IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen"

Transkript

1 IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen

2 Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder klassetrin klassetrin klassetrin del: Web 2.0 fra færdigheder til dannelse 12 Trinmål 12 Informationssøgning og indsamling 12 Produktion og formidling 13 Videndeling, kommunikation og samarbejde 14 Ideer til undervisningen klassetrin klassetrin klassetrin 18 Evaluering og vurdering 20 Nyttige links 21 Nyttige programmer 21 Litteraturliste 22 2

3 Forord Følgende er Sorgenfriskolens reviderede faghæfte for it- og mediekompetencer i folkeskolen. I arbejdet med at revidere Undervisningsministeriets faghæfte for it- og mediekompetencer i folkeskolen er der taget højde for Sorgenfriskolens elevgruppes særlige forudsætninger. Med henvisning til læseplanen Elevens alsidige personlige udvikling 1 beskrives elevgruppen på Sorgenfriskolen på følgende måde. For elever på Sorgenfriskolen kan det gøre sig gældende, at eleven har brug for hjælp til; den sproglige udvikling at fastholde koncentrationen at fastholde fokus på opgaver og emner at forstå og forholde sig til egne og andres følelser at have en forudsigelig struktur for skoledagen at opsøge ny viden og nye oplevelser Dette er forhold der må tages højde for i tilrettelæggelsen af undervisningen samtidig med at visse elementer er nedtonet, herunder analyse og diskussion. Derudover må der i beskrivelserne medregnes nogen grad af lærerstøtte individuelt tilpasset den enkelte elev. Digital dannelse Digitalisering og brugen af informationsteknologi er et vilkår i vores moderne og globaliserede samfund. It kan ikke længere opfattes som et isoleret værktøj eller en teknologi, som står alene og rummer sin egen, afgrænsede faglighed. Tilsvarende kan vi ikke længere tænke på digitale færdigheder som udelukkende det at kunne betjene it. Informationsteknologien og it-relaterede kompetencer er som dannelsesbegreb stadig mere centralt i samfundet og derfor også i skolen. Den nye digitale dannelse omfatter, ud over basale færdigheder i betjening af it, også kompetencer. Det gælder kompetencer i kritisk informationssøgning, databehandling og it-brugerens evne til at fortolke de digitale mediers mangfoldige repræsentationer. Med web 2.0 bliver it-brugeren også aktør i en it-omverden. Den enkelte får behov for at forstå sig selv og de øvrige aktører på nettet. Et digitalt dannelsesbe- 1 Sorgenfriskolens læseplan for Elevens alsidige personlige udvikling. 3

4 greb omfatter evner til at kunne tilpasse sig stadige nye udfordringer og betingelser i den digitaliserede omverden. Børn og unges formelle og uformelle tilstedeværelse i web 2.0-omgivelser betyder, at skolen skal kunne rumme disse uformelle kompetencer og støtte eleverne i tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse. 2 Slutmålene i Faghæfte 48 er et udtryk for den digitale dannelse, eleverne skal tilegne sig gennem skoleforløbet. Tilegnelsen af den digitale dannelse sker i en udvikling fra elevens tilegnelse af konkrete færdigheder til en bevidst og reflekteret brug og anvendelse af it og medier i læreprocessen. 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier Udviklingen af de elektroniske massemedier er en proces, hvor udbud og muligheder er under konstant forandring. På Sorgenfriskolen er målsætningen at følge denne udvikling tæt og inddrage de nye medier i undervisningen, der hvor det er relevant. Samtidig må vi konstatere at disse nye muligheder også betyder nye måder hvor eleverne utilsigtet eller med vilje kan genere og i sjældne tilfælde mobbe hinanden. Som en del af Sorgenfriskolens antimobningspolitik er forældre og personale enige om at have særligt fokus på disse former for uhensigtsmæssig opførsel, og vi betragter området som et særdeles vigtigt indsats- og undervisningsområde. Det betyder, at skole og hjem i fællesskab forpligter sig på at være opmærksomme på enhver situation, hvor kommunikationen mellem elever eller mellem elever og voksne - bliver uhensigtsmæssig og at vi sikrer, at der tages initiativer, så situationen ikke udvikler sig eller gentages. Hvad enten disse problemer opstår og bliver beskrevet i hjemmet eller på skolen, forpligter både personale og forældre sig derfor til at gå positivt ind i arbejdet på at udrede konflikter og gennem dialog vejlede børnene til en bedre praksis. 2 3 Faghæfte 48, Junior PC-kørekort, 4

5 Med udgangspunkt i ovenstående er denne læseplan i 2 dele. Første del omhandler praktiske it- og mediefærdigheder mens anden del, med udgangspunkt i Junior PC-kørekort, omhandler elevernes rolle som brugere af it set i lyset af udviklingen af web fra færdigheder til dannelse. 5

6 1. del Digitale færdigheder Det er nødvendigt at kunne bruge computer, mobiltelefon, digitalkamera etc. for at kunne udnytte dem som redskaber i læreprocessen. Derfor må eleverne arbejde med tilegnelse af færdigheder i brug af it og medier i det omfang, der vurderes hensigtsmæssigt i det enkelte forløb Klassetrin Mål Indholdsforslag Materialeforslag / At eleven har alment computerkendskab Tænde og slukke Log-on funktioner logge på et lokalt netværk Kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder Kende de forskellige dele af et Skærmbillede, tastaturkendskab Kan bruge begge hænder på tastaturet Kender betydningen af at bruge enkorrekt arbejdsstilling ved computerarbejde At eleven kan grundlæggende arbejdsopgaver på computer: Programmenu, åbne og lukke programmer Tænde computer, logge ind med eget brugernavn og kode, logge af / slukke computeren Øve strategier for at huske egen kode Øve i programmet 10-finger Arbejde med at åbne specifikke programmer efter anvisning I Writer: programmer Computer 10-finger Open Office kontorpakke Skolens websites (fx elevintra) og -programmer USB-stick til at gemme på 6

7 Gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk, samt udskrive Linjeskift, markere tekst, flytte, slette, skrifttype og størrelse, printe, gemme, hente filer etc. Basis funktioner på Smartboard Arbejde med at skifte mellem de forskellige funktioner såsom skriveredskab, viskelæder, markeringsværktøj etc. Derudover forskellige øvelser med fingertouch hhv. penne Smartboard og programmet Notebook Tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer At eleven kender til elektronisk portfolio og logbog fx at gemme udvalgte produkter i klassens eller egen mappe. At eleven kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer fx simple træningsprogrammer samt kunne lægge enkle optællinger ind i færdige baser og skemaer. At eleven kan foretage enkel billedbehandling Tage billeder med digitalkamera eller mobiltalefon Indlæse billeder på computer Hente billeder ind i skriveprogram (Writer) og redigere stør- Kort intro til hvad virus på computer er / kan gøre af skade. Hvordan sikrer man sig mod angreb. Arbejde med at udvælge materialer og gemme dem i anviste mapper på computeren Arbejde med dansk- og matematikprogrammer. Indtaste data fx fra Sundskolenet Fotosafari der skal fortælle en lille historie fx om en dag i skolen Open Office kontorpakke, undervisningsprogrammer fra Mikroværkstedet (Skoleaftalen) Websites som danskedyr.dk, verdensdyr.dk etc. Kamera, mobiltelefon, computer og Writer 7

8 relse Klassetrin Mål Indholdsforslag Materialeforslag / programmer Kender til de forskellige kontorprogrammer Præsentation af de forskellige pro- Writer, Impress og Calc i Open Office grammer og inddrages herefter i diverse opgaver og arbejder Kan benytte de mest elementære funktioner i skriveprogrammet Writer Udarbejde et produkt der stiller krav til brug af funktioner som skrifttype/størrelse, fed skrift, indsætte billede Udarbejde en præsentation i Photostory (eller lign. program Eleverne tager en billedserie eller et videoklip der fortæller en histo- Photostory, Skoletube, kamera, mobiltelefon fx Skoletube) rie og lægger det ind i fx Photosto- ry Udarbejde en præsentation i Impress med tekst og billeder Vores lejrskole en tur præsenteres gennem tekst og billeder Impress, kamera, mobiltelefon Kan benytte mobiltelefon til SMS løb hvor eleverne løbende Mobiltelefon at sende SMS og MMS i undervisningsrelaterede situationer modtager opgaver eller ledetråde på SMS/MMS og skal svare retur til afsender på SMS/MMS Kan gøre brug af funktionerne foto, video og lydoptagelse Fotosafari, forskellige former for reportage video, lyd, foto. Mobiltelefon, Skoletube, Photostory, Impress etc. i undervisningen Indtale boganmeldelse, optage fremlæggelse på video og dele med klassen på Skoletube etc. At eleven kan benytte elevintra som en integreret del af skolearbejdet Arbejde med boganmeldelse i elevintra Portfolio Elevintra 8

9 At eleven kan foretage målrettede søgninger på internettet At eleven har et generelt kendskab til / kan vurdere At navigere på computerens harddisk og på et lokalt netværk Kommunikere med klassekammerater og læreren via chat og beskedsystem i elevintra Benytte diverse søgemaskiner til at søge oplysninger i forbindelse med skoleemner. Bibliotekskursus hvor der arbejdes med målrettet søgning efter materialer i biblioteksbasen Der arbejdes med at navigere rundt i computerens stisysstem, samt at kunne identificere forskellige drev også eksterne som fx USB-stick Internet og biblioteksbase Kender de mest almindelige filtyper Sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre Problemstillinger mht. licenser At eleven kan benytte Smartboard som interaktiv tavle i forbindelse med arbejder der vedrører tekstbehandling, regnerak, præ- Hvad hedder tekstdokumenter, regneark, præsentationer, lydfiler, videoklip Vurdere hvem man modtager filer fra samt have kendskab til virusprogrammer Hvad må man bruge til sine præsentationer og i hvilke situationer, hvorfra må det hentes etc. Hvad betyder det når det fx står Copyright (C) eller Creative Commons (CC) Smartboard tænkes ind i alle undervisningssituationer hvor eleverne kan drage nytte af at samles flere omkring et fælles projekt Billeder og video fra internettet 9

10 sentationer, webbaseret materiale, video- og billedbehandling Klassetrin Mål Indholdsforslag Materialeforslag / At eleven kan bruge grundlæggende funktioner i relevante it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper Grundlæggende funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark, så eleven kan bruge programmerne målrettet og hensigtsmæssigt i projektorienterede forløb. Udarbejde en præsentation i Impress med tekst, billeder og lyd Udføre simpel videoredigering Opstille simpelt regneark i Calc Udarbejdelse af præsentationer og gennemførelse af fremlæggelser hvor der er fokus på processen frem til produkt og selve produktet. Arbejdet kan have mere eller Forskellige samfundsfaglige emner kan tages op. Problemstillinger i forhold til alkohol eller kriminalitet. Temaer om musik, ungdomskultur, sex og kærlighed Forskellige fremlæggelser kan filmes, redigeres og så fremvises for klasse og lærer Opgave der omhandler budget fx for lejrskole, skolebod, løn, programmer Computer, mobil, kamera. Skrive-, præsentations- og mindre karakter af at være projektorienteret billedbehandlingsprogrammer Impress eller andet tilsvarende præsentationsprogram fx Power Point Windows moviemaker, Skoletube, Calc eller tilsvarende regneark fx Excel 10

11 At eleven kan anvende Smartboard og dets funktioner til At producere egne tavler Udnytte interaktionen mellem programmet Notebook og internet, samt lyd- og billedmedier gemt lokalt eller på netværk Eleven bruger Smartboard som et naturligt medie i sit skolearbejde lommepenge etc. Ud fra tankerne om Cooperative Learning kan eleverne bruge Smartboard som medie til at give hinanden opgaver fx i form af tavler de selv udvikler. 11

12 2. del Web 2.0 fra færdigheder til dannelse I forlængelse af de digitale kvalifikationer som eleverne forudsættes tilegnet i 1.del åbnes der op for tilegnelsen af digitale kompetencer. Når eleverne kan bruge de valgte it- og medieredskaber i arbejdet er der grundlag for at arbejde med en dybere anvendelse af redskaberne i læreprocessen. I Junior PC-kørekort arbejdes der med tre temaer i den faglige og tværfaglige undervisning Informationssøgning og -indsamling 2. Produktion og formidling 3. Kommunikation, vidensdeling og samarbejde. Eleverne arbejder hen mod at kunne vurdere brugen af it og mediers betydning ikke bare i den konkrete undervisningsmæssige sammenhæng, men også i deres liv som borgere i et demokratisk videnssamfund. De kan vurdere forskellige betydninger af at være en del af et samfund, hvor aktiv anvendelse af it og medier er en naturlig del af dagligdagen. Trinmål Informationssøgning og indsamling klassetrin klassetrin klassetrin Behov Eleverne kan udvælge Eleverne kan udvælge den Eleverne kan identifi- information fra den mest relevante information cere deres behov for kilde læreren stiller til blandt udvalgte kilder og information rådighed. begrunde deres valg. Strategi og sy- Eleverne kan bruge Eleverne kan bruge Eleverne kan bruge for- stematik søgefeltet på websites og aflæse forskellige websi- skellige strategier på tes søgemuligheder forskellige websites 4 I faghæfte 48 nævnes også et fjerde tema: Analyse. I Junior PC-kørekort redegøres der for at analyse også er indlejret i de tre andre temaer, hvorfor det ikke er taget med som selvstændigt tema. Specifikke overvejelser vedr. Sorgenfriskolen se Forord. 12

13 Hjælpemiddel Eleverne kan bruge en Eleverne kan benytte et antal Eleverne kan finde til situationen udvalgt udvalgte databaser og websi- frem til hjælpemidler database. tes til informationssøgning Undersøge og Eleverne kan skelne Eleverne kan vise og redegø- Eleverne kan med vej- vurdere mellem forskellige re for forskellige websites ledning undersøge og former for information mål og hensigt vurdere information kildekritisk Sortere, redige- Eleverne kan med eg- Eleverne kan udvælge og Eleverne kan i nogen re og vælge ne ord formidle ny vi- redigere information fra flere grad sortere, vælge og den udtrykt i en digital forskellige kilder og på net- redigere information til præsentation tet og målrette deres digitale et bestemt formål produktion Citere og refe- Eleverne kan redegøre Eleverne kan referere både Eleverne kan citere fra rere korrekt for, hvor de har deres med og uden kildeangivelse forskellige kilder informationer fra Produktion og formidling klassetrin klassetrin klassetrin Samle information Eleverne kan gem- Eleverne kan sy- Eleverne kan samle tilgænge- me informationer og stematisere in- lig viden egne produktioner formationer og lokalt og i netværk gemme dem i en hensigtsmæssig struktur Præsentationsform Eleverne kan for- Eleverne kan ar- Eleverne kan vælge præsenta- midle ved hjælp af bejde med flere tionsform ud fra formål, bud- tekst, tal, tegninger præsentationsfor- skab og indhold 13

14 og billder mer og formidle ved hjælp af lyd Community / Eleverne kan gen- Eleverne kan an- Eleverne kan vælge et rele- Fællesskab nem dialog i klassen vende og vurdere vant community og herunder skelne mellem for- specifikke inter- overveje, om eleven ønsker at skellige fora og netfora og - blive identificeret med dette communities på net- communities i tet klassen Sikkerhed Eleverne kender til Eleverne kan vur- Eleven kan overveje sikker- begrebet personføl- dere og afpasse hedsspørgsmål, når internettet somme oplysninger deres informatio- anvendes til at publicere, di- og kan give eksem- ner til fora og stribuere og lagre information pler gennem dialog i communities, de mht. anonymitet, autenticitet klassen har arbejdet med og risiko for misbrug Videndeling, kommunikation og samarbejde klassetrin klassetrin klassetrin Kommunikationskon- Eleverne kan an- Eleverne kan vur- Eleverne kender internettet og ventioner vende forskellige dere og begrunde web 2.0 s særlige kommuni- genrer fx sms og deres anvendelse kationskonventioner i forhold chat til kommunika- af genrer og til både afsender og modta- tion i undervisnin- sprogkoder i gerpositioner gen kommunikationen med forskellige målgrupper Bevidsthed om identi- Eleverne kan fortæl- Eleverne er kritisk Eleverne kan begå sig i et vir- tet le, hvad de vil gøre, vurderende over tuelt univers, hvor samtale- hvis de er i tvivl om for brugeres iden- partneres identitet og hensigt en brugers identitet titet og hensigt på kan være uvis og hensigt på inter- internettet 14

15 nettet Offentliggørelse Eleverne kan efter Eleverne kan ud- Eleverne kan redegøre for lærerens anvisnin- give til en præcist hvorfor de offentliggør for- ger lægge egne pro- afgrænset del af skellige produkter på internet- duktioner på Ele- internettet tet vintra Selvstændig udvikling Eleverne stifter be- Eleverne kan ar- Eleverne kan selvstændigt af kompetencer kendtskab med for- bejde med mange vælge og vurdere en nettje- skellige internetsi- forskelligt udfor- nestes udformning og sam- der og -tjenester mede internetsider menligne tjenestens mulighe- og -tjenester der med andre Læring i forskellige Eleverne kan i dia- Eleverne kan på Eleverne kan refere til og gøre sammenhænge log med læreren og opfordring i un- brug af erfaringer med it og hinanden fortælle dervisningen ind- medier erhvervet uden for om erfaringer gjort drage og bruge skolen med it og medier erfaringer med it og medier erhvervet i skolen Fortrolighed med Eleverne kan an- Eleverne kan væl- Eleverne har kendskab til de samarbejde vende udvalgte ge og begrunde samarbejdsformer, samar- samarbejdsværktø- brugen af forskel- bejdsmuligheder og den dy- jer i deres skolear- lige samarbejds- namik, der åbner sig ved an- bejde værktøjer i deres vendelse af it og web2.0 i skolearbejde gruppearbejde og projektarbejde 15

16 Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Klassetrin Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling Videndeling, kommunikation og samarbejde - Finde billeder på nettet til en billedbog, (fx dyr) - Bruge skoletjenester fra f.eks. nationalmuseets hjemmeside til at finde oplysninger - Eleven samler udvalgte tegninger, tekster, lydhistorier mm. i egen mappe i en simpel form for elektronisk portfolio. Ved slutningen af 3.klasse udvælges, hvad der skal med til næste trin. - Lav quiz i danske dyr, som evaluering på forløb - Brug stavevejen 1 til træning af ordklasser - Brug Excel til træning af regningsarter - Lave en klasseavis med billeder fra en ekskursion og egne undertekster. - Skrive eventyr, scanne tegninger og s¾tte dem ind i teksten. - Arbejde med adventure genren og egne eventyr med responsgivning. Lyd: - Lytte lyde og skærpe høresansen. - Lave lydhistorie med diktafon - Små korte hørespil med enkle lydeffekter. Billede: - Tegne en historie på smartboard - Tegne en tegneserie / tegne dias i storyboard - Kombinere lyd og billede. -lav en billedfortælling med digitalkamera Video: - Optagelse og klip i kamera af elever, der på skift fortæller om: Mit bedste legetøj, mit sovedyr og lignende. - Optagelse af en minut- fortælling. Eleverne laver en lerfigur og digter en minutfortælling. - Små øvelser med klip i kamera fx at se sig selv i forskellige billedudsnit og perspektiver. - Gennemgå medierådets regler. - Sende små SMS'er eller s hjem til sine forældre eller til andre i klassen. 16

17 Ideer til undervisningen Klassetrin Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling - Arbejde procesorienteret med tekstfremstilling og informationssøgning. - Søge oplysninger til en Robinsonade. - Søgning i databaser om huspriser, job mm. - Brug netaviser, find artikler med forskellige holdninger til samme emne - Procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge med forskellige emner. - Fra tal til graf : vise nattens længde i grafforløb over året, arbejde med klokkeslæt i regneark., temperaturmålinger - Spil på nettet. - Brug af elevintra og skolekomkonferencer - lav en billedfortælling i PhotoStory med indlagt tale - Medierådets undervisningspakke om sikkerhed på internettet - - Arbejde med Fantasy genren og egne eventyr med responsgivning. - Fabrikere og udveksle tegnehistorier med talebobler, digte tekst, lydord mm., skrive på computer, meddigte. - Arbejde med generationsbeskrivelser. (clipart og digitalkamera). - Truede dyr: Rapport om truede dyr med brug af internet. - Lejrskole: Sammenligne miljøer før og nu. Tekst og billedbehandling. Lyd: - Illustrer en arbejdsgang, fx at fodre høns, at lappe en cykel. - Små korte fiktionshistorier, digtet af eleverne indenfor kendte genrer som fx eventyr, gys mm. Multimedier: - Reportage, samtale, interview om nære emner fx det første kys, rygning. - Hørespil med udgangspunkt i en tekst, gerne gys eller krimi. - Lydspot. - Montage/redigering på computer, brug af audacity. Billede: - Lave tegneserier. - Lave en billedbog. Video: 17

18 Videndeling, kommunikation og samarbejde - Hvad kan en bog bruges til? ( lige fra at læse til et bordtennisbat) Optages på video. - øvelser i filmsprog, perspektiv, udsnit mm. - Lave animationsfilm. - Videodigt: Illustrer et musikstykke, et begreb mm. - Lave en obs-video. - Præsenter dig selv, din skole, din bydel..osv..... evt. for en venskabsklasse. - Præsenter et emne, fx dyr i skoven, danske ferskvandsfisk, lande i Afrika. - Arbejde med lineære fortællinger med fx flere slutninger. Fortæl om dig selv: - Tegn, fotografer og fortæl om dig selv, dit hjem, din by. Send via til en klassekammerat eller en fra en venskabsklasse. - Sende emnebreve til klassekammerater eller venskabsklasse via , kommentere via chat. Ideer til undervisningen Klassetrin Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling - Litteratursøgning i baser på nettet, herunder afgrænsning af søgeresultat. - Videosøgning i baser på nettet. - Artikler for skoleelever i forskellige baser på nettet, fx gennem EMU.dk - Søgning i elektroniske nyhedsbaser, fx Politiken, dr, tv2, m.m -Arbejde med fagspecifikke programmer. -Procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge. - Præsentationer af elevvalgte emner udarbejdet i multimedieprogrammer som fx Impress, herunder overvejelser omkring layout, design og målgruppe. - Fremstilling af større produktioner, fx avis, blade, reklamer og andre publikationer. - Billedbehandling: scannede billeder, billeder fra internettet, billeder fra ugeblade og aviser og egne fotos fra digitalkameraet manipuleres og behandles i relevante programmer. - Analyse og produktion af reklamer - både netbaserede og TV-reklamer. - Analyse af interviews med henblik på interviewteknik. 18

19 Videndeling, kommunikation og samarbejde - Lydmanipulation - fx at ændre stemningsmusik og lydeffekter til et videoklip og radioudsendelser. - Benytte interwiews til at belyse fx praktikophold, en arbejdsplads, et menneske du sætter pris på etc. - Digital videoredigering med indlæg af tale, musik og tekst samt anvendelse af diverse effekter, idet effekterne bruges for at opnå en given virkning på modtageren. Fx ved brug af Movie Maker - Bogen om mig selv en selvbiografi, finde information vha. digitale kilder, producere billeder med digitalkamera. - Multimedieproduktion i forbindelse med Lejrskole. - Billedbogs- og tegneserieværksted: lave et episk forløb i billeder, der samles i en elektronisk bog, tekst ved billeder, for og bagside. - Kulturmøder. Lave multimedieproduktion. Dialog via . - Lave beskrivelser af mulige rejsemål på internettet. Tekstbehandling, regneark og . 19

20 Evaluering og vurdering Med udgangspunkt i Junior PC-kørekortet giver her fire eksempler på evaluering og vurdering. Det er op til den enkelte lærer at beslutte ud fra undervisningens indhold og form, hvilke evalueringsog dokumentationsformer, der passer bedst i det aktuelle forløb. Samtale med eleverne og dagligt indtryk Da evalueringen er en fælles proces, er samtalen en vigtig bestanddel af den samlede evaluering, og i det daglige arbejde får lærerne et indtryk af elevernes it- og mediekompetencer. Ikke mindst kompetencer, der indeholder elementer af vurdering og refleksion kommer især til udtryk i de daglige samtaler, diskussioner og aktiviteter. Problemløsning og afprøvning af kvalifikationer og kompetencer Efter et afsluttet forløb stilles eleverne over for en opgave, de skal løse med de it- og medieredskaber og tilhørende færdigheder og kompetencer, der har været i spil i forløbet. Elevernes kompetencer kan også afprøves i form af en test lavet af lærerne, eller prøver der er baseret på færdige, standardiserede materialer. Vurdering af et it- og medieprodukt I læreforløb kan slutmålet være et produkt, som formidles ved en præsentation, en videofilm m.v. Ved fremlæggelse og evaluering kan elever og lærere her tage udgangspunkt i indhold, design, proces, anvendte metoder osv. Digital portfolio Elevens digitale portfolio giver indblik i elevens udvikling på området og kan danne rammen om vurdering af elevens it- og medieproduktioner som en helt naturlig del af evalueringen. 20

21 Nyttige links Junior PC-kørekort: Internetsøgning: ; Online leksika: (eller.com) ; Webetik, Web 2.0, Brug it m.m.m: Nyttige programmer Open Office (tekstbehandling, præsentation, regneark m.m.) Photostory Skoletube (www.skoletube.dk) Movie Maker Mikroværkstedet (skoleaftalen) Hindenburg (lydoptag og -redigering) 21

22 Litteraturliste Fælles Mål, It- og mediekompetencer i folkeskolen, Faghæfte Junior PC-kørekort, Sorgenfriskolens Princip for elevernes brug af de nye massemedier, 2010 Mediefagplan for Bjergmarkskolen, Holbæk

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

IT Elevuddannelse i DIA

IT Elevuddannelse i DIA IT Elevuddannelse i DIA Elevuddannelse i DIA Målsætning Undervisning Undervisnings og arbejdsformer Kontrol og motivation Evalueringsprogram Retningslinjer og samværsregler IT emner Undervisningsmaterialer

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning LÆRE plan for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning Læreplan for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab Forord Denne læreplan er resultatet af udviklingsprojektet Fælles læseplan for IT-, medie- og

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN 1 MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN Forord Denne medieplan er resultatet af arbejdet med den grønne tråd i det pædagogiske servicecenter 2004/05. Det har været et ønske fra arbejdsgruppen at få lavet en sammenkobling

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Helms Skoles it-handleplan 2012

Helms Skoles it-handleplan 2012 Helms Skoles it-handleplan 2012 1. HVAD ER MÅLET FOR ARBEJDET MED IT PÅ HELMS SKOLE... 1 2. VISION:... 1 3. TILEGNELSE AF DIGITALE KOMPETENCER... 2 4. HVILKET UDSTYR RÅDER SKOLEN OVER PT (APRIL 2012)...

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Vores elever skal kunne klare sig i konkurrencen med de bedste i verden Børne- og Skoleudvalget, Lolland Kommune, 2007 NORDVESTSKOLENS HANDLEPLAN OG INDSATS HOVEDINDSATSOMRÅDER:

Læs mere

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke Medieplan 2012 Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke 1 Forord Vores mediekultur har ændret sig grundlæggende de sidste år, og derfor er fokus flyttet fra at opfatte medier, som noget man bevidst undersøger og

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Udkast 2005 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres itog mediekompetencer som en integreret del af undervisningen

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 STRATEGIENS FORMÅL Strategien udtrykker en langsigtet og tydelig målsætning omkring brugen af it i undervisningen. Den udtrykker at skolens ambitionsniveau

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3 Indholdsfortegnelse. Forord side. 3 Fase 1 It- og mediestøttede læreprocesser side. 4 Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Fase 2 side.

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole 9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole et med kurset er, at den studerende får erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere et lejrskoleophold. At den studerende kan få kvalitative oplevelser

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknologi bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere