ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN"

Transkript

1 ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN Stud.cand.scient. Helene Agerskov Madsen Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C Supervisor lektor dr.med. Jesper Boldsen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 SKELETMATERIALE... 4 BEVARINGSTILSTAND... 5 KØNSBESTEMMELSE... 7 ALDERSBESTEMMELSE HØJDEBEREGNING PATOLOGI Treponematose...17 Spedalskhed...20 Tuberkulose...21 Fokal osteolytisk syndrom (FOS)...22 Gigtrelaterede forandringer...24 Diffus idiopatisk skeletal hyperostose (DISH)...26 Traumer...27 Emaljehypoplasi...31 ANDET Agneta Lange...33 Kridtpiberygning...34 SAMMENFATNING LITTERATUR APPENDIKS 1: SKELETLISTE, PRIMÆRINDIVIDER APPENDIKS 2: SKELETLISTE, LØSFUND APPENDIKS 3: SKELETLISTE, BEVARING APPENDIKS 4: SKELETLISTE, KØN OG ALDER APPENDIKS 5: SKELETLISTE, HØJDEBEREGNING APPENDIKS 6: SKELETLISTE, PATOLOGI APPENDIKS 7: ADBOU SKELET-REGISTRERINGSSKEMAER ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 2

3 INDLEDNING I juni 2008 påbegyndte Sydvestjyske museer en partiel arkæologisk udgravning af grunden umiddelbart syd for Ribe Domkirke, også kaldet Lindegården. Udgravningen forventes afsluttet i begyndelsen af Grunden havde siden 2000 henlagt som brandtomt, men ejendomsselskabet Realea A/S har indgået aftale med Domkirkens menighedsråd om at erhverve grunden med henblik på et nybyggeri. Et ca. 200 m 2 stort område af grunden blev undersøgt, og det frembragte diverse bygningsrester foruden et antal begravelser, hvoraf størstedelen var foretaget i forbindelse med en daværende processionsgang til Domkirken. I den antropologiske rapport præsenteres registreringer og analyser foretaget på det humane skeletmateriale, der blev optaget i forbindelse med udgravningen. ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 3

4 SKELETMATERIALE Skeletmaterialet fra udgravningen er klassificeret efter fundomstændigheder og der blev skelnet mellem skeletter fundet in situ i grave, løse knogler fundet i gravfyld eller i andre kontekstlag samt løse knogler fra knoglekuler. Materialet blev optaget og nummereret, således at grave fik kontekst-numre startende ved K1000 og skeletter in situ i grave fik tildelt X-numre svarende til gravens K-nummer. Løse knogler fundet i gravfyld fik tildelt et X-nummer startende ved X2000 svarende til gravens K- nummer. Løse knogler fra øvrige kontekstlag fik X-numre startende ved X1. Knoglekuler fik et K-nummer som en grav, mens de løse knogler heri fik et X-nummer startende ved X2000. Antallet af individer i de enkelte klassifikationer er efter afsluttet registrering optalt, og resultatet er angivet i tabel 1. TABEL 1: Frekvensfordeling og procentvise fordeling af antal individer fordelt på klassifikation. Klassifikation Frekvens Procent Begravelse Løsfund i gravfyld Løsfund i andre kontekstlag Løsfund i knoglekugle 8 2 Sum Fra Lindegården er registreret skeletmateriale fra i alt 486 individer, hvoraf skeletter fundet in situ i grave (primærindivider) udgør 23 % (113 individer). Løsfund fra gravfyld, andre kontekstlag samt fra knoglekugler udgør 77 % (373 individer), og vil blive behandlet som én gruppe i det følgende. ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 4

5 BEVARINGSTILSTAND Bevaringstilstanden for skeletter fundet in situ i grave blev under udgravningen noteret som enten dårlig, middel eller god. Vurderingen blev foretaget ud fra kvalitet frem for kvantitet af materialet. De vigtigste faktorer, der blev vurderet, var således fragmentations-graden samt hvor meget af overfladen af knoglen, der var bevaret. TABEL 2: Frekvensfordeling og procentvise fordeling af kvalitativ bevaringstilstand. Klassifikation Bevaringsgrad Frekvens Procent Dårlig Begravelse Middel God Sum Antallet af individer med dårlig bevaring udgør 21 % af skeletter fundet in situ i grave, antallet med middel bevaring udgør 38 % og endelig udgør antallet af individer med god bevaring 41 % (tabel 2). Overordnet kan den kvalitative bevaringsgrad af primærindivider altså betegnes som god. For primærindividerne blev bevaringstilstanden desuden efter vask vurderet kvantitativt og angivet i procent. I gennemsnit var der bevaret ca. 50% af skeletterne (figur 1). Ved at angive bevaringstilstanden både kvalitativt og kvantitativt opnås den bedste beskrivelse af det specifikke skeletmateriale. Dette kan bruges til at vurdere brugbarheden og kvaliteten af analyser af materialet. Bevaringstilstanden kunne også Figur 1: Procentvis fordeling af kvantitativ analyseres ud fra et tidsmæssigt perspektiv, og man kan formode at skeletmateria- bevaringstilstand. let i de ældste grave vil vise, at dette er dårligst bevaret. De ældste graves skeletmateriale har ligget længst i jorden og har derfor gennem flere år end materialet i de yngste grave været udsat for påvirkning fra ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 5

6 nedbrydende faktorer i jorden og for forstyrrelser som følge af anlæggelse af nye grave. Der blev ikke foretaget nogen vurdering af bevaringstilstanden af de løsfundne knogler. ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 6

7 KØNSBESTEMMELSE Køn vurderes ud fra en række kønsindikatorer i kraniet, bækkenet samt det postkranielle skelet. I kraniet vurderes morfologien af øjenbrynsbuen, øjenhulens øverste kant, knoglefremspringet bag øret, nakkebenets muskelhæftning, underkæbens vinkel og hagen. I bækkenet vurderes størrelsen af den store indskæring i de to bækkenskåle samt vinklen ved symphysis pubicus. I det postkranielle skelet vurderes morfologi og størrelse af knoglerne (Boldsen og Milner, 2004; Brothwell, 1982). Kønsbestemmelse, hvis muligt, fortages kun når bækkenet er helt sammenvokset i acetabulum (hofteskålen), hvilket hos størstedelen af individerne er sket inden 16-års-alderen (Bass, 1995). Kønskoder: 1: Tydelig mandlig morfologi 2: Overvejende mandlig morfologi 3: Svag mandlig morfologi 4: Køn ubestemmelig 5: Svag kvindelig morfologi 6: Overvejende kvindelig morfologi 7: Tydelig kvindelig morfologi Ved registreringen af skeletmaterialet fra Lindegården angives individernes køn som kønskoder efter en skala med syv trin (se ovenfor). Ved brug i analyser i rapporten sammenlægges kønskoderne, således at 1 og 2 er mand, 3, 4 og 5 er skeletter med ubestemmeligt køn samt barn og 6 og 7 er kvinde. Tabel 3 angiver fordelingen af køn for de 113 primærindivider. Af de i alt 86 voksne individer kan kønnet med sikkerhed bestemmes hos 59 individer, heraf er 23 (20 %) er kvinder og 36 (32 %) mænd. De resterende 27 voksne har ubestemmeligt køn (24 %) og 27 individer (24 %) i det udgravede område er børn. ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 7

8 TABEL 3: Frekvensfordeling og procentvise fordeling af køn for primærindivider. Køn Frekvens Procent Barn Kvinde Mand Ubestemmeligt køn, voksne Sum Tabel 4 angiver fordelingen af køn for 373 individer fra løsfund. Af de i alt 264 voksne individer kan kønnet med sikkerhed bestemmes hos 104 individer, heraf er 37 (10%) kvinder og 67 (18%) mænd. De resterende 160 voksne har ubestemmeligt køn (43%) og 109 individer (29%) af de løsfundne individer er børn. TABEL 4: Frekvensfordeling og procentvise fordeling af køn for individer fra løsfund. Køn Frekvens Procent Barn Kvinde Mand Ubestemmeligt køn, voksne Sum Tabel 5 angiver fordelingen af køn for samtlige 486 registrerede individer fra Lindegården. Af de i alt 350 voksne individer kan kønnet med sikkerhed bestemmes hos 163, heraf er 60 (12%) kvinder og 103 (21%) mænd. De resterende 187 voksne har ubestemmeligt køn (39%) og 136 individer (28%) af alle individer er børn. ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 8

9 TABEL 5: Frekvensfordeling og procentvise fordeling af køn for alle individer Køn Frekvens Procent Barn Kvinde Mand Ubestemmeligt køn, voksne Sum Registrering af flere mænd i forhold til kvinder blandt de døde betyder ikke nødvendigvis at den levende befolkning har været sammensat af flere mænd end kvinder. I stedet kan det faktum at mænds knogler er mere robuste og derfor knap så modtagelige for nedbrydning under dårlige bevaringsforhold i forhold til kvinders knogler, være udslagsgivende for kønssammensætningen. Lindegårdens gravlagte må også formodes at have haft en vis social status i samfundet, da størstedelen er blevet gravlagt i processionsgangens brugstid, hvilket reelt vil sige under kirkegulvet. Dette faktum kan meget vel have påvirket kønssammensætningen. Der kan iagttages en forskellig fordeling af køn mellem primærindivider og individer fra løsfund, hvilket især kommer til udtryk i antallet af voksne individer af ubestemmeligt køn. Andelen heraf er langt større blandt individer fra løsfund (43%) end blandt primærindivider (24%). Det skyldes hovedsaglig en dårligere kvantitativ bevaringstilstand blandt individerne fra løsfund, hvor det i mange tilfælde kan være vanskeligt at bedømme andet end om individet er barn eller voksen. Der kan desuden iagttages en større andel af børn blandt individerne fra løsfund (29%) end blandt primærindividerne (24%). Denne forskel kan bl.a. skyldes at børnegrave hyppigt ikke er gravet så dybt som voksengrave, og dermed nemmere kan blive forstyrret af senere begravelser, men den kan også skyldes at kirkegårdens demografiske profil har ændret sig i løbet af brugsperioden. Jo længere tid en grav har ligget i jorden des do større risiko er der for at den bliver forstyrret af senere gravlæggelser i en så omfattende grad, at den ikke længere kan erkendes og knoglerne klassificeres som løsfund. Selvfølgelig afhængig af gravintensitet. Løs- ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 9

10 fundsknogler repræsenterer derfor i højere grad den ældre del af brugsperioden end den yngre del, mens primærindivider repræsenterer hele brugsperioden. Dog en overvægt i den yngre del af perioden hvor der ikke længere er så stor risiko for forstyrrelser i form af gravlæggelser. Ændringer af kirkegårdens demografiske profil over tid kan dermed være afspejlet i forholdet mellem primærindivider og individer fra løsfund. Betragtes det samlede antal individer fra Lindegården fås et bedre indtryk af gravintensiteten gennem hele brugsperioden samt af forholdet mellem børn (28%) og voksne (72%). I den følgende rapport vil dog kun primærindividerne indgå, da analyserne kræver et højere detaljeringsniveau end individerne fra løsfund kan opbyde. ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 10

11 ALDERSBESTEMMELSE Alder hos børn og unge bestemmes ud fra tandudvikling og tandfrembrud samt ud fra længden af de lange knogler og ledendernes påvoksning. Mens aldersbestemmelsen hos voksne er subjektiv 1 og bestemmes ud fra en række aldersmarkører i kraniet og bækkenet, samt ved en vurdering af de generelle aldersrelaterede forandringer i tænderne og det postkranielle skelet (Boldsen et al., 2002). I kraniet vurderes graden af sammenvoksning af kraniesuturerne og i bækkenet vurderes de aldersrelaterede forandringer på symphysis pubicus (skambenet) og på facies auricularis (ledfladen i bækkenet, hvor de to bækkenskåle og korsbenet mødes). Ved registreringen af skeletmaterialet fra Lindegården tildeles hvert individ en minimum alder og en maksimum alder, hvorudfra et midtpunkt for alderen beregnes. Der var enkelte primærindivider hvor det pga. bevaringstilstanden kun var muligt at tildele en minimumsalder, f.eks. ældre end 25 år (25+). For også at tildele disse individer et aldersmidtpunkt blev gennemsnits-midtpunktet for alle primærindivider over f.eks. 25 år fundet og tilskrevet individer med 25+ alder, og så fremdeles. Disse midtpunkter blev brug til beregning af gennemsnitsaldre givet i tabel 6, men indgår ikke i histogrammet i figur 2. Individer med et aldersmidtpunkt under 16 år regnes for børn, mens individer ældre her end regnes for voksne. Gennemsnitsalderen for alle individer er 33,05 år, mens den for voksne individer er 40,97 år. Kvinder dør med en gennemsnitsalder på 40,84 år, mens mænd i gennemsnit lever 1,9 år længere og opnår en gennemsnitsalder på 42,74 år. Standardafvigelserne, dvs. spredningen af de registrerede aldre, er stort set ens hos voksne, kvinder og mænd, hvorimod den for alle individer er lidt større (tabel 6). 1 En objektiv metode kaldet transitionsanalyse er baseret på tildeling af scorer til de enkelte faser i komponenterne i symphysis pubicus, facies aricularis samt kraniesømmene. De tildelte scorer tastes i en dertil udviklet software, der beregner den mest sandsynlige alder for individet, et aldersinterval hvor indenfor den rigtige alder med 95% sandsynlighed vil findes samt en p-værdi, der indicerer, hvor god en sammenhæng der er mellem aldersscorerne i de enkelte komponenter i de tre skeletdele. Transitionsanalysen kræver bevaring af flere dele af symfysen, facies samt kraniet for at opnå den bedste alder. I forbindelse med registreringen af skeletmaterialet fra Lindegården har transitionsanalysen er metoden ikke inddraget som en del af analysen. (Boldsen et al., 2002) ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 11

12 TABEL 6: Gennemsnitsalder for voksne, kvinder, mænd og alle primærindivider inklusiv børn. Køn Antal Gennemsnitsalder Std. afvigelse Minimum Maksimum Voksne 86 40,97 9,76 17,50 62,50 Kvinder 23 40,84 9,53 21,50 60,00 Mænd 36 42,74 10,70 19,00 62,50 Alle , ,09 62,50 Gennemsnitsalderen for alle individer inkluderer både børn og voksne og er derved stærkt afhængig af fertilitet og børnedødelighed i et givent samfund. Hvis der fødes mange børn vil der også dø mange børn, og gennemsnitsalderen vil følgelig være lav. Denne alder kan også udtrykkes som en forventet levealder ved fødsel. Gennemsnitsalderen for voksne inkluderer derimod udelukkende individer der har overlevet til deres 16. leveår og påvirkes derfor ikke i samme grad af fertilitet og børnedødelighed. Denne alder kan udtrykkes som en forventet yderligere levealder ved overlevelse til 16 år. De to gennemsnitsaldre udtrykker altså ganske forskellige ting, hvilket er vigtigt at erindre hvis man ønsker at sammenligne forskellige befolkninger. FIGUR 2: Histogram over aldersfordeling for primærindivider. ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 12

13 Figur 2 illustrerer fordelingen af alder ved død og der kan iagttages en høj dødelighed for gruppen af de helt små børn under fem år der derefter falder hurtigt og når et lavt punkt for gruppen af børn mellem 5-10 år. Dødeligheden er igen forholdsvis høj i teenageårene mellem år, hvorefter den falder kraftigt i års alderen. Den når sit højeste punkt ved 30-års-alderen hvorefter den falder støt og slutter ved 65- års-alderen. Andelen af børn under 16 år er 28% og børnedødeligheden er således stor i forhold til moderne befolkninger, men mønstret med en høj, men hastigt faldende, børnedødelighed er kendt fra mange forskellige populationer. Det store antal børn og unge der døde kan formodentlig til dels forklares som børns skrøbelighed overfor infektioner og epidemier. Der ses kun få individer med en alder over 60 år, hvilket vidner om en befolkningssammensætning med få rigtig gamle mennesker. Her må det dog erindres, at Lindegårdens gravlagte ikke er repræsentative for datidens befolkning i Ribe, hvor en række kirker og kirkegårde var i benyttelse sideløbende. Forskellen i kvinder og mænds levealder illustreres i figur 3, hvor der hos kvinder er en koncentration af individer, der døde i alderen 30 til 40 år, mens mænds alder for døden er spredt mere ud. De mange dødsfald for kvinder i aldersintervallet år, kan formodentlig forklares som dødsfald i forbindelse med reproduktion. Der skal ikke lægges stor betydning i, at ingen kvinder døde i alderen år, da det må anses for at være ganske tilfældigt og skyldes det lille antal kvinder der indgår i analysen. FIGUR 3: Histogram over aldersfordelingen for a) kvinder og b) mænd. a) b) ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 13

14 HØJDEBEREGNING Højdeberegninger kan foretages ud fra en målt længde af femur (lårben) eller tibia (skinneben). En legemshøjde af den døde kan dermed beregnes i tilfælde hvor det ikke har været mulig at måle højden i graven, men hvor femur eller tibia stadig er bevaret. Højdeberegningsmetoden er oprindelig blevet udviklet på moderne skeletter (Trotter og Gleser, 1952; Trotter og Gleser, 1958), men er senere videreudviklet og tilpasset bl.a. dansk middelalderlig skeletmateriale (Boldsen, 1984; Boldsen, 1990). Metoden bygger på en formel til beregning af højden, hvor en konstant C afhænger af den population materialet stammer fra, køn hos skelettet samt den knogle, der måles på. Konstanten C eksisterer bl.a. for skeletpopulationer fra Skt. Mikkel kirkegård i Viborg, Tirup ødekirkegård vest for Horsens og Ribe Gråbrødre (Boldsen, 1984; Boldsen, 1990; Wod, 2008). Under udgravningen af Lindegården blev højden i graven målt fra den dødes isse til den distale ende af talus (springbenet). Det er vigtigt, at skelettet ligger helt uforstyrret i graven og alle tvivlstilfælde er ikke inkluderet i analysen. Femurlængden blev ligeledes målt under udgravningen af skelettet, men dette mål er usikkert, da det ofte var svært at se, hvor langt caput (lårbenets ledhoved) sad oppe i acetabulum (hofteskålen). Her benyttes derfor femurlængden målt under registreringen af skeletmaterialet. TABEL 6: Gennemsnitslængde i cm af femur (lårben) for voksne, kvinder og mænd. Køn Antal Gennemsnitslængde Std. Afvigelse Minimum Maksimum Voksne 45 44,9 2,9 38,9 50,8 Kvinder 17 42,2 1,7 38,9 45,0 Mænd 21 47,0 2,1 43,7 50,8 Længden af femur (lårben) er i gennemsnit 44,9 cm for alle voksne individer, 42,2 cm for kvinder og 47,0 cm for mænd (tabel 6). Til sammenligning af befolkninger anbefales det at bruge femurlængde og ikke en ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 14

15 eventuelt beregnet højde, da sidstnævnte introducerer forskellige fejlmargener alt efter hvilken højdeberegningsmetode der benyttes. Der var i alt 25 individer hvor højden kunne måles tilfredsstillende i graven, heraf et barn på 145,0 cm der ikke indgår i resultaterne angivet i tabel 7. De 13 mænd målt i graven har en gennemsnitshøjde på 162,0 cm, mens de kun fire kvinder har en gennemsnitshøjde på 155,6 cm. Kvinderne er i gennemsnit 6,4 cm lavere end mændene, der dog har en langt større standardafvigelse end kvinderne. Begge køn har således individer målt ned til 153,0 cm. Det er dog individer af ukendt køn, der har henholdsvis det laveste individ på bare 145 cm (X1068), samt det højeste individ på 175,0 cm (X1109), hvorfor standardafvigelsen også er størst for den samlede gruppe af voksne. TABEL 7: Gennemsnitshøjde målt i graven i cm for voksne, kvinder og mænd. Køn Antal Gennemsnitshøjde Std. afvigelse Minimum Maksimum Voksne ,0 7,4 145,0 175,0 Kvinder 4 155,6 1,9 153,0 157,5 Mænd ,0 5,8 153,0 173,0 Et nyligt studie ved ADBOU har udarbejdet en korrigeret formel til beregning af højde på baggrund af skeletter fra Ribe Gråbrødre (ASR 1050) (Wod, 2008). Den gennemsnitlige femurlængde hos primærindividerne fra Lindegården er en anelse kortere end den fra Ribe Gråbrødre, men falder dog indenfor normalspektret, hvorfor det vurderes rimeligt at benytte samme metode til udregning af højde for Lindegårdens individer. Højde mænd = 2,610! femur + 44, 201 Højde kvinder = 2,019! femur + 67,579 ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 15

16 TABEL 8: Beregnet gennemsnitshøjde i cm for voksne (eksklusivt individer med ukendt køn), kvinder og mænd. Beregnet højde Antal Gennemsnitshøjde Std. afvigelse Minimum Maksimum Kvinder og mænd ,1 8,2 146,1 176,8 Kvinder ,2 5,1 146,1 164,3 Mænd ,8 5,4 158,3 176,8 Den beregnede gennemsnitshøjde for voksne er 161,1 cm og her er ikke medtaget individer af ukendt køn da beregningsmetoden er kønsspecifik. Kvinder har en beregnet gennemsnitshøjde på 154,2 cm, mens den for mænd er 166,8 cm. Der kan observeres ca. lige store standardafvigelser for henholdsvis kvinder og mænd, mens den er større for den kombinerede gruppe af både kvinder og mænd (tabel 8). Disse mål stemmer som forventeligt overens med resultaterne fra Ribe Gråbrødre, hvor den beregnede gennemsnitshøjde for kvinder er 154,8 cm og for mænd 168,6 cm (Wod, 2008). Sammenlignes resultaterne i tabel 7 og 8 kan det observeres at gennemsnitshøjden for kvinder er næsten ens målt i graven og beregnet. Kun 1,4 cm adskiller de to metoder hvilket må anses for rimeligt taget i betragtning at den ene længde er målt i felten. Betragtes mændene ses det at den beregnede gennemsnitshøjde er hele 4,8 cm højere end den gennemsnitlige højde målt i graven. Begrænses analysen i stedet til mandlige individer hvor højden både er målt i graven og beregnet ud fra femurlængden fås en beregnet gennemsnitshøjde på 160,7 cm, altså kun 1,3 cm lavere end den målt i graven. Det vil sige at der i den beregnede gennemsnitshøjde indgår individer med en højere legemshøjde end de individer der er målt i graven, hvilket forskyder de to gennemsnit. Metoden til beregning af højde ud fra femurlængden undervurderer altså højden målt i graven med 1,3-1,4 cm. Højden for alle voksne lader sig ikke umiddelbart sammenligne da individer af ukendt køn, som tidligere nævnt, ikke har fået beregnet en højde da beregningen er kønsspecifik. ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 16

17 PATOLOGI Få sygdomme påvirker knoglerne. Epidemier fører til døden så hurtigt, at knoglepatologi ikke kan nå at dannes, og traumatiske hændelser kan ramme vitale bløddele og føre til dødsfald uden knogleinvolvering. Knoglepatologi kan således sjældent benyttes til at konkludere vedrørende dødsårsagen for det enkelte individ. Patologien er derimod et godt redskab til at tegne et generelt billede af helbredet hos den engang levende befolkning, da de patologiske forandringer, der findes i skeletmaterialet, vidner om det liv, det pågældende individ har levet, og som i sidste ende har ført til døden. Primærindividerne fra Lindegården er registreret for en række patologiske forandringer, der er valgt ud fra deres forskelligheder. Forandringerne vil dermed samlet set kunne bidrage til at tegne et bredt billede af helbredstilstanden hos de gravlagte. De kendte knogleinvolverende infektionssygdomme har ikke 100 % knogleinvolvering og det er således vanskeligt på baggrund af skeletmaterialet alene at diagnosticere disse sygdomme. Dette gør sig gældende for de i middelalderen og nyere tid kendte sygdomme spedalskhed, syfilis, tuberkulose samt den nylig erkendte patologiske tilstand fokal osteolytisk syndrom. Desuden kan den samme type knogleforandring være tilstede i forbindelse med forskellige sygdomme bl.a. ved syfilis og spedalskhed og disse knogleforandringer alene er derfor ikke nok til diagnosticering af en bestemt knogleinvolverende sygdom. Optrædende i sammenhæng med flere sygdomsmanifestationer vil dette dog være muligt. Fokal osteolytisk syndrom har derimod et monosymptomatisk udtryk, hvilket vil sige at sygdommen kun opviser ét symptom, hvor blot én type knogleforandringer kan optræde overalt i skelettet. Sygdommen er nylig erkendt og den præliminære forskning tyder på at tilstedeværelsen af en enkelt læsion i skelettet er diagnosticerende for sygdommen. Treponematose Treponematose er betegnelsen for de fire sygdomme pinta, yaws, bejel og syfilis, der alle enten er forårsaget af den samme mikroorganisme Treponema pallidum eller er forårsaget af fire forskellige mikroorganis- ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 17

18 mer, som ved mutation har ændret sig fra den oprindelige treponemabakterie. Sygdommene er begrænset forskelligt geografisk, klimatisk og sociokulturelt og forårsager hermed forskellige symptomer. Syfilis, der kan være seksuelt overført eller medfødt, er den eneste af de fire, der findes overalt i verden, og formodes at være den type treponematose, vi kender i Danmark fra slutningen af middelalderen og frem. Dog er flere teorier blevet fremsat angående oprindelsen af syfilis 2 og der er derfor usikkerhed om syfilis tilstedeværelse i Europa og Danmark i slutningen af middelalderen og frem til midten og slutningen af 1500-tallet (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003). Denne usikkerhed betyder at betegnelsen treponematose vil blive benyttet i rapporten her, om de patologiske forandringer med relation til syfilis, som registreres i skeletmaterialet. Den klassiske syfilis udvikles hos den smittede i tre stadier 3 over flere år, hvor bakterien skiftevis er aktiv og inaktiv. Skelettet menes at blive påvirket i 1,5-20 % af syfilistilfældene, og af disse udgør forandringer i kraniet, omkring næsehulen samt i skinnebenene ca. 70 %. Knoglepatologien viser sig i kraniet som dybe afrundede læsioner, der ligner ormehuller, samt mindre dybe læsioner, der har stjerneform. I sygdommens hvileperioder heler læsionerne op, således at kraniet kan få et bulet og arret udtryk. I ansigtsskelettet nedbrydes næseåbningens kant, næsehulens knogler og ganen. I det postkranielle skelet sker en fortykkelse på indersiden af tibia (skinneben), der får den såkaldte sabelform, og skinnebenssår kan dannes. Ydermere påvirkes især fibula (lægben), femur (lårben), clavicula (nøgleben), humerus (overarmsknogle), radius (spoleben) og ulna (albueben), men stort set alle postkranielle knogler kan inficeres (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; 2 Det er således foreslået at syfilis blev bragt til Europa med Columbus mænd, da de i 1493 vender tilbage fra Amerika efter den første tur til det nyopdagede kontinent. En anden teori fremsætter det syn at syfilis fandtes i den gamle verden før Columbus besøg i Amerika, men beviset for dette syn besværliggøres af at det er vanskeligt at skelne syfilis fra andre sygdomme i denne tidlige historiske tid, der alle betegnes som spedalskhed. Meget tyder dog på at nogle typer treponematose fandtes i både den ny og gamle verden før 1500, hvilket isolering af DNA-strengen for treponematose bakterien har bekræftet (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003). 3 Primærstadiet viser sig efter en inkubationsperiode på nogle uger som sår på kønsorganerne. Sekundærstadiet udvikles mellem to og 10 år efter smitte. Her spredes bakterien i kroppen via blodbanerne og forårsager hudkløe samt læsioner i hud og slimhinder. Tertiærstadiet eller slutstadiet af syfilis karakteriseret ved lokal vævsødelæggelse i bl.a. hjerte, blodkar og centralnervesystemet samt skeletinvolvering. ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 18

19 Ortner, 2003; Upubliceret registreringsmanual, ADBOU Syddansk Universitet). FIGUR 4: Trepanematoseforandringer i underbenene. X1017, kvinde år. Foto: Kim Fabricius Pedersen. Primærindividerne blev registreret for trepanematose-relaterede forandringer 12 steder i skelettet i henholdsvis højre og venstre side. Der blev fundet 13 individer med forandringer og heraf havde otte individer mere end én forandring (se liste i appendiks 6: skeletliste, patologi). Det er muligt at alle 13 individer, eller endnu flere, har haft trepanematose, men diagnosen er langt mere sandsynlig hos de otte individer med mere en én forandring. En enkelt trepanematose-relateret forandring kan have mange årsager, men flere forandringer og gerne bilaterale, hvilket vil sige de er tilstede i både højre og venstre side af skelettet, tyder på at individet vitterligt havde en trepanematose. X1017 (kvinde år) har trepanematose-relaterede forandringer i clavicula (nøgleben), radius (spoleben), ulna (albueben), femur (lårben) og tibia (skinneben. Alle forandringerne er bilaterale, som det f.eks. kan ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 19

20 ses i underbenene i figur 4 ovenfor. X1017 havde med stor sandsynlighed en trepanematose formodentlig syfilis. Spedalskhed Infektionssygdommen spedalskhed forårsages af bakterien Mycobacterium leprae. Sygdommen, der fandtes i Østen og Mellemøsten før Kristi fødsel, spredtes til Sydeuropa og op gennem Europa med Romerne og nåede til Vesteuropa med folkevandringerne i 400- og 500-årene e.kr. De analyser, der foreligger på skandinavisk skeletmateriale, indicerer, at sygdommen fandtes i Norden fra denne tid (Arcini og Artelius, 1993), men den gængse teori er at spedalskhed først blev bragt til Danmark og Norden med vikingerne fra deres handels- og plyndringstogter i Europa omkring år Spedalskhed var dog med sikkerhed en udbredt sygdom i middelalderen. Fra midten af 1200-tallet oprettedes Skt. Jørgensgårde, der var spedalskhedshospitaler, hvor man forsøgte at isolere de syge. Isoleringen af de syge var et effektivt middel og sygdommen var i begyndelsen af 1500-tallet, hvor der fandtes i alt 31 hospitaler af denne type i Danmark, næsten udryddet. Spedalskhedssmitte sker ved indånding af bakterien, kontakt via hud eller indtrængen gennem slimhinder. Bakterien formerer sig i kroppens køligste dele i de yderste ekstremiteter og i ansigtet. Påvirkningen af nervetrådene resulterer i at den motoriske kontrol og følesanser tabes og herudover forårsager bakterien kredsløbsforstyrrelser. Når immunforsvar svækkes kommer sygdommen i udbrud, hvilket resulterer i at den smittede ikke mærker kulde, varme og skader og således pådrager sig sår og sekundære infektioner udefra. Skeletinvolvering i forbindelse med spedalskhed menes at ske i % af sygdomstilfældene. Skeletforandringerne findes primært i ansigtsskelettet, hvor der sker en nedbrydning af næsehulens kant, i ganen samt fortil i overkæben i knoglestykket mellem fortænderne og næsehulens åbning; i hånd- og fodknogler, der deformeres og nedbrydes samt i fibula (lægben), hvor der dannes exostoser og sker fortykkelse af knoglen, da der dannes ekstra periosteal knoglebelægning. Tibia (skinneben) kan inficeres sekundært, hvor der dannes forandringer på ydersiden (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Boldsen, 2007; Boldsen, 2008; Ortner, 2003). ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 20

21 Primærindividerne blev registreret for spedalskhedsrelaterede forandringer otte steder i skelettet i henholdsvis højre og venstre side. Der blev fundet 22 individer med forandringer og heraf havde 16 individer mere end én forandring (se liste i appendiks 6: skeletliste, patologi). Det er muligt at der findes individer der har haft spedalskhed blandt Lindegårdens gravlagte, især når det tages i betragtning at gravlæggelserne strækker sig tilbage til 1200-tallet hvor spedalskhed var meget udbredt. Hovedparten af de gravlagte må dog formodes at høre til i tallet hvor sygdommen var langt mindre hyppigt forekommende. Dertil må regnes at Ribe havde en Skt. Jørgensgård hvor de spedalske formodentlig blev isoleret og senere begravet, hvorfor det må havde været undtagelsen hvis individer med spedalskhed blev begravet under gulvet i domkirkens processionsgang (Nielsen, 1985). De knogleforandringer der relateres til spedalskhed er som enkeltstående forandringer at regne for generelle sygdomsindikatorer. Det skal som sagt ikke udelukkes, at der er individer med spedalskhed fra Lindegården, men trods tilstedeværelsen af spedalskhedsrelaterede forandringer viste ingen af primærindividerne et overbevisende mønster. Det må for nu derfor formodes at ingen af dem havde spedalskhed. Tuberkulose Infektionssygdommen tuberkulose forårsages af to forskellige bakterier; Mycobacterium bovis der overføres fra kvæg til mennesker bl.a. gennem mælkeprodukter fra kvæg, og Mycobacterium tuberculosis der overføres mellem mennesker, hvilket overvejende sker via luftveje, hvorved lungerne påvirkes hurtigt efter smitte. Hvis den primære infektion i lungerne ikke heles kan bakterien overføres til blodbanerne og dermed føres til andre organer og væv. Her kan sygdommen komme i udbrud flere år efter smitte bl.a. hvis den smittede oplever en periode med svækket immunforsvar evt. pga. fejlernæring eller andre sygdomme. Tuberkulose har indenfor de senere år fået stor udbredelse især i den fattige del af verden, hvor den er en følgesygdom i forbindelse med udviklingen af aids hos hivsmittede. Tuberkulosesmitte fører sjældent til involvering af skelettet, hvilket gør det svært at estimere sygdommens udbredelse i middelalderen ud fra skeletmateriale alene. De to typer tuberkulose, knogle- samt lungetuberkulose, menes dog at have hver sit udtryk i knoglerne. Knogletu- ASR 13 Antropologisk rapport ADBOU 21

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1272 HORSENS KLOSTERKIRKE Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT ÅHM 5675, VOR FRUE KIRKEGÅRD Stud.cand.scient. Anne Østergaard Jensen Cand.scient. Dorthe Pedersen Email: anne.kande@hotmail.com / dpedersen@antropologi.net Retsmedicinsk Institut,

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT OBM 8232 GRÅBRØDRE TORV, ODENSE Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1649, OLE WORMS GADE Cand.scient. Dorthe Dangvard Pedersen Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail:

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT VAM 1869, VARDE TORV Cand.scient. Louise Vigen Jørgensen Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: louisevigen@hotmail.com

Læs mere

ÅHM 2863, Sebbersund

ÅHM 2863, Sebbersund ÅHM 2863, Sebbersund KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Antropologisk undersøgelse af skelet X 2500 Lene Mollerup KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 8 2002 ÅHM 2863, Sebbersund

Læs mere

Tuberkulose i middelalderen

Tuberkulose i middelalderen Tuberkulose i middelalderen Tuberculosis in medieval Denmark Speciale i Biologisk Antropologi Master thesis in biological Anthropology Louise Vigen Jørgensen 01-12-2009 Vejleder: Dr. med. Jesper L. Boldsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra ADBOU. Skelettekniker Ulla Høg Freund døde 2. påskedag den 21. april 2014

Nyhedsbrev fra ADBOU. Skelettekniker Ulla Høg Freund døde 2. påskedag den 21. april 2014 Nyhedsbrev fra ADBOU Juni 2014. Nyhedsbrev nr. 7 På ADBOUs hjemmeside www.adbou.dk finder I flere oplysninger om afdelingen. Her kan I bl.a. hente en liste over det skeletmateriale, der findes i samlingen

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Bid, tænder og mundhule

Bid, tænder og mundhule Bid, tænder og mundhule Som hestefysioterapeut og osteopat er det af stor betydning, at hesten får ordnet sine tænder regelmæssigt og af en behandler, der er kompetent til at udføre arbejdet. Hvis hesten

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Handi Forsikringsservice

Handi Forsikringsservice Handi Forsikringsservice Vi indgået et forsikringssamarbejde med andre handicaporganisationer. Gennem Landsforeningen LEV er der lavet et forsikringssamarbejde med Codan Forsikring siden 1996, og med meget

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

rosacea Information om et voksen-problem

rosacea Information om et voksen-problem rosacea Information om et voksen-problem Rosacea. Rosacea rammer omkring 2 10 procent af den voksne befolkning. Rosacea er en kronisk hudsygdom, som giver rødme, knopper og betændt udslæt i ansigtet, primært

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring - Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning - Fysiologi, kost og ernæring Knoglerne: Skelettet består af 208 knogler. - Rørknogler (arme, ben, fingre mm.) Funktion: sørger for kroppens

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk FODENS ANATOMI Foden består af 26 knogler. 1 hælben (calcaneus), 1 rulleben

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk 3 ... KATTENS TÆNDER Pas på kattens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Køns - og aldersvurdering af skeletmateriale fra Segermes, en by i det romerske Nordafrika

Køns - og aldersvurdering af skeletmateriale fra Segermes, en by i det romerske Nordafrika Køns - og aldersvurdering af skeletmateriale fra Segermes, en by i det romerske Nordafrika - med fokus på børnedødelighed og gravskikke samt den historiske og arkæologiske kontekst. Eva Forsom. Eksamensnr.:

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Løberknæ. (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren

Løberknæ. (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren Løberknæ (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren Løberknæ er den hyppigste årsag til smerter på ydersiden af knæet hos løbere. Og er relateret til stramhed af det iliotibiale bånd,

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Arbejdsmiljø i landbruget

Arbejdsmiljø i landbruget Arbejdsmiljø i landbruget 2010 vfl.dk Det Europæiske Et Fællesskab løft til dine og Ministeriet led for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Et_løft_til_dine_led.indd

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Kortlægning af rækkeafstanden

Kortlægning af rækkeafstanden Kortlægning af rækkeafstanden Fra ryg til forkanten af kroppen: 15 cm Fra ryg til overgangen mellem grønt og gult område: 30 cm Fra ryg til overgangen mellem gult og rødt område: 45 cm Den maksimale rækkeafstand:

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere