Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester"

Transkript

1 Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi kan få alle registreret. Husk at medbringe egen stol! Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandsberetning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Godkendelse af budget 5. Indkomne forslag Bestyrelsens forslag: a) Ændring af vedtægter, vedrørende tidspunkt for ordinær generalforsamling samt tidsfrist for indlevering af forslag til generalforsamlingen b) Godkendelse af viceværtordning c) Godkendelse af snerydningsordning d) Nyordning vedrørende storskrald og haveaffaldscontainere e) Biksens fremtid 6. Valg til bestyrelsen a) Formand 2 år, Jan Rasmussen have 160 er på valg, genopstiller b) Valg af repræsentant 2 år Jan Mårtensson have 25 er på valg, genopstiller c) Valg af repræsentant 2 år Karl Aage Hagelund have 117 er på valg, genopstiller d) Valg af repræsentant 1 år (Lone Bjørklund have 67 er udtrådt af bestyrelsen); suppleant Katja Skriver have 92 ønsker at stille op til bestyrelsen e) Valg af suppleant 2 år Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg (har et år tilbage af de to år de er valgt): Suppleant Karin Beukel have 61 Kasserer Vivi Fletcher have 6 Repræsentant Flemming Madsen have 16 Repræsentant Lisbeth Jørgensen have 68 Valg af revisorer a) Intern revisor 2 år, Lotte Kjærullf er på valg, genopstiller Ikke på valg er Ekstern revisor Birkhøj revision (et år endnu) Intern revisorsuppleant Hanne Henriksen (et år endnu)

2 Medlemmernes forslag til punkter på dagsordenen skal afleveres i foreningens postkasse i have 66 eller sendes til: inden søndag den 10. maj klokken Med venlig hilsen Bestyrelsen Forslag til generalforsamlingen 18. maj 2015 stillet af bestyrelsen F orslag a) Ændring af vedtægter. Paragraf 10, stk 2 Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester. Den afholdes senest den 1. juni hvert år med følgende dagsordenspunkter Forslås ændret til: Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester. Den afholdes i maj måned hvert år med følgende dagsordenspunkter Begrundelse: Generalforsamlingen afholdes altid i maj måned, så dette bør fremgå af vores vedtægter. Paragraf 10, stk 4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal finde sted mindst fjorten dage forinden. Der omdeles en skriftlig meddelelse med dagsorden til alle medlemmerne. Samtidig omdeles et eksemplar af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende år. Samtidig vedlægges et bilag med beskrivelse og beløb af årets nyanskaffelser. Fremsætter bestyrelsen forslag eller vedtægtsændringer, skal dette tilkendegives på dagsordenen. Foreslås ændret til: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal finde sted senest fjorten dage forinden generalforsamlingens afholdelse. Der omdeles en indkaldelse med dagsorden samt indkomne forslag til alle medlemmerne. Samtidig omdeles et eksemplar af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende år. Begrundelse: Som det har været hidtil, har bestyrelsens og medlemmernes forslag ikke været omdelt på samme tid, hvilket har gjort at der ikke har været helt styr på, hvem der har modtaget/ikke modtaget forslag. 2

3 Samtidig har der været rod i referaterne, da ikke alle forslag har været fremgået af generalforsamlingens dagsorden. For at bestyrelsen kan holde styr på samtlige forslag og sikre at de bliver omdelt til alle medlemmer samt vil fremgå af referaterne, vil det være det mest praktiske at samtlige forslag indkommer samtidigt og vil fremgå af dagsordenen og blive omdelt samtidig. Paragraf 10, stk 5: Forslag og forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne, kan kun behandles, når de er indgivet til bestyrelsen inden den på dagsordenen fastsatte frist herfor. Foreslås ændret til: Forslag og forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer, kan kun behandles, når de er indgivet til bestyrelsen senest 1. maj. Begrundelse: Det er svært at holde styr på indkaldelser, omdeling og referater, når ikke bestyrelsen har mulighed for at omdele alt samtidig. Det vil give alle et langt bedre overblik, når samtlige indsendte forslag fremgår af indkaldelsen. Forslag b) Godkendelse af viceværtordning Der er i dag tilknyttet en vicevært til foreningen med opgaver såsom at bestille containere, oprydning omkring affalds containere og spande, græsslåning ved vestskellet, rivning af sand på legeplads og diverse forefaldende arbejde. Indsatsens omfang er i dag på 10 timer per uge i de fem koldeste måneder og 12 timer per uge i de varmere måneder. Bestyrelsen finder at der hermed er fundet en rimelig balance mellem de opgaver man kunne ønske sig at få løst og så udgifterne hertil, og søger derfor generalforsamlingens opbakning til at denne ordning fortsætter på dette niveau. Motivation for forslaget. Mindst siden 2008 har der været en ordning med en lønnet viceværts funktion i foreningen. Dengang blev det vedtaget at bestyrelsen skulle vende tilbage til generalforsamling på baggrund af indhentede erfaringer. Siden er der sket det at timetallet er udvidet fra 10 til 12 om sommeren primært for at kunne renligholde legepladsen. Forslag c) Godkendelse af snerydningsordning Bestyrelsen forslår fortsættelse af snerydningsordningen baseret på aflønning af lokal beboboere. Motivation for forslaget. Snerydningsordningen har fungeret nogle år, hvor der ikke har været større sneproblemer. Det er et beredskab i forhold til år med meget sne. I år med meget sne f.eks. hvor der er behov for 20 rydninger, spredning af grus m.m. vil udgiften komme op på kroner. 3

4 Forslag d) Nyordning vedrørende storskralds og haveaffaldscontainere Bestyrelsen vil opfordre til at man i haveforeningen hjælper hinanden med at nedbringe mængden af affald der lægges i have - og storskraldscontainerne. Har man selv bil kan man hjælpe sig selv og naboen ved at køre affald til kommunens genbrugsplads. Bestyrelsen vil fortsat sørge for at der er containere i det omfang der er behov herfor, men forventer at antallet kan sænkes. Motivations for forslaget. Fra og med 1. januar er prisen på containere steget fra 0 kroner til 1450 kroner per haveaffaldscontainer og til 2150 kroner for en storskraldscontainer. Med den hyppighed vi har været vant til - cirka 10 af hver type per år, vil udgiften til containere nærme sig kroner. Forslag e) Biksens fremtid. Vedlægges særskilt Forslag vedrørende BIKSEN Forslag 1 Biksen tildeles havelejefrihed frem til Generalforsamlingen Argumentation Tine har henvendt sig til bestyrelsen i september 2014 og anmodet om havelejefrihed pga økonomiske problemer. Forslag 2 Der nedsættes et udvalg Biksens Venner, der frem til 31/1 2016, skal teste nye initiativer i Biksen. Udvalget bevilges kr. Beløbet kan udelukkende anvendes til (ny) aktivitet, som kommer medlemmerne til gavn. Senest 1/ skal udvalget udarbejde en indstilling/vurdering til bestyrelsen vedr. Biksens fremtid. Argumentation Udgangspunktet er, at foreningens kontrakt med Tine Wagner skal fornyes efter 10 års uopsigelighed. Biksens økonomi er skrantende, så der skal ske fornyelse. Der er stor opbakning til at beholde Biksen og mange ideer til udvikling. Spørgeskemaundersøgelsen er kommet med mange forskellige muligheder. Disse muligheder skal udvalget vurdere og evt. afprøve. Udvikling af Biksen er nødvendig, hvis vi fremadrettet ønsker at have Biksen i haveforeningen. Forslagsstiller Bestyrelsen 4

5 Medlemsforslag til generalforsamlingen maj 2015 i HF Sundbyvester Tillæg til ordensregler (Træer max. 6 meter høje) 1 side Forslag om køb af analyse (Regnvands afledning) 1 side Forslag om fælles hus 3 sider plus 6 sider bilag, i alt 9 sider 5

6 Forslag til generalforsamling i HF. Sundbyvester 2015 Tillæg til ordensregler: Det forslås at træerne i haveforeningen max må være 6 m høje. Begrundelse: Flere storme vælter flere træer. Grene der flyver ned højt oppe fra slår hårdere jo højere de kommer fra. Vi bor så tæt i foreningen. Der er regler for hvor meget træerne må rage ud over havegangene, men ikke hvor høje de må være, hvilket kan forsage større skade på naboers huse, hvis de falder. Høje træer kan også give meget skygge i flere haver på en gang. Forsikringsmæssigt ser det således ud omkring væltede træ: Forsikring Som husejer har man typisk tegnet en villaforsikring, der indeholder en kaskoforsikringsdel, der dækker pludselig skade på ejendommen. Dette omfatter også skader som følge af væltede træer. Dette er, hvad enten der er tale om træer på egen grund eller nabogrund, der vælter og rammer ens hus. Hvis et træ vælter i en storm og rammer ens hus, så er det ens egen villaforsikring, der dækker skaden. Dette gælder også, hvis det er naboens træ, der vælter og rammer dit hus. At forsikringen dækker skal imidlertid forstås på den måde, at forsikringen dækker frigørelse og reparation af selve huset, men ikke for selve den øvrige oprydning på grunden. Der kan derfor være omkostninger med at bortskaffe resten af træet, og dem må man som udgangspunkt selv dække. Det er kun hvis man kan gøre f.eks. naboen ansvarlig i sagen, at man vil kunne rejse et krav (og forsikringen kunne gøre regres). Det siger sig selv, at hvis man kun har sit hus forsikret med brandforsikring, og der så er et træ, der vælter og rammer huset, så har man sig et problem. Så husk at kontrollere dine forsikringer. Med venlig hilsen Kent og Birgith have 62 6

7 Forslag om køb af analyse hos EnviDan: Regnvandsudvalget vil gerne stille forslag om køb af en analyse/undersøgelse hos EnviDan med henblik på at finde en eller flere løsningsforslag til håndtering af hele foreningens regnvandsafledning. Analysen koster kr. eksklusiv moms, jfr. tilbud modtaget fra EnviDan. Baggrund for forslaget: Gennem de senere år har foreningen generelt oplevet problemer med at komme af med regnvand. Vandet ophober sig således mange steder, når det har regnet gennem længere tid samt ved kraftige regnfald. Ved skybruddene i 2011 og 2014 fik flere vandskader, og en del havde store mængder vand på deres grund efterfølgende. Vejret forventes at blive endnu vådere i de kommende år, og flere beboere vil derfor sandsynligvis skulle kæmpe med vand. De store vandmængder skaber ikke kun våde haver men også oversvømmelser af huse og ofte udvikling af svamp. Hvis vi gang på gang melder oversvømmelsesskader til forsikringerne, er der desuden en risiko for, at vi bliver klassificeret som et område, der ikke er attraktivt at forsikre. Det er meget forskelligt, hvordan beboerne i foreningen individuelt har grebet håndteringen af regnvand an (fx med forskellige former for opsamling eller genanvendelse af regnvandet, metoder til forsinkelse og nedsivning, kobling direkte til kloakken eller indirekte med pumper ved spidsbelastninger, kobling / overløb til foreningens dræn osv.). En del har ikke gjort noget, og rigtig mange mangler kendskab til, om tidligere ejere har anlagt noget på grunden. Dette er kommet frem via den lille spørgeskemaundersøgelse, regnvandsudvalget har iværksat. Foreningen har et gammelt fælles sivedræn, der har vanskeligt ved at klare de stigende mængder vand og desuden kun er beregnet til at optage vand direkte fra jorden, selvom mange efterhånden har overløb fra faskiner o. lign. sluttet til fællesdrænet. Der er stor forskel på, hvordan haverne rammes, og der tegner sig et meget komplekst billede, hvor ting som fx niveauforskelle, jordbundsforhold, grundvandsstand, problemer med fællesdrænet og manglende / uhensigtsmæssig individuel håndtering af regnvandet spiller ind på forskellig vis. Det er også meget sandsynligt, at fællesdrænet nogle steder er en del af problemet. I forbindelse med afledningen af vandet fra foreningens matrikel, er det endvidere uklart, i hvilket omfang Københavns Kommune er forpligtet til at modtage vand. Bestyrelsen er pt. i dialog med kommunen vedrørende dette, og meldingen er foreløbig, at de ikke kan modtage mere, end de allerede gør. HOFOR kan modtage alt vand, men Det stiller bestemte krav til den måde, vi internt håndterer vandet, som efter alt at dømme vil pålægge os en stor engangsudgift samt et løbende bidrag svarende til den volumen, de modtager. Et frivilligt regnvandsudvalg (Sebastian Dragelykke, Rie Lykke Danielsen, Emilie Müller, Lars Bentsen, Zora Nicodemova, Luna Berlev og Carl Minuva) har med bestyrelsens opbakning diskuteret problematikken og er grundet sagens kompleksitet og alvor kommet frem til, at der er behov for professionel rådgivning. Vi mener, at der er brug for en gennemgående undersøgelse og analyse af de eksisterende forhold og de muligheder, vi har for at få etableret en fælles langtidsholdbar løsning. Uanset hvilken løsning, vi vælger i fremtiden, vil det være en økonomisk belastning for foreningen. Samtidig er flere huse alvorligt truet af vandet, og det er derfor vigtigt, at vi træffer en beslutning på et så velinformeret og professionelt grundlag som muligt. Udvalget har indhentet tilbud på analyser fra tre store firmaer, der har speciale i problematikken, og som arbejder helhedsorienteret med fx LAR (lokal afledning af regnvand), dræning og kloakering. Det ene var 7

8 Orbicon, deres pris lød på kr. inkl. moms. Det andet var NIRAS, med en pris på kr. inkl. moms. Og det tredje var EnviDan med en pris på ,5 kr inkl. moms. EnviDans tilbud var efter regnvandsudvalgets mening klart det meste gennemarbejde og interessante af de tre. EnviDan sendte endvidere som det eneste firma en mand ud for at se stedet og stille spørgsmål, inden de udarbejdede deres tilbud. Det syntes vi var ekstra 5.312,50 kr. værd. For at skåne miljøet har vi valgt ikke at vedlægge de 3 tilbud, men hvis man ønsker at læse dem igennem, er man mere end velkommen til at kontakte Rie eller Sebastian for at få dem tilsendt pr. mail (eller evt. på print). Sebastian Dragelykke Have 39 Rie Lykke Danielsen Have 107 Med venlig hilsen Regnvandsudvalget 8

9 Forslag om et fælleshus i HF Sundbyvester Forslag: Der stilles forslag om at opføre et fælleshus. Et fælleshus der gavner og fremmer foreningens fællesskab, igennem aktiviteter og sociale sammenkomster. Huset skal kun være til fælles aktiviteter for foreningens medlemmer ikke til udlejning eller private sammenkomster. Baggrund Der er lyst og vilje til fælles aktiviteter i vores forening. Nogle aktiviteter foregår hele året fx koret, mødregruppe, legegruppe, og andre er ind imellem fx legodag i Biksen, Fastelavn, fællesspisning i teltet, vejfester, biograf, sommerfest m.fl. Der er medlemmer som går til aktiviteter som kunne rummes i et fælleshus. Aktiviteter Af mulige aktiviteter kunne være: ældregymnastik, bingo, bytte legetøjsdag, børnedans, kort og brætspilleklub (børn og voksne), fællesspisning, yoga, bestyrelsesmøde, bytte blomster, filmaften, babyrytmik, kor, strikke/krea klub, legedag, computer aften for storebørn, foredragsaftener, bogklub; musikundervisning, kagebagning + cafe, brunch, åbent hus (uden plan - køb af snack og drikke i Biksen), fastelavn, sommerfester, vejfester, loppemarkeder, grandprix, juleklip, julearrangementer, fodboldaften, intim koncerter og lektiecafé. Mange medlemmer har givet udtryk for at de gerne vil deltage i aktiviteter og flere af dem vil gerne være med til at arrangere aktiviteter. De fleste aktiviteter vil vi selv stå for, men man kan også have en lærer/foredragsholder/igangsætter udefra. Nogle aktiviteter ville være helt gratis, mens andre ville have en brugerbetaling, men brugen af lokalet koster ikke noget. Husets udformning Huset er et funktionelt og prisfornuftigt modulbyggeri fra EBK-huse uden de store arkitektoniske ambitioner. Det måler ca. 7,5 x 13 meter og er praktisk indrettet med et stort opholdsrum, et køkken, et rum til bestyrelseskontor og arkiv, to toiletter (heraf et handicap) og en hems (hemsen er et stort rum der skal bruges til opbevaring). Huset skal ligge på festpladsen op mod have 74 og have 58. Dette vil give bedst lys og eftermiddagen og aften i huset. Se placering og hustegninger i bilag 1 og 2. Husorden Der skal selvfølgelig være nogle regler for brugen af huset. Den vigtigste er allerede nævnt, som er at huset ikke er til udlejning og ikke til fest. Huset lukkes senest kl. 22 på hverdage og kl. 24 på fredage og lørdage (med en undtagelse, når vi holder den årlige sommerfest). Haverne omkring festpladsen har vetoret på disse to regler, dvs. såfremt man i fremtiden ønsker at ændre på hvorvidt huset må bruges til 9

10 privat fest eller udlejning skal de omkringliggende haver spørges først, og såfremt blot en enkelt af disse haver ikke ønsker dette kan forslaget ikke vedtages. Se det konkrete forslag til husorden i bilag 3. Økonomi Huset vil koste 1,65 millioner kroner at opfører og indrette. 20 % af denne pris betales af vores opsparing, mens resten lånes i en bank. Konkret vil det betyde en haveleje forhøjelse på 76 kroner per have. Dette er inklusiv den årlige drift. Se detaljerne i bilag 4. Ifølge vores vedtægter skal en hver yderligere låntagning besluttes ved en urafstemning, der vil derfor efter general forsamlingen, såfremt et fælleshus bliver vedtaget komme en urafstemning om låntagningen. Relation til Biksen Fælleshuset skal fungere som en selvstændig enhed fra Biksen. Men vil støtte Biksen i videst muligt omfang fx kunne Biksen have et køleskab med drikkevarer i fælleshuset som man kan købe fra, alle indkøb af rengøringsartikler til huset og andet forbrug kunne foretages i Biksen. Øget aktivitet på pladsen og i fælleshuset vil også skabe flere kunder i Biksen. Derfor vil et fælleshus styrke Biksen. Drømmen Overvejelserne omkring et fælleshus har i mange år været i spil i vores haveforening, så de fleste har gjort sig nogle tanker og talt med naboer om sådan et hus. Fortsæt endelig snakken op til den kommende generalforsamling og tag endelig fat i en af fra dette års fælleshusudvalg. Der er ingen grund til at vente med spørgsmål til generalforsamlingen som vi kan tale om før. Medlemmerne i andre haveforeninger har stor gavn af et fælles hus. Det kunne vi også. Fællesskabet kan vokse og blive stærkere med de mange muligheder et fælles rum til at synge, grine, spille, danse og snakke i ville give. Derfor håber vi at alle medlemmer vi tage godt imod forslaget. Mange hilsner fra Karina Beukel, have 62, tlf Mette Geisler Dragelykke, have 39, tlf Lisbeth Jørgensen, have 68, tlf Jeppe Christensen, have 5, tlf

11 Bilag 1 husets placering 11

12 Bilag 2 husets ydre og indre 12

13 Bilag 3 Bestemmelser og husorden Bestemmelser og husorden for fælleshuset i Hf. Sundbyvester Hf. Sundbyvester fælleshus-udvalg byder alle brugere af fælleshuset velkommen og opfordrer til at passe på det som var det ens eget. Hermed tilstræbes, at vi alle får glæde af fælleshuset i mange år fremover. Fælleshuset er som ordet tilsiger, et hus til fælles brug. Alle brugere bør derfor udvise fleksibilitet i forbindelse med brugen, så vi hjælpes ad med at få tingene til at fungere. Hvis det opleves at noget ikke fungerer, eller I er kommet til at ødelægge noget, skal I hurtigst muligt sende en mail til Fælleshus-udvalget. Administration Fælleshuset daglige drift varetages af et internt udvalg Fælleshus-udvalget, der koordinerer og styrer husets aktiviteter, samt sørger for at der foretages grundig rengøring og vedligeholdelse i forbindelse med arbejdsweekends. Udla n til fælles aktiviteter Fælleshuset udlånes til foreningens medlemmer for afvikling af fællesarrangementer med aktiviteter, der gavner og fremmer foreningens sociale fællesskab. Det vil sige, der udlejes ikke til private arrangementer. Reservation af huset Det er af foreningens medlemmer muligt at reservere fælleshuset online på foreningens hjemmeside her findes fælleshusets kalender inddelt i tidsrum á to timer mellem kl søndag til torsdag og kl fredag og lørdag. Ved den årlige sommerfest holdes åbent til Det er muligt at reservere fælleshuset et halvt år ud i fremtiden. Fælleshuset er forsynet med et elektronisk alarm- og adgangssystem. Alarmen til fælleshuset skal de/aktiveres ved hjælp af den modtagne kode til huset når huset åbnes og forlades. Husets Inventar Fælleshuset har plads til afvikling af arrangementer med op til 50 deltagere. Fælleshuset er udstyret med tv, musikanlæg og køkkenservice til 50 personer. Der er i fælleshuset adgang til 8 spiseborde i målene 80 * 120 cm. Der findes endvidere det nødvendige antal spisebordsstole. Der forefindes legetøj, spil mv. som frit kan benyttes. Service Der er service til 50 personer, samt diverse køkkeninventar. 13

14 Køkkenets udrustning omfatter i øvrigt, med 1 induktionskomfur, 2 ovne, mikroovn, kaffemaskine, el-kedel og opvaskemaskine. Viskestykker, karklude og rengøringsartikler forefindes i køkkenet. Ved beskadigelse af service eller køkkenudstyr m.v. skal Fælleshus-udvalget underrettes hurtigst muligt på en til Fælleshus-udvalget. Rengøring Der foretages rengøring i fælleshuset én gang hver måned. Desuden forventes det at de der benytter fælleshuset gør rent efter sig. Hvis Fælleshuset ikke fremstår i rengjort stand når det skal benyttes, så skriv venligst en til Fælleshus-udvalget. Indkøb af drikkevarer og madvarer til arrangementer I det omfang det er muligt skal drikkevarer altid indkøbes i Biksen. Skal der afholdes større fælles arrangementer bør Biksen have mulighed for at give et tilbud på samlet indkøb af drikkevarer, madvarer, mv. Husorden Foreningens medlemmer skal overholde følgende husorden når fælleshuset bruges: Alle fælleshusets lokaler, herunder toiletter og køkken er røgfrie. Borde og stole skal forblive i fælleshuset. Støjende adfærd, herunder afspilning af høj musik må kun foregå bag lukkede døre og vinduer. Medlemmer der benytter fælleshuset skal i alle henseender vise hensyn til de omkringboende haveejere. Der må således ikke udvises støjende eller anden uhensigtsmæssig adfærd udenfor fælleshuset. Fælleshuset kan kun reserveres af Hf. Sundbyvesters voksne medlemmer, dvs. den ansvarlige for reservationen er den person, der har reserveret huset online eller evt. medlemmets ægtefælle /samlever og en reservation må ikke overdrages til andre medlemmer. Oprydning Borde og stole tørres af og opstilles som ved modtagelsen. Alle gulve fejes. Toilet og vask tørres over. Porcelæn og bestik rengøres og sættes på plads i de angivne skuffer og skabe. Køleskab, fryser, komfur, ovn, kaffemaskine, elkedel tømmes og aftørres. Affald samles i sorte sække og fjernes. Tomme flasker fjernes. Termokander tømmes og rengøres og der sættes ikke låg på efter rengøringen. Når fælleshuset forlades, skal al belysning inde og ude være slukket, ligesom døre og vinduer skal være lukket og låst, og alarmen aktiveret. 14

15 Misligholdelse Det medlem der reserverer huset må være indforstået med at hæfte for skader på alt inventar og service i lokalet og at betale erstatning for hvad der måtte mangle eller være beskadiget. Afleveres huset ikke i fejet og opryddet stand som beskrevet ovenfor under oprydning må medlemmet være indforstået med, at medlemmet i en kortere eller længere periode ikke får mulighed for at reservere fælleshuset eller må betale for at rengøring foretaget af eksternt rengørings bureau og medlemmet så afholder omkostningen. 15

16 Bilag 4 økonomi lån og drift Baggrund for beregninger er et prisoverslag fra entreprenør; Eget estimat på udgifter til hus; Online beregningsredskaber; 162haver; Foreningens sidste årsregnskaber + budgettet for Vi ser et projekt der fra vedtagelse af forslag kommer til at koste hvert havelod ~79DKK per måned Omkostninger til bygning samt inventar: Hus vil i alt koste 1,65 million DKK heraf 1,538 million DKK til EBK resten til inventar og elementer der ikke indgår til EBK. Dette svarer til DKK per havelod. Det vil sige at der er DKK tilbage efter EBK, heraf beregnede omkostninger til inventar mm DKK, hvilket vil sige en buffer på DKK. Forslag til finansiering: Andet: Drift: DKK fra foreningens opsparing (20 % af samlet pris og ca. 1/5 af foreningens nuværende opsparing) + foreningen stiller 10 % i sikkerhed som buffer (DKK ) til uforudsete udgifter i byggeriet Lån 1,35 million DKK optages, dette svarer til et lån på 8.333DKK per havelod uden rente + omkostninger. Selve lånet skal afgøres ved urafstemning efter general forsamling, men vi har haft kontakt til 8 realkredit institutioner/banker, vi foreslår at lånet optages ved Nordea, et lån på 15år, variable rente på 5 %, hvilket vil koste i alt DKK/mdr. = 64 DKK per have/mdr. Forhøjelse af den månedlige udgift per havelod foreslås at påbegynde umiddelbart efter vedtagelse af fælleshus på GF således at der opspares en yderligere buffer under byggeriet på ca DKK (f.eks. 7 mdr. 162 haver af 70 DKK= DKK) som kan bruges til forskønnelse af huset og området omkring når huset står klart; eller hensættelse til 2015 eller til dækning af uforudsete udgifter (såfremt foreningens ovennævnte buffer bliver nødvendig at bruge). Fast hovedrengøring 1 gang om måneden (køb af toiletpapir, vaske viskestykker, mm.), Ejendomsskatter Forsikring, Vand, Varme, El Ca DKK / måned (20 % buffer indlagt) svarende til 15 DKK/ måned per havelod 16

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen UDFYLD MED BLOKSTAVER: Fælleshuset Ladefogedvej 246 NAVN ADRESSE Priser: 1 døgn weekend 1 døgn hverdag Depositum 300 kr. 150 kr. 500 kr. POSTNR. BY.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Hestestald-Karreens Beboerhus

Hestestald-Karreens Beboerhus Indhold Generelle Lejeregler:... 2 Nøgler:... 2 Service & rengøring:... 2 Musik:... 2 Terrassen:... 2 Port, trappe & elevatortårn:... 2 Grill:... 2 Bemærk... 3 Opskrivning til leje:... 4 Hvem kan leje

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere