DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse om dispensation til udvidet arbejdstid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse om dispensation til udvidet arbejdstid"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: februar 2014 J.nr.: NMK Ref.: CHVES-NMKN DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse om dispensation til udvidet arbejdstid på metrobyggepladsen ved Aksel Møllers Have Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 23 i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. Natur- og Miljøklagenævnet har besluttet at realitetsbehandle en klage over Frederiksberg Kommunes afgørelse af 11. oktober 2013 om dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med byggearbejder på metrobyggepladsen ved Aksel Møllers Have. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Afgørelsen er truffet af det læge nævn, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Ved mail af 30. oktober 2013 klagede advokat Jens Anker Hansen på vegne af Ole Møller og E/F Godthåbs Have over Frederiksberg Kommunes tidligere meddelte dispensationer vedrørende tilladelse til udvidet arbejdstid samt over kommunens seneste tilladelse til udvidet arbejdstid af 11. oktober 2013 vedrørende metrobyggepladsen ved Aksel Møllers Have. I den indledende klage henviste klageren overordnet til de ændrede forudsætninger for miljøbelastningen af ejerforeningens medlemmer. Sagens oplysninger Den 1. januar 2005 trådte bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen) i kraft. Af bekendtgørelsen fremgår: 18. For at forebygge forurening eller uhygiejniske forhold kan kommunalbestyrelsen, eventuelt inden for nærmere angivne geografiske områder i kommunen, vedtage lokale forskrifter om 1) indretning og drift af andre virksomheder end listevirksomhed, der ikke er omfattet af andre bestemmelser udstedt med hjemmel i loven, og 2) dyrehold som nævnt under 6, stk. 2, i byzone- og sommerhusområder, herunder forbyde visse former for dyrehold i bestemte områder. Stk. 2. Forskrifter, der fastsættes af kommunalbestyrelsen efter stk. 1, skal af kommunalbestyrelsen bekendtgøres i de lokale aviser, der har almindelig udbredelse i kommunen, eller i øvrigt på den på stedet almindeligt brugte måde. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter lokale forskrifter kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 5. En vedtagen forskrift efter stk. 1 er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen efter lovens 42, stk. 1 4, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fremsender vedtagne forskrifter til Miljøstyrelsen til orientering og registrering. I november 2005 godkendte Frederiksberg Kommunes teknik- og miljøudvalg Forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder. Af forskriften fremgår: Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 18, stk. 1. i bekendtgørelse nr. 944 af 16. sep. 2004, om miljøregulering af visse aktiviteter. 1. Forskriften omhandler krav til støjende bygge- og anlægsarbejder, støvende bygge- og anlægsarbejder herunder krav om information til naboer og andre berørte parter om støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder. Forskriften omfatter alle offentlige og private erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder, inklusive nedrivninger, vejarbejder og sporarbejder i Frederiksberg Kommune. 2

3 3. Følgende tidsrum og støjgrænser gælder generelt for udførelse af støjende bygge- og anlægsarbejder: Mandag til fredag (hverdage) i tidsrummet kl. 7-18: 70 db(a) Særligt støjende bygge- og anlægsarbejde må dog kun udføres i tidsrummet kl Støjende samt særligt støjende arbejde uden for disse tidsrum må kun foretages undtagelsesvis, og kun efter forudgående dispensation, jf. 4. Uden for de angivne tidsrum må støjbelastningen ikke overstige 40 db(a). 4. Teknisk Direktorat kan træffe afgørelse om dispensation for støjgrænser fastsat i denne forskrift, og Teknisk Direktorat kan træffe afgørelse om dispensation for begrænsninger i arbejdstid fastsat i denne forskrift. Anmodning om dispensation fra arbejdstider og/eller støjgrænser skal indsendes til Teknisk Direktorat senest 4 uger før arbejdets begyndelse. Anmodning om dispensation skal ledsages af en særlig begrundelse. 8. Afgørelser efter denne forskrift træffes af Teknisk Direktorat. Stk. 2. Afgørelser truffet efter forskriften kan ikke påklages til anden myndighed. 10. Forskriften træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Alle aktiviteter der påbegyndes efter 1. januar 2006 er omfattet af denne forskrift. Miljøaktivitetsbekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 blev i 2006 ophævet og afløst af miljøaktivitetsbekendtgørelse nr af 15. december Af 24, stk. 1, i miljøaktivitetsbekendtgørelsen fra 2006 følger, at afgørelser og forskrifter, der er fastsat med hjemmel i bekendtgørelsen fra 2004, bevarer deres gyldighed. Ved lov nr. 569 af 24. juni 2005 ændredes miljøbeskyttelseslovens 92, der hidtil havde haft følgende ordlyd: 92. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, der enkeltvis er af mindre betydning for miljøbeskyttelsen, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. til at have følgende ordlyd: 92. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, der enkeltvis er af mindre betydning for miljøbeskyttelsen, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Klage kan dog ikke afskæres for så vidt angår kommunalbestyrelsens afgørelser efter 42, når disse vedrører kommunalbestyrelsens egne virksomheder. Af forarbejderne til ændringsloven fremgår, at det for at sikre, at der ikke skabes mistillid til kommunernes afgørelser pga. mistanke om, at uvedkommende hensyn har haft indflydelse, lovfæstes, at 3

4 klage over afgørelser efter 42 ikke kan afskæres, når kommunalbestyrelsens afgørelser vedrører egne virksomheder. Klageadgangen sikrer således, at en uvildig myndighed kan få lejlighed til at vurdere sager, hvor kommunalbestyrelsen har truffet en afgørelse vedrørende egne virksomheder 2. Forud for fremsættelsen af lovforslag L91, der blev til lov nr. 569 af 24. juni 2005, rettede Folketingets Ombudsmand den 12. januar 2005 henvendelse til Folketingets Retsudvalg. Af henvendelsen fremgik bl.a. følgende: På baggrund af min behandling af en konkret sag i foråret 2004 er jeg blevet opmærksom på en problemstilling vedrørende myndighedsinhabilitet som jeg i forbindelse med kommunalreformen finder anledning til at informere Retsudvalget om. I den konkrete sag var der klaget over at Københavns Kommune havde truffet afgørelse om ikke at udstede et påbud om afhjælpende foranstaltninger efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 3, i forbindelse med støj fra et fritidshjem. Da fritidshjemmet tilhørte kommunen, gav sagen anledning til overvejelser om hvorvidt kommunen var inhabil ved behandlingen af sagen. I den konkrete sag jeg behandlede, var der ikke mulighed for at klage til Miljøministeriet fordi ministeriet har udstedt en bekendtgørelse som fjerner denne klagemulighed i visse typer af sager. Efter miljøbeskyttelseslovens 92 kan miljøministeren fastsætte regler om at afgørelser der enkeltvis er af mindre betydning for miljøbeskyttelsen, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Det var således Københavns Kommune der traf afgørelse i en sag hvor der var klaget over støj fra kommunens eget fritidshjem, og der var ikke mulighed for at klage over afgørelsen. Miljøstyrelsen har den 30. november 2004 fremlagt udkast til forslag til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven. Ifølge lovforslaget ophæves de gældende substitutionsregler og erstattes af bestemmelser hvorefter miljøministeren fører tilsyn med alle kommunale spildevandsudledninger og visse kommunale affaldshåndteringsanlæg. Med de foreslåede ændringer er der taget højde for spørgsmål om myndighedsinhabilitet hos kommunerne på disse to store områder. Da der imidlertid ikke er stillet forslag om indførelse af en generel regel om substitution, må det efter min opfattelse betyde at der er områder der kan give anledning til spørgsmål om myndighedsinhabilitet i alle kommuner fremover når kommunalreformen træder i kraft, og ikke som i dag blot i Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner. I Miljøstyrelsens udkast er det foreslået at borgernes mulighed for at klage over kommunernes afgørelser skal bevares, dog med den ændring at der ikke længere skal kunne klages til Miljøministeriet, men til Miljøklagenævnet. Men miljøministerens gældende beføjelser til at afskære klageadgangen i sager der enkeltvis er af mindre betydning for miljøbeskyttelsen (miljøbeskyttelseslovens 92), foreslås heller ikke ændret. Hvis klageadgangen i sager om støj (miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 3) fortsat skal være afskåret som i den konkrete 2 Folketingstidende 2004/05 (2. samling) Tillæg A, 3590ff. 4

5 sag jeg behandlede, vil kommunalreformen medføre at der på dette område hvor spørgsmål om myndighedsinhabilitet kan opstå, hverken er mulighed for at lade en anden myndighed træffe afgørelse eller mulighed for at klage over afgørelsen. Dette er en ordning som må give anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder 3. På baggrund af ombudsmandens henvendelse ændredes Miljøstyrelsens udkast til lovforslag efter høringsfasen, således at klageadgang ikke kan afskæres efter lovens 92, når det drejer sig om kommunalt drevne virksomheder, omfattet af 42. Miljøministeriet oplyste i den forbindelse, at ministeriet under behandlingen af forslaget ville være opmærksom på, om der var tilsvarende problemstillinger på andre sagsområder på ministeriets område, ligesom ministeriet i forbindelse med gennemgangen af eksisterende bekendtgørelser med henblik på konsekvensændringer som følge af kommunalreformen ville overveje eventuelle klageafskæringer i lyset af ombudsmandens henvendelse. 4 Miljøaktivitetsbekendtgørelse nr af 15. december 2006 blev i 2012 ophævet og afløst af miljøaktivitetsbekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. Af 24, stk. 1, i miljøaktivitetsbekendtgørelsen fra 2012 følger, at afgørelser og forskrifter, der er fastsat med hjemmel i miljøaktivitetsbekendtgørelsen fra 2004, bevarer deres gyldighed. Frederiksberg Kommunes ovennævnte forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder fra 2005 er således fortsat gældende. I miljøaktivitetsbekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 var der ikke klageadgang for afgørelser truffet i medfør af lokale forskrifter, jf. forskriftens 18, stk. 4. I de senere miljøaktivitetsbekendtgørelser, der har afløst bekendtgørelsen fra 2004, er der indført klageadgang i tilfælde, hvor afgørelsen vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Af bekendtgørelse nr af 15. december 2006 fremgår således vedrørende klageadgang: 19. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter lokale forskrifter, jf. 18, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 21. Uanset bestemmelserne i 19 og 20 kan påklages afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Af bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 fremgår vedrørende klageadgang: Folketingstidende 2004/05 (2. samling) Tillæg B, 1291ff. 5

6 21. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog 23. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter lokale forskrifter, jf. 20, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog Uanset bestemmelserne i kan til Natur- og Miljøklagenævnet påklages afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. lovens 93. Ved mail af 23. maj 2013 til Frederiksberg Kommune søgte Metroselskabet om dispensation til udvidet arbejdstid på metrobyggepladsen ved Aksel Møllers Have. Af ansøgningen fremgår blandt andet, at baggrunden for ansøgningen er, at udvidelse af arbejdstiden er nødvendig for at den overordnede tidsplan kan overholdes. Særligt det forhold, at tunnelboremaskinens fremdrift er afhængig af at de enkelte stationer færdiggøres til tiden, gør, at kontinuitet i arbejdet er altafgørende for projektet. Den 11. oktober 2013 med supplement af 29. oktober 2013 for så vidt angår korrektion af klagevejledning, meddelte Frederiksberg Kommune dispensation til udvidet arbejdstid på metrobyggepladsen ved Aksel Møllers Have. Ved mail af 7. november 2013 til Natur- og Miljøklagenævnet fremsendte Frederiksberg Kommune en klage over kommunens afgørelse af 11. oktober Kommunen oplyste ved fremsendelsen, at kommunen ville eftersende sine bemærkninger til spørgsmålet om Natur- og Miljøklagenævnets kompetence til at behandle klagen. Af klagevejledningen til kommunens afgørelse af 11. oktober 2013 fremgår følgende: Klagevejledning Af 21, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 639 af fremgår følgende: Kommunalbestyrelsens afgørelser efter lokale forskrifter, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog 23. Af 23 i samme bekendtgørelse fremgår følgende: Uanset bestemmelserne i kan til Natur- og Miljøklagenævnet påklages afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Da I/S Metroselskabet er et anlæg, hvor kommunalbestyrelsen ikke har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, er der ikke klageadgang til Natur- og Miljøklagenævnet. Som begrundelse for at der ikke er væsentlig indflydelse og Frederiksberg Kommune dermed som minoritetsdeltager i Metro Cityringen ikke er omfattet af 23, er der bl.a. lagt vægt på følgende: 6

7 Rammerne for metroprojektet er fastlagt ved anlægslov. I/S Metroselskabet er en selvstændig juridisk person med en selvstændig kompetence. Kommunen har med en begrænset ejerandel på 8,3 % kun 1 bestyrelsesmedlem ud af 9, og beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed, med-mindre der efter vedtægterne kræves særligt stemmeflertal. I kommunens supplerende klagevejledning af 29. oktober 2013 er tilføjet følgende: Imidlertid henhører det under Natur- og Miljøklagenævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt de af kommunen bevilgede dispensationer truffet efter kommunens lokale forskrifter kan påklages til nævnet. Fortolkning af begrebet væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften indgår således i Natur- og Miljøklagenævnets konkrete individuelle vurdering af en klage og dermed om klagen kan behandles af nævnet. En eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal sendes til kommunen, som herefter videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens akter. Ved af 28. november 2013 fremsendte Frederiksberg Kommune sine bemærkninger til spørgsmålet om Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Kommunen skrev blandt andet: Kommunens miljømyndighed har siden 1. januar 2006 administreret efter en lokal Forskrift til begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder. Forskriften, der blev godkendt af Teknik- og Miljøudval-get november 2005, er udstedt i henhold til miljøbeskyttelseslovens bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter. Forskriften vedlægges som bilag 1. Ifølge forskriftens 8 stk. 2 kan afgørelser truffet i henhold til forskriften ikke påklages til anden myndighed. Imidlertid blev ovennævnte bekendtgørelse nr. 944 afløst af ny bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, der trådte i kraft 1. januar 2007 samtidig med kommunalreformen, jf. bekendtgørelsens 23. Af bekendtgørelsens 24 fremgår, at afgørelser og forskrifter, der er fastsat med hjemmel i ophævede bekendtgørelser, herunder den ophævede bekendtgørelse nr. 944, bevarer deres gyldighed. I 21 i samme bekendtgørelse fremgår følgende som ny bestemmelse: Uanset bestemmelserne i 19 og 20 kan påklages afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Nævnte bekendtgørelse nr blev med virkning pr. 1. juli 2012 ophævet og afløst af en ny bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. 7

8 Det fremgår af bekendtgørelsens 26, at afgørelser og forskrifter, der er fastsat med hjemmel i ophævede bekendtgørelser, herunder bekendtgørelse nr. 1517, bevarer deres gyldighed. Kommunens forskrift har således hjemmel i seneste bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012, uagtet at forskriften ikke er blevet ajourført i overensstemmelse hermed. I bekendtgørelsens 21 stk. 2 fremgår følgende: Kommunalbestyrelsens afgørelser efter lokale forskrifter, jf. 20, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog 23. I bekendtgørelsen er der videre i 23 (svarende til 21 i tidligere bekendtgørelse nr. 1517) nu udtrykkeligt anført følgende: Uanset bestemmelserne i kan til Natur- og Miljøklagenævnet påklages afgø-relser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. lovens 93. Kommunen har som tilsynsmyndighed på miljølovgivningens område i afgørelser i henhold til forskriften som følge af klager over I/S Metroselskabets bygge- og anlægsaktiviteter i forbindelse med metrobyggeriet vurderet, at kommunens ejerandel på 8,3% ikke giver kommunalbestyrelsen en væsentlig indflydelse på driften. Ved vurderingen af bekendtgørelsens formulering væsentlig indflydelse på driften er der i den konkrete sag specielt lagt vægt på, at I/S Metroselskabet er nedsat ved lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med det absolutte formål at etablere en Cityring. Rammerne for projektet og dets fremdrift er således fastsat af Folketinget, jf. lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, hvorfor rammerne herfor alene ændres ved lov. Frederiksberg Kommune har dermed heller ikke væsentlig indflydelse over anlægsarbejdet og etableringen af Cityringen. Frederiksberg Kommune bemærker også, at kommunen i forbindelse med ovennævnte lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S alene er tillagt en begrænset ejerandel på 8,3%, mens Københavns Kommune ejer 50% og Staten ved Trafikministeriet ejer 41,7%. Frederiksberg har endvidere lagt vægt på, at I/S Metroselskabet er en selvstændig juridisk person med selvstændig kompetence og hvad deraf følger at rettigheder og forpligtelser. Interessentskabet udøver ikke funktioner på vegne af ejerne i henhold til delegation. Mellem ejerne er der i henhold til ovennævnte lov indgået en interessentskabskontrakt og samtidig er der fastsat vedtægter for interessentskabets formål, bestyrelsens ansvar og pligter i forhold til ejerne og direktionens ansvar og pligter m.v. Interessentskabskontrakten vedlægges som bilag 2 og vedtægterne vedlægges som bilag 3. Af interessentskabskontrakten vedrørende ejernes indskudskapital fremgår, at København har indskudt ca. 4 mia. kr., medens Frederiksberg har indskudt 800 mio. kr. 8

9 Herudover fremgår det, at beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflerhed, medmindre der efter vedtægterne kræves særligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Kommunen har kun 1 bestyrelsesmedlem af 9, hvorfor vi ikke har væsentlig indflydelse. Det må formodes, at 23 i bekendtgørelse nr. 639 og dens forgængere, er en afløser for den kompetenceforskydning, som før 2007 skete i henhold til miljøbeskyttelseslovens 40. Praksis vedrørende kompetenceforskydning, som ganske vist ikke var helt entydig, var, at der kun skete kompetenceforskydning, hvis kommunens indflydelse på driften var afgørende. Også betragtet i dette lys må Frederiksberg Kommunes økonomiske andel og indflydelse i Metroselskabet betragtes som mindre betydelig. Det må konkluderes, at Frederiksberg kommune som ejer, ikke har væsentlig indflydelse på driften, og 23 i bekendtgørelse nr. 639 er ikke gældende i denne situation. Ved af 2. december 2013 til Frederiksberg Kommune har Miljøstyrelsen sendt en vejledende udtalelse om fortolkningen af klageadgangen i Miljøaktivitetsbekendtgørelsens 23. Heraf fremgår blandt andet: Miljøstyrelsens vejledende udtalelse Indledningsvist bemærkes, at Miljøstyrelsen er regeludstedende myndighed på miljøbeskyttelseslovens område, men styrelsen har ikke kompetence til at behandle konkrete enkeltsager. Styrelsen kan imidlertid give en vejledende udtalelse til Frederiksberg Kommune som miljømyndighed om fortolkningen af miljøaktivitetsbekendtgørelsen. På den bagrund skal Miljøstyrelsen udtale: Fortolkning af klagereglen i miljøaktivitetsbekendtgørelsens 23 Miljøstyrelsen finder på baggrund af bestemmelsens ordlyd og praksis i sager med lignende problemstillinger, at der i en samlet konkret vurdering af, om 23 skal bringes i anvendelse i sager, hvor en kommune kun har en delvis andel i ejerskab eller drift for anlægget, må lægges vægt på det overordnede hensyn bag bestemmelsen, således at klage bør tillades i sager, hvor der kan sættes spørgsmål ved en myndigheds habilitet. Ved anvendelsen af 23 må anlægges en konkret vurdering, hvor der inddrages alle de faktiske oplysninger, der kan bidrage til at belyse eventuel risiko for myndighedsinhabilitet i den enkelte sag. Udover oplysninger om ejerandele og formelle beslutningskompetencer i forhold til drift, kan det eksempelvis være oplysninger om den selskabsretlige organisering, afstemningsregler og udpegelse af medlemmer i besluttende organer, evt. anden kommunal økonomisk involvering end ejerskab (f.eks. tilskud, kaution el.lign.), den aftalemæssige eller faktiske tilrettelæggelse af arbejde og drift af virksomheden, osv. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne om organisation og ejerforhold i I/S Metroselskabet, at klageadgang til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens afgørelser vedrørende Cityringen ikke kan udelukkes, og at kommunen derfor skal videresende klager til nævnet, jf. nedenfor. 9

10 Ved mail af 18. december 2013 har Metroselskabet oplyst, at de ikke har nogen bemærkninger til spørgsmålet om klageadgang til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse I sagens behandling har deltaget alle Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christensen (formand), Martin Glerup, Leif Hermann, Ole Pilgaard Andersen, Peter Thyssen, Per Larsen, Marion Pedersen, Troels Christensen, Poul Søgaard og Henrik Waaben. Det følger af lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S 1, at Metroselskabet I/S kan oprettes med følgende ejerfordeling: Københavns Kommune ejer 50%, Transport- og Energiministeren ejer 41,7% og Frederiksberg Kommune ejer 8,3%. Det fremgår videre af lovens 8, at Metroselskabet I/S formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring. Det er således lovbestemt, at ejerne af Metroselskabet skal optræde både med ejerinteresser og hvor lovgivningen tilsiger det optræde som myndighed. Frederiksberg Kommunes forskrift for bygge- og anlægsarbejder fra 2005 er udstedt på et tidspunkt, hvor der ikke i den dagældende miljøaktivitetsbekendtgørelse, som forskriften er udstedt i medfør af, var klageadgang til Natur- og Miljøklagenævnet for afgørelser udstedt i medfør af forskriften. Ved lov nr. 569 af 24. juni 2005, der trådte i kraft den 1. januar 2007, ændredes miljøministerens bemyndigelse i miljøbeskyttelseslovens 92 til at afskære klageadgangen for afgørelser af mindre betydning for miljøbeskyttelsen, således at klageadgangen ikke kunne afskæres for så vidt angår kommunalbestyrelsens afgørelser efter 42, når disse vedrører kommunalbestyrelsens egne virksomheder. Formålet med lovændringen var ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen at sikre, at der ikke skabes mistillid til kommunernes afgørelser på grund af mistanke om, at uvedkommende hensyn har haft indflydelse, når kommunalbestyrelsens afgørelser vedrører egne virksomheder. 5 Ved de senere miljøaktivitetsbekendtgørelser er der på denne baggrund indført klageadgang for afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har en væsentlig indflydelse på driften. Frederiksberg Kommunes forskrift, der har bevaret sin gyldighed som følge af overgangsbestemmelser i skiftende miljøaktivitetsbekendtgørelser, må i lyset af ændringen af lovens 92, herunder lovens forarbejder, forstås i overensstemmelse med den nugældende miljøaktivitetsbekendtgørelses regler om klageadgang. Frederiksberg Kommune har til sagen oplyst, at kommunens forskrift har hjemmel i seneste bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012, uagtet at forskriften ikke er blevet ajourført i overensstemmelse hermed. Det betyder, at der er klageadgang for kommunalbestyrelsens afgørelser efter Frederiksberg Kommunes forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder, hvis afgørelsen 5 Folketingstidende 2004/05 (2. samling) Tillæg A, 3590ff. 10

11 vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har en væsentlig indflydelse på driften. På baggrund af forarbejderne til miljøbeskyttelseslovens 92, herunder Folketingets Ombudsmands henvendelse til retsudvalget af 12. januar 2005 og den efterfølgende ændring af lovforslaget, jf. ovenfor, er det nævnets vurdering, at miljøaktivitetsbekendtgørelsens 23 omfatter tilfælde, hvor afgørelsesmyndigheden har en sådan interesse i sagens udfald, at der kan være tale om myndighedsinhabilitet. Nævnet henviser desuden til Miljøstyrelsens vejledende udtalelse af 2. december 2013, hvoraf fremgår, at der ved anvendelsen af 23 må foretages en konkret vurdering, hvor der inddrages alle de faktiske oplysninger, der kan bidrage til at belyse eventuel risiko for myndighedsinhabilitet i den konkrete sag. Inhabilitet for myndigheder er ikke reguleret af forvaltningsloven, men kan opstå, når der foreligger en interessekollision af samme type som efter forvaltningslovens regler begrunder personlig inhabilitet 6. Efter forvaltningslovens inhabilitetsregler 7 kan der foreligge inhabilitet, hvis en person har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Den særlige interesse skal være af en sådan størrelse, at man med rimelighed ud fra en generel bedømmelse kan gå ud fra, at den vil være egnet til at kunne påvirke sagsbehandlingen. I forhold til økonomiske interesser er det relevant at se på, hvor store summer, der er tale om, samt hvor direkte og sikkert det er, at et givent udfald af sagen vil fremkalde de pågældende økonomiske konsekvenser 8. Frederiksberg Kommune har en ejerandel på 8,3% i Metroselskabet I/S, svarende til kommunens indskudskapital på 800 millioner kroner. Det fremgår af interessentskabskontrakten for Metroselskabet I/S, at Frederiksberg Kommune hæfter i det indbyrdes forhold for interessentskabets forpligtelser i forhold til disses ejerandele 9, mens det af vedtægterne for Metroselskabet I/S fremgår, at Frederiksberg Kommune hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for interessentskabets forpligtelser 10. Metroselskabet har i sin ansøgning om dispensation til udvidet arbejdstid på metrobyggepladsen ved Aksel Møllers Have oplyst, at en udvidelse af arbejdstiden er nødvendig for at den overordnede tidsplan for byggeriet kan overholdes. Det fremgår desuden af referat fra møde i Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg den 3. juni , hvor et flertal i udvalget vedtog at bemyndige forvaltningen til at meddele metroselskabet dispensation til udvidet arbejdstid på metrobyggepladsen ved Aksel Møllers Have, at Metroselskabet har vurderet, at såfremt selskabet ikke udnytter ejernes forudsatte mulighed for udvidede arbejdstider vil det forudsatte åbningstidspunkt i december 2018 risikere en udskydelse i op til 1 år. Metroselskabet vurderer, at de samlede ekstraomkostninger ved et års udsættelse af åbningstiden vil være i størrelsesordenen 1,2 1,5 mia. kr. inklusive renteudgifter og direkte og afledte omkostninger. Heri er ikke medtaget tabte driftsindtægter ved forsinket åbning af Cityringen for passagerdrift. 6 Forvaltningsret, 2. udgave, Hans Gammeltoft-Hansen, m.fl., p. 280 ff. 7 Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 af forvaltningsloven med senere ændringer, 3 8 Kommenteret forvaltningslov, Niels Fenger, 1. udgave 2013, p. 175 ff. 9 Interessentskabskontrakt af 22. oktober 2007 om Metroselskabet I/S, pkt Vedtægt for Metroselskabet I/S af 30. april 2008, pkt

12 På ovenstående baggrund finder Natur- og Miljøklagenævnet, at Frederiksberg Kommune som følge af kommunens ejerandel i Metroselskabet I/S samt den deraf følgende hæftelse for de økonomiske konsekvenser af en eventuel forsinkelse af færdiggørelsen af Cityringen, har en sådan interesse i sagens udfald, at der er klageadgang til nævnet for den konkrete påklagede afgørelse. Natur- og Miljøklagenævnet har derfor besluttet at realitetsbehandle klage af 30. oktober 2013 fra advokat Jens Anker Hansen på vegne af Ole Møller og E/F Godthåbs Have over Frederiksberg Kommunes tilladelse til udvidet arbejdstid af 11. oktober Natur- og Miljøklagenævnet vil nu foranstalte høring af sagens parter vedrørende sagens realitet med henblik på sagens videre behandling i nævnet. Klageren har oplyst, at han også ønsker at klage over Frederiksberg Kommunes tidligere meddelte dispensationer til udvidet arbejdstid. Nævnet skal derfor bede klageren om over for kommunen at præcisere, hvilke yderligere afgørelser der klages over. Frederiksberg Kommune bedes herefter under iagttagelse af indsendelsesproceduren i miljøbeskyttelseslovens 94 fremsende de pågældende sager til Natur- og Miljøklagenævnet. 12

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014 2014-30 En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed En advokat bad på vegne af en klient en underentreprenør på metrobyggeriet ombudsmanden om at iværksætte

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI Delafgørelse i

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2012 J.nr.: NMK-400-00063, NMK-400-00067 og NMK-400-00069 Ref.: nahau DELAFGØRELSE angående et klagepunkt om

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00778 Ref.: FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om delvis opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

REGULATIV OM HØNSEHOLD

REGULATIV OM HØNSEHOLD Gældende fra dato.måned.år. REGULATIV OM HØNSEHOLD OG ANDRE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FUGLEHOLD I RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE Indhold Gyldighedsområde Krav til hønsehold Andre fuglehold Påbud og forbud

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1220-00012 Ref. krrst Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøstyrelsen sendte 7. oktober 2015 udkast

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1)

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1) BEK nr 467 af 23/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST- 1220-00012 Senere ændringer

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere