Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring"

Transkript

1 Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring

2 Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk Institut, Rørcentret Gregersensvej Taastrup Projektleder: Inge Faldager Kvalitetssikring: Flemming Springborg Per Hemmingsen Udgivet: Side 2 af 23

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Ejendommen Kommunens kortlægning Observerede hændelser Løsningsforslag Oversvømmelse med regnvand fra terræn Opstemning fra kloak Sammenfatning Bilag 1 Hvordan reducerer man konsekvenserne af oversvømmelser Bilag 2 Tjekliste til skybrudssikring af virksomheder - hvad skal man vurdere ved en skybrudsgennemgang af en ejendom? Bilag 3 Nedsivning af regnvand Bilag 4 Hvad dækker forsikringen? Side 3 af 23

4 1 Indledning Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe har meldt sig til Gladsaxe Kommune for at deltage i en forsøgsordning med at få udført en skybrudsgennemgang af bygningen fortaget af Rørcentret, Teknologisk Institut. De seneste år har voldsomme skybrud ramt Danmark. Det har medført skader for milliarder af kroner. Disse omkostninger kan generelt reduceres betydeligt, hvis der fortages klimatilpasning af bygninger og den tilgrænsende infrastruktur. Formålet med denne rapport er, på baggrund af en udvendig og indvendig gennemgang af bygningen, at komme med forslag til: Hvilke tiltag, der kan udføres på bygningen og afløbsinstallationen for at sikre mod indtrængen af vand, der trænger op gennem afløbene Hvilke tiltag, der kan bringes i anvendelse for at sikre, at regnvand og spildevand ikke oversvømmer ejendommen ude fra Rapporten er udarbejdet på baggrund af udleverede kloakplaner, oversvømmelsesplaner fra Gladsaxe Kommune, samt en udvendig og indvendig gennemgang af ejendommene fortaget den 18. december 2013 af Per Hemmingsen, Flemming Springborg og Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut. De angivne priser er overslagspriser. Egentlige priser kan først angives på basis af et egentligt projekt. 2 Baggrund 2.1 Ejendommen Ejendommen ligger i et industrikvarter. Ejendommen benyttes til kontor og oplagring. Der finder ikke produktion sted i ejendommen. Ejendommen ligger i et lavpunkt på Rosenkæret, idet vejen har det laveste punkt lige ved ejendommens grund. På grunden falder terrænet kraftigt væk fra vejen, således at ejendommens bagerste ende ligger i et absolut lavpunkt i hele området, se figur 1. Figur 1. Terrænet falder kraftigt ned mod bygningens ende. Side 4 af 23

5 Ringvejen Kloak Ejendommens kloaksystem er et fællessystem, hvor regnvand og spildevand løber i samme ledning. Alle installationer i kælderen, afløb fra kældernedgang, tagvand samt lyskasseafløb er ført ud til samme fællessystem. Under ejendommen løber en af Nordvands hovedkloakker, samt en sideledning til denne kloak. Ejendommens kloak er tilsluttet hovedkloaknette via denne sideledningen, se figur 2. Nordvands hoved kloak har en nedgangsbrønd på ejendommen. Terrænfald Sidekloak Hovedkloak Tilslutning til sidekloak Figur 2. Ejendommens placering med hovedkloakken under bygningen og tilslutning via sideledningen. Kloaksystemet vedligeholdes. Alle interne ledninger er blevet strømpeforet også ind under huset. Flere gange pr. år sørger en gartner for at rense tagrender, riste og lyskasser for blade og snavs. Ejendommen er udbygget i mange etaper. Derfor er afløbssystemet også udbygget i flere omgange. Gulvafløb i kælder På baggrund af oversvømmelsen i 2009 er alle unødvendige afløb i kælderen fjernet. Der er indhentet tilbud på installation af højvandslukker i de resterende gulvafløb, og tilbuddet løb op over 1 mil. kr. Side 5 af 23

6 Figur 3. Nødvendige gulvafløb i kælderen er bevaret. De øvrige er fjernet. Kældervægge/gulv/dræn Kældergulv er blevet repareret efter tidligere oversvømmelser. Der er ikke tegn på opfugtning fra grundvand. I dele af kældere skal der holdes lav fugtighed (50 %) og det er ikke et problem. Døre/vinduer/lyskasser Nogle af lyskasserne er udført med en lille opkant, andre helt uden opkant, se figur 7 og 8. Nogle af kældernedgangene er udført med en lille opkant, andre helt uden opkant, se figur 9 og 10. Opbevaring i kælder Efter tidligere oversvømmelser er vægge skiftet, så de i fremtiden blot kan spules efter en oversvømmelse. Alt er løfter cm over gulvet og oplagrede ting på reoler er flyttet cm op over gulvet, se figur 4. Side 6 af 23

7 Figur 4. Oplagring foregår over gulvet. I kælderen findes en vægt med elektronik under gulvniveau, se figur 5. Motoren til vareelevatoren er også anbragt under gulvniveau. Figur 5. Vægt, hvor elektronikken ligger under kældergulv. Klimaskærmen Den udvendige gennemgang af ejendommen viste ingen kældervinduer (eller ventilationsriste mv.), der er placeret under 10 cm over terræn. Side 7 af 23

8 2.2 Kommunens kortlægning Gladsaxe Kommune har lavet en klimatilpasningsplan. I forbindelse med udarbejdelsen af denne, har man fået lavet computerberegning (Mike Flood beregning) for vand på terræn og i kloak. Her angives det, at det må forventes, at kloaksystemet stemmer op til terræn ca. hvert 10. år. Ca. hvert 100. år kan man generelt forvente, at der står op til 0,10 m vand på terræn. I forbindelse med klimasikringsplanen er der fremstillet kort over kommunen, der viser den forventede højeste vandstand ved et 100 års regnskyl i hele kommunen. Af klimatilpasningsplanen for Gladsaxe kan det ses, at der på grund af terrænforholdene ved Rosenkæret 31 vil stå 0,8 m vand på terræn ved regnskyl der forekommer en gang hvert 100 år, se figur 6. Billedet stammer fra det oversvømmelseskort, som findes på kommunens hjemmeside. Figur 6. Oversvømmelseskort. Cirklen viser den undersøgte ejendom. De grå/blå felter viser, hvor der vil stå vand på terræn ved et 100 års regnskyl. Side 8 af 23

9 3 Observerede hændelser Finn Egede, der er ansvarlig for de tekniske anlæg, har oplyst, at ejendommen har haft massive oversvømmelser 30/ og 2/ I 2011 stod der 0,82 m vand i kælderen og på den nederste del af grunden, og også toiletter og bad på mellemetagerne blev oversvømmet, formentlig fordi vandet inde i bygningen ikke kunne afledes. Dækslerne på kloaksystemerne blev skudt op, og toiletterne i kælderen blev revet af, af det kraftige vandtryk. Store mængder overfladevand (20-30 cm) fra Rosenkæret løb på terræn ned mod lavpunktet ved bygningens ende. Vanddybden gjorde, at vandet også løb ind gennem lyskasserne. Ud fra en overordnet vurdering skyldes de store oversvømmelser primært 2 faktorer: Opstemning i hovedledningen som løber direkte under ejendommen. Der ligger en nedgangsbrønd på ejendommen, og ved opstemning over terræn vil dækslet skydes af og vandet vil løbe ind i kælderen, og ud i lavningen på grunden, som vil blive fyldt med vand. Ved opstemninger tæt på terræn, kan virksomheden have svært ved at aflede spilde-og regnvand til kloakken, og der vil kunne forekomme vand i kældere fra opstuvning gennem gulvafløb Overfladevand fra Rosenkæret løber ved store regnskyl over fortovet og ind på ejendommen, og samles i lavpunktet ved enden af bygningen. Dette vand belaster også ejendommens interne kloaksystem 4 Løsningsforslag Ejendommen ligger meget uheldigt placeret, dels i et lavpunkt i hele området, dels lige over en af Nordvands store hovedkloakker. Når hovedkloakken stemmer op over terræn vil det være næsten umuligt at skybrudssikre ejendommen. I det følgende gennemgås hvordan ejendommen kan sikres mod: Oversvømmelse med regnvand fra terræn Opstemning fra kloak 4.1 Oversvømmelse med regnvand fra terræn Hævning af fortov ved indkørsel. I indkørslen mod Rosenkæret bør der laves et bump med den højde på cm, så vejvandet forhindres i at løbe ind på ejendommen. Alternativt skal Gladsaxe Kommune hæve kantstenen ved vejen. Anslået pris: kr. Lyskasser Lyskasser bør generelt have hævet kant på cm, hvis man skal sikre sig mod, at overfladevand løber ind i lydkassen. Side 9 af 23

10 De fleste af ejendommens lyskasser er placeret på meget skrånende terræn, hvor vanddybden selv ved kraftig regnskyl ikke bliver så stor, og alle har en hævet kant, se figur 7. Figur 7. De fleste af lyskasserne har hævet kant. Den øverste lyskasse ved venstre indkørsel er en undtagelse. Denne lyskasse har ikke hævet kant, se figur 8. Her kan det overvejes enten at hæve kanten rundt om lyskassen, lægge en gennemsigtig plade over eller, hvis lysindfaldet ikke betyder noget for benyttelsen af kælderrummet, så lukke lyskassen helt med en vandtæt plade. Lyskasserne ved hældende terræn er ikke så udsatte, men hvis lysindfaldet i kælderen ikke er nødvendigt kan det overvejes at lukke så mange som muligt. Figur 8. Kanten om lyskassen skal hæves eller lyskassen skal afblændes. Side 10 af 23

11 Overslagspris Opkant: kr. Kant omkring kældernedgange Begge kældernedgange ligger i lavpunktet i terræn. Der bør derfor være en ca cm høj kant ved begge kældernedgange. Pt. er der kun kant ved den ene, se figur 9 og 10. Figur 9. Kældernedgang med lille opkant. Figur 10. Kældernedgang uden opkant. Overslagspris Opkant: kr. Side 11 af 23

12 Port indtil kælder Denne port ligger i lavpunktet på grunden. Det kan derfor overvejes at opsætte skot foran denne port. Under normale forhold er det kun beslagene, der kan ses. Ved varsel om skybrud skal skottene så monteres manuelt. Figur 11. Til venstre porten ind til kælderen. Til højre beskyttelse af en indgang med et skot. Overslagspris Aftagelige skots: kr. Lysgangen Her er der et stort areal, som ikke skal anvendes til opmagasinering af regnvand ved skybrud, se figur 12. Her bør der laves en højere opkant på cm. Det kan overvejes, at sikre sig, at disse vinduer er tætte evt. med indvendig tætning i form af fortsats-plader efter behov. Figur 12. Kanten om lysgangen bør hæves. Overslagspris Opkant: kr. Side 12 af 23

13 Afkobling af tagvand Det interne afløbssystem kan aflastes, hvis en del af tagvandet afkobles. Den bageste del af taget kan afkobles og ledes til græsarealerne bag bygningen, se figur 13. Nedløbsrørene knækkes/ understøttes og føres over på græsplænen. Fra græsplænen kan der evt. etableres overløb til grøften langs den offentlige vej. 500 m 2 tag kræver ca. 90 m 2 græs. Der er et afløb/afløbsrist i græsarealet, men kloakplanen viser ikke dette afløb. Figur 13. Græsareal, der evt. kan anvendes til nedsivning af tagvand. 4.2 Opstemning fra kloak Bygningen er meget svær at beskytte mod opstemning fra kloakken, fordi Nordvands hovedledning forløber under bygningen, og fordi der er en brønd på grunden. Når denne kloak stemmer op over terræn, vil vandet også stå over terræn på den nederste del af grunden. Dette forventes statistisk at ske én gang hvert 10. år. Vand på terræn kan undgås, hvis Nordvand skifter dækslet på hovedkloakken, så det bliver et tæt fastholdt dæksel, som opstemning ikke kan skyde af. Så vil spildevandet ikke løbe ud på terræn på ejendommen, men ejendommen kan stadig ikke aflede sit eget spildevand/regnvand, uden at det løber ud på terræn. Højvandslukker Det kan ikke af kloaktegningerne ses, hvilke gulvafløb i kælderen, der er fjernet. Derfor bør afløbsplanen gennemgås for en vurdering af, om der kan sættes højvandslukker i nogle gulvafløb, og om flere afløb kan beskyttes af et fælles højvandslukke anbragt i gulvet. Hvis der er problemer med regnvand bag højvandslukket kan løsningen med højvandslukke kombineret med en lille pumpe overvejes. Umiddelbart ligger gulvafløbene meget spredt og der skal derfor anvendes et stort antal højvandslukker. Ejendommen har fået et tilbud som var meget dyrt. Side 13 af 23

14 Højvandslukker i alle gulvafløb i kælderen vil ikke beskytte mod kloakvand i kælderen, hvis opstemning i hovedkloak er over terræn, og dækslet på denne hovedkloak ikke er tætnet. Her er det også nødvendigt med skot foran port ind til kælder. Centralt placeret højvandslukke En mulig løsning, der dog kræver dispensation, kan være et sætte et centralt højvandslukke på stikledningen før tilslutning til hovedkloak samt lave et overløb til en pumpebrønd, se figur 14. Under normale forhold vil spildevandet og regnvandet afledes som nu. Hvis der opstår opstemning i hovedkloakken vil højvandslukket klappe i, så spildevand ikke kan trænge tilbage i ejendommens kloakker. Samtidig ledes alt ejendommens afløbsvand (spildevand og regnvand) til pumpebrønden, der pumper det til hovedledningen. Da det er dyrt at pumpe regnvand, er det hensigtsmæssigt på sigt at få fjernet så meget regnvand fra kloaksystemet som muligt. Det kan enten gøres ved at nedsive noget af tagvandet på den lille græsplæne bag bygningen eller lave et magasin under græsset, hvor regnvandet gemmes under kraftige regnskyl og så ledes til kloaksystemet, når der igen er plads. Ejendommens afløbssystem er dog således opbygget, at det er vanskeligt at fjerne alt regnvandet fra afløbssystemet. Hovedkloak Bygning Eksisterende kloak Pumpebrønd Højvandslukke Sidekloak Figur 14. Et højvandslukke i den sidste brønd før tilløb til kloak vil forhindre kloakvand i at løbe ind i kælderen. Ejendommens spildevand ledes til pumpebrønd, der pumper vandet ud i kloaksystemet under opstemning. Denne løsning vil ikke beskytte ejendommen, hvis opstemning i hovedkloak er over terræn, og forsyningens dæksel ikke er tætnet Overslagspris Opkant: kr.. Side 14 af 23

15 5 Sammenfatning På grund af beliggenheden er bygningen meget dyr at skybrudssikre, specielt hvis dækslet til hovedkloak ikke tætnes. Virksomheden har allerede gjort meget, men på grund af kommunens hovedkloak, må det forventes, at der vil komme vand på terræn fra kloakken min. hvert 10. år. Bygningen ligger i et lavpukt i terræn, og derfor bør tiltagene for at sikre mod indtrængende overfladevand, specielt ved den nederste ende af bygningen, udføres. Løsning-økonomi-prioritet- hvis dækslet i hovekloak tætnes Hvis dækslet over hovedledningen tætnes og højvandslukket/pumpen installeres vil der ikke kunne ske opstuvning af kloakvand i ejendommen. Det er dyrt at pumpe regnvand, så en del af regnvandet bør afskæres. Eneste risiko for vand på terræn er, hvis vand løber ind fra Rosenkæret. Derfor bør bumpet også etableres. Nr. Emne Anbefalede løsninger Kr. Prioritet Alternative løsninger 1 Bump på fortov Opkant lyskasse Nedlægning af lyskasser eller overdækning 3 Opkant kældernedgang Port ind til kælder Opkant lysgang Afkobling af tagvand? 1 7 Højvandslukker? 2 8 Centralt højvandslukke med pumpebrønd Sum for 1. prioritet Sum for 2. prioritet Sum for 3. prioritet Løsning-økonomi-prioritet hvis dækslet i hovekloak ikke tætnes Hvis dækslet over hovedledningen ikke tætnes, vil kloakvand stå op over terræn ca. hver 10. år. Hvis højvandslukket/pumpen installeres vil ejendommen kunne aflede sit spildevand uden problemet ind til kloakvandet står op over terræn hvert 10. år. Her må man så beskyttes sig med skots og forhøjede kanter, for at sikre, at kloakvandet ikke løber ind gennem port, lyskasser, kældernedgang mv. Nr. Emne Anbefalede løsninger Kr. Prioritet Alternative løsninger 1 Bump på fortov Opkant lyskasse Nedlægning af lyskasser eller overdækning 3 Opkant kældernedgang Port ind til kælder Opkant lysgang Afkobling af tagvand? 1 7 Højvandslukker? 2 8 Centralt højvandslukke med pumpebrønd Sum for 1. prioritet Sum for 2. prioritet? Side 15 af 23

16 Bilag 1 Hvordan reducerer man konsekvenserne af oversvømmelser Hvis skaden er sket en gang, kan man gøre en del for at reducere konsekvenserne ved fremtidige kælderoversvømmelser: Undgå at indrette kældre med vandsugende materialer fx træ, gibsplader, tæpper mv. Brug klinker og beton til gulve og vægge og metal til reoler mv. Opbevar færrest mulige ting direkte på gulvet og især ikke ting af høj værdi. Hvis noget er nødt til at stå på gulvet, så opbevar det i kasser, der ikke suger vand brug plastkasser frem for pap Luk vinduer ved varsler om kraftig regn. Et åbent kældervindue kan medføre vandskader. Forsikringen dækker ikke skader efter vand, der kommer ind gennem åbne vinduer Sørg for, at afløbssystemet er vedligeholdt. Alle udendørs afløbsriste skal være fri for blade mv., tagrender rensede, og tagnedløbene ikke stoppet til. Forsikringen dækker IKKE skader efter vand, der skyldes tilstoppede tagrender eller kloakker Flytte sårbare el-installationer Side 16 af 23

17 Bilag 2 Tjekliste til skybrudssikring af virksomheder - hvad skal man vurdere ved en skybrudsgennemgang af en ejendom! 1. Tidligere problemer med vand Har der tidligere været oversvømmelse fra: Kloak- hvor? Ind gennem kældervæg/kældergulv-hvor? Ind fra terræn hvor? Ind fra tag hvor? 2. Husets og grundens placering Kvarterets placering ligger det lavere eller højere end den øvrige del af byen Hvordan ligger grunden i forhold til nabogrundene? Placering i forhold til tilstødende veje ligger huset lavere end vejen og hermed brøndene på vejen, vil der være øget risiko for oversvømmelse, hvis kloaknettet ikke kan modtage vandet Hvordan ligger huset i forhold til vandløb/søer Hvordan ligger huset på grunden: Optimalt, hvis det ligger højt på grunden Spørg til ejerens viden om grundvandstanden i området. A.h.t. evt. nedsivning 3. Tjekliste til udearealerne Er der fald væk fra huset Er der høj sokkel Er tagrender, tagbrønde, riste mv. renset Vurder om terrænet giver mulighed for opmagasinering af vand på grunden Vurder evt. muligheder og begrænsninger i LAR-løsninger på grunden 4. Tjekliste til klimaskærmen Tjek trappenedgange og lyskasser. Falder terræn væk fra disse Tjek om der er afløb fra lyskasser og trappenedgange Om afløb er rensede Er afløb forbundet med kloak Er der en høj kant til vindue eller dør, som sikrer, at der kan ophobes nedbør Tilsvarende gælder, hvis der er garage under hus Er der risiko for til ledning af vand fra: Veje, øvrige arealer i haven Tjek for lavtsiddende vinduer og døre Tjek fundament/sokkel for revner Tjek vægge i kælder for revner Tjek tag og nedløbsrør. Er der skader på tagbelægning Er der det nødvendige fald på taget Er der afløb for skybrud gennem murkronen Kan der ske opstuvning til over ventilationsåbninger, ovenlys eller kanten af tagpappet? Tjek placering af udluftningskanaler Tjek at rørgennemføringer slutter tæt Side 17 af 23

18 5. Tjekliste til afløb i kælder i huset Er der fælles eller separat-kloakering Er kloakssystemet vedligeholdt Er der Tv-inspektioner Vurdér/spørg til problemer med, at vand trænger gennem vægge eller gulv ved meget nedbør Tjek om der er afløb i kælderen Tjek placering af toilet og håndvaske i kælder Faldstammer er de tætte og fastholdte, så de kan tåle tryk? 6. Tjekliste til brug af kælder Tjek, om der er aktiviteter i kælderen, der er særligt truet ved oversvømmelse. Tjek om der står værdier direkte på udsat kældergulv Tjek om elinstallationer og lignende sidder ved gulvet eller udenfor, om de sidder i jordhøjde Er der nødgeneratorer eller andet følsomt maskineri Tjek om adgangen til lokaler eller andre vigtige rum sker gennem en lavtliggende kælder 7. Industrilokaler Er der lokaler, hvor oversvømmelse ikke kan tolereres Er der processer, hvor oversvømmelse ikke kan tolereres Medbring: Dækseljern, skruetrækker, lommelygte, fotoapparat Side 18 af 23

19 Bilag 3 Nedsivning af regnvand Når jorden er egnet, kan kommunen give tilladelse til, at afløbet fra tage og mindre befæstede arealer føres til nedsivning, jævnfør Miljøstyrelsens bekendtgørelse om spildevandstilladelser. Regler for opbygning af nedsivningsanlæg til regnvand er angivet i DS 440, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning, i Rørcenter-anvisning 009, Nedsivning af regnvand i faskiner og Rørcenter-anvisning 016, Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund. Nedsivning af regnvand kan i områder med overbelastning af hovedkloakledninger mindske belastningen af hovedkloakkerne under regn. Læs meget mere om nedsivning af regnvand på Gladsaxe Kommunes hjemmeside LAR-anlæg Ved LAR-anlæg forstås anlæg, der håndterer eller bortskaffer regnvand så tæt ved kilden som muligt. Det kan fx være nedsivning i faskiner, nedsivning i regnbede eller nedsivning i græsplæner. En faskine er et hulrum i jorden, hvor regnvand opsamles og siver ud i jorden gennem faskinens sider. Før faskinen skal der anbringes et sandfang, så faskinen ikke stopper til. I figur 1 ses en faskine opbygget af plastkassetter. Lange og smalle faskiner giver den bedste nedsivning. For at forhindre jord i at trænge ind i faskinen, skal top og sider dækkes med fiberdug. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkasetter. Et regnbed er en lille beplantet lavning i haven, hvor regnvand fra tage og flisebelagte arealer i haven samles og siver ned i jorden. Regnbedet er en billig og flot løsning til nedsivning af regnvand i haven, se figur 2. Et regnbed er enten en naturlig lavning i haven, eller det kan graves ud. Bunden skal består af 40 cm sandblandet muld, og planeterne skal kunne tåle både tørke og vand. Side 19 af 23

20 Figur2. Principskitse af et regnbed. Nedsivning i græsplæne er en simpel, billig og effektiv måde til at nedsive regnvandet fra tage og flisebelagte arealer. Når det regner ledes vandet fra nedløbsrøret bort fra huset og ud på græsplænen. Græsarealet skal skråne væk fra huset, og der bør evt. anlægges en lille vold, så det sikres, at vandet ikke kan løbe ind til naboen, se figur 3. Figur 3. Principskitse af nedsivning i en græsplæne. Tilladelse Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive regnvand på egen grund. Kommunen giver normalt tilladelsen, når følgende forhold er opfyldt: Afledning skal ske til et anlæg, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand Dimensionering, placering og udførelse af anlægget skal sikre, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt Afstande til vandindvindingsanlæg og recipienter skal være mindst 25 m, se figur 4 Afstande til beboelse og skel bør være som angivet i figur 4 Afstandskrav til beboelse og skel er vejledende og må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Denne konkrete vurdering kan fx foretages af en autoriseret kloakmester, men kommunen skal altid godkende de aktuelle afstande. Side 20 af 23

21 Lovgivningsmæssigt krav 25 m 25 m Vejledende krav iht. SBI 185 eller DS 440 Drikkevandsboring Vandløb, søer, hav Beboelseshus 5 m 2 m* med/uden kælder Hus uden beboelse 2 m 2 m* med kælder Hus uden beboelse 2 m 1 m* uden kælder Skel 2 m 0,5 1 m** Vejledende afstandskrav ved minimal risiko* * hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt ** hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget Figur 4. Afstandskrav for faskiner til drikkevandsboringer, recipienter, beboelse og skel. Grundvand Når der gives tilladelse til nedsivning af regnvand, er det ikke en forudsætning, at grundvandsspejlet ligger under bunden af fx faskinen. Det anbefales dog, at faskiner så vidt muligt etableres over grundvandsspejlet, da der ikke kan ske udsivning fra sideflader under grundvandsspejlet. Jordbund Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Sand og grus er meget velegnet. Morænejord med ler kræver større faskiner. I meget tæt lerjord kan vandet ikke sive ned. Infiltrationstest For at bestemme om jordbunden er egnet til nedsivning, anbefales det, at der udføres en infiltrationstest, der er simpel og hurtig at udføre. Infiltrationstesten er beskrevet kort i afsnittet om nedsivning af spildevand. For detaljer samt beregningseksempel henvises til Rørcenter-anvisning 016, Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund. Eksempel Infiltrationstesten for to forskellige prøver angiver, at vandet synker 50 mm på 10 min. i prøve 1 og 60 mm på 10 min i prøve 2. Synkehastigheden for regnvand i prøve 1 i mm pr. sekund bliver så: 50 mm - 0,0833 mm/s 0, m/s 8,3 x 10 5 m/s 10 min x 60 sek og synkehastigheden for regnvand i prøve 2 i mm pr. sekund bliver: 0,100 mm/s 0,00010 m/s 10 m/s 10 min 60 mm - 4 x 60 sek Den hydrauliske ledningsevne, som skal benyttes til dimensionering af et nedsivningsanlæg for regnvand er den mindste af de 2 værdier for hele anlægget, altså 8,3 x 10-5 m/s. Side 21 af 23

22 Nedsivningsanlæggets størrelse Spildevandskomiteen har udviklet et beregningsværktøj, som kan bruges af alle til at beregne størrelse af anlæg til nedsivning af regnvand altså faskiner, regnbede og nedsivning i græsplænen. Beregningsværktøjet er et regneark som findes på og på Planlægning af LAR-anlæg Når et anlæg til nedsivning af regnvand skal anlægges, anbefales det at lade vandet nedsive fra overfladen i så vid udstrækning som muligt, og når der ikke længere er plads nok, så kan der anlægges faskiner. Det er vigtigt, at terrænet falder bort fra huset, så det ikke oversvømmes, og at vandet heller ikke løber ind til naboen. I figur 5 er vist et eksempel på nedsivning af regnvand fra et parcelhus. Figur 5. Planlægning af et nedsivningsanlæg for regnvand. Skitsen viser, hvor regnvand kan nedsives og her sker det både i faskine og i et regnbed. Pilene viser, hvilken vej vandet vil strømme, hvis der falder mere regn end anlægget er dimensioneret til. Læs mere om projektering af LAR anlæg i haver på hjemmesiden Her findes også link til Rørcenter-anvisning 016, Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund Hvem skal udføre arbejdet? Arbejdet med nedsivning af regnvand på industrigrunde er autoriseret arbejde. Det er grundejeren, der har ansvaret for at få tilladelse til nedsivning af regnvand fra kommunen, samt at anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af anlægget dvs. oprensning af evt. sandfang 1-2 gange om året. Side 22 af 23

23 Bilag 4 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker, når der er tale om et såkaldt "voldsomt skybrud". Det betyder, at nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen af vandet. Udtrykt i regnmængder er der som hovedregel forsikringsdækning ved: Mere end 40 mm regn på et døgn Mere end 30 mm regn på en halv time I nogle tilfælde dækker forsikringen måske også, hvis der er faldet mellem 30 og 40 mm/døgn. Skader på huset/bygningen Bygningsforsikringen/husforsikringen dækker vandskade på bygninger på grunden, herunder garager, skure mv., der har støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygningen, fordi det ikke kunne få normalt afløb. Skader på dine ting Indboforsikringen/familieforsikringen dækker vandskade på indbo, herunder indbo i garager, skure mv., der har støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygningen, fordi det ikke kunne få normalt afløb. Forsikringen dækker normalt udgifter til at få pumpet vand væk, at redde indbo og til affugternes elforbrug. Skader på erhvervsløsøre Erhvervsløsøreforsikringen dækker vandskade på løsøre, når vandet stiger op ad afløbssystemer, og når regnvandet oversvømmer bygning, fordi det ikke kunne få normalt afløb. I kældre er varer normalt kun dækket, hvis de er placeret på ikke-vandsugende underlag og hævet 10 cm over kældergulv. Generelle undtagelser Undtagelser på bygnings-, indbo- og erhvervsløsøreforsikringen: Oversvømmelser fra hav, fjord, søer og vandløb er altid undtaget Vandskader, der skyldes, at regnvand siver ind gennem revner, utætheder eller åbne vinduer, er som hovedregel undtaget Vandskader, der skyldes, at grundvand trænger ind gennem kældervæg eller kældergulv, er som hovedregel undtaget Hvis man er i tvivl om, hvor voldsomt skybruddet har været, kan man på se hvordan nedbøren har været på den/de aktuelle adresser, og om forsikringen dækker efter definitionerne først i kapitlet. Her findes også en APP til smartphones, der kan advare mod skybrud på aktuelle adresser. Side 23 af 23

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf.

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf. Rudersdal Kommune Retningslinjer for udførelse af faskiner April 2011 Rudersdal Kommune Natur og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 4611 0000 Tekstudkast og fotos Teknologisk institut Tegninger Claus Riis

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Hvad ved vi om faskiner i dag?

Hvad ved vi om faskiner i dag? Hvad ved vi om faskiner i dag? v/ulrik Hindsberger, R Hvad er der af litteratur Rørcenter-anvisning 009, Nedsivning af regnvand i faskiner Skrift 25 fra spildevandskomiteen, 1995, dimensionering DS 440,

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema:

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema: RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER Ansøgningsskema: Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til tag og overfladevand Center for Teknik & Miljø maj 2017 Indhold

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Alm Brand Forsikring Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Gode akut-råd når skybrud er på vej Ifølge metrologerne skal vi vænne os til voldsommere vejr og kraftigere regnmængder,

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven for nedsivningsanlæg til regnvand

Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven for nedsivningsanlæg til regnvand Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven for nedsivningsanlæg til regnvand Rørcentret 2016 Titel: Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven Rekvirent: Sikkerhedsstyrelsen, Nørregade 3, 6700

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand Rev. 01.2014 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand 1. Placering af nedsivningsanlæg for regnvand: Adresse: Matrikeloplysninger: Ejers navn:

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Leca faskiner er fuldstændig sikre over for rotter, mus og andre skadedyr. Dyrene kan hverken leve eller lave gange i løse Leca letklinker.

Leca faskiner er fuldstændig sikre over for rotter, mus og andre skadedyr. Dyrene kan hverken leve eller lave gange i løse Leca letklinker. 15/12/2017 FASKINER Håndtering af regnvand er en stigende udfordring i Danmark, hvor store mængder af nedbør har overbelastet kloaksystemerne de seneste par år. En faskine baseret på Leca letklinker, kan

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Derfor separatkloakerer vi TRE GODE GRUNDE Separatkloakering betyder,

Læs mere

17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne Jacobsen, Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen

17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne Jacobsen, Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Program 17.00 Velkomst v/ Frederiksberg Forsyning og borgmester Jørgen Glenthøj 17.10 Hvordan sikrer du mod oversvømmelser? v/ ingeniør Erling Holm 17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelser?

Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelser? Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelser? Morten K. Mathiasen Kontakt Bolius Bolius.dk/raadgivning Tlf: 7023 6313 Email: post@bolius.dk Et helejet Realdaniaselskab Et helejet Realdaniaselskab Årsager til

Læs mere

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE WILLIS Konference Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI 1 Disposition Udfordringer Kortlægningstyper Case: Screening af ejendomsportefølje

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere