Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne"

Transkript

1 Den 20/ J.nr. 21B-ØL J.nr. 21A-VL Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne Vejledningen finder anvendelse ved behandling af straffesager efter den 1. januar 2011

2 - 2 - Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Forberedelse og berammelse Ankemeddelelse Forhåndsafvisning af anken og oprejsningsbevilling Forsvarerbeskikkelse Berammelse Statsadvokatens bevisfortegnelse og tidsplan Forsvarerens beviser Tvister om bevisførelse m.v Forberedende møder Bistandsadvokatens erstatningsopgørelse Sikkerhedsmæssige forhold m.v C. Ekstrakt Udformning Udseende Indholdsfortegnelse Opbygning og indhold...14 D. Materialesamling E. Hovedforhandlingen Indledning Redegørelse for byrettens dom Redegørelse for ankeforholdene Påstande og erstatningskrav Redegørelse for sagens omstændigheder Afhøring af tiltalte og vidner Oplæsning af yderligere vidneforklaringer Redegørelse for forstraffe Redegørelse for personlige forhold Procedure og domsafsigelse...25 F. Særligt om nævningesager Statsadvokatens bevisfortegnelse og tidsplan Ekstrakt Hovedforhandling...28 G. Ikrafttræden... 28

3 - 3 - A. Indledning Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem de to landsretter og efter drøftelse med statsadvokaterne og repræsentanter for de beskikkede forsvarere. I det omfang, der er forskelle mellem landsretterne, vil det fremgå nedenfor. Det forudsættes, at der af alle skriftlige meddelelser fra anklagemyndigheden, forsvareren og bistandsadvokaten til landsretten sendes kopi til de øvrige parter, og at det anføres i meddelelsen, at dette sker. Afsnit B-E angår ankesager i almindelighed, mens særlige forhold vedrørende nævningeankesager omtales i afsnit F. B. Forberedelse og berammelse 1. Ankemeddelelse Anklagemyndighedens anke og kontraanke til skade for tiltalte efter retsplejelovens 902, jf. 904, sker ved anklagemyndighedens meddelelse om anke, som skal være landsretten i hænde inden udløbet af fristen for anklagemyndighedens anke eller kontraanke, jf. retsplejelovens 907, stk. 1. Statsadvokatens ankemeddelelse kan sendes pr. telefax/ , således at datoen og tidspunktet for modtagelsen lægges til grund ved vurderingen af, om anken er rettidig. Dette forudsætter, at original ankemeddelelse sendes samtidig. Statsadvokaten sender ankemeddelelse hvis muligt vedlagt udskrift af dom- og retsbog til landsretten også i tilfælde af, at alene tiltalte har anket, her-

4 - 4 - under med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Såfremt udskrifterne ikke er vedlagt ankemeddelesen, fremsendes de snarest til landsretten. Har der været forsvarer i byretten, sender anklagemyndigheden kopi af sin ankemeddelelse til denne. Såfremt Procesbevillingsnævnet har givet anklagemyndigheden tilladelse til anke, jf. retsplejelovens 903, forkyndes en meddelelse om anke for tiltalte, jf. nærmere retsplejelovens 907, stk. 2. Tiltaltes meddelelse om anke kan ikke indgives til landsretten, men kan ske til byretten eller anklagemyndigheden, jf. nærmere retsplejelovens 908. Der henvises i øvrigt til afsnit E.3. nedenfor. I anklagemyndighedens ankemeddelelse eller i fremsendelsesbrevet gives oplysning om følgende forhold: Hovedforhandlingens forventede varighed inklusive voteringstid, jf. punkt 5. Hvis voteringstiden ikke kan anslås af anklagemyndigheden, anføres det, at hovedforhandlingens varighed er angivet eksklusiv voteringstid. Hvis anklageren under forberedelsen af ankesagen må konstatere, at det ved ankemeddelelsens udfærdigelse forventede tidsforbrug ikke er realistisk, underrettes landsretten snarest herom. Det anføres, hvis sagen er en arrestantsag eller i øvrigt hastende, herunder en opprioriteret sag. Hvis statsadvokaten finder, at sagen er principiel, eller at sagen i øvrigt er af særlig karakter, bør statsadvokaten henlede landsrettens opmærksomhed herpå. Om domsmænd eller nævninger skal medvirke.

5 - 5 - Ved hvilket tingsted sagen forventes foretaget. Hvis der i byretten har været navneforbud, der fortsat gælder under anken, oplyses dette. Hvis statsadvokaten i særlige tilfælde ønsker sagen berammet til en bestemt anklager, oplyses dette. Hvis der har været beskikket forsvarer for tiltalte i byretten, oplyses hvilken advokat der var beskikket. Hvis der har været beskikket bistandsadvokat for forurettede i byretten, oplyses dette tillige med oplysning om, hvilken advokat der var beskikket. Hvis der ikke har været beskikket bistandsadvokat for den forurettede i byretten, og statsadvokaten finder, at det bør overvejes at beskikke bistandsadvokat for landsretten, anføres dette. Når ankemeddelelse er modtaget i landsretten, bekræfter landsretten modtagelsen af ankemeddelelsen over for den pågældende statsadvokat. Ved bekræftelsen anfører landsretten, hvornår ankemeddelelsen er modtaget i landsretten, landsrettens journalnummer samt eventuelt, hvilken afdeling sagen er tildelt. 2. Forhåndsafvisning af anken og oprejsningsbevilling. Anklagemyndighedens eller forsvarerens anmodning om forhåndsafvisning af en anke eller om oprejsningsbevilling fremsættes skriftligt over for landsretten. Efter at der er givet den anden part lejlighed til at udtale sig, træffer landsretten afgørelse om forhåndsafvisning eller oprejsningsbevilling. Spørgsmål herom behandles som udgangspunkt på skriftligt grundlag inden en eventuel hovedforhandling.

6 Forsvarerbeskikkelse Den advokat, der var beskikket i byretten som forsvarer for tiltalte, vil som udgangspunkt også blive beskikket under anken, hvis den pågældende har møderet for landsret. Statsadvokaten underretter tiltalte herom samtidig med ankemeddelelsen og opfordrer tiltalte til at give landsretten besked inden 5 dage, såfremt tiltalte ønsker en anden advokat beskikket. I de sager, hvor der ikke har været beskikket forsvarer i byretten, opfordrer statsadvokaten tiltalte til at tilkendegive inden 5 dage, om en bestemt advokat ønskes beskikket. Medmindre landsretten har modtaget besked fra tiltalte om andet forsvarerønske, vil landsretten efter udløbet af 5 dages fristen derefter som udgangspunkt beskikke den samme advokat, som var beskikket i byretten. Hvis den advokat, som var beskikket som forsvarer for byretten, ikke har møderet for landsretten, sender landsretten dog straks efter modtagelsen af ankemeddelelsen et brev til tiltalte og anmoder denne om at oplyse inden 5 dage, hvilken anden advokat tiltalte ønsker beskikket som forsvarer. Landsretten sender en lignende anmodning til tiltalte, hvis tiltalte på grundlag af statsadvokatens opfordring fremsætter ønske om en advokat, som ikke har møderet for landsretten, eller den advokat, tiltalte ønsker beskikket, ikke vil påtage sig hvervet. Hvis tiltalte ikke besvarer landsrettens henvendelse inden den fastsatte frist, beskikker landsretten normalt en af de advokater, der er antaget af Justitsministeriet som forsvarer i den retskreds, hvor tiltalte bor. Landsretten vil i visse tilfælde betinge beskikkelsen af, at advokaten helt eller delvist frafalder krav mod statskassen om rejsegodtgørelse.

7 - 7 - Anmodning om ombeskikkelse indgives til landsretten. I tilfælde af ombeskikkelse skal den advokat, hvis beskikkelse ophører, hurtigst muligt sende sagens akter til den advokat, der skal beskikkes som ny forsvarer for tiltalte, og meddele landsretten de oplysninger, der er fornødne for at fastsætte salær. 4. Berammelse Medmindre statsadvokaten har anmodet om, at sagen berammes med en bestemt anklager, jf. nedenfor, berammer landsretten efter drøftelse med forsvareren og en eventuel bistandsadvokat sagen uden henvendelse til statsadvokaten. Landsretten orienterer skriftligt statsadvokaten, forsvareren og en eventuel bistandsadvokat om berammelsen. Statsadvokaten sørger for at give den mødende anklager besked om berammelsestidspunktet. Statsadvokaten giver samtidig landsretten besked om den mødende anklagers navn og telefonnummer. I Østre Landsrets kreds gælder endvidere følgende: Berammelse sker med mindst 6 ugers varsel, medmindre andet aftales. Hvis landsretten ikke inden 12 dage har berammet sagen med statsadvokaturen, tildeler statsadvokaten sagen til en anklager, som landsretten herefter berammer sagen med. Hvis en sag skal omberammes, berammer Østre Landsret sagen efter aftale med den anklager, som er udpeget i sagen. For sager, der behandles på landsrettens bitingsteder, kan der være indgået særlige berammelsesaftaler mellem landsretten og den pågældende statsadvokat, hvorefter der blandt andet kan berammes med kortere varsel end efter den generelle ordning.

8 - 8 - I begge landsretter berammes der kun efter aftale med statsadvokaten i retsferien. Statsadvokaten kan i initiativankesager, i principielle sager og i andre særlige tilfælde anmode om, at landsretterne berammer sagen med en bestemt anklager. I sager med tiltalte og vidner med bopæl i udlandet sker berammelse ligeledes med den anklager, der skal give møde i sagen. Anmodning om, at sagen skal berammes med en bestemt anklager, skal som anført under punkt 1 fremgå af ankemeddelelsen eller fremsendelsesbrevet. 5. Statsadvokatens bevisfortegnelse og tidsplan I sager, hvor anken omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, skal anklagemyndigheden samtidig med indlevering af ankemeddelelsen eller snarest muligt derefter indlevere en bevisfortegnelse, jf. retsplejelovens 837, stk. 1, nr. 3, jf. 917, stk. 1, til landsretten. Ved sagens fremsendelse eller sammen med bevisfortegnelsen skal statsadvokaten oplyse om sagens forventede forløb og varighed. Der skal tages hensyn til den tid, som landsretten skal anvende til votering, domsskrivning og domsafsigelse. Som almindelig rettesnor kan det antages, at votering, domsskrivning og domsafsigelse i almindelige bevisankesager oftest kræver mindst ¾-1 time. I almindelige udmålingsankesager kræver votering, domsskrivning og domsafsigelse oftest mindst ca. ½ time. I længerevarende og komplicerede sager kræver landsrettens afsluttende arbejde typisk længere tid. Hvis voteringstiden ikke kan anslås af anklagemyndigheden, anføres det, at hovedforhandlingens varighed er angivet eksklusiv voteringstid.

9 - 9 - Anklagemyndigheden skal være særligt opmærksom på, at hovedforhandlingen som regel vil blive berammet på grundlag af anklagemyndighedens skønnede angivelse af tidsforbruget. Det er derfor væsentligt, at tidsangivelsen er realistisk. I bevisfortegnelsen skal det som hidtil angives, til hvilket tidspunkt de enkelte vidner indkaldes i forhold til tidspunktet for hovedforhandlingens begyndelse. I sager, hvor hovedforhandlingen skønnes at ville vare flere dage, bør der ud over tidsangivelserne i bevisfortegnelsen, udarbejdes en særlig tidsplan, hvori det skønnede tidsforbrug til hovedforhandlingens forskellige stadier (indledning, forelæggelse/dokumentation, afhøring af tiltalte, vidneafhøringer, eventuel supplerende dokumentation, procedurer, votering med domsskrivning og domsafsigelse) er angivet. Medmindre andet konkret bestemmes, kan det påregnes, at hovedforhandling i Viborg begynder kl og i København kl. 9.30, og at der begge steder afsluttes med domsafsigelse almindeligvis ca. kl , fredag i Viborg dog ca. kl og i København ca. kl For bitingstederne gælder til dels andre tidspunkter. Nærmere oplysninger kan fås hos vedkommende retsafdeling. Der skal altid afsættes 1 time til frokostpause (så vidt muligt ca. kl ) og ca. et kvarters formiddagspause samt ca. et kvarters eftermiddagspause. Af bevisfortegnelsen bør fremgå, hvilke tolke, erstatningssøgende og andre, herunder værger og bistandsværger der indkaldes til hovedforhandlingen. Hvis tiltalte har brug for tolk, indkaldes tolken og tiltalte af anklagemyndigheden til at give møde ½ time før hovedforhandlingens begyndelse med henblik på oversættelse af ankemeddelelse samt af byretsdom-

10 men inden retsmødet. Anklagemyndigheden underretter forsvareren herom, således at denne har mulighed for at møde samtidig. Der indleveres i domsmandssager 8 bevisfortegnelser, heraf 2 med adresser, og i sager uden domsmænd 5 bevisfortegnelser, heraf 2 med adresser. I den kopi af bevisfortegnelsen, der fremsendes af anklagemyndigheden til forsvareren, angives ikke adresser. 6. Forsvarerens beviser Inden udløbet af den frist, som anklagemyndigheden har anført i ankemeddelelsen, skal forsvareren indlevere sin bevisfortegnelse og de i retsplejelovens 839, stk. 1, nr. 1, nævnte dokumenter m.v. til landsretten og til anklagemyndigheden. Anmodning om forlængelse af ovennævnte frist skal inden dennes udløb fremsættes skriftligt over for landsretten. 7. Tvister om bevisførelse m.v. Opstår der i tiden mellem ankemeddelelsen og hovedforhandlingen tvist mellem parterne om bevisførelse m.v., forelægges tvisten skriftligt for landsretten af anklagemyndigheden eller forsvareren. Efter at parterne har haft lejlighed til at udtale sig om spørgsmålet, vil landsretten herefter i almindelighed på skriftligt grundlag træffe afgørelse, medmindre det findes hensigtsmæssigt at udskyde afgørelsen til hovedforhandlingen.

11 Forberedende møder Landsretten indkalder anklageren og forsvareren til et forberedende møde, såfremt det med henblik på sagens nærmere tilrettelæggelse findes hensigtsmæssigt, jf. retsplejelovens 849, jf Anmodning fra anklagemyndigheden eller forsvareren om afholdelse af et forberedende møde indgives skriftligt til landsretten med angivelse af, hvilke spørgsmål der ønskes drøftet. 9. Bistandsadvokatens erstatningsopgørelse Hvis der medvirker bistandsadvokat, bør bistandsadvokaten senest en uge før hovedforhandlingen sende erstatningsopgørelse med rentepåstand og fornøden dokumentation til landsretten (i 4 eksemplarer), forsvareren og anklagemyndigheden til orientering. Endvidere returnerer bistandsadvokaten skema vedrørende retshjælpsforsikringsdækning i udfyldt stand. Forsvareren bør så vidt muligt inden hovedforhandlingen meddele bistandsadvokaten og landsretten tiltaltes stillingtagen til påstanden. 10. Sikkerhedsmæssige forhold m.v. Anklagemyndigheden orienterer så vidt muligt inden og senest ved hovedforhandlingens begyndelse landsretten og eventuelt forsvareren, hvis der er sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med afviklingen af hovedforhandlingen, eller hvis der ønskes truffet foranstaltninger for at beskytte enkelte vidner m.v. Bistandsadvokaten meddeler ligeledes inden hovedforhandlingen landsretten og anklagemyndigheden, hvis det efter advokatens opfattelse er påkrævet med særlige foranstaltninger i forbindelse med forurettedes møde i landsretten, f.eks. for at hindre, at forurettede kommer i personlig kontakt med tiltalte eller tiltaltes omgangskreds.

12 Anklageren og forsvareren orienterer så vidt muligt inden og senest ved hovedforhandlingens begyndelse landsretten, hvis der efter deres opfattelse er problemer med gennemførelse af hovedforhandlingen som planlagt, f.eks. på grund af manglende forkyndelse af indkaldelser eller på grund af oplysning om, at tiltalte, vidner eller andre ikke kan eller vil give møde. C. Ekstrakt 1. Udformning Anklagemyndigheden udarbejder ekstrakt, jf. retsplejelovens 918, stk. 1. I Østre Landsret - bortset fra fynske nævningekreds - skal udskrift af byrettens dom med tilhørende retsbog vedrørende hovedforhandlingen indsættes i ekstrakten. I Vestre Landsret og i fynske nævningekreds skal udskrift af byrettens dom med tilhørende retsbog vedrørende hovedforhandlingen foreligge som løse bilag sammen med selve ekstrakten. Bevisfortegnelsen, jf. retsplejelovens 918, stk. 1, nr. 3, jf. 837, stk. 1, nr. 3, skal til begge landsretter vedlægges ekstrakten som løst bilag. I Østre Landsret skal ekstrakten i domsmandssager indsendes i 7 eksemplarer. I sager uden domsmænd indsendes ekstrakten i 4 eksemplarer. I Vestre Landsret skal ekstrakten i såvel domsmandssager som i sager, der behandles uden domsmænd, indsendes i 4 eksemplarer. I domsmandssager indsendes tillige byrettens dom med tilhørende retsbog vedrørende hoved-

13 forhandlingen i 7 eksemplarer og i sager, der behandles uden domsmænd, i 4 eksemplarer. Samtidig sendes materialet i 1 eksemplar til hver forsvarer og en eventuel bistandsadvokat. Uanset ordlyden af bestemmelsen i retsplejelovens 918, stk. 1, nr. 3, jf. 837, stk. 1, nr. 2, skal ekstrakten kun indeholde de dokumenter, der er nødvendige for behandlingen af sagen. I udmålingsankesager og for så vidt angår erkendte forhold i bevisankesager medfører dette, at der kun skal medtages oplysninger om de enkelte forhold i det omfang, dette kan antages at få betydning for strafudmålingen. For bevisankesager i øvrigt medtages materialet i det omfang, det kan blive af betydning for behandlingen af sagen. I tvivlssituationer med hensyn til eventuel udeladelse af mange bilag er det hensigtsmæssigt, at anklagemyndigheden spørger forsvareren, om de pågældende bilag ønskes medtaget i ekstrakten. Erstatningsopgørelser med bilag fra bistandsadvokater eller andre medtages i fornødent omfang i ekstrakten. Ekstrakten udarbejdes som fotokopier af sagens relevante bilag. Såfremt der efter ekstraktens udarbejdelse fremkommer nye dokumenter af betydning, eller hvis ekstrakten i øvrigt af en af parterne ønskes suppleret med yderligere bilag, udarbejdes der tillægsekstrakt(er). Ekstrakt og eventuel tillægsekstrakt skal indsendes til landsretten og til forsvareren så vidt muligt senest 2 uger før hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens 918, stk. 2, 1. pkt.

14 Udseende Dokumenter skal normalt inden kopiering være renset for eventuelle påtegninger og indstregninger, der er uden betydning for sagen. Ekstrakten skal være sammenhæftet eller limet i ryggen. Eventuelt kan ekstrakten være opdelt i flere bind. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan der anvendes ringbind. Siderne skal være tydeligt nummererede med betegnelsen SA foran sidetallet. Hvis ekstrakten foreligger i flere bind, bør ekstraktnummer og eventuelt sidetal, som de respektive bind omfatter, være angivet på ekstrakten. Ekstrakten, herunder eventuelle tillægsbind, bør på forsiden angive tiltaltes og forsvarerens navne, og hvilken statsadvokatur der er anklagemyndighed i sagen. Endvidere bør byrettens navn og domsdato samt landsrettens journalnummer fremgå. 3. Indholdsfortegnelse Ekstrakten skal i sager, hvor ekstrakten inklusiv dom- og retsbogsudskrifter indeholder mere end 25 sider, indledes med en indholdsfortegnelse, der angiver dokumenternes dato, eventuelt bilagsnummer, betegnelse og sidetal i ekstrakten i nævnte rækkefølge. Er der tale om et bilag, som først er fremkommet for landsretten, skal dette angives ved betegnelsen nyt dok. efter bilagsnummeret. 4. Opbygning og indhold Ekstrakten bør have følgende hovedopbygning: 1) Eventuel tidsplan.

15 - 15-2) I Østre Landsret (bortset fra i fynske nævningekreds): Byrettens dom og tilhørende retsbog eller retsbøger vedrørende hovedforhandlingen. 3) Ankemeddelelse og alle nødvendige bilag om afsendelse/forkyndelse, hvis disse dokumenter ikke foreligger som løse bilag. 4) Cpr.-udskrift og straffeattest for tiltalte samt eventuel 808- undersøgelse og mentalerklæring o.l. 5) Kort referat af relevante forstraffe eventuelt ved påtegning på straffeattesten samt kopi af relevante domme, f.eks. i tilfælde, hvor der er spørgsmål om anvendelse af straffelovens 61 eller 89. 6) Relevante retsbogsudskrifter fra byret og landsret, herunder samtlige kendelser i henhold til retsplejelovens 762, stk. 2, i det omfang, disse ikke er indsat i begyndelsen af ekstrakten, jf. pkt. 2, eller medfølger som løse bilag. 7) Sagsdokumenter, så vidt muligt struktureret efter hvert forhold for sig og kronologisk inden for hvert enkelt forhold. I nogle tilfælde, navnlig hvor forhold griber ind i hinanden, er det dog ikke muligt slavisk at følge denne struktur. I så fald må man anvende den mest overskuelige opbygning under særlig hensyntagen til kronologien. 8) Anklageskrift og eventuelle tillægsanklageskrifter. D. Materialesamling Egentlige materialesamlinger er i almindelighed ikke nødvendige i straffesager.

16 I en række særlige sagstyper må det dog anbefales, at anklagemyndigheden, eventuelt efter drøftelse med forsvareren, udarbejder en materialesamling. Dette kan navnlig være nærliggende ved følgende sagstyper: Særlovssager, bortset fra almindelige sager om overtrædelse af færdselsloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer. Sager, der rejser særlige spørgsmål om retsanvendelse eller sanktionsfastsættelse, især hvis praksis er uklar. Sager, hvor der er fremkommet ny lovgivning, eller hvor ændret praksis søges opnået. Sager med spørgsmål om udvisning. Sager, hvor der i øvrigt er særlig anledning til at støtte proceduren med skriftligt materiale. Alt efter formålet med materialesamlingen kan denne indeholde uddrag af love og bekendtgørelser, lovforarbejder, herunder uddrag af bemærkninger til lovforslag og betænkninger, administrative forskrifter, herunder eventuelt fra Rigsadvokaten, litteratur, retspraksis og andet materiale af betydning. Det bør overvejes i materialesamlingen at redegøre for retspraksis ved oversigter fra Dommerforeningen, Rigsadvokaten eller lignende oversigter. Det vil typisk være anklagemyndigheden, der vil tage initiativ til at udarbejde en materialesamling, men det kan også forekomme, at det er forsva-

17 reren. Det kan være hensigtsmæssigt, at parterne i fællesskab udarbejder materialesamlingen. Denne bør sendes til landsretten senest en uge før hovedforhandlingen. Materialesamlingen skal udarbejdes i samme antal som ekstrakten og bør som denne forsynes med sidetal og indholdsfortegnelse. Er der kun tale om et begrænset materiale, fx en lov- og bekendtgørelsestekst, kan dette i stedet for i en særskilt materialesamling optages i ekstrakten. E. Hovedforhandlingen 1. Indledning Hovedforhandlingen indledes med, at retsformanden konstaterer, hvem der er mødt, og herunder sikrer sig tiltaltes identitet. Hvis tiltalte udebliver uden oplyst lovligt forfald, tager retten stilling til, hvorledes der skal forholdes. 2. Redegørelse for byrettens dom Normalt oplæses byrettens dom. Hvis tiltalte har anket først, oplæses dommen af forsvareren. Såfremt forsvareren ikke ønsker at oplæse dommen, meddeles det anklagemyndigheden senest 1 uge før hovedforhandlingen. I øvrigt oplæses dommen af anklageren. Efter oplæsningen af dommen bør anklageren kort angive, hvad der er sagens hovedspørgsmål, medmindre dette klart fremgår af dom og påstande. Som udgangspunkt oplæses dommens omtale af eventuelle forstraffe ikke, idet disse gennemgås senere. Ligeledes foretages der som udgangspunkt ikke oplæsning af en eventuel erklæring om personundersøgelse eller andre

18 oplysninger om tiltaltes personlige forhold, da dette som regel mere hensigtsmæssigt kan foretages senere. I bevisankesager oplæses forklaringerne fra vidner m.fl. som udgangspunkt ikke i forbindelse med oplæsning af dommen, idet forklaringerne mest hensigtsmæssigt oplæses i forbindelse med afhøring af vidner. Det samme gælder tiltaltes forklaring, hvis dette må anses for hensigtsmæssigt. Såfremt forklaringen oplæses i forbindelse med dommen og gengivelsen af forklaringen indeholder angivelse af, at der er sket forehold, hvis indhold ikke fremgår af gengivelsen, bør der som led i oplæsningen som udgangspunkt - af forståelsesmæssige årsager - ske dokumentation af det relevante afsnit fra retsbogen eller politirapporten. Med rettens tiltræden kan oplæsning af byrettens dom erstattes af en særlig redegørelse for dommens indhold, jf. retsplejelovens 921 a. Ønskes denne fremgangsmåde anvendt, skal spørgsmålet forud for hovedforhandlingen drøftes med forsvareren og forelægges retten. Navnlig når dommen er meget omfattende eller rummer en særlig kompliceret problemstilling, bør det overvejes, om fremgangsmåden efter 921 a vil give rettens medlemmer en bedre indføring i sagen end en oplæsning af dommen. Når der ikke medvirker lægdommere ved sagens behandling, kan det i almindelighed forventes, at oplæsning af dommen helt kan undlades; i modsat fald underrettes anklagemyndigheden af landsretten. I så fald redegør anklageren kort for sagen. Anklagemyndigheden underrettes inden hovedforhandlingen, hvis landsretten eller forsvareren ønsker dommen oplæst.

19 Redegørelse for ankeforholdene Anklageren redegør for ankeforholdene. I den forbindelse skal der ved anke til skade for tiltalte ske dokumentation af ankemeddelelsen og af meddelelsen til tiltalte samt af landsrettens bekræftelse af modtagelsen og af postvæsenets kvittering, jf. herved retsplejelovens 907. Som udgangspunkt er dokumentation for afsendelse af almindeligt brev til tiltalte ikke nødvendig, hvis rettidig afsendelse af anbefalet brev kan dokumenteres. Det forudsættes, at brevkopi af det almindelige brev er til stede. Såfremt der ikke tidligere er taget stilling til et spørgsmål om admittering af anken, afgøres dette herefter, medmindre dette spørgsmål mere hensigtsmæssigt kan afgøres i forbindelse med afgørelsen af selve sagen. 4. Påstande og erstatningskrav Herefter nedlægger først anklagemyndigheden og derefter forsvareren på vegne af tiltalte deres påstande. Påstandene præciseres. Nedlægges der påstand om delvis frifindelse, bør det i korthed angives, hvilke led i tiltalen påstanden omfatter. Nedlægges der påstand om formildelse eller skærpelse, bør det i korthed angives, på hvilken måde dommen ønskes formildet eller skærpet. Umiddelbart efter nedlæggelse af påstandene rejses eventuelle spørgsmål om berigtigelse af tiltalen eller om formelle indsigelser mod tiltalen. Hvis der er erstatningskrav i sagen, og der ikke medvirker bistandsadvokat, nedlægger anklagemyndigheden erstatningspåstanden. Hvis der medvirker bistandsadvokat, nedlægges en erstatningspåstand af bistandsadvokaten. Hvis ikke bistandsadvokaten er til stede ved nedlæggel-

20 se af strafpåstandene, nedlægges erstatningspåstanden af bistandsadvokaten i forlængelse af forurettedes forklaring. Ved nedlæggelsen af erstatningspåstand bør der henvises til en skriftlig gengivelse af kravet (påstandsdokument, brev fra skadelidte eller notat til politirapport). Rentepåstande forudsættes præciseret. Forsvareren nedlægger herefter sin påstand over for det enkelte erstatningskrav. Det bør herunder angives, i hvilket omfang ansvarsgrundlag, kravets størrelse og en rentepåstand bestrides. 5. Redegørelse for sagens omstændigheder Anklageren redegør i nødvendigt omfang for sagens omstændigheder og foretager i relevant omfang dokumentation af sagens bilag, bortset fra oplysningerne om forstraffe og personlige forhold. Det er ikke nødvendigt at dokumentere erklæringer m.v. i det omfang, de er oplæst i forbindelse med oplæsningen af dommen. Oplæsning af dokumenter bør som udgangspunkt ske i kronologisk rækkefølge, eventuelt efter en tematisk opdeling, navnlig efter tiltalens forskellige forhold. Der bør i sager med kompliceret faktum, f.eks. med omfattende regnskabsmateriale eller selskabskonstruktioner, gøres brug af hensigtsmæssige støttebilag i forbindelse med forelæggelsen. Det vil i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at anvende audiovisuelt udstyr til fremvisning af billeder og rids m.v., således at alle tilstedeværende uden besvær kan følge med, når et sådant materiale gennemgås. Udstyret kan

21 endvidere anvendes til forevisning af billeder og rids m.v. i forbindelse med afhøringerne. Det er endnu kun få af landsretternes retssale, der er forsynet med sådant udstyr. Det fornødne udstyr må derfor opstilles af anklagemyndigheden, hvis anklagemyndigheden - eventuelt efter henvendelse fra forsvareren finder, at anvendelse af sådant udstyr er hensigtsmæssigt. Den praktiske gennemførelse af opstillingen af udstyret sker efter nærmere aftale med den pågældende landsretsafdeling. Forsvareren har mulighed for at foretage yderligere dokumentation. I strafudmålingsanker vil det normalt ikke være nødvendigt med dokumentation ud over den skete oplæsning af dommen, bortset fra nærmere personlige oplysninger. Hvis tiltalte har været frihedsberøvet under sagen herunder i forbindelse med anken bør udstrækningen af frihedsberøvelsen og eventuel isolation oplyses i det omfang, det ikke fremgår af dommen. 6. Afhøring af tiltalte og vidner Afhøringen af tiltalte og de vidner, anklagemyndigheden har ønsket indkaldt, foretages først af anklageren, mens de vidner, som forsvareren har ønsket indkaldt, først afhøres af forsvareren. Vidnet hentes i ventelokalet af den, der har ønsket vidnet indkaldt, eller eventuelt af en retssekretær. Oplæsning af de forklaringer, der er afgivet for byretten af tiltalte og vidner, der skal afhøres på ny, sker i tilknytning til forklaringen for landsretten, medmindre oplæsning er sket i forbindelse med oplæsning af byrettens dom.

22 Hvis gengivelsen af en forklaring indeholder angivelse af, at der er sket forehold, hvis indhold ikke fremgår af gengivelsen, bør der som anført ovenfor i afsnit 2 om forelæggelse som led i oplæsningen som udgangspunkt ske dokumentation af det relevante afsnit fra retsbogen eller politirapporten. Udgangspunktet er hvis anklageren og forsvareren tiltræder det at forklaringen for byretten oplæses i den pågældendes påhør umiddelbart før afhøringen, således at der herefter indledningsvis spørges, om gengivelsen af forklaringen kan vedstås. Denne fremgangsmåde kan fraviges, når hensyn til bevisvurderingen tilsiger, at afhøring foretages fra grunden, herunder når et vidnes troværdighed er centralt. I sådanne tilfælde kan oplæsning af vidneforklaringer ske, enten før vidnet kaldes ind, eller eventuelt efter at vidnet er afhørt i landsretten. Som udgangspunkt afhøres tiltalte først om sine personlige forhold efter, at der er sket dokumentation af erklæringerne herom, jf. afsnit 8. Det bør forud for hovedforhandlingen - overvejes af parterne, om det er nødvendigt at indkalde vidner til at afgive forklaring på ny, eller om der i stedet kan træffes afgørelse i sagen på grundlag af de pågældendes forklaringer under byretsbehandlingen, jf. retsplejelovens 923. Da der sker dokumentation af tiltaltes og vidnernes forklaringer i byretten enten i forbindelse med oplæsningen af dommen eller i forbindelse med afhøringen i landsretten, vil afhøringen normalt kunne koncentreres væsentligt. Det vil som regel give det bedste forløb af afhøringen, hvis den, der afhører, først foreholder den afhørte dennes tidligere forklaringer, når den

23 afhørende har afsluttet sin afhøring vedrørende et tema eller helt har afsluttet sin afhøring. Forehold kan foretages af anklager og forsvarer i forbindelse med afhøringen. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt, at retten giver tilladelse til det enkelte forehold; men det er en forudsætning herfor, at forehold foretages på en sådan måde, at modparten har lejlighed til at gøre eventuel indsigelse inden oplæsning, herunder at det er præcist angivet, hvad der ønskes foreholdt. Det bemærkes herved, at retten skal have mulighed for at notere såvel det præcise tekststykke som den afhørtes svar i forbindelse med det enkelte tekststykke. Forehold bør begrænses til det nødvendige, og der bør ikke oplæses længere tekststykker ad gangen. Når det enkelte tekststykke er læst op, bør den pågældende som udgangspunkt først spørges, om der er forklaret sådan, og først dernæst om rigtigheden af de enkelte udsagn. Det er i almindelighed ikke nødvendigt, at bistandsadvokaten møder væsentligt før forurettede. En bistandsadvokat har normalt først efter, at anklageren og forsvareren har afhørt forurettede, mulighed for at stille spørgsmål til denne, normalt alene med henblik på at få yderligere oplysninger frem, der kan have betydning for forurettedes erstatningskrav. Procedure om erstatningskrav vil som udgangspunkt ske i forlængelse af forurettedes forklaring, således at en bistandsadvokat og forurettede derefter kan forlade retten.

24 Bistandsadvokaten skal, inden advokaten forlader retten, skriftligt give oplysning om sit tidsforbrug, såfremt det har været ud over det sædvanlige, og give oplysninger om transportudgifter og andre udlæg. Såfremt der skal ske afspilning af videoafhøringer af et eller flere vidner, bør det ske på et passende tidspunkt efter, at afhøringen af den tiltalte er afsluttet. 7. Oplæsning af yderligere vidneforklaringer I det omfang, der ikke tidligere er sket oplæsning af forklaringer fra vidner m.v., som ønskes benyttet som bevis i henhold til retsplejelovens 923, eller som ønskes dokumenteret i medfør af retsplejelovens 871, oplæses disse af anklageren. 8. Redegørelse for forstraffe Anklageren foretager en gennemgang af tiltaltes forstraffe ud fra anførslerne i kriminalregisteret eventuelt suppleret med nærmere oplysninger om de relevante domme. I sager, hvor der medvirker lægdommere, bør anklageren om muligt undgå at henvise til paragraffer, men i stedet henvise til lovovertrædelsens "kaldenavn". Inden for områder, hvor strafudmålingen sker takstmæssigt ud fra antallet af forstraffe, som f.eks. med hensyn til spirituskørsel, bør det fremgå af gennemgangen, hvorledes den nu foreliggende sag må kategoriseres. Ved omtalen af forstraffene skal der gives oplysning om forhold, som eventuel vil kunne begrunde, at en fællestraf udløses (en tidligere betinget dom eller en reststraf efter prøveløsladelse). Hvis straffen skal fastsættes som en til-

25 lægsstraf til en tidligere idømt straf, jf. straffelovens 89, skal der også redegøres herfor. 9. Redegørelse for personlige forhold Konklusionen i en eventuel mentalerklæring og udtalelse fra Retslægerådet gennemgås af anklageren, eventuelt suppleret med yderligere relevante oplysninger fra erklæringerne. Foreligger der spørgsmål om udvisning, dokumenteres eller omtales de relevante personlige oplysninger i blandt andet udtalelser fra udlændingemyndighederne. Hvis der foreligger en erklæring om personundersøgelse, og forsvareren ønsker at dokumentere denne, er det forsvareren, der forestår dette. Ellers foretages dokumentationen af anklageren. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt, at der foretages dokumentation af resumé og konklusion i erklæringen. Såfremt der ønskes oplysninger om tiltaltes personlige forhold, ud over hvad der er kommet frem ved den skete afhøring af tiltalte og dokumentation af de indhentede erklæringer, afhører først forsvareren og herefter eventuelt anklageren tiltalte om de personlige forhold. Det kan navnlig være relevant at afhøre tiltalte om udviklingen i de personlige forhold i tiden efter byrettens dom eller efter, at der blev foretaget personundersøgelse. 10. Procedure og domsafsigelse Herefter procederer først anklageren og derefter forsvareren sagen. Det er ikke altid nødvendigt, at der afgives replik og duplik.

26 Der bør under det 1. indlæg redegøres først for påstande, dernæst for eventuelle bevisspørgsmål og endelig sanktionsfastsættelse. Strafpåstande bør uddybes under proceduren. Omfatter en bevisanke flere forhold, kan der være anledning til, at parterne angiver forskellige strafpositioner for forskellige kombinationer af forhold. Nedlægges der påstand om bøde, bør den påståede bødes størrelse og det nærmere grundlag herfor angives. I mange tilfælde er det bedre at beskrive retspraksis ved hjælp af sammenfattende oversigter i stedet for at referere en lang række enkelte domme. Der kan herunder henvises til en eventuel materialesamling, jf. ovenfor afsnit D. Under et eventuelt 2. indlæg bør der som udgangspunkt alene fremsættes bemærkninger, der foranlediges af modpartens procedure. Hvis forsvareren mener, at der bør tilkendes salær ud over det takstmæssige salær for hovedforhandlingen, eller ønsker godtgørelse for transportudgifter eller andre udlæg, skal der foreligge en skriftlig redegørelse, senest når sagen optages til dom. Det bør fremgå af redegørelsen, der kan angive forsvarerens forslag til salærfastsættelse, om der tidligere har været retsmøder i sagen, fristforlængelser eller arrestbesøg samt eventuelt andre forhold, der taler for en forhøjelse af salæret i forhold til det takstmæssige salær for hovedforhandlingen. Redegørelsen bør endvidere indeholde en opgørelse af udgifterne til transport og andre udlæg. Såfremt bistandsadvokaten ikke forinden har procederet spørgsmålet om erstatning, sker det efter, at anklageren og forsvarerens procedure er afsluttet.

27 Endelig får tiltalte lejlighed til at have "det sidste ord". Sagen optages herefter til dom. Senest i den forbindelse afleverer anklageren de originale akter til landsretten. Dommen afsiges normalt i samme retsmøde, efter at landsretten har voteret. I sager, hvor det ikke er muligt at afsige dom i retsmødet, optages sagen til dom med tilkendegivelse af, hvornår dommen afsiges. Såfremt anklagemyndigheden ønsker domfældte (fortsat) varetægtsfængslet, fremsættes der efter domsafsigelsen anmodning herom. Hvis domfældte ikke erklærer sig indforstået med varetægtsfængsling, procederes dette spørgsmål, og domfældte får eventuelt "det sidste ord". Herefter afgør landsrettens juridiske dommere spørgsmålet. F. Særligt om nævningesager I det omfang, der ikke nedenfor er anført særlige retningslinjer for nævningesager, følges retningslinjerne ovenfor om almindelige ankesager. 1. Statsadvokatens bevisfortegnelse og tidsplan. Der bør altid udfærdiges tidsplan i nævningesager. Der skal herved blandt andet tages særligt hensyn til, at der deltager 12 personer i voteringen. Der skal endvidere tages hensyn til den særlige procesopdeling mellem skyldspørgsmål med særlig kendelse herom og sanktionsspørgsmål. Udkastet til tidsplan bør som udgangspunkt blandt andet af hensyn til placeringen af votering om skyldspørgsmålet og udfærdigelse af kendelse herom - efter eventuel drøftelse med forsvareren sendes til retten.

28 I nævningesager indleveres 17 bevisfortegnelser, heraf 2 med adresser. 2. Ekstrakt I nævningesager skal der indsendes 15 eksemplarer af ekstrakten og i Vestre Landsret tillige 15 eksemplarer af byrettens dom og retsbog fra hovedforhandlingen. 3. Hovedforhandling Spørgsmålet om nævningernes habilitet, jf. retsplejelovens 66, kan i almindelighed ventes at være afklaret, inden hovedforhandlingen indledes, idet retten umiddelbart forinden gennemgår sagens navne m.v. med nævningerne. Særligt i nævningesager, hvor byrettens dom ofte er omfattende, vil der være anledning til mere eller mindre fuldstændigt at erstatte oplæsning af byrettens dom med en nærmere forelæggelse, jf. retsplejelovens 921 a. Normalt bør der således forud for redegørelsen for ankeforholdene alene ske oplæsning af tiltalen og byrettens begrundelse og resultat, således at der under forelæggelsen i øvrigt foreløbigt redegøres for hovedpunkterne i de afgivne forklaringer m.v. Om oplæsning af forklaringerne fra byretten henvises i øvrigt til afsnit E.5. Redegørelse for sagens omstændigheder og E.6. Afhøring af tiltalte og vidner. Anklageren bør forud for hovedforhandlingen i hvert enkelt tilfælde drøfte den nærmere fremgangsmåde med forsvareren og forelægge spørgsmålet for retsformanden. G. Ikrafttræden Vejledningen finder anvendelse ved behandling af straffesager efter den 1. januar 2011.s

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET september 2016 - 2 1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Af Thomas Rørdam AUGUST 2002 TILLÆG TIL ADVOKATEN 7-8/2002 RIV UD OG GEM! 1. Indledning I 1998 udarbejdede jeg efter drøftelse med Højesteret og Rigsadvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Østre Landsret Præsidenten J.nr. 81A-ØL-46-07 J.nr. 85A-VL-002-10 Revideret januar 2014 Retningslinjer for prøvesager 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager Efter retsplejelovens 133 har en advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/2-2018 J.nr. 38A-ØL-5-17 Retningslinjer for arbejde med digitale straffesager i landsretterne med fokus på snitfladerne mellem statsadvokaterne, forsvarerne og landsretterne

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Præsidenterne for landsretterne og Sø- og Handelsretten Retningslinjer for prøvesager 20. december 2007 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager. Efter retsplejelovens 133 har en advokat møderet for

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr.

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr. Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 8. december 2017 J.nr. 85A-ØL-3-17 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. januar 2018 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 08/05-2013 J.nr. 21A-ØL-1-13 21A-VL-9-13 Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Vejledning til domsmænd og nævninger

Vejledning til domsmænd og nævninger Vejledning til domsmænd og nævninger Juli 2007 Domstolsstyrelsen Trykt i 11.000 eksemplarer Design: Communikanten Tryk: VesterKopi Indhold Indledning... 5 Udtagelse til hvervet som lægdommer.... 6 Udtagelse

Læs mere

Jorgen Jochimsen. Hovedforhandling. isi. 2. udgave. (É3 k THOMSON REUTERS

Jorgen Jochimsen. Hovedforhandling. isi. 2. udgave. (É3 k THOMSON REUTERS Jorgen Jochimsen Hovedforhandling isi 2. udgave (É3 k THOMSON REUTERS Forord Kapitel 1 Tiltale og forberedelse af hovedforhandling i 1. instans 17 1.1. Tütalesporgsmalet 18 1.1.1. Tiltalerejsning 18 1.1.2.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

Straffesager for landsretten

Straffesager for landsretten Jörgen Jochimsen Straffesager for landsretten 2. udgave FORLAGET THOMSON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1 Ankesager 13 1.1. Reglerne for ivasrkseettelse af anke 14 1.1.1. Tiltaltes adgang tu at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

19. december 2006 Vejledning om behandling af civile sager ved Østre Landsret

19. december 2006 Vejledning om behandling af civile sager ved Østre Landsret 19. december 2006 Vejledning om behandling af civile sager ved Østre Landsret Indholdsfortegnelse A B C D E F Indledning Forberedelse og berammelse 1. 1. instanssager 2. Ankesager 3. Nummerering/litrering

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten August 2015 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0545 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Orientering af domsmænd og nævninger vedrørende behandling af straffesager ved Københavns Byret

Orientering af domsmænd og nævninger vedrørende behandling af straffesager ved Københavns Byret Orientering af domsmænd og nævninger vedrørende behandling af straffesager ved Københavns Byret Januar 2012 2 De bydes hermed hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/ nævning) i Københavns Byret. De

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning A. Den indledende forberedelse. B. Forberedende møder. Den videre forberedelse. Berammelse af domsforhandling.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr. 02-0402-01-0341 K E N D E L S E Under denne sag har landsdommer A, klaget over indklagede. Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med varetagelsen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.09.28Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge;anke kære og genoptagelse; Stikord: Vold mod børn, slag i bagdelen, anke af indenretlig advarsel, 10 dg bet, pt 1 år,

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 186 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T Dato: 16. marts 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-730-1093 Dok.: FRM41111 vedrørende

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere