Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester"

Transkript

1 Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi kan få alle registreret. Husk at medbringe egen stol! Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandsberetning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Godkendelse af budget 5. Indkomne forslag Bestyrelsens forslag: a) Ændring af vedtægter, vedrørende tidspunkt for ordinær generalforsamling samt tidsfrist for indlevering af forslag til generalforsamlingen b) Godkendelse af viceværtordning c) Godkendelse af snerydningsordning d) Nyordning vedrørende storskrald og haveaffaldscontainere e) Biksens fremtid 6. Valg til bestyrelsen a) Formand 2 år, Jan Rasmussen have 160 er på valg, genopstiller b) Valg af repræsentant 2 år Jan Mårtensson have 25 er på valg, genopstiller c) Valg af repræsentant 2 år Karl Aage Hagelund have 117 er på valg, genopstiller d) Valg af repræsentant 1 år (Lone Bjørklund have 67 er udtrådt af bestyrelsen); suppleant Katja Skriver have 92 ønsker at stille op til bestyrelsen e) Valg af suppleant 2 år Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg (har et år tilbage af de to år de er valgt): Suppleant Karin Beukel have 61 Kasserer Vivi Fletcher have 6 Repræsentant Flemming Madsen have 16 Repræsentant Lisbeth Jørgensen have 68 Valg af revisorer a) Intern revisor 2 år, Lotte Kjærullf er på valg, genopstiller Ikke på valg er Ekstern revisor Birkhøj revision (et år endnu) Intern revisorsuppleant Hanne Henriksen (et år endnu)

2 Medlemmernes forslag til punkter på dagsordenen skal afleveres i foreningens postkasse i have 66 eller sendes til: inden søndag den 10. maj klokken Med venlig hilsen Bestyrelsen Forslag til generalforsamlingen 18. maj 2015 stillet af bestyrelsen F orslag a) Ændring af vedtægter. Paragraf 10, stk 2 Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester. Den afholdes senest den 1. juni hvert år med følgende dagsordenspunkter Forslås ændret til: Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester. Den afholdes i maj måned hvert år med følgende dagsordenspunkter Begrundelse: Generalforsamlingen afholdes altid i maj måned, så dette bør fremgå af vores vedtægter. Paragraf 10, stk 4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal finde sted mindst fjorten dage forinden. Der omdeles en skriftlig meddelelse med dagsorden til alle medlemmerne. Samtidig omdeles et eksemplar af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende år. Samtidig vedlægges et bilag med beskrivelse og beløb af årets nyanskaffelser. Fremsætter bestyrelsen forslag eller vedtægtsændringer, skal dette tilkendegives på dagsordenen. Foreslås ændret til: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal finde sted senest fjorten dage forinden generalforsamlingens afholdelse. Der omdeles en indkaldelse med dagsorden samt indkomne forslag til alle medlemmerne. Samtidig omdeles et eksemplar af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende år. Begrundelse: Som det har været hidtil, har bestyrelsens og medlemmernes forslag ikke været omdelt på samme tid, hvilket har gjort at der ikke har været helt styr på, hvem der har modtaget/ikke modtaget forslag. 2

3 Samtidig har der været rod i referaterne, da ikke alle forslag har været fremgået af generalforsamlingens dagsorden. For at bestyrelsen kan holde styr på samtlige forslag og sikre at de bliver omdelt til alle medlemmer samt vil fremgå af referaterne, vil det være det mest praktiske at samtlige forslag indkommer samtidigt og vil fremgå af dagsordenen og blive omdelt samtidig. Paragraf 10, stk 5: Forslag og forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne, kan kun behandles, når de er indgivet til bestyrelsen inden den på dagsordenen fastsatte frist herfor. Foreslås ændret til: Forslag og forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer, kan kun behandles, når de er indgivet til bestyrelsen senest 1. maj. Begrundelse: Det er svært at holde styr på indkaldelser, omdeling og referater, når ikke bestyrelsen har mulighed for at omdele alt samtidig. Det vil give alle et langt bedre overblik, når samtlige indsendte forslag fremgår af indkaldelsen. Forslag b) Godkendelse af viceværtordning Der er i dag tilknyttet en vicevært til foreningen med opgaver såsom at bestille containere, oprydning omkring affalds containere og spande, græsslåning ved vestskellet, rivning af sand på legeplads og diverse forefaldende arbejde. Indsatsens omfang er i dag på 10 timer per uge i de fem koldeste måneder og 12 timer per uge i de varmere måneder. Bestyrelsen finder at der hermed er fundet en rimelig balance mellem de opgaver man kunne ønske sig at få løst og så udgifterne hertil, og søger derfor generalforsamlingens opbakning til at denne ordning fortsætter på dette niveau. Motivation for forslaget. Mindst siden 2008 har der været en ordning med en lønnet viceværts funktion i foreningen. Dengang blev det vedtaget at bestyrelsen skulle vende tilbage til generalforsamling på baggrund af indhentede erfaringer. Siden er der sket det at timetallet er udvidet fra 10 til 12 om sommeren primært for at kunne renligholde legepladsen. Forslag c) Godkendelse af snerydningsordning Bestyrelsen forslår fortsættelse af snerydningsordningen baseret på aflønning af lokal beboboere. Motivation for forslaget. Snerydningsordningen har fungeret nogle år, hvor der ikke har været større sneproblemer. Det er et beredskab i forhold til år med meget sne. I år med meget sne f.eks. hvor der er behov for 20 rydninger, spredning af grus m.m. vil udgiften komme op på kroner. 3

4 Forslag d) Nyordning vedrørende storskralds og haveaffaldscontainere Bestyrelsen vil opfordre til at man i haveforeningen hjælper hinanden med at nedbringe mængden af affald der lægges i have - og storskraldscontainerne. Har man selv bil kan man hjælpe sig selv og naboen ved at køre affald til kommunens genbrugsplads. Bestyrelsen vil fortsat sørge for at der er containere i det omfang der er behov herfor, men forventer at antallet kan sænkes. Motivations for forslaget. Fra og med 1. januar er prisen på containere steget fra 0 kroner til 1450 kroner per haveaffaldscontainer og til 2150 kroner for en storskraldscontainer. Med den hyppighed vi har været vant til - cirka 10 af hver type per år, vil udgiften til containere nærme sig kroner. Forslag e) Biksens fremtid. Vedlægges særskilt Forslag vedrørende BIKSEN Forslag 1 Biksen tildeles havelejefrihed frem til Generalforsamlingen Argumentation Tine har henvendt sig til bestyrelsen i september 2014 og anmodet om havelejefrihed pga økonomiske problemer. Forslag 2 Der nedsættes et udvalg Biksens Venner, der frem til 31/1 2016, skal teste nye initiativer i Biksen. Udvalget bevilges kr. Beløbet kan udelukkende anvendes til (ny) aktivitet, som kommer medlemmerne til gavn. Senest 1/ skal udvalget udarbejde en indstilling/vurdering til bestyrelsen vedr. Biksens fremtid. Argumentation Udgangspunktet er, at foreningens kontrakt med Tine Wagner skal fornyes efter 10 års uopsigelighed. Biksens økonomi er skrantende, så der skal ske fornyelse. Der er stor opbakning til at beholde Biksen og mange ideer til udvikling. Spørgeskemaundersøgelsen er kommet med mange forskellige muligheder. Disse muligheder skal udvalget vurdere og evt. afprøve. Udvikling af Biksen er nødvendig, hvis vi fremadrettet ønsker at have Biksen i haveforeningen. Forslagsstiller Bestyrelsen 4

5 Medlemsforslag til generalforsamlingen maj 2015 i HF Sundbyvester Tillæg til ordensregler (Træer max. 6 meter høje) 1 side Forslag om køb af analyse (Regnvands afledning) 1 side Forslag om fælles hus 3 sider plus 6 sider bilag, i alt 9 sider 5

6 Forslag til generalforsamling i HF. Sundbyvester 2015 Tillæg til ordensregler: Det forslås at træerne i haveforeningen max må være 6 m høje. Begrundelse: Flere storme vælter flere træer. Grene der flyver ned højt oppe fra slår hårdere jo højere de kommer fra. Vi bor så tæt i foreningen. Der er regler for hvor meget træerne må rage ud over havegangene, men ikke hvor høje de må være, hvilket kan forsage større skade på naboers huse, hvis de falder. Høje træer kan også give meget skygge i flere haver på en gang. Forsikringsmæssigt ser det således ud omkring væltede træ: Forsikring Som husejer har man typisk tegnet en villaforsikring, der indeholder en kaskoforsikringsdel, der dækker pludselig skade på ejendommen. Dette omfatter også skader som følge af væltede træer. Dette er, hvad enten der er tale om træer på egen grund eller nabogrund, der vælter og rammer ens hus. Hvis et træ vælter i en storm og rammer ens hus, så er det ens egen villaforsikring, der dækker skaden. Dette gælder også, hvis det er naboens træ, der vælter og rammer dit hus. At forsikringen dækker skal imidlertid forstås på den måde, at forsikringen dækker frigørelse og reparation af selve huset, men ikke for selve den øvrige oprydning på grunden. Der kan derfor være omkostninger med at bortskaffe resten af træet, og dem må man som udgangspunkt selv dække. Det er kun hvis man kan gøre f.eks. naboen ansvarlig i sagen, at man vil kunne rejse et krav (og forsikringen kunne gøre regres). Det siger sig selv, at hvis man kun har sit hus forsikret med brandforsikring, og der så er et træ, der vælter og rammer huset, så har man sig et problem. Så husk at kontrollere dine forsikringer. Med venlig hilsen Kent og Birgith have 62 6

7 Forslag om køb af analyse hos EnviDan: Regnvandsudvalget vil gerne stille forslag om køb af en analyse/undersøgelse hos EnviDan med henblik på at finde en eller flere løsningsforslag til håndtering af hele foreningens regnvandsafledning. Analysen koster kr. eksklusiv moms, jfr. tilbud modtaget fra EnviDan. Baggrund for forslaget: Gennem de senere år har foreningen generelt oplevet problemer med at komme af med regnvand. Vandet ophober sig således mange steder, når det har regnet gennem længere tid samt ved kraftige regnfald. Ved skybruddene i 2011 og 2014 fik flere vandskader, og en del havde store mængder vand på deres grund efterfølgende. Vejret forventes at blive endnu vådere i de kommende år, og flere beboere vil derfor sandsynligvis skulle kæmpe med vand. De store vandmængder skaber ikke kun våde haver men også oversvømmelser af huse og ofte udvikling af svamp. Hvis vi gang på gang melder oversvømmelsesskader til forsikringerne, er der desuden en risiko for, at vi bliver klassificeret som et område, der ikke er attraktivt at forsikre. Det er meget forskelligt, hvordan beboerne i foreningen individuelt har grebet håndteringen af regnvand an (fx med forskellige former for opsamling eller genanvendelse af regnvandet, metoder til forsinkelse og nedsivning, kobling direkte til kloakken eller indirekte med pumper ved spidsbelastninger, kobling / overløb til foreningens dræn osv.). En del har ikke gjort noget, og rigtig mange mangler kendskab til, om tidligere ejere har anlagt noget på grunden. Dette er kommet frem via den lille spørgeskemaundersøgelse, regnvandsudvalget har iværksat. Foreningen har et gammelt fælles sivedræn, der har vanskeligt ved at klare de stigende mængder vand og desuden kun er beregnet til at optage vand direkte fra jorden, selvom mange efterhånden har overløb fra faskiner o. lign. sluttet til fællesdrænet. Der er stor forskel på, hvordan haverne rammes, og der tegner sig et meget komplekst billede, hvor ting som fx niveauforskelle, jordbundsforhold, grundvandsstand, problemer med fællesdrænet og manglende / uhensigtsmæssig individuel håndtering af regnvandet spiller ind på forskellig vis. Det er også meget sandsynligt, at fællesdrænet nogle steder er en del af problemet. I forbindelse med afledningen af vandet fra foreningens matrikel, er det endvidere uklart, i hvilket omfang Københavns Kommune er forpligtet til at modtage vand. Bestyrelsen er pt. i dialog med kommunen vedrørende dette, og meldingen er foreløbig, at de ikke kan modtage mere, end de allerede gør. HOFOR kan modtage alt vand, men Det stiller bestemte krav til den måde, vi internt håndterer vandet, som efter alt at dømme vil pålægge os en stor engangsudgift samt et løbende bidrag svarende til den volumen, de modtager. Et frivilligt regnvandsudvalg (Sebastian Dragelykke, Rie Lykke Danielsen, Emilie Müller, Lars Bentsen, Zora Nicodemova, Luna Berlev og Carl Minuva) har med bestyrelsens opbakning diskuteret problematikken og er grundet sagens kompleksitet og alvor kommet frem til, at der er behov for professionel rådgivning. Vi mener, at der er brug for en gennemgående undersøgelse og analyse af de eksisterende forhold og de muligheder, vi har for at få etableret en fælles langtidsholdbar løsning. Uanset hvilken løsning, vi vælger i fremtiden, vil det være en økonomisk belastning for foreningen. Samtidig er flere huse alvorligt truet af vandet, og det er derfor vigtigt, at vi træffer en beslutning på et så velinformeret og professionelt grundlag som muligt. Udvalget har indhentet tilbud på analyser fra tre store firmaer, der har speciale i problematikken, og som arbejder helhedsorienteret med fx LAR (lokal afledning af regnvand), dræning og kloakering. Det ene var 7

8 Orbicon, deres pris lød på kr. inkl. moms. Det andet var NIRAS, med en pris på kr. inkl. moms. Og det tredje var EnviDan med en pris på ,5 kr inkl. moms. EnviDans tilbud var efter regnvandsudvalgets mening klart det meste gennemarbejde og interessante af de tre. EnviDan sendte endvidere som det eneste firma en mand ud for at se stedet og stille spørgsmål, inden de udarbejdede deres tilbud. Det syntes vi var ekstra 5.312,50 kr. værd. For at skåne miljøet har vi valgt ikke at vedlægge de 3 tilbud, men hvis man ønsker at læse dem igennem, er man mere end velkommen til at kontakte Rie eller Sebastian for at få dem tilsendt pr. mail (eller evt. på print). Sebastian Dragelykke Have 39 Rie Lykke Danielsen Have 107 Med venlig hilsen Regnvandsudvalget 8

9 Forslag om et fælleshus i HF Sundbyvester Forslag: Der stilles forslag om at opføre et fælleshus. Et fælleshus der gavner og fremmer foreningens fællesskab, igennem aktiviteter og sociale sammenkomster. Huset skal kun være til fælles aktiviteter for foreningens medlemmer ikke til udlejning eller private sammenkomster. Baggrund Der er lyst og vilje til fælles aktiviteter i vores forening. Nogle aktiviteter foregår hele året fx koret, mødregruppe, legegruppe, og andre er ind imellem fx legodag i Biksen, Fastelavn, fællesspisning i teltet, vejfester, biograf, sommerfest m.fl. Der er medlemmer som går til aktiviteter som kunne rummes i et fælleshus. Aktiviteter Af mulige aktiviteter kunne være: ældregymnastik, bingo, bytte legetøjsdag, børnedans, kort og brætspilleklub (børn og voksne), fællesspisning, yoga, bestyrelsesmøde, bytte blomster, filmaften, babyrytmik, kor, strikke/krea klub, legedag, computer aften for storebørn, foredragsaftener, bogklub; musikundervisning, kagebagning + cafe, brunch, åbent hus (uden plan - køb af snack og drikke i Biksen), fastelavn, sommerfester, vejfester, loppemarkeder, grandprix, juleklip, julearrangementer, fodboldaften, intim koncerter og lektiecafé. Mange medlemmer har givet udtryk for at de gerne vil deltage i aktiviteter og flere af dem vil gerne være med til at arrangere aktiviteter. De fleste aktiviteter vil vi selv stå for, men man kan også have en lærer/foredragsholder/igangsætter udefra. Nogle aktiviteter ville være helt gratis, mens andre ville have en brugerbetaling, men brugen af lokalet koster ikke noget. Husets udformning Huset er et funktionelt og prisfornuftigt modulbyggeri fra EBK-huse uden de store arkitektoniske ambitioner. Det måler ca. 7,5 x 13 meter og er praktisk indrettet med et stort opholdsrum, et køkken, et rum til bestyrelseskontor og arkiv, to toiletter (heraf et handicap) og en hems (hemsen er et stort rum der skal bruges til opbevaring). Huset skal ligge på festpladsen op mod have 74 og have 58. Dette vil give bedst lys og eftermiddagen og aften i huset. Se placering og hustegninger i bilag 1 og 2. Husorden Der skal selvfølgelig være nogle regler for brugen af huset. Den vigtigste er allerede nævnt, som er at huset ikke er til udlejning og ikke til fest. Huset lukkes senest kl. 22 på hverdage og kl. 24 på fredage og lørdage (med en undtagelse, når vi holder den årlige sommerfest). Haverne omkring festpladsen har vetoret på disse to regler, dvs. såfremt man i fremtiden ønsker at ændre på hvorvidt huset må bruges til 9

10 privat fest eller udlejning skal de omkringliggende haver spørges først, og såfremt blot en enkelt af disse haver ikke ønsker dette kan forslaget ikke vedtages. Se det konkrete forslag til husorden i bilag 3. Økonomi Huset vil koste 1,65 millioner kroner at opfører og indrette. 20 % af denne pris betales af vores opsparing, mens resten lånes i en bank. Konkret vil det betyde en haveleje forhøjelse på 76 kroner per have. Dette er inklusiv den årlige drift. Se detaljerne i bilag 4. Ifølge vores vedtægter skal en hver yderligere låntagning besluttes ved en urafstemning, der vil derfor efter general forsamlingen, såfremt et fælleshus bliver vedtaget komme en urafstemning om låntagningen. Relation til Biksen Fælleshuset skal fungere som en selvstændig enhed fra Biksen. Men vil støtte Biksen i videst muligt omfang fx kunne Biksen have et køleskab med drikkevarer i fælleshuset som man kan købe fra, alle indkøb af rengøringsartikler til huset og andet forbrug kunne foretages i Biksen. Øget aktivitet på pladsen og i fælleshuset vil også skabe flere kunder i Biksen. Derfor vil et fælleshus styrke Biksen. Drømmen Overvejelserne omkring et fælleshus har i mange år været i spil i vores haveforening, så de fleste har gjort sig nogle tanker og talt med naboer om sådan et hus. Fortsæt endelig snakken op til den kommende generalforsamling og tag endelig fat i en af fra dette års fælleshusudvalg. Der er ingen grund til at vente med spørgsmål til generalforsamlingen som vi kan tale om før. Medlemmerne i andre haveforeninger har stor gavn af et fælles hus. Det kunne vi også. Fællesskabet kan vokse og blive stærkere med de mange muligheder et fælles rum til at synge, grine, spille, danse og snakke i ville give. Derfor håber vi at alle medlemmer vi tage godt imod forslaget. Mange hilsner fra Karina Beukel, have 62, tlf Mette Geisler Dragelykke, have 39, tlf Lisbeth Jørgensen, have 68, tlf Jeppe Christensen, have 5, tlf

11 Bilag 1 husets placering 11

12 Bilag 2 husets ydre og indre 12

13 Bilag 3 Bestemmelser og husorden Bestemmelser og husorden for fælleshuset i Hf. Sundbyvester Hf. Sundbyvester fælleshus-udvalg byder alle brugere af fælleshuset velkommen og opfordrer til at passe på det som var det ens eget. Hermed tilstræbes, at vi alle får glæde af fælleshuset i mange år fremover. Fælleshuset er som ordet tilsiger, et hus til fælles brug. Alle brugere bør derfor udvise fleksibilitet i forbindelse med brugen, så vi hjælpes ad med at få tingene til at fungere. Hvis det opleves at noget ikke fungerer, eller I er kommet til at ødelægge noget, skal I hurtigst muligt sende en mail til Fælleshus-udvalget. Administration Fælleshuset daglige drift varetages af et internt udvalg Fælleshus-udvalget, der koordinerer og styrer husets aktiviteter, samt sørger for at der foretages grundig rengøring og vedligeholdelse i forbindelse med arbejdsweekends. Udla n til fælles aktiviteter Fælleshuset udlånes til foreningens medlemmer for afvikling af fællesarrangementer med aktiviteter, der gavner og fremmer foreningens sociale fællesskab. Det vil sige, der udlejes ikke til private arrangementer. Reservation af huset Det er af foreningens medlemmer muligt at reservere fælleshuset online på foreningens hjemmeside her findes fælleshusets kalender inddelt i tidsrum á to timer mellem kl søndag til torsdag og kl fredag og lørdag. Ved den årlige sommerfest holdes åbent til Det er muligt at reservere fælleshuset et halvt år ud i fremtiden. Fælleshuset er forsynet med et elektronisk alarm- og adgangssystem. Alarmen til fælleshuset skal de/aktiveres ved hjælp af den modtagne kode til huset når huset åbnes og forlades. Husets Inventar Fælleshuset har plads til afvikling af arrangementer med op til 50 deltagere. Fælleshuset er udstyret med tv, musikanlæg og køkkenservice til 50 personer. Der er i fælleshuset adgang til 8 spiseborde i målene 80 * 120 cm. Der findes endvidere det nødvendige antal spisebordsstole. Der forefindes legetøj, spil mv. som frit kan benyttes. Service Der er service til 50 personer, samt diverse køkkeninventar. 13

14 Køkkenets udrustning omfatter i øvrigt, med 1 induktionskomfur, 2 ovne, mikroovn, kaffemaskine, el-kedel og opvaskemaskine. Viskestykker, karklude og rengøringsartikler forefindes i køkkenet. Ved beskadigelse af service eller køkkenudstyr m.v. skal Fælleshus-udvalget underrettes hurtigst muligt på en til Fælleshus-udvalget. Rengøring Der foretages rengøring i fælleshuset én gang hver måned. Desuden forventes det at de der benytter fælleshuset gør rent efter sig. Hvis Fælleshuset ikke fremstår i rengjort stand når det skal benyttes, så skriv venligst en til Fælleshus-udvalget. Indkøb af drikkevarer og madvarer til arrangementer I det omfang det er muligt skal drikkevarer altid indkøbes i Biksen. Skal der afholdes større fælles arrangementer bør Biksen have mulighed for at give et tilbud på samlet indkøb af drikkevarer, madvarer, mv. Husorden Foreningens medlemmer skal overholde følgende husorden når fælleshuset bruges: Alle fælleshusets lokaler, herunder toiletter og køkken er røgfrie. Borde og stole skal forblive i fælleshuset. Støjende adfærd, herunder afspilning af høj musik må kun foregå bag lukkede døre og vinduer. Medlemmer der benytter fælleshuset skal i alle henseender vise hensyn til de omkringboende haveejere. Der må således ikke udvises støjende eller anden uhensigtsmæssig adfærd udenfor fælleshuset. Fælleshuset kan kun reserveres af Hf. Sundbyvesters voksne medlemmer, dvs. den ansvarlige for reservationen er den person, der har reserveret huset online eller evt. medlemmets ægtefælle /samlever og en reservation må ikke overdrages til andre medlemmer. Oprydning Borde og stole tørres af og opstilles som ved modtagelsen. Alle gulve fejes. Toilet og vask tørres over. Porcelæn og bestik rengøres og sættes på plads i de angivne skuffer og skabe. Køleskab, fryser, komfur, ovn, kaffemaskine, elkedel tømmes og aftørres. Affald samles i sorte sække og fjernes. Tomme flasker fjernes. Termokander tømmes og rengøres og der sættes ikke låg på efter rengøringen. Når fælleshuset forlades, skal al belysning inde og ude være slukket, ligesom døre og vinduer skal være lukket og låst, og alarmen aktiveret. 14

15 Misligholdelse Det medlem der reserverer huset må være indforstået med at hæfte for skader på alt inventar og service i lokalet og at betale erstatning for hvad der måtte mangle eller være beskadiget. Afleveres huset ikke i fejet og opryddet stand som beskrevet ovenfor under oprydning må medlemmet være indforstået med, at medlemmet i en kortere eller længere periode ikke får mulighed for at reservere fælleshuset eller må betale for at rengøring foretaget af eksternt rengørings bureau og medlemmet så afholder omkostningen. 15

16 Bilag 4 økonomi lån og drift Baggrund for beregninger er et prisoverslag fra entreprenør; Eget estimat på udgifter til hus; Online beregningsredskaber; 162haver; Foreningens sidste årsregnskaber + budgettet for Vi ser et projekt der fra vedtagelse af forslag kommer til at koste hvert havelod ~79DKK per måned Omkostninger til bygning samt inventar: Hus vil i alt koste 1,65 million DKK heraf 1,538 million DKK til EBK resten til inventar og elementer der ikke indgår til EBK. Dette svarer til DKK per havelod. Det vil sige at der er DKK tilbage efter EBK, heraf beregnede omkostninger til inventar mm DKK, hvilket vil sige en buffer på DKK. Forslag til finansiering: Andet: Drift: DKK fra foreningens opsparing (20 % af samlet pris og ca. 1/5 af foreningens nuværende opsparing) + foreningen stiller 10 % i sikkerhed som buffer (DKK ) til uforudsete udgifter i byggeriet Lån 1,35 million DKK optages, dette svarer til et lån på 8.333DKK per havelod uden rente + omkostninger. Selve lånet skal afgøres ved urafstemning efter general forsamling, men vi har haft kontakt til 8 realkredit institutioner/banker, vi foreslår at lånet optages ved Nordea, et lån på 15år, variable rente på 5 %, hvilket vil koste i alt DKK/mdr. = 64 DKK per have/mdr. Forhøjelse af den månedlige udgift per havelod foreslås at påbegynde umiddelbart efter vedtagelse af fælleshus på GF således at der opspares en yderligere buffer under byggeriet på ca DKK (f.eks. 7 mdr. 162 haver af 70 DKK= DKK) som kan bruges til forskønnelse af huset og området omkring når huset står klart; eller hensættelse til 2015 eller til dækning af uforudsete udgifter (såfremt foreningens ovennævnte buffer bliver nødvendig at bruge). Fast hovedrengøring 1 gang om måneden (køb af toiletpapir, vaske viskestykker, mm.), Ejendomsskatter Forsikring, Vand, Varme, El Ca DKK / måned (20 % buffer indlagt) svarende til 15 DKK/ måned per havelod 16

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 April 2004-16. årgang - nr. 54 Velkommen Generalforsamling Så er det blevet tid til årets afdelingsmøder. Stedet, hvor du kan komme til orde og påvirke

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere