FHM 4340, Århus Domkirkes kirkegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FHM 4340, Århus Domkirkes kirkegård"

Transkript

1 FHM 4340, Århus Domkirkes kirkegård KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G ) Moesgård Museum Antropologisk undersøgelse af skeletter og humane knogler fra udgravningen ved nordsiden af Århus Domkirkes kor Lene Mollerup KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr

2 FHM 4340, Århus Domkirkes kirkegård Antropologisk undersøgelse af skeletter og humane knogler fra udgravningen ved nordsiden af Århus Domkirkes kor Lene Mollerup, cand.mag. Indledning Udgravningen på Århus Domkirkes kirkegård blev foretaget af Moesgård Museum og foregik i efteråret Den arkæologiske undersøgelse ved nordsiden af koret var forårsaget af Århus Kommunes ønske om en træbeplantning på dette sted. Udgravningen Udgravningsfeltet målte ca. 3x1,5 m, udgjorde et areal på ca. 4,5 m 2 og målte i dybden ca. 160 cm. De arkæologiske levn bestod af 23 humane begravelser, nogle med spor efter kister og tilhørende kistebeslag, kisteplader og søm samt et betragteligt antal løsfundne humane knogler, løsfundne genstande og bygningsdele, se bilag 1. 2 Et enkelt skelet var begravet med øreringe samt fingerring på højre hånd, smykkerne lå in situ. Der er tidligere foretaget udgravninger på Domkirkens kirkegård. I 1994 blev et område vest, nord og syd for tårnet udgravet. Dengang blev der i knoglematerialet identificeret 170 individer: 97 voksne og 73 børn. 3 Kirkegården var i 1600-tallet inddelt i tre afsnit alt efter gravstedernes status (Danmarks Kirker 1968). De dyreste var at finde på kirkens sydside ud for bispegården. På østsiden lå skolejorden, hvor gravstedsprisen var det halve af den på sydsiden. På den nordre del af skolejorden nød skolen fri jord, og her fandtes bl.a. rektor Dr. Morten Børups gravsten 4 og biskop P. M. Bildsøes murede begravelse. 5 Området på nordsiden af kirken vest for nordre korsarm kaldtes fattigjorden, og her havde de fattige ret til fri begravelse (Danmarks Kirker 1968, s. 120), se bilag 1. 1 Århus Domsogn, Hasle herred, Århus amt, UTM / Keramik, kridtpibefragmenter, mønt, metal, bearbejdede stejler, fragmentariske formsten, mulig fragmentarisk gravflise, glas, glaseret tegl, tagtegl. 3 FHM 3380, beretning Død

3 Formål Formålet med den antropologiske analyse er gennem en alders- og kønsanalyse at beskrive et lille udsnit af de mennesker, der gennem flere generationer blev begravet ved Århus Domkirke. Datering Opførelsen af Århus Domkirke, St. Clemens, blev påbegyndt kort før år Sandsynligvis rejstes St. Clemens kirke på det område, hvor der formodes at have stået en trækirke viet til Hellig Niels. Områdets funktion som kirkegård kan for den ældste tid derfor ikke helt præcist tidsfæstes, mens den øvre grænse for begravelserne er ved kirkegårdens nedlæggelse i 1813 (Danmarks Kirker 1968). Det humane skeletmateriale formodes at henhøre til perioden ca til ind i 1700-tallet. Bevaringsgrad De humane knogler er relativt godt bevarede, en del knogler samt næsten alle kranier er noget fragmenterede, hvilket sikkert skyldes at kirkegården var i intensiv brug fra en gang i 1200-tallet og frem til 1813, samt at kirkegårdsområdet efter nedlæggelsen delvis var befærdet (Danmarks Kirker 1968, s. 122). Begravelserne Begravelserne er nummereret med X-numre. I flere af gravene fandtes også rester efter andre individer. Disse knogler er nummereret med gravens X-nummer efterfulgt af et A, B osv. og lagt i samme kasse som gravens hovedindivid. Både blandt begravelserne samt løsfundene var der mange opsamlede dyreknogler. Disse er lagt i en separat pose, mærket med X-nummer, og udenpå er skrevet»dyreknogler«. Et udvalg af felttegninger med tydelige skeletspor ses i plan 1-7, og notaterne vedrørende alle X-numre ses i bilag 2. I bilag 2 angiver klassifikationen, om der er tale om en begravelse eller et løsfund. Begravelserne er anført i fortløbende numerisk rækkefølge. Herefter følger løsfundene efter X-nummeret i numerisk rækkefølge. Løsfund Løsfundne knogler, der blev opsamlet i gravene, er som tidligere omtalt lagt i samme kasse som gravens hovedindivid. Løsfundne knogler, der ikke kunne bestemmes som tilhørende en grav, blev opsamlet i niveauer/ lag. Løsfundene udgør en betydelig andel af de fundne skeletdele og er repræsenteret af i alt 11 fundnumre. 6 6 X2, X10, X21 (to kasser), X39, X58, X67, X75, X94, X99, X103, X113. 2

4 Den antropologiske gennemgang af de løsfundne knogler foregik på følgende måde: Hovedformålet var at udskille et minimumsantal af individer. Den primære analyse var en alders- og kønsbestemmelse, men også knoglernes morfologi, farve- og bevaringsgrad spillede en rolle ved sorteringen. Knoglerne blev lagt op i bunker, der repræsenterede individer fordelt efter den største sandsynlighed for, at de kunne være fra samme individ. Man kan aldrig være sikker på, om alle knogler er fra det samme individ, men på denne måde får man skabt et troværdigt minimumsantal af individer, og meget længere er vanskeligt at komme med løsfundne knogler. Hvert individ pakkes i poser og nummereres fortløbende med kassens X-nummer efterfulgt af A, B. osv. Løsfundene repræsenterer i alt 99 individer, fordelt med 58 voksne og 41 børn. Kønsbestemmelse Kønnet vurderes på en række forskellige parametre, men er i øvrigt en subjektiv bestemmelse. De mest markante indikatorer af kønnet ses på bækkenpartiet samt kraniet, og i mindre grad af det øvrige skelet (Bass 1987, Milner 1995, Brothwell 1982). Til kønsbestemmelserne på bækkenet anvendes: Bækkenets store indskæring, skambenets form, forekomsten af eller fravær af en fordybning under facies auricularis (preauricular sulcus), korsbenets form og helhedsindtrykket af bækkenets form og rummelighed. På kraniet: Øjenbrynbuens form (glabella), øreknudens størrelse og morfologi (mastoide process), morfologien af det store nakkefæste, øjenhulens kant (orbital kant), vinklen af grenene på underkæben (goniale vinkel) samt hagefremspringets udformning og morfologi. Til kønsbestemmelse af kroppens øvrige knogler vurderes det, om knoglerne generelt er massive eller gracile, samt ledhovedernes og ledkapslernes størrelse og diameter. Kønnet bedømmes efter følgende skala: 1. Mand (mand) 2. Sandsynligvis mand (mand?) 3. Muligvis mand (?mand) 4. Kønnet kan ikke bestemmes (?) 5. Muligvis kvinde (?kvinde) 6. Sandsynligvis kvinde (kvinde?) 7. Kvinde (kvinde) Til kategori 4, hvor kønnet ikke kan bestemmes, henregnes skeletterne af børn og unge, der endnu ikke har udviklet deres sekundære kønskarakter. I kategorien vil også være fragmenterede skeletter samt individer med svage kønskarakteristika, der ikke kunne placeres i andre kategorier. Kategorierne 3 og 5 er usikre bestemmelser og slås derfor sammen med kategorien 4 i den samlede kønsfordeling. Kategorierne 1 og 2 bliver grupperet som mænd, og kategorierne 6 og 7 bliver grupperet som kvinder i den samlede kønsfordeling. 3

5 Kønsfordelingen Kønsfordelingen af individerne i de 23 begravelser fordeler sig med otte kvinder, syv mænd, syv børn og en usikker kønsbestemmelse, se tabel 1. Det kan være svært at udtale sig om den samlede kønsfordeling, da det drejer sig om et meget lille udsnit af kirkegården, men følgende tendenser synes at være til stede: Næsten lige mange mænd og kvinder, hvilket er meget normalt på en almindelig kirkegård, mens børnegravene udgør ca. 1/3 af alle begravelserne. Køn Antal % Kvinde 8 34,8 Mænd 7 30,4 Børn 7 30,4 Kønnet usikkert 1 4,4 I alt Tabel 1. Kønsbestemmelse baseret på gravens 23 individer. Kønsfordelingen af de 122 individer fordeler sig på 28 kvinder, 28 mænd, 48 børn og 18 usikre kønsbestemmelser fra unge og voksne individer, se tabel 2. De samme forbehold angående det lille udsnit af kirkegårdens begravede må nævnes, når kønsfordelingen blandt alle registrerede individer skal diskuteres. Følgende tendenser synes at være til stede: Lige mange mænd og kvinder og et forholdsvist højt antal børnegrave. Det skal pointeres, at børnegravene i middelalder og renæssance ofte blev anlagt med en ringe dybde med den konsekvens, at de hermed var i fare for at blive ødelagt ved nye og dybere gravlægninger. Derfor er det forventeligt, at der er procentvis flere børn blandt løsfundene. Angående antallet af de usikre bestemmelser drejer det sig i dette tilfælde om et betydeligt antal løsfundne knogler, hvilket er med til at vanskeliggøre kønsbestemmelsen. Køn Antal % Kvinde Mænd Børn 48 39,3 Kønnet usikkert I alt Tabel 2. Kønsbestemmelse baseret på alle 122 individer. 4

6 Aldersbestemmelse Aldersbestemmelsen er bygget op over en subjektiv og en objektiv aldersanalyse. Den subjektive tager hos børn og unge hensyn til: Graden af tændernes mineralisering og frembrud, mål af de lange knogler samt graden af epifysetillukningen. Hos de voksne individer bedømmes alder udfra epifyseliniernes synlighed, aldersbetingede ledforandringer i hele kroppens skelet, tændernes slid, lukningsgraden af suturerne samt knoglernes afkalkningsgrad (Bass 1987, Brothwell 1982, Lovejoy et.al 1985, Iscan 1989). Alderen kan relativt snævert vurderes for børn og unge, da tændernes mineralisering, og til dels også frembrud af både mælketænder og de blivende tænder, er nøje genetisk forbundet og generelt følger et mønster. Det samme gælder for sammenvoksningen af skelettets knogler og epifysernes forbeningsgrad. Er både tænder og knogler bevaret, kan en aldersbestemmelse af børn og unge være ganske præcis. Er der kun fragmentariske knogledele bevaret, bliver aldersintervallet bredere. For voksne individer, der har fået alle deres blivende tænder, og hvor knoglerne er helt fusioneret (når kravebenets ledende mod brystbenet er fusioneret, ca. i 25 års alderen), er det sværere at bedømme den individuelle alder ved dødens indtræden. Subjektivt bedømmes aldersbetingede forandringer i alle led, tændernes slid samt lukningsgraden af kraniets suturer. Både ledforandringer og tændernes slid har en individuel variation, alt efter hvilket liv vedkommende har levet, og hvilken kost vedkommende har fortæret. Lukningsgraden af kraniets suturer indeholder også en del individuel variation. Derfor kan alderen af udvoksede individer ofte kun bedømmes indenfor et relativt bredt interval. Den objektive aldersanalyse er en transitionsanalyse, der udføres på voksne individer. Metoden er baseret på en række observationer af aldersbetingede forandringer af bækkenets led (facies auricularis og symfyse pubicus) samt lukningsgraden af kraniets suturer og bygger på, hvor længe individet er fra at gå fra et stadie til et andet. Metoden baseres på skeletsamlinger, hvor det enkelte individs alder og køn er kendt (Boldsen et al 2002). Den objektive aldersanalyse er udviklet af forskere på ADBOU (Antropologisk Database Odense Universitet) i samarbejde med forskere fra Pennsylvania State University, USA. Når det har været muligt, er begge aldersbestemmelser udført, resultatet ses i bilag 2. Som oftest vil der være overensstemmelse mellem den subjektive og den objektive aldersbestemmelse, muligvis med nogle få års variation. Aldersfordeling og analyse I det følgende registreres alle individer fra udgravningen FHM 4340, både begravelserne samt løsfund. Voksne individer (fra ca. 20 år) udgør 61%, mens børnene og de unge (under 20 år) udgør 39%. En meget høj korrelation mellem den subjektive aldersbestemmelse og transitionsaldrene gør det muligt at korrigere den subjektive alder, så den er overensstemmende med transitionsaldrene. Fordelen herved er, at dette også gælder for de individer, for hvem det ikke var muligt at udføre 5

7 en transitionsaldersbestemmelse. I det følgende vil denne alder blive omtalt som den korrigerede subjektive alder. Analyseres den samlede overlevelse for alle individer, både børn og voksne, kan det iagttages, at ca. 58% nåede at blive voksne (over 20 år), mens kun 10% nåede at blive over 60 år, se bilag 3a. Analyseres overlevelsen for voksne mænd og kvinder, kan der iagttages en øget overdødelighed for kvindernes vedkommende fra begyndelsen af 20 erne og frem til 40-års alderen, se fig. 3. Kvindernes forøgede dødelighed i deres reproduktive periode kaldes for mødredødeligheden, hvilket vil sige, at de havde en forøget risiko for at dø i forbindelse med at reproducere og opfostre den næste generation. Faktisk havde mændene fra Store Torv 18% bedre overlevelse end kvinderne i alderen år. På den anden side af den reproduktive alder har kvinderne en markant bedre overlevelse end mændene, se bilag 3b. At kvindernes overlevelse er så markant i forhold til mændene, når de når på den anden side af klimakteriet, hænger efter alt at dømme sammen med, at kvinderne i højere grad end mændene var udsat for selektiv dødelighed: I forbindelse med de omkostninger, det har været at føde og opfostre mange børn, er de svageste kvindelige individer døde ud af befolkningen i en yngre alder end blandt mændene. 7 7 Analyserne er lavet i samarbejde med Jesper Boldsen. 6

8 Patologi Patologi er hovedsagelig registreret blandt de primære begravelser, og i enkelte tilfælde blandt løsfundene. Listen er derfor ikke komplet, hvad angår de løsfundne knogler. Blandt de 23 begravelser fandtes flere individer med lineære emaljehypoplasier. Dette ses som mere eller mindre markante furer af tandens emalje parallelt med tyggeflade. Emaljehypoplasierne dannes under tandens mineralisering, og forbindes med fysisk eller psykisk stress, almindeligvis perioder med sygdom eller underernæring/forkert ernæring i barndommen. Da tanden mineraliserer efter et nøje fastlagt mønster, er det muligt at aflæse alderen, hvornår krisen eller kriserne indtraf i individets barndom. Emaljehypoplasier findes på tænderne af individerne: Grav 1 (X11) hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 3-5 år Grav 6 (X30) hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 3-5 år Grav 10 (X64) hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 4-6 år Grav 16 (X93) hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 3-4 år Grav 19 (X100) hypoplasierne er dannet i intervallet mellem år Løsfund X32A, hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 2-3 år Løsfund X58, hypoplasierne er dannet i intervallet mellem 2-4 år En anden hyppig knogleforandring både blandt begravelser og løsfund er periostale forandringer på skinne- og lægbenene. Periostale forandringer ses fra svage til mere markante forandringer i knoglens yderste benhinde og er symptom på mange lidelser lige fra kredsløbsforstyrrelser til en række alvorlige sygdomme. Det er ikke muligt i nogen af tilfældene at koble knogleforandringerne til specifikke sygelige tilstande. Periostale forandringer ses på knoglerne ved: Grav 2 (X12) periostale forandringer af højre lægben og skinneben Grav 6 (X30) periostale forandringer på venstre skinneben Grav 11 (X79) svage periostale forandringer på begge lægben Grav 23 (X107) periostale forandringer på lægben Løsfund X98B periostale forandringer af højre skinne- og lægben Kroniske abscesser ses som synlige hulrum i kæben ved én eller flere tænder og forekommer ofte ved tænder med karies eller ved meget nedslidte tænder. Sliddet kan have blottet nerven og giver derfor bakterier mulighed for at komme ned i tanden. Abscesser i kæbeknoglen ses hos: Grav 5 (X30) absces i undermunden ved 2. blivende kindtand i højre side Grav 11 (X79) en rodspidsabsces ved venstre hjørnetand i undermunden Grav 18 (X98) absces i undermunden ved 2. lille kindtand i højre side 7

9 Tandudfald kan have mange årsager; ubehandlet karies og parodontose, ulykker og vold. Tandudfald med lukket alveole fortæller, at tanden er tabt mens individet var i live. Hos flere ældre individer ses helt eller delvist tandløse kæber. Når tænderne mistes, atrofierer kæbeknoglen, dvs. at den bliver mindre, da knoglen ikke stimuleres ved tygning. Meget atrofi af kæbeknoglen kan fortælle noget om, at individet har mistet sine tænder et godt stykke tid før dødens indtræden. Tandudfald ses i større eller mindre omfang hos: Grav 5 (X29) tandudfald af kindtænder i over- og underkæbe sandsynligvis pga. karies Grav 9 (X62) tandudfald af alle tænder i underkæben, meget atrofi af kæbeknogle (Foto 1) Grav 10 (X64) tandudfald af alle kindtænder i underkæben samt to kindtænder i overkæbens h. side Grav 11 (X79) tandudfald af alle tænder i underkæben med undtagelse af højre hjørnetand Grav 15 (X92) overkæbe delvis tandløs, tandudfald af alle tænder i underkæben (Foto 2) Grav 18 (X98) tandudfald af alle tænder i overkæben, underkæbe delvis tandløs Blandt skeletmaterialet ses frakturer tre, muligvis fire gange: Grav 2 (X12) en mulig ophelet læsion af højre ankel Grave 5 (X29) en fraktur af højre fortand Grav 18 (X98) en ophelet læsion af 1. og 2. mellemhåndsknogle Løsfund X21O, en mulig fraktur af en lændehvirvel Aldersbetingede forandringer (gigt) i hvirvelsøjlen samt i kroppens led ses fra svage læbedannelser langs leddets kant til mere markante knogleudvækster: Ledforandringer ses blandt: Grav 5 (X29) svage ledforandringer i ryg Grav 10 (X64) svage ledforandringer i skulder og albue Grav 11 (X79) ledforandringer i hvirvelsøjlen med sammenfald af korpus samt knoglenydannelse langs randen af hvirvlernes korpus (Foto 3+4) Grav 18 (X98) slidgigt i lænden (Foto 5) X75D, to hvirvler er sammenvokset i de bagerste ledtapper, og korpus er forskubbet for hinanden. Det kan muligvis dreje sig om en degenerativ lidelse. En uspecifik sygelig tilstand ses på den yngre mand i grav 19 (X100). På korsbenet kan iagttages en knoglenedbrydning samt knoglenydannelse på hele korsbenets ventrale overflade. Desuden kan observeres en begyndende kollaps af de to nederste lændehvirvler. Det har ikke været muligt at sætte knogleforandringerne i relation til en bestemt sygdom. (Foto 7) 8

10 Nonmetrisk variation En del af den humane variation er af en ikke-målelig karakter og består af individuel morfologiske variable, som for flere karaktertræk anses for at være arvelige og andre igen for at være bestemt af miljømæssige faktorer. Der blev fundet tre individer med frontal sutur. 8 Denne type sutur antages at være bestemt af genetiske faktorer (Brothwell 1982, s. 93). En ret stor andel af den danske middelalderbefolkning har frontal sutur (Sellevold ), men når tre individer findes inden for et afgrænset område, er det muligt, at det i dette tilfælde drejer sig om beslægtede individer. Individer med frontal sutur (Foto 8): Grav 18 (X98) Grav 19 (X100) Grav 23 (X107) Andre iagttagelser En del knogler har spor efter metalsalte i form af grønne irpletter. Der er muligvis tale om sporene efter knappenåle, kistesøm, pyntebeslag/søm, kisteplader og i enkelte tilfælde smykker. Smykker fandtes i grav 5 (X29) i form af en fingerring samt øreringe in situ. Grønne irpletter ses på knoglerne i følgende grave: Grav 4 (X26) Grav 5 (X29) kranie, finger Grav 10 (X64) kraveben, spoleben, lændehvirvler Grav 11 (X79) kranie, skulderblad, hænder, skinneben, fødder Grav 15 (X87) på tæerne»fødselsmærker«kvinden i grav 5 (X29) har et såkaldt fødselsmærke, også kendt som et»musebid«, på højre skamben. Mærket, der er en fordybning, opstår når ligamenterne, der holder bækkenringen sammen, belastes ved en graviditet og fødsel. Heraf kan afledes, at kvinden har været gravid i løbet af sin frugtbare periode. Mærkerne kan dog ikke fortælle, hvor mange børn hun har fået, kun at hun har været gravid. Højde Der er ikke angivet højde målt på det udstrakte skelet i graven. Højdeberegningen er derfor baseret på lårbenets længde (Trotter & Gleser 1952, Trotter & Gleser 1958). Den metode, der anvendes til at vurdere højde udfra lårbenslængden, er baseret på moderne mennesker. Moderne men- 8 Sutur på kraniet løbende fra næseroden (galbella) til punktet midt på issen, hvor coronal suturen og sagittal suturen mødes. 9

11 neskers kropsproportioner og højde er anderledes end tidligere tiders befolkninger, derfor er denne metode ikke særlig præcis. Et andet usikkerhedsmoment er, at det er uvis, fra hvilken periode de enkelte skeletter stammer fra. Den arkæologiske tidsramme er fra ca til ind i tallet. Derfor må de beregnede højder tages for at være vejledende, og ikke som egentlige individuelle højder. Højden kunne beregnes for seks individer, fire kvinder og to mænd, 9 gennemsnittet angives i tabel 3. Køn Antal Gennemsnit Kvinde cm Mænd 2 170,5 cm Tabel 3. Gennemsnit baseret på de beregnede højder Undersøgelsens resultat Den forholdsvis lille udgravning af FHM 4340 ved nordsiden af Århus Domkirkes kor frembragte et overraskende stort antal begravede individer. Der blev udgravet 23 reelle begravelser og et betydeligt antal løsfundne knogler. Det store antal løsfundne knogler taler for, at kirkegården, i hver fald på dette sted, er udnyttet intensivt i hele dennes funktionsperiode. Blandt de løsfundne knogler kunne et minimumsantal på 99 individer: 58 voksne og 41 børn opgøres, så udgravningens population i alt kommer op på 122 individer. Knoglematerialet er i en udmærket bevaringstilstand, mens de løsfundne knogler som regel er noget fragmenteret. Dette kan tages som et udtryk for, at de enkelte knogledele gentagne gange er blevet omrodet i gravfylden ved nye gravlægninger. Kønsbestemmelserne viser for den samlede population, at der var lige mange mænd (23%) og kvinder (23%), at børnene udgjorde 39%, og gruppen af usikre kønsbestemmelser udgjorde 15% blandt de begravede. I en almindelig befolkning vil der være lige mange mænd og kvinder, så der er ikke noget, der tyder på selektivitet blandt begravelserne, hvad angår dette udsnit af kirkegården. Børnedødeligheden har været høj, især i middelalderen. Et vidnesbyrd herom lader løsfundene os ane. Det store antal børneknogler blandt løsfundene kan forklares ved, at børnegrave generelt i middelalderen og renæssancen blev anlagt med en ringe dybde (mellem cm), mens voksengravene anlægges dybere ( cm). Desuden er børneknoglerne mere fragile, og især spædbørnsskeletter ville nemt kunne overses ved anlæggelsen af nye grave. Børnegrave vil derfor være mere udsat for ved gentagne begravelser at blive totalt ødelagt, og der vil være en større sandsynlighed for, at de udgør en betydelig del af løsfundene, hvis vel at mærke udgraveren er opmærksom på at få alle knogler med fra felten. I middelalderen og renæssancen var børnedødeligheden meget højere end i dag. 42% af børnene af dette udsnit af borgere i Århus nåede ikke at blive voksne, og kun 10% nåede at blive rigtig gamle, over 60 år. Kvin- 9 Kvinder: X29 155,4 cm, X79 159,6 cm, X98 160,8 cm, X ,7 cm. Mænd: X30 175,7 cm, X32 165,3 cm. 10

12 derne havde, i forhold til mændene, en markant overdødelighed i deres fertile alder mellem ca år på hen ved 18%. Men nåede kvinderne»helskindet«på den anden side af klimakteriet, kunne de i langt højere grad end mændene opnå en anseelig alder. Grunden til at kvinderne var bedre»overlevere«i alderdommen hænger sandsynligvis sammen med, at de i langt højere grad var udsat for selektiv dødelighed i en yngre alder. Sundhedstilstanden er vurderet ud fra forekomsten af bl.a. emaljehypoplasier i barndommen samt tændernes tilstand. Hvad angår emaljehypoplasier, var der 16 individer ud af de 23 begravelser, der havde kraniet bevaret, således at tændernes og kæbernes tilstand kunne vurderes. Blandt de 16 individer havde fem (31%) lineære emaljehypoplasier, der for næsten alles vedkommende var opstået i den tidlige barndom, hyppigst mellem 2-5 års alderen. Ud af de samme 16 individer havde tre abscesser (19%), og seks (38%) mere eller mindre alvorligt tandudfald. Ofte opstår abscessen ved en tand med karies, eller når tandsliddet har blottet nerven. Var karies først erhvervet, var der ikke noget, som dengang kunne redde tanden. En tand med karies blevet sandsynligvis rykket ud, når betændelsen havde gjort den tilstrækkelig løs. Tandudfald skyldes først og fremmest karies, men vold eller ulykker kan selvfølgelig også have spillet en rolle. Sandsynligheden for tandudfald er stigende med alder og de, der har mistet mange tænder, er også ældre individer. Dog ses enkelte undtagelser, hvor individer i 30 erne har meget tandudfald. Der er sandsynligvis tale om individer, der er begravet i kirkegårdens yngste periode. I den ældre middelalder var kariesfrekvensen tilsyneladende lavere end i senmiddelalderen og renæssancen. Sukkerets indførelse i slutningen af 1400-tallet ændrede kostvanerne for dem, der havde råd til det. En sukkerholdig diæt kombineret med en ringe tandhygiejne giver grobund for karies. Kirkegårdens opdeling kendes fra 1600-tallet. Den del af kirkegården, hvor udgravningen blev foretaget, kan henføres til skolejorden. Blandt de begravede på dette stykke nævner Danmarks Kirker gravsteder efter to betydningsfulde personer: En biskop og en rektor for Katedralskolen. Mon ikke det kan antages, at udgravningens placering på skolejorden var, om end ikke de dyreste gravpladser, så alligevel ved betydningsfulde gravsteder. Det er kun en formodning, men måske er de yngre voksne med betydeligt tandudfald hjemmehørende blandt den sociale elite i Århus, der netop havde råd til et ekstravagant sukkerforbrug. Blandt de begravede ses almindeligvis aldersbetingede ledforandringer især i hvirvelsøjlen. Ledforandringer synes at opstå efter det fyldte 30. år. Desuden havde et individ, en ung mand, sygelige forandringer på sit korsben. Sygdommen, en proces der nedbrød knoglen, men også dannede nyt knoglevæv, var umiddelbart ikke mulig at identificere. Frakturer ses fire gange: en fortand hos en kvinde, to mellemhåndsknogler hos en kvinde, en mulig brækket ankel hos en mand samt en mulig fraktur af en lændehvirvel fra et uidentificeret løsfund. Tre individer, to midaldrende kvinder og en ung mand, havde frontal sutur. Da gravene er så tæt placeret, er der grund til at formode, at det kunne dreje sig om beslægtede individer, muligvis en del af et familiegravsted. En del knogler havde spor efter grønne metalsalte i form af aftegninger på knoglerne. Det drejer sig sandsynligvis om mærker efter kistebeslag 11

13 og søm, knappenåle der har holdt ligdragten/klædet eller fra smykker. En kvinde blev fundet med øreringe samt en ring på højre hånd in situ. Højden kunne beregnes ud fra lårbenets længde for seks individer, to mænd og fire kvinder. Da der er en del usikkerhed i forbindelse med denne metode, må de kalkulerede højder opfattes som vejledende, og ikke som egentlige individuelle højder. Sammenfattende kan siges, at kirkegårdsudsnittet synes at afspejle en almindelig befolkning, og der er umiddelbart ikke spor efter selektivitet blandt begravelserne. Det kan være svært at sige noget generelt om befolkningen, da tidsrammen er meget bred og spænder fra tidlig middelalder til ind i 1800-tallet. Dog ses at børnedødeligheden var høj, for den samlede periode ca. 40%, men pga. at hovedparten af skeletdelene stammer fra løsfund uden kontekst, er der ikke mulighed for at vurdere, om dødelighedsmønstret har ændret sig over tid. Endvidere ses at både stress-symptomer i barndommen samt tandsygdomme har været almindelig udbredt. Ordforklaring Alveole: Fatning i kæbeknoglen, hvori tanden sidder. Atrofi: Knoglesvind. Epifyse: Endnu ikke påvokset ledende. Facies auricularis: Bækkenets ledflade til korsbenet. Galbella: Området mellem de to øjenbrynsbuer. Gonial: Underkæbens vinklen mellem grenene (ramus) og corpus. Mastoide process: Øreknude. Morfologi: Knoglens form og opbygning. Preauriculær sulcus: Fordybning under facies auricularis ledflade. Pubis: Skamben. Symfyse: Knogleleddet samt bruskforbening mellem skambenene. Ventral: Orienteringsretning: Side ind mod maven. 12

14 Litteratur Bass, W.M. 1987: Human Osteology. A Laboratory and Field Manual, Special Publications no. 2, Missouri Archaeological Society, 3. ed. Boldsen et al 2002: Transition analyses: a new method for estimating age from skeletons, Palaeodemography. I: Age distributions from skeletal samples, Hoppa, R. D. & J. Vaupel (red), Cambridge, s Brothwell, D.R. 1982: Digging up Bones. The excavation, treatment and study of skeletal remains, Ithaca, Cornell University Press. Iscan, M.Y (red.): Age Markers in the Human Skeleton, Springfield, Illinois. Lovejoy, O, R. & S. Meindel, T. Pryzbeek, R. Mensforth 1985: Chronological metamorf of the auricular surface of the illium, Journal of Physical Anthropology, vol. 68. Milner, G.R. 1995: An Osteologists Companion. A Handbook prepared for Human Osteology at the Pennsylvania State University. Sellevold, B. J : Nonmetrisk variation i middelalder skeletterne. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, s Trotter, M. & G. Gleser 1952: Estimation of Stature from Long bones of American Whites and Negroes, American Journal of Physical Anthropology, vol.10, nr. 4. s Trotter M. & G. Gleser 1958: A re-evaluation of estimation of stature based on measurements of stature taken during life and on long bones after death, American Journal of Physical Anthropology, vol.16, nr.1. s

15 Foto 1, Underkæbe med total tandudfald. Foto 3, Nærbillede af gigtforandringer i den nederste del af hvirvelsøjlen, jævnfør foto 4. Foto 2, Underkæbe med tandudfald af alle kindtænder. 14

16 Foto 4, Gigtforandringer i hvirvelsøjle med sammenfald af hvirvellegemerne og knoglenydannelse langs deres rand. Foto 5, Tandudfald i hele overkæben med tydelig knoglesvind til følge. Foto 6, To sammenvoksede brysthvirvler, sandsynligvis som følge af gigt. 15

17 Foto 7, Sygelige knogleforandringer af korsbenets ventrale overflade. Foto 8, Tre kranier, alle med frontal sutur. 16

18 Bilag 1 Domkirkegårdens begravelsesafsnit, kopi af tegning ca (Danmarks Kirker 1968, s. 121), udgravningen FHM 4340 er lagt ind på tegningen. 17

19 Bilag 2 fundnummer klassifikation beskrivelse X11 begravelse 1 kranie + et par halshvirvler alder subjektiv alder objektiv køn patologi kvinde svage emaljehypoplasier dannet i intervallet mellem 3-5 år X12 begravelse 2 underben mand? h. skinneben og lægben udviser periostale forandringer distalt, muligvis en ophelet fraktur af ankel X20 begravelse 3 kranie, torso, overarm, bækken og skinneben 7-10 barn lårbenslængde beregnet højde bemærkninger X26 begravelse 4 meste af et spædbarn barn en del grønne irpletter på knoglerne X29 begravelse 5 næsten komplet skelet mangler underben og fødder X30 begravelse 6 næsten komplet skelet, mangler kranie, kun underkæbe bevaret X31 begravelse 7 kranie frag., overkrop, h. overarm, lændehvirvler, v. hofte (25-48) kvinde svage ledforandringer af ryggens led, karies: i overmunden ved +8, og i undermunden af -6, 7- & 8- samt absces ved 7-, tandudfald af 8+ i overmunden og -7 & -8 i undermunden, fraktur af højre fortand, tandsten (29-48) mand periostale forandringer på v. skinneben, visdomstænderne i underkæben aldrig frembrudt, svage emaljehypoplasier dannet i intervallet mellem 3-5 år 41 cm 155,4 cm grønne irpletter på fingre samt kranie efter smykker: fingerring på h. hånd, øreringe, hår rester bevaret omk. Den ene ørering, kvinden har fremudstående tænder med stor mellemrum mellem fortænderne, fødselsmærke på h. skamben armstilling B,A 47,5 cm 175,7 cm C,C ,6 (15-42) mand B,O X32 begravelse 8 underkrop (27-62) mand 43 cm 165,3 cm C,O X62 begravelse 9 dårlig bevaret overkrop kvinde? tandudfald af alle tænder i underkæbe, meget atrofi af kæbeknogle, tænderne tabt længe før dødens indtræden X64 begravelse 10 kranie og overkrop (17-68) mand svage ledforandringer i skulder og albue, tandudfald af alle kindtænder i underkæben, samt +6 & +8 i overmundens h. side, emalje hypoplasier dannet i intervallet mellem 4-6 år X79 begravelse 11 helt skelet kvinde i underkæben kun én tand bevaret; h. hjørnetand, resten faldet ud i live, i kæben ved v. hjørnetand en rodspidsabsces, gigtforandringer i ryg, sammenfald af hvirvlernes korpus samt knoglenydannelse langs randen, svage periostale forand. af begge lægben X84 begravelse 12 v. hofte (26-53) kvinde grønne irpletter på kraveben, lændehvirvler, h. + v. spoleben 42,7 cm 159,6 cm en del grønne irpletter på kranie, skulderblad, fødder, hænder og skinneben X85 begravelse 13 underkrop mand begyndende epifysetillukning X87 begravelse 14 skinneben, lægben, frag. af lårben, fødder X92 begravelse 15 næsten komplet skelet mangler underben og fødder X93 begravelse 16 næsten komplet skelet mangler underben og fødder X97 begravelse 17 det meste af et barneskelet X98 begravelse 18 helt bevaret skelet, kun fødderne mangler X100 begravelse 19 kranie, torso samt h. hofte X101 begravelse 20 fragmenter af underkæbe, tænder, ribben, lange knogler barn kobberspor på tæerne kvinde overmunden er delvis tandløs, alle kindtænder i underkæben tabt i levende live 17-19? emaljehypoplasier dannet i intervallet mellem 3-4 år 1-2 barn 14 cm (29-40) kvinde kvinden har mistet alle tænder i overmunden i levende live, 3 tænder bevaret i undermunden; absces ved 2. premolar i h. side, atrofi af kæbeknogle i overmunden, slidgigt i lænden, v. hånd: ophelet brud af 1. og 2. mellemhåndsknogle (18-32) mand begyndende kollaps af de to nederste lændehvirvlers korpus, emaljehypoplasier dannet i intervallet mellem 11 2 og 3 års alderen, nekrose og nydannelse af knogleoverfalde på korsbenet 1 2 barn X102 begravelse 21 kraniefragmenter, tænder barn dårlig bevaret skelet frontal sutur, inca bone kraftige knogler med markante muskelhæftninger, frontal sutur B,B A,A C,B C,D C,C C,C C,B X106 begravelse 22 hvirvler, spoleben, hofteben, lårben X107 begravelse 23 næsten komplet skelet mangler fødderne X2A løsfund kranie frag., h. + v. overarm frag., h. lårben, v. knæskal X2B løsfund underkæbe, 1 tand, ribben, brystben frag., v. albueben, hvirvler, fingre barn 20,5 cm (25-50) kvinde periostale forandringer på lægbenet kvinde kvinde 41,2 cm 152 cm frontal sutur B,B 18

20 Bilag 2 (Fortsat) fundnummer klassifikation beskrivelse X2C løsfund frag. af h. + v. overarm, spoleben, albueben, lægben, fødder alder subjektiv alder objektiv 25-70? X2D løsfund hofte, lårben frag barn køn patologi lårbenslængde beregnet højde bemærkninger armstilling X2E løsfund kranie frag. 5-8 barn X10A Løsfund kranie frag., overarm frag., h. spoleben, kraveben, brystben frag., lænde- bryst og halshvirvler, h. hofteben, v. lårbens frag., v. skinneben, v. knæskal, fingre og tæer ,5 (26-86) mand X10B løsfund h. + v. albueben og spoleben frag., h. hofteben, h. lårben, h. + v. skinneben, h. lægben frag., h. knæskal, fodknogle kvinde X10C løsfund frag. af spoleben, h. lårben, skinneben barn X10D løsfund frag. af h. lårben, ribben, kranie 4-6 barn X10E løsfund h. lårben, ribben, kranie frag barn 9,5 cm X10F løsfund h. lårben frag barn X10G løsfund kranie og underkæbe frag. 6-7 barn X10H løsfund underkæbe frag., skulderblad, ribben, hofte nyfødt barn X14A løsfund kranie frag., hofte, skinne- og lægben 6-8 barn X14B løsfund fragmenter af kranie og lårben nyfødt barn X14C løsfund kraniefrag., overarm, skinneben 2-5 barn X14D løsfund overarm, lårbenfrag barn X14E løsfund fragmenter af kranie, skulder, h. overarm kvinde X14F løsfund fødder 25-55? X14G løsfund v. overarm kvinde? X14H løsfund fragmenter af overarm, skulderblad, hvirvler mand? X14I løsfund fragmenter af kranie, overarm, spoleben, albueben, lårben, hvirvler, fingre, tæer kvinde X14L løsfund fragmenter af kranie, overarm, spoleben, albueben, ribben, hænder, fødder, korsben kvinde X14K Løsfund Lårben, bækken, skulderblad, overkæbe frag., hvirvler barn X14M løsfund fragmenter af kranie, spoleben, albueben, ribben, lårben, fødder mand X14N løsfund fragmenter af lårben, hvirvler, skamben mand? X20A løsfund fragment af h. albueben 35-55? X21A løsfund skinneben fragment barn X21B løsfund lårben, skinneben, spoleben barn X21C løsfund lårben barn 11,1 cm X21D løsfund lårben nyfødt barn 7,3 cm X21E løsfund kæbe & kranie Barn X21F løsfund Hvirvel, spolebensfrag Barn X21G løsfund fragmenter af kranie, lårben og bækken mand X21H løsfund kranie, underkæbe, h. overarm mand X21I løsfund v. skinneben kvinde? X21K løsfund h. + v. lårben, korsben, frag. af lægben mand X21L løsfund kranie frag.,underkæbe, h. overarm, korsben, skinneben mand X21M løsfund overkæbe, hvirvler, skulderblad, v. lårben, skinneben, fødder kvinde X21N løsfund kranie frag., overarm, fingre, h. lårben, skinneben 25-40?kvinde X21O løsfund lændehvirvel 25-35? fraktur X29A løsfund epifyseskive barn 19

21 Bilag 2 (Fortsat) fundnummer klassifikation beskrivelse alder subjektiv alder objektiv X29B løsfund tåled 25-60? X31A løsfund hofte frag. v. side 2-3 barn X31B løsfund kranie frag., h. hofte og h. lårben X31C løsfund hvirvel frag., løse epifyser, fingre X31D løsfund hofte frag., frag. af lange knogler køn 1-2 barn 5-10 barn 25-35?mand X31E løsfund overarm og hoftefrag kvinde X32A løsfund kranie, overkæbe, underkæbe, hvirvler, ribben, h. overarm + spoleben og albueben, kraveben, skulderbalde X39B løsfund overarmsfrag., skulderblad, h. + v. skinneben X39C løsfund fragmenter af lårben, skinneben, hofte, korsben X39D løsfund fragmenter af kranie, kraveben, overarm, ribben patologi 6-7 barn kraftige emaljehypoplasier dannet i intervallet mellem 2-3 år 4-7 barn 25-65? 25-65? X39E løsfund overarmsfrag, finger 25-65? X58 løsfund pandeben og overkæbe, hører måske til X30 X67A løsfund hvirvel, albueben frag. 5-9 barn mand emalje hypoplasier dannet i intervallet 2-4 år X67B løsfund overkæbe kvinde? X67C løsfund kraniefrag., overkæbe, h. + v. overarm, h. spoleben, v. albueben, kraveben, fingre, skinneben X67D løsfund h. + v. overarm, kraveben, frag. af skulderblad, lændehvirvel, korsben, frag af h. + v. lægben X67E løsfund underkæbe, v. overarm, ribben, h. lårben, korsben, v. hofte, fødder X67F løsfund underkæbe frag., v. skulderblad, lårbensfrag., v. skinneben kvinde mand? mand mand? lårbenslængde beregnet højde bemærkninger kranie frag. kunne fint høre til X30, visdomstænderne aldrig frembrudt i overkæben armstilling X67G løsfund skulderblad, v. spoleben, hvirvler, h. lårben X75A løsfund fragmenter af kranie, underkæbe, skulderblad skinneben mand 3-5 barn X75B løsfund spoleben frag barn X75C løsfund lårben barn 8,8 X75D løsfund v. overarm, ribben, hvirvler, frag. af spoleben, skulderblad, fingre, skamben X75E løsfund frag. af lårben kvinde X75F løsfund lårben, h.+ v. hælknogle mand X75G løsfund v. overarm, skulderblad kvinde X75H løsfund fragmenter af overarm, lårben, albueben, lægben X75I løsfund h. lårben, v. skinneben, fødder X75K løsfund v. overarm, spoleben, frag. af lårben, lændehvirvler kvinde? to hvirvler sammenvokset i de bagerste ledtapper, korpus forskubbet for hinanden 25-60? mand? 40-55?mand X85A løsfund brysthvirvel 25-45? X94A løsfund h. + v. overarm kvinde? X94B løsfund pandeben, v. overarm, v. albueben frag., v. skinneben, ribbens frag mand X94C løsfund h. + v. fodknogler mand X94D løsfund kranie frag mand? X94E løsfund kranie frag. 2-8 barn X98A løsfund v. skinneben 35-80? X98B løsfund h. skinne og lægben, frag. af v. lægben X99A løsfund kranie- og overkæbe frag., bækken mand? periostale forandringer 2-4 barn X99B løsfund ribbens frag ? X102A løsfund bækkenfrag ? X103A løsfund h. fod mand 20

22 Bilag 2 (Fortsat) fundnummer klassifikation beskrivelse alder subjektiv alder objektiv køn patologi lårbenslængde beregnet højde bemærkninger armstilling X103B løsfund frag. af overarm, ribben 1-3 barn X103C løsfund frag af kranie, skinneben, fingre 8-13 barn X103D løsfund frag. af overarm, ribben, hvirvler kvinde? X113A løsfund fodknogler, h. skinneben, h. spoleben, finger mand? X113D løsfund kranie frag., frag. Overkæbe X113C løsfund kranie frag., overkæbe + tænder, atlas og axis, frag. Skamben X113A løsfund fodknogler, h. skinneben, h. spoleben, finger X113B løsfund ribben, korsben, lændeog brysthvirvler, frag. h. og v. spoleben, h. overarm, hånd og fingerknogler, underkæbe kvinde kvinde mand? mand X113C løsfund kranie frag., overkæbe + tænder, atlas og axis, frag. Skamben X113D løsfund kranie frag., frag. Overkæbe X113E løsfund kranie frag., overkæbe, underkæbe X113F løsfund kranie frag., overkæbe, underkæbe X113G løsfund kranie frag., overkæbe, lårben, skinneben, lægben X113H løsfund kranie frag., overkæbe, underkæbe, overarm, spoleben, kraveben, lårben, skinneben X113I løsfund kranie, spoleben, håndog fingerknogler X113K løsfund kranie, underkæbe, fragmenter af overarm,albueben, h. skulderblad, lændehvirvler, korsben, bækken, h + v lårben, h + v skinneben, lægben kvinde kvinde barn 6-8 barn 5-8 barn 11 2 barn kvinde kvinde karies, absces X113L løsfund skinneben 9-15 barn X113M løsfund kranie frag. 5-8 barn 21

23 Bilag 3 3a) Den samlede overlevelse for alle individer, baseret på den korrigerede subjektive alder. 3b) Overlevelse for voksne mænd og kvinder, baseret på den korrigerede subjektive alder. 22

24 Plan 1 23

25 Plan 2 24

26 Plan 3 25

27 Plan 4 26

28 Plan 5 27

29 Plan 6 28

30 Plan 7 29

31 Rapporterne fra Moesgårds konserverings- og naturvidenskabelig afdeling fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 30

FHM 4461, Vestergade 3

FHM 4461, Vestergade 3 FHM 4461, Vestergade 3 KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Antropologisk undersøgelse af skeletter fra Helligåndshospitalets kirkegård Lene Mollerup KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

ÅHM 2863, Sebbersund

ÅHM 2863, Sebbersund ÅHM 2863, Sebbersund KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Antropologisk undersøgelse af skelet X 2500 Lene Mollerup KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 8 2002 ÅHM 2863, Sebbersund

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Der er undersøgt skeletter af 12 individer fra 10 begravelser og løs-/overfladefund leveret til Antropologisk Laboratorium 2007.

Der er undersøgt skeletter af 12 individer fra 10 begravelser og løs-/overfladefund leveret til Antropologisk Laboratorium 2007. Kærup N, Benløse sogn, Ringsted herred, Sorø amt (040202-47). Syvestsjællands Museum, SVM 2005103-7. AS 06/07 Antropologisk bestemmelse af skeletter fra yngre romersk jernalder, indleveret til Antropologisk

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT OBM 8248 FAABORG KIRKETÅRN Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

SKELETTERNE FORTÆLLER

SKELETTERNE FORTÆLLER SKELETTERNE FORTÆLLER Manual til registrering af skeletter Af Peter Tarp og Dorthe Dangvard Pedersen 1 Indhold Skelettets opbygning... 3 Kønsbestemmelse... 4 Aldersbestemmelse... 6 Ledforandringer...12

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 3164 Ole Worms Gade og Gersdorffsgade, Horsens Stud.scient. Trine Bottos Olsen Antropologisk Afdeling - ADBOU Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Winsløwparken 17, 5000

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT OBM 8232 GRÅBRØDRE TORV, ODENSE Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT OBM 8274 SKT. NIKOLAI KIRKE, MIDDELFART Stud.mag. Tim Slumstrup Nielsen Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C

Læs mere

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Biologi Færdighedsmål: Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi. Naturfaglige undersøgelser,

Læs mere

Antropologisk rapport HOM 1046, Sejet ødekirkegård

Antropologisk rapport HOM 1046, Sejet ødekirkegård Antropologisk rapport HOM 1046, Sejet ødekirkegård Stud. scient. Dorthe Pedersen Dr. med. Jesper Boldsen Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT ÅHM 5675, VOR FRUE KIRKEGÅRD Stud.cand.scient. Anne Østergaard Jensen Cand.scient. Dorthe Pedersen Email: anne.kande@hotmail.com / dpedersen@antropologi.net Retsmedicinsk Institut,

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT VAM 1869, VARDE TORV Cand.scient. Louise Vigen Jørgensen Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: louisevigen@hotmail.com

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT VSM 09.264 VIBORG SKT. DROTTEN Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24.

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. Kampagne: 11 05 KUAS nr. SVM01176 2. Kasser med deponeret knoglemateriale flere af knoglerne

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1649, OLE WORMS GADE Cand.scient. Dorthe Dangvard Pedersen Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail:

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1046, SEJET ØDEKIRKEGÅRD

ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1046, SEJET ØDEKIRKEGÅRD ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1046, SEJET ØDEKIRKEGÅRD Cand.scient. Dorthe Pedersen Lektor dr.med. Jesper Boldsen Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17,

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT VSM 09.715 VIBORG SCT. MORTEN Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver FHM 4427/4 Stinesmindevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Stinesmindevraget Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

SVM1324 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84.

SVM1324 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. 1 SVM1324 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. Kampagne: KUAS nr. Detektorfund af 220 gram tung edsringe af guld på mark i Boeslunde, hvor der tidligere

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN Stud.cand.scient. Helene Agerskov Madsen Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: heleneagerskov.madsen@gmail.com

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1272 HORSENS KLOSTERKIRKE Cand.scient. Peter Tarp Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: ptarp@health.sdu.dk

Læs mere

ASR 13 II Lindegården

ASR 13 II Lindegården Antropologisk beretning ASR 13 II Lindegården af Helene Agerskov Madsen Sydvestjyske Museer, Tangevej 6, 6760 Ribe E-mail: heam@sydvestjyskemuseer.dk December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 SKELETMATERIALE...

Læs mere

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG)

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT (MAIN), 1976 Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Inge Gry Hyldkrog KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 12

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN FASE 1

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN FASE 1 ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN FASE 1 Cand.scient. Dorthe Pedersen Email: dpedersen@health.sdu.dk Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17,

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Ina Buhr KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 7 2003 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget, 2003 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte knogler fra KHM 1556, Brødregade 6/Rådhusstræde 4

Læs mere

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 X103, Store grube INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport vedrørende

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT HAM 5081 Domkirkepladsen 5

ANTROPOLOGISK RAPPORT HAM 5081 Domkirkepladsen 5 ANTROPOLOGISK RAPPORT HAM 5081 Domkirkepladsen 5 Studerende Pernille Dahl Pederen Retmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C email: pedah09@student.sdu.dk

Læs mere

Beretning for arkæologisk undersøgelse af BEGRAVELSER VED

Beretning for arkæologisk undersøgelse af BEGRAVELSER VED Beretning for arkæologisk undersøgelse af BEGRAVELSER VED KIRKE HYLLINGE KIRKE ROM 2864 Stednr. 020605-64 KIRKE HYLLINGE KIRKE Begravelser Middelalder Matr.nr. 11r Kirke Hyllinge Sogn Volborg herred Københavns

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

ST. OLAI KIRKEGÅRD GIM OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

ST. OLAI KIRKEGÅRD GIM OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard ST. OLAI KIRKEGÅRD OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard ST. OLAI KIRKEGÅRD OVERVÅGNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Museumsinspektør Liv Appel fra Gilleleje

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT FHM 5611 Lisbjerg, Århus Stud.scient. Trine Bottos Olsen Antropologisk Afdeling - ADBOU Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: trols12@student.sdu.dk

Læs mere

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum JENS KIRKEBY, MOESGÅRD MUSEUM Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Anne Cappeln KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2003 1 Indfarvning

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De zooarkæologiske analyser Susanne Østergaard Afdeling for Konservering og

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00)

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedrørende registrering af undersøiske pælerækker Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

En faretruende udvikling af schæferhunden

En faretruende udvikling af schæferhunden Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) 61 66 83 03 ejfriism@gmail.com En faretruende udvikling af schæferhunden Fra en meget kendt dommer fra udlandet fik

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT. MHM3282 Torvegade, Nykøbing Mors

ANTROPOLOGISK RAPPORT. MHM3282 Torvegade, Nykøbing Mors ANTROPOLOGISK RAPPORT MHM3282 Torvegade, Nykøbing Mors Stud.mag. Michelle Haugaard Andersen Antropologisk Afdeling - ADBOU Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Winsløwparken 17, 5000 Odense C Supervision:

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

FUNKTIONEL ANATOMI og BIOMEKANIK. Af Dyrlæge Rikke Schultz 19. Februar 2014

FUNKTIONEL ANATOMI og BIOMEKANIK. Af Dyrlæge Rikke Schultz 19. Februar 2014 FUNKTIONEL ANATOMI og BIOMEKANIK Af Dyrlæge Rikke Schultz 19. Februar 2014 HVIRVELSØJLEN 7 HALSHVIRVLER 18 BRYSTHVIRVLER 6 LÆNDEHVIRVLER KORSBEN 19 21 HALE HVIRVLER Forkert holdning LEG MOVER Gerd Heuschmann

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Forhøjninger i landskabet

Forhøjninger i landskabet Forhøjninger i landskabet Erfaringer med brugen af det nye reliefkort indenfor Færgegårdens ansvarsområde Palle Ø. Sørensen, museumsinspektør, Museet Færgegården Kan man se ting som man troede var væk?

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. J. 1003/2009 Stednr. 15.04.03 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 11. april 2011. Figur 1. Udgravning

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Foto: Christian Aabo (Aabo 2001: 69) Moesgård Museum Delrapport II. Siggård Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

ENERGIPLASTER (Energy Enhancer)

ENERGIPLASTER (Energy Enhancer) ENERGIPLASTER (Energy Enhancer) Anbring et sæt energiplastre på kroppen på et af de anviste steder. Placer altid det hvide plaster på højre side af kroppen, og det brune plaster på venstre side af kroppen.

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

FHM 5571 Psykiatrisk Hospital, Risskov

FHM 5571 Psykiatrisk Hospital, Risskov FHM 5571 Psykiatrisk Hospital, Risskov Nuvær. matr. nr. 6e, Vejlby by, Risskov, Risskov sogn, Aarhus kommune, Aarhus amt Stednr. 150305-31 KUAS journalnr. 2015-7.24.02/FHM-0013 Undersøgelsesfelt Undersøgelsesmrådet

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010 Træningsprogram Programtitel: 22-10-2010 Behandler: Anja Stampe Bemærkninger: Styrkeøvelser for aldersgruppen er 15 gentagelser. Det skal altid være sådan, at det er 15 gentagelser udført med korrekt teknik,

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.03.11. Lok. nr. 262 Kampagne: 01-09-1994 Besigtigelse af murforløb langs østsiden af Mathilde Fibigers

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Full-body CT-scan af nogle gamle vestjyder udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange

Full-body CT-scan af nogle gamle vestjyder udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange En gammelkendt tuegravplads ved Årre blev i efteråret 2008 genstand for nye undersøgelser i forbindelse med nedgravningen af jordkablet til

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Hundemassage og fysioterapi

Hundemassage og fysioterapi Smertelindring med enkle greb og massage Lidelser i bevægeapparatet nedsætter din hunds livsglæde væsentligt. Hunden lider under smerter, lammelser og manglende lyst til at bevæge sig. Denne bog viser,

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71 FHM 3877 Åkjær Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 5.02.03. Lok.nr. 7 Kampagne 3.03.998 Rapport om udgravning af trækonstruktioner ved Åkær å. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Øvrige data

Læs mere