DANCENTER TRYGHEDSFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANCENTER TRYGHEDSFORSIKRING"

Transkript

1 DANCENTER TRYGHEDSFORSIKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR Villkor Vardia nr T F Dk Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance Group AS, org.nr

2 Villkor Vardia nr TF Dk I Ejendomsforsikring 1. Hvem forsikringen gælder for Forsikringen gælder for den forsikrede. Med den forsikrede anses den person som er lovlig ejer til udlejet bolig eller boligindehaver og ejer til løsøret i boligen som har gældende og betalt forsikring for boligen samt løsøret med mindst omfattelse af brand, vand og indbrud. Den kan under de samme forhold gælde for anden person som har fuldmagt til at udleje bolig. Aftalen er indgået af udlejningsfirma som repræsentant for den forsikrede. Hver forsikrede er ejer til sin forsikring. 2. Forsikret interesse Forsikringen gælder for ejendomsskade med hvilket anses sådan fysisk skade på, eller tab af forsikret ejendom som har til følge at ejendommens værdi mindskes eller går tabt, samt økonomisk skade. 3. Hvornår forsikringen gælder Forsikringen gælder for ejendomsskade der sker under den tid forsikringen er i kraft og under den tid lejer, gennem kontrakt med formidleren disponerer over boligen, Vedrørende tab af husleje, se også punkt Hvor forsikringen gælder Forsikringen gælder indenfor Denmark eller i det geografiske område der angives i forsikringsbrevet. 5. Forsikret ejendom 5.1 Forsikringen gælder for Bygninger i overensstemmelse med hvad som angives i gældende forsikring for denne (husejeres egen forsikring). Bolig og fast indbo i overensstemmelse med hvad der angives i gældende forsikring for denne (husejeres egen forsikring). Løsøre i overensstemmelse med husejers egen forsikring. Undtagelser Forsikringen gælder ikke for Den ejendom der er undtaget i forsikring for boligen og løsøret, f.eks motordrevet køretøj eller båd. Sådan del af skade der kunne have været erstattet af sædvanlig forsikring, hvis ejeren til bygningen, indehaver af bolig/fast indbo, løsøre, eller nogen i dennes sted havde tegnet forsikring med mindst omfattende brand, vand, indbrud, når behov af denne forsikring ville have förelegat dækket skaden, se punkt 1. Hvem forsikringen gælder for. 6. Hvad forsikringen gælder for Forsikringen gælder for skade i følge nedenstående der opstår under den tid da lejer, gennem kontrakt med formidleren, disponerer over boligen. 2

3 6.1 Alrisikoforsikring bygning/bolig Forsikringen gælder for skade på eller tab af bygning eller bolig med fast indbo gennem pludselig og uforudset hændelse som ikke kan erstattes gennem den gældende forsikring for bygning eller bolig Undtagelser Forsikring gælder ikke for sådan del af skade der kunne have været erstattet af sædvanlig forsikring, hvis ejeren til bygningen, indehaver af bolig/fast indbo, eller nogen i dennes sted havde tegnet forsikring med mindst omfattende brand, vand, indbrud, når behov af denne forsikring ville have förelegat dækket skaden, se punkt 1. Hvem forsikringen gælder for. Skade der består af eller skyldes slidtage, erosion, forbrug, selvødelæggelse (f.eks revner) eller anden korrosion. Skade gennem langtidspåvirkning f.eks fugt, mug, svamp, rust elller anden ælde. Skade til følge af bearbejdning, reparation eller rengøring der udføres af 3. mand. Skade årsaget af husbuk og andre insekter eller af rotter og mus. Skade på isoleringsglas der kun består i at ruderne er blevet utætte. Forsætligt forårsagede skader, se dog punkt 6.3 for neden. 6.2 Alrisikoforsikring løsøre Forsikringen gælder for skade på eller tab af løsøre i boligen gennem pludselig og uforudset hændelse, der ikke kan erstattes gennem den gældende forsikring for løsøret Undtagelser Udover de undtagelser for skade på løsøre der angives under punktet for Forsikret ejendom i gældende forsikring gælder forsikringen ikke for Beboere og kunders ejendom, dvs lejernes ejendom Mønter, sedler, frimærker, værdihandlinger, manuskript og tegninger (også samlinger) samt arkivalier og datainformation. Bro eller udhus på andens mark Dyr Forsikringen dækker heller ikke Sådan del af skade der kunne have været erstattet af den ordinære forsikring, hvis ejeren til bygning, indehavere af bolig/fast indbo, eller nogen i dennes sted havde tegnet forsikring med mindst omfattelse brand, vand og indbrud, når denne forsikring ville have förelegat dækket skaden, se punkt 1. Hvem forsikringen gælder for. Tyveri Skader der består i eller forårsages af nedslidning Slidtage, forbrug, selvopstået skade (f.eks revner) eller anden ælde. Skade betinget af bearbejdning, reparation, eller rengøring der er udført af 3. mand. Skade årsaget af husbuk og andre insekter eller af rotter og mus. Forsætligt forårsagede skader, se dog punkt 6.3 for neden. Skade som direkte eller indirekte er en forøgelse af jordskælv eller andre naturforstyrelser. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb eller som følge af nedbør eller smeltevand, 3

4 6.3 Forsætlig skade Forsikringen gælder for forsætlig skade på bolig med fast indbo samt deri eksisterende løsøre, forårsaget af lejeren, dennes familiemedlemmer eller gæster til disse i forbindelse med ophold Undtagelser Forsikringen gælder ikke for sådan del af skade der have været erstattet af den ordinære forsikring, hvis ejeren til bygning, indehavere af bolig/fast indbo, eller nogen i dennes sted tegnet forsikring med mindst omfattelse brand, vand og indbrud, når denne forsikring ville have förelegat dækket skaden, se punkt 1. Hvem forsikringen gælder for. 6.4 Suplerende forsikring ved udlejningsvirksomhed. Forsikringen gælder, hvis den forsikredes udlejningsvirksomhed er af et sådant omfang at erstatning fra gældende forsikring, på grund heraf, ikke kan gives eller reduceres. 6.5 Huslejetab Forsikringen gælder i de tilfælde hvor den udlejede bolig bliver helt eller delvis ubrugelig gennem skade som kan erstattes enten gennem den ordinære forsikring eller gennem denne forsikring. Erstatning gives for tab af husleje som opstår for den lejeperiode, der var booket før skadetilfældet. Forsikringen gælder for skade, der opstår eller opdages under forsikringsperioden. 6.6 Selvrisikoeliminering ved skade Hvis den forsikrede i sin ordinære forsikring har en højere selvrisiko end den som gælder for denne forsikring, erstattes differencen. Försäkringsbelopp Byggnad samma som i egen eksisterende försäkring. Lösöre samma som i egen eksisterende försäkring. 7. Regler for skadesvurdering I tilfælde af skade ydes erstatning for det direkte økonomiske tab. Hertil regnes ikke affektionsværdi, tabt arbejdsfortjeneste, rejser til og fra skadesstedet, værdi af eget arbejde på fotografier, film, optagelser, modeller, edb-programmer osv., genvinding af digital information, værdi af eget arbejde eller klargøring efter en skade (såfremt vi ikke har påtaget os at yde erstatning til dig for dette), tab ved at konto eller abonnement bruges uden beføjelse, udgifter for generhvervelse, udgifter for at kontrollere, bekræfte og fremsætte krav, krænkelse, ideel skadeserstatning eller for evt. gene og ulejlighed. Der ydes heller ingen erstatning for gener, der måtte opstå som følge af, at du ikke er i stand til at bruge objektet, medmindre vi specifikt har aftalt dette (såsom huslejetab). Normalt ydes der heller ingen erstatning for rent æstetiske skader, der ikke indebærer en funktionsforringelse eller värdeminskning. Der ydes heller ingen erstatning for udgifter i forbindelse med forøget elforbrug på grund af en installationsskade. Når objektet mistes eller beskadiges, påvirkes erstatningsstørrelsen bl.a. af objektets alder, modernitet, slid og anvendelighed. Vi træffer afgørelse om, hvilken slags erstatning du skal modtage. Det kan dreje sig om reparation for at få det beskadigede objekts funktion tilbage, genanskaffelse af tilsvarende eller nærmest tilsvarende objekt, restaurering eller kontant udbetaling. Vi har også ret til at afgøre, hvor og hvordan pågældende reparation eller køb skal foretages, og du har ikke ret til en højere erstatning end tilsvarende objekt koster hos et af os anvist købs- eller reparationssted. Det samme gælder ved udbedring af skader på privat grund og bygninger, hvor du ikke har ret til 4

5 højere erstatning, end det entreprenørarbejdet eller reparationen ville have kostet hos en af de af forsikringsselskabet anviste entreprenører eller reparatører. Forsikringsselskabet yder ikke erstatning for moms, når du er skattepligtig for moms og kan fradrage det. Ved reparation Ved reparations- og udbedringsarbejde skal du altid være bestiller af arbejdet for at få de fordele, der fremgår af forbrugerkøbeloven. Vurderingsregler 7.1 Løsøre Vurderingen foretages på grundlag af prisen på det tidspunkt, hvor du tidligst har kunnet specificere dit erstatningskrav, men ikke senere end to måneder efter datoen for skaden. Værdipapirer opgøres i henhold til tabet på skadestidspunktet. Hvis løsøret genfindes, bedes du straks kontakte forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet overtager, medmindre andet er aftalt, retten til det løsøre, der er udbetalt erstatning for. Hvis det beskadigede løsøre repareres, vurderes skaden til en rimelig reparationsomkostning, dog højst det beløb, som løsøret er vurderet til ved tab i henhold til reglerne for dette løsøre ifølge nedenstående kategorier. Bøger, antikviteter, kunst, ægte tæpper, våben, samlinger og objekter med særlig samlerværdi Objektet vurderes i henhold til markedsprisen. Hvis et tilsvarende objekt kan købes i den almindelige handel, ydes erstatning i henhold til omkostningen for at købe et tilsvarende objekt i samme stand, som det havde på tidspunktet for skaden. Hvis et tilsvarende objekt ikke kan købes, ydes erstatning i henhold til den sandsynlige omkostning ved køb af et tilsvarende objekt i samme stand, som det havde på tidspunktet for skaden. Smykker, perler, ædelstene og genstande, der helt eller delvist består af ædle metaller Denne kategori omfatter ikke ure, selv om de helt eller delvis består af ædle metaller. Hvis en ny tilsvarende genstand kan købes i den almindelige handel, og du genanskaffer genstanden inden for 6 måneder, ydes erstatning i henhold til omkostningen for køb af genstanden i den almindelige handel hos en af forsikringsselskabet anvist leverandør. Hvis genstanden kan købes i den almindelige handel ifølge ovenstående, men du ikke genanskaffer genstanden, ydes en erstatning på 70 % af omkostningen for genstanden i den almindelige handel hos en af forsikringsselskabet anvist leverandør. Hvis en ny tilsvarende genstand ikke kan købes, ydes erstatning, dog højst med det en tilsvarende brugt genstand koster i den almindelige handel. Særlige objekter Hertil regnes tøj, radioapparater, cykler osv. i nedenstående tabel. For alle objekter i tabellen gælder det, at der for nyere objekter, der erstattes med 100 % ifølge tabellen, ydes erstatning i henhold til omkostningen for at købe et nyt tilsvarende objekt i den almindelige handel hos en af forsikringsselskabet anvist leverandør, hvis du foretager et nyt køb inden for 6 måneder. Hvis du foretager et nyt køb ifølge ovenstående efter 6 måneder, ydes erstatning med 70 % af værdien ifølge ovenstående. For objekter, der erstattes med mindre end 100 %, vil erstatningen blive udbetalt med så mange procent af nyprisen for det tilsvarende objekt som der er angivet i tabellen, regnet fra det år, hvor objektet var nyt. 5

6 Dækningsgrad i procentdel af nypris i den almindelige handel Kategori 0-6 mdr mdr. 1-2 år 2-3 år 3-4 år Derefter Sko 100 % 100 % 60 % 30 % 20 % 20 % Børnetøj 100 % 100 % 40 % 20 % 20 % 20 % Voksentøj 100 % 100 % 60 % 40 % 20 % 20 % Briller 100 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Video og videokameraer 100 % 100 % 70 % 50 % 35 % 20 % Skiudstyr 100 % 100 % 75 % 55 % 40 % 20 % Mobiltelefon 100 % 70 % 50 % 20 % 20 % 20 % Digitalt kompaktkamera 100 % 100 % 50 % 20 % 20 % 20 % Radio, tv og 100 % 100 % 75 % 60 % 50 % 20 % andre apparater til lyd og billedbehandling undtagen computere Cd'er, dvd'er, 100 % 100 % 90 % 75 % 60 % 20 % cykler til voksne, systemkameraer og pelse Golfkøller 100 % 100 % 100 % 80 % 60 % 20 % Armbåndsure 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 20 % Möbler Antal år uden aldersfradrag. Procentuelt fradrag pr. påbegyndt år derefter. Møbler 2 år 10 % Tabellen er baseret på det, markedet normalt anbefaler som afskrivning af værdien pr. år for de forskellige objekttyper. Hvis værdien ikke kun er blevet reduceret i henhold til umodernitet, ælde eller slid, men også til nedsat anvendelighed for dig, foretages et særligt fradrag. Hvis reglerne i tabellen fører til et urimeligt resultat (forsikringsselskabets vurdering), vurderes objektet i henhold til reglerne for Øvrigt løsøre. Husholdningsapparater og installationer Husholdningsapparater og installationer vurderes og håndteres i øvrigt i henhold til reglerne for bygningsdele. Hjemmelavede genstande Hvis en ny tilsvarende genstand kan købes i den almindelige handel, og du foretager et nyt køb inden for 6 måneder, ydes erstatning i henhold til omkostningen for købet af en tilsvarende genstand i den almindelige handel. Hvis genstanden er tilgængelig ifølge ovenstående, men du ikke foretager nyt køb inden for 6 måneder, ydes erstatning med 70 % af omkostningen for at købe en ny, tilsvarende genstand i den almindelige handel. Hvis det ikke er muligt at købe en ny, tilsvarende genstand i den almindelige handel, ydes erstatning i henhold til omkostningen for råmaterialet. Fødevarer betragtes som ligestillet med hjemmelavede genstande. 6

7 Øvrigt løsøre For objekter, hvis værdi er faldet til under 30 % som følge af slid, umodernitet eller ælde, ydes erstatning i henhold til omkostningen for køb i den almindelig handel af et nyt, tilsvarende objekt, hvis du genanskaffer objektet inden for 6 måneder. Hvis du ikke genanskaffer objektet inden for seks måneder, ydes erstatning i henhold til omkostningen for at købe et brugt tilsvarende objekt i den almindelige handel. Hvis værdien ikke kun er reduceret i henhold til umodernitet, ælde eller slid, men også til nedsat anvendelighed for dig, foretages et yderligere særligt fradrag. For objekter, hvis værdi er faldet med 30 % eller mere som følge af slid, umodernitet eller ælde, ydes erstatning i henhold til omkostningen for at købe tilsvarende brugt objekt i den almindelige handel. Hvis værdien ikke kun er reduceret i henhold til umodernitet, ælde eller slid, men også til nedsat anvendelighed for dig, foretages der et yderligere særligt fradrag. 7.2 Bygninger Nedenstående bestemmelser regulerer betingelserne for berettigelse til at istandsætte bygninger. Med istandsættelse menes reparation, opførelse af tilsvarende eller nærmest tilsvarende bygning på den samme grund og til samme formål. Der skal anvendes rationelle metoder og moderne materialer, der fås i den almindelige handel i landet. Hvad angår husholdningsapparater, installationer og bygningsdele menes der med istandsættelse reparation for at genoprette funktionen eller udskifte beskadiget genstand eller beskadiget del til tilsvarende del, såfremt en reparationen ikke kan gennemføres. Ved istandsættelse vurderes skaden til omkostningen for at istandsætte bygningen uden unødig forsinkelse og ved benyttelse af rationelle metoder og materialer. Vurdering af skade Hvis bygningen ikke istandsættes inden for to år, ydes erstatning i henhold til omkostningen for at istandsætte bygningen uden unødig forsinkelse. Der foretages fradrag med procentangivelserne ifølge nedenstående tabel, beregnet fra det tidspunkt, hvor en del af bygningen blev taget i brug første gang. Erstatningen vil dog være højst det beløb, der svarer til forskellen mellem objektets markedsværdi umiddelbart før og umiddelbart efter skaden. Hvis bygningen istandsættes inden for to år, ydes erstatning i henhold til omkostningen for at istandsætte bygningen uden unødig forsinkelse. Der foretages fradrag i nogle tilfælde på grund af de berørte byggekomponenters alder med procentangivelserne i nedenstående tabel. Hvis den beskadigede bygningsdel tidligere er blevet behæftet med skader eller dårligt vedligeholdt, foretages et særligt fradrag. Dette kan tillige gælde objekttyper, der ikke er anført i tabellen. Forhindres istandsættelsen inden for to år pga. en årsag uden for din kontrol, og som du kan ikke påvirke, regnes tidspunktet for istandsættelse fra det tidspunkt, forhindringen er ophørt. Istandsættelsen skal dog være afsluttet inden for 5 år regnet fra datoen for skaden. Hvis istandsættelsen forhindres ved lov eller forskrift fra en myndighed, og du af den grund erhverver eller opfører en anden bygning til det samme formål andetsteds inden for fem år, vurderes skaden efter reglerne om istandsættelse inden for to år. Skaden vurderes dog højst til de faktiske omkostninger, men lavest til det beløb, den ville blive vurderet til efter reglerne om istandsættelse inden for to år. Du skal ansøge om dispensation og appellere myndighedens beslutninger, hvis vi anmoder om det. De omkostninger, der opstår som følge af en sådan anmodning, bliver dækket af forsikringsselskabet. For de installationer og bygningsdele, der ikke er medtaget i tabellen, foretages et aldersfradrag for den beregnede levetid (dette foretages dog ikke, hvis resultatet viser sig at blive urimeligt). En bygningsdels alder regnes fra det tidspunkt, den først blev taget i brug. Ved skader relateret til maling eller tapetsering regnes hvert værelse individuelt som en separat bygningsdel. Hvis den beskadigede bygningsdel allerede tidligere er blevet behæftet med skader eller er dårligt vedligeholdt, foretages et særligt fradrag foruden et eventuelt aldersfradrag. Det højeste samlede fradrag for alder/afskrivning er 80 % for en bygningsdel, som var normalt vedligeholdt og i funktion umiddelbart før skaden. Det samlede aldersfradrag kan ikke være højere end kr. for den samme skade og bygning. Hvis bygningsdelen var helt udtjent, kan erstatningen for bygningsdelen helt bortfalde. Hvis reparationen kan foretages i forbindelse med forestående vedligeholdelse eller ændringsarbejde, ansættes skadens værdi til et beløb, der svarer til fordyrelsen på grund af skaden. 7

8 Bygningsdel eller en del heraf (gælder både materialer og arbejdskraft, nedrivning, afdækning og istandsættelse). Antal år uden aldersfradrag. Procentuelt fradrag pr. påbegyndt år derefter. Installationer for varme, vand, afløb, sanitet, ventilation og elektricitet samt maskinelt udstyr. Rørsystemer, oliecisterne, vandradiator, sanitetsgods og septiktank. 10 år 5 % Elektrisk gulvvarme. 5 år 10 % Elinstallationer og fiberoptik (ledninger). Varmepumpeanlæg er inklusive indbygning vandvarmer, afløbspumpe, loftvarme, husholdningsmaskiner, komfur. 20 år 5 % 2 år 8 % Bygningsdel eller en del heraf (gælder både materialer og arbejdskraft, nedrivning, afdækning og istandsættelse). Antal år uden aldersfradrag. Procentuelt fradrag pr. påbegyndt år derefter. Installationer for varme, vand, afløb, sanitet, ventilation og elektricitet samt maskinelt udstyr (fortsættelse ovenfor). Andre installationer og andet 5 år 8 % maskinelt udstyr end husholdningsapparater, såsom separat vandvarmer, elektrisk radiator, varmeveksler, kedel (herunder ekspansionsbeholder), jordvarmeanlæg, ventilator, solceller, pool og poolliner. Maling i områder, der ikke er 5 år 8 % vådrum. Alarm 5 år 8 % Lås 10 år 5 % Parabol-, Radio- og tv-antenne. 5 år 8 % Markise 5 år 10 % 8

9 Tapetsering og anden vægbeklædning i vådrum, der ikke er med keramik eller maling. Keramisk vægbeklædning indendørs i områder, der ikke er vådrum. 5 år 8 % 10 år 5 % Gulvbelægning indendørs i områder, der ikke er vådrum Plast, linoleum, laminat og 10 år 5 % keramiske fliser. Parket og anden gulvbelægning, 15 år 5 % der ikke er keramik. Tekstil 5 år 10 % Vådrumsbeklædning herunder fugtspærre Maling i vådrum. 2 år 8 % Gulv- og vægbeklædning 5 år 5 % (trådsvejst). Overfladebeklædning med 10 år 5 % keramiske fliser. Øvrig gulv- og vægbeklædning. 2 år 8 % Tagbelægning af plast, gummi, 5 år 8 % pap. Øvrig tagbelægning. 15 år 8 % Skorsten af stål eller metal. 5 år 10 % Skorsten af andet materiale. 25 år 2 % Myndighedsforskrifter Fordyres istandsættelsen på grund af myndighedernes forskrifter, ydes der erstatning for de ekstra omkostninger op til kr. Herunder regnes tillige sanering eller istandsættelse og reparation af en bygning, såfremt et brugt materiale er blevet forbudt af myndighederne. I vådrum eller andre rum, der har vådrumsbeklædning og gulvafløb, ydes kun erstatning for ekstraudgifter for ekstra isolering og handicaptilpasning. Yderligere omkostninger ved istandsættelse eller reparation Vi betaler ikke de ekstra omkostninger, der kan opstå under reparation eller istandsættelse på grund af, at der gælder nye normer eller brancheregler på tidspunktet for skaden. Særlig lav markedsværdi Skaden vurderes højst til forskellen mellem objektets markedsværdi umiddelbart før og umiddelbart efter skaden, hvis bygningens markedsværdi (den pris, der sandsynligvis vil blive opnået ved salg på det almindelige marked) på grund af ælde og/eller slid eller andre omstændigheder er faldet med mere end 50 % af markedsværdien for en tilsvarende ny bygning. Privat grund Hvis grunden istandsættes inden for to år efter skadestidspunktet, ydes skadeserstatning i henhold til omkostningen for straks at istandsætte grunden. Fradrag for slid og ælde foretages for skader på stakit, flagstænger og bådebro. Hvis du ikke istandsætter eller genanskaffer grunden, ydes en erstatning, der svarer til forskellen mellem den beskadigede grunds markedsværdi umiddelbart før og umiddelbart efter skaden. Hvis en tilsvarende grund erhverves inden for to år til samme formål, ydes erstatning i henhold til omkostningen for straks at istandsætte grunden, reduceret med den beskadigede grunds markedsværdi efter skaden. Hvis den 9

10 nye grund har en højere markedsværdi ved forøget areal, bedre placering eller andre omstændigheder, foretages der yderligere fradrag. Istandsættelse og genanskaffelse skal foretages straks med rationelle metoder og materialer. Skader på vegetationen vurderes i forhold til omkostningen af genplantning. Med hensyn til buske og træer ydes der kun erstatning for omkostningerne for de planter, der normalt sælges i landets havecentre. 8 Skadeerstatningsregler 8.1 Højeste erstatning 8.11 Alrisikoforsikring bygning/bolig Erstatning gives med højeste helværdi, førsterisikobeløb, eller fuldværdien for bygning i følge gældende forsikring for bygningen eller med de højeste erstatningsbeløb for bolig og med fast indbo, der angives i gældende forsikring for boligen Alrisikoforsikring inventarier/løsøre Erstatning gives med højest det angivede forsikringsbeløb for løsøre i gældende forsikring for dette Forsætlig skade Erstatning gives med højeste helværdi, førsterisikobeløb, eller fuldværdien for bygning i følge gælende forsikring for bygningen eller med det de højeste erstatningsbeløb for bolig og med fast indbo der angives i gældende forsikring for boligen, samt for højest det angivne forsikringsbeløb for løsøre i gældende forsikring for dette Suplerende forsikring ved udlejningsvirksomhed Erstatning gives med højeste helværdi, førsterisikobeløb, eller fuldværdien for bygning i følge gældende forsikring for bygningen eller med det de højeste erstatningsbeløb for bolig og med fast indbo, der angives i gældende forsikring for boligen, samt for højest det angivne forsikringsbeløb for løsøre i gældende forsikring for dette Huslejetab Erstatning gives med højest det huslejesbeløb som lejeren skulle betale for lejeperiode som er booket før skaden skete og der svarer til den tid boligen er ubrugelig pga skaden. 9 Selvrisiko Selvrisikoen er ved hvert skadetilfælde kr. Hvis den forsikrede får en eller flere skader ved samme tilfælde og erstatning gives gennem såvel den gældende forsikring som denne forsikring, erstattes den gældende forsikrings selvrisiko således at den samlede selvrisiko udgør 1 000kr. II Foreskrifter 1. Sikkerhedsforeskrifter/krav om agtpågivenhed og specielle vilkår Den forsikrede og/eller dennes repræsentant skal iagttage de sikkerhedsforeskrifter, krav om agtpågivenhed og specielle vilkår der angives herunder og i gældende forsikring for ejendommen. 10

11 1.1 Foreskrifter For at forsikringen for huslejestab skal dække ved skade der er opstået eller opdages under forsikringstiden skal udlejeren/ejeren udføre rimelig kontrol og tilsyn af forsikringsobjektets vand- og elledningssystem samt af pejse, brændeovne og låseanordninger før hver udlejningsperiode. 2. Påfølge ved forsømmelse af sikkerhedsforeskrifter/krav om agtpågivenhed og specielle vilkår. Ved forsømmelse af sikkerhedsforeskrifter, agtpågivenhedskrav eller specielle vilkår reduceres erstatningen i overensstemmelse med hvad der er angivet i den gældende forsikring for ejendommen. 3. Tabsbegrænsning Den forsikrede og/eller dennes repræsentant skal så langt som muligt forhindre skade der kan frygtes eller forventes at være umiddelbart forestående og begrænse skade der allerede er sket. Dette indebærer bl. a., at den forsikrede og/eller dennes repræsentant snarest muligt skal tage hånd om og beskytte beskadiget ejendom og følge de foreskrifter, som Försäkringssällskapet eller repræsentant for Försäkringssällskapet meddeler. 3.1 Følge ved forsømmelse af tabsbegrænsning Hvis den forsikrede og/eller dennes stedfortræder forsætligt eller gennem grov uagtsomhed ikke opfylder sin tabsbegrænsning og hvis dette kan anses for at være til skade for Försäkringssällskapet, er Försäkringssällskapet berettiget til et særligt fradrag på erstatningsbeløbet eller helt befriet fra erstatningansvar. 4. Skadebehandling 4.1 Anmelde skade Skade der kan medføre erstatningskrav mod Försäkringssällkapet skal anmeldes snarest muligt. Anmeldelse kan gøres af udlejningsfirma som repræsentant for den forsikrede. Ved tyveri, indbrud, forsætlig skade eller anden ulovlig handling skal den forsikrede uden forsinkelse anmelde hændelsen til politi og indsende kopi af anmeldelseskvittering til Försäkringssällskapet. 4.2 Ejendomsforsikring Den forsikrede kræves at kunne specificere sit erstatningskrav og på opfordring give fortegnelse over forsikrede ejendom, - såvel skadet som uskadet med oplysning om hver genstands værdi før og efter skaden. Den forsikrede skal ligeledes på opfordring styrke erstatningskravet ved at give oplysninger, verifikationer, bevis og andre dokumentationer som behøves for at vurdere Försäkringssällskapets ansvar og erstatningens størrelse. 4.3 Besigtigelse af skade Försäkringssällskapet har ret til at besigtige skade samt at udfærdige anvisninger for reparation og varetagelse af beskadiget ejendom før sådan handling foretages. Hvis Försäkringssällskapet meddeler anvisning om valg af reparatør eller handlinger for reparation eller sanering efter skade er den forsikrede og/eller dennes repræsentant pålagt at følge disse anvisninger. Efterkommer den forsikrede og/eller dennes repræsentant ikke Försäkringssällskapets anvisninger i følge ovenstående, er Försäkringssällskapets ansvar begrænset til den udgift der skulle have opstået hvis anvisningerne var blevet fulgt. 4.4 Tab af retten til erstatning Hvis den forsikrede undlader at fremsætte sit erstatningskrav til Försäkringssällskapets skadebehandler senest 12 måneder fra han har fået kendskab til sin mulighed for at få erstatning gennem denne forsikring er Försäkringssällskapet befriet fra erstatningsansvar. Den som ikke er tilfreds med Försäkringssällskapets beslutning om erstatning mister sin ret, hvis han ikke indgiver klage mod Försäkringssällskapet indenfor 3 år fra han fik kendskab til, at kravet kunne gøres gældende og i hvert fald indenfor 10 år fra kravet tidligst kunne gøres gældende. 11

12 Försäkringssällskapet må dog ikke afslå erstatningskrav med sådan begrundelse, at det er ingivet før den i det første stykke angivne tidspunkt og den forsikrede indenfor 6 måneder fra det tidspunkt, han har modtaget Försäkringssällskapets udtalelse begæret berigtigelse ved domstol angående erstatningskravet. 12

13 III Almindelige betingelser 1. Udbetaling af erstatning og rentebestemmelser Erstatning udbetales til den forsikrede. Erstatning skal udbetales senest 1 måned efter at den der har fremsat sit erstatningskrav har styrket sit krav og i øvrigt gjort hvad der kræves af ham i følge afsnit II punkt 4.2. Betales erstatning senere end hvad der for ovennævnte er sagt, betaler Försäkringssällakapet rente i følge renteloven. Rente betales dog ikke hvis den er mindre end 1% af basisbeløbet. 2. Almindelige undtagelser Atomkerneprocesse Der ydes ikke dækning for skader, hvis oprindelse eller omfang har forbindelse med atomkerneprocesser, f.eks kernespaltning, kernesammensmeltning eller radioaktivt nedfald. Krig Forsikringen omfatter ikke skade hvis oprindelse eller omfang direkte eller indirekte forårsages af eller i forbindelse med krig, krigslignende hændelser, borgerkrige, oprør eller optøjer. 3. Dobbelforsikring Er skaden som omfattes af denne forsikring også dækket gennem anden forsikring, og findes i denne forbehold om dobbelforsikring, gælder samme forbehold for begge forsikringer. Ansvar fordeles da mellem forsikringerne på samme måde, som er angivet, i forsikringsaftaleloven. 4. Force Majeure Försäkringssällskapet er ikke ansvarlig for tab der kan opstå hvis skadeopgørelse, reparation af beskadiget ejendom eller udbetaling af erstatning forsinkes på grund af krig, krigslignende hændelse, borgerkrig, revolution, terrorisme, oprør eller optøjer eller på grund af myndigheders indgriben, strejke, lockout, blokade eller lignende hændelser. 5. Tilbagebetalingskrav I den udstrækning Försäkringssällskapet har betalt erstatning for skade, overtager Försäkringssällskapet den forsikredes ret til at kræve erstatning af den, der er ansvarlig for skaden. Tilbagebetalingskrav mod privatperson må kun fremsættes hvis denne har forårsaget skaden forsætligt eller gennem grov uagtsomhed eller hvis skaden har forbindelse med dennes erhverv eller til den del, han beskyttes af forsikring. 6. Gældende lov og genoptagelse af skadesag For denne aftale gælder lovgivningen i det nordiske land, hvor forsikrede er hjemmehørende. Den, der ikke accepterer forsikringsgivers afgørelse i en skadesag, kan henvende sig til den skadebehandler som har behandlet sagen for at få skaden vurderet igen. 7. Rettegangsforum ved tvist. Tvist vedrørende tillempning og tolkning af forsikringsaftalen skal afgøres ved svensk domstol med tillempning af svensk lov, hvis ikke andet er aftalt. 8 Forsikringsgiver. Forsikringsgiver og Försäkringssällskap er Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance Group AS, org.nr

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL FAMILIEFORSIKRING FA3-FADL FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 3 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 Indboforsikringen 4 3. Hvilke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere