Referat Generalforsamling Kalø 25/ Godkendelse af budget, indmeldelsesgebyr og medlemskontingenter, fordelt på de enkelte medlemskategorier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling Kalø 25/11-2009. 4. Godkendelse af budget, indmeldelsesgebyr og medlemskontingenter, fordelt på de enkelte medlemskategorier"

Transkript

1 Referat Generalforsamling Kalø 25/ Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Godkendelse af det revideret regnskab 4. Godkendelse af budget, indmeldelsesgebyr og medlemskontingenter, fordelt på de enkelte medlemskategorier 5. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (se bilag) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Inge Hedegaard Holm Hans Frederiksen Michael Møller Larsen 7. Valg af revisor 8. Evt. Ad. 1 Bestyrelsen foreslår Ib Ulstrup, Ib Ulstrup blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt og at 24 stemmeberettigede medlemmer var til stede. Ad. 2 Bestyrelsens beretning. Året 2009, blev ikke et af de bedste år i klubbens historie. Vi måtte konstaterer en stor tilbagegang i antallet af medlemmer, og også en tilbagegang i antallet af greenfeeegæster. Finanskrisen har ramt golfsporten hårdt, og da der samtidig er blevet stor konkurrence grundet flere nye klubber i Østjylland, er det blevet endnu sværere at få økonomien til at hænge sammen. Nu kan man jo så påstå at klubben har sit på det tørre, da vi får vores bidrag som en procentsats af omsætningen i Proark Kalø. Dette er også rigtigt, men vores bidrag bliver også mindre, og Proark får det stadigt sværere med at få økonomi i Proark Golf. Til eks. har Proark har i 2009 haft færre greenfeegæster og en minusgreenfee på 4,5 millioner. På generalforsamlingen i 2008, fortalte jeg følgende.

2 Hvad angår nyt klubhus på toppen, er det stadigt planen at det skal stå færdigt til sæsonstart Problemet er pt. den meget høje byggerente, der har sat byggeriet midlertidigt på stand by. Desværre står byggeriet stadig på stand by, dog ikke begrundet den meget høje byggerente, den har faktisk aldrig været lavere. Nej grunden er den at Proark Golf pt. ikke kan låne pengene til at finansierer et nyt klubhus, det har finanskrisen og store tab hos ejeren Mikael K. Andersen sat en stopper for. Sagen står i øjeblikket med at Proark forsøger at finde en investor der skal bygge klubhuset og derefter at Proark skal leje klubhuset af denne investor. Her er Proark i forhandlinger og det ser umiddelbart lovende ud, men der vil først blive meldt ud når og hvis de respektive samarbejdspartnere falder på plads. Der arbejdes i samarbejde med disse investorer videre på den allerede kendte model, med enkelte byggebesparende tekniske justeringer. Nu skal I ikke tro at bestyrelsen accepterer alt fra Proark uden indvendinger, nærmere tværtimod. Vi har haft flere møder og brevvekslinger hvor bølgerne til tider har gået meget højt. Så bestyrelsen har gjort hvad den kunne, for at gøre det så billigt og så attraktivt som muligt at være medlem af Kalø Golf Club Sidste udspil fra Proark, er at tilbyde Proarkkortet til udvalgte naboklubber til en pris af kr Dette fik bestyrelsen til omgående at kontakte den juridiske afdeling hos DGU for at høre om dette kunne være lovligt ifølge vores kontrakt med Proark. DGU meddelte desværre at dette var tilladt da det kun drejede sig om greenfee. Med hensyn til kontingentet for år 2010, lave vi sidste år en aftale om en stigning på kr pr medlem, de næste 3 år. Denne stigning blev godkendt på sidste generalforsamling. Stigningen på kr pr medlem, giver en samlet stigning på kontingentet for 2010 på kr ,-. Denne stigning har bestyrelsen prøvet af fordele, så vi har tilgodeset ynglinge, juniorer og bambinoer med en mindre stigning en resten af medlemmerne. Når vi sammenligner vore kontingentsatser med naboklubber i Østjylland, befinder vi os i øvre halvdel, men vi har dog stadig lavere kontingent end, Århus Åadal, Århus Golf Club, Lübker og Lyngbygaard. Udvalgene side 2

3 Begynderudvalget. Indlæg af Inge Hedegaard Efter en noget langsom start, hvor vi desværre måtte aflyse det første af 3 hold i foråret. Lykkedes det alligevel at få 32 begyndere igennem på de næste 2 hold. Det var planen at der skulle være 3 begynderhold i foråret, da vores erfaring er at vi løber noget om kap med lyset ved efterårets hold. Men da der var en god efterspørgsel på at komme i gang med golfen hen over sommeren, derfor oprettede vi et efterårshold, hvor vi fik 18 begyndere igennem. De har haft travlt med at træne og komme ned i handicap, så de kunne få deres DGU kort inden vinteren. Så selv om alle har kunnet mærke krisen, er det alligevel lykkedes at få 50 nye medlemmer, hvilket vi er meget tilfredse med. Vi har hørt fra andre golfklubber, at det har været rigtigt svært at få etableret begynderhold. Vi har haft en fast stab af holdkaptajner, der trofast har mødt op om onsdagen for at gå med begynderne på par 3 banen, samt texas-scramble og kaninmatcherne på den store bane. Det har været nogle rigtig hyggelige og lærerige onsdage. Tak for jeres fremragende indsats. Jeg håber I har lyst til at give en hånd med næste år igen. Som noget nyt har vi afholdt fast kaninmatcher sidste onsdag i måneden. Vores mål var netop, at prøve at få alle begynderne til at deltage i disse matcher. Det var rigtig dejligt, at se har vi i år haft en flot tilslutning til disse matcher. Vi afsluttede matcherne med et kaninmesterskab på 18 huller for alle begyndere. En rigtig flot finale med 22 tilmeldte, alle gav efter matchen udtryk for, at det var en god og sjov afslutning for dem som begyndere.( Flere gav udtryk for at de gerne ville deltage igen næste år--- nu må vi om der bliver plads!!). En tak til både regeldommernes undervisning og på Mortens undervisning. Tak til jer alle. Bladudvalget: indlæg af Micka Sørensen Klubbladet er i år trykt 2 gange og antallet af læsere er faldet, det kan vi se på antal afhentede blade i klubben. Vi har besluttet fremadrettet at følge med udviklingen og i stedet udsende en infobog en gang om året og ellers have nyhedsbreve som man kan tilmelde sig på vores hjemmeside. Det første nyhedsbrev vil vi vise senere i aften. Baneudvalg: indlæg af Michael Larsen Sæson 2009 har banemæssigt været en af de bedste gennem mange år. Der har været mange positive tilkendegivelser omkring banens stand, fra både medlemmer som greenfeespillere. Sæsonen startede med, at Kalø i den første weekend i maj, lagde bane til en Royal Tour turnering i DGU regi. Banen blev i den forbindelse gennemgået af DGU sammen med greenkeeperen og en repræsentant fra sportsudvalget. side 3

4 Denne gennemgang afstedkom nogle anbefalinger fra DGU som blev effektueret inden afholdelsen af turneringen. Banen og greenkeeperstaben fik megen ros af såvel spillere som DGU, og det blev efterfølgende besluttet, at vi i store træk skulle spille banen som den så ud efter turneringen. Der er hen over sommeren blevet lavet en del tilretninger af dette layout, der har primært være tale om at klippe roughen til, så man ikke blev straffet for et godt slag. Når nu talen er på roughen, skal det også i samme forbindelse nævnes at vi vejrmæssigt har haft en, for golfbanen god sæson. Der er kommet en del nedbør og temperaturen har været tilstrækkelig høj til at græsset har haft en god vækst stort set hele sæsonen, dette gælder også roughen! Når det så har været på tale at klippe roughen for at gøre den mere spilbar, skal man lige have med i sådanne overvejelser, at græsset reagerer på klipning ved at blive tættere i bunden, og dermed også sværere at spille fra. Vi har i baneudvalget opstartet arbejdet med at lave en langsigtet plan for banen. Dette har afstedkommet en masse ønsker som vi vil prioritere i forhold til relevans og økonomi. Det er allerede på nuværende tidspunkt besluttet at foretage en omlægning af et par af de greens der har et smalt plateau, som vi ikke vurderer gavner spil oplevelsen. Et hængeparti som også indgår i denne plan er søen på hul 3, som vil blive tætnet med en plastmembran inden næste forår, det har ikke været muligt at få den til at holde tæt, trods gentagne forsøg på dette. Input i form af forslag og konstruktiv kritik til arbejdet med denne langsigtede plan modtages gerne. Festudvalget: indlæg af Micka Sørensen Dette års afslutningsfest besluttede vi at ændre til en sommerfest som blev afholdt d. 15. August. Vi afholdt det som en grillfest i telt og med jukeboks og band. Vores mål var at få flere med til festen nye som gamle medlemmer. Dette lykkedes og vi havde en fest med 70 deltagere. IT-udvalg: Michael Larsen Vi har hen over sommeren fået vores nye hjemmeside op at køre. Der er udelukkende kommet positive tilbagemeldinger, og medlemmerne besøger hjemmesiden og skriver i debatforum. Når dette er sagt, skal det også siges at ingen hjemmeside er bedre end det materiale der bliver lagt ud på den, og aktualiteten af den afhænger i høj grad af de input der kommer til den. Lad dette være en opfordring til at vi alle er opmærksomme på, om der skulle være stof som kunne have andre medlemmers interesse, og som dermed skulle ligge ude på hjemmesiden, dette gælder også billeder fra diverse arrangementer. Vi agter at benytte hjemmesiden som et større aktiv for klubben, vore sponsorer og annoncører. Vi vil derfor med sponsorudvalget som den drivende kraft, igangsætte tiltag som sigter mod at give hjemmesiden en mere aktiv rolle i forhold til information og annoncering for vore samarbejdspartnere. Juniorudvalg Hans Frederiksen side 4

5 Juniorerne har vanen tro haft travlt. 2 hold har deltaget i DGU s junorholdturnering, 5 individuelle spillere deltog i JDT, og mange har prøvet kræfter med udebaner i forbindelse med kredsturneringerne. Selv afholdt vi den ene JDT (Junior Distrikts Tour) med deltagelse af 125 af de bedste juniorspillere fra Midtjylland. I den forbindelse vil vi gerne takke forældre og elitespillerne for deres hjælp og opbakning. Der blev også afholdt en to-dages sommerlejr, hvor ca. 40 juniorer i alderen 5 til 18 deltog, og alle hyggede sig sammen. En tradition, som skaber sammenhold og som er til glæde for såvel de små nye som for deres ældre forbilleder. I det hele taget har der året igennem været en del arrangementer, med god opbakning fra såvel juniorer som forældre. I klubmesterskabet deltog 9 juniorer, og 4 gik videre til hulspilsfinalen. På damesiden gjorde Julie Vinther rent bord og vandt det hele. I det hele taget ser det ud til, at en del juniorer står på spring til at give elitespillerne konkurrence. Så pas på! På trods af den annoncerede medlemskrise i golfklubberne skal det nævnes, at det ikke gælder på juniorsiden i Kalø Golf Klub. Vi har haft en tilgang af junior medlemmer på ca. 13 % i år, og måtte i løbet af sommeren oprette et ekstra træningshold. Så set tilbage på året har det været en rigtig god junior sæson i Kalø Golf Klub. Matchudvalg: indlæg af Michael Larsen Vi har i den forløbne sæson haft stort set samme antal deltagere til vore klubmatcher som sidste år. Vi kan konstatere at det betyder meget for antallet af deltagere, at der bliver gjort reklame for matcherne i ugerne op til den enkelte match, så dette vil fremover være et fast punkt i optakten til matchen. Sidste år reducerede vi antallet af matcher fra 15 til 12, og vi er nu af den overbevisning at vi har fundet det rigtige leje, så dette antal fastholder vi til næste sæson. Vi vil naturligvis gerne have endnu større tilslutning til alle matcher, og vi er blevet gjort opmærksom på at flere undlader at tilmelde sig matcherne da de synes at de ligger for tidligt (kl. 8.00). Dette har vi taget konsekvensen af, og vil lade hovedparten af matcherne starte kl til næste sæson. Vi har i indeværende sæson ændret lidt i de forskellige matchers format, hvilket er blevet modtaget overvejende positivt, men vi modtager gerne forslag fra medlemmerne til nye matchformer som vi ikke har prøvet kræfter med før. I følge traditionen spiller vi Julematch søndag d. 6. December, så husk at tilmelde jer inden i går hjem i aften. Senere på måneden mellem jul og nytår spilles der den første cross-country, disse alternative matcher havde sidste år meget en god tilslutning, så hold øje med informationer om disse matcher på hjemmesiden. Sponsorudvalget: indlæg af Bo Martin Pedersen side 5

6 Sponsorudv. har i år oplevet en svær tid, firmaer der er solgt eller lukket osv. Det er lidt utroligt at man i trange tider ikke annoncerer, men mange siger nej. Vi har dog "gode gamle sponsorer" endnu, men hvor længe? Et nyt tiltag vil være elektronisk annoncering der vil være en besparelse for Kalø Golf Club, men også en måde for annoncørene, at nå et støre medie på. I sponsorudv. glæder vi os til at præsentere det nye tiltag for sponsorene. Sportsudvalget: indlæg af Micka Sørensen Målsætningen for sæsonen stod klart, vi ville have vores 1. Herre til oprykningsspil og 1. Damer skulle blive i divisionen. Damerne måtte desværre en tur ned i 2. Division efter endnu engang og stå på Holstebros hjemmebane med den afgørende kamp. Vores 1. Herre derimod vandt puljen og sikrede sig plads i oprykningsspillet i Horsens, her skulle de møde det stærke hold fra Holstebro. Kampen blev tæt og nerverne sad uden på tøjet hos os andre da Casper Beedholm og Jeppe Bladt kom op af hul 18 som sidste bold, de skulle vinde hullet for at Kalø sikrede sig uafgjort og dermed omspil de vandt og begge hold skulle nu tage stilling til hvilke spiller der skulle spille hul 18 igen, Kalø valgte Morten der lavede par men desværre lavede Holstebros spiller birdie og vi måtte tage endnu et år i 3. Division. På den individuelle side havde vi fået den ære at DGU, at ligge bane til den første Royal Tour turnering, hvor alle landsholdsspillerne var med, som arrangerende klub får man 3 wildcards, så det gav en fantastisk mulighed for vores spillere til, at teste deres niveau i forhold til landsholdsspillere på vores egen bane. Vi har haft spillere ude til den samme turnering gennem sæsonen, hvor der har været mange klarede cuts, men topresultaterne er udeblevet. Det har dog givet en masse erfaring som skal omsættes til topresultater i fremtiden. Begge vores Danmarksseriehold klarede sig flot men måtte også blive i serien. En anden målsætning sportsudvalget har, er at få flere juniorer både piger og drenge integreret i elitearbejdet. Der kan vi glæde os over at der er flere juniorer der er på vej frem, i år er Jonas Brüner og Adam Winther blevet integreret og forhåbentlig i den kommende sæson spiller sig på 1. holdet. Dette var bestyrelsens beretning for 2009 Kommentar til beretning: Ib Pejkjær: Ud fra referatet er det hul 11 og 17 der skal ændres, laver vi så noget andet? Det er jo ikke meget udfordring i forvejen. Svar: På hul 17 er der ikke et lige stykke på green. Lige nu har vi snakket om 14 og 17 men vi vil spørge en banearkitekt inden vi gør det. Formålet er ikke at gøre det nemmere men undgår at det bliver tilfældigt. Finn Jann: kan vi ikke bare lade være med at sætte pinden på plateau. side 6

7 Brian Drastrup, hvor lang tid vil det tage? Svar: det vil blive vinteren over 2010 Ib Pejkær: Kan forstå man ønsker en større udnyttelse af hjemmesiden, finder kaløs hjemmeside meget basal og ikke særlig spændende. Vores er generation 1 og de andres generation 7. Indhold som sådan er ok. Svar: Vores focus har været at få den over i et system hvor den er lettere at håndtere. Vi har bestemt også set på andre. Vi er modtagelige overfor nye indspark. Susanne Christensen: Skal den ikke betragtes som en intern hjemmeside, dog bør den opdateres hurtigere. Har vi noget statestik over besøgende på hjemmesiden? Svar: Vi har ikke noget men kan få det. Er det ikke meget et ansigt udadtil, der er den ret kedelig? Svar: Proark har deres egen hjemmeside og vi er klubbens Finn Jann: Den gamle var bedre og mere levende. Der er stort set intet på debatforum. Hvis vi skal samle os om noget skal vi have en god hjemmeside og en god klubånd. Bestyrelsen bør ryste medlemmerne sammen. Erik Pfeifer: Lidt sjovt at der står at der spilles på sommergreens i juli. Nu skal man trykke 2 gange for at komme til torsdagsherre. Ib Pejkær: Kan vi ikke undersøge hvad det koster at få den designet. Brian: Kan vi ikke se på de 6 andre baner og se hvad de har gjort? Peter Schrødder, tror det bliver ret vigtigt når klubbladet også fjernes og gøres elektronisk. Flemming Adamsen, kan vi ikke slå alle hjemmesiderne sammen? Ib Pejkjær: anskaffelse af Hjertestarter, hvorfor har vi ikke fået en? Jeg vil opfordre til at vi får en. Svar: Vi har fået lovning på svar fra trygfonden i januar ellers har proark lovet at betale det halve. Det bliver sådan at center og banekontrollanter og greenkeeper stab bliver uddannet. Ellers er de meget informative man kan også se det på nettet. Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning. Ad. 3 Kassereren gennemgik hovedpunkterne i regnskabet. Regnskabet blev efter debat godkendt med akklamation. Ad. 4 side 7

8 Kassereren gennemgik bestyrelsens budgetforslag. Formanden foreslog på baggrund af debatten om en eventuel modernisering af hjemmesiden den budgetændring, at der blev afsat indtil ,- kr. af klubbens midler til formålet. Som en del af forslaget skal udgifterne finansieres af foreningens formue og ikke gennem kontingentstigninger.. Ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod det foreliggende ændringsforslag til budgettet. Budgettet blev herefter ensstemmigt godkendt i den ændrede form. Prisblad: Kassereren gennemgik det differentierede forslag til budget (Prisbladet). Forslaget blev drøftet og herefter enstemmigt godkendt. Ad. 5 Dirigenten gennemgik og motiverede bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. Grundet utilstrækkeligt fremmøde vil vedtægtsændringen først have virkning, såfremt vedtagelse af samme forslag på ny finder sted på en senere generalforsamling. Ad. 6 Inge Hedegaard Holm, Hans Frederiksen og Michael Møller Larsen var alle på valg og villige til at modtage genvalg. Dirigenten opfordrede forsamlingen til at fremkomme med yderligere kandidater til bestyrelsen, men ingen forslag fremkom. De 3 opstillede kandidater blev herefter valgt med akklamation. Ad. 7 Flemming Adamsen er på valg og villig til genvalg. Dirigenten opfordrede forsamlingen til at fremkomme med yderligere kandidater. men ingen forslag fremkom. Flemming Adamsen blev herefter valgt med akklamation. Ad. 8 Michael Møller Larsen viste en dummy af det virtuelle nyhedsbrev, som med virkning fra 2010 vil erstatte klubbladet. Der var udelt begejstring i forsamlingen vedrørende denne nyskabelse. Finn Jann: Links skal kun være et klik væk på hjemmesiden fra nyhedsbrev til resten af siden.. side 8

9 Iben: Såfremt vi ikke får et klubhus kan bestyrelsen så være opmærksom på huset på toppen. Svar: Vi mener også det er en skamplet. Det koster at rive det ned og så mangler vi bagrum. Proark får det malet på de synlige sider til foråret. Det er kun et spørgsmål om tid førend der sker noget da det koster millioner at sætte Møllerens Hus i stand. Toiletterne må vi blive svar skyldig. Annie: Hvad skal der så være her? Svar: Formentlig vil man sælge det til byggegrunde men vi ved det ikke. Der lugter så ulækkert i mellemgangen. Svar: Vi har haft det oppe flere gange, nu mener man det stammer fra depotrummet og nu er der sat en lås på risten så nu skulle lugten forsvinde. Damerne bruger ikke badet nok. Shoppen er lukket hvad skal der være? Svar: Ikke noget vi er glade for. Der vil stadig være shop, pigerne på kontoret skal drive den og Morten i weekenderne. Der kommer et mindre udvalg. Iben: Den stejle bakke imellem hul 17 og 18, kan der ikke komme et skilt om at man skal udenom? Svar: Der vil komme et skilt. Susanne: Kan man ikke få lempelse for retningspæle eller lave dem om til træpæle? Svar: Tvivler på vi kan finde en regel. Kan klokken ikke komme i venstre side? Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingens dagsorden var udtømt og takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for indsatsen, hvorefter generalforsamlingen sluttede kl Som referent: Som dirigent: side 9

10 side 10

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Generalforsamling 24. november 2008. Kalø Golfklub

Generalforsamling 24. november 2008. Kalø Golfklub Generalforsamling 24. november 2008. Kalø Golfklub Ad. 1 Valg af dirigent - bestyrelsen foreslog Ib Ulstrup som blev valgt. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt iflg. 8 i vedtægterne. Fremmødte ca. 40.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Kære medlemmer, Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 Den forgangne sæson har på mange måder været spændende. Vi skulle i denne

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Generalforsamling i Kalø Golf Club

Generalforsamling i Kalø Golf Club Generalforsamling i Kalø Golf Club Onsdag d. 16. december 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Aabybro Golfklub marts 2010 Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Formanden, Niels A. Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var 127 fremmødte. I bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dato: 07. maj 2009 kl. 17:30 21.30

Bestyrelsesmøde Dato: 07. maj 2009 kl. 17:30 21.30 Emne Bestyrelsesmøde Dato: 07. maj 2009 kl. 17:30 21.30 Sted: Klubhuset Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Thomas Gadegaard (TG) Betina Pedersen (BEPE)

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Referat af generalforsamling AK Viking, den

Referat af generalforsamling AK Viking, den Referat af generalforsamling AK Viking, den 19.5. 2016. 12 Fremmødte. 1. 2.. 3 Valg af dirigent Her blev Kaj Helmer Madsen valgt. Formandens beretning. Beretningen indsat som bilag 1, efter referatet.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne

Skytteforeningen Kimbrerne Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 18. marts 2015. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret.

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret. REFERAT Side 1 GENERALFORSAMLING SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 Referat Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 1. a. Valg af dirigent: Henrik Kam blev valgt som dirigent. Oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, dels ved annoncering i Nordsjælland

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere