Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 05. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 05. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:"

Transkript

1 Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 05. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller (A) Peter Poulsen (A) Thomas Horn (A) Christian Holm Donatzky (B) Jens Bertram (C) John Calberg (C) Kristina Kongsted (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Morten Westergaard (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Ib Kirkegaard (O) Katrine Vendelbo Dencker (O) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Thomas Kok (1. suppleant - C) Fraværende: Kristina Kongsted Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Godkendelse af dagsorden behandling af budget Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima Nordsjællands Brandvæsen Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken...21

2 07. Udpegning af socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet Meddelelser En attraktiv arbejdsplads...26 Bilagsliste...28

3 Byrådet Mødedato Side Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28712 Byrådet Sagsfremstilling Kristina Kongsted (C) har den 30. september 2015 meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 1. suppleanten, Thomas Kok, er indkaldt i stedet for Kristina Kongsted (C) og har meddelt, at han deltager i mødet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Kristina Kongsted (C) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Thomas Kok er indkaldt som rette stedfortræder for Kristina Kongsted (C). Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted Indstillingerne godkendt

4 Byrådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/4053 Byrådet Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt. Borgmester Bendikte Kiær (C) fremlagde tillægsdagsordenen En attraktiv arbejdsplads til optagelse på dagsorden. Allan Berg Mortensen (Ø) foreslog, at tillægsdagsordenen ikke optages på dagsordenen. For stemte: John Calberg (C), Morten Westergaard (C), Peter Poulsen (A), Ø (2) og Jan Ryberg (L) Imod stemte: C (7), A (4), Johannes Hecht-Nielsen (V), B (1), F (1) og O (3). Mette Lene Jensen (V) og Betina Svinggaard (A) undlod at stemme. Forslaget blev forkastet. Tillægsdagsordenen blev optaget som punkt 7 på dagsorden.

5 Byrådet Mødedato Side behandling af budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19426 Byrådet Bilag 1: Budgetforlig for Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig Bilag 3: Resultatbudget pr Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling Bilag 5: Anlægsplan Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 Bilag 9: Resultatbudget pr Bilag 10: Anlægsplan opdateret Bilag 11: Driftskorrektioner efter første behandling opdateret pr. 29/9 Høringssvar Ældrerådet Bemærkninger H-MED Handicaprådets høringssvar Integrationsrådets høringssvar budget Integrationsrådets høringssvar budget 2016 Udsatterådets høringssvar Høringssvar fra div. C-MED Referat H-MED Referat Sektions-MED for administrativt ansatte Afstemningsnotat endeligt budget Indledning/Baggrund Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandle kommunens samlede budget for , herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for Retsgrundlag I medfør af Styrelseslovens 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Byrådets 1. behandling af budget tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 25. august 2015 med resultatbudget for Resultatbudgettet pr. 25. august var udarbejdet på baggrund af ring 1, som indeholder de lovpligtige og nødvendige opgaver samt de eksisterende ring 2 opgaver. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.

6 Byrådet Mødedato Side 6 1. Resultatbudget og anlægsplan I forhold til resultatbudgettet pr. 25. august 2015, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 23. september 2015 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 2) samt nogle få driftskorrektioner (bilag 4). Der kan komme mindre ændringer til Byrådets 2. behandling af budget , som følge af budgetrevisionen. Anlægsplanen fremgår af bilag 5. Udover ændringerne på drift og anlæg er de modtagne tilskud samt lånedispensation også indarbejdet i budgettet. Tilskuddene beløber sig til 24,2 mio. kr. i Tilskuddene er tildelt fra puljerne til henholdsvis vanskeligt stillede kommuner i hele landet og kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Lånedispensationen til investeringer med effektiviseringspotential på 6,0 mio. kr. I budget 2016 indgår statsgarantien. Dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme sænkes som led i budgetaftalen fra 7,1 promille til 6,9 promille, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 0,5 mio. kr. i 2016 til 2019 Dækningsafgift for offentlig ejendom forbliver uændret. Endvidere er det med budgetaftalen aftalt at sænke grundskylden på normaljord fra 29,30 promille til 29,00 promille. Sænkelsen betyder at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 5,5mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018 og 6,1 mio. kr. i Grundskylden på produktionsjord er uændret. Det forventes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i bliver delvist kompenseret for sænkelsen af dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme og sænkelsen af grundskylden på normaljord. Af nedenstående skema fremgår resultatbudget Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget på baggrund af budgetforliget Nettotal i mio. kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Indtægter i alt Driftsudgifter (inkl. renter) i alt* Anlæg Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus Ændring af de likvide aktiver (+=henlæggelse/-=forbrug) budgetforslag for Estimeret effekt af omprioriteringsbidrag på kassetræk * Servicedriftspuljen er ikke medtaget En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag Servicedrift Helsingør Kommune kan i 2016 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt mio. kr. indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under

7 Byrådet servicedriftsrammen. Mødedato Side 7 I regnemaskinen samt budgetforlig jf. bilag 2 er der indarbejdet en negativ pulje til omprioriteringsbidraget. Denne pulje er ikke medtaget i resultatbudgettet pr. 23. september 2015, hvilket betyder en forværring af kassetrækket. Den estimerede effekt af omprioriteringsbidraget på kassetrækket fremgår nederst i resultatbudgettet. Der er i 2016 udover de ovenstående servicedriftsudgifter budgetteret med en servicedriftspulje på 28 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion i Takster I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt Der vil efter budgettets vedtagelse ske en fornyet beregning af takster i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Dette kan også medføre en mindre ændring på takstindtægterne. Oversigt over takster fremgår af bilag Pris- og lønfremskrivning De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juli Effekten af disse er tidligere blevet indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af ændringer i pris- og lønskøn. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en endelig beregning af pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Der er dog i budgetforliget indarbejdet en sænkelse af prisstigningen på 7 mio. kr. i 2016 og frem Statsgaranti eller selvbudgettering I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Ved Byrådets 1. behandling er der i resultatbudgettet indarbejdet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, der er omfattet af valget af selvbudgettering. Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2016 i kr. Statsgaranti Selvbudgettering Budget 2016 Budget 2016 Samlet skatteprovenu Tilskud og udligning Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag Selvbudgettering er skønnet til at medføre en mindreindtægt på 2,5mio. kr. set i forhold til statsgaranti. Center for Økonomi og Ejendomme kan derfor ikke anbefale valg af selvbudgettering. Der henvises til bilag 6 for en uddybning af valg af skattegrundlag. 2. Skatteprocenter Budgetforslaget fra 1. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent på 25,4 pct.

8 Byrådet Mødedato Side 8 og uændret dækningsafgift på offentlige ejendomme (grundværdi) på 15 promille samt på forskelsværdien på offentlige ejendomme på 8,75 pct. I budgetforslaget indgår, at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes til 6,9 promille og at grundskylden på normaljord sænkes til 29,0 promille. Skat Opkrævning Indkomstskat 25,4 % Grundskyld: Normaljord 29,00 Produktionsjord 7,20 Dækningsafgift Statslige ejendomme, grundværdier 15,00 Andre off. ejendomme, grundværdier 15,00 Forskelsværdi, offentlige ejendomme 8,75 Forskelsværdi, erhvervsejendomme 6, Budgetforslag for den kirkelige ligning Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for de kirkelige skatter skal svare til valget for kommunen. Provstiet har udregnet deres budget på baggrund af statsgaranti og med en kirkeskatprocent på 0,66 pct. Det statsgaranterede provenu er på 54,3 mio. kr. For uddybning se bilag 8. Kirkeskatten er undtaget fra skatteloftet for kommunerne. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget er fremsendt til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Idræts- og Fritidsforum. Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 5. oktober Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes jf. bilag 2 og at servicedriftspulje på 28 mio. kr. tilvælges. 3. at den ændrede anlægsplan for budget godkendes jf. bilag at de * markerede anlægsprojekter i 2016 frigives jf. bilag at statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016 vælges jf. bilag at grundskyldspromillen på normaljord sænkes fra 29,3 til 29,0 7. at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes fra 7,10 til 6,90 8. at grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2 9. at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,4 % 10. at dækningsafgifterne forbliver på 15,00 for både statslige grundværdier og andre offentlige grundværdier og forskelsværdien for offentlige ejendomme forbliver på 8,75

9 Byrådet Mødedato Side at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,66 % Beslutninger Økonomiudvalget den Der blev omdelt høringssvar fra Ældrerådet. Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 2: Indstillingen anbefales. Ad 3 og 4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 5: Indstillingen anbefales. Ad 6 og 7: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes Hecht- Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingen. Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 8: Indstillingen anbefales. Ad 9: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen. Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme. Ad 10: Indstillingen anbefales. Ad 11: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes Hecht- Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen. Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme. Supplerende sagsfremstilling Siden 2. behandlingen af budget i Økonomiudvalget er der foretaget to

10 Byrådet Mødedato Side 10 ændringer til resultatbudgettet. Der er blevet flyttet fire opgaver fra anlæg til drift foruden at konsekvenser af budgetrevisionen pr. 31/8 er blevet indarbejdet. KL har lavet en opgørelse af det samlede forventede anlægsniveau for alle kommuner i budget Dette viser sig, at ligge et godt stykke over det aftalte niveau. Helsingør Kommune er derfor blevet kontaktet af KL med henblik på at flytte opgaver fra anlæg til drift i det omfang, det kan lade sig gøre inden for lovens rammer. Center for Økonomi og Ejendomme har i den forbindelse fundet 4 opgaver, der kan flyttes fra anlæg til drift. Disse fremgår af skemaet nedenfor. I alt betyder det at 9,247 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift i Opgave Forbindelse og Byrum mellem by og havn, Helsingør Sundhedshus: Dispositionsforslag samt trafik- og finansieringsanalyse mv Udvikling af byrum Julebæk Strand Sandfodring I alt Derudover er udvidelsen af multiparken flyttet fra budget 2016 til budget 2015, som følge af budgetrevisionen pr. 31/8. Dette medvirker ligeledes til nedbringelse af det samlede anlægsniveau. Der er udarbejdet en række driftskorrektioner som følge af budgetrevisionen pr. 31/8. De fleste af korrektionerne har ikke kassemæssig påvirkning, da det er omflytninger mellem budgetområder. Som følge af ovenstående er der udarbejdet en opdateret anlægsplan, hvor de fem opgaver er taget ud. Resultatbudgettet er opdateret med de fire opgaver, der er flyttet fra anlæg til drift samt hvor de nye driftskorrektioner er indarbejdet. Derudover er der udarbejdet en oversigt over de nye driftskorrektioner. Revideret anlægsplan, resultatbudget og oversigt over driftskorrektioner er vedlagt som bilag 9, 10 og 11 til sagen. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt. Allan Berg Mortensen (Ø) fremlagde Enhedslistens budgetforslag til afstemning. For Enhedslistens budgetforslag stemte: Ø(2). Imod stemte C(9), A (6), O(3), V(2), L (1), F (1) og B (1). Forslaget blev forkastet. Oversigt over de ændringsforslag, som er tilknyttet de enkelte afstemningsblokke er vedlagt som bilag til dette beslutningsreferat. Ad indstilling 1 (blok 1): Ændringsforslagene blev vedtaget med 20 stemmer mod 5. For stemte: C (9), A (6), O(3), F (1) og B (1). Imod stemte V(2), Ø(2) og L (1). Ad indstilling 1 (blok 2): Ændringsforslagene blev vedtaget med 22 stemmer mod 3. For stemte: C (9), A (6), O(3), F (1) og B (1) og V(2). Imod stemte Ø(2) og L (1). Ad indstilling 1 (blok 3): Ændringsforslagene blev vedtaget med 22 stemmer mod 3.

11 Byrådet Mødedato Side 11 For stemte: C (9), A (6), O(3), F (1), B (1) og V(2). Imod stemte Ø(2) og L (1). Ad indstilling 2 (blok 4): Vedtaget. Ad indstilling 3 og 4 (blok 5): Vedtaget med 20 stemmer mod 5. For stemte: C (9), A (6), O(3), F (1) og B (1). Imod stemte: Ø(2), L (1) og V(2). Ad indstilling 5 (blok 6): Vedtaget. Ad indstilling 6 (blok 7): Vedtaget med 21 stemmer mod 4. For stemte: C (9), A (6), O (3), B (1) og V (2). Imod stemte Ø(2), F(1) og L (1). Ad indstilling 7 (blok 8): Vedtaget med 21 stemmer mod 4. For stemte: C(9), A(6), O(3), B(1) og V(2). Imod stemte Ø(2), F(1) og L(1). Ad indstilling 8 (blok 9): Vedtaget. Ad indstilling 9 (blok 10): Vedtaget med 23 stemmer. For stemte: C(9), A(6), O(3), B(1), Ø(2), F(1) og L(1). Imod stemte ingen. V (2) undlod at stemme. Ad indstilling 10 (blok 11): Vedtaget. Ad indstilling 11 (Blok 12): Vedtaget med 21 stemmer. For stemte: C(9), A(6), O(3), L(1) og V(2). Ingen stemte imod. F (1), Ø(2) og B(1) undlod at stemme.

12 Byrådet Mødedato Side Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/8337 Byrådet Lukket bilag - Lejekontrakt Indledning/Baggrund I Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde er det hensigten at udvikle Mørdrupvej til boligområde for børnefamilier samstemmende med visionen om at tiltrække flere børnefamilier til kommunen. Forudsætningen for byudviklingen er, at Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til en anden lokalitet. Spørgsmålet er hvornår Helsingør Kommune ønsker en byudvikling på Mørdrupvej 15-19? Er det i 2016, hvor lokaliteten kan sælges efter vedtagelse af ny lokalplan, eller tidligst i 2023, hvor ombygning af Prøvestenen forventelig kan være gennemført med plads til Center for Teknik, Miljø og Klimas 90 medarbejdere? Administrationen har arbejdet på at finde en alternativ placering for Center for Teknik, Miljø og Klima. Formålet er på kort sigt at få bymæssig udvikling på Mørdrupvej Formålet er på længere sigt, at samle kommunens administration på to adresser, for derved at optimere arealanvendelsen og driften. Endelig vil en flytning understøtte arbejdet med arealoptimering. Økonomiudvalget godkendte på baggrund af et bedømmelsesudvalgs anbefalinger den 20. januar 2014, at Center for Kultur, Plan og Erhverv skulle arbejde videre med Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde. Samtidig blev det besluttet at arbejde videre med at udvikle området Mørdrupvej Center for Kultur, Idræt og Byudvikling arbejder med en lokalplan for området, og det forventes, at det kan udbydes til salg medio Når bygningerne skal rømmes, skal der findes alternativ placering til Center for Teknik, Miljø og Klimas ca. 90 medarbejdere. I denne sag præsenteres et forslag til midlertidig leje af lokaler til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima. Retsgrundlag Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Kommunens målsætning om at tiltrække 800 familier til kommunen. Sagsfremstilling Administrationen har arbejdet på, at finde egnede lokaler til Center for Teknik, Miljø og Klima. Ønsket om at fraflytte Mørdrupvej skyldes flere forhold, som beskrives herunder. 1. Byudvikling af Stationsnære områder i Espergærde Baggrunden for ønsket, om at flytte Center for Teknik, Miljø og Klima, er blandt andet de

13 Byrådet Mødedato Side 13 anbefalinger som 17, stk. 4 udvalget kom med for Espergærde. Udvalget pegede specifikt på Mørdrupvej som særligt egnet til byudvikling. Økonomiudvalget godkendte på baggrund af et bedømmelsesudvalgs anbefalinger den 20. januar 2014, at Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skulle arbejde videre med Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde. Det blev samtidigt besluttet, at udvikle området Mørdrupvej 15-19, som ifølge helhedsplanen skal udvikles til boligområde for børnefamilier, når Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til anden lokalitet. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling arbejder på en lokalplan for området, og det forventes, at det kan udbydes til salg medio Når bygningerne skal rømmes skal der findes alternativ placering til Center for Teknik, Miljø og Klimas ca. 90 medarbejdere. 2. Samling af kommunens administration Center for Økonomi og Ejendomme har arbejdet med forskellige scenarier vedrørende en samling af kommunes administration. Udgangspunktet for en samling af kommunens administration er, at det er dyrt og upraktisk med 3 lokaliteter. Der arbejdes med en placering af Center for Teknik, Miljø og Klima på Prøvestenen sammen med Helsingør Kommunes øvrige borgerrettede aktiviteter. Der er i kommunens budget ikke plads på anlægsrammen til en ombygning af administrationen på Prøvestenen før end i 2021, hvorfor en ombygning tidligst kan være gennemført i Hvis Helsingør Kommune ønsker byudvikling på Mørdrupvej før 2023, vil det kræve at Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til midlertidige lokaler. 3. Arealoptimering Hvis Center for Teknik, Miljø og Klima flytter fra Mørdrupvej 15-19, til Prøvestensvej 50, vil det bidrage til arealoptimeringen. Der er i alt m 2 (samt 749 m 2 kælder) på Mørdrupvej. Det foreslåede lejemål på Prøvestensvej 50 er på m 2. Dette giver en reduktion på 751 m Flytning til Prøvestensvej 50 Center for Økonomi og Ejendomme har undersøgt mulige midlertidige placeringer af Center for Teknik, Miljø og Klima. Der ses på nuværende tidspunkt ikke andre mulige ledige lokaler i kommunen, der kan rumme kontorarbejdspladser til 90 medarbejdere, end den tidligere Mitsubishi-bygning, Prøvestensvej 50 i Helsingør. Der forelægger nu et udkast til lejeaftale fra Pension Danmark på i alt m 2 af denne bygning. Det svarer til arealet i stueetagen, minus det store udstillingslokale, samt hele 1. sal. Arealet indrettes med 90 kontorarbejdspladser, et område med borgerbetjening samt et produktionskøkken, der producerer frokosttilbud til medarbejderne i Center for Teknik, Miljø og Klima og medarbejderkantinen på Rådhuset. Arbejdspladserne indrettes efter principperne om Aktivitetsbaserede arbejdspladser i større og mindre områder i åbent plan. Som supplement til kontorarbejdspladserne etableres øvrige arbejdsområder, som understøtter forskellige behov som fx projektrum, møderum, stillerum og telefonbokse. Der skal til denne indretning investeres i nyt inventar, da eksisterende inventar i Center for Teknik, Miljø og Klima dels består af for store skriveborde og dels består af mange forskellige inventarmodeller, der er vanskelige at forene i fælles lokaler.

14 Byrådet Mødedato Side 14 Økonomi/Personaleforhold Hvis Helsingør Kommune lejer lokaler på Prøvestensvej 50 til brug for Center for Teknik, Miljø og Klima, vil der være en række udgifter forbundet hermed. 1. Husleje og forbrugsudgifter Følgende udgifter opkræves af udlejer: Husleje: kr. pr. år, svarende til ca. 627 kr. pr. m 2. Hertil kommer udgifter til udlejer for ejendomsdrift samt vand og varme. Disse udgifter forventes ikke at være højere end de udgifter, der er i dag på Mørdrupvej 15 og 17, da disse bygninger er større. Efter forhandling er der opnået den billigste pris, ved at indgå en 8-årig kontrakt. Depositum: Depositum er aftalt til kr., svarende til 6 måneders husleje. Depositum bogføres først som en udgift, den dag Helsingør Kommune fraflytter lejemålet, og eventuelt mister depositummet. 2. Øvrig drift af lokalerne Det er forudsat, at Center for Teknik, Miljø og Klima, indenfor det nuværende budget, kan afholde udgifter til rengøring, elforbrug, kontorhold og lignende. Da de faktiske driftsforhold ikke kendes for Prøvestensvej 50, kan der efterfølgende blive tale om, at driftsbudgettet reguleres. Det forventes ikke, at disse udgifter overstiger de nuværende udgifter på Mørdrupvej. 3. Indretning og flytning Ved en flytning vil der være følgende engangsudgifter: Inventar og indretning kr. Flytning og rømning af Mørdrupvej kr. 4. Deponering Ifølge den kommunale lånebekendtgørelse skal kommunen ved indgåelse af lejemål, som udgangspunkt altid deponere. Der skal deponeres et beløb, der svarer til bygningsværdien af det indgåede lejemål. Det er muligt at fratrække værdien af andre lejemål, som fraflyttes i samme periode, som det fremgår i skemaet herunder. Deponeringsforpligtelsen for lejemålet Prøvestensvej 50: Bygningens samlede areal er m 2, og den er vurderet til i alt kr. (den offentlige vurdering). Lejemålet er på m 2, hvilket svarer til ca. 30 pct. af bygningen. Deponeringsforpligtelsen er derfor 30 % * kr. = kr. Kommunerne kan fratrække værdien af andre lejemål som fraflyttes i samme budgetår. Der kan med baggrund i fraflyttede lejemål fratrækkes kr., hvorfor der skal deponeres kr. Deponeringssummen frigives løbende over 25 år, med 1/25-del årligt, således at den fulde deponering er afviklet efter 25 år. Ved opsigelse af lejemålet, frigives den resterende del af deponeringssummen.

15 Byrådet Mødedato Side 15 Der skal som udgangspunkt deponeres ved kontraktindgåelsen. Af hensyn til ombygning og indretning af lokalerne, ønsker Pension Danmark, at lejekontrakten indgås i oktober 2015, dog således at der først er indflytning 1. august Da det er tidspunktet for indgåelse af kontrakten, som bestemmer, hvornår der skal deponeres, skal deponeringen foretages i budgetår 2015, uagtet af indflytning først sker i Fraflyttes der yderligere lejemål i 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016, kan værdien af disse også fratrækkes deponeringssummen. Prisniveau kr. Kommunal deponeringsforpligtigelse Kommunens deponeringsforpligtigelse beregnes som den højeste værdi af henholdsvis ejendommens anskaffelsessum eller seneste offentlige vurdering af ejendommen. Kommunens negative deponeringsforpligtigelse for fraflyttede lejemål i Da værdien af det, som fraflyttes, overstiger værdien af det, som indgås lejeaftale på skal der ikke deponeres I alt I alt Samlet etableringsudgifter til Prøvestensvej 50 I alt ca Årlige driftsudgifter i forbindelse med leje af Prøvestensvej 50. Prisniveau kr mdr Lejeudgifter Afledte driftsudgifter i alt *Estimat. 5. Indretning og flytning Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at udgiften til indretning og flytning bliver på kr. Det indstilles, at udgiften finansieres af indefrosne midler fra 2014, på området for ejendomsservice. Budgetområdet omfatter kommunens udgifter til administrationens kontorhold, herunder møbler, indvendig vedligehold og mindre ændringer af lokaler, hvorfor det anses korrekt, at anvise disse midler som finansiering. Prisniveau kr Flytning 250

16 Byrådet Mødedato Side 16 Inventar og indretning 600 Engangsudgifter i alt 850 Tillægsbevilling til budget 2015 / korrektioner til budget kr. Budgetområde Ejendomme og Bygningsforbedringer/drift 525* administration Deponering Korrektioner i alt (Nettovirkning på kassebeholdning) Opstart/ ikrafttrædelse, den *svarer til 5 måneders leje. Kommunikation/Høring C-MED i Center for Teknik, Miljø og Klima. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, 1. at Helsingør Kommune lejer Prøvestensvej 50 for perioden 1. august 2016 til august at der i budgetår 2015, i forbindelse med indgåelse af lejeaftale for Prøvestensvej 50, deponeres kr. 3. at der i 2016 indarbejdes kr. på Budgetområde 825 Ejendomsadministration og Byfornyelse/drift, til betaling af leje for Prøvestensvej at der i 2016 på det rammestyrede område på Budgetområde 826 administration indarbejdes kr. til flytning fra Mørdrupvej og indretning af Prøvestensvej at ovenstående udgift til flytning, finansieres af indefrosne midler på Ejendomsservices område under Budgetområde puljer, som søges frigivet i forbindelse med budgetrevision pr at der i 2017 og frem, indarbejdes kr. på Budgetområde 825

17 Byrådet Mødedato Side 17 Ejendomsadministration og Byfornyelse/drift, til betaling af leje for Prøvestensvej 50. Beslutninger Økonomiudvalget den Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingerne. Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale indstillingerne. Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt. Indstillingerne blev godkendt med 20 stemmer mod 5. For stemte: 6(A), 9(C), 1(B), 1(F) og 3(O). Imod stemte: Jan Ryberg (L), Johannes Hecht- Nielsen (V) og Mette Lene Jensen (V), Allan Berg Mortensen (Ø) og Haldis Glerfoss (Ø).

18 Byrådet Mødedato Side Nordsjællands Brandvæsen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19606 Byrådet Udkast til opdateret samordningsaftale jan 2015 Indledning/Baggrund På Byrådsmøde den 31. august 2015 blev det besluttet, at Byrådet skal have lejlighed til at behandle det reviderede udkast til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen. Samtidig pågår der drøftelser med de øvrige fire kommuner om den kommende fælles risikobaserede dimensionering for Nordsjællands Brandvæsen, herunder spørgsmålet om lukning af Tikøb Brandstation. Under henvisning til den politiske behandling af sagen i Byrådet blev Statsforvaltningen anmodet om at stille behandlingen af udkastet til samordningsaftalen i bero, indtil Helsingør Byråd har haft mulighed for at tage stilling til sagen. Med denne sag redegøres kort for hidtidige overvejelser og Byrådet anmodes om at tage stilling til den videre sagsgang. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse 11 og 60 Beredskabslovens 25 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Efter en foreløbig gennemgang af samordningsaftalen peger administrationen særligt på: 1. Atypisk etableringsproces retlig status for samarbejdet Processen for at etablere Nordsjællands Brandvæsen er atypisk, idet samarbejdet mellem de fem kommuner de facto er etableret pr. 1. januar 2015, men uden at Statsforvaltningen endnu har givet sin endelige og ubetingede godkendelse af samarbejdet. Hertil kommer, at de fem kommuner først har fået en endelig (men betinget) godkendelse af samarbejdet og udkast til samordningsaftale fra Statsforvaltningen, og efterfølgende i forbindelse med indsendelse af den reviderede samordningsaftale har anmodet Statsforvaltningen om en forhåndsgodkendelse heraf. Det giver anledning til tvivl om, hvilken retlig status det nuværende de facto samarbejde mellem de fem kommuner har. 2. Overvejelser vedrørende betydningen af placering af budgetkompetence Et 60-fællesskab er karakteriseret ved, at de deltagende kommuner overdrager kompetence til fællesskabet. Det antages, at det som udgangspunkt kræves, at kommunerne overdrager budgetkompetencen. I det reviderede udkast til samordningsaftale er budget- og regnskabskompetencen

19 Byrådet Mødedato Side 19 imidlertid samlet placeret hos deltagerkommunerne. Det indebærer reelt, at budgetkompetencen er delt mellem kommunerne og at der er krav om enighed mellem kommunerne i forbindelse med de kommunale budgetprocesser, for at Nordsjællands Beredskab kender sit budget for det kommende kalenderår. Det kan i lyset heraf give anledning til tvivl om, hvorvidt der med det reviderede udkast til samordningsaftale reelt overdrages tilstrækkelig kompetence til Nordsjællands Beredskab, til at samarbejdet har karakter af et 60-fællesskab. Det bemærkes i den forbindelse, at det følger af beredskabsloven, at samordning af beredskaber skal ske i regi af 60- fællesskaber. Det bør undersøges nærmere, hvorvidt budget- og regnskabskompetencen samlet bør placeres i Beredskabskommissionen, alternativt at der i samordningsaftalen som minimum fastsættes en procedure for det tilfælde, at der ikke mellem kommunerne kan opnås enighed om budgettet. 3. Fælles risikobaseret dimensionering Ovenstående forhold medfører som anført en usikkerhed om den nuværende retlige status for Nordsjællands Beredskab. Hertil kommer, at der p.t. ikke er opnået enighed mellem de fem deltagerkommuner om udarbejdelsen af den fælles risikobaserede dimensionering, herunder spørgsmålet om lukning af brandstationen Tikøb. Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommune har givet udtryk for, at vedtagelsen af den fælles risikobaserede dimensionering efter deres opfattelse kan ske ved en flertalsbeslutning mellem kommunerne. Disse fire kommuner finder således, at de ved deres beslutning og uagtet at Helsingør Byråd ikke måtte vælge at godkende en risikobaseret dimensionering, der indebærer lukning af Tikøb Brandstation kan gennemtvinge en sådan lukning. Helsingør Kommune er ikke enig i dette. Det følger således af beredskabslovens 25, at hver kommunalbestyrelse har både ret og pligt til at vedtage en beredskabsplan for kommunen, hvori den risikobaserede dimensionering indgår. Der kan derfor ikke vedtages en fælles risikobaseret dimensionering, der gælder for hele fællesskabets område, medmindre alle fem kommuner godkender dimensioneringen. Som reglerne er i dag har hver kommune således en form for vetoret i forbindelse med godkendelsen af den fælles risikobaserede dimensionering. Forsvarsministeriet har den 25. september 2015 erklæret sig enig med Helsingør Kommune i dette. 4. Fremadrettet Da det er en kompleks problemstilling, der beskrives kort i nærværende dagsorden, anbefaler administrationen, at sagen genoptages i Byrådet efter en nærmere vurdering. Endvidere anbefales, at Helsingør Kommune fortsat forhandler med de øvrige kommuner om i fællesskab at beslutte en samlet risikobaseret dimensionering for Nordsjællands Beredskab. Økonomi/Personaleforhold Sagen har p.t. ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke p.t. anledning til særskilt kommunikation/høring.

20 Byrådet Mødedato Side 20 Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation foreslår, 1. at der laves en nærmere gennemgang og beskrivelse af indhold og konsekvenser af det reviderede udkast til samordningsaftale, som efterfølgende forelægges for Byrådet. 2. at forhandlingerne om den fælles risikobaserede dimensionering med de øvrige 4 kommuner i Nordsjællands Brandvæsen fortsætter sideløbende hermed. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt. Et enigt byråd godkendte indstillingerne.

21 Byrådet Mødedato Side Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/17680 Byrådet Odinsparken - ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning Indledning/Baggrund Boliggården har den 23. juli 2015 på vegne af afdeling 14, Odinsparken, ansøgt om accept af optagelse af et 20-årigt, fastforrentet realkreditlån med en hovedstol på kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og en deraf følgende lejeforhøjelse for de lejemål, hvor lejerne ønsker deres køkken udskiftet og i de lejemål, der fraflyttes. I de lejemål hvor køkkenet bliver skiftet, vil huslejen stige med mellem 9 og 15 %. Lejeforhøjelsen bortfalder, når det 20-årige lån er tilbagebetalt. Retsgrundlag Driftsbekendtgørelsens 76 og Almenlejelovens 10. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at tiltrække nye familier, da vedligeholdelse og forbedringer af de almene boliger generelt bidrager til, at Helsingør Kommune kan tilbyde attraktive boliger. Sagsfremstilling Boliggården har ansøgt om a) accept af optagelse af et 20-årigt realkreditlån (fast forrentet obligationslån) for i alt kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og b) en deraf følgende lejeforhøjelse på mellem 9 og 15 % i de lejemål, hvor lejeren ønsker deres køkken udskiftet og i de lejemål, der fraflyttes. Afdelingens huslejeniveau udgør pr. 1. januar kr. pr. m², hvilket er en relativt lav husleje sammenlignet med andre almene boliger i Helsingør Kommune. Huslejen kan således maksimalt komme til at udgøre 734 kr. x 15 % = 844 kr. pr. m². Målet er, at alle køkkener i bebyggelsen over en årrække skal udskiftes. Det er besluttet, at lejlighederne senest ved fraflytning skal have deres køkkener udskiftet, forinden de genudlejes. Derfor er denne ansøgning den første i rækken af forventeligt seks ansøgninger, der skal sikre, at samtlige køkkener i bebyggelsen kan blive udskiftet over tid. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler at det ansøgte imødekommes, da det er de lejere, der selv ønsker deres køkken udskiftet, der i første omgang påtager sig en stigning i huslejen huslejen for nye lejere stadig skønnes at være rimelig låneafviklingen gennemføres inden for en rimelig tidshorisont.

22 Byrådet Mødedato Side 22 Økonomi/Personaleforhold Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet, og sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at det godkendes, at der optages et 20-årigt fast forrentet realkreditlån med en hovedstol på kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og 2. at de deraf følgende huslejeforhøjelser på mellem 9 og 15 % godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes Hecht- Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingerne. Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt. Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om at kommende lejere selv vælger, om de vil have nye køkkener med deraf følgende forhøjet husleje. For forslaget stemte 3: 2(Ø), 1 (F). Imod forslaget 22 stemte: 6 (A), 1(L), 1(B), 3 (O), 9 (C) og 2 (V). Forslaget blev forkastet. Indstillingerne blev godkendt.

23 Byrådet Mødedato Side Udpegning af socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9322 Byrådet Indledning/Baggrund Beboerklagenævnet afgør tvister efter lov om leje af almene boliger. Byrådet har udpeget nævnsmedlemmer samt suppleanter ved møde den 24. juni 2014 gældende frem til 30. juni Grundet personaleudskiftet er der behov for at udpege en socialt sagkyndig. Retsgrundlag Lov om leje af almene boliger 97. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Beboerklagenævnet består af 3 medlemmer, der ved behandling af sager efter almenlejelovens kapitel 13 (sager om overtrædelse af husordenen m.v.) bistås af en socialt sagkyndig. Centerchefen for Børn, Unge og Familie indstiller Tina Pedersen, Center for Børn, Unge og Familie som socialt sagkyndig gældende frem til 30. juni Byrådet har udpeget suppleant for socialt sagkyndig. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, - at Tina Pedersen udpeges som socialt sagkyndig. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt. Indstillingen blev godkendt.

24 Byrådet Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28713 Byrådet Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted Intet at bemærke.

25 Byrådet Mødedato Side En attraktiv arbejdsplads Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19607 Byrådet Indledning/Baggrund Der er et vigtigt og fælles mål for Byrådet, at Helsingør Kommune er en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, som trives i deres hverdag. Tillid er en vigtig parameter for medarbejderes trivsel og dermed for såvel fastholdelse som tiltrækning af dygtige medarbejdere. Den seneste tid har der dog fra politisk side i den offentlige debat været eksempler på miskreditering af medarbejderne. Med denne sag anmodes Byrådet derfor om at udtrykke en samlet generel tillid til alle medarbejdere i Helsingør Kommune. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Denne sag handler om, at Byrådet - med det fælles mål at sikre en attraktiv arbejdsplads - udtrykker en generel tillid til alle medarbejdere i kommunen. Opfordringen er affødt af den seneste tids eksempler på, at politikere i den offentlige debat miskrediterer medarbejderne. Senest er det sket i Helsingør Dagblad lørdag den 12. september d.å., hvor et byrådsmedlem er citeret for at sige, at han i sin korte tid som byrådsmedlem har konstateret, at den rådgivning, som kommunen eller politikerne får enten direkte af embedsmændene eller ved at indhente responsa, ikke altid er korrekt. Der peges i den forbindelse bl.a. på Julianelundsagen. En generel tillidserklæring er ikke ensbetydende med, at den enkelte politiker altid er enig i de administrative indstillinger til de politiske udvalg eller Byrådet, men er udtryk for, at der helt generelt er tillid til medarbejdernes, herunder administrationens, arbejde. Politiske uenigheder om en given sag er helt naturlige i en politisk hverdag, men bør ikke inddrage medarbejderne. Økonomi/Personaleforhold Ingen bemærkninger. Kommunikation/Høring Ingen bemærkninger. Indstilling Økonomiudvalget blev på møder den 14. og 29. september 2015 enige om at indstille,

26 Byrådet Mødedato Side 26 at Byrådet udtrykker en helt generel tillid til medarbejderne i Helsingør Kommune. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted Indstillingen blev godkendt med 19 stemmer. For stemte 19: 1 (F), 3 (O), 7(C), 2 (V), 1 (B) og 5 (A). Imod stemte: Ingen. 6 undlod at stemme: Peter Poulsen (A), John Calberg (C), Morten Westergaard (C), Allan Berg Mortensen (Ø), Haldis Glerfoss (Ø), Jan Ryberg (L).

27 Byrådet Mødedato Side 27 Bilagsliste behandling af budget Bilag 1: Budgetforlig for Helsingør Kommune (241087/15) 2. Bilag 2: Budgetforlig (241719/15) 3. Bilag 3: Resultatbudget pr (241718/15) 4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling (241058/15) 5. Bilag 5: Anlægsplan (241699/15) 6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering (240940/15) 7. Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 (241110/15) 8. Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 (237964/15) 9. Bilag 9: Resultatbudget pr (244353/15) 10. Bilag 10: Anlægsplan opdateret (244354/15) 11. Bilag 11: Driftskorrektioner efter første behandling opdateret pr. 29/9 (244352/15) 12. Høringssvar Ældrerådet (243148/15) 13. Bemærkninger H-MED (243467/15) 14. Handicaprådets høringssvar (244128/15) 15. Integrationsrådets høringssvar budget Integrationsrådets høringssvar budget 2016 (245320/15) 16. Udsatterådets høringssvar (245325/15) 17. Høringssvar fra div. C-MED (249629/15) 18. Referat H-MED (249950/15) 19. Referat Sektions-MED for administrativt ansatte (249854/15) 20. Afstemningsnotat endeligt budget (249795/15) 4. Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima 1. (Lukket bilag) 5. Nordsjællands Brandvæsen 1. Udkast til opdateret samordningsaftale jan 2015 (245421/15) 6. Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken 1. Odinsparken - ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning (241033/15)

28 Bilag: 3.8. Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

29 HELSINGØR DOMPROVSTIUDVALG Sct. Olaigade 53, 1. th., 3000 Helsingør Tlf.: Mail: Byrådet i Helsingør kommune Stengade Helsingør Vedr.: Endelige budgetter for Helsingør domprovsti 2016 Helsingør, den 15. september 2015 Under henvisning til bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, nr. 753 af 25. juni 2013, skal Helsingør domprovstiudvalg herved meddele, at man efter forudgående budgetsamråd den 25. juni 2015, har godkendt budgetter for året 2016 for de kirkelige kasser i Helsingør kommune med nedenstående tilskud af kirkelige ligningsmidler: Egebæksvang kirkekasse kr Gurre kirkekasse kr Hellebæk kirkekasse kr Hornbæk kirkekasse kr Mørdrup kirkekasse kr Helsingør domsogns kasse/helsingør kirkegård kr Sct. Mariæ kirkekasse kr Sthens kirkekasse kr Tikøb kirkekasse kr Vestervang kirkekasse kr Provstiudvalgskasse kr Landskirkeskat kr Forbrug af kirkelige ligningsmidler og ligningsbehov i alt 2016 kr Helsingør domprovstiudvalg har i ovenstående godkendelser støttet sig til, at Helsingør kommune vælger statsgaranti. Menighedsrådene, kirkegårdsbestyrelsen og domprovstiudvalget bestræber sig på, i samråd og fælles langtidsplanlægning, at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,66, idet man dog skal tage forbehold for Kirkeministeriets forbrug af de lokale kirkeskattemidler, som vi er uden indflydelse på. Domprovstiudvalget skal herefter indstille, at den kirkelige ligning 2016 udskrives med uændret udskrivningsprocent på 0,66 og at de anførte ligningsbeløb efter de godkendte budgetter udbetales til de respektive kasser og til Kirkeministeriets fællesfond som landskirkeskat. Helsingør domprovsti afsætter ikke midler af i 2016 jfr. lov om folkekirkens økonomi 7a til uforudsete udgifter. Efter byrådets godkendelse af udskrivningsgrundlaget 2016, afventer Helsingør domprovstiudvalg meddelelse herom. Med venlig hilsen på vegne af PU Steffen Ravn Jørgensen domprovst

30 Bilag: 3.6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

31 Center for Økonomi og Ejendomme Stengade Helsingør Tlf Dato Sagsbeh. tlj11 Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag statsgaranti el. selvbudgettering 1 Indledning Dette notat har til formål at beskrive de indtægtsposter, hvor kommunen i forbindelse med budgetlægningen skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Posterne omfattet af dette valg er indkomstskat og tilskud og udligning. Indledningsvis præsenteres en sammenfatning af alle indtægtsposter og resultatet af at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Efterfølgende uddybes skønnet over indkomstskatter og tilskud og udligning. 2 Sammenfatning I nedenstående tabel ses de forventede indtægter fra alle indtægtsposter vedrørende skat og tilskud og udligning. Der kan for 2016 vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering for posterne skatteprovenu og tilskud og udligning. Derfor er der 2 kolonner for Alle poster i overslagsårene er udelukkende baseret på selvbudgettering. Tabel 1: Indtægtsposter budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Skatteprovenu Tilskud og udlign Ekstraordinær finansiering Efterregulering af tilskud og udligning Efterregulering af skat I alt omfattet af Statsgaranti Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat (dækningsafgift) Selskabsskatter Øvrige skatter Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag

32 Ved valg af selvbudgettering, frem for statsgaranti i 2016, er provenuet fra Indkomstskatten på 9 mio. kr. højere. Forskellen skyldes, at KL s seneste vækstskøn for udskrivningsgrundlaget fra september 2015 (som selvbudgettering bygger på) er mere optimistisk for årene end det af staten udmeldte vækstskøn i statsgarantien. Ved valg af selvbudgettering vil indtægten fra tilskud og udligningsordningen derimod være 11,5 mio. kr. lavere end ved statsgarantien. Dette skyldes hovedsagligt det højere udskrivningsgrundlag anvendt ved selvbudgettering. Hvis der vælges selvbudgettering vil indtægten dermed samlet set være 2,5 mio. kr. lavere end ved valg af statsgaranti. Administrationen anbefaler derfor et valg af statsgaranti. 3 Uddybning af valg af skattegrundlag 3.1 Indkomstskat Af tabel 2 fremgår det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2016 og frem. Endvidere ses skatteprovenuet som resultatet af udskrivningsgrundlaget ganget med udskrivningsprocenten. Desuden ses det beløb Helsingør Kommune skal bidrage med til finansiering af det skråskatteloft samt skatteprovenuet efter medfinansiering af det skrå skatteloft. Tabel 2: Indkomstskat budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 Skatteprovenu Medfinansiering skrå skatteloft Skatteprovenu inkl. skrå skatteloft Som det fremgår af tabel 2 modtager Helsingør Kommune i alt mio. kr. i skatteprovenu ved valg af statsgaranti og ved valg af selvbudgettering er det forventede skatteprovenu mio. kr. En forskel på 9 mio. kr. Beregningsmåden for det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag gennemgås kort nedenfor Selvbudgettering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør mio. kr. og bygger på de allerede lignede selvangivelser for 2014 samt et skøn for de endnu ikke lignede. Derved 2

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet : Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2012. Kl. 12.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2012. Kl. 12.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2012. Kl. 12.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør Mødedeltagere: Formand Mogens Fritzbøger, næstformand Inger Hansen, Asger Holm, Kirsten

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 02. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere