BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER"

Transkript

1 Årsrapport 2003

2 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon Telefax SWIFT: SALL DK 22 CVR nr REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans Kolding, Skive (formand) Lærer Kristian Dahl Pedersen, Skive (næstformand) Gårdejer Thorkil Abildgaard, Vile Adm. direktør Per Albæk, Skive Møbelfabrikant Kaj Balling, Hindborg Tømrermester Niels Hansen, Skive Adm. direktør Poul Østergaard Hansen, Skive El-installatør Kjeld N. Jacobsen, Skive Socialchef Ingrid Jakobsen, Krejbjerg Gårdejer Mogens Glud Jensen, Otting Gårdejer Peder Chr. Kirkegaard, Hald Købmand Knud Lang, Stoholm Salgschef Sven Erik Malmberg, Skive Direktør Steen B. Nielsen, Hem Hotelejer Niels Nygaard, Skive Marketingchef Jørgen Olsen, Skive Automobilforhandler Poul Thorsten Pedersen, Skive Godsejer Birger Schütte, Eskjær Gårdejer Anders Spanggaard, Kåstrup Lagerforvalter Lars P. Søgaard, Fly El-installatør Ejler Sønderriis, Højslev Malermester Jette N. Thomsen, Skive Direktør Chr. T. Østergaard, Skive Gårdejer Hans Boel Østergaard, Jebjerg BESTYRELSEN Adm. direktør Poul Østergaard Hansen (formand) Vinderup Jern & Staalforretning A/S Bestyrelsesmedlem i: Skive Idræts Klub Elite A/S (næstformand) Gårdejer Mogens Glud Jensen (næstformand) Salgschef Sven Erik Malmberg Direktør Chr. T. Østergaard Moland Byggevarer A/S Bestyrelsesmedlem i: A/S Modulia Marketingchef Bent E. Plougstrup Valgt af medarbejderne Kreditchef Lene Dyhrberg Rasmussen Valgt af medarbejderne DIREKTION Bankdirektør Peter Vinther Christensen BANKENS CHEFGRUPPE Salgschef Knud Møller Jensen Administrationschef Philip M. Knudsen Regnskabschef Ole Finderup Kreditchef Lene Dyhrberg Rasmussen Marketingchef Bent Plougstrup Edb-chef Johnny Lindhard Investeringschef Torben Strunge Erhvervschef Niels Rødsgaard BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Balling afdeling Nørregade 10 A, 7860 Spøttrup Leder: Flemming Grønbjerg Tlf Fax Breum afdeling Skolevej 8, 7870 Roslev Leder: Ole Brødbæk Tlf Fax Durup afdeling Hovedgaden 5, 7870 Roslev Leder: Vagn Burchardt Tlf Fax Egeris afdeling Dalgas Allé 10, 7800 Skive Leder: Mette Rolighed Tlf Fax Erhvervsafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Niels Rødsgaard Tlf Fax Højslev afdeling Viborgvej 221, 7840 Højslev Leder: Arne Nielsen Tlf Fax Investeringsafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Torben Strunge Tlf Fax Privatafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Finn Holmstrøm Tlf Fax Roslev afdeling Rybjergvej 1, 7870 Roslev Leder: Dorte Mortensen Tlf Fax Serviceafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Ole Andreassen Tlf Fax Stoholm afdeling Vestergade 1, 7850 Stoholm Leder: Knud Jørn Andersen Tlf Fax Udlandsafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Inger Hansen Tlf Fax EKSTERN REVISION PricewaterhouseCoopers, Skive BDO ScanRevision, Herning 2

3 Indholdsfortegnelse Side Salling Bank s vision og idégrundlag Velkommen i Salling Bank Ledelsens årsberetning Andre forhold Anvendt regnskabspraksis Sidste 5 års hovedtal i resultatopgørelse og balance Resultatopgørelse for 2003 og Balance for 2003 og Sidste 5 års nøgletal iht. Finanstilsynets bekendtgørelse Pengestrømsopgørelse Noter til årsrapporten Årsrapportens underskrifter Salling Bank samarbejder med Salling Bank gennem 127 år

4 Salling Bank s vision og idégrundlag Vision Visionen er at være et værdiskabende pengeinstitut for kunder, medarbejdere og aktionærer. Værdiskabende for kunder ved at give dem en oplevelse af, at Salling Bank som samarbejdspartner aktivt bruger de informationer, kunderne giver banken, til at skabe en stærkere dialog og relation i forhold til kundernes behov, interesser og processer. Værdiskabende for medarbejderne ved at sikre et motiverende arbejdsmiljø med ansvar, muligheder for udvikling og uddannelse og en god balance mellem arbejde, familie og fritid. Værdiskabende for aktionærerne ved at drive en lønsom forretning. Idégrundlag Salling Bank er en selvstændig lokalbank, hvis primære markedsområde er Skive, Salling og Fjends. Salling Bank tilbyder finansielle produkter til såvel bestående som potentielle kunder og ønsker derved at bidrage til en dynamisk udvikling i Skive, Salling og Fjends. Salling Bank s indtjening, etik og samfundsbevidsthed skal gøre det attraktivt at være aktionær, kunde og medarbejder. 4

5 Velkommen i Salling Bank Salling Bank blev stiftet den 20. maj 1876 og har dermed dybe, historiske rødder i Skive, Salling og Fjends. Bankens aktiekapital er på 30 mio. kr. og er fordelt på over aktionærer, som fortrinsvis bor i vort lokalområde. Banken har 8 afdelinger, 83 ansatte og en balance på 1,4 mia. kr. Tilslutningen til banken har været støt stigende gennem de seneste år, og ved indgangen til 2004 er bankens kundeantal, forretningsomfang og antal af aktionærer det største nogensinde. Vi har igen i år forsøgt at beskrive bankens virke bedst muligt i det trykte regnskab, idet vi ønsker, at man ved læsning af regnskabet får mulighed for at danne sig et nuanceret indtryk af banken. Vi ønsker Dem god fornøjelse med læsningen og er altid til tjeneste, såfremt De måtte have spørgsmål eller kommentarer. På gensyn i Salling Bank. Salling Bank deltager aktivt i udviklingen af det lokalsamfund, vi er en naturlig del af, både via foreningsarbejde og via økonomiske tilskud til over 200 idræts-, ungdoms- og kulturaktiviteter. Banken prioriterer den personlige kontakt til kunderne højt og er organiseret i en flad organisation for at sikre, at ansvar, kompetence og beføjelser følges ad. Salling Bank s personalepolitik tager udgangspunkt i et menneskeligt helhedssyn. Det tilstræbes, at den enkelte medarbejder udvikler sig personligt og fagligt under sin ansættelse i banken. Det tilstræbes ligeledes, at den enkelte medarbejder kan have en god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Det er bankens mål at anvende den mest moderne teknologi, når denne enten medfører større rentabilitet eller kan frigøre ressourcer til anvendelse i den personlige kundekontakt. Banken tilbyder kunderne mulighed for at udføre bankforretninger i en selvvalgt kombination mellem personlig kontakt og via internettet. Peter Vinther Christensen Bankdirektør Åbenhed, troværdighed og rentabilitet er Salling Bank s nøgleord, og med dette som udgangspunkt er vi altid interesseret i en samtale om pengesager, hvor vi i høj grad ser på, om der er sund fornuft i tingene både for kunden og for banken. 5

6 Ledelsens årsberetning 2003 Bedste resultat i nyere tid Salling Bank s årsresultat før skat udgør 24 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 18,5%. Forventningerne til resultatet før skat for 2003 udgjorde ved offentliggørelsen af halvårsrapporten mio. kr. før indregning af gevinst ved salg af Totalkredit til Nykredit. Banken har i 2003 afhændet godt halvdelen af aktierne i Totalkredit. Salget har givet en kursgevinst på 14 mio. kr. I forbindelse med regnskabets udarbejdelse er det besluttet at ændre aktiveringsgrænsen for maskiner og inventar fra 10 tkr. til 50 tkr., samt at give bankens medarbejdere en andel i fortjenesten ved salg af Totalkredit i form af medarbejderaktier. Disse tiltag betyder i alt en mérudgift i 2003 på 3 mio. kr. Årets resultat efter skat er et overskud på 21,2 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. sidste år. Resultatet anses for yderst tilfredsstillende. Udlån er med 818 mio. kr. uændret i forhold til sidste år. Bankens indlån er reduceret med 15 mio. kr., svarende til 1% i forhold til sidste år. Reduktionen skal ses i sammenhæng med en betydelig vækst i kundernes depotinvesteringer i Salling Bank ejer kapitalandele i en række fællesejede sektorselskaber, som fra regnskabsåret 2003 skal værdiansættes til dagspris. Disse aktier har tidligere været værdiansat til anskaffelsespriser. Salling Bank valgte at opskrive kapitalandelene ultimo Opskrivningen udgjorde 15,0 mio. kr., som blev tillagt egenkapitalen under opskrivningshenlæggelser sidste år. I år er denne primoopskrivning, jf. under anvendt regnskabspraksis, forøget med yderligere 3,9 mio. kr. Primo 2003 er den foretagne opskrivning på i alt 18,9 mio. kr. overført til frie reserver, og fremtidige ændringer i dagsværdierne skal føres over resultatopgørelsen. Salling Bank har sammen med de øvrige ejere af Totalkredit accepteret et købstilbud fra Nykredit på Totalkredit. Salling Bank har i år solgt stk. aktier til Nykredit. Nutidsværdien af det samlede vederlag udgør 21,8 mio. kr., hvoraf 12,7 mio. kr. er betalt kontant, og resten betales som en betinget løbende ydelse over en ni-årig periode. Banken har endvidere udstedt køberetter på aktier pr. 1. oktober 2004 og på aktier pr. 2. oktober 2006 mod en samlet præmie på 1,0 mio. kr. Hvis Nykredit udnytter begge køberetter vil Salling Bank i 2006 have afhændet alle sine aktier i Totalkredit. Udnyttelse af køberetterne vil medføre en forventet regnskabsmæssig avance på ca. 6 mio. kr. i 2004 og ca. 5 mio. kr. i RESULTATET Netto rente- og gebyrindtægter udgør 81,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,9 mio. kr. eller 5,0% i forhold til året før. Fremgangen skyldes især høj aktivitet på formidling af realkreditlån samt på kundedepotsiden. Kursregulering af værdipapirer og valuta er et plus på 21,4 mio. kr. mod 2,9 mio. kr. sidste år. I indeværende regnskabsår indgår gevinst ved salg af Totalkredit med 14,4 mio. kr. og yderligere 3,2 mio. kr. i kursregulering af kapitalandele i fællesejede sektorselskaber, som ikke tidligere har været ført over resultatopgørelsen, jf. beskrivelsen af ændringer i anvendt regnskabspraksis. Banken har haft andre ordinære indtægter på 2,3 mio. kr. mod 2,1 mio. kr. i Udgifter til personale og administration er på 59,4 mio. kr. mod 55,6 mio. kr. i Stigningen er på 3,8 mio. kr. eller 6,8%. I årets udgifter er indeholdt 0,7 mio. kr. til medarbejderaktier. Medarbejderaktierne uddeles med 8 tkr. til samtlige ansatte, der som minimum er på halv tid. Medarbejderaktierne er en påskønnelse af den store arbejdsindsats, bankens ansatte gennem årene har udført på Totalkreditsiden, og som derved har tilvejebragt grundlaget for de betydelige gevinster, der opnås ved salg af bankens kapitalandele i selskabet. Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver udgør 4,0 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. i Som nævnt under ændringer i anvendt regnskabspraksis har en ændring af aktiveringsgrænsen for småaktiver betydet en mérafskrivning på 2,3 mio. kr. i Andre ordinære udgifter udgør 3,2 mio. kr. og består primært af éngangsudgifter til renovering og nyindretning af bankens hovedkontor. Tab og hensættelser på debitorer er på 15,1 mio. kr. mod 16,2 mio. kr. sidste år. Resultat før skat er 23,9 mio. kr. mod 9,3 mio. kr. i Resultatet forrenter egenkapitalen med 18,5% mod 8,4% sidste år. Resultat efter skat er et overskud på 21,2 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. sidste år. BALANCEN Balancen er reduceret med 17 mio. kr. eller 1% og er på mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Udlån udgør 818 mio. kr. mod 817 mio. kr. sidste år. Bankens udlånsmasse har en stor spredning på såvel brancher som på enkeltengagementer. Indlån er reduceret med 1% eller 15 mio. kr. Indlån udgør herefter mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Indlånsnedgangen skal ses i sammenhæng med en betydelig vækst i kundernes depotinvesteringer. Materielle aktiver er reduceret med 0,9 mio. kr. til 23,1 mio. kr. Herunder indgår den bogførte værdi af bankens ejendomme med 21,7 mio. kr. Den offentlige vurdering af ejendommene udgør 30,7 mio. kr. Banken ejer udelukkende ejendomme, hvori banken selv driver virksomhed. Efterstillede kapitalindskud udgør uændret 40 mio. kr. Egenkapitalen er på 138,3 mio. kr. efter foretagelse af en yderligere primoopskrivning af kapitalandele i fællesejede sektorselskaber med 3,9 mio. kr. samt overførsel af årets resultat med fradrag af foreslået udbytte. Solvensprocenten er på 12,7% og er dermed steget med 0,2% i forhold til sidste år. Salling Bank aktien er gennem 2003 steget 61% til kurs 516 ultimo. Bankens aktionærkreds udgøres af over fortrinsvis lokale aktionærer. 6

7 Ledelsens årsberetning Likviditet og markedsrisici For alle risikotyper har banken fastsat maksimale øvre eller nedre grænser. Bankens totale renterisiko ved en 1% stigning i den effektive rente var ultimo 2003 på 7,0 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. på samme tidspunkt året før. Stigningen var planlagt inden årets begyndelse, og bankens renterisiko er med 5,3% af kernekapitalen på niveau med markedsgennemsnittet. Bankens valutarisiko er, udtrykt ved valutakursindikator 2, på 0,0% pr Indikatoren angiver den procentdel af kernekapitalen efter fradrag, der maksimalt mistes i form af kurstab inden for det næste døgn med en sandsynlighedsfaktor på 99,5%. Likviditetsoverskuddet i forhold til 10% - kravet er på 207,9% mod 216,6% sidste år. Medarbejdere Der har i 2003 gennemsnitligt været beskæftiget 83 medarbejdere omregnet til heltidsbeskæftigede. I 2002 var der gennemsnitligt beskæftiget 80 medarbejdere. Bankens medarbejdere udviser stor dygtighed og engagement i det daglige arbejde, og de har gennem de senere år anvendt betydelige ressourcer på efteruddannelse og videreudvikling. Teknologi Salling Bank samarbejder med en lang række andre lokalbanker om den fælles edb-central, Bankernes EDB Central. Bankens teknologiske edb-platform er under konstant udvikling og omfatter bl.a. intranet samt arbejdspladsadgang til internettet. Udbytte Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling, at der udbetales 20% i udbytte for 2003, svarende til 20 kr. pr. aktie. Forventninger Salling Bank forventer for 2004 en afbalanceret vækst, en afdæmpet ordinær omkostningsstigning, éngangsudgifter til etablering af ny afdeling og renovering af bestående afdelinger, øget kundetilgang, flere aktionærer og et resultat før skat på mio. kr. under forudsætning af, at Nykredit udnytter købsoption på Totalkreditaktier i Udnyttes købsoptionen ikke, reduceres det forventede resultat med 6 mio. kr. Bestyrelsesbeslutninger Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 20% i udbytte for 2003, svarende til 20 kr. pr. aktie. Der er ikke siden regnskabsafslutningen truffet beslutninger eller indtrådt hændelser, der i væsentlig omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. Bestyrelsen har besluttet, at Salling Bank ikke offentliggør kvartalsrapporter, idet det anses, at ressourceforbruget ikke vil stå i forhold til aktionærernes og øvrige interessenters udbytte heraf, da forretningsgrundlaget og hermed indtjeningen ikke vurderes at ville ændre sig væsentligt inden for et enkelt kvartal. Skive, den 28. januar 2004 Poul Ø. Hansen Bestyrelsesformand Peter Vinther Christensen Bankdirektør 7

8 Andre forhold Personaleforhold Medarbejdere I 2003 var Salling Bank s medarbejderantal 83, omregnet til gennemsnitlig heltidsansat, mod 80 i I løbet af året har der været en nettotilgang på 7 medarbejdere og 3 medarbejdere er gået på pension. Formålet med de organisatoriske ændringer er at effektivisere arbejdsgange og opnå en bedre udnyttelse af bankens ressourcer, så der skabes mere tid til rådgivning af kunderne. Endvidere at sikre, at bankens erhvervskunder og investeringskunder i højere grad kan få glæde af den ekspertviden, der er opbygget i hovedkontorets erhvervsafdeling og investeringsafdeling. Nye elever Banken har i årets løb færdiguddannet to elever, og i august måned startede to nye elever på finansuddannelsen. Under uddannelsestiden, der forløber over to år, skifter eleverne typisk arbejdssted nogle gange mellem hovedkontor og afdelinger for at sikre en alsidig uddannelse. Uddannelsen styres i øvrigt af Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg, og det sikrer, at eleverne kommer gennem alle relevante arbejdsområder inden for den finansielle sektor, såvel teoretisk som i praksis. Organisationsplan GENERALFORSAMLING REPRÆSENTANTSKAB BESTYRELSE DIREKTØR Nyindretning af hovedkontor I løbet af året blev hovedkontorets ekspeditionslokale moderniseret. Der blev foretaget en nyindretning med anvendelse af bestående inventar suppleret med nye tidssvarende hæve-/sænke kasser, informationsskranke m.m. Et af målene med nyindretningen har været at skabe større diskretion for kunderne, uanset om de skal have rådgivning i privat-, erhvervs- eller investeringsafdelingen. REGNSKAB EDB MARKETING ADMINISTRATION - personale/org., sekretariat - post/betjente, kantine KREDITKONTOR REALKREDIT PRIVATOMRÅDET ERHVERVSOMRÅDET INVESTERINGSOMRÅDET Organisationsændringer I løbet af første halvår blev der gennemført en ændring af organisationen, således at den nu er samlet omkring tre hovedforretningsområder - privatkunder, erhvervskunder og investering. Hovedparten af bankens erhvervsengagementer er blevet centraliseret til hovedkontorets erhvervsafdeling, og der er ansat ny chef for dette område. Ressourcerne og videnniveauet er øget i investeringsafdelingen, og der er påbegyndt en proces, hvor alle kundeadministrative opgaver samles i hovedkontoret i en serviceafdeling. Blandt andet er administration og ajourføring af kunders budgetter centraliseret i serviceafdelingen. Privatafdeling - rådgivning/salg Serviceafdeling - kasser, valuta - lønservice, budget - omstilling Afdelinger - rådgivning/salg Erhvervsafdeling - rådgivning/salg - erhvervskonsulent Investeringsafdeling - fonds, depot - udland, likviditet - pension, forsikring 8

9 Andre forhold Kreditpolitik Salling Bank s kreditgivning tager direkte udgangspunkt i idégrundlaget, ifølge hvilket vi skal tilbyde finansielle produkter i bankens primære markedsområde som bidrag til den dynamiske udvikling i Skive, Salling og Fjends. Salling Bank s kreditpolitik er nærmere fastlagt af ledelsen efter kriterier, der skal sikre kvaliteten af udlånsporteføljen. Overordnede kriterier for Salling Bank s kreditpolitik er bi.a.: - Det samlede engagement med den enkelte kunde skal være rentabelt. - Hvis blancoelementet i et engagement - udmålt efter sædvanlige bankmæssige principper - indgår med en vis størrelse, skal dette være baseret på øgede krav til kundens bonitet. - Kreditgivningen skal være baseret på et kvalificeret beslutningsgrundlag, hvorunder nuværende og forventede indtjenings- og kapitalforhold kombineret med et gensidigt tillidsfuldt samarbejde er de afgørende elementer. - Salling Bank foretager en effektiv engagementsstyring på alle niveauer. I de enkelte afdelinger udarbejdes der handlingsplaner for risikobetonede engagementer. - Kreditgivningen er uddelegeret med en passende kompetence til de kundeansvarlige medarbejdere, der har det indgående kendskab til kunden. Denne uddelegering sikrer høj kvalitet samt en høj grad af flexibilitet i beslutningsprocessen. - Større engagementer behandles af bankens ledelse og kreditkontor. Engagementer Udlånsporteføljen skal være kendetegnet ved høj kvalitet og risikospredning, der sikrer, at banken ikke kan trues af udviklingen i enkelte brancher eller engagementer. Enkeltengagementer må som hovedregel ikke overstige 10% af bankens ansvarlige kapital. Hensættelser Der foretages individuelle hensættelser på engagementer, såfremt der opstår tvivl om kundens tilbagebetalingsevne eller -vilje. Hensættelserne indberettes løbende fra afdelingerne, og opfølgning finder sted via kreditkontorets periodiske krediteftersyn og engagementsgennemgang. Endvidere foregår der fra ekstern revision kontrol af, at de nødvendige hensættelser er foretaget. Størrelsen af de enkelte hensættelser tilpasses løbende, således at risikoengagementerne til stadighed er forsvarligt afdækket. På engagementer med hensættelser er opfølgningen og styringen ganske tæt, og der foretages de nødvendige retsskridt, som situationen måtte tilsige. Endvidere søges der til stadighed efter løsningsforslag, således at engagementet og kundeforholdet kan blive normaliseret. God selskabsledelse - Corporate Governance (CG) Som nævnt sidste år har bestyrelsen taget stilling til CG, som omtalt i Nørbyudvalgets rapport. Bestyrelsen har ikke fundet det hensigtsmæssigt at samle oplysningerne om CG under ét. I det efterfølgende gives oplysninger, der supplerer de i andre dele af årsrapporten beskrevne forhold inden for området. Banken har detaljerede forretningsgange, forretningsordener, grænseværdier samt kontrol- og rapporteringsprocedurer, der regulerer og klarlægger risikostyring og ledelsesansvar. Salling Bank er dybt forankret i og en aktiv del af lokalsamfundet i Skive, Salling og Fjends. Aktionærkredsen udgøres af over fortrinsvis lokale aktionærer og holdes løbende orienteret om bankens forhold gennem tilsendelse af AktionærNyt, der udkommer 2 gange årligt. Hvert år samler bankens generalforsamling omkring 900 aktionærer. Salling Bank har en stemmeretsbegrænsning, således at hver fremmødt aktionær har én stemme. Der kan samtidig højst afgives to stemmer på egne og andres vegne. De af aktionærerne vedtagne værnsregler anses som et udtryk for, at Salling Bank ønskes bevaret som et selvstændigt, lokalt pengeinstitut til gavn for alle bankens interessenter. En ophævelse af værnsreglerne vil efter bestyrelsens opfattelse medføre, at bankens aktier i høj grad gøres til et kortsigtet spekulationsobjekt, hvilket bestyrelsen ikke finder at være i aktionærernes, kundernes, medarbejdernes og lokalsamfundets interesse. 9

10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om banker og sparekasser samt gældende bekendtgørelser om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse. Ændringer i regnskabspraksis Unoterede aktier i en række fællesejede sektorselskaber blev ultimo 2002 opskrevet med tkr. direkte over egenkapitalen. Med det formål at bringe udgangspunktet for dagsværdiansættelse i overensstemmelse med det fremherskende i sektoren, har banken foretaget en yderligere primoopskrivning af disse aktier med tkr. over egenkapitalen. Opskrivningen har ingen skattemæssig virkning. Primoopskrivningen udgør herefter i alt tkr. Værdireguleringer i forhold til værdiansættelsen pr. 1. januar 2003 foretages løbende i resultatopgørelsen. Værdiansættelsesprincippet for maskiner og inventar er ændret, idet grænsen for aktivering af enkeltaktiver er hævet fra 10 tkr. til 50 tkr. pr. ultimo Restsaldi på tidligere års anskaffelser under 50 tkr. er samtidig restafskrevet. Ændringen medfører en mérafskrivning af driftsmidler i år på tkr. Udlån og garantidebitorer Hensættelser til tab på udlån og garantier er foretaget individuelt på bankens engagementer efter gennemførelse af en nøje gennemgang og kritisk risikovurdering af disse. Konstaterede tab er afskrevet. Det samlede beløb for hensættelser og tab er udgiftsført i resultatopgørelsen. Obligationer og aktier Børsnoterede værdipapirer er optaget til de officielt noterede kurser på statustidspunktet. Unoterede værdipapirer er optaget til anskaffelseskurs eller markedsværdi på opgørelsestidspunktet, hvis denne vurderes at være lavere end anskaffelseskursen. Unoterede aktier i en række fællesejede sektorselskaber er optaget til handelsværdi, da det er vurderingen, at værdistigningen i disse selskaber er af varig karakter. Faste ejendomme Faste ejendomme er optaget til anskaffelsesværdien med tillæg af forbedringsudgifter og eventuelle opskrivninger og med fradrag af af- og nedskrivninger. Bygninger afskrives over en periode på indtil 50 år med en scrapværdi på 40% af den offentlige kontantvurdering pr. 1. januar Installationer afskrives over den forventede levetid. Overtagne ejendomme er værdiansat til forventede realisationspriser. Maskiner og inventar Maskiner og inventar er opført til anskaffelsespriser med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne, der er lineære og individuelle, varierer mellem 15% og 50% pro anno. Enkeltaktiver til anskaffelsesværdi under kr. afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Udenlandske mellemværender Mellemværender i og beholdninger af fremmed valuta er optaget til de gældende kurser på statusdagen. Ikke kursfastsatte valutaer er værdiansat til en skønnet kurs. Finansielle instrumenter Alle kursreguleringer, såvel realiserede som urealiserede, er ført over resultatopgørelsen. Værdiregulering af swapaftaler, indgået til afdækning af konkrete forretninger, periodeafgrænses efter samme principper som de underliggende aktiver og passiver. Beregning af gennemsnitlige markedsværdier foretages på grundlag af kvartalsvise opgørelser. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydning i udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang. Udskudt skat hensættes med gældende skattesatser af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Pensionsforpligtelser Den kapitaliserede værdi af udækkede pensionstilsagn hensættes som forpligtelse baseret på en tilbagediskonteret værdi af fremtidige betalinger. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser bankens pengestrømme for året samt bankens likvide midler ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømmene præsenteres efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat før skat. I pengestrømmene inkluderes årets kursreguleringer på fonds og valuta. Pengestrømmene fra drift opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter køb og salg af anlægsaktiver, investering i associerede virksomheder m.v. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter udlodninger samt bevægelser i egenkapital og efterstillede kapitalindskud. Likvider omfatter de likvide beholdninger, kortfristede pengemarkedsindskud, indskudsbeviser i Nationalbanken samt børsnoterede værdipapirer. 10

11 Sidste 5 års hovedtal i resultatopgørelse og balance HOVEDTAL FRA RESULTATOPGØRELSEN mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter ,9 78,0 77,8 78,8 74,7 Kursreguleringer ,3 2,9 1,3 1,1-0,3 Andre ordinære indtægter ,3 2,1 3,3 4,7 3,3 Udgifter til personale og administration ,4 55,6 53,7 51,0 49,7 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver... 4,0 1,9 2,7 3,1 2,7 Andre ordinære udgifter ,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Tab og hensættelser på debitorer ,1 16,2 13,2 16,7 9,7 Resultat af kapitalandele ,0 0,0-7,8 0,3 0,4 Resultat før skat ,9 9,3 5,0 14,0 15,8 Skat ,7 2,9 3,9 3,9 5,1 Årets resultat ,2 6,4 1,1 10,1 10,7 HOVEDTAL FRA BALANCEN Aktiver: Kassebeholdning, kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer og aktier (incl. egne kapitalandele) Kapitalandele Immaterielle og materielle aktiver Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og udstedte obligationer Andre passiver og periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Reserver Passiver i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier m.v Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt

12 Resultatopgørelse for 2003 og 2002 Note 2003 (tkr.) 2002 (tkr.) 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i assoc. og tilkn. virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat Overførsler fra tidligere år I alt til disposition Anvendt til udbytte Henlagt til egenkapital I alt anvendt

13 Balance for 2003 og 2002 Note 2003 (tkr.) 2002 (tkr.) AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Materielle aktiver Egne kapitalandele Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER 22 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for egne aktier Andre reserver Opskrivningshenlæggelser Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER 28 Garantier m.v Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt

14 Sidste 5 års nøgletal i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse Solvensprocent 12,7% 12,5% 11,4% 11,1% 11,1% Solvensprocenten ved 8%-kravet. 2. Kernekapitalprocent 10,9% 8,9% 8,2% 7,8% 7,7% Kernekapital efter fradrag i % af vægtede poster i alt. 3. Egenkapitalforrentning før skat 18,5% 8,4% 5,0% 14,6% 17,7% Resultat før skat i % af gennemsnitlig egenkapital. 4. Egenkapitalforrentning efter skat 16,5% 5,8% 1,1% 10,5% 12,0% Resultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital. 5. Indtjening pr. omkostningskrone 1,29 kr. 1,13 kr. 1,07 kr. 1,20 kr. 1,25 kr. Bruttoindtægter incl. kursregulering/sum af omkostninger, afskrivninger og tab. 6. Renterisiko 5,3% 3,3% 2,3% 1,7% 0,7% Viser hvor stor en del af kernekapitalen efter fradrag, der tabes ved en stigning i renten på 1%-point. 7. Valutaposition 1,7% 3,6% 2,6% 2,8% 3,9% Positionen vist ved valutakursindikator 1 i forhold til kernekapital efter fradrag. 8. Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Risikoen vist ved valutakursindikator 2 i forhold til kernekapital efter fradrag. 9. Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån 80,4% 79,5% 90,5% 103,3% 109,6% Udlån plus hensættelser herpå i % af indlån. 10. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 207,9% 216,6% 152,3% 95,7% 74,4% Overskydende likviditet efter opfyldelse af lovkravet (BSL 28) i forhold til lovkravet (10%-kravet). 11. Summen af store engagementer 63,9% 62,3% 33,5% 32,7% 40,9% Summen af engagementer over 10% af ansvarlig kapital efter fradrag. 12. Andel af tilgodehavender med nedsat rente 1,9% 2,7% 2,3% 1,6% 1,8% Viser hvor stor en del af de samlede udlån, garantier og hensættelser, hvorpå der er nedsat eller nulstillet rente. 13. Hensættelsesprocent 4,0% 4,1% 3,9% 3,4% 3,5% Hensættelser i alt i % af udlån, garantier og hensættelser. 14. Årets tabs- og hensættelsesprocent 1,2% 1,3% 1,0% 1,2% 0,7% Periodens udgiftsførte afskrivninger og hensættelser på debitorer i % af udlån, garantier og hensættelser. 15. Årets udlånsvækst 0,0% - 5,0% - 5,0% 3,4% 15,7% Viser hvor meget udlån ultimo er steget i forhold til udlån primo. 16. Udlån i forhold til egenkapital 5,9 6,9 8,5 9,1 9,5 Angiver udlånet i forhold til egenkapitalen. 17. Årets resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 70,7 kr. 21,4 kr. 3,6 kr. 33,6 kr. 35,6 kr. Årets resultat efter skat pr. 100 kr. s aktie. 18. Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 461 kr. 398 kr. 336 kr. 333 kr. 309 kr. Viser egenkapitalen ultimo pr. 100 kr. s aktie. 19. Udbytte pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 20 kr. 10 kr. 0 kr. 10 kr. 10 kr. Viser det af bestyrelsen foreslåede udbytte pr. 100 kr. s aktie. 20. Børskurs/årets resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 7,3 15,0 76,4 8,5 8,7 Viser price/earning-forholdet. 21. Børskurs/indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 1,12 0,80 0,82 0,86 1,00 Viser børskursen i forhold til aktiens indre værdi. Børskurs pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) Viser børskursen pr

15 Pengestrømsopgørelse 2003 (tkr.) 2002 (tkr.) Driftsaktiviteten: Årets resultat efter skat Regulering for beløb uden likviditetseffekt: Tab og hensættelser på debitorer Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Periodeafgrænsningsposter, netto Hensættelser til forpligtelser Skat Regulering for beløb i årets resultat med likviditetseffekt: Betalt skat Ændring i driftskapitalen: Kreditinstitutter, netto Udlån Unoterede finansielle omsætningsaktiver, obligationer Unoterede finansielle omsætningsaktiver, aktier Indlån Andre aktiver og passiver, netto I alt fra driftsaktiviteten Investeringsaktiviteten: Finansielle anlægsaktiver, aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Materielle anlægsaktiver I alt fra investeringsaktiviteten Finansieringsaktiviteten: Efterstillede kapitalindskud Udbetalt udbytte fra foregående år I alt fra finansieringsaktiviteten Ændring i likviditet i alt fra ovenstående specifikationer Likvider primo Likvider ultimo Likvider består af: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Likvide anfordringsmidler samt indskudsbeviser Likvide obligationer Børsnoterede aktier incl. egne aktier I alt likvider

16 Noter til årsrapporten 2003 Note 2003 (tkr.) 2002 (tkr.) 1 Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt, jf. nedenfor Andet I alt renteindtægter Renter/terminspræmie af afledte finansielle instrumenter: Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Efterstillede kapitalindskud Andet I alt renteudgifter Udbytte af: Aktier Kapitalandele i tilknyttede virksomheder I alt udbytte af aktier og andre kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter: Garantiprovision Gebyrer og andre provisionsindtægter m.v Kursreguleringer af: Obligationer Aktier Valuta Afledte finansielle instrumenter, jf. nedenfor I alt kursreguleringer Kursregulering af afledte finansielle instrumenter: Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Salling Bank har ikke pensionspuljeordninger. 16

17 Noter til årsrapporten 2003 Note 2003 (tkr.) 2002 (tkr.) 6 Andre ordinære indtægter: Lejeindtægt af udlejede lokaler Intern leje af egne lokaler Ejendomsskatter og forsikring Prioritetsrenter Nettoresultat af drift af fast ejendom Fortjeneste ved salg af materielle aktiver Øvrige poster I alt andre ordinære indtægter Udgifter til personale m.v. og administration: Lønninger til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Ændringer i kapitaliseret værdi af pensionstilsagn Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale m.v. og administration Ang.: Udgifter til personale m.v. og administration: Udgiften omfatter omkostninger til medarbejderaktier på Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver: Afskrivninger på grunde og ejendomme Afskrivninger på maskiner og inventar I alt afskrivninger Andre ordinære udgifter: Tab ved salg af materielle aktiver Renovering og nyindretning af hovedkontoret m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Kapitalinteresser i associerede virksomheder m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

18 Noter til årsrapporten 2003 Note 2003 (tkr.) 2002 (tkr.) 11 Skat: Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat Skat på hensættelseskonto Resultat før skat ifølge resultatopgørelsen Afgift på hensættelser Resultat før skat Permanente afvigelser til skattemæssig indkomst: Kapitalandele og udbytte Fortjeneste på materielle aktiver Renter og omkostninger Afskrivninger Selskabsskatten udgør 30% heraf Forskel mellem beregnet og afsat skat Eventualskat af pensionsforpligtelser Overskydende selskabsskat/restskat vedr. tidligere regnskabsår Afgift på hensættelser I alt udgiftsført under selskabsskat Den effektive skatteprocent udgør % 31% 12 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Tilgodehavender fordelt efter restløbetid: Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Udlån: Udlån fordelt på kategorier: Udlånskonti med adgang til variabel udnyttelse Leasingkontrakter Pantebreve Andre udlån Udlån fordelt på restløbetid: Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år

19 Noter til årsrapporten 2003 Note 2003 (tkr.) 2002 (tkr.) 14 Obligationer: Børsnoterede Andre Obligationer i alt Aktier: Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser Andre aktier Øvrige kapitalandele I den bogførte værdi af aktier indgår andele, erhvervet som led i omstrukturering af erhvervsvirksomheder, med Specifikationer vedr. obligationer og aktier: Finansielle omsætningsaktiver, værdiansat til markedsværdi Finansielle omsætningsaktiver, der ikke er værdiansat til markedsværdi Finansielle anlægsaktiver Markedsprisen for finansielle omsætningsaktiver, fratrukket købsprisen for samme, udgør: For aktiver, værdiansat til markedsværdi For aktiver, der ikke er værdiansat til markedsværdi Finansielle anlægsaktiver, bogført under aktier: Samlet anskaffelsespris primo Årets tilgang Årets afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Årets op- og nedskrivninger Tilbageførte op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Af den bogførte beholdning udgør andele i kreditinstitutter Kapitalandele i associerede virksomheder m.v.: Samlet anskaffelsespris primo Årets tilgang Samlet anskaffelsespris ultimo Bogført beholdning ultimo Af den bogførte beholdning udgør andele i kreditinstitutter

20 Noter til årsrapporten 2003 Note 2003 (tkr.) 2002 (tkr.) 19 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder: Samlet anskaffelsespris primo Årets afgang ved fusion pr Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Andre kapitalbevægelser ved fusion pr Op- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Af den bogførte beholdning udgør andele i kreditinstitutter Materielle aktiver: Grunde og ejendomme Driftsmidler a Grunde og ejendomme (materielle aktiver): Samlet anskaffelsespris primo Årets tilgang Årets afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Ejendomsopskrivninger primo Årets opskrivninger Tilbageførte opskrivninger Ejendomsopskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Seneste offentlige ejendomsvurdering

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Skive, den 28. januar 2004 Meddelelse nr. 1/2004 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97523366. Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97523366. Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 9 Skive, den 2. august 2005 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Regnskab 2002 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans Kolding, Skive (formand)

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2005 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvårs resultat bedre end forrige år - og bedre end forventet:

1. halvårs resultat bedre end forrige år - og bedre end forventet: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.8.23 2.8.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Halvårsrapport for 23 fra Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i dag godkendt

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere