Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen"

Transkript

1 Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg ØU - Takster budget ØU - Principper for Økonomistyring - Tilpasning af bevillingsregler bilag 3 afsnit ØU - Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering ØU - Godkendelse af garanti af lån og byggekredit til Englerup Vandværk ØU - Godkendelse af Skema B samt kommunegaranti for afdelingen Traneparken i Hvalsø Boligselskab ØU - Kommunegaranti Hvalsø Kraftvarmeværk ØU - Godkendelse af vedtægtsændring KARA/Noveren I/S ØU - Fokusemner i Plan- og Agenda 21 strategi ØU - Behandling af henvendelser vedr. anvendelser af frigjorte bygninger ØU - Samling af administrationen på to rådhuse ØU - Anvendelsesmuligheder for Lyndby Rådhus ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse for mænd ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse til kvinder ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejersker fru Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes vel ØU - Årsregnskab 2010 vedrørende Hans Hansen og Andrea Hansens legat BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogramudvalg KF - FDF Ny Tolstrup - Ansøgning om lokaletilskud KF - Byggesagsbehandlingsgebyrer vedrørende foreningsbyggeri o.lign KF - Forslag til indgåelse af ny driftsaftale SSÆ - Indkøbs/udbudsform af biler til ældreområdet SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Tilskud til behandling med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Midlertidig ophold i botilbud med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens længerevarende botilbud med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens 85 - Socialpædagogisk støtte i eget hjem med høringssvar...59

3 Side JA - Forslag til Resultatrevision 2010 med høringssvar JA - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område TM - Forslag om kondemnering og nedrivning af Hornsherredvej 438 A & B, Sæby og Bygaden 29, Kirke Hyllinge TM - Hvalsøprojektet TM - Lokalplan LK 20 for Kattinge til endelig vedtagelse Lukket - ØU - Drøftelse af udviklingen i Kirke Hyllinge midtby Lukket - ØU - Godkendelse af alkoholbevilling ØU - Profilbrochure for Center for Ejendomsdrift Redningsberedskabsaftale i Lejre kommune...82

4 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt, herunder de to udsendte tillægsdagsordener. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienterede den 1. juli 2010 kommunerne om, at der siden 2005 har været en generel fejl i kommunernes beregning af kommunale ejendomsskatter i sager med fradrag i grundværdien for forbedringer. Dette indebærer, at en del borgere skal have tilbagebetalt for meget betalt ejendomsskat. Efterfølgende har Folketinget vedtaget L65, Lov om ændring af lov om ejendomsskat. Med vedhæftede brev af den 23. maj 2011 orienterer Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovændringen og om det første grove overslag over de økonomiske konsekvenser af fejlen i beregningen af kommunale ejendomsskatter. For Lejre Kommunes vedkommende forventes en efterbetaling på ca. 7,3 mio. kr. Af aftale om kommunernes økonomi for 2012 indgået den 4. juni 2011 mellem Regeringen og KL fremgår følgende: "Regeringen har gennemført en lovændring, der fremadrettet sikrer overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Samtidig er de berørte borgere sikret fuld kompensation. Regeringen og KL er enige om, at staten refunderer de faktiske tilbagebetalinger i den enkelte kommune." Fejlen i beregningen af kommunale ejendomsskatter vil således ikke få økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. KL oplyser, at man håber, at udbetalingerne til borgerne kan ske inden 1. november De nødvendige it-systemer hertil er imidlertid endnu ikke på plads, og nærmere information herom vil blive udsendt senere. På s møde den 22. marts 2011 blev udvalget orienteret om Ringsted Kommunes udtræden af erhvervssamarbejdet mellem Ringsted, Roskilde og Lejre pr. 31. december Udvalget besluttede, at der snarest skulle udarbejdes en redegørelse for konsekvenserne af Ringsted Kommunes udtræden. Direktør Kim Lundshøj har fremsendt mail af 17. juni 2011, med en redegørelse vedrørende økonomien, som vedlægges. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på Politiker-Portalen under: - Post/Orientering: a) Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2012 b) Referat Udviklingsforum Sjællands ordinær generalforsamling 2011 c) Kommunernes Regnskaber KL-pressemeddelelse d) Kommunernes Regnskaber KL-baggrundsnotat - Dokumenter: a) Oversigt over kommende sager til - Budgetopfølgning: a) Kassekreditreglen Maj 2011 b) Forbrugsrapport Maj 2011 Indstilling: Beslutning den :

6 Side 3 Orienteringen blev taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Orienteringsbrev til Kommunerne vedr. L 65 - Økonomisk Oversigt 2. Orienteringsbrev til Kommunerne vedr. L Erhvervssamarbejdet ZBC

7 Side 4 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 11/8122 Resumé: Fagudvalgene og har på maj mødet drøftet fagudvalgenes budgetrammer jf. vedtaget budgetproces besluttet i den 25. januar Hvert fagudvalg har haft til opgave, at udarbejde et budgetoplæg, hvor udvalgets andel af besparelserne jf. s beslutning om fordeling mellem udvalg den 15. februar 2011 er indeholdt, og hvor udvalget har haft mulighed for at omprioritere indenfor egen budgetramme. Udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre politiske proces om budget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre budgetproces, 2. at udmøntningen af besparelser effektueres med virkning fra den 1. januar Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres kr. i tillægsbevilling til hjælpemidler = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = kr. linie 24 rammereduktion Solvang = kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr.,

8 Side 5 at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, - at byggesagsgebyr nedsættes jf. notat af 23. maj at de foreslåede omflytninger indenfor fagudvalgets budgetramme jf. notat. - at provenuet vedr. ændret udgift til Movia behandles udenfor rammen til Udvalget for Teknik og Miljø. - at bevilling til Klimaindsatsen søges prioriteret i den kommende budgetproces. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Direktionens forslag kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at reducere udgifterne til Musikskolen, Biblioteket, lokaletilskud og kulturelle aktiviteter. Udvalget for Kultur & Fritid anmoder om en nærmere analyse af budgettet til driften af Kulturhuset med henblik på reduktion af det fremlagte driftsbudget. Herunder ønskes mulighederne for at opdele driftsudgifterne i forhold til bibliotek, musikskole, arkiv og kulturhus undersøgt. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Skoleområdet: 7/12 af rammebesparelsen svarende til 1,8 mill. kr. udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum. Tilbud til Børn og Unge: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes efter nærmere analyse pba. KLK rapporten samt undersøgelser omkring demografi tilpasning som følge af det faldende børnetal. Udenfor folkeskolen: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes på tandplejen og ungdomsskolen efter lønsum. Dagtilbud: Den samlede rammebesparelse på 1,8 mill kr. udmøntes ved; en besparelse på dagplejen på kr. en rammebesparelse på 1,0 mill. kr. udmøntet som en samlet pulje på daginstitutionsområdet i forbindelse med gennemførsel af dagtilbudsplanen Børn og Ungdom: Udvalgets resterende rammebesparelse på kr. udmøntes efter en samlet vurdering af udvalgets bevillingsområde.

9 Side 6 Afbud: Bjørn Lykke Sørensen (C) Laila Torp Madsen (V) Thomas Stokholm (V) Beslutning den : Fagudvalgenes indstillinger anbefales med følgende tilføjelser og ændringer: Der blev omdelt revideret indstilling vedr. omplaceringer på Udvalget for Børn og Ungdom på baggrund af en regnefejl på kr. ved udvalgets behandling. anbefaler det reviderede oplæg, der blev omdelt på mødet, at rammebesparelse på 1,168 mio. kr. på dagtilbudsplanen udmøntes som en rammebesparelse på daginstitutionerne og at merudgifter til privat- og efterskoleelever på 2 mio. kr. indgår i de fortsatte politiske drøftelser. besluttede at forslaget vedr. omdisponering af kulturhusets driftsbudget udgår af budgetforslaget, og at direktionens forslag til udmøntning af Udvalget for Kultur og Fritids rammebesparelse anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Fagudvalgene har arbejdet med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer, og har effektueret besparelser vedrørende rammebesparelse, besparelse på indkøb og den kommunale andel af Gensidighedsaftalen. Fagudvalgene har udarbejdet et budgetoplæg, som består af en fordeling af udvalgenes rammer på bevillinger, og en beskrivelse af den service og de aktiviteter, der er indeholdt i budgettet på de enkelte bevillinger. Fagudvalgenes budgetoplæg forelægges den 21. juni 2011 og Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011, så besparelserne kan effektueres med virkning fra den 1. januar Udtalelser: s budgetoplæg har været forelagt Rådhusenes Lokaludvalg (RLU) den 15. juni 2011 og høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Administrationens vurdering: Tilføjelse efter fagudvalgenes behandling og inden s behandling den 21. juni 2011.

10 Side 7 Direktionen anbefaler at vurdere indstillingen til Udvalget for Kultur & Fritid. Administrationen udmønter de konkrete besparelser uden yderligere politisk behandling. Rammebesparelser uden konkrete udmøntning vil blive forelagt politisk beslutning i fagudvalget, som bemyndiges til træffe beslutning om konkret udmøntning. Det gælder f.eks. på Udvalget for Børn & Ungdom hvor 3,9 mio. kr. ikke er udmøntet i konkrete forslag. På Udvalget for Social, Sundhed & Ældre er indeholdt besparelser på kr. vedrørende Solvang og Bramsnæsvig der er takstfinansieret område. Andelen af besparelsen som giver virkning for Lejre Kommune er kr. de resterende kr. vil skulle finansieres af afsatte midler til takstkonsekvenser af rammebesparelsen på 1,2 mio. kr. Midlerne skal også dække takstkonsekvenserne på dagtilbudsområdet og SFO, hvor besparelsen ikke er udmøntet fuldt ud. Når alle besparelserne er vedtaget, skal der foretages en beregning af om midlerne på 1,2 mio. kr. kan dække takstkonsekvenserne af rammebesparelserne. besluttede den 14. december 2010 at tilslutte Lejre Kommune KL s Fælles kommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). KOMBIT har igangsat udbuddet af FLIS, implementeringen forventes påbegyndt i Udgifterne i 2012 er på nuværende tidspunkt ukendt, men på helårsbasis er driftsudgiften kr. Denne udgift er ikke indeholdt i budgetforslaget for budget Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Det samlede udgiftsniveau er uændret da fagudvalgene har omplaceret indenfor egen ramme og har haft til opgave at holder 0-vækst. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. TM - omflytning indenfor fagudvalgs budgetrammer 2. Klimaindsatsen - Økonomiske udfordringer i budget Præcisering af udgifter til movia KF - Besparelser 5. KF - Notat vedr. besparelser og omplaceringer Udvalget for Kultur og Fritid..doc 6. Omplaceringer B xls 7. NOTAT byggesagsgebyrer Ældrerådets budget Lovforslag - L177 - om ændring af lov om social service - vedtaget 7. juni Ældrerådets budget Udskrift af Ældrerådet budget Mål og Midler 11. Notat om Udvalget for Børn & Ungdom - Budgetramme ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 14. Udvalget for Job & Arbejdsmarked - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 15. Udvalget for Kultur og Fritid - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 16. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 17. B&U Servicebeskrivelser B2011.DOC 18. Udvalget for Teknik & Miljø - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 19. Scenarier til at opnå besparelser og omplaceringer budget 2012 USSÆ 20. Udtalelse fra RLU den 15. juni 2011

11 Side 8 4. ØU - Takster budget 2012 Sagsnr.: 11/11152 Resumé: I budgetprocessen for vedtog den 25. januar 2011, at fagudvalgene og i juni måned skal have mulighed for at drøfte politisk besluttede takster for budgetåret Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter taksterne på udvalgenes område, 2. at udvalgene medtager eventuelle ændringsforslag i den videre budgetproces. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt i budgetlægningen kan give konkrete forslag til takstændringer. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget for Børn & Ungdom ønsker beregnet hvilken andel tilskud til privat pasning udgør af nettoudgifter i et dagtilbud til samme aldersgruppe i Kommunen. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendt. Beslutning den : Indstillingerne fra fagudvalgene tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet oversigt med alle takster gældende for 2011, med angivelse af om det er en takst som er politisk bestemt af Kommunalbestyrelsen eller om det er en fast takst, som er lovbestemt i kroner / fastlagt ved beregningsmetode. Beregningen af taksterne foreligger til 1. behandlingen af budgettet i september måned. Hvis udvalgene ønsker at ændre nogle af taksterne skal det medtages i den videre politiske budgetproces. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Nogle takster er fastlagt ved lov, og kan ikke ændres af Kommunalbestyrelsen. I oversigten fremgå de takster som er politisk bestemt. Udvalgene skal være opmærksom på at nedsættelse af takster har konsekvenser for det samlede budget, og skal derfor ledsages af kompenserende besparelse.

12 Side 9 Beslutningskompetence: Fagudvalgene og Bilag: 1. Oversigt alle takster.xls

13 Side ØU - Principper for Økonomistyring - Tilpasning af bevillingsregler bilag 3 afsnit 2 Sagsnr.: 11/11101 Resumé: Som følge af Kommunalbestyrelsens godkendelse af ny indkøbspolitik den 20. december 2010 og afledt heraf Indkøbsstrategien, er det nødvendigt at tilpasse kommunens bevillingsregler i overensstemmelse hermed. Nærværende sag omhandler tilpasning af bevillingsreglerne bilag 3, afsnit 2 til "Principper for Økonomistyring". Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at direktionen bemyndiges til at godkende aftaler med en bindende aftaleperiode udover ét budgetår og direktionen bemyndiges ligeledes til, at godkende samtlige eksterne leasingaftaler. Beslutning den : Direktionens indstilling anbefales, idet eksterne leasingaftaler fortsat skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Lejre Kommunes gældende bevillingsregler er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. februar Af bevillingsreglernes afsnit 2 Aftaler / ekstern leasing fremgår det, at "De enkelte budgetenheder kan ikke indgå bindende aftaler der belaster budgetenhedens - og kommunens - samlede økonomi ud over et budgetår." Lejre Kommunes Indkøbspolitik, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010, lægger op til forskellige indkøbsformer enten gennem fælles udbud i Indkøbsfællesskabet "Fællesudbud Sjælland", via egne udbud og via indkøb på SKI rammeaftaler. Fælles for disse indkøbsformer er, at de i mange tilfælde kan have en bindende aftaleperiode, som rækker ud over et budgetår. Det er som udgangspunkt ikke tilladt med de gældende bevillingsregler, hvorfor bevillingsreglernes afsnit 2 skal tilrettes indkøbspolitikkens indkøbsformer. Af bilag til sagen ses forslag til nyt afsnit 2 i bevillingsreglerne.

14 Side 11 Af bilaget fremgår det, at direktionen bemyndiges til at godkende aftaler med en bindende aftaleperiode udover ét budgetår og direktionen bemyndiges ligeledes til, at godkende samtlige eksterne leasingaftaler. Administrationens vurdering: Opmærksomheden skal henledes på, at forslag til nyt afsnit 2 alene vil være en tilpasning af eksisterende bevillingsregler, og det har således et kortsigtet perspektiv, hvilket er nødvendigt indtil nye bevillingsregler er udarbejdet. På langt sigt skal kommunens samlede bevillingsregler ændres i forhold til den ny organisering, og her kan bilaget umiddelbart indgå uden væsentlige ændringer. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen selvstændig økonomi forbundet med sagen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 3 - Bevillingsregler - Tilpasning

15 Side ØU - Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering Sagsnr.: 09/5278 Resumé: Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2011 afsat en anlægsbevilling til digitaliseringsinvesteringer på 3 mio. kr. Administrationen fremlægger en strategi for bevillingens anvendelse, der sikrer, at investeringer i digitaliseringsindsatser vil medføre målbare effektiviseringer i administrationen. Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevillingen. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der meddeles anlægsbevilling på 3 mio. kr. til digitalisering, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til digitalisering. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har med sin prioritering af digitaliseringsinvesteringer i dette og de kommende års budgetter sat stort fokus på digitalisering som strategisk indsatsområde i Lejre Kommune. Konkret besluttede således i oktober 2010, at Lejre Kommune med en hensigtserklæring skulle tilslutte sig KLs udkast til en Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi. Overordnet skal digitaliseringsinvesteringer bidrage til at muliggøre de kommende års nødvendige rammebesparelser, blandt andet som følge af den indgåede gensidighedsaftale mellem Regeringen og KL. En investering i digitalisering skal derfor efterfølgende kunne udmøntes i en målbar effektivisering af den kommunale administration. Med prioriteringen af digitalisering stiller Kommunalbestyrelsen krav til administrationen om et stærkt fokus på de strategiske perspektiver ved nyinvesteringer, på samtænkning af nyinvesteringer og organisationens projektkapacitet i forhold til effektiviserings- og organisationsudviklingsprojekter. Det er derfor afgørende, at digitaliseringsinvesteringer nøje prioriteres med henblik på at få mest for pengene - dvs. at de anvendes til formål, hvor afkastet vurderes at være størst. Derfor har administrationen udarbejdet en strategi for anvendelse af budgettets anlægsbevilling til digitalisering. Strategien skal sikre, at anlægsbevillingen konkret bliver

16 Side 13 anvendt til digitalisindsatser, der kan dokumentere en målbar økonomisk eller ressourcemæssig effektivisering i organisationen. Tre strategier er styrende for Lejre Kommunes digitaliseringsinvesteringer: - Lejre Kommunes IT-strategi fra Lejre Kommunes Kanalstrategi fra Den af KL udarbejdede Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi fra 2010 Med udgangspunkt i de styrende strategier har administrationen formuleret fire retningslinjer, der vil ligge til grund for prioritering af digitaliseringsindsatser i organisationen. Retningslinjerne er sammenhængende og delvist overlappende. Derfor er de ikke prioriteret, idet den enkelte retningslinjes målgruppe er lige vigtige. Jo flere retningslinjer, som en digitaliseringsindsats tilgodeser, jo større vægt vil den tildeles i den samlede prioritering af digitaliseringsmidlerne. 1) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af effektiviseringsprocesser 2) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af den digitale service mellem borgere/samarbejdspartnere og Lejre Kommune - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis være i form af anskaffelse af selvbetjeningsløsninger eller andre løsninger, der mindsker eller fjerner manuel sagsbehandling, iværksættelse af markedsføringskampagner for at øge borgernes kendskab til og incitament til at anvende de kommunale selvbetjeningsløsninger, eller investering i nye teknologier til understøttelse af forbedret kommunikation. 3) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af den interne digitale service - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis fokusere på en yderligere automatisering af sagsbehandlingen i anvendelsen af eksisterende systemer, f.eks. ved opdatering til nyeste version, ved investering i snitflader mellem systemer, så data kun skal indtastes én gang, eller ved nyindkøb af centrale systemer, der er udviklet med fokus på digitalisering. 4) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af digital uddannelse, - udvikling og - ledelse - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis fokusere på videreudvikling af eksisterende portalløsninger, eller styrket digital projektledelse. Den enkelte leder kan eksempelvis indtænke digitaliseringsprocesser i den daglige ledelse, indgå i positivt samarbejde med digitale projektfora, og tilse, at medarbejderne uddannes til at varetage rollen som digitale ambassadører både internt og eksternt. Efter den endelige godkendelse af den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi i november 2010, har KL arbejdet på at omsætte strategien til en kommunal handlingsplan for digitalisering, der konkretiserer strategiens initiativer til digitaliseringsprojekter. KL opfordrer kommunerne til at igangsætte nogle af disse projekter. Derfor vil administrationen gennemføre en proces, hvor organisationens centre og virksomheder opfordres til at fremsende idéer og forslag til digitaliseringsindsatser, der læner sig op ad KLs forslag til digitaliseringsprojekter, men tilpasset organisationen i Lejre Kommune, og som samtidig er i overensstemmelse med de udarbejdede retningslinjer for anvendelse af anlægsbevillingen. De efterfølgende udvalgte forslag vil blive projektgjort og sammenfattet i en overordnet projekt- og tidsplan, som vil blive koordineret med de allerede igangsatte projekter omkring Ledelse og Organisation. Digitaliseringsprojekterne vil endvidere blive tilknyttet som effektiviseringsstrategiske indsatser for herigennem at sikre at effektiviseringspotentialet nås. Administrationens vurdering:

17 Side 14 Det er administrationens vurdering, at den udarbejdede strategi for anvendelse af anlægsbevillingen til digitalisering vil sikre, at investeringen omsættes i målbar effektivisering, der vil bidrage til at muliggøre de kommende års rammebesparelser. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Investeringerne i digitalisering foreslås finansieret af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til digitalisering. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

18 Side ØU - Godkendelse af garanti af lån og byggekredit til Englerup Vandværk Sagsnr.: 11/9999 Resumé: Englerup Vandværk a.m.b.a søger om en godkendelse af en lånegaranti på 1,0 mio. kr. for renovering af vandværkets ledningsnet samt en garanti vedr. tilhørende kassekredit. Der er indhentet tilbud fra KommuneKredit. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der stilles garanti for en kassekredit på maks. 1,0 mio. kr. i Kommunekredit indtil det i 2012 afløses af fast lån, 2. at der stilles garanti for lån på 1,0 mio. kr. med fast rente i mindst 10 år og en løbetid på 25 år. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Vandværkets anlægsplan over de næste 15 år forudsætter en byggekredit i afløst af et byggelån i 2012 på 1,0 mio.kr. samt optagelse af yderligere lån i 2015 på 1,0 mio. kr. Der skal ske en renovering af vandværkets ledningsnet samt forbedrende foranstaltninger i form af ekstra ledninger og brønde/installationer for sammenkobling med områdets nærmeste vandværker for at opnå større forsyningsvirksomhed. Der forudsættes investeret 0,5 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 1,0 mio.kr. i 2015, 2019 og 2024 samlet 4 mio. kr., hvor 2 mio. kr. forudsættes lånefinansieret. Udtalelser: Tilbuddene fra KommuneKredit er: 4% Obligationslån, annuitet, løbetid 25 år, effektiv rente 4,81% p.a. Aftalelån, annuitet, med fast rente på 3,28 % p.a. i 5 år, herefter ny renteaftale, løbetid 25 år, effektiv rente 3,31 % p.a. Aftalelån, annuitet, med fast rente på 3,88 % p.a. i 10 år, herefter ny renteaftale, løbetid 25 år, effektiv rente 3,92 % p.a. ByggeKredit med variabel rente p.t. 1,24 % p.a. Af hensyn til sikkerheden i vandværkets økonomi anbefales lån med fast rente i 10 år, alternativt et obligationslån.

19 Side 16 Administrationens vurdering: En kommunal garanti gør at Englerup vandværk a.m.b.a kan optage lån i KommuneKredit, der kan give det billigste lån. Der er indhentet tilbud på lån for 1,5 mio. kr. i KommuneKredit. En kommune kan kun garantere for lån, der overholder lånebekendtgørelsens bestemmelser. Det betyder, at afdragsperioden maksimalt kan være 25 år, og det skal være annuitetslån eller serielån. Stående lån kan maksimalt have en løbetid på 15 år. Vandværket har iflg. budgetoversigten en likviditet på kr. pr. 1. januar 2011 og ikke nogen gæld. Det forudsættes, at salgsprisen pr. m3 vand stiger med 10 % om året i perioden 2012 til og med Handicappolitik: Økonomi og finansiering: En kommunegaranti har ikke indflydelse på kommunens økonomi, der er tale om en låneberetttiget udgift. I det tilfælde Vandværket går konkurs hæfter kommunen for lånet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Ansøgning om garanti

20 Side ØU - Godkendelse af Skema B samt kommunegaranti for afdelingen Traneparken i Hvalsø Boligselskab Sagsnr.: 11/11828 Resumé: Den 20. august 2010 tiltrådte Kommunalbestyrelsen ansøgning om helhedsplan, skema A/støtteberettigede udgifter, huslejestigning samt godkendte kommunegaranti indenfor et beløb på 43,43 mio. kr. for afdeling Traneparken i Hvalsø. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at skema B, støtteberettigede udgifter godkendes, 2. at kommunegaranti indenfor et beløb på 43,43 mio. kr. godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Roskilde Boligselskab har, som forretningsfører for Hvalsø Boligselskab, fremsendt anmodning om godkendelse af skema B. I den forbindelse gøres opmærksom på, at den samlede godkendte anskaffelsessum jf. skema A på 43,43 mio. kr. overholdes. For at dette har kunnet lade sig gøre, har det været nødvendigt at finde besparelser i tilbudssummen. De nødvendige besparelser er gennemgået og vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 4. maj Besparelserne omfatter: - Vinduer indkøbes af Boligselskabet Sjælland men monteres af entreprenøren, - Det udbudte fabrikat af mursten til facader ændres til andet fabrikat med samme tekniske kvaliteter, - Vinduespartier ved altaner udføres med faste karme, - Isolering af kælderlofter udgår, da kælderydervægge isoleres i forbindelse med nye facader, - Ændringer i beboerlokale og vaskeri, begge placeret i kælder, udgår, - Dørtelefon udgår. Renoveringen kommer herefter til at omfatte: - Ny tagbelægning, inklusiv påbygning af eksisterende spær samt ny isolering af loftrum,

21 Side 18 - Nye tagrender og nedløb, - Nye facader opført i mursten inklusiv ny isolering, - Nye vinduer og vindfang ved opgange, - Nye kældertrapper, - Nyt ventilationsanlæg med genindvinding, - Altaner, - Forbedring af friarealer, - Handicaplift til beboerlokale, - Diverse ændringer i kloak og regnvandsledninger grundet nye facader. Den samlede anskaffelsessum udgør for skema B i alt: 43,430 mio. kr. hvor støttede arbejder skema B udgør 31,631 mio. kr. og forbedringsarbejder udgør 11,799 mio. kr. Det forventes at byggeriet påbegyndes før sommerferien 2011 og afsluttes med udgangen af maj Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Kommunen fastholder kommunegaranti, jf. godkendt skema A, på op til 43,43 mio. kr. Der kræves ikke kommunalt indskud. Garantien går ikke ud over kommunens låneberettigede udgifter. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag)

22 Side ØU - Kommunegaranti Hvalsø Kraftvarmeværk Sagsnr.: 11/11786 Resumé: Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. ansøger om kommunegaranti af lån på 2,5 mio. kr. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der gives en kommunegaranti for et op til 5 årig lån på 2,5 mio. kr. optaget i KommuneKredit med fast rente. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Hvalsø Kraftvarmeværk vil udskifte manuelt aflæste energimålere med nye elektroniske energimålere med indbygget radiomodul, der herefter overvåges og fjernaflæses direkte fra kraftvarmeværket. Projektet var oprindelig fastlagt til at blive gennemført over en 5 årig periode, hvor det blev finansieret af de årlige budgetter. Det er besluttet at gennemføre hele projektet på en gang, for med det samme at få det fulde udbytte af det nye energimålersystem. Det forventes herudover, at være mere økonomisk at gennemføre det på en gang. Kraftvarmeværket anmoder om en kommunegaranti for et lån med en løbetid op til 25 år for at have fleksibilitet, og dermed have mulighed for at justere løbetiden op og ned, uden der skal stilles fornyet kommunegaranti. Investeringen er på 3,3 mio. kr. og der er behov for at låne 2,5 mio. kr., der planlægges tilbagebetalt over 4 år. Udtalelser: Der er indhentet lånetilbud fra KommuneKredit Aftalelån med fast rent i 4 år, rente 2,65 % p.a. Aftalelån med variabel rente, 3 mdr. rente 1,56 % p.a. og 6 mdr. rente 1,85 % p.a. Administrationens vurdering: Ved udgangen af 2010 kautionerede Lejre kommune for ca. 29,9 mio. kr. for gæld optaget af Hvalsø Kraftvarmeværk.

23 Side 20 For at give en vis fleksibilitet i lånet indstilles, at der gives kommunegarnati til et 5 årigt lån. Tilføjelse den 23. juni 2011: Der er vedlagt et notat der nærmere redegøre for kommunegarantiens løbetid. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme. Anlægget kan lånefinansieres efter lånebekendtgørelsen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Ansøgning

24 Side ØU - Godkendelse af vedtægtsændring KARA/Noveren I/S Sagsnr.: 11/11865 Resumé: KARA/Noveren har på foranledning af Statsforvaltningen Sjælland vedtaget en række vedtægtsændringer. Disse skal godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser før de kan endeligt godkendes af Statsforvaltningen. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om vedtægtsændringerne kan godkendes. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at vedtægterne for KARA/Noveren godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Lejre Kommune er interessentkommune i det kommunale fælleskab KARA/Noveren I/S. Fællesskabet har til formål at etablere og drive anlæg til behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering af affald, samt at varetage andre driftsopgaver for interessentkommunerne i Sjællands-regionen. Hver interessentkommune har udpeget et medlem og en suppleant fra Kommunalbestyrelsen til at sidde i Fællesskabets bestyrelse. Da KARA/Noveren I/S er en kommunal sammenslutning er det et lovkrav, at Statsforvaltningen Sjælland godkender vedtægterne. De oprindelige vedtægter er godkendt af Statsforvaltningen, men som et led i en generel stramning af kravene til kommunale fællesskaber, har Statsforvaltningen nu krævet en række ændringer. De krævede ændringer vedrører primært præcisering af kommunale fællesskabers regnsskabsform samt krav om, at vedtægtsændringer ud over vedtagelse i bestyrelsen også skal godkendes af interessenternes kommunalbestyrelser - dog undtaget visse ændringer af ordensmæssig eller redaktionel karakter. KARA/Noveren har på den baggrund revideret deres vedtægter i overensstemmelse med statsforvaltningens anvisninger. De reviderede vedtægter - som er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen - er vedlagt som bilag. Herudover har KARA/Noveren I/S fremsendt skematisk oversigt over ændringerne med kommentarer til disse. Den skematiske oversigt er ligeledes vedlagt som bilag. Det fremgår af KARA/Noverens vedtægters punkt 6.9, at ændringer omfattet af punkt 6.8(1) - vedtægtsændringer - tillige skal godkendes af de enkelte

25 Side 22 kommunalbestyrelser. Vedtægterne forelægges derfor Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at vedtægtsændringerne for KARA/Noveren bør godkendes, således at de kommer i overensstemmelse med Statsforvaltningens anvisninger. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Skematisk oversigt Vedtægter.pdf 2. Vedtægter ( ).pdf

26 Side ØU - Fokusemner i Plan- og Agenda 21 strategi 2011 Sagsnr.: 11/2702 Resumé: Kommunalbestyrelsen har i følge planloven pligt til hvert fjerde år, og inden udgangen af 2011, at offentliggøre en planstrategi og en Agenda 21 strategi. Administrationen fremlægger et foreløbigt bud på opbygning og organisering af indholdet i en samlet Planog Agenda 21 strategi Forslaget bygger på de udsagn og diskussioner, der kom frem på Kommunalbestyrelsens visionsseminar torsdag den 26. maj Indstilling: Direktionen indstiller, at som arbejdsgrundlag for udarbejdelsen af udkast til Plan- og Agenda 21 strategi 2011: 1. Godkender de principper for indhold og strukturering af Planog Agenda 21 strategien, som er beskrevet i "Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011", 2. Vurderer om der er væsentlige fokusemner, der mangler i det udkast til disposition, som er beskrevet i "Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011". Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde frem til fornyet behandling i september Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har i følge planloven pligt til hvert fjerde år og inden udgangen af 2011 at offentliggøre dels en planstrategi som fortæller borgerne, hvordan kommunalbestyrelsen vil udvikle kommunen, og dels en Agenda 21 strategi som fortæller, hvordan Kommunalbestyrelsen vil inddrage borgerne og arbejde helhedsorienteret for en mere bæredygtig udvikling. behandlede proces- og tidsplan for en samlet Plan- og Agenda 21 strategi 2011 på mødet den 22. marts I overensstemmelse med tidsplanen blev der torsdag den 26. maj holdt et temamøde om en vision for Drøftelserne på temamødet skulle danne grundlaget for Plan- og Agenda 21 strategi Administrationen fremlægger her et bud på opbygning og organisering af indholdet af en samlet Plan- og Agenda 21 strategi 2011 på baggrund af drøftelserne på temamødet. Administrationens forslag er nærmere beskrevet i "Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011". Principperne i administrationens forslag er i hovedtræk: (a) Planstrategien og Agenda 21 strategien integreres fuldstændigt i en samlet Plan- og Agenda 21 strategi. Administrationen foreslår at give den navnet "Lejrestrategien". Bæredygtig udvikling bliver arbejdstitlen på den overordnede langsigtede vision i den nye strategi. Det gøres ved at bygge visionen og den integrerede strategi op om de tre dimensioner, som bæredygtig udvikling rummer: sundt samfund, sundt miljø og sund økonomi. (b) Plan- og Agenda 21 strategien er en bred politisk strategi for kommunens udvikling. Planstrategien kommer ikke kun til at rumme emner og initiativer, der har afsmittende effekt på den fysiske udvikling og dermed kommuneplanen, men også andre politikker og planer som eksempelvis erhvervspolitikken, sundhedspolitikken, kultur- og fritidspolitikken m.m.

27 Side 24 (c) Plan- og Agenda 21 strategien er udtryk for en prioritering og handler ikke om alting. Den kommer til at rumme en række strategiske emner, hvor der er særlig behov for initiativer for at håndtere de udfordringer kommunen står over for, og for at nå kommunens vision. Strategien formuleres enkelt og præcist og så vidt muligt billedskabende. Disponering af indhold I "Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011" har administrationen grupperet de udsagn, der blev indsamlet på Kommunalbestyrelsens seminar den 26. maj 2011 og opstillet et første arbejdsgrundlag med en række fokusemner, der skal bruges til at disponere indholdet i den kommende strategi. I den næste fase af arbejdet med Plan- og Agenda 21 strategien vil administrationen benytte dette arbejdsgrundlag til at skrive et udkast til en Plan- og Agenda 21 strategi. Udkastet vil blive præsenteret for på et temamøde den 20. september For at sikre administrationen det bedste arbejdsgrundlag for skriveprocessen ønskes s umiddelbare vurdering af, om der er væsentlige fokusemner, der mangler i det udkast til disposition, der er præsenteret i "Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi Administrationens vurdering: Administrationen forestiller sig, at de fokusemner, der er beskrevet i "Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011" vil blive suppleret og kvalificeret gennem skriveprocessen ved at spejle fokusemnerne med indholdet i de gennemførte SWOT-analyser (analyser af styrker, svagheder, muligheder og trusler) og diskussionerne fra Kommunalbestyrelsens visionsseminar i maj. Når præsenteres for et udkast i september 2011, vil der være mulighed for at fravælge uønskede fokusemner, der er kommet til i løbet af skriveprocessen. I følge planloven skal planstrategien indeholde en beslutning om hvorvidt Kommuneplanen på baggrund af indholdet i strategien skal helt eller delvis revideres. Selvom indholdet i Plan- og Agenda 21 strategien ikke er på plads endnu, og strategiens afsmittende effekt på Kommuneplanen derfor endnu ikke kendes, så anbefaler administrationen en fuld revision. En fuld revision vil give den største metodefrihed til at ændre og opdatere kommuneplanen. Egentlig anbefaling om fuld revision vil administrationen lægge frem til beslutning, når udkast til Plan- og Agenda 21 strategi efter tidsplanen politisk behandles i november Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Notat om forslag til opbygning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011.pdf

28 Side ØU - Behandling af henvendelser vedr. anvendelser af frigjorte bygninger Sagsnr.: 11/10642 Resumé: har ønsket oplyst hvornår der kan foreligge en samlet plan for anvendelse af de frigjorte bygninger pr. august Administrationen forelægger i henhold til s beslutning den 24. maj 2012 to henvendelser vedr. anvendelse af frigjorte skolebygninger. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at beslutning om anvendelse af kommunale bygninger og ejendomme afventer administrationens forelægges af den samlede plan for anvendelse af frigjorte bygninger, 2. at administrationen indgår i dialog med forældregruppen vedr. ønsker og behov omkring anvendelse af bygninger eller arealer til friskole i Kirke Sonnerup, 3. at administrationen indgår i dialog med den selvejende institution Sofiehøj Friskole vedr. ønsker og behov omkring anvendelse af bygninger og arealer til friskole i Sæby Gershøj. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: besluttede den 24. maj 2011, at fastholde Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. april 2011 om, at forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til anvendelse af de frigjorte skolebygninger, haller og svømmebadet til politisk behandling, idet det forudsættes at Firkløverskolen etableres i frigjorte bygninger på Kirke Sonnerup skole. Forvaltningen blev anmodet om svar på, hvornår der kan foreligge et oplæg. besluttede endvidere, at alle forslag vedr. ny anvendelse af frigjorte bygninger forelægges. Udarbejdelse af oplæg Administrationen forventer, at der skal udarbejdes et oplæg vedr. skolebygningerne på Glim Skole, Sæby Gershøj skole, Kirke Sonnerup skole samt de bygninger der evt. frigøres som følge af Firkløverskolens flytning til Kirke Sonnerup skole. Administrationen vil dels gennemgå de berørte bygninger, og dels udarbejde en vurdering af ændret behov for bygninger til kommunale formål som følge af Ny skolestruktur, Ledelse og Organisation, Sammenlægning af til 2 rådhuse og øvrige strukturændringer. På den baggrund udarbejdes et oplæg omkring hvilke bygninger, der bør anvendes til kommunale formål, og hvilke der kan sælges eller udlejes. I dette oplæg vil indgå vurdering af de økonomiske konsekvenser i form af udgifter til drift af bygninger og indtægter fra leje eller salg. Administrationen forventer at forelægge oplægget for i oktober Henvendelse leje af dele af Kirke Sonnerup Skole eller leje af arealer En gruppe af forældre, der har børn på Kirke Sonnerup Skole, har ønske om at oprette en friskole i Kirke Sonnerup. De har henvendt sig vedr. leje af lokaler på Kirke Sonnerup Skole eller leje af arealer til opstilling af pavilloner. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

29 Side 26 Der foreligger pt. ikke en vurdering af hvor stort et bygningsareal Firkløveskolen har behov for på Kirke Sonnerup Skole, og om det vil være muligt at udleje dele af bygningen. Der foreligger desuden ingen undersøgelse af, om friarealerne ved Kirke Sonnerup skole kan udlejes, og om det vil være foreneligt med den nuværende anvendelse af arealerne. Henvendelse vedr. anvendelse af Sæby Gershøj Skole Den selvejende institution Sofiehøj Friskole har henvendt sig vedr. anvendelse af skolebygningerne på Hornsherredvej 446. Det fremgår ikke af henvendelsen om de ønsker at leje eller købe bygningerne. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Der foreligger pt. ingen vurdering af hvad skolebygningerne skal anvendes til efter august 2012, eller på hvilket grundlag bygningerne kan udlejes eller sælges. Administrationens vurdering: Administrationen vil som en del af oplægget om anvendelse af de frigjorte bygninger, undersøge dels behovet for bygninger til kommunale formål og dels hvilke muligheder, der vil være for at bygninger og arealer enten sælges eller udlejes til andre formål. Administrationen vil gennemføre disse undersøgelser frem til udgangen af 3. kvartal 2011, hvorefter der vil kunne forelægges et samlet oplæg. De 2 henvendelser vil kunne henvises til at indgå i arbejdet med det samlede oplæg. kan vælge at dialogen med de borgere, som har fremsendt konkrete henvendelser skal fremmes. Dette kan ske ved at administrationen optager dialog om deres ønsker og behov, således at disse fremgå klart inden der tages politisk stilling til oplægget i oktober Denne dialog kan ikke foregribe Kommunalbestyrelsens kommende beslutninger om anvendelse af de kommunale ejendomme, men vil sikre at sagen er optimalt belyst inden den forelægges til politisk behandling. I det omfang Kommunalbestyrelsen vælger at udleje eller sælge kommunale ejendomme, skal dette ske på vilkår, som sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling. I hovedtræk betyder dette, at udleje eller salg skal ske på markedsvilkår. Administrationen vil anbefale, at der i undersøgelse af udlejning, inddrages erhvervsejendomsmægler, som kan rådgive om den nuværende markedsleje. Salg af kommunale ejendomme skal ske efter offentligt udbud, så alle interesserede får mulighed for at byde på ejendommen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser af en beslutning om, at de 2 henvendelser indgår i det videre arbejde med det samlede oplæg. Driften af bygninger til kommunale formål frem til august 2012 indgår i de nuværende driftsbudgetter. Det samlede oplæg vil indeholde økonomiske konsekvensberegninger, som belyser den samlede konsekvens i forhold til den kommunale økonomi. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Brev_Borgmester_MetteTouborg.pdf 2. Værdigrundlag_SofiehøjFriskole.pdf

30 Side VS: Skolelukning. 4. Oplæg fra initiativgruppen bag Kr. Sonnerup Privatskole.pdf

31 Side ØU - Samling af administrationen på to rådhuse Sagsnr.: 10/21075 Resumé: Administrationen har udarbejdet forslag til samling af administrationen på rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Administrationen foreslår en fordeling af de administrative enheder, og anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb til samling af administrationen på de to rådhuse. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling på kr. til ombygninger m.v. i forbindelse med samling af administrationen på to rådhuse, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til samling af administrationen på to rådhuse samt af den til budget 2011 overførte restbevilling på fra anlægsbevilling til ombygning på rådhuset i Hvalsø, 3. at midler til yderligere fysiske forbedringer indgår i de politiske prioriteringer af anlægsbudgetterne for Beslutning den : Indstillingen anbefales, idet finder, at der arbejdes for en alternativ placering af p-plads ved rådhuset i Allerslev. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationen har med baggrund i beslutning om at sammenlægge administrationen på de to rådhuse i Allerslev og Hvalsø udarbejdet et forslag til fremtidig indretning af de to rådhuse. Afsættet har været de foreliggende oplysninger om organisering og opgavesæt for administrationen og centrene. Administrationen har ligeledes arbejdet med mulige placeringer af såkaldte ikke-rådhusfunktioner. Administrationen foreslår, at de to rådhuse (organisatorisk) indrettes således: Rådhuset i Allerslev: Borgmester Borgerrådgiver Direktion Koncernsekretariat

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU -

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere