgivning, primært Sygesikringsloven, Sundhedsloven og Aktivloven. - Ydelser der er af socialpædagogisk karakter. - Borgere i eget hjem og i botilbud. - Borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. - Sværere handicaps og primært borgere, der har funktionsnedsættelse på de fleste områder. 7. Ydelsens omfang Som udgangspunkt ydes maksimum 12 timer til start. Yderligere timer skal dokumenteres.

314 8. Hvem leverer ydelsen Bestemmes i det konkrete tilfælde. 9. Er der valgmuligheder mht. leverandør 10. Kompetencekrav til udføreren 11. Hvad koster ydelsen for borgeren 12. Hvordan følges der på ydelsen Borgeren inddrages i valg af behandlingstilbud. Behandlingen skal være godkendt i Danmark. Der kan opkræves betaling svarende til egenbetalingen for et tilsvarende tilbud eller sammenlignende behandlingstilbud. Sagsbehandlerne foretager opfølgning når behandlingen er afsluttet eller løbende under behandlingen. I særlige tilfælde kan bevillingen forlænges ud fra en konkret individuel vurdering. 13. Særlige bemærkninger Ydelsen kan kun bevilges til sygesikringsgodkendte fagpersoner og af psykologer, der er godkendt af Dansk Psykologforening. 14. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til Social Drift & Behandling, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Social Drift & Behandling klagen til endelig afgørelse i Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Sjælland, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F. Side 2 af 2

315 Bilag: Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard, servicelovens 107, midlertidige ophold i botilbud Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53093/11

316 HØRINGSSVAR LEJRE KOMMUNES HANDICAPRÅD Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Lindholt Andersen Handicaprådet D E Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud jf. SEL 107 Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud jf. SEL 107 Dato: 12. maj 2011 J.nr.: 11/6500 Det er vigtigt at understrege, at kvalitetsstandarderne alene er vejledende. Der skal indføjes links til de relevante love, bekendtgørelser og vejledninger, så borgerne kan hente direkte inspiration i den tilhørende lovgivning. Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt til rådets høringssvar.

317 Bilag: Supplerende høringssvar fra DH-Lejre vedr. kvalitetsstandard for 107 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53028/11

318 Danske Handicaporganisationer Lejre v/ formand Susan Wiingaard, Byager 8a, 4330 Hvalsø Telefon: Hjemmeside: Supplerende Kommentar Til høring i handicaprådet vedr. Kvalitetsstandard til SEL 107: Midlertidigt Botilbud Generelle bemærkninger vedrørende retssikkerhed: Det bør tydeligt fremgå af kvalitetsstandarderne, at de kun er vejledende, og at der altid skal foretages en konkret, individuel vurdering. Dette kan f.eks. fremgå af overskriften, Vejledende kvalitetsstandard. Der bør linkes til evt. bekendtgørelser og vejledninger på området. Specifikt for 107 Midlertidigt Botilbud Vi ønsker link til Socialministeriets vejledning nr. 14 af 15/ kapitel 6, Botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens 107. Afsnit 2: 141 handleplan skal efter lovgivningen udarbejdes af sagsbehandler i samarbejde med borgeren, hvilket bør præciseres. Afsnit 3: Udtrykket i en almindelig bolig bør ændres til lovgivningens på anden vis. Afsnit 10: Borgerne i Lejre Kommune bør også kunne vælge et tilbud i en anden kommune, hvis det opfylder borgerens individuelle behov for støtte. Vi er bekymrede for om borgere, der p.t. er i botilbud i andre kommuner skal hjemtages uden hensyn til deres ønsker om at blive i et tilbud, hvor de trives. Har kommunen kvalitetsstandard med hensyn til boligens størrelse og udformning, eget toilet, bad og køkken? Godkendt af bestyrelsen

319 Bilag: Rettet - Forslag til kvalitetsstandard - midlertidigt ophold i botilbud SEL 107 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41369/11

320 Kvalitetsstandard - Servicelovens midlertidigt ophold i botilbud Lovgrundlag for ydelse - Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. 1. Hvilke behov dækker ydelsen? 2. Hvad er formålet med ydelsen? - At borgeren modtager tilbud om midlertidigt ophold i boform for at afhjælpe problemer eller modtage optræning og udvikling, der ikke kan løses ved ophold i en almindelig bolig med støtte. - At borgere over 18 år i en afgrænset periode modtager tilbud om midlertidigt ophold i boform for at afhjælpe problemer eller tilbyde træning og udvikling, der ikke kan løses ved ophold i en almindelig bolig med støtte. - At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres. - Aflastning - Afklaring af behov for støtte - Afprøvning af fremtidige bomuligheder - Fastholdelse af kompetencer og videreudvikling Formål, udviklingsmål og tidsplan for opfølgning skal fremgå af den sociale handleplan jf. 141 i lov om social service, som udarbejdes af sagsbehandler. 3. Hvem kan modtage ydelsen? - Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. - Borgere over 18 år, hvis behov ikke kan løses i mindre omfattende tilbud, herunder almindelig bolig med støtte inden for den sociale lovgivning. Målgruppen kan f.eks. være borgere med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse, sindslidelser eller unge/voksne med særlige sociale problemer, hvor det vurderes, at den nødvendige støtte mv. ikke kan tilbydes i en almindelig bolig. Afgørelse træffes på baggrund af en konkret individuel vurdering.

321 4. Hvor ansøger man om tilbuddet 5. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? - Henvendelse til Social Drift & Behandling, Social & Arbejdsmarked, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. - Sagsbehandlingstiden er almindeligvis 6 uger. Herefter skal påregnes eventuel tid på venteliste. Indhold i ydelsen skal tilrettelægges ud fra borgerens individuelle behov og ønsker og aftales mellem kommunen og det tilbud der indgås aftale med. Tilbud kan indeholde socialpædagogisk/socialpsykiatrisk støtte til almindelig dagligdags livsførelse samt støtte, hjælp og overvågning indenfor: - helbred/medicin/sundhed - personlig hygiejne - ledsagelse - økonomi/administrative forpligtelser - kost og indkøb/madlavning og tøjvask - fritid/samvær/netværk Herudover kan indgå træning og dagtilbud. Indhold i tilbud skal indgå i social handleplan. Inden der er gået 3 måneder skal botilbud udarbejde en pædagogisk handleplan i samarbejde med borger, der forholder sig til omsætning af formål og udviklingsmål i den sociale handleplan jf. 141 i lov om social service. 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 7. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? - Længerevarende botilbud jf. lov om social service Tyngden af borgerens nedsatte funktionsniveau eller omfanget og karakteren af særlige sociale problemer. - Borgerens egne ønsker - Overvejelser om mulighed for alternative bomuligheder. 8. Ydelsens omfang? - Boformen er midlertidig 9. Hvem leverer ydelsen? - Relevante tilbud til målgruppen. - Tilbud skal fremgå af Tilbudsportalen. 10. Valgmuligheder? Borgeren inddrages i valg af midlertidigt ophold. For borgere i Lejre Kommune gælder, at hvis der er et botilbud inden for kommunens eget regi og dette opfylder borgerens individuelle behov for støtte mv. tilbydes dette primært til borgeren. 11. Kompetencekrav til udfører? Det er kommunen / regionen, der godkender de oplysninger, der er registreret på Godkendelsen bygger blandt andet på om der er de nødvendige sundhedsfaglige, socialpædagogiske og/eller social psykiatriske kompetencer på tilbuddet. Kommunen / regionen har ansvar for løbende, at sikre at

322 oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Kun tilbud som er registreret på kan indgå i den kommunale forsyning. 12. Hvad koster ydelsen for borgeren? Den kommune borgeren kommer fra, betaler for selve opholdet. I botilbud opført efter servicelovens 107 og 108 vil der almindeligvis være egenbetaling i forhold til: Husleje og forbrugsafgifter (el, vand og varme) En række valgfri ydelser, som botilbuddet stiller til rådighed mod betaling, f.eks. kost, rengøring, transport i tilbuddets biler Brugerbetaling reguleres i øvrigt efter gældende regler. Der skal ved visitation udarbejdes en økonomiberegning for borger/værge med specificering af udgifter. 13. Hvordan følges der op på ydelsen? - Botilbud udarbejder samarbejdsaftale. - Sagsbehandler foretager løbende opfølgning på formål, indhold og udviklingsmål. Mindst én gang årligt afholdes statusmøde med borger og botilbud. 14. Særlige bemærkninger - Handleforpligtelsen forbliver i Lejre Kommune. 15. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen om visitation til midlertidigt botilbud. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til Social Drift & Behandling, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Social Drift & Behandling klagen til endelig afgørelse i Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Sjælland, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.

323 Bilag: Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard, servicelovens 108, længerevarende botilbud Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53091/11

324 HØRINGSSVAR LEJRE KOMMUNES HANDICAPRÅD Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Lindholt Andersen Handicaprådet D E Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud jf. SEL 108 Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående kvalitetsstandard for længerevarende botilbud jf. SEL 108. Dato: 12. maj 2011 J.nr.: 11/6501 Det er vigtigt at understrege, at kvalitetsstandarderne alene er vejledende. Der skal indføjes links til de relevante love, bekendtgørelser og vejledninger, så borgerne kan hente direkte inspiration i den tilhørende lovgivning. Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt til rådets høringssvar.

325 Bilag: Supplerende høringssvar fra DH-Lejre vedr. kvalitetsstandard for 108 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53031/11

326 Danske Handicaporganisationer Lejre v/ formand Susan Wiingaard, Byager 8a, 4330 Hvalsø Telefon: Hjemmeside: Supplerende Kommentar Til høring i handicaprådet vedr. Kvalitetsstandard til SEL 108: Længerevarende botilbud Generelle bemærkninger vedrørende retssikkerhed: Det bør tydeligt fremgå af kvalitetsstandarderne, at de kun er vejledende, og at der altid skal foretages en konkret, individuel vurdering. Dette kan f.eks. fremgå af overskriften, Vejledende kvalitetsstandard. Der bør linkes til evt. bekendtgørelser og vejledninger på området. Specifikt for 108, Længerevarende botilbud Vi ønsker link til Socialministeriets vejledning nr. 14 af 15/ Kapitel 7 Botilbud til længerevarende ophold efter servicelovens 108, samt Kapitel 15, frit valg. Afsnit 2: 141 handleplan skal efter lovgivningen udarbejdes af sagsbehandler i samarbejde med borgeren, hvilket bør præciseres. Afsnit 10: Det er uklart hvordan kommunens ønske om primært at tilbyde kommunens egne tilbud harmonerer med borgerens ret til frit valg, iht. 108-botilbud, jf. vejledningen punkt 214: Ældre og personer med handicap, herunder personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ved visitation vurderes at have et særligt behov..kommunale eller regionale længerevarende botilbud, jf. servicelovens har ret til frit at vælge sådanne boliger. Vi er bekymrede for om borgere, der p.t. er i botilbud i andre kommuner skal hjemtages uden hensyn til deres ønsker om at blive i et tilbud, hvor de trives. Har kommunen kvalitetsstandard med hensyn til boligens størrelse og udformning, eget toilet, bad og køkken? Godkendt af bestyrelsen

327 Bilag: Rettet - Forslag til kvalitetsstandard - længerevarende botilbud SEL 108 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41371/11

328 Kvalitetsstandard - Servicelovens længerevarende ophold i botilbud Lovgrundlag for ydelse - Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen. Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller sindslidelse, jf. stk. 2, dør, har den efterlevende ret til at blive boende. Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om betingelserne for at få tilbud om boform efter stk. 2. Stk. 5. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer med bopæl på Færøerne og personer med bopæl i Grønland i boformer, der er omfattet af stk. 1, Stk. 6. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om særlige sikkerhedsforanstaltninger i boformer, der er omfattet af stk. 1, og om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer i de boformer, der er omfattet af stk. 1, når disse personer 1) efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse, 2) i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse. 1. Hvilke behov dækker ydelsen? - At borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne modtager tilbud om ophold i boform, der tilgodeser den enkeltes behov for støtte og hjælp og som ikke kan løses ved ophold i en almindelig bolig med

329 støtte. 2. Hvad er formålet med ydelsen? - At borgere over 18 år modtager længerevarende ophold i boform, der tilgodeser behov for omfattende hjælp i almindelige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling. - At borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse til at magte eget liv. - At borgeren gennem individuel vejledning og hjælp, bliver bedre i stand til at få et hverdagsliv på egne betingelser og dermed opnår størst mulig indflydelse på egen tilværelse. Formål, udviklingsmål og tidsplan for opfølgning skal fremgå af den sociale handleplan jf. 141 i lov om social service, som udarbejdes af sagsbehandler. 3. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere over 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor har en eller flere af nedenstående behov: - behov for et længerevarende tilbud - behov for omfattende socialpædagogisk/socialpsykiatrisk støtte og hjælp i de almindelige daglige funktioner med henblik på udvikling af de personlige kompetencer hertil. - Behov for omfattende pleje eller særlig behandlingsmæssig støtte - Behov for døgnhjælp/døgnovervågning - Borgere, hvis behov ikke kan løses i mindre omfattende tilbud, herunder almindelig bolig med støtte inden for den sociale lovgivning. Målgruppen kan f.eks. være borgere med betydelige lammelser, hjerneskade, udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse eller sindslidelse, der betyder, at borger har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, eller for pleje og omsorg, eller særlig behandlingsmæssig støtte. Afgørelse træffes på baggrund af en konkret individuel vurdering. 4. Hvor ansøger man om tilbuddet 5. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? - Henvendelse til Social Drift & Behandling, Social & Arbejdsmarked, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. - Sagsbehandlingstiden er almindeligvis 6 uger for pensionister og 4 uger for ikke-pensionister. Herefter skal påregnes eventuel tid på venteliste. Indhold i ydelsen skal tilrettelægges ud fra borgerens individuelle behov og ønsker og aftales mellem kommunen og det tilbud der indgås aftale med. Tilbud kan indeholde socialpædagogisk/socialpsykiatrisk støtte til almindelig dagligdags livsførelse samt støtte, hjælp og overvågning indenfor:

330 - Helbred/medicin/sundhed - Personlig hygiejne - Ledsagelse, hvor denne indgår som ydelsen for Transport, hvor denne indgår i ydelsen for Økonomi/administrative forpligtelser - Kost og indkøb/ madlavning og tøjvask - Fritid/samvær/netværk Herudover kan indgå træning og dagtilbud. Indhold i tilbud skal indgå i social handleplan. Inden der er gået 3 måneder skal botilbud udarbejde en pædagogisk handleplan i samarbejde med borger, der forholder sig til omsætning af formål og udviklingsmål i den sociale handleplan jf. 141 i lov om social service. 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 7. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? - Transport i forbindelse med tilkendte ydelser, som ikke er omfattet ydelsen i 108 tilbud. - Ledsagelse, som er omfattet tilkendt ledsagelse (Ledsageordning, SEL 97). - Tyngden af borgerens nedsatte funktionsniveau - Borgerens egne ønsker - Overvejelser om mulighed for alternative bomuligheder. 8. Ydelsens omfang? - Boformen er længerevarende. 9. Hvem leverer ydelsen? - Relevante tilbud til målgruppen. - Tilbud skal fremgå af Tilbudsportalen. 10. Valgmuligheder? - Borgeren inddrages i valg af botilbud. - Jf. Servicelovens 108, stk. 2 har personer, der modtager tilbud efter 108, stk.1 ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune efter gældende lovgivning. For borgere i Lejre Kommune gælder, at hvis der er et botilbud inden for kommunens eget regi og dette opfylder borgerens individuelle behov for støtte mv. tilbydes dette primært til borgeren. 11. Kompetencekrav til udfører? Det er kommunen / regionen, der godkender de oplysninger, der er registreret på Godkendelsen bygger blandt andet på om der er de nødvendige sundhedsfaglige, socialpædagogiske og/eller social psykiatriske kompetencer på tilbuddet. Kommunen / regionen har ansvar for løbende, at sikre at oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Kun tilbud som er registreret på kan indgå i den kommunale forsyning.

331 12. Hvad koster ydelsen for borgeren? Den kommune borgeren kommer fra, betaler for selve opholdet. I botilbud opført efter servicelovens 107 og 108 vil der almindeligvis være egenbetaling i forhold til: Husleje og forbrugsafgifter (el, vand og varme) En række valgfri ydelser, som botilbuddet stiller til rådighed mod betaling, f.eks. kost, rengøring, transport i tilbuddets biler Brugerbetaling reguleres i øvrigt efter gældende regler. Der skal ved visitation udarbejdes en økonomiberegning for borger/værge med specificering af udgifter. 13. Hvordan følges der op på ydelsen? Botilbud udarbejder samarbejdsaftale. Sagsbehandler foretager løbende opfølgning på formål, indhold og udviklingsmål. Mindst én gang årligt afholdes statusmøde med borger og botilbud. 14. Særlige bemærkninger - Handleforpligtelsen forbliver i Lejre Kommune. 15. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen om visitation til længerevarende botilbud. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til Social Drift & Behandling, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Social Drift & Behandling klagen til endelig afgørelse i Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Sjælland, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.

332 Bilag: Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard, servicelovens 85, socialpædagogisk støtte Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53102/11

333 HØRINGSSVAR LEJRE KOMMUNES HANDICAPRÅD Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Lindholt Andersen Handicaprådet D E Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte i eget hjem jf. SEL 85 Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte i eget hjem jf. SEL 85. Dato: 12. maj 2011 J.nr.: 11/6428 Det er vigtigt at understrege, at kvalitetsstandarderne alene er vejledende. Der skal indføjes links til de relevante love, bekendtgørelser og vejledninger, så borgerne kan hente direkte inspiration i den tilhørende lovgivning. Det er vigtigt, at vejledningerne om støtte- og kontaktpersoner indeholder informationer om, hvilken service en borger kan forvente, hvis kontaktpersonen er syg eller har forfald i en længere periode. Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt til rådets høringssvar.

334 Bilag: Supplerende høringssvar fra DH-Lejre vedr. kvalitetsstandard for 85 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53004/11

335 Danske Handicaporganisationer Lejre v/ formand Susan Wiingaard, Byager 8a, 4330 Hvalsø Telefon: Hjemmeside: Supplerende Kommentar Til høring i handicaprådet vedr. Kvalitetsstandard til SEL 85: Socialpædagogisk Støtte Generelle bemærkninger vedrørende retssikkerhed: Det bør tydeligt fremgå af kvalitetsstandarderne, at de kun er vejledende, og at der altid skal foretages en konkret, individuel vurdering. Dette kan f.eks. fremgå af overskriften, Vejledende kvalitetsstandard. Der bør linkes til evt. bekendtgørelser og vejledninger på området. Specifikt for 85 Socialpædagogisk støtte: Vi ønsker link til Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15/ kap. 5, Socialpædagogisk Bistand. Det er misvisende, at såvel overskrift som punkt 3 angiver at støtten kun kan gives i eget hjem, når vejledningen til serviceloven, punkt 23 m.v. præciserer, at støtten kan gives uafhængigt af borgerens boform:.socialpædagogisk bistand ydes uafhængigt af boform. Den socialpædagogiske bistand vil således kunne ydes til beboere i botilbud, bofællesskaber, opgangsfællesskaber, boligafdelinger for socialt udsatte, selvstændig bolig mv. Det bør præciseres om borgerens bevilling på x timer er inklusiv eller eksklusiv støttepersonens transport, administration og mødeaktivitet m.v. Hvordan er borgeren stillet ved støttepersonens sygdom og fravær? Er der mulighed for at tage hensyn til borgerens præferencer med hensyn til konkret støtteperson? Godkendt af bestyrelsen

336 Bilag: Rettet - Forslag til kvalitetsstandard - socialpædagogisk støtte i ege t hjem SEL 85 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41363/11

337 Kvalitetsstandard - Servicelovens 85 - Socialpædagogisk støtte i eget hjem Lovgrundlag for ydelsen - Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 1. Hvilke behov dækker ydelsen 2. Hvad er formålet med ydelsen Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbud om specialrådgivning til voksne fysisk handicappede, psykisk handicappede og sindslidende. - At borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse til at magte eget liv. - At borgeren gennem individuel vejledning, bliver bedre i stand til at få et hverdagsliv på egne betingelser og dermed opnår størst mulig indflydelse på egen tilværelse. Formål, udviklingsmål og tidsplan for opfølgning skal fremgå af den sociale handleplan jf. 141 i lov om social service, som udarbejdes af sagsbehandler. 3. Hvem kan modtage ydelsen Tilbuddet henvender sig til personer over 18 år, der bor i eget hjem, som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der: - har behov for socialpædagogisk eller socialpsykiatrisk støtte, vejledning eller optræning for at kunne bevare indflydelse på egen tilværelse og evnen til at bo i selvstændig boform. - som følge af en sygdom eller en ulykke har behov for et rehabiliteringsforløb af længere varighed der også kan omfatte fx støtte i forbindelse med selvstændig bolig, når dette ikke kan opnås gennem tilbud efter anden lovgivning. 4. Hvor ansøger man om tilbuddet - Henvendelse til Social Drift & Behandling, Social & Arbejdsmarked, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. - Sagsbehandlingstiden er almindeligvis 5 uger. 5. Hvilke aktiviteter Indhold i ydelsen skal tilrettelægges ud fra borgerens

338 indgår i ydelsen individuelle behov og ønsker og aftales mellem sagsbehandler og leverandør. I forhold til at mestre sit liv og forbedre sin funktionsevne ved at mestre sit handicap, og undgå isolation kan ydelsen f.eks. indeholde socialpædagogisk/ socialpsykiatrisk støtte indenfor følgende områder: Hjælp til at skabe struktur i hverdagen: - Fastlægge døgnrytme med hjælp af f.eks. skemaer og tidsplaner - Motivere til at deltage i aktiviteter i dagtimerne - Opfølgning og fastholdelse af struktur Planlægning af økonomi og forståelse for offentlige breve, samt hjælp til at klare økonomi: - lægning og hjælp til administration, - Gennemgå post, formidle forståelse, besvare post og organisere post. - Ledsagelse til og fra pengeinstitut. - Optræning til selv at klare økonomi via PBS. Indkøb og madlavning: - Planlægning, tilberedning og oprydning i en optræningsperiode. - Vejledning og planlægning af indkøb af dagligvarer. - Vejledning og planlægning af større indkøb. F.eks. tøj, indbo. - Vejledning om ernæring Personlig hygiejne: - Motivering og vejledning til f. eks. at børste tænder, at vaske sig, at blive klippet, barbering og relevant påklædning. Oprydning og rengøring af bolig samt tøjvask: - Motivere til oprydning og rengøring af hjemmet. - Motivere til at klare tøjvask eller vaskeordning. - Planlægning af oprydning og rengøring af - hjemmet. - Planlægning til at man kan klare tøjvask. At skabe netværk: - Genoprette/etablere og vedligeholde kontakt til familie og øvrigt netværk. - Dialog omkring sociale relationer og adfærd. - Vejledning omkring familierollen og parforhold, - herunder prævention. - Motivere til brug, opstart og at opretholde dagtilbud. Side 2 af 4

339 - Støttende samtaler Hertil kommer at udvikle teknikker til at kompensere for de manglende færdigheder. Ydelsen kan også bestå i ledsagelse med socialpædagogisk indhold til eksempelvis dagtilbud, fritidstilbud eller behandling herunder til indlæring af nye ruter i forbindelse hermed. 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen Ydelsen omfatter ikke: - Administration af borgerens penge, - Praktisk bistand og personlig pleje ("hjemmehjælp" efter Servicelovens 83). - Medicindosering - Støtte til jobrelaterede opgaver såsom aktivering eller praktikforløb - Transport af borgeren, men udelukkende ledsagelse af borgeren. Transport defineres som befordring, hvor formålet udelukkende er at transportere borgeren fra A til B. 7. Ydelsens omfang Ydelsen tilrettelægges individuelt. 8. Hvem leverer ydelsen Ydelsen leveres som udgangspunkt af Lejre Kommunes Støtte/kontaktpersoner/hjemmevejledere. Lejre Kommune kan vælge at anvende private leverandører eller leverandører fra andre kommuner. 9. Er der valgmuligheder Borgeren har ikke frit valg med hensyn til leverandør. mht. leverandør 10. Kompetencekrav Personalet skal som udgangspunkt have en socialpædagogisk eller anden relevant baggrund og være over 18 år. 11. Hvad koster ydelsen for borgeren Der er ikke brugerbetaling for ydelsen, dog kan deltagelse i aktiviteter være forbundet med egenbetaling for borgeren. Borgeren betaler selv egne udgifter i forbindelse med ledsagelse. Derudover kan der være følgeudgifter i form af ex. busbillet til udføreren. Borgeren afholder selv udgifterne til at komme til lokalerne i socialpsykiatrien og væresteder 12. Hvordan følges der op på ydelsen Der følges op minimum én gang årligt på den visiterede ydelse og målet hermed. 13. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen om visitation til socialpædagogisk støtte i eget hjem. Side 3 af 4

340 Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til Social Drift & Behandling, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Social Drift & Behandling klagen til endelig afgørelse i Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Sjælland, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F. Side 4 af 4

341 Bilag: Forslag til Resultatrevision Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37886/11

342 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Indledning: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Den samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i Jobcentrets beskæftigelsesindsats i det forgangne år. Resultatrevisionen skal behandles politisk i Udvalget for Job og arbejdsmarked og godkendes endeligt i kommunalbestyrelsen senest ved udgangen af juni Resultatrevisionen skal senest den 1. maj 2011 sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Resultatrevisionens indhold: Ved resultatrevisionen sammenlignes Jobcenter Lejres indsats med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød kommuner). Resultatrevisionen består af fire tabeller: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard, med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Et scorecard for indsatsen, hvor jobcentrenes resultater ift. at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med de øvrige jobcentre i landet I den følgende gennemgang vil fokus være lagt på 1) resultatoversigten og 2) opgørelsen over besparelsespotentialer. Tabeller omkring scoring på ministermål og rettidighed i indsats vil ikke blive berørt. Disse medtages blot som bilag. Dette fordi disse blot viser det talmæssige grundlag for resultatoversigten og besparelsespotentialerne. Dog skal bemærkes at Jobcenter Lejres indsats i 2010 generelt har været positiv. Hvad angår Ministermålene samlet, så ligger Lejre nummer 4 i klyngen 1

343 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Tabel 1. Resultatoversigt: Data opdateret den Resultatoversigt - Lejre Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Ift. samme Ift. udvikling i Gnsn. udvikling i måned Antal måneden klyngen ift. klyngen ift. året før, året før, før, pct. året før, pct. pct. pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Midlertidig passiv - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Påbegyndte forløb Jan Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning 2

344 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./lavest e niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. Ovenstående resultatoversigt er opdelt i 3 hovedkategorier: A. Resultater, dvs. ministermål vedr. udviklingen i arbejdskraftreserven, i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger og i antallet af unge ledige under 30 år. B. Forsørgelsesgrupper, dvs. udviklingen i antal forløb og antal berørte personer på forskellige forsørgelsesgrupper. C. Indsatsen, dvs. opgørelse af aktiveringsgrader og rettidighed i indsatsen. Resultatoversigt: Ministermålene Arbejdskraftreserven (Mål 1) Udviklingen i arbejdskraftreserven opgøres som udviklingen i perioden december 2009 til december Samlet er arbejdskraftreserven i Lejre steget med 19 pct. i forhold til en stigning på 16 pct. for gennemsnittet i sammenligningsgrundlaget. For a-kasse forsikrede er der i perioden sket en stigning i arbejdskraftreserven på 17 pct. i forhold til en stigning i sammenligningsgrundlaget på 19 pct. For kontant og starthjælpsmodtagere er der i perioden sket en stigning i arbejdskraftreserven på 26 pct. mens der i sammenligningsgrundlaget er en stigning på 8 pct. Ligesom i sammenligningsgrundlaget har Lejre været og er stadig i 2010 ramt af den finansielle krise og konjunkturskiftet til lavkonjunktur. 3

345 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Lejre har igennem 2010 haft fokus på udviklingen i arbejdskraftreserven. Jobcentret har derfor fortsat initiativerne for at begrænse den konjunkturbestemte stigning i arbejdskraftreserven. For dagpengeforsikrede har det betydet, at alle ny-ledige ( i det 1. halvår af 2010) har indgået i et kontakt og aktiveringsforløb under "Hurtig i Gang" - indsatsen (Anden Aktør). Alle nyledige har haft 1. jobsamtale senest i 5 ledighedsuge. Ved fortsat ledighed er de ledige i uge 9 visiteret til anden aktør til et 32 ugers forløb. Dette forløb består af kontaktsamtaler hver 14. dag. 2 ugers jobsøgningsforløb efter 6 uger hos anden aktør og 13 ugers aktivering, hvis ordinær ansættelse ikke er nået efter 17 ugers forløb hos anden aktør. Unge dagpengemodtagere med erhvervsuddannelse har i 2010 i deres 4. ledighedsuge været til jobsamtale i jobcentret og er derefter henvist til 26 ugers aktiveringsforløb hos ekstern leverandør. Unge dagpengeforsikrede uden uddannelse har været omfattet af et intensivt kontaktforløb med samtale hver anden uge. Sigtet med denne aktivitet har været at motivere til uddannelsesvalg. For arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtager har fokus i 2010 været hurtig CV afklaring og samtale, efter en uges ledighed og derefter henvisning til intern jobklub med fremmøde 2 gange hver uge. Aktivering i form af praktik i virksomheder søges etableret indenfor 13 uger, såfremt den ledige ikke har opnået ordinær beskæftigelse årige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere får jobsamtale inden for en uge og henvises inden 4. ledighedsuge til sammenhængende 26 ugers aktiveringsforløb hos ekstern leverandør. Opsamlende om Ministermål 1. I Beskæftigelsesplan 2010 var målet at begrænse stigningen i arbejdskraftreserven mest muligt og, at arbejdskraftreserven højst måtte stige med 25 pct. fra december 2009 til december Jobcenter Lejre har derfor med en stigning på 19. opfyldt ministermål 1. Jobcentret vil fremadrettet i 2011 og med henblik på planlægningen af indsatsen for 2012 konstant have fokus på sine processer omkring de ny-ledige. Dette med hensyn til at begrænse tilgangen af ledige til arbejdskraftreserven. Jobcenter Lejre har ligeledes, i samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd (finansiering) og med yderligere midler fra den centrale pulje til en indsats mod langtidsledigheden igangsat et projekt hvis formål er at bringe langtidsledige i virksomhedsnær aktivering og ordinær beskæftigelses. For gruppen af langtidsledige iværksættes en særlig virksomhedskontakt, hvor langtidsledige søges "håndbåret" ud i virksomhederne. Målet er i denne resultatrevision opgjort som procentvis udvikling i antallet af ledige i arbejdskraftreserven. En anden måde at betragte arbejdskraftreserven på er at se på hvor stor en del arbejdskraftreserven udgør blandt det samlede antal ledige a-kasse forsikrede og ledige kontant- og starthjælpsmodtagere. 4

346 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre En sådan opgørelse viser at arbejdskraftreservens andel i forhold til det samlede antal ledige i Lejre er den 3. mindste i sammenligningsgrundlaget - jf. tabel 2. I lejre er andelen i december 2010 på 41,7 pct. Tabel 2. Ledige i arbejdskraftreserven december 2010 Ledige i arbejdskraftreserven (ministermål) Antal Andel Ledige i alt ultimo måneden Lejre Dec ,7 595 Allerød Dec ,3 402 Egedal Dec ,2 863 Gentofte Dec , Hørsholm Dec ,1 386 Lyngby-Taarbæk Dec , Rudersdal Dec ,3 964 Solrød Dec ,9 526 Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA Anm.: Arbejdskraftreserven omfatter personer, der er fuldtidsbruttoledige (ledighed og aktivering) den sidste hele uge i måneden, og som forinden havde 12 ugers sammenhængende fuldtidsbruttoledighed. Sygedagpengeforløb over 26 uger (Mål 2) Udviklingen i sygedagpengeforløb over 26 uger opgøres som udviklingen i perioden december 2009 til december Samlet er antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i Lejre steget med 19 pct. i forhold til en stigning på 2 pct. for gennemsnittet i sammenligningsgrundlag. Udviklingen dækker over en stigning i sygedagpengeforløb på mellem 26 uger og 52 uger på i alt 14 pct. En udvikling der er markant anderledes end gennemsnittet for sammenligningsgrundlaget, hvor der har været en stigning på 5 pct. For forløb over 52 uger har der i Lejre været en stigning på 31 pct. mod et fald i sammenligningsgrundlaget på 2 pct. Jobcenter Lejre har derfor udfordringer på sygedagpengeområdet. Til trods for ovennævnte udvikling fylder andelen af sygedagpengeforløb over 26 uger -i forhold til det samlede antal sygedagpengeforløb - ikke så meget som i de fleste jobcentre i sammenligningsgrundlaget. Lejre har sammen med Solrød de laveste andele. (jf. tabel 3) Tabel 3. Sygedagpengeforløb over 26 uger, til- og afgang og andele af samlede sygedagpengeforløb. 5

347 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Antal sygedagpengeforl øb Tilgang af sygedagpengeforl øb Afgang af sygedagpengeforl øb Andel ift. alle sygedagpengeforl øb Andel ift. sygedagpengeforl øb over 26 uger (ministermål) over 26 uger over 26 uger over 8 uger Lejre Allerød Egedal Gentofte Hørshol m Lyngby- Taarbæk Rudersd al Solrød nov ,5 38,8 nov ,2 46,4 nov ,2 50,4 nov ,5 55,2 nov ,3 47,9 nov ,5 47,9 nov ,2 47,9 nov ,8 nov ,6 51,8 nov ,1 49,2 nov ,3 49,7 nov ,7 nov ,2 49,1 nov ,9 53,8 nov ,7 45,6 nov ,9 43,7 Kilde: Jobindsats. DK Jobcenter Lejre har allerede nu i 2011 fokus på udviklingen i sygedagpengeforløb på over 26 uger. I jobcenter Lejres beskæftigelsesplan for 2011 er der således opstillet konkrete mål- og resultatkrav for indsatsen på sygedagpengeområdet. Sygedagpengeområdet vil ligeledes indgå i Beskæftigelsesplan 2012 som et særligt indsatsområde En særlig fokus skal i den forbindelse rettes på at begrænse tilgangen til de lange sygedagpengeforløb. Der er allerede i 2009 og 2010 taget en række initiativer og der vil blive foretaget yderligere her i Der har siden 2009 været iværksat særlige initiativer på sygedagpengeområdet, der har medvirket til at nedbringe varighed på de enkelte sygedagpengeforløb. Det drejer sig om: 6

348 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Projekt 1. "På Forkant" - Et tilbud til stress og depressionsramte Projekt 2. "Afklaringsprojekt" - Et tilbud til borgere, hvor der er behov for tidligt at afklare arbejdsevne. Projekt 3. "Træningsprojekt" - Et tilbud til syge, der via tilbud om individuelt tilrettelagt træningsprogram - vil kunne opnå en bedre fysisk og psykisk tilstand, der bringer dem nærmere arbejdsmarkedet eller i beskæftigelse. Projekt 4. " Arbejdsfastholdelse" - Et tilbud til borgere, der endnu ikke er sygemeldte fra deres job og ønsker arbejdsfastholdelse. Med dette projekt begrænses tilgangen af personer på sygedagpenge. Lejre kommune, men også LBR-Lejre har i 2009 og 2010 også iværksat særlige initiativer for at nedbringe antallet af nye sygedagpengeforløb. Det drejer sig bl.a. om et særligt forsøgsprojekt finansieret af LBR-Lejre, hvor der efter 4 ugers sygemelding for a-kasseforsikrede ledige gennemføres tre-partssamtale mellem a-kasse, jobcenter og den sygemeldte ledige. Tværfaglig udredning af borgere med diffuse lidelser samt tidlig indsats med en indgang til jobcentret for virksomheder i Lejre kommune. Senest er igangsat indsats for delvist raske borgere samt for målgruppen af sygemeldte, der er afskediget fra jobbet. I år 2010, hvor der var særligt fokus på aktivering af sygemeldte borgere, blev der etableret og visiteret til mange forskellige aktive forløb for de sygemeldte. En stor stigning i antallet af sygemeldte i efteråret 2009 har dog bevirket, at der trods mange initiativer for nedbringelse af sygefravær, har været en stigning i forløb. Jobcenter Lejre kan ikke alene løse ovennævnte problemstillinger. De beskæftigede i Lejre arbejder for godt 75 pct. vedkommende på virksomheder uden for Lejre kommune. Det betyder en særlig udfordring for Jobcenter Lejre og gør det meget vanskeligt at forebygge tilgang af sygedagpengemodtagere. Endelig synes Lejre kommune at være belastet af en større andel af sygemeldte i den samlede befolkning i Lejre end i sammenligningsgrundlaget. Dette fremgår bl.a. når der senere i dette notat fokuseres på besparelsespotentialer i Lejre kommune. En forklaring på dette kan bl.a. være de særlige pendlingstræk for beskæftigede borgere i Lejre og deres beskæftigelsesmæssige branchetilhørsforhold. Væsentlige andele af de beskæftigede borgere fra Lejre er beskæftigede inden for brancher som leverer mange sygeforløb. - jf. følgende tabeller. Figur 1. Oversigt over, hvor Lejre borgere arbejder 7

349 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Beskæftigede Beskæftigede Energi og vandforsyning Post og tele Hotel og restauration 259 Udlejning og ejend.formidl Landbrug og fiskeri Transport Finanisering og forsikring Foreninger, kultur og ren Offentlig administration Sundhedsvæsen Engroshandel Undervisning Detailhandel Bygge og anlæg Industri Forretningsservice Sociale institutioner Figur 2. Oversigt over brancher og sygedagpengeandel Procent Viser andel beskæftigede inden for forskellige brancher i regionen, sammenholdt med andelen af sygeforløb i regionen fordelt på brancher Procent Øvrige Landbrug/Fiskeri Hoteller/restauranter Autohandel mv. Transport Foreninger/kultur/renovation Detailhandel Sundhedsvæsen Offentlig administration Engroshandel Andel lønmodtagere 8 10 Undervisning Bygge/anlæg Forretningsservice Industri 9 13 Sociale institutioner Andel sygedagpenge Opsamlende om ministermål 2. I beskæftigelsesplan 2010 var målet at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes med 5 pct. i december 2010 i forhold til december Jobcenter Lejre har derfor med en stigning på 19 pct. ikke opfyldt ministermål 2. 8

350 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Jobcenter Lejre vil forsat og have kraftig fokus på dette indsatsområde. Udgifterne til sygedagpenge betyder meget i den samlede kommunale økonomi. Jobcenter Lejre er opmærksomme på denne problematiske udvikling. Unge under 30 år (Mål 3) Udviklingen i unge ledige under 30 år opgøres som udviklingen i perioden december 2009 til december Samlet er antallet af unge ledige under 30 år i Lejre steget med 8 pct. i forhold til en stigning på 18 pct. for gennemsnittet i sammenligningsgrundlaget., og udviklingen i ledigheden for unge er således gunstigere end i Lejres sammenligsgrundlag. Denne udvikling dækker over en stigning i ledigheden for unge a-kasseforsikrede på 13 pct. og unge kontant- og starthjælpsmodtagere på 5 pct. I sammenligningsgrundlaget er de tilsvarende stigninger på henholdsvis 30 pct. og 12 pct. Det er bekymrende, at antallet af ledige unge uden erhvervsuddannelse stadig stiger. Men nok så væsentligt også, at antallet af unge ledige med en erhvervsuddannelse relativt markant. Hertil kommer at jobcenter Lejre pt. kan konstatere at tilgangen til ungeledigheden ligeledes sker fra gruppen af unge der overgår til voksne - dvs. 18 år. Jobcentret har derfor kraftig fokus på ovennævnte udvikling. Konkret har jobcentret i for unge dagpengeforsikrede ledige - igangsat en hurtig aktiveringsindsats., hvor den unge ledige aktiveres i et særligt ungeforløb på maks. 26 ugers forløb. For unge arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtager er der etableret et særligt kontaktforløb med fremmøde i en jobklub 2 gange hver uge. Her arbejdes der med jobsøgning, uddannelsesafklaring, uddannelsespålæg mv. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Roskilde) er fast tilknyttet denne jobklub. Praktikker søges etableret indenfor 13 uger, såfremt den unge ikke har opnået ordinært job eller er startet en uddannelse. Særlig indsats ydes for de unge årige. Disse får jobsamtale inden for en uge og henvises inden 4. ledighedsuge til sammenhængende 26 ugers aktiveringsforløb hos ekstern leverandør Disse aktiviteter fortsætter i Endeligt etableres der i 2011 samarbejde mellem forvaltningerne på Børn- & ungeområdet samt Job- & arbejdsmarkedsområdet med henblik på at smidiggøre håndteringen af ungeindsatsen. Indsatsen på området har høj prioritet i 2012 og vil være en centralt omdrejningspunkt i Beskæftigelsesplan Opsamlende om ministermål 3 I beskæftigelsesplan 2010 var målet at antallet af ungeydelsesmodtagere skulle begrænses mest muligt og højst må stige med 25 pct. fra december 2009 til december Jobcenter Lejre har derfor med en stigning på 8 pct. opfyldt ministermål 3. Resultatoversigt: Forsørgelsesgrupper 9

351 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Samlet set er der fra 2009 til 2010 sket stigning i antallet af personer på overførselsindkomst på i alt 4 pct.. I sammenligningsgrundlaget har der været en stigning på 2. pct. Udviklingen dækker over fald på visse ydelser og stigning på andre. Der ses især fald i antallet af modtagere inden for: indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, antallet af sygedagpengeforløb samt antallet af modtagere af revalideringsydelse. På alle de øvrige områder: dagpengeforsikrede, jobklare arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtager, midlertidig passive kontant- og starthjælpsmodtagere, sygedagpenge over 26 uger, fleksjob, ledighedsydelse og førtidspensioner, er der en stigning. Stigningen i antallet af borgere på førtidspension er dog kun på 1 pct. I forhold til sammenligningskommunerne har Lejre et større fald i antallet af indsats kontant- og starthjælpsmodtagere samt antallet af borgere på revalidering. På A-dagpengeområdet, jobklare og midlertidig passive kontant- og starthjælpsmodtagere, og ledighedsydelsesområdet har stigningen i Lejre været større end i sammenligningsgrundlaget. Især for midlertidig passive kontant- og starthjælpsmodtagere har der været en markant højere stigning end i sammenligningsgrundlaget. Udviklingen på dagpengeområdet anses for mindre tilfredsstillende, men kan dog jf. tidligere forklares ud fra konjunkturelle særtræk På kontanthjælpsområdet er der grund til opmærksomhed i f. t. de midlertidig passive kontant- og starthjælpsmodtagere, og resultatrevisionen giver anledning til en umiddelbar særlig fokus på denne målgruppe. Stigningen skyldes blandt andet, at der arbejdes mere dynamisk med matchmodellen og de hjemløse på Roskildehjemmet ikke længere vurderes indsatsklare. Antallet af revalidender er faldet med 3 pct. mod et fald på 2 pct. i sammenligningsgrundlaget. Jobcentret anser ikke et fald i antallet af fuldtidspersoner på dette område i sig selv som et mål for en vellykket indsats, men det er klart, at der vil være grund til at overveje om vejen til selvforsørgelse via revalidering kan gøres kortere, hvorved de samlede revalideringsudgifter kan reduceres. Selv om udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere som helhed viser et fald, så dækker dette over en stigning i lange sygedagpengeforløb. Jobcentret er fuldt opmærksom på vigtigheden af at se på mulighederne for såvel forebyggelse som reduktion af varigheden af sygedagpengeforløbene. Overvejelser om muligheder for forebyggelse og reduktion af varighed vil indgå i jobcentrets kommende handleplan for nedbringelse af sygefravær samt Beskæftigelsesplan 2012, men det er vigtigt at relatere dette til, at ca. 75 % af arbejdsstyrken i Lejre Kommune pendler ud af kommunen hver dag. Indsatsen: Aktiveringsgrader 10

352 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Opgørelsen af aktiveringsgrader dækker udviklingen i perioden december 2009 til december 2010 på henholdsvis a-kasseforsikrede, jobklare og indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Samlet er aktiveringsgraden på 26 procent i Lejre mod et gennemsnit i sammenligningsgrundlaget på 30 pct.. For modtagere af a-dagpenge er aktiveringsgraden steget med 4 pct. i 2010 For jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere er aktiveringsgraden uændret, mens den for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtager er faldet med 4 pct. I sammenligningsgrundlaget er aktiveringsgraden steget for disse grupper. (en stigning der måske kan skyldes de refusionsordninger der var gældende i 2010). Jobcenter har jobklare kontant- og starthjælpsmodtage ikke ahft aktivering af vejledningsmæssig karakter, der kunne bidrage til en høj aktiveringsgrad., da jobcentrets jobklub-forløb anses for udvidede kontaktforløb, og dermed ikke ses i aktiveringsgradens størrelse. Jobcentret har fokus på at aktiveringsgraden skal have et vist niveau for at opfylde borgernes minimumsrettigheder. Denne fokus skal dog være afbalanceret. Hvis aktiveringsgraden øges for markant eller hovedløst risikerer man,at varigheden af de samlede forløb i de enkelte ydelsesgrupper stiger, hvorved udgifterne tilsvarende vil stige For indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere er vejen ofte lang, før der kan opnås tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor der her ses en gevinst ved en stigning af aktiveringsgraden lige indenfor denne målgruppe. Jobcenter Lejre vil derfor fastholde hidtidig aktiveringspraksis overfor de arbejdsmarkedsparate, men vil dog løbende følge udviklingen nøje herunder især sammenhængen mellem forløbsvarighed og aktiveringsgrad for de indsatsklare. Der vil i den forbindelse være en særlig opmærksomhed på de virksomhedscentre, der er etableret i løbet af Jobcenter Lejre deltager endvidere i et forskningsprojekt for de indsatsklare, der vil forøge aktiveringsindsatsen i virksomheder. Rettidighed Hvad angår rettidigheden for jobsamtaler så er der en manglende andel på rettidighed i december 2010 på 14 pct. for modtagere af a-dagpenge. Rettidighedskravet var i december 2010 på 90 pct. Rettidigheden er derfor i denne måned ikke opfyldt. For modtagere af kontant og starthjælp hjælp er der en manglende andel på rettidighed i december 2010 på 16 pct. Rettidighedskravet var i december 2010 på 90 pct. Rettidigheden er derfor i denne måned ikke opfyldt. Jobcenter Lejre har konstant fokus på udviklingen og opfyldelsen af rettidighed på jobsamtaler. Hvad angår rettidigheden på aktiveringstilbud til modtagere af a-dagpenge og modtagere af kontanthjælp så kan det konstateres at andelene der mangler at få aktiveringstilbud til tiden er på henholdsvis 13 pct. og 14 pct. Rettidighedsmålene for aktivering skal opfyldes og i 2011 er målene 100 pct. Hvis rettigheden ikke er på 100 pct. kan der ikke hjemtages refusioner. Jobcenter Lejre har allerede nu og vil fremover have stor fokus på at øge rettidigheden for aktiveringstilbud for begge målgrupper. Besparelsespotentialer 11

353 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre I tabel 4 er opgjort Lejres besparelsespotentiale på forskellige forsørgelsesydelser. Hvor der optræder negative tal er der intet besparelsespotentiale. I alt opereres der med et besparelsespotentiale på 37,3 mio. kr. Tabel 4. Besparelsespotentiale på forskellige målgrupper. Data opdateret den Besparelsespotentiale - Lejre Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2010 Potentiel Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner reduktion af på ydelsen i pct. på ydelsen i pct. antal af befolkningen i af befolkningen i fuldtidsperson jobcentret klyngen er ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,43 2, ,0 Kontant- og starthjælp 1,53 1, ,8 Introduktionsydelse 0,17 0, ,3 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,37 0, ,4 Sygedagpenge 2,26 1, ,6 Ledighedsydelse 0,23 0, ,2 Fleksjob 1,74 0, ,6 Førtidspension 4,53 3, ,5 I alt 13,24 10, ,3 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Af tabel 4. fremgår det, at der i Lejre - hvis andelen af ydelsesmodtagere - på forskellige ydelseskategorier kommer på niveau med sammenlignelige jobcentre - vil være et besparelsespotentiale på 37,3 mio. kr. 12

354 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Dette tal virker meget voldsomt. Alene på førtidspensionsområdet opereres der med et besparelsespotentiale på 14,5 mio. kr. Dette kan nås ved en reduktion af antallet af førtidspensionister med 178 fuldtidspersoner. Dette sparemål er ikke realistisk. Jf. tidligere opgørelser om resultatoversigten, så har Lejre den seneste måneder (december 2010 til januar 2011 godkendt 9 førtidspensionsordninger). Skulle en sådan besparelse realiseres, så ville det betyde, at der i Jobcenter Lejre inden for de næste knap 20 måneder ikke måtte godkendes yderligere førtidspensioner. samtidig med at 178 førtidspensioner skulle ophøre. Jobcentret har det seneste år haft stor fokus på denne ordning og søger inden for lovens rammer at begrænse tilgangen til ordningen. Jf. tidligere tabel 1. Resultatoversigt, fremgår det at de bestræbelser ser ud til at lykkes. Stigningen til førtidspensionsordningen er i perioden december 2009 til 2010 blot på 1 pct. Af opgørelsen fremgår det videre, at der er et besparelsespotentiale på udgifterne på revalidender i forhold til sammenligningsgrundlaget på 1,4 mio. kr.. Jobcenter Lejre anser ikke et fald i antallet af fuldtidspersoner på dette område i sig selv som et mål for en vellykket indsats. Intentionen med benyttelse af revalideringsredskabet er dels at bringe handicappede/borgere med nedsat arbejdsevne vedvarende tilbage eller ind på arbejdsmarkedet og dels - via revalideringsredskabet - at øge det samlede uddannelsesmæssige niveau i arbejdsstyrken. Der er dog grund til at overveje om vejen til selvforsørgelse via revalidering kan gøres kortere. Tabel 4 viser, at der er et besparelsespotentiale på ledighedsydelsesområdet på 1,2 mio. kr.. Dette vedkender jobcentret sig. Jobcenter Lejre har derfor særlig fokus på at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse. Konjunkturskiftet stiller dog nogle store udfordringer med henblik på at nedbringe dette antal. Der er fortsat en tilgang af personer der opnår fleksjobbevis og er berettiget til ledighedsydelse og samtidig sker der det, at en række personer i fleksjob afskediges, og skal have ledighedsydelse. Dette gør det vanskeligt hurtigt at realisere besparelsespotentialet. Hvad angår flexjob vurderes der at være et stort besparelsespotentiale på 8.6 mio. kr. Af tekniske årsager er antallet af fuldtidspersoner i resultatoversigten ikke korrekte, idet de ligger godt 20 pct. for højt. På den baggrund vil besparelsespotentialet være væsentligt lavere, og der vil naturligvis fortsat være fokus på at forsøge at fastholde borgere i ordinær beskæftigelse, evt. med andre mulige hjælpeforanstaltninger. På sygedagpengeområdet kalkuleres der med et besparelsespotentiale på godt 8,6 mio. kr. Dette er jobcenter Lejre sig meget bevidst. Dog må det bemærkes - jf. tidlige - at jobcenter Lejre/Lejre kommune har en særlig beskæftigelsesstruktur, som indikerer at Lejre andelsmæssig vil have et større sygefravær end sammenlignelige kommuner. Udfordringen for jobcenter Lejre er i den forbindelse at få etableret gode samarbejder med virksomheder og læger om sygedagpengeindsatsen, at få justeret arbejdsgange mellem udbetalingsteamet og jobcentret samt få sat yderligere fokus på den tidlige aktive indsats overfor de syge. Dette har jobcentret megen fokus på i sin interne strukturtilpasningsproces. 13

355 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre På dagpengeområdet er der et besparelsespotentiale på 2,0 mio. kr. Konjunkturkrisen har jf. medført en markant stigning i ledigheden i Lejre og Lejre har en højere ledighedsprocent end i sammenligningsgrundlaget. Jobcentrets fokus er derfor at begrænse udviklingen i arbejdskraftreserven og varigheden hvor den enkelte borger modtager dagpenge. Udviklingen i arbejdskraftreserven tyder på at Lejre bevæger sig den rigtige vej. Bilag 1. Data opdateret den 09/02/

356 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Scorecard - Lejre Ministeren s mål Jobcenter Arbejdskraftreserve n Antal persone r Dec 2010 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Sygedagpengeforlø b over 26 uger Antal forlø b Nov 2010 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Unge på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersone r Dec 2010 Udviklin g ift. samme måned året før, pct. Hørsholm 143-5, , ,7 1 Gentofte 503 8, , ,5 2 Egedal , , ,3 3 Solrød , , ,7 3 Lejre , , ,6 4 Rudersdal , , ,8 5 Lyngby- Taarbæk , , ,3 6 Allerød , , ,0 7 Hele klyngen , , ,4. Placerin g Kilde: jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Bilag 2 Data opdateret den 02/06/2010 Rettidighed A-dagpenge Kontant- og starthjælp Mangle nde Placer ing 15

357 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Jobsamta Første Gentagne antal aktiveringstil aktiveringstil job- ler bud bud samtale 1. kvt 2010 Jobsamta Første Gentag Arbejd Ikke- Arbejd Ikke- r og aktiveri ne s- arbejd s- arbejd aktiveri ler ngstilbud aktiveri marke s- marke s- ngstilbuparate ngs- ds- marke ds- marke tilbud til dsparatparate dsparate tiden for Målsætning opnået Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel målsæt ning Lolland Guldborgsu nd Roskilde Slagelse Fredensbor g Ringsted Vordingbor g Furesø Gribskov Næstved Vallensbæk /Ishøj Ballerup Hvidovre Sorø Bornholm Brøndby Faxe Halsnæs Holbæk Hørsholm Lyngby Taarbæk Odsherred Gladsaxe Stevns Albertslund Egedal Frederikssu nd Herlev

358 Forslag til resultatrevision 2010 for Jobcenter Lejre Rettidighed A-dagpenge Kontant- og starthjælp Mangle nde Placer ing Hillerød Kalundborg Rudersdal Rødovre Solrød Allerød København Frederiksbe rg Gentofte Glostrup Greve Helsingør Høje Tåstrup Køge Lejre Tårnby/Dra gør Hovedstade n-sjælland Hele landet Kilde: Jobindsats.dk Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv. 17

359 Bilag: BrHS endelige høringssvar på Jobcenter Lejres resultatrevision Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51617/11

360

361

362

363 Bilag: Høringssvar af 3. maj 2011 fra Det lokale Beskæftigelsesråd Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57350/11

364 Lejre Kommune 3. maj 2011 Udvalget for Job- og Arbejdsmarked Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejres høringssvar på Resultatrevision 2010 af Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i 2010 Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre har på sit møde den 3. maj 2011 behandlet Resultatrevision 2010 af Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i Beskæftigelsesrådet vil i den forbindelse bemærke følgende: Beskæftigelsesrådet har drøftet resultatrevision for Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i Beskæftigelsesrådet finder Jobcenter Lejre i 2010 har leveret en tilfredsstillende indsats. Beskæftigelsesrådet noterer sig, at Jobcenter Lejre identificerer de indsatsområder, hvor der skal ske udviklingstiltag/indsatsløft. Beskæftigelsesrådet har desuden noteret sig, at Jobcenter Lejre allerede på en række indsatsområder har taget aktion på resultaterne fra resultatrevisionen. Beskæftigelsesrådet vil følge udviklingen og have fokus på hvilke nye tiltag og redskaber der giver de bedste resultater. Beskæftigelsesrådet vil have fokus på, sammen med jobcentret og Lejre kommunes udvalg for Job- og Arbejdsmarked, aktivt at inddrage Resultatrevision 2010 i Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i Beskæftigelsesrådet finder dog anledning til at bemærke, at de i resultatrevisionen opgjorte besparelsespotentialer - især på førtidspensionsområdet - virker søgte og ikke realiserbare. I samme anledning finder Beskæftigelsesrådet, at Lejres klyngeplacering er uhensigtsmæssig, især når der sammenlignes på ledighedsniveauer og offentlige forsørgelsesgrupper. En mere relevant sammenligning ville i den forbindelse være nabojobcentre. Med disse bemærkninger tager Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre de gode resultater for 2010 til efterretning. Med venlig hilsen Christian Plank Poul Christensen Niels Bryde Lorentsen Formand for Næstformand for Næstformand for LBR LBR LBR

365 Bilag: Notat vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43365/11

366 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D E Evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 Kommunen er jf. 3 i Retssikkerhedsloven forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingstider på det sociale område. Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skulle evalueres en gang årligt. Administrationen har derfor i lighed med 2010 gennemført en evaluering i Dette notat beskriver resultaterne af evalueringen. Overordnet resultat (alle områder): Samlet er der registreret 414 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 97 % af de registrerede sager er blevet behandlet indenfor den vedtagne sagsbehandlingsfrist, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år, hvor tallet var 89 %. Det generelle billede er, at ansøger modtager kvittering på ansøgning indenfor 14 dage. Enten pr. brev, , telefon eller på møde med borger. Der er ikke blevet registreret breve vedr. forlængelse af svarfrist på de sager, hvor sagen først afsluttes efter sagsbehandlingsfristen er udløbet. Her kan borger eventuelt være blevet kontaktet telefonisk eller orienteret på møde. Det har imidlertid ikke været muligt at efterprøve dette. Evalueringsmetode: Dato: 24. marts 2011 J.nr.: 11/153 Evalueringen er foretaget ved stikprøvekontrol og er baseret på sager afsluttet i februar måned Da data til evalueringen ikke automatisk fødes ind i de forskellige it-systemer, og da der ikke er udviklet elektroniske registreringsredskaber, har afdelingerne foretaget manuel registrering af data sideløbende med de almindelige arbejdsgange. Der er lavet måling i forhold til følgende: Er der afsendt kvitteringsbrev inden for 10 arbejdsdage med angivelse af svarfrist? Er der afsendt informationsbrev, hvis den politiske svarfrist ikke har kunnet overholdes? Hvor lang var sagsbehandlingstiden, dvs. tid fra modtagelse af ansøgning til afslutning af sag?

367 Hver afdeling har selv udvalgt de sagsområder, der indgår i evalueringen. Områderne er valgt på baggrund af forskellige kriterier. Evalueringen repræsenterer således hhv.: områder med et vist volumen i forhold til borgerhenvendelser, områder hvor der er behov for opfølgning på evaluering i 2010 samt områder af særlig organisatorisk interesse f.eks. som udslag af organisatorisk ændring eller i sagsbehandlingspraksis. Afsnit A: Børne- og Ungeområdet Dagtilbud Har udvalgt områderne: Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn jf. 23 i Dagtilbudsloven Tilskud til privat pasning jf. 80 i Dagtilbudsloven Tabel, Dagtilbud: Sager m. behandlingstid over 2 uger uden Type Antal Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist kvitteringsbrev 23 Optagelse til (92 %) 3 (8 %) uge venteliste til dagtilbud for børn 9 9 (100 %) uger 80 Tilskud til privat pasning Vedr. 23 er der sammenlignet med resultatet af evaluering i 2010 sket en stigning i andelen af ansøgninger, der behandles indenfor sagsbehandlingsfristen. Niveau for 80 er uændret sammenlignet med resultat fra Børn & Familie Har udvalgt områderne: Lønkompensation til forældre med handicappede børn jf. 42 i Lov om social service Familiebehandling - dagtilbud jf i Lov om social service Tabel, Børn & Familie Type Antal Andel behandlet inden for frist Andel behandlet udenfor frist Sager m. Brev vedr. behandlingstid forlængelse over 2 uger af svarfrist uden Sagsbehandlingsfrist Side 2 af 6

368 kvitteringsbrev 42 Lønkompensation til forældre m. handicappede børn Familiebehandling - dagtilbud 2 2 (100 %) uger 3 3 (100 %) uger For begge sagsområder er der tale et forbedret resultat sammenlignet med evaluering i På grund af blandt andet omflytning af personale i perioden har det ikke været muligt, at gennemføre registrering af samtlige sager. Afsnit B: Social og arbejdsmarkedsområdet Jobcenter Lejre: Generelt vedr. Jobcenter Lejre skal bemærkes, at der træffes få afgørelser i jobcentret på baggrund af ansøgninger. De fleste afgørelser træffes som led i sagsbehandlingen i forbindelse med borgeres arbejdsløshed, sygdom eller handicap. Dette med henblik på at fremme borgernes beskæftigelsesmuligheder. Sammen med borgerne undersøges muligheder, der indhentes relevant dokumentation, der foretages en samlet vurdering og en afgørelse træffes. Jobcentret har udvalgt sagsområder, hvor det forekommer, at der modtages ansøgninger. Det drejer sig om: Revalidering jf. 46 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom jf. 56 i Lov om sygedagpenge Tabel, Jobcenter Andel Type Antal behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Revalidering 1 1 (100 %) Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Sagsbehandlingsfrist uger (100 %) uger Resultat for begge sagsområder er en forbedring sammenlignet med evaluering i Social Drift & Behandling: Har udvalgt områderne: Kontanthjælp/engangshjælp jf. 11 og 25 i Lov om aktiv socialpolitik Side 3 af 6

369 Støttekontaktperson jf. 85 i Lov om social service Personligt tillæg - førtidspensionister jf. 17 i Lov om førtidspension til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Tabel, Social Drift & Behandling Type Antal Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist 85 Støttekontaktperson 4 4 (100 %) uger 11 & Kontanthjælp/engangshjælp ( uger 25 %) 17 Personligt tillæg - førtidspensionister 3 2 (67 %) 1 (33 %) uger Da der er i år registreret på andre områder end sidste år har det ikke været muligt med en sammenligning med 2010 resultat. Resultat vedr. 85 er fremkommet via stikprøve blandt enkelte sagsbehandlere. For 17 vedr. personligt tillæg til førtidspensionister er der én enkelt ansøgning, der er behandlet udenfor frist. Sagsbehandlingstid i den konkrete sag var 15 dage. Visitation & Bestiller Har udvalgt områderne: , hjælpemidler (støtte til tekniske, personlige, og syns- og hørehjælpemidler mv.) 116, støtte til boligændring Tabel, Visitation & Bestiller: Type Antal Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. Sager m. Sagsbehandlingsfrist forlængelse behandlingstid af svarfrist over 2 uger uden kvitteringsbrev Brev vedr. Sager m. Sagsbehandlingsfrist forlængelse behandlingstid af svarfrist over 2 uger uden kvitteringsbrev 112 Hjælpemidler (100 %) * 113 Hjælpemidler 1 1 (100 %) * 116 Støtte til boligindretning 4 4 (100 %) * Side 4 af 6

370 * Fire forskellige frister baseret på sagens kompleksitet: 1. niveau, akutte sager, 0 1 dag 2. niveau, behov vurderet af fagpersoner på forhånd, 9 uger 3. niveau, teknisk komplicerede hjælpemidler, 20 uger 4. niveau, særligt komplicerede sager med flere problematikker, 32 uger Generelt for hjælpemiddelområdet gælder at sagsbehandlingstiderne kan variere alt efter sagens kompleksitet samt behov for inddragelse af eksterne samarbejdspartnere og heraf følgende ventetid. Det skal i den forbindelse også bemærkes, at der på hjælpemiddelområdet anvendes differentierede sagsbehandlingsfrister alt efter sagens kompleksitet, hvilket muliggør en gennemførselsprocent indenfor fristen på 100 %. I diagram nedenfor er de aktuelle sagsbehandlingstider skitseret Antal dag 1 uge 2 uger 4 uger 8 uger 12 uger 16 uger 20 uger 24 uger 32 uger Tid Vedr. 112 bemærkes, at der både er tale om ansøgninger fra borgere og interne ansøgninger. De interne ansøgninger kan eksempelvis være fra den udkørende hjemmepleje eller i forbindelse med de såkaldte APV hjælpemidler (plejepersonalets arbejdsredskaber f.eks. personlift). I disse sager udarbejdes ikke kvitteringsbrev. For 112, 113 og 116 er andelen af sager behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen steget. Borgerservice Har udvalgt områderne: Personligt tillæg og helbredstillæg - pensionister jf. 14 i Lov om social pension varmetillæg - pensionister jf. 14 stk.2 i Lov om social pension Beboerindskudslån jf. 54 og 55 i Lov om individuel boligsikring Børnebidrag jf. 11, 12 og 16 i Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Boligsikring jf. 40 og 42 i Lov om individuel boligsikring Børnetilskud jf. 2-5 i Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Side 5 af 6

371 Tabel, Borgerservice: Type Antal stk & 55 11, 12 & & 42 Personligt tillæg og helbredstillæg - pensionister 14 Varmetillæg - pensionister Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev 1 1 (100 %) uger (100 %) uger Beboerindskudslån 8 8 (100 %) uger Børnebidrag 2 2 (100 %) uger Boligsikring (69 %) 5 (31 %) uger 2-5 Børnetilskud (71 %) 5 (29 %) uger Sagsbehandlingsfrist Andelen af sager behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen er generelt steget på de områder, hvor sammenligning med resultat 2010 har været mulig. Det drejer sig om varmetillæg, boligsikring, beboerindskudslån. Side 6 af 6

372 Bilag: Oversigt over sagsbehandlingsfrister 2011 med ændringer Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48122/11

373 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D E Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 Dato: 18. maj 2011 J.nr.: 11 / 153 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Lov om social pension Folkepension, ansøgning 13 SA Social Drift 2 uger Personligt tillæg og helbredstillæg c SA Social Drift 2 uger Personligt tillæg kan ydes til folkepensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg. Varmetillæg 14,2 STAB Borgerservice 2 uger Udvidet helbredstillæg 14a stk. 4 STAB Borgerservice 2 uger Opsat pension 15 a 15f SA Social Drift 2 uger Realitetsbehandling af pensionsansøgning 17, 18 SA Social Drift 2 uger Førtidspensionsansøgning 20 SA Social Drift 13 uger jf. 21

374 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension 14 SA Social Drift 13 uger jf. 24 Særlig tillæg (bistands- plejetillæg) 16 SA Social Drift 8 uger Personligt tillæg kan ydes til førpensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg SA Social Drift 2 uger Helbredstillæg 18, 1-3 SA Social Drift 2 uger Udvidet helbredstillæg 18, 4 STAB Borgerservice 2 uger Varme tillæg 17.1 STAB Borgerservice 2 uger Invaliditetsydelse 21 SA Social Drift 8 uger Lov om delpension Delpension 5 SA Social Drift 4 uger Lov om individuel boligstøtte Boligsikring 40, 41, 42, 42a STAB Borgerservice 2 uger Boligydelse til pensionister 40, 42 SA Social Drift 2 uger Beboerindskudslån 54, 55 STAB Borgerservice 2 uger Side 2 af 20

375 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Lov om sygedagpenge Dagpenge ved sygdom 6 SA Social Drift 4 uger Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom 56 Jobcentret 4 uger Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Barsel 7 SA Social Drift 4 uger Fravær ved adoption 8 SA Social Drift 4 uger Orlov 9 SA Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet 5 SA Social Drift 2 uger Tilmelding i Jobcenter, som er et krav ved ansøgning om kontanthjælp 8 a SA Jobcenter 1 dag Vurdering af, hvorvidt kontanthjælpsmodtager står til rådighed for arbejdsmarkedet til vurdering af udbetaling af kontanthjælp 13 SA Jobcenter 4 uger Kontanthjælp/engangshjælp 11 og 25 a SA Social Drift 2 uger Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde 34 SA Social Drift 2 uger Nedsættelse/tilbageholdelse og stop i løbende kontanthjælp 38 a e og SA Social Drift 4 uger Side 3 af 20

376 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Revalidering = Ansøgning om uddannelse, arbejdsprøvning, kurser eller arbejdsoptræning som følge af nedsat arbejdsevne. 46 SA Jobcenter 26 uger Udarbejdelse af jobplan i forbindelse med revalidering 50 SA Jobcenter 4 uger Forlængelse af revalideringsperioden 56 SA Jobcenter 8 uger Vurdering vedr. om revalidend kan arbejde under revalideringsforløb 57 SA Jobcenter 4 uger Særlig støtte til revalidender jf. Kap. 14 i Lov om beskæftigelsesindsats 63 SA Jobcenter 2 uger Særlig boligstøtte til revalidender 64 a SA Social Drift 4 uger Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne 65 SA Jobcenter 26 uger Ledighedsydelse særlig ydelse til borgere, der venter på tilbud om fleksjob 74 SA Social Drift 2 uger Rådighedsvurdering af ledighedsydelsesmodtagere. Vurdering af, hvorvidt borgeren står til rådighed for et fleksjob. 74 c. SA Jobcenter 26 uger Enkeludgifter 81 SA Social Drift 4 uger Sygebehandling, medicin 82 SA Social Drift 4 uger Side 4 af 20

377 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Særlig hjælp vedr. børn i samvær 83 SA Social Drift 4 uger Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 84 SA Social Drift 4 uger Hjælp til flytning 85 SA Social Drift 4 uger Efterlevelseshjælp 85 a SA Social Drift 4 uger Tilbagebetaling i forskellige situationer SA Social Drift 4 uger Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv 4 SA Jobcenter 8 uger Ansøgning om personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 14 SA Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ansøgninger om dækning af transport ved jobsamtaler og ansøgning om flyttehjælp 7-8 SA Jobcenter 4 uger Pligt for unge under 25 år til at tage uddannelse 21 b. SA Jobcenter 13 uger jf. 21 b. Udarbejdelse af job plan samt indarbejdelse af plan i integrationskontrakt a SA Jobcenter 4 uger Side 5 af 20

378 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Vejledning/opkvalificeringsforløb 32 SA Jobcenter 8 uger Studie- og erhvervskompentencegivende uddannelser 37 SA Jobcenter 8 uger Virksomhedspraktik 42 44, 45 SA Jobcenter 13 uger Løntilskud til ikke pensionister, der optrænes i en jobfunktion. 51 SA Jobcenter 26 uger Løntilskud unge under 18 år, der skal erhvervstrænes eller arbejdsprøves. 51 SA Jobcenter 13 uger Løntilskud til sygemeldte, der er omfattet af sygedagpengelovgivningen 51 stk. 6. SA Jobcenter 13 uger Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et skånejob. 51 SA Jobcenter 52 uger Særlig løntilskud for personer over 55 år 67 a SA Jobcenter 26 uger Særlig løntilskud for langtidsledige kontant og starthjælpsmodtagere 67 d f SA Jobcenter 26 uger Ansøgning om tilskud til voksenlærling 68 SA Jobcenter 4 uger Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne SA Jobcenter 26 uger Selvvalgt uddannelse til ledighedsydelsesmodtagere, der venter på et fleksjob 73 b SA Jobcenter 4 uger Side 6 af 20

379 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Tilbud om henvisning til anden aktør efter 6 mdr. på ledighedsydelse, som skal hjælpe med at finde fleksjob 73 c.1. SA Jobcenter 4 uger Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob 74 SA Jobcenter 8 uger Støtte til mentorfunktionen 74 a SA Jobcenter 4 uger Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) 75 SA Jobcenter 26 uger Tilbud til selvforsørgende ledige 75 a SA Jobcenter 13 uger Tilbud til personer under 18 år 75 b SA Jobcenter 13 uger Godtgørelse og tillægsydelser til personer under 18 år 75 c SA Jobcenter 4 uger Undervisningsmaterialer og arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning under tilbud i kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 SA Jobcenter 8 uger Mentorordning 78, 79 SA Jobcenter 8 uger Køb af uddannelse til medarbejdere under tilbud i kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 80 SA Jobcenter 8 uger Køb af uddannelse til mentorer under tilbud i h.t. kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 81 SA Jobcenter 8 uger Side 7 af 20

380 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Ansøgning om tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftale 81 a SA Jobcenter 8 uger Befordringsgodtgørelse til borgere i revalideringsforløb 82 SA Jobcenter 4 uger Godtgørelse til udgifter ifm. aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere. 83 SA Jobcenter 2 uger Ansøgning om tilskud ved jobrotation SA Jobcenter 8 uger Ansøgning om jobrotationsydelse 98 a + b SA Jobcenter 4 uger Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98c + d +e + f + g AS Jobcenter 4 uger Opkvalificering ved ansættelse i job. 99 SA Jobcenter 4 uger Udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse efter fastholdelses af ordinært job 100 SA Jobcenter 8 uger Introduktion ved ansættelse 101 SA Jobcenter 2 uger Opkvalificering ved afskedigelse 102 SA Jobcenter 2 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Boligplacering 12 SA Social Behandling 2 uger Side 8 af 20

381 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Introduktionsprogram Sprogundervisning og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. 16 SA Jobcenter 4 uger Pålæg om uddannelse for unge udlændinge mellem 18 og 24 år. 16a SA Jobcenter 4 uger Godkendelse af ansvaret for introduktionsprogram for tilflyttere omfattet af loven 18 SA Jobcenter 4 uger Integrationskontrakt 19 SA Jobcenter / Social Behandling 4 uger Danskuddannelse 21,22 SA Jobcenter 2 uger Introduktionsydelse 25 SA Social Drift 2 uger Tilbudsmuligheder (aktivering) 23 a - c SA Jobcenter 13 uger Mentor ved arbejde eller uddannelse 23 d. SA Jobcenter 4 uger Partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for udlændinge i form af virksomhedspraktik 23 e SA Jobcenter 13 uger Hjælp til nærmere bestemte udgifter, som skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet 23 f SA Jobcenter 4 uger Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse 24 a SA Jobcenter 8 uger Særlig løntilskudsordning for udlændinge over 55 år 24 b SA Jobcenter 26 uger Side 9 af 20

382 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Støtte til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion 24 e SA Jobcenter 4 uger Nedsættelse af introduktionsydelsen, fradrag i ydelsen eller stop af ydelsen 30,30a og 31 SA Social Drift 13 uger Hjælp ved forsørgelsessvigt 33 SA Social Drift 4 uger Enkeltudgifter 35 SA Social Drift 4 uger Sygebehandling 36 SA Social Drift 4 uger Særlig hjælp vedr. børn 37 SA Social Drift 4 uger Flytning 39 SA Social Drift 4 uger Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram 34 SA Jobcenter 2 uger Lov om repatriering Lov om repatriering 7 SA Social Drift 13 uger Hjælp til betaling af boligudgifter 8 SA Social Drift 13 uger Reintegrationsbistand 10 SA Social Drift 13 uger Dagtilbudsloven Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 23 BUK Dagtilbud 1 uge Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 BUK Dagtilbud 3 uger Side 10 af 20

383 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Tilskud til friplads af socialpædagogiske hensyn 43 BUK Visitation 4 uger Tilskud til privat pasning 80 BUK Dagtilbud 3 uger Tilskud til pasning af egne børn 86 BUK Dagtilbud 3 uger Lov om social service Dækning af merudgifter ved handicappet barn 41 BUK Visitation 4 uger Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 BUK Visitation 4 uger Ledsagelse til unge mellem år 45 BUK Visitation 4 uger Beslutning om undersøgelse med samtykke 50 BUK Visitation 2 uger Udarbejdelse af undersøgelse 50 BUK Visitation 13 uger Konsulentbistand 52,stk.3 nr.1 BUK Visitation 8 uger Hjemme-hos-bistand 52 stk. 3 nr. 2 BUK Visitation 8 uger Familiebehandling - dagtilbud 52,stk. 3 nr. 3 BUK Visitation 8 uger Familiebehandling døgntilbud 52, stk. 3 nr. 4 BUK Visitation 8 uger Aflastning 52, stk. 3 nr. 5 BUK Visitation 8 uger Side 11 af 20

384 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Personlig rådgiver 52, stk. 3 nr. 6 BUK Visitation 8 uger Fast kontaktperson 52,stk 3,nr 7 BUK Visitation 8 uger Frivillig anbringelse udenfor hjemmet 52, stk. 3 nr.8 BUK Visitation 8 uger Praktiktilbud 52, stk. 3 nr. 9 BUK Visitation 8 uger Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. 52, stk. 3 nr. 10 BUK Visitation 8 uger Støtte til kost- eller efterskole 52, stk. 4 BUK Visitation 8 uger Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt 52, stk. 5 BUK Visitation 8 uger Tilbud til de over 18-årige om efterværn 76 BUK Visitation 4 uger Udarbejdelse af handleplan 140 BUK Visitation 13 uger Personlig hjælp og pleje 83, stk.1 nr.1 SA Visitation 2 uge Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 83, stk,1 nr.2 SA Visitation 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 SA Visitation 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 SA Visitation 2 uger Side 12 af 20

385 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende 84 SA Visitation 2 uger Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med de pårørende 84 SA Visitation 16 uger Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (ikke pensionister) 85 SA Social Behandling 5 uger Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (pensionister) Socialpædagogisk støtte til handicappede borgere, så de kan opnå en selvstændig tilværelse 85 SA Social Behandling 5 uger Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget sygdom, der ikke er i tilknytning til hospitalsindlæggelse 86, stk.1 SA Sundhed & Forebyggelse (Træning) 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 86, stk. 2 SA Sundhed & forebyggelse (Træning9 2 uger Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp 95 SA Social Behandling 2 uger Personlig hjælpeordning Borgeren skal kunne være arbejdsgiver. Hjælpen kan dække hele døgnet og omhandler alle opgaver i hverdagen 96 SA Social Behandling 12 uger Ledsagerordning Mulighed for, at en person kan følge til forskellige aktiviteter efter borgerens ønske 97 SA Social Behandling 12 uger Side 13 af 20

386 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Kontaktperson til døvblinde Ledsagelse og støtte til kommunikation til døvblinde. 98 SA Social Behandling 10 uger Støtte- og kontaktperson til sindslidende (pensionister) Opsøgende arbejde og mulighed for støtte til kontakt med f.eks. myndigheder 99 SA Sundhed & Forebyggelse (Huset Horseager) 10 uger Støtte- og kontaktperson til sindslidende (ikke pensionister) 99 Sundhed & Forebyggelse (Huset Horseager) 3 uger Dækning af nødvendige merudgifter Økonomisk dækning af udgifter direkte afledt af et varigt handicap 100 SA Social Behandling 20 uger Behandling af stofmisbrugere 101 SA Social Behandling 2 uger Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 SA Social Behandling 4 uger Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 SA Social Behandling 4 uger Beskyttet beskæftigelse Tilbud om beskæftigelse tilrettelagt efter den enkeltes lyst, interesser og muligheder. 103 SA Social Behandling 20 uger Side 14 af 20

387 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Aktivitets- og samværstilbud (pensionister) Tilbud om socialt samvær og aktiviteter med andre handicappede 104 SA Social Behandling 20 uger Aktivitets- og samværstilbud (ikke pensionister) del af erhvervsplan 104 SA Social Behandling 4 uger Midlertidigt bo tilbud, f.eks. kvindekrisecentre og forsorgshjem. 107, 109 og 110 SA Social Behandling 6 uger vedrørende 107. Bemærkning: Der er ikke fastsat sagsbehandlingsf rist på 109 og 110, idet borgerne typisk selv lader sig indskrive på enten et krisecenter eller et forsorgshjem. Midlertidigt botilbud, herunder forsorgscenter og boligløse (pensionister) Mulighed for midlertidigt at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp 107 SA Social Behandling 6 uger Længerevarende botilbud (pensionister) Mulighed for længerevarende at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp. 108 SA Social Behandling 6 uger Side 15 af 20

388 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og Sagsbehandlingsfrist afdeling Længerevarende bo tilbud (ikke pensionister) 108 SA Social Behandling 4 uger Hjælpemidler, herunder støtte til forbrugsgoder SA Visitation Tekniske hjælpemidler som kompenserer for varig nedsat 1. niveau 0-1 arbejdsdag fysisk eller psykisk funktionsevne, f.eks. gangredskaber 2. niveau 9 uger og kørestole. Visse hjælpemidler betragtes som 3. niveau 20 uger forbrugsgoder, hvorfor en delvis egenbetaling kan 4. niveau 32 uger komme på tale. Klik for uddybning 1 Hjælpemidler, personlige F.eks. kompressionsstrømper, testmaterialer i forbindelse med diabetes, stomi- og inkontinenshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, parykker, korsetter m.v SA Visitation 2 uger Hjælpemidler, arm- og ben proteser.herunder også tilbehør og reparation af proteser SA Visitation 1 uge Hjælpemidler, syns- og hørehjælpemidler Synshjælpemidler: Tekniske hjælpemidler til brug i hverdagen for blinde og svagsynede. Hørehjælpemidler: Høreapparater samt hjælpemidler som forstærker lyd SA Visitation 6 uger Støtte til køb af handicapbil. Hjælpen omfatter støtte til køb af bil samt nødvendig særlig indretning for personer med fysisk funktionsnedsætttelse. 114 SA Visitation 20 uger 1 Vedrørende uddybning angående hjælpemidler 112 og 113 henvises til bilag 1. Side 16 af 20

389 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og Sagsbehandlingsfrist afdeling Støtte til boligindretning/boligskift Hjælpen omfatter støtte til tilpasning af boligen, herunder evt. tilbygning for at gøre boligen bedre egnet for personer med funktionsnedsættelser. I særlige tilfælde kan hjælp ydes til boligskift. 116 SA Visitation Som for Klik for uddybning 2 Støtte til individuel befordring Mulighed for særlig tilrettelagt individuel kørsel bemærk kvalitetsstandard. 117 SA Visitation 9 uger Pasning af døende i eget hjem Plejeorlov. 119 SA Visitation 1 uge Sygeplejeartikler og lign til døende Bevilling af ernæringsdrikke og sygeplejeartikler mv. 122 SA Visitation 1 uge Udarbejdelse af individuelle handleplaner for voksne En plan, der beskriver aftalen mellem borger og Lejre Kommune om de tilbud, der ydes. 141 SA Social Behandling 4 uger for simple sager. 16 uger for komplekse sager Godkendelse af plejefamilier for børn 142 stk. 1 BUK Visitation 8 uger Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 118 SA Visitation 2 uger Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. for 142 stk. 2 og BUK Visitation 6 uger børn 4 2 Samme uddybning er gældende for 116 som for 112 og 113. Der henvises til bilag 1. Side 17 af 20

390 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Godkendelse af opholdssteder for børn 142, stk. 5 BUK Sekretariat 8 uger Godkendelse af private botilbud 144 SA Sundhed & Forebyggelse / BUK Visitation 10 uger Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 BUK Visitation 6 hverdage (lovpligtigt) Fastsættelse af betaling for døgnophold 159 BUK Visitation Fastsættes ved beslutning om anbringelse Fastsættelse af betaling for døgn- og udslusningsophold udover det 18 år efter BUK Visitation Fastsættes ved beslutning om iværksættelse af foranstaltning udover det 18 år Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Ordinært, ekstra og særligt børnetilskud 2-5 STAB Borgerservice 2 uger Tilskud vedr. særlige grupper af børn, f.eks. flerbørns adoptionstilskud 10 a 10 c STAB Borgerservice 2 uger Forskudsvis udbetaling af børnebidrag & 16 STAB Borgerservice 2 uger Forskudsvis udbetaling af særlige bidrag i anledning af fødsel, dåb, konfirmation, sygdom eller begravelse 15 STAB Borgerservice 2 uger Side 18 af 20

391 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og Sagsbehandlingsfrist afdeling Lov om boliger for ældre og personer med handicap Ansøgning om pleje- eller ældrebolig 17 SA Visitation 4 uger Bilag 1 Niveaudeling af 112, 113 og 116 opgaver. 1. niveau Akutte opgaver 2. niveau Sagsbehandling vedr. enkelte og ikke teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor behovet på forhånd er vurderet af andre fagpersoner. Herunder også nagelfaste hjælpemidler i form af f.eks. støttegreb (boligændring). 3. niveau Sagsbehandling vedr. teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor problematikken er mere sammensat og hvor vurdering, udredning, instruktion og opfølgning i form af hjemmebesøg er påkrævet. Det kan f.eks. dreje sig om siddestillingsanalyser og mindre boligændringer. 4. niveau Sagsbehandling i de mest komplicerede sager, som omfatter flere problematikker og som inddrager eksterne samarbejdspartnere for udredning, specialrådgivning eller valg af løsning. Det kan f.eks. dreje sig om større boligændringer, udformning af specialløsninger eller hvor det drejer sig om sjældent forekommende sager med flere sammensatte problematikker. 1. niveau: 0 1 dag 2. niveau: 9 uger * 3. niveau: 20 uger * Side 19 af 20

392 4. niveau: 32 uger * * Der bliver foretaget løbende prioritering af sager inden for sagsbehandlingsfristen. Side 20 af 20

393 Bilag: Supplerende høringssvar fra DH-Lejre Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52975/11

394 Danske Handicaporganisationer Lejre v/ formand Susan Wiingaard, Byager 8a, 4330 Hvalsø Telefon: Hjemmeside: Supplerende Kommentar Til høring i handicaprådet vedr. Sagsbehandlingsfrister 2011 Lejre Kommunes frister på handicapområdet er stadig på de fleste områder blandt landets længste. Flere frister er på halve og hele år! Vi finder det uambitiøst, at der endnu engang lægges op til at den langsomme sagsbehandling blot kan forsætte. Vi ved ikke hvordan man er kommet frem til de konkrete frister, men vi finder det uacceptabelt, hvis så lange frister godkendes år efter år uden nogen form for forklaring. Vi håber ikke, at det skyldes en usaglig forskelsbehandling af mennesker med handicap. Vi ønsker politisk opbakning til at opprioritere sagsbehandlingen på handicapområdet og inddrage hensynet til de borgere, der har brug for hjælp, når fristerne fastsættes. For en ordens skyld gør vi opmærksom på at der ikke er nogen som helst sanktioner for kommunen, hvis en frist ikke kan overholdes. Borgeren skal blot have et brev med en begrundelse for forsinkelsen og en ny frist. Men for borgeren er der en markant forskel: Borgeren kan nemlig først klage over at sagsbehandlingen tager for lang tid, når fristen er overskredet. Vores formodning er, at kommunen uden videre kan forkorte mange af handicapfristerne, idet de dels ser ud til at være fastsat med rund hånd, og dels er sagsmængden ikke særlig stor. 1) Vi vil foreslå, at der udarbejdes en beskrivelse af organiseringen af sagsbehandlingen på handicapområdet, og at den følges op med kvalitetsmål for den gode borgerbetjening, herunder for retssikkerheden. Endelig bør handicapområdet evalueres separat, idet det drukner i den generelle, årlige evaluering og ikke belyses konkret på grund af for lille sagsvolumen. Vi vil foreslå, at Handicaprådet og den nye borgerrådgiver inddrages. 2) Der mangler frister for: a) sager, som hjemvises fra nævnene, til fornyet behandling i kommunen b) ansøgninger om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 3) Konkret vil vi bede kommunalbestyrelsen opprioritere ansøgninger fra voksne med handicap efter serviceloven og ansøgninger om inklusion på arbejdsmarkedet. F.eks. modsvares de landspolitiske mål om at førtidspensionister i højere grad skal støttes til at opnå beskæftigelse, slet ikke af Lejres sagsbehandling. I Lejre kan sagsbehandlerne vente et helt år 52 uger! med at afgøre en sag om løntilskud til en førtidspensionist, der er så heldig at have fået tilbudt et skånejob, mens de i Haderslev skal afgøre sagen på 6 uger. Sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet er også stadig alt for langsommelig. Se yderligere afkortningsmuligheder i tabellen (kilde: Jobcenter Lov om Aktiv Beskæftigelse Lejre Haderslev Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et job LAB uger 6 uger med løntilskud (tidligere skånejob ) SA - Serviceloven Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen SEL uger 2 / 8 uger med pårørende Ledsagerordning SEL uger 8 uger Kontaktperson til døvblinde SEL uger 8 uger Dækning af merudgifter SEL uger 12 uger Beskyttet beskæftigelse SEL uger 12 uger Aktivitets- og samværstilbud SEL uger 12 uger Støtte og kontaktperson til sindslidende (pensionister) SEL uger 3 uger Hjælpemidler/forbrugsgoder, niveau 3 og 4 SEL / 32 uger 6 / 12 uger Godkendt af bestyrelsen

395 Bilag: Fornyet indsigelse fra Jan Nolte Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23630/11

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407 Bilag: Indsigelse fra Kattinge Bygade Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27812/11

408

409 Bilag: Indsigelse fra Roskilde Museum Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28103/11

410

411 Bilag: Korrespondance med Naturstyrelsen om udnyttelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41088/11

412 From:Mette Straarup To:'Jensen, Karin' Subject:SV: forslag til lokalplan LK 20 for Kattinge Landsby Kære Karin Jeg præciserer i lokalplanen, at der max. kan etableres 1 bolig pr. længe i overflødiggjorte landbrugsbygninger, samt at der ved længe forstås murstensbygninger og ikke halmlader, maskinhaller og lignende. Desuden skal jeg nok få præcisieret, at der ikke må være tale om rækkehus eller lignende. Mette Straarup Planlægger Tlf: Med venlig hilsen Fra: Jensen, Karin Sendt: 14. marts :26 Til: Mette Straarup Emne: SV: forslag til lokalplan LK 20 for Kattinge Landsby Kære Mette Som du anførte, da vi talte sammen i telefonen den 10.3., kan der i en lokalplan ikke stilles krav om rækkefølge; rækkefølgeplanlægning foretages i kommuneplaner og i kommuneplantillæg. En mulighed i forhold til det aktuelle lokalplanforslag er, at Lejre Kommune i planen præcist angiver, at der kan etableres max 1 bolig pr længe i overflødiggjorte landbrugsbygninger (ved længe forstås murstensbygninger og ikke halmlader, maskinhaller og lignende). Ved anvendelse af en længe til bolig må der ikke være tale om ændring til rækkehus eller lignende, ligesom der ikke må etableres skel til opdeling af længen i flere boliger. Venlig hilsen Karin Med venlig hilsen Karin Jensen cand.scient. Naturstyrelsen Roskilde - Fysisk planlægning og VVM Dir tlf.: Miljøministeriet Naturstyrelsen Ny Østergade 7-11 DK Roskilde Tlf.:

413 Officielle mails bedes sendt til Fra: Mette Straarup Sendt: 4. marts :56 Til: Jensen, Karin Cc: Niels Rolf Jacobsen Emne: SV: forslag til lokalplan LK 20 for Kattinge Landsby Kære Karin 4.2 i Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby skal forstås således, at de eksisterende landbrugsejendomme og tidligere gårde vil kunne opdeles i mindre enheder - typisk 3-4 boligenheder pr. ejendomme, som det er sket med Kattinge Bygade 3 i år Jævnfør landzonebestemmelserne har de jo mulighed for at indrette én bolig i en tiloversbleven landbrugsbygning, og den mulighed vil vi gerne udvide bl.a. for at sikre, at bygningerne bliver vedligeholdt og for at opretholde en vis mængde af liv i landsbyen. Der er pt. 5 landbrugsejendomme som er i drift: matr. 1a, 3a, 4y, 5a og 8a. Derudover er der 2 ejendomme, som har forpagtet jorden ud: matr. 6a og 7a, og en ejendom som har solgt jorden fra: matr. 2a. Der er ikke tale om inddragelse af nye arealer eller om opførelse af nyt byggeri, der er tale om udnyttelse af tiloversblevne landbrugsbygninger. De generelle landzonebestemmelser giver mulighed for 8 ekstra boliger i Kattinge i overflødiggjorte landbrugsbygninger, lokalplanen udvider denne rummelighed til ca. 19 ekstra boliger. Lejre Kommune har ikke nogen mulighed for at sætte et loft på f.eks. 10 ekstra boliger i lokalplanen. Vi kan sætte et loft på en ekstra bolig pr. ejendom eller eventuelt udpege et par ejendomme, hvor der kan etableres 3 ekstra boliger på. Men det vil være ærgerligt, hvis der så kommer et rigtigt godt projekt på en af de ejendomme, som ikke er udpeget. Lejre Kommune vurderer, at det er meget lidt sandsynligt, at der er mere 1 eller 2 ejendomme, som vil benytte sig af de muligheder, der ligger i 4.2. Lejre Kommune har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til nogen, som ønsker at udnytte mulighederne i 4.2. Under Forhold til anden planlægning indsættes et afsnit: "Natur: Lokalplanområdet støder op til et EF-habitatområde og et EF-fuglebeskyttelsesområde. Lokalplanen vil ikke hverken medføre påvirkninger af naturen indenfor lokalplanområdet eller af den omkringliggende natur." Mette Straarup Planlægger Tlf: Med venlig hilsen

414 Fra: Jensen, Karin Sendt: 1. marts :44 Til: Mette Straarup Emne: forslag til lokalplan LK 20 for Kattinge Landsby Kære Mette Denne mail for at samle op på mine telefoniske bemærkninger d.d. Af lokalplanforslaget fremgår det ikke, hvad Lejre Kommune giver mulighed for af øget boligrummelighed i Kattinge Landsby, som er en afgrænset landzonelandsby. Af forslaget fremgår, at planen giver mulighed for 3 udstykninger indenfor landsbyens afgrænsning og "Nogle gårde vil kunne opdeles i flere ejendomme til tæt-lav boligbebyggelse efter Kommunalbestyrelsens vurdering af, om det konkrete projekt vil være i overensstemmelse med lokalplanens principper." Med henblik på at kunne foretage en vurdering af lokalplanforslaget i forhold til Fingerplan 2007, ønsker Naturstyrelsen Roskilde oplyst, hvor stor øget rummelighed lokalplanen giver mulighed for. Vurdering i f.t. Natura 2000 mangler i lokalplanforslaget, jf. habitatkendtgørelsen. Hilsen Karin Med venlig hilsen Karin Jensen cand.scient. Naturstyrelsen Roskilde - Fysisk planlægning og VVM Dir tlf.: Miljøministeriet Naturstyrelsen Ny Østergade 7-11 DK Roskilde Tlf.: Officielle mails bedes sendt til

415 Bilag: Bemærkninger til ny høring fra Holger Vilbøl 13. marts 2011 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41097/11

416 Kattinge, den 13. marts 2011 Lejre Kommune Byg & Plan Møllebjergvej Hvalsø Lokalplanforslag Kattinge - fornyet høring Det er med stor interesse, vi har gennemlæst det reviderede forslag. Vi kan se, at en række af vore fremførte synspunkter er imødekommet, og vi håber, at opblødningen af de detaljerede bestemmelser vil kunne blive bredt accepteret i landsbyen. Vi har bemærket, at træerne som kommunen har plantet omkring bump ved indkørslerne til byen nu ikke længere er vist. Træerne i byportene er vel netop med til at markere landsbyen. Skyldes det simpelthen ængstelse ved at binde kommunen fremover til en vedligeholdelse? Vi forventer ikke, at der i kommunen er principiel modvilje mod, at byen både trafikalt og visuelt sikres denne markering i vejnettet. På sigt håber vi fortsat, at også de øvrige indkørsler vil blive markeret med byporte, selvom man ikke i øjeblikket ønsker, at dette indgår i lokalplanen. Parkering langs forten bør undgås og beton-græsarmering er absolut et visuelt uheldigt fremmedelement. Bylauget fik for nogle år siden, med hjælp fra kommunen, opsat en række kampesten langs Bygaden. Man kunne parkere mellem stenene, men sigtet var på en enkel måde at signalere en begrænsning af parkering på forten. Dele af stenrækken findes stadig, men i tidens løb er en del af stenene forsvundet, hvilket stiltiende er accepteret ud fra en erkendelse af, at det for nogle få var ret generende. Det har resulteret i, at der i dag på en forholdsvis begrænset strækning er bar jord/grus langs Bygaden. Det er en prosaisk løsning og mere i overensstemmelse med en gammel landsby end et reguleret areal med græsarmeringssten. En græsarmeringskant vil cementere retten til parkering på forten. Vi kan nok ikke undgå den nuværende lejlighedsvise parkering, men mulighed for længdeparkering med græsarmeringssten, som omtalt på side 16 bør udgå af planen. Vi er glade for, at lokalplanforslaget er kommet så langt, og vi synes, der i stor udstrækning er taget hensyn til landsbyboernes ønsker. Nu ser vi frem til en vedtagelse. Venlig hilsen Karen Faarup og Holger Vilbøl Kattinge Bygade 10, Kattinge, 4000 Roskilde

417

418 Bilag: Åbent brev til alle medlemmer af Lejre Kommunalbestyrelse fra Kjeld B. Olsen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41105/11

419

420 Bilag: Forslag til Lokalplan LK 20 for Kattinge til fornyet høring pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. juni Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41526/11

421 Forslag til Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby - til fornyet høring

422 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset område og i nogle tilfælde blot en enkelt ejendom. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, og om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Det kan eksempelvis dreje sig om udført kloakering, tilslutning til fællesanlæg eller etablering af fælles opholds- og parkeringsarealer. Eksisterende lovlig anvendelse Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at ændre i de eksisterende forhold, må dette ikke ske i strid med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne. Af samme grund kan man ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lokalplanpligt Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre, at Kommunalbestyrelsen foretager en planlægningsmæssig vurdering af projektet og samtidig sikre offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Derudover kan Kommunalbestyrelsen skønne, at der er behov for at udarbejde en lokalplan for et givent område, f.eks. for at løse nogle konkrete problemer. Forholdet til anden planlægning En lokalplan må naturligvis ikke være i strid med kommune- og regionplanlægningen. Hvis en lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. Dette kan ske ved at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg er også omfattet af en lovbestemt procedure. Dispensation En lokalplan kan kun ændres ved, at der udarbejdes en ny lokalplan. Man har dog mulighed for at søge en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. En dispensation forudsætter, at der er tale om mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, og at det ansøgte ikke strider mod hovedprincipperne i planen. 2

423 Indholdsfortegnelse Side Redegørelse...5 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...5 Lokalplanens baggrund og formål...6 Lokalplanens indhold...6 Det gamle Kattinge...7 Kattinge i dag og i fremtiden Landskabet omkring Kattinge Definition af den lokale byggeskik Byggeskik i Kattinge Vurdering af bygningernes bevaringsværdi Forholdet til anden planlægning og lovgivning...23 Lejre Kommuneplan Kulturhistorie Landskab Plante- og dyreliv Rammebestemmelser Fingerplan Miljøklasse Zoneforhold Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Trafik Deklarationer/servitutter Miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanens bestemmelser Formål med lokalplanen Lokalplanens område, ejendomme, bygninger og zonestatus Lokalplanområdets anvendelse og bevaring Udstykning Veje og stier Parkering Ledningsanlæg og belysning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende i Område A Bebyggelsens udseende i Område B Bebyggelsens udseende i Område C Bebyggelsens udseende i Område D Bebyggelsens udseende i Område E Farveholdning Ubebyggede arealer Bylaug Deklarationer Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1. Lokalplanens afgrænsning...47 Kortbilag 2. Matrikelkort...48 Kortbilag 3. Bevaringsværdige bygninger...49 Kortbilag 4. Bevaringsværdige træer...50 Kortbilag 5. Mulige placeringer af solenergianlæg og udestuer...51 Kortbilag 6. Adresser husnumre

424 Godkendt af Kommunalbestyrelsen til udsendelse i offentlig høring: 27. september 2010 Offentlig høring: Fornyet høring Godkendt endeligt af Kommunalbestyrelsen: 5. oktober til 30. november februar til 16. marts 2010 Offentlig bekendtgjort: 4

425 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning Beliggenhed Kattinge Landsby er beliggende i et åbent og bølget landskab ud mod Kattinge Vig og Store Kattinge Sø. Kattinge ligger i Lejre Kommunes nordøstlige hjørne få kilometer fra Roskilde og Svogerslev. Kattinge landsby består af 45 ejendomme, hvoraf de 5 fortsat er landbrugsejendomme. Kattinge landsby er beliggende i landzone, og vil efter nærværende lokalplans tilvejebringelse fortsat ligge i landzone. Lokalplanen giver Bonusvirkning i forhold til Planlovens 35, stk. 1, hvad angår bebyggelse, ændret anvendelse og udstykning. Det betyder, at lokalplanen erstatter en ellers nødvendig landzonetilladelse. Lokalplanens afgrænsning Lokalplanens afgrænsning følger landsbyens naturlige afgrænsning der hvor haverne holder op, og det åbne land og markerne starter. 5

426 Lokalplanens baggrund og formål Kattinge blev af Roskilde Amt i 2000 udpeget til særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Kattinge Landsby er sårbar overfor nedrivning eller manglende vedligeholdelse af bygninger samt til- og ombygninger, der ikke i stil og materialer harmonerer med den lokale byggeskik. Desuden bør der i Kattinge ikke etableres byggeri og anlæg uden for den nuværende bebyggelsesstruktur. Allerede i 1983 startede man op på at udarbejde en bevarende lokalplan for Kattinge Landsby. Alle huse og landbrug i Kattinge blev registreret, og der ligger en detaljeret bevaringsvejledning. Lokalplanforslaget blev sendt i offentlig høring flere gange, og der blev holdt en del møder med bylauget, men lokalplanen blev aldrig vedtaget, fordi beboerne i Kattinge fandt lokalplanen for restriktiv. Alligevel har det været praksis i Lejre Kommune, at man har skelet til lokalplanforslaget, når der skulle gives landzonetilladelse i Kattinge. Dette har vist sig at være utilstrækkeligt, fordi Lejre Kommune ikke har kunnet hindre, at der skete ændringer i landsbyen, som har været i strid med den lokale byggeskik. Lokalplanens formål er at sikre, at ombygninger og vedligeholdelse af den eksisterende bebyggelse og nybyggeri sker i overensstemmelse med traditioner, der kan bevare de stedlige miljøværdier og den lokale byggeskik. Desuden skal lokalplanen sikre, at karakteristisk og værdifuld bebyggelse og bevoksning bevares, og at landsbymiljøet styrkes gennem nyplantninger. Lokalplanens indhold Redegørelsen indeholder en karakteristik af den lokale byggeskik i Kattinge. Karakteristikken af den lokale byggeskik har både dannet baggrund for vurderingen af, hvilke bygninger, der skal bevares for at understøtte den fremherskende lokale byggeskik, og grundlaget for fastsættelsen af de bygningsregulerende bestemmelser. Lokalplanen indeholder desuden en udpegning af bevaringsværdige bygninger i Kattinge. Følgende 5 kriterier har ligget til grundlag for en vurdering af bevaringsværdien: Arkitektonisk værdi, historisk værdi,kulturmiljøværdi, originalitet og tilstand. For at sikre at de bygningsregulerende bestemmelser er målrettet til bygningernes arkitektur og epoke, er Kattinge landsby opdelt i 6 delområder i lokalplanen. Der bliver således skærpede krav til ejendomme fra før 1880 samt til ejendomme, som har betydning for landsbyens helhedspræg. Lokalplanområdet er opdelt i følgende 6 delområder: Delområde A = Ejendomme fra før Delområde B = Ejendomme med betydning for landsbyens helhedspræg. Disse ejendomme er i nogle tilfælde opført inden for de sidste årtier og i andre tilfælde af meget ældre dato. Fælles for dem er, at de har en placering i landsbyen, der gør, at det er vigtigt, at deres ydre fremtræden harmonerer med de bevaringsværdige bygninger i landsbyen. Delområde C = Ejendomme med stuehuse fra Delområde D = Ejendomme med stuehuse fra Delområde E = Ejendomme som er bygget efter 1945, og som har en mere underordnet betydning for landsbyen. Delområde F = Fællesområde forten og gadekæret. 6

427 Lokalplanen indeholder bestemmelser vedr. den fremtidige vedligeholdelse, udformning og forbedring af de ubebyggede arealer - herunder haver, grønne fællesarealer, veje og stier m.v.. Den konkrete udformning og vedligeholdelse af disse arealer er af væsentlig betydning for bevaring og forbedring af miljøkvaliteterne i landsbyen. Lokalplanen indeholder også en udpegning af bevaringsværdige træer, hvilket betyder, at disse træer ikke må fældes, uden Lejre Kommune har vurderet det enkelte træs tilstand og eventuelle uhensigtsmæssige placering. Det gamle Kattinge Bynavnet Kattinge hører til gruppen af de ældste danske stednavne. Navneendelsen inge antages at stamme fra før vikingetiden, sandsynligvis folkevandringstiden. Navnet Kattinge nævnes ifølge Trap Danmark første gang i år Kattinge Landsby havde før udskiftningen for ca. 225 år siden været fæstegods under mange skiftende ejere, bl.a. Lindholm Gods, Bistrup Gods og Københavns Magistrat. Udskiftningen af Kattinge Landsby startede i Før udskiftningen var der ifølge gamle matrikelkort 16 gårde i landsbyen. Heraf var de 6 sammenbyggede til dobbeltgårde. Gårdbebyggelsen lå regelmæssigt placeret omkring den ovale landsbyforte med gadekæret. Gadekæret benyttedes som drikkested for kreaturerne som blev gennet ind på forten om natten. Derudover var forten landsbyens samlingssted. Oldermandslaugets møder og byens årligt tilbagevendende fester afholdtes her. Forten, da gadekæret (vandingsstedet) var betydelig større. I baggrunden ses: Kattinge Bygade 3, 5 og 7 samt Vænget 1 og 7 Landbruget, landsbyens hovederhverv, var organiseret som fællesdrift. Dette afspejlede sig i opdelingen af landsbyens jord i vænger, agre og åse. Vængerne var opdelt i agre, bestemt af jordens dyrkningsmæssige bonitet. Agrene var igen opdelt i 16 åse, bestemt af antallet af gårde i landsbyen. 7

428 Principskitse af Jordfordelingen i Kattinge før udskiftningen Ved udskiftningen blev landsbyens jorder mere rationelt delt i større lodder i tilknytning til den enkelte gård. Jorden omkring landsbyen blev opdelt i kileformede stykker (stjerneudskiftning), således at flest mulige gårde kunne bevares i landsbyen. På grund af de mange og tætliggende gårde i landsbyen, kunne alle gårdene imidlertid ikke få plads i stjerneudskiftningssystemet. Historiske kort viser, at 8 gårde måtte flyttes ud på de tidligere overdrevsarealer, mens 8 gårde blev tilbage i landsbyen. Landsbyens jordløse håndværkere fik huse, hvor de udflyttede gårde havde ligget Kattinge før udskiftningen 8

429 Kattinge efter udskiftningen 6 af udflyttergårdene blev placeret på de dyrkningsmæssigt bedste overdrevsarealer nord og syd for Kattinge på den nord-sydgående bakkekam. Herudover blev 2 gårde flyttet til Kongemarken øst for Lille Kattinge Sø. Principskitse af jordfordelingen efter udskiftningen i Kattinge. Stjernen. 9

430 I løbet af 1800-tallet opførtes ca. 10 mindre huse i landsbyen, dels på fortejorden dels ved udfyldning af huller mellem gårdene. I disse huse boede landarbejdere og håndværkere, bl.a. 2 grovsmede (Svinget 6 og Kattinge Bygade 7), 2 skomagere, 1 væver og 1 tømrer. Kongemarksvej 96 var indtil 1900-tallet ejet af sognerådet og blev anvendt som bolig for de gamle og fattige. Samtidig påbegyndtes den regulering af gadekæret, som med tiden er blevet reduceret fra en sø til en mindre dam. Principskitse for udbygningen i 1800-tallet på forten i Kattinge Kattinge smedje. Kattinge Bygade 7 10

431 I sidste halvdel af 1800-tallet opførtes den nu nedlagte mølle i byens nordlige udkant, og i tilknytning hertil kom en købmandshandel, som lukkede i Kattinge Mølle, og senere købmandshandel Siden år 1900 har især to forhold påvirket bebyggelsesmønstret. For det første er to gårde med beliggenhed ved forten brændt eller nedrevet og en ny gård (Bakkefryd) opført ved Kattingevej 32. For det andet er der siden 1945 opført enfamiliehuse uden for den ældre landsby ved Kongemarksvej og Boserupvej. Principskitse for udstykning i Kattinge efter 1945 Kattinge i dag og i fremtiden Kattinge landsby år 2010 De kvaliteter, som præger Kattinge i dag, er resultatet af en lang udvikling, hvor stadig nye elementer er kommet til. I det 20. århundrede var landbruget og lokale småhåndværk de bærende erhverv i landsbyen. I dag er der 5 landbrug tilbage, som fortrinsvis er plantebrug. Alt håndværk er forsvundet. De fleste erhvervsaktive arbejder udenbys, men der er kommet flere mindre konsulent- og salgsvirksomheder til, som arbejder hjemmefra via internettet. Den 1. januar 2010 var 19% af borgerne i Kattinge under 18 år, mens 72% var i den erhvervsaktive alder og 9% pensionister over 65 år. Kattinge er blevet et samlingspunkt i fritiden, hvor der holdes forskellige årstidsarrangementer. 11

432 Bygninger og struktur Kattinge er karakteriseret ved mange velholdte gamle smukke huse og gårde fra før 1880, bindingsværkshuse og/eller stråtækte huse. Kattinge Bygade 16B Kongemarksvej 75 Gårdenes placering og firlængede struktur er vigtig for forståelsen af landsbyens dannelse, hvorfor gårdene firlængede struktur og placering bør bevares. 12

433 Friarealer og haver Landsbyforten henligger som et åbent græsareal med et gadekær, et mindre legeareal og et tingsted. Landsbyens private haver er af meget varierende størrelse fra ca. 500 til ca m 2. Landsbyens haver har oprindeligt været åbne og blot afgrænset med en række marksten, et stengærde, en lav hæk eller det karakteristiske landsby-stakit. I dag er de fleste haver afgrænset af hæk. Karakteristisk landsbystakit I landsbyen er der mindre delelementer, som virker fremmede for kulturmiljøet, bl.a. er der på Svinget 2 hegnet med mur ud mod vejen og gadekæret, og på Svinget 5 er der både hegnet med et anderledes stakit og en mur med smedejernslåge, som begge dele virker fremmedartede i landsbyen. Bevoksning Bevoksningen udgør et væsentligt træk i landsbymiljøet. De mest karakteristiske og værdifulde bevoksninger i Kattinge er: De kraftige træbevoksninger langs vejene, specielt Kongemarksvej og Kattingevej, og den ældre beplantning, der markerer byens struktur, samt markeringen af starten af den gamle drivsti ved Vænget 3 med en række ahorn. 13

434 Ahorntræer ved den gamle drivsti Desuden er der enkeltstående træer i haverne, som er med til at markere og danne krone over landsbyen. Ved indkørslerne til Kattinge ad Kongemarksvej og Kattingevej er træbevoksningen så markant, at den får karakter af "byporte". Indkørsel ved Kattingevej De dominerende træarter er: Ask, ahorn, lind, kastanje og bøg. 14

435 Det nyere læhegn rundt om driftsbygningerne på Kattinge Bygade 24A ved indkørslen fra Buesøvej er med til at sløre landsbyens struktur. Driftsbygningerne har altid været med til at afgrænse landsbyerne, og det vil derfor være hensigtsmæssigt med en beplantning, der giver noget indsyn til bygningerne, og som kan være med til at markere byens struktur på længere sigt. Bevaringsværdige træer Ved klassificeringen af træers bevaringsværdi er der primært lagt vægt på følgende forhold: Størrelse og alder, placering i forhold til landsbyen og landskabet, tilstand, levealder og træart. Bevaringsværdige træer må ikke fældes uden tilladelse fra Lejre Kommune i hvert enkelt tilfælde. Lejre Kommune vil vurdere, om træet kan fældes, hvis det har en uhensigtsmæssigt placering eller er ramt af en sygdom. Lejre Kommune vil i de fleste tilfælde kræve, at der bliver plantet et erstatningstræ med nogenlunde samme placering, dog således at det ikke kommer til at skade bygninger. Rumdannelser Landsbyens bebyggelse og bevoksning danner rammen omkring en række mere eller mindre markante rumdannelser, som opleves når man færdes gennem byen. Denne rumdannelse er en væsentlig og værdifuld del af landsbyens æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter. Den ubebyggede forte er den mest markante rumdannelse i landsbyen. Herudover danner Kattinge Bygade og Kongemarksvej mod nord og øst karakteristiske langstrakte gaderum. Ved Svinget og Vænget findes der desuden mindre pladsagtige rumdannelser. Ny beplantning Bevoksningskarakteren i den sjællandske landsby præges af havernes anvendelse, både til nyttehave og til prydhave. Haverne domineres traditionelt af frugttræer og robuste buske og småtræer. I dette miljø virker nåletræer og eksotiske træarter som f.eks. japansk ahorn og tulipantræ fremmede. Ved nyplantning i haverne bør der vælges beplantning som frugttræer og egnstypiske mindre træer som hæg, navr, hassel, benved, hyld, syren o. lign. Nye hegn i skel skal udføres som levende hegn (hæk), eventuelt kombineret med trådhegn eller landsbystakit. I skellene mod forten og mod de interne veje bør hække holdes så tilpas nedklippede, at bebyggelsen ikke unødigt skjules af det grønne. Til hækplantning bør vælges arter som navr, tjørn, avnbøg o. lign. Det fritstående træ er af stor betydning for bybilledet. Det foreslås derfor, at der enkelte steder i tilknytning til vejarealerne plantes mere kraftigt voksende træer, som f.eks. ask, eg, ahorn, bøg, kastanje og lind. Træerne, som med tiden kan supplere og afløse de eksisterende ældre træer, bør placeres således, at de ikke er til unødig gene for de omkringliggende ejendomme og trafikken i byen. Veje, stier og parkering De overordnede veje: Kongemarksvej, Kattinge Bygade, Kattingevej og Boserupvej er asfalterede. De to mindre veje, Svinget og Vænget, er delvist asfaltbelagte. De øvrige private tilkørselsveje er grus- eller jordveje. 15

436 Der er ikke anlagt fortove langs vejene. Der er ikke udlagt særlige stiarealer i landsbyen, men de private småveje anvendes i en vis udstrækning som stiforbindelser. De fleste gårdspladser er belagt med perlesten eller lignende materiale. I gårdspladsen på Vænget 3 og i portgennemkørslerne ved gårdene Kongemarksvej 75 og Svinget 7 er håndstensbelægninger bevaret. Ved Kongemarksvej 75 er møddingspladsen beliggende ud til fælles vej. Bortset fra nye trafikdæmpende foranstaltninger og stiforbindelser, bør veje og stier bibeholdes i deres nuværende udformning, uden fortove og med asfalt- og grusbelægning uden kantsten. Langs Kattinge Bygade ud for forten kan der etableres mulighed for længdeparkering ved at vejrabatten suppleres af en smal stribe græsarmeringssten. For at forbedre mulighederne for en spadseretur rundt i byen, ville det være hensigtsmæssigt, hvis der kunne etableres nogle trampestier, specielt langs byens grænse mod det åbne land samt ad den gamle drivsti til Kattinge værk, som udgår fra Vænget 3. Drivstien blev for ikke så mange år siden pløjet op på en del af strækningen, således at det ikke længere er muligt at opnå forbindelse til Boserupvej. Se kortene på næste side, hvoraf det fremgår at drivstien mellem Vænget 3 og Boserupvej har eksisteret i mange år, men nu er forsvundet. Drivsti drivsti drivsti i dag kilde: KMS I Lejre Kommuneplan 2009 er planlagt en rekreativ fra Svogerslev Sø gennem Kattinge til Rishøjvej. Stien vil kun blive anlagt på en lille strækning ved Svogerslev Sø, og vil ellers blot følge den eksisterende markvej og vej, men være markeret med mindre stiskilte. Belysning Den eksisterende gadebelysning bliver udskiftet indenfor de kommende år, hvor luftledningerne erstattes af jordkabler. Der vil jævnfør Lejre Kommunes Belysningspolitik blive opsat Københavnerarmaturer med en mastehøjde på 5-7 meter, tilpasset de lokale forhold. Københavnerarmaturet er valgt, fordi det har et neutralt formsprog og gode lystekniske kvaliteter og en mastehøjde, der tager hensyn til omgivelsernes skala. Belysningsmateriellet bør, af hensyn til det åbne land, placeres i umiddelbar nærhed af indgangen til landsbyen, eller der hvor bebyggelsen starter, således at bilister gøres opmærksomme på, at de kører ind i et bebygget og beboet område. 16

437 Landskabet omkring Kattinge Kattinge landsby ligger på en nordsyd-gående bakkekam på Kattinge halvøen med ådalen omkring Kornerup Å og Kattingesøerne til den ene side mod øst, og et udstrakt moseområde med Toftemosen og Lyngbjergmosen til den anden side mod vest. Landskabet omkring Kattinge landsby bærer fortsat præg af udskiftningen i slutningen af 1700-tallet, idet markskel, markveje og vejforløb fortsat danner stjernemønstret fra stjerneblokudskiftningen. Landsbyens træer og beplantning er med til at markere landsbyen i landskabet. De høje træer danner krone over landsbyen. Kattinge set fra syd fra Buesøvej 17

438 Landskabet omkring Kattinge landsby er sårbart overfor fjernelse eller omlægning af markskel, markveje og vejforløb. De store træer i landsbyen har stor betydning for markeringen af landsbyen, hvorfor træerne er udpeget som bevaringsværdige eller som træer, der ikke bør fjernes, fordi de er med til at markere landsbyen. Definition af den lokale byggeskik Hvorfor er det vigtigt at få defineret den lokale byggeskik? Når kommunen behandler en ansøgning om byggeri i landzone, bliver ansøgningen vurderet i forhold til, om byggeriet vil være i harmoni med den lokale byggeskik. Den lokale byggeskik er ikke altid entydig. Ofte vil der være tale om en fremherskende byggeskik. Begrebet lokal byggeskik skal opfattes som måden at bygge på i en bestemt egn. Som udgangspunkt er lokale eller regionale forskelle ofte opstået som følge af forskellige naturgivne vilkår: Knaphed på bygningstømmer, let adgang til ler m.m. Byggeskik er som regel beskrevet og karakteriseret ved konstruktion og materialer, og gerne relateret til de lokale materialeforekomster og håndværkstraditioner. Tidsforskydning - forsinkelse Det har fortrinsvis været kongens embedsmænd som har indført tidens mode, enten som følge af offentlige byggerier, med hjælp fra arkitekter, bygmestre eller håndværkere. Det er typisk, at tidens mode, stilen, breder sig til det bedre borgerskab i købstæderne og derefter til bøndergårdene, og senere til husmandsstederne. Efter denne model ændres de klare stiltræk til at blive anonym byggeskik/arkitektur, idet formerne forfladiges, bliver enklere og mindre elegante end oprindelsen, - og billigere at udføre. Dette er selvfølgelig også årsagen til den forskydning eller udfasning, som kommer til udtryk i ændringen i stilarterne. Byggeskik i Kattinge Den lokale byggeskik i Kattinge I Kattinge er den fremherskende lokale byggeskik hvidkalkede huse, enten udført som bindingsværk eller grundmuret. Gavltrekanterne er enten murede eller træbeklædte i brun eller sort farve mørk bejdse eller tjære. Vinduerne er sprossede, hovedsageligt to-rammede med to vandrette sprosser, og malet i forskellige jordfarver. Tagene er belagt med strå, som i en del tilfælde er blevet afløst af grå eternit. Den dominerende bygningsform er længehuset med sadeltag med hældning. Bygningerne er overvejende i 1 eller 1½ etage, svarende til en maksimal bygningshøjde på 7 meter. Kun enkelte driftsbygninger er højere. I Kattinge er den lokale byggeskik for avls- og driftsbygninger hvidkalkede bygninger enten udført som bindingsværk eller grundmuret; enkelte bygninger er udført med træbeklædt trempel, som i nogle tilfælde er erstattet med plader. Gavltrekanterne er enten murede eller træbeklædte i brun eller sort farve. Vinduerne er udført som traditionelle staldvinduer. Tagene er belagt med strå, som i de fleste tilfælde er blevet afløst af grå eternit. Bindingsværket på bygninger til beboelse såvel som til avls- og driftsbygninger har været kalket over stok og sten, dvs. man kalkede både tavl og stolper. Man fremhævede ikke bindingsværket, da træet var af ringere kvalitet, idet det gode 18

439 tømmer var forbeholdt kongen og godserne. Udover bygningerne som anvendes til beboelse, landbrug og andet erhverv, findes et stort antal udhuse, hønsehuse, skure o. lign. Disse småbygninger er af meget varierende ydre fremtræden og bygningsstandard. Mange af dem er dog opført i samme materialer og med farver som hovedhusene. Ved Kattinge Bygade 12 og 14 samt ved Vænget 5, findes der eksempler på fine gamle udhuse. Hvilke bygninger repræsenterer den lokale byggeskik i Kattinge? Den fremherskende lokale byggeskik i Kattinge er repræsenteret ved byggeri, som er opført før ca og i nogle få tilfælde i byggeri, som er opført efterfølgende ud fra den oprindelige byggeskik. Tiden før udskiftningen i 1785 I tiden før udskiftningen blev bygninger opført i bindingsværk. Bygninger havde typisk en bredde på 6 m, en facadehøjde på 2 m og en højde på 6 m til rygning. Bygningerne var hvidkalkede, og bindingsværket var også kalket over. Vinduerne er udformet som bondehusvinduer, torammede vinduer med to vandrette sprosser. Dørene er udført som fyldningsdøre eller bræddebeklædte. Stilen fra denne tid er repræsenteret af gårde på Svinget 7, Kongemarksvej 75, Kattinge Bygade 3 og Kattinge Bygade 22A. Kattinge Bygade 22A og 3 Tiden efter udskiftningen Efter udskiftningen afløser grundmur gradvis bindingsværk, dvs. at hele facaden er muret og man holder op med at bruge bindingsværk. Bygningerne er fortsat hvidkalkede. Gavlene er bræddebeklædte. Bygningerne bliver fortsat udført med stråtag, men fra ca går man mere over til at bruge tegl. Vinduerne er fortsat udformet som bondehusvinduer, torammede vinduer med to vandrette sprosser. Dørene er udført som fyldningsdøre eller bræddebeklædte. Denne tid er repræsenteret af bygninger på bl.a. Kattinge Bygade 5, 7, 12, 14, 16B og 20, Vænget 5 og 7 samt Kongemarksvej 71, 73 og 96. Kattinge Bygade 20 og Vænget 7 19

440 Andelstiden Soklen på stuehusene bliver højere, og det bliver moderne at have højt til loftet, hvorved facaden bliver markant højere. Stuehusene bliver fuldmuret med hulrum. Vinduerne bliver højere, og udformet som dannebrogsvinduer e. lign. Dørene bliver bredere og højere, og bliver typisk enten udformet som dobbeltdøre og/eller med en rude henover døren. Man begynder at bruge cement i staldene. Man hæver driftsbygningernes højde ved i nogle tilfælde at bygge en trempelkonstruktion oven på gamle mure. Denne tid er repræsenteret af bygninger på bl.a. Kattingevej 31 og 32 samt Kattinge Bygade 24A. Kattingevej 32 og Kattinge Bygade 24A Mellemkrigstiden Stuehusene bliver udført i Bedre Byggeskik, dvs. bygninger er symmetriske med høje halvvalmede tage beklædt med tegl. Soklen er høj og fremstår enten i rå sten eller pudsede, ofte sorttjærede. Vinduerne er udformet som dannebrogsvinduer e. lign., firerammede vinduer evt. med én vandret sprosse. Dørene er brede og høje, og bliver typisk enten udformet som dobbeltdøre og/eller med en rude henover døren. Driftsbygningerne er ofte af ældre dato med hvidpudsede facader, eternittag og sommertider med trempel. Denne tid er repræsenteret af bygninger på Vænget 3 og Svinget 5. Vænget 3 og Svinget 5 Fra 1945 til i dag De nyere huse, som er opført inden for de sidste 100 år, er grundmurede med pudsede og kalkede mure eller blank mur. Facadernes farveholdning er gennemgående hvidkalkede. Enkelte bygninger har dog røde eller gulkalkede facader, og enkelte bygninger fremstår i blank mur med gule eller røde lerteglsten. Denne tid er repræsenteret af bygninger på bl.a. Svinget 1, 2 og 3A, Kongemarksvej 90, 92 og Boserupvej. 20

441 Svinget 1 og 3A Indenfor de sidste årtier er nye typer af småbygninger kommet til, bl.a. carporte og garager, som nu og da kan virke fremmede i landsbymiljøet. Vurdering af bygningernes bevaringsværdi Bevaringsværdien på den enkelte bygning bygger på det samlede indtryk. Der er ikke tale om en gennemsnitskarakter af de forskellige værdier. F.eks. er den arkitektoniske, historiske og kulturmiljømæssige værdi vægtet højere end bygningens tilstand. Som grundlag for vurderingen, er der blevet taget en masse billeder af ejendommene, kommunens gamle byggesager er blevet set igennem og bygningerne er blevet vurderet i forhold til de gamle billeder fra landsbyen, som det har været muligt at fremskaffe. Desuden er der udarbejdet et skema, hvor bygningerne på ejendommene er listet med opførelsesår, facadetype, vinduestype, farver, tagtype m.v. Det er vigtigt at bemærke, at bevaringsværdige bygninger ikke er fredede. Det betyder, at man godt kan ændre på sin bevaringsværdige bygning, men at man først skal søge Kommunalbestyrelsen om tilladelse, og at det skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Landsbyens bygninger er vurderet ud fra følgende kriterier: Arkitektonisk værdi: Vurdering af bygningens udseende, proportioner, facaderytme, og om bygningen er et godt eksempel på den givne bygningstype. Historisk værdi: Vurdering af om bygningen er typisk for området og for sin byggeskik, eller en særlig historie ved f.eks. at have været byens smedje, mølle eller købmand. Kulturmiljøværdi: Vurdering af bygningens betydning for de tilstødende bygninger og landbymiljøet som helhed. Originalitet: Vurdering af om bygningens oprindelige fremtoning er bevaret, eller om bygningen er ændret væsentligt. Tilstand: Vurdering af husets vedligeholdelse og bygningsmæssige tilstand. 21

442 Svinget 7 22

443 Forholdet til anden planlægning og lovgivning Lejre Kommuneplan 2009 Kattinge er en særlig landsby, som er beliggende i et kulturhistorisk og landskabeligt interesseområde og grænser op til et EF-habitatområde, et biologisk kerneområde og en spredningskorridor. Kulturhistorie Kattinge er beliggende i et kulturhistorisk interesseområde, og er desuden udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø og en særlig landsby. Hvilket betyder, at følgende retningslinjer i Lejre Kommuneplan 2009 skal overholdes: Interesseområder I de kulturhistoriske interesseområder må tilstanden eller arealanvendelsen ikke ændres, hvis det forringer de kulturhistoriske værdier eller deres sammenhæng med det omgivende landskab. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes kulturhistoriske værdier. i medfør af en fredning eller lokalplan. hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og kan ske uden at tilsidesætte de kulturhistoriske værdier Adgang og formidling I de kulturhistoriske interesseområder skal der tilstræbes størst mulig adgang for borgerne med mulighed for at opleve og forstå kulturværdierne Byggeri og anlæg I de kulturhistoriske interesseområder må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er nødvendigt for jordbrugsdriften. inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord Landbrugsbyggeri Landbrugsbyggeri i de kulturhistoriske interesseområder skal placeres og udformes, så der tages hensyn til oplevelse, bevaring og beskyttelse af områdets kulturværdier Særlige landsbyer I de udpegede særlige landsbyer skal de karakteristiske, oprindelige træk tilstræbes bevaret, og landsbykernens afgrænsning ud mod det åbne land skal tilstræbes fastholdt. Eventuelt nybyggeri skal ske på baggrund af en lokalplan. Lokalplanlægning skal have til formål at bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske og landskabelige værdier samt de kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade. Landsbyer skal bevare landzonestatus. 23

444 Landskab Kattinge er beliggende i et område, som er udpeget som værdifuld landskab, hvilket betyder, at følgende retningslinjerne i Lejre Kommuneplan 2009 skal overholdes: Værdifulde landskaber I de værdifulde landskaber må tilstanden eller arealanvendelsen ikke ændres, hvis det forringer deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes landskabelige værdier i medfør af en fredning eller lokalplan, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og kan ske uden at tilsidesætte de landskabelige værdier Adgang og formidling I de værdifulde landskaber skal der være størst mulig adgang til at opleve og forstå landskabsværdierne. Den offentlige adgang kan reguleres i områder, der er særligt sårbare over for færdsel. Værdifulde udsigter skal holdes åbne fra offentligt tilgængelige arealer, veje og stier Byggeri og anlæg I de værdifulde landskaber må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er nødvendigt for jordbrugsdriften eller inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord. Byggeri og anlæg skal placeres og udformes, så der tages hensyn til bevaring og beskyttelse af landskabsværdierne Landbrugsbyggeri Placering og udformning af landbrugsbyggeri i de værdifulde landskaber skal tage hensyn til oplevelse, bevaring og beskyttelse af de landskabelige værdier Byudlæg og afgrænsning Arealudlæg til by- og erhvervsmæssige formål bør tilpasses de landskabelige værdier, og grønne strøg eller kiler med et varieret naturindhold bør skabe forbindelse til det åbne land Øvrige landområder Uden for værdifulde landskaber skal egnskarakteristiske helheder og landskabselementer i videst muligt omfang søges bevaret Pleje af landskabselementer Landskabselementer, som på særlig måde bidrager til landskabets identitet, og som ligger inden for fredede områder, skal søges plejet på en sådan måde, at de fremtræder tydeligt i landskabet. Plante- og dyreliv Kattinge landsby støder op til et område, som er udpeget som interesseområde for plante- og dyreliv, hvilket betyder, at følgende retningslinjer i Lejre Kommuneplan 2009 skal overholdes for de mod øst tilstødende arealer: Generel beskyttelse Tilstanden og arealanvendelsen i interesseområder for plante- og dyreliv må ikke ændres, hvis det forringer levesteder for det vilde plante- og dyreliv eller 24

445 muligheden for at styrke eller genoprette dem Ændringer under forbehold Tilstanden og arealanvendelsen må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og hvis det kan ske uden at forringe forholdene for plante- og dyrelivet Byggeri i interesseområderne I interesseområder for plante- og dyreliv må der som hovedregel ikke planlægges eller placeres bygninger og anlæg ud over det, der er nødvendigt for at drive landbrug, skovbrug og fiskeri. Nødvendigt byggeri skal indpasses med størst muligt hensyn til levestederne for det vilde plante- og dyreliv Særligt for spredningskorridorer Der må ikke gennemføres ændringer, som overskærer spredningskorridorerne eller reducerer eller forringer korridorernes biologiske værdi, uden at der kompenseres for forringelsen Udenfor interesseområderne Uden for interesseområderne skal naturområder og småbiotoper så vidt muligt bevares. Det skal tilstræbes, at der etableres nye naturområder og småbiotoper Pleje og genopretning Naturindholdet i interesseområderne skal forbedres gennem naturpleje og naturgenopretning. Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges forbedret. Skov- og landbrugsdrift i de udpegede interesseområder skal gennem aftaler med lodsejerne søges opretholdt på en sådan måde, at et alsidigt planteog dyreliv tilgodeses Internationale beskyttelsesområder I NATURA 2000-områderne skal de statslige naturplaners mål og målsætninger udmøntes i kommunale handleplaner. Der må ikke administreres, så der kan ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke områderne er udpeget Sikring af biodiversitet (mangfoldighed) Ved administration af naturbeskyttelsesloven skal det tilstræbes at opretholde en stor biologisk mangfoldighed, specielt at bevare truede og sårbare arter Kommunale arealer På kommunalt ejede arealer skal anvendelse og drift tilgodese plante- og dyrelivet. På arealer, der kan danne grundlag for værdifulde arter og naturtyper, skal der gennemføres målrettet pleje Miljøgodkendelser af husdyrbrug Hvis Lejre Kommune i forbindelse med miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug vurderer, at der er risiko for en væsentlig påvirkning af et lokalt naturområde, som ikke imødegås af det fastlagte beskyttelsesniveau, skal der sættes skærpede vilkår eller gives afslag. Det lokale naturområde kan være spredningskorridor, levested for fredede eller rødlistede arter eller et område, hvor kommunen prioriterer naturpleje højt Mulighed for adgangsbegrænsning 25

446 Rekreativ anvendelse og færdsel skal reguleres, hvis det truer sårbart planteog dyreliv i værdifulde naturområder. Rammebestemmelser Rammebestemmelser L9 Kattinge i Lejre Kommuneplan 2009 Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv. Specifik anvendelse: Landsbyområde. Konkret anvendelse: Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne eller bevaringsinteresser. Fremtidig zonestatus: Landzone. Max. bebyggelsesprocent: 30 % for åben-lav boligbebyggelse, 45 % for erhvervsbebyggelse. Beregningsmetode for bebyggelsesprocent: Den enkelte ejendom. Max. antal etager: 1½ etage. Max. højde: 7,5 m bortset fra avls- og driftsbygninger hvor bygningshøjden max. må være 12,5 m, samt 15 m for siloer med tværsnit max. 20 m 2. Min. grundstørrelse: 700 m 2 for åben-lav. Tilladte miljøklasse (min/max): Klasse 1-2. Eksisterende lokalplaner eller byplanvedtægter: Særlige bestemmelser: Kattinge er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø, hvilket der skal tages hensyn til i den fremtidige planlægning. Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således at mindre arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere. For hver landsbyområde udarbejdes en samlet plan med bevarende sigte, som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk. Planen skal fastlægge delområdets nærmere afgrænsning mod det åbne land. Bemærkning: Kattinge er en forteby, hvor landsbykernen har velbevarede spor fra udskiftningen. Sporene udgøres af gamle vejforløb, forte med gadekær og gårde og huses placering samt udskiftningsgærde. Kattinge nævnes første gang i Fingerplan 2007 Kattinge landsby er beliggende i landzone i det øvrige hovedstadsområde, og er således omfattet af kapitel 6 i Fingerplan Byudvikling må kun ske i begrænset omfang i det øvrige hovedstadsområde, som Lejre Kommune er en del af. Byvækst og udviklingstakt skal være beskeden i forhold til den eksisterende bebyggelse og tage hensyn til landskabet, og som udgangspunkt udelukkende ske ved huludfyldning indenfor landsbyens afgrænsning. Nærværende lokalplan giver mulighed for, at der indenfor landsbyens afgrænsning kan udstykkes 3 grunde, desuden vil gårdene kunne opdeles i flere ejendomme, hvis dette sker i overensstemmelse med lokalplanens principper. Det betyder, at gårdene fortsat vil skulle fremstå så en samlet helhed, og at der ikke må etableres synlig skel på grunden. Miljøklasse Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik. Miljøklasserne bruges til en indledende vurdering af, hvilke typer virksomheder 26

447 med videre, der kan være plads til i et område forud for udarbejdelse af en lokalplan. Hver type virksomhed med videre har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for at op- og nedklassificere ud fra en konkret vurdering af, om virksomheden eksempelvis indfører renere teknologi. Klasse 1: Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og derfor kan integreres med boliger. Klasse 2: Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i områder med boliger. Klasse 3: Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder eventuelt i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4: Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5: Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6: Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7: Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Der opereres med følgende vejledende afstande i forhold til boliger og lignende: Klasse 1 0 m Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 20 m 50 m 100 m 150 m 300 m 500 m Der er ikke tale om afstandskrav, der altid skal overholdes. Hvis afstanden skal tillades kortere end den, der fremgår af skemaet, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og forbliver i landzone ved lokalplanens vedtagelse. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger De i lokalplanens 2.2 udpegede bevaringsværdige bygninger er udpeget i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, kapitel 5. Når bygningerne er udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan, 27

448 og bymiljøer betyder det, at de ikke må nedrives. Såfremt Kommunalbestyrelsen alligevel beslutter give tilladelse til nedrivning, ombygning eller på anden måde ændring af bygningens ydre skal Kulturministeriet høres, hvilket i praksis betyder, at Kulturarvsstyrelsen og Roskilde Museum skal høres. Trafik Lokalplanen fastsætter nogle bestemmelser for, hvordan en trafiksanering i Kattinge skal udformes. Det betyder, at en kommende trafiksanering i Kattinge skal ske i henhold til lokalplanens bestemmelser. Deklarationer/servitutter Planlovens 18 medfører, at private tilstandsservitutter, hvis indhold er uforeneligt med en senere gennemført planlægning, falder bort som følge af planen. Hvis servitut og lokalplan ikke kan opfyldes samtidig, anses servitutten for at være fortrængt af lokalplanen. Det kaldes indholdsmæssig uforenelighed. Med nærværende lokalplan fortrænges Deklaration nr af 13. maj 2002 på matrikel nr. 4t, 4u, 4v og 4x, Kattinge By, Herslev om udstykning, veje, bebyggelse, afløbs- og forsyningsledninger for så vidt angår 4 omhandlende bebyggelsens ydre udformning og udseende. Desuden fortrænges Deklaration nr af 22. februar 1961 om vejbyggelinjer. Miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en egentlig miljøvurdering. Konklusion Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby er blevet screenet, og Lejre Kommunalbestyrelse har vurderet, at lokalplanen ikke vil få så væsentlig indvirkning på miljøet, at det er nødvendigt at gennemføre en egentlig miljøvurdering. Lokalplanen forventes at få en positiv indvirkning på oplevelsen af landsbyen, idet lokalplanen skal sikre, at der ikke bliver etableret byggeri, som ikke harmonerer med den lokale byggeskik i landsbyen. Desuden vil udpegningen af bevaringsværdige bygninger og træer sikre, at gamle bygninger ikke rives ned og træer fældes. Derved bevares det gamle kulturmiljø i Kattinge. 28

449 Lokalplanens bestemmelser Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Formål med lokalplanen 1.1 Lokalplanens formål er, at sikre: - at ombygninger og vedligeholdelse af den eksisterende bebyggelse og nybyggeri sker i overensstemmelse med traditioner, der kan bevare de stedlige miljøværdier og den lokale byggeskik. - at karakteristisk og værdifuld bebyggelse og bevoksning bevares. - at vejforløbene ikke ændres. - at vej- og stiforholdene forbedres med henblik på større trafiksikkerhed i byområdet. 2 Lokalplanens område, ejendomme, bygninger og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matrikelnumre alle beliggende i Kattinge By, Herslev: 1a, 1c, 2a, 2b, 2f, 2g, 3a, 3b, 3f, 4i, 4n, 4s, 4t, 4u, 4v, 4x, 4y, 5a, 5h, 5i, 5l, 6a, 6l, 6m, 7a, 7d, 7e, 8a, 9b, 9e, 9h, 10b, 15b, 15c, 15d, 16b, 17a, 18a, 19a, 20a, 33, 34, 35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 40, 43 og Der er udpeget bevaringsværdige bygninger i henhold til planlovens 15, stk. 2 nr. 14 på følgende matrikler, alle beliggende i Kattinge By, Herslev: 2a, 2b, 4i, 4t, 4u, 4v, 4x, 7a, 8a, 9b, 10b, 15b, 15c, 16b, 18a, 19a, 33, 34, 35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 40 og 43 hvilket betyder, at bygningerne ikke må nedrives. Se nedenstående kort: Kortet findes også i større format som Kortbilag 3. 29

450 2.3 Lokalplanens område opdeles i 6 delområder: Delområde A = Ejendomme fra før 1880, bestående af følgende matrikler: 2a, 2b, 4t, 4u, 4v, 4x, 7a, 8a, 9b, 10b, 15b, 15c, 16b, 18a, 19a, 33, 34, 35a, 35b, 40, 43, 36a, 36b, 37a, 40 og 43, alle Kattinge By, Herslev. Delområde B = Ejendomme med betydning for landsbyens helhedspræg, bestående af følgende matrikler: 3b, 3f, 6m, 7e, 9e, 17a, 20a, 42, 46 og 48, alle Kattinge By, Herslev. Disse ejendomme har en placering tæt på landsbykernen, der gør, at deres ydre fremtræden skal harmonere med de bevaringsværdige huse. Delområde C = Ejendomme med stuehuse fra , bestående af følgende matrikler: 1a, 1c, 3a og 4i, alle Kattinge By, Herslev. Delområde D = Ejendomme med stuehuse fra , bestående af følgende matrikler: 5a og 6a, begge Kattinge By, Herslev. Delområde E = Ejendomme, som er bygget efter 1945, og som har en mere underordnet betydning for landsbyen, bestående af følgende matrikler: 2g, 4n, 4s, 4y, 5g, 5h, 5i, 5l, 7d og 9h, alle Kattinge By, Herslev. Delområde F = Det grønne fællesområde: Forten og gadekæret, bestående af matrikel 50, Kattinge By, Herslev. 2.4 Lokalplanen medfører ingen ændring i områdets zonestatus. Området forbliver i landzone. Lokalplanen giver Bonusvirkning i forhold til planlovens 35, stk. 1, hvad angår bebyggelse, ændret anvendelse og udstykning. Det betyder, at lokalplanen erstatter en ellers nødvendig landzonetilladelse. 30

451 3 Lokalplanområdets anvendelse og bevaring 3.1 Delområde A, C og D skal anvendes til bolig- eller landbrugsformål samt erhvervsformål. Lejre Kommune kan tillade etablering af virksomheder til erhvervsformål, der kan indpasses i området, og under forudsætning af, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringliggende ejendomme og tilhører miljøklasse 1-2 (Se forklaring på side 26). Det er desuden en forudsætning, at ejendommens karakter ikke forandres (herunder ved skiltning o. lign.) og at områdets karakter ikke brydes. Virksomheden må desuden ikke medføre behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, som virker skæmmende på landsbymiljøet eller medfører trafik i generende omfang. Lejre Kommune kan tillade, at avls- og driftsbygninger, der ikke længere er nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, tages i brug til boligformål eller nævnte erhvervsformål. 3.2 Delområde B og E skal anvendes til bolig- samt erhvervsformål. Lejre Kommune kan tillade etablering af virksomheder til erhvervsformål, der kan indpasses i området, og under forudsætning af, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringliggende ejendomme og tilhører miljøklasse 1-2 (Se forklaring på side 25). Det er desuden en forudsætning, at den, der driver virksomheden, bor på den pågældende ejendom, at ejendommens karakter ikke forandres (herunder ved skiltning o. lign.) og områdets karakter ikke brydes. Virksomheden må desuden ikke medføre behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, som virker skæmmende på landsbymiljøet eller medfører trafik i generende omfang. 3.3 Delområde F må kun anvendes til fælles grønt område. 3.4 Bevaringsværdige bygninger som angivet i 2.2 med tilhørende kort, må ikke nedrives, ombygges eller ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. 4 Udstykning 4.1 Matrikel nr. 7e, Kattinge By, Herslev kan udstykkes som en selvstændig ejendom. Der kan desuden udstykkes en grund fra matriklerne 3f og 10b, begge Kattinge By, Herslev. De udstykkede grunde skal minimum være 700 m 2. Efter udstykning vil disse ejendomme være omfattet af lokalplanens bestemmelserne for Område B. 4.2 Andre matrikler må ikke udstykkes. Dog vil nogle gårde kunne opdeles i flere ejendomme til tæt-lav boligbebyggelse efter Kommunalbestyrelsens vurdering af, om det konkrete projekt vil være i overensstemmelse med lokalplanens principper. 31

452 5 Veje og stier 5.1 Der kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump, dels ved at hæve fladerne ved de eksisterende byporte samt eventuelt ved at etablere et bump på Kattinge Bygade. Afmærkningen af et nyt bump på Kattinge Bygade skal ske, så det ikke skæmmer landsbymiljøet. 5.2 Der må ikke ændres på vejenes forløb, dvs. de må ikke gøres bredere eller forskydes. 6 Parkering 6.1 Ved nyudstykning eller genopførelse af boligbebyggelse skal der anlægges 2 parkeringspladser på den pågældende ejendom. 6.2 Der må ikke indenfor lokalplanens område etableres udendørsoplag, herunder henstilling af køretøjer over kg, campingvogne, både, skibscontainere og lign. Undtaget for denne regel er dog traktorer og andre landbrugsmaskiner og redskaber. 7 Ledningsanlæg og belysning 7.1 Etablering af solenergianlæg og vindmøller må kun finde sted med Lejre Kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7.2 Parabolantenner må ikke være synlige fra vej. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for åben-lav boligbebyggelse og 45 for tæt-lav boligbebyggelse. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at der i tilfælde af nedrivning eller brand opføres ny bebyggelse af samme omfang og med samme beliggenhed som den nedrevne eller nedbrændte, uanset bebyggelsesprocentens størrelse. 8.2 Nye huse indenfor delområde B må kun opføres på de på kortbilag 2 med særlig signatur angivne ejendomme. 8.3 Beboelsesbygninger skal som hovedprincip placeres med facade eller gavl parallelt med vejskel. 8.4 Tilbygninger til eksisterende beboelsesbygninger skal placeres i forlængelse af eller vinkelret på eksisterende beboelsesbygninger. 8.5 Der kan opføres udhuse, garager o. lign., såfremt disse som hovedprincip placeres vinkelret på eller parallelt med ejendommens hovedbygninger og underordner sig disse. Udhuse, carporte o. lign. må ikke placeres foran ejendommens hovedbygning. Udhuse, garager o. lign., kan herudover opføres i skel mod naboejendom såfremt følgende bestemmelser er overholdt: - bebyggelse i skellinje må højst have en længde af 12 meter, - der kan højst opføres én sådan bygning i naboskel, 32

453 - intet punkt af en sådan bygning må overskride et højdegrænseplan fastlagt som 2,5 meter over terræn i skel. Carporte og garager med symmetrisk sadeltag kan dog udføres med en kiphøjde på 3,5 meter i skelbræmmen. 8.6 Indenfor område A, B og E skal beboelsesbygninger opføres som længehuse, og må ikke gives en større husdybde end 7,5 meter. Indenfor område C skal beboelsesbygninger opføres som længehuse, og må ikke gives en større husdybde end 10 meter. Indenfor område D skal beboelsesbygninger opføres som længehuse, og må ikke gives en større husdybde end 10 meter. 8.7 Beboelsesbygninger må maksimalt opføres med 1 etage med udnyttelig tagetage. 8.8 Indenfor område A, B og E må bygningshøjden ikke overstige 7,5 meter, og facadehøjden må ikke overstige 3,00 meter målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade. Indenfor område C må bygningshøjden ikke overstige 9,5 meter, og facadehøjden må ikke overstige 4,5 meter målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade. Indenfor område D må bygningshøjden ikke overstige 9 meter, og facadehøjden må ikke overstige 4 meter målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade. 8.9 Tage på beboelsesbygninger skal være symmetriske saddeltage, hvis tagfladers vinkel med det vandrette plan skal være mellem 45 og 55 grader. Tagene må ikke udføres med nogen form for afvalmning bortset fra tage i område D, som skal opføres med halvvalm på stuehuset Avls- og driftsbygninger udenfor den oprindelige bebyggelsesstruktur, der er nødvendige til driften af landbrugsejendomme, kan opføres med et større omfang end de i 8.8. nævnte. Disse avls- og driftsbygninger kan have en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter, samt maksimalt 15 meter for siloer med et tværsnit på maksimalt 20 m 2. I tilfælde af brand eller nedrivning af landbrugsbygninger kan der opføres ny bebyggelse af samme omfang og samme beliggenhed, som den nedbrændte eller nedrevne Der kan etableres udestuer, hvis de er placeret efter principperne på kortbilag Solenergianlæg kan etableres på de på kortbilag 5 viste tagflader. 9.1 Bebyggelsens udseende i Område A Ydervægge på bindingsværkshuse skal fremstå som bindingsværk med udmurede tavl og med pudset eller vandskuret overflade. Tavl skal være kalkede eller matmalede i farverne hvid, lys guldokker eller rød okker. Sokler skal fremtræde sort. Bindingsværket kan kalkes over eller males i sort eller brunt (brændt umbra, dodenkopf, terra di siena) Grundmurede huse skal fremstå med pudset eller vandskuret overflade, kalkede eller matmalede i farverne kalkhvid, lys guldokker eller rød okker. Sokler skal fremtræde sort. Der skal være facadefarve på hele ejendommens bygninger. 33

454 9.1.3 Tage skal udføres som stråtag. Hvis det i forbindelse med den brandmæssige dokumentation viser sig, at der med stråtag ikke kan opnås tilfredsstillende brandmæssige forhold, skal taget udføres med grå eternitplader. Der kan dog anvendes grå bølgeeternitplader og røde lertegl på bygninger, hvor disse eksisterer i forvejen. Tegltage må ikke være glaserede, engoberede eller satinerede. Eternittage skal udføres uden udhæng. Tagene må ikke have nogen form for afvalmning Eventuelle taghætter, tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink Gavltrekanter på beboelsesbygninger kan beklædes med lodret bræddebeklædning, opsat 1 på 2, der sorttjæres eller imprægneres med sort eller mørkebrun farve (brændt umbra, dodenkopf, terra di siena) Vinduer og døre skal udføres i træ og respektere traditionel fagdeling. Vinduer udføres med en karmhøjde over gulv på mindst 0.8 m. Vinduer skal udføres sidehængte torammede med 6 felter. Der må ikke anvendes buet vinduesglas eller udføres udvendige skodder Indgangsdøre skal udføres som traditionelle fyldningsdøre eller døre beklædt med uprofilerede brædder. Terrassedøre skal udføres med sprosser svarende nogenlunde til inddeling på vinduerne. Eksempler på fyldningsdøre, bræddeklædte døre og terrasse er vist nedenfor. Der kan isættes vinduer i fyldningsdøre og bræddebeklædte døre. 34

455 Terrassedør med sprosser Døre, vinduer og lign. mindre bygningsdele skal males i de for miljøet traditionelle jordfarver og hvid. Se 9.6 om farveholdning. Der må ikke udføres altaner eller balkoner, eller opsættes faste baldakiner og markiser eller lignende bygningsdele, som virker fremmede i forhold til den traditionelle byggeskik. Kviste i stråtage skal udføres som stråtagskviste i form af "øjenbryn", og vinduerne må maksimalt være 2/3 af højden på facadevinduerne. Stråtagskviste kan udføres eksempelvis som nedenstående Vinduer i eternittage skal udføres som grå ovenlysvinduer. Der må ikke opføres kviste på huse med eternittage. Kviste i tegltage skal udføres som rytterkviste, københavnerkviste, pultkviste eller taskekviste/sadelkviste, og vinduerne må maksimalt være 2/3 af højden på facadevinduerne. Kviste skal anbringes symmetrisk i tagfladen, gerne symmetrisk over vinduerne i facaden. Københavnerkvist Taskekvist 35

456 Rytterkvist Pultkvist Skorstenspiber skal mures i tegl med samme overfladebehandling som husets ydervægge. De skal udføres med traditionel sokkel og udkragning (krone), og de skal placeres midt på rygningen og mindst 3 meter fra gavl Garager, carporte og udhuse o. lign. skal udføres med ydervægge i samme materiale som ejendommens hovedbygninger eller med glat pudset eller vandskuret overflade i samme farve som hovedbygninger, eller i trækonstruktion med en lodret bræddebeklædning (1 på 2) behandlet med sort eller mørkebrun farve (brændt umbra, dodenkopf, terra di siena) Tage på garager og udhuse skal have samme taghældning og tagdækning som ejendommens hovedbygninger, eller udføres med fladt tag med andet ikke synligt materiale. Til tagdækning kan dog også anvendes sort pap Tilbygninger til eksisterende beboelsesbygninger skal opføres med samme stilpræg, materialer og farver som den eksisterende bebyggelse på ejendommen Avls- og driftsbygninger skal fremstå med pudset eller vandskuret overflade i kalkhvid og kan udføres med trempelbeklædning, som skal fremstå i farverne sort, brændt umbra, dodenkopf, engelsk rød eller grønjord Avls- og driftsbygninger udenfor den oprindelige bebyggelsesstruktur, der er nødvendige for driften af landbrugsejendomme, kan opføres med andre facade- og tagmaterialer end de ovenfor nævnte. Facaderne på disse bygninger skal fremstå i farverne hvid, grå, sort, brændt umbra, dodenkopf, engelsk rød, grønjord eller i ufarvet 36

457 metal. Taget på disse avls- og driftsbygninger skal fremstå mørkegråt eller sort. Avls- og driftsbygninger udenfor den oprindelige bebyggelsesstruktur må ikke udføres i materialer, der virker reflekterende. Gårdenes oprindelige bebyggelsesstruktur, som vist på kortbilag 3, skal bevares Udestuer skal opføres i glas, pudset mur og/eller træ i samme farver som huset. Tage på udestuer skal som udgangspunkt have samme taghældning og tagdækning som ejendommens hovedbygninger. Til tagdækning kan dog også anvendes sort tagpap eller glas. Udestuer skal indpasses i huset arkitektur, hvilket betyder at glaspartier enten skal have nogenlunde samme sprosseinddeling og rudestørrelse som huset eller være helt uden sprosseinddeling Solenergianlæg skal tilpasses ejendommen i størrelse og placering, således at taget stadig som hovedtræk har sit tagmateriale, og således at solenergianlæggene objektivt syner af ovenlysvinduer. Solenergianlæg skal ligge i plan med taget, og må ikke placeres ovenpå tagmaterialet. Der må ikke etableres solenergianlæg i stråtag. 9.2 Bebyggelsens udseende i Område B Ydervægge skal udføres som bindingsværk med udmurede tavl eller som grundmur og fremstå med pudset eller vandskuret overflade, kalkede eller matmalede i farverne kalkhvid, lys guldokker eller rød okker. Sokler skal fremtræde sort Tage skal udføres enten som stråtag eller med røde lerteglsten eller korte grå bølgeeternitplader. Tegltage må ikke være glaserede, engoberede eller satinerede. Tegl- og pladetage udføres uden udhæng. Tagene må ikke have nogen form for afvalmning Gavltrekanter på beboelsesbygninger kan beklædes med lodret bræddebeklædning, opsat 1 på 2, der sorttjæres eller imprægneres med sort eller mørkebrun farve (brændt umbra, dodenkopf, terra di siena). Se tegning i Eventuelle taghætter, tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink Vinduer og døre skal udføres i træ og respektere traditionel fagdeling. Vinduer udføres med en karmhøjde over gulv på mindst 0.8 m. Vinduer skal udføres sidehængte torammede med 6 felter. Der må ikke anvendes buet vinduesglas eller udføres udvendige skodder. Se tegning i Indgangsdøre skal udføres som traditionelle fyldningsdøre eller døre beklædt med uprofilerede brædder. Terrassedøre skal udføres med sprosser svarende nogenlunde til inddeling på vinduerne. Eksempler på fyldningsdøre, bræddeklædte døre og terrasse er vist i Der kan isættes vinduer i fyldningsdøre og bræddebeklædte døre Døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele skal males i de for miljøet traditionelle jordfarver eller hvid. Se 9.6 om farverholdning Der må ikke udføres altaner eller balkoner, eller opsættes faste baldakiner og markiser eller lignende bygningsdele, som virker fremmede i forhold til den traditionelle byggeskik. 37

458 9.2.9 Kviste i stråtage skal udføres som stråtagskviste i form af "øjenbryn", og vinduerne må maksimalt være 2/3 af højden på facadevinduerne. Stråtagskviste kan udføres eksempelvis som vist i Kviste i tegltage skal udføres som rytterkviste, københavnerkviste, pultkviste eller taskekviste, og vinduerne må maksimalt være 2/3 af højden på facadevinduerne. Kviste skal anbringes symmetrisk i tagfladen, gerne symmetrisk over vinduerne i facaden. Se eksempler på disse kviste i Vinduer i eternittage skal udføres som grå ovenlysvinduer. Der må ikke opføres kviste på huse med eternittage Skorstenspiber skal mures i tegl med samme overfladebehandling som huset ydervægge. De skal udføres med traditionel sokkel og krone, og de skal placeres midt på rygningen og mindst 3 meter fra gavl. Se tegninger på udformning af skorstene i Garager, carporte og udhuse o. lign. skal udføres med ydervægge i samme materiale som ejendommens hovedbygninger eller med glat pudset eller vandskuret overflade i samme farve som hovedbygninger, eller i trækonstruktion med en lodret bræddebeklædning (1 på 2) behandlet med sort eller mørkebrun farve (brændt umbra, dodenkopf, terra di siena) Tage på garager og udhuse skal have samme taghældning og tagdækning som ejendommens hovedbygninger, eller udføres med fladt tag med andet ikke synligt materiale. Til tagdækning kan dog også anvendes sort pap Udestuer skal opføres i glas, pudset mur og/eller træ i samme farver som huset. Tage på udestuer skal som udgangspunkt have samme taghældning og tagdækning som ejendommens hovedbygninger. Til tagdækning kan dog også anvendes sort tagpap eller glas. Udestuer skal indpasses i huset arkitektur, hvilket betyder at glaspartier enten skal have nogenlunde samme sprosseinddeling og rudestørrelse som huset eller være helt uden sprosseinddeling Solenergianlæg skal tilpasses ejendommen i størrelse og placering, således at taget stadig som hovedtræk har sit tagmateriale, og således at solenergianlæggene objektivt syner af ovenlysvinduer. Solenergianlæg skal ligge i plan med taget, og må ikke placeres ovenpå tagmaterialet. Der må ikke etableres solenergianlæg i stråtag. 9.3 Bebyggelsens udseende i Område C Facaderne på beboelsesbygninger skal fremstå som gul blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade, kalkede eller matmalede i farverne kalkhvid eller lys guldokker eller rød okker. Sokler skal fremtræde sort eller i rå sten Tage på beboelsesbygninger skal udføres i grå/sort skifer, grå eternit eller røde eller sorte lertegl. Tegltage må ikke være glaserede, engoberede eller satinerede. Tagene må ikke have nogen form for afvalmning. Tage på avl- og driftsbygninger skal fremstå med grå eternitplader Gavle på beboelsesbygninger skal mures Eventuelle taghætter, tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink. 38

459 9.3.5 Vinduer og døre skal udføres i træ og respektere traditionel fagdeling. Vinduer skal fremstå som dannebrogsvinduer eller Frederiksbergvinduer. Eksempler på disse er vist nedenfor. Der må ikke anvendes buet vinduesglas eller udføres udvendige skodder. Frederiksbergvindue Indgangsdøre skal udføres som traditionelle fyldningsdøre eller døre beklædt med uprofilerede brædder. Terrassedøre skal udføres med sprosser svarende nogenlunde til inddeling på vinduerne. Eksempler på fyldningsdøre, bræddeklædte døre og terrasse er vist i Der kan isættes vinduer i fyldningsdøre og bræddebeklædte døre Døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele skal males i de for miljøet traditionelle jordfarver eller hvid. Se 9.6 om farveholdning Der må ikke udføres altaner eller balkoner, eller opsættes faste baldakiner og markiser eller lignende bygningsdele, som virker fremmede i forhold til den traditionelle byggeskik Kviste i tegltage skal udføres som rytterkviste, københavnerkviste, pultkviste eller taskekviste, og vinduerne må maksimalt være 2/3 af højden på facadevinduerne. Kviste skal anbringes symmetrisk i tagfladen, gerne symmetrisk over vinduerne i facaden. Se eksempler på disse kviste i Vinduer i eternit- eller skifertage skal udføres som grå ovenlysvinduer. Der må ikke opføres kviste på huse med eternit- og skifertage Skorstenspiber skal mures i tegl med samme overfladebehandling som husets ydervægge. De skal udføres med traditionel sokkel og krone, og de skal placeres midt på rygningen og mindst 3 meter fra gavl. Se uformning af disse i Garager, carporte og udhuse o. lign. skal udføres med ydervægge i samme materiale som ejendommens hovedbygninger eller med glat pudset eller vandskuret overflade i samme farve som hovedbygninger, eller i trækonstruktion med en lodret bræddebeklædning (1 på 2) behandlet med sort eller mørkebrun farve (brændt umbra, dodenkopf, terra di siena) Tage på garager og udhuse skal have samme taghældning og tagdækning som ejendommens hovedbygninger, eller udføres med fladt tag med andet ikke synligt materiale. Til tagdækning kan dog også anvendes sort pap Tilbygninger til eksisterende beboelsesbygninger skal opføres med samme stilpræg, 39

460 materialer og farver som den eksisterende bebyggelse på ejendommen Avls- og driftsbygninger skal fremstå med pudset eller vandskuret overflade i kalkhvid og kan udføres med trempelbeklædning, som skal fremstå i farverne sort, brændt umbra, dodenkopf, engelsk rød eller grønjord. Avls- og driftsbygninger udenfor den oprindelige bebyggelsesstruktur, der er nødvendige for driften af landbrugsejendomme, kan opføres med andre facade- og tagmaterialer end de ovenfor nævnte. Facaderne på disse bygninger skal fremstå i farverne hvid, grå, sort, brændt umbra, dodenkopf, engelsk rød, grønjord eller i ufarvet metal. Taget på disse avls- og driftsbygninger skal fremstå mørkegråt eller sort. Avls- og driftsbygninger udenfor den oprindelige bebyggelsesstruktur må ikke udføres i materialer, der virker reflekterende. Gårdenes oprindelige bebyggelsesstruktur, som vist på kortbilag 3, skal bevares Udestuer skal opføres i glas, metal, pudset mur og/eller træ i samme farver som huset. Tage på udestuer skal som udgangspunkt have samme taghældning og tagdækning som ejendommens hovedbygninger. Til tagdækning kan dog også anvendes sort tagpap eller glas. Udestuer skal indpasses i huset arkitektur, hvilket betyder at glaspartier enten skal have nogenlunde samme sprosseinddeling og rudestørrelse som huset eller være helt uden sprosseinddeling Solenergianlæg skal tilpasses ejendommen i størrelse og placering, således at taget stadig som hovedtræk har sit tagmateriale, og således at solenergianlæggene objektivt syner af ovenlysvinduer. Solenergianlæg skal ligge i plan med taget, og må ikke placeres ovenpå tagmaterialet. 9.4 Bebyggelsens udseende i Område D Facaderne på beboelsesbygninger skal fremstå som rød blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade, kalkede eller matmalede i kalkhvid. Sokler skal fremtræde sort eller i rå sten Tage på beboelsesbygninger skal fremstå i røde eller sorte lertegl. Tagene på stuehuse skal fremstå halvvalmede. Tage på avl- og driftsbygninger skal fremstå med grå eternitplaner Gavltrekanter på stuehuse skal mures Eventuelle taghætter, tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink Vinduer og døre skal fremstå i træ og respektere traditionel fagdeling. Vinduer skal fremstå som dannebrogsvinduer. Eksempler på disse er vist nedenfor. Der må ikke anvendes buet vinduesglas eller udføres udvendige skodder. 40

461 9.4.6 Indgangsdøre skal udføres som traditionelle fyldningsdøre. Terrassedøre skal udføres med sprosser svarende nogenlunde til inddeling på vinduerne. Eksempler på fyldningsdøre, bræddeklædte døre og terrasse er vist nedenfor. Der kan isættes vinduer i fyldningsdøre og bræddebeklædte døre. Terrassedør med sprosser Døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele skal males i de for miljøet traditionelle jordfarver eller hvid. Se 9.6 om farveholdning. Der må ikke udføres altaner eller balkoner, eller opsættes faste baldakiner og markiser eller lignende bygningsdele, som virker fremmede i forhold til den traditionelle byggeskik. Kviste i tegltage skal fremstå som rytterkviste, københavnerkviste, pultkviste eller taskekviste, og vinduerne må maksimalt være 2/3 af højden på facadevinduerne. Kviste skal anbringes symmetrisk i tagfladen, gerne symmetrisk over vinduerne i facaden. Se eksempler på kviste i Vinduer i tagfladen kan udføres som ovenlysvinduer. Ovenlysvinduerne skal anbringes symmetrisk i tagfladen, og så vidt muligt symmetrisk over vinduerne i facaden. Skorstenspiber skal mures i tegl med samme overfladebehandling som husets ydervægge. De skal udføres med traditionel sokkel og krone, og de skal placeres midt på rygningen og mindst 3 meter fra gavl. Se tegning af skorsten i Garager, carporte og udhuse o. lign. skal udføres med ydervægge i samme materiale som ejendommens hovedbygninger eller med glat pudset eller vandskuret overflade i samme farve som hovedbygninger, eller i trækonstruktion med en lodret 41

462 bræddebeklædning (1 på 2) behandlet med sort eller mørkebrun farve (brændt umbra, dodenkopf, terra di siena) Tage på garager og udhuse skal have samme taghældning og tagdækning som ejendommens hovedbygninger, eller udføres med fladt tag med andet ikke synligt materiale. Til tagdækning kan dog også anvendes sort pap Avls- og driftsbygninger skal fremstå med pudset eller vandskuret overflade i kalkhvid og kan udføres med trempelbeklædning, som skal fremstå i farverne sort, brændt umbra, dodenkopf, engelsk rød eller grønjord. Avls- og driftsbygninger udenfor den oprindelige bebyggelsesstruktur, der er nødvendige for driften af landbrugsejendomme, kan opføres med andre facade- og tagmaterialer end de ovenfor nævnte. Facaderne på disse bygninger skal fremstå i farverne hvid, grå, sort, brændt umbra, dodenkopf, engelsk rød, grønjord eller i ufarvet metal. Taget på disse avls- og driftsbygninger skal fremstå mørkegråt eller sort. Avls- og driftsbygninger udenfor den oprindelige bebyggelsesstruktur må ikke udføres i materialer, der virker reflekterende. Gårdenes oprindelige bebyggelsesstruktur, som vist på kortbilag 3, skal bevares. Desuden bør den oprindelige bebyggelsesstruktur fra 1800-tallet på matrikel 6a tilstræbes genoprettet Udestuer skal opføres i glas, metal, pudset mur og/eller træ i samme farver som huset. Tage på udestuer skal have samme tagform og tagdækning som ejendommens hovedbygninger. Til tagdækning kan dog også anvendes sort tagpap eller glas Solenergianlæg skal tilpasses ejendommen i størrelse og placering, således at taget stadig som hovedtræk har sit tagmateriale, og således at solenergianlæggene objektivt syner af ovenlysvinduer. Solenergianlæg skal ligge i plan med taget, og må ikke placeres ovenpå tagmaterialet. 9.5 Bebyggelsens udseende i Område E Facaderne på beboelsesbygninger skal fremstå som rød blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade i farverne hvid eller guldokker. Sokler skal fremtræde sort eller grå Tage på beboelsesbygninger skal fremstå i grå/sort skifer eller eternit, eller røde eller sorte lertegl. Tegltage må ikke være glaserede, engoberede eller satinerede. Tagene må ikke have nogen form for afvalmning Gavltrekanter på beboelsesbygninger skal fremstå muret Eventuelle taghætter, tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink Vinduer og døre skal fremstå i træ. Der må ikke anvendes buet vinduesglas eller udføres udvendige skodder Døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele skal males i de for miljøet traditionelle jordfarver eller hvid. Se 9.6 om farveholdning. 42

463 9.5.7 Der må ikke udføres altaner eller balkoner, eller opsættes faste baldakiner og markiser eller lignende bygningsdele, som virker fremmede i forhold til den traditionelle byggeskik Kviste i tegltage skal udføres som rytterkviste, københavnerkviste, pultkviste eller taskekviste, og vinduerne må maksimalt være 2/3 af højden på facadevinduerne. Kviste skal anbringes symmetrisk i tagfladen, gerne symmetrisk over vinduerne i facaden Vinduer i tagfladen kan udføres som ovenlysvinduer. Ovenlysvinduerne skal anbringes symmetrisk i tagfladen, gerne symmetrisk over vinduerne i facaden Skorstenspiber skal mures i tegl med samme overfladebehandling som husets ydervægge eller udføres som stålskorstene Garager, carporte og udhuse o. lign. skal udføres med ydervægge i samme materiale som beboelsesbygning eller i trækonstruktion med en lodret bræddebeklædning (1 på 2) behandlet med sort eller mørkebrun imprægneringsfarve eller i samme farve som husets vinduer, døre og andet træværk Tage på garager og udhuse skal have samme taghældning og tagdækning som ejendommens hovedbygninger, eller udføres med fladt tag med andet ikke synligt materiale. Til tagdækning kan dog også anvendes sort pap Udestuer skal opføres i glas, metal, pudset mur og/eller træ i samme farver som huset. Tage på udestuer skal have samme tagform og tagdækning som ejendommens hovedbygninger. Til tagdækning kan dog også anvendes sort tagpap eller glas Solenergianlæg skal tilpasses ejendommen i størrelse og placering, således at taget stadig som hovedtræk har sit tagmateriale, og således at solenergianlæggene objektivt syner af ovenlysvinduer. Solenergianlæg skal ligge i plan med taget, og må ikke placeres ovenpå tagmaterialet. 9.6 Farveholdning Nedenstående klassiske jordfarveskala samt hvid skal benyttes til farvesætning af vinduer, døre, træværk og facader i Kattinge. 43

464 Jordfarverskalaen. Socialministeriets publikation af november Bevaringsværdige bygninger. Sikring af bevaringsværdier 10 Ubebyggede arealer 10.1 Hegn i naboskel skal etableres som levende hegn eller hække. Levende hegn kan eventuelt suppleres med trådhegn. Hække mod vejskel og forten skal holdes i en højde på maksimalt end 1,5 meter. Mod vejskel kan der opsættes hvidt stakit som nedenstående med en maksimal højde på 0,8 meter. Andre former for stakit må ikke opsættes. Der må ikke hegnes med mure, hverken mod vej- eller naboskel Bevaringsværdige træer, som er udpeget og markeret med grønt på Kortbilag 4, må ikke fældes uden Kommunalbestyrelsens vurdering af den fortsatte bevaringsværdi. Træer som er markeret med orange på Kortbilag 4 er vigtige for markeringen af landsbyen i landskabet, og må fældes, hvis de erstattes med andre træer med no- 44

465 genlunde samme placering Område F, forten, skal vedligeholdes som fælles grønt opholdsareal for landsbyens beboere. Gadekæret må ikke opfyldes eller reguleres Ny beplantning på vej- og stiarealer samt på det fælles grønne område, område F, kan etableres på grundlag af en fælles aftale mellem Kattinge Bylaug og Lejre Kommune Der kan etableres legeplads på forten Gadebelysning skal etableres i overensstemmelse med Lejre Kommunes Belysningspolitik. 11 Bylaug 11.1 Kattinge Bylaug skal høres i væsentlige dispensationssager. 12 Deklarationer 12.1 Med lokalplanen fortrænges Deklaration nr af 13. maj 2002 på matrikel nr. 4t, 4u, 4v og 4x, Kattinge By, Herslev om udstykning, veje, bebyggelse, afløbs- og forsyningsledninger for så vidt angår 4. Desuden fortrænges Deklaration nr af 22. februar 1961 om vejbyggelinjer. 13 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 13.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Der gælder efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, jf. Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i lokalplanen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af 45

466 lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for indsigelser og ændringsforslag Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Vedtagelsespåtegning Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby er vedtaget som forslag den 27. september I henhold til 27 i planloven er foranstående Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby vedtaget endeligt. Lyndby den XX Mette Touborg borgmester Torben Gaarskær kommunaldirektør 46

467 Kortbilag 1. Lokalplanens afgrænsning 47

468 Kortbilag 2. Matrikelkort 48

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013 Referat tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering febr. 2013...2 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er:

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er: NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Sekretariat & Sundhed D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 12. april 2011 J.nr.: 11/3473 Organisering

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Opdateret 25. marts 2015 Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere