Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?"

Transkript

1 Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem en handelsagent og en agenturgiver. Handelsagentsloven hviler på et EU direktiv Handelsagentloven implementerer EU s handelsagentsdirektiv fra Man kan derfor regne med, at nedenstående bemærkninger gælder for agenter i hele EU. Danske handelsagenters krav på provision fremgår af 8 til 15 i handelsagentsloven. Spørgsmålet om bortfald af provision reguleres i 14, der klart foreskriver, at handelsagentens krav på provision bortfalder kun, hvis det godtgøres, at aftalen mellem agenturgiver og tredjemand ikke opfyldes, og dette ikke skyldes omstændigheder, der kan tilregnes agenturgiveren. Bestemmelsen lyder en anelse kringlet, men det klassiske eksempel på bortfald af provision, er den situation, hvor kunden ikke betaler for leverandørens varer, fordi kunden er blevet betalingsudygtig. I denne situation må agenterne lide den samme tort som agenturgiveren nemlig ikke at få betaling. Selv om de fleste bestemmelser i loven, der omhandler provision, kan fraviges ved aftale, kan 14 ikke fraviges til skade for agenten. I de situationer, hvor agenturgiveren giver kunden mulighed for at annullere dele af ordren, eller hvor kunden ikke ønsker at betale, fordi leverancen er mangelfuld, påvirker dette ikke agentens krav på provision. Mange gange vil agenturgiver og agenten have en fælles forståelse for de opståede problemer, men som agenturgiver bør man være opmærksom på, at agenten i de nævnte situationer kan kræve fuld provision. Ønsker agenturgiver ikke at efterkomme dette, kan agenturgiveren risikere, at agenten opsiger hele agenturforholdet, og gør krav på godtgørelse for oparbejdelse af kundekreds. Er der tale om et større agentur, kan dette blive en større udskrivning for agenturgiveren. Agenturgiveren skal godtgøre, at manglende opfyldelse af købekontrakten ikke er hans fejl Det er agenturgiverens pligt at bevise, at det ikke er hans skyld, at kunden ikke har betalt for leverancen, hvis han skal undgå at betale provision til agenten. Det er alment antaget i dansk ret, at handelsagenten ikke kan fordre, at agenturgiveren forgæves har taget sagen i fogedretten for at bevise kundens manglende betalingsevne. Har agenturgiver flere gange rykket for pengene, og betaler kunden stadig ikke, er det nok, at agenturgiver fremsender en kopi af den meddelelse, hvori han ophæver købet med kunden. Generelt må det anbefales, at det afklares i agentkontrakten Konkursrådets betænkning om konkursryttere Hvordan kan man beskytte samfundet mod konkursryttere? Konkursrådet har nu offentliggjort sine overvejelser i en betænkning. Dansk Erhverv er i det store hele positive over for forslagene, som du kan læse mere om her. Antallet af konkurser i øjeblikket på sit højeste Antallet af konkurser er i øjeblikket på sit højeste, og der er derfor rig lejlighed til at se på diverse

2 konkursboer. Efter konkursrådets opfattelse vil der i ca. 10 procent af konkursboerne være anledning til at kurator undersøger nærmere, om der er anledning til at indlede en sag om konkurskarantæne mod hele eller dele af virksomhedens ledelses for groft uforsvarlig forretningsførelse. Personer som man typisk vil betegne som konkursryttere. Hvad er groft uforsvarlig forretningsførelse? Konkursrådet kommer ikke med en endelig facitliste over hvilke elementer, der indgår i denne vurdering. Som et eksempel nævnes, at et selskab i en kortere periode modtager forudbetalinger, som herefter overføres til bankkonti tilhørende andre selskaber- eksempelvis i udlandet -, hvorefter selskabsaktiviteterne ophører uden indsendelse af selvangivelser til SKAT og årsregnskaber til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, der derfor tvangsopløser selskabet. Som et led i vurderingen af forholdende lægges der generel vægt på, om der er rod i regnskaber med videre. Omvendt ønsker konkursrådet ikke at ramme personer, der uforskyldt er blevet involveret i en konkurs, fordi deres kunder er gået konkurs eller pga. andre ydre omstændigheder, som personen ikke kan eller med rette burde have haft indflydelse på. I tråd med regeringens anbefaling lægger konkursrådet op til, at hensynet til iværksættere inddrages. Det, at en iværksætter er gået konkurs 2 eller 3 gange medfører ikke automatisk en konkurskarantæne. Det afhænger af personens konkrete dispositioner i forbindelse konkursens indtræden. Hvad er konkurskarantæne? Konkursrådet foreslår, at en konkurskarantæne skal indebære et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Vedkommende kan således ikke længere optræde som direktør eller bestyrelsesmedlem i et ApS eller A/S. Man kan starte op i personlig regi, men kan heller ikke sidde i ledelsen af eksempelvis en ægtefælles eller samlevers virksomhed. Konkursrådet foreslår videre, at karantænen bør fastsættes til 3 år medmindre særlige grunde taler for en kortere karantæne periode. Overtræder man konkurskarantænen bør dette kunne straffes og strafferammen er enten bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Hvem bestemmer om der skal idømmes konkurskarantæne? Som led i behandlingen af konkursboerne finder konkursrådet det naturligt, at det bliver de enkelte skifterretter rundt omkring i landet, der tager stilling til, hvorvidt en given person skal idømmes konkurskarantæne. Etablering af et karantæneregister Sluttelig foreslår konkursrådet, at der i Erhvervs og Selskabsstyrelsens regi etableres et register over de personer, der er idømt konkurskarantæne. Registeret forhindrer automatisk, at personerne registrerer sig, som ny direktør eller ejer af et selskab. Konkursrådet lægger ikke op til, at registeret skal være offentligt tilgængeligt. Høringsfristen er den 13. maj Eventuelle kommentarer rettes til Sven Pedersen eller Maria Nyman.

3 Følger garantien produktet? Dansk Erhverv modtager mange forespørgsler om en leverandør kan skrive, at en given garanti kun gælder overfor den kunde garantien er udstedt til, således at garantien bortfalder ved videreoverdragelse af genstanden? Læs mere om emnet her. Garanti kontra reklamationsret Mange virksomheder er af den opfattelse, at købeloven indeholder bestemmelser omkring garanti. Det gør den ikke. Købeloven bestemmer til gengæld, at såfremt man ikke har aftalt andet, kan kunden reklamere over en vare i 2 år fra leveringstidspunktet. Denne regel er i forbrugerforhold (BtC) ufravigelig, men kan i B2B (Business to Business) fraviges ved aftale. Der er således intet i vejen for, at en leverandør alene giver den erhvervsmæssige kunde eksempelvis 3 måneders reklamationsfrist. Den største forskel i praksis på begreberne reklamationsfrist og garanti er den, at en garanti vender bevisbyrden, således at det ikke længere er køber, der skal bevise, at der forelå en mangel på leveringstidspunktet. Er der eksempelvis givet en funktionsgaranti ( Jeg giver 5 års garanti ), kan køber nøjes med konstatere genstanden ikke virker, hvorefter det er sælger, der skal bevise, at problemerne skyldes kundens fejlagtige håndtering af varen eller andre forhold, der må tilskrives kunden. Det er vigtig at bide mærke i, at brugen af ordet garanti i markedsføringsmæssig sammenhæng indholdsmæssigt skal følges op ved at give køberen en bedre retstilling end efter købeloven. Ellers foreligger en overtrædelse af markedsføringsloven. Dette gælder ubetinget i forbrugerforhold. I erhvervsforhold gælder ikke tilsvarende regler, men man skal som leverandør være varsom med at bruge ordet garanti. Dette kan være i strid med markedsføringsloven 1, hvis køberen bliver vildledt til at tro, at han har en væsentlig bedre retstilling end han i øvrigt havde efter loven. Kan sælger bestemme, at kundens garanti bortfalder, såfremt kunden overdrager varen til tredje mand? Hverken købe- eller aftaleloven indeholder bestemmelser, der direkte forbyder den slags klausuler i en købekontrakt. Principielt kunne man således antage, at der ikke er noget i vejen for, at sælger kan gøre det klart for kunden, at den afgivne garanti er personlig, og således kun kan påberåbes af køberen. Men så enkelt er det ikke. Man skal skelne mellem erhvervskøb (BtB) og forbrugerkøb (BtC). Markedsføringsloven spiller i denne sammenhæng en væsentlig rolle. Markedsføringsloven Som nævnt må man i ens markedsføringsmateriale kun anvende ordet garanti såfremt erklæringen giver modtageren en væsentlig bedre retstilling end den modtager har efter lovgivningen i øvrigt. Det er især indenfor BtC, at man skal være opmærksom med at bruge begrebet korrekt. Hvordan man skal gebærde sig, uddybes på, hvor ombudsmanden stiller en lang række betingelser til, hvornår man må bruge begrebet garanti i forbrugerforhold. Blandt andet må garantien ikke bortfalde i tilfælde af genstandens overdragelse til 3.mand! Køber man brugte forbrugsgoder i eksempelvis den Blå Avis med producentgaranti, kan man altså gøre den gældende overfor sælger eller muligvis også overfor producenten alt efter hvordan garantien er formuleret. Indeholder garantien på trods af de nævnte betingelser fra forbrugerombudsmanden en bortfalds-klausul kan producenten ikke gøre den gældende overfor forbrugeren, da en sådan klausul efter aftalelovens 36 betragtes som et urimeligt vilkår, og som derfor er ugyldig.

4 Konklusion I Business to Business forhold er der intet til hinder for, at man som sælger/leverandør opererer med garantier, der alene gælder overfor kunden og bortfalder ved kundens videreoverdragelse af genstanden. I forbrugerforhold vil der til gengæld være problemer i relation til markedsføringsloven, hvilket igen fører til, at den slags klausuler er ulovlige. Kan din virksomheds langfristede lån opsiges af banken med kort varsel? Hvad kan du gøre, hvis din bank med kort varsel opsiger din virksomheds langfristede lån? Læs svaret fra advokat Lene Bech McCormick, Dansk Erhverv. Af advokat Lene Bech McCormick Kan danske banker opsige langfristede lån til erhvervsvirksomheder med kort varsel, selvom der ikke foreligger misligholdelse fra virksomhedens side, hvis banken har indsat en bestemmelse herom enten i bankens almindelige forretningsvilkår eller i selve lånedokumentet? Selv om banken har indsat en bestemmelse om ret til opsigelse af et langfristet lån i selve låneaftalen eller bankens generelle forretningsbetingelser, må det antages, at banken IKKE kan forbeholde sig ret til en fri adgang til at opsige et engagement. En opsigelse af et langfristet lån er i forhold til debitor et meget vidtgående skridt det er yderligere forværret af den finansielle krise. I forbrugerforhold kan lån kun opsiges, hvis der er en saglig begrundelse samme krav må stilles ved et erhvervsengagement. Saglig begrundelse for opsigelse af et langfristet lån må være et krav uanset om banken har indsat en bestemmelse om opsigelse direkte i lånedokumentet eller i sine generelle forretningsbetingelser. Opsigelsen skal være rimelig og kreditmæssigt begrundet. Selv ved en saglig begrundelse kræves rent aftaleretligt et vist rimeligt varsel. Det er fristende at hælde til det 2-måneders opsigelsesvarsel, der gælder for forbrugere i henhold til kreditaftalelovens 27 stk. 2, men der er ikke nogen afgørelse i retspraksis eller lovgivningen, der giver et fingerpeg om, hvad et rimeligt varsel er for erhvervsvirksomheder. De fleste bankers almindelige forretningsbetingelser om opsigelse af engagementer må antages ikke at blive accepteret af domstolene, hverken i henseende til deres korte varsler eller de begrundelser, der er anvendt i forretningsbetingelserne, med mindre, der er tale om saglige og kreditmæssige hensyn.

5 Vareforsikring en absolut vigtig overvejelse i forbindelse med transport af varer Af advokat Rasmus Køie, Dansk Erhverv For at undgå tab i forbindelse med skader på gods under transport, er det vigtigt for køber henholdsvis sælger, at sørge for fornøden forsikring. Transportørens ansvar kan nemlig ikke forventes at dække tabet fuldt ud i alle situationer. I internationale samhandelsforhold vil parterne ofte aftale enten at sælger skal forestå transporten af varerne til køber eller at køber skal forestå afhentning af varerne hos sælger. Ofte anvendes en af de kendte Incoterms 2010 klausuler til fastlæggelse af leveringsstedet og dermed reguleringen af den køberetlige risikoovergang ( risikoen for varens hændelige undergang overgår typisk ved levering ) - samt hvilken part der skal bære transportomkostningerne. Uanset om det konkret måtte være køber eller sælger, der indgår transportaftalen som følge af den aftalte Incoterm, vil en af parterne bære den køberetlige risiko for varernes beskadigelse, undergang eller bortkomst og for forsinkelse, mens godset er under transport. Den part, der således bærer risikoen, vil også være den part som efterfølgende vil være berettiget til at rejse et krav på skadeserstatning mod transportøren i tilfælde af, at beskadigelse, bortkomst eller forsinkelse opstår imens godset er i transportørens varetægt. Imidlertid er det i denne forbindelse meget vigtigt at være opmærksom på det forhold, at der kan være betydelig forskel på størrelsen af risikobærerens potentielle tab og så den erstatning som samme vil være berettiget til at modtage fra den skadevoldende transportør. Begrænsning af ansvar Fælles for de gældende transportlovgivninger (som alle er baseret på internationale transportkonventioner) og som vedrører henholdsvis sø-, vej-, luft- og jernbanetransport er nemlig, at transportøren er berettiget til at begrænse sit erstatningsansvar, idet disse lovgivninger indeholder erstatningsbegrænsninger relateret til det transporterede antal eller vægt. Ved international landevejstransport er erstatningsbeløbet således ca. 70 kr. pr. kilo. Får man som køber transporteret bare en relativ værdifuld vare dækker transportørens erstatningsansvar næppe det lidte tab. Står man således i en situation, hvor man kan konstatere, at det potentielle tab vil være større end den potentielle erstatning fra den skadevoldende transportør, bør man som transportkøber/risikobærer overveje behovet for tegning af en vareforsikring som fuldt ud dækker ens potentielle tab. Til brug herfor findes en række internationalt anerkendte og standardiserede vareforsikringspolicer ( Institute Cargo Clauses A-C ). Transport- eller speditionsvirksomheden, som den transportkøbende virksomhed handler med, vil ofte kunne være behjælpelig med tegning af en sådan behørig forsikringsmæssig dækning, men det er vigtigt, at man som transportkøber selv gør opmærksom på problemstillingen, idet man ikke kan gå ud fra, at varesælgeren/- køberen eller transportøren har sørget for en vareforsikring.

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Højesteret har i en nylig dom behandlet retsstillingen for skade

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere