FHM 4461, Vestergade 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FHM 4461, Vestergade 3"

Transkript

1 FHM 4461, Vestergade 3 KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G ) Moesgård Museum Antropologisk undersøgelse af skeletter fra Helligåndshospitalets kirkegård Lene Mollerup KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr

2 FHM 4461, Vestergade 3 Antropologisk undersøgelse af skeletter fra Helligåndshospitalets kirkegård Lene Mollerup, cand.mag. Forhistorie I forbindelse med en omfattende renovering af ejendommen Vestergade 3 1 blev rester fra byens middelalderlige Helligåndshus udgravet af Moesgård Museum i foråret Begravelser, formodentlig fra Helligåndsklostrets kirkegård, blev lokaliseret i kælderen til ejendommens vestlige fløj i niveau mellem kote 1,23-1,33 DNN, mens der i gården til ejendommen ikke fandtes spor efter begravelser. Her blev der i stedet fundet fundamenter og gulve fra hospitalets bygninger. Øst herfor er der i 1700-tallet omtalt fund af begravelser og fundamenter. Udgravningen Udgravningen i kælderen blev foretaget, eftersom ejeren ønskede at sænke gulvet og herover støbe et fast betongulv. Udgravningsfeltet udgjorde et areal på ca. 40 m 2. De arkæologiske levn bestod af en brønd, tilkastet i tallet og seks begravelser, der henføres til Helligåndshospitalets kirkegård, der har været i brug fra sidste halvdel af tallet og frem til ca Desuden blev der fundet ældre kulturlag fra tidlig middelalder omkring tallet, som bestod af stolpehuller, en træsat brønd, muligvis rester af en smedje samt endnu en formodet brønd. Tre af de seks begravelser blev optaget af arbejdsmænd i forbindelse med deres arbejde. En nedgravning på omkring 80x120 cm, der både ud fra dimensioner og fyldets struktur blev antaget som værende en grav, viste sig at være tom. Flere af gravene var forstyrret af yngre byggeaktivitet. Grav X76 var således overlejret af et af kælderens pillefundamenter, gravene X1 og X113 af skillevægsfundamenter og gravene X85 og X87 af kældertrappens fundament. En grav, X5, lå under kælderens vestlige profil, og kun underbenene strakte sig ind i det undersøgte felt. Alle seks grave lå nedgravet i lyst gult smeltevandsaflejret sand, og der var kun et begrænset antal humane løsfundne knogler i både den overliggende jord samt i gravene (se bilag 1 og 2). 1. Århus Domsogn, Hasle herred, Århus Amt. 1

3 Undersøgelsens formål Formålet med den antropologiske analyse er gennem en alders- og kønsanalyse at beskrive et lille udsnit af de mennesker, der i middelalderen blev begravet ved Helligåndshospitalet i Århus. Med skeletterne som udgangspunkt gøres et forsøg på at beskrive de forhold, der kan indikere, hvorfor disse mennesker blev begravet ved et Helligåndshospital. Her tænkes f.eks. på langvarigt syge, der krævede særlig pleje, eller andre med medfødte eller pådragne skavanker, der gjorde individet handikappet og uarbejdsdygtigt. Datering Helligåndsklostret lå lige uden for Borgporten ved Lille Torv, omtrent på samme område som Magasin ligger i dag (se tegning 1). Helligåndshospitalets grundlæggelse er ukendt, men set i lyset af at særlig mange Helligåndshuse anlægges i de danske købstæder i sidste del af 1200-tallet, er det tænkeligt, at grundlæggelsen af det århusianske Helligåndshospital også er foregået på dette tidspunkt. Der er kun få kilder, der omtaler hospitalet. Den ældste kilde er et testamente fra begyndelsen af tallet, der betænker hospitalets kapel. I 1354 doneres en større gave til restaurering af kapellet og herefter høres ikke mere om hospitalet før 1748, hvor rektor Jens Worm i en skoletale omtaler, at den daværende borgmestergård står på stedet for det gamle Helligåndshus, hvor der er fundet rester»af selve den tidligere Bygnings Ruins Struktur og forskellige Spor af Grave og menneskelige Knogler, som gjorde Modstand når de stødte mod den Flittige Gravers Spade«(Schiørring, 1984). På grund af udsmid af affald, nedrivninger af gamle huse og andre aktiviteter var der en betydelig vækst i byernes jordlag i de middelalderlige byer og ikke mindst på kirkegårdene, der til stadighed voksede igennem hele middelalderen, og derfor kan det antages, at gravene tilhører en tidlig fase, da de alle er nedgravet i det sterile istidsaflejrede sand. Dette forhold samt de få løsfundne humane knogler i det omkringliggende jord, i gravfylden og de få spredte begravelser, kan bl.a. indikere: At det udgravede areal består af bunden af gravlagene, det vil sige, at de seks grave tilhører de ældste grave i området. At det udgravede areal tilhørte et perifert udsnit af kirkegården. Eller det udgravede område kunne være en udvidelse af kirkegården. Kun i en af gravene var det muligt af bedømme armstillingen. Individet i grav X76 lå med højre underarm over bækkenet i armstilling B, ifølge Jakob Kieffer-Olsens (Kieffer-Olsen, 1993) inddeling af begravelsesstillinger. Denne armstilling rammedateres til tidsrummet omkring De få grave gør, at en vurdering af det dateringsmæssige aspekt på gravmaterialet bliver noget usikkert. Et par C 14 dateringer vil kunne give klarhed på dette område. Den middelalderlige topografi på arealet, hvorpå Helligåndshospitalet var beliggende, kan der ikke siges noget sikkert om ud fra denne undersøgelse. 2

4 Tegning 1. Århus med angivelse af de middelalderlige kirkelige institutioner. Med gråt er angivet det gamle voldforløb. 1. Domkirken, 2. Bispegården, 3. Kapitelhus, 4. Sognekirken Skt. Oluf, 5. Dominikanerklostret, 6. Formodet placering af sognekirken Vor Frue, 7. Karmeliterklostret, 8. Skt. Karens Gård, 9. Helligåndshuset, 10. Katedralskolen. Efter Schiørring Bevaring De humane knogler er generelt relativt godt bevarede. De enkelte større knogler er dog noget fragmenterede og kranierne knust, sikkert som følge af gentagende byggeaktiviteter ovenpå gravene. Et skelet, X113, er med en smuldrende og porøs overflade i en dårlig bevaringstilstand. Begravelserne Begravelserne er nummereret med X-numre. I enkelte af gravene blev der fundet rester af andre individer. Disse knogler er sorteret fra og nummereret med gravens X-nummer efterfulgt af et A, B osv., og lagt i samme kasse som gravens hovedindivid. Et mindre antal dyreknogler blandt det humane knoglemateriale er også sorteret fra og lagt i separat pose, hvorpå der er skrevet»dyreknogler«. Enkelte løsfundne humane knogler er opsamlet separat, og de har alle eget X-nummer. 3

5 Kønsbestemmelserne Kønnet vurderes på en række forskellige parametre, men er i øvrigt en subjektiv bestemmelse. De mest markante indikatorer af kønnet ses på bækkenpartiet samt kraniet og i mindre grad på det øvrige skelet (Bass, 1987; Milner, 1995; Brothwell, 1982). Til kønsbestemmelserne på bækkenet anvendes: Bækkenets store indskæring, skambenets form, forekomsten af eller fravær af en fordybning under facies auricularis (preauricular sulcus), korsbenets form, helhedsindtrykket af bækkenets form og rummelighed. På kraniet: Øjenbrynbuens form (glabella), øreknudens størrelse og morfologi (mastoide process), morfologien af det store nakkefæste, øjenhulens kant (orbital kant), vinklen af grenene på underkæben (goniale vinkel) samt hagefremspringets udformning og morfologi. Til kønsbestemmelse af kroppens øvrige knogler vurderes det, om knoglerne generelt er massive eller gracile, samt ledhovedernes og ledkapslernes størrelse og diameter. Kønnet bedømmes efter følgende skala: 1. Mand (mand) 2. Sandsynligvis mand (mand?) 3. Muligvis mand (?mand) 4. Kønnet kan ikke bestemmes (?) 5. Muligvis kvinde (?kvinde) 6. Sandsynligvis kvinde (kvinde?) 7. Kvinde (kvinde) I kategorien 4,»Kønnet kan ikke bestemmes«, falder skeletterne af børn og unge, der endnu ikke har udviklet deres sekundære kønskarakter samt fragmenterede skeletter, og individer med svage kønskarakteristika, der ikke kan placeres i andre kategorier. Kategorierne 3 og 5 er usikre bestemmelser og slås derfor sammen med kategori 4 i en samlet kønsfordeling. Kategorierne 1 og 2 bliver grupperet som mænd, og kategorierne 6 og 7 bliver grupperet som kvinder i en samlet kønsfordeling. Aldersbestemmelse Aldersbestemmelsen er bygget op over en subjektiv og en objektiv aldersanalyse. Den subjektive tager hos børn og unge hensyn til graden af tændernes mineralisering og frembrud, mål af de lange knogler samt graden af epifysetillukningen. Hos de voksne individer bedømmes alder ud fra epifyseliniernes synlighed, aldersbetingede ledforandringer i hele kroppens skelet, tændernes slid, lukningsgraden af suturerne samt knoglernes afkalkningsgrad (Bass, 1987; Brothwell, 1982; Lovejoy et al., 1985; Iscan, 1989). Alderen kan relativt snævert vurderes for børn og unge, da tændernes mineralisering, og til dels også frembrud af både mælketænder og blivende tænder, er nøje genetisk forbundet og generelt følger et mønster. Det samme gælder for sammenvoksningen af skelettets knogler og epifysernes forbeningsgrad. Er der både tænder og knogler bevaret, kan en 4

6 aldersbestemmelse af børn og unge være ganske præcis. Er der kun fragmentariske knogledele bevaret, bliver aldersintervallet bredere. For voksne individer, der har fået alle deres blivende tænder, og hvor knoglerne er helt fusioneret, dvs. når kravebenets ledende mod brystbenet er fusioneret, hvilket sker omkring de 25 år, er det sværere at bedømme den individuelle alder ved dødens indtræden. Subjektivt bedømmes aldersbetingede forandringer i alle led, tændernes slid samt lukningsgraden af kraniets suturer. Det siger sig selv, at både ledforandringer og tændernes slid har en individuel variation, alt efter hvilket liv vedkommende har levet, og hvilken kost vedkommende har fortæret. Lukningsgraden af kraniets suturer indeholder også en del individuel variation. Derfor kan alderen af udvoksede individer ofte kun bedømmes inden for et relativt bredt interval. Den objektive aldersanalyse er en transitionsanalyse 2, der udføres på voksne individer. Metoden baseres på en række observationer af aldersbetingede forandringer af bækkenets led, facies auricularis og symfyse pubicus, samt lukningsgraden af kraniets suturer og baseres på, hvor længe individet er om at gå fra et stadie til et andet. Metoden bygger på skeletsamlinger, hvor det enkelte individs alder og køn er kendt (Boldsen et. al., 2002). Når det har været muligt, er begge aldersbestemmelser udført. Oftest vil der være god overensstemmelse mellem den subjektive og den objektive aldersbestemmelse, muligvis med nogle få års variation. Antropologisk analyse Her følger i listeform de antropologiske data for de seks begravelser samt de enkelte humane løsfund. Status refererer til, hvilke knogler der er bevaret af det enkelte skelet. Køn angiver det subjektive køn, og Alder angiver både den subjektive og objektive alder. Kun to af begravelserne havde bækkenet bevaret, og kun på disse to individer var det muligt at foretage en transitionsanalyse. Kategorien patologi beskriver spor efter sygdomme, traumer etc. i hele kroppen samt i tandorganet. Dette er ikke en fyldestgørende beskrivelse af evt. sygdomme, men skal opfattes som oversigt. Under kategorien andet er noteret tilstande, som er observeret under håndteringen af knoglerne, både spor der kan siges at være sekundære i forhold til personen som f.eks. ir-pletter og fysiske forhold som observationer omkring tandforhold og tandslid samt genetisk variation. For løsfundene gælder samme procedure, men her er vurderingen af kønnet svagere og aldersintervallerne bredere på grund af det store usikkerhedsmoment, der er forbundet med enkeltstående knogler. 2. Udviklet af forskere ved SDU Syddansk Universitet, Odense, i samarbejde med forskere fra Penn State University, USA. 5

7 Status Begravelse X1 Kranie, v. side af ansigtet beskadiget, knogledelen mangler, 5 tænder bevaret i overkæben, underkæbe fragment med 8 tænder bevaret, fragment af h. + v. kraveben og v. skulderblad, fragmenter af v. overarm, distalt, ribben, brystben, hvirvelsøjlen (9 brysthvirvler, 2 halshvirvler) Køn Kranie: 1 Øvrige knogler: 2 Samlet kønsbestemmelse: mand Alder Patologi Andet Subjektiv alder: år Cribra orbitalia 3, karies ved tre kindtænder i undermunden, den ene med absces, sandsynligvis som følge af tandslid, der har blottet tandbenet og nerven (pulpa). Moderate degenerative forandringer i hvirvelsøjlen både på korpus overflade (huller) og langs randen (epifytter), degenerative forandringer omkring 1. ribben. Muligvis lokal infektion (absces) på indersiden af v. overarms albueled Markant tandslid på kindtænder, visdomstænderne i underkæben aldrig frembrudt Begravelse X5 Status Nederste halvdel af lårbenene, h. + v. skinneben og lægben, h. fodrodsben, v. hælben, mellemfodsknogler fra begge fødder + 1 fodrodsknogle + 1 tåspids Køn Øvrige skelet: 7 Samlet kønsbestemmelse: kvinde Alder Patologi Subjektiv alder: år Svage periostale forandringer på begge skinne- og lægben Begravelse X76 Status Underkæbe, 2 tænder fra overkæben, den ene med et lille stykke af v. kæbe, h. overarm, ribben fra h. + v. side, kraveben og skulderblad fra h. + v. side, brystben og brystbenets håndtag (manubrium), forbenet skjoldbrusk, tungebenets korpus, hvirvelsøjlen (2 lændehvirvler, 12 brysthvirvler, 7 halshvirvler), h. spoleben og albuebens øverste halvdel Køn Kranie: 2 Øvrige skelet: 1 Samlet kønsbestemmelse: mand Alder Patologi Subjektiv alder: år Tandstensbelægninger på yder- og indersiden af fortænderne i undermunden. Karies ved 8 (visdomstanden i v. side) Morfologisk forskel på kravebenene, det højre ca. 1 cm kortere end venstre. Tilnærmelsesvis en rygsøjle uden aldersforandringer, lidt læbedannelse langs randen af 1. og 2. lændehvirvel, samt mellem brysthvirvel Andet Kraftige knogler, sikkert en stor robust person. Moderat tandslid. Perforation af brystbenet distalt (genetisk variation) 3. Cribra orbitalia er betegnelsen for gennembrydninger af knoglen i øjenhulens tag. Tilstanden opstår kun i barndommen, oprindelsen antages at skyldes anæmi. 6

8 Status Begravelse X85 Bevaret kranie, overkæbe med 14 tænder, underkæbe med 14 tænder, hvirvelsøjle (5 lændehvirvler, 11 brysthvirvler, 5 halshvirvler), ribbensfragmenter, fragmenter af brystben + brystbenets håndtag (manubrium), h. + v. kraveben, fragmenter af h. + v. skulderblade, fragment af v. overarm (kaput og det meste af den lange knogle), h. + v. spoleben og albueben, fragmenter af h. + v. bækken Køn Bækken: 1 Kranie: 2 Øvrige knogler: 2 Samlet kønsbestemmelse: mand Alder Patologi Andet Subjektiv alder: år Transitionsanalyse: 30,5 (23,5-41) år 4 V. spoleben har et fortykket parti af den nederste 1/3, sandsynligvis en ophelet fraktur. Lineære emaljehypoplasier ses på fortænderne (LEH 5 alder: år). Moderat forekomst af tandsten. Ingen til svage degenerative forandringer i hvirvelsøjlen Visdomstænder i over- og underkæbe aldrig frembrudt. Moderat tandslid Løsfund X85A X85B X85C Underkæbe, uden tænder. Markant tandudfald et stykke tid inden døden indtraf. Alle kindtænder i højre side tabt før døden, åben alveole rundt om 7, men muligvis tabt før døden. Kraftig atrofi af kæbeknogle. Kønsbestemmelsen besværes af kraftig atrofi, underkæbens ledhoved er relativ bred. Køn: muligvis mand, alder: år Dele af hånd, tre mellemhåndsknogler: Relativt små og korte knogler, køn: muligvis kvinde, alder: år Et tåled: Køn: kan ikke bedømmes, alder: år Status Begravelse X87 H. lårben fragmentarisk, v. lægben, v. overarmsfragment, fragmenter af h. + v. hofteben, korsben, fragment af v. skulderblad, hvirvelsøjle (3 lændehvirvler, 3 nederste brysthvirvler), 2 fingerknogler Køn Bækken: 1 Øvrige knogler: 1 Samlet kønsbestemmelse: mand Alder Patologi Subjektiv alder: år Transitionsanalyse: 29 (23-40,1) år 6 Knoglestrukturen på lændehvirvlernes korpus er makroporøs, og langs randen ses epifytter, muligvis infektion. Svage periostale forandringer på fibula Andet Store og kraftige knogler sikkert fra en robust og kraftig person. Grøn ir-plet ventralt lige under lårbenshalsen. Perforation af brystbenet distalt (genetisk variation) 4. Alderen angives med et 95 % konfidensinterval, der ses i parentesen, (hvilket betyder, at der er 95% sikkerhed for, at alderen falder inden for intervallet) samt et punktestimat for den mest sandsynlige alder ved dødens indtræden (står foran parentesen). 5. LEH = Lineære Emalje Hypoplasier. Alderen angiver, hvornår vækstforstyrrelsen har fundet sted i barnets liv. 6. Som note 4. 7

9 Status Begravelse X113 V. kraveben, fragmentariske dele af hvirvelsøjlen, dårlig bevaret (tre brysthvirvler sammenvokset), øverste del af korsbenet, v. lårbens hals og hoved Køn Øvrige skelet: 5 Samlet kønsbestemmelse: muligvis kvinde Alder Patologi Subjektiv alder: år Tre brysthvirvler sammenvokset, med delvis kollaps af den midterste hvirvel, sandsynligvis som følge af tuberkulose. Sammenvoksningen består ventralt af knoglebroer, sandsynligvis som følge af forbenede ledbånd og sener, såkaldt DISH 7 X12A X12B X12C X119 Løsfund Fragment fra underkæbens ledhoved, køn: muligvis mand, alder: år Tommelfingers mellemste led, køn: usikker kønsbestemmelse, alder: år Fragment af lægben med markante til alvorlige periostale forandringer, køn: sandsynligvis mand, alder: år Fragment af kraveben, køn: usikker kønsbestemmelse, alder: år X122 Fragment af kranieskal, noget forvitret, køn: usikker kønsbestemmelse, alder: år Sammenfatning Fra Vestergade 3 i Århus blev der i alt udgravet seks begravelser sandsynligvis stammende fra kirkegården til byens middelalderlige Helligåndshospital. Udover de seks individer fra gravene er der repræsenteret et antal individer baseret på løsfundne humane knogler. Løsfundene består af otte enkeltfundne knogler, og derfor er det svært at lave en statistik over, hvor mange personer det drejer sig om, da de alle kan stamme fra enten sløjfede eller fra forstyrrede grave. Alle knoglerne, inkl. begravelserne, stammer fra voksne personer mellem ca år. De seks begravelser repræsenterer: fire mænd, en kvinde og en usikker kønsbestemmelse, som muligvis var en kvinde. Det forholdsvis beskedne skeletmateriale betyder, at udtalelser om denne befolkningsgruppe generelt bliver usikker og rent hypotetisk, da mange forhold omkring selektion og bevaring vil spille en overordentlig stor rolle med så lille et antal knogler. Der er dog enkelte tendenser, som skal omtales. De fleste begravede skeletter var forholdsvist»sunde«skeletter uden spor efter kroniske sygdomme, som ville forventes på en hospitalskirkegård. Både manifestationer af tandforhold (karies, abscesser, tandsten, LEH) og degenerative forandringer i kroppens led er hverken mere eller mindre udtalte end blandt andre skeletter fra samme periode. 7. DISH er en forkortelse for det engelske udtryk Disserminated Ideopathic Skeletal Hyperostosis. 8

10 I det bevarede skeletmateriale er der to skeletmanifestationer, der beskriver kronisk dårligt helbred. Det drejer sig om personen i grav X113, der muligvis er en ældre kvinde, som sandsynligvis havde tuberkulose ved dødens indtræden, og personen bag løsfundet X12C, et stykke af lægbenet, muligvis fra en mand, der viser moderate til svære periostale forandringer, hvilket er et symptom på kronisk sygdom af en eller anden art. Det er således på nuværende tidspunkt, og med det foreliggende skeletmateriale ikke muligt at sige noget konkluderende om det middelalderlige hospital som institution. Referencer Bass, W.M. (1987): Human Osteology, A Laboratory and Field Manual, Special Publications no. 2, Missouri Archaeological Society. Boldsen et al (2002): Transition analyses: a new method for estimating age from skeletons, (red.) Hoppa, R.D. & J. Vaupel, Palaeodemography, Age distributions from skeletal samples, Cambridge, s Brothwell, D.R. (1982): Digging up Bones, The excavation, treatment and study of skeletal remains, Ithaca, Cornell University Press. Iscan, M.Y. (1989): Age Markers in the Human Skeleton, Springfield, Illinois. Kieffer-Olsen, J. (1993). Grav og gravskik i det middelalderlige Danmark, ph.d. afhandling, Aarhus Universitet. Lovejoy, O. & R.S. Meindel, T. Pryzbeek, R. Mensforth (1985): Chronological metamorf of the auricular surface of the illium, Journal of Physical Anthropology, vol.68. Milner, G.R. (1995): An Osteologists Companion. A Handbook prepared for Human Osteology at the Pennsylvania State University. Schiørring, O. (1984): Midtbyens udvikling , Den indre by Århus, Registrering af Bevaringsværdige bygninger og miljøer, udarbejdet af Århus Kommune, Magistratens 2. afd., s , Århus. 9

11 Bilag 1: Begravelser i vestfløj 1:50 Tegning: Lars Krants. 10

12 Bilag 2 Fra udgravning af skelet X1. Foto L. Krants. 11

13 Rapporterne fra Moesgårds konserverings- og naturvidenskabelig afdeling fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 12

FHM 4340, Århus Domkirkes kirkegård

FHM 4340, Århus Domkirkes kirkegård FHM 4340, Århus Domkirkes kirkegård KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Antropologisk undersøgelse af skeletter og humane knogler fra udgravningen ved nordsiden af Århus Domkirkes kor Lene

Læs mere

ÅHM 2863, Sebbersund

ÅHM 2863, Sebbersund ÅHM 2863, Sebbersund KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Antropologisk undersøgelse af skelet X 2500 Lene Mollerup KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 8 2002 ÅHM 2863, Sebbersund

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Der er undersøgt skeletter af 12 individer fra 10 begravelser og løs-/overfladefund leveret til Antropologisk Laboratorium 2007.

Der er undersøgt skeletter af 12 individer fra 10 begravelser og løs-/overfladefund leveret til Antropologisk Laboratorium 2007. Kærup N, Benløse sogn, Ringsted herred, Sorø amt (040202-47). Syvestsjællands Museum, SVM 2005103-7. AS 06/07 Antropologisk bestemmelse af skeletter fra yngre romersk jernalder, indleveret til Antropologisk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT OBM 8248 FAABORG KIRKETÅRN Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 3164 Ole Worms Gade og Gersdorffsgade, Horsens Stud.scient. Trine Bottos Olsen Antropologisk Afdeling - ADBOU Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Winsløwparken 17, 5000

Læs mere

SKELETTERNE FORTÆLLER

SKELETTERNE FORTÆLLER SKELETTERNE FORTÆLLER Manual til registrering af skeletter Af Peter Tarp og Dorthe Dangvard Pedersen 1 Indhold Skelettets opbygning... 3 Kønsbestemmelse... 4 Aldersbestemmelse... 6 Ledforandringer...12

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24.

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. Kampagne: 11 05 KUAS nr. SVM01176 2. Kasser med deponeret knoglemateriale flere af knoglerne

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT ÅHM 5675, VOR FRUE KIRKEGÅRD Stud.cand.scient. Anne Østergaard Jensen Cand.scient. Dorthe Pedersen Email: anne.kande@hotmail.com / dpedersen@antropologi.net Retsmedicinsk Institut,

Læs mere

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver FHM 4427/4 Stinesmindevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Stinesmindevraget Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1649, OLE WORMS GADE Cand.scient. Dorthe Dangvard Pedersen Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail:

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

Antropologisk rapport HOM 1046, Sejet ødekirkegård

Antropologisk rapport HOM 1046, Sejet ødekirkegård Antropologisk rapport HOM 1046, Sejet ødekirkegård Stud. scient. Dorthe Pedersen Dr. med. Jesper Boldsen Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT OBM 8274 SKT. NIKOLAI KIRKE, MIDDELFART Stud.mag. Tim Slumstrup Nielsen Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT OBM 8232 GRÅBRØDRE TORV, ODENSE Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN FASE 1

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN FASE 1 ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN FASE 1 Cand.scient. Dorthe Pedersen Email: dpedersen@health.sdu.dk Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17,

Læs mere

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG)

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT (MAIN), 1976 Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Inge Gry Hyldkrog KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 12

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT VSM 09.715 VIBORG SCT. MORTEN Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT VSM 09.264 VIBORG SKT. DROTTEN Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1046, SEJET ØDEKIRKEGÅRD

ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1046, SEJET ØDEKIRKEGÅRD ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1046, SEJET ØDEKIRKEGÅRD Cand.scient. Dorthe Pedersen Lektor dr.med. Jesper Boldsen Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17,

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT VAM 1869, VARDE TORV Cand.scient. Louise Vigen Jørgensen Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: louisevigen@hotmail.com

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN Stud.cand.scient. Helene Agerskov Madsen Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: heleneagerskov.madsen@gmail.com

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Beretning for arkæologisk undersøgelse af BEGRAVELSER VED

Beretning for arkæologisk undersøgelse af BEGRAVELSER VED Beretning for arkæologisk undersøgelse af BEGRAVELSER VED KIRKE HYLLINGE KIRKE ROM 2864 Stednr. 020605-64 KIRKE HYLLINGE KIRKE Begravelser Middelalder Matr.nr. 11r Kirke Hyllinge Sogn Volborg herred Københavns

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget, 2003 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte knogler fra KHM 1556, Brødregade 6/Rådhusstræde 4

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1272 HORSENS KLOSTERKIRKE Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: Bygherrerapport/Beretning

FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: Bygherrerapport/Beretning FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: 15.03.11 Bygherrerapport/Beretning Grøftens placering på Store Torv. Mod øst ses domkirken, - byens første teglstensbyggeri,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 X103, Store grube INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport vedrørende

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum JENS KIRKEBY, MOESGÅRD MUSEUM Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Anne Cappeln KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2003 1 Indfarvning

Læs mere

Knogler & Muskler. Mellem bådben og Os cuneiforme I-III laterale kileben

Knogler & Muskler. Mellem bådben og Os cuneiforme I-III laterale kileben Knogler: Navn (det danske) og beliggenhed på følgende knogler er pensum (på nær kursiv) Dansk navn Latinsk navn Beliggenhed Kranium Pandebenet Os frontale Danner kraniets forvæg Issebenet Os parietale

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

ST. OLAI KIRKEGÅRD GIM OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

ST. OLAI KIRKEGÅRD GIM OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard ST. OLAI KIRKEGÅRD OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard ST. OLAI KIRKEGÅRD OVERVÅGNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Museumsinspektør Liv Appel fra Gilleleje

Læs mere

ASR 13 II Lindegården

ASR 13 II Lindegården Antropologisk beretning ASR 13 II Lindegården af Helene Agerskov Madsen Sydvestjyske Museer, Tangevej 6, 6760 Ribe E-mail: heam@sydvestjyskemuseer.dk December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 SKELETMATERIALE...

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De zooarkæologiske analyser Susanne Østergaard Afdeling for Konservering og

Læs mere

SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 56.

SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 56. SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.18. Sb.nr. 56. KUAS nr. - Anmeldelse og besigtigelse af stensat brønd og løsfund ved kloakeringsarbejde på vejareal

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT FHM 5611 Lisbjerg, Århus Stud.scient. Trine Bottos Olsen Antropologisk Afdeling - ADBOU Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: trols12@student.sdu.dk

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Ina Buhr KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 7 2003 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT HAM 5081 Domkirkepladsen 5

ANTROPOLOGISK RAPPORT HAM 5081 Domkirkepladsen 5 ANTROPOLOGISK RAPPORT HAM 5081 Domkirkepladsen 5 Studerende Pernille Dahl Pederen Retmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C email: pedah09@student.sdu.dk

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

FHM 5571 Psykiatrisk Hospital, Risskov

FHM 5571 Psykiatrisk Hospital, Risskov FHM 5571 Psykiatrisk Hospital, Risskov Nuvær. matr. nr. 6e, Vejlby by, Risskov, Risskov sogn, Aarhus kommune, Aarhus amt Stednr. 150305-31 KUAS journalnr. 2015-7.24.02/FHM-0013 Undersøgelsesfelt Undersøgelsesmrådet

Læs mere

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Biologi Færdighedsmål: Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi. Naturfaglige undersøgelser,

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00)

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedrørende registrering af undersøiske pælerækker Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

Bygherrerapport. Moesgård Museum

Bygherrerapport. Moesgård Museum FHM4953 Rosbjerg Vest, Årslev Lyngby sogn, Hasle herred, Århus Kommune, Region Midt. Stednr. 15.03.04 Matrikelnr. 5b Lyngby By KUAS journalnr. 008-7.4.0/FHM-001 Bygherrerapport Resume: På et sydvendt,

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD AR TI KE L S M Ju ÅN li 2 ED 01 E 4 N STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD - Historien bag skelettet i Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling Af: Anna-Elisabeth Jensen, souschef, arkæolog Gravnedgravningerne

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr.

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af KLOSTERVANG 20, Roskilde Domsogn ROM 2776 Stednr. 020410-220 KLOSTERVANG 20 Affaldsgrube m.v. Middelalder Matr.nr. 104k af Roskilde Bygrunde Roskilde Domsogn

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

STRANDGADE GIM BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

STRANDGADE GIM BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard STRANDGADE 87 BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Besigtigelsens forhistorie Ejerforeningen den Fenwickske Gård, Strandgade 85-87 i Helsingør

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

HAM 5447 Stjernegade 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr Sb.nr. 130.

HAM 5447 Stjernegade 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr Sb.nr. 130. 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr. 23.02.08. Sb.nr. 130. Arkæologisk forundersøgelse med positivt resultat. Forud for eventuel nedrivning og ombygning af 4 i Sønderborg,

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

KBM 3594, Valdemarsgade mfl.

KBM 3594, Valdemarsgade mfl. Beretning for de arkæologiske undersøgelser ved: KBM 3594, Valdemarsgade mfl. Kuas. j.nr. 2008-7.24.02. KBM 3594, Valdemarsgade m.fl. Figur 1: 29/01-09. Der graves udfor Vesterbrogade 115. Arkæolog, cand.

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.03.11. Lok. nr. 262 Kampagne: 01-09-1994 Besigtigelse af murforløb langs østsiden af Mathilde Fibigers

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere