Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013."

Transkript

1 Projektplan bilag - Formål og mål revideret august Formålet er at give udsatte unge uddannelse og kompetencer samt netværk, der kan give dem en fremtid som selvforsørgende. -Endvidere at unge bryder mønstre, erhvervet i forbindelse med udvikling af overlevelsesstrategier, (unge med problemmættede livshistorier) samt en (ofte) tung social og uddannelsesmæssig historik. Målet er at få unge gennem forløbet, samt at få implementeret samarbejdsprocedurer som fastholder de unge. Der er tale om en egentlig metodeudvikling, som efter endt projektperiode videreføres i driften. Endelig er det målet at indgå i et partnerskab med de udvalgte erhvervsuddannelser, Gribskov Uddannelsescenter samarbejder med, om at metodeudvikle uddannelsernes parathed til at modtage de udsatte unge. Målgruppe Målgruppen er årige unge, som ikke er vurderet uddannelsesparate, eller som ikke har valgt en ungdomsuddannelse. Og unge, som er vurderet uddannelsesparate, men som har store personlige udfordringer, eller som er faldet fra et uddannelsesforløb. Motivering Projektet er motiveret dels på baggrund af evalueringen af Ungepakke II, som egentlig giver gode skudsmål, men som påpeger at der skal mere fokus på overgang og fastholdelse mellem folkeskole/10.klasse/produktionsskole mv., til de egentlige ungdomsuddannelser. Endvidere er projektet motiveret ud fra et ønske om en videreudbygning og implementering af funktionerne i Uddannelsescentret, som består af UU-vejledningen, Gribskov Kommunes 10.kl. tilbud, produktionsskole, jobcenter unge (kompetencecenter for årige), erhvervsklasse samt tosprogstilbud til unge. Og herunder implementere og videreudvikle de samarbejdsaftaler med de nærliggende erhvervsuddannelser, som i regi af Uddannelsescentret er i gang. Konkret er der tale om en kvalitetsforbedring af en koordineret indsats for de unge og hermed menes især en mere individuel og skræddersyet tilgang til de unge, som endvidere indbefatter netværksdannelse såvel i ungegruppen, som i mellem de professionelle aktører. Indhold og tilsigtede resultater Aktiviteterne knytter sig til de tre nedenstående faser: Introduktionen (før): Forberedelse af den unge til uddannelsesvalg. Heri ligger først og fremmest en række overvejelser om motivationsindsatsen (bl.a. Frønes, 1994), konkret viden om uddannelsers indhold og forløb, uddannelsesinstitutionsbesøg på Erhvervsuddannelser EUD, kortere praksisforløb, egentlige praktikforløb, den introducerende gæstelærer (flere forløb), samt virksomhedsbesøg.

2 Forberedelse af de involverede erhvervsuddannelser om modtagelse og tilgang til de unge, via tovholder for den enkelte unge, der sikre koordinering og samarbejde Etablering af et analyseapparat til kvalificering af den enkelte unges situations, med henblik på at skabe fælles billede på uddannelsesplan / handleplan på tværs af involverede kommunale enheder, EUD - institutioner m.fl. og dermed en bedre fælles forståelse af den enkelte unges situation og bedste vej videre. Selve overgangen (nu): Kortere kurser med udstedelse af kompetencebeviser (adskillige moduler med få kursister og stor tålmodighed), egentlig teambuilding, det åbne café-tilbud, samt fortsættelse af introsamtaler vedrørende de konkrete uddannelser. Coaching i forbindelse med individuel tilrettelæggelse af tid og indsats. Løbende dialogisk proces mellem tovholder, erhvervsuddannelsen, virksomhed, den unge m.fl. Skiftet (efter): Det åbne café-tilbud fortsættes, og hver elev fortsætter forløbet med coaching: fire gange den første måned, to gange månedligt de næste to måneder, og derefter én gang månedligt. Coachingen kan udbygges til flere gange, hvor der er behov. Tovholder er stadig aktiv. Forventede resultater De forventede resultater af selve projektet er først og fremmest at der er udviklet en metodetilgang til, hvordan målgruppen bedst understøttes i uddannelsesforløb, ved hjælp blandt andet af en metodeudvikling af erhversuddannelsernes parathed til at modtage de udsatte unge. Som en del af metoden, er der udviklet et analyseapparat til brug for den fælles tværgående forståelse af den unges situation, handlemuligheder og uddannelsesplan. Deri ligger tillige en kvalificering af hele det organisatoriske, samt det konkret kommunikative setup, samt entydighed i ansvarsfordeling og en forventning om, at tovholderprincippet holder. På driftsiden i Uddannelsescentret, at de unge, der deltager i projektet, fastholder uddannelsesforløbene, eller foretager kvalificerede omvalg med henblik på et mere adækvat uddannelsesvalg. Produkt og formidling Projektets tilsigtede metoder og modeller udgives i et erfaringsbaseret metodehæfte, som suppleres med tilbud til andre UU-Centre, om at assistere på konsulentvilkår i udbredelse af metoden. Produktet er samlet en konkret udvikling af metode samt formidling af metoden, dels i eget regi, og videre til øvrige interessenter. Metode Der er i projektet tale om følgende kriterier, når der udvikles metode: arbejdet er planlagt, formålstjenligt, systematisk og verbaliseret. Det betyder, at arbejdet indebærer overvejelser om, hvad målet med indsatsen er, hvilke midler der er hensigtsmæssige for at nå dette mål, og at

3 arbejdet er tilrettelagt på en så systematisk måde, at vejledere, 10.kl. lærere og EUD-underviserer kan gentage metoden. Forudsætningen for denne reproduktion er, at medarbejderne verbaliserer mål, midler og systematik i arbejdet. Endvidere skal der kunne generaliseres og reproduceres ud fra projektforløbet. Der er tale om afprivatiserende metoder 1. Metoderne er baseret på et kalkuleret bud 2 på, hvordan man kan løse et givent problem. Et kalkuleret bud bygger på strategiske overvejelser på baggrund af projektets teoretiske forforståelse. Projektet understøttes ledelsesmæssigt dels gennem den tværsektorielle Ungeorganisering i Gribskov Kommune (Lederteam Unge 3 ), dels gennem partnerskab med EUD Uddannelserne i Nordsjælland. Konkret metode Der er en tendens til, at metodediskussionerne altid munder ud i følgende konklusion: Når en metode virker for (mange) de fleste elever, udvikles og forfines denne metode, fordi erfaringerne jo viser, at netop denne metode har positiv effekt på de fleste. Problemstillingen er, at der altid vil være elever, som ikke profiterer af en veludviklet metode, som rammer de fleste elever. Udfordringen er, hvilke metoder der så kan udvikles til fordel for denne restgruppe. Hvilket analyseapparat tages i anvendelse i forhold til de problemstillinger der er for de elever, der er i denne restgruppe. Projektet vil beskrive et analyseapparat, som giver et godt og nuanceret billede af eleverne? Det oftest stillede svar er, at der for restgruppeelever alene er individuelle tiltag tilbage at tage i anvendelse. Måske kunne dette bud på problemet kvalificeres, og der kunne udarbejdes en anden metodik, som ikke individualiserer eleverne og deres problemer, men til stadighed søger mod samarbejde og fælles læring trods meget store udfordringer. Lokal forankring Projektet forankres i Uddannelsescentret i Gribskov Kommune. Som en del af Uddannelsescentrets samlede finansiering har Byrådet i Gribskov Kommune afsat midler til at etablere uddannelsespladser for udsatte unge, der er i hovedforløb i erhvervsuddannelser. Uddannelsescentret ledes af Ungechefen, og refererer til et tværgående ledelsesteam med chefer på tværs af forvaltningsområder med henblik på at sikre sammenhænge på tværs i indsatser for udsatte unge. Det er også målet gennem projektet at sandsynliggøre, at vellykkede tidlige uddannelsesforløb for de udsatte unge giver færre udgifter på voksenområdet, og via det tværgående ledelsesteam sikre finansiering for implementering af et vellykket projekt. 1 Blandt andet Linda Thorsager m.fl., SFI 07:11 2 I projektet arbejdes der konkret ud fra Deweys faser. 3 Siden 2011 etableret et Lederteam Unge, som på chef og direktør niveau koordinerer og driver de tværorganisotorisen arbejde og indsatser, - se bl.a. : ReadForm&db=C FD751&iD= A00DB21DC125792E003F12A9

4 Aktivitets- og tidsplan Projektet afvikles i faser i perioden fra august 2013 til december 2014 med henblik på implementering i budget 2015 for Gribskov Kommune. Tid Aktiviteter Ansvarlig Milepæle Maj Juni 2013 * UU-Gribskov udarbejder obs liste på unge der tilbydes traditionel overgangsvejledning. UU-Gribskov Projektleder At der inden august 2013 er lavet en bruttoliste over August december 2013 Januar juni 2014 Juni december 2014 Organisation Etablering af projektorganisation i Uddannelsescentret, konkret koordinering og netværk med lærere/vejledere på Erhvervsuddannelserne Overgangs- og fastholdelsesaktiviteter med de udsatte unge, herunder individuel coaching, netværksarrangementer, kurser, fredagscafe, sportsaktiviteter / træning, teambuilding Udvælgelse og forberedelse af unge der påbegynder uddannelse januar 2014 Metodeudvikling og dokumentation Videreudvikling af aktiviteter, kurser, netværk Udvælgelse og forberedelse af unge der påbegynder uerhvervsddannelse august 2014 Metodeudvikling og dokumentation Implementering af kompetencekurser for målgruppen i regi af Uddannelsescentret, cafetilbud, netværkscoaching i Uddannelsescentrets aktivitetsplan Endelig metodebeskrivelse og evaluering Omsætning i brochure og udbredelse Projektleder i samarbejde med projektmedarbejder Som ovenfor Projektleder kandidater til projektet er der beskrevet samarbejdsaftaler med studievejledningen på EUD-institutionerne er der 10 forberedende forløb i gang er der 20 forløb i gang Pr 1.. er der 20 forløb i gang eller afsluttet Der foreligger en konkret metodebeskrivelse og en midtvejsevaluering 30 ungeforløb er i gang eller afsluttet Der er etableret driftsøkonomi til implemen-tering af projektet *Selve projektet starter officielt september 2013, men uanset eventuel godkendelse af projekt, vil UU gennemføre denne identifikation. Den overordnede projektansvarlige er Ungechef og chef for Uddannelsescentret i Gribskov Kommune. Der etableres en styregruppe med deltagelse af forstander for Gribskov Produktionsskole, ledelsesrepræsentant for Erhvervsskolen Nordsjælland, repræsentant fra Ungdomsrådet i Gribskov Kommune og Ungechef. Den praktiske projektleder vil referere i driften af projektet til Ungechefen.

5 Samarbejdspartnere vil være Erhvervsskolen Nordsjælland, SOPU, Handelsskolen KNORD, som er de primære partnere Uddannelsescentret har bygget samarbejdsrelationer til. Samarbejdspartnerne på de forskellige uddannelser er primært studievejledningen og de relevante faglærere. Der etableres et projekt lederfora med deltagelse af erhvervsuddannelserne relevante ledelsespersoner, som sikre implementering af projektet. Evaluering Det samlede projekt evalueres med udgangspunkt i flere perspektiver. Selve forløbene med smågruppeelever evalueres med udgangspunkt i arbejdet med kooperativ læring, som vil være en form, der praktiseres i smågrupperne. Det samlede forløb evalueres med baggrund i Integrationsministeriets samarbejde med Rambøll Management i forhold til effektmåling, hvor forandringsteorier inddrages sammen med den velkendte SMART-metode. Der er således tale om inddragelse af både kvalitative og kvantitative data, hvor de kvalitative data udarbejdes med inspiration fra microsociologien og microhistorien. Endelig vil der på det organisatoriske og ledelsesmæssige niveau evalueres effektmåling med baggrund i Succes Case, som i Danmark blandt andet er kendt fra ImpactResearch i arbejdet på at minimere de administrative og bureaukratiske barrierer, som ofte ses som en medvirkende årsag til en manglende smidighed i systemerne. Budget, revideret august 2013 på baggrund af foreløbige bevillingsbrev. Aktivitet Beregning Kroner Note Indsats og aktiviteter 80 timer a 288, ,- 10.kl. Gribskov Kommune Indsats og aktiviteter UU 120 timer a 288, ,- - Gribskov Indsats og aktiviteter 100 timer a 288, ,- Gribskov Produktionsskole Ansøgt beløb Indsats og aktiviteter i 200 timer a 299, regi af Nordsjællands Erhvervsskole Ansøgt beløb Projektledelse 100 timer a 299, ansøgt Projektmedarbejder i regi af UU-Gribskov 530 timer a 299,

6 Ansøgt Projektmedarbejder 1000 timer a 288, ,- Aktiviteter i projektet ,- Jf. projektbeskrivelse Evaluering og formidling ,- Som ovenfor Ansøgt Rejse og ophold i regi af ,- Som ovenfor projektet Budget i alt ,- Heraf eget bidrag ,- Ansøgt beløb ,-

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 1. INTRODUKTION... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL MED UNGE PÅ TVÆRS... 2 3. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 3 4. UNGE PÅ TVÆRS: ORGANISERING, PROCES OG GENNEMFØRTE

Læs mere

Projekt: Unge på tværs, 2013-2014

Projekt: Unge på tværs, 2013-2014 Projekt: Unge på tværs, 2013-2014 Projektnr. og titel Projektejer 11-UUDK-UPT: At træde i de bedste fodspor fra Produktionsskole til Erhvervsuddannelse Favrskov Produktionsskole Søren Wistrup Samarbejdspartner(e)

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer cases til Inspiration Januar 2013 5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere