NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær"

Transkript

1 NOTAT Projekt : Tude Å gennem Vejlerne Kundenavn : Slagelse Kommune Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation Til : Thomas Hilkjær Fra : Michael Juul Lønborg Projektleder : Anne Steensen Blicher Kvalitetssikring : Anne Steensen Blicher Revisionsnr. : 1 Godkendt af : Udgivet : Oktober oktober MIKE 11 DOKUMENTATION Dette notat beskriver og dokumenterer modelopstillingen i den hydrodynamiske vandsløbsmodel MIKE 11 for Vejlerne og den nedre del af Tude Å. Alle koter er angivet i DVR90 hvor inter andet er angivet. Scenarier og vandløbsnetværk Modellen omfatter tilløb til Vejlerne Bækkerenden og Sortesvælgsrenden, samt Tude Å opstrøms Trelleborg til udløbet i Storebælt, Skuderne og den nedre del af Vårby Å. Der er opsat 3 scenarier: Reference situationen der beskriver de faktiske forhold Projekt 1 hvor Tude Å ledes gennem Sortesvælg og Vejlerne, og hvor den eksisterende pumpestation erstattes af et højvandslukke Projekt 2 som projekt 1, men hvor Tude Å ledes til Storebælt gennem Skuderne Se vandløbsnetværket i de 3 scenarier i figur 1, 2 og 3. Den eksisterende pumpestation og højvandslukket er markeret med grøn cirkel. Desuden er markeret et fiktivt overløbsbygværk hvor Tude Å ledes gennem Sortesvælget til Vejlerne, for hindre fortsat gennemløb i Tude Å. Tabel 1 dokumenterer vandløbsnetværket. Orbicon A/S Ringstedvej Roskilde CVR nr: Nordea: FRI

2 Tude Å Storebælt Skudern Sortesvælgsrenden Vårby Å Bækkerenden Figur 1 Vandløbsnetværket i referencesituationen. Pumpestation fra Vejlerne er markeret grøn cirkel. 2/26

3 Figur 2 Vandløbsnetværket i Projekt 1 (Tude Å gennem Vejlerne). Højvandslukket fra Vejlerne er markeret grøn cirkel og overløbsbygværket i Tude Å er markeret med rød cirkel. 3/26

4 Figur 3 Vandløbsnetværket i Projekt 2 (Tude Å gennem Vejlerne og Skuderne). Højvandslukket fra Vejlerne er markeret grøn cirkel og overløbsbygværket i Tude Å er markeret med rød cirkel. 4/26

5 Tabel 1 Vandløbsnetværket. Reference Projekt 1 Projekt 2 Tude Å, st m (udløb i Storebælt) Vårby Å st m med udløb i Tude Å, st m Bækkerenden st m med udløb i Tude Å, st m Sortesvælgsrenden st m med udløb i Bækkerenden st m Afvandingskanalen s m med udløb i Bækkerenden i st m Skuderne st m med indløb i Tude Å st m Ny Tude Å st m (udløb i Storebælt). For st m og m er Ny Tude Å identisk med den nuværende Tude Å. For st m erstatter Ny Tude Å den nuværende Sortesvælgsrenden og Bækkerenden, st m. Desuden bibeholdes Tude Å st (dog uden mulighed for flow under den nuværende Bildsøbro). Vårby Å st m med udløb i Ny Tude Å, st m Bækkerenden st m med udløb i Ny Tude Å, st m Ny Tude Å st m (udløb i Storebælt). For st m er Ny Tude Å identisk med den nuværende Tude Å. For st m erstatter Ny Tude Å den nuværende Sortesvælgsrenden og Bækkerenden, st m. Desuden bibeholdes Tude Å st (dog uden mulighed for flow under den nuværende Bildsøbro). Vårby Å st m med udløb i Ny Tude Å, st m Bækkerenden st m med udløb i Ny Tude Å, st m Erstattet af Ny Tude Å Erstattet af Ny Tude Å Afvandingskanalen s m med udløb i Bækkerenden i st m Skuderne st m med indløb i Ny Tude Å st m Afvandingskanalen s m med udløb i Bækkerenden i st m Erstattet af Ny Tude Å Vandløbsprofiler Alle vandløbsprofiler for Tude Å, Vårby Å, Bækkerenden og Sortesvælgsrenden svarer til de regulativfastsatte dimensioner. I Vejlerne er der benyttet brede tværsnit udtrukket fra en digital terrænmodel. Tværsnittene er stoppet hvor det fremtidige vådområde forventes at gå til, og enderne af tværsnittene er ført op til kote 1,5 m. For Tude Å og Ny Tude Å er der benyttet regulativtværsnit fra , dog er tværsnittene gjort bredere med koter fra den digitale terrænmodel. I disse tværsnit er trykket et vandløbstværsnit ned med en bundbredde på 12 meter fra indløbet i Sortesvælg til Bækkerenden, hvor bundbredden øges til 16 meter. Bundkoten varierer fra ca. kote -1,30 m ved indløbet til Vejlerne til ca. -1,38 m ved udløbet til Tude Å igen og følger derved det samme fald som Tude Å i dag 5/26

6 har på strækningen. Der regnes med et anlæg på ca. 1:2 for den del af tværsnittet, der er skåret ned i terrænet. Vandløbsdimensionerne i Projekt 2 gennem Skuderne svarer til dimensionerne i Ny Tude Å med en bundbredde på 16 meter og et anlæg på 1:1,25. Bundkoten er -1,36 m DVR90 ved indløbet. I station til følger vandløbsprofilet terræn, idet stækningen betragtes som en sø. I station starter udløbet fra søen med en bundkote på -1,39 m DVR90. I station starter et bagfald til kote -0,67 m i station og der er udløb til Storebælt i station i kote - 0,67 m DVR90. Bygværker Bækkerenden station 7727, pumpestation erstattes af et højvandslukke: 3 boksrør med dimension 4 m X 2 m og en udløbskote (bund) på -1,2 m DVR90 I reference-simuleringen er den nuværende pumpe ved udløbet i Bækkerenden simuleret ved et højvandslukke. Dette har betydning for vandstanden i Vejlerne, som bliver højere end i virkeligheden. Tilnærmelsen har kun minimal betydning for vandstanden i Tude Å. I Projekt 1 og 2 er der i modellen placeret et overløbsbygværk (overløbskant i kote 1,5 m) med højvandsklapper i Tude Å, st m, for dels at lede vandet fra Ny Tude Å gennem Vejlerne og dels at forhindre høj vandstand fra Storebælt i at trænge op i Tude Å. Modellen giver således ikke mulighed for flow gennem den nuværende sluse under Bildsøvej. Broen under Bildsøvej: Bundbredden på 12 meter i bunden og 14 meter under vejen. Bundkote -1,33 m DVR90. Anlæg 1:1,25. Længde 20 meter. Skuderne: Indløb Tude Å station 32252, 2 stk 13 meter betonrør med diameter på 60 cm og bundkote på hhv. -0,30 meter og 0,27 meter DVR90. Tidsvarierende randbetingelser Simuleringsperioden er til , dvs. 31 år. Tidsskridt i MIKE 11 er 5 min., og der gemmes resultater hver time (dog kun hver dag ved beregning af vinter- og sommermiddelvandstand samt vinter- og sommermedianvandstand). Afstrømninger Tidsserier for vandføring i de opstrøms ender af alle vandløb baseret på oplandsanalyser. Bækkerenden, Bildsøvej: 13,84 km 2, Afvandingskanalen: 2,23 km 2, Vårby Å, st m: 151,9 km 2, Tude Å / Ny Tude Å, st m: 277,2 km 2. Tidsserierne, der ligger til grund for oplandsanalysen, indeholder vandføringsdata for perioden til Dog mangler data for perioden januar 2008 for målestation Tude Å, Valbygård, så for disse 14 dage antages en lineær sammenhæng med målestation Bjerge Å, Fårdrup. 6/26

7 For Vejlerne, dvs. Bækkerenden, Sortesvælgsrenden og Afvandingskanalen samt Vårby Å benyttes målestation Bjerge Å som referencestation, mens Tude Å benyttes som referencestation for Tude Å. Lateralt bidrag for Bækkerenden, st m svarende til et oplandsareal på 4,58 km 2. Lateralt bidrag for Ny Tude Å, st m svarende til et oplandsareal på 6,71 km 2. Lateralt bidrag for Ny Tude Å, st m svarende til et oplandsareal på 2,14 km 2. Lateralt bidrag for Ny Tude Å, st m svarende til et oplandsareal på 0,95 km 2. Lateralt bidrag for Ny Tude Å, st m svarende til et oplandsareal på 1,35 km 2. Lateralt bidrag for Ny Tude Å, st m svarende til et oplandsareal på 0,79 km 2. Lateralt bidrag for Tude Å, st m svarende til et oplandsareal på 0,32 km 2. Lateralt bidrag for Vårby Å, st m svarende til et oplandsareal på 13,92 km 2. Vandstande Tidsserie for vandstanden i Storebælt som nedre randbetingelse ( Ny Tude Å s udløb i Storebælt) er baseret på vandstandsdata fra Korsør Havn, st Tidsserien indeholder data for hvert 10. minut. Enkelte huller i tidsserien (< 10 værdier) er udfyldt efter bedste skøn. Tidsserien for vandstanden ses på Figur 4. Højeste vandstand blev målt til 1,77 m ved den specielle vandstuvning, der indfandt sig 1. november 2006 pga. nordenvind kombineret med høj vandstand i Østersøen. Data for perioden genbruges til at skabe en tidsserie for hele perioden , dog midles værdierne til timeværdier i stedet for hvert 10. minut. Den midling er acceptabel, idet resultaterne alligevel vises på timebasis. 7/26

8 Figur 4 Vandstandsdata fra Korsør Havn Manningtal Tidsvarierende Manningtal i alle vandløb. Figur 5 viser Manningtallet i Vejlerne, som varierer mellem 20 (vinter) og 6 (sommer). For Tude Å og Vårby Å antages Manningtallet at variere mellem 18 og 25, svarende til bedre vandføringsevne end i Vejlerne, idet vandløbet er en del større og saltvandsindtrængen fra Storebælt hindrer stor grødevækst på vandløbsstrækninger hvor bunden ligger under kote 0. Der regnes ikke med grødeskæring, idet Slagelse Kommune oplyser om dette ikke finder sted på modelstrækningen. Se figur 5. 8/26

9 Figur 5 Tidsvarierende Manningtal benyttet for Tude Å, og Vejlerne (Bækkerenden, Sortesvælgsrenden og Afvandingskanalen). 9/26

10 Resultater Beregning af middel- og medianvandstande I Tabel 2 er vist vinter- og sommermiddelvandstand, vinter- og sommermedianvandstand samt maksimum- og minimumvandstand. Sommer defineres som månederne maj til oktober, mens vinter defineres som månederne november til april. Tabel 2 Analyse af vandstande (m DVR90) i Tude Å, st m. Vandstand Reference Projekt 1 Projekt 2 Vintermiddel 0,26 0,28 0,25 Vintermedian 0,23 0,24 0,22 Vintermaksimum 1,21 1,27 1,19 Vinterminimum -0,39-0,30-0,36 Sommermiddel 0,09 0,05 0,05 Sommermedian 0,07 0,02 0,02 Sommermaksimum 1,03 1,01 1,00 Sommerminimum -0,32-0,25-0,26 OBS: Ovenstående middel- og medianværdier er baseret på døgnresultater fra MIKE 11, mens minimum og maksimumværdier er baseret på timeresultater. Som det fremgår af Tabel 2, så bliver vintermiddel og vintermedian 1-2 cm højere ved Projekt 1 i forhold til referencesituationen. Til gengæld bliver sommermiddel og sommermedian 4-5 cm lavere. Og hvor vintermaksimum stiger 6 cm, falder sommermaksimum 2 cm. Alt i alt er der tale om meget små forskelle, og hvis der antages at være en usikkerhed på +/- 5 cm på modelresultaterne, er forskellen således ubetydelig. På Figur 6, Figur 7 og Figur 8 ses varighedskurver for vandstanden i Tude Å, st m for hhv. hele året, vinterperioden og sommerperioden. Som det fremgår af figurerne bliver vandstanden en anelse højere om vinteren ved Projekt 1, mens vandstanden bliver lavere om sommeren, hvilket også fremgår af Tabel 2. Varighedskurverne for Projekt 2 ligner referencesituationen om vinteren og Projekt 1 om sommeren. 10/26

11 Figur 6 Varighedskurve (hele året) for vandstanden i Tude Å, st m. Figur 7 Varighedskurve (vinter) for vandstanden i Tude Å, st m. 11/26

12 Figur 8 Varighedskurve (sommer) for vandstanden i Tude Å, st m. 12/26

13 Lukketid højvandslukke Lukketid for højvandslukket er beregnet som en procentdel af tiden, hvor portene er lukket. Desuden er der beregnet hvor lang tid, der i gennemsnit er lukket, samt den maksimale lukkeperiode for de enkelte måneder. Se tabel 3. Tabel 3 Lukketid i %, i timer samt maksimal lukketid for højvandsslusen. Projekt 1 Projekt 2 Måned Lukketid % Middel timer Maksimum dage Lukketid % Middel timer Maksimum dage Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt /26

14 Maksimale vandstande Den maksimale vandstand er sammenlignet forskellige steder i systemet i de tre scenarier: Reference, Projekt 1 og Projekt 2. Vandstanden i Tude Å i Projekt 1 bliver lidt højere end referencesituationen, mens den bliver lidt lavere i Projekt 2, jf. Tabel 4. For Skuderne forholder det sig lige omvendt. Figur 9 viser de sammenlignede lokaliteters placering. Tabel 4 Maksimum vandstande (m DVR90) i vandløbssystemet. Nr. Sted Reference Projekt 1 Projekt 2 1 Vårby Å, 1,32 1,36 (+0,04) 1,30 (-0,02) udløb i Tude Å 2 Tude Å, 1,21 1,27 (+0,06) 1,19 (-0,02) st m 3 Sortesvælget, - 1,16 1,05 Opstrøms Bildsøvej 4 Bækkerenden, opstrøms - 1,08 0,93 højvandslukke 5 Bækkerenden, opstrøms - 1,10 0,96 Broholmvej 6 Skuderne 1,07 0,95 (-0,12) 1,76 (+0,69) Tal for vandstand i reference er ikke aktuelle for Vejlerne, idet området i dag er drænet Figur 9 Placering af steder i vandløbssystemet, hvor vandstanden sammenlignes. OBS: Figuren viser Projekt 1, men placeringen er den samme for de andre scenarier. Vandsluget under Bildsøvej i Projekt 1 er 32 m 2, hvilket giver anledning til lidt mere opstuvning end den nuværende højvandssluse, der har et vandslug på 35 m 2. I et 14/26

15 forsøg på at reducere den maksimale vandstand opstrøms Bildsøvej, blev det nuværende forslag til brodimension udvidet fra en bundbredde på 12 m til 14 m og en tilsvarende udvidelse af topbredden på 14 m til 16 m. Det gav dog under 2 cm i reduktion af maksimum vandspejlet (fra 1,27 m til 1,25 m). 15/26

16 Undersøgelse af eventuelt defekte sluseportes betydning I referencesituationen regnes der med at højvandsslusen ved Bildsøvej virker optimalt, dvs. at vandet kun kan løbe ud mod Storebælt. I virkeligheden fungerer højvandsslusen måske ikke helt optimalt, hvorved der kan strømme vand op i Tude Å ved høj vandstand i Storebælt. Dette vil naturligvis påvirke vandstanden i Tude Å. For at undersøge effekten af defekte sluseporte, er der i nedenstående tabel 5 samt Figur 10 regnet på hvad vandstanden i Tude Å, st m ville være, hvis 1, 2, 3, 4 eller alle 5 sluseporte er defekte. Med defekte menes, at der ikke er nogen sluseport, men at vandet frit kan strømme begge veje. De ikke-defekte sluseporte (5 minus antallet af defekte sluseporte) antages at virke efter hensigten, dvs. vandet kan kun strømme mod udløbet i Storebælt. Det er naturligvis en forenklet tilgang, men ikke desto mindre viser beregningerne, at vandstanden maksimalt ville blive 1,52 m i Tude Å, st m, mens 1 defekt sluseport ville give en maksimal vandstand på 1,35 m, dvs. ca. 14 cm mere end hvis alle sluseporte virker efter hensigten. Tabel 5 Maksimum vandstand i referencesituationen med defekte sluseporte. Antal defekte sluseporte Maksimal vandstand (m DVR90) i Tude Å, st m 0 1,21 1 1,35 2 1,44 3 1,49 4 1,51 5 1,52 Figur 10 Effekten af defekte sluseporte. 16/26

17 Forskel i maksimumvandstande mellem Projekt 1 og Projekt 2 I Projekt 2 ledes Tude Å gennem Skuderne. Der regnes i dette scenarium på maksimum vandstand i Vejlerne og opstrøms Vejlerne i Tude Å. Resultaterne fremgår af forrige afsnit, og de lidt lavere vandstande i Projekt 2 end i Projekt 1 skyldes, at vandstanden er lidt lavere i udløbet ved Skuderne pga. de bredere tværsnit, se Figur 11 og Figur 12. Tærskelværdien for udløbet til Storebælt er den samme i begge projektforslag som i referencesituationen: Kote -0,674 m. Der er dog et sted, hvor vandstanden bliver højere end både referencen og Projekt 1, og det er i Skuderne, som i de foregående beregninger har været en blindtarm til Tude Å, men i Projekt 2 er en del af udløbet. 17/26

18 Figur 6 Vandstand i Projekt 1. Figur 7 Vandstand i Projekt 2. 18/26

19 Plan B: Beregning af worst case I dette scenarium antages det, at den maksimale vandstand i Storebælt indtræffer samtidig med den maksimale afstrømning fra oplandet. Dvs. vandstandstidsserien er rykket så vandstanden på 1,76 m (1. november 2006) falder sammen med den største vandføring (25. januar 1995). Som det fremgår af Tabel 6 vil den maksimale vandstand i Tude Å, st m komme op på 1,44 m mod 1,58 m i referencesituationen. Resultaterne fra Projekt 2 giver stort set samme maksimumvandstande som Projekt 1, bortset fra en højere vandstand i Skuderne. Tabel 2 Maksimum vandstande (m DVR90) ved Plan B. Nr. Sted Ref. Plan B Proj. 1 Plan B Proj. 2 Plan B 1 Vårby Å, 1,60 1,47 1,48 udløb i Tude Å 2 Tude Å, 1,58 1,44 1,44 st m 3 Sortesvælget, - 1,41 1,42 Opstrøms Bildsøvej 4 Bækkerenden, opstrøms - 1,40 1,41 højvandslukke 5 Bækkerenden, opstrøms - 1,23 1,26 Broholmvej 6 Skuderne 1,29 1,07 1,76 19/26

20 Fremtidige vandstande som følge af klimaændringer På grund af klimaændringer forventes havet at stige i fremtiden. Hvor meget havet vil stige er forbundet med stor usikkerhed, men Kystdirektoratet vurderer at havet i Danmark vil stige cm frem mod 2050 og cm frem mod For Projekt 1 og 2 er der derfor regnet på, hvad en havspejlsstigning på hhv. 30 cm og 50 cm vil betyde for vandstanden i Tude Å systemet, jf Tabel 7 og Tabel 8. Tidsserien for tidevand i Storebælt er blot forskudt hhv. 30 cm og 50 cm i forhold til de historiske data for perioden , dvs. der antages samme variation i udsving mellem høj og lav vandstand. Tabel 3 Maksimum vandstande ved en fremtidig stigning i havspejlet ved Projekt 1. Nr. Sted Projekt 1 Projekt cm 1 Vårby Å, udløb i Tude Å 2 Tude Å, st m 3 Sortesvælget, Opstrøms Bildsøvej 4 Bækkerenden, opstrøms højvandslukke 5 Bækkerenden, opstrøms Broholmvej Projekt cm 1,36 1,41 (+0,05) 1,49 (+0,13) 1,27 1,33 (+0,06) 1,43 (+0,16) 1,16 1,23 (+0,07) 1,34 (+0,18) 1,08 1,14 (+0,06) 1,28 (+0,20) 1,10 1,16 (+0,06) 1,28 (+0,18) 6 Skuderne 0,95 1,10 (+0,15) 1,27 (+0,32) Tabel 4 Maksimum vandstande ved en fremtidig stigning i havspejlet ved Projekt 2. Nr. Sted Projekt 2 Projekt cm 1 Vårby Å, udløb i Tude Å 2 Tude Å, st m 3 Sortesvælget, Opstrøms Bildsøvej 4 Bækkerenden, opstrøms højvandslukke 5 Bækkerenden, opstrøms Broholmvej Projekt cm 1,30 1,37 (+0,07) 1,45 (+0,15) 1,19 1,28 (+0,09) 1,38 (+0,19) 1,05 1,17 (+0,12) 1,30 (+0,25) 0,93 1,09 (+0,16) 1,24 (+0,31) 0,96 1,10 (+0,14) 1,23 (+0,27) 6 Skuderne 1,76 2,06 (+0,30) 2,26 (+0,50) 20/26

21 I Tabel 9 er der vist en analyse af vandstanden i Tude Å, st m ved en havspejlsstigning på hhv. 30 cm og 50 cm for Projekt 1 og Projekt 2. Tabel 5 Analyse af vandstande (m DVR90) i Tude Å, st m. Vandstand Projekt 1 Projekt 1 Projekt 2 Projekt cm + 50 cm + 30 cm + 50 cm Vintermiddel 0,45 0,59 0,43 0,57 Vintermedian 0,43 0,56 0,41 0,55 Vintermaksimum 1,33 1,43 1,28 1,38 Vinterminimum -0,14 0,01-0,21-0,03 Sommermiddel 0,29 0,46 0,29 0,46 Sommermedian 0,27 0,44 0,27 0,44 Sommermaksimum 1,05 1,09 1,03 1,08 Sommerminimum 0,00 0,17-0,03 0,14 OBS: Ovenstående middel- og medianværdier er baseret på døgnresultater fra MIKE 11, mens minimum og maksimumværdier er baseret på timeresultater. 21/26

22 Nødsluse ved indløb til Vejlerne ( Aksels forslag ) Som et alternativ til Projekt 1 blev det foreslået, at der etableres en nødsluse ved indløbet fra Tude Å til Vejlerne for at sikre, at vandstanden i Vejlerne holdes under et givent niveau. Nødslusen skulle så lukke, når vandstanden i Vejlerne blev for høj, og i stedet opmagasinere vandet i Tude Å, som det sker i dag, når den nuværende højvandssluse ved Bildsøvej er lukket. Nødslusen kan styres på mange forskellige måder, og i dette eksempel er slusen sat til at lukke, hvis vandstanden i Vejlerne bliver højere end kote 0,75 m. Når vandstanden er lavere end kote 0,70 m er nødslusen åben. I intervallet 0,70-0,75 m er nødslusen åben eller lukket hvis vandstanden hhv. stiger eller falder. Grænserne kunne naturligvis varieres, hvilket også er testet, men jo lavere vandstanden i Vejlerne ønskes, jo mere vand skal der opmagasineres i Tude Å. Og hvis vandstanden i Vejlerne nærmer sig kote 1,0 m, er der ingen gevinst ved at benytte en nødsluse, idet den maksimale vandstand i Vejlerne uden en nødsluse er 1,08 m (Projekt 1). Der skelnes mellem to situationer: 1) Høj vandstand i Storebælt eller 2) stor afstrømning fra oplandet. Høj vandstand i Storebælt Ved en høj vandstand i Storebælt som f.eks. hændelsen d. 1. november 2006 bliver vandstanden i Tude Å, st m, i referencesituationen ca. 0,89 m, jf. Figur 13. I Projekt 1 bliver vandstanden samme sted ca. 0,65 m, dvs. Vejlerne fungerer som en buffer, der sænker vandstanden, jf. Figur 14. I dette tilfælde er der ingen behov for en nødsluse, idet den vil være åben hele perioden til , da vandstanden i Vejlerne aldrig kommer over 0,75 m. Figur 8 Vandstand og vandføring i referencesituationen. Blå kurve er vandstand nedstrøms højvandsslusen (svarende til Storebælt), sort kurve er vandstand opstrøms Vejlerne og grøn kurve er vandføring gennem højvandsslusen. 22/26

23 Figur 9 Vandstand og vandføring i Projekt 1. Blå kurve er vandstand nedstrøms højvandsslusen (svarende til Storebælt), sort kurve er vandstand opstrøms Vejlerne og grøn kurve er vandføring gennem højvandsslusen. Stor afstrømning fra oplandet Ved en stor afstrømning fra oplandet som f.eks. 25. januar 1995 bliver vandstanden i Tude Å, st m, ca. 1,21 m i referencesituationen (højeste vandstand i hele simuleringsperioden på 31 år). I denne situation er vandstanden nedstrøms slusen lavere, dvs. slusen er åben, og der strømmer m 3 /s gennem slusen, jf. Figur 15. I Projekt 1 kommer vandstanden op i kote 1,27 m (også maksimum for de 31 år) i Tude Å, st m, mens vandstanden i Vejlerne kommer op i kote 1,08 m, jf. Figur 16. Hvis der etableres en nødsluse med styring af vandspejlet i Vejlerne mellem kote 0,70-0,75 m, går det helt galt, idet vandstanden i Tude Å, st m, kommer over 3 meter(!), jf. Figur 17. I praksis vil vandstanden ikke stige så højt, men derimod oversvømme store arealer. Problemet er, at vandet holdes tilbage i Tude Å pga. en lukket nødsluse, hvor det i virkeligheden sagtens kunne løbe ud til Storebælt, hvor vandstanden er lavere. Resultatet bliver en meget høj vandstand i Tude Å og en nødsluse, der åbner og lukker flere gange i døgnet med en maksimal vandføring på ca. 100 m 3 /s!! Nødslusen har således den stik modsatte effekt. Selv hvis der etableres et nødoverløb ved den nuværende højvandssluse ved Bildsøvej i kote 1,0 m, bliver den maksimale vandstand i Tude Å, st m, ca. 2,3 m, hvis der anvendes en nødsluse (resultat ikke vist). 23/26

24 Figur 10 Vandstand og vandføring i referencesituationen. Blå kurve er vandstand nedstrøms højvandsslusen (svarende til Storebælt), sort kurve er vandstand opstrøms Vejlerne og grøn kurve er vandføring gennem højvandsslusen. Figur 11 Vandstand og vandføring i Projekt 1. Blå kurve er vandstand nedstrøms højvandsslusen (svarende til Storebælt), sort kurve er vandstand opstrøms Vejlerne, rød kurve er vandstanden i Vejlerne og grøn kurve er vandføring gennem højvandsslusen. 24/26

25 Figur 12 Vandstand og vandføring ved etablering af nødsluse med styring af vandstanden i Vejlerne mellem 0,70-0,75 m. Blå kurve er vandstand nedstrøms højvandsslusen (svarende til Storebælt), sort kurve er vandstand opstrøms Vejlerne, rød kurve er vandstanden i Vejlerne, grøn kurve er vandføring gennem højvandsslusen og pink kurve er vandføring gennem nødslusen. Hvis nødslusen i stedet styres, så vandstanden i Vejlerne holdes mellem kote 0,95 og 1,00 m, bliver den maksimale vandstand i Tude Å, st m, ca. 1,50 m. Det kan således ikke svare sig at skåne Vejlerne ved at holde vandstanden på maksimalt 1,0 m, hvis vandstanden opstrøms Vejlerne øges fra 1,27 m til 1,50 m. Især ikke da den maksimale vandstand i Vejlerne uden nødslusen kun er 8 cm højere (1,08 m). Det kan ikke udelukkes, at en anden styring af nødslusen ville være mere optimal eller at der kan være situationer, hvor den ville have en positiv effekt på vandstanden, men ud fra denne analyse må konklusionen være, at det er bedst ikke at etablere en nødsluse ved indløbet til Vejlerne. Når der kommer store vandmængder fra oplandet er det bedste at udnytte magasineringen i Vejlerne og så få vandet ud så hurtigt som muligt ikke opmagasinere det i Tude Å! En kombination af Plan B og en nødsluse giver også en højere vandstand end Projekt 1 alene, dvs. uden en nødsluse (resultater ikke vist). Hvis der f.eks. styres efter at holde vandstanden i Vejlerne under kote 1,3 m, bliver vandstanden i Tude Å, st m 1,66 m (mod 1,44 m, hvis der ikke etableres en nødsluse). 25/26

26 Figur 13 Vandstand og vandføring ved etablering af nødsluse med styring af vandstanden i Vejlerne mellem 0,95-1,00 m. Blå kurve er vandstand nedstrøms højvandsslusen (svarende til Storebælt), sort kurve er vandstand opstrøms Vejlerne, rød kurve er vandstanden i Vejlerne, grøn kurve er vandføring gennem højvandsslusen og pink kurve er vandføring gennem nødslusen. 26/26

Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Q +30% Udløb Vårby Å. Manningtal 5/10. Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Manningtal 5/10

Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Q +30% Udløb Vårby Å. Manningtal 5/10. Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Manningtal 5/10 BILAG 6 Projekt Tude Ådal Projektnummer 3691000016 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Slagelse Kommune Følsomhedsberegninger Thomas Hilkjær Michael Juul Lønborg og Anne Steensen Blicher

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Jens Peter Müller, Michael Juul Lønborg og Anne St. Blicher

Jens Peter Müller, Michael Juul Lønborg og Anne St. Blicher BILAG 7 Projekt Tude Ådal Projektnummer 3691000016 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Slagelse Kommune Konsekvensberegning af indsatser for ørredsmolt Thomas Hilkjær Jens Peter Müller,

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen Randers Kommune Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen NOTAT OM EFFEKTER PÅ VANDSTANDEN AF GRØDEØER I GUDENÅEN MELLEM NØRREÅ OG MOTORVEJSBRO VED E45 KORT VERSION Rekvirent Rådgiver Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø NOTAT Projekt 3621300141 / 3691400164 Projektnummer Kundenavn Emne Til Fra Gyrstinge Sø HOFOR Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet NOTAT Projekt Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb Projektnummer 3621500256 Kundenavn Emne Til Fra Slagelse Kommune Vandløbs påvirkningsgrad og sårbarhed for organisk belastning Bo Gabe Jørgen

Læs mere

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES-

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Vandet fra landet Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag

Vandet fra landet Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag Vandet fra landet Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag Jørn Torp Pedersen, Orbicon 27. november 2014 Medforfattere: Bo Kempel Christensen, Morten Larsen, Sidsel Hansen, Michael Juul Lønborg Screening

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Tude Ådal ansøgning efter vandløbsloven

Tude Ådal ansøgning efter vandløbsloven Slagelse Kommune Tude Ådal ansøgning efter vandløbsloven ANSØGNING Til Fra Slagelse Kommune, Att. Thomas Hilkjær Orbicon A/S Projektnummer 3691000016 Projektleder Udarbejdet Kvalitetssikring Anne Steensen

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Hjemmesiden er opdateret med disse data.

Hjemmesiden  er opdateret med disse data. NOTAT Projekt : Lolland Kommune Maribosøerne Kundenavn : Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune Emne : Målestationer i Maribo søerne Til : Preben Hansen og Martin Olsen Fra : Lars Mølgaard Kvalitetssikring

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille.

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille. Vands forløb i forhold til fald, opgravninger, vandstande i Fjorden m. v. Nedenstående skal ses som generelle betragtninger/oplysninger, men er i hovedtrækkene fuldt gyldige. Vandløbs vandføringsevne:

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger TA. nr.: B07 Version: 1.0 Oprettet: Gyldig fra: 01.01.2016

Læs mere

VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO. Rekvirent

VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO. Rekvirent VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO Rekvirent Viborg Kommune att. Rolf Christiansen Prinsens Allé 5 8800 Viborg 87 87 55 55 21 25 47 86 roc@viborg.dk Rådgiver Orbicon

Læs mere

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende:

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende: ANSØGNING Sag: Holmstaden, Kolding Emne: Ansøgning om tilladelse til regulering af Kolding Å Dato: 28. maj 2015 Navn: Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet Anders Lund Jensen, Grontmij På vegne af projektejerne,,

Læs mere

Hostrup sø B ILAG 5. Konsekvensvurdering af sce. 5

Hostrup sø B ILAG 5. Konsekvensvurdering af sce. 5 B ILAG 5 Konsekvensvurdering af sce. 5 Note: Vedr. Scenarium 5, supplerende beregninger af vandstandsforholdene i Brudesø Bæk. Dette notat er skrevet af biolog Bo Møller november 2009. Med baggrund i beregningerne

Læs mere

Fjordene. Bilag 6. 1 Områder

Fjordene. Bilag 6. 1 Områder Fjordene 1 Områder Nissum og Ringkøbing fjorde fungerer som afløbsrecipienter for hvert sit opland. Arealet af Nissum Fjord er ca. 70 km², medens Ringkøbing Fjord er ca. 290 km². Kystdirektoratet modtager

Læs mere

Regulering af Tude Å, Sortesvælgsrenden, Bækkerenden, kanaler i

Regulering af Tude Å, Sortesvælgsrenden, Bækkerenden, kanaler i Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Att.: Thomas Hilkjær Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Notat. VIBORG KOMMUNE Oversvømmelsesrisiko for broer og vejanlæg omkring Hjarbæk Fjord 1 INDLEDNING OG BAGGRUND

Notat. VIBORG KOMMUNE Oversvømmelsesrisiko for broer og vejanlæg omkring Hjarbæk Fjord 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Notat VIBORG KOMMUNE Oversvømmelsesrisiko for broer og vejanlæg omkring Hjarbæk Fjord 22. august 2016 Projekt nr. 225759 Version 2 Dokument nr. 1220760754 Udarbejdet af LLF/BJP/ERI Kontrolleret af CMR

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Regulering af Tude Å, Sortesvælgsrenden, Bækkerenden, kanaler i

Regulering af Tude Å, Sortesvælgsrenden, Bækkerenden, kanaler i Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Att.: Thomas Hilkjær Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand HydroInform Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand 16. september 2014 Udarbejdet af civilingeniør Jan Gregersen Version 4.0 side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1Baggrund...3 2Konsekvens af

Læs mere

Vandstandsrådata: Målestationen er etableret d , hvorefter dataopsamlingen har fungeret uden problemer.

Vandstandsrådata: Målestationen er etableret d , hvorefter dataopsamlingen har fungeret uden problemer. Maribo Kommune og Guldborgsund Kommune Målestationer 2009 NOTAT Til Preben Hansen, Lolland Kommune og Martin Olsen, Guldborgsund Kommune Fra Lars Mølgaard Sag 36708142 Dato 8. marts 2010 Projektleder LMG

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09 Titel: Hydrometriske stationer, databehandling og beregninger, Pumpestationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: B06 Version: 1.0 Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger Gyldig fra: 01.01.2017

Læs mere

Storå vandstande, klimatilpasning og vandtilbageholdelse ovenfor Holstebro

Storå vandstande, klimatilpasning og vandtilbageholdelse ovenfor Holstebro Holstebro Kommune Storå vandstande, klimatilpasning og vandtilbageholdelse ovenfor Holstebro Rekvirent Holstebro Kommune att. Flemming Kofoed Kirkestræde 11 7500 Holstebro Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Området der blev ramt af den høje vandsstand, er nærmere betegnet området ved Sylphidevej, Slettevej, Articvej og Fourmivej i Vrist.

Området der blev ramt af den høje vandsstand, er nærmere betegnet området ved Sylphidevej, Slettevej, Articvej og Fourmivej i Vrist. NOTAT Projekt Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Projektnummer 2231200004 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Vrist pumpelag Svar på skrivelse fra pumpelaget af xxxx Vrist Pumpelag

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Kontrolopmåling af strækninger

Kontrolopmåling af strækninger Silkeborg Kommune Notat nr. 2016-5 Kontrolopmåling af strækninger i Gudenåen med formodet forekomst af sandaflejringer. Betydning for vandføringsevnen Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen

Læs mere

Vandløbsopmåling 2014

Vandløbsopmåling 2014 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2014 KONTROLRAPPORT FOR MAGLEMOSRENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle Myssen Natur og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa

Læs mere

Kongens Mose. Opdatering af hydrologisk model for Kongens Mose. Teknisk notat, 3. marts 2008

Kongens Mose. Opdatering af hydrologisk model for Kongens Mose. Teknisk notat, 3. marts 2008 S K O V O G N A T U R S T Y R E L S E N M I L J Ø M I N I S T E R I E T Opdatering af hydrologisk model for Teknisk notat, 3. marts 2008 S K O V O G N A T U R S T Y R E L S E N M I L J Ø M I N I S T E

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

MODELLERING AF HARRESTRUP Å Grønne løsninger i København. Jørn Torp Pedersen MODELLER AF VAND I BYER IDA seminar 28.

MODELLERING AF HARRESTRUP Å Grønne løsninger i København. Jørn Torp Pedersen MODELLER AF VAND I BYER IDA seminar 28. MODELLER AF VAND I BYER IDA seminar 28. sept 2016 MODELLERING AF HARRESTRUP Å Grønne løsninger i København Jørn Torp Pedersen jtpe@orbicon.dk Anne Steensen Blicher, Heidi Taylor, Michael Juul Lønborg,

Læs mere

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde IKJE@orbicon.dk 21. oktober 2014 1 Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Udlæggelse af sten i vandløb Gydegrus/gydebanker

Læs mere

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer 1/1 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 8450 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 06 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver

Læs mere

Slagelse Kommune Tude Ådal (Tude Å gennem Vejlerne)

Slagelse Kommune Tude Ådal (Tude Å gennem Vejlerne) Slagelse Kommune Tude Ådal (Tude Å gennem Vejlerne) TEKNISK FORUNDERSØGELSE Slagelse Kommune Tude Ådal (Tude Å gennem Vejlerne) TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Slagelse Kommune Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Grundvandsdannelse og byudvikling. Bilag 1 modeldokumentation 2012

Grundvandsdannelse og byudvikling. Bilag 1 modeldokumentation 2012 Grundvandsdannelse og byudvikling Bilag 1 modeldokumentation 2012 Titel: Grundvandsdannelse og byudvikling Redaktion: Anne St. Blicher, Orbicon A/S Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Øvre rand ilt. Den målte variation, er antaget at være gældende på randen i en given periode før og efter målingerne er foretaget.

Øvre rand ilt. Den målte variation, er antaget at være gældende på randen i en given periode før og efter målingerne er foretaget. MIKE 11 model til beskrivelse af iltvariation i Østerå Formål Formålet med denne model er at blive i stand til at beskrive den naturlige iltvariation over døgnet i Østerå. Til beskrivelse af denne er der

Læs mere

Vandløbsopmåling 2015

Vandløbsopmåling 2015 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2015 KONTROLRAPPORT MAGLEMOSERENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

Hydrologi og hydraulik omkring vandløb - ikke mindst Haslevgaarde Å

Hydrologi og hydraulik omkring vandløb - ikke mindst Haslevgaarde Å Hydrologi og hydraulik omkring vandløb - ikke mindst Haslevgaarde Å Hydrologi: Læren om vandets kredsløb i naturen Hydraulik: Læren om vandets strømning Uggerby Å 1974 Foredrag for Haslevgaarde Ås Vandløbslaug

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2015 KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Revision 01 Dato 22-10-2015 Udarbejdet af Michael Dalby Kristiansen Kontrolleret af Mads

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Sårbarhedsanalyse for Mastrup Bæk

Sårbarhedsanalyse for Mastrup Bæk 1. Indledning... 2 2. Analyseresultater... 4 3. Konklusion... 7 1. INDLEDNING Der er foretaget en vurdering af kapaciteten i Mastrup Bæk hhv. opstrøms og nedstrøms Mastrup søerne i Støvring bestående af

Læs mere

MIKE 12 modellering af Hjarbæk Fjord

MIKE 12 modellering af Hjarbæk Fjord 1 Kapitel MIKE 12 modellering af Hjarbæk Fjord I følgende kapitel redegøres der for de forudsætninger, der danner grundlag for simuleringer af hydrodynamikken i Hjarbæk Fjord. Der simuleres fire forskellige

Læs mere

NØDPUMPESTATION ISHØJ HAVN VED

NØDPUMPESTATION ISHØJ HAVN VED NØDPUMPESTATION VED ISHØJ HAVN 1 Indhold 1. Baggrund for anlæggelse af nødpumpestation ved Ishøj Havn 2. Øvrige gennemførte projekter 3. Hydraulisk grundlag 4. Tidsplan 5. Design samt placering af nødpumpestationen

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring Højvandsdige ved Lungshave og Enø Oplæg til højvandssikring April 2014 1 INDLEDNING Lodsejere på den højvandstruede Lungshave og vestlige del af Enø ønsker at sikre deres ejendomme mod oversvømmelser fra

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området.

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området. NOTAT Projekt Regnvandshåndtering og dræning i H.F. Møllevang Projektnummer 3691600127 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring H.F. Møllevang Dræn HF Møllevan JSAN PVMA PVMA Revisionsnr. 1.0

Læs mere

Klimasikring ved Haveforeningen Engparken

Klimasikring ved Haveforeningen Engparken Klimasikring ved Haveforeningen Engparken Projektforslag Nov. 201 Udarbejdet af: Haveforeningen Engparken Bilag: 1 Oversigtsplan 1: 800 (A3) 2 Tværprofiler Odder Å st. 5500 5570 3 Tværprofiler Odder Å

Læs mere

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand NOTAT Projekt Medfinansiering Brendstrupgrøften Projektnummer 1331500203 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Aarhus Kommune Brendstrupgrøften del 2 som medfinansieringsprojekt Gitte K.

Læs mere

Appendiks 1. http://projects.cowiportal.com/ps/a012833/documents/3 Projekt dokumenter/8.3.2011 Filsø VVM/Appendiks 1.DOCX.

Appendiks 1. http://projects.cowiportal.com/ps/a012833/documents/3 Projekt dokumenter/8.3.2011 Filsø VVM/Appendiks 1.DOCX. Appendiks 1 http://projectscowiportalcom/ps/a012833/documents/3 Projekt dokumenter/832011 Filsø VVM/Appendiks 1DOCX 1 1 Terrænforhold, Vandløb og hydrologi samt Ledningsoplysninger 11 Terrænforhold 111

Læs mere

Fredensborg Kommune Grønholt Å NOTAT. Grønholt Å. Natur & Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal

Fredensborg Kommune Grønholt Å NOTAT. Grønholt Å. Natur & Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Fredensborg Kommune Grønholt Å NOTAT Til Fredensborg Kommune Natur & Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Fra Inger Klint Jensen og Michael Juul Lønborg Sag 3690900033 Dato 28. august 2009 Projektleder Christine

Læs mere

Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner, Vurdering af vandstanden. i Gudenåen - sommer 2008. Rekvirent. Rådgiver

Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner, Vurdering af vandstanden. i Gudenåen - sommer 2008. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viborg Kommune Miljøforvaltningen Søvej 3 8800 Viborg Rolf Christiansen Telefon 87 87 55 55 E-mail roc@viborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 Telefon 87 38 61 66 E-mail lbc@orbicon.dk

Læs mere

Silkeborg Langsø. Vurdering af muligheder for højvandsreduktion. Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø. Fynsgade Silkeborg SE Nr.

Silkeborg Langsø. Vurdering af muligheder for højvandsreduktion. Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø. Fynsgade Silkeborg SE Nr. Q - Holm Consult Fynsgade 4 8600 Silkeborg SE Nr. 10 47 53 41 Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø Silkeborg Langsø Vurdering af muligheder for højvandsreduktion Oktober 2002 Rekvirent Århus Amt Natur

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima

Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima Troels Jacob Lund ATV møde om store bygge og anlægsprojekter 1 20. JANUAR 2012 CITYRINGEN - KLIMASIKRING AF KONSTRUKTIONER Formål med vurdering af fremtidens

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

Greve Solrød Forsyning

Greve Solrød Forsyning Greve Solrød Forsyning Redegørelse for øget udledning til Skelbækken December 2015 Udarbejdet til: Greve Solrød Forsyning og Solrød Kommune Udarbejdet af: EnviDan A/S Thomas Rolf Jensen og Søren Højmark

Læs mere

Præsentation af Henrik Mørup-Petersen

Præsentation af Henrik Mørup-Petersen 1 Præsentation af Henrik Mørup-Petersen Erfaring: 49 år hos Rambøll i Odense, Virum og Tunesien, de første 35 år med Store byggerier og anlægsopgaver i Danmark og udlandet. Havnebygning, design af Storebæltsbroens

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere