Revision af forsikringsaftaleloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af forsikringsaftaleloven"

Transkript

1 NFT 2/2000 AIDA-seminar: Revision af forsikringsaftaleloven Referat fra seminaret udarbejdet af Birgitte Frank Uggerhøj, Pen-Sam, Danmark Birgitte Frank Uggerhøj Ved Folketingsbeslutning B12 af vedtog Folketinget, at justitsministeren skulle nedsætte et udvalg om revision af forsikringsaftaleloven. Baggrunden for beslutningsforslaget var, at et flertal i Folketinget fandt, at resultatet af Højesterets dom af var uacceptabelt. Dommen omtales nærmere nedenfor. Selvom forsikringserhvervets brancheorganisation, Forsikring & Pension udsendte en henstilling til sine medlemmer som følge af dommen, fandt et flertal i Folketinget det hensigtsmæssigt at ændre reglerne om sygeforsikringer. Et flertal i Folketinget fandt samtidig, at forsikringsaftaleloven burde gennemgås med henblik på en generel revision af loven. Udvalget Som følge af Folketingsbeslutningen har justitsministeren nedsat et udvalg med landsretsdommer Lars Lindencrone Petersen som formand. Udvalget har i første omgang behandlet en ændring af reglerne om sygeforsikringer foranlediget af, at Højesteret i den nævnte dom fastslog, at reglen i forsikringsaftalelovens 120 medførte, at en skleroseramt kvinde alene kunne få tilbagebetalt de præmier, som hun gennem 20 år havde indbetalt til en sygeog ulykkesforsikring. Dommen er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1998, side 1380 ff. Forsikringsselskabet var derimod ikke forpligtet til at udbetale erstatning, selvom forsikringen var tegnet på grundlag af en speciallægeerklæring. Dette skyldes, at sygdommen var opstået forud for forsikringens tegning, fordi forsikringsaftalelovens 120, som er udtryk for skadesårsagsprincippet, alene dækker sygdomme, som er opstået efter, at en forsikring blev tegnet. Udvalget afleverede den sin redegørelse om ændring af reglerne om sygeforsikring til justitsministeren. Ifølge udvalgets udkast til lovforslag udvides selskabets hæftelse til også at omfatte sygdomme, som er opstået, inden en forsikring bliver tegnet, hvis følgerne af sygdommen viser sig eller 168

2 diagnosticeres i forsikringstiden. Det er dog en betingelse, at selskabet i forbindelse med tegningen har krævet helbredsoplysninger, som er afgivet af en læge eller anden sagkyndig, og som ikke omtaler sygdommen. Lovforslag er fremsat den Herefter skal udvalget gennemgå forsikringsaftaleloven med henblik på en revision af loven inden udgangen af Seminaret Som inspiration for udvalgets videre overvejelser afholdt Det Danske Selskab for Forsikringsret (AIDA) et seminar om revision af forsikringsaftaleloven den På seminaret var der indlæg ved cand. jur. Anne Baastrup (MF), advokat Ditlev Wad, cand. jur. Dorthe Bundgaard, Forbrugerrådet, direktør Niels Vase, Thisted Amt gs. og direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring. Ifølge bemærkningerne til beslutningsforslag B12 skal udvalget inddrage udenlandske erfaringer i sit arbejde med revision af forsikringsaftaleloven. AIDA havde derfor inviteret professor Bertil Bengtsson fra Lund og Luleå Universiteter, som har været formand for den seneste kommission fra 1993 til revision af forsikringsaftaleloven i Sverige. Det nye svenske lovudkast, som endnu ikke er gennemført som lov, indeholder forslag til regler om gruppeforsikringer og kollektive forsikringer samt nye regler om aftalens indgåelse, parternes forpligtelser, information og selskabernes kontraheringspligt. Kommissionen har endvidere arbejdet for at opnå tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse ved tegning af personforsikringer. Fra Norge deltog professor Hans Jacob Bull, som var med til at forberede den norske forsikringsaftalelov fra Nordmændene har ikke planer om at ændre den gældende lov, men der er dog nedsat et udvalg om brug af helbredsoplysninger ved forskellige arvelige sygdomme og cancer, som forventes afsluttet i maj Den nye norske lov omfatter en række nye problemstillinger i forhold til den gamle fællesnordiske lov, blandt andet regler om selskabets informationspligt, om løsning af tvister samt om kollektive forsikringer. Endvidere indeholder den norske lov en ajourføring af kendte problemstillinger, herunder større forbrugerbeskyttelse og mere fleksible regler. På seminaret blev der tillige afholdt gruppearbejde, hvor deltagerne drøftede behovet for konkrete ændringer i forsikringsaftaleloven. Overvejelser om ændringer i forsikringsaftaleloven Baggrund Den gældende forsikringsaftalelov trådte i kraft den 01.0l.1932 og var resultatet af et samarbejde med Norge, Sverige og Finland. Der var derfor i en lang årrække fælles lovgrundlag i de nordiske lande, men Norge, Sverige og Finland har i større eller mindre omfang ændret deres love mod slutningen af århundredet. I Danmark var der i 1970 erne nedsat et lovforberedende udvalg om ændring af forsikringsaftaleloven med stort set samme kommissorium som det siddende udvalgs. De emner, som der dengang var fokus på, var dobbeltforsikring, kollektive ordninger, ulykkesforsikringer samt urigtige oplysninger. Konklusionen i 1970 erne blev, at forsikringsaftaleloven var en god lov, og at man risikerede, at ændringer ville blive til det værre. Loven blev derfor opretholdt uændret. Der er allerede gennemført en række lovændringer om forbrugerbeskyttelse i andre danske love. Fx er købeloven fra 1906 blevet suppleret med Lov om forbrugerkøb i 1979 og aftaleloven fra 1917 med generalklausulen i aftalelovens 36 og kapitel IV, men forsikringsaftaleloven er ikke blevet ændret i samme omfang. 169

3 På baggrund af de afholdte indlæg og gruppernes drøftelser blev det ved seminarets slutning konkluderet, at selvom forsikringsaftaleloven har været og stadig er en velfungerende lov, er der behov for ændringer på en række områder: Lovens struktur Den gældende danske forsikringsaftalelov består af en almindelig del og en speciel del, der indeholder særlige afsnit om skadeforsikring, livsforsikring og ulykkesforsikring. Spørgsmålet er, hvordan en eventuel ny lov bedst kan struktureres. Til sammenligning er den svenske lov opdelt i en særlig lov om forbrugerskadeforsikring og en fælles lov om øvrige forsikringer. Selvom opdelingen ikke har givet anledning til afgrænsningsproblemer, har man ikke i Norge fundet det hensigtsmæssigt med en særlov om forbrugeraftaler. Den norske lov er i stedet samlet i én lov, som er delt i 2 hoveddele om henholdsvis skadeforsikring (kapitel 1-9) og om personforsikring (kapitel 10-19) samt 2 mindre dele om almindelige bestemmelser og ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelser. Der er en parallel struktur imellem disse 2 dele, således at kapitel 1 i del A, der omhandler skadeforsikring, modsvares af en tilsvarende bestemmelse i kapitel 10 om personforsikring. Bemærkningerne til beslutningforslag B12 lægger op til en generel revision af loven, og der var bred enighed blandt deltagerne på seminaret om, at revisionen bør medføre, at loven bliver mere læsbar og sammenhængende. Mange deltagere fremhævede, at samtlige regler, der er relevante for forsikringsaftalens indgåelse og fortolkning, bør fremgå af selve forsikringsaftaleloven og ikke af branchens henstillinger, responsa m.v. Det var den almindelige opfattelse, at en eventuel ny lov bør være begrænset til præceptive bestemmelser både i en almindelig og en speciel del, således at det kun er de generelle regler, der anføres, mens parterne i øvrigt har aftalefrihed. På samme måde er udgangspunktet i den norske lov fra 1989, at reglerne er præceptive, mens de tidligere var deklaratoriske. Ændringen indebærer, at en række bestemmelser har fået ny betydning, selvom ordlyden er uændret i forhold til den gamle lov. Som konsekvens heraf har nordmændene tillige fjernet en række regler, som af natur var deklaratoriske, fx regler om forsikringsværdi, interesse og forsikringssum. Det blev fremhævet, at udvalget bør tilvejebringe en klar terminologi i en eventuel ny lov. I Norge og Sverige anvendes begreberne skadeforsikring og personforsikring, men disse begreber kan ikke umiddelbart sammenlignes, fordi personforsikring henviser til genstanden for forsikringen, mens skadeforsikring henviser til ydelsen. I stedet blev udvalget opfordret til at anvende begreberne personforsikring og tingsforsikring, hvilket vil svare til den terminologi, som anvendes i EU, nemlig life og non-life. Selvom den svenske lov ikke definerer de enkelte produkter, opregnes definitionerne, og hvis der opstår fortolkningstvivl, skal disse løses ved domstolene. I Sverige overvejes det for tiden, om medlemskabet af EU vil kræve, at terminologien ændres, således at den følger EU s mønster. Den norske lov definerer også skadeforsikring og personforsikring, og eventuelle tvivlsspørgsmål skal løses i det norske Justitsministerium. Forsikringer, der er en sammenblanding fx rejseforsikringer behandles i Norge delvis efter reglerne om personforsikring og delvis efter reglerne om skadeforsikring, dog således at informationsforpligtelsen følger skadedelen. Objektive risikobegrænsninger skjulte handlingsklausuler Der var enighed om, at selve lovteksten ikke giver problemer med afgrænsning af fareforøgelse og sikkerhedsforskrifter. Der kan derimod konkret opstå problemer med fortolkning 170

4 af selskabernes forsikringsbetingelser. Dette gælder især på området for ulykkesforsikring, hvor det har afgørende betydning for sikrede, om et selskab henviser til undtagen risiko i forsikringsbetingelserne, eller om selskabet gør subjektiv tilregnelse gældende i tilfælde, hvor forsikrede uagtsomt har fremkaldt begivenheden, fx bjergbestigning eller lignende. Da det kan få store økonomiske og sociale konsekvenser for den sikrede, blev det foreslået, at eventuelle nye regler herom blev præceptive, og udvalget blev opfordret til at overveje et værn mod, at selskaberne skriver sig ud af de præceptive bestemmelser om objektive handlingsklausuler i deres betingelser. Gennem årene er Forsikring & Pensions Responsumudvalg kommet med en række udtalelser om skjulte handlingsklausuler og subjektiv tilregnelse. Flere deltagere mente, at disse kunne være i strid med lovteksten. Også Højesterets afgørelse, der er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1990, side 499 (Svampedommen), kunne måske anses som udtryk for, at forsikringsaftalelovens 21 bliver fraveget i praksis. Det blev fremført, at der bør sondres mellem forskellige typer forsikring, fordi det kan være svært at gøre grov uagtsomhed gældende ved alvorlig personskade, som fx i Højesterets dom om en tandlæge, som kom til skade med sine hænder (Ugeskrift for Retsvæsen H), mens det bliver lettere at føre beviset fx ved mindre tyverier. Risikofaktorerne må være kendte for selskabet af hensyn til korrekt prisfastsættelse. Der var derfor enighed om, at forsikrede fortsat skal anmelde fareforøgelse i henhold til forsikringsbetingelserne. Flere mente, at forsikringsaftalelovens 45 er udtryk for, hvilken tarif der skal anvendes på tegningstidspunktet, mens 51 er udtryk for en begrænsning i forsikringstagerens adfærd og ikke vedrører tariffen. Selvom man i den norske lov havde forsøgt at lovgive om skjulte handlingsklausuler, der som udgangspunkt er forbudt i Norge, synes der dog at være skabt en ny gråzone omkring anvendelse af skjulte handlingsklausuler. Kollektive forsikringer og gruppeforsikringer Der er ingen specielle regler om gruppeforsikringer i den gældende lov. Som følge heraf lægger bemærkningerne til beslutningsforslag B12 op til, at gruppeforsikringer skal reguleres i en revideret forsikringsaftalelov. Der var bred enighed på seminaret om, at kollektive forsikringer bør inddrages under revisionen, idet disse bliver tegnet i stort antal og måske med begrænset viden hos den sikrede. Konkret blev udvalget opfordret til at overveje, om der skal gælde samme regler for frivillige kollektive forsikringer og obligatorisk tegnede kollektive forsikringer. De kollektive forsikringer indgår tillige i det seneste svenske lovforslag, hvor kollektive forsikringer bliver betragtet som tillæg til sociale ydelser og en del af arbejdsretten. Efter en række indgående drøftelser, der blandt andet har inddraget mere politiske overvejelser, har den svenske kommission konkluderet, at et gruppemedlem kan forsikres af en arbejdsgiver eller faglig organisation uden samtykke, hvis forsikrede ikke selv betalte præmien, og at forsikrede kan bindes af en gruppeaftale ved passivitet og hermed afskære sig fra at komme med indsigelser. Forældelse og forfald forsikringsaftalelovens 24 og 29 Det følger af forsikringsaftalelovens 29, at krav mod selskaberne forældes 2 år efter, at sikrede får kundskab om kravet. En række deltagere i seminaret fandt den korte frist urimelig, når der ikke er tekniske kendsgerninger som fx genforsikring, der berettiger hertil, og når øvrige krav forældes efter 5 år, jf loven. Det blev i denne forbindelse 171

5 nævnt, at den korte frist overrasker mange. Andre havde sympati for den 2-årige regel og fandt det rimeligt, at kunden skulle anmelde en skade, når han havde kundskab om den. Det blev foreslået, at enhver skriftlig henvendelse til selskabet skulle være nok til at afbryde fristen, men dette var der ikke enighed om. Udvalget blev opfordret til at overveje en ændring af renteberegningen i forsikringsaftalelovens 24 og i den forbindelse vurdere, om det ville være mere hensigtsmæssigt at løsrive rentesatsen fra diskontoen og fastsætte rentesatsen i en bekendtgørelsesform. Selvom det må antages at være praksis i en række selskaber, blev der argumenteret for, at selskaberne i videst mulige omfang bør udbetale acontoerstatning. Ansvarsforsikringer Den svenske kommission har ikke fundet det rimeligt, at det går ud over skadelidte, hvis skadevolder ikke kan overholde sine forpligtelser ved fx tvangsakkord eller konkurs. Det nye svenske forslag indeholder derfor en ny regel om, at forsikringsselskabet hæfter subsidiært blandt andet ved grov uagtsomhed. Det blev drøftet, om man også i Danmark bør beskytte sikrede mod, at krav mod et selskab bliver reduceret, hvis skadevolder fx kommer under tvangsakkord eller konkurs. Det blev foreslået, at krav mod selskabet får separatiststilling ved konkurs og tvangsakkord, og det blev påpeget, at krav mod selskabet ikke er helt uproblematiske i forhold til forsikringsaftalelovens 95. Opsigelse Flere indlægsholdere fandt det uheldigt, at selskaberne kan opsige ulykkesforsikringer i forbindelse med en skade og gav udtryk for, at det må være tilstrækkeligt, at selskaberne kan opsige forsikringen ved hovedforfald, medmindre der foreligger svig. Den gældende forsikringsaftalelov indeholder ingen begrænsninger, men i Norge kan selskaberne kun opsige forsikringen, hvis der er en rimelig grund, jf. den norske forsikringsaftalelovs 12, stk. 4. Urigtige oplysninger og kausalitet Den generelle lovrevision er blandt andet foranlediget af, at pressen har omtalt en række konkrete sager, hvor selskaber afviste at yde erstatning, fordi forsikringstageren havde afgivet urigtige eller ufuldstændige risikooplysninger ved tegningen. Det blev under drøftelserne fremhævet, at det ikke er rimeligt, at forsikrede, der giver urigtige eller mangelfulde oplysninger ved tegningen, opnår en bedre retsstilling end dem, der afgiver korrekte oplysninger, fordi de forsikrede, der har afgivet rigtige oplysninger, betaler via præmiestigning for de forsikrede, der har afgivet urigtige/forkerte oplysninger. Det blev endvidere påpeget, at forsikrede, der er i god tro, allerede er beskyttet af 5. Der var dog enighed om, at udvalget må overveje, om der skal indføres en kausalitetsregel i forsikringsaftalelovens 6. En løsning kunne være den norske model, hvor der er indført et skønsprincip, der suppleres med en regel om, at oplysningerne ikke må kunne lægges den sikrede til last. Dette giver selskaberne mulighed for at føre et sandsynlighedsbevis for, at de ikke skal bære risikoen, men det er almindeligt, at gamle lidelser ikke gøres gældende. Fra norsk side blev det dog nævnt, at reglen har vist sig vanskelig at anvende i praksis, og den bliver derfor ikke brugt særlig ofte. På baggrund af erfaringerne i Ankenævnet for Forsikring, som hvert år behandler ca. 60 sager om afgivne helbredsoplysninger, blev udvalget opfordret til at overveje, om der bør indføres en grænse for hvor gamle helbredsoplysninger, der kan tages hensyn til ved anvendelse af 6. Udvalget blev tillige opfor- 172

6 dret til at overveje assurandørens rolle, herunder om kunderne får vejledning nok, idet der blev henvist til Bedømmelsesforeningens responsum fra Østre Landsret har for nylig behandlet en sag om en bankkunde, som i en bank var blevet forkert rådgivet om, hvilke oplysninger der skulle gives ved tegning af en gruppeinvaliderente i et forsikringsselskab. Landsretten tilkendegav, at bankrådgiveren var forsikringsselskabets repræsentant, og at kunden derfor ikke kunne bære risikoen for de forkerte oplysninger. Der var endelig flere, som fandt det nødvendigt, at loven ændres, således at den tager højde for handel på internettet, og at udvalget i den forbindelse overvejer, i hvilket omfang reglerne om digital signatur kan inddrages, hvis kunden afgiver helbredsoplysninger og andre risikooplysninger på internettet. Forbrugerbeskyttelse Bemærkningerne til beslutningsforslag B12 lægger op til, at fortrydelsesreglerne i 97a og 119a indarbejdes bedre i loven. Fra forbrugerside blev der rejst et generelt krav om bedre forbrugerbeskyttelse i loven, fx at forsikringsaftaleloven på samme måde som den svenske forbrugeraftalelov om skadeforsikring beskytter den svage part. Også andre fandt, at det vigtigste formål med en revision måtte være regler, som kan beskytte forsikringstagerne, dvs. såvel forbrugere som små erhvervsdrivende. I Sverige havde udvalget ikke fundet, at der er behov for særlige beskyttelsesregler for erhvervsforsikringer, hvorfor det nye forslag på samme måde som i den svenske købelov indeholder dispositive regler med hovedprincipper, men ingen beskyttelse af erhvervsforsikringer. Udvalget blev dog samtidig opfordret til at vise tilbageholdenhed med yderligere forbrugerbeskyttelse, fordi bedre forbrugerbeskyttelse ikke altid fører til bedre dækning for alle, da kollektivet dvs. de andre forbrugere skal betale. Meget høje krav til forbrugerbeskyttelse kan medføre, at der slet ikke tegnes forsikringer, fordi forsikringerne bliver for dyre og ikke dækker det ønskede behov. Dette er fx set med ejerskifteforsikringerne, hvor ambitionsniveauet har været så højt, at loven nu skal ændres, fordi der stort set ikke var tegnet ejerskifteforsikringer. Det blev drøftet, om aftalelovens 36 i højere grad skulle anvendes på forsikring, hvis vilkårene er urimelige. Der blev dog advaret mod at indføre en generalklausul som aftalelovens 36 i forsikringsaftaleloven, mens det samtidig blev fremført, at behovet for generalklausuler som i aftalelovens 36 mindskes, hvis der indføres flere præceptive regler som fx i Norge. Det blev fremført, at aftalelovens regler om tilbud og accept ikke er fyldestgørende, når der indgås forsikringsaftaler, fordi der især ved tegning af personforsikring ofte forekommer en særlig korrespondance om eventuelle klausuler eller krav om optagelse på skærpede vilkår. Hvis man alene anvender aftalelovens regler, bliver det uklart, hvad der er aftalt i den mellemliggende periode. Nordmændene har indført særlige undtagelser for store erhvervsvirksomheder, ligesom man ved revisionen fjernede branchespecifikke regler, fx om brandforsikring og søforsikring. I stedet fremgår reglerne om søforsikring af en søforsikringsplan, der er et agreed document. Planen er senest ændret i Informationspligt Reglerne om selskabernes informationsforpligtelser findes i vidt omfang uden for forsikringsaftaleloven, og flere deltagere efterlyste, at reglerne fremgår af forsikringsaftaleloven på samme måde som i Norge og Sverige, som har løst problemet ved særskilte afsnit i deres forsikringsaftalelove. Der blev fremlagt forslag om, at der lægges 173

7 særlig vægt på information ved tegning af forsikringer, at risici ved opsigelse og nytegning må være klarere for forbrugeren samt, at selskaberne eventuelt inspireret af forvaltningsloven bliver bedre til at begrunde afslag. Kontraheringspligt/tegningspligt I Norge og Sverige er der indført regler om kontraheringspligt, og med henvisning til de sociale bestemmelser i erstatningsansvarsloven blev selskaberne opfordret til at udvise større solidaritet, således at alle kan tegne en forsikring. Andre fandt dog, at der som udgangspunkt bør være aftalefrihed mellem parterne, og det blev i den forbindelse fremhævet, at al forsikring er udtryk for omfordeling mellem de forsikrede, der havde skader, og de forsikrede, der ikke havde skader. Det blev tillige påpeget, forsikringserhvervet er et kommercielt erhverv, der skal kunne tjene penge til investorerne. Samtidig blev det fremført, at konkurrence er den bedste måde at sikre forbrugerne, og det blev nævnt, at tidligere tiders fælles tariffer var afskaffet. Der blev i denne forbindelse henvist til Betænkning nr om den finansielle sektor efter år 2000, som anbefaler, at branchen skaber sammenlignelige priser og betingelser. Mæglere og mellemmænd Udvalget blev opfordret til at vurdere, om der skal indføres regler i forsikringsaftaleloven om mellemmænd, eller om reglerne i mæglerlovgivningen er gode nok. I Norge omtales alene assurandører i loven, fordi nordmændene ikke fandt, at mæglere udgjorde et selvstændigt problem. I Sverige behandles mæglere efter fuldmagtsreglerne og bliver dermed identificeret med forsikringstageren. Begunstigelse til livsforsikringer 102 ff. Det blev fremført, at bestemmelsen om, at 105 alene anvendes, hvis ikke andet fremgår af omstændighederne, er god nok, men at retspraksis kun sjældent har anvendt lovens ordlyd. Den gældende ordlyd af forsikringsaftalelovens 105 om nærmeste pårørende forekommer mindre hensigtsmæssig efter, at reglerne i pensionsbeskatningsloven tillader, at samlevere kan begunstiges på en fradragsberettiget ordning. Det kunne derfor forekomme nærliggende at ændre bestemmelsen således, at rækkefølgen blev først eventuel ægtefælle, dernæst en eventuel samlever og herefter børn m.v. Dette vil formentlig svare til forsikringstagerens forventninger. Der var imidlertid mange, som fandt det mindre hensigtsmæssigt at indsætte samlever i rækken af nærmeste pårørende, fordi der kan opstå dokumentations- og afgrænsningsproblemer. Det blev i stedet foreslået, at forsikringstageren gives mulighed for at tilsidesætte tvangsarvingernes ret efter forsikringsaftalelovens 102, stk. 4, når der indsættes en samlever. Dette bør i hvert fald kunne ske i tilfælde, hvor der kun er voksne livsarvinger, således at forsørgelseshensynet måtte antages at være bortfaldet. Skadesårsags- og skadesvirkningsprincip Som begrundelse for, at selskaberne anvender skadesårsagsprincippet, blev det fremført, at selskaberne ønsker at komme ud af risikoen. Af samme årsag ønskede selskaberne skaden anmeldt i forsikringstiden eller inden for en eventuel efteranmeldelse, jf. forsikringsaftalelovens 21. Det blev fremført, at skadesvirkningsprincippet bør anvendes frem for skadesårsagsprincippet, fordi det er nemmere at føre bevis for skadesvirkningsprincippet, da det var ud- 174

8 tryk for forsikredes aktuelle tilstand, således at man undgår at skulle føre bevis for forsikredes tilstand flere år tilbage. Resumé På seminaret deltog over 100 forsikringsjurister, som diskuterede, hvilke ændringer der kunne være behov for i forbindelse med den generelle lovrevision af forsikringsaftaleloven, der er iværksat af Justitsminsiteren som følge af Folketingslutning B12. En række problemstillinger blev dels behandlet i de afholdte indlæg og dels ved at deltagerne arbejdede med problemstillingerne i mindre grupper. En sammenfattende tilbagemelding på gruppernes arbejde og de afholdte indlæg kan udtrykkes som, at forsikringsaftaleloven har været og er stadig en velfungerende lov, men der består behov for ændringer på en række områder, som fx oplysningsforpligtelser, forbrugerbeskyttelse, gruppeforsikringer og forældelsesregler. Samtidig blev det nedsatte udvalg til revision af forsikringsaftaleloven opfordret til at vise moderne tænkning og til at tilgodese såvel erhvervs- som forbrugerinteresser. Det blev dog påpeget, at arbejdet med en revision af den danske forsikringsaftalelov i større eller mindre omfang kan blive foregrebet af en EU-harmonisering af forsikringsaftaler. Der var bred enighed på seminaret om, at forsikringserhvervet skal inddrages aktivt i lovforberedelserne, hvilket man havde savnet i såvel Norge som Sverige. 175

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse

Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse Calculation of the compensation for loss of future earning capacity for young students af ELISABETH ANDERSEN-MØLLER Denne afhandling vurderer

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

Tillægsforsikringer i Norden

Tillægsforsikringer i Norden Tillægsforsikringer i Norden Peter Møgelvang-Hansen og Søren Sandfeld Jakobsen TemaNord 2006:524 Tillægsforsikringer i Norden TemaNord 2006:524 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1303-X Tryk:

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FØRSTE DEL Introduktion til pensionsretten

FØRSTE DEL Introduktion til pensionsretten FØRSTE DEL Introduktion til pensionsretten Kapitel 1. Det danske pensionssystem 1.1. Pensionsretten i samfundet Moderne samfund hænger sammen i kraft af specialisering og arbejdsdeling. Denne mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere