DANCENTER TRYGHEDSFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANCENTER TRYGHEDSFORSIKRING"

Transkript

1 DANCENTER TRYGHEDSFORSIKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR Villkor Vardia nr T F Dk Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance Group AS, org.nr

2 Villkor Vardia nr TF Dk I Ejendomsforsikring 1. Hvem forsikringen gælder for Forsikringen gælder for den forsikrede. Med den forsikrede anses den person som er lovlig ejer til udlejet bolig eller boligindehaver og ejer til løsøret i boligen som har gældende og betalt forsikring for boligen samt løsøret med mindst omfattelse af brand, vand og indbrud. Den kan under de samme forhold gælde for anden person som har fuldmagt til at udleje bolig. Aftalen er indgået af udlejningsfirma som repræsentant for den forsikrede. Hver forsikrede er ejer til sin forsikring. 2. Forsikret interesse Forsikringen gælder for ejendomsskade med hvilket anses sådan fysisk skade på, eller tab af forsikret ejendom som har til følge at ejendommens værdi mindskes eller går tabt, samt økonomisk skade. 3. Hvornår forsikringen gælder Forsikringen gælder for ejendomsskade der sker under den tid forsikringen er i kraft og under den tid lejer, gennem kontrakt med formidleren disponerer over boligen, Vedrørende tab af husleje, se også punkt Hvor forsikringen gælder Forsikringen gælder indenfor Denmark eller i det geografiske område der angives i forsikringsbrevet. 5. Forsikret ejendom 5.1 Forsikringen gælder for Bygninger i overensstemmelse med hvad som angives i gældende forsikring for denne (husejeres egen forsikring). Bolig og fast indbo i overensstemmelse med hvad der angives i gældende forsikring for denne (husejeres egen forsikring). Løsøre i overensstemmelse med husejers egen forsikring. Undtagelser Forsikringen gælder ikke for Den ejendom der er undtaget i forsikring for boligen og løsøret, f.eks motordrevet køretøj eller båd. Sådan del af skade der kunne have været erstattet af sædvanlig forsikring, hvis ejeren til bygningen, indehaver af bolig/fast indbo, løsøre, eller nogen i dennes sted havde tegnet forsikring med mindst omfattende brand, vand, indbrud, når behov af denne forsikring ville have förelegat dækket skaden, se punkt 1. Hvem forsikringen gælder for. 6. Hvad forsikringen gælder for Forsikringen gælder for skade i følge nedenstående der opstår under den tid da lejer, gennem kontrakt med formidleren, disponerer over boligen. 2

3 6.1 Alrisikoforsikring bygning/bolig Forsikringen gælder for skade på eller tab af bygning eller bolig med fast indbo gennem pludselig og uforudset hændelse som ikke kan erstattes gennem den gældende forsikring for bygning eller bolig Undtagelser Forsikring gælder ikke for sådan del af skade der kunne have været erstattet af sædvanlig forsikring, hvis ejeren til bygningen, indehaver af bolig/fast indbo, eller nogen i dennes sted havde tegnet forsikring med mindst omfattende brand, vand, indbrud, når behov af denne forsikring ville have förelegat dækket skaden, se punkt 1. Hvem forsikringen gælder for. Skade der består af eller skyldes slidtage, erosion, forbrug, selvødelæggelse (f.eks revner) eller anden korrosion. Skade gennem langtidspåvirkning f.eks fugt, mug, svamp, rust elller anden ælde. Skade til følge af bearbejdning, reparation eller rengøring der udføres af 3. mand. Skade årsaget af husbuk og andre insekter eller af rotter og mus. Skade på isoleringsglas der kun består i at ruderne er blevet utætte. Forsætligt forårsagede skader, se dog punkt 6.3 for neden. 6.2 Alrisikoforsikring løsøre Forsikringen gælder for skade på eller tab af løsøre i boligen gennem pludselig og uforudset hændelse, der ikke kan erstattes gennem den gældende forsikring for løsøret Undtagelser Udover de undtagelser for skade på løsøre der angives under punktet for Forsikret ejendom i gældende forsikring gælder forsikringen ikke for Beboere og kunders ejendom, dvs lejernes ejendom Mønter, sedler, frimærker, værdihandlinger, manuskript og tegninger (også samlinger) samt arkivalier og datainformation. Bro eller udhus på andens mark Dyr Forsikringen dækker heller ikke Sådan del af skade der kunne have været erstattet af den ordinære forsikring, hvis ejeren til bygning, indehavere af bolig/fast indbo, eller nogen i dennes sted havde tegnet forsikring med mindst omfattelse brand, vand og indbrud, når denne forsikring ville have förelegat dækket skaden, se punkt 1. Hvem forsikringen gælder for. Tyveri Skader der består i eller forårsages af nedslidning Slidtage, forbrug, selvopstået skade (f.eks revner) eller anden ælde. Skade betinget af bearbejdning, reparation, eller rengøring der er udført af 3. mand. Skade årsaget af husbuk og andre insekter eller af rotter og mus. Forsætligt forårsagede skader, se dog punkt 6.3 for neden. Skade som direkte eller indirekte er en forøgelse af jordskælv eller andre naturforstyrelser. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb eller som følge af nedbør eller smeltevand, 3

4 6.3 Forsætlig skade Forsikringen gælder for forsætlig skade på bolig med fast indbo samt deri eksisterende løsøre, forårsaget af lejeren, dennes familiemedlemmer eller gæster til disse i forbindelse med ophold Undtagelser Forsikringen gælder ikke for sådan del af skade der have været erstattet af den ordinære forsikring, hvis ejeren til bygning, indehavere af bolig/fast indbo, eller nogen i dennes sted tegnet forsikring med mindst omfattelse brand, vand og indbrud, når denne forsikring ville have förelegat dækket skaden, se punkt 1. Hvem forsikringen gælder for. 6.4 Suplerende forsikring ved udlejningsvirksomhed. Forsikringen gælder, hvis den forsikredes udlejningsvirksomhed er af et sådant omfang at erstatning fra gældende forsikring, på grund heraf, ikke kan gives eller reduceres. 6.5 Huslejetab Forsikringen gælder i de tilfælde hvor den udlejede bolig bliver helt eller delvis ubrugelig gennem skade som kan erstattes enten gennem den ordinære forsikring eller gennem denne forsikring. Erstatning gives for tab af husleje som opstår for den lejeperiode, der var booket før skadetilfældet. Forsikringen gælder for skade, der opstår eller opdages under forsikringsperioden. 6.6 Selvrisikoeliminering ved skade Hvis den forsikrede i sin ordinære forsikring har en højere selvrisiko end den som gælder for denne forsikring, erstattes differencen. Försäkringsbelopp Byggnad samma som i egen eksisterende försäkring. Lösöre samma som i egen eksisterende försäkring. 7. Regler for skadesvurdering I tilfælde af skade ydes erstatning for det direkte økonomiske tab. Hertil regnes ikke affektionsværdi, tabt arbejdsfortjeneste, rejser til og fra skadesstedet, værdi af eget arbejde på fotografier, film, optagelser, modeller, edb-programmer osv., genvinding af digital information, værdi af eget arbejde eller klargøring efter en skade (såfremt vi ikke har påtaget os at yde erstatning til dig for dette), tab ved at konto eller abonnement bruges uden beføjelse, udgifter for generhvervelse, udgifter for at kontrollere, bekræfte og fremsætte krav, krænkelse, ideel skadeserstatning eller for evt. gene og ulejlighed. Der ydes heller ingen erstatning for gener, der måtte opstå som følge af, at du ikke er i stand til at bruge objektet, medmindre vi specifikt har aftalt dette (såsom huslejetab). Normalt ydes der heller ingen erstatning for rent æstetiske skader, der ikke indebærer en funktionsforringelse eller värdeminskning. Der ydes heller ingen erstatning for udgifter i forbindelse med forøget elforbrug på grund af en installationsskade. Når objektet mistes eller beskadiges, påvirkes erstatningsstørrelsen bl.a. af objektets alder, modernitet, slid og anvendelighed. Vi træffer afgørelse om, hvilken slags erstatning du skal modtage. Det kan dreje sig om reparation for at få det beskadigede objekts funktion tilbage, genanskaffelse af tilsvarende eller nærmest tilsvarende objekt, restaurering eller kontant udbetaling. Vi har også ret til at afgøre, hvor og hvordan pågældende reparation eller køb skal foretages, og du har ikke ret til en højere erstatning end tilsvarende objekt koster hos et af os anvist købs- eller reparationssted. Det samme gælder ved udbedring af skader på privat grund og bygninger, hvor du ikke har ret til 4

5 højere erstatning, end det entreprenørarbejdet eller reparationen ville have kostet hos en af de af forsikringsselskabet anviste entreprenører eller reparatører. Forsikringsselskabet yder ikke erstatning for moms, når du er skattepligtig for moms og kan fradrage det. Ved reparation Ved reparations- og udbedringsarbejde skal du altid være bestiller af arbejdet for at få de fordele, der fremgår af forbrugerkøbeloven. Vurderingsregler 7.1 Løsøre Vurderingen foretages på grundlag af prisen på det tidspunkt, hvor du tidligst har kunnet specificere dit erstatningskrav, men ikke senere end to måneder efter datoen for skaden. Værdipapirer opgøres i henhold til tabet på skadestidspunktet. Hvis løsøret genfindes, bedes du straks kontakte forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet overtager, medmindre andet er aftalt, retten til det løsøre, der er udbetalt erstatning for. Hvis det beskadigede løsøre repareres, vurderes skaden til en rimelig reparationsomkostning, dog højst det beløb, som løsøret er vurderet til ved tab i henhold til reglerne for dette løsøre ifølge nedenstående kategorier. Bøger, antikviteter, kunst, ægte tæpper, våben, samlinger og objekter med særlig samlerværdi Objektet vurderes i henhold til markedsprisen. Hvis et tilsvarende objekt kan købes i den almindelige handel, ydes erstatning i henhold til omkostningen for at købe et tilsvarende objekt i samme stand, som det havde på tidspunktet for skaden. Hvis et tilsvarende objekt ikke kan købes, ydes erstatning i henhold til den sandsynlige omkostning ved køb af et tilsvarende objekt i samme stand, som det havde på tidspunktet for skaden. Smykker, perler, ædelstene og genstande, der helt eller delvist består af ædle metaller Denne kategori omfatter ikke ure, selv om de helt eller delvis består af ædle metaller. Hvis en ny tilsvarende genstand kan købes i den almindelige handel, og du genanskaffer genstanden inden for 6 måneder, ydes erstatning i henhold til omkostningen for køb af genstanden i den almindelige handel hos en af forsikringsselskabet anvist leverandør. Hvis genstanden kan købes i den almindelige handel ifølge ovenstående, men du ikke genanskaffer genstanden, ydes en erstatning på 70 % af omkostningen for genstanden i den almindelige handel hos en af forsikringsselskabet anvist leverandør. Hvis en ny tilsvarende genstand ikke kan købes, ydes erstatning, dog højst med det en tilsvarende brugt genstand koster i den almindelige handel. Særlige objekter Hertil regnes tøj, radioapparater, cykler osv. i nedenstående tabel. For alle objekter i tabellen gælder det, at der for nyere objekter, der erstattes med 100 % ifølge tabellen, ydes erstatning i henhold til omkostningen for at købe et nyt tilsvarende objekt i den almindelige handel hos en af forsikringsselskabet anvist leverandør, hvis du foretager et nyt køb inden for 6 måneder. Hvis du foretager et nyt køb ifølge ovenstående efter 6 måneder, ydes erstatning med 70 % af værdien ifølge ovenstående. For objekter, der erstattes med mindre end 100 %, vil erstatningen blive udbetalt med så mange procent af nyprisen for det tilsvarende objekt som der er angivet i tabellen, regnet fra det år, hvor objektet var nyt. 5

6 Dækningsgrad i procentdel af nypris i den almindelige handel Kategori 0-6 mdr mdr. 1-2 år 2-3 år 3-4 år Derefter Sko 100 % 100 % 60 % 30 % 20 % 20 % Børnetøj 100 % 100 % 40 % 20 % 20 % 20 % Voksentøj 100 % 100 % 60 % 40 % 20 % 20 % Briller 100 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Video og videokameraer 100 % 100 % 70 % 50 % 35 % 20 % Skiudstyr 100 % 100 % 75 % 55 % 40 % 20 % Mobiltelefon 100 % 70 % 50 % 20 % 20 % 20 % Digitalt kompaktkamera 100 % 100 % 50 % 20 % 20 % 20 % Radio, tv og 100 % 100 % 75 % 60 % 50 % 20 % andre apparater til lyd og billedbehandling undtagen computere Cd'er, dvd'er, 100 % 100 % 90 % 75 % 60 % 20 % cykler til voksne, systemkameraer og pelse Golfkøller 100 % 100 % 100 % 80 % 60 % 20 % Armbåndsure 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 20 % Möbler Antal år uden aldersfradrag. Procentuelt fradrag pr. påbegyndt år derefter. Møbler 2 år 10 % Tabellen er baseret på det, markedet normalt anbefaler som afskrivning af værdien pr. år for de forskellige objekttyper. Hvis værdien ikke kun er blevet reduceret i henhold til umodernitet, ælde eller slid, men også til nedsat anvendelighed for dig, foretages et særligt fradrag. Hvis reglerne i tabellen fører til et urimeligt resultat (forsikringsselskabets vurdering), vurderes objektet i henhold til reglerne for Øvrigt løsøre. Husholdningsapparater og installationer Husholdningsapparater og installationer vurderes og håndteres i øvrigt i henhold til reglerne for bygningsdele. Hjemmelavede genstande Hvis en ny tilsvarende genstand kan købes i den almindelige handel, og du foretager et nyt køb inden for 6 måneder, ydes erstatning i henhold til omkostningen for købet af en tilsvarende genstand i den almindelige handel. Hvis genstanden er tilgængelig ifølge ovenstående, men du ikke foretager nyt køb inden for 6 måneder, ydes erstatning med 70 % af omkostningen for at købe en ny, tilsvarende genstand i den almindelige handel. Hvis det ikke er muligt at købe en ny, tilsvarende genstand i den almindelige handel, ydes erstatning i henhold til omkostningen for råmaterialet. Fødevarer betragtes som ligestillet med hjemmelavede genstande. 6

7 Øvrigt løsøre For objekter, hvis værdi er faldet til under 30 % som følge af slid, umodernitet eller ælde, ydes erstatning i henhold til omkostningen for køb i den almindelig handel af et nyt, tilsvarende objekt, hvis du genanskaffer objektet inden for 6 måneder. Hvis du ikke genanskaffer objektet inden for seks måneder, ydes erstatning i henhold til omkostningen for at købe et brugt tilsvarende objekt i den almindelige handel. Hvis værdien ikke kun er reduceret i henhold til umodernitet, ælde eller slid, men også til nedsat anvendelighed for dig, foretages et yderligere særligt fradrag. For objekter, hvis værdi er faldet med 30 % eller mere som følge af slid, umodernitet eller ælde, ydes erstatning i henhold til omkostningen for at købe tilsvarende brugt objekt i den almindelige handel. Hvis værdien ikke kun er reduceret i henhold til umodernitet, ælde eller slid, men også til nedsat anvendelighed for dig, foretages der et yderligere særligt fradrag. 7.2 Bygninger Nedenstående bestemmelser regulerer betingelserne for berettigelse til at istandsætte bygninger. Med istandsættelse menes reparation, opførelse af tilsvarende eller nærmest tilsvarende bygning på den samme grund og til samme formål. Der skal anvendes rationelle metoder og moderne materialer, der fås i den almindelige handel i landet. Hvad angår husholdningsapparater, installationer og bygningsdele menes der med istandsættelse reparation for at genoprette funktionen eller udskifte beskadiget genstand eller beskadiget del til tilsvarende del, såfremt en reparationen ikke kan gennemføres. Ved istandsættelse vurderes skaden til omkostningen for at istandsætte bygningen uden unødig forsinkelse og ved benyttelse af rationelle metoder og materialer. Vurdering af skade Hvis bygningen ikke istandsættes inden for to år, ydes erstatning i henhold til omkostningen for at istandsætte bygningen uden unødig forsinkelse. Der foretages fradrag med procentangivelserne ifølge nedenstående tabel, beregnet fra det tidspunkt, hvor en del af bygningen blev taget i brug første gang. Erstatningen vil dog være højst det beløb, der svarer til forskellen mellem objektets markedsværdi umiddelbart før og umiddelbart efter skaden. Hvis bygningen istandsættes inden for to år, ydes erstatning i henhold til omkostningen for at istandsætte bygningen uden unødig forsinkelse. Der foretages fradrag i nogle tilfælde på grund af de berørte byggekomponenters alder med procentangivelserne i nedenstående tabel. Hvis den beskadigede bygningsdel tidligere er blevet behæftet med skader eller dårligt vedligeholdt, foretages et særligt fradrag. Dette kan tillige gælde objekttyper, der ikke er anført i tabellen. Forhindres istandsættelsen inden for to år pga. en årsag uden for din kontrol, og som du kan ikke påvirke, regnes tidspunktet for istandsættelse fra det tidspunkt, forhindringen er ophørt. Istandsættelsen skal dog være afsluttet inden for 5 år regnet fra datoen for skaden. Hvis istandsættelsen forhindres ved lov eller forskrift fra en myndighed, og du af den grund erhverver eller opfører en anden bygning til det samme formål andetsteds inden for fem år, vurderes skaden efter reglerne om istandsættelse inden for to år. Skaden vurderes dog højst til de faktiske omkostninger, men lavest til det beløb, den ville blive vurderet til efter reglerne om istandsættelse inden for to år. Du skal ansøge om dispensation og appellere myndighedens beslutninger, hvis vi anmoder om det. De omkostninger, der opstår som følge af en sådan anmodning, bliver dækket af forsikringsselskabet. For de installationer og bygningsdele, der ikke er medtaget i tabellen, foretages et aldersfradrag for den beregnede levetid (dette foretages dog ikke, hvis resultatet viser sig at blive urimeligt). En bygningsdels alder regnes fra det tidspunkt, den først blev taget i brug. Ved skader relateret til maling eller tapetsering regnes hvert værelse individuelt som en separat bygningsdel. Hvis den beskadigede bygningsdel allerede tidligere er blevet behæftet med skader eller er dårligt vedligeholdt, foretages et særligt fradrag foruden et eventuelt aldersfradrag. Det højeste samlede fradrag for alder/afskrivning er 80 % for en bygningsdel, som var normalt vedligeholdt og i funktion umiddelbart før skaden. Det samlede aldersfradrag kan ikke være højere end kr. for den samme skade og bygning. Hvis bygningsdelen var helt udtjent, kan erstatningen for bygningsdelen helt bortfalde. Hvis reparationen kan foretages i forbindelse med forestående vedligeholdelse eller ændringsarbejde, ansættes skadens værdi til et beløb, der svarer til fordyrelsen på grund af skaden. 7

8 Bygningsdel eller en del heraf (gælder både materialer og arbejdskraft, nedrivning, afdækning og istandsættelse). Antal år uden aldersfradrag. Procentuelt fradrag pr. påbegyndt år derefter. Installationer for varme, vand, afløb, sanitet, ventilation og elektricitet samt maskinelt udstyr. Rørsystemer, oliecisterne, vandradiator, sanitetsgods og septiktank. 10 år 5 % Elektrisk gulvvarme. 5 år 10 % Elinstallationer og fiberoptik (ledninger). Varmepumpeanlæg er inklusive indbygning vandvarmer, afløbspumpe, loftvarme, husholdningsmaskiner, komfur. 20 år 5 % 2 år 8 % Bygningsdel eller en del heraf (gælder både materialer og arbejdskraft, nedrivning, afdækning og istandsættelse). Antal år uden aldersfradrag. Procentuelt fradrag pr. påbegyndt år derefter. Installationer for varme, vand, afløb, sanitet, ventilation og elektricitet samt maskinelt udstyr (fortsættelse ovenfor). Andre installationer og andet 5 år 8 % maskinelt udstyr end husholdningsapparater, såsom separat vandvarmer, elektrisk radiator, varmeveksler, kedel (herunder ekspansionsbeholder), jordvarmeanlæg, ventilator, solceller, pool og poolliner. Maling i områder, der ikke er 5 år 8 % vådrum. Alarm 5 år 8 % Lås 10 år 5 % Parabol-, Radio- og tv-antenne. 5 år 8 % Markise 5 år 10 % 8

9 Tapetsering og anden vægbeklædning i vådrum, der ikke er med keramik eller maling. Keramisk vægbeklædning indendørs i områder, der ikke er vådrum. 5 år 8 % 10 år 5 % Gulvbelægning indendørs i områder, der ikke er vådrum Plast, linoleum, laminat og 10 år 5 % keramiske fliser. Parket og anden gulvbelægning, 15 år 5 % der ikke er keramik. Tekstil 5 år 10 % Vådrumsbeklædning herunder fugtspærre Maling i vådrum. 2 år 8 % Gulv- og vægbeklædning 5 år 5 % (trådsvejst). Overfladebeklædning med 10 år 5 % keramiske fliser. Øvrig gulv- og vægbeklædning. 2 år 8 % Tagbelægning af plast, gummi, 5 år 8 % pap. Øvrig tagbelægning. 15 år 8 % Skorsten af stål eller metal. 5 år 10 % Skorsten af andet materiale. 25 år 2 % Myndighedsforskrifter Fordyres istandsættelsen på grund af myndighedernes forskrifter, ydes der erstatning for de ekstra omkostninger op til kr. Herunder regnes tillige sanering eller istandsættelse og reparation af en bygning, såfremt et brugt materiale er blevet forbudt af myndighederne. I vådrum eller andre rum, der har vådrumsbeklædning og gulvafløb, ydes kun erstatning for ekstraudgifter for ekstra isolering og handicaptilpasning. Yderligere omkostninger ved istandsættelse eller reparation Vi betaler ikke de ekstra omkostninger, der kan opstå under reparation eller istandsættelse på grund af, at der gælder nye normer eller brancheregler på tidspunktet for skaden. Særlig lav markedsværdi Skaden vurderes højst til forskellen mellem objektets markedsværdi umiddelbart før og umiddelbart efter skaden, hvis bygningens markedsværdi (den pris, der sandsynligvis vil blive opnået ved salg på det almindelige marked) på grund af ælde og/eller slid eller andre omstændigheder er faldet med mere end 50 % af markedsværdien for en tilsvarende ny bygning. Privat grund Hvis grunden istandsættes inden for to år efter skadestidspunktet, ydes skadeserstatning i henhold til omkostningen for straks at istandsætte grunden. Fradrag for slid og ælde foretages for skader på stakit, flagstænger og bådebro. Hvis du ikke istandsætter eller genanskaffer grunden, ydes en erstatning, der svarer til forskellen mellem den beskadigede grunds markedsværdi umiddelbart før og umiddelbart efter skaden. Hvis en tilsvarende grund erhverves inden for to år til samme formål, ydes erstatning i henhold til omkostningen for straks at istandsætte grunden, reduceret med den beskadigede grunds markedsværdi efter skaden. Hvis den 9

10 nye grund har en højere markedsværdi ved forøget areal, bedre placering eller andre omstændigheder, foretages der yderligere fradrag. Istandsættelse og genanskaffelse skal foretages straks med rationelle metoder og materialer. Skader på vegetationen vurderes i forhold til omkostningen af genplantning. Med hensyn til buske og træer ydes der kun erstatning for omkostningerne for de planter, der normalt sælges i landets havecentre. 8 Skadeerstatningsregler 8.1 Højeste erstatning 8.11 Alrisikoforsikring bygning/bolig Erstatning gives med højeste helværdi, førsterisikobeløb, eller fuldværdien for bygning i følge gældende forsikring for bygningen eller med de højeste erstatningsbeløb for bolig og med fast indbo, der angives i gældende forsikring for boligen Alrisikoforsikring inventarier/løsøre Erstatning gives med højest det angivede forsikringsbeløb for løsøre i gældende forsikring for dette Forsætlig skade Erstatning gives med højeste helværdi, førsterisikobeløb, eller fuldværdien for bygning i følge gælende forsikring for bygningen eller med det de højeste erstatningsbeløb for bolig og med fast indbo der angives i gældende forsikring for boligen, samt for højest det angivne forsikringsbeløb for løsøre i gældende forsikring for dette Suplerende forsikring ved udlejningsvirksomhed Erstatning gives med højeste helværdi, førsterisikobeløb, eller fuldværdien for bygning i følge gældende forsikring for bygningen eller med det de højeste erstatningsbeløb for bolig og med fast indbo, der angives i gældende forsikring for boligen, samt for højest det angivne forsikringsbeløb for løsøre i gældende forsikring for dette Huslejetab Erstatning gives med højest det huslejesbeløb som lejeren skulle betale for lejeperiode som er booket før skaden skete og der svarer til den tid boligen er ubrugelig pga skaden. 9 Selvrisiko Selvrisikoen er ved hvert skadetilfælde kr. Hvis den forsikrede får en eller flere skader ved samme tilfælde og erstatning gives gennem såvel den gældende forsikring som denne forsikring, erstattes den gældende forsikrings selvrisiko således at den samlede selvrisiko udgør 1 000kr. II Foreskrifter 1. Sikkerhedsforeskrifter/krav om agtpågivenhed og specielle vilkår Den forsikrede og/eller dennes repræsentant skal iagttage de sikkerhedsforeskrifter, krav om agtpågivenhed og specielle vilkår der angives herunder og i gældende forsikring for ejendommen. 10

11 1.1 Foreskrifter For at forsikringen for huslejestab skal dække ved skade der er opstået eller opdages under forsikringstiden skal udlejeren/ejeren udføre rimelig kontrol og tilsyn af forsikringsobjektets vand- og elledningssystem samt af pejse, brændeovne og låseanordninger før hver udlejningsperiode. 2. Påfølge ved forsømmelse af sikkerhedsforeskrifter/krav om agtpågivenhed og specielle vilkår. Ved forsømmelse af sikkerhedsforeskrifter, agtpågivenhedskrav eller specielle vilkår reduceres erstatningen i overensstemmelse med hvad der er angivet i den gældende forsikring for ejendommen. 3. Tabsbegrænsning Den forsikrede og/eller dennes repræsentant skal så langt som muligt forhindre skade der kan frygtes eller forventes at være umiddelbart forestående og begrænse skade der allerede er sket. Dette indebærer bl. a., at den forsikrede og/eller dennes repræsentant snarest muligt skal tage hånd om og beskytte beskadiget ejendom og følge de foreskrifter, som Försäkringssällskapet eller repræsentant for Försäkringssällskapet meddeler. 3.1 Følge ved forsømmelse af tabsbegrænsning Hvis den forsikrede og/eller dennes stedfortræder forsætligt eller gennem grov uagtsomhed ikke opfylder sin tabsbegrænsning og hvis dette kan anses for at være til skade for Försäkringssällskapet, er Försäkringssällskapet berettiget til et særligt fradrag på erstatningsbeløbet eller helt befriet fra erstatningansvar. 4. Skadebehandling 4.1 Anmelde skade Skade der kan medføre erstatningskrav mod Försäkringssällkapet skal anmeldes snarest muligt. Anmeldelse kan gøres af udlejningsfirma som repræsentant for den forsikrede. Ved tyveri, indbrud, forsætlig skade eller anden ulovlig handling skal den forsikrede uden forsinkelse anmelde hændelsen til politi og indsende kopi af anmeldelseskvittering til Försäkringssällskapet. 4.2 Ejendomsforsikring Den forsikrede kræves at kunne specificere sit erstatningskrav og på opfordring give fortegnelse over forsikrede ejendom, - såvel skadet som uskadet med oplysning om hver genstands værdi før og efter skaden. Den forsikrede skal ligeledes på opfordring styrke erstatningskravet ved at give oplysninger, verifikationer, bevis og andre dokumentationer som behøves for at vurdere Försäkringssällskapets ansvar og erstatningens størrelse. 4.3 Besigtigelse af skade Försäkringssällskapet har ret til at besigtige skade samt at udfærdige anvisninger for reparation og varetagelse af beskadiget ejendom før sådan handling foretages. Hvis Försäkringssällskapet meddeler anvisning om valg af reparatør eller handlinger for reparation eller sanering efter skade er den forsikrede og/eller dennes repræsentant pålagt at følge disse anvisninger. Efterkommer den forsikrede og/eller dennes repræsentant ikke Försäkringssällskapets anvisninger i følge ovenstående, er Försäkringssällskapets ansvar begrænset til den udgift der skulle have opstået hvis anvisningerne var blevet fulgt. 4.4 Tab af retten til erstatning Hvis den forsikrede undlader at fremsætte sit erstatningskrav til Försäkringssällskapets skadebehandler senest 12 måneder fra han har fået kendskab til sin mulighed for at få erstatning gennem denne forsikring er Försäkringssällskapet befriet fra erstatningsansvar. Den som ikke er tilfreds med Försäkringssällskapets beslutning om erstatning mister sin ret, hvis han ikke indgiver klage mod Försäkringssällskapet indenfor 3 år fra han fik kendskab til, at kravet kunne gøres gældende og i hvert fald indenfor 10 år fra kravet tidligst kunne gøres gældende. 11

12 Försäkringssällskapet må dog ikke afslå erstatningskrav med sådan begrundelse, at det er ingivet før den i det første stykke angivne tidspunkt og den forsikrede indenfor 6 måneder fra det tidspunkt, han har modtaget Försäkringssällskapets udtalelse begæret berigtigelse ved domstol angående erstatningskravet. 12

13 III Almindelige betingelser 1. Udbetaling af erstatning og rentebestemmelser Erstatning udbetales til den forsikrede. Erstatning skal udbetales senest 1 måned efter at den der har fremsat sit erstatningskrav har styrket sit krav og i øvrigt gjort hvad der kræves af ham i følge afsnit II punkt 4.2. Betales erstatning senere end hvad der for ovennævnte er sagt, betaler Försäkringssällakapet rente i følge renteloven. Rente betales dog ikke hvis den er mindre end 1% af basisbeløbet. 2. Almindelige undtagelser Atomkerneprocesse Der ydes ikke dækning for skader, hvis oprindelse eller omfang har forbindelse med atomkerneprocesser, f.eks kernespaltning, kernesammensmeltning eller radioaktivt nedfald. Krig Forsikringen omfatter ikke skade hvis oprindelse eller omfang direkte eller indirekte forårsages af eller i forbindelse med krig, krigslignende hændelser, borgerkrige, oprør eller optøjer. 3. Dobbelforsikring Er skaden som omfattes af denne forsikring også dækket gennem anden forsikring, og findes i denne forbehold om dobbelforsikring, gælder samme forbehold for begge forsikringer. Ansvar fordeles da mellem forsikringerne på samme måde, som er angivet, i forsikringsaftaleloven. 4. Force Majeure Försäkringssällskapet er ikke ansvarlig for tab der kan opstå hvis skadeopgørelse, reparation af beskadiget ejendom eller udbetaling af erstatning forsinkes på grund af krig, krigslignende hændelse, borgerkrig, revolution, terrorisme, oprør eller optøjer eller på grund af myndigheders indgriben, strejke, lockout, blokade eller lignende hændelser. 5. Tilbagebetalingskrav I den udstrækning Försäkringssällskapet har betalt erstatning for skade, overtager Försäkringssällskapet den forsikredes ret til at kræve erstatning af den, der er ansvarlig for skaden. Tilbagebetalingskrav mod privatperson må kun fremsættes hvis denne har forårsaget skaden forsætligt eller gennem grov uagtsomhed eller hvis skaden har forbindelse med dennes erhverv eller til den del, han beskyttes af forsikring. 6. Gældende lov og genoptagelse af skadesag For denne aftale gælder lovgivningen i det nordiske land, hvor forsikrede er hjemmehørende. Den, der ikke accepterer forsikringsgivers afgørelse i en skadesag, kan henvende sig til den skadebehandler som har behandlet sagen for at få skaden vurderet igen. 7. Rettegangsforum ved tvist. Tvist vedrørende tillempning og tolkning af forsikringsaftalen skal afgøres ved svensk domstol med tillempning af svensk lov, hvis ikke andet er aftalt. 8 Forsikringsgiver. Forsikringsgiver og Försäkringssällskap er Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance Group AS, org.nr

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1.

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1. Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan tegnes i forbindelse med køb af et eller

Læs mere

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015)

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Formular 8068 (01) udgave fra den 01.11.2014 Indholdsfortegnelse 1 Forsikringens

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22.

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/05188

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere