BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD"

Transkript

1 BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej Nørre-Snede Tlf.: AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier side 3 2 Indsats over for børn med særlige behov side 4 3 Sundhedspædagogisk indsats i skoler side 6 5 Gruppeaktiviteter for forældre, børn og unge side 7 6 Generel rådgivning om sundhedsrelaterede emner til daginstitutioner side 10 7 Tilbud til skolebørn side 11 2

3 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier Lovgrundlag Lov om forebyggende sundhedsydelser nr. 546 af 24. juni 2005 (Sundhedsloven). Formål med tilbuddet At bidrage til at sikre barnet en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse At vejlede, rådgive og støtte forældre, så de får en bedre forståelse for barnets udvikling og dermed bliver i stand til - gennem opdragelse og positivt samvær - at forstå dets signaler/behov på netop det udviklingstrin, barnet befinder sig på At imødekomme familiernes behov for en hurtig, individuel og fleksibel indsats Målgruppe og hvordan man kan få tilbuddet Målgruppen er familier med børn fra 0-1½ år for førstegangsfødende og 0-1 år for flergangsfødende. Fødselsanmeldelser fra fødestederne bliver sendt til Sundhedsplejen efter aftale med familierne. Sundhedsplejersken ringer til familien efter fødslen og aftaler tid for 1. besøg. Beskrivelse af tilbuddet Alle familier får tilbudt hjemmebesøg efter udskrivelse fra sygehus Standard for vejledning og rådgivning af amning og tidlig kontakt Observation af forældre-barn samspillet Undersøgelse og observation af barnets fysiske, psykiske og motoriske, sproglige og sociale udvikling og trivsel Videregivelse af viden om barnets behov for stimulering og omsorg. Viden om barnets basale pleje og pasning. Barnets almindelige sygdomme. Sygdomsrisiko og forebyggelse m.m. Metode Dialog med forældrene med udgangspunkt i familiens/barnets ressourcer Observation og undersøgelse Rådgivning og vejledning Tilbuddet leveres af Sundhedsplejen som er organiseret i distrikter. Vi forventer af dig/jer At familien overholder aftaler om mødetidspunkt eller melder afbud. Du/I kan forvente At sundhedsplejersken har taget afgangsbevis fra CVU. 3

4 Leveringstid Sundhedsplejersken har telefonkontakt til alle nybagte forældre efter hjemkomsten fra fødestedet, ambulante inden for de første 3 dage, og for indlagte inden for den første uge efter udskrivelse. Ved telefonkontakten aftales første besøg. Alle sundhedsplejersker har mobiltelefon, hvor der kan indtales besked. Omfang og servicemål Der er tilbud om 7 besøg til førstegangsfødende og 4 besøg til flergangs-fødende. Første besøg er fastsat til 1½ time, øvrige besøg 1 time. Efter konkret vurdering ved sundhedsplejersken, aflægges ekstra besøg efter behov. Opfølgning, evaluering og effekt Hjemmebesøgene bliver registreret og dokumenteret i Sundhedsplejens journalsystem Målet er, at 99 % af målgruppen modtager mindst et besøg fra Sundhedsplejen Der foretages en årlig indberetning til Sundhedsstyrelsen i form af en aktivitetsoversigt (fx antal hjemmebesøg, helbredsundersøgelser og behovsbesøg) 2 Indsats over for børn med særlige behov Lovgrundlag Lov om forebyggende sundhedsydelser nr. 546 af 24. juni 2005 (Sundhedsloven). Formål med tilbuddet At børn og unge med særlige behov (se definition på børn- og unge med særlige behov i Ikast-Brande Kommunes Børne- og unge politik) i samarbejde med forældrene tilbydes øget rådgivning og bistand. Gennem deltagelse i tværfagligt samarbejde at sikre børn og unge en sund og positiv opvækst som forudsætning for en sund tilværelse. Tilgodese familiernes behov for en hurtig og fleksibel indsats. Konkret sundhedsfaglig rådgivning vedrørende de børn, som personalet i daginstitutioner og dagpleje finder, har særlige behov. Målgrupper og hvordan man kan få tilbuddet 1. Familier med særlige behov for sundhedspleje. 2. Personer over den skolepligtige alder med særlige behov. 3. Personalet i dagplejen/daginstitutioner, SFO/skoler. Læger, pædagoger, lærere og andre professionelle kan henvise børn og familier til et tilbud. Børn og familier kan også vælge selv at henvende sig direkte til Sundhedsplejen. 4

5 Beskrivelse af tilbuddet Graviditetsbesøg til unge gravide og til gravide, hvor der er særlig behov for rådgivning og vejledning. En øget rådgivning og vejledning i hjemmet til alle børnefamilier med særlige behov. Observationer af forældre-barn samspillet. Undersøgelser af barnet. For skolebørn gives der en øget indsats i form af kontrolundersøgelser eller samtaler. Koordinerende indsats i samarbejde med familien. I samarbejde mellem sundhedsplejersken og familien eller eleven aftales og planlægges indsatsen. Der tilbydes sundhedsfaglig rådgivning til personale og forældre vedrørende børn med særlige behov. Sundhedsplejersken deltager i tværsektorielt samarbejde (TVÆRSgruppen), der skal sikre, at der formidles kontakt til eksempelvis lægelig-, social-, pædagogisk- eller psykologisk fagkundskab. Metode Dialog med forældrene med udgangspunkt i familiens/barnets ressourcer Observation og undersøgelse Gruppeorienteret dialog Marte Meo* Du Bestemmer** *Marte Meo er en pædagogisk metode, hvor sundhedsplejersken ved hjælp af videooptagelser af dagligdags situationer analyserer samspillet mellem voksen og barn. Metoden går ud på at støtte og fremme det positive samspil mellem den voksne og barnet. **Du Bestemmer er en metode, der lægger op til deltageren som den ansvarlige. Hver enkelt deltager finder frem til, hvad han/hun vil gøre for at få det godt, og hvad han/hun vil gøre for at opnå det. Sundhedsplejersken indgår i samtalen som guide eller sparringspartner. Tilbuddet leveres af Sundhedsplejen, som er organiseret i distrikter. Hvor der gøres brug af metoder som eksempelvis Marte Meo, er sundhedsplejersken uddannet og trænet i at anvende metoderne. Vi forventer af dig/jer Familierne og børnene modtager ydelserne frivilligt og er parate til samarbejde. Ligeledes overholdes aftaler, og ved afbud gives besked til Sundhedsplejen. Samarbejdspartnere orienterer og samarbejder med familierne ved henvisning og i samarbejdet med sundhedsplejen. Du/I kan forvente af os At sundhedsplejersken har taget afgangsbevis fra CVU. 5

6 Leveringstid Uden for træffetid kontakter sundhedsplejersken familien hurtigst muligt senest indenfor 2 arbejdsdage. Alle sundhedsplejersker har mobiltelefon, hvor der kan indtales besked. Aftale om tidspunkt for hjemmebesøg eller anden indsats sker i samarbejde mellem sundhedsplejersken og familien eller eleven. Omfang og servicemål I forhold til behovet vurderes det, hvor tit indsatsen ydes. Over en kort periode kan der ydes en indsats fra sundhedsplejen i op til flere gange om ugen. Opfølgning, evaluering og effekt Der foretages ingen egentlig evaluering eller effektmåling af tilbuddet. Indsatsen bliver registreret, kategoriseret og dokumenteret i Sundhedsplejens journalsystem. Dertil kommer årlig indberetning til Sundhedsstyrelsen i form af aktivitetsoversigt (fx antal hjemmebesøg, helbredsundersøgelser og behovsbesøg). 3 Sundhedspædagogisk indsats i skoler Lovgrundlag Lov om forebyggende sundhedsydelser nr. 546 af 24. juni 2005 (Sundhedsloven). Formål med tilbuddet At medvirke til at etablere en god sundhedsbevidsthed hos skoleelever og deres forældre og dermed støtte dem i at træffe valg, der fremmer og bevarer egen og andres sundhed. Målgruppe og hvordan man kan få tilbuddet Målgruppen er personale i skoler, samt elever og lærere. Aftaler om tiltag på skolerne laves med sundhedsplejersken på den enkelte skole i forbindelse med årsplanlægning eller eksempelvis ad hoc med den enkelte lære. Beskrivelse af tilbuddet Sundhedsplejersken yder sundhedspædagogisk vejledning om sundhedsfremme og forebyggelse over for elever og lærere, f.eks. ved at deltage i planlægning og gennemførelse af tværfaglige konferencer, temauger, temadage m.v. Den sundhedspædagogiske indsats i skolen har som væsentligt omdrejningspunkt, at barnet bliver tiltagende selvstændigt og i skoleforløbet gradvist lære at tage vare på egen sundhed. I undervisningen af emner af sundhedsmæssig betydning kan sundhedsplejersken medvirke som konsulent for skolens lærere, eller eventuelt deltage i undervisningen. Sundhedsplejersken deltager i forældremøder, hvor der et ønske herom. 6

7 Metode Vejledning, konsulentbistand og undervisning. Tilbuddet leveres af Sundhedsplejen. Vi forventer af dig/jer Lærerne videregiver og støtter op omkring tilbuddene om sundhedsundervisning, og samarbejder omkring dette. Forældrene deltager så vidt muligt i de ydelser, hvor de er inviteret. Du/I kan forvente At sundhedsplejersken har taget afgangsbevis fra CVU. Leveringstid Indenfor det aktuelle skoleår. Omfang og servicemål Vil typisk omfatte sundhedsplejerskens deltagelse i et enkelt undervisningsforløb. Men der kan også være tale om deltagelse i planlægning og afholdelse af temauge. Opfølgning, evaluering og effekt Der foretages ingen egentlig evaluering eller effektmåling af tilbuddet. Tilbuddene registreres i Sundhedsplejens journalsystem. Dertil kommer, at der foretages en årlig indberetning til Sundhedsstyrelsen i form af en aktivitetsoversigt (fx antal hjemmebesøg, helbredsundersøgelser og behovsbesøg). 4 Gruppeaktiviteter for forældre, børn og unge Lovgrundlag Lov om forebyggende sundhedsydelser nr. 546 af 24. juni 2005 (Sundhedsloven). Formål med tilbuddet At forældre sammen kan udveksle viden, erfaring og handlemuligheder om dette at være en familie. At børn/unge sammen kan udveksle viden, erfaring, tanker, ideer og handlemuligheder i forhold til egen situation. Netværk-skabende Målgruppe og hvordan man kan få tilbuddet, se under næste punkt 1. Alle nybagte mødre tilbydes deltagelse i mødre-grupper. 7

8 2. Mødre/familier med fælles speciel udgangspunkt som eksempelvis tvillinger, for tidligt fødte børn, familier med overvægtige børn eller unge mødre. 3. Børn/unge i skolen som har fælles særligt udgangspunkt og ønske om at deltage i en gruppe. 4. Mødre/familier med spæd- og småbørn tilbydes Åbent Hus. Beskrivelse af tilbuddet Ad. 1 Det tilstræbes, at mødre-grupperne oprettes distriktsmæssigt på initiativ af sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken deltager i det første møde, hvor gruppen etableres. Ad.2 Specialgrupperne oprettes, når der er familier nok som ønsker dette tilbud, og etableres på tværs af hele kommunen. Ad.3 Grupperne af børn og unge oprettes med udgangspunkt fra den enkelte skole og sammensættes således, at alder og fokus passer sammen. Der oprettes grupper, når sundhedsplejersken eller lærerne på skolen finder behov for dette. Ad. 4 Der afholdes Åbent Hus i Ikast, Bording, Engesvang, Brande og Nørre- Snede, hvor 1-2 sundhedsplejersker står til rådighed med råd og vejledning. Til Åbent Hus i Ikast og Brande er der fastlagte emner på programmet 2-4 gange om året. Eks. motorik, sikkerhed, tandlæge, dagpleje/vuggestue, kost, talepædagog, ergoterapeut, bibliotek, sang og rytmik, hvordan er du sammen med dit barn. Metode Du Bestemmer* Specifik og konkret rådgivning og vejledning * Du Bestemmer er en metode, der lægger op til deltageren som den ansvarlige. Hver enkelt deltager finder frem til, hvad han/hun vil gøre for at få det godt, og hvad han/hun vil gøre for at opnå det. Sundhedsplejersken indgår i samtalen som guide eller sparringspartner. Tilbuddet leveres af Sundhedsplejerskerne i Sundhedsplejen. I nogle af grupperne samarbejdes eksempelvis med dagplejen, tandplejen, bibliotek og faggrupper med særlig viden, eksempelvis om motorik. Vi forventer af dig/jer Du/I skal være motiveret for at indgå i gruppen. Ved afbud gives besked til Sundhedsplejen. 8

9 For at Åbent Hus arrangementer gennemføres, skal der være et fremmøde på mere end 10 personer i gennemsnit. Du/I kan forvente At sundhedsplejersken har taget afgangsbevis fra CVU. Leveringstid Mødre-grupper etableres så vidt muligt indenfor de første 2 måneder efter fødslen, men afhænger af fødselshyppighed i distriktet. Specialgrupperne etableres efter behov. Der er Åbent Hus i Bording, Engesvang og Nr. Snede 1 gange 2 timer om måneden hvert sted. Åbent Hus i Ikast og Brande finder sted 2 gange 2 timer om måneden hvert sted. Omfang og servicemål I mødre-grupperne deltager sundhedsplejersken i det første møde. Derudover er grupperne selvkørende og aftaler, hvor ofte de vil mødes. I specialgrupperne vurderer sundhedsplejersken i hver enkelt gruppe, hvor mange gange og hvor hyppigt, gruppen samles og hvor selvkørende den skal være. Sundhedsplejersken deltager maximalt 20 timer, dog afhængig af behov i grupperne. Åbent Hus kan benyttes så ofte det ønskes. Der afholdes Åbent Hus 10 gange om året. Opfølgning, evaluering og effekt Målet er, at 80 % af de mødre som ønsker at deltage i en mødre-gruppe bliver tilbudt dette inden barnet er 2 måneder. Der foretages en årlig indberetning til Sundhedsstyrelsen i form af en aktivitetsoversigt (fx antal hjemmebesøg, helbredsundersøgelser og behovsbesøg). 9

10 6 Generel rådgivning om sundhedsrelaterede emner til daginstitutioner Lovgrundlag Lov om forebyggende sundhedsydelser nr. 546 af 24. juni 2005 (Sundhedsloven). Formål med tilbuddet At tilbyde personalet i daginstitutioner og dagpleje generel rådgivning om børn og unges sundhed og trivsel. Målgruppe og hvordan man kan få tilbuddet Målgruppen er personalet i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Adgangen til tilbuddet sker ved at kontakte Sundhedsplejen via telefon eller mail. Beskrivelse af tilbuddet Med udgangspunkt i personalets ønsker, vil sundhedsplejersken tilbyde konsulentbistand vedrørende børn og unges sundhed og trivsel Initiativet til denne rådgivning tages af personalet Som en oplagt del af tilbuddet vil sundhedsplejersken formidle relevant nyhedsstof vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse Metode Dialog med personalet Specifik og konkret rådgivning og vejledning Tilbuddet leveres af Afdelingsleder og sundhedsplejersker fra Sundhedsplejen. Vi forventer af dig/jer Personalet tager initiativet. Du/I kan forvente At sundhedsplejersken har taget afgangsbevis fra CVU. Leveringstid I samarbejde med institutionen aftales et tidspunkt. Ingen fast leveringstid. Omfang og servicemål 0-3 år 6 timer årligt til hver institution. Eks. 3 årlige kontakter. 3-6 år 2 timer årligt til hver institution. Eks. 1 årlig kontakt. 10

11 Opfølgning, evaluering og effekt Der foretages en årlig indberetning til Sundhedsstyrelsen i form af en aktivitetsoversigt (fx antal hjemmebesøg, helbredsundersøgelser og behovsbesøg). 7 Tilbud til skolebørn Lovgrundlag Lov om forebyggende sundhedsydelser nr. 546 af 24. juni 2005 (Sundhedsloven). Formål med tilbuddet At medvirke til at etablere en god sundhedsbevidsthed hos skoleelever og deres forældre og dermed støtte dem i at træffe valg, der fremmer og bevarer egen og andres sundhed. Målgruppe Børn i børnehaveklasse, 1. klasse, 6. klasse, 8. klasse, samt yderligere klasser, grupper og forældre til elever der ønsker sundhedsundervisning. Beskrivelse af tilbuddet 1. Sundhedsundersøgelse. Der tilbydes nedenstående undersøgelser kombineret med samtaler om trivsel og udvikling. Klassetrin Bh Motorik x Synsprøve x x x x Høreprøve x x Farvesans x x Højde/vægt x x x x 2. Sundhedssamtale. Samtalen kan både foregå individuelt og i grupper. Der benyttes spørgeskemaer, hvor barnet/den unge og/eller forældre oplyser om forhold, der har betydning for barnets/den unges sundhedstilstand. Eksempler på temaer for sundhedssamtalen: klassetrin: Trivsel, kostvaner, motion, hygiejne, søvn, fritidsbeskæftigelse, kropsbevidsthed, påklædning, drilleri, jalousi. 11

12 klassetrin: Trivsel, fysiske og psykiske ændringer i puberteten, kropsbevidsthed, kostvaner, motion, fritidsbeskæftigelser, gruppedannelser, misbrug, rygning, alkohol, erhvervsarbejde, kriminalitet, arbejdsstillinger, søvn klassetrin: Trivsel, kostvaner, pubertetsudvikling, kønsroller, hygiejne, prævention, kønssygdomme, HIV/AIDS, rygning, alkohol, erhvervsarbejde, fritidsbeskæftigelser, arbejdsstillinger, erhvervsvalg. 3. Behovsundersøgelse. Hvis barnet/den unge ikke trives eller udvikler sig som forventet, iværksætter sundhedsplejersken yderligere indsats i samarbejde med barnet/den unge og forældrene. Forældrene inddrages for at afdække, i hvilket omfang der er behov for hjemmebesøg, ekstra undersøgelser eller vejledning på skolen, henvisning til læge/anden faggruppe eller henvisning til den tværfaglige gruppe (Tværsgruppen). Metode Sundhedssamtaler, undersøgelse og observationer Du Bestemmer* * Du Bestemmer er en metode, der lægger op til deltageren som den ansvarlige. Hver enkelt deltager finder frem til, hvad han/hun vil gøre for at få det godt, og hvad han/hun vil gøre for at opnå det. Sundhedsplejersken indgår i samtalen som guide eller sparringspartner. Tilbuddet leveres af Sundhedsplejen. Vi forventer af dig/jer Lærerne støtter op og giver eleverne tid til at modtage ydelserne som foregår i skoletiden. Du/I kan forvente At sundhedsplejersken har taget afgangsbevis fra CVU. Leveringstid Indenfor det aktuelle skoleår. Omfang og servicemål Se under Beskrivelse af tilbuddet Opfølgning, evaluering og effekt Der foretages ingen egentlig evaluering eller effektmåling af tilbuddet. 12

13 Tilbuddene registreres i Sundhedsplejens journalsystem. Dertil kommer, at der foretages en årlig indberetning til Sundhedsstyrelsen i form af en aktivitetsoversigt (fx antal helbredsundersøgelser og samtaler). 13

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Formål Sundhedsplejens formål er: At sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Viborg kommune er placeret i Familie & Rådgivning som er under Børn & Ungeforvaltningen. Sundhedsplejen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Solrød Sundhedstjeneste Børn og Unge Rådgivningen Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje Sundhedsloven 120-126 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 6 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Samarbejde med jordemødre, fødegangen, barselsafsnit, patienthotellet i forhold til gravide og nyfødte

Samarbejde med jordemødre, fødegangen, barselsafsnit, patienthotellet i forhold til gravide og nyfødte Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Skive Kommune er placeret i Kultur- og Familieafdelingen Sundhedsplejen har egen sundhedsplejefaglig

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Børne- og Familiecenteret Vasen 14 B 7620 Lemvig tlf.: 96 63 13 30 Mail : bfc@lemvig.dk

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Høje Taastrup Kommune Børne og ungerådgivningscenter Sundhedstjenesten Bygaden 2 2630

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune

Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune Indhold Forord... 3 Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 4 Antal fødsler fordelt på de fire områder... 4 For tidligt fødte... 4 Andelen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010 Sundhed og Forebyggelse Indholdsfortegnelse Indledning 2 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 3 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 5 Sundhedsplejens

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Børne-, kultur- og fritidsforvaltningen Horsedammen 42 2605 Brøndby Uddannelsesansvarlig

Læs mere

De Gode Overgange. Sundhedspleje dagpleje/vuggestue. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Sundhedspleje dagpleje/vuggestue. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Sundhedspleje dagpleje/vuggestue Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Randers kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder. Anne Lisse Buus Nielsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse til gravide og familier med børn og unge i alderen 0-16 år.

Sundhedsfremme og forebyggelse til gravide og familier med børn og unge i alderen 0-16 år. Generel Klinisk Studieplan For modul 6 - Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sundhedsplejen, Skive Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Ringkøbing Skjern Kommune Sundhedsplejerskerne i Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet en sundhedsplejerskeprofil. Dette for at beskrive de virksomheds- og funktionsområder som

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Sundhedsplejen, Center Sundhed Mastruplundvej 2L 9530 Støvring Tlf.nr.: 99 88 84 50 Mail: centersundhed@rebild.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Årsberetning for sundhedsplejen 2016

Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Sagsbehandler Grethe Stjernholm 20.10.2016 Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sundhedsplejens målgruppe udgør alle børn og unge i alderen 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Alle kan lære at løse en opgave - men at forstå hvorfor og få øje på sammenhænge og helheder kræver viden 2 Sundhedspleje udøves med en tankegang hvor etik, tavshedspligt og dokumentation

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Sønderborg Kommune Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg Helle Kirk Christensen

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen... 3 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Grundlag for Skolesundhedsplejen... 4 3. Skolesundhedsplejens

Læs mere

BØRNESUNDHED SUNDHEDSPLEJEN - TILBUD TIL SPÆD- OG SMÅBØRN

BØRNESUNDHED SUNDHEDSPLEJEN - TILBUD TIL SPÆD- OG SMÅBØRN BØRNESUNDHED SUNDHEDSPLEJEN - TILBUD TIL SPÆD- OG SMÅBØRN SUNDHEDSPLEJEN Sundhedsplejen er et tilbud til alle børnefamilier, indtil jeres barn er 18 år. Sundhedsplejersken er en kommunalt ansat sygeplejerske,

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

Politisk ledelsesinformation

Politisk ledelsesinformation Politisk ledelsesinformation Rapport marts 2016 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Natur og Udvikling Indhold Familieafdelingen... 3 Sundhedstjenesten... 5 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...

Læs mere

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens årsrapport 2012 Sundhedsplejens årsrapport 2012 2 Indledning Sundhedsplejen er organiseret under opvækst og uddannelse under fagområdet dagtilbud. Sundhedsplejen består af 15 sundhedsplejersker svarende til 12, 5 fuldtidsstillinger.

Læs mere

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år.

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år. S. 1 Kvalitetsstandard for Ergoterapi og Fysioterapi med Speciale i børn Område Lovgrundlag Målgruppe Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser

Læs mere

for børn og unge 11-1

for børn og unge 11-1 Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af Børn og Unge Rådgivningens aktiviteter og omfatter Sundhedstjenestens, dvs. sundhedsplejens og tandplejens, indsatser over i aldersgruppen 0-18 år. På politikområdet

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov.

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Velkommen til sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Som led i dette arbejde

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 3 9440 Aabybro Telefon sekretær Inge Knudegaard:

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2011. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2011. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2011 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisering 4 Formål 4 Generelt om sundhedstjenestens ydelser 5

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Indsatskatalog. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Indsatskatalog. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Indsatskatalog Godkendt af Byrådet 18. december 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens

Læs mere

Tiltrådt på Byrådets møde den 13. december 2010. Sammenhængende Børnepolitik Solrød Kommune

Tiltrådt på Byrådets møde den 13. december 2010. Sammenhængende Børnepolitik Solrød Kommune Tiltrådt på Byrådets møde den 13. december 2010 Sammenhængende Børnepolitik Solrød Kommune 1 Solrød Kommune Sammenhængende Børnepolitik, Side 2 af 66 Indholdsfortegnelse Sammenhængende Børnepolitik Solrød

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Retningslinier 1995 I forbindelse med Folketingets vedtagelse af Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge i juni 1995, nedsatte Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Sundhedsplejens tilbud til småbørn

Sundhedsplejens tilbud til småbørn 1 Sundhedsplejens tilbud til småbørn Baggrund: Barselsbesøg Skal aflægges inden 8 dagen jvf. sundhedsstyrelsen Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Anbefalinger. Sundhedsstyrelsen. 2007. stk.

Læs mere

Sundhedsplejerske profil

Sundhedsplejerske profil Sundhedsplejerske profil 1 Forord...... s. 3 Lovgrundlag... s. 3 Sundhedsplejens værdigrundlag bygger på intensionerne fra... s. 4 Sundhedsplejens vision... s. 4 Sundhed... s. 5 Sundhedsfremmende og forebyggelse...

Læs mere

Sundhedsplejen. Projektarbejde udført af delprojekt gruppe nr. 14.2

Sundhedsplejen. Projektarbejde udført af delprojekt gruppe nr. 14.2 Sundhedsplejen Projektarbejde udført af delprojekt gruppe nr. 14.2 Kirsten Langkilde, sundhedsplejerske i Brønderslev Grete Bonde, Kommunallæge i Dronninglund Dorte Hejslet, sundhedsplejerske i Dronnninglund

Læs mere

Samtaler Individuelt/grupper/klasse. Samtale med barn og forældre individuelt Samtale Individuel/gruppe/klasse

Samtaler Individuelt/grupper/klasse. Samtale med barn og forældre individuelt Samtale Individuel/gruppe/klasse Indskoling Mellemgruppe Udskoling Klassetrin 0 0 1 Fleksibelt servicetilbud i skolesundhedstjenesten i Aalborg kommune skoleåret 2011-2012 Undersøgelser/screeninger og sundhedspædagogiske aktiviteter Orientering

Læs mere

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov.

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Velkommen til sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Som led i dette arbejde

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Politisk ledelsesinformation fra Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR, Social Service og Familier

Politisk ledelsesinformation fra Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR, Social Service og Familier Politisk ledelsesinformation fra Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR, Social Service og Familier Oktober 2014 Familieafdelingen Antal underretninger Antal modtagne underretninger i 2014 pr. 1.

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Politisk ledelsesinformation

Politisk ledelsesinformation Politisk ledelsesinformation Rapport august 2015 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Natur og Udvikling Indhold Familieafdelingen... 3 Sundhedstjenesten... 5 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

Politisk ledelsesinformation

Politisk ledelsesinformation Politisk ledelsesinformation Rapport februar 2015 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Natur og Udvikling Indhold Familieafdelingen... 3 Sundhedstjenesten... 5 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn og Familieafdelingen er organiseret under Børn og Ungeforvaltningen i Odense

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge. Kayerødsgade 46 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 5. maj 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Ergo- og fysioterapeutisk børneteam har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Randers Kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder: Anne Lise Buus Tlf.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Sundhedsplejen. Årsrapport

Sundhedsplejen. Årsrapport Sundhedsplejen Årsrapport 2009 1 Indledning Sundhedsplejen har i 2009 haft flere udviklingsprojekter. Vi har arbejdet med begrebet kvalitet, og hvordan vi kan sikre kvaliteten i de ydelser, vi giver. Vi

Læs mere