Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn

2 Indhold Forord... 2 Afsnit Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen Sagsantal Sagsbehandlingstiden Antal møder Mødedeltagelse Afgørelsernes udfald og omgørelsesprocenten Klager over patientklagenævnets afgørelser Afsnit Principielle problemstillinger Afsnit Principielle afgørelser Skemaoversigt ÅRSBERETNING

3 Forord Efter lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien oprettes der ved hver statsforvaltning et patientklagenævn. Nævnet består af direktøren for statsforvaltningen som formand eller en ansat, som direktøren har bemyndiget hertil og yderligere to medlemmer. Patientklagenævnet offentliggør hvert år en beretning om sin virksomhed. Sekretariatet for Det psykiatriske patientklagenævn i Region Sjælland varetages af Statsforvaltningen Sjælland. ÅRSBERETNING

4 Afsnit 1 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen Geografisk område Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Sjælland behandler klager, der vedrører de psykiatriske afdelinger, der hører under den eller de sygehusmyndigheder, som er beliggende i Region Sjælland. Statsforvaltningen Sjælland behandler endvidere klager, som vedrører Psykiatrisk Center Sct. Hans, der organisatorisk henhører under Region Hovedstaden. Kompetence Patientklagenævnet behandler som 1. instans klager over tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, aflåsning af døre i afdelingen, aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland og tvungen opfølgning efter udskrivning. Nævnet kan ved sin afgørelse enten tage stilling til klagepunkterne eller afvise klagen, hvis den for eksempel falder uden for nævnets kompetence. Når nævnet realitetsbehandler en klage, kan nævnet godkende tvangsindgrebet eller konstatere, at et indgreb blev foretaget med urette og dermed var ulovligt. Det er patienten, der er klageberettiget. Patienten kan dog bemyndige andre til at handle på sine vegne, herunder blandt andet patientrådgivere, bistandsværger og advokater. Klagen kan være såvel skriftlig som mundtlig og fremsættes over for hospitalet, som skal indbringe klagen for nævnet vedlagt sagens øvrige akter. Nævnet skal træffe sin afgørelse inden for 7 hverdage, hvis der er tale om en klage over tvangsbehandling med opsættende virkning. Ved klage over andre tvangsindgreb skal nævnet træffe afgørelse snarest muligt. Er afgørelse ikke truffet inden 14 dage efter, at ÅRSBERETNING

5 klagen er modtaget af nævnet, skal nævnet underrette patienten og patientrådgiveren/bistandsværgen om årsagen og om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge. Medlemmer af nævnet Nævnet består af en formand (direktøren for Statsforvaltningen) samt to medlemmer, der beskikkes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter indstilling fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer og Lægeforeningen. Nævnsmedlemmerne, bortset fra formanden, modtager vederlag for deres deltagelse i møder. Ingelise Svendsen, Leni Grundtvig Nielsen og Mogens Nielsen er udpeget af ministeriet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Stedfortrædere er Birthe Bonde Bendixen, Arne Ramskov Hansen og Carl Krebs. Bodil Norvang Roved er udpeget af ministeriet efter indstilling fra Lægeforeningen. Stedfortrædere er Villy Birkegaard og Jacques Gauguin. Sekretariatet underretter telefonisk nævnets medlemmer samt hospitalet om mødetidspunktet. Dette er en følge af den korte tidsfrist i forbindelse med klager over tvangsmedicinering. Nævnet holder møder hver uge, i det omfang der er klagesager, og sekretariatet bestræber sig på at udsende nævnets afgørelse til sagens parter senest dagen efter mødet. Sagsbehandling Statsforvaltningen Sjælland varetager nævnets sekretariatsopgaver. En klage over tvangsindgreb sendes typisk via den afdeling, hvor patienten er indlagt. Afdelingen vil ofte underrette nævnssekretariatet om, at der er en klage på vej til nævnet, hvorefter afdelingen fremsender eventuelt pr. eller fax sagens akter til sekretariatet. De lovmæssige tidsfrister i klagesagerne stiller særlige krav til organiseringen af arbejdet, og nævnets sekretariat har særlige arbejdsprocedurer, der anvendes ved modtagelsen af en klage. Sekretariatets medarbejdere foretager en umiddelbar vurdering af klagens karakter, og i de tilfælde, hvor en klage fremsendes direkte til nævnet, videresendes klagen straks til afdelingen med oplysning om hvilke akter, nævnet har brug for, såfremt nævnet skal behandle klagen. I forbindelse med en sags forberedelse sikres det blandt andet, at alle fornødne oplysninger foreligger, og der udsendes en meddelelse om mødetidspunkt til patienten, patientrådgiver/bistandsværge, sygehuset samt til nævnets medlemmer. Kopi af sagens akter vedlægges mødeindkaldelsen til patienten, patientrådgiver/bistandsværge og de øvrige nævnsmedlemmer. Udgangspunktet fraviges i de tilfælde hvor patienten er nægtet aktindsigt i egen journal, og i de tilfælde, hvor patienten ikke ønsker at patientrådgiveren / bistandsværgen får indsigt i sagens akter. I sidstnævnte tilfælde er det alene nævnets medlemmer, som får tilsendt sagens akter. ÅRSBERETNING

6 Statsforvaltningen Sjælland overgik den 27. august 2012 til digital sagsbehandling. Sekretariatet kunne herefter modtage, og nævnet behandle, sager udelukkende på digital vis. Det betyder at såvel modtagelse, omdeling og mødeafholdelse sker uden papirsager. Sekretariatet sender mødeindkaldelse vedlagt sagens akter til hospitalet samt patienten, forudsat at denne fortsat er indlagt, via hospitalets sikre adresse. Sekretariatet sender sagens akter til nævnets medlemmer via sikker til nævnsmedlemmernes personlige e-boks. Sekretariatet havde inden 27. august 2012 indgået aftaler med regionens hospitalsledelser, om at mødeindkaldelse og sagsakter ligeledes skulle sendes til hospitalet til fordeling til patientrådgivere og bistandsværger. Sekretariatet ændrede i september 2012 denne procedure, idet nævnet ved fremmøde på flere afdelinger erfarede, at patientrådgiveren eller bistandsværgen ikke havde modtaget mødeindkaldelsen og dermed ikke var blevet indkaldt til mødet. Sekretariatet har i 2012 fortrinsvist sendt mødeindkaldelse, sagsakter og afgørelser til patientrådgivere og bistandsværger med A-post. Patientrådgivere og bistandsværger fik fra januar 2013 ligeledes mulighed for at modtage mødeindkaldelse, sagsakter og afgørelser via e-boks, og sekretariatet har herefter sendt sagsmaterialet til de patientrådgivere og bistandsværger, som har ønsket at modtage materialet digitalt. ÅRSBERETNING

7 2. Sagsantal Der har i 2012 været realitetsbehandlet i alt 149 sager. Skema 1 Antal sager med realitetsafgørelse 2010 % 2011 % 2012 % Antal indkomne sager i kalenderåret Antal sager, modtaget ej behandlet i foregående kalenderår - Antal tilbagekaldte sager Antal afviste sager Antal sager modtaget, ej behandlet i kalenderåret = Antal sager med realitetsafgørelse Skema 2 Sagernes fordeling på hospitalerne Sager i alt Tilbagekaldte/afviste sager Realitetsbehandlede sager Psykiatrisk Center Dianalund Holbæk Køge Nykøbing Sj Næstved Roskilde Sct. Hans Slagelse Vordingborg I alt ÅRSBERETNING

8 Skema 3 Samlet antal afgørelser i nævnet i de seneste år Definition af en afgørelse En afgørelse er en godkendelse eller en tilsidesættelse af et tvangsindgreb. Der tælles alene en afgørelse for hvert enkelt påklaget tvangsindgreb. Træffer nævnet afgørelse i samme sag vedrørende flere ensartede tvangsindgreb, f.eks. fem tvangsfikseringer, tæller nævnsafgørelsen statistisk som fem afgørelser. Derfor er der forskel på antallet af realitetsbehandlede sager, 149 i 2012, og antallet af afgørelser, 269 i Hvis en nævnsafgørelse indeholder både en godkendelse og en tilsidesættelse af det samme tvangsindgreb, f.eks. at iværksættelsen af et tvangsindgreb godkendes, men at den fortsatte opretholdelse af tvangsindgrebet tilsidesættes, tæller nævnsafgørelsen fortsat statistisk alene som én afgørelse. Tilsidesættelsen af det fortsatte tvangsindgreb vil ikke tælle som en selvstændig afgørelse, men vil statistisk blive registreret som en delvis tilsidesættelse. 3. Sagsbehandlingstiden Sagsbehandlingstiden regnes fra sagens/klagens modtagelse i statsforvaltningen, og til afgørelsen sendes fra statsforvaltningen. Sekretariatet har det udgangspunkt, at afgørelsen skal sendes senest dagen efter, at nævnet har truffet afgørelse på mødet. Der er i sagsbehandlingstiderne medregnet lørdage, søndage og helligdage. I klagesager om tvangsbehandling, der er tillagt opsættende virkning, skal der træffes afgørelse inden 7 hverdage efter klagens modtagelse. Ved udtrykket hverdage forstås mandag til fredag bortset fra helligdage. Skema 4 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i de seneste år Antal dage (hele tal) ÅRSBERETNING

9 4. Antal møder Skema 5 Samlet antal møder Antal møder Møderne holdes som udgangspunkt på det psykiatriske center, som patienten befinder sig på. I de tilfælde hvor patienten er udskrevet, afholdes mødet på det psykiatriske center, hvor tvangsindgrebet har fundet sted. Er patienten overflyttet til en anden region, afholdes mødet på det psykiatriske center, hvor tvangsindgrebet har fundet sted. Skema 6 Mødernes fordeling mellem de enkelte psykiatriske centre i 2012 Psykiatrisk Center Antal møder Dianalund 4 Holbæk 4 Køge - Nykøbing Sj. 12 Næstved 0 Roskilde 34 Sct. Hans 11 Slagelse 40 Vordingborg 44 Møder i alt 149 Skema 5 og 6 indeholder alene sager med realitetsafgørelser, dvs. sager, hvor nævnet har berammet og gennemført et møde i sagen. Nævnet har foruden ovennævnte sager berammet møder i 12 sager, hvor patienten har tilbagekaldt sin klage før mødet, og i 6 sager har patienten tilbagekaldt sin klage før nævnet havde berammet møde i sagen. ÅRSBERETNING

10 5. Mødedeltagelse Skema 7 Mødedeltagelse for læger Læger Deltaget Ikke deltaget Deltagelsesprocent Psykiatrisk Center Dianalund Holbæk Køge Nykøbing Sj Næstved Roskilde Sct. Hans Slagelse Vordingborg I alt Nævnet ændrede i 2011 praksis således, at mødet så vidt muligt skulle afholdes på den afdeling, hvor patienten aktuelt befandt sig. Tidligere blev mødet konsekvent berammet til afholdelse på den afdeling, hvor tvangsindgrebet havde fundet sted. Ændringen var særligt begrundet i, at patienten og patientrådgiveren har ret til mundtligt at forelægge sagen for nævnet. Ved den tidligere praksis oplevede nævnet, at patienterne for en stor dels vedkommende ikke deltog i møderne efter at være blevet overflyttet til en anden afdeling. Skema 8 Mødedeltagelse for patienter Patienter Deltaget Ikke deltaget Deltagelsesprocent Psykiatrisk Center Dianalund Holbæk Køge Nykøbing Sj Næstved Roskilde Sct. Hans Slagelse Vordingborg I alt ÅRSBERETNING

11 Skema 9 Mødedeltagelse patientrådgivere/bistandsværger Deltaget Ikke deltaget Deltagelsesprocent Patientrådgivere/ bistandsværger Psykiatrisk Center Dianalund Holbæk Køge Nykøbing Sj Næstved Roskilde Sct. Hans Slagelse Vordingborg I alt I 2010 var deltagelsesprocenten for patientrådgivere/bistandsværger på visse hospitaler så lav, at der i omkring hver tredje sag ikke var en patientrådgiver/bistandsværge til stede. På baggrund heraf opfordrede Folketingets 71-tilsyn Det Psykiatriske Patientklagenævn til at have særlig fokus på deltagelsesprocenten i Sekretariatet har derfor siden 2011 ført en særskilt statistik, hvor blandt andet årsagen til fravær hos den enkelte patientrådgiver/bistandsværge blev registreret. Denne særskilte statistik har dog ikke kunnet kaste lys over grunden til de lave deltagelsesprocenter, idet de fleste afbud ikke ledsages af en begrundelse. De gange, hvor årsagen til fravær er blevet oplyst, begrundes det oftest i, at mødet i patientklagenævnet er sammenfaldende med patientrådgivernes og bistandsværgernes andet arbejde. 6. Afgørelsernes udfald og omgørelsesprocenten Ifølge 14, stk. 1, i bekendtgørelse om forretningsorden for det psykiatriske patientklagenævn kan det psykiatriske patientklagenævns afgørelser gå ud på, at tvangsindgrebet godkendes eller tilsidesættes. Før 2012 registrerede sekretariatet nævnets afgørelser enten som en godkendelse eller en tilsidesættelse af den besluttede tvangsforanstaltning (én afgørelse). En afgørelse kunne også indebære både en godkendelse og en tilsidesættelse, f.eks. godkendelse af iværksættelsen af et tvangsindgreb, men tilsidesættelse af det fortsatte tvangsindgreb (to afgørelser). Sekretariatet fik i 2012 nyt statistiksystem, som gjorde det muligt at foretage mere nuancerede statistiske registreringer end de foregående år. ÅRSBERETNING

12 En klage over et tvangsindgreb registreres enten som en godkendelse eller en tilsidesættelse af den besluttede tvangsforanstaltning, og hver afgørelse udgør statistisk kun én afgørelse. I de tilfælde, hvor iværksættelsen af et tvangsindgreb godkendes, men tvangsindgrebet tilsidesættes for en efterfølgende del eller dele af det fortsatte indgreb, vil dette statistisk registreres som en godkendelse. Den delvise tilsidesættelse af indgrebet vil ikke fremgå som tilsidesat, og derfor ikke tælle med i omgørelsesprocenten. Dette vil for 2012 medføre en lavere omgørelsesprocent. Sekretariatet har ikke kunnet opgøre statistikken vedrørende delvise tilsidesættelser for de foregående år efter denne metode, og har derfor intet sammenligningsgrundlag for disse år. Skema 10 Afgørelser og godkendelser Antal afgørelser Godkendelser Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tilbageførsel Tvangsfiksering Beskyttelsesfiksering Personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse Personlig skærmning Aflåsning af døre i afdelingen Aflåsning af patientstue Tvangsbehandling, medicinsk Tvangsbehandling ECT Tvangsbehandling, legemlig Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Tvungen opfølgning efter udskrivning iværksættelse Tvungen opfølgning efter udskrivning forlængelse I alt ÅRSBERETNING

13 Skema 11 Tilsidesættelser Tilsidesættelser Omgørelsesprocent Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tilbageførsel Tvangsfiksering Beskyttelsesfiksering Personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse Personlig skærmning Aflåsning af døre i afdelingen Aflåsning af patientstue Tvangsbehandling, medicinsk Tvangsbehandling ECT Tvangsbehandling, legemlig Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Tvungen opfølgning efter udskrivning iværksættelse Tvungen opfølgning efter udskrivning forlængelse I alt Omgørelsesprocenten for 2012 er væsentlig lavere end de foregående år. Dette er en følge af, at sekretariatet har fået nyt statistiksystem, og at en afgørelse alene tælles som omgjort, såfremt hele tvangsindgrebet er tilsidesat. Statistikken for de foregående år er derfor ikke direkte sammenlignelig med statistikken for Nævnet har, som nævnt under skema 3, registreret en afgørelse som godkendt, men delvist tilsidesat i de tilfælde, hvor iværksættelsen af et indgreb er godkendt, men hvor den fortsatte opretholdelse er tilsidesat. Dette forekom oftest i sager vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangsfiksering, hvor der løbende skal ske efterprøvelse af om betingelserne for at opretholde tvangsindgrebet fortsat er opfyldt. I de sager, hvor nævnet delvist har tilsidesat af tvangsindgrebet skyldtes dette, for tvangsindlæggelse- og tilbageholdelse, at frihedsberøvelsen ikke blev revurderet rettidigt samt for tvangsfiksering, at der ikke var foretaget de fornødne tilsyn. Skema 12 Delvise tilsidesættelser Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tvangsfiksering I alt ÅRSBERETNING

14 7. Klager over patientklagenævnets afgørelser Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangstilbageførsel, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, tvungen opfølgning efter udskrivning og aflåsning af døre i afdelingen kan indbringes for byretten, jf. psykiatrilovens 37, stk. 1. Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser vedrørende tvangsmedicinering, anvendelse af fysisk magt, personlig alarm, pejlesystemer, særlige dørlåse samt personlig skærmning, der varer mere end 24 timer, kan påklages til Det Psykiatriske Ankenævn, jf. psykiatrilovens 38. Det Psykiatriske Patientklagenævn har modtaget 21 klager for Hver klage kan indeholde anke over mere end én afgørelse. Definitnation Kolonnen antal anker, skal forstås som antal afgørelser der ankes. Hvis en sag med 5 tvangsfikseringer ankes, vil det tælle som 5 anker. Skema 13 Klager over nævnets afgørelser Antal afg. Antal anker Anke % Antal afg. Antal anker Anke % Antal afg. Antal anker Anke % Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tilbageførsel Tvangsfiksering Beskyttelsesfiksering Personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse Personlig skærmning Aflåsning af døre i afdelingen Aflåsning af patientstue Tvangsbehandling, medicinsk Tvangsbehandling ECT Tvangsbehandling, legemlig Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Tvungen opfølgning efter udskrivning iværksættelse Tvungen opfølgning efter udskrivning forlængelse I alt ÅRSBERETNING

15 Skema 14 Anke til domstolene Stadfæstet Tilsidesat Frafaldet af patient Nævnet afventer afgørelse i to sager fra domstolene. Skema 15 Klage til Det Psykiatriske Ankenævn Stadfæstet Tilsidesat Frafaldet af patient Nævnet afventer afgørelse i tre sager fra Det Psykiatriske Ankenævn. ÅRSBERETNING

16 Afsnit 2 1. Principielle problemstillinger Hvilken overlæge har kompetence til at træffe afgørelse om at forlænge en beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning? Sekretariatet har i 2012 erfaret, at psykiatrilovens regler om tvungen opfølgning efter udskrivning, har givet anledning til tvivl, om hvilken overlæge, der har kompetencen til at træffe afgørelse om, at forlænge en beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning. I det følgende redegøres derfor for kompetencereglerne vedrørende tvungen opfølgning efter udskrivning. I 2010 blev reglerne om tvungen opfølgning indført i psykiatrilovens kapitel 4a. Formålet med reglerne var at sikre, at det blev muligt at fastholde de sværest psykisk syge patienter i den nødvendige behandling. Den tiltænkte metode med tvungen opfølgning efter udskrivning er, at en patient kan fastholdes i medicinsk behandling efter udskrivning fra et psykiatrisk center ved at patienten bliver pålagt at møde til medicinering, f.eks. hver 14. dag. Det er henlagt til overlægen på den afdeling, hvor patienten er indlagt at træffe beslutning om at iværksætte tvungen opfølgning efter udskrivning. Tvungen opfølgning kan iværksættes såfremt en række betingelser var opfyldt, og kunne iværksættes for 3 måneder ad gangen. Der blev ved lovændringen lagt vægt på til, at medicinering kunne ske i det psykiatriske sygehusvæsen, hvilket ikke alene omfatter de lukkede psykiatriske centre, men også distriktspsykiatrien. Dette fraveg udgangspunktet i psykiatrilovens 1 om lovens anvendelsesområde, hvorefter psykiatriloven alene gælder for personer, som er indlagt på en psykiatrisk afdeling. En patient kan herefter pålægges at møde i distriktspsykiatrien for at modtage medicin. Såfremt patienten ikke møder eller frivilligt ønsker at tage medicinen, kan patienten afhentes med politiets bistand og indbringes til et psykiatrisk center, hvor medicinen kan gives med tvang. Tvungen opfølgning efter udskrivning kan iværksættes for tre måneder gangen, og kan alene gælde for en samlet periode på 12 måneder. Tvungen opfølgning efter udskrivning kan iværksættes, når de kumulative betingelser i psykiatrilovens 13d, stk. 1, er opfyldt: 13 d. Overlægen kan inden patientens udskrivning træffe beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning, hvis der på baggrund af den aktuelle indlæggelse findes at være en begrundet formodning om og nærliggende risiko for, at patienten efter udskrivning vil ophøre med at følge den behandling, der er nødvendig for patientens helbred, og ÅRSBERETNING

17 1) patienten i de seneste 3 år forud for den aktuelle indlæggelse er blevet tvangsindlagt mindst tre gange, 2) patienten i de seneste 3 år forud for den aktuelle indlæggelse i mindst ét tilfælde har undladt at følge den behandling, der er anført i en udskrivningsaftale eller koordinationsplan, 3) patienten i forbindelse med den aktuelle indlæggelse blev tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt og 4) patienten inden for det sidste halve år forud for den aktuelle indlæggelse har været ordineret opsøgende behandling ved et udgående psykiatriteam, men har undladt at følge den ordinerede medicinske behandling. Det fremgår af psykiatrilovens 13d, stk. 2, at overlægens beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning alene kan indeholde et pålæg til patienten om at møde op til medicinering i det psykiatriske sygehusvæsen. Det fremgår endvidere af lovforslagets almindelige bemærkninger, at: Psykiatrilovens regler, bortset fra reglerne om tvangsindlæggelse og tilbageførsel, gælder alene på psykiatriske afdelinger, jf. lovens 1, stk. 1, og loven omfatter alene personer, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling. Der blev dog med reglerne om tvungen opfølgning efter udskrivning lagt op til, at behandlingen ligeledes kunne finde sted i distriktspsykiatrien: "Det psykiatriske sygehusvæsen" skal forstås i bred forstand og omfatter foruden egentlige sygehusafdelinger også f.eks. distriktspsykiatriske centre, hvor en behandlingsansvarlig overlæge har ansvaret for behandlingen. Der er således hjemmel til, at beslutningen om tvungen opfølgning efter udskrivning kan indeholde et pålæg til patienten om at møde til behandling i det distriktspsykiatriske center. Det fremgår dog af lovforslagets almindelige bemærkninger, at såfremt patienten ikke ønsker at medvirke til tvungen opfølgning frivilligt, skal medicineringen ske på en psykiatrisk afdeling: Det foreslås i 13 d, stk. 3, at der fortsat alene kan udføres tvangsbehandling på psykiatriske afdelinger. Denne afgrænsning er i overensstemmelse med psykiatrilovens stedlige afgrænsning og kendt for patienterne. Derudover er det alene de psykiatriske afdelinger, der har såvel de forsvarlige fysiske rammer for tvangsudøvelse som personale, der er trænet til at håndtere tvangssituationer. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelserne i lovforslaget, at: Overlægens beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning kan alene indeholde et pålæg til patienten om at møde op til medicinskbehandling i det psykiatriske sygehusvæsen, jf. forslaget til 13 d, stk. 2. Det betyder, at overlægens beslutning ikke vil kunne indeholde et pålæg om behandling andre steder end i det psykiatriske sygehusvæsen. Patienter, der er undergivet tvungen opfølgning efter udskrivning, ÅRSBERETNING

18 kan således ikke behandles i hjemmet, uanset om patienten opholder sig i eget hjem, herunder botilbud eller herberg m.v. "Det psykiatriske sygehusvæsen" skal forstås i bred forstand og omfatter foruden egentlige sygehusafdelinger også f.eks. distriktspsykiatriske centre, hvor en behandlingsansvarlig overlæge har ansvaret for behandlingen. Der er således hjemmel til, at beslutningen om tvungen opfølgning efterudskrivning kan indeholde et pålæg til patienten om at møde til behandling i det distriktspsykiatriske center. Dette kan blandt andet være hensigtsmæssigt i forbindelse med, at den tvungne opfølgning efter udskrivning skal ophøre, og patienten eventuelt skal overgå til fortsat behandling på frivillig basis i distriktspsykiatrisk regi." Skulle der være tilfælde, hvor patienten ikke møder op til den aftalte behandling, kan overlægen beslutte, at patienten skal afhentes af politiet ind til tvangsmedicinering på psykiatrisk afdeling, jf. forslaget til 13 d, stk. 3. Overlægen skal i den forbindelse lægge vægt på, hvilke konsekvenser et ophør af eller en forsinkelse af patientens medicinske behandling kan have for patientens behandlingsforløb og patientens psykiske sygdom, herunder i forhold til en forværring af patientens tilstand. Det fremgår endvidere af forslaget til 13 d, stk. 3, at der skal være en sundhedsperson til stede, når politiet afhenter patienten. Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar jf. sundhedslovens 6. Det er forudsat, at den sundhedsperson, der er til stede ved politiets afhentning, så vidt muligt er kendt af patienten og har kendskab til patienten og dennes behandlingsforløb. Endelig fremgår det af forslaget til 13 d, stk. 3, at medicineringen af patienten i sådanne tilfælde alene kan foregå på en psykiatrisk afdeling. Ved at henlægge selve tvangsmedicineringen til det psykiatriske sygehusvæsen sikres det, at behandlingen varetages af læger med psykiatrisk ekspertise, som har den fornødne erfaring med at varetage behandlingen af denne patientgruppe. Derudover er der på den psykiatriske afdeling de fornødne fysiske rammer og den nødvendige ekspertise i forhold til tvangsudøvelse. Ifølge lovforslaget skal tvungen opfølgning efter udskrivning alene kunne gælde for 3 måneder ad gangen, og at beslutningen maksimalt kan gælde i en samlet periode på 12 måneder: Beslutningen om tvungen opfølgning efter udskrivning er efter forslaget gældende i indtil 3 måneder, efter den tvungne opfølgning blev iværksat, medmindre overlægen konkret vurderer, at en kortere periode, f.eks. 2 måneder, er tilstrækkelig, jf. 13 d, stk. 5. Iværksættelsesdatoen vil være den dag, patienten udskrives fra psykiatrisk afdeling. Det følger af 21, stk. 1, at overlægen til stadighed har ansvaret for, at tvang, herunder tvungen opfølgning efter udskriv- ÅRSBERETNING

19 ning, ikke anvendes i videre omfang end nødvendigt. Der kan med andre ordtræffes beslutning om, at den tvungne opfølgning efter udskrivning skal gælde i indtil 3 måneder, men den behandlingsansvarlige overlæge skal vedvarende vurdere, om tvangsforanstaltningen kan ophøre. Hvis der er en begrundet formodning og nærliggende risiko for, at patienten ved 3 måneders periodens udløb, jf. forslaget til stk. 5, vil ophøre med at følge den behandling, der er nødvendig for patientens helbred, kan overlægen, jf. forslaget til stk. 6, træffe beslutning om, at den tvungne opfølgning kan forlænges i indtil 3 måneder. Yderligere forlængelse af den tvungne opfølgning efter udskrivning kan ske for indtil 3 måneder ad gangen, dog således at patienten maksimalt kan være undergivet tvungen opfølgning efter udskrivning i 12 måneder, jf. forslaget til stk. 6. Overlægen skal ved udløbet af enhver 3 måneders periode vurdere, om der er en nærliggende risiko for, at patienten vil ophøre med at følge den behandling, der er nødvendig for patientens helbred. Da der er tale om opfølgning på en indlæggelse, kan en patient maksimalt være i tvungen opfølgning efter udskrivning i 12 måneder. Dette absolutte loft over, hvor lang tid patienten kan være undergivet tvungen opfølgning efter udskrivning, forhindrer, at der kan blive tale om at fastholde patienten i en tvangsbehandling igennem meget lang tid. Sammenfattende kan det gøres gældende, at tvungen opfølgning efter udskrivning kan iværksættes af overlægen på den afdeling, hvor patienten har været indlagt, såfremt patienten opfylder betingelserne i psykiatrilovens 13, stk. 1, nr Patienten kan herefter pålægges at møde til medicinering, jf. psykiatrilovens 13, stk. 2, eller afhentes med politiets bistand, jf. psykiatrilovens 13, stk. 3. Der blev med psykiatrilovens 13, stk. 2, åbnet op for, at patienten kan medicineres uden for et psykiatrisk afsnit, såfremt patienten frivilligt ønsker at modtage medicinen. Tvungen opfølgning kan gælde i tre måneder, jf. psykiatrilovens 13, stk. 5, og beslutningen kan forlænges såfremt betingelserne herfor er opfyldt, jf. psykiatrilovens 13, stk. 6. Spørgsmålet er herefter, hvilken overlæge, der har kompetence til at træffe afgørelse om at beslutningen om tvungen opfølgning efter udskrivning skal forlænges efter tre måneder? Der er i bemærkningerne til lovforslaget ikke taget direkte stilling til dette, men det bemærkes, at psykiatriloven fortsat alene gælder for patienter, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling, jf. psykiatrilovens 1. Der blev med reglerne om tvungen opfølgning åbnet op for, at en patient kunne medicineres i det psykiatriske sygehusvæsen, hvilket er en udvidelse af psykiatrilovens sædvanlige anvendelsesområde. ÅRSBERETNING

20 I bemærkningerne til lovforslaget bliver begreberne overlægen og den behandlingsansvarlige overlæge anvendt. Ifølge bemærkningerne har overlægen i medfør af psykiatrilovens 21, stk. 1, stadig ansvaret for, at tvungen opfølgning efter udskrivning, ikke anvendes i videre omfang end nødvendigt, mens den behandlingsansvarlige overlæge vedvarende skal vurdere om den tvungne opfølgning efter udskrivning kan ophøre. Begrebet overlægen må derfor antages at henvise til psykiatrilovens regler om saglig kompetence. Begrebet anvendes ligeledes i lovforslaget om kompetencen til at forlænge beslutningen om tvungen opfølgning efter udskrivning. Konklusion Der ses med reglerne om tvungen opfølgning således ikke at være fraveget de sædvanlige regler om saglig kompetence i psykiatriloven. Sammenholdes dette med lovens anvendelsesområde, må det konkluderes, at det alene er den overlæge, som har besluttet at tvungen opfølgning efter udskrivning skal iværksættes, som kan træffe beslutning om at forlænge samme beslutning. Afsnit 3 1. Principielle afgørelser I Formanden for Det Psykiatriske Patientklagenævn har behandlet en sag om personlig skærmning. Formanden afviste at behandle klagen den 14. maj Patient havde klaget over personlig skærmning, idet overlægen havde fastsat inde- og udetider, hvor patienten skulle opholde sig på sin stue. Formanden vurderede, at der ikke var tale om personlig skærmning, og at sagen dermed faldt uden for nævnets kompetence. Formanden lagde vægt på, at der ikke var truffet lægelig beslutning om skærmning, at det ikke var lægeligt ordineret at der skulle befinde sig et eller flere personalemedlemmer konstant i umiddelbar nærhed af patienten, at der ikke befandt sig et eller flere personalemedlemmer konstant i umiddelbar nærhed af patienten, og at der ikke var sket døraflåsning af patientens stue. Patienten klagede ved sin patientrådgiver over formandens afgørelse, og sagen blev sendt til Det Psykiatriske Ankenævn. Det Psykiatriske Ankenævn tiltrådte den 28. august 2012 formandens afgørelse af 14. maj 2012 med samme begrundelse som anført af formanden. Det Psykiatriske Ankenævn bemærkede endvidere, at fastsættelsen af inde- og udetider for patienten skete som led i den praktiske planlægning af hverdagen og driften på afdelingen. II Det Psykiatriske Patientklagenævn har behandlet en sag om tvangstilbageholdelse. Nævnet traf afgørelse den 1. oktober ÅRSBERETNING

21 Patienten var dobbeltindlagt på psykiatrisk center, og var tillige tvangsindlagt. Patienten klagede imidlertid alene over overlægens beslutning om tvangstilbageholdelse. Patienten var HIV-positiv og det var ved en CT-scanning blevet fastslået, at patienten havde cerebrale forandringer, der var forenelige med HIV-encefalit. Denne tilstand medførte, at patienten ligeledes led af en frontal demenstilstand, som gjorde, at patienten ikke relevant kunne forholde sig til sin helbredsmæssige tilstand. Patienten var under somatisk behandling for sin HIV-encefalopati, og det var af afgørende betydning for patientens overlevelse, at denne blev fastholdt i et vedvarende behandlingsforløb. Nævnet godkendte beslutningen om tvangstilbageholdelse. Nævnet lagde vægt på, at patienten befandt sig i en tilstand, som måtte sidestilles med sindssyge, fordi patienten, grundet den frontale demenstilstand, havde en læderet realitetssans og ikke kunne forholde sig til sin helbredsmæssige tilstand. Nævnet lagde endvidere vægt på, at det ville have været uforsvarligt ikke at tvangstilbageholde patienten for at denne kunne blive behandlet for sin HIV-encefalopiati. Nævnet lagde slutteligt vægt på, at patienten havde tilkendegivet, at patienten ikke ønskede at være på afdelingen, og at patienten under en ledsaget udgang havde forsøgt at stikke af fra personalet. ÅRSBERETNING

22 Skemaoversigt Skema 1 Antal sager med realitetsafgørelse 6 Skema 2 Sagernes fordeling på hospitalerne 6 Skema 3 Samlet antal afgørelser nævnet i de seneste år 7 Skema 4 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i de seneste år 7 Skema 5 Samlet antal møder 8 Skema 6 Mødernes fordeling mellem de enkelte psykiatriske centre i Skema 7 Mødedeltagelse for læger 9 Skema 8 Mødedeltagelse for patienter 9 Skema 9 Mødedeltagelse for patientrådgivere/bistandsværger 10 Skema 10 Afgørelser og godkendelser 11 Skema 11 Tilsidesættelser 12 Skema 12 Delvise tilsidesættelser 12 Skema 13 Klager over nævnets afgørelser 13 Skema 14 Anke til domstolene 14 Skema 15 Klage til Det Psykiatriske Ankenævn 14 ÅRSBERETNING

23 Statsforvaltningen Sjælland Dronningensgade Nykøbing F Tel

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 AFSNIT 1... 2 1. Det Psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen...2 2. Sagsantal...3 3. Sagsbehandlingstiden...4 4. Antal

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD 2 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland..4 A. Patientklagenævnets

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 5 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 3 Forord... 4 AFSNIT 1... 5 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...5

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 211 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark ÅRSBERETNING 211 2 Indhold Skemaoversigt... 4 FORORD... 5 AFSNIT 1... 6 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 6 2.

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 4 Forord... 5 AFSNIT 1... 7 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...7

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark 2 Indhold Skemaoversigt... 5 FORORD 7 AFSNIT 1..9 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 9 2. Antal sager og sagsfordeling

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2013 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 2a. Antal sager... 7 2b. Sagernes fordeling på de enkelte regioner... 8 2c. Sagernes

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 3 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland.... 5 1.1. Patientklagenævnets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger)

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger) Sundhedsudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 SUU alm. del Bilag 276, 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Den fulde tekst Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Årsberetning 2014. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2014. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2014 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 1a. Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning ultimo 2014... 6 1b. Det Psykiatriske

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling NOTAT BILAG Bemærkninger af teknisk karakter Regionerne har følgende bemærkninger af teknisk karakter til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven):

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn

Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Indledning Dette notat er en gennemgang af de vigtigste punkter i årsberetningen 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn i Statsforvaltningen

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. til. (Tvungen opfølgning efter udskrivning)

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. til. (Tvungen opfølgning efter udskrivning) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje (Tvungen opfølgning efter udskrivning) 1 I lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag.

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K sbpe@sum.dk Cc: Danske Handicaporganisationer 3. januar 2010 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Indhold Forord... 2 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden... 3 1a. Det Psykiatriske

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

2009/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Forslag. til. (Tvungen opfølgning efter udskrivning)

2009/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Forslag. til. (Tvungen opfølgning efter udskrivning) 2009/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Min. for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0904317 Fremsat den 12. februar 2010

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland...3 1a. Patientklagenævnets sammensætning i 2009...3 1.b.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden...

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 89 Offentligt. Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 89 Offentligt. Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 89 Offentligt Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2016 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold 1. Forord... 5 2. Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn (PKN)... 7 3. 1a. Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning ultimo 2016....

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 36 Offentliggørelsesdato: 30-06-1998 Folketinget Sagsforløb 1997/2 LF 36 Fylgiskjal nr 15 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 36 Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Indhold FORORD...1 AFSNIT I : - DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN VED STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN...2 1a. Patientklagenævnets

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Psykiatriske ankesager

Psykiatriske ankesager Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2010 Maj 2010 Fuldmægtig, cand.jur., Helle Brandstrup Nordentoft Fuldmægtig, cand.jur., Louise

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Indhold FORORD... 1 AFSNIT I : DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN VED STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN... 2 1a. Patientklagenævnets

Læs mere

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011 Det Psykiatriske Ankenævn Praksissammenfatning vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2011 Januar 2012 Fuldmægtig, cand.jur., Louise Kjerulff Oleander Fuldmægtig, cand.jur., Farhan S. Asghar Specialkonsulent,

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Psykiatri. Samtidig med fremsættelsen blev lovforslaget udsendt til høring hos relevante

Psykiatri. Samtidig med fremsættelsen blev lovforslaget udsendt til høring hos relevante 12 Psykiatri Den 19. december 1996 fremsatte daværende justitsminister Bjørn Westh i Folketinget et lovforslag om revision af Psykiatriloven eller som den mere udførligt kaldes: Lov om frihedsberøvelse

Læs mere