Revision af forsikringsaftaleloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af forsikringsaftaleloven"

Transkript

1 NFT 2/2000 AIDA-seminar: Revision af forsikringsaftaleloven Referat fra seminaret udarbejdet af Birgitte Frank Uggerhøj, Pen-Sam, Danmark Birgitte Frank Uggerhøj Ved Folketingsbeslutning B12 af vedtog Folketinget, at justitsministeren skulle nedsætte et udvalg om revision af forsikringsaftaleloven. Baggrunden for beslutningsforslaget var, at et flertal i Folketinget fandt, at resultatet af Højesterets dom af var uacceptabelt. Dommen omtales nærmere nedenfor. Selvom forsikringserhvervets brancheorganisation, Forsikring & Pension udsendte en henstilling til sine medlemmer som følge af dommen, fandt et flertal i Folketinget det hensigtsmæssigt at ændre reglerne om sygeforsikringer. Et flertal i Folketinget fandt samtidig, at forsikringsaftaleloven burde gennemgås med henblik på en generel revision af loven. Udvalget Som følge af Folketingsbeslutningen har justitsministeren nedsat et udvalg med landsretsdommer Lars Lindencrone Petersen som formand. Udvalget har i første omgang behandlet en ændring af reglerne om sygeforsikringer foranlediget af, at Højesteret i den nævnte dom fastslog, at reglen i forsikringsaftalelovens 120 medførte, at en skleroseramt kvinde alene kunne få tilbagebetalt de præmier, som hun gennem 20 år havde indbetalt til en sygeog ulykkesforsikring. Dommen er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1998, side 1380 ff. Forsikringsselskabet var derimod ikke forpligtet til at udbetale erstatning, selvom forsikringen var tegnet på grundlag af en speciallægeerklæring. Dette skyldes, at sygdommen var opstået forud for forsikringens tegning, fordi forsikringsaftalelovens 120, som er udtryk for skadesårsagsprincippet, alene dækker sygdomme, som er opstået efter, at en forsikring blev tegnet. Udvalget afleverede den sin redegørelse om ændring af reglerne om sygeforsikring til justitsministeren. Ifølge udvalgets udkast til lovforslag udvides selskabets hæftelse til også at omfatte sygdomme, som er opstået, inden en forsikring bliver tegnet, hvis følgerne af sygdommen viser sig eller 168

2 diagnosticeres i forsikringstiden. Det er dog en betingelse, at selskabet i forbindelse med tegningen har krævet helbredsoplysninger, som er afgivet af en læge eller anden sagkyndig, og som ikke omtaler sygdommen. Lovforslag er fremsat den Herefter skal udvalget gennemgå forsikringsaftaleloven med henblik på en revision af loven inden udgangen af Seminaret Som inspiration for udvalgets videre overvejelser afholdt Det Danske Selskab for Forsikringsret (AIDA) et seminar om revision af forsikringsaftaleloven den På seminaret var der indlæg ved cand. jur. Anne Baastrup (MF), advokat Ditlev Wad, cand. jur. Dorthe Bundgaard, Forbrugerrådet, direktør Niels Vase, Thisted Amt gs. og direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring. Ifølge bemærkningerne til beslutningsforslag B12 skal udvalget inddrage udenlandske erfaringer i sit arbejde med revision af forsikringsaftaleloven. AIDA havde derfor inviteret professor Bertil Bengtsson fra Lund og Luleå Universiteter, som har været formand for den seneste kommission fra 1993 til revision af forsikringsaftaleloven i Sverige. Det nye svenske lovudkast, som endnu ikke er gennemført som lov, indeholder forslag til regler om gruppeforsikringer og kollektive forsikringer samt nye regler om aftalens indgåelse, parternes forpligtelser, information og selskabernes kontraheringspligt. Kommissionen har endvidere arbejdet for at opnå tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse ved tegning af personforsikringer. Fra Norge deltog professor Hans Jacob Bull, som var med til at forberede den norske forsikringsaftalelov fra Nordmændene har ikke planer om at ændre den gældende lov, men der er dog nedsat et udvalg om brug af helbredsoplysninger ved forskellige arvelige sygdomme og cancer, som forventes afsluttet i maj Den nye norske lov omfatter en række nye problemstillinger i forhold til den gamle fællesnordiske lov, blandt andet regler om selskabets informationspligt, om løsning af tvister samt om kollektive forsikringer. Endvidere indeholder den norske lov en ajourføring af kendte problemstillinger, herunder større forbrugerbeskyttelse og mere fleksible regler. På seminaret blev der tillige afholdt gruppearbejde, hvor deltagerne drøftede behovet for konkrete ændringer i forsikringsaftaleloven. Overvejelser om ændringer i forsikringsaftaleloven Baggrund Den gældende forsikringsaftalelov trådte i kraft den 01.0l.1932 og var resultatet af et samarbejde med Norge, Sverige og Finland. Der var derfor i en lang årrække fælles lovgrundlag i de nordiske lande, men Norge, Sverige og Finland har i større eller mindre omfang ændret deres love mod slutningen af århundredet. I Danmark var der i 1970 erne nedsat et lovforberedende udvalg om ændring af forsikringsaftaleloven med stort set samme kommissorium som det siddende udvalgs. De emner, som der dengang var fokus på, var dobbeltforsikring, kollektive ordninger, ulykkesforsikringer samt urigtige oplysninger. Konklusionen i 1970 erne blev, at forsikringsaftaleloven var en god lov, og at man risikerede, at ændringer ville blive til det værre. Loven blev derfor opretholdt uændret. Der er allerede gennemført en række lovændringer om forbrugerbeskyttelse i andre danske love. Fx er købeloven fra 1906 blevet suppleret med Lov om forbrugerkøb i 1979 og aftaleloven fra 1917 med generalklausulen i aftalelovens 36 og kapitel IV, men forsikringsaftaleloven er ikke blevet ændret i samme omfang. 169

3 På baggrund af de afholdte indlæg og gruppernes drøftelser blev det ved seminarets slutning konkluderet, at selvom forsikringsaftaleloven har været og stadig er en velfungerende lov, er der behov for ændringer på en række områder: Lovens struktur Den gældende danske forsikringsaftalelov består af en almindelig del og en speciel del, der indeholder særlige afsnit om skadeforsikring, livsforsikring og ulykkesforsikring. Spørgsmålet er, hvordan en eventuel ny lov bedst kan struktureres. Til sammenligning er den svenske lov opdelt i en særlig lov om forbrugerskadeforsikring og en fælles lov om øvrige forsikringer. Selvom opdelingen ikke har givet anledning til afgrænsningsproblemer, har man ikke i Norge fundet det hensigtsmæssigt med en særlov om forbrugeraftaler. Den norske lov er i stedet samlet i én lov, som er delt i 2 hoveddele om henholdsvis skadeforsikring (kapitel 1-9) og om personforsikring (kapitel 10-19) samt 2 mindre dele om almindelige bestemmelser og ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelser. Der er en parallel struktur imellem disse 2 dele, således at kapitel 1 i del A, der omhandler skadeforsikring, modsvares af en tilsvarende bestemmelse i kapitel 10 om personforsikring. Bemærkningerne til beslutningforslag B12 lægger op til en generel revision af loven, og der var bred enighed blandt deltagerne på seminaret om, at revisionen bør medføre, at loven bliver mere læsbar og sammenhængende. Mange deltagere fremhævede, at samtlige regler, der er relevante for forsikringsaftalens indgåelse og fortolkning, bør fremgå af selve forsikringsaftaleloven og ikke af branchens henstillinger, responsa m.v. Det var den almindelige opfattelse, at en eventuel ny lov bør være begrænset til præceptive bestemmelser både i en almindelig og en speciel del, således at det kun er de generelle regler, der anføres, mens parterne i øvrigt har aftalefrihed. På samme måde er udgangspunktet i den norske lov fra 1989, at reglerne er præceptive, mens de tidligere var deklaratoriske. Ændringen indebærer, at en række bestemmelser har fået ny betydning, selvom ordlyden er uændret i forhold til den gamle lov. Som konsekvens heraf har nordmændene tillige fjernet en række regler, som af natur var deklaratoriske, fx regler om forsikringsværdi, interesse og forsikringssum. Det blev fremhævet, at udvalget bør tilvejebringe en klar terminologi i en eventuel ny lov. I Norge og Sverige anvendes begreberne skadeforsikring og personforsikring, men disse begreber kan ikke umiddelbart sammenlignes, fordi personforsikring henviser til genstanden for forsikringen, mens skadeforsikring henviser til ydelsen. I stedet blev udvalget opfordret til at anvende begreberne personforsikring og tingsforsikring, hvilket vil svare til den terminologi, som anvendes i EU, nemlig life og non-life. Selvom den svenske lov ikke definerer de enkelte produkter, opregnes definitionerne, og hvis der opstår fortolkningstvivl, skal disse løses ved domstolene. I Sverige overvejes det for tiden, om medlemskabet af EU vil kræve, at terminologien ændres, således at den følger EU s mønster. Den norske lov definerer også skadeforsikring og personforsikring, og eventuelle tvivlsspørgsmål skal løses i det norske Justitsministerium. Forsikringer, der er en sammenblanding fx rejseforsikringer behandles i Norge delvis efter reglerne om personforsikring og delvis efter reglerne om skadeforsikring, dog således at informationsforpligtelsen følger skadedelen. Objektive risikobegrænsninger skjulte handlingsklausuler Der var enighed om, at selve lovteksten ikke giver problemer med afgrænsning af fareforøgelse og sikkerhedsforskrifter. Der kan derimod konkret opstå problemer med fortolkning 170

4 af selskabernes forsikringsbetingelser. Dette gælder især på området for ulykkesforsikring, hvor det har afgørende betydning for sikrede, om et selskab henviser til undtagen risiko i forsikringsbetingelserne, eller om selskabet gør subjektiv tilregnelse gældende i tilfælde, hvor forsikrede uagtsomt har fremkaldt begivenheden, fx bjergbestigning eller lignende. Da det kan få store økonomiske og sociale konsekvenser for den sikrede, blev det foreslået, at eventuelle nye regler herom blev præceptive, og udvalget blev opfordret til at overveje et værn mod, at selskaberne skriver sig ud af de præceptive bestemmelser om objektive handlingsklausuler i deres betingelser. Gennem årene er Forsikring & Pensions Responsumudvalg kommet med en række udtalelser om skjulte handlingsklausuler og subjektiv tilregnelse. Flere deltagere mente, at disse kunne være i strid med lovteksten. Også Højesterets afgørelse, der er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1990, side 499 (Svampedommen), kunne måske anses som udtryk for, at forsikringsaftalelovens 21 bliver fraveget i praksis. Det blev fremført, at der bør sondres mellem forskellige typer forsikring, fordi det kan være svært at gøre grov uagtsomhed gældende ved alvorlig personskade, som fx i Højesterets dom om en tandlæge, som kom til skade med sine hænder (Ugeskrift for Retsvæsen H), mens det bliver lettere at føre beviset fx ved mindre tyverier. Risikofaktorerne må være kendte for selskabet af hensyn til korrekt prisfastsættelse. Der var derfor enighed om, at forsikrede fortsat skal anmelde fareforøgelse i henhold til forsikringsbetingelserne. Flere mente, at forsikringsaftalelovens 45 er udtryk for, hvilken tarif der skal anvendes på tegningstidspunktet, mens 51 er udtryk for en begrænsning i forsikringstagerens adfærd og ikke vedrører tariffen. Selvom man i den norske lov havde forsøgt at lovgive om skjulte handlingsklausuler, der som udgangspunkt er forbudt i Norge, synes der dog at være skabt en ny gråzone omkring anvendelse af skjulte handlingsklausuler. Kollektive forsikringer og gruppeforsikringer Der er ingen specielle regler om gruppeforsikringer i den gældende lov. Som følge heraf lægger bemærkningerne til beslutningsforslag B12 op til, at gruppeforsikringer skal reguleres i en revideret forsikringsaftalelov. Der var bred enighed på seminaret om, at kollektive forsikringer bør inddrages under revisionen, idet disse bliver tegnet i stort antal og måske med begrænset viden hos den sikrede. Konkret blev udvalget opfordret til at overveje, om der skal gælde samme regler for frivillige kollektive forsikringer og obligatorisk tegnede kollektive forsikringer. De kollektive forsikringer indgår tillige i det seneste svenske lovforslag, hvor kollektive forsikringer bliver betragtet som tillæg til sociale ydelser og en del af arbejdsretten. Efter en række indgående drøftelser, der blandt andet har inddraget mere politiske overvejelser, har den svenske kommission konkluderet, at et gruppemedlem kan forsikres af en arbejdsgiver eller faglig organisation uden samtykke, hvis forsikrede ikke selv betalte præmien, og at forsikrede kan bindes af en gruppeaftale ved passivitet og hermed afskære sig fra at komme med indsigelser. Forældelse og forfald forsikringsaftalelovens 24 og 29 Det følger af forsikringsaftalelovens 29, at krav mod selskaberne forældes 2 år efter, at sikrede får kundskab om kravet. En række deltagere i seminaret fandt den korte frist urimelig, når der ikke er tekniske kendsgerninger som fx genforsikring, der berettiger hertil, og når øvrige krav forældes efter 5 år, jf loven. Det blev i denne forbindelse 171

5 nævnt, at den korte frist overrasker mange. Andre havde sympati for den 2-årige regel og fandt det rimeligt, at kunden skulle anmelde en skade, når han havde kundskab om den. Det blev foreslået, at enhver skriftlig henvendelse til selskabet skulle være nok til at afbryde fristen, men dette var der ikke enighed om. Udvalget blev opfordret til at overveje en ændring af renteberegningen i forsikringsaftalelovens 24 og i den forbindelse vurdere, om det ville være mere hensigtsmæssigt at løsrive rentesatsen fra diskontoen og fastsætte rentesatsen i en bekendtgørelsesform. Selvom det må antages at være praksis i en række selskaber, blev der argumenteret for, at selskaberne i videst mulige omfang bør udbetale acontoerstatning. Ansvarsforsikringer Den svenske kommission har ikke fundet det rimeligt, at det går ud over skadelidte, hvis skadevolder ikke kan overholde sine forpligtelser ved fx tvangsakkord eller konkurs. Det nye svenske forslag indeholder derfor en ny regel om, at forsikringsselskabet hæfter subsidiært blandt andet ved grov uagtsomhed. Det blev drøftet, om man også i Danmark bør beskytte sikrede mod, at krav mod et selskab bliver reduceret, hvis skadevolder fx kommer under tvangsakkord eller konkurs. Det blev foreslået, at krav mod selskabet får separatiststilling ved konkurs og tvangsakkord, og det blev påpeget, at krav mod selskabet ikke er helt uproblematiske i forhold til forsikringsaftalelovens 95. Opsigelse Flere indlægsholdere fandt det uheldigt, at selskaberne kan opsige ulykkesforsikringer i forbindelse med en skade og gav udtryk for, at det må være tilstrækkeligt, at selskaberne kan opsige forsikringen ved hovedforfald, medmindre der foreligger svig. Den gældende forsikringsaftalelov indeholder ingen begrænsninger, men i Norge kan selskaberne kun opsige forsikringen, hvis der er en rimelig grund, jf. den norske forsikringsaftalelovs 12, stk. 4. Urigtige oplysninger og kausalitet Den generelle lovrevision er blandt andet foranlediget af, at pressen har omtalt en række konkrete sager, hvor selskaber afviste at yde erstatning, fordi forsikringstageren havde afgivet urigtige eller ufuldstændige risikooplysninger ved tegningen. Det blev under drøftelserne fremhævet, at det ikke er rimeligt, at forsikrede, der giver urigtige eller mangelfulde oplysninger ved tegningen, opnår en bedre retsstilling end dem, der afgiver korrekte oplysninger, fordi de forsikrede, der har afgivet rigtige oplysninger, betaler via præmiestigning for de forsikrede, der har afgivet urigtige/forkerte oplysninger. Det blev endvidere påpeget, at forsikrede, der er i god tro, allerede er beskyttet af 5. Der var dog enighed om, at udvalget må overveje, om der skal indføres en kausalitetsregel i forsikringsaftalelovens 6. En løsning kunne være den norske model, hvor der er indført et skønsprincip, der suppleres med en regel om, at oplysningerne ikke må kunne lægges den sikrede til last. Dette giver selskaberne mulighed for at føre et sandsynlighedsbevis for, at de ikke skal bære risikoen, men det er almindeligt, at gamle lidelser ikke gøres gældende. Fra norsk side blev det dog nævnt, at reglen har vist sig vanskelig at anvende i praksis, og den bliver derfor ikke brugt særlig ofte. På baggrund af erfaringerne i Ankenævnet for Forsikring, som hvert år behandler ca. 60 sager om afgivne helbredsoplysninger, blev udvalget opfordret til at overveje, om der bør indføres en grænse for hvor gamle helbredsoplysninger, der kan tages hensyn til ved anvendelse af 6. Udvalget blev tillige opfor- 172

6 dret til at overveje assurandørens rolle, herunder om kunderne får vejledning nok, idet der blev henvist til Bedømmelsesforeningens responsum fra Østre Landsret har for nylig behandlet en sag om en bankkunde, som i en bank var blevet forkert rådgivet om, hvilke oplysninger der skulle gives ved tegning af en gruppeinvaliderente i et forsikringsselskab. Landsretten tilkendegav, at bankrådgiveren var forsikringsselskabets repræsentant, og at kunden derfor ikke kunne bære risikoen for de forkerte oplysninger. Der var endelig flere, som fandt det nødvendigt, at loven ændres, således at den tager højde for handel på internettet, og at udvalget i den forbindelse overvejer, i hvilket omfang reglerne om digital signatur kan inddrages, hvis kunden afgiver helbredsoplysninger og andre risikooplysninger på internettet. Forbrugerbeskyttelse Bemærkningerne til beslutningsforslag B12 lægger op til, at fortrydelsesreglerne i 97a og 119a indarbejdes bedre i loven. Fra forbrugerside blev der rejst et generelt krav om bedre forbrugerbeskyttelse i loven, fx at forsikringsaftaleloven på samme måde som den svenske forbrugeraftalelov om skadeforsikring beskytter den svage part. Også andre fandt, at det vigtigste formål med en revision måtte være regler, som kan beskytte forsikringstagerne, dvs. såvel forbrugere som små erhvervsdrivende. I Sverige havde udvalget ikke fundet, at der er behov for særlige beskyttelsesregler for erhvervsforsikringer, hvorfor det nye forslag på samme måde som i den svenske købelov indeholder dispositive regler med hovedprincipper, men ingen beskyttelse af erhvervsforsikringer. Udvalget blev dog samtidig opfordret til at vise tilbageholdenhed med yderligere forbrugerbeskyttelse, fordi bedre forbrugerbeskyttelse ikke altid fører til bedre dækning for alle, da kollektivet dvs. de andre forbrugere skal betale. Meget høje krav til forbrugerbeskyttelse kan medføre, at der slet ikke tegnes forsikringer, fordi forsikringerne bliver for dyre og ikke dækker det ønskede behov. Dette er fx set med ejerskifteforsikringerne, hvor ambitionsniveauet har været så højt, at loven nu skal ændres, fordi der stort set ikke var tegnet ejerskifteforsikringer. Det blev drøftet, om aftalelovens 36 i højere grad skulle anvendes på forsikring, hvis vilkårene er urimelige. Der blev dog advaret mod at indføre en generalklausul som aftalelovens 36 i forsikringsaftaleloven, mens det samtidig blev fremført, at behovet for generalklausuler som i aftalelovens 36 mindskes, hvis der indføres flere præceptive regler som fx i Norge. Det blev fremført, at aftalelovens regler om tilbud og accept ikke er fyldestgørende, når der indgås forsikringsaftaler, fordi der især ved tegning af personforsikring ofte forekommer en særlig korrespondance om eventuelle klausuler eller krav om optagelse på skærpede vilkår. Hvis man alene anvender aftalelovens regler, bliver det uklart, hvad der er aftalt i den mellemliggende periode. Nordmændene har indført særlige undtagelser for store erhvervsvirksomheder, ligesom man ved revisionen fjernede branchespecifikke regler, fx om brandforsikring og søforsikring. I stedet fremgår reglerne om søforsikring af en søforsikringsplan, der er et agreed document. Planen er senest ændret i Informationspligt Reglerne om selskabernes informationsforpligtelser findes i vidt omfang uden for forsikringsaftaleloven, og flere deltagere efterlyste, at reglerne fremgår af forsikringsaftaleloven på samme måde som i Norge og Sverige, som har løst problemet ved særskilte afsnit i deres forsikringsaftalelove. Der blev fremlagt forslag om, at der lægges 173

7 særlig vægt på information ved tegning af forsikringer, at risici ved opsigelse og nytegning må være klarere for forbrugeren samt, at selskaberne eventuelt inspireret af forvaltningsloven bliver bedre til at begrunde afslag. Kontraheringspligt/tegningspligt I Norge og Sverige er der indført regler om kontraheringspligt, og med henvisning til de sociale bestemmelser i erstatningsansvarsloven blev selskaberne opfordret til at udvise større solidaritet, således at alle kan tegne en forsikring. Andre fandt dog, at der som udgangspunkt bør være aftalefrihed mellem parterne, og det blev i den forbindelse fremhævet, at al forsikring er udtryk for omfordeling mellem de forsikrede, der havde skader, og de forsikrede, der ikke havde skader. Det blev tillige påpeget, forsikringserhvervet er et kommercielt erhverv, der skal kunne tjene penge til investorerne. Samtidig blev det fremført, at konkurrence er den bedste måde at sikre forbrugerne, og det blev nævnt, at tidligere tiders fælles tariffer var afskaffet. Der blev i denne forbindelse henvist til Betænkning nr om den finansielle sektor efter år 2000, som anbefaler, at branchen skaber sammenlignelige priser og betingelser. Mæglere og mellemmænd Udvalget blev opfordret til at vurdere, om der skal indføres regler i forsikringsaftaleloven om mellemmænd, eller om reglerne i mæglerlovgivningen er gode nok. I Norge omtales alene assurandører i loven, fordi nordmændene ikke fandt, at mæglere udgjorde et selvstændigt problem. I Sverige behandles mæglere efter fuldmagtsreglerne og bliver dermed identificeret med forsikringstageren. Begunstigelse til livsforsikringer 102 ff. Det blev fremført, at bestemmelsen om, at 105 alene anvendes, hvis ikke andet fremgår af omstændighederne, er god nok, men at retspraksis kun sjældent har anvendt lovens ordlyd. Den gældende ordlyd af forsikringsaftalelovens 105 om nærmeste pårørende forekommer mindre hensigtsmæssig efter, at reglerne i pensionsbeskatningsloven tillader, at samlevere kan begunstiges på en fradragsberettiget ordning. Det kunne derfor forekomme nærliggende at ændre bestemmelsen således, at rækkefølgen blev først eventuel ægtefælle, dernæst en eventuel samlever og herefter børn m.v. Dette vil formentlig svare til forsikringstagerens forventninger. Der var imidlertid mange, som fandt det mindre hensigtsmæssigt at indsætte samlever i rækken af nærmeste pårørende, fordi der kan opstå dokumentations- og afgrænsningsproblemer. Det blev i stedet foreslået, at forsikringstageren gives mulighed for at tilsidesætte tvangsarvingernes ret efter forsikringsaftalelovens 102, stk. 4, når der indsættes en samlever. Dette bør i hvert fald kunne ske i tilfælde, hvor der kun er voksne livsarvinger, således at forsørgelseshensynet måtte antages at være bortfaldet. Skadesårsags- og skadesvirkningsprincip Som begrundelse for, at selskaberne anvender skadesårsagsprincippet, blev det fremført, at selskaberne ønsker at komme ud af risikoen. Af samme årsag ønskede selskaberne skaden anmeldt i forsikringstiden eller inden for en eventuel efteranmeldelse, jf. forsikringsaftalelovens 21. Det blev fremført, at skadesvirkningsprincippet bør anvendes frem for skadesårsagsprincippet, fordi det er nemmere at føre bevis for skadesvirkningsprincippet, da det var ud- 174

8 tryk for forsikredes aktuelle tilstand, således at man undgår at skulle føre bevis for forsikredes tilstand flere år tilbage. Resumé På seminaret deltog over 100 forsikringsjurister, som diskuterede, hvilke ændringer der kunne være behov for i forbindelse med den generelle lovrevision af forsikringsaftaleloven, der er iværksat af Justitsminsiteren som følge af Folketingslutning B12. En række problemstillinger blev dels behandlet i de afholdte indlæg og dels ved at deltagerne arbejdede med problemstillingerne i mindre grupper. En sammenfattende tilbagemelding på gruppernes arbejde og de afholdte indlæg kan udtrykkes som, at forsikringsaftaleloven har været og er stadig en velfungerende lov, men der består behov for ændringer på en række områder, som fx oplysningsforpligtelser, forbrugerbeskyttelse, gruppeforsikringer og forældelsesregler. Samtidig blev det nedsatte udvalg til revision af forsikringsaftaleloven opfordret til at vise moderne tænkning og til at tilgodese såvel erhvervs- som forbrugerinteresser. Det blev dog påpeget, at arbejdet med en revision af den danske forsikringsaftalelov i større eller mindre omfang kan blive foregrebet af en EU-harmonisering af forsikringsaftaler. Der var bred enighed på seminaret om, at forsikringserhvervet skal inddrages aktivt i lovforberedelserne, hvilket man havde savnet i såvel Norge som Sverige. 175

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?

Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov? Nordisk försäkringstidskrift 3/2011 Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov? Af Henning Jønsson, Direktør i Ankenævnet for Forsikring. Artiklen gennemgår nogle retsafgørelser

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven TBB2012.231 Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven Er entrepriseforsikringers sædvanlige dækningsundtagelser vedrørende fx»skade som skyldes

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring PLUS Senior for Ældre Sagens medlemmer Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

af Anne Seiersen og Claus Tønnesen

af Anne Seiersen og Claus Tønnesen God NFT skik 3/2003 i forsikring God skik i forsikring af Anne Seiersen og Claus Tønnesen Anne Seiersen ase@forsikringenshus.dk Økonomi-og erhvervsministerens regler om god skik i den finansielle sektor,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere