Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November Rudersdal Idrætsråd Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12"

Transkript

1 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan Godkendt af bestyrelsen den 19. november

2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og indledning side 5 3. Mission side 6 4. Vision side 6 5. Værdier side 6 6. Kerneopgaver, mål og strategier side 6 a. Relationer til Rudersdal Kommune samt placering og indflydelse i besluttende organer side 8 b. Mobilisering og inddragelse af medlemsforeningerne Side10 c. Synliggørelse og formidling. Side 11 d. Foreningsudvikling, netværk og samarbejde. Side Sådan er strategiplanen blevet til - og det videre forløb side 14 2

3 SAMMENFATNING Rudersdal Idrætsråd er en idrætspolitisk paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Rudersdal til varetagelse af disses interesser i forhold til Rudersdal kommune og andre myndigheder. Rudersdal Idrætsråd vil arbejde aktivt for at blive inddraget i de beslutninger, der har indflydelse på det samlede idrætslivs vilkår og mulighed for udfoldelse. Formålet med denne strategiplan er at få skabt et synligt styringsværktøj for Idrætsrådets arbejde, der proaktivt kan bruges i drøftelser med Rudersdal Kommune omkring formuleringen af en samlet idrætspolitik i kommunen. Strategiplanen skal være et dynamisk værktøj, som kan bidrage til en fortsat udvikling af idrættens aktiviteter. Den skal løbende justeres i takt med den aktuelle udvikling. Rudersdal Idrætsråds vision er, at Rudersdal skal være en af de bedste kommuner at være idrætsudøver, idrætsforening og frivillig leder i. De grundlæggende værdier for Idrætsrådets virke er: Dialog, Troværdighed, Åbenhed, Resultater, Faglighed og Loyalitet. Rudersdal Idrætsråd har defineret 5 kerneområder for arbejdsindsatsen i de kommende år. 1. Relationerne til Rudersdal Kommune samt placering og indflydelse i besluttende organer. 2. Afdækning af idrætsforeningernes vilkår, udfordringer og behov. 3. Synliggørelse og formidling af arbejdet i Rudersdal Idrætsråd 4. Oponionsdanner i idrætspolitiske anliggender. 5. Katalysator for samarbejde mellem foreningerne. Rudersdal Idrætsråd vil pleje forholdet til kommunalbestyrelsen, kulturforvaltningen og idrætsanlæggenes personale i arbejdet for, at der ikke lægges begrænsninger for idrætsudøvelse i Rudersdal Kommune gennem for snævre rammer i kommuneplanen. Målet er at indgå en samarbejdsaftale med Kommunen, fastholde de mandater Idrætsrådet har i respektive beslutningsfora samt at etablere et politisk netværk. Rudersdal Idrætsråd - idrættens talerør - ønsker indflydelse på de kulturpolitiske beslutninger, der angår idrættens vilkår. Det vil ske på basis af viden om foreningernes vilkår og ønsker. Den overordnede strategi for mobilisering og inddragelse af idrætsforeningerne er en fokuseret dialog med foreningerne, hvor hovedelementerne er: Årsmødet, Web-sitet, Høringssvar, Foreningsundersøgelser, Temamøder, Seminarer og Workshops samt Foreningsbesøg og Netværksgrupper. Som serviceorgan for medlemsforeningerne vil Rudersdal Idrætsråd kunne hjælpe med råd og vejledning om: Tilskudsordningerne, Lokalefordeling, Kurser, Straffeattester, Børneattester, Foreningsudvikling, Rekruttering og Aktivitetsudvikling. Synlighed er et nøgleord for Idrætsrådet. Derfor er det vigtigt, at Idrætsrådet tydeligt får fortalt, hvad det står for - Visioner som Mål samt dets idræspolitiske holdninger. 3

4 Værktøjerne vil være hjemmesiden og nyhedsbreve i forhold til medlemmerne, pressemeddelelser i forhold til den lokale presse. Foreningsudvikling, netværk og samarbejde er en vigtig faktor i vort moderne dynamiske samfund. Rudersdal Idrætsråd vil arbejde for en styrkelse. Dette vil ske bl. a. gennem fokus på foreningernes organisation og struktur, kompetenceudvikling for foreningernes ledelse og støtte til foreningernes forsøgs- og udviklingsarbejde, samt etablering af forskellige samarbejdsfora på tværs af idrætsforeningerne. Tidssvarende idrætsfaciliteter er en forudsætning for idrætsudfoldelse. En foreningslederundersøgelse foretaget af Danmarks Idræts-Forbundet viser, at problemstillinger omkring adgangen til idrætsfaciliteter er en af deres største udforinger. Undersøgelsen viser, at det også er tilfældet i Rudersdal Kommune. Det ønsker Rudersdal Idrætsråd at få nærmere belyst og vil meget gerne i samarbejde med Kommunen lave en facilitetsanalyse. Udarbejdelsen af denne strategiplan blev afsluttet i november Idrætsrådet ønskede at få defineret visioner, mål og handlingsplaner for de kommende år. Det skulle lette mulighederne for indflydelse og styrke Idrætsrådet i den kommende dialog med kommunen om en samarbejdsaftale. 4

5 Forord Rudersdal Idrætsråd er en paraplyorganisation for idrætsforeninger, der er godkendt af Folkeoplysningssudvalget i Rudersdal Kommune. Rudersdal Idrætsråd blev stiftet i 2006 og har for tiden 64 medlemsforeninger. Det er Idrætsrådets formål at varetage den foreningsbaserede idræts interesser bedst muligt. Efter kommunalreformens ikrafttræden januar 2007 er der etableret Idrætsråd i næsten alle landets kommuner. Der er dog nogen forskel på hvilke opgaver de forskellige idrætsråd varetager og hvordan de er organiseret 1. Rudersdal Idrætsråd er udelukkende en idrætspolitisk interesseorganisation, der søger indflydelse på udformningen og implementeringen af den kommunale idrætspolitik. Dermed har Idrætsrådet ingen udførende opgaver. Rudersdal Idrætsråd har derimod indstillingsret i en række forskellige idrætslige sammenhænge bl.a. ved besættelse af et antal ledige boliger og uddeling af de årlige idrætspriser. Indledning Bestyrelsen i Rudersdal Idrætsråd har siden efteråret 2008 arbejdet med mål og strategier for Idrætsrådets arbejde og har med denne Strategiplan lagt grundstenen til Idrætsrådets fortsatte virke. Formålet med strategiplanen er dels at få skabt et synligt styringsværktøj for Idrætsrådets arbejde, dels at få skabt grundlaget for drøftelser med Rudersdal Kommune omkring formuleringen af en samlet idrætspolitik i kommunen. Det er Idrætrådets ambition, at strategiplanen skal indgå i de overordnede kommunalpolitiske mål på kultur- og fritidsområdet i Rudersdal Kommune. Dermed bliver strategiplanen ikke blot et dokument, der skal tages ned fra hylden ved festlige lejligheder. Den bliver et dynamisk værktøj et redskab, som kan bidrage til en fortsat udvikling af idrættens aktiviteter og som løbende kan og skal justeres i takt med udviklingen. Rudersdal Idrætsråd har som grundlag for sit arbejde med formuleringen af Strategiplan taget udgangspunkt i Vedtægter for Idrætsrådet i Rudersdal Kommune, der er vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 29. august Strategiplanen er bygget op i en struktur som rummer: - Indledende del med faktaoplysninger. - Rammer og forudsætninger for Rudersdal Idrætsråds virke. - Idrætsrådets mission, visioner og værdier. - De idrætspolitiske mål og strategier. - Struktur for det videre arbejde. Strategiplanen evalueres løbende og der udarbejdes årlige handleplaner. 1 Se Struktureformen og de nye kommuner Danmarks Idræts-Forbund

6 I udarbejdelsen har Rudersdal Idrætsråd været bistået af konsulent Jan Gudnitz fra Danmarks Idræts-Forbund. Idrætsrådets mission, visioner, værdier og kerneopgaver Mission Rudersdal Idrætsråd varetager idrætsforeningernes interesser i forhold til Rudersdal Kommune og andre myndigheder og arbejder aktivt for at blive inddraget i de beslutninger, der har indflydelse på det samlede idrætslivs vilkår og mulighed for udfoldelse. Vision Rudersdal Idrætsråds vision er at medvirke til, at Rudersdal Kommune bliver en af de bedste kommuner i Danmark at være idrætsforening og frivillig leder i. Det gør vi ved at: - Være en del af et levende demokrati på det kulturpolitisk område, hvor vi med fokus på dialog og nytænkning vil fastholde og udbygge de gode relationer mellem Idrætslivet (Idrætsrådet og foreningerne) og Rudersdal Kommune til fortsat gavn for idrætten i kommunen. Samt ved at være placeret i en række, for idrætten, væsentlige besluttende fora. - Arbejde for at idrætsforeningerne i Rudersdal Kommune har de bedste idrætsfaciliteter og med optimal adgang for foreningerne til at benytte disse i overensstemmelse med de planer som foreningerne har med deres idræt. - Medvirke til at skaffe tilstrækkeligt med idrætsledere til foreningerne gennem fokus på idrætsledernes vilkår, udfordringer og kompetencer. - Fremstå som idrættens vigtigste talerør på det kulturpolitislke område funderet i en solid medlemsopbakning. Værdier Rudersdal Idrætsråds arbejde er baseret på følgende værdier: - Den konstruktive dialog og det fremadrettede samarbejde. - Troværdighed og åbenhed i forhold til de arbejdsopgaver, vi involverer os i. - Resultatorienterede i forhold til de mål vi har sat os. - Høj grad af faglighed baseret på viden og erfaringerne fra arbejdet i og med foreninger og kommunale forhold. - Loyalitet overfor såvel vores bagland som samarbejdspartnere. Kerneopgaver Rudersdal Idrætsråd har med udgangspunkt i rådets vedtægter og denne strategiplan defineret 5 områder, hvor Idrætsrådet vil fokusere arbejdsindsatsen i de kommende år. 1. Relationerne til Rudersdal Kommune samt placering og indflydelse i besluttende organer. 6

7 2. Afdækning af idrætsforeningernes vilkår, udfordringer og behov for derigennem at styrke Idrætsrådets politiske position. 3. Synliggørelse og formidling af arbejdet i Rudersdal Idrætsråd. 4. Være opinionsdanner i forhold til beslutninger og prioriteringer på det idrætspolitiske område i Rudersdal Kommune. 5. Katalysator for samarbejde mellem foreningerne. Bestyrelsen Bestyrelsen udgør den ressource som Rudersdal Idrætsråd har til rådighed i dets arbejde. Arbejdet i Idrætsrådets regi bygger på frivilligheden og det foreningsdemokratiske princip. Der er ikke knyttet professionelle ressourcer til Idrætsrådet funktion i form af ansatte. Bestyrelsen består pr. 1. maj 2009 af: Jørn P. Madsen, formand Jan Magnussen, næstformand Erik Olsen, Kasserer Jens Henrik Tiemroth, sekretær Jørgen H. Spliid, bestyrelsesmedlem Jan Gudnitz, bestyrelsesmedlem Birthe Matzen Bech, bestyrelsesmedlem Medlemmerne i Rudersdal Idrætsråds bestyrelse sidder i en række udvalg og bestyrelser, hvor de har til opgave dels at varetage idrættens interesser, dels at give en idrætsfaglig vinkel på de beslutninger der træffes. Idrætsrådet har pladser i følgende fora. Folkeoplysningsudvalget: Jørn P. Madsen (Idrætsrådets repræsentant) Jan Magnussen (valgt af foreningerne) Brugerrådene på de lokale idrætscentre: Erik Olsen Rundforbi Idrætscenter Jan Magnussen Rudegaard Idrætscenter Birthe Matzen Bech Birkerød Idrætscenter Erik Olsen Mariehøjcentret Derudover har Idrætsrådet to pladser i Søndervangshallens bestyrelse, som varetages af to lokale brugerrepræsentanter. Bestyrelsesposter/tillidsposter i boligforeninger: Jørgen H. Spliid Skovlyportens Ungdomsboliger. Jørn P. Madsen Boligerne på Trørødvej 24. Deltagelse i forskellige arbejdsgrupper: Jørn P. Madsen Elitestøtte. 7

8 Relationer til Rudersdal Kommune samt placering og indflydelse i besluttende organer. De formelle rammer Det er lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde (Folkeoplysningsloven), der regulerer Rudersdal Kommunes støtte til idrætten. Folkeoplysningsudvalget fordeler aktivitetsstøtte til de 0-25 årige og til de over 65-årige, tildeler faciliteter (lokaler og udendørs anlæg) samt administrerer og fordeler tilskud fra diverse særlige kommunale tilskudsordninger. I den sammenhæng skal det bemærkes, at Rudersdal Kommune også årligt afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af de kommunale idrætsanlæg. Hertil kommer støtte til de selvejende foreninger i arbejdet med at vedligeholde og udbygge deres faciliteter. Relationer til Rudersdal Kommune Idrætsforeningen er rygraden i det lokale idrætsliv. Foreningstanken bygger på det forpligtende fællesskab og den frie foreningsdannelse og udøvelsen skal stadig sikres. Rudersdal Idrætsråd varetager idrætsforeningernes overordnede interesser i forhold til de kommunale myndigheder og inddrages i kommunale beslutninger, som har indflydelse på idrætslivets mulighed for udfoldelse. Idrætsrådet vil arbejde for, at der ikke lægges begrænsninger for idrætsudøvelse i Rudersdal Kommune gennem for snævre rammer i kommuneplanen. Derfor er forholdet mellem Rudersdal Idrætsråd, Kulturforvaltningen, idrætsanlæggenes personale og kommunalbestyrelsen meget vigtigt for idrætsforeningernes daglige virke. Folkeoplysningsudvalgets virksomhed er vigtig, idet det kontinuerlige udvalgsarbejde giver gensidig indsigt mellem kommunen og Rudersdal Idrætsråd, og fordi der tages konkrete beslutninger med gyldighed for foreningerne. Idrætten er i dag godt repræsenteret i udvalget og vil arbejde for at dette fastholdes. Den øgede decentrale medbestemmelse gennem bl.a. Brugerrådene, giver idrætten større indsigt i og indflydelse på de kommunale beslutninger og den administrative praksis. Det er dog Rudersdal Idrætsråds holdning, at idrætsforeningernes medvirken i diverse beslutningsprocesser ikke må få et omfang, så de frivillige foreningsledere får vanskeligt ved at varetage den primære opgave med drift og udvikling af egen forening og idræt. Samarbejdet er derfor gjort mere smidigt ved at Idrætsrådet koordinerer indsatsen for idrættens vilkår. I dialog med Rudersdal Kommune (Kulturforvaltningen og Folkeoplysningsudvalget) vil Rudersdal Idrætsråd fortsat udvikle det eksisterende samarbejde og styrke service og informationer om idrættens muligheder. 8

9 Relationer til andre Idrættens begrænsninger, som følge af andre interesseorganisationer f.eks. Natur- og miljøorganisationer, vil Rudersdal Idrætsråd være meget opmærksom på i de kommende år og indgå i samarbejdsrelationer for på den måde at varetage idrætsforeningernes interesser. Rudersdal Idrætsråd har et samarbejde med Team Rudersdal om støtte til den lokale idræt. Vi ønsker fortsat at styrke idrætsforeningernes muligheder for at sætte fokus på elite og talentudvikling, men formen og i hvilket regi står overfor revision i det kommende år. Rudersdal Idrætsråd deltager i aktiviteter under Danmarks Idrætsforbund og DGI, som kan gavne Idrætsrådets arbejde. Idrætsrådet deltager aktivt i forskellige netværk og konferencer for Idrætsråd. Mål At der indgåes en samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Rudersdal Idrætsråd. At fastholde de mandater Rudersdal Idrætsråd har i respektive beslutningsfora. At få etableret et politisk netværk inden udgangen af Strategier Rudersdal Idrætsråd vil gennem indsamling af viden om foreningernes vilkår og muligheder skabe sig en position som den samlede idræts overordnede talerør for der igennem at etablere en platform, hvorfra Idrætsrådet kan få indflydelse på de politiske beslutninger, der angår idrættens vilkår i den samlede kulturpolitik. Rudersdal Idrætsråd vil søge indflydelse gennem dialog med det politisk/administrative system i kommunen på alle niveauer. Idrætsrådet vil ligeledes gennem aktiv deltagelse i diverse idrætspolitiske fora, såvel i stående udvalg som i ad hoc nedsatte grupper, arbejde for at idrættens vilkår bliver tilgodeset. Idrætsrådet vil aktivt medvirke i / påvirke beslutninger omkring principper for tilskudsregler under folkeoplysningen og anvendelsen af idrætsfaciliteterne i kommunen. Strategierne for opnåelse af målene kan sammenfattes således: Vidensopsamling Vidensdeling Dialog Aktivt samarbejde 9

10 Mobilisering og inddragelse af medlemsforeningerne Rudersdal Idrætsråd er en paraplyorganisation for idrætsforeninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune. Der var pr. 1. januar 2007 ca registrerede medlemmer i de 146 godkendte foreninger. Heraf er der pr. 1. januar idrætsforeninger som er medlemmer af Idrætsrådet, hvilket svarer til små 44%. Det er en væsentlig ambition i Rudersdal Idrætsråd at opnå størst mulig indflydelse på de idrætspolitiske beslutninger. Dette sikres bedst ved, at Idrætsrådets medlemsforeninger repræsenterer så mange aktive idrætsudøvere som muligt. Det er derfor en af Idrætsrådets kerneopgaver, at rekruttere flere af kommunens idrætsforeninger til at slutte op om og blive medlemmer af idrætsrådet. Mål At Rudersdal Idrætsråds medlemsforeninger repræsenterer 75% af de aktive idrætsudøvere under de af folkeoplysningsloven godkendte idrætsforeninger i kommunen. At få afdækket idrætsforeningernes udfordringer og behov gennem en afvikling af en brugerundersøgelse. At understøtte arbejdet med rekruttering af unge til lederfunktioner i idrætsforeningerne. Strategier Da Rudersdal Idrætsråds vigtigste ressource i bestræbelserne på at være en væsentlig aktør i det kultur- og idrætspolitiske felt er medlemsopbakning og viden, har vi lagt følgende strategier for at realisere vores mål. Vidensdelen består dels af bestyrelsens viden og mangeårige erfaring med såvel foreningslivet som kommunalpolitik, dels af en opdateret viden omkring aktuelle problemstillinger i de enkelte idrætsforeninger. Det siger sig selv, at bestyrelsen ikke kan være opdateret på netop disse problemstillinger udelukkende i kraft af deres eget engagement, men må hente de oplysninger i og udenfor medlemsforeningerne. Derfor består den overordnede strategi for mobilisering og inddragelse af idrætsforeningerne også af en fokuseret dialog med foreningerne. Elementerne i en fokuseret dialog strategi kan kategoriseres på forskellige måder. Vi har valgt en sondring mellem formelle vedtægtsbestemte, formelle strategisk bestemte, uformelle strategiske og endelig uformelle ustrategiske. Den sidste kategori er af indlysende grunde ikke nævnt her bl.a. fordi dette er et strategipapir. Elementerne er følgende: Årsmødet Web-sitet Høringssvar Foreningsundersøgelser Temamøder, seminarer og workshops Foreningsbesøg / foreningsrådgivning Netværksgrupper Fagudvalg 10

11 Rudersdal Idrætsråd vil kunne hjælpe medlemsforeninger med råd og vejledning indenfor nedenstående temaer. - Tilskudsordningerne - Lokalefordeling - Kurser - Straffeattester - Børneattester - Foreningsdrift og udvikling - Rekruttering og fastholdelse - Aktivitetsudvikling Rudersdal Idrætsråd offentliggør en handlingsplan for prioritering og gennemførelse af strategien i januar Synliggørelse og formidling. Idrættens primære formål er at skabe glæde, udfordringer og motion. Disse budskaber skal indgå i Rudersdal Idrætsråds formidling, ligesom det er et vigtigt område for Idrætsrådet at udbrede kendskabet til idrættens vilkår og muligheder i kommunen. Idrætsforeningernes aktiviteter udgør en kerneydelse i det danske kultur- og fritidsliv, hvor man oplever fællesskab, demokrati og forpligtende samvær, som er med til at skabe sammenhængskraften i et lokalsamfund. Rudersdal Idrætsråd er en medlemsbaseret interesseorganisation, der er baseret på viden som vigtigste aktiv. Denne viden er forankret i medlemsforeningerne og i Idrætsrådets bestyrelse. Det er derfor af afgørende betydning for i hvilket omfang Idrætsrådet får mulighed for at opnå indflydelse på foreningernes muligheder for at udvikle sig, at Idrætsrådet er i løbende dialog med dets omgivelser. En vigtig brik i dialogen mellem Rudersdal Idrætsråd og dets interessenter er, at Idrætsrådet tydeligt får fortalt, hvad Idrætsrådet står for, hvilke visioner og mål det vil arbejde for at realisere og opnå og ikke mindst hvilke idrætspolitiske holdninger, der ligger til grund for Idrætsrådets visioner og mål. I samarbejde med Rudersdal Kommune vil Rudersdal Idrætsråd fortsat udvikle det eksisterende samarbejde og styrke service og informationer om idrættens muligheder herunder bl.a. information om støttemuligheder også uden for kommunen. Mål Offentliggøre strategiplan for i december 2009 Tilpasse hjemmesiden så der kan informeres og kommunikeres omkring de tiltag der arbejdes med jævnfør strategiplanen. Etablering af temabaserede dialogfora i regi af Idrætsrådet. 11

12 Strategier Rudersdal Idrætsråd har etableret en hjemmeside, der bruges til intern kommunikation til medlemmerne og til at profilere Idrætsrådet i forhold til omverdenen. Der udsendes løbende nyhedsmail om aktuelle tiltag i det lokalt forankrede idrætsmiljø. Idrætsrådet vil eksponere sig i den lokale presse gennem strategiske pressemeddelelser og nyhedsbreve på hjemmesiden. Årsmøderne er ligeledes en aktivitet, hvor formidling og synliggørelse også er et vigtigt element. Idrætsrådet vil i samarbejde med foreningsledere og politikere afholde dialog og temamøder i foreningerne med henblik på at udbrede kendskabet til hvad Rudersdal Idrætsråd vil med idrætten i Rudersdal. Idrætsrådet vil arbejde på at kunne dokumentere disse resultater/vilkår. Strategierne for opnåelse af målene vedrørende synliggørelse og formidling kan sammenfattes således: Direkte henvendelse til medlemmerne. Synlig og aktiv deltagelse i den lokale kulturpolitiske debat. Dialog med foreninger. Være opinionsdannende gennem afholdelse af temamøder m.m. Foreningsudvikling, netværk og samarbejde Idrætsforeningernes aktiviteter udgør en af kerneydelserne i det danske kultur- og fritidsliv, hvor man oplever fællesskab, demokrati og forpligtende samvær. Tendenserne i det nutidige samfund modarbejder ofte de traditionelle foreningsværdier, og det er derfor vigtigt at styrke og videreudvikle foreningsbegrebet. Engagementet hos den frivillige leder er altafgørende og deres uddannelsesmuligheder er vigtige elementer i en forsat udvikling af foreningerne. Nye organisationsformer bør indgå i ledelsen af idrætsforeningerne for at gøre det attraktivt for de yngre kræfter at investere i ledelsesarbejdet. Den enkelte forenings organisering og struktur er ligeledes et vigtigt element, ikke mindst for rekruttering af nye ledere. Endelig er det nødvendigt at se med kritiske øjne på idrættens vilkår i de traditionelle foreninger, og være parate til at indgå såvel netværk som forpligtende samarbejder /partnerskaber med andre foreninger for der igennem at kunne opfylde idrætsudøvernes behov. Idrætsfaciliteterne er en afgørende forudsætning for idrætsforeningernes udfoldelsesmuligheder. Det er som udgangspunkt en kommunal opgave at stille faciliteter til rådighed, og Rudersdal Kommune råder over mange idrætsfaciliteter, der som udgangspunkt stilles gratis til idrætsforeningernes rådighed. Både foreningsidræt og selvorganiserede aktiviteter har behov for faciliteter og i fremtiden bør fleksible anvendelsesformer indtænkes, når faciliteter planlægges. Folkeoplysningsloven bygger på, at foreningerne udover at udøve idrætsaktiviteter også engagerer medlemmerne i sociale aktiviteter. I den anledning bør også klublokaler prioriteres som udgangspunkt for foreningernes sociale liv og dermed også understøttes og udvikles. 12

13 Rudersdal Idrætsråd vil arbejde for: - at der skal være mulighed for reel indflydelse på foreningens drift, idet deltagelsen bygger på det forpligtende fællesskab. - at støtte den nødvendige udvikling i foreningernes organisering og strukturering. - at udvikle og satse på kompetenceudvikling i foreningernes ledelse. - at støtte foreningernes forsøgs- og udviklingsarbejde. - at etablere ressourcenetværk af ældre ledere og trænere, der kan indgå i idrætsforeningernes praktiske og administrative arbejde. - at øge støttemulighederne for idrætten i Rudersdal. - at de frivillige lederes administrative arbejde forenkles og støttes. - at der derfor gennemføres en foreningsanalyse i samarbejde med Rudersdal Kommune med henblik på at få beskrevet behovene for udbygning af idrætsanlæg og lade det indgå i Rudersdal Kommunes budgetter. Mål: Rudersdal Idrætsråd vil udarbejde et oplæg om på hvilke områder, vi mener, der skal etableres forskellige samarbejdsfora på tværs af idrætsforeningerne, til beslutning på næste generalforsamling. Idrætsrådet vil få gennemført en facilitetsundersøgelse i samarbejde med Rudersdal Kommune i Idrætsrådet vil i samarbejde med Rudersdal Kommune og de kulturelle paraplyorganisationer udbygge kapaciteten på lederuddannelsesområdet, så der sker en fordobling i Idrætsrådet vil etablere minimum 3 temaorienterede netværk på tværs af de lokale idrætsforeninger elitemiljøer, vandsport samt rekruttering og fastholdelse af de unge. Strategier: Idrætsrådet vil primo 2010 lave et oplæg til et samarbejde med kommunen med vægt på, hvad idrætten synes at en facilitetsundersøgelse skal have fokus på og hvordan den gennemføres. Idrætsrådet vil i 2010 tage initiativ til at danne en netværksgruppe, der skal fokusere på hvordan idrætten rekrutterer og fastholder idrætsledere i foreningerne. Idrætsrådet vil i regi af de netværk, støtte initiativer som er samarbejdsprojekter mellem foreningerne, der sigter mod rekruttering og fastholdelse af unge i foreningsmiljøerne. 13

14 Sådan er strategiplanen blevet til - og det videre forløb Bestyrelsen i Rudersdal Idrætsråd har siden sidste årsmøde 2008 arbejdet på forskellige måder for at få etableret en idrætspolitik i Rudersdal Kommune. Resultatet af drøftelserne og overvejelserne er udmøntet i dette arbejdspapir. Rudersdal Idrætsråd har behov for grundlæggende at få defineret sine visioner, mål og handlingsplaner for de kommende år. Herved bliver det tydeligt hvad det er Idrætsrådet er sat i verden for at gøre, hvad Idrætsrådet ønsker at være kendt for i fremtiden, hvilke mål Idrætsrådet vil opnå og i forlængelse deraf, hvad det er for opgaver, der skal løses. Bestyrelsen er enig i, at udarbejdelsen af eget arbejdsgrundlag og en egentlig strategiplan for Rudersdal Idrætsråds virke er en forudsætning for at gå i dialog med kommunen om en samarbejdsaftale. Idrætsrådet udøver sin virksomhed på basis af Vedtægter for Rudersdal Idrætsråd, men bestyrelsen har erkendt, at der er behov for en udbygning af dette grundlag gennem udarbejdelsen af nærværende strategiplan. Til udarbejdelsen af strategiplanen har vi fået god hjælp af en konsulent i DIF, der gennem oplæg og ledelse af møderne har ført bestyrelsen gennem processen. På grundlag af dette arbejde har en arbejdsgruppe (Birthe Bech og Jørn P. Madsen) bearbejdet og redigeret materialet og Jan Gudnitz har kommenteret og rettet. Kildemateriale: Inspiration til en lokal idrætspolitik, DIF 2007 Idrætspolitik for Søllerød Kommune 2002 Vedtægter for Idrætsrådet i Rudersdal Kommune Mødenotat fra dialogmøde mellem idrætsforeningerne og Folkeoplysningsudvalget den 28. oktober 2008 kl Forskellige arbejdspapirer fra RI s bestyrelsesmedlemmer Hvidbog fra Team Rudersdal, 2007 Kulturområdet - Sektorvirksomhedsplan for

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk Repræsentantskabsmøde 2014 FIG s Udviklingsplan John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 7. april 2014 FIG s rolle Vores opgaver er under forandring (fra) Foreningernes tillidsrepræsentant Administration

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier!

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Diskussionsoplæg Dato: marts 2012/hadl Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Børne- og Kulturchefforeningen er en forening af chefer med

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab?

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab? KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 06-06-2012 Noter fra Folkeoplysningsudvalgets seminar 1-2 juni 2012 på Magleås kursuscenter, Høsterkøb Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsfaciliteter..og potentialet i bedre idrætsledelse Vejen, den 30. maj 2012 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne i Danmark 2. Krav til organisatoriske forandringer 3. Grundlaget for at skabe forandringer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Lise Steenberg Olsen: HIR har gør et godt stykke arbejde men HIR skal gå hårdere til politikkerne der mangler resultater fra dem.

Lise Steenberg Olsen: HIR har gør et godt stykke arbejde men HIR skal gå hårdere til politikkerne der mangler resultater fra dem. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev marts 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde 2015 Valg af dirigent og referent Dirigent: Teis Melcher Referent: Kurt Nielsen Bestyrelsens beretning: Se vedhæftede beretning.

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere