IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen"

Transkript

1 IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen

2 Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder klassetrin klassetrin klassetrin del: Web 2.0 fra færdigheder til dannelse 12 Trinmål 12 Informationssøgning og indsamling 12 Produktion og formidling 13 Videndeling, kommunikation og samarbejde 14 Ideer til undervisningen klassetrin klassetrin klassetrin 18 Evaluering og vurdering 20 Nyttige links 21 Nyttige programmer 21 Litteraturliste 22 2

3 Forord Følgende er Sorgenfriskolens reviderede faghæfte for it- og mediekompetencer i folkeskolen. I arbejdet med at revidere Undervisningsministeriets faghæfte for it- og mediekompetencer i folkeskolen er der taget højde for Sorgenfriskolens elevgruppes særlige forudsætninger. Med henvisning til læseplanen Elevens alsidige personlige udvikling 1 beskrives elevgruppen på Sorgenfriskolen på følgende måde. For elever på Sorgenfriskolen kan det gøre sig gældende, at eleven har brug for hjælp til; den sproglige udvikling at fastholde koncentrationen at fastholde fokus på opgaver og emner at forstå og forholde sig til egne og andres følelser at have en forudsigelig struktur for skoledagen at opsøge ny viden og nye oplevelser Dette er forhold der må tages højde for i tilrettelæggelsen af undervisningen samtidig med at visse elementer er nedtonet, herunder analyse og diskussion. Derudover må der i beskrivelserne medregnes nogen grad af lærerstøtte individuelt tilpasset den enkelte elev. Digital dannelse Digitalisering og brugen af informationsteknologi er et vilkår i vores moderne og globaliserede samfund. It kan ikke længere opfattes som et isoleret værktøj eller en teknologi, som står alene og rummer sin egen, afgrænsede faglighed. Tilsvarende kan vi ikke længere tænke på digitale færdigheder som udelukkende det at kunne betjene it. Informationsteknologien og it-relaterede kompetencer er som dannelsesbegreb stadig mere centralt i samfundet og derfor også i skolen. Den nye digitale dannelse omfatter, ud over basale færdigheder i betjening af it, også kompetencer. Det gælder kompetencer i kritisk informationssøgning, databehandling og it-brugerens evne til at fortolke de digitale mediers mangfoldige repræsentationer. Med web 2.0 bliver it-brugeren også aktør i en it-omverden. Den enkelte får behov for at forstå sig selv og de øvrige aktører på nettet. Et digitalt dannelsesbe- 1 Sorgenfriskolens læseplan for Elevens alsidige personlige udvikling. 3

4 greb omfatter evner til at kunne tilpasse sig stadige nye udfordringer og betingelser i den digitaliserede omverden. Børn og unges formelle og uformelle tilstedeværelse i web 2.0-omgivelser betyder, at skolen skal kunne rumme disse uformelle kompetencer og støtte eleverne i tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse. 2 Slutmålene i Faghæfte 48 er et udtryk for den digitale dannelse, eleverne skal tilegne sig gennem skoleforløbet. Tilegnelsen af den digitale dannelse sker i en udvikling fra elevens tilegnelse af konkrete færdigheder til en bevidst og reflekteret brug og anvendelse af it og medier i læreprocessen. 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier Udviklingen af de elektroniske massemedier er en proces, hvor udbud og muligheder er under konstant forandring. På Sorgenfriskolen er målsætningen at følge denne udvikling tæt og inddrage de nye medier i undervisningen, der hvor det er relevant. Samtidig må vi konstatere at disse nye muligheder også betyder nye måder hvor eleverne utilsigtet eller med vilje kan genere og i sjældne tilfælde mobbe hinanden. Som en del af Sorgenfriskolens antimobningspolitik er forældre og personale enige om at have særligt fokus på disse former for uhensigtsmæssig opførsel, og vi betragter området som et særdeles vigtigt indsats- og undervisningsområde. Det betyder, at skole og hjem i fællesskab forpligter sig på at være opmærksomme på enhver situation, hvor kommunikationen mellem elever eller mellem elever og voksne - bliver uhensigtsmæssig og at vi sikrer, at der tages initiativer, så situationen ikke udvikler sig eller gentages. Hvad enten disse problemer opstår og bliver beskrevet i hjemmet eller på skolen, forpligter både personale og forældre sig derfor til at gå positivt ind i arbejdet på at udrede konflikter og gennem dialog vejlede børnene til en bedre praksis. 2 3 Faghæfte 48, Junior PC-kørekort, 4

5 Med udgangspunkt i ovenstående er denne læseplan i 2 dele. Første del omhandler praktiske it- og mediefærdigheder mens anden del, med udgangspunkt i Junior PC-kørekort, omhandler elevernes rolle som brugere af it set i lyset af udviklingen af web fra færdigheder til dannelse. 5

6 1. del Digitale færdigheder Det er nødvendigt at kunne bruge computer, mobiltelefon, digitalkamera etc. for at kunne udnytte dem som redskaber i læreprocessen. Derfor må eleverne arbejde med tilegnelse af færdigheder i brug af it og medier i det omfang, der vurderes hensigtsmæssigt i det enkelte forløb Klassetrin Mål Indholdsforslag Materialeforslag / At eleven har alment computerkendskab Tænde og slukke Log-on funktioner logge på et lokalt netværk Kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder Kende de forskellige dele af et Skærmbillede, tastaturkendskab Kan bruge begge hænder på tastaturet Kender betydningen af at bruge enkorrekt arbejdsstilling ved computerarbejde At eleven kan grundlæggende arbejdsopgaver på computer: Programmenu, åbne og lukke programmer Tænde computer, logge ind med eget brugernavn og kode, logge af / slukke computeren Øve strategier for at huske egen kode Øve i programmet 10-finger Arbejde med at åbne specifikke programmer efter anvisning I Writer: programmer Computer 10-finger Open Office kontorpakke Skolens websites (fx elevintra) og -programmer USB-stick til at gemme på 6

7 Gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk, samt udskrive Linjeskift, markere tekst, flytte, slette, skrifttype og størrelse, printe, gemme, hente filer etc. Basis funktioner på Smartboard Arbejde med at skifte mellem de forskellige funktioner såsom skriveredskab, viskelæder, markeringsværktøj etc. Derudover forskellige øvelser med fingertouch hhv. penne Smartboard og programmet Notebook Tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer At eleven kender til elektronisk portfolio og logbog fx at gemme udvalgte produkter i klassens eller egen mappe. At eleven kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer fx simple træningsprogrammer samt kunne lægge enkle optællinger ind i færdige baser og skemaer. At eleven kan foretage enkel billedbehandling Tage billeder med digitalkamera eller mobiltalefon Indlæse billeder på computer Hente billeder ind i skriveprogram (Writer) og redigere stør- Kort intro til hvad virus på computer er / kan gøre af skade. Hvordan sikrer man sig mod angreb. Arbejde med at udvælge materialer og gemme dem i anviste mapper på computeren Arbejde med dansk- og matematikprogrammer. Indtaste data fx fra Sundskolenet Fotosafari der skal fortælle en lille historie fx om en dag i skolen Open Office kontorpakke, undervisningsprogrammer fra Mikroværkstedet (Skoleaftalen) Websites som danskedyr.dk, verdensdyr.dk etc. Kamera, mobiltelefon, computer og Writer 7

8 relse Klassetrin Mål Indholdsforslag Materialeforslag / programmer Kender til de forskellige kontorprogrammer Præsentation af de forskellige pro- Writer, Impress og Calc i Open Office grammer og inddrages herefter i diverse opgaver og arbejder Kan benytte de mest elementære funktioner i skriveprogrammet Writer Udarbejde et produkt der stiller krav til brug af funktioner som skrifttype/størrelse, fed skrift, indsætte billede Udarbejde en præsentation i Photostory (eller lign. program Eleverne tager en billedserie eller et videoklip der fortæller en histo- Photostory, Skoletube, kamera, mobiltelefon fx Skoletube) rie og lægger det ind i fx Photosto- ry Udarbejde en præsentation i Impress med tekst og billeder Vores lejrskole en tur præsenteres gennem tekst og billeder Impress, kamera, mobiltelefon Kan benytte mobiltelefon til SMS løb hvor eleverne løbende Mobiltelefon at sende SMS og MMS i undervisningsrelaterede situationer modtager opgaver eller ledetråde på SMS/MMS og skal svare retur til afsender på SMS/MMS Kan gøre brug af funktionerne foto, video og lydoptagelse Fotosafari, forskellige former for reportage video, lyd, foto. Mobiltelefon, Skoletube, Photostory, Impress etc. i undervisningen Indtale boganmeldelse, optage fremlæggelse på video og dele med klassen på Skoletube etc. At eleven kan benytte elevintra som en integreret del af skolearbejdet Arbejde med boganmeldelse i elevintra Portfolio Elevintra 8

9 At eleven kan foretage målrettede søgninger på internettet At eleven har et generelt kendskab til / kan vurdere At navigere på computerens harddisk og på et lokalt netværk Kommunikere med klassekammerater og læreren via chat og beskedsystem i elevintra Benytte diverse søgemaskiner til at søge oplysninger i forbindelse med skoleemner. Bibliotekskursus hvor der arbejdes med målrettet søgning efter materialer i biblioteksbasen Der arbejdes med at navigere rundt i computerens stisysstem, samt at kunne identificere forskellige drev også eksterne som fx USB-stick Internet og biblioteksbase Kender de mest almindelige filtyper Sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre Problemstillinger mht. licenser At eleven kan benytte Smartboard som interaktiv tavle i forbindelse med arbejder der vedrører tekstbehandling, regnerak, præ- Hvad hedder tekstdokumenter, regneark, præsentationer, lydfiler, videoklip Vurdere hvem man modtager filer fra samt have kendskab til virusprogrammer Hvad må man bruge til sine præsentationer og i hvilke situationer, hvorfra må det hentes etc. Hvad betyder det når det fx står Copyright (C) eller Creative Commons (CC) Smartboard tænkes ind i alle undervisningssituationer hvor eleverne kan drage nytte af at samles flere omkring et fælles projekt Billeder og video fra internettet 9

10 sentationer, webbaseret materiale, video- og billedbehandling Klassetrin Mål Indholdsforslag Materialeforslag / At eleven kan bruge grundlæggende funktioner i relevante it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper Grundlæggende funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark, så eleven kan bruge programmerne målrettet og hensigtsmæssigt i projektorienterede forløb. Udarbejde en præsentation i Impress med tekst, billeder og lyd Udføre simpel videoredigering Opstille simpelt regneark i Calc Udarbejdelse af præsentationer og gennemførelse af fremlæggelser hvor der er fokus på processen frem til produkt og selve produktet. Arbejdet kan have mere eller Forskellige samfundsfaglige emner kan tages op. Problemstillinger i forhold til alkohol eller kriminalitet. Temaer om musik, ungdomskultur, sex og kærlighed Forskellige fremlæggelser kan filmes, redigeres og så fremvises for klasse og lærer Opgave der omhandler budget fx for lejrskole, skolebod, løn, programmer Computer, mobil, kamera. Skrive-, præsentations- og mindre karakter af at være projektorienteret billedbehandlingsprogrammer Impress eller andet tilsvarende præsentationsprogram fx Power Point Windows moviemaker, Skoletube, Calc eller tilsvarende regneark fx Excel 10

11 At eleven kan anvende Smartboard og dets funktioner til At producere egne tavler Udnytte interaktionen mellem programmet Notebook og internet, samt lyd- og billedmedier gemt lokalt eller på netværk Eleven bruger Smartboard som et naturligt medie i sit skolearbejde lommepenge etc. Ud fra tankerne om Cooperative Learning kan eleverne bruge Smartboard som medie til at give hinanden opgaver fx i form af tavler de selv udvikler. 11

12 2. del Web 2.0 fra færdigheder til dannelse I forlængelse af de digitale kvalifikationer som eleverne forudsættes tilegnet i 1.del åbnes der op for tilegnelsen af digitale kompetencer. Når eleverne kan bruge de valgte it- og medieredskaber i arbejdet er der grundlag for at arbejde med en dybere anvendelse af redskaberne i læreprocessen. I Junior PC-kørekort arbejdes der med tre temaer i den faglige og tværfaglige undervisning Informationssøgning og -indsamling 2. Produktion og formidling 3. Kommunikation, vidensdeling og samarbejde. Eleverne arbejder hen mod at kunne vurdere brugen af it og mediers betydning ikke bare i den konkrete undervisningsmæssige sammenhæng, men også i deres liv som borgere i et demokratisk videnssamfund. De kan vurdere forskellige betydninger af at være en del af et samfund, hvor aktiv anvendelse af it og medier er en naturlig del af dagligdagen. Trinmål Informationssøgning og indsamling klassetrin klassetrin klassetrin Behov Eleverne kan udvælge Eleverne kan udvælge den Eleverne kan identifi- information fra den mest relevante information cere deres behov for kilde læreren stiller til blandt udvalgte kilder og information rådighed. begrunde deres valg. Strategi og sy- Eleverne kan bruge Eleverne kan bruge Eleverne kan bruge for- stematik søgefeltet på websites og aflæse forskellige websi- skellige strategier på tes søgemuligheder forskellige websites 4 I faghæfte 48 nævnes også et fjerde tema: Analyse. I Junior PC-kørekort redegøres der for at analyse også er indlejret i de tre andre temaer, hvorfor det ikke er taget med som selvstændigt tema. Specifikke overvejelser vedr. Sorgenfriskolen se Forord. 12

13 Hjælpemiddel Eleverne kan bruge en Eleverne kan benytte et antal Eleverne kan finde til situationen udvalgt udvalgte databaser og websi- frem til hjælpemidler database. tes til informationssøgning Undersøge og Eleverne kan skelne Eleverne kan vise og redegø- Eleverne kan med vej- vurdere mellem forskellige re for forskellige websites ledning undersøge og former for information mål og hensigt vurdere information kildekritisk Sortere, redige- Eleverne kan med eg- Eleverne kan udvælge og Eleverne kan i nogen re og vælge ne ord formidle ny vi- redigere information fra flere grad sortere, vælge og den udtrykt i en digital forskellige kilder og på net- redigere information til præsentation tet og målrette deres digitale et bestemt formål produktion Citere og refe- Eleverne kan redegøre Eleverne kan referere både Eleverne kan citere fra rere korrekt for, hvor de har deres med og uden kildeangivelse forskellige kilder informationer fra Produktion og formidling klassetrin klassetrin klassetrin Samle information Eleverne kan gem- Eleverne kan sy- Eleverne kan samle tilgænge- me informationer og stematisere in- lig viden egne produktioner formationer og lokalt og i netværk gemme dem i en hensigtsmæssig struktur Præsentationsform Eleverne kan for- Eleverne kan ar- Eleverne kan vælge præsenta- midle ved hjælp af bejde med flere tionsform ud fra formål, bud- tekst, tal, tegninger præsentationsfor- skab og indhold 13

14 og billder mer og formidle ved hjælp af lyd Community / Eleverne kan gen- Eleverne kan an- Eleverne kan vælge et rele- Fællesskab nem dialog i klassen vende og vurdere vant community og herunder skelne mellem for- specifikke inter- overveje, om eleven ønsker at skellige fora og netfora og - blive identificeret med dette communities på net- communities i tet klassen Sikkerhed Eleverne kender til Eleverne kan vur- Eleven kan overveje sikker- begrebet personføl- dere og afpasse hedsspørgsmål, når internettet somme oplysninger deres informatio- anvendes til at publicere, di- og kan give eksem- ner til fora og stribuere og lagre information pler gennem dialog i communities, de mht. anonymitet, autenticitet klassen har arbejdet med og risiko for misbrug Videndeling, kommunikation og samarbejde klassetrin klassetrin klassetrin Kommunikationskon- Eleverne kan an- Eleverne kan vur- Eleverne kender internettet og ventioner vende forskellige dere og begrunde web 2.0 s særlige kommuni- genrer fx sms og deres anvendelse kationskonventioner i forhold chat til kommunika- af genrer og til både afsender og modta- tion i undervisnin- sprogkoder i gerpositioner gen kommunikationen med forskellige målgrupper Bevidsthed om identi- Eleverne kan fortæl- Eleverne er kritisk Eleverne kan begå sig i et vir- tet le, hvad de vil gøre, vurderende over tuelt univers, hvor samtale- hvis de er i tvivl om for brugeres iden- partneres identitet og hensigt en brugers identitet titet og hensigt på kan være uvis og hensigt på inter- internettet 14

15 nettet Offentliggørelse Eleverne kan efter Eleverne kan ud- Eleverne kan redegøre for lærerens anvisnin- give til en præcist hvorfor de offentliggør for- ger lægge egne pro- afgrænset del af skellige produkter på internet- duktioner på Ele- internettet tet vintra Selvstændig udvikling Eleverne stifter be- Eleverne kan ar- Eleverne kan selvstændigt af kompetencer kendtskab med for- bejde med mange vælge og vurdere en nettje- skellige internetsi- forskelligt udfor- nestes udformning og sam- der og -tjenester mede internetsider menligne tjenestens mulighe- og -tjenester der med andre Læring i forskellige Eleverne kan i dia- Eleverne kan på Eleverne kan refere til og gøre sammenhænge log med læreren og opfordring i un- brug af erfaringer med it og hinanden fortælle dervisningen ind- medier erhvervet uden for om erfaringer gjort drage og bruge skolen med it og medier erfaringer med it og medier erhvervet i skolen Fortrolighed med Eleverne kan an- Eleverne kan væl- Eleverne har kendskab til de samarbejde vende udvalgte ge og begrunde samarbejdsformer, samar- samarbejdsværktø- brugen af forskel- bejdsmuligheder og den dy- jer i deres skolear- lige samarbejds- namik, der åbner sig ved an- bejde værktøjer i deres vendelse af it og web2.0 i skolearbejde gruppearbejde og projektarbejde 15

16 Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Klassetrin Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling Videndeling, kommunikation og samarbejde - Finde billeder på nettet til en billedbog, (fx dyr) - Bruge skoletjenester fra f.eks. nationalmuseets hjemmeside til at finde oplysninger - Eleven samler udvalgte tegninger, tekster, lydhistorier mm. i egen mappe i en simpel form for elektronisk portfolio. Ved slutningen af 3.klasse udvælges, hvad der skal med til næste trin. - Lav quiz i danske dyr, som evaluering på forløb - Brug stavevejen 1 til træning af ordklasser - Brug Excel til træning af regningsarter - Lave en klasseavis med billeder fra en ekskursion og egne undertekster. - Skrive eventyr, scanne tegninger og s¾tte dem ind i teksten. - Arbejde med adventure genren og egne eventyr med responsgivning. Lyd: - Lytte lyde og skærpe høresansen. - Lave lydhistorie med diktafon - Små korte hørespil med enkle lydeffekter. Billede: - Tegne en historie på smartboard - Tegne en tegneserie / tegne dias i storyboard - Kombinere lyd og billede. -lav en billedfortælling med digitalkamera Video: - Optagelse og klip i kamera af elever, der på skift fortæller om: Mit bedste legetøj, mit sovedyr og lignende. - Optagelse af en minut- fortælling. Eleverne laver en lerfigur og digter en minutfortælling. - Små øvelser med klip i kamera fx at se sig selv i forskellige billedudsnit og perspektiver. - Gennemgå medierådets regler. - Sende små SMS'er eller s hjem til sine forældre eller til andre i klassen. 16

17 Ideer til undervisningen Klassetrin Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling - Arbejde procesorienteret med tekstfremstilling og informationssøgning. - Søge oplysninger til en Robinsonade. - Søgning i databaser om huspriser, job mm. - Brug netaviser, find artikler med forskellige holdninger til samme emne - Procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge med forskellige emner. - Fra tal til graf : vise nattens længde i grafforløb over året, arbejde med klokkeslæt i regneark., temperaturmålinger - Spil på nettet. - Brug af elevintra og skolekomkonferencer - lav en billedfortælling i PhotoStory med indlagt tale - Medierådets undervisningspakke om sikkerhed på internettet - - Arbejde med Fantasy genren og egne eventyr med responsgivning. - Fabrikere og udveksle tegnehistorier med talebobler, digte tekst, lydord mm., skrive på computer, meddigte. - Arbejde med generationsbeskrivelser. (clipart og digitalkamera). - Truede dyr: Rapport om truede dyr med brug af internet. - Lejrskole: Sammenligne miljøer før og nu. Tekst og billedbehandling. Lyd: - Illustrer en arbejdsgang, fx at fodre høns, at lappe en cykel. - Små korte fiktionshistorier, digtet af eleverne indenfor kendte genrer som fx eventyr, gys mm. Multimedier: - Reportage, samtale, interview om nære emner fx det første kys, rygning. - Hørespil med udgangspunkt i en tekst, gerne gys eller krimi. - Lydspot. - Montage/redigering på computer, brug af audacity. Billede: - Lave tegneserier. - Lave en billedbog. Video: 17

18 Videndeling, kommunikation og samarbejde - Hvad kan en bog bruges til? ( lige fra at læse til et bordtennisbat) Optages på video. - øvelser i filmsprog, perspektiv, udsnit mm. - Lave animationsfilm. - Videodigt: Illustrer et musikstykke, et begreb mm. - Lave en obs-video. - Præsenter dig selv, din skole, din bydel..osv..... evt. for en venskabsklasse. - Præsenter et emne, fx dyr i skoven, danske ferskvandsfisk, lande i Afrika. - Arbejde med lineære fortællinger med fx flere slutninger. Fortæl om dig selv: - Tegn, fotografer og fortæl om dig selv, dit hjem, din by. Send via til en klassekammerat eller en fra en venskabsklasse. - Sende emnebreve til klassekammerater eller venskabsklasse via , kommentere via chat. Ideer til undervisningen Klassetrin Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling - Litteratursøgning i baser på nettet, herunder afgrænsning af søgeresultat. - Videosøgning i baser på nettet. - Artikler for skoleelever i forskellige baser på nettet, fx gennem EMU.dk - Søgning i elektroniske nyhedsbaser, fx Politiken, dr, tv2, m.m -Arbejde med fagspecifikke programmer. -Procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge. - Præsentationer af elevvalgte emner udarbejdet i multimedieprogrammer som fx Impress, herunder overvejelser omkring layout, design og målgruppe. - Fremstilling af større produktioner, fx avis, blade, reklamer og andre publikationer. - Billedbehandling: scannede billeder, billeder fra internettet, billeder fra ugeblade og aviser og egne fotos fra digitalkameraet manipuleres og behandles i relevante programmer. - Analyse og produktion af reklamer - både netbaserede og TV-reklamer. - Analyse af interviews med henblik på interviewteknik. 18

19 Videndeling, kommunikation og samarbejde - Lydmanipulation - fx at ændre stemningsmusik og lydeffekter til et videoklip og radioudsendelser. - Benytte interwiews til at belyse fx praktikophold, en arbejdsplads, et menneske du sætter pris på etc. - Digital videoredigering med indlæg af tale, musik og tekst samt anvendelse af diverse effekter, idet effekterne bruges for at opnå en given virkning på modtageren. Fx ved brug af Movie Maker - Bogen om mig selv en selvbiografi, finde information vha. digitale kilder, producere billeder med digitalkamera. - Multimedieproduktion i forbindelse med Lejrskole. - Billedbogs- og tegneserieværksted: lave et episk forløb i billeder, der samles i en elektronisk bog, tekst ved billeder, for og bagside. - Kulturmøder. Lave multimedieproduktion. Dialog via . - Lave beskrivelser af mulige rejsemål på internettet. Tekstbehandling, regneark og . 19

20 Evaluering og vurdering Med udgangspunkt i Junior PC-kørekortet giver her fire eksempler på evaluering og vurdering. Det er op til den enkelte lærer at beslutte ud fra undervisningens indhold og form, hvilke evalueringsog dokumentationsformer, der passer bedst i det aktuelle forløb. Samtale med eleverne og dagligt indtryk Da evalueringen er en fælles proces, er samtalen en vigtig bestanddel af den samlede evaluering, og i det daglige arbejde får lærerne et indtryk af elevernes it- og mediekompetencer. Ikke mindst kompetencer, der indeholder elementer af vurdering og refleksion kommer især til udtryk i de daglige samtaler, diskussioner og aktiviteter. Problemløsning og afprøvning af kvalifikationer og kompetencer Efter et afsluttet forløb stilles eleverne over for en opgave, de skal løse med de it- og medieredskaber og tilhørende færdigheder og kompetencer, der har været i spil i forløbet. Elevernes kompetencer kan også afprøves i form af en test lavet af lærerne, eller prøver der er baseret på færdige, standardiserede materialer. Vurdering af et it- og medieprodukt I læreforløb kan slutmålet være et produkt, som formidles ved en præsentation, en videofilm m.v. Ved fremlæggelse og evaluering kan elever og lærere her tage udgangspunkt i indhold, design, proces, anvendte metoder osv. Digital portfolio Elevens digitale portfolio giver indblik i elevens udvikling på området og kan danne rammen om vurdering af elevens it- og medieproduktioner som en helt naturlig del af evalueringen. 20

21 Nyttige links Junior PC-kørekort: Internetsøgning: ; Online leksika: (eller.com) ; Webetik, Web 2.0, Brug it m.m.m: Nyttige programmer Open Office (tekstbehandling, præsentation, regneark m.m.) Photostory Skoletube (www.skoletube.dk) Movie Maker Mikroværkstedet (skoleaftalen) Hindenburg (lydoptag og -redigering) 21

22 Litteraturliste Fælles Mål, It- og mediekompetencer i folkeskolen, Faghæfte Junior PC-kørekort, Sorgenfriskolens Princip for elevernes brug af de nye massemedier, 2010 Mediefagplan for Bjergmarkskolen, Holbæk

trinmål arbejde procesorienteret

trinmål arbejde procesorienteret Hovedområder i Junior-PCkørekort IT- og mediestøttede læreprocesser Elevkompetencer Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante IT- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet Læreprocesser der sætter dem i stand til at.. Procesorienterede arbejdsforløb bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren

Læs mere

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed Hensigt med lære At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder og stemninger. At turde noget, spille skuespil samt udtrykke sig klart og tydeligt. At gå tæt på mennesker, at udvikle kritisk

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM 0. klasse Tænd/sluk kursus. Personligt brugernavn til hver elev. Skrive tal og bogstaver i skriveprogrammet WORD Evt. 10 finger system Værsgo grammer 1. klasse Bruge

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Udarbejdet på grundlag af Pædagogisk IKT-handlingsplan for Løgumkloster Kommune De nedenstående mål er

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Trin 1 Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen Mediefagplan Side 1 af 32 Mål og indhold Den overordnede målsætning for medieundervisning for hele grundskoleforløbet er, at eleverne skal udvikle virkelyst, lærelyst, tidssvarende mediekompetencer samt

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

IKT Handleplan for Randersgades Skole

IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan Skolens IKT handleplan er en plan, der gør det overskueligt for elever og lærere at se hvad der forventes de enkelte klasser har arbejdet med på it-området.

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm Projektet henvender sig til de fag og tværfaglige projekter, hvor der arbejdes med elevproducerede fortællinger

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2007 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning.

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning. IT Edb skal integreres i alle skolens fag, som beskrevet i faghæftet EDB og de enkelte fags læseplaner. Undervisningsministeriet har beskrevet retningslinierne for, hvordan de generelle IT-færdigheder

Læs mere

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration Klædeskabet Dette projekt henvender sig til dansk og billedkunst i indskolingen samt håndarbejde på 4. 5. klassetrin. Målet med forløbet er: At eleverne skriver enkle tekster ud fra billeder og her bruge

Læs mere

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages. MEDIEHANDLEPLAN SKOVVANGSKOLEN sidst red. 7. november 2004 Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Læs mere

IT-Plan Agerbæk Skole 2012/2013

IT-Plan Agerbæk Skole 2012/2013 0. Klasse Tænde og slukke computeren Logge på og af skolens netværk Bruge skærm, mus(dobbeltklik), tastatur og head-set rigtigt Åbne programmer på computeren(zen klienten) Lave tegninger i Paint og gemme

Læs mere

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Fantasi Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin. Målet er at eleverne: Arbejder med fantasi i billeder og tekst Får et kendskab til Cobrakunst Kan se og undersøge malerier fra

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Skulpturtur Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Målet er at eleverne: Arbejder med skulpturer - og historierne bag skulpturerne

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2014-15.

IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning, afgangsprøver skal fremover

Læs mere

IT Elevuddannelse i DIA

IT Elevuddannelse i DIA IT Elevuddannelse i DIA Elevuddannelse i DIA Målsætning Undervisning Undervisnings og arbejdsformer Kontrol og motivation Evalueringsprogram Retningslinjer og samværsregler IT emner Undervisningsmaterialer

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for de enkelte programmer på Lundehusskolen. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Penselstrøg fra Dengang Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Målet er at eleverne: Får indsigt i Hans Smidths liv Får indsigt i tiden med paralleller

Læs mere

Workshop - Skoleteknilogi 24. august 2010 Bryd skolens vægge ned!

Workshop - Skoleteknilogi 24. august 2010 Bryd skolens vægge ned! Workshop - Skoleteknilogi 24. august 2010 Bryd skolens vægge ned! Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet Jeg kan stadig huske flere af mine klassekammeraters

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser stilling til procesorienterede arbejdsforløb stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen

Læs mere

Fredensborg Kommune. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole: Langebjergskolen It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx XX Skole (oversigt) 200x/200x IT-KURSER Kursusnavn: Log on (startkursus nye lærere) Tekstbehandling (begyndere) Målgruppe: Begyndere Tekstbehandling (øvede) XX Skoles programmer Lay-out (MS Publisher)

Læs mere

IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser Elevsprog Eleven skal Fra første dag i skolen kommer eleverne til at opleve, hvordan it bruges, når der skal skrives, tegnes og produceres.

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at:

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: It og medieundervisning 4. 6. klasse Hovedområd er i Junior-PCkørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøtte de læreprocesse r Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan for It-kompetence STATUS it 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Produktion og formidling layout Computerskrift og tekstbehandling

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Faghæfte 48 It- og mediekompetencer i folkeskolen. Karin Levinsen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Faghæfte 48 It- og mediekompetencer i folkeskolen. Karin Levinsen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet It- og mediekompetencer i folkeskolen Karin Levinsen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet It- og mediekompetencer i folkeskolen Jakob Fuglsang Politiken d. 21 april

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning LÆRE plan for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning Læreplan for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab Forord Denne læreplan er resultatet af udviklingsprojektet Fælles læseplan for IT-, medie- og

Læs mere

Helms Skoles it-handleplan 2012

Helms Skoles it-handleplan 2012 Helms Skoles it-handleplan 2012 1. HVAD ER MÅLET FOR ARBEJDET MED IT PÅ HELMS SKOLE... 1 2. VISION:... 1 3. TILEGNELSE AF DIGITALE KOMPETENCER... 2 4. HVILKET UDSTYR RÅDER SKOLEN OVER PT (APRIL 2012)...

Læs mere