HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 27. oktober 2011 og af Vestre Landsrets 7. afdeling den 21. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Jan Schans Christensen. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Supplerende sagsfremstilling I et udateret betinget skøde om overdragelse af ejendommen beliggende Rønne Alle 160, 7451 Sunds, fra Sigrid Christensen til Flemming Frits Elkjær, med aftalt overtagelsesdag den 15. august 2005, hedder det bl.a.: Sælger er rådgivet om muligheden for at frigøre sig for ansvar for bygningernes fysiske tilstand i medfør af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. ved at indhente og aflevere tilstandsrapport om bygningernes fysiske tilstand samt oplysning om ejerskifteforsikring til køber.

2 - 2 - Køber er gjort bekendt med konsekvenserne heraf og har forinden underskrift af betinget skøde fået udleveret tilstandsrapport af fra Jens Anton Madsen, Spjald samt tilbud på ejerskifteforsikring af fra Dansk Boligforsikring Sælger oplyser: at der ikke sælger bekendt er fejl og mangler ved ejendommen udover de i tilstandsrapporten nævnte, Sælger oplyser, at der er kloakpumpe og grundvandspumpe i kælder. Begge pumper er nye, og sælger oplyser, at pumperne skal fungere, da der ellers kan komme vand i kælder. Der er indhentet skønserklæringer af bl.a. 16. december 2009 (korrigeret ved erklæring af 24. juni 2010) og 11. marts 2011 fra ingeniør, autoriseret kloakmester, Poul Munch Pedersen, hvoraf bl.a. fremgår: Hans Georg Christensen oplyste at drænledningen under kældergulvet lå i drænlaget Spørgsmål 1: Syns- og skønsmanden bedes efter besigtigelse af dræn omkring ejendommen redegøre for, hvorledes drænsystemet er opbygget Efter foretagen syn af 2 eksisterende drænbrønde, drænpumpebrønd (brønd 1) og dræn gennemløbsbrønd (brønd 2) KloakT.V. Rapport af med tegning og opmålte koter Dræn under gulvet tegnet efter hukommelse af Hans Georg Christensen Der er dræn udenom kælderdelen af ejendommen, der med 2 rørender i dræn pumpebrønden slutter og begynder i pumpebrønden. Og 4 steder er der sat bøjninger af der tilslutter et drænsystem under kældergulvet (ikke undersøgt= kræver ophugning af kældergulv, og ikke forstået omfattet af sp. 1) Over drænet ved indgangstrappen er der lavet en gennemløbsbrønd. Spørgsmål 2: Syns- og skønsmanden bedes efter besigtigelse af ejendommens kælder oplyse, om der kan konstateres fugt og/eller fugtskader i kælderen. Ja. Ved alle indvendige kælderydermure og alle indvendige kældermure ses fugtudslag i større eller mindre grad i en højde af ca cm

3 - 3 - Spørgsmål 3: Syns- og skønsmanden bedes efter besvarelse af spørgsmål 2 oplyse, hvad årsagen til den eventuelt konstaterede fugt må antages at være. Jordbundsforholdene på Rønne Alle 160, Sunds, er sandet med høj beliggende grundvand og flere sekundære vandspejl. Grundvandet har altid stået højt i området, og skønnes i ca. 150 dybde, og varierer i dybden alt efter årstiden og nedbør. Grundvandskort fra Herning Kommune vedlagt Bygningskonstruktioner skal beskyttes mod fugt i jorden Hvilket ofte kombineres med en fugtisolering af bygningen. Ledningsdræn skal sænke grundvandet ved bygningen og føre vand væk fra bygningen. Efter de lovmæssige krav skal ledningsdræn, på det højeste sted, lægges min 30 cm under kældergulvet, lægges med min 3 promilles fald (3 mm pr. meter) til pumpebrønden og omgivet af et filter der skal forhindre drænet i at tilstoppe Ved det opgravede prøvehul, ses at kælderydervæggen er berappet og Hans Georg Christensen (husets bygherre), erklærer at i stedet for asfalt er der smurt noget kem. vandstandsende lag på ydersiden (produkt-navnet kunne ikke huskes). Drænet ved prøvehullet kunne ikke graves fri, på grund af grundvand. (Det kræves sugespidsanlæg for at kunne frilægge drænet) Det er ikke undersøgt om der er filter omkring drænet, da det blev opgivet at grave drænet fri på grund af grundvandet. Den konstaterede fugt i væggene skønnes at være opstigende fugt fra det skønnede delvis vandfyldte kapitalbrydende lag, og fra omfangsdrænet, der afgiver fugt til de pudsede ydervægge og til de pudsede indvendige vægge, drænene under gulvene skønnes ikke at ligge i den anbefalede dybde, samt omfangsdrænet ligger delvis vandfyldt og mange steder med bagfald Spørgsmål 4: Syns- og skønsmanden bedes efter besvarelsen af spørgsmålene 1-3 oplyse, hvorvidt omfangsdræn er udført håndværksmæssigt korrekt, særligt for så vidt angår fald (også til samlebrønd) Nej omfangsdrænet er ikke korrekt udført Omfangsdrænet ligger mange steder vandfyldt og med bagfald Det opfylder ikke funktionskravet efter SBI anvisning 96 af 1974 Omfangsdrænet ligger delvis ikke i tilstrækkelig dybde, mangler min 2 gennemløbsbrønde/rense/inspektionsbrønde m.m. (Omfangsdrænet har ikke kunnet beses udvendig m.h. til filter) Indløb i pumpebrønd ligger i korrekt dybde med hensyn til funktionskravet af pumpebrønden Spørgsmål 5: Såfremt syns- og skønsmanden ved sin besvarelse af spørgsmål 4 måtte finde, at omfangsdrænet ikke er udført håndværksmæssig korrekt, bedes syns- og skønsmanden oplyse, hvorledes udbedring kan ske samt anslå omkostningen hertil.

4 - 4 - Der er desværre ingen nem løsning. Løsningen er lægning af ny dræn i tilstrækkelig dybde og med min 3 promilles fald til eks. pumpebrønd, samt 2 stk. drængennemløbsbrønde Dimensioneringen og udførelsen skal foretages af autoriseret kloakmester. Udvendig kældermur skal samtidig eftergåes og tætnes. Drænet er forudsat udført udenom kældertrappe, lyskasser og hvor der ikke er udgravet for kælder. Overslagspris fra Sunds Entreprenør forretning Skønnet til Kr excl moms Herfra skønnes fratrukken kr excl moms for at undlade at gøre pumpebrønden dybere Spørgsmål B: Såfremt syns- og skønsmanden svarer bekræftende på spørgsmål 2, bedes syns- og skønsmanden besvare, om den konstaterede fugt i kælderen overskrider, hvad der er sædvanlig for huse af lignende karakter opført i 1979 samt oplyse, hvor fugten er konstateret. Huse af lignende karakterer skulle opføres efter SBI anvisning 96 fra 1974 Hvor formålet er at friholde boliger for fugt. Der er fugtudslag i større og mindre grad i alle indvendige ydervægge og i alle indervægge i kælderetagen i en højde af ca cm Der kan anes en fugtlugt i kælderen. Ved opsætning af hygrometer er udslaget 85 % relativ fugtighed hvor normalen ligger mellem ca % Der er ingen separate ventilationshuller, kun en defekt elventilator i det store kælderrum Der mangler tilstrækkelig ventilation Ja der skønnes at være for højt fugtighed i kælderen i forhold til at der er omfangsdræn og fugtbeskyttelse af udv. kældervægge samt kapilarbrydende lag under gulvet Spørgsmål I: a) Skønsmanden bedes oplyse, om kældervæggene er opfugtet i såvel den del af ejendommen, der afvandes af det vestlige dræn, som i det område, der afvandes i det øst lige dræn? Ja. Ved alle indvendige kælderydermure og alle indvendige kældermure ses fugtudslag i større eller mindre grad i en højde af cm og ved indv. væg fra kælderrum ved trappe til stort kælderrum op til 80 cm fra kældergulv b) Såfremt skønsmanden kan konstatere, at kældervæggene er opfugtede, bedes skønsmanden oplyse årsagen hertil, herunder oplyse, om udførelsen af væggene er håndværksmæssig korrekt. Det skønnes da fugtudslagene forneden på alle indv. kældervægge antyder at der er fugt/vand under kældergulvene, der ikke i tilstrækkelig grad afvandes, til pumpebrønden..

5 - 5 - Væggene der formentligt er opbygget til min. underside af kapilarbrydende lag bliver opfugtet fra den utilstrækkelig afvanding af kapilarbrydende lag. Det er ikke sikret at standse opstigende fugt i væggene. c) Såfremt spørgsmål Ib besvares benægtende, bedes skønsmanden oplyse, hvorledes udbedring kan ske samt anslå omkostningerne hertil. Syns- og skønsmanden har ikke kunnet inspicere bunden og evt. dræn under kældergulvene. Der er ikke ført tilstrækkelig bevis for hvor meget og i hvilken dybde, dræn under kældergulvene ligger i. Men da omfangsdrænene er halv- til hel fuld af vandet efter den fremviste videooptagelser af kloakfjersynet og dræn under kældergulve skal afvandes til et dræn der er helhalv fuld af vand skal der etableres nye dræn under kældergulvene, og evt. etableres grundvandspumpe i kælder til de evt. nye dræn, for at opnå en acceptabel løsning. For at udføre arbejdet skal grundvandet sænkes ved hjælp af sugespidser under udførelsen. Syns- og skønsmanden kan ikke svare på nøjagtige omkostningerne før der er udtænkt et acceptabel projekt, samt indhentet tilbud. Skønnet overslagspris for ny dræn under gulve excl moms kr ,00 + udgifter til rep. af vægpuds og maling af væggene Skønnet pris excl moms kr ,00 Spørgsmål N: Skønsmanden bedes oplyse, hvorfor der kan konstateres fugt, også hvor omfangsdrænet i øvrigt ligger i korrekt dybde og med korrrekt fald, og i øvrigt ser ud til at fungere jfr. bl.a. vidiooptagelserne af drænet, samt de foretagne kontrolmålinger. Ved de omtalte vidiooptagelser ses det netop at drænet ikke ligger med korrekt fald, de angivne fyldningsprocenter VA varierende fra 0 % af røret til mange steder 100 % af røret, hvilket beskriver at der mange steder er bagfald, mindst er 10 cm højdeforskel mellem 0 procent og 100 procent fyldning af røret og derved formodning om at drænet under kældergulvet ikke bliver tilstrækkeligt afvandet til omfangsdrænet. Drænene under kældergulvet, var lagt i kapitalbrydende lag, (oplyst af Hans Georg Christensen ved syns- og skønsmødet den 24. november 2009) hvorfor effekten af 15 cm kapilarbrydende lag ikke er fuld tilstede. Disse forhold kan være medvirkende årsag/årsag til opstigende fugt i kældervægge. Retsgrundlaget I 2, stk. 1, og stk. 5, pkt., i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., som bestemmelsen var gældende på aftaletidspunktet (lov nr. 391 af 14. juni 1995, som ændret ved lov nr. 234 af 2. april 1997, lov nr. 437 af 31. maj 2000 og lov nr. 406 af 28. maj 2003), hedder det bl.a.:

6 - 6 - Stk. 1. Har køberen fra sælgeren modtaget en rapport om bygningernes fysiske tilstand (en tilstandsrapport) og oplysning om ejerskifteforsikring, jf. 4 og 5, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, jf. dog stk Køberen kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan køberen påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten, jf. 4, stk. 1, samt påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter. Køberen kan desuden påberåbe sig en mangel, hvis sælgeren har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. I bemærkningerne til lovforslagets 2 og 4 (Folketingstidende , tillæg A, L 218, s ff. og s ff.) hedder det bl.a.: 2. Det foreslås i 2, stk. 1, at sælgeren med de begrænsninger, som er angivet i stk. 2-5, kan frigøre sig for sin hæftelse for fysiske mangler vedrørende ejendommens bygninger, hvis sælgeren leverer en tilstandsrapport om ejendommens bygninger og fremlægger et tilbud på en ejerskifteforsikring med et nærmere fastlagt dækningsomfang eller eventuelt en oplysning om, at ejendommen på grund af særlige risikomæssige forhold ved den pågældende ejendom ikke kan ejerskifteforsikres. Begrænsningen af sælgers hæftelse angår alene de mangler, som den bygningssagkyndiges undersøgelse retter sig mod, dvs. fysiske mangler ved bygningerne, bortset fra ulovlige bygningsindretninger m.v. Sælgeren hæfter uændret for vanhjemmel og andre retlige mangler samt for mangler, der alene vedrører grunden. Indirekte kan forhold vedrørende grunden have eller senere få betydning for bygningernes tilstand, og sådanne forhold skal indgå i den bygningssagkyndiges undersøgelse. I betænkning nr. 1276/1994, side 211, nævner udvalget som eksempel, at den bygningssagkyndige skal tage stilling til, om bygningens sokkelhøjde er tilstrækkelig, såfremt der står vand på grunden. Begrænsningen af sælgers hæftelse omfatter også sådanne forhold. Det må antages, at der skal meget til, før en uprofessionel sælgers adfærd vil blive karakteriseret som svigagtig eller groft uagtsom, når ejendommen er gennemgået af en bygningssagkyndig. Det vil normalt ikke kunne kræves, at sælgeren foretager en kritisk gennemgang af tilstandsrapporten for at kontrollere, om den bygningssagkyndige har overset noget. Sælgeren behøver endvidere ikke undersøge og selv oplyse om de for en fagmand synlige forhold som f.eks. tagets og træværkets alder og tilstand, betydningen af, at der er skjulte installationer o.s.v. Grov uagtsomhed vil normalt heller ikke foreligge, selv om en uprofessionel sælger undlader at oplyse om mangler ved ejendommen, som han burde have haft mistanke om, men som han ikke længere hæfter sig ved, og som måske nu er skjulte selv for en bygningssagkyndig. Som eksempel kan nævnes mangler ved fundamentet, der tidligere under sælgerens ejertid har givet sig udslag i en mindre revnedannelse, som er blevet udbedret. Derimod vil sælgeren handle groft uagt-

7 - 7 - somt, hvis han f.eks. undlader at oplyse, at han for nylig har overmalet en fugtplet, som er opstået, efter at der er trængt vand ind. 4. I bestemmelsens stk. 1 fastsættes de krav til tilstandsrapporten, som skal være opfyldt, for at rapporten kan have de i 2 nævnte retsvirkninger Formålet med tilstandsrapporten vil være at oplyse, i hvilket omfang den undersøgte bygnings fysiske tilstand afviger negativt fra tilstanden i tilsvarende intakte huse af samme alder. I rapporten skal omtales skader, tegn på mulige skader samt forhold ved bygningen, der giver nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelser eller ødelæggelse i bygningen eller andre fysiske forhold, når disse forhold nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed efter dens formål. Rapporten skal således oplyse om bygningernes fysiske tilstand med henblik på, at disse oplysninger kan indgå i køberens vurdering af, på hvilke vilkår han vil købe ejendommen, samt i parternes vurdering af, hvad ejendommen bør koste. Rapporten skal endvidere kunne danne grundlag for et forsikringsselskabs vurdering af, på hvilke vilkår der kan tegnes ejerskifteforsikring mod skjulte fejl i den pågældende ejendom. Dette betyder, at der i rapporten som udgangspunkt skal oplyses om forhold, som en køber normalt vil tillægge betydning, uanset om forholdet retligt ville kunne karakteriseres som en mangel i forholdet mellem køber og sælger. Bagatelagtige forhold, hvis karakter og betydning er åbenbare selv for en ukyndig køber - f.eks. en dryppende vandhane - skal ikke omtales. Forhold, som ikke er af bagatelagtig karakter, skal derimod omtales, uanset om de måske er åbenbare for en ikke-sagkyndig. Køberen bør kunne stole på, at alle fejl, som den bygningssagkyndige har kunnet opdage, og som ikke er ubetydelige, er omtalt i tilstandsrapporten. I rapporten skal normalt heller ikke omtales rent æstetiske eller arkitektoniske forhold, almindeligt slid og ælde, bygningens almindelige vedligeholdelsesstand, samt om bygningens plan og indretning er mere eller mindre praktisk Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. blev bl.a. ændret ved lov nr. 437 af 31. maj I pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslaget (Folketingstidende , tillæg A, L 152, s. 4154) hedder det bl.a.: Det er ikke en betingelse for sælgerens fritagelse for mangelshæftelsen, at køberen faktisk tegner en ejerskifteforsikring. Ordningen bygger derimod på, at sælgeren til gengæld for den væsentlige beskyttelse, der ligger i at undgå mangelshæftelsen, må sørge for, at køberen får et fyldestgørende beslutningsgrundlag. Gennem tilstandsrapporten får køberen en detaljeret viden om bygningernes fysiske tilstand og egenskaber. Gennem forsikringstilbudet bliver køberen gjort bekendt med muligheden for at forsikre sig mod risikoen for, at der er fejl, som ikke er omtalt i tilstandsrapporten. Det vil således kunne indgå i køberens overvejelser om at erhverve ejendommen, hvordan og på

8 - 8 - hvilke vilkår - herunder præmiemæssige vilkår - det er muligt at forsikringsdække den risiko for skjulte mangler, som køberen skal overtage fra sælgeren. I 9, 10 og 11 i den dagældende bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om huseftersynsordningen, som er en videreførelse af de tilsvarende bestemmelser i de tidligere bekendtgørelser om ordningen, hedder det om den bygningssagkyndiges bygningsgennemgang bl.a.: 9. Bygningsgennemgangen har til formål at afklare, i hvilket omfang den gennemgåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Ved gennemgangen skal afdækkes skader eller tegn på skader, såsom brud, lækager, deformeringer, svækkelser, revnedannelser og ødelæggelser. Som skader eller tegn på skader regnes også manglende bygningsdele og andre fysiske forhold, når disse forhold giver nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sættes ind med særlig omfattende vedligeholdsarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. 10. Medmindre andet aftales, skal gennemgangen være visuel med brug af enkle tekniske hjælpemidler (håndredskaber) og orienterende målinger, men uden destruktive indgreb. 11. Uden for bygningsgennemgangen falder 7) indretninger uden for selve bygningen, såsom vandstik, I 1, nr. 1, i den dagældende bekendtgørelse nr. 705 af 18. juli 2000 om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., samt bilaget hertil, hedder det endvidere: 1. Tilbud på ejerskifteforsikring, jf. lovens 5, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, skal for at kunne medføre de i lovens 2 nævnte retsvirkninger opfylde følgende betingelser ud over dem, der fremgår af lovens 5: 1) Tilbudet skal indeholde vilkår om dækningsomfanget, der medfører mindst samme dækning som de vilkår, der er anført i bilaget til denne bekendtgørelse. Der kan dog på grundlag af oplysninger i en foreliggende tilstandsrapport tages forbehold for dækning vedrørende bestemte bygningsdele. Bilag Dækningsomfang for ejerskifteforsikringer, der tilbydes i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

9 - 9-1) Forsikringen omfatter alle bygninger på ejendommen, medmindre det fremgår af tilstandsrapporten, at bygningen ikke er undersøgt af den bygningssagkyndige. Hvidevarer er omfattet af forsikringen, hvis de udgør en del af bygningen. 2) Forsikringen dækker udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningernes værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade. Ved nærliggende risiko for skade forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. 4) Følgende er undtaget fra den anførte forsikringsdækning: - forhold, som er nævnt i tilstandsrapporten, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet i rapporten. Et forhold anses for klart forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, således at en køber ikke på grundlag af rapporten har haft mulighed for at tage forholdets reelle karakter, omfang eller betydning i betragtning. - bygningens funktionsforhold (planløsning, indretning m.v. og almindelig brugbarhed iøvrigt), forhold vedrørende bygningens overensstemmelse med servitutter eller lovlighed i henhold til offentligretlige forskrifter samt æstetiske eller arkitektoniske forhold, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket en skade eller er nærliggende risiko for skade, jf. bilagets nr skader og nærliggende risiko for skader i bygningsdele, hvis det er anført i tilstandsrapporten, at den pågældende bygningsdel skønnes at være gjort utilgængelig for den bygningssagkyndige i forbindelse med bygningsgennemgangen. - forhold, som det godtgøres, at køberen havde kendskab til, før køberen overtog eller på lignende måde fik rådighed over ejendommen. - forhold, som køberen enten har fået dækket i henhold til en garanti eller har undladt at kræve dækket i henhold til tredjemands garanti, samt forhold, som er dækket af en anden forsikring. - forhold, der alene består i sædvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket en skade eller er nærliggende risiko for skade på bygningen. - forhold, der alene består i udløb af bygningsdeles, konstruktioners eller materialers sædvanlige levetid. - følgeskader, der er forårsaget af forhold, som køberen på grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten burde have udbedret, hvis følgeskaden i så fald ikke var opstået. - skader, der er opstået efter, at udbedring af en tilsvarende skade er blevet dækket, hvis forsikringstageren i forbindelse hermed blev gjort opmærksom på, at en tilsvarende skade kunne opstå igen, hvis årsagen til skaden ikke blev udbedret eller fjernet. - bagatelagtige forhold, der er umiddelbart synlige for en ikke-sagkyndig køber.

10 Der er i 2011 gennemført en ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., som ikke finder anvendelse i denne sag. Ved lovændringen (jf. lov nr. 609 af 14. juni 2011) blev lovens i 2, stk. 1, nyaffattet: Stk. 1. Har køberen fra sælgeren modtaget en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, jf. 2 a, samt oplysning om ejerskifteforsikring, jf. 5, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en bygnings el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallationer ikke er funktionsdygtige eller er ulovlige i henhold til offentligretlige forskrifter, jf. dog stk Køberen kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Bestemmelsen i 2, stk. 5, 1. pkt., blev endvidere ophævet, og i stedet indsattes følgende: Uanset stk. 1 kan køberen påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig i henhold til offentligretlige forskrifter. Hvis køberen ikke tegner ejerskifteforsikring, kan denne uanset stk. 1 endvidere påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstands- og elinstallationsrapporten. Endelig blev der efter 2, stk. 5, indsat et nyt stk. 6, således at den hidtidige stk. 6 herefter blev stk. 7: Stk. 6. Uanset stk. 1 kan køberen påberåbe sig forhold vedrørende bygningens stikledninger, herunder kloakker, medmindre forholdet på tidspunktet for tilstandsrapportens udarbejdelse havde manifesteret sig i sådanne fejl ved bygningen, at den bygningssagkyndige burde have omtalt forholdet i tilstandsrapporten. I lovforslaget, der bygger på betænkning nr. 1520/2010 om huseftersynsordningen, hedder det i bemærkningerne til 2, stk. 6 (Folketingstidende , tillæg A, L 89, s. 36), bl.a.: Med den foreslåede nye 2, stk. 6, præciseres det, at køber uanset stk. 1 over for sælger kan påberåbe sig forhold vedrørende bygningens stikledninger, herunder kloakker, medmindre forholdet på tidspunktet for tilstandsrapportens udarbejdelse havde manifesteret sig i sådanne fejl ved bygningen, at den bygningssagkyndige burde have omtalt forholdet. Den foreslåede bestemmelse omfatter både bygningens forsynings- og afløbsledninger. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at der med en række domstolsafgørelser og afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring er skabt usikkerhed med hensyn til, over for hvem køber af en ejendom kan gøre krav gældende i anledning af fejl og mangler ved ejendommens stikledninger, herunder kloakker.

11 Den gældende huseftersynsordning omfatter ikke fysiske mangler ved indretninger mv. uden for bygningerne, jf. 2, stk. 1, i lov om forbruger-beskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., herunder f.eks. nedgravede olietanke og swimmingpools m.v. Om afgrænsningen af lovens anvendelsesområde til kun at omfatte mangler ved bygninger fremgår af forarbejderne bl.a., at begrænsningen af sælgers hæftelse alene angår de mangler, som den bygningssagkyndiges undersøgelse retter sig mod, det vil sige fysiske mangler ved bygningerne (bortset fra ulovlige bygningsindretninger m.v.). Den foreslåede præcisering af begrænsningen i sælgers fritagelse for hæftelse er begrænset til stikledninger, herunder kloakker, der er placeret uden for bygningens fundament. Dette skal ses i sammenhæng med den foreslåede vvs-dækning, der omfatter varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer i og under bygningen samt til ydersiden af bygningens fundament, jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om der var mangler ved den ejendom, som Flemming Frits Elkjær købte af Sigrid Christensen med overtagelse den 15. august 2005, og om han i givet fald er afskåret fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Sigrid Christensen i medfør af den dagældende 2 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Det er ubestridt, at loven finder anvendelse på købet, idet Flemming Frits Elkjær forud for købet modtog en tilstandsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring med tilsagn om, at Sigrid Christensen ville betale halvdelen af den samlede præmie for den tilbudte forsikring. De dræn, som sagen angår, består af et dræn, der er anbragt under kældergulvet i huset, og et nedgravet omfangsdræn, der ligger uden om kælderdelen af bygningen. De to dræn er forbundet med hinanden. Hans Georg Christensen, som i sin tid anlagde begge dræn og dengang havde et vvs-firma, har med hensyn til det dræn, der er placeret under kældergulvet i huset, i forbindelse med skønsforretningen oplyst, at drænledningen lå i drænlaget. Det må vedrørende dette dræn lægges til grund, at skønsmanden alene har baseret sine besvarelser af de stillede spørgsmål på denne oplysning om de faktiske forhold, idet han ikke selv har inspiceret drænet under kældergulvet, da dette forudsætter, at gulvet brydes op, jf. hans svar på spørgsmål 1 og spørgsmål I c. Det har efter det oplyste endvidere ikke været muligt at gennemføre en tv-inspektion af drænet under huset. Herefter og i lyset af den usikkerhed, som skønsmandens svar på spørgsmål 3 og spørgsmål N samt hans forklaring under afhjemlingen for byretten

12 samlet set efterlader finder Højesteret det ikke bevist, at der var mangler ved drænet under gulvet, da Flemming Frits Elkjær overtog ejendommen. Med hensyn til omfangsdrænet tiltræder Højesteret, at det efter skønsmandens erklæringer er tilstrækkeligt godtgjort, at der forelå mangler ved drænet, da Flemming Frits Elkjær overtog ejendommen. Spørgsmålet er herefter, om Flemming Frits Elkjær i medfør af den dagældende 2, stk. 1, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. er afskåret fra over for Sigrid Christensen at påberåbe sig, at omfangsdrænet er mangelfuldt. Efter lovens 2, stk. 1, kan køberen af en fast ejendom som udgangspunkt ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld. Det fremgår af bestemmelsens forarbejder (Folketingstidende , tillæg A, s. 2992), at begrænsningen af sælgerens hæftelse alene angår de mangler, som den bygningssagkyndiges undersøgelse af ejendommen retter sig mod, dvs. fysiske mangler ved bygningerne. Lovens ordning fraviger det almindelige udgangspunkt, hvorefter en køber normalt kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælgeren, hvis det solgte ikke svarer til det aftalte. Ordningen bygger på, at sælgeren til gengæld for den beskyttelse, der ligger i at undgå mangelshæftelsen, skal sørge for, at køberen får et fyldestgørende beslutningsgrundlag, før handlen indgås. Den tilstandsrapport, som sælgeren skal tilvejebringe, giver køberen en detaljeret viden om bygningernes fysiske tilstand. Ved de oplysninger om mulighederne og vilkårene for at tegne ejerskifteforsikring, der skal tilvejebringes, bliver køberen gjort bekendt med, i hvilket omfang det er muligt at forsikre sig mod skjulte fejl, som ikke er omtalt i tilstandsrapporten. Det er således forudsat, at der må være en vis sammenhæng mellem sælgerens fritagelse for mangelshæftelsen, tilstandsrapportens sigte og indhold og de generelle forsikringsmuligheder. Det fremgår af reglerne herom, at indretninger uden for selve bygningen falder uden for den bygningssagkyndiges gennemgang, og det følger af reglerne om minimumsvilkår for ejerskifteforsikringer, at der ikke gælder et krav om, at fejl ved omfangsdræn skal være dækket af en ejerskifteforsikring.

13 Omfangsdrænet ligger som nævnt i jorden og er ikke en del af selve bygningen, og Højesteret finder på den anførte baggrund, at Flemming Frits Elkjær herefter ikke er afskåret fra at påberåbe sig manglerne ved omfangsdrænet i medfør af lovens 2, stk. 1. Det må lægges til grund, at en køber med kendskab til det mangelfulde omfangsdræn på handelstidspunktet ville have krævet et afslag i købsprisen. Højesteret finder, at der ved fastsættelsen af den prisreduktion, der i så fald ville have været aftalt, må tages udgangspunkt i udbedringsomkostningerne vedrørende omfangsdrænet, og at afslaget herefter skønsmæssigt kan fastsættes til kr. Højesteret tager herefter Flemming Frits Elkjærs påstand til følge med kr. Efter sagens udfald finder Højesteret, at Sigrid Christensen skal godtgøre Flemming Frits Elkjær de omkostninger, han har afholdt til syn og skøn for byretten med kr., og efter sagens udfald og principielle karakter finder Højesteret, at ingen af parterne i øvrigt skal betale sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret til den anden part eller statskassen. Thi kendes for ret: Sigrid Christensen skal til Flemming Frits Elkjær betale kr. med procesrente fra den 17. november Sigrid Christensen skal til dækning af skønsomkostninger betale kr. til Flemming Frits Elkjær. I øvrigt skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret til den anden part eller statskassen. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e :

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e : 648/02 Den 24. juni 2002 blev i sag nr. 56.756: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mod Lærerstandens Brandforsikring G/S Farvergade 17 1463 København K afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V.

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. 2 APRIL 2013 DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. Sælger af en privat fast ejendom var omfattet af den almindelige ansvarsfritagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 1123 af 22/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-709-0379 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod Købstædernes Forsikring GS Grønningen 1 1270 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Per Svensson og Sten Svensson Grøndalsvej 66, Fællesdel 2000 Frederiksberg Dato 08.10.2015 Udløbsdato 08.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx SKØNSERKLÆRING Journal nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): 1. Datering, navn og

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

2010/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Fremsat den 2. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Fremsat den 2. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2010-7005-0036 Fremsat den 2. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen BEK nr 19 af 16/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 334-11-00017 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12089 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 14. september 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

798/08. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Dansk Boligforsikring A/S Bysøplads 1 4300 Holbæk. k e n d e l s e :

798/08. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Dansk Boligforsikring A/S Bysøplads 1 4300 Holbæk. k e n d e l s e : 798/08 Den 22. september 2008 blev i sag nr. 72.748: xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx mod Dansk Boligforsikring A/S Bysøplads 1 4300 Holbæk afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00 for ejendommen Sælger Gisela Larsen Adresse Øster Alle 62 Postnr. og by 5500 Middelfart Dato 11.04.2013 Udløbsdato 11.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere