Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1"

Transkript

1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden Bestanden af boliger 1. januar 2004 Figur 1 I 2003 var tilgangen af boliger i byerne 209. Det er 34 boliger flere end i 2002, hvor tilgangen af boliger var 175. I bygderne var tilgangen 23 boliger i 2003, hvilket er 13 boliger flere end i 2002, hvor der blev ibrugtaget 10 boliger. Ser man på perioden har der været en samlet tilgang på 930 boliger til den samlede boligmasse. Af disse ligger 821 boliger i byerne og de resterende 109 boliger i bygderne. Antallet af boliger blev 1. januar 2004 opgjort til Af den samlede bestand af boliger ligger 83 pct. i byerne og 17 pct. i bygderne. Antallet af boliger i Maniitsoq, Nuuk, Sisimiut og Ilulissat udgør ca. halvdelen af det samlede antal boliger i byerne. Byggeriet af boliger , fordelt på byer og bygder Antal Boliger Ialt By Bygd

2 Indholdsfortegnelse Flere nye boliger i 2003 end i Figur 1 Byggeriet af boliger , fordelt på byer og bygder... 1 Datagrundlaget... Hovedresultater... Tilgangen af boliger Tabel 1 Boligbyggeriet fordelt på byer og bygder... 5 Tabel 2 Tilgangen af boliger , fordelt på kommuner... 6 Tabel 3 Tilgangen af boliger , fordelt på kommuner, byer og bygder... 6 Figur 2 Tilgangen af boliger , fordelt på byer og bygder... 7 Tabel 4 Boligtilgangene pr. 1. januar , fordelt på ejer og finansieringsform... 7 Bestanden af boliger 1. januar Tabel 5 Bestanden af boliger 1. januar 2004, fordelt på byer og bygder... 8 Tabel 6 Bestanden af boliger fordelt på boligareal og samlet areal, 1. januar Figur 3 Bestanden af boliger fordelt på boligareal, 1. januar Tabel 7 Bestanden af boliger fordelt på antal beboelsesrum 1. januar Figur 4 Bestanden af boliger fordelt på antal beboelsesrum 1. januar Behov for boliger 1. januar Tabel 8 Beregnet behov for boliger og dækningsprocenter pr. 1 januar Tabel 9 Boligbestand, boligbehov og boligmangel 1. januar Figur 5 Beregnet mangel på boliger i byerne ved PB Figur 6 Beregnet mangel på boliger i bygderne ved PB Tabel 10 Bestanden af boliger 1. januar 2004, fordelt på ejerformer Figur 7 Bestanden af boliger 1. januar 2004, fordelt på overordnede ejerformer Side 2 Boligstatistik

3 Datagrundlaget Statistikken er baseret på tilladelser til ibrugtagning Boligstatistikkens grundlag for perioden er de tilladelser til ibrugtagning som kommunerne har udstedt. En ibrugtagningstilladelse skal foreligge før en bolig defineres som færdiggjort og dermed kan tages i brug. En gang om året indsender kommunerne oplysninger til Grønlands Statistik. Af disse fremgår det hvilke boliger, der har fået ibrugtagningstilladelse. I de tilfælde hvor Grønlands Statistik har observationer uden årstal for tilladelsen anvendes opførelsesåret i stedet. Boligregisteret justeres hver år i forhold til, hvor mange boliger der er revet ned. Ivittuut kommune, gruppen uden for kommunal inddeling, stationer samt Kangerlussuaq indgår ikke i tabellerne. Endelig er værelser i fælleshusholdninger (børnehjem og skolehjem) ikke medtaget. Til gengæld indgår kollegieværelser og værelser på alderdomshjem samt ældreboliger i nogle af tabellerne. For perioden før 1992 er registerbaserede oplysninger tilgængelige, så tilgangen af boliger samt bestanden af boliger kan opgøres på årsbasis fra og med Hver lejlighed er én bolig Oplysninger om boligerne ligger på b-nummer niveau En kommune har Ikke indberettet Når der er tale om bygninger med flere lejligheder, er hver lejlighed registreret som én bolig. Er der fx ti lejligheder i én bygning, defineres de som ti boliger i statistikken. Efter overtagelsen af boligstatistikregistret foretog Grønlands Statistik en basistælling baseret på forskellige administrative boligregistre. Efterfølgende års tilgange af boliger er indhentet ved at fremsende spørgeskemaer til de enkelte kommuners tekniske forvaltninger. Disse oplysninger er basiskilder i forhold til datagrundlaget. Samtlige oplysninger om boligerne ligger på b-nummerniveau, der er et referencenummer til den udstedte ibrugtagningstilladelse for et boligbyggeri. Kvaliteten af oplysningerne om b-numre er dog varierende, hvilket vil fremgå af publikationen. Det skal gøres opmærksom på at Ittoqqortoormiut kommune ikke har indberettet for Derfor er Ittoqqortoormiut ikke medtaget i tabellerne for Boligstatistik Side 3

4 Hovedresultater Faldende byggeri i bygderne Perioden Boligbestanden 1. januar 2004 Byggeriet af boliger i bygderne har varieret i perioden og nåede i 2002 det laveste niveau siden 1971, hvor kun 12 boliger blev taget i brug i bygderne. Antallet af færdiggjorte boliger i byerne har svinget fra et minimum på 33 i 1997 til et maksimum på 687 i Ser man på perioden har der været en tilgang på 930 boliger til den samlede boligmasse. Af disse er 821 boliger bygget i byerne mens de resterende 109 boliger er bygget i bygderne. 1. januar 2004 var der boliger. Af disse ligger i byerne og i bygderne. Til disse tal skal lægges kollegieværelser og 763 værelser på alderdomshjem. Den samlede boligmasses areal var 1. januar 2004 ca m 2, hvilket giver et gennemsnitligt areal pr. bolig på 63,8 m 2. Antallet af beboelsesrum i den samlede boligmasse er ca eller i gennemsnit 2,9 rum pr. bolig. Tallene er excl. beboelsesrum på kollegier og alderdomshjem. 34 pct. af boligerne ejes af Grønlands Hjemmestyre, ca. 25 pct. af private og ca. 21 pct. af kommunerne. For ca. 11 pct. af boligmassen er der ikke opgivet, hvem der ejer boligen. Ejerformen for værelser på kollegier og alderdomshjem varierer og udgør ca. otte pct. mens ca. en pct. af den samlede boligmasse er ejet af den danske stat. Den beregnede efterspørgsel efter boliger I tabel 8 er den potentielle efterspørgsel efter boliger beregnet for byer og bygder i kommunerne. Efterspørgslen efter boliger er markant højere i Nuuk end i de øvrige byer. Hvis det beregnede behov for boliger skulle dækkes ud fra ovennævnte kriterier mangler der for øjeblikket ca boliger for befolkningen over 20 år. For bygdernes vedkommende er den potentielle efterspørgsel af boliger højest i Upernavik kommunes bygder, hvor der mangler ca. 250 boliger, jf. figur 5 og figur 6. For en forklaring på beregningen af den beregnede potentielle efterspørgsel af boliger henvises til Behov for boliger 1. januar 2004, side 10 i denne publikation. Side 4 Boligstatistik

5 Tilgangen af boliger Tabel 1 Boligbyggeriet fordelt på byer og bygder I alt By Bygd Perioden Figur 1 og tabel 1 viser udviklingen i boligbyggeriet i perioden I løbet af den 36-årige periode har der været meget store udsving i det totale boligbyggeri: Boligbyggeriet var stigende i starten af 1980'erne, men fra slutningen af 1980 erne har antallet af færdiggjorte boliger generelt været faldende, med det laveste antal boliger der blev taget i brug i Siden har boligbyggeriet i byerne dog været stigende. Boligstatistik Side 5

6 Tabel 2 Tilgangen af boliger , fordelt på kommuner I alt I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut I tabel 2 ses tilgangen af boliger de sidste seks år fordelt på kommuner. Ca. 63 pct. af den samlede tilgang af boliger er i perioden er sket i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat, mens der stort set ikke har været tilgang af nye boliger i Paamiut. For Paamiuts vedkommende skyldes den manglende tilgang et overskud af boliger i kommunen i perioden. Tabel 3 Tilgangen af boliger , fordelt på kommuner, byer og bygder By Bygd I alt I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Anm.: Tallene kan i mindre grad afvige fra tidligere år på grund af nye oplysninger fra kommunerne. Side 6 Boligstatistik

7 I tabel 3 er tilgangen af boliger specificeret på byer og bygder i de enkelte kommuner. Byggeriet af nye boliger i bygderne fra 1999 været svagt faldende fra 35 til 23 boliger i 2003, mens byggeriet af nye boliger i byerne har været mere stigende med 156 boliger i 1999 til 209 boliger i 2003, jf. tabel 3 og figur 2. Figur 2 Tilgangen af boliger , fordelt på byer og bygder Antal By Bygd Tabel 4 Boligtilgangene pr. 1. januar , fordelt på ejer og finansieringsform Ejer / Finansieringsform I alt Ejet af kommunerne, i alt Uoplyst Personale /40 eller 80/ Selvbyggerboliger Forsøgsbyggeri Kommunale byggesæt Ejet af Grønlands Hjemmestyre, i alt Uoplyst Personale Selvbyggerboliger Privat Privat ejet, i alt Uoplyst /40 eller 80/ Andelsboliger Selvbyggerboliger Privat /40/50-ordningen Uoplyst, i alt Uoplyst Andelsboliger Selvbyggerboliger I tabel 4 er tilgangen af boliger fordelt på ejer- og finansieringsformer. i perioden I perioden udgør de kommunalt ejede boliger ca. 37 pct. af tilgangen, mens de privatejede boliger udgør ca. 43 pct. 55 pct. af boligerne ejes dermed enten af en af Grønlands 18 kommuner eller af Grønlands Hjemmestyre. Boligstatistik Side 7

8 Bestanden af boliger 1. januar 2004 I tabel 5 ses bestanden af boliger 1. januar 2004 fordelt på byer og bygder. Antallet af boliger blev 1. januar 2004 opgjort til , hvilket er en beskeden stigning i den samlede boligmasse i forhold til året før. Boligerne i Maniitsoq, Nuuk, Sisimiut og Ilulissat udgør tilsammen ca. 50 pct. af den samlede boligmasse i byerne. Boligerne er placeret, så 83 pct. af boligerne findes i byerne og ca. 17 pct. i bygderne. Samme forhold gjorde sig også gældende 1. januar I analysen er der set bort fra værelser på kollegier og alderdomshjem, jf. tabel 5. Tabel 5 Bestanden af boliger 1. januar 2004, fordelt på byer og bygder I alt uden kollegier og Kollegie- Værelser på alderdomshjem By Bygd værelser alderdomshjem I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Side 8 Boligstatistik

9 Tabel 6 Bestanden af boliger fordelt på boligareal og samlet areal, 1. januar 2004 Areal med Gns. kollegier og Uop- bolig- Areal alderdoms- I alt lyst areal i alt hjem I alt , Nanortalik , Qaqortoq , Narsaq , Paamiut , Nuuk , Maniitsoq , Sisimiut , Kangaatsiaq , Aasiaat , Qasigiannguit , Ilulissat , Qeqertarsuaq , Uummannaq , Upernavik , Qaanaaq , Ammassalik , Illoqqortoormiut , Anm.: Posten "Areal i alt m 2 " fremkommer som summen af det kendte areal og antallet af boliger med uoplyst størrelse ganget med de gennemsnitlige arealer i kommunerne. Kollegieværelser og værelser på alderdomshjemmene er sat til 12 m 2. I tabel 6 er boligerne fordelt på boligareal og samlet areal 1. januar Det samlede areal udgjorde ca m 2, hvilket er en stigning på ca. 1,3 pct. i forhold til 1. januar De gennemsnitlige størrelser på boligerne er størst i Qeqertarsuaq, Nuuk og Narsaq, hvor de gennemsnitlige boligarealer er henholdsvis 75,4 m 2, 70,9 m 2 og 67,6 m 2. For ca. 13 pct. af boligernes vedkommende (2.825 boliger) er der ikke oplysninger om hvor store boligerne er. Alle tal er excl. værelser på kollegier og alderdomshjem, jf. tabel 6. Figur 3 Bestanden af boliger fordelt på boligareal, 1. januar Antal boliger Uoplyst Anm.: I boliger (eller ca. 13 pct. af boligmassen) er der ikke oplyst størrelser på boliger Boligstatistik Side 9

10 Boligareal er areal excl. køkken, toilet og gang mv. Af tabel 6 samt figur 3 ses, at der i den samlede boligmasse er ca boliger med en størrelse mellem 40 og 59 m 2, ca boliger med et areal på m 2, og ca boliger i intervallet m 2. Tilsammen udgør disse tre grupper 59,8 pct. af det samlede antal boliger i Grønland. Ud over dette er der ca boliger med et areal på 0-39 m 2 og ca boliger med et areal over 90 m 2. I tallene er værelser på kollegier og alderdomshjem ikke medregnet. Tabel7 Bestanden af boliger fordelt på antal beboelsesrum 1. januar 2004 Gsn. Værelser Værelser Rum med Uop- Antal Rum på på alder- kollegier og I alt lyst rum i alt kollegier domshjem alderdomshjem I alt , Nanortalik , Qaqortoq , Narsaq , Paamiut , Nuuk , Maniitsoq , Sisimiut , Kangaatsiaq , Aasiaat , Qasigiannguit , Ilulissat , Qeqertarsuaq , Uummannaq , Upernavik , Qaanaaq , Ammassalik , Illoqqortoormiut , Anm.) Posten "Rum i alt" fremkommer som summen af det kendte antal rum og antallet af boliger med uoplyst størrelse ganget med det gennemsnitlige antal rum i kommunerne. Rum til beboelse er excl. køkken, toilet, gang mv. I tabel 7 og figur 4 er bestanden af boliger opgjort på beboelsesrum, hvor beboelsesrum er defineret som værende rum excl. køkken, toilet, gang mv. Den samlede boligmasses antal rum er , og er dermed steget med ca. 1,1 pct. i forhold til sidste år, jf. tabel 7. Det største gennemsnitlige antal rum findes i Qeqertarsuaq kommune med 3,3 rum, mens der i Ammassalik, Upernavik og Nuuk kommuner er tre rum pr. bolig. Alle tal er excl. værelser på kollegier og alderdomshjem. Side 10 Boligstatistik

11 Der er flest 2-rums boliger i den grønlandske boligmasse, jf. figur 4. Figur 4 Bestanden af boliger fordelt på antal beboelsesrum 1. januar Antal boliger Uoplyst Anm.: I boliger (eller ca. 17 pct. af boligmassen) er der ikke oplyst størrelsen på antal rum. Behov for boliger 1. januar 2004 Tabel 8 Beregnet behov for boliger og dækningsprocenter pr. 1. januar 2004 Byer Bygder Boligbehov Dækningsprocent Boligbehov Dækningsprocent Fra 20 år Fra 25 år Fra 20 år Fra 25 år Fra 20 år Fra 25 år Fra 20 år Fra 25 år I alt ,2 89, ,6 94,8 Nanortalik ,4 95, ,0 106,8 Qaqortoq ,9 100, ,6 97,7 Narsaq ,6 104, ,9 38,6 Paamiut ,0 126, ,3 150,0 Nuuk ,9 84, ,9 96,6 Maniitsoq ,3 99, ,0 98,1 Sisimiut ,6 82, ,9 100,0 Kangaatsiaq ,4 89, ,0 87,5 Aasiaat ,7 87, ,0 103,1 Qasigiannguit ,9 101, ,1 124,1 Ilulissat ,4 82, ,0 100,0 Qeqertarsuaq ,5 99, ,6 158,8 Uummannaq ,7 96, ,2 102,1 Upernavik ,6 85, ,6 65,1 Qaanaaq ,2 66, ,8 159,7 Ammassalik ,8 74, ,4 103,7 Illoqqortoormiut ,7 89, ,0 1150,0 Anm. Kollegieværelser indgår kun i beregning af dækningsprocenten for 'Fra 20 år'. Værelser på alderdomshjem indgår i begge beregninger. Det beregnede potentielle behov for boliger, PB Det beregnede behov for boliger, eller det antal boliger der skal til for at dække behovet for boliger, er betinget af politiske målsætninger vedrørende boligdækningen: Skal der kunne anvises bolig til alle personer over 20 eller 25 år? Ud fra hvilke kriterier skal disse mål stilles? Boligstatistik Side 11

12 Behovet for boliger kan beregnes ved en sammentælling af ventelisterne i de enkelte kommuner. En sådan sammentælling vil sige noget om, hvor mange personer der er skrevet op til en bolig i de enkelte kommuner, uanset ansøgerens nuværende boligsituation. Behovet for boliger kan også beregnes på grundlag af befolkningens sammensætning og de mål, der opstilles for forsyningen med boliger. I den forbindelses tales om en beregning af den potentielle efterspørgsel af boliger, forkortet PB, hvor PB angiver det antal boliger, der er nødvendige for at kunne anvise en bolig til alle par der bor sammen og alle enlige over en vis alder. Det beregnede boligbehov er et bud på, hvor mange boliger der kunne være behov for, men ikke en opgørelse af det faktiske behov. Manglen på boliger opgøres som forskellen mellem det beregnede behov for boliger og den eksisterende boligmasse. Beregning af behovet for boliger Det er vigtigt at understrege, at det beregnede behov for boliger afhænger af oplysningerne i folkeregistrene: Hvis der er opført en mand og en kvinde på samme adresse behandles de som et par, selvom der godt kan være tale om fx to søskende. Grønlands Statistik har opstillet to mål for det potentielle boligbehov, PB20 og PB25. PB20 står for det potentielle boligbehov for personer på 20 år og derover: Hvor mange boliger skal der til for at alle par og alle enlige over 20 år, skal kunne anvises en bolig? PB25 udtrykker hvor mange boliger der skal til, for at alle par fra 20 år og opefter, samt alle enlige på 25 år og opefter, skal kunne anvises en bolig. Beregningen af de to mål kræver, at man ved hvor mange der er enlige, og hvor mange der er samboende. Til det formål benytter Grønlands Statistik folkeregisteret, og i beregningerne er det antaget, at hvis en mand og en kvinde har samme adresse, er de samboende og dermed en husstand. Efterhånden som oplysningerne om adresse i folkeregisteret bliver bedre, vil opgørelsen af samboende par også blive bedre, hvilket kan have indvirkning på de beregnede behov for boliger fra år til år. Analyse af PB20 Tabel 8 viser, at det opgjorte boligbehov PB20 1. januar 2004 var i byerne og i bygderne. Den faktiske boligforsyning dækker henholdsvis 85,2 pct. og 91,6 pct. af disse behov i henholdsvis byer og bygder for personer på 20 år og derover. Dækningen med boliger i byerne er lavest i Qaanaaq, Tasiilaq og Sisimiut. Omvendt er behovet for boliger dækket i Narsaq og der er overskud af boliger i Paamiut. Ses der på behovet for boliger i bygderne, er det Narsaq kommunes bygder, der har den laveste dækning. Her er dækningsprocenten på ca. 36 pct. Næstlavest ligger Upernaviks bygder, som har en dækningsprocent på ca. 65 pct. I følgende kommuners bygder er der det nødvendige antal eller overskud af boliger: Qaanaaq, Paamiut, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Nanortalik, Aasiaat og Ittoqqortoormiut. Udviklingen i PB20 viser dermed, at der er blevet flere bygder, hvor der er det nødvendige antal eller overskud af boliger. Side 12 Boligstatistik

13 Tabel 9 Boligbestand, boligbehov og boligmangel 1. januar Boligbehov PB20 By Boligbestand Boligmangel PB20 Boligbehov PB25 Boligmangel PB25 Boligbestand Boligbehov PB20 Bygd Boligmangel PB20 Boligbehov PB25 Boligmangel PB25 I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Tabel 9 viser en beregning af behovet for boliger (PB20 og PB25), og manglen på boliger pr. 1. januar 2004 i absolutte tal. Differencen mellem boligbestanden og boligbehovet (PB20) var i byerne og 317 i bygderne. Der bemærkes dog, at boliger ikke kan flyttes mellem kommuner. Derfor er behovet for nybygning af boliger for byerne, og 471 for bygderne. Figur 5 Beregnet mangel på boliger i byerne ved PB20 og PB25 Illoqqortoormiut Ammassalik Qaanaaq Upernavik Uummannaq Qeqertarsuaq Ilulissat Qasigiannguit Aasiaat Kangaatsiaq Sisimiut Maniitsoq Nuuk Paamiut Narsaq Qaqortoq Nanortalik PB25 PB Antal boliger I byerne for PB20 mangler der flest boliger i Nuuk (1987), Sisimiut (851) og Ilulissat (630). Paamiut er den eneste by hvor der er overskud af boliger. For PB25 er det ligeledes Nuuk(1647), Sisimiut(659) og Ilulissat (528) Boligstatistik Side 13

14 Figur 6 Beregnet mangel på boliger i bygderne ved PB20 og PB25 Illoqqortoormiut Ammassalik Qaanaaq Upernavik Uummannaq Qeqertarsuaq Ilulissat Qasigiannguit Aasiaat Kangaatsiaq Sisimiut Maniitsoq Nuuk Paamiut Narsaq Qaqortoq Nanortalik Pb25 Pb Antal boliger I bygderne for PB20 er det Upernavik, Narsaq og Kangaatsiaq der mangler flest boliger, henholdsvis 237, 118 og 53. Til gengæld er der flere bygder der har overskud af boliger. Såsom Illoqqortoormiut, Qaanaaq og Paamiut. Hvis man kigger på PB25, er det kun Upernavik, Narsaq, Kangaatsiaq, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq som mangler boliger Tabel 10 Bestanden af boliger 1. januar 2004, fordelt på ejerformer I alt By Bygd I alt Ejet af den danske stat Ejet af Grønlands Hjemmestyre Ejet af kommunerne Privat ejet Uoplyst Kollegier og alderdomshjem Grønlands Hjemmestyre har altid spillet en central rolle på boligmarkedet og gør det fortsat. Af tabel 10 og figur 7 ses, at ca. 34 pct. af den samlede boligmasse ejes af Grønlands Hjemmestyre. Ca. 25 pct. af boligerne er ejet af private, og er primært selvbyggerhuse. Den tredje største ejer er kommunerne, som ejer ca. 21 pct. af den samlede boligmasse. I beregningerne indgår værelser på kollegier og alderdomshjem. Side 14 Boligstatistik

15 Figur 7 Bestanden af boliger 1. januar 2004, fordelt på overordnede ejerformer Kollegier og alderdomshjem 8 pct. Statsejet 1 pct. Uoplyst 11 pct. Hjemmestyreejet 35 pct. Privat ejet 25 pct. Kommunalt ejet 21 pct. Boligstatistik Side 15

16 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Nielsine Joelsen Boliger 2004:1 11. oktober 2004 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:1 BOLIGER Tilgangen af boliger 1994-1998, Boligbestanden pr. 1. 1.1999 og Beregning af boligbehov Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

2010 statistisk årbog

2010 statistisk årbog 2010 statistisk årbog Bolig 1. Boliger generelt Boliger generelt Størstedelen af boligerne i Grønland ejes af det offentlige, og udviklingen på boligmarkedet sker først og fremmest på baggrund af politiske

Læs mere

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst Kapitel 6 Personorienteret statistik baseret på skattepligtig Tabel 6.1 a Gennemsnitlige skattepligtige er for skatteansættelser fordelt på kommuner, 1992-2002 Kr. Hele landet... 135.803 135.233 136.322

Læs mere

Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk.

Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Fiskeri og fangst 2001:1 Indhandlinger af sælskind for perioden 1988-1998 Figur 1 Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden 1988-1998 i stk. Stk 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold Fiskeri og fangst Indhandling og slagtning af pattedyr 2014 Indhold Metode... 2 Indhandlinger mv.... 2 Tabel 1. Indhandling af sælskind, 2011-2014...3 Tabel 2. Indhandling af sælskind fordelt på by og

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2017 Registrerede motorkøretøjer Antallet af vare- og lastbiler er atter stigende, men kan ikke følge med den store stigning i antallet af registrerede personbiler Ved årsskiftet den 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

BEFOLKNING. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Befolkningsprognoser 1998.

BEFOLKNING. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Befolkningsprognoser 1998. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 BEFOLKNING Befolkningsprognoser 1998. Revideret udgave I denne publikation offentliggøres en række hovedresultater

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Overnatningsstatistikken Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Overnatningsstatistikken Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Turisme 2005:1 Overnatningsstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 1,0 pct. i 2004 Flere overnattende gæster i 2004 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Arbejdsmarked. Ledigheden :1. Flere ledige i 2003 end i 2002

Arbejdsmarked. Ledigheden :1. Flere ledige i 2003 end i 2002 Arbejdsmarked 2004:1 Ledigheden 2003 Flere ledige i 2003 end i 2002 Ledigheden i Grønland har gennem de sidste fire år været stigende. I 2003 er ledigheden foreløbig toppet. Dette kan læses i denne publikation.

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser :1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser :1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser Socialstatistik 2004:1 Modtagere af sociale ydelser 1997-2002 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1997-2002 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Fiskeri og fangst 30. marts 2016

Fiskeri og fangst 30. marts 2016 Fiskeri og fangst 30. marts 2016 Fiskeri 2015 Indholdsfortegnelse Metode... 2 Indhandlinger... 4 Havgående fiskeri... 4 Fiskefartøjer og indhandlingsværdier... 5 Tabel 1. Total indhandling af fisk og skaldyr

Læs mere

Befolkningsbevægelser 2000

Befolkningsbevægelser 2000 Befolkningsbevægelser 2000 Forord Ansvaret for og produktion af al officiel befolkningsstatistik blev fra og med statistikåret 1993 overtaget af Grønlands Statistik. Samtidig er datagrundlaget for Grønlands

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2005

Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Befolkningsstatistik 2005:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2005... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning 1995-2005... 5 Oversigt 2 Befolkningen

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskabet for Grønland * 2003:1. Nationalindkomsten er øget de seneste otte år

Nationalregnskab. Nationalregnskabet for Grønland * 2003:1. Nationalindkomsten er øget de seneste otte år Nationalregnskab 2003:1 Nationalregnskabet for Grønland 1986-2001* Denne publikation indeholder tallene for Nationalregnskabet for Grønland 1986-2001. Tal for perioden 1986-2000 er baseret på endelige

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

Fiskeri og fangst 28. marts 2018

Fiskeri og fangst 28. marts 2018 Fiskeri og fangst 28. marts 2018 Fiskeri 2017 METODE... 2 INDHANDLINGER... 4 HAVGÅENDE FISKERI... 4 FISKEFARTØJER OG INDHANDLINGSVÆRDIER... 4 Tabel 1. Total indhandling af fisk og skaldyr på arter, 2014-2017...

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Arbejdsmarked 1. februar 2016

Arbejdsmarked 1. februar 2016 Arbejdsmarked 1. februar 2016 Ledighed og arbejdsstyrke 2014 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Socialstatistik De økonomisk udsatte

Socialstatistik De økonomisk udsatte Socialstatistik De økonomisk udsatte I perioden 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2011-2015 - side 2 1. Indledning

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Fiskeri og fangst 27. maj 2015

Fiskeri og fangst 27. maj 2015 Fiskeri og fangst 27. maj 2015 Fiskeri og fangst 2014 Indhold Indhold... 1 Metode... 2 Indhandlinger... 4 Havgående fiskeri... 4 Fiskefartøjer og indhandlingsværdier... 4 Tabel 1. Indhandling af fisk og

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND Dette notat gør kort rede for de metodiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udtræk af stikprøven i forbindelse med gennemførelse af SLICA s dataindsamling

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Socialstatistik 5. december De økonomisk udsatte. I perioden

Socialstatistik 5. december De økonomisk udsatte. I perioden Socialstatistik 5. december 2017 De økonomisk udsatte I perioden 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2012-2016 -

Læs mere

Fiskeri og Fangst 2009:2. Fiskeri og Fangst

Fiskeri og Fangst 2009:2. Fiskeri og Fangst Fiskeri og Fangst 2009:2 Fiskeri og Fangst 2008 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Fiskeri... 4 Fangst... 4 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt på arter, 2005-2008... 6 Tabel 2 Indhandling af rejer

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Udarbejdet af Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender, samt Styrelsen for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri og fangststatistik, 1. kvartal :2. Metode. Fiskeri

Fiskeri og fangst. Fiskeri og fangststatistik, 1. kvartal :2. Metode. Fiskeri Fiskeri og fangst 2001 :2 Kd!Q{jIIP. N\u'I-tKln1'i N~~mU~tI~{la~{lrJ.t S!

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19 APR. 2002 Afsnit B. (Brandmænd) Regulativ om Vederlag og lønninger til medlemmer af brandkorps i Grønland. I medfør af Landstingsforordning af nr. 6 af

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og Arbejdsmarked 2008:3 Beskæftigelsen 2006 Sammenfatning Flere kom i arbejde i 2006 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,6 pct. Lønsummen steg 6,7 pct. Afgrænsning af populationen Oversigt 1. Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdets oversættelse fra engelsk til dansk vedrørende Grønland

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdets oversættelse fra engelsk til dansk vedrørende Grønland Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdets oversættelse fra engelsk til dansk vedrørende Grønland Bilag 4. List of issues, ad 15(c): Børn og unge, der misbruger alkohol og stoffer, Grønland

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri og fangst Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i juni 2014

Fiskeri og fangst. Fiskeri og fangst Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i juni 2014 Fiskeri og fangst 27. juni 2014 Fiskeri og fangst 2013 Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i 2013 Generelt I året 2013 var der mindre stigning i den totale indhandlingsmængde af fisk og skaldyr

Læs mere

Fiskeri og Fangst 2010:1. Fiskeri og Fangst

Fiskeri og Fangst 2010:1. Fiskeri og Fangst Fiskeri og Fangst 2010:1 Fiskeri og Fangst 2009 Indholdsfortegnelse Metode...................................................... 3 Fiskeri........................................................ 4 Fangst.........................................................

Læs mere

Arbejdsmarked 10. januar 2019

Arbejdsmarked 10. januar 2019 Arbejdsmarked 10. januar 2019 Ledighed og arbejdsstyrke 2017 Den gennemsnitlige månedlige arbejdsstyrke udgjorde 27.271 personer i 2017. Heraf var 25.413 personer i beskæftigelse, mens 858 var ledige.

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 56.370 personer i Grønland (pr 1. januar 2013), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/ 1000 personer igennem

Læs mere

2. Hvis ja til spm 1: Hvad er tallene for de enkelte forvaltningsområder, og for de enkelte kvoterede fangstdyr i de nævnte år?

2. Hvis ja til spm 1: Hvad er tallene for de enkelte forvaltningsområder, og for de enkelte kvoterede fangstdyr i de nævnte år? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og landbrug NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut, Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere