Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen"

Transkript

1 Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg ØU - Takster budget ØU - Principper for Økonomistyring - Tilpasning af bevillingsregler bilag 3 afsnit ØU - Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering ØU - Godkendelse af garanti af lån og byggekredit til Englerup Vandværk ØU - Godkendelse af Skema B samt kommunegaranti for afdelingen Traneparken i Hvalsø Boligselskab ØU - Kommunegaranti Hvalsø Kraftvarmeværk ØU - Godkendelse af vedtægtsændring KARA/Noveren I/S ØU - Fokusemner i Plan- og Agenda 21 strategi ØU - Behandling af henvendelser vedr. anvendelser af frigjorte bygninger ØU - Samling af administrationen på to rådhuse ØU - Anvendelsesmuligheder for Lyndby Rådhus ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse for mænd ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse til kvinder ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejersker fru Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes vel ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Hans Hansen og Andrea Hansens legat BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogramudvalg KF - FDF Ny Tolstrup - Ansøgning om lokaletilskud KF - Byggesagsbehandlingsgebyrer vedrørende foreningsbyggeri o.lign KF - Forslag til indgåelse af ny driftsaftale SSÆ - Indkøbs/udbudsform af biler til ældreområdet SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Tilskud til behandling med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Midlertidig ophold i botilbud med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens længerevarende botilbud med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens 85 - Socialpædagogisk støtte i eget hjem med høringssvar...57

3 Side JA - Forslag til Resultatrevision 2010 med høringssvar JA - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område TM - Forslag om kondemnering og nedrivning af Hornsherredvej 438 A & B, Sæby og Bygaden 29, Kirke Hyllinge TM - Hvalsøprojektet TM - Lokalplan LK 20 for Kattinge til endelig vedtagelse Lukket - ØU - Drøftelse af udviklingen i Kirke Hyllinge midtby Lukket - ØU - Godkendelse af alkoholbevilling ØU - Profilbrochure for Center for Ejendomsdrift Redningsberedskabsaftale i Lejre kommune...80

4 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt, herunder de to udsendte tillægsdagsordener.

5 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienterede den 1. juli 2010 kommunerne om, at der siden 2005 har været en generel fejl i kommunernes beregning af kommunale ejendomsskatter i sager med fradrag i grundværdien for forbedringer. Dette indebærer, at en del borgere skal have tilbagebetalt for meget betalt ejendomsskat. Efterfølgende har Folketinget vedtaget L65, Lov om ændring af lov om ejendomsskat. Med vedhæftede brev af den 23. maj 2011 orienterer Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovændringen og om det første grove overslag over de økonomiske konsekvenser af fejlen i beregningen af kommunale ejendomsskatter. For Lejre Kommunes vedkommende forventes en efterbetaling på ca. 7,3 mio. kr. Af aftale om kommunernes økonomi for 2012 indgået den 4. juni 2011 mellem Regeringen og KL fremgår følgende: "Regeringen har gennemført en lovændring, der fremadrettet sikrer overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Samtidig er de berørte borgere sikret fuld kompensation. Regeringen og KL er enige om, at staten refunderer de faktiske tilbagebetalinger i den enkelte kommune." Fejlen i beregningen af kommunale ejendomsskatter vil således ikke få økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. KL oplyser, at man håber, at udbetalingerne til borgerne kan ske inden 1. november De nødvendige it-systemer hertil er imidlertid endnu ikke på plads, og nærmere information herom vil blive udsendt senere. På s møde den 22. marts 2011 blev udvalget orienteret om Ringsted Kommunes udtræden af erhvervssamarbejdet mellem Ringsted, Roskilde og Lejre pr. 31. december Udvalget besluttede, at der snarest skulle udarbejdes en redegørelse for konsekvenserne af Ringsted Kommunes udtræden. Direktør Kim Lundshøj har fremsendt mail af 17. juni 2011, med en redegørelse vedrørende økonomien, som vedlægges. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på Politiker-Portalen under: - Post/Orientering: a) Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2012 b) Referat Udviklingsforum Sjællands ordinær generalforsamling 2011 c) Kommunernes Regnskaber KL-pressemeddelelse d) Kommunernes Regnskaber KL-baggrundsnotat - Dokumenter: a) Oversigt over kommende sager til - Budgetopfølgning: a) Kassekreditreglen Maj 2011 b) Forbrugsrapport Maj 2011 Sagsfremstilling:

6 Side 3 Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Orienteringsbrev til Kommunerne vedr. L 65 - Økonomisk Oversigt 2. Orienteringsbrev til Kommunerne vedr. L Erhvervssamarbejdet ZBC Beslutning den : Orienteringen blev taget til efterretning.

7 Side 4 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 11/8122 Resumé: Fagudvalgene og har på maj mødet drøftet fagudvalgenes budgetrammer jf. vedtaget budgetproces besluttet i den 25. januar Hvert fagudvalg har haft til opgave, at udarbejde et budgetoplæg, hvor udvalgets andel af besparelserne jf. s beslutning om fordeling mellem udvalg den 15. februar 2011 er indeholdt, og hvor udvalget har haft mulighed for at omprioritere indenfor egen budgetramme. Udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre politiske proces om budget Sagsfremstilling: Fagudvalgene har arbejdet med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer, og har effektueret besparelser vedrørende rammebesparelse, besparelse på indkøb og den kommunale andel af Gensidighedsaftalen. Fagudvalgene har udarbejdet et budgetoplæg, som består af en fordeling af udvalgenes rammer på bevillinger, og en beskrivelse af den service og de aktiviteter, der er indeholdt i budgettet på de enkelte bevillinger. Fagudvalgenes budgetoplæg forelægges den 21. juni 2011 og Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011, så besparelserne kan effektueres med virkning fra den 1. januar Udtalelser: s budgetoplæg har været forelagt Rådhusenes Lokaludvalg (RLU) den 15. juni 2011 og høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Administrationens vurdering: Tilføjelse efter fagudvalgenes behandling og inden s behandling den 21. juni Direktionen anbefaler at vurdere indstillingen til Udvalget for Kultur & Fritid. Administrationen udmønter de konkrete besparelser uden yderligere politisk behandling. Rammebesparelser uden konkrete udmøntning vil blive forelagt politisk beslutning i fagudvalget, som bemyndiges til træffe beslutning om konkret udmøntning. Det gælder f.eks. på Udvalget for Børn & Ungdom hvor 3,9 mio. kr. ikke er udmøntet i konkrete forslag. På Udvalget for Social, Sundhed & Ældre er indeholdt besparelser på kr. vedrørende Solvang og Bramsnæsvig der er takstfinansieret område. Andelen af besparelsen som giver virkning for Lejre Kommune er kr. de resterende kr. vil skulle finansieres af afsatte midler til takstkonsekvenser af rammebesparelsen på 1,2 mio. kr. Midlerne skal også dække takstkonsekvenserne på dagtilbudsområdet og SFO, hvor besparelsen ikke er udmøntet fuldt ud. Når alle besparelserne er vedtaget, skal der foretages en beregning af om midlerne på 1,2 mio. kr. kan dække takstkonsekvenserne af rammebesparelserne.

8 Side 5 besluttede den 14. december 2010 at tilslutte Lejre Kommune KL s Fælles kommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). KOMBIT har igangsat udbuddet af FLIS, implementeringen forventes påbegyndt i Udgifterne i 2012 er på nuværende tidspunkt ukendt, men på helårsbasis er driftsudgiften kr. Denne udgift er ikke indeholdt i budgetforslaget for budget Økonomi og finansiering: Det samlede udgiftsniveau er uændret da fagudvalgene har omplaceret indenfor egen ramme og har haft til opgave at holder 0-vækst. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre budgetproces, 2. at udmøntningen af besparelser effektueres med virkning fra den 1. januar Bilag: 1. TM - omflytning indenfor fagudvalgs budgetrammer 2. Klimaindsatsen - Økonomiske udfordringer i budget Præcisering af udgifter til movia KF - Besparelser 5. KF - Notat vedr. besparelser og omplaceringer Udvalget for Kultur og Fritid..doc 6. Omplaceringer B xls 7. NOTAT byggesagsgebyrer Ældrerådets budget Lovforslag - L177 - om ændring af lov om social service - vedtaget 7. juni Ældrerådets budget Udskrift af Ældrerådet budget Mål og Midler 11. Notat om Udvalget for Børn & Ungdom - Budgetramme ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 14. Udvalget for Job & Arbejdsmarked - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 15. Udvalget for Kultur og Fritid - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 16. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 17. B&U Servicebeskrivelser B2011.DOC 18. Udvalget for Teknik & Miljø - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 19. Scenarier til at opnå besparelser og omplaceringer budget 2012 USSÆ 20. Udtalelse fra RLU den 15. juni 2011 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1:

9 Side 6 linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres kr. i tillægsbevilling til hjælpemidler = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = kr. linie 24 rammereduktion Solvang = kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr., at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, - at byggesagsgebyr nedsættes jf. notat af 23. maj at de foreslåede omflytninger indenfor fagudvalgets budgetramme jf. notat. - at provenuet vedr. ændret udgift til Movia behandles udenfor rammen til Udvalget for Teknik og Miljø. - at bevilling til Klimaindsatsen søges prioriteret i den kommende budgetproces. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Direktionens forslag kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at reducere udgifterne til Musikskolen, Biblioteket, lokaletilskud og kulturelle aktiviteter. Udvalget for Kultur & Fritid anmoder om en nærmere analyse af budgettet til driften af Kulturhuset med henblik på reduktion af det fremlagte driftsbudget. Herunder ønskes mulighederne for at opdele driftsudgifterne i forhold til bibliotek, musikskole, arkiv og kulturhus undersøgt. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Skoleområdet: 7/12 af rammebesparelsen svarende til 1,8 mill. kr. udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum.

10 Side 7 Tilbud til Børn og Unge: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes efter nærmere analyse pba. KLK rapporten samt undersøgelser omkring demografi tilpasning som følge af det faldende børnetal. Udenfor folkeskolen: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes på tandplejen og ungdomsskolen efter lønsum. Dagtilbud: Den samlede rammebesparelse på 1,8 mill kr. udmøntes ved; en besparelse på dagplejen på kr. en rammebesparelse på 1,0 mill. kr. udmøntet som en samlet pulje på daginstitutionsområdet i forbindelse med gennemførsel af dagtilbudsplanen Børn og Ungdom: Udvalgets resterende rammebesparelse på kr. udmøntes efter en samlet vurdering af udvalgets bevillingsområde. Afbud: Bjørn Lykke Sørensen (C) Laila Torp Madsen (V) Thomas Stokholm (V) Beslutning den : Fagudvalgenes indstillinger anbefales med følgende tilføjelser og ændringer: Der blev omdelt revideret indstilling vedr. omplaceringer på Udvalget for Børn og Ungdom på baggrund af en regnefejl på kr. ved udvalgets behandling. anbefaler det reviderede oplæg, der blev omdelt på mødet, at rammebesparelse på 1,168 mio. kr. på dagtilbudsplanen udmøntes som en rammebesparelse på daginstitutionerne og at merudgifter til privat- og efterskoleelever på 2 mio. kr. indgår i de fortsatte politiske drøftelser. besluttede at forslaget vedr. omdisponering af kulturhusets driftsbudget udgår af budgetforslaget, og at direktionens forslag til udmøntning af Udvalget for Kultur og Fritids rammebesparelse anbefales.

11 Side 8 4. ØU - Takster budget 2012 Sagsnr.: 11/11152 Resumé: I budgetprocessen for vedtog den 25. januar 2011, at fagudvalgene og i juni måned skal have mulighed for at drøfte politisk besluttede takster for budgetåret Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet oversigt med alle takster gældende for 2011, med angivelse af om det er en takst som er politisk bestemt af Kommunalbestyrelsen eller om det er en fast takst, som er lovbestemt i kroner / fastlagt ved beregningsmetode. Beregningen af taksterne foreligger til 1. behandlingen af budgettet i september måned. Hvis udvalgene ønsker at ændre nogle af taksterne skal det medtages i den videre politiske budgetproces. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Nogle takster er fastlagt ved lov, og kan ikke ændres af Kommunalbestyrelsen. I oversigten fremgå de takster som er politisk bestemt. Udvalgene skal være opmærksom på at nedsættelse af takster har konsekvenser for det samlede budget, og skal derfor ledsages af kompenserende besparelse. Beslutningskompetence: Fagudvalgene og Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter taksterne på udvalgenes område, 2. at udvalgene medtager eventuelle ændringsforslag i den videre budgetproces. Bilag: 1. Oversigt alle takster.xls Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt i budgetlægningen kan give konkrete forslag til takstændringer. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget for Børn & Ungdom ønsker beregnet hvilken andel tilskud til privat pasning udgør af nettoudgifter i et dagtilbud til samme aldersgruppe i Kommunen.

12 Side 9 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendt. Beslutning den : Indstillingerne fra fagudvalgene tiltrådt.

13 Side ØU - Principper for Økonomistyring - Tilpasning af bevillingsregler bilag 3 afsnit 2 Sagsnr.: 11/11101 Resumé: Som følge af Kommunalbestyrelsens godkendelse af ny indkøbspolitik den 20. december 2010 og afledt heraf Indkøbsstrategien, er det nødvendigt at tilpasse kommunens bevillingsregler i overensstemmelse hermed. Nærværende sag omhandler tilpasning af bevillingsreglerne bilag 3, afsnit 2 til "Principper for Økonomistyring". Sagsfremstilling: Lejre Kommunes gældende bevillingsregler er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. februar Af bevillingsreglernes afsnit 2 Aftaler / ekstern leasing fremgår det, at "De enkelte budgetenheder kan ikke indgå bindende aftaler der belaster budgetenhedens - og kommunens - samlede økonomi ud over et budgetår." Lejre Kommunes Indkøbspolitik, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010, lægger op til forskellige indkøbsformer enten gennem fælles udbud i Indkøbsfællesskabet "Fællesudbud Sjælland", via egne udbud og via indkøb på SKI rammeaftaler. Fælles for disse indkøbsformer er, at de i mange tilfælde kan have en bindende aftaleperiode, som rækker ud over et budgetår. Det er som udgangspunkt ikke tilladt med de gældende bevillingsregler, hvorfor bevillingsreglernes afsnit 2 skal tilrettes indkøbspolitikkens indkøbsformer. Af bilag til sagen ses forslag til nyt afsnit 2 i bevillingsreglerne. Af bilaget fremgår det, at direktionen bemyndiges til at godkende aftaler med en bindende aftaleperiode udover ét budgetår og direktionen bemyndiges ligeledes til, at godkende samtlige eksterne leasingaftaler. Administrationens vurdering: Opmærksomheden skal henledes på, at forslag til nyt afsnit 2 alene vil være en tilpasning af eksisterende bevillingsregler, og det har således et kortsigtet perspektiv, hvilket er nødvendigt indtil nye bevillingsregler er udarbejdet. På langt sigt skal kommunens samlede bevillingsregler ændres i forhold til den ny organisering, og her kan bilaget umiddelbart indgå uden væsentlige ændringer. Økonomi og finansiering: Ingen selvstændig økonomi forbundet med sagen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

14 Side 11 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at direktionen bemyndiges til at godkende aftaler med en bindende aftaleperiode udover ét budgetår og direktionen bemyndiges ligeledes til, at godkende samtlige eksterne leasingaftaler. Bilag: 1. Bilag 3 - Bevillingsregler - Tilpasning Beslutning den : Direktionens indstilling anbefales, idet eksterne leasingaftaler fortsat skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

15 Side ØU - Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering Sagsnr.: 09/5278 Resumé: Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2011 afsat en anlægsbevilling til digitaliseringsinvesteringer på 3 mio. kr. Administrationen fremlægger en strategi for bevillingens anvendelse, der sikrer, at investeringer i digitaliseringsindsatser vil medføre målbare effektiviseringer i administrationen. Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevillingen. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har med sin prioritering af digitaliseringsinvesteringer i dette og de kommende års budgetter sat stort fokus på digitalisering som strategisk indsatsområde i Lejre Kommune. Konkret besluttede således i oktober 2010, at Lejre Kommune med en hensigtserklæring skulle tilslutte sig KLs udkast til en Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi. Overordnet skal digitaliseringsinvesteringer bidrage til at muliggøre de kommende års nødvendige rammebesparelser, blandt andet som følge af den indgåede gensidighedsaftale mellem Regeringen og KL. En investering i digitalisering skal derfor efterfølgende kunne udmøntes i en målbar effektivisering af den kommunale administration. Med prioriteringen af digitalisering stiller Kommunalbestyrelsen krav til administrationen om et stærkt fokus på de strategiske perspektiver ved nyinvesteringer, på samtænkning af nyinvesteringer og organisationens projektkapacitet i forhold til effektiviserings- og organisationsudviklingsprojekter. Det er derfor afgørende, at digitaliseringsinvesteringer nøje prioriteres med henblik på at få mest for pengene - dvs. at de anvendes til formål, hvor afkastet vurderes at være størst. Derfor har administrationen udarbejdet en strategi for anvendelse af budgettets anlægsbevilling til digitalisering. Strategien skal sikre, at anlægsbevillingen konkret bliver anvendt til digitalisindsatser, der kan dokumentere en målbar økonomisk eller ressourcemæssig effektivisering i organisationen. Tre strategier er styrende for Lejre Kommunes digitaliseringsinvesteringer: - Lejre Kommunes IT-strategi fra Lejre Kommunes Kanalstrategi fra Den af KL udarbejdede Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi fra 2010 Med udgangspunkt i de styrende strategier har administrationen formuleret fire retningslinjer, der vil ligge til grund for prioritering af digitaliseringsindsatser i organisationen. Retningslinjerne er sammenhængende og delvist overlappende. Derfor er de ikke prioriteret, idet den enkelte retningslinjes målgruppe er lige vigtige. Jo flere retningslinjer, som en digitaliseringsindsats tilgodeser, jo større vægt vil den tildeles i den samlede prioritering af digitaliseringsmidlerne. 1) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af effektiviseringsprocesser 2) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af den digitale service mellem borgere/samarbejdspartnere og Lejre Kommune - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis være i form af anskaffelse af selvbetjeningsløsninger eller andre løsninger, der mindsker eller fjerner manuel sagsbehandling, iværksættelse af markedsføringskampagner for at øge borgernes kendskab til og incitament til at anvende de kommunale selvbetjeningsløsninger, eller investering i nye teknologier til understøttelse af forbedret kommunikation.

16 Side 13 3) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af den interne digitale service - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis fokusere på en yderligere automatisering af sagsbehandlingen i anvendelsen af eksisterende systemer, f.eks. ved opdatering til nyeste version, ved investering i snitflader mellem systemer, så data kun skal indtastes én gang, eller ved nyindkøb af centrale systemer, der er udviklet med fokus på digitalisering. 4) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af digital uddannelse, - udvikling og - ledelse - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis fokusere på videreudvikling af eksisterende portalløsninger, eller styrket digital projektledelse. Den enkelte leder kan eksempelvis indtænke digitaliseringsprocesser i den daglige ledelse, indgå i positivt samarbejde med digitale projektfora, og tilse, at medarbejderne uddannes til at varetage rollen som digitale ambassadører både internt og eksternt. Efter den endelige godkendelse af den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi i november 2010, har KL arbejdet på at omsætte strategien til en kommunal handlingsplan for digitalisering, der konkretiserer strategiens initiativer til digitaliseringsprojekter. KL opfordrer kommunerne til at igangsætte nogle af disse projekter. Derfor vil administrationen gennemføre en proces, hvor organisationens centre og virksomheder opfordres til at fremsende idéer og forslag til digitaliseringsindsatser, der læner sig op ad KLs forslag til digitaliseringsprojekter, men tilpasset organisationen i Lejre Kommune, og som samtidig er i overensstemmelse med de udarbejdede retningslinjer for anvendelse af anlægsbevillingen. De efterfølgende udvalgte forslag vil blive projektgjort og sammenfattet i en overordnet projekt- og tidsplan, som vil blive koordineret med de allerede igangsatte projekter omkring Ledelse og Organisation. Digitaliseringsprojekterne vil endvidere blive tilknyttet som effektiviseringsstrategiske indsatser for herigennem at sikre at effektiviseringspotentialet nås. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den udarbejdede strategi for anvendelse af anlægsbevillingen til digitalisering vil sikre, at investeringen omsættes i målbar effektivisering, der vil bidrage til at muliggøre de kommende års rammebesparelser. Økonomi og finansiering: Investeringerne i digitalisering foreslås finansieret af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til digitalisering. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der meddeles anlægsbevilling på 3 mio. kr. til digitalisering, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til digitalisering. Beslutning den : Indstillingen anbefales.

17 Side 14

18 Side ØU - Godkendelse af garanti af lån og byggekredit til Englerup Vandværk Sagsnr.: 11/9999 Resumé: Englerup Vandværk a.m.b.a søger om en godkendelse af en lånegaranti på 1,0 mio. kr. for renovering af vandværkets ledningsnet samt en garanti vedr. tilhørende kassekredit. Der er indhentet tilbud fra KommuneKredit. Sagsfremstilling: Vandværkets anlægsplan over de næste 15 år forudsætter en byggekredit i afløst af et byggelån i 2012 på 1,0 mio.kr. samt optagelse af yderligere lån i 2015 på 1,0 mio. kr. Der skal ske en renovering af vandværkets ledningsnet samt forbedrende foranstaltninger i form af ekstra ledninger og brønde/installationer for sammenkobling med områdets nærmeste vandværker for at opnå større forsyningsvirksomhed. Der forudsættes investeret 0,5 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 1,0 mio.kr. i 2015, 2019 og 2024 samlet 4 mio. kr., hvor 2 mio. kr. forudsættes lånefinansieret. Udtalelser: Tilbuddene fra KommuneKredit er: 4% Obligationslån, annuitet, løbetid 25 år, effektiv rente 4,81% p.a. Aftalelån, annuitet, med fast rente på 3,28 % p.a. i 5 år, herefter ny renteaftale, løbetid 25 år, effektiv rente 3,31 % p.a. Aftalelån, annuitet, med fast rente på 3,88 % p.a. i 10 år, herefter ny renteaftale, løbetid 25 år, effektiv rente 3,92 % p.a. ByggeKredit med variabel rente p.t. 1,24 % p.a. Af hensyn til sikkerheden i vandværkets økonomi anbefales lån med fast rente i 10 år, alternativt et obligationslån. Administrationens vurdering: En kommunal garanti gør at Englerup vandværk a.m.b.a kan optage lån i KommuneKredit, der kan give det billigste lån. Der er indhentet tilbud på lån for 1,5 mio. kr. i KommuneKredit. En kommune kan kun garantere for lån, der overholder lånebekendtgørelsens bestemmelser. Det betyder, at afdragsperioden maksimalt kan være 25 år, og det skal være annuitetslån eller serielån. Stående lån kan maksimalt have en løbetid på 15 år. Vandværket har iflg. budgetoversigten en likviditet på kr. pr. 1. januar 2011 og ikke nogen gæld. Det forudsættes, at salgsprisen pr. m3 vand stiger med 10 % om året i perioden 2012 til og med Økonomi og finansiering: En kommunegaranti har ikke indflydelse på kommunens økonomi, der er tale om en låneberetttiget udgift. I det tilfælde Vandværket går konkurs hæfter kommunen for lånet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

19 Side 16 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der stilles garanti for en kassekredit på maks. 1,0 mio. kr. i Kommunekredit indtil det i 2012 afløses af fast lån, 2. at der stilles garanti for lån på 1,0 mio. kr. med fast rente i mindst 10 år og en løbetid på 25 år. Bilag: 1. Ansøgning om garanti Beslutning den : Indstillingen anbefales.

20 Side ØU - Godkendelse af Skema B samt kommunegaranti for afdelingen Traneparken i Hvalsø Boligselskab Sagsnr.: 11/11828 Resumé: Den 20. august 2010 tiltrådte Kommunalbestyrelsen ansøgning om helhedsplan, skema A/støtteberettigede udgifter, huslejestigning samt godkendte kommunegaranti indenfor et beløb på 43,43 mio. kr. for afdeling Traneparken i Hvalsø. Sagsfremstilling: Roskilde Boligselskab har, som forretningsfører for Hvalsø Boligselskab, fremsendt anmodning om godkendelse af skema B. I den forbindelse gøres opmærksom på, at den samlede godkendte anskaffelsessum jf. skema A på 43,43 mio. kr. overholdes. For at dette har kunnet lade sig gøre, har det været nødvendigt at finde besparelser i tilbudssummen. De nødvendige besparelser er gennemgået og vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 4. maj Besparelserne omfatter: - Vinduer indkøbes af Boligselskabet Sjælland men monteres af entreprenøren, - Det udbudte fabrikat af mursten til facader ændres til andet fabrikat med samme tekniske kvaliteter, - Vinduespartier ved altaner udføres med faste karme, - Isolering af kælderlofter udgår, da kælderydervægge isoleres i forbindelse med nye facader, - Ændringer i beboerlokale og vaskeri, begge placeret i kælder, udgår, - Dørtelefon udgår. Renoveringen kommer herefter til at omfatte: - Ny tagbelægning, inklusiv påbygning af eksisterende spær samt ny isolering af loftrum, - Nye tagrender og nedløb, - Nye facader opført i mursten inklusiv ny isolering, - Nye vinduer og vindfang ved opgange, - Nye kældertrapper, - Nyt ventilationsanlæg med genindvinding, - Altaner, - Forbedring af friarealer, - Handicaplift til beboerlokale, - Diverse ændringer i kloak og regnvandsledninger grundet nye facader. Den samlede anskaffelsessum udgør for skema B i alt: 43,430 mio. kr. hvor støttede arbejder skema B udgør 31,631 mio. kr. og forbedringsarbejder udgør 11,799 mio. kr. Det forventes at byggeriet påbegyndes før sommerferien 2011 og afsluttes med udgangen af maj Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. juni 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. juni 2011 Referat mandag den 6. juni 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtemaer på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Kl. 8:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Hans Olsen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere