ANTROPOLOGISK RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANTROPOLOGISK RAPPORT"

Transkript

1 ANTROPOLOGISK RAPPORT ÅHM 5675, VOR FRUE KIRKEGÅRD Stud.cand.scient. Anne Østergaard Jensen Cand.scient. Dorthe Pedersen / Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C Supervisor: Lektor dr. med. Jesper Boldsen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 SKELETMATERIALET... 3 BEVARINGSTILSTAND... 4 KØNSBESTEMMELSE... 5 ALDERSBESTEMMELSE... 7 PATOLOGI... 8 SAMMENFATNING LITTERATUR ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 2

3 INDLEDNING I foråret 2007 foretog Aalborg Kommune en renovering af det grønne område mellem Vor Frue kirke og Aalborg Stadsarkiv. Ved den lejlighed blev Kayerøds springvand opsat som et samlende punkt i det lille nye anlæg til minde om apoteker Georg Severin Kayerød, der var apoteker i Løveapoteket i Algade fra 1814 til 1845 (Springborg, 2007). Ved etablering af fundament og vandforsyning til springvandet i det nye anlæg ved Stadsarkivet var det nødvendigt at foretage et større jordarbejde. Forud for dette arbejde foretog Aalborg Historiske Museum en arkæologisk forundersøgelse på de berørte områder med det formål at finde spor af det middelalderlige Vor Frue kloster, der sandsynligvis lå syd for Vor Frue kirke, og af Vor Frue kirkegård, der i nyere tid lå nord og øst for kirken. Endvidere ønskede museet at undersøge området for aktivitetsspor fra tiden før opførelsen af kirke og kloster. På baggrund af resultaterne af forundersøgelsen vurderede museet at en egentlig arkæologisk udgravning af området var nødvendig (Springborg, 2007). Opførelsen af Vor Frue kirke formodes påbegyndt i første halvdel af 1100-tallet. Kirken blev i senmiddelalderen ombygget og i 1877 nedrevet for at blive erstattet af en nyromansk kirke. Skeletterne dateres, på baggrund af armstillinger hos de gravlagte, til hele den middelalderlige periode til 1500-tallet (Springborg, 2007). Skeletterne X10 og X33 er C-14 dateret ved AMS 14 C Dateringscenteret, Institut for fysik og astronomi, Århus Universitet og individerne er med 95 % sandsynlighed døde mellem henholdsvis årene 1224 og 1286 samt 1241 og I rapporten her præsenteres registreringer og analyser foretaget på det humane skeletmateriale, der blev optaget i forbindelse med udgravningen og som opbevares ved ADBOU, Antropologisk afdeling, Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet i Odense. SKELETMATERIALET Skeletmaterialet fra udgravningen er klassificeret efter fundomstændigheder. Der er på kirkegården fundet primærskeletter i grave og løse knogler opsamlet i grave og i feltet. Frekvensfordelingen for klassifikationen af materialet er angivet i tabel 1. ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 3

4 I det udgravede område er registreret 14 grave, hvori der er fundet skeletmateriale fra i alt 32 individer. Fjorten individer er således primærskeletter i grave, to er primærskeletter i den samme dobbeltgrav og endelig kan 16 individer klassificeres som løsfund i grave og fra opsamling i feltet. TABEL 1: Frekvensfordeling og procentvise fordeling af antal individer fordelt på klassifikation. Klassifikation Frekvens Procent Begravelse Dobbeltbegravelse 2 6 Løsfund i grave og fra opsamling i feltet Sum BEVARINGSTILSTAND Bevaringstilstanden er under udgravningen samt senere ved registrering af skeletmaterialet angivet som enten dårlig, middel eller god. Vurderingen af bevaringen ved registrering er foretaget ud fra hvor stor en andel af knoglerne i det enkelte skelet der er bevaret samt fragmentationsgraden og bevaringen af overfladen af knoglen. Bevaringen er angivet i tabel 2 for de enkelte typer af klassifikation samt for alle klassifikationer samlet. Antallet af individer med dårlig bevaring udgør 69 % af alt skeletmateriale, antallet med middel bevaring 9 % og antallet af individer med god bevaring 22 %. Fordelingen af bevaringstilstanden for de enkelte klassifikationstyper viser at det især er skeletrester af løsfundne individer, der har en dårlig bevaring idet alle løsfundne individer har dårlig bevaring. Dette kan forklares med, at materialet, set i lyset af dets klassifikation som løsfund, i stor grad har været udsat for forstyrrelser i forbindelse med anlæggelse af nye grave. Knoglerne er herved blevet omrodet og fragmenteret samt udsat for vejr og vind, hvilket fremmer nedbrydningsprocessen. ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 4

5 TABEL 2: Frekvensfordeling og procentvise fordeling af bevaringstilstanden fordelt på klassifikation. Klassifikation Bevaringsgrad Frekvens Procent Dårlig 5 36 Begravelse Dobbeltbegravelse Løsfund Alle klassifikationer Middel 3 21 God 6 43 Sum Dårlig 0 0 Middel 0 0 God Sum Dårlig Middel 0 0 God 0 0 Sum Dårlig Middel 3 9 God 8 25 Sum KØNSBESTEMMELSE Køn vurderes ud fra en række køns indikatorer i kraniet, bækkenet samt det postkranielle skelet. I kraniet vurderes morfologien af øjenbrynsbuen, øjenhulens øverste kant, knoglefremspringet bag øret, nakkebenets muskelhæftning samt underkæbens vinkel og hagen. I bækkenet vurderes størrelsen af den store indskæring i de to bækkenskåle samt vinklen ved symphysis pubicus (skambenet). I det postkranielle skelet vurderes morfologien og størrelse af knoglerne. Kønsbestemmelse, hvis muligt, foretages kun når bækkenet er helt sammenvokset i acetabulum (hofteskålen), hvilket hos størstedelen af individerne er sket inden 16 års alderen (Bass, 1995; Brothwell, 1982). ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 5

6 Kønskoder: 1: Tydelig mandlig morfologi 2: Overvejende mandlig morfologi 3: Svag mandlig morfologi 4: Køn ubestemmelig 5: Svag kvindelig morfologi 6: Overvejende kvindelig morfologi 7: Tydelig kvindelig morfologi Ved registreringen af skeletmaterialet fra Vor frue kirkegård angives individernes køn som kønskoder efter en skala med syv trin. Ved brug i analyser i rapporten sammenlægges kønskoderne, således at 1 og 2 er mand, 3, 4 og 5 er skeletter med ubestemmelig køn samt barn og 6 og 7 er kvinde. Tabel 3 angiver fordelingen af køn for alle 32 individer i Aalborg. Af de i alt 25 voksne individer kan kønnet med sikkerhed bestemmes hos 21 individer, heraf er 11 mænd, 10 er kvinder og de resterende fire voksne individer har ubestemmeligt køn. Syv individer i det udgravede område er børn. TABEL 3: Frekvensfordeling og procentvise fordeling af køn for alle individer. Køn Frekvens Procent Barn 7 22 Mand Kvinde Ubestemmelig køn, voksne 4 13 Sum Det samlede antal individer er fåtalligt og det er således vanskeligt ud fra frekvensfordelingen at konkludere omkring den kønsmæssige sammensætning af befolkningen, der blev gravlagt på Vor Frue kirkegård. Antallet af mænd og kvinder synes dog at være ens mens antallet af børn på i alt 22 % er lille i forhold til andre middelalderlige populationer. Andelen af børn i alderen 0-9 år i den tidlige middelalderlige befolkning fra Tirup er til sammenligning ca. 35 % (kieffer-olsen, Boldsen og Pentz, 1986). De mange gravlagte børn kan forklares med, at der blev født mange børn, således at andelen af børn og unge i den levende befolkning var stor. Endvidere var ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 6

7 børnedødeligheden høj, da børn især var skrøbelige overfor infektioner og epidemier. Den reelle procentvise andel af børn i forhold til voksne blandt de gravlagte ved Vor Frue kirke formodes at være større end den registrerede. Børneknogler er underrepræsenterede da børneknogler er mindre robuste end knogler fra voksne og derfor nedbrydes hurtigere når udsat for biologiske og kemiske processer i jorden. ALDERSBESTEMMELSE Alder hos børn og unge bestemmes ud fra tandudvikling og tandfrembrud samt ud fra længden af de lange knogler og ledendernes påvoksning. Aldersbestemmelsen hos voksne er subjektiv og bestemmes ud fra en række aldersmarkører i kraniet og bækkenet samt ved en vurdering af de generelle aldersrelaterede forandringer i tænderne og det postkranielle skelet. I kraniet vurderes graden af sammenvoksning af kraniesømmene. I bækkenet vurderes de aldersrelaterede forandringer på symphysis pubicus (skambenet) og på facies aricularis (ledfladen i bækkenet, hvor de to bækkenskåle og sacrum (korsbenet) mødes) (Bass, 1995; Boldsen et. al., 2002; Brothwell, 1982). FIGUR 1: Histogram over aldersfordelingen for alle individer. ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 7

8 Aldersfordelingen for de 32 individer fra Vor Frue kirkegård er angivet i figur 1. Der anes to grupperinger af aldersinterval, således at mange dør i alderen 0-10 år samt i alderen år. Gennemsnitsalderen er angivet i tabel 4 og er for alle individer 29,3 år. Voksne dør i gennemsnit i alderen 35,6 år, hvor kvinder i gennemsnit dør i en alder ca. 11 år ældre end mænd. Standardafvigelserne, dvs. spredningen for de registrerede aldre, er ens for alle voksne, kvinder og mænd. Forskellen mellem mænd og kvinder i alder for hvornår døden indtraf må tilskrives at det undersøgte skeletmateriale består af få individer, og at aldersfordelingen således ikke afspejler de generelle forhold for befolkningen. TABEL 4: Gennemsnitsalder samt minimum og maksimum alder for alle individer, voksne, kvinder og mænd. Antal Gennemsnitsalde Std. Minimum Maksimum r afvigelse Alle individer 32 29,3 15,671 0,08 55,00 Voksne 25 35,6 9,906 15,50 55,00 Kvinder 10 42,4 8,897 22,00 55,00 Mænd 11 31,3 9,285 15,50 44,00 PATOLOGI Få sygdomme påvirker knoglerne. Epidemier fører til døden så hurtigt, at knoglepatologi ikke kan nå at dannes. Traumatiske hændelser kan ramme vitale bløddele og føre til dødsfald uden knogleinvolvering. Knoglepatologi kan således sjældent benyttes til at konkludere vedrørende dødsårsagen for det enkelte individ. Patologien er derimod et godt redskab til at tegne et generelt billede af helbredet hos den engang levende befolkning. De patologiske forandringer, der findes i skeletmaterialet, vidner om det liv, det pågældende individ har levet, og som i sidste ende har ført til døden. De kendte knogleinvolverende infektionssygdomme har ikke 100 % knogleinvolvering og det er således vanskeligt på baggrund af skeletmaterialet alene at diagnosticere disse sygdomme. Dette gør sig gældende for de i middelalderen og nyere tid kendte sygdomme spedalskhed, syfilis, tuberkulose samt den nylig erkendte patologiske tilstand fokal osteolytisk syndrom. Desuden kan den samme type knogleforandring være tilstede i ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 8

9 forbindelse med forskellige sygdomme bl.a. ved syfilis og spedalskhed og disse knogleforandringer alene er derfor ikke nok til diagnosticering af en bestemt knogleinvolverende sygdom. Optrædende i sammenhæng med flere sygdomsmanifestationer vil dette dog være muligt. Fokal osteolytisk syndrom derimod har et monosymptomatisk udtryk, dvs. sygdommen opviser kun ét symptom, hvor blot én type knogleforandringer kan optræde overalt i skelettet. Sygdommen er nylig erkendt og den præliminære forskning tyder på at tilstedeværelsen af en enkelt læsion i skelettet er diagnosticerende for sygdommen. Skeletmaterialet fra Vor Frue kirkegård er registreret for treponematose 1, spedalskhed, fokal osteolytisk syndrom, gigtrelaterede forandringer samt traumer. Alle sygdomstilstande på nær treponematose er tilstede i skeletterne. Spedalskhed Infektionssygdommen spedalskhed forårsages af bakterien Mycobacterium leprae. Sygdommen, der findes i Østen og Mellemøsten før kristi fødsel, spredes til Sydeuropa og op gennem Europa med Romerne og når til Vesteuropa med folkevandringerne i 400- og 500-årene e.kr. De analyser, der foreligger på skandinavisk skeletmateriale, indicerer, at sygdommen findes i Norden fra denne tid (Arcini og Artelius, 1993), den gængse teori er dog at spedalskhed først bringes til Danmark og Norden med vikingerne fra deres handels- og plyndringstogter i Europa omkring år Spedalskhed er dog med sikkerhed en udbredt sygdom i middelalderen. Fra midten af 1200-tallet oprettes Skt. Jørgensgårde, der er spedalskhedshospitaler, hvor man forsøger at isolere de syge. Isoleringen af de syge er et effektivt middel. Sygdommen er dermed i begyndelsen af 1500-tallet, hvor der findes i alt 31 hospitaler af denne type i Danmark, næsten udryddet. Spedalskhedssmitte sker ved indånding af bakterien, kontakt via hud eller indtrængen gennem slimhinder. Bakterien formerer sig i kroppens 1 Treponematose er betegnelsen for de fire sygdomme pinta, yaws, bejel og syfilis, der alle enten er forårsaget af den samme mikroorganisme Treponema pallidum eller er forårsaget af fire forskellige mikroorganismer, som ved mutation har ændret sig fra den oprindelige treponemabakterie. Syfilis, der kan være seksuelt overført eller medfødt, er den eneste af de fire, der findes overalt i verden, og formodes at være den type treponematose, vi kender i Danmark fra slutningen af middelalderen og frem. ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 9

10 køligste dele i de yderste ekstremiteter og ansigtet. Påvirkningen af nervetrådene resultere i at den motoriske kontrol og følesanser tabes. Herudover forårsager bakterien kredsløbsforstyrrelser. Når immunforsvar svækkes kommer sygdommen i udbrud, hvilket resulterer i at den smittede ikke mærker kulde, varme og skader og således pådrager sig sår og sekundære infektioner udefra. Skeletinvolvering i forbindelse med spedalskhed menes at ske i 15 til 50 % af sygdomstilfældene. Skeletforandringerne er primært at finde i ansigtsskelettet, hvor der sker nedbrydning langs næsehulens kant, i ganen samt fortil i maxilla (overkæben) i knoglestykket mellem fortænderne og næsehulens åbning; i hånd- og fodknogler, der deformeres og nedbrydes samt i fibula (lægben), hvor der dannes exostoser og sker fortykkelse af knoglen, da der dannes ekstra periosteal knoglebelægning. Tibia (skinneben) kan inficeres sekundært, hvor der dannes forandringer på ydersiden af knoglen (Aufderheide og Rodríguez-Martín, 1998; Boldsen, 2007; Boldsen, 2008; Ortner, 2003). Blandt skeletmaterialet fra Vor Frue kirkegård har et af de registrerede individer forandringer i knoglerne relateret til spedalskhed. Der tale om skelet X39 i grav A12, en årig mand, der har forandringer i tibia (skinneben) og fibula (lægben). Der er dog tale om et løsfundet individ, så kun få knogler er bevaret og disse i fragmenteret tilstand, hvilket ikke gør det muligt at fastlægge en sikker diagnose af forandringerne. Sygdommen syfilis samt generelle kredsløbsrelaterede sygdomme vil ligeledes kunne danne sådanne forandringer i underbenene. Fokal osteolytisk syndrom (FOS) Denne patologiske tilstand er nylig erkendt og dette kun med sikkerhed i dansk middelalderlig skeletmateriale 2. Knogleforandringerne kan forekomme i alle skelettets knogler og læsionerne er at finde i både det kompakte og det trabekulære (spongiøse) knoglevæv enten som runde eller aflange osteolytiske (knoglenedbrydende) forandringer. Læsionerne optræder enten uden knogledannelse langs kanterne (se figur 8) og med 2 Den patologiske natur for syndromet er første gang erkendt af Jesper Boldsen og Ulla Freund i skeletsamlingen ved Syddansk Universitet blandt skeletter fra den tidlig middelalderlige ødekirke Nordby beliggende i Viby ved Århus. En registrering af sygdommen i flere middelalderlige skeletpopulationer er efterfølgende blevet igangsat, hvilket har dannet grundlag for en beskrivelse af de patologiske forandringer (Pedersen, 2008). ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 10

11 knogledannelse langs kanterne, som viser sig som en rand af nydannet knogle. Den sidstnævnte type læsion bekræfter den patologiske natur for tilstanden, idet individet må have været i live, for at dannelsen af knogle i tilknytning til læsionen har kunnet ske. De patologiske forandringer i forbindelse med FOS kan ellers let forveksles med post mortale forandringer pga. bl.a. planterødders omdannelse af knogle i jorden (Pedersen, 2008; Upubliceret registreringsmanual, ADBOU Syddansk Universitet) Da sygdommen ikke er beskrevet eller kendt i moderne medicinsk forskning kendes intet til den patogene agent, der ligger bag syndromet, eller hvordan syndromet påvirker den smittedes væv og organer. Ud fra registreringer af skeletter med de patologiske forandringer kan der ikke direkte konkluderes angående prevalensen af smittede med FOS, da sygdommen nok som andre kendte knoglepatologiske sygdomme ikke har 100 % knogleinvolvering. De analyser, der indtil nu er udført på skeletmateriale med sygdomsforandringerne, viser dog at hyppigheden af læsioner ikke er ens hos danske middelalderlige skeletpopulationer med forskellig geografisk placering, datering og forskelle i den socio-økonomiske baggrund for de gravlagte (Pedersen, 2008). Endvidere er læsioner med forbindelse til fokal osteolytisk syndrom observeret i tyske forhistoriske skeletter, svenske middelalderskeletter, samt muligvis hos amerikanske indfødte dateret til 1600 tallet og jordanske skeletter dateret til ca f.kr. (Ortner, 2003: ). Blandt skeletmaterialet fra Vor Frue kirkegård har et af de registrerede individer forandringer i knoglerne relateret til FOS. Skelet X31, en årig mand, har således FOS i venstre bækkenknogle (se figur 2), højre og venstre femur (lårben) (se figur 3), højre radius (spoleben) samt i os occipitale (nakkebenet). De FOS læsioner, der ses i skelettet, er af typen uden knogledannelse, hvilket tyder på en hurtig sygdomsproces og formodet hurtig død efter knogleforandringerne er udvilket, hvor nyt knoglevæv ikke er nået at blive dannet. ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 11

12 FIGUR 2: Forandringer i bækkenknogle relateret til fokal osteolytisk syndrom, skelet X31 i grav A20. Foto: Anne Østergaard Jensen FIGUR 3: Forandringer på femur (lårbenet) relateret til fokal osteolytisk syndrom, skelet X31 i grav A20. Foto: Anne Østergaard Jensen ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 12

13 Gigtrelaterede forandringer Gigt omfatter de sygdomme, som giver smertefulde hævelser af led også kaldet artritis (ledbetændelse). De patologiske knogleforandringer relateret til gigt ses overvejende i form af osteoartrose (slidgigt), og i få tilfælde i form af reumatoid artritis (ledegigt) (Pødenphant et.al., 2006) Slidgigt betegner de nedbrydende ledforandringer i et eller flere led, som kan være alders-, arbejds- eller traumebetinget. Men slidgigt kan også være betinget af vægt og arv ( Slidgigt ses enten som porøsitet i led og i ryghvivlers flader, dannelse af knogleudvækster (osteofytter), der kan føre til sammenvoksninger bl.a. af ryghvirvler, og endeligt kan slidgigt ses som nedbrydning af brusken i leddene, så der opstår en blankpolering (eburnation), hvor knoglen i de to ledflader mødes (se figur 4 og 5). Ledegigt er en kronisk lidelse, hvor der dannes betændelse især i leddenes bindevæv og brusk og som kan føre til deformering og nedbrydning af knoglevævet (Aufderheide og Rodríguez-Martín.1998; Lindskog, 2004; Ortner, 2003). Sygdommen opstår, fordi celler fra kroppens immunsystem begynder at angribe kroppen selv og ødelægger cellerne i ledslimhinderne, fordi immunsystemet tror, at cellerne er fremmede. Derfor siger man også, at ledegigt er en autoimmun sygdom ( FIGUR 4: Slidgigt i højre i fovea articularis radii (fordybning på ledhovedet af spolebenet) og i højre capitulum humeri (ledflade på overarmen som artikulerer med spolebenet), skelet X10, grav A22. Foto: Anne Østergaard Jensen ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 13

14 FIGUR 5: Nærbillede af slidgigt i højre fovea articularis radio (fordyb-ning på ledhovedet af spolebenet), skelet X10, grav A22. Foto: Anne Østergaard Jensen Blandt skeletmaterialet fra Aalborg har tre individer gigtrelaterede forandringer i knoglerne. Det drejer sig om primærskeletterne X10 og X12 samt løsfundet X35a. Af disse tre individer er skelet X10, en årig kvinde, især interessant idet kvinden har voldsomt gigtpåvirkede knogler. Ledfladerne på venstre og højre radius (spoleben), samt nederste del af humerus (overarm), som artikulerer med radius, er således blankpolerede forårsaget af osteoarthritis (slidgigt) i albueleddet. Årsagen til slidgigten kan som tidligere beskrevet skyldes mange ting, men en mulig årsag er, at hun har haft fysisk tungt, ensformigt arbejde. Traumer Traumer i knogler kan vidne om ulykker, voldelige hændelser eller kirurgisk behandling. Ulykker kan påvises som tilstedeværelsen af ikke helede og helede brud og frakturer. Vold ses bl.a. som enten ikke-helede og helede hugspor i skeletmaterialet forårsaget af en tynd sværdklinge eller et bredere økseblad eller ved ikke-helede krakeleringer og helede afrundinger i knoglerne som følge af vold med stump instrument. Endelig vil kirurgisk behandling kunne påvises ved tilstedeværelsen af amputationer af lemmeknogler eller trepanationer i kraniet. Blandt skeletmaterialet fra Aalborg har to individer traumer i knog-lerne. Det drejer sig om primærskelettet X26, der som følge af et ophelet brud i ossa nasalia (næseben) har skæve næseben (se figur 6) samt X12, der har et ophelet Colles fraktur i venstre radius (spoleben) (se figur 7). Denne type ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 14

15 fraktur sidder i nederste del af radius med forskydning bagud af den nederste brudende og stilling af håndroden (Lindskog, 2004). Frakturen opstår når der ved fald tages fra med hånden. FIGUR 6: Ophelet brud i ossa nasalia (næseben), skelet X26, grav A17. Foto: Anne Østergaard Jensen FIGUR 7: Ophelet Colles fraktur i venstre facies articularis carpalis (radius ledflade mod håndroden), skelet X12, grav A23. Foto: Anne Østergaard Jensen TABEL 5. Frekvens og procentvise fordeling af individer med og uden de registrerede knoglepatologiske forandringer. ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 15

16 Treponematose Spedalskhed FOS Gigtrelaterede Traumer forandringer Sum % positive SAMMENFATNING Gennemsnitsalderen for alle registrerede individer på Vor Frue kirkegård i Aalborg er 29,3 år, hvor kvinder i gennemsnit bliver ca. 11 år ældre end mænd. Det registrerede skeletmateriale svarer dog kun til en lille del af det samlede antal begravede på kirkegården og det er derfor vanskeligt herudfra at drage konklusioner angående den samlede befolknings alders- og kønssammensætning. På individniveau giver skeletmaterialet dog et indblik i de afdødes liv. Således er et individ muligvis død med spedalskhed og en anden er i store dele af skelettet svært påvirket af den nylig erkendte sygdom FOS. Flere individer bærer præg af at have levet slidsommelige liv, der har sat sine spor i form af slidgigt i knoglerne. Endelig vidner skeletmaterialet fra to individer om traumer i form af ophelede brud i henholdsvis næsebenet samt nederste ledflade i venstre spoleben. Skeletmaterialet giver desuden indsigt i brugen af kirkegården idet de mange løsfund, der udgør halvdelen af det samlede antal registerede individer, vidner om et tæt begravelsesmønster og genbrug af grave. ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 16

17 LITTERATUR Aufderheide, A.C. og C. Rodríguez-Martín The Cambridge encyclopedia of human paleopathology. Cambridge University Press. Bass, W.M. 1987: Human Osteology. A Laboratory and Field Manual, Special Publications no. 2, Missouri Archaeological Society, 3. Ed. Boldsen, J.L., G.R. Milner, L.W. Konigsberg og J.W. Wood, Transition analyses: a new method for estimating age from skeletons. Palaeodemography: Age distributions from skeletal samples, Hoppa, R.D. & J. Vaupel (red.), Cambridge, s Boldsen J.L Leprosy in Medieval Denmark A comprehensive analysis. Doctoral thesis, University of Southern Denmark, Odense. Boldsen, J.L., Leprosy in the Early Medieval Lauchheim Community. American Journal of Physical Anthropology, 135: Brothwell, D.R., 1982: Digging up bones. The excavation, treatment and study of skeletal remains, Ithaca, Cornell University Press. Iscan, M.Y (red.): Age markers in the human skeleton, Springfield, Illionois Kieffer-Olsen, J., J.L. Boldsen og P. Pentz En nyfunden kirke ved Bygholm. Vejle Amts Årbog, s Lindskog, B.I Medicinsk ordbog. Gyldendals fagordbøger. Ortner, D.J Identification of Paleopathological Conditions in Human Skeletal Remains. Washington, DC: Smithsonian Institute Press. Pedersen, D Focal Osteolytic Syndrome - The definition and epidemiological analysis of a newly recognised pathological condition in Danish Medieval skeletons. Upubliceret speciale, Syddansk Universitet, Odense. Pødenphant, J., S. Jacobsen, C. Manniche, K. Steengaard-Pedersen, U. Tarp, Reumatologi, 2.udgave. FADL s Forlag. Scheuer, L. og S. Black, Developmental Juvenile Osteology. Elsevier Academic Press. Springborg, B., Årsberetning. Nordjyllands historiske museum. Springborg, B., Bygherrerapport. Nordjyllands historiske museum. Upublicerede registreringsmanualer for fokal osteolytisk syndrom. ADBOU, Syddansk Universitet, Odense. ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 17

18 Internetsider Billeder Forsiden: ÅHM 5675, skeletterne X23 og X24, grav A30 Figur 2 og 3: ÅHM 5675, skelet X31, grav A20 Figur 4 og 5: ÅHM 5675, skelet X10, grav A20 Figur 6: ÅHM 5675, skelet X26, grav A17 Figur 7: ÅHM 5675, skelet X12, grav A23 ÅHM 5676 Antropologisk rapport ADBOU 18

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT OBM 8248 FAABORG KIRKETÅRN Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN FASE 1

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN FASE 1 ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN FASE 1 Cand.scient. Dorthe Pedersen Email: dpedersen@health.sdu.dk Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17,

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT VSM 09.264 VIBORG SKT. DROTTEN Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT VSM 09.715 VIBORG SCT. MORTEN Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT OBM 8274 SKT. NIKOLAI KIRKE, MIDDELFART Stud.mag. Tim Slumstrup Nielsen Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1046, SEJET ØDEKIRKEGÅRD

ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1046, SEJET ØDEKIRKEGÅRD ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1046, SEJET ØDEKIRKEGÅRD Cand.scient. Dorthe Pedersen Lektor dr.med. Jesper Boldsen Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17,

Læs mere

Antropologisk rapport HOM 1046, Sejet ødekirkegård

Antropologisk rapport HOM 1046, Sejet ødekirkegård Antropologisk rapport HOM 1046, Sejet ødekirkegård Stud. scient. Dorthe Pedersen Dr. med. Jesper Boldsen Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 3164 Ole Worms Gade og Gersdorffsgade, Horsens Stud.scient. Trine Bottos Olsen Antropologisk Afdeling - ADBOU Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Winsløwparken 17, 5000

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

SKELETTERNE FORTÆLLER

SKELETTERNE FORTÆLLER SKELETTERNE FORTÆLLER Manual til registrering af skeletter Af Peter Tarp og Dorthe Dangvard Pedersen 1 Indhold Skelettets opbygning... 3 Kønsbestemmelse... 4 Aldersbestemmelse... 6 Ledforandringer...12

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT OBM 8232 GRÅBRØDRE TORV, ODENSE Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1272 HORSENS KLOSTERKIRKE Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT HAM 5081 Domkirkepladsen 5

ANTROPOLOGISK RAPPORT HAM 5081 Domkirkepladsen 5 ANTROPOLOGISK RAPPORT HAM 5081 Domkirkepladsen 5 Studerende Pernille Dahl Pederen Retmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C email: pedah09@student.sdu.dk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN Stud.cand.scient. Helene Agerskov Madsen Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: heleneagerskov.madsen@gmail.com

Læs mere

ASR 13 II Lindegården

ASR 13 II Lindegården Antropologisk beretning ASR 13 II Lindegården af Helene Agerskov Madsen Sydvestjyske Museer, Tangevej 6, 6760 Ribe E-mail: heam@sydvestjyskemuseer.dk December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 SKELETMATERIALE...

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1649, OLE WORMS GADE Cand.scient. Dorthe Dangvard Pedersen Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail:

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT VAM 1869, VARDE TORV Cand.scient. Louise Vigen Jørgensen Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: louisevigen@hotmail.com

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT. MHM3282 Torvegade, Nykøbing Mors

ANTROPOLOGISK RAPPORT. MHM3282 Torvegade, Nykøbing Mors ANTROPOLOGISK RAPPORT MHM3282 Torvegade, Nykøbing Mors Stud.mag. Michelle Haugaard Andersen Antropologisk Afdeling - ADBOU Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Winsløwparken 17, 5000 Odense C Supervision:

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT FHM 5611 Lisbjerg, Århus Stud.scient. Trine Bottos Olsen Antropologisk Afdeling - ADBOU Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: trols12@student.sdu.dk

Læs mere

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Biologi Færdighedsmål: Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi. Naturfaglige undersøgelser,

Læs mere

FHM 4461, Vestergade 3

FHM 4461, Vestergade 3 FHM 4461, Vestergade 3 KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Antropologisk undersøgelse af skeletter fra Helligåndshospitalets kirkegård Lene Mollerup KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

ÅHM 2863, Sebbersund

ÅHM 2863, Sebbersund ÅHM 2863, Sebbersund KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Antropologisk undersøgelse af skelet X 2500 Lene Mollerup KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 8 2002 ÅHM 2863, Sebbersund

Læs mere

Der er undersøgt skeletter af 12 individer fra 10 begravelser og løs-/overfladefund leveret til Antropologisk Laboratorium 2007.

Der er undersøgt skeletter af 12 individer fra 10 begravelser og løs-/overfladefund leveret til Antropologisk Laboratorium 2007. Kærup N, Benløse sogn, Ringsted herred, Sorø amt (040202-47). Syvestsjællands Museum, SVM 2005103-7. AS 06/07 Antropologisk bestemmelse af skeletter fra yngre romersk jernalder, indleveret til Antropologisk

Læs mere

FHM 4340, Århus Domkirkes kirkegård

FHM 4340, Århus Domkirkes kirkegård FHM 4340, Århus Domkirkes kirkegård KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Antropologisk undersøgelse af skeletter og humane knogler fra udgravningen ved nordsiden af Århus Domkirkes kor Lene

Læs mere

Tuberkulose i middelalderen

Tuberkulose i middelalderen Tuberkulose i middelalderen Tuberculosis in medieval Denmark Speciale i Biologisk Antropologi Master thesis in biological Anthropology Louise Vigen Jørgensen 01-12-2009 Vejleder: Dr. med. Jesper L. Boldsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra ADBOU. Skelettekniker Ulla Høg Freund døde 2. påskedag den 21. april 2014

Nyhedsbrev fra ADBOU. Skelettekniker Ulla Høg Freund døde 2. påskedag den 21. april 2014 Nyhedsbrev fra ADBOU Juni 2014. Nyhedsbrev nr. 7 På ADBOUs hjemmeside www.adbou.dk finder I flere oplysninger om afdelingen. Her kan I bl.a. hente en liste over det skeletmateriale, der findes i samlingen

Læs mere

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24.

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. Kampagne: 11 05 KUAS nr. SVM01176 2. Kasser med deponeret knoglemateriale flere af knoglerne

Læs mere

I kan løbende finde information om bl.a. skeletter og kommende arrangementer ved afdelingen på vores hjemmeside www.adbou.dk.

I kan løbende finde information om bl.a. skeletter og kommende arrangementer ved afdelingen på vores hjemmeside www.adbou.dk. Nyhedsbrev fra ADBOU Oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 3 Nu da vi er gået ind i årets sidste kvartal er det blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra ADBOU, skeletsamlingen ved Syddansk Universitet. I de seneste

Læs mere

HUMAN OSTEOLOGICAL METHODS CHRONIC DISEASES. Version 19/12/2011. Manual til kroniske sygdomme ADBOU 1

HUMAN OSTEOLOGICAL METHODS CHRONIC DISEASES. Version 19/12/2011. Manual til kroniske sygdomme ADBOU 1 HUMAN OSTEOLOGICAL METHODS CHRONIC DISEASES Version 19/12/2011 Manual til kroniske sygdomme ADBOU 1 Table of content Chronic diseases 1. Leprosy 2. Syphilis 3. FOS 4. Tuberculosis Manual til kroniske sygdomme

Læs mere

Afdelingsleder lektor, dr. med. Jesper L. Boldsen, jboldsen@health.sdu.dk, tlf. 6550 3098

Afdelingsleder lektor, dr. med. Jesper L. Boldsen, jboldsen@health.sdu.dk, tlf. 6550 3098 Nyhedsbrev fra ADBOU 1. juli 2011. Nyhedsbrev nr. 2 Så er der nyt fra skeletsamlingen ADBOU ved Syddansk Universitet. I nyhedsbrevet, der udsendes hvert kvartal, informeres om bl.a. nytilkommet skeletmateriale,

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende Når der skal foretages retslægelig obduktion information til pårørende RETSLÆGELIG OBDUKTION Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet tlf. 86 12 56 77 Grafisk tilrettekæggelse: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

Basal anatomi. Bevægeapparatets anatomi 12. udgave

Basal anatomi. Bevægeapparatets anatomi 12. udgave Basal anatomi Bevægeapparatets anatomi 12. udgave Basal anatomi Skelettet udgør et stærkt støtteværk for legemet og yder beskyttelse for de bløddele og organer, som er indesluttet i skelethuler som kraniehulen,

Læs mere

Geografisk spredning af sygdommen FOS

Geografisk spredning af sygdommen FOS Geografisk spredning af sygdommen FOS med udgangspunkt i skeletmateriale fra kirkegårdene fra Viborg, Skt. Mikkels Kirke og Odense, Skt. Albani Kirke Antropologisk opgave i biologisk antropologi Louise

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED Knæleddet er et meget kompliceret led. Det er ikke et kugleled som skulder og hofte, det er heller ikke et hængselled som albue eller fingerled. Et knæled kan bedst sammenlignes

Læs mere

ÅHM 6465, Tiendeladen (FHM 4296/1855)

ÅHM 6465, Tiendeladen (FHM 4296/1855) ÅHM 6465, Tiendeladen (FHM 4296/1855) Analyse af humant knoglemateriale fra middelalderlig kirkegård Susanne Østergaard Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 28 2016 ÅHM 6465,

Læs mere

Lepra læsioner på humeri; en undersøgelse på den mediale epikondyl af spor efter ulnaris nervens involvering ved sygdommen Lepra

Lepra læsioner på humeri; en undersøgelse på den mediale epikondyl af spor efter ulnaris nervens involvering ved sygdommen Lepra Lepra læsioner på humeri; en undersøgelse på den mediale epikondyl af spor efter ulnaris nervens involvering ved sygdommen Lepra Projektopgave i biologisk antropologi Af Mia L. G. Bitsch, 020272 2814,

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Kirke Skensved sogn, Tune hrd., Københavns amt., Stednr. 02.05.07 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro april

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Patientinformation april 2011 Ergoterapien Amager Hospital Amager Hospital Ergoterapien. Patientinformation. Ledaflastning

Patientinformation april 2011 Ergoterapien Amager Hospital Amager Hospital Ergoterapien. Patientinformation. Ledaflastning Ergoterapien Amager Hospital Amager Hospital Ergoterapien Patientinformation Ledaflastning Hvad er leddegigt Sygdommen er en betændelsesreaktion i leddene og ændringer i kroppens immunsystem. De hyppigst

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved

Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved travheste v/dyrlæge Jon Vedding Nielsen Lidt om forelæseren: 32 år, dyrlæge siden 2001 Oprindelig fra Nordjylland, nordvest for Aalborg Rideheste - Military,

Læs mere

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET Mænd er jo så dårlige til at gå til lægen og til at handle på symptomer. Jeg tror på, at der er flere mænd, der lider af HS, end man egentlig regner med.

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Fatigue en indikator påp. tidlig aldring. Why do we age so differently? Anette Ekmann, MScPH

Fatigue en indikator påp. tidlig aldring. Why do we age so differently? Anette Ekmann, MScPH Why do we age so differently? Fatigue en indikator påp tidlig aldring Anette Ekmann, MScPH Afdelingen for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet anek@sund.ku.dk Funded

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i håndled. Stivgørende operation

Patientvejledning. Slidgigt i håndled. Stivgørende operation Patientvejledning Slidgigt i håndled Stivgørende operation Slidgigt kan også ramme håndleddet. Slidgigt i håndleddet opstår typisk som følge af et brud i spolebenet lige ovenfor håndleddet eller brud på

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

FHM 5571 Psykiatrisk Hospital, Risskov

FHM 5571 Psykiatrisk Hospital, Risskov FHM 5571 Psykiatrisk Hospital, Risskov Nuvær. matr. nr. 6e, Vejlby by, Risskov, Risskov sogn, Aarhus kommune, Aarhus amt Stednr. 150305-31 KUAS journalnr. 2015-7.24.02/FHM-0013 Undersøgelsesfelt Undersøgelsesmrådet

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård Børglum Kirke J.nr. NMII 954/2007 Børglum Hrd. Hjørring Amt Stednr. 100102 Nationalmuseets Kirkeundersøgelser Børglum Klosterkirkes kirkegård Overvågning af nedrivning af mur på kirkegårdens nordside 17.-18.

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Kristendomskundskab Færdighedsmål: Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse

Læs mere

HS er en hjernesygdom, ikke?

HS er en hjernesygdom, ikke? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ændringer i leveren hos patienter med Huntingtons Sygdom antyder, at mere forskning i 'hele kroppen'

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN?

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? 42 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 5: HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? www.op-i-røg.dk 43 Kapitel 5: Indhold Dette kapitel tager udgangspunkt i, hvad der sker med røgen i kroppen på

Læs mere

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD AR TI KE L S M Ju ÅN li 2 ED 01 E 4 N STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD - Historien bag skelettet i Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling Af: Anna-Elisabeth Jensen, souschef, arkæolog Gravnedgravningerne

Læs mere

Bordeaux, februar, 1994.

Bordeaux, februar, 1994. Redegørelse for forprojekt til TSL,4,ND INGENES OPRIND ELSE på baggrund af undersøgelser foretaget På Islands Nationalmuseum sommeren 1993. Hans Chr. Petersen Bordeaux, februar, 1994. Indledning: I det

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse i Bomstræde, Nysted

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse i Bomstræde, Nysted Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse i Bomstræde, Nysted Foto: Vandledningstracéet graves. MLF00281 Bomstræde KUAS nr. 2010-7.24.02/MLF-0004, Sted nr. 07.06.13., Sb.nr. 82 Nysted

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Kulstof-14 datering. Første del: Metoden. Isotoper af kulstof

Kulstof-14 datering. Første del: Metoden. Isotoper af kulstof Kulstof-14 datering Første del: Metoden I slutningen af 1940'erne finder et team på University of Chicago under ledelse af Willard Libby ud af, at man kan bruge det radioaktive stof kulstof 14 ( 14 C),

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Bakterier Venner eller fjender?

Bakterier Venner eller fjender? Akademiet for Talentfulde Unge 2013: Bakterier Venner eller fjender? Ole Skovgaard olesk@ruc.dk Ole Skovgaard, 2013 Bakterier: Er en ur-gammel livsform! Indeholder langt større variationer end de store

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker

Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker Af Ove Fuglsang Jensen Denne artikel er tilsendt mig af Dr. Chalmers til oversættelse. Den kan ikke læses i andre brevduemedier her i Europa, og på den

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier

X bundet arvegang. Information til patienter og familier X bundet arvegang Information til patienter og familier 2 X bundet arvegang Følgende er en beskrivelse af, hvad X bundet arvegang betyder og hvorledes X bundne sygdomme nedarves. For at forstå den X bundne

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere