Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra"

Transkript

1 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

2 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år eller måske endda i længere tid, er det sjældent et loftsværelse med fælles toilet og tekøkken, man drømmer om. Hvad er forældrekøb Forældrekøb er når forældrene køber en ejer- eller andelsbolig, som de udlejer til deres barn. Det sker typisk når den unge skal begynde en videregående uddannelse i de store byer, hvor det kan være svært at finde et kollegieværelse eller en lejebolig. Forældrekøb kan også være, at de voksne børn køber en lejlighed, som de lejer ud til deres gamle mor eller far, når huset er blevet for stort at overskue. Begge løsniger har de samme fordele. Hvis man som forældre har mulighed for det, er det på mange måder en god idé, fordi der er fordele for både den unge og forældrene - også økonomisk. Det skyldes blandt andet de skattemæssige besparelser, der kan opnås og den opsparing, der traditionelt er forbundet med at eje fast ejendom.

3 Inden du køber en lejlighed, skal du sikre dig, at den må udlejes. Af foreningens vedtægter fremgår det om de tillader udlejning, og om bestyrelsen skal godkende lejekontrakten. I ejerforeninger er det dog ikke så tit, at foreningen har denne begrænsning, når der er tale om forældrekøb. En del andelsboligforeninger har begrænsninger for udlejning. Det ses dog oftere, at der dispenseres, når det er forældrekøb. Særligt når der er tale om nyere foreninger. Hos home er vi eksperter i at rådgive om valg af boligform. Og i at få skatteregler, boligsikring, finansiering og alle de andre spørgsmål - du står over for ved køb af ejerlejlighed - til at gå op i en højere enhed. Økonomi for den studerende Den studerende er i princippet stillet på præcis samme måde som alle andre, der bor til leje. Det vil sige, at der er faste månedlige udgifter til husleje, el, vand og varme. Og på samme måde kan du søge om boligsikring på op til 15% af huslejen ekskl. varme, el og vandforbrug. Bor du i lejligheden alene, nedtrappes boligsikringen, hvis lejligheden er større end 65 m 2. For at kunne opnå boligsikring skal der laves en skriftlig lejekontrakt mellem forældre og barn.

4 home anbefaler, at I altid udfærdiger en skriftlig lejekontrakt. Få yderligere information om boligsikring på På home.dk kan du beregne økonomien ved forældrekøb af en konkret lejlighed. Når man lejer et værelse ud En anden måde at nedbringe sin husleje på er at fremleje et eller flere værelser. Her gælder, at lejeindtægten ved fremleje er skattefri, hvis den inkl. forbrug, er mindre end 2/3 af lejeudgiften ekskl. forbrug. Er lejeindtægten større, beskattes den som personlig indkomst. Lejeindtægten modregnes i boligsikringsberegningen Regneeksempel: Husleje betalt til forældre Forbrug (lys, vand og varme) Faste lejeudgifter i alt Indtægt ved fremleje Indtægt vedr. forbrug 500 Indtægter inkl. forbrug /3 af lejeudgift ekskl. forbrug Til beskatning i personlig indkomst 250

5 Det er et lovkrav, at aftalen skal være skriftlig mellem den unge (lejer) og fremlejer. Det sikrer bl.a. at man som forældre kan opsige hele lejemålet på én gang. Aftal den rigtige husleje Når størrelsen af huslejen aftales, er det vigtigt, at beløbet fastsættes rigtigt. Man bør derfor sætte en leje, der er typisk for en tilsvarende bolig i området, dvs. hvad lejeindtægten vil være for samme type lejlighed, med samme beliggenhed. Er huslejen for lav, kan man risikere at skattevæsenet fastsætter en anden husleje som grundlag for beskatning. De vil så regulere din indkomst op til denne husleje. Barnet der lejer lejligheden vil også risikere at blive beskattet af forskellen på den opkrævede leje og den tilladte leje. Er lejen væsentlig højere end den tilladte leje, kan kommunen nedsætte en evt. boligsikring. Lejens størrelse kan indbringes for Huslejenævnet. Du kan få råd om, hvor høj den maksimale leje er i området, fx hos Huslejenævnet eller ved en forhåndstilkendegivelse fra skattemyndighederne. Økonomi for forældrene Når I køber en ejerlejlighed til jeres barn, har både likviditet og skattemæssige forhold betydning. Mens I ejer lejligheden, skal I betale renter, afdrag og andre driftsomkostninger. Til gengæld sparer I op i lejligheden. Generelt har boligpriserne været stigende set over de sidste 30 år.

6 Skatteberegning i ejerperioden: Der er tre skatteformer at vælge imellem: Personskat Virksomhedskatteordningen Kapitalafkastordningen Hvis det viser sig, at det vil være en fordel at skifte til fx kapitalafkastordningen, kan det ske med tilbagevirkende kraft 1½ år efter udløb af et indkomstår. Når lejligheden udlejes, skal du ikke betale ejendomsværdiskat. Personskat Vælger man denne model, skal lejeindtægten, fratrukket ejerudgifter (fællesudgifter, vedligeholdelsesudgifter, ejendomsskat mv.) medtages som personlig indkomst, og renteudgifterne fratrækkes i kapitalindkomsten. Denne model anvendes automatisk af skattevæsenet, hvis de ikke orienteres om andet.

7 Renteudgiften fratrækkes i kapitalindkomsten. Det betyder, at værdien af rentefradraget vil være 32%, mens indtægten typisk beskattes med omkring 59%, ligesom man betaler arbejdsmarkedsbidrag af den personlige indkomst. Virksomhedsskatteordningen Vælger man virksomhedsskatteordningen, kan nettounderskuddet ved udlejning fratrækkes i den personlige indkomst. Nettounderskuddet opgøres som lejeindtægten fratrukket alle ejerudgifter - også renteudgifter. Har man en høj personlig indkomst og betaler topskat, får man altså maksimal værdi af rentefradraget. Før underskuddet kan fratrækkes i den personlige indkomst, modregnes det dog i et eventuelt overskud fra anden virksomhed eller i anden positiv nettokapitalindkomst. Kapitalafkastordningen Kapitalafkastordningen minder om virksomhedsskatteordningen, men der stilles ikke samme regnskabsmæssige krav. Rent teknisk medtages lejeindtægten, fratrukket ejerudgifter ekskl. renter, i den personlige indkomst. Renteudgiften fratrækkes i kapitalindkomsten. På baggrund af lejlighedens anskaffelsesværdi beregnes herefter et kapitalafkast, som fratrækkes i den

8 personlige indkomst, hvor fradragsværdien er høj og samtidig tillægges kapitalindkomsten, hvor beskatningen er lav. På den måde opnår man fuld skattemæssig værdi af renteudgiften. Kapitalafkastet kan ikke overstige den største talmæssige værdi af enten positiv nettoindkomst ved selvstændig virksomhed eller negativ kapitalindkomst. Her ses bort fra kapitalindkomst, der er omfattet af personskattelovens paragraffer om anpartsprojekter. Kapitalafkastordningen anvendes typisk ved et stort kontant indskud ved købet, samtidig med at der er negativ kapitalindkomst. Hvornår skal der vælges? Du skal først tage stilling til valg af beskatningsform, når du udfylder selvangivelsen. Det er også muligt at skifte mellem de forskellige ordninger i løbet af den periode, du ejer lejligheden. Der gælder dog særlige regler for værdifastsættelse af lejligheden i forbindelse med ind- og udtrædelse af virksomhedsordningen.

9 Underskud ved udlejning Som udlejer af en lejlighed beskattes du af lejeindtægterne, mens en del af udgifterne kan trækkes fra. Den skattemæssige værdi af fradragene afhænger af indkomsten og af, om I skatteteknisk vælger at lade lejeindtægterne mv. indgå i den personlige indkomst, eller benytter enten virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Det kan som tommelfingerregel betale sig at anvende virksomhedsskatteordningen, hvis man har en lønindkomst, der er så høj, at der skal betales topskat, og hvis lejligheden hovedsageligt finansieres gennem optagelse af lån. Kapitalafkastordningen anvendes typisk ved et stort kontant indskud ved købet, samtidig med at der er en negativ kapitalindkomst. Når lejligheden sælges Når du som forældre en dag vil sælge lejligheden, vil en evt. avance blive beskattet, hvis du ikke selv har boet i lejligheden. Avancebeskatningen afhænger af hvilken skattemetode du har valgt i ejerperioden. Det har også betydning, hvor længe du har ejet lejligheden. Avancen opgøres som forskellen mellem salgsprisen (med fradrag af salgsomkostninger) og købsprisen (inklusive købsomkostninger). Købsprisen forhøjes med kroner for hvert år, man har ejet lejligheden - dog ikke det år lejligheden sælges. Anvender man virksomhedsskatteordningen i det år, hvor lejligheden sælges, skal avancen indgå i virksomhedsindkomsten og medregnes i årets overskud eller underskud. Anvender man i stedet personskatteloven eller kapitalafkastordningen, skal avancen lægges til kapitalindkomsten.

10 I forbindelse med både køb og salg, er det en god idé at få en revisor til at hjælpe med den nøjagtige beregning af overskud og eventuel skattemæssig avance. Økonomiberegning ved køb af forældrelejlighed På home.dk kan du se regneeksempler, så du kan se, hvordan økonomien vil være ved forældrekøb. Det er dog vigtigt at bemærke, at boligtype, markedsrente m.m. har indflydelse på, hvad den faktiske udgift bliver. Derfor anbefaler vi også, at du tager kontakt til din bank og/eller revisor, når du sammen med ejendomsmægleren har fundet en interessant bolig. Du kan også søge specifikt på en lejlighed og foretage en forældrekøbsberegning, der viser dig økonomien. Se mere på home.dk under forældrekøb. Forældrekøb af andelsbolig Der kan gælde særlige regler i andelsforeninger, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at fremleje. Nogle andelsforeninger har forbud mod fremleje. Hvis andelsforeningen tillader at bruge andelsboligen til forældrekøb, er der visse fordele og ulemper:

11 Fordele: Andelens værdi stiger i takt med nedbringelse af foreningens belåning Det er muligt at tage lån i andelens værdi med ejerpant som sikkerhed Det pantsikrede lån kan løbe i op til 30 år Det pantsikrede lån kan være afdragsfrit i op til 10 år Som lejer kan dit barn søge boligsikring Ulemper: Når andelsboligen skal sælges er det som regel foreningen der bestemmer hvem, der kan købe i henhold til ventelisten Det er foreningen eller en af foreningen udpeget, som vurderer forbedringernes pris Forbedringer bliver nedskrevet over årene. I nogle foreninger sker det efter faste tabeller Andelens værdi kan blive reduceret, når foreningen optager lån Foreningen kan vælge at skifte opgørelsesmetode (der er tre modeller). Det kan betyde, at andelsværdien ændrer sig i op- eller nedadgående retning Ved senere videresalg til dit barn, kan salget ske til en reduceret pris. Dog ikke uden skattemæssige konsekvenser - i modsætning til ved salg af en ejerbolig Kontakt din lokale home-forretning for at høre mere om mulighederne ved forældrekøb eller aftale tid til fremvisning.

12

13 OFTe STiLLede SPøRgSMÅL 13 Hvad er et forældrekøb? Forældre der køber en lejlighed, som de efterfølgende lejer ud til Ofte stillede SPøRgSMÅL deres søn/datter og evt. andre af barnets studiekammerater. Forældrene bliver udlejer og barnet lejer, derfor er lejelovens almindelige regler gældende. Kan alle ejerlejligheder bruges til forældrekøb? Som udgangspunkt ja. Der kan dog være enkelte ejerforeninger, som i deres vedtægter har et forbud mod forældrekøb, men det ved ejendomsmægleren alt om. Er der skattefordele ved et forældrekøb? Overordnet betragtes et forældrekøb som en selvstændig erhvervsvirksomhed. Derfor skal et evt. overskud af udlejningen beskattes. Her er der to forskellige skattemodeller, der kan bruges, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Forældrene kan frit vælge, om det skal være den ene eller den anden, der skal være gældende. For at afklare hvilken der bedst kan betale sig, er det en god idé at spørge en revisor. Kan mit barn fremleje et værelse til en kammerat? Det kan barnet godt efter lejelovens regler - såfremt der ikke er noget forbud imod dette i lejekontrakten eller ejerforeningens vedtægter. Dog skal man være opmærksom på, at barnets boligsikring vil blive nedsat forholdsmæssigt. Barnets lejeindtægt inkl. forbrug er skattefrit, såfremt lejeindtægten ikke overstiger 2/3 af lejeudgiften inkl. varmeudgifter og boligsikring. Kan man med fordel sælge lejligheden til sit barn? Det kan være en fordel for barnet, da denne har mulighed for at købe lejligheden til 15% under den offentlige ejendomsvurdering. Det kan give en økonomisk gevinst for barnet, når lejligheden senere skal sælges. Skal man sælge forældrekøbslejligheden, hvis ens barn dropper ud af studiet? Nej, det behøver du ikke. Du kan udleje boligen til hvem som helst - eller lade barnet blive boende. Er det også muligt at købe en lejlighed, som man lejer ud til sine forældre? Ja, det er også muligt med de samme fordele. Det ser vi oftere og oftere, at de voksne børn køber en lejlighed, som deres forældre kan flytte ind i, hvis huset er blevet for stort at bo i. Hvordan fastsættes huslejen? Lejeforholdet er omfattet af lejeloven. Derfor anbefaler vi, at der bliver udarbejdet en lejekontrakt, hvor det aftales, hvordan huslejen reguleres og de øvrige bestemmelser vedr. lejeforholdet. Hvis lejekontrakt ikke er lavet, gælder de normale regler i lejeloven. Huslejen fastsættes ud fra markedslejen i det specifikke lokalområde her kan en lokal avis være en god hjælp. Det er vigtigt, at forældrene ikke sætter huslejen hverken for højt eller for lavt. Det er huslejenævnet, der afgør, om en husleje er for høj eller for lav. Hvis lejen sættes for lavt, kan forældrene blive beskattet af differencen mellem den opkrævede husleje og markedslejen. Kan barnet søge om boligsikring? Det kan barnet godt, da lejeforholdet er omfattet af almindelige lejeretlige regler. Bliver man beskattet ved salg af lejligheden, når barnet er færdig med at bo i den? Ved salg af lejligheden bliver forældrene beskattet af en evt. fortjeneste. Fortjenesten er differencen mellem salgsprisen fratrukket salgsomkostninger og købsprisen inkl. købsomkostninger. Såfremt forældrene selv flytter ind og bruger lejligheden som deres bolig, undgår de denne beskatning af fortjenesten ved et senere salg (jvf Parcelhusreglen). Må man som forældre selv overtage lejligheden, når barnet er færdig med at bruge den? Det må man gerne. Det kan endda give en økonomisk fordel for forældrene, da de undgår beskatning af fortjenesten ved senere fraflytning. Læs mere om forældrekøb på home.dk

14 14 forældrekøb 2009 økonomi ved forældrekøb Af Cand.merc. Kim Meldgaard Økonomien er en vigtig del af et forældrekøb. Derfor er det relevant at kende de skattemæssige og økonomiske fordele ved et forældrekøb både ved køb og evt. salg efter studiet. Vi ser ofte, at lejligheden bliver solgt til barnet efter studiet eller at forældrene selv flytter ind i lejligheden, fx fordi deres eget hus og have er blevet for stort - og fordi de ønsker at bo tættere på byens kulturelle tilbud. På home.dk har vi beregnet på tre typiske forældrekøbslejligheder, så du kan se hvor attraktivt det er at foretage et forældrekøb. Mange fokuserer udelukkende på købsprisen, men det er naturligvis vigtigt at regne på, hvad udgifterne vil være pr. måned. De fleste bliver overraskede over, hvor meget de har råd til at købe for. I ovenstående regneeksemplerne kan du se, hvor billigt det reelt er om måneden. På home.dk under Forældrekøb kan du se de uddybende beregninger, hvor vi har valgt tre lånetyper, så du kan danne dig et overblik. Ofte vælger forældrene en lånetype uden afdrag, da det i de fleste FAKTA Vi kalder det forældrekøb, men der er de samme fordele, hvis en voksen køber en bolig og lejer ud til fx sin gamle mor på 70 år. Forældrekøb kan også være, at den studerende har en onkel, der køber en lejlighed og lejer den ud til sin nevø eller niece. Det giver samme skattemæssige fordele. Købspris Udbetaling Barnets udgift til husleje pr. måned Forældrenes udgift pr. måned tilfælde bedst kan betale sig skattemæssigt at afdrage på lån i egen bolig frem for forældrekøbsboligen. Likviditetsunderskuddet er det beløb, det reelt koster forældrene hver måned at købe en lejlighed og leje ud til barnet. Huslejeindtægten er det, som barnet betaler for at leje af forældrene opgjort på årsbasis. Vær opmærksom på, at huslejen skal fastsættes i forhold til normal markedshusleje i området. Den må ikke være for høj og ikke for lav. Afviger lejen væsentligt herfra, kan der opstå problemer i forhold til fx beskatning eller boligsikring. I disse beregninger er der ikke taget hensyn til evt. boligsikring og fremleje. Boligsikring kan du beregne på Udover disse eksempler kan du beregne økonomien på en specifik bolig ved at søge en bolig på home.dk, klikke på fanen med Økonomi og herefter klikke på Beregningsmodul forældrekøb nederst på siden. Bemærk, at den beregner på en standard lånetype, dvs. obligationslån med afdrag. Det er altså den dyreste løsning, du ser her. To forhold, der er vigtige at tage med i sine overvejelser: Hvad skal den studerende reelt 1 betale ved at sidde i en forældrekøbt lejlighed tæt på studiet i forhold Kilde: BDO ScanRevision, sep og se flere beregninger på home.dk til hvad udgiften er til bus- eller togkort, når man bor langt væk? 2 Hvad koster det reelt forældrene at have barnet boende hjemme under studiet? I forbindelse med økonomien anbefaler vi altid, at du tager kontakt til din bank eller en revisor. De kan beregne på en specifik bolig, i forhold til din økonomiske situation og inddrage de nye skatteregler fra år Skattemæssige fordele Forældrekøb indeholder nogle skattemæssige fordele: Forældrene betaler ikke ejendomsværdiskat Renteudgifterne kan trækkes fra Lejligheden kan efterfølgende sælges til barnet - til 15% under ejendomsvurderingen. Alternativet er, at forældrene selv overtager lejligheden. I denne situation er det vigtigt, at de reelt har boet i lejligheden i en rum tid for ikke at blive beskattet af en evt. gevinst ved salg. Kontakt dit lokale skattekontor for at høre mere om reglerne - det kan godt betale sig frem for at få en overraskelse.

15 Boligkøbskort Forhåndsgodkendelse Hvad kan du købe for? Er du på jagt efter drømmeboligen, men lidt i tvivl om, hvilke boliger du har råd til? Kom forbi og få lavet et Boligkøbsbevis. Så ved du, hvad du kan købe for og er forhåndsgodkendt til at låne pengene.

16 Konkurrence Klik ind på home.dk og svar på nogle spørgsmål om forældrekøb. Så er du med i lodtrækningen om spændende præmier. Vi udtrækker hver måned - resten af året. Du kan vinde Samsung mobiltelefoner fra Sonofon, Comwell weekendophold eller biografbilletter. Forældrekøb - billigere end du tror... Der er efterhånden en del gode argumenter for at kigge nærmere på forældrekøb: Renten er historisk lav Boligpriserne er faldet markant de sidste 2-3 år, specielt lejlighederne i byerne Der er skattelettelser i 2009 og fl ere på vej i 2010 Forældrekøb giver en skattemæssig fordel Læs mere i magasinet eller på home.dk. De fl este af vores kunder bliver positivt overraskede over, hvor fordelagtigt det er.

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Stop forældrekøbene nu

Stop forældrekøbene nu Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 138 Offentligt Stop forældrekøbene nu Til partiernes ordførende på boligområdet, samt til et udvalg af dagblade. Vedrørende forældrekøb. Vi er en gruppe debattører på

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Køb og salg af andelsbolig

Køb og salg af andelsbolig Køb og salg af andelsbolig Før vi sælger din andelsbolig Før du sætter din andelsbolig til salg, vil vi gerne fortælle dig om fordelene ved at giver sælge og købe via os og hvad du kan forvente dig af

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Guide. Gør et. forældrekøbskup. sider. Alt om forældrekøb og lejebolig. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Gør et. forældrekøbskup. sider. Alt om forældrekøb og lejebolig. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Gør et forældrekøbskup Alt om forældrekøb og lejebolig Gør et forældrekøbs kup INDHOLD: Forældrekøb kan betale

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Slide nr. 1 Udstykning Landinspektør H.P. Faustrup vil gennemgå dette punkt Etagebebyggelse

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Beskatning ved salg af flexboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste år særlige regler om flexboliger. Med en flexboligtilladelse fra kommunen er det muligt at

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere