HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat René Offersen for alle) mod advokat Ole Lund-Thomsen (advokat Karsten Gudmand-Høyer) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5. afdeling den 17. december I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Jytte Scharling, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanterne, Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs, har gentaget deres påstande, idet beløbene dog er ændret til henholdsvis ,55 kr., ,59 kr. og ,00 kr. Indstævnte, advokat Ole Lund-Thomsen, har påstået stadfæstelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Anbringender Konkursboerne har til støtte for, at advokat Ole Lund-Thomsen ikke var berettiget til at overføre ca. 30,5 mio. kr. til Nashwood Limited Inc. og Ladoga Investment Inc., supplerende anført, at der for Højesteret er fremlagt yderligere dokumentation for, at der af søstrene Char-

2 - 2 - lotte Jensen Pauly og Camilla Baretta Jensen blev overført værdier for ca. 32,7 mio. kr. til Nashwood. Der er således samlet fra søstrene Jensen og deres far, Ole Lindberg Jensen, blevet overført i hvert fald 70 mio. kr. til Nashwood og Ladoga til brug ved finansieringen af Trouville-projektet. Det bestrides, at omkostningerne ved det samlede Trouville-projekt kan opgøres, som advokat Ole Lund-Thomsen har gjort, og byggeomkostningerne har maksimalt udgjort 87,5 mio. kr. Statsautoriseret revisor Carsten Bjørn Nielsens forklaring for Højesteret kan ikke føre til en anden vurdering, idet den ikke har støtte i regnskabsmaterialet. Advokat Ole Lund-Thomsen har supplerende anført, at det heller ikke efter bevisførelsen for Højesteret kan lægges til grund, at der af søstrene Jensen eller Ole Lindberg Jensen er overført værdier til Nashwood og Ladoga til brug ved finansieringen af Trouville-projektet. Ejerne af ejerlejlighederne hæfter solidarisk for de udgifter, som Otin ApS har haft ved ombygningsarbejdet, og det kan efter forklaringen afgivet for Højesteret af statsautoriseret revisor Carsten Bjørn Nielsen lægges til grund, at de samlede udgifter til ombygningen udgjorde ca. 191 mio. kr. Hertil kommer prisen for ejendommen på ca. 30 mio. kr. Efter at Otin har modtaget indtægter på ca. 166 mio. kr., har selskabet konstateret et tab på ca. 55 mio. kr. Dette tab har Otin ikke faktureret til selskaberne som ejere af ejerlejlighederne. Supplerende sagsfremstilling For Højesteret er der fremkommet yderligere oplysninger. Af et brev af 25. august 1997 fra BG Bank i Luxembourg til BG Bank i Danmark fremgår, at der for en klient ( one of our Clients ) ydes en garanti på 26 mio. kr. i forbindelse med et lån på 30 mio. kr., som Otin skulle optage i Bikuben Girobank i Dublin. I en telefax af 2. marts 1998 fra BG Bank i Luxembourg til Ole Lindberg Jensen hedder det: Nashwood Limited Inc.: Efter en fornyet gennemgang af engagementet kan vi meddele, at vi kan frafalde den personlige hæftelse fra døtrene.

3 - 3 - Den nye formulering fremgår af vedlagte erklæring, hvoraf det fremgår, at hæftelsen er begrænset til et beløb svarende til de midler Nashwood har deponeret hos os. I et brev af 22. oktober 2001 fra Dexia Nordic Private Bank i Luxembourg (tidligere BG Bank i Luxembourg) til BG Bank i Lyngby hedder det: Our guarantee for DKK dated 25 August 1997 Your customer Otin ApS Please be advised that we have transferred DKK value to you in order to repay loan number The amount is paid under the above-mentioned guarantee, which should be released and returned to us. I et brev af 15. november 2001 fra Dexia Nordic Private Bank i Luxembourg til søstrene Jensen hedder det: Re: Guarantee for DKK in favour of BG Bank, Denmark issued on your behalf. Please be informed that BG Bank in Denmark has released the above guarantee. We have therefore cancelled the guarantee liability booked on your account No for DKK as per today. You have no further liabilities towards Dexia Nordic Private Bank Luxembourg S.A. after today. Der er fremlagt a conto begæring af 8. oktober 2003 på 70 mio. kr. med tillæg af moms fra E. Mark Jensen & Søn til Otin. Beløbet er faktureret for udført arbejde på byggesagen. I to fakturaer af henholdsvis 5. december 2003 og 1. maj 2004 fra Otin til Anpartsselskabet af 22. juli 1942 er anført følgende: Faktura 1204 Vedr.: Lejlighed 3.1 Résidence Trouville, Kystvej 20, Hornbæk Udført ombygningsarbejde på ovennævnte byggesag kr ,00 inkl. moms.

4 - 4 - Faktura Vedr.: Résidence Trouville, Kystvej 20, Hornbæk lejl. 3.1 Slutregning vedr. ombygningsarbejde på ovennævnte byggesag inkl. moms kr ,00... Forklaringer Statsautoriseret revisor Carsten Bjørn Nielsen har supplerende forklaret, at entreprisesummen for istandsættelsen af Hotel Trouville i første omgang udgjorde ca. 83 mio. kr. med tillæg af moms. Forholdsvis tidligt i entreprisen blev man dog klar over, at entreprisesummen blev lidt større. Den samlede sum udgjorde efter hans hukommelse ca. 118 mio. kr. inkl. moms. Han baserer entreprisesummen på de ca. 83 mio. kr. på det aftalegrundlag, han så i forbindelse med sin revision af Otin. Hotellet blev erhvervet for ca. 30 mio. kr., og herefter var det planen, at man ville istandsætte det for ca. 100 mio. kr. Ifølge det prospekt, han havde set, skulle lejlighederne efter istandsættelsen sælges enkeltvis for samlet ca. 200 mio. kr. For så vidt angår de 70 mio. kr. med tillæg af moms, som E. Mark Jensen & Søn fakturerede til Otin, har han fået refereret, at Told og Skat var af den opfattelse, at E. Mark Jensen skulle sende a conto fakturaer i takt med, at entreprisen blev udført. E. Mark Jensen vidste godt, at der ikke var penge i Otin på daværende tidspunkt, og han har forstået det således, at beløbet på 70 mio. kr. med tillæg af moms var et forlig, der blev indgået mellem E. Mark Jensen og Told og Skat. Han deltog ikke i det møde, der blev afholdt mellem E. Mark Jensen og Told og Skat, og han kender ikke baggrunden for mødet. Fakturaen på de i alt 87,5 mio. kr. var en a conto faktura. Det var således meningen, at den sidste regning skulle udstedes, når entreprisen var færdig. Han har op til bevisoptagelsen gennemgået Otins regnskaber fra 1998 og frem til Heraf fremgår, at Otins samlede omkostninger, der kan henføres til Trouville-projektet, udgjorde kr. Af de ca. 73 mio. kr. er kr. faktureret videre til de selskaber, der ejede lejlighederne. Det, Otin således mangler at fakturere, er ca. 55 mio. kr., hvilket er det beløb, Otin har tabt. Selskaberne har udover de kr. betalt ca. 118 mio. kr. for en-

5 - 5 - treprisen til Otin eller den, der måtte have transport i beløbet. Det vil sige, at selskaberne i alt har betalt ca. 136 mio. kr. for entreprisen. Han har ikke medvirket ved udarbejdelsen af opgørelsen af 14. april 2009 fra advokat Ole Lund-Thomsen om udgifterne efter fordelingstal. Ole Lindberg Jensen fortalte ikke ham noget om, at finansieringen til henholdsvis erhvervelsen og ombygningen af Hotel Trouville var kommet fra Ole Lindberg Jensen, hans selskaber, døtrene eller deres selskaber. Han havde på fornemmelsen, at det var Ole Lindberg Jensen, der stod bag Nashwood. I forbindelse med forberedelsen af mødet med Told og Skat i 2000 spurgte han Ole Lindberg Jensen, om det var ham, der stod bag Nashwood. Det fortalte Ole Lindberg Jensen, at det ikke var. Ole Lindberg Jensen ville ikke fortælle navnet på ejeren af Nashwood. Han spurgte, om det var en nærtstående, hvilket Ole Lindberg Jensen afkræftede. På mødet med Told og Skat blev Ole Lindberg Jensen bedt om at oplyse navnet på ejeren, og han fortalte først da, at det var Sigrid Jensen. Han spurgte, om det var noget familierelateret, hvilket Ole Lindberg Jensen oplyste, at det ikke var. Han deltog ikke i finansieringsprocessen. Han har set den dokumentation, der forelå herom i forbindelse med revisionen af Otin. Han kunne deraf konstatere, at finansieringen af ombygningen kørte igennem Nashwood. Det fremgik ikke af den dokumentation, han så, at Ole Lindberg Jensens selskaber, Ole Lindberg Jensens døtre, eller disses selskaber stod bag finansieringen af ombygningen. Anskaffelsessummen på 30 mio. kr. blev fremskaffet af Otin, der lånte pengene i banken. Det fremgik ikke af papirerne, at pengene skulle komme fra Ole Lindberg Jensen, hans selskaber, døtrene eller deres selskaber. Ole Lindberg Jensen har ikke over for ham oplyst, at der skulle være gået penge fra Ole Lindberg Jensen, hans selskaber, døtrene eller deres selskaber til Nashwood i forbindelse med finansieringen af anskaffelsen af Hotel Trouville. Årsagen til, at man ikke kan se nogen gæld til Otin af selskabernes regnskaber, er, at den gæld, som man måtte få i forbindelse med ombygningen af lejlighederne, var aftalt til at være maksimeret til det, man måtte få ind for salg af lejlighederne. Man skulle således betale for ombygningen af lejlighederne, men først når de blev solgt. Forpligtigelsen, der lå for ombygningen, kunne først gøres op, når der var en salgssum fra lejligheden. Den gæld, der fremgår af de konkursramte selskabers regnskaber, er gælden til stifterne hovedsagelig fra anskaffel-

6 - 6 - sen af selskaberne. Alle lejlighederne i Hotel Trouville blev solgt ud i KSX-selskaber. Han var revisor for alle selskaberne. Alle selskaberne blev behandlet ens i forhold til den byrde, der lå i at betale ombygningen. Måden man valgte at gøre det på i de selskaber, Otin ejede, var, at man sendte en regning til selskaberne, således at disse kunne lukkes som solvente. Tabet lå derfor hos Otin. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om de tre selskaber som følge af advokat Ole Lund-Thomsens dispositioner har lidt et tab, som konkursboerne har krav på at få erstattet af advokaten. Der er mellem parterne uenighed om, hvorvidt søstrene Charlotte Jensen Pauly og Camilla Baretta Jensen i forbindelse med købet af Hotel Trouville indskød et sikkerhedsdepot med værdipapirer til en værdi af ca. 32,7 mio. kr., og om faderen, Ole Lindberg Jensen, herudover indskød op mod 40 mio. kr. i projektet. Der er endvidere uenighed om, hvilken betydning sådanne indskud i givet fald har i forhold til spørgsmålet om berettigelsen af advokat Ole Lund-Thomsens overførsel af provenuerne fra selskabernes salg af de omhandlede lejligheder til Nashwood Limited Inc. og Ladoga Investment Inc., som efter det oplyste begge ejes af Sigrid Jensen. Efter bevisførelsen lægger Højesteret til grund, at søstrene Jensen på et tidspunkt i forløbet overførte deres værdipapirdepot i BG Bank International S.A., Luxembourg, med en værdi på ca. 32,7 mio. kr. til Nashwood, hvor det under en eller anden form blev anvendt i forbindelse med finansieringen af Trouville-projektet. Højesteret finder det derimod ikke godtgjort, at Ole Lindberg Jensen har tilført projektet yderligere midler. Højesteret finder, at konkursboerne ikke har godtgjort, at søstrene Jensen efter overførslen af depotet til Nashwood havde ejendomsret til dette depot eller i øvrigt havde et tilbagebetalingskrav mod Otin ApS. Under alle omstændigheder må det i mangel af nærmere oplysninger om projektets finansiering antages, at frigivelse af depotet afhang af, om der efter projektets færdiggørelse og efter salget af lejlighederne var dækning for udgifterne ved det samlede projekt.

7 - 7 - Højesteret tiltræder af de grunde, der er anført af landsretten, og som er bestyrket ved statsautoriseret revisor Carsten Bjørn Nielsens forklaring for Højesteret, at det må anses for godtgjort, at det samlede Trouville-projekt resulterede i et betydeligt underskud, som i hvert fald overstiger det beløb på ca. 32,7 mio. kr., som søstrene Jensen har overført til Nashwood. Endvidere tiltræder Højesteret af de grunde, som landsretten har anført, at de selskaber, der ejede de enkelte lejligheder, herunder de konkursramte selskaber, hæftede solidarisk for hele ombygningen. Højesteret finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at de tre selskaber har lidt et tab som følge af, at advokat Ole Lund-Thomsen som advokat for og direktør i selskaberne i henhold til transporterklæringen af 27. august 1999 foretog de omhandlede betalinger af i alt ca. 30,5 mio. kr. hidrørende fra indtægter fra salget af selskabernes lejligheder. Højesteret stadfæster herefter dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs solidarisk betale kr. til advokat Ole Lund-Thomsen. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015 BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere