Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen"

Transkript

1 Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg ØU - Takster budget ØU - Principper for Økonomistyring - Tilpasning af bevillingsregler bilag 3 afsnit ØU - Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering ØU - Godkendelse af garanti af lån og byggekredit til Englerup Vandværk ØU - Godkendelse af Skema B samt kommunegaranti for afdelingen Traneparken i Hvalsø Boligselskab ØU - Kommunegaranti Hvalsø Kraftvarmeværk ØU - Godkendelse af vedtægtsændring KARA/Noveren I/S ØU - Fokusemner i Plan- og Agenda 21 strategi ØU - Behandling af henvendelser vedr. anvendelser af frigjorte bygninger ØU - Samling af administrationen på to rådhuse ØU - Anvendelsesmuligheder for Lyndby Rådhus ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse for mænd ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse til kvinder ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejersker fru Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes vel ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Hans Hansen og Andrea Hansens legat BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogramudvalg KF - FDF Ny Tolstrup - Ansøgning om lokaletilskud KF - Byggesagsbehandlingsgebyrer vedrørende foreningsbyggeri o.lign KF - Forslag til indgåelse af ny driftsaftale SSÆ - Indkøbs/udbudsform af biler til ældreområdet SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Tilskud til behandling med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Midlertidig ophold i botilbud med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens længerevarende botilbud med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens 85 - Socialpædagogisk støtte i eget hjem med høringssvar...57

3 Side JA - Forslag til Resultatrevision 2010 med høringssvar JA - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område TM - Forslag om kondemnering og nedrivning af Hornsherredvej 438 A & B, Sæby og Bygaden 29, Kirke Hyllinge TM - Hvalsøprojektet TM - Lokalplan LK 20 for Kattinge til endelig vedtagelse Lukket - ØU - Drøftelse af udviklingen i Kirke Hyllinge midtby Lukket - ØU - Godkendelse af alkoholbevilling ØU - Profilbrochure for Center for Ejendomsdrift Redningsberedskabsaftale i Lejre kommune...80

4 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt, herunder de to udsendte tillægsdagsordener.

5 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienterede den 1. juli 2010 kommunerne om, at der siden 2005 har været en generel fejl i kommunernes beregning af kommunale ejendomsskatter i sager med fradrag i grundværdien for forbedringer. Dette indebærer, at en del borgere skal have tilbagebetalt for meget betalt ejendomsskat. Efterfølgende har Folketinget vedtaget L65, Lov om ændring af lov om ejendomsskat. Med vedhæftede brev af den 23. maj 2011 orienterer Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovændringen og om det første grove overslag over de økonomiske konsekvenser af fejlen i beregningen af kommunale ejendomsskatter. For Lejre Kommunes vedkommende forventes en efterbetaling på ca. 7,3 mio. kr. Af aftale om kommunernes økonomi for 2012 indgået den 4. juni 2011 mellem Regeringen og KL fremgår følgende: "Regeringen har gennemført en lovændring, der fremadrettet sikrer overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Samtidig er de berørte borgere sikret fuld kompensation. Regeringen og KL er enige om, at staten refunderer de faktiske tilbagebetalinger i den enkelte kommune." Fejlen i beregningen af kommunale ejendomsskatter vil således ikke få økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. KL oplyser, at man håber, at udbetalingerne til borgerne kan ske inden 1. november De nødvendige it-systemer hertil er imidlertid endnu ikke på plads, og nærmere information herom vil blive udsendt senere. På s møde den 22. marts 2011 blev udvalget orienteret om Ringsted Kommunes udtræden af erhvervssamarbejdet mellem Ringsted, Roskilde og Lejre pr. 31. december Udvalget besluttede, at der snarest skulle udarbejdes en redegørelse for konsekvenserne af Ringsted Kommunes udtræden. Direktør Kim Lundshøj har fremsendt mail af 17. juni 2011, med en redegørelse vedrørende økonomien, som vedlægges. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på Politiker-Portalen under: - Post/Orientering: a) Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2012 b) Referat Udviklingsforum Sjællands ordinær generalforsamling 2011 c) Kommunernes Regnskaber KL-pressemeddelelse d) Kommunernes Regnskaber KL-baggrundsnotat - Dokumenter: a) Oversigt over kommende sager til - Budgetopfølgning: a) Kassekreditreglen Maj 2011 b) Forbrugsrapport Maj 2011 Sagsfremstilling:

6 Side 3 Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Orienteringsbrev til Kommunerne vedr. L 65 - Økonomisk Oversigt 2. Orienteringsbrev til Kommunerne vedr. L Erhvervssamarbejdet ZBC Beslutning den : Orienteringen blev taget til efterretning.

7 Side 4 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 11/8122 Resumé: Fagudvalgene og har på maj mødet drøftet fagudvalgenes budgetrammer jf. vedtaget budgetproces besluttet i den 25. januar Hvert fagudvalg har haft til opgave, at udarbejde et budgetoplæg, hvor udvalgets andel af besparelserne jf. s beslutning om fordeling mellem udvalg den 15. februar 2011 er indeholdt, og hvor udvalget har haft mulighed for at omprioritere indenfor egen budgetramme. Udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre politiske proces om budget Sagsfremstilling: Fagudvalgene har arbejdet med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer, og har effektueret besparelser vedrørende rammebesparelse, besparelse på indkøb og den kommunale andel af Gensidighedsaftalen. Fagudvalgene har udarbejdet et budgetoplæg, som består af en fordeling af udvalgenes rammer på bevillinger, og en beskrivelse af den service og de aktiviteter, der er indeholdt i budgettet på de enkelte bevillinger. Fagudvalgenes budgetoplæg forelægges den 21. juni 2011 og Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011, så besparelserne kan effektueres med virkning fra den 1. januar Udtalelser: s budgetoplæg har været forelagt Rådhusenes Lokaludvalg (RLU) den 15. juni 2011 og høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Administrationens vurdering: Tilføjelse efter fagudvalgenes behandling og inden s behandling den 21. juni Direktionen anbefaler at vurdere indstillingen til Udvalget for Kultur & Fritid. Administrationen udmønter de konkrete besparelser uden yderligere politisk behandling. Rammebesparelser uden konkrete udmøntning vil blive forelagt politisk beslutning i fagudvalget, som bemyndiges til træffe beslutning om konkret udmøntning. Det gælder f.eks. på Udvalget for Børn & Ungdom hvor 3,9 mio. kr. ikke er udmøntet i konkrete forslag. På Udvalget for Social, Sundhed & Ældre er indeholdt besparelser på kr. vedrørende Solvang og Bramsnæsvig der er takstfinansieret område. Andelen af besparelsen som giver virkning for Lejre Kommune er kr. de resterende kr. vil skulle finansieres af afsatte midler til takstkonsekvenser af rammebesparelsen på 1,2 mio. kr. Midlerne skal også dække takstkonsekvenserne på dagtilbudsområdet og SFO, hvor besparelsen ikke er udmøntet fuldt ud. Når alle besparelserne er vedtaget, skal der foretages en beregning af om midlerne på 1,2 mio. kr. kan dække takstkonsekvenserne af rammebesparelserne.

8 Side 5 besluttede den 14. december 2010 at tilslutte Lejre Kommune KL s Fælles kommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). KOMBIT har igangsat udbuddet af FLIS, implementeringen forventes påbegyndt i Udgifterne i 2012 er på nuværende tidspunkt ukendt, men på helårsbasis er driftsudgiften kr. Denne udgift er ikke indeholdt i budgetforslaget for budget Økonomi og finansiering: Det samlede udgiftsniveau er uændret da fagudvalgene har omplaceret indenfor egen ramme og har haft til opgave at holder 0-vækst. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre budgetproces, 2. at udmøntningen af besparelser effektueres med virkning fra den 1. januar Bilag: 1. TM - omflytning indenfor fagudvalgs budgetrammer 2. Klimaindsatsen - Økonomiske udfordringer i budget Præcisering af udgifter til movia KF - Besparelser 5. KF - Notat vedr. besparelser og omplaceringer Udvalget for Kultur og Fritid..doc 6. Omplaceringer B xls 7. NOTAT byggesagsgebyrer Ældrerådets budget Lovforslag - L177 - om ændring af lov om social service - vedtaget 7. juni Ældrerådets budget Udskrift af Ældrerådet budget Mål og Midler 11. Notat om Udvalget for Børn & Ungdom - Budgetramme ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 14. Udvalget for Job & Arbejdsmarked - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 15. Udvalget for Kultur og Fritid - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 16. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 17. B&U Servicebeskrivelser B2011.DOC 18. Udvalget for Teknik & Miljø - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 19. Scenarier til at opnå besparelser og omplaceringer budget 2012 USSÆ 20. Udtalelse fra RLU den 15. juni 2011 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1:

9 Side 6 linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres kr. i tillægsbevilling til hjælpemidler = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = kr. linie 24 rammereduktion Solvang = kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr., at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, - at byggesagsgebyr nedsættes jf. notat af 23. maj at de foreslåede omflytninger indenfor fagudvalgets budgetramme jf. notat. - at provenuet vedr. ændret udgift til Movia behandles udenfor rammen til Udvalget for Teknik og Miljø. - at bevilling til Klimaindsatsen søges prioriteret i den kommende budgetproces. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Direktionens forslag kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at reducere udgifterne til Musikskolen, Biblioteket, lokaletilskud og kulturelle aktiviteter. Udvalget for Kultur & Fritid anmoder om en nærmere analyse af budgettet til driften af Kulturhuset med henblik på reduktion af det fremlagte driftsbudget. Herunder ønskes mulighederne for at opdele driftsudgifterne i forhold til bibliotek, musikskole, arkiv og kulturhus undersøgt. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Skoleområdet: 7/12 af rammebesparelsen svarende til 1,8 mill. kr. udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum.

10 Side 7 Tilbud til Børn og Unge: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes efter nærmere analyse pba. KLK rapporten samt undersøgelser omkring demografi tilpasning som følge af det faldende børnetal. Udenfor folkeskolen: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes på tandplejen og ungdomsskolen efter lønsum. Dagtilbud: Den samlede rammebesparelse på 1,8 mill kr. udmøntes ved; en besparelse på dagplejen på kr. en rammebesparelse på 1,0 mill. kr. udmøntet som en samlet pulje på daginstitutionsområdet i forbindelse med gennemførsel af dagtilbudsplanen Børn og Ungdom: Udvalgets resterende rammebesparelse på kr. udmøntes efter en samlet vurdering af udvalgets bevillingsområde. Afbud: Bjørn Lykke Sørensen (C) Laila Torp Madsen (V) Thomas Stokholm (V) Beslutning den : Fagudvalgenes indstillinger anbefales med følgende tilføjelser og ændringer: Der blev omdelt revideret indstilling vedr. omplaceringer på Udvalget for Børn og Ungdom på baggrund af en regnefejl på kr. ved udvalgets behandling. anbefaler det reviderede oplæg, der blev omdelt på mødet, at rammebesparelse på 1,168 mio. kr. på dagtilbudsplanen udmøntes som en rammebesparelse på daginstitutionerne og at merudgifter til privat- og efterskoleelever på 2 mio. kr. indgår i de fortsatte politiske drøftelser. besluttede at forslaget vedr. omdisponering af kulturhusets driftsbudget udgår af budgetforslaget, og at direktionens forslag til udmøntning af Udvalget for Kultur og Fritids rammebesparelse anbefales.

11 Side 8 4. ØU - Takster budget 2012 Sagsnr.: 11/11152 Resumé: I budgetprocessen for vedtog den 25. januar 2011, at fagudvalgene og i juni måned skal have mulighed for at drøfte politisk besluttede takster for budgetåret Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet oversigt med alle takster gældende for 2011, med angivelse af om det er en takst som er politisk bestemt af Kommunalbestyrelsen eller om det er en fast takst, som er lovbestemt i kroner / fastlagt ved beregningsmetode. Beregningen af taksterne foreligger til 1. behandlingen af budgettet i september måned. Hvis udvalgene ønsker at ændre nogle af taksterne skal det medtages i den videre politiske budgetproces. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Nogle takster er fastlagt ved lov, og kan ikke ændres af Kommunalbestyrelsen. I oversigten fremgå de takster som er politisk bestemt. Udvalgene skal være opmærksom på at nedsættelse af takster har konsekvenser for det samlede budget, og skal derfor ledsages af kompenserende besparelse. Beslutningskompetence: Fagudvalgene og Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter taksterne på udvalgenes område, 2. at udvalgene medtager eventuelle ændringsforslag i den videre budgetproces. Bilag: 1. Oversigt alle takster.xls Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt i budgetlægningen kan give konkrete forslag til takstændringer. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget for Børn & Ungdom ønsker beregnet hvilken andel tilskud til privat pasning udgør af nettoudgifter i et dagtilbud til samme aldersgruppe i Kommunen.

12 Side 9 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendt. Beslutning den : Indstillingerne fra fagudvalgene tiltrådt.

13 Side ØU - Principper for Økonomistyring - Tilpasning af bevillingsregler bilag 3 afsnit 2 Sagsnr.: 11/11101 Resumé: Som følge af Kommunalbestyrelsens godkendelse af ny indkøbspolitik den 20. december 2010 og afledt heraf Indkøbsstrategien, er det nødvendigt at tilpasse kommunens bevillingsregler i overensstemmelse hermed. Nærværende sag omhandler tilpasning af bevillingsreglerne bilag 3, afsnit 2 til "Principper for Økonomistyring". Sagsfremstilling: Lejre Kommunes gældende bevillingsregler er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. februar Af bevillingsreglernes afsnit 2 Aftaler / ekstern leasing fremgår det, at "De enkelte budgetenheder kan ikke indgå bindende aftaler der belaster budgetenhedens - og kommunens - samlede økonomi ud over et budgetår." Lejre Kommunes Indkøbspolitik, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010, lægger op til forskellige indkøbsformer enten gennem fælles udbud i Indkøbsfællesskabet "Fællesudbud Sjælland", via egne udbud og via indkøb på SKI rammeaftaler. Fælles for disse indkøbsformer er, at de i mange tilfælde kan have en bindende aftaleperiode, som rækker ud over et budgetår. Det er som udgangspunkt ikke tilladt med de gældende bevillingsregler, hvorfor bevillingsreglernes afsnit 2 skal tilrettes indkøbspolitikkens indkøbsformer. Af bilag til sagen ses forslag til nyt afsnit 2 i bevillingsreglerne. Af bilaget fremgår det, at direktionen bemyndiges til at godkende aftaler med en bindende aftaleperiode udover ét budgetår og direktionen bemyndiges ligeledes til, at godkende samtlige eksterne leasingaftaler. Administrationens vurdering: Opmærksomheden skal henledes på, at forslag til nyt afsnit 2 alene vil være en tilpasning af eksisterende bevillingsregler, og det har således et kortsigtet perspektiv, hvilket er nødvendigt indtil nye bevillingsregler er udarbejdet. På langt sigt skal kommunens samlede bevillingsregler ændres i forhold til den ny organisering, og her kan bilaget umiddelbart indgå uden væsentlige ændringer. Økonomi og finansiering: Ingen selvstændig økonomi forbundet med sagen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

14 Side 11 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at direktionen bemyndiges til at godkende aftaler med en bindende aftaleperiode udover ét budgetår og direktionen bemyndiges ligeledes til, at godkende samtlige eksterne leasingaftaler. Bilag: 1. Bilag 3 - Bevillingsregler - Tilpasning Beslutning den : Direktionens indstilling anbefales, idet eksterne leasingaftaler fortsat skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

15 Side ØU - Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering Sagsnr.: 09/5278 Resumé: Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2011 afsat en anlægsbevilling til digitaliseringsinvesteringer på 3 mio. kr. Administrationen fremlægger en strategi for bevillingens anvendelse, der sikrer, at investeringer i digitaliseringsindsatser vil medføre målbare effektiviseringer i administrationen. Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevillingen. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har med sin prioritering af digitaliseringsinvesteringer i dette og de kommende års budgetter sat stort fokus på digitalisering som strategisk indsatsområde i Lejre Kommune. Konkret besluttede således i oktober 2010, at Lejre Kommune med en hensigtserklæring skulle tilslutte sig KLs udkast til en Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi. Overordnet skal digitaliseringsinvesteringer bidrage til at muliggøre de kommende års nødvendige rammebesparelser, blandt andet som følge af den indgåede gensidighedsaftale mellem Regeringen og KL. En investering i digitalisering skal derfor efterfølgende kunne udmøntes i en målbar effektivisering af den kommunale administration. Med prioriteringen af digitalisering stiller Kommunalbestyrelsen krav til administrationen om et stærkt fokus på de strategiske perspektiver ved nyinvesteringer, på samtænkning af nyinvesteringer og organisationens projektkapacitet i forhold til effektiviserings- og organisationsudviklingsprojekter. Det er derfor afgørende, at digitaliseringsinvesteringer nøje prioriteres med henblik på at få mest for pengene - dvs. at de anvendes til formål, hvor afkastet vurderes at være størst. Derfor har administrationen udarbejdet en strategi for anvendelse af budgettets anlægsbevilling til digitalisering. Strategien skal sikre, at anlægsbevillingen konkret bliver anvendt til digitalisindsatser, der kan dokumentere en målbar økonomisk eller ressourcemæssig effektivisering i organisationen. Tre strategier er styrende for Lejre Kommunes digitaliseringsinvesteringer: - Lejre Kommunes IT-strategi fra Lejre Kommunes Kanalstrategi fra Den af KL udarbejdede Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi fra 2010 Med udgangspunkt i de styrende strategier har administrationen formuleret fire retningslinjer, der vil ligge til grund for prioritering af digitaliseringsindsatser i organisationen. Retningslinjerne er sammenhængende og delvist overlappende. Derfor er de ikke prioriteret, idet den enkelte retningslinjes målgruppe er lige vigtige. Jo flere retningslinjer, som en digitaliseringsindsats tilgodeser, jo større vægt vil den tildeles i den samlede prioritering af digitaliseringsmidlerne. 1) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af effektiviseringsprocesser 2) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af den digitale service mellem borgere/samarbejdspartnere og Lejre Kommune - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis være i form af anskaffelse af selvbetjeningsløsninger eller andre løsninger, der mindsker eller fjerner manuel sagsbehandling, iværksættelse af markedsføringskampagner for at øge borgernes kendskab til og incitament til at anvende de kommunale selvbetjeningsløsninger, eller investering i nye teknologier til understøttelse af forbedret kommunikation.

16 Side 13 3) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af den interne digitale service - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis fokusere på en yderligere automatisering af sagsbehandlingen i anvendelsen af eksisterende systemer, f.eks. ved opdatering til nyeste version, ved investering i snitflader mellem systemer, så data kun skal indtastes én gang, eller ved nyindkøb af centrale systemer, der er udviklet med fokus på digitalisering. 4) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af digital uddannelse, - udvikling og - ledelse - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis fokusere på videreudvikling af eksisterende portalløsninger, eller styrket digital projektledelse. Den enkelte leder kan eksempelvis indtænke digitaliseringsprocesser i den daglige ledelse, indgå i positivt samarbejde med digitale projektfora, og tilse, at medarbejderne uddannes til at varetage rollen som digitale ambassadører både internt og eksternt. Efter den endelige godkendelse af den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi i november 2010, har KL arbejdet på at omsætte strategien til en kommunal handlingsplan for digitalisering, der konkretiserer strategiens initiativer til digitaliseringsprojekter. KL opfordrer kommunerne til at igangsætte nogle af disse projekter. Derfor vil administrationen gennemføre en proces, hvor organisationens centre og virksomheder opfordres til at fremsende idéer og forslag til digitaliseringsindsatser, der læner sig op ad KLs forslag til digitaliseringsprojekter, men tilpasset organisationen i Lejre Kommune, og som samtidig er i overensstemmelse med de udarbejdede retningslinjer for anvendelse af anlægsbevillingen. De efterfølgende udvalgte forslag vil blive projektgjort og sammenfattet i en overordnet projekt- og tidsplan, som vil blive koordineret med de allerede igangsatte projekter omkring Ledelse og Organisation. Digitaliseringsprojekterne vil endvidere blive tilknyttet som effektiviseringsstrategiske indsatser for herigennem at sikre at effektiviseringspotentialet nås. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den udarbejdede strategi for anvendelse af anlægsbevillingen til digitalisering vil sikre, at investeringen omsættes i målbar effektivisering, der vil bidrage til at muliggøre de kommende års rammebesparelser. Økonomi og finansiering: Investeringerne i digitalisering foreslås finansieret af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til digitalisering. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der meddeles anlægsbevilling på 3 mio. kr. til digitalisering, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til digitalisering. Beslutning den : Indstillingen anbefales.

17 Side 14

18 Side ØU - Godkendelse af garanti af lån og byggekredit til Englerup Vandværk Sagsnr.: 11/9999 Resumé: Englerup Vandværk a.m.b.a søger om en godkendelse af en lånegaranti på 1,0 mio. kr. for renovering af vandværkets ledningsnet samt en garanti vedr. tilhørende kassekredit. Der er indhentet tilbud fra KommuneKredit. Sagsfremstilling: Vandværkets anlægsplan over de næste 15 år forudsætter en byggekredit i afløst af et byggelån i 2012 på 1,0 mio.kr. samt optagelse af yderligere lån i 2015 på 1,0 mio. kr. Der skal ske en renovering af vandværkets ledningsnet samt forbedrende foranstaltninger i form af ekstra ledninger og brønde/installationer for sammenkobling med områdets nærmeste vandværker for at opnå større forsyningsvirksomhed. Der forudsættes investeret 0,5 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 1,0 mio.kr. i 2015, 2019 og 2024 samlet 4 mio. kr., hvor 2 mio. kr. forudsættes lånefinansieret. Udtalelser: Tilbuddene fra KommuneKredit er: 4% Obligationslån, annuitet, løbetid 25 år, effektiv rente 4,81% p.a. Aftalelån, annuitet, med fast rente på 3,28 % p.a. i 5 år, herefter ny renteaftale, løbetid 25 år, effektiv rente 3,31 % p.a. Aftalelån, annuitet, med fast rente på 3,88 % p.a. i 10 år, herefter ny renteaftale, løbetid 25 år, effektiv rente 3,92 % p.a. ByggeKredit med variabel rente p.t. 1,24 % p.a. Af hensyn til sikkerheden i vandværkets økonomi anbefales lån med fast rente i 10 år, alternativt et obligationslån. Administrationens vurdering: En kommunal garanti gør at Englerup vandværk a.m.b.a kan optage lån i KommuneKredit, der kan give det billigste lån. Der er indhentet tilbud på lån for 1,5 mio. kr. i KommuneKredit. En kommune kan kun garantere for lån, der overholder lånebekendtgørelsens bestemmelser. Det betyder, at afdragsperioden maksimalt kan være 25 år, og det skal være annuitetslån eller serielån. Stående lån kan maksimalt have en løbetid på 15 år. Vandværket har iflg. budgetoversigten en likviditet på kr. pr. 1. januar 2011 og ikke nogen gæld. Det forudsættes, at salgsprisen pr. m3 vand stiger med 10 % om året i perioden 2012 til og med Økonomi og finansiering: En kommunegaranti har ikke indflydelse på kommunens økonomi, der er tale om en låneberetttiget udgift. I det tilfælde Vandværket går konkurs hæfter kommunen for lånet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

19 Side 16 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der stilles garanti for en kassekredit på maks. 1,0 mio. kr. i Kommunekredit indtil det i 2012 afløses af fast lån, 2. at der stilles garanti for lån på 1,0 mio. kr. med fast rente i mindst 10 år og en løbetid på 25 år. Bilag: 1. Ansøgning om garanti Beslutning den : Indstillingen anbefales.

20 Side ØU - Godkendelse af Skema B samt kommunegaranti for afdelingen Traneparken i Hvalsø Boligselskab Sagsnr.: 11/11828 Resumé: Den 20. august 2010 tiltrådte Kommunalbestyrelsen ansøgning om helhedsplan, skema A/støtteberettigede udgifter, huslejestigning samt godkendte kommunegaranti indenfor et beløb på 43,43 mio. kr. for afdeling Traneparken i Hvalsø. Sagsfremstilling: Roskilde Boligselskab har, som forretningsfører for Hvalsø Boligselskab, fremsendt anmodning om godkendelse af skema B. I den forbindelse gøres opmærksom på, at den samlede godkendte anskaffelsessum jf. skema A på 43,43 mio. kr. overholdes. For at dette har kunnet lade sig gøre, har det været nødvendigt at finde besparelser i tilbudssummen. De nødvendige besparelser er gennemgået og vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 4. maj Besparelserne omfatter: - Vinduer indkøbes af Boligselskabet Sjælland men monteres af entreprenøren, - Det udbudte fabrikat af mursten til facader ændres til andet fabrikat med samme tekniske kvaliteter, - Vinduespartier ved altaner udføres med faste karme, - Isolering af kælderlofter udgår, da kælderydervægge isoleres i forbindelse med nye facader, - Ændringer i beboerlokale og vaskeri, begge placeret i kælder, udgår, - Dørtelefon udgår. Renoveringen kommer herefter til at omfatte: - Ny tagbelægning, inklusiv påbygning af eksisterende spær samt ny isolering af loftrum, - Nye tagrender og nedløb, - Nye facader opført i mursten inklusiv ny isolering, - Nye vinduer og vindfang ved opgange, - Nye kældertrapper, - Nyt ventilationsanlæg med genindvinding, - Altaner, - Forbedring af friarealer, - Handicaplift til beboerlokale, - Diverse ændringer i kloak og regnvandsledninger grundet nye facader. Den samlede anskaffelsessum udgør for skema B i alt: 43,430 mio. kr. hvor støttede arbejder skema B udgør 31,631 mio. kr. og forbedringsarbejder udgør 11,799 mio. kr. Det forventes at byggeriet påbegyndes før sommerferien 2011 og afsluttes med udgangen af maj Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere