Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring"

Transkript

1 Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring

2 Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk Institut, Rørcentret Gregersensvej Taastrup Projektleder: Inge Faldager Kvalitetssikring: Flemming Springborg Per Hemmingsen Udgivet: Side 2 af 23

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Ejendommen Kommunens kortlægning Observerede hændelser Løsningsforslag Oversvømmelse med regnvand fra terræn Opstemning fra kloak Sammenfatning Bilag 1 Hvordan reducerer man konsekvenserne af oversvømmelser Bilag 2 Tjekliste til skybrudssikring af virksomheder - hvad skal man vurdere ved en skybrudsgennemgang af en ejendom? Bilag 3 Nedsivning af regnvand Bilag 4 Hvad dækker forsikringen? Side 3 af 23

4 1 Indledning Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe har meldt sig til Gladsaxe Kommune for at deltage i en forsøgsordning med at få udført en skybrudsgennemgang af bygningen fortaget af Rørcentret, Teknologisk Institut. De seneste år har voldsomme skybrud ramt Danmark. Det har medført skader for milliarder af kroner. Disse omkostninger kan generelt reduceres betydeligt, hvis der fortages klimatilpasning af bygninger og den tilgrænsende infrastruktur. Formålet med denne rapport er, på baggrund af en udvendig og indvendig gennemgang af bygningen, at komme med forslag til: Hvilke tiltag, der kan udføres på bygningen og afløbsinstallationen for at sikre mod indtrængen af vand, der trænger op gennem afløbene Hvilke tiltag, der kan bringes i anvendelse for at sikre, at regnvand og spildevand ikke oversvømmer ejendommen ude fra Rapporten er udarbejdet på baggrund af udleverede kloakplaner, oversvømmelsesplaner fra Gladsaxe Kommune, samt en udvendig og indvendig gennemgang af ejendommene fortaget den 18. december 2013 af Per Hemmingsen, Flemming Springborg og Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut. De angivne priser er overslagspriser. Egentlige priser kan først angives på basis af et egentligt projekt. 2 Baggrund 2.1 Ejendommen Ejendommen ligger i et industrikvarter. Ejendommen benyttes til kontor og oplagring. Der finder ikke produktion sted i ejendommen. Ejendommen ligger i et lavpunkt på Rosenkæret, idet vejen har det laveste punkt lige ved ejendommens grund. På grunden falder terrænet kraftigt væk fra vejen, således at ejendommens bagerste ende ligger i et absolut lavpunkt i hele området, se figur 1. Figur 1. Terrænet falder kraftigt ned mod bygningens ende. Side 4 af 23

5 Ringvejen Kloak Ejendommens kloaksystem er et fællessystem, hvor regnvand og spildevand løber i samme ledning. Alle installationer i kælderen, afløb fra kældernedgang, tagvand samt lyskasseafløb er ført ud til samme fællessystem. Under ejendommen løber en af Nordvands hovedkloakker, samt en sideledning til denne kloak. Ejendommens kloak er tilsluttet hovedkloaknette via denne sideledningen, se figur 2. Nordvands hoved kloak har en nedgangsbrønd på ejendommen. Terrænfald Sidekloak Hovedkloak Tilslutning til sidekloak Figur 2. Ejendommens placering med hovedkloakken under bygningen og tilslutning via sideledningen. Kloaksystemet vedligeholdes. Alle interne ledninger er blevet strømpeforet også ind under huset. Flere gange pr. år sørger en gartner for at rense tagrender, riste og lyskasser for blade og snavs. Ejendommen er udbygget i mange etaper. Derfor er afløbssystemet også udbygget i flere omgange. Gulvafløb i kælder På baggrund af oversvømmelsen i 2009 er alle unødvendige afløb i kælderen fjernet. Der er indhentet tilbud på installation af højvandslukker i de resterende gulvafløb, og tilbuddet løb op over 1 mil. kr. Side 5 af 23

6 Figur 3. Nødvendige gulvafløb i kælderen er bevaret. De øvrige er fjernet. Kældervægge/gulv/dræn Kældergulv er blevet repareret efter tidligere oversvømmelser. Der er ikke tegn på opfugtning fra grundvand. I dele af kældere skal der holdes lav fugtighed (50 %) og det er ikke et problem. Døre/vinduer/lyskasser Nogle af lyskasserne er udført med en lille opkant, andre helt uden opkant, se figur 7 og 8. Nogle af kældernedgangene er udført med en lille opkant, andre helt uden opkant, se figur 9 og 10. Opbevaring i kælder Efter tidligere oversvømmelser er vægge skiftet, så de i fremtiden blot kan spules efter en oversvømmelse. Alt er løfter cm over gulvet og oplagrede ting på reoler er flyttet cm op over gulvet, se figur 4. Side 6 af 23

7 Figur 4. Oplagring foregår over gulvet. I kælderen findes en vægt med elektronik under gulvniveau, se figur 5. Motoren til vareelevatoren er også anbragt under gulvniveau. Figur 5. Vægt, hvor elektronikken ligger under kældergulv. Klimaskærmen Den udvendige gennemgang af ejendommen viste ingen kældervinduer (eller ventilationsriste mv.), der er placeret under 10 cm over terræn. Side 7 af 23

8 2.2 Kommunens kortlægning Gladsaxe Kommune har lavet en klimatilpasningsplan. I forbindelse med udarbejdelsen af denne, har man fået lavet computerberegning (Mike Flood beregning) for vand på terræn og i kloak. Her angives det, at det må forventes, at kloaksystemet stemmer op til terræn ca. hvert 10. år. Ca. hvert 100. år kan man generelt forvente, at der står op til 0,10 m vand på terræn. I forbindelse med klimasikringsplanen er der fremstillet kort over kommunen, der viser den forventede højeste vandstand ved et 100 års regnskyl i hele kommunen. Af klimatilpasningsplanen for Gladsaxe kan det ses, at der på grund af terrænforholdene ved Rosenkæret 31 vil stå 0,8 m vand på terræn ved regnskyl der forekommer en gang hvert 100 år, se figur 6. Billedet stammer fra det oversvømmelseskort, som findes på kommunens hjemmeside. Figur 6. Oversvømmelseskort. Cirklen viser den undersøgte ejendom. De grå/blå felter viser, hvor der vil stå vand på terræn ved et 100 års regnskyl. Side 8 af 23

9 3 Observerede hændelser Finn Egede, der er ansvarlig for de tekniske anlæg, har oplyst, at ejendommen har haft massive oversvømmelser 30/ og 2/ I 2011 stod der 0,82 m vand i kælderen og på den nederste del af grunden, og også toiletter og bad på mellemetagerne blev oversvømmet, formentlig fordi vandet inde i bygningen ikke kunne afledes. Dækslerne på kloaksystemerne blev skudt op, og toiletterne i kælderen blev revet af, af det kraftige vandtryk. Store mængder overfladevand (20-30 cm) fra Rosenkæret løb på terræn ned mod lavpunktet ved bygningens ende. Vanddybden gjorde, at vandet også løb ind gennem lyskasserne. Ud fra en overordnet vurdering skyldes de store oversvømmelser primært 2 faktorer: Opstemning i hovedledningen som løber direkte under ejendommen. Der ligger en nedgangsbrønd på ejendommen, og ved opstemning over terræn vil dækslet skydes af og vandet vil løbe ind i kælderen, og ud i lavningen på grunden, som vil blive fyldt med vand. Ved opstemninger tæt på terræn, kan virksomheden have svært ved at aflede spilde-og regnvand til kloakken, og der vil kunne forekomme vand i kældere fra opstuvning gennem gulvafløb Overfladevand fra Rosenkæret løber ved store regnskyl over fortovet og ind på ejendommen, og samles i lavpunktet ved enden af bygningen. Dette vand belaster også ejendommens interne kloaksystem 4 Løsningsforslag Ejendommen ligger meget uheldigt placeret, dels i et lavpunkt i hele området, dels lige over en af Nordvands store hovedkloakker. Når hovedkloakken stemmer op over terræn vil det være næsten umuligt at skybrudssikre ejendommen. I det følgende gennemgås hvordan ejendommen kan sikres mod: Oversvømmelse med regnvand fra terræn Opstemning fra kloak 4.1 Oversvømmelse med regnvand fra terræn Hævning af fortov ved indkørsel. I indkørslen mod Rosenkæret bør der laves et bump med den højde på cm, så vejvandet forhindres i at løbe ind på ejendommen. Alternativt skal Gladsaxe Kommune hæve kantstenen ved vejen. Anslået pris: kr. Lyskasser Lyskasser bør generelt have hævet kant på cm, hvis man skal sikre sig mod, at overfladevand løber ind i lydkassen. Side 9 af 23

10 De fleste af ejendommens lyskasser er placeret på meget skrånende terræn, hvor vanddybden selv ved kraftig regnskyl ikke bliver så stor, og alle har en hævet kant, se figur 7. Figur 7. De fleste af lyskasserne har hævet kant. Den øverste lyskasse ved venstre indkørsel er en undtagelse. Denne lyskasse har ikke hævet kant, se figur 8. Her kan det overvejes enten at hæve kanten rundt om lyskassen, lægge en gennemsigtig plade over eller, hvis lysindfaldet ikke betyder noget for benyttelsen af kælderrummet, så lukke lyskassen helt med en vandtæt plade. Lyskasserne ved hældende terræn er ikke så udsatte, men hvis lysindfaldet i kælderen ikke er nødvendigt kan det overvejes at lukke så mange som muligt. Figur 8. Kanten om lyskassen skal hæves eller lyskassen skal afblændes. Side 10 af 23

11 Overslagspris Opkant: kr. Kant omkring kældernedgange Begge kældernedgange ligger i lavpunktet i terræn. Der bør derfor være en ca cm høj kant ved begge kældernedgange. Pt. er der kun kant ved den ene, se figur 9 og 10. Figur 9. Kældernedgang med lille opkant. Figur 10. Kældernedgang uden opkant. Overslagspris Opkant: kr. Side 11 af 23

12 Port indtil kælder Denne port ligger i lavpunktet på grunden. Det kan derfor overvejes at opsætte skot foran denne port. Under normale forhold er det kun beslagene, der kan ses. Ved varsel om skybrud skal skottene så monteres manuelt. Figur 11. Til venstre porten ind til kælderen. Til højre beskyttelse af en indgang med et skot. Overslagspris Aftagelige skots: kr. Lysgangen Her er der et stort areal, som ikke skal anvendes til opmagasinering af regnvand ved skybrud, se figur 12. Her bør der laves en højere opkant på cm. Det kan overvejes, at sikre sig, at disse vinduer er tætte evt. med indvendig tætning i form af fortsats-plader efter behov. Figur 12. Kanten om lysgangen bør hæves. Overslagspris Opkant: kr. Side 12 af 23

13 Afkobling af tagvand Det interne afløbssystem kan aflastes, hvis en del af tagvandet afkobles. Den bageste del af taget kan afkobles og ledes til græsarealerne bag bygningen, se figur 13. Nedløbsrørene knækkes/ understøttes og føres over på græsplænen. Fra græsplænen kan der evt. etableres overløb til grøften langs den offentlige vej. 500 m 2 tag kræver ca. 90 m 2 græs. Der er et afløb/afløbsrist i græsarealet, men kloakplanen viser ikke dette afløb. Figur 13. Græsareal, der evt. kan anvendes til nedsivning af tagvand. 4.2 Opstemning fra kloak Bygningen er meget svær at beskytte mod opstemning fra kloakken, fordi Nordvands hovedledning forløber under bygningen, og fordi der er en brønd på grunden. Når denne kloak stemmer op over terræn, vil vandet også stå over terræn på den nederste del af grunden. Dette forventes statistisk at ske én gang hvert 10. år. Vand på terræn kan undgås, hvis Nordvand skifter dækslet på hovedkloakken, så det bliver et tæt fastholdt dæksel, som opstemning ikke kan skyde af. Så vil spildevandet ikke løbe ud på terræn på ejendommen, men ejendommen kan stadig ikke aflede sit eget spildevand/regnvand, uden at det løber ud på terræn. Højvandslukker Det kan ikke af kloaktegningerne ses, hvilke gulvafløb i kælderen, der er fjernet. Derfor bør afløbsplanen gennemgås for en vurdering af, om der kan sættes højvandslukker i nogle gulvafløb, og om flere afløb kan beskyttes af et fælles højvandslukke anbragt i gulvet. Hvis der er problemer med regnvand bag højvandslukket kan løsningen med højvandslukke kombineret med en lille pumpe overvejes. Umiddelbart ligger gulvafløbene meget spredt og der skal derfor anvendes et stort antal højvandslukker. Ejendommen har fået et tilbud som var meget dyrt. Side 13 af 23

14 Højvandslukker i alle gulvafløb i kælderen vil ikke beskytte mod kloakvand i kælderen, hvis opstemning i hovedkloak er over terræn, og dækslet på denne hovedkloak ikke er tætnet. Her er det også nødvendigt med skot foran port ind til kælder. Centralt placeret højvandslukke En mulig løsning, der dog kræver dispensation, kan være et sætte et centralt højvandslukke på stikledningen før tilslutning til hovedkloak samt lave et overløb til en pumpebrønd, se figur 14. Under normale forhold vil spildevandet og regnvandet afledes som nu. Hvis der opstår opstemning i hovedkloakken vil højvandslukket klappe i, så spildevand ikke kan trænge tilbage i ejendommens kloakker. Samtidig ledes alt ejendommens afløbsvand (spildevand og regnvand) til pumpebrønden, der pumper det til hovedledningen. Da det er dyrt at pumpe regnvand, er det hensigtsmæssigt på sigt at få fjernet så meget regnvand fra kloaksystemet som muligt. Det kan enten gøres ved at nedsive noget af tagvandet på den lille græsplæne bag bygningen eller lave et magasin under græsset, hvor regnvandet gemmes under kraftige regnskyl og så ledes til kloaksystemet, når der igen er plads. Ejendommens afløbssystem er dog således opbygget, at det er vanskeligt at fjerne alt regnvandet fra afløbssystemet. Hovedkloak Bygning Eksisterende kloak Pumpebrønd Højvandslukke Sidekloak Figur 14. Et højvandslukke i den sidste brønd før tilløb til kloak vil forhindre kloakvand i at løbe ind i kælderen. Ejendommens spildevand ledes til pumpebrønd, der pumper vandet ud i kloaksystemet under opstemning. Denne løsning vil ikke beskytte ejendommen, hvis opstemning i hovedkloak er over terræn, og forsyningens dæksel ikke er tætnet Overslagspris Opkant: kr.. Side 14 af 23

15 5 Sammenfatning På grund af beliggenheden er bygningen meget dyr at skybrudssikre, specielt hvis dækslet til hovedkloak ikke tætnes. Virksomheden har allerede gjort meget, men på grund af kommunens hovedkloak, må det forventes, at der vil komme vand på terræn fra kloakken min. hvert 10. år. Bygningen ligger i et lavpukt i terræn, og derfor bør tiltagene for at sikre mod indtrængende overfladevand, specielt ved den nederste ende af bygningen, udføres. Løsning-økonomi-prioritet- hvis dækslet i hovekloak tætnes Hvis dækslet over hovedledningen tætnes og højvandslukket/pumpen installeres vil der ikke kunne ske opstuvning af kloakvand i ejendommen. Det er dyrt at pumpe regnvand, så en del af regnvandet bør afskæres. Eneste risiko for vand på terræn er, hvis vand løber ind fra Rosenkæret. Derfor bør bumpet også etableres. Nr. Emne Anbefalede løsninger Kr. Prioritet Alternative løsninger 1 Bump på fortov Opkant lyskasse Nedlægning af lyskasser eller overdækning 3 Opkant kældernedgang Port ind til kælder Opkant lysgang Afkobling af tagvand? 1 7 Højvandslukker? 2 8 Centralt højvandslukke med pumpebrønd Sum for 1. prioritet Sum for 2. prioritet Sum for 3. prioritet Løsning-økonomi-prioritet hvis dækslet i hovekloak ikke tætnes Hvis dækslet over hovedledningen ikke tætnes, vil kloakvand stå op over terræn ca. hver 10. år. Hvis højvandslukket/pumpen installeres vil ejendommen kunne aflede sit spildevand uden problemet ind til kloakvandet står op over terræn hvert 10. år. Her må man så beskyttes sig med skots og forhøjede kanter, for at sikre, at kloakvandet ikke løber ind gennem port, lyskasser, kældernedgang mv. Nr. Emne Anbefalede løsninger Kr. Prioritet Alternative løsninger 1 Bump på fortov Opkant lyskasse Nedlægning af lyskasser eller overdækning 3 Opkant kældernedgang Port ind til kælder Opkant lysgang Afkobling af tagvand? 1 7 Højvandslukker? 2 8 Centralt højvandslukke med pumpebrønd Sum for 1. prioritet Sum for 2. prioritet? Side 15 af 23

16 Bilag 1 Hvordan reducerer man konsekvenserne af oversvømmelser Hvis skaden er sket en gang, kan man gøre en del for at reducere konsekvenserne ved fremtidige kælderoversvømmelser: Undgå at indrette kældre med vandsugende materialer fx træ, gibsplader, tæpper mv. Brug klinker og beton til gulve og vægge og metal til reoler mv. Opbevar færrest mulige ting direkte på gulvet og især ikke ting af høj værdi. Hvis noget er nødt til at stå på gulvet, så opbevar det i kasser, der ikke suger vand brug plastkasser frem for pap Luk vinduer ved varsler om kraftig regn. Et åbent kældervindue kan medføre vandskader. Forsikringen dækker ikke skader efter vand, der kommer ind gennem åbne vinduer Sørg for, at afløbssystemet er vedligeholdt. Alle udendørs afløbsriste skal være fri for blade mv., tagrender rensede, og tagnedløbene ikke stoppet til. Forsikringen dækker IKKE skader efter vand, der skyldes tilstoppede tagrender eller kloakker Flytte sårbare el-installationer Side 16 af 23

17 Bilag 2 Tjekliste til skybrudssikring af virksomheder - hvad skal man vurdere ved en skybrudsgennemgang af en ejendom! 1. Tidligere problemer med vand Har der tidligere været oversvømmelse fra: Kloak- hvor? Ind gennem kældervæg/kældergulv-hvor? Ind fra terræn hvor? Ind fra tag hvor? 2. Husets og grundens placering Kvarterets placering ligger det lavere eller højere end den øvrige del af byen Hvordan ligger grunden i forhold til nabogrundene? Placering i forhold til tilstødende veje ligger huset lavere end vejen og hermed brøndene på vejen, vil der være øget risiko for oversvømmelse, hvis kloaknettet ikke kan modtage vandet Hvordan ligger huset i forhold til vandløb/søer Hvordan ligger huset på grunden: Optimalt, hvis det ligger højt på grunden Spørg til ejerens viden om grundvandstanden i området. A.h.t. evt. nedsivning 3. Tjekliste til udearealerne Er der fald væk fra huset Er der høj sokkel Er tagrender, tagbrønde, riste mv. renset Vurder om terrænet giver mulighed for opmagasinering af vand på grunden Vurder evt. muligheder og begrænsninger i LAR-løsninger på grunden 4. Tjekliste til klimaskærmen Tjek trappenedgange og lyskasser. Falder terræn væk fra disse Tjek om der er afløb fra lyskasser og trappenedgange Om afløb er rensede Er afløb forbundet med kloak Er der en høj kant til vindue eller dør, som sikrer, at der kan ophobes nedbør Tilsvarende gælder, hvis der er garage under hus Er der risiko for til ledning af vand fra: Veje, øvrige arealer i haven Tjek for lavtsiddende vinduer og døre Tjek fundament/sokkel for revner Tjek vægge i kælder for revner Tjek tag og nedløbsrør. Er der skader på tagbelægning Er der det nødvendige fald på taget Er der afløb for skybrud gennem murkronen Kan der ske opstuvning til over ventilationsåbninger, ovenlys eller kanten af tagpappet? Tjek placering af udluftningskanaler Tjek at rørgennemføringer slutter tæt Side 17 af 23

18 5. Tjekliste til afløb i kælder i huset Er der fælles eller separat-kloakering Er kloakssystemet vedligeholdt Er der Tv-inspektioner Vurdér/spørg til problemer med, at vand trænger gennem vægge eller gulv ved meget nedbør Tjek om der er afløb i kælderen Tjek placering af toilet og håndvaske i kælder Faldstammer er de tætte og fastholdte, så de kan tåle tryk? 6. Tjekliste til brug af kælder Tjek, om der er aktiviteter i kælderen, der er særligt truet ved oversvømmelse. Tjek om der står værdier direkte på udsat kældergulv Tjek om elinstallationer og lignende sidder ved gulvet eller udenfor, om de sidder i jordhøjde Er der nødgeneratorer eller andet følsomt maskineri Tjek om adgangen til lokaler eller andre vigtige rum sker gennem en lavtliggende kælder 7. Industrilokaler Er der lokaler, hvor oversvømmelse ikke kan tolereres Er der processer, hvor oversvømmelse ikke kan tolereres Medbring: Dækseljern, skruetrækker, lommelygte, fotoapparat Side 18 af 23

19 Bilag 3 Nedsivning af regnvand Når jorden er egnet, kan kommunen give tilladelse til, at afløbet fra tage og mindre befæstede arealer føres til nedsivning, jævnfør Miljøstyrelsens bekendtgørelse om spildevandstilladelser. Regler for opbygning af nedsivningsanlæg til regnvand er angivet i DS 440, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning, i Rørcenter-anvisning 009, Nedsivning af regnvand i faskiner og Rørcenter-anvisning 016, Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund. Nedsivning af regnvand kan i områder med overbelastning af hovedkloakledninger mindske belastningen af hovedkloakkerne under regn. Læs meget mere om nedsivning af regnvand på Gladsaxe Kommunes hjemmeside LAR-anlæg Ved LAR-anlæg forstås anlæg, der håndterer eller bortskaffer regnvand så tæt ved kilden som muligt. Det kan fx være nedsivning i faskiner, nedsivning i regnbede eller nedsivning i græsplæner. En faskine er et hulrum i jorden, hvor regnvand opsamles og siver ud i jorden gennem faskinens sider. Før faskinen skal der anbringes et sandfang, så faskinen ikke stopper til. I figur 1 ses en faskine opbygget af plastkassetter. Lange og smalle faskiner giver den bedste nedsivning. For at forhindre jord i at trænge ind i faskinen, skal top og sider dækkes med fiberdug. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkasetter. Et regnbed er en lille beplantet lavning i haven, hvor regnvand fra tage og flisebelagte arealer i haven samles og siver ned i jorden. Regnbedet er en billig og flot løsning til nedsivning af regnvand i haven, se figur 2. Et regnbed er enten en naturlig lavning i haven, eller det kan graves ud. Bunden skal består af 40 cm sandblandet muld, og planeterne skal kunne tåle både tørke og vand. Side 19 af 23

20 Figur2. Principskitse af et regnbed. Nedsivning i græsplæne er en simpel, billig og effektiv måde til at nedsive regnvandet fra tage og flisebelagte arealer. Når det regner ledes vandet fra nedløbsrøret bort fra huset og ud på græsplænen. Græsarealet skal skråne væk fra huset, og der bør evt. anlægges en lille vold, så det sikres, at vandet ikke kan løbe ind til naboen, se figur 3. Figur 3. Principskitse af nedsivning i en græsplæne. Tilladelse Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive regnvand på egen grund. Kommunen giver normalt tilladelsen, når følgende forhold er opfyldt: Afledning skal ske til et anlæg, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand Dimensionering, placering og udførelse af anlægget skal sikre, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt Afstande til vandindvindingsanlæg og recipienter skal være mindst 25 m, se figur 4 Afstande til beboelse og skel bør være som angivet i figur 4 Afstandskrav til beboelse og skel er vejledende og må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Denne konkrete vurdering kan fx foretages af en autoriseret kloakmester, men kommunen skal altid godkende de aktuelle afstande. Side 20 af 23

21 Lovgivningsmæssigt krav 25 m 25 m Vejledende krav iht. SBI 185 eller DS 440 Drikkevandsboring Vandløb, søer, hav Beboelseshus 5 m 2 m* med/uden kælder Hus uden beboelse 2 m 2 m* med kælder Hus uden beboelse 2 m 1 m* uden kælder Skel 2 m 0,5 1 m** Vejledende afstandskrav ved minimal risiko* * hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt ** hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget Figur 4. Afstandskrav for faskiner til drikkevandsboringer, recipienter, beboelse og skel. Grundvand Når der gives tilladelse til nedsivning af regnvand, er det ikke en forudsætning, at grundvandsspejlet ligger under bunden af fx faskinen. Det anbefales dog, at faskiner så vidt muligt etableres over grundvandsspejlet, da der ikke kan ske udsivning fra sideflader under grundvandsspejlet. Jordbund Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Sand og grus er meget velegnet. Morænejord med ler kræver større faskiner. I meget tæt lerjord kan vandet ikke sive ned. Infiltrationstest For at bestemme om jordbunden er egnet til nedsivning, anbefales det, at der udføres en infiltrationstest, der er simpel og hurtig at udføre. Infiltrationstesten er beskrevet kort i afsnittet om nedsivning af spildevand. For detaljer samt beregningseksempel henvises til Rørcenter-anvisning 016, Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund. Eksempel Infiltrationstesten for to forskellige prøver angiver, at vandet synker 50 mm på 10 min. i prøve 1 og 60 mm på 10 min i prøve 2. Synkehastigheden for regnvand i prøve 1 i mm pr. sekund bliver så: 50 mm - 0,0833 mm/s 0, m/s 8,3 x 10 5 m/s 10 min x 60 sek og synkehastigheden for regnvand i prøve 2 i mm pr. sekund bliver: 0,100 mm/s 0,00010 m/s 10 m/s 10 min 60 mm - 4 x 60 sek Den hydrauliske ledningsevne, som skal benyttes til dimensionering af et nedsivningsanlæg for regnvand er den mindste af de 2 værdier for hele anlægget, altså 8,3 x 10-5 m/s. Side 21 af 23

22 Nedsivningsanlæggets størrelse Spildevandskomiteen har udviklet et beregningsværktøj, som kan bruges af alle til at beregne størrelse af anlæg til nedsivning af regnvand altså faskiner, regnbede og nedsivning i græsplænen. Beregningsværktøjet er et regneark som findes på og på Planlægning af LAR-anlæg Når et anlæg til nedsivning af regnvand skal anlægges, anbefales det at lade vandet nedsive fra overfladen i så vid udstrækning som muligt, og når der ikke længere er plads nok, så kan der anlægges faskiner. Det er vigtigt, at terrænet falder bort fra huset, så det ikke oversvømmes, og at vandet heller ikke løber ind til naboen. I figur 5 er vist et eksempel på nedsivning af regnvand fra et parcelhus. Figur 5. Planlægning af et nedsivningsanlæg for regnvand. Skitsen viser, hvor regnvand kan nedsives og her sker det både i faskine og i et regnbed. Pilene viser, hvilken vej vandet vil strømme, hvis der falder mere regn end anlægget er dimensioneret til. Læs mere om projektering af LAR anlæg i haver på hjemmesiden Her findes også link til Rørcenter-anvisning 016, Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund Hvem skal udføre arbejdet? Arbejdet med nedsivning af regnvand på industrigrunde er autoriseret arbejde. Det er grundejeren, der har ansvaret for at få tilladelse til nedsivning af regnvand fra kommunen, samt at anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af anlægget dvs. oprensning af evt. sandfang 1-2 gange om året. Side 22 af 23

23 Bilag 4 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker, når der er tale om et såkaldt "voldsomt skybrud". Det betyder, at nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen af vandet. Udtrykt i regnmængder er der som hovedregel forsikringsdækning ved: Mere end 40 mm regn på et døgn Mere end 30 mm regn på en halv time I nogle tilfælde dækker forsikringen måske også, hvis der er faldet mellem 30 og 40 mm/døgn. Skader på huset/bygningen Bygningsforsikringen/husforsikringen dækker vandskade på bygninger på grunden, herunder garager, skure mv., der har støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygningen, fordi det ikke kunne få normalt afløb. Skader på dine ting Indboforsikringen/familieforsikringen dækker vandskade på indbo, herunder indbo i garager, skure mv., der har støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygningen, fordi det ikke kunne få normalt afløb. Forsikringen dækker normalt udgifter til at få pumpet vand væk, at redde indbo og til affugternes elforbrug. Skader på erhvervsløsøre Erhvervsløsøreforsikringen dækker vandskade på løsøre, når vandet stiger op ad afløbssystemer, og når regnvandet oversvømmer bygning, fordi det ikke kunne få normalt afløb. I kældre er varer normalt kun dækket, hvis de er placeret på ikke-vandsugende underlag og hævet 10 cm over kældergulv. Generelle undtagelser Undtagelser på bygnings-, indbo- og erhvervsløsøreforsikringen: Oversvømmelser fra hav, fjord, søer og vandløb er altid undtaget Vandskader, der skyldes, at regnvand siver ind gennem revner, utætheder eller åbne vinduer, er som hovedregel undtaget Vandskader, der skyldes, at grundvand trænger ind gennem kældervæg eller kældergulv, er som hovedregel undtaget Hvis man er i tvivl om, hvor voldsomt skybruddet har været, kan man på se hvordan nedbøren har været på den/de aktuelle adresser, og om forsikringen dækker efter definitionerne først i kapitlet. Her findes også en APP til smartphones, der kan advare mod skybrud på aktuelle adresser. Side 23 af 23

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand Rev. 01.2014 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand 1. Placering af nedsivningsanlæg for regnvand: Adresse: Matrikeloplysninger: Ejers navn:

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet Regnvandshåndtering for grundejere STEVNS følger med klimaet Dit og vores ansvar Som grundejer er du ansvarlig for: At håndtere det regnvand, som falder på din grund At kloakledningen er i orden fra bolig

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.08 Risikovurdering G LOSTRUP H OSPITAL RISIKOVURDERING FOR OVERSVØMMELSE VED KRAFTIGE REGNSKYL Rapport,

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø , d. 10. marts 2012 Til Egedal Forsyning A/S Att. Kasper Heinicke TV-inspektion af kloakkerne i Forsyningen oplyser i mail af 27/2-2012, at der foretages undersøgelse af kloaknettet i og beder i den anledning

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING. - af bygninger

SKYBRUDSSIKRING. - af bygninger SKYBRUDSSIKRING - af bygninger September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRO - Formål...s. 3 LØSNINGSKATALOG - Skybrudssikring trin for trin...s. 6-8 - Forudsætninger for løsningerne...s. 10-11 - Etablering

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv Intet el-forbrug ved normal drift Ingen slitage ved normal drift Sikrer en tørskoet løsning

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere