IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen"

Transkript

1 IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen

2 Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder klassetrin klassetrin klassetrin del: Web 2.0 fra færdigheder til dannelse 12 Trinmål 12 Informationssøgning og indsamling 12 Produktion og formidling 13 Videndeling, kommunikation og samarbejde 14 Ideer til undervisningen klassetrin klassetrin klassetrin 18 Evaluering og vurdering 20 Nyttige links 21 Nyttige programmer 21 Litteraturliste 22 2

3 Forord Følgende er Sorgenfriskolens reviderede faghæfte for it- og mediekompetencer i folkeskolen. I arbejdet med at revidere Undervisningsministeriets faghæfte for it- og mediekompetencer i folkeskolen er der taget højde for Sorgenfriskolens elevgruppes særlige forudsætninger. Med henvisning til læseplanen Elevens alsidige personlige udvikling 1 beskrives elevgruppen på Sorgenfriskolen på følgende måde. For elever på Sorgenfriskolen kan det gøre sig gældende, at eleven har brug for hjælp til; den sproglige udvikling at fastholde koncentrationen at fastholde fokus på opgaver og emner at forstå og forholde sig til egne og andres følelser at have en forudsigelig struktur for skoledagen at opsøge ny viden og nye oplevelser Dette er forhold der må tages højde for i tilrettelæggelsen af undervisningen samtidig med at visse elementer er nedtonet, herunder analyse og diskussion. Derudover må der i beskrivelserne medregnes nogen grad af lærerstøtte individuelt tilpasset den enkelte elev. Digital dannelse Digitalisering og brugen af informationsteknologi er et vilkår i vores moderne og globaliserede samfund. It kan ikke længere opfattes som et isoleret værktøj eller en teknologi, som står alene og rummer sin egen, afgrænsede faglighed. Tilsvarende kan vi ikke længere tænke på digitale færdigheder som udelukkende det at kunne betjene it. Informationsteknologien og it-relaterede kompetencer er som dannelsesbegreb stadig mere centralt i samfundet og derfor også i skolen. Den nye digitale dannelse omfatter, ud over basale færdigheder i betjening af it, også kompetencer. Det gælder kompetencer i kritisk informationssøgning, databehandling og it-brugerens evne til at fortolke de digitale mediers mangfoldige repræsentationer. Med web 2.0 bliver it-brugeren også aktør i en it-omverden. Den enkelte får behov for at forstå sig selv og de øvrige aktører på nettet. Et digitalt dannelsesbe- 1 Sorgenfriskolens læseplan for Elevens alsidige personlige udvikling. 3

4 greb omfatter evner til at kunne tilpasse sig stadige nye udfordringer og betingelser i den digitaliserede omverden. Børn og unges formelle og uformelle tilstedeværelse i web 2.0-omgivelser betyder, at skolen skal kunne rumme disse uformelle kompetencer og støtte eleverne i tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse. 2 Slutmålene i Faghæfte 48 er et udtryk for den digitale dannelse, eleverne skal tilegne sig gennem skoleforløbet. Tilegnelsen af den digitale dannelse sker i en udvikling fra elevens tilegnelse af konkrete færdigheder til en bevidst og reflekteret brug og anvendelse af it og medier i læreprocessen. 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier Udviklingen af de elektroniske massemedier er en proces, hvor udbud og muligheder er under konstant forandring. På Sorgenfriskolen er målsætningen at følge denne udvikling tæt og inddrage de nye medier i undervisningen, der hvor det er relevant. Samtidig må vi konstatere at disse nye muligheder også betyder nye måder hvor eleverne utilsigtet eller med vilje kan genere og i sjældne tilfælde mobbe hinanden. Som en del af Sorgenfriskolens antimobningspolitik er forældre og personale enige om at have særligt fokus på disse former for uhensigtsmæssig opførsel, og vi betragter området som et særdeles vigtigt indsats- og undervisningsområde. Det betyder, at skole og hjem i fællesskab forpligter sig på at være opmærksomme på enhver situation, hvor kommunikationen mellem elever eller mellem elever og voksne - bliver uhensigtsmæssig og at vi sikrer, at der tages initiativer, så situationen ikke udvikler sig eller gentages. Hvad enten disse problemer opstår og bliver beskrevet i hjemmet eller på skolen, forpligter både personale og forældre sig derfor til at gå positivt ind i arbejdet på at udrede konflikter og gennem dialog vejlede børnene til en bedre praksis. 2 3 Faghæfte 48, Junior PC-kørekort, 4

5 Med udgangspunkt i ovenstående er denne læseplan i 2 dele. Første del omhandler praktiske it- og mediefærdigheder mens anden del, med udgangspunkt i Junior PC-kørekort, omhandler elevernes rolle som brugere af it set i lyset af udviklingen af web fra færdigheder til dannelse. 5

6 1. del Digitale færdigheder Det er nødvendigt at kunne bruge computer, mobiltelefon, digitalkamera etc. for at kunne udnytte dem som redskaber i læreprocessen. Derfor må eleverne arbejde med tilegnelse af færdigheder i brug af it og medier i det omfang, der vurderes hensigtsmæssigt i det enkelte forløb Klassetrin Mål Indholdsforslag Materialeforslag / At eleven har alment computerkendskab Tænde og slukke Log-on funktioner logge på et lokalt netværk Kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder Kende de forskellige dele af et Skærmbillede, tastaturkendskab Kan bruge begge hænder på tastaturet Kender betydningen af at bruge enkorrekt arbejdsstilling ved computerarbejde At eleven kan grundlæggende arbejdsopgaver på computer: Programmenu, åbne og lukke programmer Tænde computer, logge ind med eget brugernavn og kode, logge af / slukke computeren Øve strategier for at huske egen kode Øve i programmet 10-finger Arbejde med at åbne specifikke programmer efter anvisning I Writer: programmer Computer 10-finger Open Office kontorpakke Skolens websites (fx elevintra) og -programmer USB-stick til at gemme på 6

7 Gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk, samt udskrive Linjeskift, markere tekst, flytte, slette, skrifttype og størrelse, printe, gemme, hente filer etc. Basis funktioner på Smartboard Arbejde med at skifte mellem de forskellige funktioner såsom skriveredskab, viskelæder, markeringsværktøj etc. Derudover forskellige øvelser med fingertouch hhv. penne Smartboard og programmet Notebook Tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer At eleven kender til elektronisk portfolio og logbog fx at gemme udvalgte produkter i klassens eller egen mappe. At eleven kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer fx simple træningsprogrammer samt kunne lægge enkle optællinger ind i færdige baser og skemaer. At eleven kan foretage enkel billedbehandling Tage billeder med digitalkamera eller mobiltalefon Indlæse billeder på computer Hente billeder ind i skriveprogram (Writer) og redigere stør- Kort intro til hvad virus på computer er / kan gøre af skade. Hvordan sikrer man sig mod angreb. Arbejde med at udvælge materialer og gemme dem i anviste mapper på computeren Arbejde med dansk- og matematikprogrammer. Indtaste data fx fra Sundskolenet Fotosafari der skal fortælle en lille historie fx om en dag i skolen Open Office kontorpakke, undervisningsprogrammer fra Mikroværkstedet (Skoleaftalen) Websites som danskedyr.dk, verdensdyr.dk etc. Kamera, mobiltelefon, computer og Writer 7

8 relse Klassetrin Mål Indholdsforslag Materialeforslag / programmer Kender til de forskellige kontorprogrammer Præsentation af de forskellige pro- Writer, Impress og Calc i Open Office grammer og inddrages herefter i diverse opgaver og arbejder Kan benytte de mest elementære funktioner i skriveprogrammet Writer Udarbejde et produkt der stiller krav til brug af funktioner som skrifttype/størrelse, fed skrift, indsætte billede Udarbejde en præsentation i Photostory (eller lign. program Eleverne tager en billedserie eller et videoklip der fortæller en histo- Photostory, Skoletube, kamera, mobiltelefon fx Skoletube) rie og lægger det ind i fx Photosto- ry Udarbejde en præsentation i Impress med tekst og billeder Vores lejrskole en tur præsenteres gennem tekst og billeder Impress, kamera, mobiltelefon Kan benytte mobiltelefon til SMS løb hvor eleverne løbende Mobiltelefon at sende SMS og MMS i undervisningsrelaterede situationer modtager opgaver eller ledetråde på SMS/MMS og skal svare retur til afsender på SMS/MMS Kan gøre brug af funktionerne foto, video og lydoptagelse Fotosafari, forskellige former for reportage video, lyd, foto. Mobiltelefon, Skoletube, Photostory, Impress etc. i undervisningen Indtale boganmeldelse, optage fremlæggelse på video og dele med klassen på Skoletube etc. At eleven kan benytte elevintra som en integreret del af skolearbejdet Arbejde med boganmeldelse i elevintra Portfolio Elevintra 8

9 At eleven kan foretage målrettede søgninger på internettet At eleven har et generelt kendskab til / kan vurdere At navigere på computerens harddisk og på et lokalt netværk Kommunikere med klassekammerater og læreren via chat og beskedsystem i elevintra Benytte diverse søgemaskiner til at søge oplysninger i forbindelse med skoleemner. Bibliotekskursus hvor der arbejdes med målrettet søgning efter materialer i biblioteksbasen Der arbejdes med at navigere rundt i computerens stisysstem, samt at kunne identificere forskellige drev også eksterne som fx USB-stick Internet og biblioteksbase Kender de mest almindelige filtyper Sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre Problemstillinger mht. licenser At eleven kan benytte Smartboard som interaktiv tavle i forbindelse med arbejder der vedrører tekstbehandling, regnerak, præ- Hvad hedder tekstdokumenter, regneark, præsentationer, lydfiler, videoklip Vurdere hvem man modtager filer fra samt have kendskab til virusprogrammer Hvad må man bruge til sine præsentationer og i hvilke situationer, hvorfra må det hentes etc. Hvad betyder det når det fx står Copyright (C) eller Creative Commons (CC) Smartboard tænkes ind i alle undervisningssituationer hvor eleverne kan drage nytte af at samles flere omkring et fælles projekt Billeder og video fra internettet 9

10 sentationer, webbaseret materiale, video- og billedbehandling Klassetrin Mål Indholdsforslag Materialeforslag / At eleven kan bruge grundlæggende funktioner i relevante it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper Grundlæggende funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark, så eleven kan bruge programmerne målrettet og hensigtsmæssigt i projektorienterede forløb. Udarbejde en præsentation i Impress med tekst, billeder og lyd Udføre simpel videoredigering Opstille simpelt regneark i Calc Udarbejdelse af præsentationer og gennemførelse af fremlæggelser hvor der er fokus på processen frem til produkt og selve produktet. Arbejdet kan have mere eller Forskellige samfundsfaglige emner kan tages op. Problemstillinger i forhold til alkohol eller kriminalitet. Temaer om musik, ungdomskultur, sex og kærlighed Forskellige fremlæggelser kan filmes, redigeres og så fremvises for klasse og lærer Opgave der omhandler budget fx for lejrskole, skolebod, løn, programmer Computer, mobil, kamera. Skrive-, præsentations- og mindre karakter af at være projektorienteret billedbehandlingsprogrammer Impress eller andet tilsvarende præsentationsprogram fx Power Point Windows moviemaker, Skoletube, Calc eller tilsvarende regneark fx Excel 10

11 At eleven kan anvende Smartboard og dets funktioner til At producere egne tavler Udnytte interaktionen mellem programmet Notebook og internet, samt lyd- og billedmedier gemt lokalt eller på netværk Eleven bruger Smartboard som et naturligt medie i sit skolearbejde lommepenge etc. Ud fra tankerne om Cooperative Learning kan eleverne bruge Smartboard som medie til at give hinanden opgaver fx i form af tavler de selv udvikler. 11

12 2. del Web 2.0 fra færdigheder til dannelse I forlængelse af de digitale kvalifikationer som eleverne forudsættes tilegnet i 1.del åbnes der op for tilegnelsen af digitale kompetencer. Når eleverne kan bruge de valgte it- og medieredskaber i arbejdet er der grundlag for at arbejde med en dybere anvendelse af redskaberne i læreprocessen. I Junior PC-kørekort arbejdes der med tre temaer i den faglige og tværfaglige undervisning Informationssøgning og -indsamling 2. Produktion og formidling 3. Kommunikation, vidensdeling og samarbejde. Eleverne arbejder hen mod at kunne vurdere brugen af it og mediers betydning ikke bare i den konkrete undervisningsmæssige sammenhæng, men også i deres liv som borgere i et demokratisk videnssamfund. De kan vurdere forskellige betydninger af at være en del af et samfund, hvor aktiv anvendelse af it og medier er en naturlig del af dagligdagen. Trinmål Informationssøgning og indsamling klassetrin klassetrin klassetrin Behov Eleverne kan udvælge Eleverne kan udvælge den Eleverne kan identifi- information fra den mest relevante information cere deres behov for kilde læreren stiller til blandt udvalgte kilder og information rådighed. begrunde deres valg. Strategi og sy- Eleverne kan bruge Eleverne kan bruge Eleverne kan bruge for- stematik søgefeltet på websites og aflæse forskellige websi- skellige strategier på tes søgemuligheder forskellige websites 4 I faghæfte 48 nævnes også et fjerde tema: Analyse. I Junior PC-kørekort redegøres der for at analyse også er indlejret i de tre andre temaer, hvorfor det ikke er taget med som selvstændigt tema. Specifikke overvejelser vedr. Sorgenfriskolen se Forord. 12

13 Hjælpemiddel Eleverne kan bruge en Eleverne kan benytte et antal Eleverne kan finde til situationen udvalgt udvalgte databaser og websi- frem til hjælpemidler database. tes til informationssøgning Undersøge og Eleverne kan skelne Eleverne kan vise og redegø- Eleverne kan med vej- vurdere mellem forskellige re for forskellige websites ledning undersøge og former for information mål og hensigt vurdere information kildekritisk Sortere, redige- Eleverne kan med eg- Eleverne kan udvælge og Eleverne kan i nogen re og vælge ne ord formidle ny vi- redigere information fra flere grad sortere, vælge og den udtrykt i en digital forskellige kilder og på net- redigere information til præsentation tet og målrette deres digitale et bestemt formål produktion Citere og refe- Eleverne kan redegøre Eleverne kan referere både Eleverne kan citere fra rere korrekt for, hvor de har deres med og uden kildeangivelse forskellige kilder informationer fra Produktion og formidling klassetrin klassetrin klassetrin Samle information Eleverne kan gem- Eleverne kan sy- Eleverne kan samle tilgænge- me informationer og stematisere in- lig viden egne produktioner formationer og lokalt og i netværk gemme dem i en hensigtsmæssig struktur Præsentationsform Eleverne kan for- Eleverne kan ar- Eleverne kan vælge præsenta- midle ved hjælp af bejde med flere tionsform ud fra formål, bud- tekst, tal, tegninger præsentationsfor- skab og indhold 13

14 og billder mer og formidle ved hjælp af lyd Community / Eleverne kan gen- Eleverne kan an- Eleverne kan vælge et rele- Fællesskab nem dialog i klassen vende og vurdere vant community og herunder skelne mellem for- specifikke inter- overveje, om eleven ønsker at skellige fora og netfora og - blive identificeret med dette communities på net- communities i tet klassen Sikkerhed Eleverne kender til Eleverne kan vur- Eleven kan overveje sikker- begrebet personføl- dere og afpasse hedsspørgsmål, når internettet somme oplysninger deres informatio- anvendes til at publicere, di- og kan give eksem- ner til fora og stribuere og lagre information pler gennem dialog i communities, de mht. anonymitet, autenticitet klassen har arbejdet med og risiko for misbrug Videndeling, kommunikation og samarbejde klassetrin klassetrin klassetrin Kommunikationskon- Eleverne kan an- Eleverne kan vur- Eleverne kender internettet og ventioner vende forskellige dere og begrunde web 2.0 s særlige kommuni- genrer fx sms og deres anvendelse kationskonventioner i forhold chat til kommunika- af genrer og til både afsender og modta- tion i undervisnin- sprogkoder i gerpositioner gen kommunikationen med forskellige målgrupper Bevidsthed om identi- Eleverne kan fortæl- Eleverne er kritisk Eleverne kan begå sig i et vir- tet le, hvad de vil gøre, vurderende over tuelt univers, hvor samtale- hvis de er i tvivl om for brugeres iden- partneres identitet og hensigt en brugers identitet titet og hensigt på kan være uvis og hensigt på inter- internettet 14

15 nettet Offentliggørelse Eleverne kan efter Eleverne kan ud- Eleverne kan redegøre for lærerens anvisnin- give til en præcist hvorfor de offentliggør for- ger lægge egne pro- afgrænset del af skellige produkter på internet- duktioner på Ele- internettet tet vintra Selvstændig udvikling Eleverne stifter be- Eleverne kan ar- Eleverne kan selvstændigt af kompetencer kendtskab med for- bejde med mange vælge og vurdere en nettje- skellige internetsi- forskelligt udfor- nestes udformning og sam- der og -tjenester mede internetsider menligne tjenestens mulighe- og -tjenester der med andre Læring i forskellige Eleverne kan i dia- Eleverne kan på Eleverne kan refere til og gøre sammenhænge log med læreren og opfordring i un- brug af erfaringer med it og hinanden fortælle dervisningen ind- medier erhvervet uden for om erfaringer gjort drage og bruge skolen med it og medier erfaringer med it og medier erhvervet i skolen Fortrolighed med Eleverne kan an- Eleverne kan væl- Eleverne har kendskab til de samarbejde vende udvalgte ge og begrunde samarbejdsformer, samar- samarbejdsværktø- brugen af forskel- bejdsmuligheder og den dy- jer i deres skolear- lige samarbejds- namik, der åbner sig ved an- bejde værktøjer i deres vendelse af it og web2.0 i skolearbejde gruppearbejde og projektarbejde 15

16 Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Klassetrin Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling Videndeling, kommunikation og samarbejde - Finde billeder på nettet til en billedbog, (fx dyr) - Bruge skoletjenester fra f.eks. nationalmuseets hjemmeside til at finde oplysninger - Eleven samler udvalgte tegninger, tekster, lydhistorier mm. i egen mappe i en simpel form for elektronisk portfolio. Ved slutningen af 3.klasse udvælges, hvad der skal med til næste trin. - Lav quiz i danske dyr, som evaluering på forløb - Brug stavevejen 1 til træning af ordklasser - Brug Excel til træning af regningsarter - Lave en klasseavis med billeder fra en ekskursion og egne undertekster. - Skrive eventyr, scanne tegninger og s¾tte dem ind i teksten. - Arbejde med adventure genren og egne eventyr med responsgivning. Lyd: - Lytte lyde og skærpe høresansen. - Lave lydhistorie med diktafon - Små korte hørespil med enkle lydeffekter. Billede: - Tegne en historie på smartboard - Tegne en tegneserie / tegne dias i storyboard - Kombinere lyd og billede. -lav en billedfortælling med digitalkamera Video: - Optagelse og klip i kamera af elever, der på skift fortæller om: Mit bedste legetøj, mit sovedyr og lignende. - Optagelse af en minut- fortælling. Eleverne laver en lerfigur og digter en minutfortælling. - Små øvelser med klip i kamera fx at se sig selv i forskellige billedudsnit og perspektiver. - Gennemgå medierådets regler. - Sende små SMS'er eller s hjem til sine forældre eller til andre i klassen. 16

17 Ideer til undervisningen Klassetrin Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling - Arbejde procesorienteret med tekstfremstilling og informationssøgning. - Søge oplysninger til en Robinsonade. - Søgning i databaser om huspriser, job mm. - Brug netaviser, find artikler med forskellige holdninger til samme emne - Procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge med forskellige emner. - Fra tal til graf : vise nattens længde i grafforløb over året, arbejde med klokkeslæt i regneark., temperaturmålinger - Spil på nettet. - Brug af elevintra og skolekomkonferencer - lav en billedfortælling i PhotoStory med indlagt tale - Medierådets undervisningspakke om sikkerhed på internettet - - Arbejde med Fantasy genren og egne eventyr med responsgivning. - Fabrikere og udveksle tegnehistorier med talebobler, digte tekst, lydord mm., skrive på computer, meddigte. - Arbejde med generationsbeskrivelser. (clipart og digitalkamera). - Truede dyr: Rapport om truede dyr med brug af internet. - Lejrskole: Sammenligne miljøer før og nu. Tekst og billedbehandling. Lyd: - Illustrer en arbejdsgang, fx at fodre høns, at lappe en cykel. - Små korte fiktionshistorier, digtet af eleverne indenfor kendte genrer som fx eventyr, gys mm. Multimedier: - Reportage, samtale, interview om nære emner fx det første kys, rygning. - Hørespil med udgangspunkt i en tekst, gerne gys eller krimi. - Lydspot. - Montage/redigering på computer, brug af audacity. Billede: - Lave tegneserier. - Lave en billedbog. Video: 17

18 Videndeling, kommunikation og samarbejde - Hvad kan en bog bruges til? ( lige fra at læse til et bordtennisbat) Optages på video. - øvelser i filmsprog, perspektiv, udsnit mm. - Lave animationsfilm. - Videodigt: Illustrer et musikstykke, et begreb mm. - Lave en obs-video. - Præsenter dig selv, din skole, din bydel..osv..... evt. for en venskabsklasse. - Præsenter et emne, fx dyr i skoven, danske ferskvandsfisk, lande i Afrika. - Arbejde med lineære fortællinger med fx flere slutninger. Fortæl om dig selv: - Tegn, fotografer og fortæl om dig selv, dit hjem, din by. Send via til en klassekammerat eller en fra en venskabsklasse. - Sende emnebreve til klassekammerater eller venskabsklasse via , kommentere via chat. Ideer til undervisningen Klassetrin Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling - Litteratursøgning i baser på nettet, herunder afgrænsning af søgeresultat. - Videosøgning i baser på nettet. - Artikler for skoleelever i forskellige baser på nettet, fx gennem EMU.dk - Søgning i elektroniske nyhedsbaser, fx Politiken, dr, tv2, m.m -Arbejde med fagspecifikke programmer. -Procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge. - Præsentationer af elevvalgte emner udarbejdet i multimedieprogrammer som fx Impress, herunder overvejelser omkring layout, design og målgruppe. - Fremstilling af større produktioner, fx avis, blade, reklamer og andre publikationer. - Billedbehandling: scannede billeder, billeder fra internettet, billeder fra ugeblade og aviser og egne fotos fra digitalkameraet manipuleres og behandles i relevante programmer. - Analyse og produktion af reklamer - både netbaserede og TV-reklamer. - Analyse af interviews med henblik på interviewteknik. 18

19 Videndeling, kommunikation og samarbejde - Lydmanipulation - fx at ændre stemningsmusik og lydeffekter til et videoklip og radioudsendelser. - Benytte interwiews til at belyse fx praktikophold, en arbejdsplads, et menneske du sætter pris på etc. - Digital videoredigering med indlæg af tale, musik og tekst samt anvendelse af diverse effekter, idet effekterne bruges for at opnå en given virkning på modtageren. Fx ved brug af Movie Maker - Bogen om mig selv en selvbiografi, finde information vha. digitale kilder, producere billeder med digitalkamera. - Multimedieproduktion i forbindelse med Lejrskole. - Billedbogs- og tegneserieværksted: lave et episk forløb i billeder, der samles i en elektronisk bog, tekst ved billeder, for og bagside. - Kulturmøder. Lave multimedieproduktion. Dialog via . - Lave beskrivelser af mulige rejsemål på internettet. Tekstbehandling, regneark og . 19

20 Evaluering og vurdering Med udgangspunkt i Junior PC-kørekortet giver her fire eksempler på evaluering og vurdering. Det er op til den enkelte lærer at beslutte ud fra undervisningens indhold og form, hvilke evalueringsog dokumentationsformer, der passer bedst i det aktuelle forløb. Samtale med eleverne og dagligt indtryk Da evalueringen er en fælles proces, er samtalen en vigtig bestanddel af den samlede evaluering, og i det daglige arbejde får lærerne et indtryk af elevernes it- og mediekompetencer. Ikke mindst kompetencer, der indeholder elementer af vurdering og refleksion kommer især til udtryk i de daglige samtaler, diskussioner og aktiviteter. Problemløsning og afprøvning af kvalifikationer og kompetencer Efter et afsluttet forløb stilles eleverne over for en opgave, de skal løse med de it- og medieredskaber og tilhørende færdigheder og kompetencer, der har været i spil i forløbet. Elevernes kompetencer kan også afprøves i form af en test lavet af lærerne, eller prøver der er baseret på færdige, standardiserede materialer. Vurdering af et it- og medieprodukt I læreforløb kan slutmålet være et produkt, som formidles ved en præsentation, en videofilm m.v. Ved fremlæggelse og evaluering kan elever og lærere her tage udgangspunkt i indhold, design, proces, anvendte metoder osv. Digital portfolio Elevens digitale portfolio giver indblik i elevens udvikling på området og kan danne rammen om vurdering af elevens it- og medieproduktioner som en helt naturlig del af evalueringen. 20

21 Nyttige links Junior PC-kørekort: Internetsøgning: ; Online leksika: (eller.com) ; Webetik, Web 2.0, Brug it m.m.m: Nyttige programmer Open Office (tekstbehandling, præsentation, regneark m.m.) Photostory Skoletube (www.skoletube.dk) Movie Maker Mikroværkstedet (skoleaftalen) Hindenburg (lydoptag og -redigering) 21

22 Litteraturliste Fælles Mål, It- og mediekompetencer i folkeskolen, Faghæfte Junior PC-kørekort, Sorgenfriskolens Princip for elevernes brug af de nye massemedier, 2010 Mediefagplan for Bjergmarkskolen, Holbæk

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1. Faglige områder... 7 1.2.

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Vi håber, I får glæde af materialet. God fornøjelse.

Vi håber, I får glæde af materialet. God fornøjelse. Kære underviser, Vi har samlet 21-23 aktiviteter, der sætter webetik og digital dannelse på skoleskemaet og på forældremødet. Målet er, at børn og unge både kan arbejde med det, der interesserer dem, og

Læs mere