Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser"

Transkript

1 Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser

2 Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for erhvervslivet. Vores opgave er at servicere industriens faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg i deres arbejde med at udvikle industrielle erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Vores mål er konstant at imødekomme behovet for kompetente medarbejdere gennem stærke og tidssvarende uddannelsestilbud på alle relevante fagområder. Forord Gennem mange år har Industriens Uddannelser udviklet erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser til virksomheder, der beskæftiger sig med klima- og energiteknologi. Der er stærkt fokus på at drive udviklingen af den danske klima- og energisektor fremad, og det skaber øget behov for opdatering af medarbejdernes kompetencer. Men deres arbejdsfunktioner spænder over mange forskellige teknologier og fagdiscipliner. Det kan derfor være svært at overskue uddannelsesmulighederne på området, men som det fremgår af denne pjece, indgår de efterspurgte kompetencer ofte i eksisterende uddannelser, der er målrettet den brede industri. Pjecen giver en introduktion til nogle af de mange klima- og energirelaterede erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, der findes i dag. Flere er under opbygning, og vi følger udviklingen tæt for hele tiden at være på forkant med erhvervslivets behov. Vi håber, pjecen vil hjælpe og inspirere det voksende antal af danske virksomheder og medarbejdere, der beskæftiger sig med energi- og klimateknologi. Samtidig vil vi gerne opfordre alle til at kontakte Industriens Uddannelser med ønsker eller idéer til nye uddannelser. Vejen fra idé til færdig uddannelse er kortere end mange tror - så ring til os! Henrik Amdi Madsen, direktør Industriens Uddannelser

3 Sådan planlægger vi uddannelserne Energi- og klimarelaterede uddannelser får stadig større betydning for dansk erhvervsliv, og hos Industriens Uddannelser (IU) arbejder vi løbende på at kunne tilbyde tidssvarende og relevante uddannelsestilbud på området. Vi planlægger og udvikler de nye uddannelser på baggrund af analyser og overvågning af, hvordan de forskellige brancher i den danske energi- og klimaindustri udvikler sig. Vores målsætning er at dække både akutte og langsigtede behov. Da vi både udvikler erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, har vi mulighed for at skabe god synergi og sammenhæng mellem dem. Har man fx taget en erhvervsuddannelse (EUD) som køletekniker eller forsyningsoperatør, kan man hurtigt bygge videre på den med en eller flere arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og således specialisere sig inden for det energi- og klimateknologiske felt. De mange analyseresultater og indspil fra vores permanent nedsatte arbejdsgrupper med repræsentanter fra brancherne omsættes både til erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Udviklingen foregår hurtigt og fleksibelt. Derfor går der ikke mere end seks til otte uger, fra vi identificerer et nyt behov, til vi har en dækkende arbejdsmarkedsuddannelse klar.

4 V i n d Danmark er kendt for sin stærke vindmølleteknologi, der bygger på stor faglig viden om epoxy, glasfiber, armering, mekanik og hydraulik. Det afspejler sig tydeligt i vores uddannelser på området. Vingeproduktion, EUD Plastmager (4 år) Vindmølleoperatør - speciale i vingeproduktion (2 år) På denne uddannelse arbejdes der primært med komplicerede støbeprocesser og forskellige typer af armeringsmaterialer. Der udføres fx støbning med epoxybaseret og præimprægneret armering. Uddannelsen giver også bred kompetence i reparationer baseret på detaljeret kendskab til materialernes strukturer og styrke. Deltageren lærer også støbning af kompositter, emnekontrol og fremstilling af kompositforme. På plastmageruddannelsen undervises der i fremstilling af plastprodukter ved hjælp af computerstyrede maskiner. Deltageren lærer at forarbejde en række forskellige plastmaterialer, at indstille/programmere produktionsmaskiner samt daglig drift. Plastmageren lærer også at vurdere og rette fejl i produkter og produktionsproces. Vingeproduktion, AMU Finish og reparation af epoxyemner På baggrund af undervisning i fejl, skader og RTM vakuumstøbning af samlinger på glasfiberemner støbt i epoxy, epoxykompositter (10 dage) kan deltageren planlægge og udføre laminat- Ved hjælp af RTM vakuumstøbning gennemfører deltageren en fuld støbeproces i enkelt- doserer og blander råmaterialer, der med den og overfladereparationer. Deltageren vælger, eller dobbeltforme. Der undervises i begreber rette påføringsteknik anvendes til udbedring som viskositet, hærdeforløb, flydeveje, indløbsforhold og tæthed i formene. Deltageren lærer hvilke værktøjer, der egner sig bedst til udbed- af skader. Deltageren lærer også at bedømme også at planlægge de ønskede sandwichkonstruktioner og at vælge de rette kernematering af forskellige typer af skader. (45433) rialer. Efter støbning udføres der afformning, kontrol, fejlretning og slutbearbejdning efter gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige regler. Uddannelsen kræver gyldigt epoxycertificat. (45683)

5 V i n d Mekanik, montage og service, EUD Glasfiber- og vindmølleproduktion for operatører (3 dage) Uddannelsen giver deltageren kendskab til vindmøllers og møllevingers funktion og terminologi. Der undervises i materialeforståelse, værktøjer til glasfiberproduktion og dokumentation. Det gør deltageren i stand til at varetage flere jobfunktioner ved produktion af vindmøllevinger og under vejledning at udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Deltageren kan desuden anvende relevante materialer og udstyr efter bestemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 908. (40536) Støbning af avancerede epoxy prepreg-emner Her uddannes deltageren i støbeprocesser, der omfatter avancerede fibre, kulfibre og andre armeringsmaterialer. Deltageren skal ved hjælp af laminattegninger og kvalitetsspecifikationer oplægge prepreglaminat, kontrollere placering af armeringsmaterialer, indstille parametre og starte en hærdeproces ved hjælp af vakuum og autoklave. Efter afformning kontrolleres emnerne grundigt for fejl. (45399) Vindmølleoperatør - speciale i mekanik og montage (2 år) I denne udgave af vindmølleoperatør-uddannelsen fokuseres der på montering af elektroniske/hydrauliske anlæg samt kvalitetskontrol og fejlfinding. Deltageren opnår blandt andet kompetence i at montere computerkabler, signalledninger, elkomponenter, mindre hydrauliske anlæg, kuglelejer, bolte og stiftforbindelser. Der undervises endvidere i sammenføjningsmetoder og visuel kontrol af for- og overfladebehandling. Automatikmontør (2 år) Uddannelse i montage, fejlsøgning og fejlretning på mindre automatiserede maskiner og anlæg, der omfatter PLC-styring og/eller hydrauliske/pneumatiske kredsløb. Uddannelsen giver kompetence i at opbygge, starte, vedligeholde, fejlsøge og fejlrette relevante styringssystemer og motorer. Kleinsmed (4 år) På smedeuddannelsen undervises der i håndværkets almindelige arbejdsprocesser. Fx forskellige former for svejsning og montage af dele til færdige konstruktioner. Der arbejdes mest med metal, men plastsvejsning og limning indgår også i uddannelsen. Der undervises i at arbejde ud fra tekniske og økonomiske krav og efter gældende standarder og love. Deltageren lærer også at foretage beregninger af dimensioner, styrke og materialeforbrug.

6 V i n d Mekanik, montage og service, AMU El-introduktion for maskinreparatører, el-lære Uddannelse i sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt samt kendskab til forsyningsnet og elektromagnetisme. Giver Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Hydraulikteknik for maskinreparatører Her arbejder deltageren med at starte og kompetence i måling med multimeter, bereg- Uddannelse i at opbygge og starte hydrau- indregulere variable pumper efter forskellige ning af måleresultater og anvendelse af kon- liske anlæg. Der undervises også i at finde reguleringsprincipper (MM/PC/LS) samt at densatorer, dioder, PLC-styring og tabeller for og udbedre fejl samt at ajourføre tilhørende vurdere deres fordele og ulemper. Deltageren dimensionering af mindre motorinstallationer. Deltageren vil efter uddannelsen kunne arbejde i henhold til de sikkerheds- og miljømæssige dokumentation. Deltageren kan ved hjælp af beregninger og diagrammer foretage indregulering af hydrauliske anlæg med vægt på dimen- skal også montere og starte hydrauliske anlæg, der anvender akkumulatorer som dæmper og effektenhed. Herunder kontrollere og justere Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg krav, der stilles til elarbejde samt overholde sionering/montering af rør, slanger, fittings og gastryk ud fra gældende sikkerhedsbestem- På uddannelsen lærer deltageren at defi- Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til person- valg af olie. (44651) melser for arbejde med akkumulatorer. Uddan- nere grænsen mellem faste installationer og lig sikkerhed. (44648) nelsen omfatter også vurdering og valg af olie, installationer på automatiske maskiner og Automatiske anlæg, fejlfinding, relæstyringer og motorer rensning af hydrauliske anlæg, valg/montering af forskellige ventiler og opbygning af anlægsstyring ud fra dokumentation. (44665) maskinanlæg. Der udføres frakobling/tilslutning af maskiner til forsyningsnettet under korrekt beskyttelse mod overbelastning og Deltageren kan selvstændigt opbygge, af- kortslutning. Deltageren kan afbryde og sikre prøve og starte relæstyringer og motorer samt områder, der skal repareres efter gældende anvende relevant dokumentation. Der udføres sikkerhedsbestemmelser. Uddannelsen giver fejlfinding på AC-motor efter Stærkstrømsbe- også kompetence i at udføre L-AUS arbejde på kendtgørelsens krav til prøvning af motorer. styretavler, kontrollere berøringsbeskyttelses- Deltageren kan vurdere tilstanden af lejer samt udstyr og anvende instrumenter til isolations- anvende måleudstyr til opretning af motorer. måling. Deltageren kan desuden give andre Deltageren lærer også at finde fejl på automa- medarbejdere instruktion i maskinbetjening og tiske maskiner og anlæg, der indeholder motor, sikkerhedsforhold på automatiske maskiner og relæ- og PLC-styring. (44652) anlæg. (44661) 10 11

7 V a n d AMU Mange virksomheder bruger store mængder af energi på transport og opvarmning af vand. Derfor kan der opnås markante miljømæssige fordele ved at optimere pumper og kedelanlæg, isolere rør samt sænke vandforbruget. EUD Industritekniker - maskin (4 år) Bred uddannelse i at tilrettelægge, optimere og udføre spåntagende produktionsprocesser. Der undervises også i programmering, konstruktion, automation og maskinmontage. Ud over de rent produktionsfaglige discipliner lægges der vægt på miljøhensyn, sikkerhed og bæredygtig udvikling. Industrioperatør (2 år) Uddannelsen til industrioperatør giver en grundlæggende viden om arbejdsorganisering, planlægningsværktøjer, produktionsoverblik og produktionsoptimering. Industrioperatøren får desuden et bredt kendskab til betjening, overvågning, fejlfinding og mindre reparationer. I uddannelsen indgår også læring om brug af it samt miljø- og sikkerhedshensyn. Vedligeholdelsesteknik, pumper Uddannelse med fokus på sikker drift, reparation og vedligeholdelse af pumper. (45064) Tilstandsbaseret vedligehold af automatiske maskiner Deltageren lærer at udføre tilstandsvurdering og mekanisk opretning af automatiske maskinanlæg ved hjælp af elektronisk måleudstyr. Der måles blandt andet på støj, temperatur, vibrationer, lejestøj, kavitation på hydrauliske pumper og lækager i trykluftanlæg. Deltageren udfører også termografi på el-tavler og gennemmåling af elsystemer i maskinanlæg. Der undervises desuden i planer for rengøring/vedligeholdelse samt beregning af forbrug af el, vand, varme og trykluft. Deltageren opnår også kendskab til vedligeholdscertificeringer, vedligeholdsprogrammer og risikoanalysers indvirkning på vedligehold. (44663) Vedligeholdelsesteknik, drift/transmissioner På denne uddannelse lærer deltageren at starte, reparere, vedligeholde og energioptimere forskellige transmissionstyper med tilhørende koblinger. (45066) 12 13

8 K ø l i n g, v a r m e o g v e n t i l a t i o n Køling, opvarmning og ventilation er tre af de mest energikrævende processer i de fleste virksomheder. Det er ofte her, de helt store energibesparelser gemmer sig. Derfor har medarbejderne brug for kompetence i at opbygge, overvåge, vedligeholde og optimere disse anlæg. EUD AMU Klimateknik, service og drift Uddannelse i at vurdere, servicere og optimere klima- og ventilationsanlæg. Deltageren lærer desuden at udarbejde detaljerede vedligeholdelsesskemaer med tilhørende arbejdsbeskrivelser. (44990) VVS energitekniker (4 år) VENT-ordning, opkvalificering (4 dage) Uddannelsen til VVS energitekniker fokuserer Deltageren kan foretage vurdering, registrering på installation, justering og reparation af anlæg og kontrol af alle typer af klima- og ventilati- inden for drikkevandsforsyning, central- og onsanlæg samt opstille forslag til energiopti- Køletekniker (4 år) Uddannelse i at arbejde med køle-, klima- og fjernvarme, airconditionering samt alternativ energiproduktion. Fx solfanger- og jordvarmeanlæg. mering. Uddannelsen opkvalificerer deltageren til at gennemføre den certificerende uddannelse i VENT-ordning fra FAV (Foreningen af Industriventilationsanlæg, service og drift varmepumpeanlæg. En køletekniker lærer at Autoriserede Ventilationsfirmaer) og Teknolo- Denne uddannelse giver kompetence i at ud- installere, vedligeholde og reparere gængse gisk Institut. (45000) føre målinger, beregninger, eftersyn og justerin- varmepumpeanlæg og køleanlæg. Uddannel- ger af industrielle ventilationsanlæg. Arbejdet sen giver også kompetence i at rådgive kunder om valg af det rette anlæg ud fra vurdering af behov og energiforbrug. Biomasseanlæg, drift og vedligeholdelse udføres i henhold til alle gældende regler og forskrifter. (44987) Deltageren kan udføre kontrol og drift af halm- og flisfyrede kedelanlæg. Der undervises også i planlægning, vedligeholdelse, kalibrering og eftersyn af anlæg og måleudstyr. Deltageren foretager CO-, CO2- og O2-målinger og udfører justering af lufttilførsel med henblik på optimal forbrænding. (45294) 14 15

9 M i l j ø Miljøhensyn er højt prioriteret i de fleste danske virksomheder. Nøglen til energibesparelser og miljørigtig adfærd er ofte at skabe gode og effektive samarbejdsrelationer på tværs af virksomheden. En række af IU s uddannelser giver deltagerne de nødvendige værktøjer hertil. AMU Håndtering af kemiske affaldsprodukter Med udgangspunkt i gældende miljøkrav kan deltageren udføre afgiftning, neutralisering og fældning af bade fra kemisk forbehandling. Der føres logbog over målte værdier og kontrol med restprodukter, så betingelserne for destruktion af aktive bade overholdes. Det rensede vand kan derefter genbruges eller ledes i kloak efter gældende udledningstilladelser. Deltageren får også kendskab til affaldsdeklarationer og kan varetage forsendelse af kemisk affald til godkendte affaldsbehandlere. (40523) Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører (3 dage) Uddannelsen fokuserer på kortlægning af Miljøstyring for operatører (3 dage) Deltageren kan efter uddannelsen identificere og fjerne miljø- og arbejdsmiljøbelastninger ved hjælp af miljøbearbejdningsværktøjer. På baggrund af viden om principper for bæredygtig udvikling kan deltageren vurdere eget arbejdes indflydelse på globale, regionale og lokale miljøforhold. Undervisningen tager afsæt i miljø- og arbejdsmiljølovgivningen samt miljøstandarderne DS, EMAS, ISO og AT. (43970) aktivitetskæder inden for produktion. Ved brug af værdistrømsanalyse kan ikke-værdiskabende aktiviteter identificeres og fjernes. Gennem vurdering af virksomhedens produktionsflow kan deltageren desuden kortlægge materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter. (43938) Kemisk forbehandling på industrianlæg Ud fra givne behandlingsspecifikationer kan deltageren udføre kemisk forbehandling såsom affedtning, fosfatering og chromatering på stål, aluminium og zinkbelagt stål efter gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Der udføres også indgangskontrol af underlagsmateriale, kontrol af badtilstand, justering af badsammensætning, registrering af målte værdier i logbog samt slutkontrol af behandlingskvaliteten. (44841) Sortering af plast til genanvendelse (3 dage) Deltageren kan medvirke i industriel plastproduktion, hvor der anvendes oparbejdet genbrugsplast som en del af råvarerne. Der undervises i metodisk identifikation af plastemner og plastmaterialer, forskellige materialers typiske anvendelsesområder og mærkningsregler med henblik på korrekt sortering. Deltageren opnår kendskab til oparbejdning af plast til genbrug og kan foretage korrekt håndtering og blanding af genbrugsplast under produktion. (40117) Statistik for operatører (1 dag) På denne uddannelse lærer deltageren at bruge det statistiske værktøj SPC til at mindske variation i produktionen inden for eget område. Deltageren kan anvende statistiske metoder til kvalitetsstyring og håndtering af nulfejlssituationer inden for rammerne af Lean-konceptet. (43982) Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien Uddannelsen giver en indføring i kemiske grundbegreber, herunder grundstoffer, det periodiske system, stoftyper, kemiske bindinger og syre/base-forhold. Deltageren kan efter uddannelsen arbejde med kemiske stoffer på en sikkerheds- og miljømæssig korrekt måde. Der undervises også i kemiske beregninger, herunder beregning af udbytteprocenter ved hjælp af støkiometri. (44217) Fotos anvendt med tilladelse The LEGO Group. Operatørstyret optimering af vedligehold Gennem anvendelse af kritikalitets- og funktionsanalyser kan deltageren i samarbejde med andre faggrupper fjerne eller minimere tab og spild ved produktionsstop. Deltageren lærer at kortlægge kritiske funktioner og fejltilstande. Der gennemføres også konsekvensanalyser med fokus på sikkerhed, miljø og økonomi i tilfælde af svigt og nedbrud. Deltageren kan efter uddannelsen definere en optimal vedligeholdsstrategi og udarbejde vedligeholdsplaner for anlæg og andet produktionsudstyr. (40661) 16 17

10 E n e r g i I fremtiden får vi brug for mere intelligente energisystemer. Derfor tilbyder IU uddannelser i kontrol, optimering og vedligeholdelse af proces- og automatikanlæg. Vores energirelaterede erhvervsuddannelser fokuserer også på kraftværk- og forsyningssektoren, hvor forandringerne i de kommende år vil blive særlig store. EUD Automatiktekniker (4 år) Uddannelse i opstilling, programmering og indkøring af automatiske anlæg. Der tages udgangspunkt i arbejdstegninger og programmering af styresystemer. Derefter indstilles og reguleres anlægget, til det kører efter aftalte specifikationer. Med til uddannelsen hører vedligeholdelse, reparation samt forbedring og optimering af eksisterende anlæg. En automatiktekniker kan desuden deltage i udarbejdelse af tegninger, skriftlige specifikationer og instruktioner. Forsyningsoperatør kraftværk (2 år) Som forsyningsoperatør med speciale inden for kraftværk-sektoren arbejder man med anlæg på kraft-varmeværker. Der undervises blandt andet i håndtering af flydende/fast brændsel, drift af vandbehandlingsanlæg samt kontrol- og reparationsopgaver. Forsyningsoperatør - elforsyning (2 år) Forsyningsoperatører løser en lang række opgaver inden for elforsyning, og har solide tekniske færdigheder, der er målrettet virksomhedens arbejdsfelt. Uddannelsen giver grundlæggende viden om distributionsnet og produktion i inden for el-, vand-, kraftvarme- og gasforsyning. Deltageren lærer styring af produktion og kvalitet og brug af computerstyret overvågnings- og måleudstyr. En forsyningsoperatør kan desuden udføre reparations- og vedligeholdelsesopgaver. AMU Procesanlæg, tryk-, temperaturog niveaumåling (10 dage) Uddannelse i montering, opsætning, kontrol og kalibrering af transmittere. Deltageren kan efterfølgende redegøre for de måleprincipper, Procesanlæg, regulator der anvendes for tryk, temperatur- og niveaumålinger på et procesanlæg, herunder anvende og målekreds Deltageren kan efter denne uddannelse assistere ved indregulering af en PID-regulator, tigheder for en procesmåling. Der udarbejdes SI-standarder og beregne de samlede nøjag- vurdere indsvingsforløb og justere/optimere også dokumentation, instrumenthistorik, målestedsblad, krav til måleudstyrets sporbarhed regulatorens grundparametre. Der undervises også i procesmåling med transmitter, kontrol/ samt optimering af vedligeholdelsesplaner for justering af reguleringsventil med tilbageføring procesenheder. (44635) og tilslutning/aflæsning af måleudstyr. Deltageren lærer desuden at anvende et PI-diagram for en mindre reguleringssløjfe, og hvordan Kvalitet og service i forsyningsprocessen beskrives i et blokskema. (44630) virksomheder Uddannelse i grundlæggende kvalitets- og serviceforhold hos de danske forsyningsselskaber med henblik på at yde effektiv kundeservice. Tilstandsbaseret vedligehold Deltageren lærer blandt andet at vejlede kunder om forsynings- og af automatiske maskiner distributionssektorernes Deltageren lærer at udføre tilstandsvurdering produkter, ydelser samt kvalitet og afregningssikkerhed. Deltagerne kan endvidere rådgive og mekanisk opretning af automatiske maskinanlæg ved hjælp af elektronisk måleudstyr. om diverse maskiner og apparater, som kunden Der måles blandt andet på støj, temperatur, har eller overvejer at installere. vibrationer, lejestøj, kavitation på hydrauliske (43090) pumper og lækager i trykluftanlæg. Deltageren udfører også termografi på el-tavler og gennemmåling af elsystemer i maskinanlæg. Der undervises desuden i planer for rengøring/vedligeholdelse samt beregning af forbrug af el, vand, varme og trykluft. Deltageren opnår også kendskab til vedligeholdscertificeringer, vedligeholdsprogrammer og risikoanalysers indvirkning på vedligehold. (44663) 18 19

11 Uddannelser på vej De anvendte teknologier i Danmarks energi- og klimasektor er under konstant udvikling og nye kommer løbende til. Derfor er der brug for lige så konstant forbedring af medarbejdernes kompetencer. Hos IU udvikler vi hele tiden nye, relevante uddannelser. Lige nu har vi følgende i støbeskeen. Miljøkortlægning for operatører Affaldssortering og farligt affald Energi- og miljørigtig adfærd Spildevand og spildevandsrensning Miljøkortlægning for produktionsmedarbejdere Energirigtig adfærd hos produktionsmedarbejdere Supply Chain Management for operatører Fejlfinding og reparation på vindenergianlæg Luftforurening og luftrensning Mekaniske komponenter/ systemer på vindenergianlæg Hydrauliske systemer på vindenergianlæg Sikkerhed ved arbejde Miljørigtig adfærd hos produktionsmedarbejdere Kedler og turbiner på kraftvarmeværker Kraftvarmeværkets delelementer og funktioner Energioptimering af GREEN LEAN produktionsanlæg - ydelser og produkter, for produktionsmedarbejdere Miljø og røgrensning på kraftvarmeværker 20 21

12 Kort om det praktiske Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) AMU gennemføres på de fleste erhvervsskoler. Uddannelserne kan vare fra få dage og op til seks uger og er delvist deltagerbetalte. Læs mere om de enkelte uddannelser, og hvor de afholdes på I denne pjece er der efter hver arbejdsmarkedsuddannelse angivet et nummer, der kan tastes ind i hjemmesidens søgefelt. Tilmelding sker ske ved, at man retter henvendelse til en erhvervsskole eller et AMU-center. NB: Fra 1. januar 2010 foregår tilmeldingerne på Der kan ydes VEU-godtgørelse svarende til højeste dagpengesats til ufaglærte og faglærte såfremt undervisningen foregår i arbejdstiden. Tilskuddet følger den højeste dagpengesats. Ved deltidsundervisning nedsættes tilskuddet tilsvarende. Læs mere på Der kan også ydes tilskud til transport og eventuelt kost og logi. Læs mere om satser og tilskudsregler på Erhvervsuddannelser (EUD) Virksomhed og lærling indgår en bindende uddannelsesaftale, som kan dække hele eller dele af uddannelsen. De ansvarlige faglige udvalg for uddannelserne i denne pjece er Metalindustriens Uddannelsesudvalg og Industriens Fællesudvalg. Det betyder, at Lærlingebestemmelserne i Industriens Overenskomst anvendes for disse uddannelser, og at lønsatserne følger af Lærlingebestemmelserne. Der ydes lønrefusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) i forbindelse med lærlingens skoleophold. For uddannelsesaftaler indgået efter 1. juni 2009 kan virksomheden opnå yderligere tilskud på i alt kroner per erhvervsuddannelseselev. Læs mere om lønrefusion og tilskud på Virksomheden skal betale befordringsgodtgørelse til lærlinge, der i alt har mere end 20 kilometers transport til og fra skole. Det udbetalte beløb bliver delvist refunderet af AER. Læs mere på og Udgivet af: Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D København V Tel Fax Oplag: Tekst: Jesper Andersen, Handle Mediekommunikation Grafisk design: Karen Krarup Tryk: Rosendahls Fihl-Jensen Fotos: Colourbox Fotos side 6, 7, 8 og 11 venligst udlånt af Vestas Fotos side 4, 15, 19 og 23 venligst udlånt af SEAS-NVE Fotos side 17 venligst udlånt af Lego Vær desuden opmærksom på, at Undervisningsministeriet udlover en bonus på kroner for hver ny praktikplads, der etableres i Læs mere om dette på (søg på ungepakke )

13 Vesterbrogade 6D København V Tel Fax

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde?

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser Udarbejdet for Undervisningsministeriet Februar 2009 Bruno Clematide Rikke Fog-Møller Michael

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere