Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked, KOM(2013) 547 og forslag til ændringer i Direktiv 2002/65/EC, 2013/36/EU og ophævelse af Direktiv 2007/64/EC samt forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner, KOM(2013) Resumé Kommissionen fremsatte den 24. juli 2013 to forslag, der skal ses i sammenhæng. Det ene forslag indeholder et nyt betalingstjenestedirektiv til erstatning af det eksisterende direktiv på området (direktivet). Det andet forslag er en forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (forordningen). Forslaget stiller øgede krav til udbydere af betalingstjenester om gennemsigtighed, innovation og sikkerhed med henblik på at sikre større retssikkerhed såvel som lavere omkostninger og priser for brugerne. Forordningen introducerer regler om interbankgebyrer (gebyrer betalt af banker til andre banker for hver kortbetaling) for korttransaktioner, som i vidt omfang bruges af forbrugere, dvs. forbrugerdebet- og kreditkort, visse elektroniske betalinger og mobilbetalinger. Forslagenes hjemmel er artikel 114 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og skal vedtages med Europa-Parlamentet som medlovgiver. Der er ikke foreslået en ikrafttrædelsesdato. Forslagene vurderes samlet at have lovgivningsmæssige konsekvenser og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forslagene vurderes ikke at have væsentlige statsfinansielle konsekvenser. Forslagene vil medføre, at dele af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (loven) skal ændres, samt en række nye bestemmelser tilføjes. Endvidere vil bekendtgørelse om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter i den fysiske handel skulle revideres. Forordningen får direkte retskraft. Forslaget kan have visse konsekvenser for den nuværende dankortmodel. Dog er det vurderingen, at forslagene samlet set ikke forhindrer, at dankortet fortsat kan udvikles og udbydes. 2. Baggrund Kommissionen har i 2010 udsendt en grønbog "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" og har arbejdet på en ændring af det eksisterende betalingstjenestedirektiv fra Betalingstjenestedirektivet fastlægger eksempelvis, hvor lang tid det må tage at overføre penge fra en konto til en anden, samt hvornår der skal tilskrives renter på konti. Direktivet indeholder endvidere regler om gen-

2 2/20 nemsigtighed og information til forbrugere og om tilsyn med de virksomheder, der udbyder betalingskort og andre betalingstjenester. Med forslaget til et nyt direktiv bliver der introduceret en ny kategori af udbydere af betalingstjenester, som benævnes tredjemandsbetalingstjenesteudbydere (3. PBU). Det er Kommissionens vurdering, at EU-markedet for kort- og internetbetalinger, samt mobile betalinger er fragmenteret, og at markedet står over for alvorlige udfordringer, der hindrer dets fremtidige udvikling og nedsætter EU's vækstpotentiale. Af udfordringer kan nævnes forskellige omkostninger for forbrugere og handlende i de enkelte lande, forskelle i teknisk infrastruktur, og betalingsudbydernes manglende evne til at blive enige om gennemførelsen af fælles tekniske standarder. Moderniseringen af de lovgivningsmæssige rammer for detailbetalinger er derfor udpeget som et af de vigtigste tiltag i Kommissionens akt for det indre marked II. Kommissionen vurderer, at den nuværende forretningsmodel med relativt høje interbankgebyrer øger de handlendes omkostninger og i sidste ende forbrugerpriserne på trods af, at kortbetalinger bliver mere og mere udbredte. Det er endvidere Kommissionens vurdering, at modellen forhindrer nye aktører i at komme ind på markedet. Kommissionen finder, at interbankgebyrerne ikke er synlige for forbrugerne, selvom de koster handlende og dermed forbrugerne tocifrede milliardbeløb i euro hvert år. Endvidere varierer niveauet for interbankgebyrer betydeligt mellem medlemsstaterne, hvilket umiddelbart savner en klar berettigelse og skaber hindringer mellem betalingsmarkederne. 3. Formål og indhold Forslaget Traktatgrundlaget for forslaget er artikel 114 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). Der er tale om et totalharmoniseringsdirektiv på nær visse eksplicit nævnte artikler, hvor der er tale om minimumsbestemmelser. Formålet med det fremsatte forslag er at understøtte en videreudvikling af det indre marked for elektroniske betalinger med henblik på at fremme konkurrence, effektivitet og innovation. Ifølge Kommissionen er der behov for yderligere regulering set i lyset af de seneste års markedsudvikling med stigende anvendelse af betalingskort, stigning i internethandel og den hastigt voksende udbredelse af smartphones. Anvendelsesområde Anvendelsesområdet udvides og reglerne om information, gennemsigtighed og valørdage finder anvendelse, uanset valuta og selvom den ene udbyder af betalingstjenester er etableret i et tredjeland.

3 3/20 Direktivforslaget har til formål at gøre det lettere og mere sikkert at bruge lavprisinternetbetalingstjenester ved at inkludere de såkaldte 3. partsbetalingstjenesteudbydere (3. PBU). Det er tjenester, der opererer mellem forhandleren (betalingsmodtageren) og betalers betalingskonto, hvilket gør det muligt at foretage billige og effektive elektroniske betalinger uden at bruge et kreditkort, det kan f.eks. være ved handel på internettet, hvor en 3. PBU kan iværksætte betalingen til forretningen via kundens netbank. Disse 3. PBU vil blive underlagt samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for de nuværende betalingstjenesteudbydere. Undtagelser fra direktivets anvendelsesområde I artikel 3 begrænses og præciseres visse af de eksisterende undtagelser fra det eksisterende betalingstjenestedirektiv. Eksempelvis foreslås undtagelsen for handelsagenter ændret således, at de fremadrettet alene undtages, hvis de handler på baggrund af en fuldmagt fra enten betaler eller betalingsmodtager. Endvidere foreslås det, at undtagelserne for kontantautomater og televirksomheder fjernes, henholdsvis ændres. Ingen af disse ændringer i undtagelserne formodes at have markant betydning i Danmark. Endelig foreslås det, at undtagelsen for de begrænsede netværk præciseres. Betalingsinstitutter Betingelserne for at opnå tilladelse som betalingsinstitut skærpes, idet der vil blive stillet yderligere krav på IT-sikkerhedsområdet. For at styrke sikkerheden ved fjernsalgsbetalinger skal der anvendes stærk kundeautentifikation 1 ved iværksættelse af betalingstransaktioner, ellers hæfter betaler ikke ved uautoriserede betalinger. Dette gælder også for 3. PBU. Der skal oprettes et centralt europæisk register hos den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) med samlet overblik over betalingsinstitutter, disses agenter og filialer inden for EU/EØS. Instituttet skal holde tilsynsmyndigheden løbende orienteret om ændringer i etablering af filialer, anvendelse af agenter og outsourcing af driftsmæssige funktioner. 1 En stærk kundeautentifikation er en procedure baseret på brugen mindst to af følgende delelementer viden (i), besiddelse (ii) og medfødte karakteristika(iii). i) noget som kun brugeren sidder inde med, fx et kodeord, personligt ID nummer ii) noget som kun brugeren fysisk besidder, fx en specialnøgle, smart card, iii) mobiltelefon noget som kun brugeren er; fx biometriske karakteristika som fx fingeraftryk. Derudover bør de valgte delelementer være gensidigt uafhængige, dvs. en kompromittering af et delelement kompromitterer ikke det andet (eller de andre). Mindst et af delelementerne bør ikke være genanvendeligt eller kopierbart (undtagen de medfødte elementer), og bør ikke kunne stjæles i smug gennem internettet. Den stærke autentificeringsprocedure bør designes på en sådan måde, at fortroligheden af autentificeringsdata beskyttes.

4 4/20 Betalingstjenester under en grænseværdi Ifølge det gældende direktiv står det medlemsstaterne frit at undlade at kræve tilladelse som betalingsinstitut fra en virksomhed, hvis gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner for de foregående 12 måneder, der er gennemført af den pågældende person, ikke overstiger 3 mio. euro pr. måned, og ingen af de fysiske personer, der har ansvaret for forvaltningen eller driften af virksomheden, har været dømt for overtrædelser vedrørende hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme eller anden økonomisk kriminalitet. Denne mulighed foreslås ændret i artikel 27, således at medlemsstaterne fremadrettet kun kan undtage betalingstjenesteudbydere, der har en betalingsvolumen, der ikke gennemsnitligt overstiger 1 mio. euro pr. måned i en periode på 12 måneder. Den foreslåede ændring vil kunne få betydning for nogle af de begrænsede netværk, der i dag har tilladelse som begrænset netværk på baggrund af et begrænset volumen, og som vil komme over den tilladte betalingstransaktionsvolumen. Adgang til betalingssystemer Kommissionen ønsker at gøre det nemmere for nye aktører at komme ind på betalingsmarkedet, hvilket Kommissionen vurderer kan øge konkurrencen. Derfor foreslås, at de eksisterende aktører pålægges at tillade nye aktører på markedet adgang til eksisterende betalingssystemer på ikkediskriminerende og lige vilkår, jf. forslagets artikel 29. Forbud mod tillægsgebyrer I Danmark er overvæltning af gebyrer for forbrugerne tilladt for alle kort i den ikke-fysiske handel (fx internethandel), mens det i den fysiske handel alene er tilladt at overvælte gebyrer, når der benyttes kreditkort og ikke debetkort. Baggrunden var bl.a. at fremme brugen at de mest effektive og billige betalingsinstrumenter. Forslagets artikel 55, stk. 3 og 4, sætter grænser for, hvilke gebyrer en betalingsudbyder må opkræve af betaleren. Forslaget skal ses i sammenhæng med forordningen, idet bestemmelsen forbyder betalingsmodtager at opkræve en overpris, når betaleren anvender betalingskort, der er reguleret i forordningen. Hæftelse m.v. Loven indeholder en regel om, hvem der hæfter for misbrug. Hovedreglen er, at udbyderen hæfter fuldt ud for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner og uberettiget anvendelse. Forslaget giver medlemslandene mulighed for at indføre en minimumshæftelse på 50 euro for betaler. Betalers hæftelse er i forhold til direktivet faldet fra 150 euro til 50 euro. Samtidig følger det af forslaget, at betaler hæfter ubegrænset, hvis betaler har handlet forsætligt eller på grov uagtsom måde eller ikke har levet op til visse krav såsom at oplyse udbyderen om, at kortet er bortkommet.

5 5/20 Endvidere foreslås, at udbyderen ved fjernhandel (f.eks. køb på internettet) skal kræve stærk kundeautentifikation, ellers hæfter betaleren ikke ved uautoriserede transaktioner, medmindre betaleren har handlet svigagtigt. Sanktioner Af direktivforslaget fremgår det, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente myndigheder har mulighed for at pålægge administrative sanktioner. Forordningen om interbankgebyrer Med forordningen indføres der grænser (maksimum) for interbankgebyrer ved transaktioner baseret på forbrugernes debet- og kreditkort, og tillægsgebyrer på disse typer kort forbydes. Kommissionens forslag søger at fremme det digitale indre marked ved at gøre kortbetalinger sikrere og billigere for både handlende og forbrugere. Kommissionen vurderer, at de foreslåede ændringer af interbankgebyrerne vil fjerne en væsentlig hindring mellem de nationale betalingsmarkeder og reducere interbankgebyrer. Loft over interbankgebyrer Når der er loft over interbankgebyrerne for forbrugerkort, vurderer Kommissionen, at omkostningerne for de handlende ved korttransaktioner bliver nedbragt, og at tillægsgebyrer ikke længere vil være berettigede. I en overgangsperiode på 22 måneder vil der alene være lofter over interbankgebyrerne for debet- og kreditkort ved grænseoverskridende transaktioner, f.eks. når en forbruger bruger sit kort i et andet land, eller når en handlende bruger en bank i et andet land. Derefter vil disse lofter også gælde for indenlandske transaktioner. Lofterne fastsættes som 0,2 % af transaktionsværdien for debetkort, f.eks. dankortet og 0,3 % af transaktionsværdien for kreditkort, f.eks. Mastercard. For så vidt angår kort, der ikke er omfattet af lofterne (f.eks. firmakort og såkaldte trepartssystemer 2 ), vil de handlende kunne pålægge et tillægsgebyr eller afvise at modtage dem. Kommissionen forventer, at omkostningerne ved disse kort væltes direkte over på dem, der drager fordel af dem, frem for at blive båret af alle forbrugere. Hensigten med indførelsen af lofter over interbankgebyrerne er at nedbringe omkostningerne for de handlende og dermed skabe et betalings- 2 Disse betalingskortsystemer omtales som trepartssystemer, fordi det er samme aktør (fx Diners), som indgår aftale med både kortbrugeren og forretningen. Det skal ses i modsætning til 4-partssystemer, hvor banken indgår aftale med kortbrugeren, og indløseren (fx Teller) indgår aftale med forretningen.

6 6/20 marked på EU-plan. Kommissionen vurderer, at dette ligeledes tilskynder innovation og frihed til at tilbyde nye betalingstjenester. Forordningens sammenhæng med betalingstjenestedirektivets art. 55 I forbindelse med forordningen indføres der samtidig i forslagets artikel 55, stk. 4, et forbud mod overvæltning af gebyrer, når der benyttes de betalingskort, som er omfattet af reguleringen af interbankgebyrer. Det betyder, at forretninger ikke længere vil kunne opkræve gebyrer fra handlende, når der benyttes de mest almindelige kreditkort i den fysiske handel, ligesom overvæltning af gebyrer vil være forbudt i den ikke-fysiske handel, når der benyttes de kort, som er omfattet af reguleringen af interbankgebyrer. Forretninger vil fortsat have mulighed for at overvælte gebyrer på andre betalingskort og firmakort, der ikke er omfattet af reguleringen. Årsagen til forbuddet mod overvæltning er, at loftet på interbankgebyrerne i forordningen medfører store besparelser for forretningerne, så overvæltning af resterende gebyrer på disse kort ikke kan berettiges. Øvrige tiltag Øvrige elementer i forordningen omfatter bl.a. en række tiltag med henblik på at styrke konkurrencen på markedet for indløsning af betalingskort, herunder en udvidelse af forretningers mulighed for at afvise dyre betalingskort af sin betalingstjenesteudbyder (afskaffelse af Honour all cards rule), samt en adskillelse af kortselskaber og processingselskaber. Sanktioner Kommissionens forslag er, at medlemsstaterne skal fastsætte sanktioner, der skal være effektive, proportionale og afskrækkende. 4. Europa-Parlamentets holdning Det er endnu for tidligt at sige noget definitivt om Europa-Parlamentets holdning, men i grønbogen På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger var Europa-Parlamentet enig i målsætningerne og de identificerede barrierer for integrationen og efterspurgte lovgivningsmæssige initiativer specielt vedrørende kortbetalinger, mens man var mere tilbageholdende vedrørende internet- og mobilbetalinger. Omkring interbankgebyrer ønskede Europa-Parlamentet klarhed og gradvise tiltag, der vil føre til forbud mod interbankgebyrer. Europa-Parlamentet skal stemme om de to forslag den 20. februar. Før afstemningen er det ikke muligt at beskrive Parlamentets endelige holdning nærmere. 5. Nærhedsprincippet Kommissionen fremhæver, at detailmarkedet for betalingstjenester bidrager til realiseringen af det indre marked. Af hensyn til borgerne skal forslagene sikre mere konkurrence mellem betalingstjenesteudbyderne og

7 7/20 valgmulighed, innovation og sikkerhed til forbrugerne. Et integreret betalingsmarked letter grænseoverskridende levering af varer og tjenesteydelser. Kommissionen nævner endvidere, at forslaget ikke går videre end nødvendigt for at opfylde formålet og finder, at EU-regulering er nødvendig, fordi der er tale om netværk, der går ud over landegrænserne, og der er behov for principper, regler, processer og standarder, der er ensartede i alle medlemsstater. Regeringens foreløbige vurdering er, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, idet formålet er at sikre ensartede muligheder og rettigheder for alle forbrugere i EU. 6. Gældende dansk ret Det nuværende betalingstjenestedirektiv (direktivet) er implementeret i lov om betalingstjenester og elektroniske penge med tilhørende bekendtgørelse. Nedenstående bestemmelser i dansk ret påvirkes af forslagene. Anvendelsesområde Ifølge lovens kapitel 5-8 finder den kun anvendelse på betalingstjenester, der udbydes her i landet, hvis både betalerens og betalingsmodtagerens udbyder er etableret her i landet, i et andet land inden for EU eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og hvis tjenesten ydes i euro eller i en anden medlemsstats valuta, når denne er en anden end euro. Loven finder ikke anvendelse på betalingstransaktioner fra betaleren til betalingsmodtageren gennem en handelsagent, som har fuldmagt fra betaleren eller betalingsmodtageren, på udbydere af tekniske tjenester, der understøtter udbuddet af betalingstjenester, uden at de på noget tidspunkt kommer i besiddelse af de midler, som skal overføres. Endvidere finder loven ikke anvendelse på tjenester, som vedrører udbetaling af kontanter i kontantautomater på vegne af en eller flere kortudstedere. Betalingsinstitutter Ifølge 22 skal betalingsinstituttet sikre brugermidler, når betalingstransaktionen ikke er gennemført ved afslutningen af den arbejdsdag, der følger efter den dag, hvor midlerne er modtaget, hvis betalingsinstituttet ud over betalingstjenester udøver andre forretningsaktiviteter end accessoriske tjenester til betalingstjenester eller drift af betalingssystem. Der er anvist tre alternative måder, hvorpå midlerne kan sikres mod betalingsinstituttets insolvens. Sikringskravet finder ikke anvendelse i forhold til den enkelte bruger, hvis de samlede midler ikke overstiger 600 euro. Ifølge 88, stk. 1, nr. 1 skal Finanstilsynet oprette et register over virksomheder, der har fået tilladelse som betalingsinstitut her i landet og disse institutters agenter og filialer inden for EU/EØS.

8 8/20 Tilladelse til at være udbyder med begrænset tilladelse Danmark regulerer små udbydere af begrænsede netværk. Ifølge 38, nr. 1 kan en begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester omfatte betalingstjenester baseret på betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse til brug for erhvervelse af varer eller tjenesteydelser. Ifølge 38, nr. 2 kan en begrænset tilladelse også omfatte visse betalingstjenester, hvis gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner for de foregående 12 måneder for virksomheden ikke overstiger 3 mio. euro pr. måned. Hæftelse Ifølge loven er hovedreglen, at betalers udbyder hæfter fuldt ud i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner og uberettiget anvendelse. En af undtagelserne fra hovedreglen er, hvis fx den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning (fx pinkode) er blevet anvendt, hvor betaler i dette tilfælde hæfter ifølge dansk ret for kr. Endvidere kan betaleren komme til at hæfte med op til kr., hvis fx betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet. Betalingstjenesteudbyderen hæfter som udgangspunkt ved misbrug, men er der brugt pinkode, kan betaleren komme til at betale. Interbankgebyrer og tillægsgebyrer Interbankgebyrer er delvist reguleret i dansk lovgivning i lovens 79 og 80. Overordnet set finder lovens 79 anvendelse for alle gebyrer forbundet med gennemførelsen af en betalingstransaktion. Bestemmelsen sikrer, at en udbyder ikke opnår urimelige priser og avancer gennem fastsættelse af gebyrer. For dankortet gælder den såkaldte abonnementsmodel, hvor forretningerne betaler et årligt abonnement beregnet ud fra omkostningerne ved driften af systemet. Reguleringen sikrer, at forretningernes betaling maksimalt dækker de omkostninger, der er forbundet med dankortsystemet. Regler for tillægsgebyrer eller overvæltning af gebyrer er dels reguleret i lovens 80, dels i bekendtgørelsen om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter i den fysiske handel. Det er tilladt forretninger at overvælte gebyrer på alle betalingskort i den ikke-fysiske handel (fx internethandel), mens forretninger kun må overvælte gebyrer i den fysiske handel, når der benyttes et kreditkort. Når der benyttes debetkort i den fysiske handel, er der således forbud mod overvæltning af gebyrer. 7. Høring Direktivforslaget har været i høring i EU Specialudvalget for den finansielle sektor og EU Specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål. Af hensyn til overskueligheden er beskrivelsen af høringssvarene vedrørende forslaget opdelt efter interessent, idet hørings-

9 9/20 svarene indeholder forskellige problemstillinger. Først behandles direktivet og derefter forordningen. Direktivet Finansrådet Finansrådet støtter en reduktion i antallet af undtagelser fra direktivet, men finder regulering af transaktioner, hvor den ene udbyder er placeret uden for EU/EEA, samt af betalinger i øvrige valuter, problematiske, idet reglerne kan være svære at efterleve i praksis. Finansrådet finder det entydigt positivt, at tjenester udbudt af 3. PBU defineres som betalingstjenester i forslagets bilag 1. Dog fremhæves, at det bør gøres klart, at sådanne udbydere også er underlagt forslagets generelle bestemmelser om sikkerhed og forretningsvilkår, således at der gælder samme krav til sikkerhed og databeskyttelse mv. som for øvrige udbydere af betalingstjenester. Finansrådets bekymring i relation til 3. PBU er, at det ifølge Finansrådets forståelse af artikel 58, stk. 2, bliver tilladt for brugerne at overlade deres personlige NemID login-detaljer til en 3. part. Finansrådet påpeger, at hvis en 3. part logger på webbanken, får vedkommende udover den specifikke service også fuld adgang til webbanken. Endvidere påpeges, at risiciene ved overdragelse af NemID log-in detaljer til 3. part i Danmark er større end i resten af EU, idet log-in til bankernes webbanker sker via NemID, der også giver adgang til en lang række offentlige services. Finansrådet finder, at forslaget ikke forholder sig klart til, om den kontoførende betalingstjenesteudbyder (herefter: pengeinstitutterne) kan insistere på at indgå aftale med en 3. PBU om ansvarsfordeling, tekniske og kommercielle vilkår, eller om de har ubetinget adgang til betalerens konto. Finansrådet foreslår, at det overvejes, om den eksisterende regel i direktivet, der omhandler tidsfristen på 13 måneder for at gøre indsigelse mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner, skal forkortes. Finansrådet finder nedsættelsen af betalers maksimale hæftelse ved uautoriserede betalingstransaktioner fra 150 euro til 50 euro uhensigtsmæssig, fordi det kan påvirke incitamentet til en passende adfærd. Finansrådet påpeger vedrørende retten til en refundering ved direkte debiteringer ændres til en ubetinget ret til tilbagebetaling, med mindre tjenesterne allerede er blevet modtaget eller varerne allerede er blevet forbrugt, at der p.t. foregår overvejelser om netop sådan en betalingsløsning på europæisk plan, hvorfor der udestår en praktisk fortolkning af dette.

10 10/20 De finder, at artikel 80 om ansvarsfordeling ved mangelfuld gennemførelse af en betalingstransaktion, er både kompleks og svært forståelig. Finansrådet finder, at tidsfristen på 15 dage for besvarelse af klager er for kort, idet udredningen af sådanne klager er indviklet. Finansrådet støtter forslaget om forbud mod overvæltning, hvorved der indføres fælles regler for overvæltning af gebyrer på brugeren. Forbrugerrådet Forbrugerrådet mener, at der i definitionen af 3. BPU bør tages højde for, at disse skal kunne udbyde andet end iværksættelse af betalingstransaktioner, eksempelvis kortbetalinger eller direkte debitering. Forbrugerrådet støtter hensynet om at fremme konkurrence og innovation gennem en mere åben betalingsinfrastruktur. Forbrugerrådet finder, at der er behov for at få afdækket, om forslaget til artikel 29 vedrørende adgang til betalingssystemer i tilstrækkelig grad gør dette muligt. Forbrugerrådet finder, at forbrugerens retssikkerhed skal styrkes, og at der skal sikres efterlevelse af artikel 47, som omhandler ændringer i de rammeaftaler, udbyderne skal indgå med forbrugerne om, herunder fastsættelse af civilretlige sanktioner. Forbrugerådet finder, at den kontoførende udbyder bør behandle betalingsordrer fra 3. PBU på samme måde som såvel betalingsordrer fra samarbejdende udbydere (eksempelvis Nets), som betalingsordrer fra betaleren selv, dvs. en regel om ikke-diskriminering. Forbrugerrådet mener, at der er et behov for en præcisering af formuleringerne i forslaget til artikel 64(2) om bevis for autentifikation og gennemførsel af betalingstransaktioner. Forbrugerrådet finder, at der ikke bør ske en udvidelse af forbrugerens hæftelse i forhold til de gældende danske hæftelsesregler. Det er Forbrugerrådets opfattelse, at de gældende danske hæftelsesregler fungerer godt og giver en rimelig balance mellem betalers og betalingstjenesteudbyders ansvar for uautoriserede betalinger. Forbrugerrådet finder endvidere, at forbud mod overvæltning af gebyr vil fremme brugen af dyre betalingskort på bekostning af billige kort som eksempelvis dankortet. Medlemsstaterne bør derfor ifølge Forbrugerrådet fortsat have mulighed for at fremme en hensigtsmæssig udvikling på betalingskortmarkederne gennem gebyrregulering. Forbrugerrådet og Dansk Erhverv har i et fælles høringssvar opfordret til, at muligheden for at opkræve gebyr fra betalere, der vælger at betale med ineffektive betalingskort, opretholdes.

11 11/20 Forbrugerrådet finder, at tidspunktet for modtagelsen af betalingsordren ikke bør kunne regnes for senere end tidspunktet for debiteringen af beløbet på betalers betalingskonto. En sådan bestemmelse er nødvendig for at hindre store indløsningsvirksomheder i misbrug af deres markedsposition (betinger sig ret til at holde på pengene ) og dermed reelt omgå kravet om én dags gennemførelsestid og dermed fordyre betalingsinfrastrukturen. Nets Nets støtter ændringerne på anvendelsesområdet og sløjfning af en række eksisterende undtagelser for direktivets anvendelsesområde. Nets er grundlæggende skeptisk over for reguleringen af de såkaldte 3. PBU er og deres adgang til netbank, konti og følsomme oplysninger. Denne adgang kan ifølge Nets kompromittere systemernes sikkerhed såvel som brugernes følsomme oplysninger. Nets udbyder NemID og finder, at 3. PBU ers adgang til en betalers netbank bør ske under overholdelse af de sikkerhedskrav og procedurer, som gælder for log-on løsningen (i DK ved brug af 3. PBUs egen NemID) for ikke at bringe sikkerheden i log-on løsningen generelt i fare. Nets pointerer, at NemID benyttes til flere forskellige formål, hvorfor det ikke blot er sikkerhed i forhold til én isoleret konto, der risikerer at blive kompromitteret. Ifølge Nets må en 3. PBU nødvendigvis forpligtes til at informere brugeren om de risici, der er forbundet hermed, samt indhente betalers samtykke, som skal være specifikt og givet på et informeret grundlag om omfanget af, hvad 3. PBU får adgang til. Det bør præciseres, at brugerens samtykke skal gives til pengeinstituttet, som skal videregive oplysninger og tillade betalingstransaktionen. Nets støtter kravet om stærk kundeautentifikation. Det bør efter Nets anbefaling sikres, at det høje sikkerhedsniveau i NemID kan bevares også ved anvendelse af en 3. PBU. Nets gør opmærksom på vigtigheden af, at det er muligt for pengeinstitutterne at skelne de transaktioner, der er foretaget ved brug af 3. PBU, fra transaktioner, der er foretaget af betaler selv, samt identificere hvilken 3. PBU der har medvirket. Nets gør opmærksom på, at det ikke fremgår af artikel 57 (2), til hvem betaler skal give samtykke. Nets holdning er, at den tilladelse til hævning på kontoen, som betaler skal give, bør gives til pengeinstituttet og ikke til 3. PBU. De personlige sikkerhedsforanstaltninger, som omtales i artikel 58 (2) (a), skal ses i sammenhæng med de individuelle tekniske løsninger, som 3. PBU benytter. De sikkerhedsforanstaltninger, som pengeinstituttet træf-

12 12/20 fer, er personlige i forhold til den tekniske løsning, der benyttes for at tilgå kontoen. Disse kan derfor ikke videregives til andre (ej til 3. PBU). Nets ønsker at gøre opmærksom på, at betydningen af sidste punkt i artikel 87 (1) er uklar. Hvis det forstås sådan, at den autentifikation, som betaler afgiver over for pengeinstituttet ved brug af sine personlige brugeridentifikationsoplysninger, må videregives til 3. PBU, er det i strid med kravet i forslaget om, at 3. PBU selv skal autentificeres (og i øvrigt med de sikkerhedsprincipper, som gælder for NemID). Nets anfører tillige, at hvis det skal forstås derhen, at 3. PBU skal kunne benytte samme log-on løsning (dog med individuel autentifikation), stiller dette krav til udformning af de konkrete services udbudt af 3. PBU. Nets har noteret sig, at der i artikel 87 (2) stilles krav om, at 3. PBU skal autentificeres i det IT-system, der stilles til rådighed af pengeinstituttet. Dette er ifølge Nets et generelt og helt nødvendigt sikkerhedskrav. Nets støtter forslaget om forbud mod overvæltning, men anfører, at det ikke synes velbegrundet, at firmakort samt betalingskort baseret på trepartssystemer er undtaget forbuddet mod overvæltning. Det kan ifølge Nets medføre en utilsigtet forvirring blandt forbrugere og forretninger på forretningsstedet. MasterCard MasterCard finder ligeledes, at forbuddet mod overvæltning bør gælde alle betalingskort, dvs. også firmakort og kort baseret på tre-partssystemer. American Express Hvad angår overvæltning af gebyrer, opfordrer American Express til, at det forbydes forretninger at opkræve gebyrer ved samtlige typer af betalingskort, da det nuværende forslag ifølge American Express vil straffe de kunder, der benytter kort udstedt af trepartssystemer så som American Express. American Express anfører endvidere, forslagets artikel 28 angående adgang til betalingssystemer bør bevare undtagelsen vedrørende trepartssystemer. Hvis der bliver krav om fuld adgang til betalingskortnetværk som American Express, vil det ifølge selskabet bl.a. skade forretningsmodellen med samarbejdspartnerne og American Express konkurrencedygtighed. Derfor opfordrer American Express til at undtagelsesbestemmelsen vedrørende trepartsselskaber bibeholdes. Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank anser overordnet forslaget for hensigtsmæssigt. Nationalbanken finder bl.a. forslaget om forbud mod overvæltning hensigtsmæssigt og tilføjer, at forslaget skal ses i sammenhæng med forordningen, der indfører loft over interbankgebyrer.

13 13/20 Nationalbanken oplyser, at Betalingsrådet har iværksat tekniske analyser af de bestemmelser, der regulerer 3. PBU, og af forordningens betydning for reglerne om udstedelse og indløsning af dankort. Analyserne vil kunne indgå i regeringens videre arbejde med forslagene. Dansk Erhverv Dansk Erhverv bakker op om forslagets overordnede formål, der kan sikre innovative, effektive og sikre betalinger på tværs af EU. Dansk Erhverv foreslår en afklaring af, hvorvidt ændringerne i anvendelsesområdets definition om undtagelse af begrænsede netværk vil have betydning for eksisterende begrænsede netværk, hvor betalingskort fortsat kun kan anvendes til erhvervelse af varer og tjenester i en bestemt forretning eller forretningskæde. Dansk Erhverv finder ikke, at den foreslåede definition af begrænset netværk vil have betydning for eksempelvis butikskort eller benzinstationers egne betalingskort, da disse fortsat vil omfattes af definitionen. Dansk Erhverv støtter, at 3. PBU med forslaget omfattes af direktivet, da det øger konkurrencen på betalingsmarkedet og samtidig sikrer et højt sikkerhedsniveau ved benyttelse af disse tjenester. Dansk Erhverv støtter ligeledes forslaget om 3. PBU s mulighed for at kunne iværksætte betalinger. Forslagets regler om betingelser for 3. PBU ers adgang til betalers kontooplysninger er afgørende for, at innovative udbydere kan tilbyde billigere og mere effektive tjenester og derved udnytte potentialet ny teknologi for internet- og mobilbetalinger. Hvad angår forbuddet mod overvæltning, finder Dansk Erhverv, at konsekvensen kan blive et mindre gennemsigtigt og dyrere dansk betalingskortmarked end det nuværende, da flere forbrugere vil skifte til betaling med kreditkort tilknyttet diverse bonusordninger og lignende, hvis muligheden for at synliggøre omkostningen ved at benytte de dyrere kreditkort for forbrugeren bortfalder. Danske Erhverv foreslår en åben indfasningsperiode, der er betinget af nationale undersøgelser, der skal sikre, at et tilfredsstillende pris- og konkurrenceniveau er opnået, inden de danske regler for opkrævning af gebyrer fra betaler ophæves. Forbrugerrådet og Dansk Erhverv har i et fælles høringssvar opfordret til, at muligheden for at opkræve gebyr fra betalere, der vælger at betale med ineffektive betalingskort, opretholdes. Håndværksrådet

14 14/20 Håndværksrådet påpeger, at det vigtigt, at forretningerne ikke belastes omkostningsmæssigt af, at et forbud mod overvæltning indføres, før konkurrencen på markedet for indløsning af betalingskort reelt fungerer. DI DI støtter forslagenes overordnede formål om at videreudvikle det indre marked for elektroniske betalinger med henblik på at fremme konkurrence, effektivitet og innovation. DI finder, at der er flere mulige tolkninger af artikel 3 (k) om begrænset netværk. Ifølge Dansk Industri, skal man for at være et begrænset netværk enten kunne bruge det udstedte kort i et: begrænset netværk af tjenesteudbydere, eller til begrænset anvendelse til brug for erhvervelse af varer eller tjenesteydelser. Ændringen består dermed, som DI læser det, primært i sætningen: specifikke instrumenter, der er udformet med henblik på at opfylde præcise formål, og som kun kan anvendes i begrænset omfang. Det er DI s tolkning, at ordlyden af artikel 3 (k) ikke udelukker eksempelvis benzinkortselskaberne, som også nævnes i præambel 12 som et eksempel på et begrænset netværk. DI finder, at det er afgørende at få afklaret artikel 3 (k) s rækkevidde i den videre forhandling af direktivet. DI støtter ikke forslaget om at forbyde at overvælte gebyret for transaktioner med kredit- og debetkort over på betalerne. Det vil pålægge virksomhederne ekstra omkostninger og vil ikke skabe øget gennemsigtighed. Dansk Rejsebureau Forening Dansk Rejsebureau Forening finder, at forbuddet mod overvæltning vil skabe uigennemsigtighed for forbrugeren, og at det er uhensigtsmæssigt, at tillægsgebyrer forbydes for alle forbrugerkort, da kreditkort er langt dyrere at modtage for forretningen end debetkort. Finans og Leasing Finans og Leasing støtter forslagets udvidelse af anvendelsesområdet. Finans og Leasing finder det vanskeligt at overskue den præcise rækkevide af 3. PBU s adgang til betalingssystemerne, herunder bl.a. om adgangen skal være gratis, hvilket i givet fald ikke forekommer rimeligt. Finans og Leasing er betænkelige ved de sikkerhedsmæssige aspekter af, at 3. PBU får udleveret betalerens adgangskode. Finans og Leasing mener, at man med forslaget til den reducerede hæftelse på 50 euro risikerer, at der ikke udvises tilstrækkelig agtpågivenhed af betalerne. Finans og Leasing mener derfor, at man skal søge et resultat, hvor de mere afbalancerede danske hæftelsesregler kan opretholdes. Finans og Leasings finder, at der bør sikres en ensartet fortolkning af fristen for forbrugerens reaktion i tilfælde af uautoriserede træk på kontoen.

15 15/20 Finans og Leasing finder, at pligten til at modtage kontanter bør fjernes fra den nationale lovgivning, når forslaget implementeres. Finans og Leasing finder, at de tidligere regler for overvæltning har skabt en uacceptabel situation særligt for virksomheder, som alene udbyder kreditkort og ikke dankort på det danske marked. Finans og Leasing støtter derfor forslaget om forbud mod overvæltning på alle betalingskort. Akademikerne Akademikerne bakker op om Kommissionens forslag om at gøre det lettere og mere sikkert at bruge 3. PBU. Desuden ser Akademikerne frem til en bedre beskyttelse af forbrugerne mod svig og misbrug. Sund & Bælt Holding A/S Det er Sund & Bælts vurdering, at Kommissionen med indførelsen af 3. PBU har ønsket at harmonisere bl.a. den tjeneste, som BroBizz A/S udbyder, og at der med ændringen derfor sikres en ensartet behandling og lige vilkår for alle udstedere i EU. Forordningen Nationalbanken Nationalbanken finder forslaget hensigtsmæssigt og tilføjer, at forslaget skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i direktivforslaget, der forbyder forretningerne at overvælte gebyret. Nets Nets er overordnet forstående over for Europa-Kommissionens hensigt om at skabe et bedre integreret europæisk marked for kortbetalinger, herunder at nedbringe interbankgebyrer. Nets er dog bekymret for, at flere af forordningens bestemmelser kan få betydelige negative konsekvenser for dankortet og opfordrer til hurtigst muligt at skabe klarhed over, præcis hvordan dankortet vil blive påvirket af Kommissionens forslag. Nets påpeger, at en række af de fornødne tekniske ændringer, som lovforslaget påkræver, ikke vil kunne træde i kraft uden en implementeringsfase, fx tekniske ændringer i dankort-systemet. Nets finder, at der bør indføres en generel undtagelsesbestemmelse for dankortet (nationale debetkort) eller delvise undtagelsesbestemmelser i forordningens artikel 6, 7 og 8. MasterCard MasterCards finder, at forslaget lægger op til en uhensigtsmæssig regulering af interbankgebyrer og vil medføre en række negative konsekvenser for udviklingen på betalingsmarkedet i EU og Danmark, herunder øgede omkostninger til forbrugere og små forretninger. American Express American Express anfører en række bekymringer omkring regulering af interbankgebyrer og overvæltning af gebyrer. Mindre, ikke-bankbaserede

16 16/20 kortnetværk, så som American Express, bør ikke være omfattet af reguleringen, når der benyttes licenssamarbejdspartnere, men tværtimod bibeholde den kommercielle fleksibilitet, for at kunne konkurrere med de etablerede kortnetværk så som Visa og MasterCard. American Express opfordrer derfor til, at trepartssystemer med licenser ikke omfattes af prisloftet i forordningen om interbankgebyrer. Dansk Erhverv Dansk Erhverv støtter forslagenes overordnede formål, men visse dele af forslagene vil ifølge Dansk Erhverv få negativ effekt på det danske betalingsmarked. Dansk Erhverv finder, at forslagene ikke må få negativ betydning for omkostningerne ved driften af dankortet, således at omkostningseffektive betalinger i Danmark fortsat sikres, og det tilføjes, at der fortsat forestår et arbejde med at kortlægge forslagenes betydning for dankortet. Dansk Erhverv finder, at dankortsystemet bør undtages fra forordningen, da forslagene er møntet på de ineffektive konkurrencehæmmende betalingskort på det europæiske marked. I et fælles høringssvar fra Dansk Erhverv og Forbrugerrådet påpeges, at en stillingtagen til forordningsforslaget om interbankgebyrer artikel 6-8 kræver en nærmere afdækning af konsekvenserne for dankortsystemet, samt i hvilket omfang de foreslåede regler kan forventes at skærpe priskonkurrencen på indløsning af øvrige betalingskort i Danmark. Finansrådet Mens Finansrådet overordnet støtter en større harmonisering og øget transparens i relation til interbankgebyrer, men finder den foreslåede regulering problematisk. Finansrådet påpeger, at en begrænsning af interbankgebyret ikke nødvendigvis kommer forbrugerne til gode og mener, at der er behov for at analysere forslagets konsekvenser for det nyligt indgåede dankort-forlig samt for Nets rolle som processor for dankortet nærmere. Dansk Rejsebureau Forening DRF finder det overordnet positivt, at der indføres grænser for interbankgebyrer ved transaktioner baseret på forbrugernes debet- og kreditkort. DI DI støtter, at der sættes loft over de såkaldte interbankgebyrer i forventning om, at det vil være med til at fremme et betalingsmarked på EUniveau gennem øget konkurrence og gennemsigtighed og færre omkostninger for brugerne. DSB DSB finder ikke, at forbuddet mod overvæltning er hensigtsmæssigt. Derimod anføres det, at en fastholdelse af muligheden for at overvælte gebyrer vil påvirke udviklingen på markedet i en positiv retning.

17 17/20 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der er endnu ikke kendskab til andre landes holdninger til forslaget. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Fra regeringens side hilses forslagene fra Kommissionen velkommen. De vurderes at kunne bidrage til øget konkurrence og nemmere adgang for nye aktører på betalingsmarkedet i Danmark. Regeringen ser positivt på, at forslaget kan være med til at forbedre det indre markeds funktion samt bidrage til realiseringen af et velfungerende digitalt indre marked. Forslaget kan have visse konsekvenser for den nuværende dankortmodel. Dog er det vurderingen, at forslagene samlet set ikke forhindrer, at dankortet fortsat kan udvikles og udbydes. Nationalbankens Betalingsråd har undersøgt de potentielle konsekvenser for dankortet, og forventes at fremlægge en række anbefalinger i den forbindelse. Regeringen vil hurtigst muligt vurdere disse undersøgelser og anbefalinger nærmere med henblik på at afklare forordningens konsekvenser for dankortets opbygning samt arbejde for at sikre, at forslagene ikke forhindrer, at dankortet fortsat kan udvikles og udbydes af pengeinstitutterne. Direktivforslaget For så vidt angår de foreslåede sanktionsbestemmelser, lægger regeringen afgørende vægt på, at der skal være valgfrihed for medlemsstaterne mellem administrative og strafferetlige sanktioner i både direktivet og forordningen. Regeringen vil arbejde for en fleksibel hæftelsesregel, idet den foreslåede er for ufleksibel. Regeringen lægger vægt på, at tillades 3. PBU aktiviteter, skal de underlægges de samme sikkerhedskrav som de øvrige betalingstjenesteudbydere, eksempelvis fit & proper krav, kapitalkrav og høj IT-sikkerhed. Betalingssystemerne skal fortsat være sikre, og betalernes oplysninger sikrede mod misbrug. Regeringen vil desuden arbejde for, at der kommer en regulering af visse virtuelle valutaer på EU-plan, hvis muligt i forslaget. Forordningen Regeringen støtter, at der indføres et fælles regelsæt omkring interbankgebyrerne, og at de konkrete niveauer på 0,20 % af transaktionsværdien for debetkort og 0,30 % for kreditkort følger den hidtidige praksis for Kommissionens konkurrencesager. Forudsat at indløserne fører denne besparelse videre til forretningerne, vil det betyde en væsentlig reduktion af forretningernes omkostninger ved at modtage betalingskort, som kan komme forbrugerne til gode i form af billigere og mere effektive beta-

18 18/20 lingsmuligheder og på grund af konkurrencen mellem butikker sandsynligvis også lavere priser. Regeringen finder det vigtigt, at forbrugerne tilskyndes til at benytte de billigste og mest effektive betalingsmidler. Med den kommende regulering af interbankgebyrer og det reviderede betalingsdirektiv vil overvæltning forbydes på de betalingskort, der bliver billigst for såvel forretningerne som forbrugerne. For at prisen for at modtage internationale betalingskort falder ned til et niveau, som kan berettige et forbud mod overvæltning, kræver det, at konkurrencen på markedet for indløsning af betalingskort i Danmark skærpes. Dette kan opnås i kraft af forordningens øvrige forretningsbestemmelser, der kan bidrage til en øget konkurrence på markedet for betalinger. 10. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Direktivforslaget vil i sin nuværende form kræve ændringer af betalingstjenesteloven samt bekendtgørelsen om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter i den fysiske handel. Forslaget medfører desuden en række nye tilsynsopgaver for eksempel med at give tilladelse som betalingsinstitut, føre tilsyn med flere transaktioner, modtage indberetning af årlige ITrisikoindberetninger og behov for øgede IT-ressourcer osv., hvilket vurderes ikke at kunne håndhæves inden for Finanstilsynets eksisterende rammer. Forslaget og forordningen vil derfor medføre et øget ressourcebehov for Finanstilsynet. Sådanne omkostninger finansieres gennem bidrag fra finansielle virksomheder under tilsyn, som det er normal praksis for Finanstilsynet.

19 19/ Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslagene forventes at have positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Kommissionen har lavet en konsekvensanalyse, hvor man har set på de potentielle konsekvenser af ikke at have et integreret europæisk betalingsmarked. Man fremhæver bl.a. den nuværende inkonsistente anvendelse af de eksisterende regler pga. deres meget overordnede udformning og mange optioner, som fører til en fortsat markedsfragmentering og mangelfuld konkurrence, samt forskellige og inkonsistente gebyrer fra land til land, som skaber forvirring for forbrugerne, når de handler i et andet land eller på nettet. Forslagene vil efter Kommissionens mening lette standardiseringen, skabe større retssikkerhed vedrørende interbankgebyrer, og man vil slippe af med restriktive forretningsvilkår, som i dag skaber problemer på markedet. Forslagene vil også begrænse interbankgebyrernes størrelse, i første omgang i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner med kredit og debetkort, og to år efter ikrafttrædelsen også i forbindelse med indenlandske transaktioner, og en del af den besparelse, dette vil medføre, forventes at komme forbrugerne til gode. Reglerne vil ligeledes betyde, at gebyrer for brugen af betalingskort på tværs af EU vil blive harmoniseret, hvilket vil øge bekvemmeligheden ved at betale med kort frem for kontanter, der er væsentlige dyrere for samfundet. Endelig vil handlen på internettet blive mere gennemsigtig, idet forbrugerne vil have nemmere ved at sammenligne eksempelvis priser på flybilletter, i modsætning til i dag hvor nogle flyselskaber opkræver høje betalingsgebyrer, mens andre ikke gør. 12. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Udbydere af kontantautomater, som ikke i forvejen har tilladelse som betalingstjenesteudbyder, vil skulle have en tilladelse til at udbyde betalingstjenester. Det forventes ikke til at få betydning i Danmark, hvor kontantautomaterne hovedsagelig er ejet af landets pengeinstitutter, som alle i forvejen har tilladelse at udbyde betalingstjenester. Forslaget forventes at medføre øgede administrative omkostninger for landets pengeinstitutter. De administrative omkostninger skyldes for eksempel de nye krav om, at 3. PBU skal give sig til kende over for pengeinstitutterne, når disse faciliterer adgang for betalingsmodtagere til betalingskonti. Pengeinstitutternes nuværende tekniske løsning er pt. ikke gearet til dette. Derfor forventes pengeinstitutterne at skulle investere i itsystemerne for at efterleve de nye krav. Endvidere pålægges alle betalingstjenesteudbydere øgede sikkerhedsmæssige krav i forslaget. Hertil kommer, at forslagets øgede krav til ind-

20 20/20 beretning af risikovurderinger og rapportering af væsentlige hændelser pålægger betalingstjenesteudbyderne en administrativ byrde, da de skal indsende en årlig risikovurdering til en central myndighed, som videresendes til EBA og Finanstilsynet, samt meddele EBA og Finanstilsynet om væsentlige sikkerhedshændelser inden for en frist på 24 timer. Selskabernes outsourcing-leverandører bliver også påvirket af forslaget, idet de skal kunne reagere tilstrækkeligt tidligt til, at betalingsvirksomhederne kan overholde EBAs krav. Betalingstjenesteudbyderne motiveres til at benytte stærk kundeautentifikation ved fjernhandel. Hvis ikke denne benyttes, hæfter betalingstjenesteudbyderen, medmindre betaleren har handlet svigagtigt. Der er i dag i Danmark mange betalingsløsninger, hvor stærk kundeautentifikation ikke benyttes ved fjernhandel. Udbyderne af disse vil skulle investere i deres betalingssystemer for at efterleve de nye krav, hvis de vil undgå at hæfte som udgangspunkt. 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 7. november 2014

Samlenotat til ECOFIN 7. november 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3343 - Økofin Bilag 2 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2014-20094 Doknr. 175796 Dato 03-11-2014 Samlenotat til ECOFIN 7.

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti,

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 322 Offentligt GR UNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVA LG 27. juni 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynet vedrørende forslag til re- vision af betalingstjenestedirektivet samt forslag til

Høringssvar til Finanstilsynet vedrørende forslag til re- vision af betalingstjenestedirektivet samt forslag til Høringssvar til Finanstilsynet vedrørende forslag til revision af betalingstjenestedirektivet samt forslag til forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner Finansrådet har modtaget

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer. Forslag til forordning (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD))

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer. Forslag til forordning (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD)) 7.2.2019 A8-0360/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer A8-0360/2018 Forslag til forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del Bilag 201 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 22. maj 2018 Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0234 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 17. maj 2018 KAKRI/JIF J.nr. 2018-1780 Revision af PSI-direktivet 2018 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse om lov om betalingstjenester Orienteringsskrivelse 2009

Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse om lov om betalingstjenester Orienteringsskrivelse 2009 Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse om lov om betalingstjenester Orienteringsskrivelse 2009 FORBRUGEROMBUDSMANDENS ORIENTERINGSSKRIVELSE OM LOV OM BETALINGSTJENESTER Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.7.2013 SWD(2013) 289 final C7-0230/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0660 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0660 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0660 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 30. november 2017 Kommissionens forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger

Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger Dagsorden Velkomst og introduktion Proces, ikrafttrædelse og niveau 2-regulering Overgangsperiode Danske særregler Kontantreglen Betalingsdata

Læs mere

Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 38 Folketinget 2015-16 Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev FINANSTILSYNET FORESLÅR BETALINGSTJENESTELOVEN ÆNDRET 19.9.2014 Finanstilsynet har sendt et udkast til et lovforslag i høring om ændring af bl.a. lov

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

2015/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni Forslag. til. (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.

2015/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni Forslag. til. (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v. 2015/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/02988 Fremsat den 29.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Fremsat den xx 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Fremsat den xx 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017.

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017. RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Retningslinjer om de kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Dette er et nyt notat. Grund- og nærhedsnotat oversendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Dette er et nyt notat. Grund- og nærhedsnotat oversendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 111 Offentligt Notat 6. januar 2019 J.nr. 2018-8525 Kontor: Moms, Afgiter og Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til Rådets forordning

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 157 endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 157 endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 157 endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Bilag til besvarelse af spørgsmål 5 ad L 157, stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 24. marts 2017

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Indhold

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Indhold Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0398 Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. september 2018 18/04868-30 Indhold Bemyndigelsesforordningen: Forslag til ændring af Rådets forordning

Læs mere

Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD))

Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD)) 7.2.2019 A8-0360/2 Ændringsforslag 2 Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 C8-0129/2018

Læs mere

DANSK HANDEL & SERVICE

DANSK HANDEL & SERVICE DANSK HANDEL & SERVICE Juridisk direktør EU-Kommissionen 16. februar 2004 GD Indre Marked hhy/cbi C107 01/04 J01970 B-1049 Bruxelles hhy@dhs.dk markt-f4@cec.eu.int Høring vedrørende Kommissionens KOM (2003)718

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 13.9.2013 2013/0024(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 24.9.2013 2013/2116(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI))

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår.

Forslag til direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0797 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T 22. januar 2018 Forslag til direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. J.nr. 2018-184 CAL/CAIJ

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 30. december 2016

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 30. december 2016 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 30. december 2016 1. INDLEDNING Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser for udbydere af betalingstjenester 1

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser for udbydere af betalingstjenester 1 Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser for udbydere af betalingstjenester 1 I medfør af 127, stk. 4, og 152, stk. 7, i lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger fastsættes: Kapitel

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 137 Offentligt Grund og nærhedsnotat 3. marts 2016 J.nr. 16-0115195 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration Forslag til Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Europaudvalget 2018-19 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt EU-note Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-Kommissionen vil styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation

Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation Betydning for indsamlingsvirksomheder 8. februar 2017 Agenda 1 Liberalisering af betalingsmarkedet "hvor nemt kan det blive?" 2 Nye regler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag. Lov om betalingskonti 1)

Forslag. Lov om betalingskonti 1) Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2015-16 Fremsat den 13. januar 2016 af Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om betalingskonti 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 110 Offentligt Notat 8. januar 2019 J.nr. 2018-8540 Kontor: Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Kommissionen har ved KOM(2012) 521 af 27. september 2012 samt ved KOM(2012) 548 af

Kommissionen har ved KOM(2012) 521 af 27. september 2012 samt ved KOM(2012) 548 af Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 37 Offentligt Journalnummer: 12-0213090 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0611 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0611 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0611 Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 27. november 2009 Dok.id J. nr. 120-29 Internationalt Kontor Grundnotat Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 15251/15 ADD 2 JUSTCIV 290 CONSOM 220 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 10. december 2015 til:

Læs mere

! Databehandleraftale

! Databehandleraftale ! Databehandleraftale Indledning 1.1. Denne aftale vedrørende behandling af personoplysninger ( Databehandleraftalen ) regulerer Pensopay APS CVR-nr. 36410876 (databehandleren) og Kunden (den Dataansvarlige

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til lov om betalingskonti 1. Kapitel 1

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til lov om betalingskonti 1. Kapitel 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til lov om betalingskonti 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere