Udarbejdet af: NKH MJM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af: NKH MJM"

Transkript

1 Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har relevans for en maskinmester, således at vedkommende selvstændigt kan anvende disse færdigheder såvel i planlægning som ved udførelse af maskinteknisk, og elektrisk vedligehold og reparationer. Den studerende skal kunne planlægge og udfører opgaver under hensyntagen til gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Den studerende skal opnå forståelse for formålet med en sikkerhedsorganisation i en virksomhed og til søs, kunne tage del i sikkerhedsarbejdet i virksomheden og om bord. Have viden om brandbekæmpelse, brug af redningsmidler (til søs) og deres funktionsmåde samt førstehjælp. Den studerende skal udvikle sin forståelse og indsigt i maskinmesterrelevant håndværk samt kunne bedømme den håndværksmæssige kvalitet af et udført arbejde. 2. Deltagerforudsætning Ingen ud over optagelseskriterierne på maskinmesteruddannelse. 3. Varighed 30 ECTS-point. 4. Emner Skruestiksarbejde: Øvelses opgaver. Derefter fremstilling af en nedstryger Grundlæggende spåntagende bearbejdning: Øvelses opgaver på drejebænk og på fræsemaskine, derefter fremstilling af delemner til maskinskruestikken. Montageopgave: Montering af skruestikken. Termiske sammenføjninger: Øvelse opgaver inden for de 4 svejsemetoder. Elektrodesvejsning. Tig svejsning. Mag svejsning. Gas svejsning/flammeskæring.

2 Værkstedskole (VS) Side2af 9 Materialelære: Omhandler materialer af metal og plast. Måleteknik: Undervisning i brug af forskellige måleværktøjer, kendskab til GPS (geometrisk produkt specifikationer) Tegning: Læsning af arbejdstegninger retvinklet projektions- og isometriske tegninger. Sikkerhed: Alment- og personlig sikkerhedsundervisning, foregår ud fra de forskellige arbejdssituationer. Teori: Alt efter hvilken arbejdsprocesser der foregår, høre der teori undervisning til. 5. Opdeling af emner, herunder taksonomi Fordeling af emnerne: Skruestikarb. 4 uger Fræsning. 2 uger Drejning. 5 uger Tig. Svejsning. 1 uge Mag. Svejsning. 1 uge Elektrode/lysbue. 1 uge Gas/flammeskæring. 1 uge 26 kursus. 1 dag Motorlære. 2 uger El lære. 1 uge Pneumatik/hydralik. 1 uge Køleteknik. 3 dage Lejer/smøreteknik. 1 uge Opretn.af kobl.mask. 1 uge Vedligehold. 2 dage Teori/tegningslæsning. Ca 4 uger Plast. 1 dag Måleteknik. 1 dag Montage/pressværktøj. 3 dage Anden aktivitet. 2,5 uge Søsikkerhed. 1 uge Førstehjælp. 1 dag

3 Værkstedskole (VS) Side3af 9 Læringsudbytte Skruestik og maskinarbejde (Udd.planen 8/17) Viden Den studerende skal kunne redegøre for hvordan der arbejdes sikkerhedsmæssigt korrekt i værkstedet. Den studerende skal have viden om forskellige metallers opbygning og anvendelse. Den studerende skal have grundlæggende viden om tegningslæsning Færdighed Den studerende skal selvstændigt kunne udføre teknisk tegning Den studerende skal kunne udvælge og anvende relevant værktøj og udstyr ved arbejdsopgaver, der omfatter fremstilling og reparation.(f5) Den studerende kunne betjene håndværktøj og diverse værktøjsmaskiner, der tilhører dette arbejdsområde.(f6) Den studerende skal kunne anvende tegninger i forbindelse med fremstilling div. Komponenter. Den studerende skal kunne anvende håndværktøj som: fil nedstryger, fast og stilbar vinkel, vælge bor, snittappe, skærebakke, presseværktøj, mejsel, savklinge, udføre korrekt nitning, opstille sikkert på boremaskine, samt maskinsav og slibemaskine. Den studerende skal kunne selv kunne slibe bor, skruetrækker og afrette en slibesten. Den studerende kan foretage korrekte måling med skydelære og mikrometer måleværktøjer. Kompetence Efter skruestiksarbejde kan den studerende selvstændig udvælge hvilken arbejdsproces der bør anvendes til en given opgave..

4 Værkstedskole (VS) Side4af 9 Drejning/fræsning: Viden Den studerende skal kunne redegøre for bearbejdnings metoder som er anvendt ved fremstilling af et givent emne. Færdighed Den studerende skal beregne skærehastighed. Den studerende skal kunne udvælge det korrekte skæreværktøj til den givne opgave Den studerende skal selv kunne tildanne skærende værktøjer i forbindelse med maskinbearbejdning. Den studerende skal kunne udvælge og anvende relevant måleudstyr til kontrol af tolerancer på en given opgave. Den studerende skal kunne foretage vedligehold og rengøring af værktøj og andet udstyr i forbindelse med drejning og fræsning. Kompetence Den studerende kan sammenholde tidligere indlært teorier med egne erfaringer og derigennem udvikle sin holdning til det færdige produkts kvalitet Termisk sammenføjning og skæring. Viden Den studerende skal kunne redegøre for indholdet af 26 arbejdsmiljøuddannelse ved svejsning og termisk skæring Den studerende skal have viden om grundlæggende håndværksmæssige metoder inden for termisk sammenføjning Den studerende skal have grundlæggende viden om forskellige materialer (materialelære) herunder plastmaterialer. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende følgende svejsemetoder Autogen MIG/MAG elektrode og TIG Den studerende skal kunne udføre loddeopgaver i form af hård og blødlodning. Den studerende skal i aktuelle arbejdssituationer kunne vælge egnede hensigtsmæssige sammen føjningsmetoder. Den studerende opnå grundlæggende færdigheder inden for sammenføjning af plastemner.

5 Værkstedskole (VS) Side5af 9 Kompetence Den studerende kan tage ansvar for at arbejdsmiljøet ved arbejde med svejseprocesser og termisk skæring, f.eks. ved at kunne bedømme om der er tilstrækkelig udsugning eller der skal vælges personlige værnemidler. Sø- og arbejdssikkerhed samt brandbekæmpelse Viden Den studerende skal kunne redegøre for en mønstringsrulles formål og opbygning. Den studerende skal kunne redegøre for formålet med personlige og øvrige redningsmidler samt deres funktion Den studerende skal have viden omkring nødsignaler, deres betydning og funktionsmåde. Den studerende skal kunne redegøre for opbygning af skibets sikkerhedsorganisation, dens arbejde samt lovkrav vedr. arbejdssikkerhed til søs herunder formål med og krav til APV/APB. Den studerende skal have viden om hviletidsbestemmelserne til søs. Den studerende skal have viden omkring brandbekæmpelse herunder transportable slukningsmidler, en brands udbredelse samt grundlæggende viden omkring fastinstalleret udstyr til brandbekæmpelse. Den studerende skal opnå viden omkring sikkerhedskultur og dennes betydning Færdigheder Den studerende skal kunne indgå i mønstringsrullen og forstå egen samt andres funktion Den studerende skal kunne anvende personlige og øvrige redningsmidler på en korrekt og hensigtsmæssige måde samt kunne afgive og forstå opfattede nødsignaler korrekt. Den studerens skal kunne indgå i skibets sikkerhedsarbejde herunder i sikkerhedsorganisationen. Den studerende skal kunne forstå samt udarbejde en APV/APB. Den studerende skal kunne medvirke til brandbekæmpelse i skibe under vejledning af foresatte. Den studerende skal, inden første praktikperiode til søs, selvstændigt kunne betjene skibets redningsudstyr.

6 Værkstedskole (VS) Side6af 9 Kompetence Den studerende skal kunne anvende de i faget opnåede teoretiske og praktiske færdigheder på en hensigtsmæssig måde til at kunne varetage en underordnet stilling på et handelsskib. Førstehjælp Studerende som vælge at bruge første praktikperiode på et skib skal gennemføre kursus i basic training iht. STCW A-VI/I: , og samt ISPS-kursus iht. STCW VI/6-1 Viden Den studerende skal opnå grundlæggende viden omkring kroppens anatomi og vigtige kredsløb, hjertets funktion og kroppens reaktioner på traumer. Færdigheder Det studerende skal kunne yde livreddende førstehjælp og varetage tilskadekomnes sikkerhed. Kompetencer Den studerende skal være i stand til at indgå i skibets generelle beredskab og yde støtte og behandling efter anvisning fra overordnede. I øvrigt henvises til kursusbeskrivelse fra Dansk Førstehjælpsråd, bilag I og bilag II

7 Værkstedskole (VS) Side7af 9 5. Anvisninger om undervisningen Undervisningsmetoder: Hvor det er relevant i undervisningen inddrages cases og udgangspunktet for diskussionerne vil så vidt muligt være de studerendes egne erfaringer. Der kan hentes gæsteforelæsere ind til enkelte emner i modulet.. Bedømmelse Bedømmelse: Intern bedømmelse af diverse praktiske prøver, der gives én samlet karakter efter Værkstedsskolemodulet. Der gives karakteren bestået/ ikke bestået Førstehjælpskurserne bedømmes internt. Der gives karakteren bestået/ikke bestået. 6. Undervisningsmaterialer. Den studerende har adgang til følgende undervisnings materialer. Industri teknologi isbn: Nummer den studerende køber denne selv. Standarder til maskinindustrien Materialelære for metalindustrien isbn. Nummer Maskintegninger isbn: Nummer Div. Kompendier inden for metalindustrien Div. Firma kataloger Div. Undervisnings materiale fremstillet af Fredericia maskinmesterskole 7. Referencer Bekendtgørelse nr af 17. december 2012; Bekendtgørelse om uddannelsen til maskinmester.

8 Værkstedskole (VS) Side8af 9 Bilag I Livreddende førstehjælp Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker. Mål Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: - handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade - yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock som følge af ulykker - forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne have forståelse af: - den livsvigtige ilttransport - virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger og el-ulykker samt shock Indhold Forhold ved større ulykker Førstehjælpens 4 hovedpunkter Livreddende førstehjælp ABC og den livsvigtige ilttransport Alarmering Shock Psykisk førstehjælp Blødninger Hovedlæsioner Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken Forbrændinger Forgiftninger og ætsninger El-ulykker Tid 3 timer.

9 Værkstedskole (VS) Side9af 9 Bilag II Hjerte-Lunge-Redning Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning. Mål Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: - anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter - yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning - alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede have forståelse af: - overlevelseskæden - de enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning. Indhold Førstehjælpens 4 hovedpunkter Overlevelseskæden Hjerte-Lunge-Redning Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed Kontrol af bevidsthed Råb på hjælp Frie luftveje Kontrol af åndedræt Alarmering Hjertemassage Kunstigt åndedræt Aflåst sideleje Tid 3 timer

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Bilag 5: Frivillige kurser

Bilag 5: Frivillige kurser Bilag 5: Frivillige kurser Kursusbeskrivelse Skrivning og retorik... 2 Kursusbeskrivelse Færdselslære, inklusive førstehjælp... 4 Kursusbeskrivelse Sundheds- og seksualundervisning... 6 Kursusbeskrivelse

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design

Læseplan for faget håndværk og design Læseplan for faget håndværk og design Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 4./5./6./7. klassetrin 4 Håndværk forarbejdning 4 Håndværk materialer 6 Design 7 It og medier 8 Sproglig udvikling 9 Innovation

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere