Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00 i kantinen på Rådhuset i Allerslev.

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden BU - Ansøgning fra forældrebestyrelsen for Såby Børnehave om bevilling af yderligere midler til frokostmåltid BU - Forslag til kommissorium Dagtilbudsplan BU - Plan for implementering af ny skolestruktur 1. august BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogramudvalg BU - Frit skolevalg i forbindelse med implementeringen af Skoleplan BU - Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 30. april BU - Driftsgrundlag for Firkløverskolen BU - Godkendelse af Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud SSÆ - 18 ansøgninger 2. ansøgningsrunder JA - Sagsbehandlingfrister på det sociale område ØU - Takster budget ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg BU - Sager til kommende udvalgsmøder BU - Eventuelt Person - BU - Lukket orientering...41

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/24018 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 10/24015 Resumé: A. Status på Skole-IT B. Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolerne i Lejre Kommune i november Notat vedlagt. C. Status vedrørende skaterbaner i Hvalsø. Notat vedlagt. D. Ledelsesinformation vedr. børnehaver Notat vedlagt og udsendt tidligere. E. Opgørelse over indmeldte børn i SFO pr Notat vedlagt. F. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl i kantinen på Rådhuset i Allerslev. Dagsorden vedlagt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Status på Skole-IT området 2. Notat om planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolerne i Lejre Kommune 3. Notat vedr. skaterbane i Hvalsø 4. Indbydelse til dialogmøde med skolebestyrelserne den 7. juni Opgørelse over SFO børnetal af Børnehaver total april Opsamling af dialogmøde

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Ad. B - Udvalget ønsker at undersøgelsen forelægges som sag på et kommende møde. Ad. E - Udvalget ønsker forelagt tilsvarende opgørelse kvartalsvis.

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 3. BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden Sagsnr.: 09/23568 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom besluttede 8. februar 2011, at bemyndige administrationen til at iværksætte projektering og tilbudsindhentning vedrørende renovering af køkkenet i Såby Børnehave, sådan at der er etableret et køkken som kan producere Lejre Kommunes frokostmåltid til børnehavens børn fra 1. august Administrationen har indhentet 3 tilbud, og sagen forelægges med henblik på stillingtagen til, hvilket tilbud der skal vælges til at udføre opgaven, frigivelse af anlægsbevilling samt igangsætning af renoveringsarbejdet. Udvalget besluttede den 10. maj 2011, at frokostmåltid for børnene i Lærkereden fra 1. august og ca. 6 måneder frem tilvejebringes ved ekstern leverandør. Det indebærer indkøb af hårde hvidevarer. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af anlægsbevilling hertil. Sagsfremstilling: Renovering af køkken i Såby Børnehave Renoveringsprojektet er udarbejdet i samarbejde med børnehavens bestyrelse og personale. Køkkenet udføres med professionelt udstyr, således at det kan godkendes af Fødevarestyrelsen. Der har været møde med Lejre Brandvæsen i børnehaven, og brandvæsenets krav er indarbejdet i projektet. Renoveringsopgaven omfatter nødvendig ombygning, malerarbejde, indkøb og opsætning af køkkenelementer og hårde hvidevarer. Der har været indhentet 3 underhåndsbud hos håndværkere bosiddende såvel i kommunen som nabokommunerne. Det som der er givet bud på er håndværkerudgifter uden levering og opsætning af hårde hvidevarer. Buddene er vurderet og fundet sammenlignelige. A: kr. B: kr. C: kr. Lejre Brandvæsen stiller krav om, at der etableres et brandgitter i køkkenet der udløses ved alarm. Ingen af buddene har denne med i deres bud. Udgiften til brandgitter andrager kr. Hvis det billigste bud A vælges, vil den samlede udgift til renovering af køkkenet være: Håndværkerudgifter incl. brandgitter kr. Hårde hvidevarer, inventar, montering, køkkenmaskiner mv kr. Projektstyring og diverse kr. I alt excl. moms kr. De hårde hvidevarer er køleskab, fryser, underbordsopvaskemaskine og induktionskomfur.

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 Den eksterne køkkenkonsulent har peget på hårde hvidevarer, der i funktion og størrelse passer til et lille institutionskøkken. Når projektet er godkendt, kan arbejdet påbegyndes ca. 1 uge efter. Selve renoveringen vil tage ca. 4-5 uger med forbehold for ferieperioden. Indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden Den midlertidige løsning med ekstern leverandør af frokostmåltidet indebærer, at der anskaffes hårde hvidevarer til opbevaring af fødevarer, opvarmning af lune retter samt opvaskemaskine. Af sagen der blev forelagt Udvalget den 10. maj 2011 fremgår, at indkøb af opvaskemaskine, køleskab og transportkasser til mad til den midlertidige løsning med ekstern leverandør af frokost andrager i alt ca kr. Nærmere afdækning har vist, at der også er behov for en ovn til opvarmning af lune retter. De hårde hvidevarer vil alle efterfølgende kunne anvendes i et renoveret køkken i Lærkereden eller andet dagtilbud. Opvaskemaskine, køleskab og transportkasser til mad kr. Ovn incl. kondenseringsenhed kr. El, vand og diverse kr. I alt kr. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler bud A, således at den samlede udgift til etablering af køkkenet andrager kr. Såby Børnehave er en selvejende børnehave, og administrationen gør opmærksom på, at i henhold til den indgåede driftsoverenskomst mellem Lejre Kommune og Såby Børnehave skal udgifter som kommunen udreder til ekstraordinær vedligeholdelse samt til ekstraordinær anskaffelser af inventar, betragtes som lån, der skal sikres ved pant i ejendom eller, hvis dette ikke er muligt, ved gældsbrev underskrevet af institutionens samlede bestyrelse. Oprettelse af pantebrev er forbundet med omkostninger til tinglysningsafgift kr. + 1,5% af pålydende. Administrationen vurderer, at lånet skal afdrages over 25 år og forrentes med markedsrenten dvs. ca. 6% p.a. Udgiften til oprettelse vil andrage kr., hvis det beløb der skal sikres er kr. Renter og afdrag vil fremstå som både en indtægt for Lejre Kommune fra Såby Børnehave, men samtidig som en udgift for Lejre Kommune, idet kommunens driftstilskud til Såby Børnehave forhøjes med udgiften til betaling af renter og afdrag. Det er et posteringsmæssigt anliggende, og der vil ikke være fysiske penge mellem kommunen og børnehaven. Økonomi og finansiering: I budget 2011 er der afsat 3 mio. kr. til renovering af køkkener i dagtilbud. Der er desuden afsat 1 mio. kr. i Hvis bud A vælges, vil renoveringen af køkkenet i alt andrage kr. Udgiften kan holdes indenfor anlægsbevillingen for 2011.

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 Hertil kommer tinglysningsafgift i forbindelse med oprettelse af pantebrev i alt kr., hvis det beløb der skal sikres er kr. Indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden til håndtering af midlertidig frokostløsning ved ekstern leverandør andrager i alt kr. Udgiften kan finansieres af anlægsbevillingen for Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at administrationen bemyndiges til at iværksætte renoveringen og indgå aftale med den lavest bydende 2. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten anførte rådighedsbeløb på 3 mio. kr i 2011 til renovering af køkkener i dagtilbud 3. administrationen bemyndiges til at oprette pantebrev stort kr. til sikring af Lejre Kommunes investering i renovering af køkkenet i den selvejende institution, Såby Børnehave 4. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til tinglysningsafgift i forbindelse med oprettelse af pantebrev stort kr. Anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten anførte rådighedsbeløb på 3 mio. kr i 2011 til renovering af køkkener i dagtilbud 5. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden. Anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten anførte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2011 til renovering af køkkener i dagtilbud Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales.

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 4. BU - Ansøgning fra forældrebestyrelsen for Såby Børnehave om bevilling af yderligere midler til frokostmåltid Sagsnr.: 09/23568 Resumé: Forældrebestyrelsen for Såby Børnehave har den 19. maj 2011 sendt ansøgning med ønske om bevilling af yderligere midler til igangsætning af Lejre Kommunes frokostmåltid. Forældrebestyrelsen har desuden den 25. maj 2011 sendt uddybende mail om ansøgningen. Sagen forelægges med henblik på stillingtagen. Sagsfremstilling: Af ansøgningen og efterfølgende mail fremgår, at forældrebestyrelsen mener, at børnehaven har to problemstillinger i forbindelse med igangsætning af frokostmåltidet: Forældrebestyrelsen skriver: Ansættelsestidspunktet af køkkenmedarbejder er samme dag som ordningen træder i kraft. Det kræver tid at forberede ordningen. Borde og stole på de enkelte stuer lever ikke op til, at der på forsvarlig vis kan serveres egenproduceret mad. Overfladen på bordene kan ikke afvaskes på forsvarlig vis. Bordene er min. 20 år gamle og vil samtidig blive påtalt ved et besøg fra Arbejdstilsynet grundet højden. Forældrebestyrelsen søger derfor om midler til: Lønkroner til at Såby Børnehave kan ansætte ny medarbejder 3-5 dage (ca. 20 timer) før ordningens opstart til klargøring af indkøb, forberedelse, opstart af køkkenet m.m. Nye borde, skamler og voksenstole til stuerne der lever op til arbejdstilsynets krav, samt muliggør den nødvendige hygiejne. Forældrebestyrelsen estimerer udgiften til at være: Tilskud til lønkroner (ca. 20 timer á 180 kr.) kr. 2 borde med 2 tillægsplader, 30 skamler med 2 benstøtter og 4 voksenstole ca kr. ex. moms. Der søges i alt om kr. Forældrebestyrelsen gør opmærksom på, at på grund af det faldende børnetal søges der kun om borde og stole til 2 stuer. Forældrebestyrelsen gør også opmærksom på, at børnehaven har det nødvendige service til at servere maden på til børnene. Principper for frokostmåltidet: Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2010 principper for Lejre Kommunes frokostmåltid. Heraf fremgår bl.a. At Kommunalbestyrelsen ikke yder tilskud til frokostmåltidet At det enkelte dagtilbud selv ansætter personale til at forestå frokostmåltidet

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 At dagtilbuddet tildeles ressourcer til køkkenpersonale med 15 t. pr. uge til de første 10 børn og 0,3 t. pr. barn til de efterfølgende børn. Timelønnet til køkkenpersonale inklusiv feriepenge, pension, vikar mv. andrager 180 kr. i 2011 priser. At dagtilbuddet tildeles ressourcer til indkøb af råvarer med 12,50 kr. pr. åbningsdag pr. barn (244 åbningsdage pr. år). At forældrene betaler 710 kr. pr. måned i 11 måneder pr. barn. At Lejre Kommune afholder udgiften til søskenderabat og fripladstilskud. Udtalelser: Forældrebestyrelsen uddyber i mail af 25. maj 2011 sin ansøgning med: at ansøgningen oprindelig også omhandlere gryder, potter og pander mv. men at forældrebestyrelsen frafalder dette ønske, da den er blevet gjort bekendt med, at disse indgår i sagen om køkkenrenovering at det var planlagt at benytte børnehavens overskud til indkøb af borde og stole i 2010, men at børnehaven ikke nåede indkøbet inden budgettet i 2010 blev lukket for større indkøb. at forældrebestyrelsen forventer, at børnehavens overskud ikke kan række til borde og stole, på grund af det faldende børnetal i børnehaven og behov for udskiftning af gasfyr. at der er foretaget personalereduktion med henblik på at reducere dette års underskud. Administrationens vurdering: Af sag om Renovering af køkken i Såby Børnehave der forelægges til politisk behandling sideløbende med denne fremgår, at i det beløb der søges til etablering af køkken indgår køkkenmaskiner mv. Det drejer sig om røremaskine, grøntskærer, kaffemaskine, potter, pander, knive mv. For så vidt angår borde og stole er det administrationens opfattelse, at disse indgår i børnehavens almindelige inventar, og at vedligeholdelsesgraden er uafhængig af, om børnehaven har Lejre Kommunes frokostmåltid eller forældresmurte madpakker. Administrationen vurderer, at spørgsmålet om lønudgifter ligger inden for dagtilbudslederens råderum. I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme "Hygiejne i daginstitutioner" fremgår: Inventar, herunder borde, stole... skal kunne indstilles, så de kan tilpasses brugerne. Borde, som de ansatte skal sidde ved, bør have normal bordhøjde, børnene kan så sidde på høje stole". Hvis Direktionens indstilling følges, kan sagen afgøres i Udvalget for Børn & Ungdom. Hvis der skal meddeles anlægsbevilling afgøres sagen i Kommunalbestyrelsen. Økonomi og finansiering: Hvis det ansøgte bevilges, vil administrationen foreslå, at udgiften til inventar kr. ex. moms finansieres af anlægsbevillingen, rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2011 til renovering af køkkener i dagtilbud.

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 Det er ikke muligt at finansiere udgifter til løn (driftsudgifter) over en anlægsbevilling. I sagen om renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden er udgifterne hertil i alt kr. Renovering af køkken i Lærkereden afventer en samlet plan for Lærkereden i forbindelse med dagtilbudsplanen. Hvis det senere besluttes at renovere køkkenet, vil udgiften hertil være ca kr. De hårde hvidevarer der indkøbes til Lærkereden vil blive anvendt i det renoverede køkken. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at ansøgningen ikke imødekommes Bilag: 1. Ansøgning fra forældrebestyrelsen for Såby Børnehaave om yderligere bevilling til frokostmåltid 2. Selve ansøgningen fra forældrebestyrelsen om yderligere tilskud i forbindelse med frokostmåltid 3. Uddybende mail fra forældrebestyrelsen vedr. ansøgning om tilskud til madordning Såby Børnehave Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt.

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Forslag til kommissorium Dagtilbudsplan 2011 Sagsnr.: 11/7988 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede 28. marts 2011 at Lejre Kommune skal have en ny ledelses- og organisationsstruktur. Der skal etableres et center for Dagtilbud, hvis bærende logik er, at skabe et samlet og sammenhængende 0-6 års område. Planerne for udvikling af dagtilbudsområdet skal konkretiseres i en dagtilbudsplan. Dagtilbudsplanen skal danne grundlag for drøftelse og politisk beslutning om den fremtidige ledelse og struktur af 0-6 års området. Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorium for udarbejdelse af dagtilbudsplan, og det forelægges med henblik på politisk stillingtagen. Sagsfremstilling: Af forslag til kommissoriets afsnit formål fremgår hvilke forhold der foreslås beskrevet i dagtilbudsplanen: Det er faktuelle forhold på dagtilbudsområdet, herunder økonomiske forhold. Desuden beskrivelse af pulje- og privatinstitutioner, selvejende institutioner og dagplejen incl. gæstedagplejeordningen. Herudover prognose for udvikling i børnetallet (0-6 år), samt forslag til principper for fremtidig struktur, kvalitet, ledelsesorganisering og inklusion. Sidst i afsnittet er forslag til konkrete muligheder og alternativer til, hvilke tilbud der skal være til de enkelte aldersgrupper, samt hvor disse fysisk skal placeres. Det sidste belyst på distriktsniveau. Af proces- og tidsplan fremgår forslag til den politiske proces: 9. august 2011: Dialogmøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom og forældrebestyrelserne for dagtilbud incl. Dagplejen hvor principper for det fremtidige dagtilbudsområde drøftes 11. oktober 2011: Forslag til fremtidig struktur og principper forelægges Udvalget for Børn & Ungdom med henblik på at sende i høring 6. december 2011 (19. december i Kommunalbestyrelsen): Politisk behandling af forslag til dagtilbudsplan incl. høringssvar Der er nedsat en projektgruppe med inddragelse af repræsentanter for dagtilbudslederne og de relevante faglige organisationer. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de foreslåede områder for analyse og beskrivelser sikrer, at forholdene på dagtilbudsområdet i Lejre Kommune bliver belyst. Økonomi og finansiering: Der er ikke direkte afledte udgifter forbundet med udarbejdelse af dagtilbudsplan, idet det sker med de nuværende administrative ressourcer. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller:

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side at forslag til kommissorium godkendes Bilag: 1. Forslag kommissorium Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Kommissoriet godkendes med tilføjelse, - at visionerne for det samlede dagtilbudsområde skal behandles - at det undersøges om der kan være andre institutionsformer

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Plan for implementering af ny skolestruktur 1. august 2012 Sagsnr.: 11/11057 Resumé: Gennemførsel af ny skolestruktur medfører en række processer og beslutninger, som giver behov for koordination mellem mange aktiviteter og parter. Administrationen har udarbejdet en overordnet plan for implementering. Gennemførsel af ny skolestruktur medfører en række politiske beslutninger, som fremlægges som særskilte beslutningssager. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2011, at der fra 01. august 2012 skal være en ny skolestruktur i Lejre Kommune. Administrationen har udarbejdet plan for implementering af ny skolestruktur, som overordnet anviser hvornår og hvordan en række processer og beslutninger skal gennemføres. Plan for implementering fremgår af vedlagte bilag. Hovedaktiviteterne er: Skabelse af det fælles skolevæsen Anlægsprogram Gennemførsel af fusionerne Skoleøkonomi Nye skolebestyrelser Udpegning af ledere Personalepolitik og inddragelse af medarbejderne Skolebuskørsel Ungeskoler Administrationen vil forelægge de enkelte sager til politisk behandling (Udvalget for Børn & Ungdom / Kommunalbestyrelsen), således at implementeringen kan gennemføres i overensstemmelse med den overordnede plan. Skolebestyrelserne på de skoler, de skal fusioneres, får en særlig rolle både som formidler af forældrenes holdninger og bekymringer, og som katalysator for en god fusionsproces. Skolebestyrelserne ved de skoler, der skal fusioneres, planlægger fælles møder, hvor de drøfter hvordan sammenlægningen af skolerne kan foregå. Udvalget for Børn & Ungdom skal på mødet den 07. juni 2011 drøfte ny skolestruktur med formændene for skolebestyrelserne. I tilknytning til implementering vil være en række beslutninger, som ikke direkte vedrører skolestrukturen, herunder sager vedr. anvendelse af frigjorte bygninger. Disse sager forelægges til behandling i Økonomiudvalget jf. beslutning i Økonomiudvalget den 24. maj 2011.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 13 Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at plan for implementering af ny skolestruktur kan give alle parter en fælles ramme for hvornår og hvordan beslutninger i relation til ny skolestruktur skal gennemføres. Administrationen vil anbefale at planens overordnede retningslinjer formidles via presseinformation, intranet og skoleintra. Økonomi og finansiering: Plan for implementering af ny skolestruktur medfører ikke beslutning om nye udgifter eller omprioritering af bevillinger. Det er administrationens vurdering, at implementeringen kan betyde behov for investeringer og omprioriteringer. Administrationen vil undersøge hvilke aktiviteter, der kan forventes i forbindelse med implementeringen og hvilke omkostninger dette vil medfører. Administrationen vil til Forventet Regnskab 2 fremlægge forslag til finansiering af evt. omkostninger der vil fremme implementeringen af den nye skolestruktur. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at plan for implementering af ny skolestruktur godkendes Bilag: 1. Udkast til plan for implementering af 26. maj 2011 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen godkendt. Udvalgsformand kontakter skolebestyrelserne på de sammenlagte skoler vedr. deltagelse i fælles skolebestyrelsesmøder.

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogramudvalg Sagsnr.: 11/11369 Resumé: Ny skolestruktur kræver udvidelse af kapaciteten på Allerslev skole for at alle skolebørn kan være der primo august Administrationen anbefaler, at der nedsættes et byggeprogramudvalg og frigives bevilling til planlægningsarbejdet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2011, at skolestrukturen skal ændres, således at eleverne fra Glim Skole pr. august 2012 skal gå på Allerslev Skole. Det betyder, at der på Allerslev Skole ved starten af skoleårets 2012/2013 skal være plads til ca. 110 flere børn i aldersgruppen 0. til 6. klasse. Administrationen har som grundlag for beslutningen om ny skolestruktur vurderet, at der skal etableres 4 nye klasselokaler på Allerslev Skole med en samlet omkostning på 11,8 mill. kr. Administrationen har i samarbejde med Allerslev Skole vurderet, at behovet for yderligere kapacitet kan løses på flere måder. Ligeledes skal der tages stilling til hvordan kapaciteten i SFO kan udvides. Om- og tilbygningen af skolen kan desuden være med til at ændre og optimere den måde skolebygningerne anvendes. I vedlagte notater er en række alternativer belyst, idet der dog ikke er noget til hindre for at andre alternativer belyses i byggeprogramudvalget. Beskrivelse af behovet og vurdering af de forskellige alternativer skal foregå i tæt samarbejde med de kommende brugere og ledelsen på de berørte skoler - både Allerslev Skole og Glim Skole. Der bør derfor nedsættes et byggeprogramudvalg, som sammensættes bredt med de berørte interessenter. Gode løsninger af til- og ombygningerne på Allerslev Skole kræver teknisk og specialiseret viden til at beskrive mulige alternativer, samt muligheder for samtidig at optimere og forbedre den måde skolebygningerne anvendes på nuværende tidspunkt. Byggeprogramudvalget skal have denne tekniske viden til rådighed, for at sikre at de mulige alternativer belyses og vurderes optimalt. Administrationens vurdering: Byggeprogramudvalget bør nedsættes snarest muligt, således at behovet kan beskrive og analyseres. Byggeprogramudvalget kan påbegynde arbejdet før sommerferien, men vil først kunne være færdig efter skolernes sommerferie. Byggeprogramudvalget bør sammensættes af skolechefen, således at der indgår repræsentanter fra skolernes ledelse, skolernes personale og arbejdsmiljørepræsentanter. Administrationen har udarbejdet en procedure for planlægning og styring af anlægsprojekter. Jf. proceduren skal byggeprogramudvalget fremlægge en behovsbeskrivelse, som kan danne udgangspunkt for udbud af byggeprojektet. Behovsbeskrivelsen skal godkendes af Udvalget for Børn & Ungdom, således at det udbudte er i overensstemmelse med de behov, der ønskes tilgodeset. Der skal i processen tages stilling til hvilken udbuds- og entrepriseform, der bedst sikrer et byggeprojekt, hvor Lejre Kommune får mest kvalitet og funktionalitet for den bevilling, der afsættes til projektet. Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige projekt og meddele anlægsbevilling. Center for ejendomsdrift vil medvirke med fastlæggelse af udbudsform og byggestyring.

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 15 Byggeprogramudvalget skal faciliteres med specialiseret teknisk viden, som sikrer at alternativer og muligheder bliver belyst og vurderet. Lejre Kommune råder ikke over medarbejdere som har denne specialiserede viden, og der vil derfor være behov for at tilknytte en eller flere ressourcepersoner. Senere i processen vil være behov for at indgå aftaler med rådgiver og/eller entreprenør, som kan gennemføre den konkrete projektering. Økonomi og finansiering: Den samlede omkostning til udvidelsen af kapaciteten på Allerslev Skole er estimeret til 11,8 mill. kr. Der er på investeringsoversigten for budget 2011 ikke afsat bevilling til anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer. Under forudsætning af, at den øgede kapacitet skal være til rådighed fra august 2012, er der behov for at byggeprocessen igangsættes i 2011, herunder at der frigives kr. til planlægning, samt midler til projektering. På investeringsoversigten for 2011 er afsat 3,9 mill. kr. til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler. Der er ikke truffet beslutning om hvilke skolelokaler/faglokaler, der skal forbedres, men der er behov på flere skoler bl.a. Kirke Hyllinge. Disse anlægsprojekter er ikke igangsat, og bør planlægges så de understøtter realisering af den nye skolestruktur, herunder den kommende plan for ungeskoler. Administrationen vurderer derfor, at rådighedsbeløbet til forbedring af skolelokaler/faglokaler kan anvendes til igangsætning af anlægsprojektet for øget kapacitet på Allerslev skole. Der vil der ud over skulle findes finansiering til det resterende beløb på ca. 8 mill. kr. i 2011 eller Sideløbende med byggeprogramudvalget beskriver behovet, kan undersøges hvilke former for finansiering, der er mulige. Der vil være mulighed for at pege på andre anlægsprojekter indenfor skoleområdet eller øvrige områder, undersøge evt. ekstraordinære lånemuligheder, eller finansiering ved træk på kassen. Det kan desuden undersøges om er er mulighed for løsningsmodeller, som indbefattet privat/offentligt samarbejde. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der nedsættes et byggeprogramudvalg, der får til opgave at fremlægge et byggeprogram, som giver mulighed for at sikre tilstrækkeligt kapaciteten på Allerslev Skole pr. 01. august at det meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr. til facilitering af byggeprogramudvalget og planlægning af byggeprojektet 3. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten budget 2011 afsatte rådighedsbeløb til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler. Bilag: 1. Lokalesituationen på Allerslev Skole pr. 1. august Notat vedr. de fysiske rammer på Allerslev SFO/Lageret for skoleåret 2012/13

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 16 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales.

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Frit skolevalg i forbindelse med implementeringen af Skoleplan 2011 Sagsnr.: 10/24607 Resumé: Efter Kommunalbestyrelsens beslutning om en ændret skolestruktur den 26. april 2011 kunne nogle forældre overveje den mulighed at flytte at deres barn til den skole, der vil blive barnets distriktsskole fra 1. august I sagen gennemgås denne mulighed, eventuelle konsekvenser af dette og Kommunalbestyrelsens handlemuligheder i forhold hertil. Sagsfremstilling: Problemstilling: Efter Kommunalbestyrelsens beslutning om en ændret skolestruktur kunne det være en mulighed, at nogle forældre med det samme ønsker, at deres barn undervises på den skole, der vil blive barnets distriktsskole fra 01. august Forældrene vil umiddelbart have krav på dette jf. reglerne for frit skolevalg, hvis der er plads på skolen. Hvis dette sker i et større omfang kunne det betyde meget små klasser på de skoler, der lukkes 01. august 2012 og en forøget klassestørrelse på andre skoler. Hvis forældrene vælger at benytte sig af reglerne om frit skolevalg betyder det, at de forældre der først beder om at få deres barn indskrevet på den ønskede skole bliver imødekommet, mens de der søger efter at klasserne er kommet op på 24 elever bliver afvist. I notat om frit skolevalg i forbindelse med implementeringen af Skoleplan 2011 gennemgås klassedannelsen for skoleåret , lovgivningen om frit skolevalg, forældrenes konkrete muligheder for at foregribe skoleplanen ved hjælp af folkeskolelovens bestemmelser om frit skolevalg samt om Kommunalbestyrelsens muligheder for at påvirke mulighederne for elevflytninger. Lovgivningen om frit skolevalg: Folkeskoleloven ( 36 stk. 3) giver forældre krav på, at deres barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Endvidere giver loven eleven ret til at blive optaget i en skolefritidsordning på den valgte skole, hvis der i tilknytning til skolen er etableret en skolefritidsordning og der er ledig kapacitet. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har i styrelsesvedtægten for Lejre Kommunes skoler fastsat, at elever udenfor en skoles skoledistrikt kun må optages, hvis der efter optagelsen af eleven højst er 24 elever i klassen. Kommunalbestyrelsens muligheder for at påvirke mulighederne for elevflytninger: Det er ikke muligt at sætte folkeskolelovens bestemmelser om frit skolevalg ud af kraft med baggrund i den forestående ændring af skolestrukturen i Lejre Kommune. Alle ønsker om frit skolevalg skal imødekommes, hvis der er mindre end 24 elever i de pågældende klasser. Er der flere end der er plads til indenfor de 24 elever pr. klasse, der samtidig ønsker optagelse, foretages udvælgelsen ud fra kriterierne i styrelsesvedtægten. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker ændringer i forhold til ovenstående skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om ændring i styrelsesvedtægten for Lejre Kommunes skoler for

20 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 18 enten at formindske eller forøge muligheden for elevflytninger. Kommunalbestyrelsen kan mindske muligheden for flytninger ved at foretage en revurdering af om antallet af pladser, således at antallet af pladser der reserveres til tilflyttere forøges fra de nuværende 4 (max. 24 i klassen) til et højere tal (f.eks. 6 svarende til max. 22 i klassen) for på denne måde at sikre, at der ikke som følge af frit skolevalg skal dannes ekstra klasser i forbindelsen med skolestrukturændringen. Kommunalbestyrelsen kan forøge muligheden for flytninger ved at tillade at elevflytninger kan godkendes op til 28 elever i klasserne fra de skoler der nedlægges til de skoler de nedlagte skoler skal sammenlægges med. Kommunalbestyrelsen kan eventuelt godkende frivillige overflytninger af hele klasser fra august En hensigt om dette bør i givet fald udmeldes meget hurtigt til de berørte skoler af hensyn til skolernes planlægning af skoleåret , idet fordelingen af arbejdet mellem lærerne allerede er i gang. Administrationens vurdering: Administrationen følger i samarbejde med skolelederne omfanget af nye anmodninger om frit skolevalg. Der har ikke indtil nu være tale om nye anmodninger i større omfang. Hvis der ønskes en ændring af reglerne i styrelsesvedtægt for Lejre Kommunes Skoler skal et forslag til ændring sendes til høring i skolebestyrelserne før Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om forslaget. Økonomi og finansiering: Eventuelle elevflytninger mellem kommunens skoler påvirker ikke den samlede økonomi på skoleområdet, idet antallet af klasser på de enkelte skoler ikke ændres og tildelingen af holdtimer er fastlagt i forbindelse med beslutningen i Kommunalbestyrelsen om klassedannelsen. Tildelingen af midler til aktivitetsbaserede udgifter til skolerne foretages efter antallet af elever på de enkelte skoler pr. 05. september for den pågældende skoleår. I tilfælde af at elever flytter fra den ene skole til den anden vil det derfor være elevens skoleplacering den 05. september, der afgør hvilke skoler der tilføres aktivitetsbaserede midler for den pågældende elev. Tildeling af budgetmidler til de enkelte skolers SFO påvirkes ligeledes, idet SFO tildeles budget til både løn og aktivitetsbaserede udgifter månedsvis ud fra de faktisk indskrevne elever. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller:

21 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side at Lejre Kommunes retningslinjer for frit skolevalg ikke ændres. Bilag: 1. Notat om frit skolevalg i forbindelse med implementeringen af Skoleplan 2011 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt.

22 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 30. april 2011 Sagsnr.: 11/6079 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 15. februar 2011, at der udarbejdes måned-for-måned redegørelser skole for skole i Udvalget for Børn & Ungdom godkendte den 5. april 2011 den model for måned-for-måned redegørelser, der skal anvendes i Sagsfremstilling: De enkelte skoler har på baggrund af regnskabstal pr. 30. april 2011 og forventninger til skolens udgifter i resten af 2011 fremsendt forventet regnskab for 2011 jf. vedlagte bilag. Bilaget indeholder en opdatering af skolernes og SFO s budgetter i henhold til de vedtagne budgettildelingsmodeller, et månedsregnskab for de forløbne måneder samt et budget for de resterende måneder for hver enkelt skole og SFO. På et oversigtsark kan man se forventningen til det samlede budget og regnskab for hele 2011 og dermed det forventede regnskabsresultat for 2011 skole for skole. Budgettet er tilrettet Kommunalbestyrelsens beslutninger. Administrationens vurdering: Det forventede forbrug for skoler uden handleplaner holder sig inden for budgetrammerne. Skoler med handleplaner (Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole og Kirke Saaby Skole) forventes at overholde deres handleplaner. Økonomi og finansiering: De samlede ændringer i forhold til sidste måneds forventninger til den samlede resultat for 2011 er fra en forventet overførsel for skolerne på kr. til kr., altså en ændring på kr. Ændringerne for de enkelte skoler fremgår af bilaget. Følgende skoler har ændringer, der er større end kr.: Osted Skoles forventede overskud er reduceret med kr. Dette skyldes, at lønudgifterne er forøget fra 1. august 2011, idet der er ansat en lærer mere. Sæby-Gershøj Skoles forventede overskud reduceres med kr. fordelt mellem kr. på skoledelen og kr. på SFO delen. Det forøgede forbrug på SFO-delen skyldes omkontering på lønsiden mellem SFO og børnehaven pga. en fejlkontering af medarbejderløn. Trællerupskolens forventede resultat er ændret med kr. Dette skyldes dels at skolen har indkøbt smartboards ved lån af kr. fra SFO og dels ekstra udgifter i forbindelse med en afskedigelsessag. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling:

23 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 21 Direktionen indstiller: 1. at skolernes månedsredegørelse pr. 30. april 2011 godkendes Bilag: 1. Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 30. april 2011 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt.

24 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Driftsgrundlag for Firkløverskolen Sagsnr.: 09/21271 Resumé: Firkløverskolen blev oprettet 1. august 2010 ved en samling og udvidelse af Lejre Kommunes specialklassetilbud til elever med forskellige former for opmærksomheds- og koncentrationsproblemer og Lejre Kommunes heldagsklassegrupper for elever med kontakt- og adfærdsvanskeligheder. Skolen har i skoleåret været under indkøring. Sagsfremstilling: Firkløverskolens driftsgrundlag er nærmere beskrevet i notat om driftsgrundlag for Firkløverskolen. I notatet er der gjort rede for Firkløverskolens lokaler, målgruppe og klasserække, åbningstider, bestemmelser om undervisningen, personalet, visitationen, budgettildeling, tilsyn, magtanvendelse samt om pædagogisk-psykologisk rådgivning. Firkløverskolen består af en A-klasserække i Kirke Sonnerup og en K- klasserække placeret i Kirke Saaby ( klasse) og i Osted ( klasse). Firkløverskolen bliver fra 1. august 2012 samlet i Kirke Sonnerup jf. skoleplan A-klasserne er et specialpædagogisk skole- og fritidstilbud til elever med opmærksomheds- og koncentrationsproblemer og børn med autismespektrum forstyrrelser og K-klasserne er et special- og socialpædagogisk skole- og fritidstilbud til elever med kontakt- og adfærdsvanskeligheder. Der har i skoleåret i gennemsnit været indskrevet 49,75 elever på Firkløverskolen fordelt på 6 A-klasser og 5 K-klassegrupper. Klasse- og elevtallet forventes at stige en smule i skoleåret , idet der p.t. er indskrevet 50 elever fordelt på 6 A-klasser og 5-K-klassegrupper. Undervisningen følger folkeskolelovens bestemmelser om undervisningen, således at der undervises i alle folkeskolens fag. Undervisningen tager udgangspunkt i undervisningsministeriets vejledende læseplaner og der udarbejdes individuelle handleplaner, der med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer tilgodeser udviklingen af den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer. Elever optages på Firkløverskolen efter en pædagogisk, psykologisk vurdering, der godtgør at eleven er i Firkløverskolens målgruppe, og at det forventes at elevens undervisningsbehov kan tilgodeses i Firkløverskolen. Firkløverskolens virksomhed afrapporteres årligt i Kvalitetsrapporten for Lejre Kommunes skoler. Administrationens vurdering: Det er skolelederens og administrationens vurdering, at Firkløverskolen er kommet godt i gang og at skolen i hovedtræk er blevet godt modtaget af såvel elever som forældre og lærere/pædagoger. Skolen fremstår således i dag som et relevant og godt tilbud til elever fra målgruppen. Det er endvidere vurderingen, at skolen kan drives efter hensigten indenfor på det beskrevne driftsgrundlag. Der er dog stadig nogle udfordringer, som skal håndteres efterhånden som der

25 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 23 fremkommer et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag. Der drejer sig om følgende: Kompetenceudvikling af personalet Supervision af personalet Præcisering af beskrivelsen af tilbuddets indhold Det forventes desuden, at forhold vedrørende flytningen af heldagsklassetilbuddene i Osted og Kirke Saaby til Kirke Sonnerup pr. 01. august 2012, tildeling af ledelsestid, sekretariatsbistand, pedelbistand samt overgang fra klassetildelingsmodel til elevtildelingsmodel håndteres i forbindelse med skoleplan 2011 i lighed med Lejre Kommunes øvrige skoler. Økonomi og finansiering: Firkløverskolens budget for 2011 er etableret ved en budgetomplacering i Forventet Regnskab af kr. fra heldagsklasser og specialklasser under tilbud til børn og unge til Firkløverskolens bevilling. Budgettet for 2011 er - ligesom de øvrige skolers budgetter - udarbejdet med udgangspunkt i en klassetildelingsmodel. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Firkløverskolens driftsgrundlag godkendes som beskrevet i notat om driftsgrundlag Firkløverskolen 2. at chefen for Center for Skoletilbud i samarbejde med chefen for Center for Social og Familie udarbejder forslag til elevtildelingsmodel inden 1. oktober 2011, således at elevtildelingsmodellen kan anvendes ved udarbejdelsen af budget Bilag: 1. Notat om Firkløverskolen 2. Registrering og indberetning af magtanvendelse Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt.

26 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Godkendelse af Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud Sagsnr.: 11/10240 Resumé: Specialskolen Bramsnæsvig har den 28. februar 2011 søgt Lejre Kommune om godkendelse af Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud iht. Servicelovens 66 stk.5 jf. bekendtgørelse 1580 af 16. december 2010 om tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2007, at opholdssteder for børn og unge godkendes af Udvalget for Børn & Ungdom i henhold til vejledningen i hvert enkelt tilfælde efter forudgående konkret undersøgelse og vurdering i administrationen evt. med ekstern bistand. Godkendelsen sker i medfør af Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Efter godkendelse vil Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud være omfattet af Lejre Kommunes tilsyn med godkendte opholdssteder for børn og unge. Lejre Kommune gennemfører p.t. 2 årlige tilsynsbesøg på alle godkendte opholdssteder for børn og unge. Administrationens vurdering: Administrationen har med ekstern bistand af tilsynskonsulenterne Marie Winther og Henrik Volmer behandlet Specialskolen Bramsnæsvigs ansøgning om egnethedsgodkendelse af aflastningstilbud til 12 børn/unge i alderen 4 år til det fyldte 22 år med betydelig eller varig nedsat funktionsniveau som følge af hjerneskader eller neurologiske udviklingsproblemer. Administrationen vurderer, at Specialskolens Bramsnæsvigs aflastningstilbud er generelt egnet som aflastningstilbud for målgruppen. Administrationen vurderer endvidere, at Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud kan godkendes på de vilkår, der er beskrevet i udkast til egnethedsgodkendelse. Lejre Kommune godkender dermed følgende: vedtægterne for Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud aflastningstilbuddets pædagogiske metode og målsætning for det pædagogiske arbejde i forhold til målgruppen, at aflastningstilbuddets fysiske rammer er egnede til formålet aflastningstilbuddets budget den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen Vilkår for godkendelsen: at referat fra stiftende generalforsamling fremsendes til Lejre Kommune. at ApS selskabet registreres i erhvervs og selskabsstyrelsen efter stiftende generalforsamling

27 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 25 Godkendelsen bortfalder, hvis forudsætningerne ændres væsentligt, eller vilkårene ikke overholdes, dog med hensyntagen til en rimelig frist for de anbringende kommuner til afvikling af anbringelserne. Økonomi og finansiering: Der er ikke forbundet omkostninger for Lejre Kommune som følge af godkendelsen, idet udgifter til Lejre Kommunes tilsyn med aflastningstilbuddet betales af aflastningstilbuddet. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud godkendes jf. udkast til egnethedsgodkendelse. Bilag: 1. Udkast til egnethedsgodkendelse 2. (Lukket bilag) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt.

28 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side SSÆ - 18 ansøgninger 2. ansøgningsrunder 2011 Sagsnr.: 11/26 Resumé: Der er indkommet 5 ansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2011 vedrørende tildeling af 18 midler. Heraf skal Udvalget for Børn & Ungdom vurdere og anbefale tildeling af støtte til 1 ansøgning. Ansøgningen kommer fra Red Barnet Ungdom Roskilde Lokalforening. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2007 godkendt Retningslinier for samarbejdet med de frivillige sociale foreninger og organisationer i Lejre Kommune. Retningslinierne er tilrettet ud fra Kommunalbestyrelsens beslutning på Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 2. marts Der er vedtaget 2 årlige ansøgningsrunder: 1. maj og 1. oktober. Lejre Kommune ønsker primært at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, og/eller at aktiviteten har netværksskabende formål. Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune. I henhold til de af Lejre Kommune vedtagne retningslinjer for støtte til frivilligt sociale arbejde, ydes der ikke støtte til udflugter eller aktiviteter, der udelukkende har et underholdningsmæssigt eller selskabeligt indhold. Tilskud til transport kan ydes, hvis aktiviteten i øvrigt har et sundhedsfremmende eller forebyggende indhold. Endvidere ydes der ikke generelle tilskud til kontorhold eller anskaffelser, men der kan ydes støtte til administrative omkostninger (porto, papir, annoncer o.l.) i forhold til den konkrete aktivitet. Administrationens vurdering: Ved vurderingen af nedenstående ansøgninger er der lagt særligt vægt på lokale initiativer målrettet kommunens borgere og at aktiviteten har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Først derefter er aktiviteter, der ellers opfylder kommunens retningslinjer taget med. Ansøgninger med et underholdende/selskabeligt indhold er ikke kommet i betragtning. Der er indkommet ansøgninger for kr. For at kunne overholde budgettet har administrationen opstillet følgende principper for prioritering: Ansøgningerne behandles efter retningslinjerne, således at eventuelle ikke-støtteberettigede aktiviteter eller elementer i de enkelte ansøgninger sorteres fra. Dette kan for den enkelte ansøgning betyde, at beløbet, der efter retningslinjerne kan gives tilsagn om, vil være mindre end det beløb, der søges om. Dette er den praksis, som altid benyttes ved ansøgningsrunderne. Er det samlede beløb, der herefter kan gives tilsagn om, fortsat større end puljen nedskrives procentuelt med mankoen mellem det beløb der gives tilsagn om og puljens størrelse. På

29 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 27 denne måde vil alle ansøgere, der kan opnå støtte bidrage ligeligt til overholdelse af budgettet. 1. Brugerforeningen af 2003 søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til deltagelse i Sct. Hans løbet, motion/svømning, førstehjælpskursus og foredrag. Målgruppe: Brugere af Værestedet Horseager. Der er 12 frivillige medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har i perioden 2008 og 2009 fået tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, idet der er lagt vægt på, at de nævnte aktiviteter alle har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 2. Frivillig Bladgruppe for aktivitetscentrene i Lejre Kommune søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til udvikling og trykning af sommer og vinterprogrammer. Målgruppe: Førtidspensionister, pensionister og efterlønnere i Lejre Kommune. Der er ca brugere i Lejre Kommune. Foreningen har i perioden 2007 og 2009 fået tildelt støtte for i alt kr. til samme aktivitet. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at udviklingen og omdelingen af de 2 årlige programmer er medvirkende til at målgruppen er orienteret om de frivillige organisationer og deres aktiviteter og dermed har muligheden for at deltage i disse, hvilket igen er medvirkende til at fremme sundhed og netværk for gruppen. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 3. Red Barnet Ungdom søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til aktiviteter for børn på asylcentret Avnstrup Målgruppe: Asylbørn i alderen 5 til 12 år. Der er 13 frivillige medlemmer i Roskilde lokalafdeling, hvor Lejre Kommune hører under. Foreningen fik i 2010 tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, dog er aktiviteterne af social karakter, men med et klart sundhedsfremmende og forebyggende samt netværksskabende indhold for børnene, hvorfor der foreslås givet tilskud til aktiviteter/ture for børnene, hvor indholdet af aktiviteten har et sundhedsfremmende indhold, såsom svømning, idræt og lignende, samt transport til de frivillige til og fra asylcenteret. Der gives ikke støtte til administration, uddannelse/kompetenceudvikling, projektkonsulent og planlægnings- og evalueringsmøder. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Udvalget for Børn & Ungdom behandler sagen på møde den 7. juni Bedre Psykiatri, Lokalforeningen Roskilde/Lejre søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til honorar til psykolog. Foreningen oplyser telefonisk, at psykologen deltager i 10 samtalegrupper 2 timer pr. gang og aflønnes time for time, idet psykologen kun kan indkaldes såfremt foreningen har midlerne til aflønning.

30 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 28 Målgruppe: Pårørende til psykisk syge. Der er 8-10 frivillige medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har i 2008 fået tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, idet deltagelse af psykolog i samtalegrupperne er medvirkende til at aktiviteten for deltagerne har et sundhedsfremmende indhold. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 5. Scleroseforeningens Lokalafdeling for Lejre og Ringsted Kommuner søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til honorar til oplægsholder til temaaften om inkontinens. Målgruppe: Alle scleroseramte og deres pårørende. Foreningen har i perioden 2007 til 2010 fået bevilget i alt kr. Der er 56 scleroseramte i Lejre Kommune. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Der er lagt vægt på, at aktiviteten har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Økonomi og finansiering: Puljen for 2011 er på kr. Til fordeling her i 2. ansøgningsrunder er der kr. til rådighed. Der er givet forslag til støtte for kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Udvalget for Børn & Ungdom vurderer og anbefaler forslag til tilsagn om støtte til ansøgningen fra Red Barnet Ungdom 2. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkender forslag til tilsagen om støtte til fra Red Barnet Ungdom såfremt Udvalget for Børn & Ungdom anbefaler indstillingen 3. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkender administrationens vurdering af de 5 ansøgninger. Bilag: Ansøgning fra Brugerforeningen af 2003.PDF Ansøgning fra Frivillig Bladgruppe for Aktivitetscentrene Ansøgning fra Red Barnet Ungdom Ansøgning fra Bedre Psykiatri - Lokalfore. Roskilde/Lejre 5. Oversigt 2. ansøgningsrunde Ansøgning fra Scleroseforeningen Jan Andersen - Ansøgning om 18 støtte i 2011 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt. Afbud: Gitte Geertsen

31 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 29 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget for Børn & Ungdom anbefaler indstillingens pkt. 2.

32 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side JA - Sagsbehandlingfrister på det sociale område 2011 Sagsnr.: 11/153 Resumé: Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skulle evalueres en gang årligt. Administrationen har derfor i lighed med 2010 gennemført en evaluering i På baggrund af evalueringen har administrationen udarbejdet forslag til ændringer af eksisterende sagsbehandlingsfrister. Sagsfremstilling: Kommunen er jf. 3 i Retssikkerhedsloven forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingstider på det sociale område. Hermed fremlægges evaluering af sagsbehandlingsfrister samt forslag til ændring af eksisterende sagsbehandlingsfrister. Overordnet resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister 2011 (alle områder): Evalueringen er foretaget ved stikprøvekontrol og er baseret på sager afsluttet i februar måned 2011 på områder udvalgt af de enkelte afdelinger. Der er registreret i forhold til følgende: Er der afsendt kvitteringsbrev inden for 10 arbejdsdage med angivelse af svarfrist? Er der afsendt informationsbrev, hvis den politiske svarfrist ikke har kunnet overholdes? Hvor lang var sagsbehandlingstiden, dvs. tid fra modtagelse af ansøgning til afgørelse i sag? Samlet er der registreret 414 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 97 % af de registrerede sager er blevet behandlet inden for den vedtagne sagsbehandlingsfrist, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år, hvor tallet var 89 %. Det generelle billede er at ansøger modtager kvittering på ansøgning inden for 14 dage. Enten pr. brev, , telefon eller på møde med borger. Der er ikke registreret nogen breve vedr. forlængelse af svarfrist på sager, hvor sagen først afsluttes efter sagsbehandlingsfristen er udløbet. Her kan borger eventuelt være blevet kontaktet telefonisk eller orienteret på møde. Det har imidlertid ikke været muligt at efterprøve. Resultat vedr. Servicelovens 85 er fremkommet via stikprøve blandt enkelte sagsbehandlere. For området Børn & Familie er der ligeledes anvendt stikprøve, da det i evalueringsperioden ikke har været muligt at gennemføre fuld registrering på grund af omflytning af personale. For nærmere gennemgang se bilag "Notat vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011". Forslag til nye sagsbehandlingsfrister: I forlængelse af den gennemførte evaluering er hver enkelt afdeling blevet bedt om at tilkendegive eventuelle ønsker om ændring af eksisterende sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Der er kun tilkendegivet ændringsforslag for lovområder vedr. arbejdsmarkedsområdet og der er alene tale om paragrafområder, der skal tilføjes eller fjernes, grundet lovændringer. Der er således ingen forslag der vedrører kortere eller længere frist for de eksisterende sagsbehandlingsfrister.

33 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 31 De foreslåede ændringer kan ses af bilag "Oversigt over sagsbehandlingsfrister med foreslåede ændringer for 2011". Udtalelser: Resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister samt administrationens forslag til nye sagsbehandlingsfrister har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar er gengivet nedenfor. Ældrerådet udtaler: "Ældrerådet noterer sig, at det, selv om der i nogle tilfælde er tale om mere end en halvering af tidsfristen, er lykkedes, at leve op til de, om end få, forslag til kortere sagsbehandlingsfrister, som blev givet i Med ovenstående in mente mener Ældrerådet, at det virker noget uambitiøst, at administrationen ikke har anført et eneste ønske om nedsættelse af sagsbehandlingsfrister i men blot ønsker at fastholde tidligere års niveau. Det er Ældrerådets mening, at de fordele man angiveligt skulle opnå ved at lukke rådhusene for borgerhenvendelser om onsdagen, også bør udmøntes i kravene til de maksimale sagsbehandlingsfrister. Vedrørende sagsbehandlingsfrister af 112, 113 og 116 sager noterer vi os med tilfredshed, at den samlede sagsbehandlingstid / sagsafgørelsestid, i alle sager på og 4. niveau, for indeværende år forventes at blive væsentligt kortere end forventningerne var til Ældrerådet tager evalueringen af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område til efterretning, men mener fortsat, at der er plads til forbedringer på området". Handicaprådet udtaler: "Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående sagsbehandlingsfrister på det sociale område Lejre Kommunes frister på handicapområdet er stadig på de fleste områder blandt landets længste. Flere frister er på halve og hele år! Vi finder det uambitiøst, at der endnu engang lægges op til at den langsomme sagsbehandling blot kan fortsætte. Vi ved ikke hvordan man er kommet frem til de konkrete frister, men vi finder det uacceptabelt, hvis så lange frister godkendes år efter år uden nogen form for forklaring. Vi håber ikke, at det skyldes en usaglig forskelsbehandling af mennesker med handicap. Vi ønsker politisk opbakning til at opprioritere sagsbehandlingen på handicapområdet og inddrage hensynet til de borgere, der har brug for hjælp, når fristerne fastsættes. For en ordens skyld gør vi opmærksom på at der ikke er nogen som helst sanktioner for kommunen, hvis en frist ikke kan overholdes. Borgeren skal blot have et brev med en begrundelse for forsinkelsen og en ny frist. Men for borgeren er der en markant forskel: Borgeren kan nemlig først klage over at sagsbehandlingen tager for lang tid, når fristen er overskredet. Vores formodning er, at kommunen uden videre kan forkorte mange af handicapfristerne, idet de dels ser ud til at være fastsat med rund hånd, og dels er sagsmængden ikke særlig stor. 1. Vi vil foreslå, at der udarbejdes en beskrivelse af organiseringen af sagsbehandlingen på handicapområdet, og at den følges op med kvalitetsmål for den gode borgerbetjening, herunder for retssikkerheden. Endelig bør handicapområdet evalueres separat, idet det drukner i den generelle, årlige evaluering og ikke belyses konkret på

34 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 32 grund af for lille sagsvolumen. Vi vil foreslå, at Handicaprådet og den nye borgerrådgiver inddrages. 2. Der mangler frister for: a) Sager, som hjemvises fra nævnene, til fornyet behandling i kommunen b) ansøgninger om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 3. Konkret vil vi bede kommunalbestyrelsen opprioritere ansøgninger fra voksne med handicap efter serviceloven og ansøgninger om inklusion på arbejdsmarkedet. F.eks. modsvares de landspolitiske mål om at førtidspensionister i højere grad skal støttes til at opnå beskæftigelse, slet ikke af Lejres sagsbehandling. I Lejre kan sagsbehandlerne vente et helt år 52 uger! med at afgøre en sag om løntilskud til en førtidspensionist, der er så heldig at have fået tilbudt et skånejob, mens de i Haderslev skal afgøre sagen på 6 uger. Sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet er også stadig alt for langsommelig. Se yderligere afkortningsmuligheder i tabellen (kilde: Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et job med løntilskud (tidligere skånejob ) Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med Lov om Aktiv Beskæftigelse LAB 51 Lejre Haderslev 52 uger 6 uger SEL uger 2 / 8 uger pårørende Ledsagerordning SEL uger 8 uger Kontaktperson til døvblinde SEL uger 8 uger Dækning af merudgifter SEL uger 12 uger Beskyttet beskæftigelse SEL uger 12 uger Aktivitets- og samværstilbud SEL uger 12 uger Støtte og kontaktperson til sindslidende (pensionister) Hjælpemidler/forbrugsgoder, niveau 3 og 4 SEL uger SEL / 32 uger 3 uger 6 / 12 uger Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt til rådets høringssvar. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at evalueringen af sagsbehandlingstider mv. viser, at der er et tilfredsstillende niveau i organisationen omkring overholdelse svarfrister mv. på det sociale område i Lejre Kommune. Administrationen vurderer, at der altid vil være en andel af ansøgningerne, hvor det ikke er muligt at overholde den politisk besluttede sagsbehandlingstid på grund af særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være at sagen afventer indhentning af oplysninger fra eksterne samarbejdspartnere eller tilfælde, hvor sagsbehandlingen afventer yderligere oplysninger fra borger. Der er evalueret på sagsbehandlingstiden fra ansøgning til afgørelse. I den forbindelse skal bemærkes, at en afgørelse i nogle typer sager ikke er

35 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 33 enslydende med at en foranstaltning er gennemført. Fx kan der ved nogle typer af ydelser/tilbud være en vis forventet ventetid. Administrationen tager høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet samt supplerende høringssvar fra DH-Lejre til efterretning. I forbindelse med høringssvarene gør administrationen opmærksom på, at sagsbehandlingsfristerne ikke alene kan tages som udtryk for den almene sagsbehandlingstid. Eksempelvis er der truffet afgørelse inden for 10 arbejdsdage i 85 % af de registrerede sager i evalueringen. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt, at sagsbehandlingsfristerne i højere grad tager afsæt i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Administrationen anbefaler derfor, at mulighederne for at skabe bedre sammenhæng mellem sagsbehandlingsfristerne og den gennemsnitlige reelle sagsbehandlingstid undersøges nærmere. Sager som hjemvises fra nævnene til fornyet behandling i kommunen er omfattet af almindelig sagsbehandlingspraksis. Såfremt sagen ikke kan afgøres inden for 10 arbejdsdage vil borger modtage tilbagemelding om, hvornår der forventes at kunne træffes afgørelse. Ansøgninger vedr. Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) er også omfattet af denne praksis. Samtidig gør administrationen opmærksom på at det er generel praksis i sagsbehandlingen, at hensynet til borgerens individuelle forhold og behov inddrages, fx når der er akut brug for et hjælpemiddel. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet vedr. resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 samt administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister 2011 tages til efterretning 2. at resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 tages til efterretning 3. at administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendes 4. at administrationen udarbejder forslag til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem sagsbehandlingsfristerne og den gennemsnitlige reelle sagsbehandlingstid. Bilag: 1. Notat vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område Oversigt over sagsbehandlingsfrister 2011 med ændringer 3. Supplerende høringssvar fra DH-Lejre Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at sagsbehandlingsfristen LAB 51 ændres fra 52 uger til 26 uger.

36 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 34 Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales.

37 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - Takster budget 2012 Sagsnr.: 11/11152 Resumé: I budgetprocessen for vedtog Økonomiudvalget den 25. januar 2011, at fagudvalgene og Økonomiudvalget i juni måned skal have mulighed for at drøfte politisk besluttede takster for budgetåret Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet oversigt med alle takster gældende for 2011, med angivelse af om det er en takst som er politisk bestemt af Kommunalbestyrelsen eller om det er en fast takst, som er lovbestemt i kroner / fastlagt ved beregningsmetode. Beregningen af taksterne foreligger til 1. behandlingen af budgettet i september måned. Hvis udvalgene ønsker at ændre nogle af taksterne skal det medtages i den videre politiske budgetproces. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Nogle takster er fastlagt ved lov, og kan ikke ændres af Kommunalbestyrelsen. I oversigten fremgå de takster som er politisk bestem. Udvalgene skal være opmærksom på at nedsættelse af takster har konsekvenser for det samlede budget, og skal derfor ledsages af kompenserende besparelse. Beslutningskompetence: Fagudvalgene og Økonomiudvalget. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter taksterne på udvalgenes områder 2. at udvalgene medtager eventuelle ændringsforslag i den videre budgetproces Bilag: 1. Oversigt alle takster.xls Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt i budgetlægningen kan give konkrete forslag til takstændringer. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den :

38 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 36 Udvalget for Børn & Ungdom ønsker beregnet hvilken andel tilskud til privat pasning udgør af nettoudgifter i et dagtilbud til samme aldersgruppe i Kommunen.

39 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 11/8122 Resumé: Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på maj mødet drøftet fagudvalgenes budgetrammer jf. vedtaget budgetproces besluttet i Økonomiudvalget den 25. januar Hvert fagudvalg har haft til opgave, udarbejde et budgetoplæg, hvor udvalgets andel af besparelserne jf. Økonomiudvalgets beslutning om fordeling mellem udvalg den 15. februar 2011 er indeholdt, og hvor udvalget har haft mulighed for at omprioritere indenfor egen budgetramme. Udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre politiske proces om budget Sagsfremstilling: Fagudvalgene har arbejdet med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer, og har effektueret besparelser vedrørende rammebesparelse, besparelse på indkøb og den kommunale andel af Gensidighedsaftalen. Fagudvalgene har udarbejdet et budgetoplæg, som består af en fordeling af udvalgenes rammer på bevillinger, og en beskrivelse af den service og de aktiviteter, der er indeholdt i budgettet på de enkelte bevillinger. Fagudvalgenes budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget den 21. juni 2011 og Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011, så besparelserne kan effektueres med virkning fra den 1. januar Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Det samlede udgiftsniveau er uændret da fagudvalgene har omplaceret indenfor egen ramme og har haft til opgave at holder 0-vækst. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre budgetproces 2. at udmøntningen af besparelser effektueres med virkning fra den 1. januar 2012 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den :

40 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 38 Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres kr. i tillægsbevilling til hjælpemidler = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = kr. linie 24 rammereduktion Solvang = kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr., at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17.

41 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Sager til kommende udvalgsmøder Sagsnr.: 11/2016 Resumé: BU - Måned-for-måned redegørelse skoler BU - Ansøgning fra Gjeddesgaard om fornyet godkendelse BU - Udbygning af tandplejen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Til efterretning.

42 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 10/24017 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Intet.

43 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Lukket orientering Sagsnr.: 10/24015

44 Bilag: 2.1. Status på Skole-IT området Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54002/11

45 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Lotte Mikkelsen IT-afdelingen D E Status Skole-IT projekt maj 2011 Dato: 18. maj 2011 J.nr.: IT-afdelingen har arbejdet med Skole-IT projektet siden 2. kvartal Udvalget for Børn og Unge blev orienteret om status på projektet på mødet d. 8. marts Her følger status for projektets fremdrift i perioden marts - maj Projektets rådgiver - Atea A/S - og IT-afdelingen har gennemgået og revideret det tidligere udarbejdede løsningsdesign. Opgaven tog desværre længere tid end estimeret i projektets tidsplan. Det har derfor været nødvendigt at revurdere tidsplanen, hvilket indebærer, at idriftsættelsen af VDI-løsningen på skolerne først vil ske primo oktober På baggrund af det reviderede design har IT-afdelingen udsendt et miniudbud til indkøb af serverhardware til VDI-løsningen. Tidsfrist for afgivelse af tilbud er d. 18. maj Herudover har IT-afdelingen i perioden afholdt endnu et miniudbud til indkøb af computere til skolerne. Computerne forventes leveret ultimo maj. Skole-IT projektets styregruppe har i forbindelse med computer-indkøbet besluttet - og skolerne har tilsluttet sig - at der skal være computere til rådighed for eleverne i forholdet 1:4: én computer for hver fire elever. Skolerne har dog et ønske om, at visse computere ikke indgår i dette tal, f.eks. IT-rygsække og computere til specialklasserne. Dette drøftes på næste styregruppemøde d. 23. maj. Når de sidst indkøbte computere er sat i drift, vil der være omkring 900 elevcomputere til rådighed på skolerne. Dette tal skal fastholdes, idet det forventes, at eleverne fremover i stadig større grad vil anvende egne computere i undervisningen. En eventuel senere udvidelse af IT-kapaciteten på skolerne vil i fremtiden foregå centralt, således at serverkapaciteten og computer-licenser tilpasses det samlede antal af kommunale computere og private computere.

46 D. 12. april blev der holdt statusmøde med skolernes IT-ansvarlige og ITvejledere, hvor der var mulighed for at diskutere skolernes udfordringer med netværk, computere, support m.m. På grund af den ændrede tidsplan for projektet blev parterne enige om, at alle elev-computere bliver opdateret i løbet af sommerferien, og at de samtidigt bliver klargjort til opkobling mod VDI-løsningen, således at overgangen til VDI i september kan udføres i løbet af få dage i stedet for over flere uger. Mødedeltagerne besluttede også, at de netop afsluttede skriftlige elektroniske afgangsprøver for 9. klasse blev afholdt på skolernes kablede netværk, fordi der stadig er udfordringer med stabiliteten på skolernes trådløse netværk. Til orientering forløb afgangsprøverne uden driftsmæssige problemer. Skolerne udtrykte i øvrigt på mødet tilfredshed med supportydelsen fra ITafdelingen. IT-afdelingen afhenter/ afleverer fejlmeldte/reparerede computere en gang om ugen, og øvrige IT- fejl eller problemer registreres og løses i ITafdelingens Helpdesk. Som nævnt ovenfor har IT-afdelingen fortsat et udestående med skolernes trådløse netværk, som trods ihærdig fejlsøgning af Atea, producenten HP samt HP-England fortsat fungerer ustabilt. Fejlsøgningen fortsættes naturligvis til løsningen er fundet. Side 2 af 2

47 Bilag: 2.2. Notat om planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolerne i Lejre Kommune Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55646/11

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Bilag: 2.3. Notat vedr. skaterbane i Hvalsø Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57149/11

61 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Ina Frederiksen Børn Unge & Kultur D E Skaterbane i Hvalsø Dato: 30. maj 2011 J.nr.: Ungdomsskolen og Juniorklub i Hvalsø arbejder på etablering af skaterbane i Hvalsø. Målet med etablering af skaterbane er at dække de unges behov og skabe flere aktiviteter i sportens ånd. Skaterbanen vil ligge centralt i forhold til skole, SFO, Juniorklub og Ungdomsskole. Udgiften til etablering af skaterbane i Hvalsø vil være ca kr. Ungdomsskolen og Juniorklubben vil stå for udgiften til vedligeholdelsen. Sag vedrørende etablering af skaterbane i Hvalsø vil blive fremsendt til Udvalget for Børn & Ungdom samt Udvalget for Kultur & Fritid i august måned.

62 Bilag: 2.4. Indbydelse til dialogmøde med skolebestyrelserne den 7. juni 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42403/11

63 Til Skolebestyrelserne i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dialogmøde Børn Unge & Kultur D E Skolebestyrelsens formand indbydes hermed sammen med skolens leder til Dato: 15. april 2011 dialogmøde med Udvalget for Børn og Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19:30 J.nr.: 07/ :00 i kantinen på Rådhuset i Allerslev. Udvalget for Børn & Ungdom fortsætter traditionen med at holde dialogmøder med repræsentanter fra skolebestyrelserne og skolelederne. Mødet vil også i år være organiseret som cafédrøftelser, idet udvalget ønsker en stor grad af dialog på mødet og samtidig har et ønske om at involvere bestyrelsesformændene mere i det løbende arbejde. Såfremt skolebestyrelsesformanden er forhindret, kan der sendes en anden forældrevalgt repræsentant, gerne næstformanden. Dagsorden: 1. Velkomst v. formanden for Udvalget for Børn og Ungdom Asta Rasmussen 2. Cafédrøftelse 1: Udfordringer i forhold til implementering af skoleplan 2011 pr. 1. august Cafédrøftelse 2: Om ungeskoler 4. Eventuelt Med venlig hilsen Lene Jensen Direktør Teknik & Miljø

64 Bilag: 2.5. Opgørelse over SFO børnetal af Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57413/11

65

66 Bilag: 2.6. Børnehaver total april 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57561/11

67 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Dagtilbud Bevillingsnr: Opgørelsen viser antallet af indskrevne børn samt børn på venteliste i samtlige børnehaver. Kun børnenes 1. prioritet er registreret. max Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. snit budget 2011 Sæby-Gershøj Birken ,25 46 Kr. Såby Såby Børnehave ,42 45 Fuglemarken ,58 40 Sonnerup ,58 65 Møllehuset ,58 65 Gevninge ,58 90 Myretuen ,08 30 Solsikken ,50 60 Allerslev , Røglebakken ,83 55 Lejre Naturbørnehave ,50 37 Egebjerget/Egedalen ,50 72 Glim ,58 40 Lærkereden ,58 40 Ejby ,58 80 Hyllebjerget ,00 20 Rolingen ,58 60 Kr. Hyllinge excl. Bøgen ,50 60 Hyllinge-Lyndby ,50 60 Bøgen ,75 48 Osted ,67 70 Osted Børnehave ,67 70 Hvalsø excl. Avnstrup , Søhus ,17 40 Skovvejens BH ,33 40 Remissen ,00 40 Møllebjerghave ,33 50 Søpavillonen ,42 45 Avnstrup ,83 24 Total , /8

68 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Sæby-Gershøj Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Kr. Såby Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 20 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 2/8

69 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Kr. Sonnerup Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gevninge Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 3/8

70 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Allerslev Budget 2011 Max kapacitet Indskrevne børn Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Glim Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 4/8

71 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Ejby Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 20 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Kr. Hyllinge - excl. Bøgen Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 5/8

72 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Bøgen Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Osted Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 6/8

73 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Hvalsø excl. Avnstrup Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 50 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Avnstrup Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 7/8

74 Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Forudsætninger: Tallene er udarbejdet ud fra de p.t. kendte og visiterede tilbud, og forudsætter at disse tilbud benyttes samt afregnes i indeværende regnskabsår. Alle tal er renset for evt. refusioner. Kilde: Børn, Unge & Kultur Opdateringshyppighed: Nøgletal er opdateret og opdateres 12 gange årligt næste gang /8

75 Bilag: 2.7. Opsamling af dialogmøde Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59701/11

76 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Lene Jensen Direktionen D E Dialogmøde med skolebestyrelser den 7. juni 2011 Dato: 7. juni 2011 J.nr.: Deltager: Formænd for skolebestyrelserne, skolelederne og Udvalget for Børn og Ungdom Cafédrøftelse 1: Udfordringer i forhold til implementering af skoleplan 2011 pr. 1. august 2012 Gruppe 1. Skolerne er gået i gang med at arbejde med fusionerne - der er nogle steder af holdet fælles møder og fælles forældrearrangementer Vanskeligt at få inddraget personalet - fordi vi ikke ved, hvem der er personalet. Der kommer omrokeringer - som vi venter på. Der skal kunne etableres en tryghed hos personalet, så man ved, hvor man vil komme til at være i organisationen. Økonomimodel og anlægsøkonomi er vigtigt at få hurtig på plads. Tydelige udmeldinger fra politikere. Rammerne måtte gerne være klar lidt før end beskrevet i de fremlagte planer. Kan man tænke anderledes omkring, hvordan der kan sættes tid til at arbejde med implementeringen. At skabe en fælles kultur og fælles tanker - skolerne efter Forældrene vil gerne komme på banen - når klassesammenlægninger og den enkelte elev blive berørt.

77 Gruppe 2 Lærerne er utrygge - hvor skal de være. Ro på ledelsen - også SFO. Appellerer til at ansatte, der måske er på vej på pension tager stilling tidligt i skoleåret. Forældresammenarbejdet er godt i gang - fælles møder for skolebestyrelserne. Vi arbejder på at fastholde eleverne, og give børn og forældre en god oplevelse. Implementering - marts er for sent. Besparelserne - skal gå til kvalitetsudvikling - gerne til dem, der i dag har dårlig økonomi. Efter- og videreuddannelse af lærerne - skal bevares og udvikle lærerne. Definition af inklusion. Det fælles skolevæsen - synliggørelse Gruppe 3 Vi skal passe på, at det hele ikke kommer til at handle om fusioner - men at det fælles skolevæsen bliver udviklet / fastholdt. Økonomi / lærerressourcer Plan B - hvad hvis lokalerne ikke er der, når skolerne skal starte. Højt informationsniveau. Principper for klassedannelser ved fusionerne. Besparelserne - bliver brugt til noget af det vi ønsker fremmet. Definitioner af inklusion Skoledistrikter - transport problemer. Pædagogisk weekend til at samle personalegrupper. Ressourcer til at sikre fusion - kunne skolerne tænke deres budgetter sammen? Side 2 af 4

78 Cafédrøftelse 2: Om ungeskoler Gruppe 1 Hele udskolingen skulle til debat - hvad er vi gode til - hvad kan opnås ved ungeskoler. Hvilke gode erfaringer kan vi arbejde videre med. Inddragelse af unge - hvad ønsker de. Kunne 10. klasse komme tilbage til Lejre Kommune? Bedre brobygning mellem udskoling og ungdomsudd. Bedre tilbud til 2. generationsindvandre / anden etnisk baggrund Bedre relation til internationalt samarbejde. God fysisk læringsmiljø. Geografi er vigtig - infrastruktur er vigtig. Ungeskoler skal samtænkes med musikskole og ungdomsskole. En ungeskole - bør komme som beslutning fra en anden enhed end Lejre Kommunalbestyrelse. VI skal ikke tro, at vi kan være bannerførere for så radikal en ændring. Gruppe 2 Vi vil gerne have ro til at lande den nuværende beslutning. En skole til unge - ikke godt. Vi vil bevare mange skoler fra 0-9 kl. Mange gode ideer. Bedre samarbejde mellem skolerne er vigtigt. Høre om erfaringerne fra andre kommuner der har prøvet ungeskoler. Samarbejde med private investerer. Bruge sine styrker. Side 3 af 4

79 (Fælles)kommunalt elevråd Unge (i 7. klasse) er får unge til at flytte til en samlet, stor skole i en stor by. Vi vil gerne være bannerfører - at lave noget spændende så andre kommer og kigger. Gruppe 3 Hvor mange skoler - fordele og ulemper. Hvad kan / skal vi tilbyde - forskellige læringsmiljøer/metoder - ikke specielt mange faglige valg. Formål at holde på flere unge - ved større variation - motion, praktiske linjer. Skabe motivation - øget kvalitet. Ro og information om processen. Det skaber uro at der ikke er taget beslutning - skal der skiftes skole igen, hvor er man som lærer. Mulighed der skal kigges på - skole(r) der kun har overbygning. Anlægsinvesteringer en udfordring. Den geografiske udfordring kan være et problem - både ved 1 overbygningsskole og det at have forskellige linjer på flere skoler. Side 4 af 4

80 Bilag: 4.1. Ansøgning fra forældrebestyrelsen for Såby Børnehaave om yderligere bevilling til frokostmåltid Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55124/11

81 From:Lars Petersen To:Janne Laursen;Asta Rasmussen (KB-medlem - B) Subject:Ansøgning om tilskud til madordning Såby Børnehave Hej, I forbindelse med Såby Børnehave's kommende madordning ansøges hermed om tilskud til opstarten af madordningen m.m., da der ikke er taget hensyn til dette i den tidligere udsendte plan for madordningen. Det er ærgeligt ikke at kunne have den sidste del af madordningen på plads inden opstarten. Vi håber på en positiv stillingtagen til dette, så der er en sammenhæng i den gennemtænkte madordning, det nye køkken, og institutionens omgivelser, og ikke mindst en ordentlig opstart af ordningen. Med venlig hilsen Lars Petersen, formand for bestyrelsen Såby børnehave ps. vi har allerede modtaget flere henvendelser fra måske kommende tilflyttere fra københavnsområdet der tiltrækkes af den kommende madordning. Så vi håber på at vi i fremtiden kan bidrage til at tiltrække tilflyttere til området.

82 Ansøgning om bevilling af yderligere midler til Såby Børnehaves madordning. I forbindelse med igangsætning af madordningen i Såby børnehave pr ansøges hermed om tilskud til igangsættelse af denne. Problemstillinger - Borde og stole på de enkelte stuer, gul/rød/blå stue lever ikke op til at der på forsvarlig vis kan serveres egenproduceret mad. Overfladen på bordene kan ikke på afvaskes på forsvarlig vis. Bordene er min. 20 år gamle og vil samtidig blive påtalt ved et besøg fra arbejdstilsynet grundet højden. - Ansættelsestidspunktet af køkkenmedarbejder er samme dag som ordningen starter. Der kræves tid til forberedelse af ordningen. - Institutionen mangler nyt kogegrej, gryder potter pander m.m. Vi ansøger derfor om midler til 1) - Indkøb af gryder/potter og pander, alm. køkkenudstyr. 2) - lønkroner til at vi kan ansætte ny medarbejder en uge før ordningens opstart til klargøring af indkøb, forberedelse, opstart af køkkenet m.m. 3) Nye borde og stole til stuerne der lever op til arbejdstilsynets krav samt muliggør den nødvendige hygiejne. Vi har i dag det nødvendige service til at servere maden på til børnene. Med håbet om et positivt tilsagn, og samtidig glæder vi os rigtig meget til at iværksætte denne ordning for børnene i vores børnehave. Med venlig hilsen Lars Petersen, Formand Bestyrelsen i Såby Børnehave

83 Bilag: 4.2. Selve ansøgningen fra forældrebestyrelsen om yderligere tilskud i forbindelse med frokostmåltid Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56697/11

84 Ansøgning om bevilling af yderligere midler til Såby Børnehaves madordning. I forbindelse med igangsætning af madordningen i Såby børnehave pr ansøges hermed om tilskud til igangsættelse af denne. Problemstillinger - Borde og stole på de enkelte stuer, gul/rød/blå stue lever ikke op til at der på forsvarlig vis kan serveres egenproduceret mad. Overfladen på bordene kan ikke på afvaskes på forsvarlig vis. Bordene er min. 20 år gamle og vil samtidig blive påtalt ved et besøg fra arbejdstilsynet grundet højden. - Ansættelsestidspunktet af køkkenmedarbejder er samme dag som ordningen starter. Der kræves tid til forberedelse af ordningen. - Institutionen mangler nyt kogegrej, gryder potter pander m.m. Vi ansøger derfor om midler til 1) - Indkøb af gryder/potter og pander, alm. køkkenudstyr. 2) - lønkroner til at vi kan ansætte ny medarbejder en uge før ordningens opstart til klargøring af indkøb, forberedelse, opstart af køkkenet m.m. 3) Nye borde og stole til stuerne der lever op til arbejdstilsynets krav samt muliggør den nødvendige hygiejne. Vi har i dag det nødvendige service til at servere maden på til børnene. Med håbet om et positivt tilsagn, og samtidig glæder vi os rigtig meget til at iværksætte denne ordning for børnene i vores børnehave. Med venlig hilsen Lars Petersen, Formand Bestyrelsen i Såby Børnehave

85 Bilag: 4.3. Uddybende mail fra forældrebestyrelsen vedr. ansøgning om tilskud til madordning Såby Børnehave Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55956/11

86 From:Lars Petersen To:Janne Laursen Subject:Re: SV: Ansøgning om tilskud til madordning Såby Børnehave Hej Janne, Tak for din mail vi sætter stor pris på at i vil tage det op til overvejelse. Der var egentlig planlagt at benytte noget af det akkumulerede overskud som institutionen har opsparet gennem flere år. Men inden vi nåede at indkøbe borde/stole sidste år blev der i budgettet lukket for større indkøb. Vi er i den situation at det opsparede overskud desværre ikke rækker langt grundet faldende børnetal, et gasfyr der skal skiftes inden fyringssæsonen starter, og så de nye borde/stole. Vi har foretaget en personalereduktion, som træder i kraft om kort tid, og vi gør hvad vi kan for at reducere dette års underskud. Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med nogle forhold som gør at punktet omkring gryder/potter og pander m.v. bortfalder da disse er lagt med i køkkenprojektet. 1) Tilskud til lønkroner ønskes for 3-5 dage, ca. 20 timer. Anslået beløb 20 X kr. 180,00, i alt kr ,00 I forbindelse med denne dyberegående beskrivelse har jeg indhentet yderligere oplysninger for så vidt de omtalte borde. De viser sig at være 36 år gamle og viser et vist mådehold i institutionens tidligere forbrug. Grundet det faldende børnetal ansøges der kun om borde og stole til 2 stuer da dette dækker behovet nu. 2) Udgift. Rød/ Gul stue, - 2 borde med 2 tillægsplader - 30 skamler med 2 benstøtte. - 4 voksenstole Samlet pris ca. kr ,00 Såfremt du ønsker yderligere information fra mig er du velkommen til at kontakte mig på tlf Mvl Lars Petersen

87 ----- Original meddelelse -----Fra: Janne Laursen Til: 'Lars Petersen' Cc: Linda Kjær Dato: Man, 23. maj :19 Emne: SV: Ansøgning om tilskud til madordning Såby Børnehave Kære Lars Petersen Jeg er blevet bedt om at udarbejde sag om jeres ansøgning til det politiske udvalg, og beder dig i den forbindelse estimere økonomien for det du på vegne af forældrebestyrelsen søger om. Jeg vil bede dig specificere det, så der er et estimat for jeres ansøgning om henholdsvis 1), 2) og 3). Du skal sende estimaterne til mig senest på onsdag, den 25. maj. Det er en meget kort frist, men det er nødvendigt for at sagen kan blive behandlet på de politiske møder i juni, som også er det sidste møde inden august. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller noget du vil drøfte med mig. Med venlig hilsen Janne Laursen Chefkonsulent Børn, Unge og Kultur Lejre Kommune mob Fra: Lars Petersen Sendt: 19. maj :34 Til: Janne Laursen; Asta Rasmussen (KB-medlem - B) Cc: Linda Kjær Emne: Ansøgning om tilskud til madordning Såby Børnehave Hej, I forbindelse med Såby Børnehave's kommende madordning ansøges hermed om tilskud til opstarten af madordningen m.m., da der ikke er taget hensyn til dette i den tidligere udsendte plan for madordningen. Det er ærgeligt ikke at kunne have den sidste del af madordningen på plads inden opstarten.

88 Vi håber på en positiv stillingtagen til dette, så der er en sammenhæng i den gennemtænkte madordning, det nye køkken, og institutionens omgivelser, og ikke mindst en ordentlig opstart af ordningen. Med venlig hilsen Lars Petersen, formand for bestyrelsen Såby børnehave ps. vi har allerede modtaget flere henvendelser fra måske kommende tilflyttere fra københavnsområdet der tiltrækkes af den kommende madordning. Så vi håber på at vi i fremtiden kan bidrage til at tiltrække tilflyttere til området.

89 Bilag: 5.1. Forslag kommissorium Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50555/11

90 Kommissorium Forslag Dagtilbudsplan 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Janne Laursen Børn, Unge & Kultur D E 1. Motivation/baggrund for projektet Dato: 16. maj 2011 J.nr.: 11/7988 Kommunalbestyrelsen har 28. marts 2011 besluttet at Lejre Kommune skal have en ny ledelses- og organisationsstruktur. Af rapporten 'Ledelse & Organisation' fremgår, at der skal etableres et center for Dagtilbud, hvis bærende logik er, at skabe et samlet og sammenhængende 0-6 års område i Lejre Kommune. Det skal have færre og mere fagligt og økonomisk bæredygtige virksomheder, som med udgangspunkt i den inkluderende tænkning fokuserer på alle børns trivsel. Der skal være tætte forbindelser til børnespecialområdet. 0-6 års området har i en række år være præget af et faldende børnetal, og i henhold til den seneste befolkningsprognose vil der også i de kommende år være en faldende tendens. Det faldende børnetal medfører færre indskrevne børn i dagtilbud og en presset økonomisk situation for dagplejen og en række børnehaver. Planerne for udvikling af dagtilbudsområdet konkretiseres i en Dagtilbudsplan. Børneplan del 1 og 2 som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2008 (del 1) og 25. maj 2009 (del 2) ligger til grund for den nuværende ledelse og struktur for 0-6 års området. 2. Formål Det er projektets formål, at udarbejde en dagtilbudsplan som kan danne grundlag for drøftelse og politisk beslutning om den fremtidige ledelse og struktur af 0-6 års området. Dagtilbudsplanen skal ses i sammenhæng med den besluttede skoleplan og de kommende 7 skoledistrikter. Dette bl.a. for at fremme brobygning. I henhold til 'Ledelse & Organisation' skal den kommende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet være kendetegnet ved en ensartet ledelsesstruktur og bestå af færre dagtilbudsvirksomheder med flere lokaliteter. Dagtilbudsplanen skal indeholder beskrivelser af: Faktuelle forhold: den nuværende kapacitet på 0-6 års området. Der tages afsæt i Børneplan del 1 og 2 (Børnehavernes placering, antal børn de er indrettet til, belægningsgrad). Dagplejens nuværende kapacitet (dagplejehjemmenes placering (på distriktsniveau), antal børn de er indrettet til, belægningsgrad) Prognose for udvikling i børnetallet (0-6 år). Herunder følsomhedsvurdering. Beskrivelse af forhold som privat dagpleje og pulje- og privat institutioner, herunder aftalegrundlaget. Beskrivelse af de selvejende institutioner Beskrivelse af gæstepleje i dagplejen

91 Økonomiske forhold vuggestuer/børnehaver. Herunder ressourcetildeling og personale normering pr. barn. Økonomiske forhold dagplejen, Herunder ressourcetildeling og personale normering pr. barn. Forslag til principper for struktur (placering, store/små, særlige kendetegn) for 0-6 års området Forslag til principper for kvaliteten i dagtilbud, herunder principper for åbningstid i skoledistrikterne og lukkedage i børnehaver og åbningstiden i Dagplejen. Forslag til principper for inklusion. Forslag til principper for ledelsesorganisering af 0-6 års området Forslag til principper for økonomisk styring af 0-6 års området (pengene følger barnet princip eller mere fast styring på økonomi i forhold til max. antal børn) Konkrete forslag/muligheder med alternativer til, hvilke tilbud der skal være til de enkelte aldersgrupper. Belyst med fordele og ulemper. Der indgår beskrivelse af en "idealinstitution" som udtryk for hvor mange børn et dagtilbud skal have indskrevet, for at virksomheden er økonomisk bæredygtig. Konkrete forslag/muligheder med alternativer til, hvor de fremtidige dagtilbud fysisk skal være placeret. Belyst på distriktsniveau. 3. Succeskriterier Der foreligger en dagtilbudsplan ved projektets afslutning, der kan være beslutningsgrundlag for drøftelser og politisk stillingtagen. Processen er forløbet på en sådan måde, at de involverede er kommet til orde og mener, at processen er foregået i en tillidsfuld atmosfære. 4. Projektets produkt(er) Forslag til dagtilbudsplan. Beregning af de økonomiske konsekvenser og behovet for anlægsinvesteringer. Kommunikationsplan for kommunikation til interessenter (forældre, ledere og personale i dagtilbud) under vejs i processen. Høringsmateriale til høringsproces. 5. Bindinger/begrænsninger Dagstilbudsplanen skal følge/være i overensstemmelse med rapporten 'Ledelse & Organisations' anvisninger. (Bl.a. siderne 16 og 17 i rapporten). Der foretages p.t. en ekstern konsulentanalyse (KLK) om det specialiserede børne- og ungeområde. Analysen skal bl.a. afdække niveauet for udskilning til specialtilbud samt incitamenter i forbindelse med visitations- og budgetmodeller. Resultaterne af analysen forventes at bidrage til konkretiseringen af dagtilbudsområdet. Det forventes at analysen foreligger ultimo juni Side 2 af 5

92 Udgangspunktet er den nuværende økonomiske ramme der er tildelt dagtilbudsområdet. I budgetprocessen vedr. budget 2011 fremgår det bl.a.: - at strukturtilpasninger er et væsentlig redskab i forhold til at opnå udviklingsmuligheder, driftsbesparelser og serviceforbedringer. - at på grund af økonomiske udfordringer vil der være begrænsede muligheder for strukturtilpasninger der kræver større anlægsinvesteringer i at gennemførte strukturtilpasninger, der medfører driftsbesparelser, kan bruges til serviceforbedringer. Det betyder, at pengene kan blive i driften til at understøtte og udvikle både igangværende aktiviteter men også nye tiltag. Projektets organisering Projektet organiseres med: Projektejer: Direktør Lene Jensen Projektleder: Direktør Lene Jensen, Centerchef for Dagtilbud pt. sygemeldt. Projektgruppe bestående af: Per Eriksson, leder af dagplejen Irene Porse, ledertillidsrepræsentant Ulla Bang, De selvejende institutioner Sonja Dreesen, Hvalsø området Marianne Lønnee, Bramsnæs området Yvonne Frandsen, Lejre området Tina Kasten Pedersen, tillidsrepræsentant FOA/Dagplejen Michael Larsen, fællestillidsrepræsentant BUPL Randi Albæk, fællestillidsrepræsentant FOA/pæd. medhjælpere Margit Nørgaard, pædagogisk konsulent, Børn & Unge Janne Laursen, chefkonsulent Børn, Unge & Kultur Helle Svenningsen, økonomikonsulent, Økonomiafdelingen er tilknyttet projektgruppen vedr. økonomiske beregninger og prognoser 6. Tidsramme Forudsætning for forslag til proces- og tidsplanen er én politisk drøftelse af forslag til fremtidig struktur og principper. Den er tidsmæssigt placeret i oktober Der kan være behov for yderligere politiske drøftelser, der i givet fald vil nødvendiggøre ændringer i tidsplanen. Proces- og tidsplan Tidspunkt Aktivitet Hvem Udarbejde forslag til kommissorium. (Brainstorm inden kommissoriet gøres Side 3 af 5 Administrationen

93 Deadline for aflevering til UBUs møde i juni 2011 færdig) om "hvad der skal med? og hvad der skal ske i forbindelse med dagtilbudsplanen". Deltagere: Arbejdsgruppen Forslag til kommissorium forelægges Udvalget for Børn & Ungdom Pressemeddelelse om Udvalget for Administrationen Børn & Ungdoms beslutning Tilvejebringe og udarbejde: Administrationen Deadline for aflevering til UBUs møde i august 2011 Fakta: antal dagtilbud, beliggenhed osv. status over kapacitet mv. Børnetal (Befolkningsprognosen) for børnetallet i de nye 7 skoledistrikter. Beskrive scenarier (muligheder) der belyses med tal og Økonomi Beskrive forslag til principper Dialogmøde mellem UBU og forældrebestyrelserne i dagtilbud incl. Dagplejen. Tema: Drøftelse af principper for det fremtidige Udvalget for Børn & Ungdom og forældrebestyrelser og ledere dagtilbudsområde Temadrøftelse: Principper for det fremtidige dagtilbudsområde Udvalget for Børn & Ungdom Forslag til fremtidig struktur Administrationen Deadline for aflevering til UBUs møde i oktober 2011 udarbejdes. Med udgangspunkt i principper fra temadrøftelsen og jf. beskrivelse i 'Ledelse & Organisation' (færre og mere fagligt og økonomiske bæredygtige virksomheder) Forslag til fremtidig struktur og principper forelægges med henblik Udvalget for Børn & Ungdom, på at sende i høring Forslaget sendes i høring i Administrationen forældrebestyrelser, lokaludvalg/personalegrupper, BUPL/PMF. Ca. 1 mdr. høringsfrist Forberede sagsfremstilling med Administrationen Deadline for aflevering til UBUs møde i december 2011 høringssvar Forslaget offentliggøres på LK hjemmeside Administrationen Side 4 af 5

94 Sagens afsluttende behandling med høringssvar kvartal 2012 Evt. ansættelse af ledere i de nye dagtilbudsvirksomheder. Særskilt proces- og tidsplan udarbejdes. 1. kvartal 2012 Nyvalg til forældrebestyrelser i de nye dagtilbudsvirksomheder (over ca. 2 mdr.) Udvalget for Børn & Ungdom, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Administrationen Administrationen 7. Økonomi/ressourcer Projektets økonomiske omkostninger udgøres af Arbejdsgruppens forbrug af ressourcer/tid Ressourcer/tid til udarbejdelse af børnetalsprognoser Ressourcer/tid til udarbejdelse af økonomiske beregninger (økonomiafdelingen) Ressourcer/tid bygningstekniske forhold (Team Kommunale Ejendomme) Eventuelt ressourcer/tid planmedarbejdere (Byg & Miljø) Herudover medfører projektet ikke yderligere omkostninger. 8. Evaluering Statusmøder med projektejer i projektforløbet. Side 5 af 5

95 Bilag: 6.1. Udkast til plan for implementering af 26. maj 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56043/11

96 Ny skolestruktur 1. august 2012 Plan for implementering Udkast af 26. maj 2011 Forelægges Udvalget for Børn og Ungdom den 7. juni 2011

97 Temaer i planen Det fælles skolevæsen Anlægsprogram Gennemførsel af fusionerne Skoleøkonomi Valg af skolebestyrelser Udpegning af ledere Personalepolitik Skolebuskørsel Ungeskoler Inddragelse af medarbejdere (Med) Kommunikationsplan

98 Det nye fælles skolevæsen for Lejre Kommune Formål/Indhold - Skabelse af opbakning hos alle interessenter. - Formulering og igangsætning af initiativer Tidsplan - Juni Møder mellem politikere og de berørte forældrebestyrelser - August/September Politisk drøftelse af visioner og mål for de nye skolevæsen - Planlægning og igangsætning af initiativer omkring efteruddannelse, inklusion, kvalitet Ansvarlig - Udvalget for Børn & Ungdom / Kommunalbestyrelsen - Skolechef - Lederteam

99 Anlægsprogram Allerslev Skole Indhold / Formål - Udbygning af kapacitet så Allerslev skole kan huse alle elever i skole og SFO den 1. august 2012 Tidsplan - Juni Beslutning om Byggeprogramudvalg og planlægning - Juni/September Byggeprogram - September/November Projektering/udbud - December/August - Byggeri Ansvarlig - Kommunalbestyrelsen - Skolechef - Byggeprogramudvalg

100 Anlægsprogram Øvrige skoler Formål/Indhold - Planer om renovering af faglokaler jf. investeringsoversigten skal undersøges hvordan det hænger sammen med evt. ungeskoler - Vurdering af om der er kapacitets problemer på andre skoler Tidsplan - Juni/August Vurdering af behov - September/November Byggeprogram/planlægning - December/August Projektering/udbud/byggeperiode Ansvarlig - Kommunalbestyrelsen - Skolechef

101 Gennemførsel af fusioner Indhold - Strategi, plan og gennemførsel af de 3 konkrete fusioner Tidsplan - Maj - Kommissorium for fusionerne - Juni - Nedsættelse af ansvarlige arbejdsgrupper - Juni / August - Udarbejdelse af plan for fusionsarbejdet på de 3 skoler - August / juli Gennemførsel af aktiviteter som forberedelse af fusion - 1/ Opstart af 3 nye skoler Ansvarlig - Skolechef - Lederteam - Arbejdsgrupper med interessenter

102 Gennemførsel af fusioner Skabelse af ny fælles skole Fælles vision Skabelse af ny kultur Den løbende kommunikation med alle interessenter Forberedelse af elever (og forældre) Pædagogisk proces med elever Kendskab til skolerne og hinanden Skabelse af ny fælles personalegruppe Den praktiske flytning (sommer 2012)

103 Skoleøkonomi Formål/Indhold - Udarbejdelse af ny økonomisk tildelingsmodel, som er baseret primært på elevtal. - Beslutninger og gennemførsel af økonomisk styring frem til fusionerne er gennemført - Tildelingsmodel skabe rammerne for økonomi til ledelse, tværgående initiativer, efteruddannelse, m.v. Tidsplan - August/September Forslag til økonomimodel - Oktober 2011 Beslutning om budget Januar 2012 Planlægning af skoleår 2012/2013 Ansvarlig - Kommunalbestyrelsen - Skolechef - Lederteam

104 Valg af skolebestyrelsen Indhold - Beslutning om valg flere metoder - Evt. afvikling af valg Tidsplan - Foråret 2012 evt. afvikling af valg Ansvarlig - Kommunalbestyrelsen - Skolechef - Lederteam

105 Lederteam Indhold - Afklaring af lederstillinger og udpegning af lederteam. Det skal afklares hvor mange lederstillinger der er på hver skole, samt organisering af ledelse på SFO. Tidsplan - Maj Gennemførsel af samtaler med alle ledere - Juni Udpegning af skoleledere - Inden 1. oktober Udpegning af Lederteam Ansvarlig - Skolechef / Direktør - Med-organisationen

106 Lærer Indhold - Plan for tilpasning af antal lærer Tidsplan - Maj 2011 Ansættelse af lærer vedr. 2011/ Oktober/november 2011 Forhandling om personaletilpasning - Oktober/november 2011 Aftale om rokering Ansvarlig - Skolechef - Skoleledere / lederteam - Med-organisationen

107 Pædagoger - SFO Indhold - Plan for tilpasning af antal pædagoger Tidsplan - April Beslutninger vedr. 2012/2013 Ansvarlig - Skolechef - Skoleledere / SFO ledere - Med-organisationen

108 TAP Indhold - Plan for tilpasning af sekretærer, pedel m.v. Tidsplan - September/Oktober 2011 Etablering af servicecentre - Oktober/November Afklaring af stillinger og udpegning Ansvarlig - Skolechef - Skoleledere - Med-organisationen

109 Skolebuskørsel Indhold - Plan for ny skolebuskørsel der sikre, at der er kørsel af de mindre skolebørn fra alle bysamfund til de 3 nye distriktsskoler. - Overvejelse om der skal etableres ny ruter i busnettet eller særskilt privat buskørsel Tidsplan - Klar pr. 1. august 2012 Ansvarlig - Byg & Plan / Vej & Park - Skolechef

110 Ungeskoler Indhold - Plan for udvikling af 7-9 årgang Tidsplan - Plan inden udgangen af året Ansvarlig - Skolechef - Arbejdsgrupper med interessenter

111 Medarbejderinddragelse Indhold - Sikre at medarbejderne inddrages i processen Tidsplan - Organisation af relevant Med-organisation - Valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Ansvarlig - Skolechef - Tillidsrepræsentanter - Arbejdsmiljørepræsentanter

112 Kommunikationsplan Indhold - Sikre alle interessenter relevant information, så de kan medvirke til at sikre gennemføres af en succesfuld implementering af ny skolestruktur. - Afklare hvornår der skal kommunikeres fra politisk niveau og hvornår der skal kommunikeres administrativt - Afklare ansvarsfordelingen mellem kommunikation fra forvaltningen og fra de enkelte skoler Tidsplan - Planen skal udarbejdes og tilpasses løbende Ansvarlig - Skolechef - Kommunikation

113 Bilag: 7.1. Lokalesituationen på Allerslev Skole pr. 1. august 2012 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57256/11

114 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jan Winther Børn Unge & Kultur D E Lokalesituationen på Allerslev Skole pr. 1. august 2012 Dato: 20. april 2011 J.nr.:11/8946 I tilfælde af at Glim Skole pr. 1. august 2012 sammenlægges med Allerslev Skole vil der jf. tidligere økonomiberegninger til skoleplanen være behov for anlæg af 4 klasselokaler. Administrationen har i samarbejde med Allerslev Skoles ledelse gennemgået de tidligere beregninger og forudsætninger for skoleplanen og fremlægger to forskellige skitser til løsning af de forventede lokalebehov på Allerslev Skole pr. 1. august Lokaleforudsætninger Allerslev Skoles undervisningsdel på Bispegårdsvej 2. Allerslev Skoles lokaler på Bispegårdsvej er p.t. opdelt i 3 afdelinger med i alt 24 klasselokaler til undervisning: Indskolingen (0.-3. klasse) med 7 klasselokaler Mellemtrinet (4.-6. klasse) med 9 klasselokaler Udskolingen (7.-9. klasse) med 8 klasselokaler I følge klassetalprognosen vil der efter sammenlægningen af Glim Skole og Allerslev Skole være behov for følgende antal klasselokaler: Antal lokaler pt klasse klasse klasse I alt Det faldende klassetal skyldes, at der jf. befolkningsprognosen kun ser ud til at være behov for dannelse af 2 børnehaveklasser på hver årgang fra Som det kan ses af ovenstående oversigt vil der som forudsat i skoleplanen være behov for anlæg af 4 yderligere klasselokaler pr. 1. august 2012, hvis alle klasser i og

115 skal have deres eget klasselokale i Allerslev Skoles bygninger på Bispegårdsvej. En af skolens 3. klasser vil dog få lokale i mellemtrinsafdelingen i istedet for i indskolingsafdelingen, hvor klassen egentligt hører hjemme. Fra 2013 viser klassetalsprognosen et faldende klassetal, således at det forventede antal klasser falder med 1 klasse pr. år. Yderligere bør det nærmere undersøges om kapaciteten i forhold til faglokaler, herunder idræt samt grupperum, vil være tilstrækkelige i perioden frem til Lokaleforudsætninger Allerslev Skoles SFO på Lejrevej 15C og Lejrevej 1D Allerslev Skoles SFO-leder har i et notat af 12. april 2011 gennemgået lokalesituationen i SFO's lokaler på Lejrevej 15C (Allerslev gl. Skole) og i Lageret på Lejrevej 1 D. Lokalerne på Lejrevej 15C rummer i dag SFO for klasse og Lageret rummer SFO for klasse samt ungdomsklub. Konklusionen i notatet er, at det ikke kan lade sig gøre at rumme det forventede antal elever i klasse pr. 1. august 2012 i lokalerne på Lejrevej 15C uden at inddrage ekstralokaler f.eks. fra Lejre Naturbørnehave eller fra Egedalens Pavillion. at det er muligt at rumme de forventede ekstra elever i klasse pr. 1. august 2012 i Lageret på Lejrevej 1 D. Også i SFO vil elevtallet jf. befolknings- og elevtalsprognoserne falde i de kommende år, idet det forventede elevtal i den sammenlagte Allerslev/Glim Skole i klasse vil falde fra 255 i til fra Konklusion på den samlede lokalesituation Der vil være lokaleproblemer på Allerslev Skole frem til skoleåret , hvorefter skolen vil kunne rumme det i dag forventede elev- og klassetal inden for skolens nuværende rammer. Der vil være behov for 4 ekstra klasselokaler til undervisningen i og Dette behov vil falde med 1 klasselokale årligt og i 2018 vil der ikke længere være behov for flere klasselokaler end der er i dag med mindre der inden da er kommet flere klasser f.eks. på grund af oprettelse af en ungeskole på Allerslev Skole. I SFO vil der være behov for yderligere lokaler på Lejrevej 15C i en årrække, i det de nuværende lokaler næppe kan rumme mere end elever. Side 2 af 3

116 Løsningsmuligheder Groft set kan der være to løsningsmuligheder, der begge bør bearbejdes grundigere end tiden har tilladt til dette notat. Løsningsmulighed nr. 1 udbygger Allerslev Skole med 4 klasselokaler på Bispegårdsvej og inddrager lokaler til SFO på Lejrevej 15C fra Lejre Naturbørnehave eller fra Egedalens Pavillion. Det forventes om at de klasselokaler der om nogle år ikke længere skal anvendes til indskolingen kan anvendes til udskolingen. Løsningen indebærer, at der anlægges 4 nye klasselokaler på Bispegårdsvej og der inddrages det fornødne antal lokaler til SFO på Lejrevej 15C. Denne løsning vil - bortset fra placeringen af en 3. klasse i skolens mellemtrinsafdeling - løse lokaleproblemerne pr. 1. august Det anbefales dog nøje at overveje den hensigtsmæssige placering af de nye lokaler, idet behovet for indskolingslokaler forventes at falde. Løsningsmulighed nr. 2 udbygger Allerslev Skole så lidt som muligt og der findes overgangsløsninger indtil skolens kapacitet i svarer til behovet. Løsningen indebærer, at Allerslev Skoles indskolingsafdeling på Bispegårdsvej udbygges med 1 lokale samt evt. holddelingslokaler således at indskolingen kan rumme de 8 klasser, der forventes i klassetalsprognosen. I skoleårene og et par år frem flyttes børnehaveklasserne som en midlertidig foranstaltning til Lejrevej 15C f.eks. i Lejre Naturbørnehaves nuværende lokaler. Dette betyder, at Allerslev Skoles indskolingsafdeling i skoleåret rummer tre 1. klasser, tre 2. klasser og to 3. klasser, idet den tredie 3. klasse får lokale i mellemtrinsafdelingen. I SFO-tiden kan man enten vælge at inddrage det fornødne antal lokaler fra Lejre Naturbørnehave eller fra Egedalens Pavillion, eller der kan etableres en SFO-afdeling i indskolingens klasselokaler på Bispegårdsvej. SFO-lederen foretrækker inddragelse af lokaler på Lejrevej 15C, idet en opdeling af SFO for klasse vil give en række uhensigtsmæssige udfordringer for både børn og personale. Side 3 af 3

117 Bilag: 7.2. Notat vedr. de fysiske rammer på Allerslev SFO/Lageret for skoleåret 2012/13 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57254/11

118 Allerslev 12. april Notat vedr. de fysiske rammer på Allerslev SFO/Lageret for skoleåret 12/13 SFO: SFOen har følgende grupperum og værksteder og er normeret til 183 børn. Hulen, 2 lokaler i alt Tårnet, 2 lokaler i alt Græshoppen Dragen, værksted Guffen, lektiecafe(stillerum) Kælderen, der er mulitrum I alt 98 m2 120 m2 48 m2 48 m2 48 m2 84 m2 446 m2 Vi har pt. 198 børn, det giver 446/198= 2,2 m2 pr. barn Pr 1. aug. er vi 213 børn 446/213 = 2 m2 pr. barn. Med 70 Glim børn pr. 1.aug er vi 283 børn, 446/ 283 = 1,5m2 pr. barn. o,7 m2 mindre pr barn end nu. Med Glim børn bliver vi 100 børn mere end vi er normeret til. Det betyder ændrede muligheder for værkstedsaktiviteter og fordybelse. Vi har kun 10 børnetoiletter, 10/283= 0,035 toilet pr. barn pr. 1. aug Vi er meget afhængige af at kunne benytte gymnastiksalen hver dag, for at kunne skabe ro og mulighed for at kunne tilgodese det fysiske element. Et øget børnetal vil betyde øget behov for rådighed over gymnastiksalen. Vi har pt. 155 garderober, og vores 3.klasser har en base, de må dele, for at det går op. Vi har kikket på vores gangarealer og kældergang og kan finde plads til 90 knager med hylde, hvis vi bruger samtlige af vores vægområder. I alt 245 pladser. For de fleste børn er en fast garderobeplads med billede, vigtig for oplevelsen af at høre til, og at have styr på sine ting. Vores Cafe område, hvor der hver dag serveres frugt, brød m.m. er der plads til 35 børn, hvilke betyder at børnene allerede nu spiser i hold. Det er vigtigt at kunne bibeholde vores Cafe, som det velfungerende pædagogiske værksted vi har i dag. Vi er pt. 20 fastansatte og 3 støttepædagoger. Vores personale - rum kan ikke rumme yderligere. Vi har to personaletoiletter, Arbejdstilsynet har angivet max 15 medarbejdere pr. toilet. Efter min bedste faglige vurdering vil det ikke kunne lade sig gøre at rumme 70 Glim børn med de nuværende fysiske rammer på Allerslev SFO. Jeg ser dog muligheder, hvis vi medtænker Egedalens pavillon og Lejre naturbørnehaves lokaler. Inddragelse af disse lokaler vil give muligheder for, at

119 have flere gruppe/opholdsrum, samt at fordele børnene på et større område. Herved vil der stadigvæk være mulighed for fordybelse, ro, lege plads, mindre støj og mindre stress. Og hermed at fastholde et kvalificeret pædagogisk arbejde med fokus på socialisering, dannelse og læring. Lageret: Vedr. klubben vil jeg vurdere, at vi godt kan rumme 15 til 20 unge mere i fritidsklubben under forudsætning af, at der følger voksen hænder med. Vores primære multiværksted vil dog i vinter månederne være meget belastet. Derudover vil det være en god ide med mere end de to timer om ugen vi har i hallen. Mvh. Dennis Mathiassen SFO leder

120 Bilag: 8.1. Notat om frit skolevalg i forbindelse med implementeringen af Skoleplan 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44939/11

121 NOTAT Frit skolevalg i forbindelse med implementering af Skoleplan 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jan Winther Børn Unge & Kultur D E Dato: 28. april 2011 J.nr.: 10/24607 Problemstilling Efter Kommunalbestyrelsens beslutning en ændret skolestruktur i forbindelse med Skoleplan 2011 kunne det være en mulighed, at nogle forældre med det samme ønsker, at deres barn undervises på den skole, der vil blive barnets distriktsskole fra 1. august Forældrene vil umiddelbart have krav på dette jf. reglerne for frit skolevalg, hvis der er plads på skolen. Hvis dette sker i et større omfang kunne det betyde meget små klasser på de skoler, der lukkes 1. august 2012 og en forøget klassestørrelse på andre skoler. Hvis forældrene vælger at benytte sig af reglerne om frit skolevalg betyder det, at de forældre der først beder om at få deres barn indskrevet på den ønskede skole bliver imødekommet, mens de der søger efter at klasserne er kommet op på 24 elever bliver afvist. I notatet gennemgås nedenfor klassedannelsen for skoleåret , lovgivningen om frit skolevalg, forældrenes konkrete muligheder for at foregribe skoleplanen ved hjælp af folkeskolelovens bestemmelser om frit skolevalg samt om Kommunalbestyrelsens muligheder for at påvirke mulighederne for elevflytninger. Klassedannelsen for skoleåret Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2011, at der i skoleåret dannes i alt 164 klasser ved Lejre Kommunes 10 folkeskoler. Som en del af beslutningsgrundlaget forelå en opgørelse om det forventede antal indskrevne elever i skoleåret Det forventede elevtal i børnehaveklasserne byggede på indberetninger fra skolerne om indskrivninger til børnehaveklasserne, herunder ønsker om andre skoler end distriktsskolen, idet Kommunalbestyrelsen de senere år har ønsket at lægge de kendte ønsker om frit skolevalg til grund for oprettelsen af nye børnehaveklasser, således at alle ønsker om frit skolevalg til de kommende børnehaveklasser, som var kendt på opgørelsestidspunkter medio februar (bilag 2), blev imødekommet. Efter Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om klassedannelsen gælder de almindelige bestemmelser om frit skolevalg (se nedenfor). Dette betyder specifikt for de kommende børnehaveklasser, at ønsker om frit skolevalg, der ikke har indgået i beslutningsgrundlaget for klassedannelsen, kun kan imødekommes indenfor de almindelige regler (d.v.s. hvis der er plads indenfor max. 24 elever i klasserne).

122 Bestemmelsen i folkeskolelovens 17 1 om det maximale elevtal i klasserne indebærer, at elevtallet i grundskolens klasser ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse (d.v.s. 1. august). Såfremt elevtallet i en klasse efter 1. august overstiger 28 skal klassen således først deles i starten af det efterfølgende skoleår. Lovgivningen om frit skolevalg Folkeskoleloven ( 36 stk. 3) giver forældre krav på, at deres barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Endvidere giver loven eleven ret til at blive optaget i en skolefritidsordning på den valgte skole, hvis der i tilknytning til skolen er etableret en skolefritidsordning og der er ledig kapacitet. "Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til 40, stk Det samme gælder, hvis forældrene ønsker, at barnet skifter skole under skoleforløbet, herunder til distriktsskolen. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen i skolekommunen for, hvilke børn der skal optages først." Disse bestemmelser blev indføjet i folkeskoleloven ved lov nr. 335 af 18. maj Undervisningsministeren præciserede ved fremlæggelsen af lovforslaget, at forældrene med forslaget får krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole og at der alene kan gives afslag på optagelse, hvis kommunalbestyrelsens rammer for skolens kapacitet umuliggør optagelse. Denne begrænsning i det frie skolevalg er medtaget fordi det fortsat er kommunalbestyrelsen i skolekommunen der fastsætter skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang samt rammer for klassedannelsen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser. Retningslinjerne skal bygge på objektive kriterier. Det betyder f.eks., at skolekommunen vil kunne reservere enkelte pladser til tilflyttere til skoledistrikter. Andre objektive kriterier, der vil kunne anvendes, når børn bosiddende i distriktet er optaget, er f.eks.: a) Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner. b) Søskende til elever på skolen går forud for andre./eller c) Nærmereboende går forud for fjernereboende. d) Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden stk. 1: "Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30." 2 40 stk. 2 angår bevillinger til skolevæsnet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler, skolestrukturen, kommunens inddeling i skoledistrikter, antallet af skoledage m.v.. Side 2 af 7

123 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har i bilag 2 til "Styrelsesvedtægt for Lejre Kommunes skoler" fastsat følgende retningslinjer for frit skolevalg: "Frit skolevalg Forældre har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer kommunalbestyrelsen har fastsat. Med henblik på at kunne rumme tilflyttede elever på distriktsskolen fastsættes klassekvoten til maks. 24 for optagelse af børn udenfor distriktet. Er klassekvoten nået, behandles ansøgninger efter følgende kriterier: a. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner b. Søskende til allerede optagne elever på skolen går forud for andre c. nærmere boende går forud for fjernere boende" Ovenstående betyder, at indskrivninger i skolen skal behandles løbende. Hvis der indskrives flere elever samtidig og klassekvotienten på årgangen ved at indskrive dem alle overstiger 24, skal skolelederen anvende de 3 kriterier ved afgørelsen af hvilke elever der indskrives og hvilke der afvises. Forældrenes mulighed for at "foregribe" skoleplanen ved hjælp af folkeskolelovens bestemmelser om frit skolevalg Bilag 1 viser antallet af ledige pladser i Allerslev Skoles, Bramsnæsvig-skolens og Kirke Hyllinge Skoles klasser ved max. 24 og max 28 elever i klasserne. Der er endvidere angivet antallet af elever i klasse på Glim Skole, Kirke Sonnerup Skole og Sæby-Gershøj Skole. Det fremgår af bilaget i hvor høj grad det er muligt for forældrene via frit skolevalg at "foregribe" lukningen af Glim Skole, Kirke Sonnerup Skole og Sæby-Gershøj Skole ved allerede i skoleåret at flytte deres børn til den skole børnenes nuværende skole skal sammenlægges med fra 1. august For de kommende børnehaveklassers vedkommende er situationen således: På Allerslev Skole er der ikke umiddelbart plads til elever indenfor en klassekvotient på 24. Indenfor en klassekvotient på 28 vil der være plads til 2 elever fra Glim Skoles børnehaveklasse, hvis de ønsker optagelse i Allerslev Skoles 2 børnehaveklasser allerede fra På Bramsnæsvigskolen er der umiddelbart plads til 12 elever indenfor en klassekvotient på 24 og klassekvotienten vil bliver 25, hvis alle elever fra Kirke Sonnerup Skoles børnehaveklasse ønsker optagelse i Bramsnæsvigskolens 2 børnehaveklasser allerede fra Side 3 af 7

124 På Kirke Hyllinge Skole er der umiddelbart plads til 6 elever indenfor en klassekvotient på 24. Indenfor en klassekvotient på 28 vil der være plads til 14 elever fra Sæby-Gershøj Skoles børnehaveklasse, hvis de ønsker optagelse i Kirke Hyllinge Skoles 2 børnehaveklasser allerede fra Inden for Kommunalbestyrelsens nugældende retningslinjer for frit skolevalg - som betyder at elever fra andre skoledistrikter kun kan optages hvis der er mindre end 24 elever i klasserne - kan alle elever fra de nedlagte undervisningssteder ikke optages i de nuværende klasser på de skoler den nedlagte skole sammenlægges med. Det kan dog lade sig gøre på en række årgange. På Allerslev Skole kan alle elever fra Glim Skole's 5. årgang optages, på Bramsnæsvigskolen kan alle elever fra Kirke Sonnerup Skole's 2. og 6. årgang optages, og på Kirke Hyllinge Skole kan alle elever fra Sæby-Gershøj Skole's 6. årgang optages. Hvis de modtagene skoler kunne optage op til 28 elever i klasserne ville alle elever fra Glim Skole's 2., 5. og 6. årgang kunne optages på Allerslev Skole, alle elever fra Kirke Sonnerup Skole's 0., 2., 4. og 6. årgang ville kunne optages på Bramsnæsvigskolen og alle elever fra Sæby-Gershøj Skole's 2., 3., og 6. årgang ville kunne optages på Kirke Hyllinge Skole. På de øvrige årgange vil alle elever ikke kunne optages. Hvis alle elever ønskede optagelse på de skoler de nedlagte skoler skal sammenlægges med vil et antal elever blive afvist efter de nugældende regler (max. 24 elever). På Allerslev Skole vil der bliver afvist 17 elever på 0. årgang, 11 elever på 1. årgang, 3 elever på 2. årgang, 23 elever på 3. årgang, 9 elever på 4. årgang og 5 elever på 6. årgang. På Bramsnæsvigskolen vil der bliver afvist 2 elever på 0. årgang, 22 elever på 1. årgang, 14 elever på 3. årgang, 1 elev på 4. årgang og 9 elever på 5. årgang. På Kirke Hyllinge Skole vil der bliver afvist 12 elever på 0. årgang, 16 elever på 1. årgang, 4 elever på 2. årgang, 1 elever på 3. årgang, 11 elever på 4. årgang og 16 elever på 5. årgang. Hvis alle elever ønskede optagelse på de skoler de nedlagte skoler skal sammenlægges med vil et antal elever blive afvist, også hvis reglerne blev ændret, således at eleverne kunne optages op til 28 elever pr. klasse. På Allerslev Skole vil der bliver afvist om 15 elever på 0. årgang, 7 elever på 1. årgang 15 elever på 3. årgang og 1 elev på 4. årgang. På Bramsnæsvigskolen vil der bliver afvist 22 elever på 1. årgang, 14 elever på 3. årgang, 1 elev på 5. årgang. Side 4 af 7

125 På Kirke Hyllinge Skole vil der bliver afvist 4 elever på 0. årgang, 11 elever på 1. årgang, 3 elever på 4. årgang og 10 elever på 5. årgang. Kommunalbestyrelsens muligheder for at påvirke mulighederne for elevflytninger Det er ikke muligt at sætte folkeskolelovens bestemmelser om frit skolevalg ud af kraft med baggrund i den forestående ændring af skolestrukturen i Lejre Kommune. Alle ønsker om frit skolevalg skal imødekommes, hvis der er mindre end 24 elever i de pågældende klasser. Er der flere end der er plads til indenfor de 24 elever pr. klasse, der samtidig ønsker optagelse, foretages udvælgelsen ud fra kriterierne i styrelsesvedtægten. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker ændringer i forhold til ovenstående skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om ændring i styrelsesvedtægten for Lejre Kommunes skoler for enten at formindske eller forøge muligheden for elevflytninger. Kommunalbestyrelsen kan mindske muligheden for flytninger ved at foretage en revurdering af om antallet af pladser, således at antallet af pladser der reserveres til tilflyttere forøges fra de nuværende 4 (max. 24 i klassen) til et højere tal (f.eks. 6 svarende til max 22 i klassen) for på denne måde at sikre, at der ikke som følge af frit skolevalg skal dannes ekstra klasser i forbindelsen med skolestrukturændringen. Kommunalbestyrelsen kan forøge muligheden for flytninger ved at tillade at elevflytninger kan godkendes op til 28 elever i klasserne fra de skoler der nedlægges til de skoler de nedlagte skoler skal sammenlægges med. Kommunalbestyrelsen kan eventuelt godkende frivillige overflytninger af hele klasser fra august En hensigt om dette bør i givet fald udmeldes meget hurtigt til de berørte skoler af hensyn til skolernes planlægning af skoleåret , idet fordelingen af arbejdet mellem lærerne allerede er i gang. Side 5 af 7

126 Bilag 1. Antal "ledige" pladser i Allerslev Skoles, Bramsnæsvigskolens og Kirke Hyllinge Skoles klasser ved max. 24 elever i klasserne: Allerslev Skole Bramsnæsvigskolen Kirke Hyllinge Skole Elevtal Kirke Elevtal Sæby- Pladser Elevtal Glim Plads Sonnerup Pladser Gershøj 0.kl kl kl kl kl kl kl Antal "ledige" pladser i Allerslev Skoles, Bramsnæsvigskolens og Kirke Hyllinge Skoles klasser ved max. 28 elever i klasserne Allerslev Skole Bramsnæsvigskolen Kirke Hyllinge Skole Elevtal Kirke Elevtal Sæby- Pladser Elevtal Glim Plads Sonnerup Pladser Gershøj 0.kl kl kl kl kl kl kl Side 6 af 7

127 Bilag 2. Antal klasser (forslag) I alt Allerslev Skole Bramsnæsvigskolen Glim Skole Lejre Kommunes skoler Børnehaveklasser Allerslev Skole Bramsnæsvigskolen Glim Skole Hvalsø Skole Kirke Hyllinge Skole Kirke Sonnerup Skole Kirke Saaby Skole Osted Skole Sæby-Gershøj Skole Trællerupskolen Lejre Kommunes skoler i alt Specialklasse Folkeskoler i andre kommuner Privatskoler Ønsker skoleudsættelse "Ikke hørt fra" I alt elever Hvalsø Skole Kirke Hyllinge Skole Kirke Sonnerup Skole Kirke Saaby Skole Osted Skole Sæby-Gershøj Skole Trællerupskolen Fra andre kommuner Side 7 af 7

128 Bilag: 9.1. Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 30. april 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52857/11

129 Allerslev Bramsnæsvig Glim Hvalsø Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Saaby Osted Sæby-Gershøj Trællerup I alt Skoler måned-for-måned redegørelse pr. 30. april 2011 Budget 2011 Skole Lærerløn incl. visitationstildeling Servicepersonale Vikarer Lønbudget ialt incl. visitationstildeling* Budget til aktivitetsbaserede udgifter Ekstra ifm. klassesammenlægninger Andet Overførsel (uden SFO) Samlet budgetramme skole Heraf budget til I-klasser på Osted Skole Budget 2011 SFO Løn Vikarer Aktivitetsbaseret budget Budget udenfor model Overførsel fra 2010 (uden skole) Samlet budgetramme SFO Forventet forbrug 2011 skoler Lærerløn incl. visitationstildeling Servicepersonale Refusioner Vikarer Lønbudget ialt incl. visitationstildeling* Aktivitetsbaserede udgifter Andet Samlet forventet forbrug skole Forventet forbrug 2011 SFO Løn Aktivitetsbaserede udgifter Andet Samlet forventet forbrug Samlet resultat 2011 inkl. overførsler fra 2010 Skole SFO Forventet overførsel til 2012 ialt Forventet overførsel pr Forventet overførsel pr

130 Ændring fra 31.3 til Overførsel til Heraf skole Heraf SFO

131 Allerslev Bramsnæsvig Glim Hvalsø Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Saaby Osted Sæby-Gershøj Trællerup I alt Udregninger vedrørende lærerløn Skoleåret Normering normalområdet 35,02 27,67 9,50 49,06 36,15 9,62 29,31 16,14 9,93 25,92 248,32 Klassedannelse Heraf viceskoleledere 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 15,00 Normering lærere visitationsområdet 0,20 3,11 0,93 3,97 3,77 0,53 0,20 0,69 0,49 1,46 15,35 Visitering Normering pædagoger visitationsområdet 0,00 0,28 0,00 0,28 0,14 0,14 0,56 0,00 0,28 0,56 2,26 Visitering Skoleåret Normering normalområdet 36,21 27,42 9,45 48,46 35,61 9,57 27,17 15,79 9,73 23,60 243,01 Klassedannelse UBU besltning 8.3 opfølgning efter KB den Heraf viceskoleledere 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 15,00 Normering lærere visitationsområdet 0,20 3,02 1,09 4,30 2,68 0,41 0,41 0,65 0,49 0,28 13,52 Visitering Normering pædagoger visitationsområdet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,56 0,00 0,25 0,73 1,83 Visitering Budget Normalområdet Visitationsområdet Ialt Budget Normalområdet Visitationsområdet Ialt Budget 2011 ialt Normalområdet Visitationsområdet Ialt lærerløn Samlet lønbudget 2011 incl. visitationstildeling Lærerløn incl. visitationstildeling Servicepersonale Vikarer Lønbudget ialt incl. visitationstildeling* NB: ikke identisk med Mål&Midler pga visitationstildeling Udregning af aktivitetsbaseret budget Aktivitetsbaserede udgifter Elevtal Elevtal ( ) Elevtal ( ) Prognose pr (indgået i sagen om klassedannelsen) Anvendte nøgletal Løn Timetal Lærere Viceskoleledere Pædagoger Aktivitetsbasede udgifter pr. elev I-klasselærere incl. tillæg plus 3,5% vikarudgifter

132 Allerslev Bramsnæsvig Glim Hvalsø Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Saaby Osted Sæby-Gershøj Trællerup I alt Aktivitetsbasede udgifter I-klasser elever Tildelinger fra vistiationsområdet til skolerne i ugt.timer lærertimer 5,0 76,6 23,0 98,0 93,0 13,0 5,0 17,0 12,0 36,0 378, pædagogtimer 0,0 10,0 0,0 10,0 5,0 5,0 20,0 0,0 10,0 20,0 80,0 Rettet fra 5 til 10 Rettet fra 90 til 98 og 0 til 10 pæd lærertimer 5,0 74,6 27,0 106,0 66,0 10,0 10,0 16,0 12,0 7,0 333, pædagogtimer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 0,0 9,0 26,0 65,0 Note: Mangler midler til handicaphjælpere Handicaphjælpere afregnes særskilt I-klasser Fuldtidsstillinger ,5 Fuldtidsstillinger ,5 Rettes til 6,62 jf. aftale med Søren og Per Tildelinger fra visitationsområdet til SFO (indgår ikke i ovenstående) pædagogtimer 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5, pædagogtimer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ialt Overførsler fra 2010 Samlet overførsel fra Forventning Heraf undervisning Forventning

133 Allerslev SFO Grønhøjgård SFO Glim SFO Hvalsø SFO Kirke Hyllinge SFO Kirke Sonnerup SFO Kirke Saaby SFO Osted SFO Normering fritidsordninger 2011 inklusive timer til ledere og afdelingsledere Fuldtidsstillinger i opr. budget budget 17,01 13,35 5,38 24,05 18,02 6,21 15,68 7,41 Fuldtidsstillinger i alt 18,28 12,60 5,70 26,06 16,93 6,22 15,42 7,24 Heraf ledere 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Børnehaveklasse - 3. klasse 14,59 8,94 5,02 21,50 11,97 4,28 12,87 5,78 Fritidsordning 12,68 7,95 4,49 18,87 10,39 3,66 11,22 5,15 Skolefunktion klasse 0,75 0,52 0,34 1,09 0,67 0,34 0,67 0,34 Skolefunktion børnehaveklasse 1,15 0,47 0,20 1,54 0,91 0,29 0,98 0, klasse 2,80 2,29 0,56 4,57 3,39 1,01 1,87 1,29 Fritidsordning 2,80 2,29 0,56 4,57 3,39 1,01 1,87 1, klasse 0,90 1,37 0,12 0,00 1,58 0,19 0,67 0,17 Fritidsordning 0,90 1,37 0,12 0,00 1,58 0,19 0,67 0,17 Ekstra tildeling ialt 7,33E-01 udregnet for antal uger 47 Børnetal gennemsnit Børnehaveklasse - 3. klasse 197,8 124,0 70,0 294,3 162,0 57,0 174,9 80, klasse 77,0 63,0 15,3 125,7 93,2 27,9 51,6 35, klasse 42,0 63,9 5,8 0,0 73,8 9,0 31,3 7,8

134 Antal klasser (skoleåret ): Bh.kl kl kl kl Antal klasser: (skoleåret ): Bh.kl kl kl kl Ekstratimer i 0. klasse forår Ekstratimer i 0. klasse efterår Elevtal 0. klasser Elevtal 0. klasser Anvendte gennemsnitslønninger 2011: PL FOA ,004 BUPL Anvendte nøgletal drift PL 0-3. klasse , klasse klasse

135 Birkens SFO Trællerup SFO Hvalsø juniorklub I alt 7,43 10,58 1,22 126,34 6,40 11,40 1,22 127,46 0,50 1,00 0,00 9,50 4,87 9,84 0,00 99,66 4,32 8,76 0,00 87,48 0,34 0,67 0,00 5,72 0,21 0,41 0,00 6,46 1,12 1,42 0,00 20,32 1,12 1,42 0,00 20,32 0,41 0,13 1,22 6,75 0,41 0,13 1,22 6,75 Incl. ekstra til Hjørnet uden vikartimer 67,3 136,6 0, ,2 30,8 39,2 0,0 559,3 19,3 6,0 57,0 315,9

136

137 Allerslev Bramsnæsvig Glim Hvalsø FORVENTET FORBRUG SKOLE JANUAR - DECEMBER Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge (+andet) Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt januar - juli Kontrol FORVENTET FORBRUG SKOLE JANUAR - JULI Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt januar - juli FORVENTET FORBRUG SKOLE AUGUST - DECEMBER Lærerløn ialt Servicepersonale

138 heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt august - december FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt Kontrol

139 Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Saaby Osted Sæby-Gershøj Trællerup Ialt

140

141 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt ALLERSLEV SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre 0 Refusioner ialt heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge 0 Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug SFO ialt

142 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt BRAMSNÆSVIGSKOLEN OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

143 Januar Februar Marts GLIM SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

144 April Maj Juni Juli August September Oktober November

145 December I alt

146 Januar Februar Marts HVALSØ SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel 0 0 heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

147 April Maj Juni Juli August September Oktober November

148 December I alt

149 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt KIRKE HYLLINGE SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge 0 Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge 0 Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug SFO ialt

150 Januar Februar Marts KIRKE SONNERUP SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

151 April Maj Juni Juli August September Oktober November

152 December I alt

153 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt KIRKE SAABY SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

154 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt OSTED SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller 0 evt. andre 0 Refusioner ialt heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge 0 Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet 0 Forventet forbrug SFO ialt

155 Januar Februar Marts SÆBY-GERSHØJ SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

156 April Maj Juni Juli August September Oktober November

157 December I alt

158 Januar Februar Marts TRÆLLERUPSKOLEN OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt Servicepersonale heraf sekretærer heraf pedeller evt. andre Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug Skole ialt FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt Refusioner ialt heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt Aktivitetsbaserede udgifter Andet Forventet forbrug SFO ialt

159 April Maj Juni Juli August September Oktober November

160 December I alt

161 Bilag: Notat om Firkløverskolen Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50116/11

162 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jan Winther Børn Unge & Kultur D E Driftsgrundlag for Firkløverskolen Dato: 18. maj 2011 J.nr.: 09/21271 Indledning Firkløverskolen er Lejre Kommunes specialskole for elever med ADHD - opmærksomheds- og koncentrationsproblemer, autismespektrum forstyrrelser og kontakt- og adfærdsvanskeligheder. Skolens adresse er Skolevang 2, Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Saaby. Lokaler Firkløverskolen er indtil 1 august 2012 opdelt i 3 afdelinger placeret på 3 forskellige lokationer i kommunen. (Fra 1. august 2012 bliver Firkøverskolen samlet i Kirke Sonnerup jf. Skoleplan 2011.) Afdeling A (0.-9. klasse) Kirke Sonnerup, Skolevang 2, Kirke Sonnerup, 4060 Kr. Saaby Afdeling A benytter sig af gymnastiksal, lokaler til natur & teknik, sløjd, musik samt skolebibliotek på Kirke Sonnerup Skole. Afdeling K 1 (0.-5. klasse) Kirke Saaby, Bogøvej 9, 4060 Kirke Saaby Afdeling K 1 benytter sig af gymnastiksal, sløjdlokale og skolebibliotek på Kirke Saaby Skole. Afdeling K 2 (6.-9. klasse) Osted, Alfarvejen 13, Osted, 4320 Lejre Afdeling K 2 benytter sig af gymnastiksal, hal, skolebibliotek, musiklokale på Osted Skole. Kontaktoplysninger Direkte telefon Hjemmeside: Skoleleder: Lene Endahl Skolebestyrelsens formand Karina Kjær 1

163 Målgruppe og klasserække Firkløverskolen består af en A-klasserække og en K-klasserække (heldagsklassegrupper) A-klasserne er et specialpædagogisk skole- og fritidstilbud til elever med ADHD - opmærksomheds- og koncentrationsproblemer og børn med autismespektrum forstyrrelser. Enkelte elever har desuden ledsagehandicap som f.eks. Tourettes syndrom. K-klasserne er et special- og socialpædagogisk skole- og fritidstilbud til elever med kontakt- og adfærdsvanskeligheder. Eleverne har typisk haft svært ved at indgå i sociale sammenhænge i de respektive institutioner, de kommer fra. Der har i skoleåret i gennemsnit været indskrevet 49,75 elever på Firkløverskolen fordelt på 6 A-klasser og 5 K-klassegrupper. Klasse- og elevtallet forventes at stige en smule i skoleåret , idet der p.t. er indskrevet 50 elever fordelt på 6 A-klasser og 5-K-klassegrupper Åbningstider Firkløverskolen modtager børnene fra kl. 7:30, og der er undervisning / SFO til kl. 16:00 i A- klasserne og K-klasserne til og med 5. klasse. Fra 6. klasse er tilbuddet alene et undervisningstilbud, der slutter kl. ca. 14:30. Der er dog enkelte børn på Firkløverskolens afdelinger i Kirke Sonnerup og Kirke Saaby, der har behov for en morgenordning allerede fra kl. 6:00. Der er derfor etableret en morgenordning fra kl. 6:00 i Kirke Saaby bemandet med personalet fra støttepædagogkorpset. Undervisningen Undervisningen følger folkeskolelovens besstemmelser om undervisningen, således at der undervises i alle folkeskolens fag jf. 5 og 6 samt de obligatoriske emner jf. 7 og 7a. Firkløverskolen anvender samme timefordelingsplan som Lejre Kommunes øvrige folkeskoler, idet undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplaner følges bortset fra børnehaveklasse, 1. og 2. klasse som i Lejre Kommune har 25 ugentlige lektioner. Firkløverskolen følger ferieplanen for Lejre Kommunes skoler. Skolens fritidsordning følger samme lukkedage som kommunens øvrige SFO-tilbud. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Undervisningen tilrettelægges individuelt og der udarbejdes individuelle handleplaner der, med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer, tilgodeser udvikling af den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer. Der er særlig opmærksomhed omkring arbejdet med social træning, idet alle elever har vanskeligheder indenfor kontakt, socialt samspil og kommunikation. 2

164 Afhængig af funktionsniveau kan eleven integreres i normalklasse i større eller mindre omfang. Der vil være mulighed for at aflægge Folkeskolens Afgangsprøve evt. i samarbejde med Lejre Kommunes øvrige folkeskoler. Undervisningspersonale Undervisningen ledes af skoleleder Lene Endahl Skolens personale består af uddannede lærere og pædagoger. Udover den formelle uddannelse og relevant efteruddannelse forventes det, at personalet har evner til indlevelse og forståelse for den enkelte elevs behov. Visitation Elever optages på Firkløverskolen efter en pædagogisk, psykologisk vurdering med efterfølgende indstilling til visitationschefen, der godtgør at eleven er i Firkløverskolens målgruppe, og at det forventes at elevens undervisningsbehov kan tilgodeses i Firkløverskolen. Beslutning om eleven tilbydes undervisning på Firkløverskolens træffes af Lejre Kommunes visitationsudvalg efter samråd med Firkløverskolens leder. Budgettildeling Skolelederen har i henhold til folkeskoleloven det ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for driften af Firkløverskolen inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer. Firkløverskolen tildeles budget efter de samme principper som Lejre Kommunes øvrige folkeskoler. Dette betyder bl.a. at Firkløverskolen tildeles lønsum efter en klassetildelingsmodel og midler til aktivitetsbaserede udgifter efter antallet af faktisk indskrevne elever. Da de øvrige folkeskoler iht. skoleplan 2011 fra skal tildeles budget efter en elevtildelingsmodel vil det være naturligt, at Firkløverskolens budgettildeling ligeledes ændres til en elevtildelingsmodel. Klassedannelse 1 Lønmidler tildeles for et skoleår ad gangen på baggrund af klassedannelsen, der senest den 1. april besluttes af Lejre Kommunes visitationsudvalg efter samråd med Firkløverskolens leder. Klassedannelsen foretages med udgangspunkt i de indskrevne elever og den eventuelle forventning om indskrivning af elever i løbet af skoleåret. Klassedannelse A-klasser 1 Beslutningen om klassedannelsen er indtil truffet af visitationschefen med baggrund i de henviste elever. 3

165 Ved klassedannelsen tages hensyn til elevernes vanskeligheder - dvs. både det faglige og sociale funktionsniveau. Klassestørrelserne varierer, men ligger typisk på 4-6 elever pr. klasse. Til hver klasse er som udgangspunkt tilknyttet 1 lærer og 1-2 pædagoger. Klassedannelse K-klasser Der oprettes undervisningsgrupper af ca. 5 elever. Til hver gruppe er knyttet 1 lærer og som udgangspunkt 1 pædagog. Fritidsdelen varetages af pædagoger og børnene inddeles i grupper efter aktiviteter og i forhold til særlige behandlingsmæssige hensyn. For gruppen fra 6. klasse (indtil grupperne i Osted) og op efter er tilbuddet udelukkende et undervisningstilbud. Tildeling af lønsum Lønmidlerne til undervisning udregnes ud fra antallet af klasser og Lejre Kommunes timefordelingsplan for de pågældende klasser omregnet til fuldtidsstillinger ved en gennemsnitlig undervisningsforpligtelse for lærerne svarende til hvad der forventes i Lejre Kommunes folkeskoler (p.t. 740 årlige timer, når der arbejdes efter arbejdstidsaftalen fra 2005, 734 årlige timer, når der arbejdes efter arbejdstidsaftalen fra 2008). Lønsummen fremkommer derefter ved at multiplicere antallet af fuldtidsstilinger (fratrukket 0,6 stilling som viceskolelederen varetager) med den gennemsnitlige lærerløn i Lejre Kommune tillagt specialtillæg samt 3,5% af lønsummen til vikarudgifter. Lederløn medregnes med skolelederens faktiske løn samt en gennemsnitlig viceskolederløn/sfo-lederløn. Det forventes at viceskolelederen indgår i undervisningen i 60% af viceskolelederens arbejdstid samt at SFO-lederen indgår i det pædagogiske arbejde i 2/3 af SFO-lederens arbejdstid. Lønmidler til pædagoger udregnes udfra en årsnorm med udgangspunkt i pædagogernes årlige tilsynstid på timer. Der medregnes pædagogtimer til morgenåbning 2 fra kl. 7:30 til 8:00, en pædagog pr. klasse fra 8:00 til 16:00 på skoledage samt et antal pædagoger 3 fra 7:30 til 16:00 til elever i klasse i de uger hvor skolen er åben, selvom der ikke er undervisning. Der tildeles lønmidler til en skolesekretær i 15 ugentlige timer (15/37 af en fuldtidsstilling). Tildeling af budget til aktivitetsbaserede udgifter 2 3 pædagoger i A-klasserne, 2 pædagoger i K1 og 2 pædagoger i K2 3 3 pædagoger i A-klasserne og 2 pædagoger i K1 4

166 Midler til aktivitetsbaserede udgifter tildeles pr. elev pr. måned med et beløb svarende til 4 gange det beløb der tildeles til aktivitetsbaserede udgifter pr. elev i Lejre Kommunes folkeskoler. Tilsyn Firkløverskolen er en del af Lejre Kommunes skolevæsen og er derfor omfattet af Kommunalbestyrelsens tilsyn med kommunens fokeskoler. Tilsynet udøves af chefen for Center for Skoletilbud. Skolebestyrelsen fører jf. folkeskoleloven tilsyn med alle dele af skolens virksomhed dog undtagen personale- og elevsager. Firkløverskolens virksomhed afrapporteres årligt i Kvalitetsrapporten for Lejre Kommunes skoler. Magtanvendelse Legemlig straf må ikke anvendes. For at afværge, at elever øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang. Registrering og indberetning af magtanvendelse overfor elever Firkløverskolens leder, eller dennes stedfortræder, skal sørge for at elevens forældre umiddelbart orienteres om episoden. Indenfor 24 timer sørger skolens leder for at magtanvendelsen registreres på et indberetningsskema udarbejdet til dette formål. Skemaet skal bl.a. indeholde følgende oplysninger: 1. Tidspunktet for indgrebet 2. Barnets eller den unges navn og alder 3. Beskrivelse af episoden og herunder indgrebets varighed 4. Evt. vidner til episoden og deres kommentarer 5. Begrundelse for indgrebet Barnet eller den unge, der har været involveret i episoden, der udløste magtanvendelsen, skal gøres bekendt med indberetningsskemaet og have lejlighed til at ledsage denne med sin egen redegørelse for episoden. Indberetningsskemaet indsendes til Center for Skoletilbud senest 3 dage efter episoden. Pædagogisk-psykologisk rådgivning Firkløverskolen betjenes med pædagogisk-psykologisk rådgivning af PPR i Lejre Kommune. 5

167 Bilag: Registrering og indberetning af magtanvendelse Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50121/11

168 Registrering og indberetning af magtanvendelse Indsendes til Lejre Kommune Center for Skoletilbud pr. ( senest 3 dage efter hændelsen Dato og sted for hændelsen: Impliceret barns navn og fødselsdato: Impliceret medarbejders navn og stilling: Kortfattet konkret beskrivelse af episoden - samt indgrebets varighed: Vidner eller anden tilstedeværelse ved episoden: Vidners kommentar: Beskrivelse af egnen handlinger og overvejelser undervejs (begrundelser): Beskrivelse af orientering til leder og forældre m.fl. (forældre og leder SKAL underrettes): Barnets opfattelse af situationen: Lederens vurdering: Underskrift impliceret medarbejder og leder: Dato: Dato: FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 2, 4060 Kirke Saaby (

169 Bilag: Udkast til egnethedsgodkendelse Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52905/11

170 Specialskolen Bramsnæsvig Bramsnæsvigvej 2 Ejby 4070 Kirke Hyllinge Att: Skoleleder Erik Holst Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Børn Unge & Kultur D E Udkast til egnethedsgodkendelse: Dato: 17. maj 2011 J.nr.: 11/10240 Egnethedsgodkendelse af Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud Specialskolen Bramsnæsvig ansøgte den 28. februar 2011 Lejre kommune om godkendelse af etablering af et døgnaflastningstilbud på Specialskolen Bramsnæsvig for 12 børn/unge i alderen 4 år til det fyldte 22. år. Lejre kommune godkender - som led i optagelsen på tilbudsportalen - oprettelsen af Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud til 12 børn / unge i alderen 4 år til det fyldte 22 år jf. Socialministeriets bekendtgørelse 1580 af 16. december 2010 om tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. I vurderingen af den generelle egnethed har kommunalbestyrelsen jf. servicelovens 142 stk. 7 vurderet, at Specialskolen Bramsnæsvigs fysiske rammer, personalesammensætning, herunder normering, pædagogiske målsætning og metode gør Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud generelt egnet til at opfylde målgruppens behov, herunder behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer, netværk, fritid, sundhed, og trivsel. Godkendelsesgrundlaget Ansøgning Gennemgang af fremsendt materiale Samtale med lederen Besigtigelse af de fysisk rammer 1. Organisation

171 Et opholdssted, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomhed skal jf. bekendtgørelsen om tilbudsportalen m.v. 15. stk.1 have en vedtægt, som skal godkendes. Aflastningstilbuddets er organiseret selvstændigt som et Anpartsselskab. Selskabets navn er "Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud ApS". Selskabets formål er at drive og udvikle aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Selskabet har sin egen bestyrelse, sin egen vedtægt, selvstændig økonomi, og samarbejdsaftale med Specialskolen Bramsnæsvig. Lejre Kommune godkender vedtægterne som forelagt. 1. Målgruppe Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud ApS, er et tilbud til børn og unge i alderen 4 år til det fyldte 22 år, som har brug for et aflastningsophold i hverdage, weekender og ferier Målgruppen er børn og unge i alderen 4 år til det fyldte 22 år, med betydelig eller varig nedsat funktionsniveau som følge af hjerneskader eller neurologiske udviklingsproblemer. Målgruppen omfatter børn og unge diagnosticeret inden for følgende områder: Cerebral Parese, Autisme, ADHD, Downs syndrom, Rhett Syndrom, Cornelia de Lange syndrom, epilepsi, udviklingshæmning, eller børn og unge uden diagnoser, hvis det vurderes, at deres handicap fysisk, sprogligt, intellektuelt eller socialt er neurologisk betinget. 2. Pædagogiske metode og målsætning for det pædagogiske arbejde Der arbejdes med en anerkendende pædagogik, som tager udgangspunkt i at alle mennesker er unikke, og at alle besidder et stort udviklingspotentiale. Der arbejdes med neurologisk stimulerende aktiviteter såvel fysisk som sansemæssigt og intellektuelt. Dvs. At fysisk aktivitet og brug af naturen prioriteres højt, at der tages hensyn til lydfølsomme børn og børnenes øvrige sansemæssige problemer. I praksis betyder det, at ture ud af huset prioriteres højt, og planlægges med hensyn til de respektive børns handicap. Der foretages nødvendige opdelinger i mindre grupper, samt normeres så der kan tages individuelle hensyn i løbet af turen/aktiviteten. Eksempler på aktiviteter er teaterture, julemarked i Tivoli, fisketure, overnatning i Shelter, besøg på eksperimentarium, biografture og lignende. Øvrig tid er præget af fritidsaktiviteter som at spille wii, playstation, kort og brætspil, lave diskotek, se X-faktor, film mv. Side 2 af 7

172 Der arbejdes med selvhjulpenhed i forhold til almindelige dagligdags færdigheder, som f.eks. påklædning, spisning, bad og toilet. Der tilbydes fuld kost som er fri for mælk, gluten og sukker, hvilket undersøgelser viser, er gavnligt for bl.a. børn med ADHD. Kosten er tilberedt af uforarbejdede og minimum 90 % økologiske råvarer. 3. Fysiske rammer De fysiske rammer er på Specialskolen Bramsnæsvig, hvor aflastningstilbuddet lejer sig ind. Her er godt 1000 m2 til rådighed, som kan benyttes af aflastningstilbuddet, blandt andet stor gymnastiksal, fællesrum til spisning og aktiviteter bl.a TV, Wii, Playstation, Der er 3 fysiske afdelinger med 4 værelser på hver. Nogle værelser er indrettet med hospitalssenge til plejekrævende børn og unge, og andre er blot almindelige senge eller madrasser der redes op til weekenden. Grupperne organiseres efter både alder og funktionsnedsættelse, så der opnås den bedste mulighed for vellykkede aktiviteter og samvær. Der tilbydes enkeltværelser eller mulighed for at dele værelse hvis dette ønskes af barnet / den unge, og hvis det vurderes hensigtsmæssigt ud fra en pædagogisk/sundhedsmæssig vurdering. 4. Budget Ifølge budget fremsendt angives den samlede budgetramme til kr ,00 Budgettet er baseret på 900 aflastningsdøgn. De samlede lønudgifter udgør ifølge prisfastsættelsesbudgettet, jf. fremsendte budget for 2011, kr ,00 5. Pladspris Aflastningstilbuddet tilbyder aflastning til 3takster: Taksten er for 2011: A: kr. pr døgn Normering: 1 voksen til 3 børn B: kr. pr. døgn Normering: 2 voksne til 3 børn C: kr. pr. døgn Normering: 1 voksen til 1 barn Taksterne er baseret på det enkelte barns behov for hjælp og støtte. Børnenes vanskeligheder er inddelt i 3 kategorier: Side 3 af 7

173 A: Børn der i det store og hele er selvhjulpne, men som har brug for hjælp og støtte, og som har intellektuelle eller sociale vanskeligheder. B: Børn med behov for en del hjælp og støtte, men som kan indgå i grupper, og som ikke har alvorlige sygdomsproblematikker der kræver specialviden. C: Børn der har brug for voksenstøtte/hjælp hele tiden. Herunder immobile børn der skal have hjælp til alle funktioner, børn der har alvorlig epilepsi, eller børn der kan være selvskadende eller udad reagerende. Prisen inkluderer, kost, transport, udflugter. 6. Personale Lejre Kommune godkender at personalestaben har den nævnte sammensætning. Personalestaben består ved fuld belægning, (12 bør/unge) jf. ansøgning og budget af:. 1 ansvarlige teamleder - sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannet 4 uddannede medarbejdere - sundhedsfagligt, socialfagligt eller pædagogisk uddannet 4 hjælpere - pædagogmedhjælpere, omsorgshjælpere studerende eller lignende Godkendelsens ophør Såfremt forholdende på opholdsstedet ændres væsentligt i forhold til godkendelsesgrundlaget, kan Lejre kommune bringe godkendelsen til ophør jf. bekendtgørelsens 24 stk. 1 og 2. Klage over Lejre kommunes afgørelse kan indbringes for det sociale nævn. Vilkår for godkendelsen: Referat fra stiftende generalforsamling fremsendes til Lejre. ApS selskabet registreres i erhvervs og selskabsstyrelsen efter stiftende generalforsamling Godkendelsen forudsætter i øvrigt at: Side 4 af 7

174 De til enhver tid fastsatte bestemmelser i love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. overholdes Ændringer i godkendelsesgrundlaget skal underrettes til Lejre kommune. Servicestyrelsen kan foretage en stikprøvekontrol med, om oplysningerne i Tilbudsportalen svarer til de faktiske forhold i tilbuddet jf. bekendtgørelses 29 Der for Lejre kommune forelægges driftsbudget til godkendelse senest den 1. oktober i det forudgående kalenderår Der til Lejre kommune indsendes revideret årsregnskab til orientering senest den 1. maj i det følgende år Lejre Kommune kan stille yderligere krav til regnskabsaflæggelse fra Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud ApS, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig gennemskuelighed i Aflastningstilbuddets økonomi. Den aftalte pladspris ikke overstiger det godkendte budget. Den budgetterede huslejefastsættelse er godkendt på basis af forventede 900 årlige aflastningsdøgn. Ved væsentlige afvigelser i antal aflastningsdøgn skal huslejefastsættelsen revurderes og godkendes af lejre Kommune. Anvendelse af midler, fremkommet som følge af merindtægt udover den godkendte opholdsbetaling, kun kan finde sted efter forudgående godkendelse af Lejre kommune Eventuelt overskud, der ikke efter aftale med Lejre kommune hensættes eller opspares, anvendes til nedbringelse af opholdsbetalingen for det efterfølgende år Ekstraordinære økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner forudgående godkendes af Lejre kommune Lederen skal i henhold til sikkerhedsbekendtgørelsen anmelde Aflastningstilbuddet til datatilsynet med henblik på godkendelse af persondata behandling jf. Bekendtgørelse nr. 528 af 15/06/2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning: Der skal søges om de nødvendige byggetekniske tilladelser ved Teknisk forvaltning i Lejre kommune Bygningerne skal være godkendt af brandtilsynet Side 5 af 7

175 Håndtering af medicin til brugerne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer jf. Sundhedsstyrelsens "Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler" af 30. juni 2006, samt Bekendtgørelse nr. 925 af 14.juli 2010 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og "Bekendtgørelse af lov om social service" af 5. oktober 2007 Magtanvendelser håndteres i henhold til gældende regler for området, jf. servicelovens 24, samt Bekendtgørelse nr af om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet og Bekendtgørelse nr. 688 af om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven Magtanvendelse indberettes til Lejre kommune i henhold til Lejre Kommunes retningslinjer Ved varetagelsen af de opgaver, der er omfattet af godkendelsen, er Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud ApS omfattet af reglerne om tavshedspligt jf. forvaltningsloven 27 Lederen sikrer, at personalesammensætningen og normeringen er i overensstemmelse med godkendelsens krav, og at det ansatte personale har relevant uddannelsesmæssig baggrund og de fornødne faglige kvalifikationer. Lederen sikrer, at der er indhentet straffeattest og børneattest for de ansatte, herunder også for vikaransatte og servicepersonale, samt at de ansatte underskriver erklæring om tavshedspligt. Lejre kommune kan til enhver tid kræve at få indsigt i disse oplysninger Lejre kommune kan som godkendende myndighed indhente relevante oplysninger om medarbejderne, herunder om uddannelsesbaggrund og evt. straffeattest. Kommunalbestyrelsen kan afholde en samtale med Aflastningstilbuddets leder eller medarbejdere med særlige opgaver forud for ansættelsen. Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud ApS vil jf. bekendtgørelsens 27 blive omfattet af Lejre Kommunes tilsyn. Lejre kommune fører tilsyn med, hvorvidt de krav der følger af godkendelsen overholdes. Anbringende kommuner og Lejre kommune til enhver tid kan aflægge uanmeldt tilsynsbesøg på Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud ApS. Side 6 af 7

176 Der rapporteres om klientsammensætningen efter anmodning. Lejre kommune har uhindret adgang til alle relevante oplysninger, herunder adgang til at tale med såvel de unge som personale. Godkendelsen bortfalder, hvis forudsætningerne ændres væsentligt, eller vilkårene ikke overholdes, dog med hensyntagen til en rimelig frist for de anbringende kommuner til afvikling af anbringelserne. Bilag: Ansøgning med følgende bilag: Vedtægter for APS Budget Huslejekontrakt Samarbejdsaftale Straffeattest for lederen Børneattest for lederen Aflastningskontrakt Side 7 af 7

177 Bilag: Ansøgning fra Brugerforeningen af 2003.PDF Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49882/11

178

179

180

181

182 Bilag: Ansøgning fra Frivillig Bladgruppe for Aktivitetscentrene Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49523/11

183

184

185 Bilag: Ansøgning fra Red Barnet Ungdom Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49524/11

186

187

188

189

190

191

192

193

194 Bilag: Ansøgning fra Bedre Psykiatri - Lokalfore. Roskilde/Lejre Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49528/11

195

196

197 Bilag: Oversigt 2. ansøgningsrunde 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52790/11

198 Oversigt 2. ansøgningsrunde 2011 Nr. Dato Navn/Adr. Tlf.nr. Mail Ansøgning Beløb Reg.nr./kt.nr./CVR/Giro Tilsagn SSÆ / BU Afslag Brugerforeningen af 2003 v/dora Sørensen Horseager 15 B 4330 Hvalsø Frivillig bladgruppe for aktivitetscentrene i Lejre Kommune v/niels Andersen Hvidemosevej BU 4070 Kirke Hyllinge Red Barnet Ungdom, Roskilde Lokalforening v/laura Swansson Rosenørns Alle København V Landsforeningen Bedre Psykiatri, Lokalforeningen Roskilde/Lejre v/grethe Løvendahl Labæk Holbæk Scleroseforeningen v/jan Andersen Kamillehaven Hvalsø dk sknet.dk etungdom.dk dk ndersen.mail.d k Sct. Hans løb, motion/svømning, førstehjælpskursus og foredrag Udvikling og trykning af sommer og vinterprogram Aktiviteter for børn på asylcentret Avnstrup Tilsagn kr. CVR (tjek) kr kr kr kr kr. CVR kr kr kr kr. CVR kr. Honorar til psykolog kr. CVR kr. Honorar til oplægsholder - temaaften om inkontinens kr. CVR kr kr kr kr. Afslag

199 Bilag: Ansøgning fra Scleroseforeningen Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23109/11

200 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Evt. antal medlemmer i Lejre Kommune Evt. formål (vedtægt vedlægges) Scleroseforeningens Lokalafdeling for Lejre og Ringsted kommuner 56 scleroseramte medlemmer X Projektansvarlig kontaktperson Navn Jan S. Andersen Adresse Kamillehaven 6, 4330 Hvalsø Tlf.nr Budget for aktiviteten Der søges om et beløb på i alt: 1.000,00 Kr. Udgifterne udspecificeres sådan: Temaaften om inkontinens 10/ Honorar til oplægsholder Elsebeth Healy 3.000,00 kr. Forplejning (50 x 10) 500,00 kr. I alt excl. Moms 3.500,00 Kr. Indtægter Heraf brugerbetaling (50 x 20) 1.000,00 Kr. Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering 500,00 Kr. Aktivitet Støtten søges til: Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt - Sundhedsfremmende x - Forebyggende x - Netværksskabende x Scleroseramte og evt. deres allernærmeste Hjælp til at afhjælpe og italesætte et stort TABU - inkontinens. Desuden har arrangementet nedenstående effekt.

201 Vi forsøgte at gennemføre arrangementet i maj 2010, men måtte aflyse p.gr.a. manglende tilmeldinger. Vi tilbagebetalte tildelt 18 støtte (1.000 kr.) til Lejre Kommune. Efter samtaler med vores medlemmer, vurderer vi, at der er et stort behov for dette arrangement, dog skal det placeres i vinterhalvåret. Side 2 af 3

202 Hvis der er søgt støtte Ringsted Kommune (1.000,00 kr.) andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) 18 for 2010 Støttebeløbet bedes indsat på bankkonto Reg.nr Konto nr Foreningens underskrifter 7/ Jan S. Andersen Dato Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober. Indsendes til: Lejre Kommune Social, Sundhed og Ældre Lyndby Gade 19 Lyndby 4070 Kirke Hyllinge Eller på Udfyldes af kommunen Behandlet i Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 3 af 3

203 Bilag: Jan Andersen - Ansøgning om 18 støtte i 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23108/11

204 From:Jan Andersen To:Janie Karin Bitsch Subject:Ansøgning om 18 støtte i 2011 Kære Janie Bitsch. Hermed Scleroseforeningens Lokalafdelings for Lejre og Ringsted kommuner ansøgning om 18 støtte for 2. halvår af Flere af vores samarbejdspartnere dækker nogle af udgifterne til foredragsholdere m.v., så det er udelukkende et arrangement vi søger støtte til i I 2011 gennemfører vi: - 27/1 : Foredrag med neurolog Melinda Magyari i Ringsted. 34 deltagere. Succes. Ikke ansøgt støtte. - 29/3 : Foredrag med socialrådgiver Janni Jensen. Ikke søgt støtte. Skal evt. følges op af endnu et foredrag. Ikke ansøgt støtte - 9/4 : Ny med sclerose i Vipperød. Ikke ansøgt støtte. - 23/10: Bowling og middag. Ikke ansøgt støtte. - 10/11: Møde om inkontinens i Hvalsø. Ansøgt kr. jf. vedh. Fremover vil vi have behov for støtte af flere af vores arrangementer. Mange hilsner fra Scleroseforeningens Lokalafdeling for Lejre og Ringsted Kommuner v/jan Andersen

205 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Evt. antal medlemmer i Lejre Kommune Evt. formål (vedtægt vedlægges) Scleroseforeningens Lokalafdeling for Lejre og Ringsted kommuner 56 scleroseramte medlemmer X Projektansvarlig kontaktperson Navn Jan S. Andersen Adresse Kamillehaven 6, 4330 Hvalsø Tlf.nr Budget for aktiviteten Der søges om et beløb på i alt: 1.000,00 Kr. Udgifterne udspecificeres sådan: Temaaften om inkontinens 10/ Honorar til oplægsholder Elsebeth Healy 3.000,00 kr. Forplejning (50 x 10) 500,00 kr. I alt excl. Moms 3.500,00 Kr. Indtægter Heraf brugerbetaling (50 x 20) 1.000,00 Kr. Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering 500,00 Kr. Aktivitet Støtten søges til: Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt - Sundhedsfremmende x - Forebyggende x - Netværksskabende x Scleroseramte og evt. deres allernærmeste Hjælp til at afhjælpe og italesætte et stort TABU - inkontinens. Desuden har arrangementet nedenstående effekt.

206 Vi forsøgte at gennemføre arrangementet i maj 2010, men måtte aflyse p.gr.a. manglende tilmeldinger. Vi tilbagebetalte tildelt 18 støtte (1.000 kr.) til Lejre Kommune. Efter samtaler med vores medlemmer, vurderer vi, at der er et stort behov for dette arrangement, dog skal det placeres i vinterhalvåret. Side 2 af 3

207 Hvis der er søgt støtte Ringsted Kommune (1.000,00 kr.) andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) 18 for 2010 Støttebeløbet bedes indsat på bankkonto Reg.nr Konto nr Foreningens underskrifter 7/ Jan S. Andersen Dato Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober. Indsendes til: Lejre Kommune Social, Sundhed og Ældre Lyndby Gade 19 Lyndby 4070 Kirke Hyllinge Eller på Udfyldes af kommunen Behandlet i Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 3 af 3

208 Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter Tiltrædelse af forretningsordenen Nye medlemmer af lokalbestyrelsen skal underskrive et eksemplar af forretningsordenen, der skal opbevares i lokalafdelingens arkiv Medlemmer Lokalafdelingens medlemmer er de i lokalafdelingens område hjemmehørende medlemmer af Foreningen Formål og opgaver Lokalafdelingen repræsenterer Foreningen i lokalområdet og skal: a. afholde arrangementer for scleroseramte i alle aldersgrupper og pårørende til disse af oplysende og underholdende karakter, samt være netværk for afdelingens medlemmer, b. sikre bedst muligt kendskab til sygdommen, lokalafdelingen og Foreningen ved information, c. ved events og anden fundraising bidrage til finansiering af afdelingens arbejde og Foreningens aktiviteter, d. engagere sig i lokalpolitik, dels ved repræsentation i de lokale handicapråd i samarbejde med DSI s lokalafdelinger og dels ved kontakt med relevante lokalpolitikere og embedsmænd samt andre eksterne repræsentationer. Lokalafdelingerne skal sikre og støtte samarbejde med andre lokalafdelinger og Foreningen i øvrigt Arbejdsgrupper Til varetagelse af lokalafdelingens overordnede formål nedsættes 3 arbejdsgrupper: en netværksgruppe, en info- og eventgruppe og en lokalpolitikgruppe. Grupperne samarbejder på landsplan med Foreningens netværksudvalg, info- og eventudvalg og politisk udvalg Bestyrelsens sammensætning og valg 1

209 Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle vælges for to år. Formanden, sekretæren, kassereren og en frivilligansvarlig, vælges af årsmødet. De 4 årsmødevalgte medlemmer udpeger i alle lige år snarest efter årsmødet et eller flere medlemmer af tre grupper: 1) info og PR-gruppen, 2) lokalpolitikgruppen og 3) netværksgruppen, og hver gruppe udpeger 1 repræsentant til bestyrelsen. Formanden og sekretæren vælges i lige år, kassereren og den frivilligansvarlige i ulige år. På årsmøderne vælges 1 eller flere suppleanter for de årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer. Fratræder et årsmødevalgt bestyrelsesmedlem indenfor vedkommendes valgperiode, indtræder en suppleant. Er der ingen suppleant, som kan indtræde i lokalbestyrelsen, kan denne udpege et nyt medlem. Suppleanter og medlemmer, der er udpeget af lokalbestyrelsen, er bestyrelsesmedlemmer indtil det følgende ordinære årsmøde. 1 revisor vælges for et år ad gangen. Revisoren, der ikke må være medlem af bestyrelsen, skal have regnskabet til gennemsyn senest 14 dage før årsmødet. Når bestyrelsen er fuldtallig, konstituerer den sig med en næstformand. Mindst 2 af de 7 lokalbestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt scleroseramte. 5.2 Afholdelse af møder Lokalbestyrelsen holder møde, når formanden skønner det nødvendigt, og når det forlanges af 1/3 af lokalbestyrelsens medlemmer eller af revisor. Der bør årligt afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder. 5.3 Årlig mødeplan Der udarbejdes en mødeplan for bestyrelsesmøder med eventuelle temaer. 5.4 Varsel Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst en uges varsel. Forud for mødets afholdelse skal bestyrelsen have tilsendt dagsorden for mødet samt det for behandling af dagsordenen nødvendige regnskabs- og bilagsmateriale. Indkaldelse kan, hvor forholdene tilsiger det, ske med kortere varsel. 5.5 Beslutning uden møde I ekstraordinære tilfælde, hvor afholdelse af bestyrelsesmøde efter formandens opfattelse ikke kan afventes, kan bestyrelsen træffe beslutning ved skriftlig (herunder e-post) eller telefonisk afstemning blandt bestyrelsesmedlemmerne Mødeledelse Formanden eller næstformand leder bestyrelsesmøderne. 2

210 6.2. Beslutninger Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme afgørende Inhabilitet Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, han har væsentlig interesse i. 6.4 Et bestyrelsesmedlem er alene bundet af sin overbevisning Loyalitet Bestyrelsen skal agere loyalt i forhold til de af delegeretforsamlingen og hovedbestyrelsen trufne beslutninger Vurdering af bestyrelsens arbejde Bestyrelsen drøfter én gang årligt bestyrelsesarbejdets effektivitet og samarbejdet i bestyrelsen i øvrigt. Drøftelsen kan ske på grundlag af en vurdering af såvel det enkelte medlem som bestyrelsen som helhed Tegning Lokalafdelingen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle betalingsbilag skal være attesteret af to bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis af formanden og et bestyrelsesmedlem Uanset kan lokalafdelingens formand og et andet bestyrelsesmedlem end kassereren give kassereren fuldmagt til at tegne lokalafdelingens bankkonto. Sådan fuldmagt er betinget af, at banken instrueres om at sende kopi af kontoudtog og øvrige meddelelser fra banken til kontohaver til lokalafdelingens formand på dennes adresse, og at kontoudtog fremsendes hver måned eller oftere Kassererens dispositioner over større beløb end kr over lokalafdelingens bankkonto ved brug af en i henhold til udstedt fuldmagt er betinget af, at et andet lokalbestyrelsesmedlem på forhånd skriftligt har godkendt dispositionen. Formanden kan godkende dispositionen pr. telefax eller Referater Sekretæren sørger for, at der tages referat af bestyrelsesmøderne, hvoraf skal fremgå a) hvem der har deltaget, b) mødets dagsorden og c) trufne beslutninger Opbevaring Et eksemplar af referatet skal forsynes med formandens underskrift og opbevares i lokalafdelingens arkiv Modtagelse af referat. 3

211 Bestyrelsens medlemmer og Foreningens sekretariat skal have tilsendt referatet senest 14 dage efter mødet Uenighed Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, kan kræve dette ført til referat Fortrolighed Bestyrelsens medlemmer skal behandle person og foreningsfølsomme oplysninger, som kommer dem i hænde i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, som fortrolige Årsmøde Der afholdes ordinært årsmøde hvert år i januar kvartal. Indkaldelse til årsmøde annonceres i MagaSinet og på Foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af årsrapport 4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan 5. Godkendelse af budget 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand og sekretær i lige år og af kasserer og frivilligansvarlig i ulige år samt eventuelt yderligere valg for 1 år - i tilfælde hvor der måtte være indtrådt en eller flere suppleanter eller udpeget et eller flere bestyrelsesmedlemmer i henhold til 5.1, 3. afsnit. i et medlems første valgår. 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisor. 10. Forslag til kandidater til delegeretforsamlingen, hovedbestyrelsen og udvalg. 11. Eventuelt. Ekstraordinært årsmøde afholdes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen. Årsmødet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt. 10 Økonomi 10.1 Foreningen kan efter hovedbestyrelsens beslutning yde tilskud til lokalafdelingen og lokalafdelingen kan uafhængigt af eventuelle tilskud - søge en aktivitetspulje, der administreres efter regler, der fastsættes af Foreningens netværksudvalg. 4

212 10.2 Det forventes, at lokalafdelingen søger de lokale offentlige midler, der er til rådighed Foreningen udvikler løbende koncepter til events mv., som gøres tilgængelige for lokalafdelingerne, der bør benytte sig deraf, ligesom lokalafdelingerne bør arrangere koncerter og rap om kap mv., alt med henblik på indtjening Overskud fra eksterne arrangementer, dvs. arrangementer, som andre end Foreningens medlemmer kan deltage i, deles ligeligt mellem lokalafdelingen og Foreningen. Derved medvirker lokalafdelingerne samtidig til at finansiere såvel de lokale som Foreningens aktiviteter Foreningen dækker - efter forudgående aftale med Info og PRudvalget og efter retningslinier, der fastsættes af hovedbestyrelsen, underskud, der måtte blive resultatet af et arrangement, som en lokalafdeling har afviklet med henblik på indtjening Lokalafdelingen må ikke oprette eller indbetale til fonde eller kapitalopsamlende konti. 11 Beretning og regnskab 11.1 Lokalbestyrelsen skal hvert år inden udgangen af januar kvartal indsende afdelingens årsrapport med regnskab og en beretning om lokalafdelingens virksomhed til Foreningens netværksudvalg, der sørger for, at beretningen gøres tilgængelig for hovedbestyrelsen og delegeretforsamlingen Lokalafdelingens ophør To nabolokalafdelinger kan med Foreningens hovedbestyrelses godkendelse træffe beslutning om sammenlægning. I øvrigt kan beslutning om opløsning af en lokalafdeling alene træffes på to årsmøder afholdt med mindst 8 ugers mellemrum. Vedtages det endeligt at opløse lokalafdelingen, tilfalder dens midler Foreningen, der derefter forhandler med en (eller flere) nabolokalafdelinger om tilsvarende udvidelse af denne eller disse Ændring af forretningsorden Forretningsordenen kan alene ændres af Foreningens hovedbestyrelse. Godkendt af foreningens hovedbestyrelse den 11. april tilrettet i.f.m. godkendelse af vedtægtsændringer ved delegeretforsamlingen den 17. november

213 Bilag: Notat vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43365/11

214 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D E Evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 Kommunen er jf. 3 i Retssikkerhedsloven forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingstider på det sociale område. Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skulle evalueres en gang årligt. Administrationen har derfor i lighed med 2010 gennemført en evaluering i Dette notat beskriver resultaterne af evalueringen. Overordnet resultat (alle områder): Samlet er der registreret 414 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 97 % af de registrerede sager er blevet behandlet indenfor den vedtagne sagsbehandlingsfrist, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år, hvor tallet var 89 %. Det generelle billede er, at ansøger modtager kvittering på ansøgning indenfor 14 dage. Enten pr. brev, , telefon eller på møde med borger. Der er ikke blevet registreret breve vedr. forlængelse af svarfrist på de sager, hvor sagen først afsluttes efter sagsbehandlingsfristen er udløbet. Her kan borger eventuelt være blevet kontaktet telefonisk eller orienteret på møde. Det har imidlertid ikke været muligt at efterprøve dette. Evalueringsmetode: Dato: 24. marts 2011 J.nr.: 11/153 Evalueringen er foretaget ved stikprøvekontrol og er baseret på sager afsluttet i februar måned Da data til evalueringen ikke automatisk fødes ind i de forskellige it-systemer, og da der ikke er udviklet elektroniske registreringsredskaber, har afdelingerne foretaget manuel registrering af data sideløbende med de almindelige arbejdsgange. Der er lavet måling i forhold til følgende: Er der afsendt kvitteringsbrev inden for 10 arbejdsdage med angivelse af svarfrist? Er der afsendt informationsbrev, hvis den politiske svarfrist ikke har kunnet overholdes? Hvor lang var sagsbehandlingstiden, dvs. tid fra modtagelse af ansøgning til afslutning af sag?

215 Hver afdeling har selv udvalgt de sagsområder, der indgår i evalueringen. Områderne er valgt på baggrund af forskellige kriterier. Evalueringen repræsenterer således hhv.: områder med et vist volumen i forhold til borgerhenvendelser, områder hvor der er behov for opfølgning på evaluering i 2010 samt områder af særlig organisatorisk interesse f.eks. som udslag af organisatorisk ændring eller i sagsbehandlingspraksis. Afsnit A: Børne- og Ungeområdet Dagtilbud Har udvalgt områderne: Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn jf. 23 i Dagtilbudsloven Tilskud til privat pasning jf. 80 i Dagtilbudsloven Tabel, Dagtilbud: Sager m. behandlingstid over 2 uger uden Type Antal Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist kvitteringsbrev 23 Optagelse til (92 %) 3 (8 %) uge venteliste til dagtilbud for børn 9 9 (100 %) uger 80 Tilskud til privat pasning Vedr. 23 er der sammenlignet med resultatet af evaluering i 2010 sket en stigning i andelen af ansøgninger, der behandles indenfor sagsbehandlingsfristen. Niveau for 80 er uændret sammenlignet med resultat fra Børn & Familie Har udvalgt områderne: Lønkompensation til forældre med handicappede børn jf. 42 i Lov om social service Familiebehandling - dagtilbud jf i Lov om social service Tabel, Børn & Familie Type Antal Andel behandlet inden for frist Andel behandlet udenfor frist Sager m. Brev vedr. behandlingstid forlængelse over 2 uger af svarfrist uden Sagsbehandlingsfrist Side 2 af 6

216 kvitteringsbrev 42 Lønkompensation til forældre m. handicappede børn Familiebehandling - dagtilbud 2 2 (100 %) uger 3 3 (100 %) uger For begge sagsområder er der tale et forbedret resultat sammenlignet med evaluering i På grund af blandt andet omflytning af personale i perioden har det ikke været muligt, at gennemføre registrering af samtlige sager. Afsnit B: Social og arbejdsmarkedsområdet Jobcenter Lejre: Generelt vedr. Jobcenter Lejre skal bemærkes, at der træffes få afgørelser i jobcentret på baggrund af ansøgninger. De fleste afgørelser træffes som led i sagsbehandlingen i forbindelse med borgeres arbejdsløshed, sygdom eller handicap. Dette med henblik på at fremme borgernes beskæftigelsesmuligheder. Sammen med borgerne undersøges muligheder, der indhentes relevant dokumentation, der foretages en samlet vurdering og en afgørelse træffes. Jobcentret har udvalgt sagsområder, hvor det forekommer, at der modtages ansøgninger. Det drejer sig om: Revalidering jf. 46 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom jf. 56 i Lov om sygedagpenge Tabel, Jobcenter Andel Type Antal behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Revalidering 1 1 (100 %) Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Sagsbehandlingsfrist uger (100 %) uger Resultat for begge sagsområder er en forbedring sammenlignet med evaluering i Social Drift & Behandling: Har udvalgt områderne: Kontanthjælp/engangshjælp jf. 11 og 25 i Lov om aktiv socialpolitik Side 3 af 6

217 Støttekontaktperson jf. 85 i Lov om social service Personligt tillæg - førtidspensionister jf. 17 i Lov om førtidspension til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Tabel, Social Drift & Behandling Type Antal Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist 85 Støttekontaktperson 4 4 (100 %) uger 11 & Kontanthjælp/engangshjælp ( uger 25 %) 17 Personligt tillæg - førtidspensionister 3 2 (67 %) 1 (33 %) uger Da der er i år registreret på andre områder end sidste år har det ikke været muligt med en sammenligning med 2010 resultat. Resultat vedr. 85 er fremkommet via stikprøve blandt enkelte sagsbehandlere. For 17 vedr. personligt tillæg til førtidspensionister er der én enkelt ansøgning, der er behandlet udenfor frist. Sagsbehandlingstid i den konkrete sag var 15 dage. Visitation & Bestiller Har udvalgt områderne: , hjælpemidler (støtte til tekniske, personlige, og syns- og hørehjælpemidler mv.) 116, støtte til boligændring Tabel, Visitation & Bestiller: Type Antal Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. Sager m. Sagsbehandlingsfrist forlængelse behandlingstid af svarfrist over 2 uger uden kvitteringsbrev Brev vedr. Sager m. Sagsbehandlingsfrist forlængelse behandlingstid af svarfrist over 2 uger uden kvitteringsbrev 112 Hjælpemidler (100 %) * 113 Hjælpemidler 1 1 (100 %) * 116 Støtte til boligindretning 4 4 (100 %) * Side 4 af 6

218 * Fire forskellige frister baseret på sagens kompleksitet: 1. niveau, akutte sager, 0 1 dag 2. niveau, behov vurderet af fagpersoner på forhånd, 9 uger 3. niveau, teknisk komplicerede hjælpemidler, 20 uger 4. niveau, særligt komplicerede sager med flere problematikker, 32 uger Generelt for hjælpemiddelområdet gælder at sagsbehandlingstiderne kan variere alt efter sagens kompleksitet samt behov for inddragelse af eksterne samarbejdspartnere og heraf følgende ventetid. Det skal i den forbindelse også bemærkes, at der på hjælpemiddelområdet anvendes differentierede sagsbehandlingsfrister alt efter sagens kompleksitet, hvilket muliggør en gennemførselsprocent indenfor fristen på 100 %. I diagram nedenfor er de aktuelle sagsbehandlingstider skitseret Antal dag 1 uge 2 uger 4 uger 8 uger 12 uger 16 uger 20 uger 24 uger 32 uger Tid Vedr. 112 bemærkes, at der både er tale om ansøgninger fra borgere og interne ansøgninger. De interne ansøgninger kan eksempelvis være fra den udkørende hjemmepleje eller i forbindelse med de såkaldte APV hjælpemidler (plejepersonalets arbejdsredskaber f.eks. personlift). I disse sager udarbejdes ikke kvitteringsbrev. For 112, 113 og 116 er andelen af sager behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen steget. Borgerservice Har udvalgt områderne: Personligt tillæg og helbredstillæg - pensionister jf. 14 i Lov om social pension varmetillæg - pensionister jf. 14 stk.2 i Lov om social pension Beboerindskudslån jf. 54 og 55 i Lov om individuel boligsikring Børnebidrag jf. 11, 12 og 16 i Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Boligsikring jf. 40 og 42 i Lov om individuel boligsikring Børnetilskud jf. 2-5 i Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Side 5 af 6

219 Tabel, Borgerservice: Type Antal stk & 55 11, 12 & & 42 Personligt tillæg og helbredstillæg - pensionister 14 Varmetillæg - pensionister Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev 1 1 (100 %) uger (100 %) uger Beboerindskudslån 8 8 (100 %) uger Børnebidrag 2 2 (100 %) uger Boligsikring (69 %) 5 (31 %) uger 2-5 Børnetilskud (71 %) 5 (29 %) uger Sagsbehandlingsfrist Andelen af sager behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen er generelt steget på de områder, hvor sammenligning med resultat 2010 har været mulig. Det drejer sig om varmetillæg, boligsikring, beboerindskudslån. Side 6 af 6

220 Bilag: Oversigt over sagsbehandlingsfrister 2011 med ændringer Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48122/11

221 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D E Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 Dato: 18. maj 2011 J.nr.: 11 / 153 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Lov om social pension Folkepension, ansøgning 13 SA Social Drift 2 uger Personligt tillæg og helbredstillæg c SA Social Drift 2 uger Personligt tillæg kan ydes til folkepensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg. Varmetillæg 14,2 STAB Borgerservice 2 uger Udvidet helbredstillæg 14a stk. 4 STAB Borgerservice 2 uger Opsat pension 15 a 15f SA Social Drift 2 uger Realitetsbehandling af pensionsansøgning 17, 18 SA Social Drift 2 uger Førtidspensionsansøgning 20 SA Social Drift 13 uger jf. 21

222 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension 14 SA Social Drift 13 uger jf. 24 Særlig tillæg (bistands- plejetillæg) 16 SA Social Drift 8 uger Personligt tillæg kan ydes til førpensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg SA Social Drift 2 uger Helbredstillæg 18, 1-3 SA Social Drift 2 uger Udvidet helbredstillæg 18, 4 STAB Borgerservice 2 uger Varme tillæg 17.1 STAB Borgerservice 2 uger Invaliditetsydelse 21 SA Social Drift 8 uger Lov om delpension Delpension 5 SA Social Drift 4 uger Lov om individuel boligstøtte Boligsikring 40, 41, 42, 42a STAB Borgerservice 2 uger Boligydelse til pensionister 40, 42 SA Social Drift 2 uger Beboerindskudslån 54, 55 STAB Borgerservice 2 uger Side 2 af 20

223 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Lov om sygedagpenge Dagpenge ved sygdom 6 SA Social Drift 4 uger Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom 56 Jobcentret 4 uger Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Barsel 7 SA Social Drift 4 uger Fravær ved adoption 8 SA Social Drift 4 uger Orlov 9 SA Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet 5 SA Social Drift 2 uger Tilmelding i Jobcenter, som er et krav ved ansøgning om kontanthjælp 8 a SA Jobcenter 1 dag Vurdering af, hvorvidt kontanthjælpsmodtager står til rådighed for arbejdsmarkedet til vurdering af udbetaling af kontanthjælp 13 SA Jobcenter 4 uger Kontanthjælp/engangshjælp 11 og 25 a SA Social Drift 2 uger Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde 34 SA Social Drift 2 uger Nedsættelse/tilbageholdelse og stop i løbende kontanthjælp 38 a e og SA Social Drift 4 uger Side 3 af 20

224 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Revalidering = Ansøgning om uddannelse, arbejdsprøvning, kurser eller arbejdsoptræning som følge af nedsat arbejdsevne. 46 SA Jobcenter 26 uger Udarbejdelse af jobplan i forbindelse med revalidering 50 SA Jobcenter 4 uger Forlængelse af revalideringsperioden 56 SA Jobcenter 8 uger Vurdering vedr. om revalidend kan arbejde under revalideringsforløb 57 SA Jobcenter 4 uger Særlig støtte til revalidender jf. Kap. 14 i Lov om beskæftigelsesindsats 63 SA Jobcenter 2 uger Særlig boligstøtte til revalidender 64 a SA Social Drift 4 uger Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne 65 SA Jobcenter 26 uger Ledighedsydelse særlig ydelse til borgere, der venter på tilbud om fleksjob 74 SA Social Drift 2 uger Rådighedsvurdering af ledighedsydelsesmodtagere. Vurdering af, hvorvidt borgeren står til rådighed for et fleksjob. 74 c. SA Jobcenter 26 uger Enkeludgifter 81 SA Social Drift 4 uger Sygebehandling, medicin 82 SA Social Drift 4 uger Side 4 af 20

225 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Særlig hjælp vedr. børn i samvær 83 SA Social Drift 4 uger Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 84 SA Social Drift 4 uger Hjælp til flytning 85 SA Social Drift 4 uger Efterlevelseshjælp 85 a SA Social Drift 4 uger Tilbagebetaling i forskellige situationer SA Social Drift 4 uger Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv 4 SA Jobcenter 8 uger Ansøgning om personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 14 SA Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ansøgninger om dækning af transport ved jobsamtaler og ansøgning om flyttehjælp 7-8 SA Jobcenter 4 uger Pligt for unge under 25 år til at tage uddannelse 21 b. SA Jobcenter 13 uger jf. 21 b. Udarbejdelse af job plan samt indarbejdelse af plan i integrationskontrakt a SA Jobcenter 4 uger Side 5 af 20

226 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Vejledning/opkvalificeringsforløb 32 SA Jobcenter 8 uger Studie- og erhvervskompentencegivende uddannelser 37 SA Jobcenter 8 uger Virksomhedspraktik 42 44, 45 SA Jobcenter 13 uger Løntilskud til ikke pensionister, der optrænes i en jobfunktion. 51 SA Jobcenter 26 uger Løntilskud unge under 18 år, der skal erhvervstrænes eller arbejdsprøves. 51 SA Jobcenter 13 uger Løntilskud til sygemeldte, der er omfattet af sygedagpengelovgivningen 51 stk. 6. SA Jobcenter 13 uger Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et skånejob. 51 SA Jobcenter 52 uger Særlig løntilskud for personer over 55 år 67 a SA Jobcenter 26 uger Særlig løntilskud for langtidsledige kontant og starthjælpsmodtagere 67 d f SA Jobcenter 26 uger Ansøgning om tilskud til voksenlærling 68 SA Jobcenter 4 uger Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne SA Jobcenter 26 uger Selvvalgt uddannelse til ledighedsydelsesmodtagere, der venter på et fleksjob 73 b SA Jobcenter 4 uger Side 6 af 20

227 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Tilbud om henvisning til anden aktør efter 6 mdr. på ledighedsydelse, som skal hjælpe med at finde fleksjob 73 c.1. SA Jobcenter 4 uger Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob 74 SA Jobcenter 8 uger Støtte til mentorfunktionen 74 a SA Jobcenter 4 uger Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) 75 SA Jobcenter 26 uger Tilbud til selvforsørgende ledige 75 a SA Jobcenter 13 uger Tilbud til personer under 18 år 75 b SA Jobcenter 13 uger Godtgørelse og tillægsydelser til personer under 18 år 75 c SA Jobcenter 4 uger Undervisningsmaterialer og arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning under tilbud i kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 SA Jobcenter 8 uger Mentorordning 78, 79 SA Jobcenter 8 uger Køb af uddannelse til medarbejdere under tilbud i kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 80 SA Jobcenter 8 uger Køb af uddannelse til mentorer under tilbud i h.t. kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 81 SA Jobcenter 8 uger Side 7 af 20

228 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Ansøgning om tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftale 81 a SA Jobcenter 8 uger Befordringsgodtgørelse til borgere i revalideringsforløb 82 SA Jobcenter 4 uger Godtgørelse til udgifter ifm. aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere. 83 SA Jobcenter 2 uger Ansøgning om tilskud ved jobrotation SA Jobcenter 8 uger Ansøgning om jobrotationsydelse 98 a + b SA Jobcenter 4 uger Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98c + d +e + f + g AS Jobcenter 4 uger Opkvalificering ved ansættelse i job. 99 SA Jobcenter 4 uger Udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse efter fastholdelses af ordinært job 100 SA Jobcenter 8 uger Introduktion ved ansættelse 101 SA Jobcenter 2 uger Opkvalificering ved afskedigelse 102 SA Jobcenter 2 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Boligplacering 12 SA Social Behandling 2 uger Side 8 af 20

229 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Introduktionsprogram Sprogundervisning og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. 16 SA Jobcenter 4 uger Pålæg om uddannelse for unge udlændinge mellem 18 og 24 år. 16a SA Jobcenter 4 uger Godkendelse af ansvaret for introduktionsprogram for tilflyttere omfattet af loven 18 SA Jobcenter 4 uger Integrationskontrakt 19 SA Jobcenter / Social Behandling 4 uger Danskuddannelse 21,22 SA Jobcenter 2 uger Introduktionsydelse 25 SA Social Drift 2 uger Tilbudsmuligheder (aktivering) 23 a - c SA Jobcenter 13 uger Mentor ved arbejde eller uddannelse 23 d. SA Jobcenter 4 uger Partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for udlændinge i form af virksomhedspraktik 23 e SA Jobcenter 13 uger Hjælp til nærmere bestemte udgifter, som skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet 23 f SA Jobcenter 4 uger Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse 24 a SA Jobcenter 8 uger Særlig løntilskudsordning for udlændinge over 55 år 24 b SA Jobcenter 26 uger Side 9 af 20

230 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Støtte til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion 24 e SA Jobcenter 4 uger Nedsættelse af introduktionsydelsen, fradrag i ydelsen eller stop af ydelsen 30,30a og 31 SA Social Drift 13 uger Hjælp ved forsørgelsessvigt 33 SA Social Drift 4 uger Enkeltudgifter 35 SA Social Drift 4 uger Sygebehandling 36 SA Social Drift 4 uger Særlig hjælp vedr. børn 37 SA Social Drift 4 uger Flytning 39 SA Social Drift 4 uger Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram 34 SA Jobcenter 2 uger Lov om repatriering Lov om repatriering 7 SA Social Drift 13 uger Hjælp til betaling af boligudgifter 8 SA Social Drift 13 uger Reintegrationsbistand 10 SA Social Drift 13 uger Dagtilbudsloven Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 23 BUK Dagtilbud 1 uge Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 BUK Dagtilbud 3 uger Side 10 af 20

231 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Tilskud til friplads af socialpædagogiske hensyn 43 BUK Visitation 4 uger Tilskud til privat pasning 80 BUK Dagtilbud 3 uger Tilskud til pasning af egne børn 86 BUK Dagtilbud 3 uger Lov om social service Dækning af merudgifter ved handicappet barn 41 BUK Visitation 4 uger Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 BUK Visitation 4 uger Ledsagelse til unge mellem år 45 BUK Visitation 4 uger Beslutning om undersøgelse med samtykke 50 BUK Visitation 2 uger Udarbejdelse af undersøgelse 50 BUK Visitation 13 uger Konsulentbistand 52,stk.3 nr.1 BUK Visitation 8 uger Hjemme-hos-bistand 52 stk. 3 nr. 2 BUK Visitation 8 uger Familiebehandling - dagtilbud 52,stk. 3 nr. 3 BUK Visitation 8 uger Familiebehandling døgntilbud 52, stk. 3 nr. 4 BUK Visitation 8 uger Aflastning 52, stk. 3 nr. 5 BUK Visitation 8 uger Side 11 af 20

232 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Personlig rådgiver 52, stk. 3 nr. 6 BUK Visitation 8 uger Fast kontaktperson 52,stk 3,nr 7 BUK Visitation 8 uger Frivillig anbringelse udenfor hjemmet 52, stk. 3 nr.8 BUK Visitation 8 uger Praktiktilbud 52, stk. 3 nr. 9 BUK Visitation 8 uger Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. 52, stk. 3 nr. 10 BUK Visitation 8 uger Støtte til kost- eller efterskole 52, stk. 4 BUK Visitation 8 uger Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt 52, stk. 5 BUK Visitation 8 uger Tilbud til de over 18-årige om efterværn 76 BUK Visitation 4 uger Udarbejdelse af handleplan 140 BUK Visitation 13 uger Personlig hjælp og pleje 83, stk.1 nr.1 SA Visitation 2 uge Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 83, stk,1 nr.2 SA Visitation 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 SA Visitation 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 SA Visitation 2 uger Side 12 af 20

233 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende 84 SA Visitation 2 uger Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med de pårørende 84 SA Visitation 16 uger Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (ikke pensionister) 85 SA Social Behandling 5 uger Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (pensionister) Socialpædagogisk støtte til handicappede borgere, så de kan opnå en selvstændig tilværelse 85 SA Social Behandling 5 uger Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget sygdom, der ikke er i tilknytning til hospitalsindlæggelse 86, stk.1 SA Sundhed & Forebyggelse (Træning) 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 86, stk. 2 SA Sundhed & forebyggelse (Træning9 2 uger Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp 95 SA Social Behandling 2 uger Personlig hjælpeordning Borgeren skal kunne være arbejdsgiver. Hjælpen kan dække hele døgnet og omhandler alle opgaver i hverdagen 96 SA Social Behandling 12 uger Ledsagerordning Mulighed for, at en person kan følge til forskellige aktiviteter efter borgerens ønske 97 SA Social Behandling 12 uger Side 13 af 20

234 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Kontaktperson til døvblinde Ledsagelse og støtte til kommunikation til døvblinde. 98 SA Social Behandling 10 uger Støtte- og kontaktperson til sindslidende (pensionister) Opsøgende arbejde og mulighed for støtte til kontakt med f.eks. myndigheder 99 SA Sundhed & Forebyggelse (Huset Horseager) 10 uger Støtte- og kontaktperson til sindslidende (ikke pensionister) 99 Sundhed & Forebyggelse (Huset Horseager) 3 uger Dækning af nødvendige merudgifter Økonomisk dækning af udgifter direkte afledt af et varigt handicap 100 SA Social Behandling 20 uger Behandling af stofmisbrugere 101 SA Social Behandling 2 uger Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 SA Social Behandling 4 uger Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 SA Social Behandling 4 uger Beskyttet beskæftigelse Tilbud om beskæftigelse tilrettelagt efter den enkeltes lyst, interesser og muligheder. 103 SA Social Behandling 20 uger Side 14 af 20

235 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Aktivitets- og samværstilbud (pensionister) Tilbud om socialt samvær og aktiviteter med andre handicappede 104 SA Social Behandling 20 uger Aktivitets- og samværstilbud (ikke pensionister) del af erhvervsplan 104 SA Social Behandling 4 uger Midlertidigt bo tilbud, f.eks. kvindekrisecentre og forsorgshjem. 107, 109 og 110 SA Social Behandling 6 uger vedrørende 107. Bemærkning: Der er ikke fastsat sagsbehandlingsf rist på 109 og 110, idet borgerne typisk selv lader sig indskrive på enten et krisecenter eller et forsorgshjem. Midlertidigt botilbud, herunder forsorgscenter og boligløse (pensionister) Mulighed for midlertidigt at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp 107 SA Social Behandling 6 uger Længerevarende botilbud (pensionister) Mulighed for længerevarende at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp. 108 SA Social Behandling 6 uger Side 15 af 20

236 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og Sagsbehandlingsfrist afdeling Længerevarende bo tilbud (ikke pensionister) 108 SA Social Behandling 4 uger Hjælpemidler, herunder støtte til forbrugsgoder SA Visitation Tekniske hjælpemidler som kompenserer for varig nedsat 1. niveau 0-1 arbejdsdag fysisk eller psykisk funktionsevne, f.eks. gangredskaber 2. niveau 9 uger og kørestole. Visse hjælpemidler betragtes som 3. niveau 20 uger forbrugsgoder, hvorfor en delvis egenbetaling kan 4. niveau 32 uger komme på tale. Klik for uddybning 1 Hjælpemidler, personlige F.eks. kompressionsstrømper, testmaterialer i forbindelse med diabetes, stomi- og inkontinenshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, parykker, korsetter m.v SA Visitation 2 uger Hjælpemidler, arm- og ben proteser.herunder også tilbehør og reparation af proteser SA Visitation 1 uge Hjælpemidler, syns- og hørehjælpemidler Synshjælpemidler: Tekniske hjælpemidler til brug i hverdagen for blinde og svagsynede. Hørehjælpemidler: Høreapparater samt hjælpemidler som forstærker lyd SA Visitation 6 uger Støtte til køb af handicapbil. Hjælpen omfatter støtte til køb af bil samt nødvendig særlig indretning for personer med fysisk funktionsnedsætttelse. 114 SA Visitation 20 uger 1 Vedrørende uddybning angående hjælpemidler 112 og 113 henvises til bilag 1. Side 16 af 20

237 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og Sagsbehandlingsfrist afdeling Støtte til boligindretning/boligskift Hjælpen omfatter støtte til tilpasning af boligen, herunder evt. tilbygning for at gøre boligen bedre egnet for personer med funktionsnedsættelser. I særlige tilfælde kan hjælp ydes til boligskift. 116 SA Visitation Som for Klik for uddybning 2 Støtte til individuel befordring Mulighed for særlig tilrettelagt individuel kørsel bemærk kvalitetsstandard. 117 SA Visitation 9 uger Pasning af døende i eget hjem Plejeorlov. 119 SA Visitation 1 uge Sygeplejeartikler og lign til døende Bevilling af ernæringsdrikke og sygeplejeartikler mv. 122 SA Visitation 1 uge Udarbejdelse af individuelle handleplaner for voksne En plan, der beskriver aftalen mellem borger og Lejre Kommune om de tilbud, der ydes. 141 SA Social Behandling 4 uger for simple sager. 16 uger for komplekse sager Godkendelse af plejefamilier for børn 142 stk. 1 BUK Visitation 8 uger Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 118 SA Visitation 2 uger Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. for 142 stk. 2 og BUK Visitation 6 uger børn 4 2 Samme uddybning er gældende for 116 som for 112 og 113. Der henvises til bilag 1. Side 17 af 20

238 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Godkendelse af opholdssteder for børn 142, stk. 5 BUK Sekretariat 8 uger Godkendelse af private botilbud 144 SA Sundhed & Forebyggelse / BUK Visitation 10 uger Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 BUK Visitation 6 hverdage (lovpligtigt) Fastsættelse af betaling for døgnophold 159 BUK Visitation Fastsættes ved beslutning om anbringelse Fastsættelse af betaling for døgn- og udslusningsophold udover det 18 år efter BUK Visitation Fastsættes ved beslutning om iværksættelse af foranstaltning udover det 18 år Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Ordinært, ekstra og særligt børnetilskud 2-5 STAB Borgerservice 2 uger Tilskud vedr. særlige grupper af børn, f.eks. flerbørns adoptionstilskud 10 a 10 c STAB Borgerservice 2 uger Forskudsvis udbetaling af børnebidrag & 16 STAB Borgerservice 2 uger Forskudsvis udbetaling af særlige bidrag i anledning af fødsel, dåb, konfirmation, sygdom eller begravelse 15 STAB Borgerservice 2 uger Side 18 af 20

239 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og Sagsbehandlingsfrist afdeling Lov om boliger for ældre og personer med handicap Ansøgning om pleje- eller ældrebolig 17 SA Visitation 4 uger Bilag 1 Niveaudeling af 112, 113 og 116 opgaver. 1. niveau Akutte opgaver 2. niveau Sagsbehandling vedr. enkelte og ikke teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor behovet på forhånd er vurderet af andre fagpersoner. Herunder også nagelfaste hjælpemidler i form af f.eks. støttegreb (boligændring). 3. niveau Sagsbehandling vedr. teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor problematikken er mere sammensat og hvor vurdering, udredning, instruktion og opfølgning i form af hjemmebesøg er påkrævet. Det kan f.eks. dreje sig om siddestillingsanalyser og mindre boligændringer. 4. niveau Sagsbehandling i de mest komplicerede sager, som omfatter flere problematikker og som inddrager eksterne samarbejdspartnere for udredning, specialrådgivning eller valg af løsning. Det kan f.eks. dreje sig om større boligændringer, udformning af specialløsninger eller hvor det drejer sig om sjældent forekommende sager med flere sammensatte problematikker. 1. niveau: 0 1 dag 2. niveau: 9 uger * 3. niveau: 20 uger * Side 19 af 20

240 4. niveau: 32 uger * * Der bliver foretaget løbende prioritering af sager inden for sagsbehandlingsfristen. Side 20 af 20

241 Bilag: Supplerende høringssvar fra DH-Lejre Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52975/11

242 Danske Handicaporganisationer Lejre v/ formand Susan Wiingaard, Byager 8a, 4330 Hvalsø Telefon: Hjemmeside: Supplerende Kommentar Til høring i handicaprådet vedr. Sagsbehandlingsfrister 2011 Lejre Kommunes frister på handicapområdet er stadig på de fleste områder blandt landets længste. Flere frister er på halve og hele år! Vi finder det uambitiøst, at der endnu engang lægges op til at den langsomme sagsbehandling blot kan forsætte. Vi ved ikke hvordan man er kommet frem til de konkrete frister, men vi finder det uacceptabelt, hvis så lange frister godkendes år efter år uden nogen form for forklaring. Vi håber ikke, at det skyldes en usaglig forskelsbehandling af mennesker med handicap. Vi ønsker politisk opbakning til at opprioritere sagsbehandlingen på handicapområdet og inddrage hensynet til de borgere, der har brug for hjælp, når fristerne fastsættes. For en ordens skyld gør vi opmærksom på at der ikke er nogen som helst sanktioner for kommunen, hvis en frist ikke kan overholdes. Borgeren skal blot have et brev med en begrundelse for forsinkelsen og en ny frist. Men for borgeren er der en markant forskel: Borgeren kan nemlig først klage over at sagsbehandlingen tager for lang tid, når fristen er overskredet. Vores formodning er, at kommunen uden videre kan forkorte mange af handicapfristerne, idet de dels ser ud til at være fastsat med rund hånd, og dels er sagsmængden ikke særlig stor. 1) Vi vil foreslå, at der udarbejdes en beskrivelse af organiseringen af sagsbehandlingen på handicapområdet, og at den følges op med kvalitetsmål for den gode borgerbetjening, herunder for retssikkerheden. Endelig bør handicapområdet evalueres separat, idet det drukner i den generelle, årlige evaluering og ikke belyses konkret på grund af for lille sagsvolumen. Vi vil foreslå, at Handicaprådet og den nye borgerrådgiver inddrages. 2) Der mangler frister for: a) sager, som hjemvises fra nævnene, til fornyet behandling i kommunen b) ansøgninger om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 3) Konkret vil vi bede kommunalbestyrelsen opprioritere ansøgninger fra voksne med handicap efter serviceloven og ansøgninger om inklusion på arbejdsmarkedet. F.eks. modsvares de landspolitiske mål om at førtidspensionister i højere grad skal støttes til at opnå beskæftigelse, slet ikke af Lejres sagsbehandling. I Lejre kan sagsbehandlerne vente et helt år 52 uger! med at afgøre en sag om løntilskud til en førtidspensionist, der er så heldig at have fået tilbudt et skånejob, mens de i Haderslev skal afgøre sagen på 6 uger. Sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet er også stadig alt for langsommelig. Se yderligere afkortningsmuligheder i tabellen (kilde: Jobcenter Lov om Aktiv Beskæftigelse Lejre Haderslev Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et job LAB uger 6 uger med løntilskud (tidligere skånejob ) SA - Serviceloven Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen SEL uger 2 / 8 uger med pårørende Ledsagerordning SEL uger 8 uger Kontaktperson til døvblinde SEL uger 8 uger Dækning af merudgifter SEL uger 12 uger Beskyttet beskæftigelse SEL uger 12 uger Aktivitets- og samværstilbud SEL uger 12 uger Støtte og kontaktperson til sindslidende (pensionister) SEL uger 3 uger Hjælpemidler/forbrugsgoder, niveau 3 og 4 SEL / 32 uger 6 / 12 uger Godkendt af bestyrelsen

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 5. april 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011 (efter høring)...3 4. BU -

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. juni 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. juni 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. juni 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011 Referat tirsdag den 8. marts 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 6. december 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 6. december 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 6. december 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Økonomistyring

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013 Referat tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering febr. 2013...2 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. februar 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. februar 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. februar 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Temadrøftelse...2 3. BU - Orientering...3

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. januar 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Valg af formand...2 3. BU - Valg af næstformand...3 4. BU - Til

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere