Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November Rudersdal Idrætsråd Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12"

Transkript

1 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan Godkendt af bestyrelsen den 19. november

2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og indledning side 5 3. Mission side 6 4. Vision side 6 5. Værdier side 6 6. Kerneopgaver, mål og strategier side 6 a. Relationer til Rudersdal Kommune samt placering og indflydelse i besluttende organer side 8 b. Mobilisering og inddragelse af medlemsforeningerne Side10 c. Synliggørelse og formidling. Side 11 d. Foreningsudvikling, netværk og samarbejde. Side Sådan er strategiplanen blevet til - og det videre forløb side 14 2

3 SAMMENFATNING Rudersdal Idrætsråd er en idrætspolitisk paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Rudersdal til varetagelse af disses interesser i forhold til Rudersdal kommune og andre myndigheder. Rudersdal Idrætsråd vil arbejde aktivt for at blive inddraget i de beslutninger, der har indflydelse på det samlede idrætslivs vilkår og mulighed for udfoldelse. Formålet med denne strategiplan er at få skabt et synligt styringsværktøj for Idrætsrådets arbejde, der proaktivt kan bruges i drøftelser med Rudersdal Kommune omkring formuleringen af en samlet idrætspolitik i kommunen. Strategiplanen skal være et dynamisk værktøj, som kan bidrage til en fortsat udvikling af idrættens aktiviteter. Den skal løbende justeres i takt med den aktuelle udvikling. Rudersdal Idrætsråds vision er, at Rudersdal skal være en af de bedste kommuner at være idrætsudøver, idrætsforening og frivillig leder i. De grundlæggende værdier for Idrætsrådets virke er: Dialog, Troværdighed, Åbenhed, Resultater, Faglighed og Loyalitet. Rudersdal Idrætsråd har defineret 5 kerneområder for arbejdsindsatsen i de kommende år. 1. Relationerne til Rudersdal Kommune samt placering og indflydelse i besluttende organer. 2. Afdækning af idrætsforeningernes vilkår, udfordringer og behov. 3. Synliggørelse og formidling af arbejdet i Rudersdal Idrætsråd 4. Oponionsdanner i idrætspolitiske anliggender. 5. Katalysator for samarbejde mellem foreningerne. Rudersdal Idrætsråd vil pleje forholdet til kommunalbestyrelsen, kulturforvaltningen og idrætsanlæggenes personale i arbejdet for, at der ikke lægges begrænsninger for idrætsudøvelse i Rudersdal Kommune gennem for snævre rammer i kommuneplanen. Målet er at indgå en samarbejdsaftale med Kommunen, fastholde de mandater Idrætsrådet har i respektive beslutningsfora samt at etablere et politisk netværk. Rudersdal Idrætsråd - idrættens talerør - ønsker indflydelse på de kulturpolitiske beslutninger, der angår idrættens vilkår. Det vil ske på basis af viden om foreningernes vilkår og ønsker. Den overordnede strategi for mobilisering og inddragelse af idrætsforeningerne er en fokuseret dialog med foreningerne, hvor hovedelementerne er: Årsmødet, Web-sitet, Høringssvar, Foreningsundersøgelser, Temamøder, Seminarer og Workshops samt Foreningsbesøg og Netværksgrupper. Som serviceorgan for medlemsforeningerne vil Rudersdal Idrætsråd kunne hjælpe med råd og vejledning om: Tilskudsordningerne, Lokalefordeling, Kurser, Straffeattester, Børneattester, Foreningsudvikling, Rekruttering og Aktivitetsudvikling. Synlighed er et nøgleord for Idrætsrådet. Derfor er det vigtigt, at Idrætsrådet tydeligt får fortalt, hvad det står for - Visioner som Mål samt dets idræspolitiske holdninger. 3

4 Værktøjerne vil være hjemmesiden og nyhedsbreve i forhold til medlemmerne, pressemeddelelser i forhold til den lokale presse. Foreningsudvikling, netværk og samarbejde er en vigtig faktor i vort moderne dynamiske samfund. Rudersdal Idrætsråd vil arbejde for en styrkelse. Dette vil ske bl. a. gennem fokus på foreningernes organisation og struktur, kompetenceudvikling for foreningernes ledelse og støtte til foreningernes forsøgs- og udviklingsarbejde, samt etablering af forskellige samarbejdsfora på tværs af idrætsforeningerne. Tidssvarende idrætsfaciliteter er en forudsætning for idrætsudfoldelse. En foreningslederundersøgelse foretaget af Danmarks Idræts-Forbundet viser, at problemstillinger omkring adgangen til idrætsfaciliteter er en af deres største udforinger. Undersøgelsen viser, at det også er tilfældet i Rudersdal Kommune. Det ønsker Rudersdal Idrætsråd at få nærmere belyst og vil meget gerne i samarbejde med Kommunen lave en facilitetsanalyse. Udarbejdelsen af denne strategiplan blev afsluttet i november Idrætsrådet ønskede at få defineret visioner, mål og handlingsplaner for de kommende år. Det skulle lette mulighederne for indflydelse og styrke Idrætsrådet i den kommende dialog med kommunen om en samarbejdsaftale. 4

5 Forord Rudersdal Idrætsråd er en paraplyorganisation for idrætsforeninger, der er godkendt af Folkeoplysningssudvalget i Rudersdal Kommune. Rudersdal Idrætsråd blev stiftet i 2006 og har for tiden 64 medlemsforeninger. Det er Idrætsrådets formål at varetage den foreningsbaserede idræts interesser bedst muligt. Efter kommunalreformens ikrafttræden januar 2007 er der etableret Idrætsråd i næsten alle landets kommuner. Der er dog nogen forskel på hvilke opgaver de forskellige idrætsråd varetager og hvordan de er organiseret 1. Rudersdal Idrætsråd er udelukkende en idrætspolitisk interesseorganisation, der søger indflydelse på udformningen og implementeringen af den kommunale idrætspolitik. Dermed har Idrætsrådet ingen udførende opgaver. Rudersdal Idrætsråd har derimod indstillingsret i en række forskellige idrætslige sammenhænge bl.a. ved besættelse af et antal ledige boliger og uddeling af de årlige idrætspriser. Indledning Bestyrelsen i Rudersdal Idrætsråd har siden efteråret 2008 arbejdet med mål og strategier for Idrætsrådets arbejde og har med denne Strategiplan lagt grundstenen til Idrætsrådets fortsatte virke. Formålet med strategiplanen er dels at få skabt et synligt styringsværktøj for Idrætsrådets arbejde, dels at få skabt grundlaget for drøftelser med Rudersdal Kommune omkring formuleringen af en samlet idrætspolitik i kommunen. Det er Idrætrådets ambition, at strategiplanen skal indgå i de overordnede kommunalpolitiske mål på kultur- og fritidsområdet i Rudersdal Kommune. Dermed bliver strategiplanen ikke blot et dokument, der skal tages ned fra hylden ved festlige lejligheder. Den bliver et dynamisk værktøj et redskab, som kan bidrage til en fortsat udvikling af idrættens aktiviteter og som løbende kan og skal justeres i takt med udviklingen. Rudersdal Idrætsråd har som grundlag for sit arbejde med formuleringen af Strategiplan taget udgangspunkt i Vedtægter for Idrætsrådet i Rudersdal Kommune, der er vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 29. august Strategiplanen er bygget op i en struktur som rummer: - Indledende del med faktaoplysninger. - Rammer og forudsætninger for Rudersdal Idrætsråds virke. - Idrætsrådets mission, visioner og værdier. - De idrætspolitiske mål og strategier. - Struktur for det videre arbejde. Strategiplanen evalueres løbende og der udarbejdes årlige handleplaner. 1 Se Struktureformen og de nye kommuner Danmarks Idræts-Forbund

6 I udarbejdelsen har Rudersdal Idrætsråd været bistået af konsulent Jan Gudnitz fra Danmarks Idræts-Forbund. Idrætsrådets mission, visioner, værdier og kerneopgaver Mission Rudersdal Idrætsråd varetager idrætsforeningernes interesser i forhold til Rudersdal Kommune og andre myndigheder og arbejder aktivt for at blive inddraget i de beslutninger, der har indflydelse på det samlede idrætslivs vilkår og mulighed for udfoldelse. Vision Rudersdal Idrætsråds vision er at medvirke til, at Rudersdal Kommune bliver en af de bedste kommuner i Danmark at være idrætsforening og frivillig leder i. Det gør vi ved at: - Være en del af et levende demokrati på det kulturpolitisk område, hvor vi med fokus på dialog og nytænkning vil fastholde og udbygge de gode relationer mellem Idrætslivet (Idrætsrådet og foreningerne) og Rudersdal Kommune til fortsat gavn for idrætten i kommunen. Samt ved at være placeret i en række, for idrætten, væsentlige besluttende fora. - Arbejde for at idrætsforeningerne i Rudersdal Kommune har de bedste idrætsfaciliteter og med optimal adgang for foreningerne til at benytte disse i overensstemmelse med de planer som foreningerne har med deres idræt. - Medvirke til at skaffe tilstrækkeligt med idrætsledere til foreningerne gennem fokus på idrætsledernes vilkår, udfordringer og kompetencer. - Fremstå som idrættens vigtigste talerør på det kulturpolitislke område funderet i en solid medlemsopbakning. Værdier Rudersdal Idrætsråds arbejde er baseret på følgende værdier: - Den konstruktive dialog og det fremadrettede samarbejde. - Troværdighed og åbenhed i forhold til de arbejdsopgaver, vi involverer os i. - Resultatorienterede i forhold til de mål vi har sat os. - Høj grad af faglighed baseret på viden og erfaringerne fra arbejdet i og med foreninger og kommunale forhold. - Loyalitet overfor såvel vores bagland som samarbejdspartnere. Kerneopgaver Rudersdal Idrætsråd har med udgangspunkt i rådets vedtægter og denne strategiplan defineret 5 områder, hvor Idrætsrådet vil fokusere arbejdsindsatsen i de kommende år. 1. Relationerne til Rudersdal Kommune samt placering og indflydelse i besluttende organer. 6

7 2. Afdækning af idrætsforeningernes vilkår, udfordringer og behov for derigennem at styrke Idrætsrådets politiske position. 3. Synliggørelse og formidling af arbejdet i Rudersdal Idrætsråd. 4. Være opinionsdanner i forhold til beslutninger og prioriteringer på det idrætspolitiske område i Rudersdal Kommune. 5. Katalysator for samarbejde mellem foreningerne. Bestyrelsen Bestyrelsen udgør den ressource som Rudersdal Idrætsråd har til rådighed i dets arbejde. Arbejdet i Idrætsrådets regi bygger på frivilligheden og det foreningsdemokratiske princip. Der er ikke knyttet professionelle ressourcer til Idrætsrådet funktion i form af ansatte. Bestyrelsen består pr. 1. maj 2009 af: Jørn P. Madsen, formand Jan Magnussen, næstformand Erik Olsen, Kasserer Jens Henrik Tiemroth, sekretær Jørgen H. Spliid, bestyrelsesmedlem Jan Gudnitz, bestyrelsesmedlem Birthe Matzen Bech, bestyrelsesmedlem Medlemmerne i Rudersdal Idrætsråds bestyrelse sidder i en række udvalg og bestyrelser, hvor de har til opgave dels at varetage idrættens interesser, dels at give en idrætsfaglig vinkel på de beslutninger der træffes. Idrætsrådet har pladser i følgende fora. Folkeoplysningsudvalget: Jørn P. Madsen (Idrætsrådets repræsentant) Jan Magnussen (valgt af foreningerne) Brugerrådene på de lokale idrætscentre: Erik Olsen Rundforbi Idrætscenter Jan Magnussen Rudegaard Idrætscenter Birthe Matzen Bech Birkerød Idrætscenter Erik Olsen Mariehøjcentret Derudover har Idrætsrådet to pladser i Søndervangshallens bestyrelse, som varetages af to lokale brugerrepræsentanter. Bestyrelsesposter/tillidsposter i boligforeninger: Jørgen H. Spliid Skovlyportens Ungdomsboliger. Jørn P. Madsen Boligerne på Trørødvej 24. Deltagelse i forskellige arbejdsgrupper: Jørn P. Madsen Elitestøtte. 7

8 Relationer til Rudersdal Kommune samt placering og indflydelse i besluttende organer. De formelle rammer Det er lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde (Folkeoplysningsloven), der regulerer Rudersdal Kommunes støtte til idrætten. Folkeoplysningsudvalget fordeler aktivitetsstøtte til de 0-25 årige og til de over 65-årige, tildeler faciliteter (lokaler og udendørs anlæg) samt administrerer og fordeler tilskud fra diverse særlige kommunale tilskudsordninger. I den sammenhæng skal det bemærkes, at Rudersdal Kommune også årligt afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af de kommunale idrætsanlæg. Hertil kommer støtte til de selvejende foreninger i arbejdet med at vedligeholde og udbygge deres faciliteter. Relationer til Rudersdal Kommune Idrætsforeningen er rygraden i det lokale idrætsliv. Foreningstanken bygger på det forpligtende fællesskab og den frie foreningsdannelse og udøvelsen skal stadig sikres. Rudersdal Idrætsråd varetager idrætsforeningernes overordnede interesser i forhold til de kommunale myndigheder og inddrages i kommunale beslutninger, som har indflydelse på idrætslivets mulighed for udfoldelse. Idrætsrådet vil arbejde for, at der ikke lægges begrænsninger for idrætsudøvelse i Rudersdal Kommune gennem for snævre rammer i kommuneplanen. Derfor er forholdet mellem Rudersdal Idrætsråd, Kulturforvaltningen, idrætsanlæggenes personale og kommunalbestyrelsen meget vigtigt for idrætsforeningernes daglige virke. Folkeoplysningsudvalgets virksomhed er vigtig, idet det kontinuerlige udvalgsarbejde giver gensidig indsigt mellem kommunen og Rudersdal Idrætsråd, og fordi der tages konkrete beslutninger med gyldighed for foreningerne. Idrætten er i dag godt repræsenteret i udvalget og vil arbejde for at dette fastholdes. Den øgede decentrale medbestemmelse gennem bl.a. Brugerrådene, giver idrætten større indsigt i og indflydelse på de kommunale beslutninger og den administrative praksis. Det er dog Rudersdal Idrætsråds holdning, at idrætsforeningernes medvirken i diverse beslutningsprocesser ikke må få et omfang, så de frivillige foreningsledere får vanskeligt ved at varetage den primære opgave med drift og udvikling af egen forening og idræt. Samarbejdet er derfor gjort mere smidigt ved at Idrætsrådet koordinerer indsatsen for idrættens vilkår. I dialog med Rudersdal Kommune (Kulturforvaltningen og Folkeoplysningsudvalget) vil Rudersdal Idrætsråd fortsat udvikle det eksisterende samarbejde og styrke service og informationer om idrættens muligheder. 8

9 Relationer til andre Idrættens begrænsninger, som følge af andre interesseorganisationer f.eks. Natur- og miljøorganisationer, vil Rudersdal Idrætsråd være meget opmærksom på i de kommende år og indgå i samarbejdsrelationer for på den måde at varetage idrætsforeningernes interesser. Rudersdal Idrætsråd har et samarbejde med Team Rudersdal om støtte til den lokale idræt. Vi ønsker fortsat at styrke idrætsforeningernes muligheder for at sætte fokus på elite og talentudvikling, men formen og i hvilket regi står overfor revision i det kommende år. Rudersdal Idrætsråd deltager i aktiviteter under Danmarks Idrætsforbund og DGI, som kan gavne Idrætsrådets arbejde. Idrætsrådet deltager aktivt i forskellige netværk og konferencer for Idrætsråd. Mål At der indgåes en samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Rudersdal Idrætsråd. At fastholde de mandater Rudersdal Idrætsråd har i respektive beslutningsfora. At få etableret et politisk netværk inden udgangen af Strategier Rudersdal Idrætsråd vil gennem indsamling af viden om foreningernes vilkår og muligheder skabe sig en position som den samlede idræts overordnede talerør for der igennem at etablere en platform, hvorfra Idrætsrådet kan få indflydelse på de politiske beslutninger, der angår idrættens vilkår i den samlede kulturpolitik. Rudersdal Idrætsråd vil søge indflydelse gennem dialog med det politisk/administrative system i kommunen på alle niveauer. Idrætsrådet vil ligeledes gennem aktiv deltagelse i diverse idrætspolitiske fora, såvel i stående udvalg som i ad hoc nedsatte grupper, arbejde for at idrættens vilkår bliver tilgodeset. Idrætsrådet vil aktivt medvirke i / påvirke beslutninger omkring principper for tilskudsregler under folkeoplysningen og anvendelsen af idrætsfaciliteterne i kommunen. Strategierne for opnåelse af målene kan sammenfattes således: Vidensopsamling Vidensdeling Dialog Aktivt samarbejde 9

10 Mobilisering og inddragelse af medlemsforeningerne Rudersdal Idrætsråd er en paraplyorganisation for idrætsforeninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune. Der var pr. 1. januar 2007 ca registrerede medlemmer i de 146 godkendte foreninger. Heraf er der pr. 1. januar idrætsforeninger som er medlemmer af Idrætsrådet, hvilket svarer til små 44%. Det er en væsentlig ambition i Rudersdal Idrætsråd at opnå størst mulig indflydelse på de idrætspolitiske beslutninger. Dette sikres bedst ved, at Idrætsrådets medlemsforeninger repræsenterer så mange aktive idrætsudøvere som muligt. Det er derfor en af Idrætsrådets kerneopgaver, at rekruttere flere af kommunens idrætsforeninger til at slutte op om og blive medlemmer af idrætsrådet. Mål At Rudersdal Idrætsråds medlemsforeninger repræsenterer 75% af de aktive idrætsudøvere under de af folkeoplysningsloven godkendte idrætsforeninger i kommunen. At få afdækket idrætsforeningernes udfordringer og behov gennem en afvikling af en brugerundersøgelse. At understøtte arbejdet med rekruttering af unge til lederfunktioner i idrætsforeningerne. Strategier Da Rudersdal Idrætsråds vigtigste ressource i bestræbelserne på at være en væsentlig aktør i det kultur- og idrætspolitiske felt er medlemsopbakning og viden, har vi lagt følgende strategier for at realisere vores mål. Vidensdelen består dels af bestyrelsens viden og mangeårige erfaring med såvel foreningslivet som kommunalpolitik, dels af en opdateret viden omkring aktuelle problemstillinger i de enkelte idrætsforeninger. Det siger sig selv, at bestyrelsen ikke kan være opdateret på netop disse problemstillinger udelukkende i kraft af deres eget engagement, men må hente de oplysninger i og udenfor medlemsforeningerne. Derfor består den overordnede strategi for mobilisering og inddragelse af idrætsforeningerne også af en fokuseret dialog med foreningerne. Elementerne i en fokuseret dialog strategi kan kategoriseres på forskellige måder. Vi har valgt en sondring mellem formelle vedtægtsbestemte, formelle strategisk bestemte, uformelle strategiske og endelig uformelle ustrategiske. Den sidste kategori er af indlysende grunde ikke nævnt her bl.a. fordi dette er et strategipapir. Elementerne er følgende: Årsmødet Web-sitet Høringssvar Foreningsundersøgelser Temamøder, seminarer og workshops Foreningsbesøg / foreningsrådgivning Netværksgrupper Fagudvalg 10

11 Rudersdal Idrætsråd vil kunne hjælpe medlemsforeninger med råd og vejledning indenfor nedenstående temaer. - Tilskudsordningerne - Lokalefordeling - Kurser - Straffeattester - Børneattester - Foreningsdrift og udvikling - Rekruttering og fastholdelse - Aktivitetsudvikling Rudersdal Idrætsråd offentliggør en handlingsplan for prioritering og gennemførelse af strategien i januar Synliggørelse og formidling. Idrættens primære formål er at skabe glæde, udfordringer og motion. Disse budskaber skal indgå i Rudersdal Idrætsråds formidling, ligesom det er et vigtigt område for Idrætsrådet at udbrede kendskabet til idrættens vilkår og muligheder i kommunen. Idrætsforeningernes aktiviteter udgør en kerneydelse i det danske kultur- og fritidsliv, hvor man oplever fællesskab, demokrati og forpligtende samvær, som er med til at skabe sammenhængskraften i et lokalsamfund. Rudersdal Idrætsråd er en medlemsbaseret interesseorganisation, der er baseret på viden som vigtigste aktiv. Denne viden er forankret i medlemsforeningerne og i Idrætsrådets bestyrelse. Det er derfor af afgørende betydning for i hvilket omfang Idrætsrådet får mulighed for at opnå indflydelse på foreningernes muligheder for at udvikle sig, at Idrætsrådet er i løbende dialog med dets omgivelser. En vigtig brik i dialogen mellem Rudersdal Idrætsråd og dets interessenter er, at Idrætsrådet tydeligt får fortalt, hvad Idrætsrådet står for, hvilke visioner og mål det vil arbejde for at realisere og opnå og ikke mindst hvilke idrætspolitiske holdninger, der ligger til grund for Idrætsrådets visioner og mål. I samarbejde med Rudersdal Kommune vil Rudersdal Idrætsråd fortsat udvikle det eksisterende samarbejde og styrke service og informationer om idrættens muligheder herunder bl.a. information om støttemuligheder også uden for kommunen. Mål Offentliggøre strategiplan for i december 2009 Tilpasse hjemmesiden så der kan informeres og kommunikeres omkring de tiltag der arbejdes med jævnfør strategiplanen. Etablering af temabaserede dialogfora i regi af Idrætsrådet. 11

12 Strategier Rudersdal Idrætsråd har etableret en hjemmeside, der bruges til intern kommunikation til medlemmerne og til at profilere Idrætsrådet i forhold til omverdenen. Der udsendes løbende nyhedsmail om aktuelle tiltag i det lokalt forankrede idrætsmiljø. Idrætsrådet vil eksponere sig i den lokale presse gennem strategiske pressemeddelelser og nyhedsbreve på hjemmesiden. Årsmøderne er ligeledes en aktivitet, hvor formidling og synliggørelse også er et vigtigt element. Idrætsrådet vil i samarbejde med foreningsledere og politikere afholde dialog og temamøder i foreningerne med henblik på at udbrede kendskabet til hvad Rudersdal Idrætsråd vil med idrætten i Rudersdal. Idrætsrådet vil arbejde på at kunne dokumentere disse resultater/vilkår. Strategierne for opnåelse af målene vedrørende synliggørelse og formidling kan sammenfattes således: Direkte henvendelse til medlemmerne. Synlig og aktiv deltagelse i den lokale kulturpolitiske debat. Dialog med foreninger. Være opinionsdannende gennem afholdelse af temamøder m.m. Foreningsudvikling, netværk og samarbejde Idrætsforeningernes aktiviteter udgør en af kerneydelserne i det danske kultur- og fritidsliv, hvor man oplever fællesskab, demokrati og forpligtende samvær. Tendenserne i det nutidige samfund modarbejder ofte de traditionelle foreningsværdier, og det er derfor vigtigt at styrke og videreudvikle foreningsbegrebet. Engagementet hos den frivillige leder er altafgørende og deres uddannelsesmuligheder er vigtige elementer i en forsat udvikling af foreningerne. Nye organisationsformer bør indgå i ledelsen af idrætsforeningerne for at gøre det attraktivt for de yngre kræfter at investere i ledelsesarbejdet. Den enkelte forenings organisering og struktur er ligeledes et vigtigt element, ikke mindst for rekruttering af nye ledere. Endelig er det nødvendigt at se med kritiske øjne på idrættens vilkår i de traditionelle foreninger, og være parate til at indgå såvel netværk som forpligtende samarbejder /partnerskaber med andre foreninger for der igennem at kunne opfylde idrætsudøvernes behov. Idrætsfaciliteterne er en afgørende forudsætning for idrætsforeningernes udfoldelsesmuligheder. Det er som udgangspunkt en kommunal opgave at stille faciliteter til rådighed, og Rudersdal Kommune råder over mange idrætsfaciliteter, der som udgangspunkt stilles gratis til idrætsforeningernes rådighed. Både foreningsidræt og selvorganiserede aktiviteter har behov for faciliteter og i fremtiden bør fleksible anvendelsesformer indtænkes, når faciliteter planlægges. Folkeoplysningsloven bygger på, at foreningerne udover at udøve idrætsaktiviteter også engagerer medlemmerne i sociale aktiviteter. I den anledning bør også klublokaler prioriteres som udgangspunkt for foreningernes sociale liv og dermed også understøttes og udvikles. 12

13 Rudersdal Idrætsråd vil arbejde for: - at der skal være mulighed for reel indflydelse på foreningens drift, idet deltagelsen bygger på det forpligtende fællesskab. - at støtte den nødvendige udvikling i foreningernes organisering og strukturering. - at udvikle og satse på kompetenceudvikling i foreningernes ledelse. - at støtte foreningernes forsøgs- og udviklingsarbejde. - at etablere ressourcenetværk af ældre ledere og trænere, der kan indgå i idrætsforeningernes praktiske og administrative arbejde. - at øge støttemulighederne for idrætten i Rudersdal. - at de frivillige lederes administrative arbejde forenkles og støttes. - at der derfor gennemføres en foreningsanalyse i samarbejde med Rudersdal Kommune med henblik på at få beskrevet behovene for udbygning af idrætsanlæg og lade det indgå i Rudersdal Kommunes budgetter. Mål: Rudersdal Idrætsråd vil udarbejde et oplæg om på hvilke områder, vi mener, der skal etableres forskellige samarbejdsfora på tværs af idrætsforeningerne, til beslutning på næste generalforsamling. Idrætsrådet vil få gennemført en facilitetsundersøgelse i samarbejde med Rudersdal Kommune i Idrætsrådet vil i samarbejde med Rudersdal Kommune og de kulturelle paraplyorganisationer udbygge kapaciteten på lederuddannelsesområdet, så der sker en fordobling i Idrætsrådet vil etablere minimum 3 temaorienterede netværk på tværs af de lokale idrætsforeninger elitemiljøer, vandsport samt rekruttering og fastholdelse af de unge. Strategier: Idrætsrådet vil primo 2010 lave et oplæg til et samarbejde med kommunen med vægt på, hvad idrætten synes at en facilitetsundersøgelse skal have fokus på og hvordan den gennemføres. Idrætsrådet vil i 2010 tage initiativ til at danne en netværksgruppe, der skal fokusere på hvordan idrætten rekrutterer og fastholder idrætsledere i foreningerne. Idrætsrådet vil i regi af de netværk, støtte initiativer som er samarbejdsprojekter mellem foreningerne, der sigter mod rekruttering og fastholdelse af unge i foreningsmiljøerne. 13

14 Sådan er strategiplanen blevet til - og det videre forløb Bestyrelsen i Rudersdal Idrætsråd har siden sidste årsmøde 2008 arbejdet på forskellige måder for at få etableret en idrætspolitik i Rudersdal Kommune. Resultatet af drøftelserne og overvejelserne er udmøntet i dette arbejdspapir. Rudersdal Idrætsråd har behov for grundlæggende at få defineret sine visioner, mål og handlingsplaner for de kommende år. Herved bliver det tydeligt hvad det er Idrætsrådet er sat i verden for at gøre, hvad Idrætsrådet ønsker at være kendt for i fremtiden, hvilke mål Idrætsrådet vil opnå og i forlængelse deraf, hvad det er for opgaver, der skal løses. Bestyrelsen er enig i, at udarbejdelsen af eget arbejdsgrundlag og en egentlig strategiplan for Rudersdal Idrætsråds virke er en forudsætning for at gå i dialog med kommunen om en samarbejdsaftale. Idrætsrådet udøver sin virksomhed på basis af Vedtægter for Rudersdal Idrætsråd, men bestyrelsen har erkendt, at der er behov for en udbygning af dette grundlag gennem udarbejdelsen af nærværende strategiplan. Til udarbejdelsen af strategiplanen har vi fået god hjælp af en konsulent i DIF, der gennem oplæg og ledelse af møderne har ført bestyrelsen gennem processen. På grundlag af dette arbejde har en arbejdsgruppe (Birthe Bech og Jørn P. Madsen) bearbejdet og redigeret materialet og Jan Gudnitz har kommenteret og rettet. Kildemateriale: Inspiration til en lokal idrætspolitik, DIF 2007 Idrætspolitik for Søllerød Kommune 2002 Vedtægter for Idrætsrådet i Rudersdal Kommune Mødenotat fra dialogmøde mellem idrætsforeningerne og Folkeoplysningsudvalget den 28. oktober 2008 kl Forskellige arbejdspapirer fra RI s bestyrelsesmedlemmer Hvidbog fra Team Rudersdal, 2007 Kulturområdet - Sektorvirksomhedsplan for

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere