Sundhedsplejen i Grønland. Årsredegørelse 2005 og 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsplejen i Grønland. Årsredegørelse 2005 og 2006"

Transkript

1 Sundhedsplejen i Grønland Årsredegørelse 2005 og 2006 Marts 2007 Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen Rural Health Management Postbox Nuuk Telefon: Telefax: Homepage:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovmæssige forudsætninger for sundhedsplejen Stillinger og ansatte i sundhedsplejen Gravide og fødsler i 2005 og Indberetninger fra sundhedsplejen Konklusion og anbefalinger

3 1. Indledning Ifølge hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 14. februar 2005 om helbredsundersøgelser og sundhedspleje for børn, har Kystledelsen pligt til årligt at udarbejde en redegørelse om sundhedsplejens virksomhed. Denne redegørelse vil omfatte årene 2005 og Redegørelsen er den første af sin art og vil især lægge vægt på omtale af sundhedsplejens planlægning, organisation og indhold. En beskrivelse af sundhedsplejens virksomhed vil helt overvejende basere sig på personalemæssige forhold samt omfang og indhold i modtagne indberetninger. Redegørelsen vil således ikke belyse problemstillinger relaterede til børns sundhedstilstand, trivsel, det tidlige mor/barn samspil, længde af ammeperiode, børnefamiliernes behov for støtte, samarbejdet med skoler, institutioner og kommunernes socialrådgivere etc., hvilket naturligvis reducerer redegørelsens værdi som et redskab for beslutningstagere. Med ansættelsen af en koordinerende sundhedsplejerske samt indførelsen af den elektroniske patientjournal begge dele i forventer Kystledelsen fremover at kunne medvirke til at efterfølgende redegørelser vil få et mere fyldestgørende indhold. 2. Lovmæssige forudsætninger Planlægning, organisation og aktivitetsregistrering Planlægning Et af bekendtgørelsens formål er at give et mere ensartet tilbud om en forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor børn og unge, uanset bosted. Den praktiske gennemførelse af bekendtgørelsens krav skal imidlertid finde sted under hensyntagen til ressourcer, reelle muligheder og behov. Man må derfor forvente, at ikke alle tilstræbte tilbud i bekendtgørelsen vil kunne overholdes på alle tidspunkter i alle dele af landet. Retningslinierne anviser et for distrikternes sundhedsvæsen forpligtende antal undersøgelser og tilbud. Bag denne anvisning ligger en politisk prioritering, der giver børn under 1 år, børn og unge med særlige problemer, personale og børn i skoler og institutioner samt gennemførelsen af et vaccinationsprogram - en høj prioritering. De forebyggende helbredsundersøgelser ved distriktslæge kan finde sted på distriktssygehus, i sundhedscenter eller bygdekonsultation, når distriktslægen er der. Der vil sædvanligvis ikke være grundlag for indkaldelse til undersøgelserne af barn med forælder ledsagelse fra bygd til sundhedscenter eller distriktssygehus. Omvendt understreger pligten til at foretage helbredsundersøgelser betydningen af at distriktslægen aflægger regelmæssige og planlagte besøg i bygderne. Tilsvarende gælder for gennemførelse af vaccinationsprogrammet. Organisation Chefdistriktslægen har det overordnede ansvar for bekendtgørelsens gennemførelse i distriktet samt den endelige beslutningskompetence for organisatoriske spørgsmål. Sundhedsplejen, som i det daglige ledes af en sundhedsplejerske, indgår organisatorisk i sundhedsdistriktet og står dermed under ledelse af chefdistriktslægen. Dermed udgør sundhedsplejen en fuldt integreret del af sundhedsdistriktets tilbud til befolkningen. Helbredsundersøgelser foretages af distriktslæger. Funktionsundersøgelser, vaccinationer af børn og unge, rådgivning af enkeltpersoner og grupper om sundhedsfremmende emner varetages primært af sundhedsplejersker, men opgaverne kan afhængig af personaleressourcerne delegeres til sygeplejersker, sundhedsmedhjælpere og sundhedsassistenter. Opregningen af relevante fagpersoner er ikke udtømmende, således at andet sundhedspersonale med en egnet baggrund også kan komme i betragtning. 3

4 Distrikternes indberetning Sundhedsplejen indberetter til Kystledelsen de udførte hjemmebesøg, funktionsundersøgelser og andre individuelle kontakter (børn med særlige problemer). Til brug for distrikternes indberetninger har Kystledelsen udarbejdet et særligt indberetningsskema. Indberetning vedrørende udførte vaccinationer foretages ifølge gældende retningslinier til Embedslægeinstitutionen i Nuuk. I en situation, hvor en chefdistriktslæge forudser eller konstaterer vanskeligheder med at kunne opfylde bekendtgørelsens krav til antallet af lægelige helbredsundersøgelser eller ved væsentlige ændringer i den sædvanlige aktivitet, skal der omgående foretages en indberetning til Kystledelsens cheflæge. Kystledelsens beretning Sundhedsvæsenets Kystledelse har som den overordnet ansvarlige ledelse for sundhedsdistrikterne en pligt til at holde sig orienteret om, hvorledes bekendtgørelsen efterleves. Bekendtgørelsens 14 forpligter Kystledelsen til at fremlægge en årlig redegørelse om sundhedsplejens virksomhed i sundhedsdistrikterne, således at Direktoratet for Sundhed og Landsstyret holdes orienteret om aktiviteterne samt om evt. problem områder. Sundhedsfaglige retningslinier for sundhedsplejen Indledning Sundhedsplejen varetager primært følgende opgaver: besøg i barnets hjem, besøg i daginstitutioner m.v., rådgivning og undersøgelser i skoler og deltagelse i oplysningsmøder i lokalsamfundene (by og bygd). Sundhedsplejen har pligt til at dokumentere sin virksomhed. Besøg i barnets hjem Disse besøg er sundhedsplejens væsentligste ydelse til familien i barnets første leveår. Antallet af besøg skal være i overensstemmelse med bekendtgørelsens målsætning, familiens ressourcer og barnets helbredstilstand. Hvert hjemmebesøg består af en vurdering af barnets trivsel og udvikling samt en almen sundhedspædagogisk indsats, der har til formål at øge forældrenes viden om barnets fysiske og psykiske behov og udvikling. Herunder oplysning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse inkl. støtte til amning og fastholdelse af jern og vitamin indgift i henhold til vejledning. Sundhedsplejen skal observere: Om barnets fysiske, psykiske, motoriske, sproglige og sociale udvikling er alderssvarende. Om kontakten og tilknytningen mellem forældre og barn er aktiv og stimulerende. Om der er forhold i familiens situation, der kræver vejledning eller særlig indsats. Om forældrene har tilstrækkelig viden om barnets udvikling og behov. Om forældrene har tilstrækkelig viden om sygdom, sygdomsrisiko og forebyggelse af sygdom. Især børn med særlige behov skal prioriteres. I det omfang det skønnes nødvendigt, må sundhedsplejen opretholde kontakt med barnet og familien, for at forebygge at sygelige tilstande opstår og medvirke til, at formodede eller erkendte trivsels- og udviklingsproblemer kommer under behandling så tidligt som muligt. Evt. henvises til tværfaglig gruppe. Såfremt forældrene ikke ønsker at modtage besøg af sundhedsplejen, vurderes i det konkrete tilfælde behovet for at underrette de sociale myndigheder. Bliver man bekendt med at børn og unge har behov for social bistand, har sundhedsplejen pligt til at underrette de sociale myndigheder. 4

5 Sundhedsplejen har, indenfor de givne rammer og muligheder, en forpligtelse til også at yde en indsats for det ufødte barn, når den gravide eller dennes livsvilkår udfra en konkret faglig vurdering giver mistanke om, at der er foreligger et særligt behov. Ydelser til vuggestuer, børnehaver og kommunal dagpleje Sundhedsplejen bistår personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Rådgivning og vejledning kan f.eks. omhandle påklædning, motion, tandhygiejne, hygiejne, ernæring, allergi, tobaksrygning, alkoholmisbrug, stofmisbrug (inkl. sniffing), tegn på omsorgssvigt, ulykkesforebyggelse, smitsomme sygdomme, AIDS, førstehjælp ved kramper, retningslinier for medicin udlevering, tegn på mobning, tegn på forstyrret døgnrytme, føde- og væskemangel m.v. Sundhedsplejen rådgiver og vejleder personalet vedrørende børn med særlige behov. Denne vejledning gives med forældrenes samtykke. Sundhedsplejen kan med fordel tilbyde at afholde tema-møder for forældre med børn i institution f.eks. med børneopdragelse og grænsesætnings problemer som emne. Sammen med institutionens ledelse kan foretages en vurdering af indeklima og hygiejne og rådgives herom. Ydelser til skoler Sundhedsplejen skal i samarbejde med skolen etablere rutinemæssige kontakter med eleverne. Hvor det er muligt indretter sundhedsplejen sig i et lokale på skolen med tilbud om at kunne træffes der på faste tidspunkter. Når en elev ikke trives eller udvikler sig som forventet, kan eleven selv henvende sig eller en lærer kan sørge for at der skabes kontakt til sundhedsplejen. Den efterfølgende indsats tilrettelægges sammen med eleven og dennes forældre. Med forældrenes samtykke inddrages lærere, distriktslæge og evt. andre fagpersoner ved behov. I det omfang ressourcerne tillader det, arrangeres funktionsundersøgelser af eleverne. Disse undersøgelser skal omfatte synsprøve, høreprøve, farvesynsprøve samt måling af højde og vægt. Undersøgelserne bør foretages tidligt ved skolestart, ved mistanke om et syns- eller høreproblem samt ved skolegangens ophør. Sundhedsplejen kan med fordel selv eller anbefale lærerne selv at samle elever, der har identiske problemer i mindre grupper. Det kan f.eks. dreje sig om elever med spiseforstyrrelser, elever der bliver mobbet, generthed, elever med lavt selvværd og selvmordstanker og elever med særlige pubertetsvanskeligheder. Også elever uden særlige vanskeligheder kan samles i grupper med henblik på en sundhedspædagogisk indsats, hvor det væsentligste er, at eleven bliver tiltagende selvstændig og selv lærer at tage vare på sig selv. I forbindelse med den almindelige undervisning i skolen kan sundhedsplejen tilbyde at deltage enten som undervisere eller med oplysende materiale (fremskaffet fra Paarisa). Ydelser i lokalsamfundet Bekendtgørelsen pålægger ikke direkte sundhedsplejen at udføre oplysende virksomhed i lokalsamfundene. Omvendt anføres det at sundhedsplejen skal tilbyde vejledning og generel rådgivning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. Eksempler på fora for sådanne aktiviteter kunne være åbent hus arrangementer, forældre-grupper og grupper for vordende forældre. Tilbud til børn og unge med særlige behov: Hjemmebesøg ved sundhedsplejen udover 1-års alderen. Målrettet rådgivning, bistand og yderligere undersøgelse indtil skolepligtens ophør. En koordineret indsats fra den tværfaglige gruppe. Uanset om der måtte eksistere en ressource knaphed, har sundhedsvæsenet pligt til at yde en særlig indsats indenfor egne rammer og muligheder overfor børn og unge med særlige problemer, dvs. tungtvejende problemer af social- og helbredsmæssig art gælder i en række tilfælde: konstaterede eller formodede tilfælde af fysisk eller mentalt handicap, alkohol eller rusmiddel misbrug hos den unge eller i 5

6 hjemmet, uønsket graviditet, selvmordsfare, voldelige hjem, seksuel udnyttelse, udviklingsproblemer, alvorlige adfærdsforstyrrelser eller andet, der truer barnet eller den unges udvikling og adfærd. Pligten til i visse situationer at foretage anmeldelse til de sociale myndigheder, må heller ikke tilsidesættes. Tværfagligt samarbejde og sammenhæng For at kunne yde en sammenhængende indsats og leve op til formålet for de forebyggende helbredsundersøgelser og sundhedsplejen, er det nødvendigt, at distriktslæge, sundhedspleje, institutionspersonale og skoler i samarbejde med hjemmet og andre nøglepersoner i barnets nærmiljø koordinerer indsatsen i forhold til barnet eller den unge. Dette samarbejde kan etableres i en tværfaglig gruppe. Journalføring Sundhedsplejen har pligt til at føre journal for hvert barn. Journalens notat ark og skemaer kan, hvor det forekommer hensigtsmæssigt, indgå i den for hele distriktets sundhedspersonalet fælles journal for barnet og den unge. Journalperioden går fra barnets fødsel til skolegangens ophør. Af journalen skal det fremgå, hvem der har foretaget notatet og hvornår. Journalen skal indeholde oplysninger om: Årsagen til kontakten. Observationer, meddelelser og oplysninger. Foretagne undersøgelser og resultater heraf. Henvisninger til undersøgelser. Evt. aftaler for kontrol. Den vejledning og rådgivning barnet, den unge eller forældrene har modtaget. 6

7 3. Stillinger og ansatte i sundhedsplejen i 2005 og 2006 Godkendte stillinger Antal godkendte stillinger i sundhedsplejen i 2005 og 2006 Antal børn pr. godkendt stilling Antal stillinger i distriktet * Sundheds- ** Sundheds- Sundhedspl. Sundhedsass. Distrikt plejerske plejerske stillinger stillinger småbørn skolebørn i alt i alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit Gennemsnit: *): antal børn i hele distriktet < 6 år (2004) / sundhedsplejerske **): antal børn i hele distriktet 6-16 år (2004) / sundhedsplejerske Antallet af sundhedsplejersker i Grønland er lavt i forhold til børnetallet, når distrikternes størrelse, den spredte bosætning og sundhedsplejens opgaver og ansvar tages i betragtning. Man må også huske, at der gennemsnitlig fødes 40 børn/ år / sundhedsplejerske. Men hverken de nyfødte eller sundhedsplejerskerne er jævnt fordelt i Grønland. Af ovenstående oversigt over antallet af børn pr. sundhedsplejerske ses, at der i gennemsnit er næsten 750 førskole og skolepligtige børn / sundhedsplejerske i Grønland. 7

8 Ansatte i 2006 By Ansatte sundhedsplejersker Varetager sundhedsplejen eller dele af den Nanortalik Birgitte Blangstrup Hansen (indtil ) derefter vakant Sundhedsmedhjælper Judithe Kleist (indtil ) Sundhedsmedhjælper i Psykiatrien Laura Jakobsen varetog opgaverne i perioden uden anden nøgleperson i sundhedsplejen Sundhedsmedhjælper Lone Olsen (fra ) Qaqortoq Vakant Sundhedsmedhjælper og jordemoder Ejla Størup foretager opstartende hjemmebesøg hos barselskvinder. Narsaq Paamiut Nuuk Birthe Kreutzmann Ledende sundhedspl.: Vakant hele året Sara Wernay Dina Berthelsen Tine Tufvesson Lennart Maniitsoq Helle E Christiansen (indtil ) derefter vakant Sisimiut Tina Pohle Vakant hele året Aasiaat/Kangaatsiaq Sonja Bak Brink Qasigiannguit Ilulissat Vibeke Storm Vollerup (indtil ) derefter vakant Lene Jensen (indtil ) derefter vakant Qeqertarsuaq Karen Lauritsen (fra ) stilling i øvrigt vakant Sundhedsass. Cecilie M. Petersen Sygeplejerske Sabina Andreassen Sundhedsass. Theodora Nielsen Sundhedsmedhj. Susanne Holm Sundhedsmedhjælper Margrethe Kreutzmann Sundhedsmedhjælper Inger Berthelsen Hanne Nielsen, sundhedsassistent Sundhedsassistent Else Reimer Jeppson Sundhedsmedhjælper Marie Mølgaard Uummannaq Vakant Jordemoder Ednel Rafn Upernavik Susanne Mejlgaard (fra ) Kirsten Guss (fra ) Qaanaaq Vakant Afdelingssygeplejerske Lis Pedersen Tasiilaq Sabine Moratz (indtil ) derefter vakant Ittoqqortoormiit Bente Juel (indtil ) Sabine Moratz (fra ) Sygeplejerske Inge Boesgård. Ansatte i sundhedsplejen I maj 2005 var 11 ud af de 20 sundhedsplejerske stillinger beklædt af fastansatte sundhedsplejersker. 7 stillinger var ubesatte. De resterende stillinger var beklædt af korttids ansatte. I oktober 2006 var personalesituationen forværret med kun 4 fastansatte sundhedsplejersker og 12 ubesatte stillinger. Alle de ubesatte stillinger fandtes på Kysten. I de resterende stillinger var korttids ansatte sundhedsplejersker. I 2006 har der været 9 stillinger for sundhedsmedhjælpere/assistenter i sundhedsplejen og herudover et antal tolke, men som det fremgår, har der også været et antal jordemødre og sygeplejersker som har medvirket. Oversigten er dog dermed ikke nødvendigvis fyldestgørende. 8

9 4. Gravide og fødsler i distrikterne i 2005 og 2006 Embedslægeinstitutionen registrerer hvert år fødsler i Grønland fordelt på distrikter. Oversigten over fødsler i distrikterne for 2006 er opdateret og meddelt af Embedslægeinstitutionen d. 13. februar For år 2005 og 2006 har den Obstetriske Ledelse oplyst, i hvilket distrikt den fødende var hjemmehørende. Distrikt Gravide/Fødende Fødsler Gravide/Fødende Fødsler Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiut Danmark Total Når der ikke er overensstemmelse mellem antal gravide og antal fødsler i et distrikt skyldes det, at der i 2005 og i 2006 var henholdsvis ca. 25% og 29% af de gravide, som blev henvist til fødsel på Dronning Ingrids Hospital (Nuuk) på grund af mistanke om øget risiko for mor og barn i forbindelse med fødslen. Når der ved beregning af total antal gravide ikke er overensstemmelse med total antallet af fødsler beror det på, at nogle gravide med termin tæt før et årsskifte, først nedkommer i det efterfølgende år. Det er antallet af gravide, som afslutter graviditeten med at føde, som primært er bestemmende for behovet for sundhedsplejens indsats i et distrikt. Hertil kommer den gravides alder, ægteskabelige status, bopæl, indkomst, uddannelse mv. Oplysning om den gravides alder findes i Embedslægeinstitutionen årsberetning, hvoraf fremgår, at i 2005 var 16,6% af de gravide yngre end 20 år. Sundhedsplejen har en vigtig rolle i den tværfaglige og tværsektorielle tidlige indsats for forebyggelse af omsorgssvigt af børn. Medvirkende til opfyldelsen af denne rolle er såvel patientjournal fællesskabet som de fælles fysiske rammer for sundhedsplejen, jordemødre og distriktslæger på distriktssygehusene. 9

10 5. Indberetninger fra sundhedsplejen Hvert kvartal skal de enkelte distrikters sundhedsplejersker indberette deres arbejde på nedenstående skema, som sendes til Kystledelsen: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen Med baggrund i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 14. Februar 2005 om helbredsundersøgelser og sundhedspleje for børn 14, skal Kystledelsen udarbejde en årlig redegørelse om sundhedsplejens virksomhed. Denne redegørelse skal tage udgangspunkt i nogle kvartalsmæssige indberetninger, der foretages samtidig med vaccinationsindberetningerne til Embedslægeinstitutionen. Distrikt (evt. by): Spørgsmål for perioden kvartal 1. Hjemmebesøg 2. Kontakt med børn og unge med særlige behov 3. Funktionsundersøgelser 4. Gruppeaktiviteter 5. Eksterne tværfaglige møder (f.eks. møde med kommune, skole og politi) skriv antal skriv antal skriv antal skriv antal skriv antal Udfyldt af: Skemaet bedes faxet til Kystledelsen på

11 På grund af de personalemæssige vakancer og andre begrænsninger i sundhedsplejen, er det ikke alle distrikter, der har registreret og fremsendt deres indberetninger. I det følgende skema er indberetningerne til Kystledelsen modtaget i 2006 forsøgt samlet: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hjemmebesøg Særlige behov Funktionsundersøgelser Gruppeaktiviteter Eksterne tværfaglige møder Hjemmebesøg Særlige behov Funktionsundersøgelser Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk total 2006: Maniitsoq* Sisimiut Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq* Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit* I alt * Maniitsoq har i 2. Kvartal også haft 10 "Åben dør indsats med råd og vejledning i skolen" samt 12 "Rygestop" Gruppeaktiviteter Eksterne tværfaglige møder Hjemmebesøg Særlige behov Funktionsundersøgelser Gruppeaktiviteter Eksterne tværfaglige møder Hjemmebesøg Særlige behov Funktionsundersøgelser Gruppeaktiviteter Eksterne tværfaglige møder * Qeqertarsuaq har i 3. kvartal desuden haft 6 graviditetssamtaler * Ittoqqortoormiit har i 4. kvartal desuden haft 40 samtaler om psykosociale probl + graviditetssamtaler Som det fremgår af indberetningerne, er det kun nogle få distrikter (Narsaq, Nuuk, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Upernavik), som har indsendt indberetninger dækkende alle 4 kvartaler. Med udgangspunkt i antal fødsler i disse 5 distrikter i 2006 og antal hjemmebesøg indberettet, må man formode, at der i disse 5 distrikter har været aflagt ca. 6 hjemmebesøg pr. nyfødt i året, hvilket er i overensstemmelse med bekendtgørelsens målsætning. Samtidig har der i de samme distrikter være fulgt op på børn med særligt behov. Som følge af den overordentlig dårlige personalesituation indenfor sundhedsplejen i flere distrikter, har chefdistriktslægerne i Ilulissat, Qaqortoq, Uummannaq og Tasiilaq indberettet at de ikke kunne efterleve bekendtgørelsen ikke engang i forhold til lovens krav. Hjemmebesøg har således ikke været mulige i nogle distrikter, hvor stillinger for sundhedsplejersker var ubesatte, idet det heller ikke har været muligt at afse personale fra andre personalegrupper. Det har været aftalt med de pågældende distriktslæger, at børnevaccinationsprogrammet uanset personalemangel ville blive fulgt. 11

12 6. Konklusion og anbefalinger Uanset om der måtte eksistere en ressource knaphed, har sundhedsvæsenet pligt til at yde en særlig indsats indenfor egne rammer og muligheder overfor børn og unge med særlige problemer, dvs. tungtvejende problemer af social- og helbredsmæssig art: konstaterede eller formodede tilfælde af fysisk eller mentalt handicap, alkohol eller rusmiddel misbrug hos den unge eller i hjemmet, uønsket graviditet, selvmordsfare, voldelige hjem, seksuel udnyttelse, udviklingsproblemer, alvorlige adfærdsforstyrrelser eller andet, der truer barnet eller den unges udvikling og adfærd. Pligten til i visse situationer at foretage anmeldelse til de sociale myndigheder, må heller ikke tilsidesættes. Kystledelsen har grund til at fæste lid til, at distrikterne lever op til disse intentioner, så vidt det er muligt. Retningslinierne anviser et for distrikternes sundhedsvæsen forpligtende antal undersøgelser og tilbud. Bag denne anvisning ligger en politisk prioritering, der giver børn under 1 år, børn og unge med særlige problemer samt gennemførelsen af et vaccinationsprogram - en høj prioritering. De årlige meddelelser fra Embedslægeinstitutionen har hidtil kunnet bekræfte, at den gennemsnitlige vaccinationsdækning for hele landet er meget tilfredsstillende. Aktuelt foreligger der en alvorlig mangel på sundhedsplejersker i Grønland. Uanset denne mangel, er det chefdistriktslægernes pligt - ved en prioritering af de personalemæssige ressourcer til fordel for sundhedsplejen at sikre, at de lovpligtige ydelser på dette område kan finde sted. Selvom udøvelsen af sundhedsplejens funktionsundersøgelser primært varetages af sundhedsplejersker, kan og må dele af disse opgaver delegeres til sygeplejersker, jordemødre, sundhedsmedhjælpere og sundhedsassistenter, således som det allerede er tilfældet i en række distrikter. Når der tilstøder mangel også indenfor disse personalegrupper, må det konstateres, at mulighederne for at opfylde de lovmæssige bestemmelser ikke er tilstede. Kystledelsen har ikke kunnet afværge den personalemangel, som i den grad har præget år 2006, men vi har forhåbninger om, at situationen i 2007 vil bedres i forbindelse med en mere synlig stillingsannoncering. Sundhedsplejens personale er betydningsfulde medspillere i gennemførelsen af intentionerne i Folkesundhedsprogrammet. Opmærksomheden på børns og unges vilkår skal øges. For at sundhedsplejen skal kunne udfylde sine mange roller, må der etableres flere stillinger i sundhedsplejen. Af denne grund er det Kystledelsens hensigt, at arbejde for en udvidelse af sundhedsvæsenets økonomi, som skal muliggøre en udvidelse af antallet af stillinger indenfor sundhedsplejen. Også på andre områder vil Kystledelsen arbejde for at styrke sundhedsplejens personale. Kystledelsen vil undersøge mulighederne for etablering af tilbud om en kompetencegivende uddannelse indenfor sundhedspleje til det grønlandske personale, som udover sundhedsplejerskerne udgør nødvendige medarbejdere i sundhedsplejen. Med baggrund i omfanget af udeblivende indberetninger, finder Kystledelsen at måtte indskærpe sundhedsplejens pligt til løbende at dokumentere sine ydelser overfor Kystledelsen ved benyttelse af de indberetningsskemaer, som første gang er udsendt sammen med Retningslinier for helbredsundersøgelser og sundhedspleje for børn (2005). Kystledelsen vil overveje en revision af skemaerne med henblik på en optimering af dataindsamlingens kvalitet. 12

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. I medfør af 14 i Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

Læs mere

National strategi for bekæmpelse af tuberkulose 2007-2012

National strategi for bekæmpelse af tuberkulose 2007-2012 EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN I GRØNLAND August 2007. National strategi for bekæmpelse af tuberkulose 2007-2012 På baggrund af, at undersøgelser af skolebørn i Sydgrønland har vist, at smitte med tuberkulose

Læs mere

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME Børnesygdomme Embedslægeinstitutionen har i 23 ikke modtaget anmeldelser vedrørende anmeldelsespligtige børnesygdomme. Meningitis/sepsis forårsaget af meningococcer Der blev

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Viborg kommune er placeret i Familie & Rådgivning som er under Børn & Ungeforvaltningen. Sundhedsplejen

Læs mere

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME.

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME. Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME. Børnesygdomme Embedslægeinstitutionen har i 21 ikke modtaget anmeldelser vedrørende anmeldelsespligtige børnesygdomme. Meningitis/sepsis Der blev anmeldt 2 tilfælde af purulent

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Forebyggelsesaudit Grønland 2005

Forebyggelsesaudit Grønland 2005 Forebyggelsesaudit Grønland 25 Svarrapport Samlet resultat for 13 distrikter Forebyggelsesaudit, Grønland 25 Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Solrød Sundhedstjeneste Børn og Unge Rådgivningen Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2006 blev registreret 845 fødte med 832 fødsler (13 sæt tvillinger). Dette svarer til en fødselsrate på 57,2 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 1549 år. Dette er et lille

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje Sundhedsloven 120-126 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens årsrapport 2012 Sundhedsplejens årsrapport 2012 2 Indledning Sundhedsplejen er organiseret under opvækst og uddannelse under fagområdet dagtilbud. Sundhedsplejen består af 15 sundhedsplejersker svarende til 12, 5 fuldtidsstillinger.

Læs mere

Forebyggelses politik

Forebyggelses politik Qaasuitsup kommune Postboks 1023,3952 Ilulissat. Tlf : 947800 Fax : 701177 www.qaasuitsup.gl Qaasuitsup kommunia Forebyggelses politik Indholdsfortegnelse Indhold Side Forord 3 Baggrund 4,5 Formål 6 Politiske

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 6 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager Voksensagsbehandlere Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål og struktur... 3 2. Opgaveløsningen i sundhedsplejen... 5 2.1. Lovpligtige opgaver... 5 2.2.

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål og struktur... 3 2. Opgaveløsningen i sundhedsplejen... 5 2.1. Lovpligtige opgaver... 5 2.2. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål og struktur... 3 2. Opgaveløsningen i sundhedsplejen... 5 2.1. Lovpligtige opgaver... 5 2.2. Tilbud om aktiviteter... 8 3. Indsatsen fra fødsel til undervisningspligtens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REFORM AF SUNDHEDSVÆSENETS STRUKTUR Upernavik Fremtidig distriktsinddeling Ilulissat Aasiaat Tasiilaq Sisimiut Nuuk Qaqortoq Direktoratet for Sundhed, januar 2007 J.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Sådan bruger du internettet elevrapport MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Indhold 3 Forord 4 Hvem, hvad og hvorfor? 4 Mange tak for hjælpen! 5 Hvem deltog i undersøgelsen?

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

EPJ til det grønlandske Sundhedsvæsen

EPJ til det grønlandske Sundhedsvæsen EPJ til det grønlandske Sundhedsvæsen Hvem er vi? - Hvor skal vi hen? Hvorfor? - Hvordan? Af Christina Silseth Bartholdy Oktober 2016 Agenda 1. Velkommen hvem er vi 2. Fakta om det grønlandske sundhedsvæsen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere