VANDFORSYNINGSPLAN BILAG 3 Administrationsgrundlag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDFORSYNINGSPLAN 2010-2021. BILAG 3 Administrationsgrundlag."

Transkript

1 VANDFORSYNINGSPLAN BILAG 3 Administrationsgrundlag.

2 FREDERICIA KOMMUNES ADMINISTRATIONSGRUNDLAG PÅ VANDFORSYNINGSOMRÅDET Vandforsyningsplanens mål og visioner danner sammen med lovgivningen og retningslinjer fra Kommuneplan og Statens Vandplan, grundlaget for Fredericia Kommunes administration på grundvands- og vandforsyningsområdet. I det følgende er hovedprincipperne i administrationsgrundlaget beskrevet nærmere. Der kan således forekomme situationer, som ikke er beskrevet i administrationsgrundlaget. Tilsyn med vandværker o.lign. Fredericia Kommune fører tilsyn med almene vandforsyningsanlæg samt vandforsyningsanlæg, der forsyner institutioner eller virksomheder, hvor fødevarer behandles eller sælges. Fredericia Kommune fører tilsyn med de anlæg, der ligger i kommunen samt TRE- FORs vandværk ved Tørskind Vork, der ligger i Vejle Kommune. Kolding Kommune fører tilsyn med Gudsø- og Sdr. Vilstrup Vandværk mens Vejle Kommune fører tilsyn med Smidstrup Vandværk. Tilsynet omfatter teknisk og hygiejnisk tilsyn med anlæggets indretning, funktion og dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand samt kontrol af vandkvaliteten. Teknisk og hygiejnisk tilsyn Hyppigheden af det teknisk-hygiejniske tilsyn fastsættes efter det aktuelle behov. Fredericia Kommune fører tilsyn med de almene vandværker minimum hvert 2. år. Kontrol af vandkvaliteten Almene og ikke-almene vandværker skal som minimum kontrollere vandkvaliteten i henhold til gældende lovgivning. Kommunen kontrollerer løbende drikkevandskvaliteten på baggrund af de indsendte analyserapporter. Kommunen fører endvidere kontrol med om vandværkerne får foretaget de drikkevandsanalyser, som er fastsat jf. deres kontrolprogram. Konstateres det, at der mangler at blive foretaget analyser, bliver vandværket bedt om at få antallet af analyser foretaget. Det er vigtigt, at antallet af prøver fordeles over hele året. Kontrolprogrammerne for de enkelte vandværker fastlægges ud fra den producerede eller distribuerede vandmængde. Derudover kigges der på, om der er konstateret forureningskilder i nærheden af indvindingsboringerne. Forskellige stoffer bevæger sig nemlig gennem jordlagene med forskellig hastighed. Let bevægelige stoffer som organiske klorforbindelser, MTBE og fenoler er fundet op til 300 m fra forureningskilden. Tungere bevægelige stoffer som aromater og andre olieprodukter er hidtil ikke set i grundvandet over 100 meter fra forureningskilden. Ud fra disse afstandskriterier og forureningskilder bliver kontrolprogrammerne sammensat.

3 TRE-FOR Vand A/S udarbejder hvert 3. år et analyseprogram for deres vandværker. De undersøger udover de lovpligtige parametre deres vand for en række andre stoffer. Analyseprogrammet godkendes af Fredericia Kommune. De almene vandværker får årligt som minimum foretaget følgende analyser: 4 stk. begrænset kontrol som udtages på ledningsnettet. 1 stk. normal kontrol som udtages på vandværkets afgangsvand. 1 stk. udvidet kontrol som udtages på vandværkets afgangsvand. 1 stk. kontrol med uorganiske sporstoffer som udtages på ledningsnettet eller på vandværket. 1 stk. kontrol med organiske mikroforureninger som udtages på vandværket. 1 stk. boringskontrol som udtages i de enkelte indvindingsboringer hvert 4. år. Det er muligt at nedsætte kontrolhyppigheden af den begrænsede kontrol fra 4 til 2 prøver årligt, hvis de værdier, der er fremkommet ved undersøgelserne i de foregående 2 år, har været ensartede og væsentligt under kvalitetskravene og der ikke er påvist forhold, som vil kunne forringe vandets kvalitet. Kommunen og vandværkerne er dog blevet enige om, at kontrolhyppigheden ikke nedsættes, da det vil forringe kontrollen med vandværkernes vandkvalitet. Tilsyn med husholdninger med egen vandforsyning Fredericia Kommune fører tilsyn med husholdninger med egen vandforsyning (boring/brønd/kildevæld). Kontrol af vandkvaliteten I Fredericia Kommune skal alle enkeltvandforsyninger, som indvinder vand til drikkeog husholdningsbrug, hvert 5. år for egen regning have foretaget regelmæssig undersøgelse af drikkevandskvaliteten. Vandet skal som minimum analyseres for parametrene i forenklet kontrol som beskrevet i Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Kommunen anbefaler dog, at enkeltindvindere også får foretaget en analyse for pesticider. Reaktion på drikkevandsanalyser Ved overskridelse af de højst tilladelige værdier for kimtal ved 22 C, nitrat og fosfor meddeles påbud om ny analyse inden 1 år. Hvis der herefter stadig er overskridelse af kimtal ved 22 C og/eller nitratindholdet, og der stadig ikke påvises coliforme bakterier eller E. coli, meddeles påbud om skærpet overvågning i form af analyse hvert 2. år (kimtal ved 22 C )/hvert 3. år (nitrat), så længe der er overskridelser af kimtal ved 22 C og/eller nitratindholdet, og der ikke påvises coliforme bakterier eller E. coli. Hvis der er overskridelse af fosforindholdet alene for 2. gang i træk, og de øvrige parametre stadig overholder de højst tilladelige værdier, tages analyseresultatet til efterretning, og næste analyse gennemføres 5 år senere.

4 Ved påvisning af coliforme bakterier og E. coli meddeles påbud om forbedret vandkvalitet og ny analyse inden 6 måneder. Hvis efterfølgende analyse (analyse 2), efter et eventuelt teknisk hygiejnisk tilsyn med henstilling om udbedring af vandforsyningsanlægget, ikke har medvirket til forbedring af vandkvaliteten (analyse 3), således at der stadig påvises coliforme bakterier og E. coli, gives eventuelt påbud om forbedring af vandkvaliteten. Hvis næste analyse (analyse 4) ikke viser forbedret vandkvalitet, kan der meddeles forbud mod benyttelse af vandet, såfremt der er mulighed for at blive tilsluttet en anden vandforsyning. Både ved påvisning af E. coli og evt. påvisning af Clostridium perfringens meddeles anbefaling om at koge vandet. Ved overskridelser af den højst tilladelige værdi for nitrat meddeles forbud mod anvendelse af vandet til spædbørnsernæring. Fritagelse for at forbedre vandkvaliteten eller for, at der skal foretages skærpet overvågning af anlægget, tidsbegrænses til maksimalt 5 år og kan udelukkende gælde i visse situationer eller for visse grupper (f.eks. folkepensionister) og i tilfælde, hvor ejeren har angivet et velbegrundet ønske herom. Fritagelse kan ikke komme på tale, hvis der er påvist coliforme bakterier og/eller E. coli og/eller Clostridium perfringens, samt væsentlige overskridelser af nitrat. Sundhedsstyrelsen vil altid blive orienteret om en eventuel fritagelse og de skal være enige heri. Teknisk- og hygiejnisk tilsyn Som udgangspunkt fører kommunen ikke teknisk- og hygiejnisk tilsyn med husholdninger med egen vandforsyning. Ejeren af et privat indvindingsanlæg, er selv forpligtet til at forestå undersøgelser af anlæggets vandkvalitet. Ved overskridelser af drikkevandskravene anbefales det, at der udføres et teknisk-hygiejnisk tilsyn. Grundvandsbeskyttelse Grundvandsbeskyttelsen i Fredericia Kommune sker overordnet via den løbende sagsbehandling og via kommuneplanlægningen. De specifikke grundvandsbeskyttende tiltag sker via indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse. Fredericia Kommune vil så vidt muligt friholde de i planlægningen udlagte områder med særlige drikkevandsinteresser for byudvikling. Hvor andre hensyn indebærer, at der bør skabes mulighed for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder), arbejdes der for, at der udvises størst mulig grundvandsvenlig adfærd. Miljøafdelingen sørger for at gøre opmærksom på OSD-områder og indvindingsoplande ved byudvikling, og lign. (Kilde: Kommuneplan ). OSDområderne fremgår af bilag 1. Kommunen har til hensigt at rejse skov i områder med særlige drikkevandsinteresser som led i beskyttelsen af grundvandsressourcen. Der er således udpeget arealer til skovrejsning i kommuneplanen Til beskyttelse af det grundvand, der nu eller i fremtiden anvendes til drikkevand, kan Fredericia Kommune foretage ekspropriation af arealer indenfor følgende områder: Beskyttelseszonen omkring indvindingsboringer. Det boringsnære beskyttelsesområde.

5 Indsatsområder overfor nitrat fastlagt i de vedtagne indsatsplaner. Kommunen opfordrer til at der ikke udbringes spildevandsslam i områder med særlige drikkevandsinteresser og i vandværkernes indvindingsoplande. Derudover skal det sikres, at forurenet jord ikke deponeres eller nyttiggøres i områder med særlige drikkevandsinteresser og i vandværkernes indvindingsoplande. Endelig følges der løbende op på, at overflødige boringer og brønde, sløjfes. Indvinding Prioritering af vandforsyningen I visse tilfælde, kan det være nødvendigt at foretage en prioritering mellem forskellige forsyningsformål. Det betyder, at beskyttelsen af det naturlige vandkredsløb vægtes højt for at sikre en bæredygtig vandindvinding og der tages vidtgående hensyn til sårbare forekomster af overfladevand. Samspillet med den kommende Vandplan vil derfor kunne påvirke eksisterende forhold. I Fredericia Kommune er der en del dybt liggende magasiner der på grund af dybden forventes at være robuste overfor forurening. Sådanne magasiner bør prioriteres til almene drikkevandsformål. Indvinding af grundvand til formål, der ikke forudsætter vand af drikkevandskvalitet (for eksempel markvanding, dambrug, vand til køleformål) skal tilstræbes at ske fra grundvandsforekomster, der ikke er egnede til drikkevandsforsyning. Etablering af ny boring Etablering af ny boring kræver tilladelse fra Fredericia Kommune. Tilladelse gives efter konkret vurdering. Der stilles en række vejledende minimumskrav til afstande mellem boringer og forureningskilder, mm. Nærmere vejledning vil kunne fås hos Natur & Miljø. Etablering af ny boring til husholdning Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nye boringer til husholdningsbrug. Der kan dog gives tilladelse, hvis vandværket ikke kan forsyne ejendommen på tidsmæssigt og økonomiske acceptable vilkår. Økonomisk uacceptable vilkår kan f.eks. være når en grundejer skal betale en lang ledningsstrækning eller hvis prisen på tilslutning til vandværk bliver væsentligt dyrere (ca. 25 %) end prisen for en ny indvindingsboring. Vilkår for tilslutning fremgår af de enkelte vandværkers regulativ, der godkendes af kommunen. Etablering af ny boring til erhverv Indenfor vandværkernes forsyningsområder gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til nye boringer til erhvervsvirksomheder (herunder landbrug) hvis forsyning fra det almene vandværk er muligt. Tilladelser til boringer til indvinding af vand til andre formål end drikkevand træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering, hvor det vurderes, om indvindingen kan ske fra det sekundære grundvandsmagasin. Indvinding af grundvand fra det primære magasin prioriteres i Fredericia Kommune primært til drikkevand.

6 Etablering af ny boring til havevanding, m.m. Der gives ikke tilladelse til nye boringer til privat brug, når en ejendom er tilsluttet almen vandforsyning, og ejendommens behov kan dækkes af forsyningen. Indvinding af overfladevand Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til indvinding af overfladevand. Hvis der meddeles tilladelse, skal det godtgøres, at de fastsatte mål for de åbne vandes vandføring og -kvalitet kan overholdes. Tilladelser til eksisterende vandforsyningsanlæg Eksisterende enkeltanlæg (vandforsyning fra egen boring/brønd) kan opretholdes, så længe det dokumenteres, at der på den enkelte ejendom er en tilfredsstillende drikkevandskvalitet, og så længe anlæggets tilstand og drift ikke udgør en risiko for forurening af grundvandet. Ejendomme med egen vandindvinding i form af boringer eller brønde er stillet vanskeligere med hensyn til at opnå tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for spildevand, jordvarmeanlæg, grundvandskøling og lign., end ejendomme, der er tilsluttet fælles vandforsyning. Etablering af nye nedsivningsanlæg og lign. skal således overholde en minimumsafstand til allerede etablerede boringer og brønde, dels på egen ejendom, dels på naboejendomme. Anden anvendelse af eksisterende boringer og brønde Ændring af anvendelse af boringer eller brønde kræver en ny indvindingstilladelse. Der gives som hovedregel ikke tilladelse til anden anvendelse af tidligere indvindingsboringer/-brønde. Overflødige boringer og brønde Overflødige vandindvindingsanlæg (herunder også boringer og brønde), udgør en forureningstrussel for grundvandet. Medfører bortfaldet af en tilladelse til indvinding, at en brønd eller boring bliver overflødig kan kommunen påbyde, at brønden tilkastes eller boringen sløjfes (Vandforsyningslovens 36). Bliver en ejendom tilsluttet vandværk, bliver indvindingsboringer/-brønde overflødige, da ejendommen har en anden vandforsyning. Kommunen kan da påbyde, at brønden tilkastes eller boringen sløjfes (Vandforsyningslovens 36). Erstatningsboringer Kommunalbestyrelsen har besluttet (jf. Vandforsyningslovens 21 stk. 3) at etablering, væsentlig udbedring eller ændring af en brønd eller boring kun må ske, når kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse hertil. Beslutningen er truffet for at sikre, at alle, der indvinder vand til drikke- og husholdningsbrug, etablerer vandindvindingen på det mest hensigtsmæssige sted og ikke placerer det indenfor en afstand af 5 meter fra den eksisterende vandindvinding, som vandforsyningslovens 21 stk. 2 giver tilladelse til. Det ses nemlig ofte, at brønde i dag er placeret på gårdspladsen eller tæt på bygninger, spildevandsledninger og afløb for regnvand, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Vandindvindingen bør placeres, så de vejledende afstandskrav ifølge Dansk Ingeniørforenings Norm nr. 441 kan overholdes.

7 Vilkår for levering af vand fra almene vandværker Der er for de almene vandværker godkendt et takstblad for tilslutningsbidrag, vandpriser, mm., som skal sikre, at alle ejendommene i et vandværks forsyningsområde kan tilsluttes vandværket på økonomisk rimelige vilkår. Takstbladene, som godkendes af Fredericia Kommune, er forskellige for de enkelte vandværker. Ved godkendelsen påser kommunen, at vandværkerne ved deres takster kan sikre nødvendig udbygning eller renovering, som denne vandforsyningsplan foreskriver. Hvis en ejendom ønskes tilsluttet til et vandværk, oplyser kommunen, hvilket vandværk, der er forsyningsmulighed fra. Det enkelte vandværk oplyser hvordan og hvornår tilslutning skal ske. Det er ligeledes vandværket, der oplyser om tilslutningsafgifter, m.m. Derudover bør vandværket informere om, at sløjfning foretages for ejers regning. Vandværkerne skal oplyse Fredericia Kommune, når der tilsluttes forbrugere, der tidligere har haft egen vandforsyning. Kommunen vil efterfølgende vurdere, hvornår sløjfning af overflødige vandindvindingsanlæg skal være foretaget. Beskrivelse af parametrene i den forenklede kontrol og kvalitetskrav til drikkevand fra ikke almene vandforsyningsanlæg. Kimtal 22 C Højst tilladelige værdi ved forbrugers taphane: 200 pr. ml. Kim er naturligt forekommende jord- og vandbakterier m.v., som lever af vandets organiske indhold. Kimtal 22 C er udtryk for antallet af "kuldeelskende bakterier". Et højt indhold af kim giver vandet dårlig holdbarhed. Forhøjet indhold af kim kan skyldes vækst i filtre og hydroforer mv. De er sjældent sygdomsfremkaldende, men grænseværdien er fastsat under hensyntagen til svage personer. Forhøjet indhold af kim kan skyldes utætheder, hvor overfladevand har adgang til vandet - f.eks. ved boring eller rentvandsbeholder, eller hvis der har været foretaget arbejde, inspektion m.m. Colibakterier (coliforme bakterier) Må ikke forekomme i drikkevand = <1 pr. 100 ml. Coliforme bakterier findes naturligt i jord, overfladevand og forrådnede planter, men ikke i drikkevand. Tilstedeværelse af coliforme bakterier i drikkevandet tyder derfor på en forurening - typisk fra overfladevand. Coliforme bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men øger sandsynligheden for, at der også findes sygdomsfremkaldende bakterier i vandet, idet de trives de samme steder. Påvises coliforme bakterierne i vandprøven, skal der også analyseres for E.-coli bakterier. Colibakterier kan fjernes - eksempelvis ved kogning, men årsagen skal findes.

8 Termotolerante coliforme bakterier (E.-coli) Må ikke forekomme i drikkevand = <1 pr. 100 ml. Kaldes også fækale colibakterier og stammer fra tarmfloraen hos mennesker og dyr. E-coli bakterier kan være sygdomsfremkaldende, og en forurening med disse bakterier tyder på en frisk forurening af drikkevandet, der stammer fra husspildevand, fækalier, dyregødning eller lignende. Disse bakterier kan fjernes ved kogning, men årsagen skal findes. Clostridium perfringens, herunder sporer Må ikke forekomme i drikkevand = <1 pr. 50 ml. Clostridium perfringens er en sporedannende tarmbakterie, der ved forekomst indikerer en ældre fækal forurening. Parameteren kan hjælpe med til at opklare, hvorfra en forurening stammer. Dyrkning af Clostridium kan evt. forlanges ved mistanke om overfladevandspåvirkning. ph ph værdien skal ligge imellem: 7-8,5. ph er et udtryk for vandets surhedsgrad, således at ph = 7 svarer til neutral reaktion, over 7 er vandet basisk eller alkalisk, under 7 er det surt. Ledningsevne Min. 30 ms/m. Ledningsevne eller konduktivitet er et udtryk for vandets indhold af opløste salte og benyttes som en hurtigmetode til kontrol af saltindhold. Nitrat, NO 3 Max. 50 mg NO 3 /l For stort indhold af nitrat i drikkevand kan være sundhedsskadeligt, navnlig for spædbørn, idet nitrat i børns fordøjelsessystem bevirker, at ilttilførslen via de røde blodlegemer nedsættes, og børnene kan derved blive "cyanotiske" ("blå børn"). Der er desuden påvist en vis forøgelse i antal mavekræfttilfælde hos patienter fra områder med forhøjet nitratindhold i drikkevandet. Nitrat i vandet kan være tegn på forurening, og vandet bør derfor vurderes med omtanke. Visse steder i landet kan forekomst af nitrat dog være af geologisk oprindelse, bl.a. på grund af nedsivning gennem jordlag, der ikke reducerer eller tilbageholder nitrat, og det er da vigtigt at holde skærpet opsyn med vandets mikrobiologiske tilstand, lige som organiske mikroforureninger, specielt pesticider, vil kunne forekomme. Totalt fosforindhold, P Max. 0, 15 mg P/l Forekomst af fosfor i vand kan være tegn på forurening (tilløb af overfladevand/spildevand), men kan også have en geologisk oprindelse.

9 Definitioner: Vandforsyningsanlæg omfatter: Vandindvindingsanlæg (boring/brønd/kildevæld med pumper og råvandsledninger). Vandbehandlingsanlæg (beluftning, filtre, rentvandstank, tekniske installationer, udpumpningsanlæg og evt. bygninger). Distributionsanlæg (Forsyningsledning, højdebeholdere og trykforøgerstationer). Almene vandforsyningsanlæg: Vandværker som forsyner eller har til hensigt at forsyne mindst 10 husstande med vand. Ikke-alment vandforsyningsanlæg: Vandforsyningsanlæg som forsyner mindre end 10 ejendomme. Disse vandforsyninger består som regel kun af en brønd eller en boring og betegnes som enkeltvandsindvindere. Ikke-alment vandforsyningsanlæg kan også være anlæg: der forsyner offentlige eller private institutioner (skoler, sygehuse, kaserner, o.l.) samt kommercielle formål (restaurationer, campingpladser, hoteller, o.l.), der forsyner virksomheder, hvor fødevarer behandles eller sælges, herunder vand til rengøring af malkeudstyr, m.v. samt køling af mælk, der forsyner virksomheder, hvor der fremstilles produkter (f.eks. lægemidler), der stiller særlige krav til vandforsyning, der forsyner andre virksomheder eller virksomheder med fast personale på mere end 5 personer, der leverer vand til tankvogne og tankskibe, som benytter vandet til drikke- og husholdningsbrug, der benyttes til vanding eller vaskning af spiselige gartneriafgrøder. Tilsyn: Tilsyn består af løbende kontrol med drikkevandskvaliteten og periodevis kontrol med det almene vandforsyningsanlægs indretning og tilstand (teknisk og hygiejnisk tilsyn). Boretilladelse: Tilladelse til etablering og prøvepumpning af nye vandindvindingsanlæg. Indvindingstilladelse: Tilladelse til indvinding af grundvand til en bestemt anvendelse. Ændring af anvendelse kræver en ny indvindingstilladelse. Beskyttelseszone: Tinglyst fredningsbælte omkring indvindingsboringer med forbud mod gødskning samt anvendelse af gifte og bekæmpelsesmidler. Fredningsbæltet har typisk en radius på 10 m. eller mere. Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) Område omkring en indvindingsboring, hvor kommunerne har beføjelse til at påbyde grundvandsbeskyttende foranstaltninger ud fra en konkret vurdering af beskyttelsesbehovet. Indsatsområde over for nitrat. Område hvor kommunen har mulighed for at påbyde indsatser til reduktion af kvælstofbelastningen når der ligger en vedtaget indsatsplan.

10

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. Click her e to ente r te xt. Retningsli njer for s ags beha ndlin g på van dfor syning som råd et o g tilsyn me d van dkvalit et m.v. «edocadd resscivilc ode» Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Næstved Kommune 2015

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Næstved Kommune 2015 Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven Side 1 af 11 Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Næstved Kommune 2015 SBSYS nr. 13.02.00-P19-2-15 Godkendt af udvalget for Teknik og Miljø

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Drikkevandets hovedbestanddele

Drikkevandets hovedbestanddele Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst,men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldessom regel et højt indhold af organisk stof (humus)

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk Nr. Vilstrup Vandværk Brunhøj 17 7100 Vejle V/ Lars Ravn Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 3. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning og enkeltindvindere

Vandforsyningsplanlægning og enkeltindvindere Vandforsyningsplanlægning og enkeltindvindere Planlægning og administration omkring enkeltindvindere i Norddjurs Kommune Per Visbech Misser, Norddjurs Kommune, Erhverv- og Miljøafdelingen Disposition Planens

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Sådan læses en vandanalyse

Sådan læses en vandanalyse Sådan læses en vandanalyse Drikkevandets hovedbestanddele: Drikkevandets hovedbestanddele: Farvetal Jern, Fe Turbiditet Mangan, Mn Lugt og smag Bikarbonat, HCO 3 Temperatur Klorid, Cl ph 2 Sulfat, SO 4

Læs mere

Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Vejledning nr. 317 06/2008 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Min første artikel om, hvordan en vandanalyse læses,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning Titel: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

3. Roskilde Kommune skal kontaktes minimum 1 uge før opsætning af anlægget, så vi har mulighed for at komme på tilsyn.

3. Roskilde Kommune skal kontaktes minimum 1 uge før opsætning af anlægget, så vi har mulighed for at komme på tilsyn. HØJVANG AVLSGÅRD A/S Birkelundsvej 16 2640 Hedehusene By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling

Læs mere

Uddrag fra Sådan læses en vandanalyse - revideret 2008

Uddrag fra Sådan læses en vandanalyse - revideret 2008 Uddrag fra Sådan læses en vandanalyse - revideret 2008 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele: Farvetal Et højt farvetal er udtryk for,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 1 00 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Folder for ejendomme med egen vandforsyning

Folder for ejendomme med egen vandforsyning Folder for ejendomme med egen vandforsyning Gl. Kongsgård i Gl. Lejre Lejre Kommune LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 e-mail: post@lejre.dk Hjemmeside: www.lejre.dk CENTER FOR

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 7. september 2009 J.nr. MKN-200-00065 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a.

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a. Vonge Vandværk A.m.b.a. Vonge Skovvej 11 7173 Vonge V/ Arne Koch Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a. Ansøgning Vejle Kommune har 4. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 100 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41 TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2013-00160 Sagsnavn: Grejsvej 10, 7100 Vejle - 16h Grejs By, Grejs - Tilsyn med vandværk - Grejs Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 12 Kværndrup Vandværk Andelsselskab 2 2 Kværndrup Vandværk Kværndrup Vandværk Hjemmeside: http://www.kvaerndrupvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 1-00 Emne: Sådan læses en vandanalyse - fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022 Miljø og Teknik februar 2010 Svendborg Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 FORSLAG feb 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vandforsyningsplanen... 4 1. Mål... 6 1. God drikkevandskvalitet... 6

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2005 Indhold 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND 7 1.2 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER 7 1.3 DEFINITIONER 8 1.4 BORTFALD

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Information fra Lejre Kommune om drikkevandsanalyse, forurening af drikkevand og indretning af boringer og brønde på enkeltejendomme. LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb.

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Kolonne A B C D E Parameter kendes/ accepteres Skærpet kontrol:

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet ny drikkevandsbkg. Martin Skriver Funktionsleder

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet ny drikkevandsbkg. Martin Skriver Funktionsleder Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet ny drikkevandsbkg. [ Martin Skriver Funktionsleder Nyt EU-direktiv om ændring af Bilag II og II i DVD EU-regler om kontrol af drikkevand i

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Peter Sørensen Gammel Hald Vej 31 Gl Hald 7840 Højslev 16. august 2016 Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Gammel Hald Vej 31, samt indvinding til husholdning

Læs mere

Myndighedsopgaver på vandforsyningsområdet

Myndighedsopgaver på vandforsyningsområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Kommunens opgaver jf. Vandforsyningsloven Administration Sagsnr./Dok.nr. 2014-18806/2014-135669 30-05-2014 Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 Postboks

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Endelig er dokumentationen for kommunens tilsyn generelt utilstrækkelig.

Endelig er dokumentationen for kommunens tilsyn generelt utilstrækkelig. Greve Kommune Center for Teknik & Miljø REDEGØRELSE FOR Tilsyn med vandværkerne i Greve Kommune Sammenfatning Denne redegørelse handler om vandværkernes forsyning af vand til borgerne i Greve Kommune og

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af drikkevandet. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Den ny drikkevandsbekendtgørelse,

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Vandrådsmøde den 12. november 2015

Vandrådsmøde den 12. november 2015 Vandrådsmøde den 12. november 2015 Afdeling Vand og Jord Indberetning af oppumpede vandmængder (Jakob) Kontrolprogrammer med de nye pakker (Susanna) Takstblade, regulativ, hjemmeside, information til forbrugerne

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere