Første offentliggjorte cash pool-afgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første offentliggjorte cash pool-afgørelse"

Transkript

1 Første offentliggjorte cash pool-afgørelse Af advokat Eduardo Vistisen, Vistisen skatteadvokater Landsskatteretten har offentliggjort den første transfer pricing-kendelse vedrørende en cash poolordning. Kendelsen bidrager til at kaste klarhed over området og måske lægge kimen til en skatteretlig praksis. De faktiske omstændigheder Kendelsen vedrørte et dansk datterselskab, der var deltager i en cash pool-ordning i en multinational koncern. Spørgsmålet i sagen var, hvilken rente det danske datterselskab skulle beskattes af, henholdsvis have fradragsret for. Det danske datterselskab havde indgået en cash management-aftale med et schweizisk søsterselskab om håndtering af likviditet samt en rammeaftale for koncerninterne lån. Det fremgik af cash management-aftalen, at det schweiziske søsterselskab skulle etablere cash pool-konto i eget navn dokumentere mellemregningskontiene forestå beregninger af renter på månedsbasis varetage likviditetsstyring, risikostyring, remburs, forsikring, bankgarantier og bogføring/regnskaber for europæiske holdingselskaber Det danske datterselskab skulle fremsende cash flow forecasts til det schweiziske søsterselskab, og datterselskabet varetog selv kreditor- og debitorbogholderi og valutasikring. Zero-balancing cash pool I henhold til cash management-aftalen skulle det danske datterselskab placere al overskydende likviditet hos det schweiziske søsterselskab. Dette benævnes en zero-balancing cash pool-aftale. En zero-balancing cash pool-aftale indebærer, at likviditeten i en koncern samles på én konto - normalt benævnt topkontoen. I en zero-balancing cash pool-ordning overføres saldiene på underkontiene for andre selskaber i koncernen fysisk til topkontoen ved afslutningen af hver bankdag, således at koncernens samlede nettolikviditet står på topkontoen. Topkontoen føres normalt af moderselskabet eller et treasury-selskab for koncernen. Det normale modstykke til en zero-balancing cash poolordning er en notional cash pool-ordning, hvor der ikke sker fysisk overførsel til topkontoen. I nærværende sag var der altså tale om en zero-balancing cash pool-ordning, hvor det danske datterselskab på daglig basis overførte alle saldi til konti, der blev ført i det schweiziske søsterselskabs navn. Mulighed for aftalte ind- og udlån Det danske datterselskab havde ret til at trække på placeret likviditet. Endvidere kunne det danske datterselskab placere overskydende likviditet i kortere (op til seks måneder) eller længere (mere end seks måneder) aftaleperioder. Derudover kunne det danske datterselskab inden for en vis ramme også låne hos det schweiziske søsterselskab. Af cash management-aftalen fremgik, at det danske datterselskabs dag-til-dag-placeringer i euro i cash-poolen blev forrentet med en variabel basisrente på minus 0,50 pct., og dag-til-dag-lån i euro fra cash-poolen blev forrentet med en variabel basisrente med et tillæg på 1,15 pct. For korte aftaleplaceringer/lån op til seks måneder anvendtes de respektive basisrenter med fradrag af 0,3 pct. Ved længerevarende aftaleplaceringer/lån på mindst 1 mio. euro blev renten aftalt. Det danske datterselskab havde ikke udarbejdet nogen egentlig transfer pricing-dokumentation. Det var dog oplyst, at det danske datterselskab modtog en rente svarende til en placering i en ubetinget kreditværdig bank, og at det schweiziske søsterselskab opnåede en koncernintern finansiering, der var mindst 1,5 pct. billigere end den eksterne kortfristede facilitet, som hele koncernen havde haft adgang til i perioden. Det schweiziske søsterselskab stillede ikke sikkerhed for cash-pool- og aftalemellemværender og havde ikke en selvstændig credit rating. Det schweiziske søsterselskabs aktiver bestod primært af usikrede udlån til koncernselskaber, og udlånene oversteg væsentligt det schweiziske søsterselskabs egenkapital. Det danske datterselskab var på grund af forudbetalinger meget likvidt. I perioden som var de år, der var genstand for ligningen - havde selskabet overskudslikviditet, dog

2 224 således at der i maj-juni 2006 blev lånt et mindre millionbeløb. Det danske datterselskab anvendte ikke længerevarende aftalelån i perioden, men havde i enkelte perioder placeret for mange euro på kortere indlånsaftaler og måtte derfor låne euro i cash-poolen for at inddække disse aftaleplaceringer. Dette var muligvis et udslag af svigtende likviditetsstyring. Nettobalancen i cash pool-ordningen SKAT havde beregnet de gennemsnitlige månedlige cash pool-mellemværender og aftaleindskud og udlån. Af denne oversigt fremgik, at det danske datterselskab i perioden , på nær to måneder i 2006, havde haft store beløb placeret i cash poolen eller på aftalevilkår hos det schweiziske søsterselskab, svarende til ca. 115 mio. kroner i gennemsnit hver måned. Kun i maj og juni 2006 havde det danske datterselskab været nettolåntager hos det schweiziske søsterselskab med henholdsvis ca. 6 og 19 mio. kroner. Serviceaftale med moderselskabet Mellem koncernens moderselskab som serviceudbyder og det danske datterselskab som servicemodtager var der indgået en serviceaftale, hvor datterselskabet mod betaling kunne anmode moderselskabet om råd og bistand med hensyn til specificerede opgaver, herunder finansiering, regnskabsmæssig assistance og it. Indholdet af de enkelte ydelser var ikke yderligere defineret. Betalingen for disse serviceydelser var så vidt ses baseret på en omkostningsfordelingsaftale (cost contribution arrangement), hvilket SKAT ikke anfægtede. Koncernens kreditværdighed Koncernens moderselskab havde i hele den omhandlede periode haft langfristet bankfinansiering suppleret med kortfristede kreditfaciliteter og havde ifølge databasesøgninger betalt rentemarginaler på mellem 1,1 og 3 pct. Koncernen havde i hele perioden haft uændrede credit ratings på Ba2/BB. Det schweiziske søsterselskab var ikke selvstændigt kreditvurderet og havde ikke egne kreditfaciliteter, men selskabet kunne trække på moderselskabets eksterne kortfristede faciliteter. Skat Udland /4 SKATs afgørelse SKAT ændrede det danske datterselskabs selvangivelse på tre punkter: 1) samme rente på indskud, der afdækkede lån, 2) forhøjede indkomsten med yderligere renteindtægter på nettoplaceringen af likviditet med en marginal på 1,18 pct., og 3) fastsatte et service fee til cash pool-administratoren til 0,25 pct. af bruttobeløbene. SKAT anførte, at det danske datterselskab ikke havde udarbejdet den lovpligtige transfer pricing-dokumentation for de omhandlede indkomstår. Selskabets skattepligtige indkomst blev derfor fastsat skønsmæssigt. Nettobetragtning Formentlig som følge af den manglende likviditetsstyring havde det danske datterselskab lånt i cash poolen til basisrenten plus 1,15 pct., samtidig med at selskabet havde placeret endnu større beløb i cash poolen til en rente på basisrenten minus 0,5 pct. uden modpartsrisiko på udlånene. Det var derfor SKATs vurdering, at det schweiziske søsterselskab ikke havde en reel kreditorrisiko ved udlånene til det danske datterselskab under cash poolen, da risikoen var afdækket ved mulighed for modregning i det danske datterselskabs samtidige placering af et større indskud. Det danske datterselskab havde ifølge SKAT i den omhandlede periode haft en nettokreditrisiko-position på det schweiziske søsterselskab, og i de perioder, hvor datterselskabet havde lånt i cash poolen, var disse lån - set fra søsterselskabets side - risikomæssigt afdækket af enten endnu større placeringer i cash poolen og/eller af aftaleplaceringer. Det var således ifølge SKAT det danske datterselskab, der i det væsentligste havde haft kreditrisikoen i samhandlen med det schweiziske søsterselskab. Det danske datterselskab havde derfor ikke haft behov for at skaffe ekstra likviditet, men derimod et behov for at placere ekstra likviditet med henblik på at opnå afkast. SKAT traf derfor afgørelse om, at det danske datterselskab ikke skulle betale risikomarginaler på de afdækkede lån i cash poolen og heller ikke skulle have et fradrag i forhold til basisrenten på de placeringer, der svarede til afdækningen, dvs. reelt samme rente på indlån og udlån i cash pool-ordningen, der afdækkede hinanden. Jeg har valgt at kalde det en nettobetragtning. Renten på nettoplaceringen Det var yderligere SKATs vurdering, at det danske datterselskab havde en kreditorrisiko på nettoplaceringer hos det schweiziske søsterselskab, da der ikke var stillet sikkerhed for mellemregningerne. SKAT lagde til grund, at det schweiziske søsterselskabs kreditværdighed måtte være på linje med hele koncernens kreditværdighed.

3 SKAT henviste bl.a. til den norske sag ConocoPhillips ( LB ), som SKAT fortolkede således, at forrentningen af positive saldi i cash pools skal afspejle den kreditrisiko, som indskyder påtager sig. SKAT foretog herefter en selvstændig databaseundersøgelse med følgende parametre: credit rating på Bal+ Ba2+ Ba3, selskaber facilitets-løbetid på 1-12 måneder forfaldsperiode 1/ til 31/ lånetype, 364 dages facilitet Hvorefter SKAT beregnede en gennemsnitlig marginal på 1,18 pct. Det var SKATs opfattelse, at det danske datterselskabs nettoplacering hos det schweiziske søsterselskab var et udlån, hvor det schweiziske søsterselskabs credit rating (dvs. hele koncernens credit rating) var bestemmende for den risikomarginal, som det danske datterselskab skulle have for den påtagede risiko. SKAT fastsatte derfor datterselskabets rentemarginal på nettoindlån til 1,18 pct. Nettolån Som nævnt var der kun to måneder (maj og juni 2006), hvor det danske datterselskab havde været nettolåntager hos det schweiziske søsterselskab. SKAT godkendte, at det schweiziske søsterselskabs nettolån til det danske datterselskab blev forrentet med en basisrente plus 1,15 pct., idet SKAT anførte, at denne marginal i henhold til SKATs undersøgelser stemmer meget fint overens med den marginal, som et selskab med en rating på Ba2 må betale for sammenlignelige eksterne faciliteter. Service fee til cash pool-administrator Det var endvidere SKATs opfattelse, at de finansielle ydelser, som det schweiziske søsterselskab gav det danske datterselskab, skulle aflønnes med et cash pooladministrator service fee. SKAT ansatte dette fee til 0,25 pct. af det danske datterselskabs bruttoplaceringer og lån hos det schweiziske søsterselskab. Ved fastsættelsen af de 0,25 pct. havde SKAT henset til på den ene side: Det danske datterselskab blev faktureret særskilt for visse finansielle ydelser, f.eks. operationel ekspertrådgivning vedrørende håndtering af free cash flows. Det danske datterselskab varetog beregningen af 225 egen likviditet til indtastning i et Cash Planner modul Det schweiziske søsterselskab havde 18 ansatte og servicerede 70 selskaber. Og på den anden side: Det schweiziske søsterselskab varetog likviditetsstyring, risikostyring, remburs, forsikring, bankgarantier og bogføring/regnskaber for europæiske holdingselskaber. Klage til Landskatteretten Det danske datterselskab påklagede SKATs afgørelse til Landsskatteretten og gjorde bl.a. gældende: Man ikke kan betragte indlån- og udlånstransaktioner som en kombineret/samlet transaktion. SKAT havde foretaget en fejlagtig omklassificering af indlånstransaktionerne. Landskatterettens afgørelse Landskatteretten gav hovedsaglig SKAT medhold. Landsskatterettens udgangspunkt var selvsagt, at mellemværendet skulle forrentes i overensstemmelse med, hvad uafhængige parter ville have aftalt i tilsvarende situationer. Der skulle således for indlånt likviditet fastsættes en markedsmæssig forrentning, ligesom der for udlånt likviditet tilsvarende skulle betales en markedsmæssig forrentning. Herefter udtalte Landsskatteretten, at da der ikke var udarbejdet dokumentation for fastsættelsen af renterne, service fee mv., var det med rette, at der var foretaget et skøn over renterne mv. Landskatteretten forholdt sig herefter til SKATs beregning af renterne og udtalte, at der ikke var fremlagt oplysninger om forhold, som kunne begrunde væsentlig forskelsbehandling som følge af forskelle i valuta eller placering som indskud i cash pool-ordningen/kortfristede aftaleindlån mv., ligesom det ikke kunne kritiseres, at der var taget hensyn til hele koncernens samlede credit rating mv. Landsskatteretten tiltrådte SKATs afgørelse for så vidt angår punkt 1 og 3, dvs. 1) samme rente på indskud, der afdækkede lån (nettobetragtingen) og 3) service fee på 0,25 pct. af bruttobeløbene. For så vidt angår punkt 1) spørgsmålet om renten på indskud, der afdækkede lån, bemærkede Landsskatteretten, at det schweiziske søsterselskab i tilfælde af det danske datterselskabs konkurs vil have en ubegrænset modregningsadgang mellem udlån og indlån, hvorfor der ikke vil være nogen risiko, eller i hvert fald en meget begrænset risiko, forbundet med disse udlån og således

4 226 heller ikke grundlag for opkrævning af marginaler for disse udlån. Landsskatteretten var endvidere enig med SKAT i, at der med afgørelsen ikke var tale om anfægtelse af de foretagne dispositioner, men om en vilkårskorrektion. For så vidt angår punkt 2 i SKATs afgørelse, ændrede Landsskatteretten SKATs afgørelse, således at forrentningen af det danske datterselskabs nettolån til det schweiziske søsterselskab blev nedsat til en basisrente på plus 1,15 pct. Landsskatteretten udtalte i den forbindelse: Herved er henset til, at denne marginal er godkendt for [det schweiziske søsterselskabs] nettolån til [det danske datterselskab], og til at der i sagen ikke er fremlagt oplysninger, der kan give grundlag for en anden marginal for [det danske datterselskabs] nettolån til [det schweiziske søsterselskab]. Kommentarer Dette er den første offentliggjorte danske kendelse om transferprisen på en cash pool-ordning. Der er derfor ingen tvivl om, at kendelsen vil blive retningsgivende for udviklingen af administrativ praksis. Samme rente på ind- og udlån Landsskatteretten valgte at stadfæste, at renten på modgående ind- og udlån i en cash pool-ordning bør være den samme. Dette er den enkleste metode at opgøre en cash poolordning. Kendelsen giver således et meget klart og enkelt svar, som både nettoindskydere og nettolåntagere i en cash pool-ordning kan fæste lid til. SKAT betragter således en cash pool-ordning med modgående ind- og udlån som en kassekredit i stedet for at værdiansætte hvert enkelt aftaleindlån og -udlån, uanset aftaleperiode og beløb. Når renten på ind- og udlån er den samme i en cash pool-ordning, behøver skatteyderne ikke bekymre sig om at indgå koncerninterne aftaleindlån af kortere eller længere varighed eller foretage koncernintern likviditetsstyring af skattemæssige årsager. Renten er den samme. Man kan i den forbindelse argumentere for, at datterselskaberne i et sådant tilfælde ikke skal betale et service fee for decideret likviditetsstyring til cash pool-administratoren. I den konkrete sag var der ikke betalt fee for bl.a. likviditetsstyring, men likviditetsstyringen havde da også vist sig ikke at være god nok. Skat Udland /4 Renteberegningen Landsskatterettens kendelse kaster også lys over størrelsen af renten, og hvorvidt renten skal beregnes som en indlåns- eller udlånsrente. Normalt er der forskel på en indlåns- og udlånsrente, da mellemmanden (normalt banken, der påtager sig kreditrisikoen) skal have betaling. Landsskatterettens kendelse eliminerer mellemmandens avance. Ikke kun for afdækkede ind- og udlån, men også for nettoplaceringer. SKAT havde i afgørelsen fastsat forskellige ind- og udlånsrenter, således at det danske datterselskabs udlånsrente var basisrenten plus en marginal på 1,15 pct., mens indlånsrenten blev fastsat til basisrenten plus 1,18 pct. Tilsyneladende havde det danske datterselskab ikke anfægtet det faktum, at SKATs afgørelse havde resulteret i en indlånsrente, der var højere end udlånsrenten, hvilket ikke er normalt i Danmark. Det kan ikke udelukkes, at denne anomali var en af grundene til, at SKATs indlånsrente på 1,18 pct. ikke blev stadfæstet af Landsskatteretten. Derudover havde det betydning, at det danske datterselskabs oprindelige udlånsrente på plus 1,15 pct. var blevet accepteret af SKAT. Landsskatteretten udtalte således, at da SKAT havde accepteret en marginal på plus 1,15 pct. på udlån til det danske datterselskab, og da der i sagen ikke var fremlagt oplysninger, der kunne give grundlag for en anden marginal, skulle renten være den samme. På baggrund heraf kan man argumentere for, at hvis renten i en cash pool-ordning bør være den samme på ind- og udlån, så skal rentesatsen beregnes på grundlag af udlånsrenten, som SKAT havde taget udgangspunkt i (de plus 1,15 pct.). Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at Landsskatteretten på trods af manglende transfer pricingdokumentation tilsidesætter SKATs skøn. Det er fastsat ved lov, at foreligger der ikke transfer pricing-dokumentation, kan SKAT udøve et værdiskøn, hvilket flytter bevisbyrden over på skatteyder. På trods af, at skatteyderen havde bevisbyrden i sagen, tilsidesætter Landsskatteretten SKATs værdiskøn. Dette bestyrker kun ovenstående postulat, at renten skal fastsættes på baggrund af udlånsrenten, når ind- og udlånsrenten skal være ens. Koncernens kreditværdighed Landsskatterettens kendelse fastslår endvidere, at der skal tages udgangspunkt i kreditværdigheden for hele koncernen. Som nævnt havde SKAT lagt til grund, at det

5 schweiziske søsterselskabs kreditværdighed måtte være på linje med hele koncernens kreditværdighed. Dermed havde de danske skattemyndigheder baseret værdiskønnet på koncernkreditværdigheden. Landskatteretten udtalte specifikt, at SKAT ikke kunne kritiseres for, at der var taget hensyn til hele koncernens samlede credit rating mv. Dette er så vidt ses første gang, at Landsskatteretten fastslår, at kreditvurderingen skal baseres på en koncernkreditvurdering, hvilket synes at stemme overens med OECD s Transfer Pricing Guidelines, afsnit Sammenligning med den norske ConocoPhilips cash pool-dom Resultatet i nærværende sag er meget forskellig fra fremgangsmåden i den norske ConocoPhilips cash pooldom. 227 I den norske dom var udlåns- og indlånsrenter forskellige, hvilket de stridende parter var enige om. Endvidere blev rentemarginalen på nettoindlån baseret på den relative forhandlingsstyrke for det enkelte datterselskab. I SKATs afgørelse og Landsskatterettens kendelsebliver spørgsmålet om relativ forhandlingsstyrke slet ikke berørt. I stedet blev renterne fastsat til det samme beløb. Dette kan ikke bare give transfer pricing-problemer i forhold til cash pool-ordninger, der involverer dansknorske koncerner, men indikerer også, at for så vidt angår cash pool-ordninger, er der endnu ingen safe harbours eller konsensus om, hvordan multinationale virksomheder skal undgå dobbeltbeskatning ved de meget udbredte cash pool-ordninger. Vi må derfor desværre forvente, at der fortsat vil være risiko for dobbeltbeskatning ved anvendelse af cash pool-ordninger, uanset at Landsskatterettens kendelse er med til at lægge kimen til dansk praksis.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser

Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser 36 Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser SKAT Af Christian Plesner Rossing, PhD med speciale i international transfer pricing Indledning

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere