FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR"

Transkript

1 Side 1 af 11 FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fagprøvens formelle grundlag 2 Formålet med fagprøven 2 Plan for fagprøveforløb 2 Fagprøveaflevering 4 Tekniske retningslinjer (sideopsætning m.m.) 5 Eksaminationen 6 Bilag 1: opgaveformulering 7 Bilag 2: problemformuleringsskema 9 Bilag 3: Tekniske retningslinjer (kildefortegnelse m.m.) 10

2 Side 2 af 11 Fagprøvens formelle grundlag Reglerne for fagprøven er fastlagt i Bekendtgørelsen om kontoruddannelser med specialer. Det er den skole, der udbyder uddannelsen, der alene har ansvaret for information, planlægning, godkendelse af problemformulering, valg af censorer og eksamination. Formålet med fagprøven Fagprøven skal vise om eleven har nået uddannelsens mål med hensyn til opnåelse af faglige, generelle og personlige kvalifikationer og om eleven er i stand til at anvende denne viden til løsning af en given opgave. Fagprøven skal vise, at eleven kan: formulere en idé fastsætte mål planlægge gennemføre og procesevaluere en aktivitet inden for et afgrænset lægesekretærfagligt område Ved idéudvikling, planlægning og gennemførelse af projektet skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Eleven skal kunne forholde sig til helheder og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset arbejdsområde og problemfelt på praktikstedet af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endelig skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Plan for fagprøveforløb I løbet af 1. og 2. skoleophold opfordres eleverne til at tænke konstruktivt på evt. fagprøveemne. På 3. skoleophold drøfter eleverne mulige fagprøveemner/idéer med faglærer. Skoleopholdet afsluttes med et gruppeprojekt, hvor eleverne bl.a. skal øve sig i udarbejdelse af en problemformulering. Dette sker i samarbejde med faglærer. I slutningen af 3. skoleophold får eleverne udleveret et fagprøveprojektskema; i praktikperioden mellem 3. og 4. skoleophold skal eleven beslutte sig for, hvad hun/han vil skrive om i sit fagprøveprojekt. Skemaet skal bruges når eleven skal drøfte sin idé til emne med uddannelseslederen eller den valgte vejleder.

3 Side 3 af 11 Det emne/problem eleven ønsker at undersøge og analysere skal være relevant for lægesekretærens arbejdsområde. Det skal belyse bredere sammenhænge og skal være realistisk opnåeligt såvel tidsmæssigt som økonomisk. Eleven skal desuden drøfte muligheden for at andre elever kan deltage i projektudarbejdelsen på elevens praktiksted i fagprøveperioden. Eller om eleven i denne periode ønsker at løse fagprøven på et andet hospital/i anden lægepraksis. Fagprøveprojekt-skemaet skal afleveres i underskrevet stand på 4. skoleophold. I begyndelsen af 4. skoleophold skal eleverne træffe et endeligt valg med hensyn til valg af fagprøveemne; dette skal godkendes af praktiksted samt faglærer. Hvis nogle af eleverne beslutter sig for at udarbejde deres fagprøve i gruppe, er dette også muligt. En gruppe må maksimalt bestå af 4 elever. Eksaminationen afholdes enkeltvis. 4. skoleophold udarbejdelse og godkendelse af problemformulering I løbet af 4. skoleophold forbereder eleven sit fagprøveprojekt, enten i grupper eller individuelt. Eleverne skal her udarbejde en endelig problemformulering under vejledning af den faglærer, som de skal til fagprøve hos. Når eleven har udarbejdet sin problemformulering, skal denne først sendes til foreløbig godkendelse hos uddannelseslederen eller den valgte vejleder på praktikstedet. På den måde inddrages praktikstedet i problemformuleringen, således at der er mulighed for vejledning, støtte og bistand på praktikstedet til det videre arbejde. Hvis praktikstedet ikke har indsigelser til det fremsendte forslag, kan eleven udfylde det officielle Fagprøveprojekt-skema med beskrivelse af fagprøveemnets titel, indledning med begrundelse for emnevalg, selve problemformuleringen samt målgruppe og målbeskrivelse (bilag 2). Det endelige skema skal godkendes og underskrives af uddannelsesleder eller fagprøveansvarlige vejleder, faglæreren på Handelsfagskolen samt eleven selv. Skulle det blive nødvendigt at ændre problemformuleringen undervejs, skal disse rettelser accepteres af såvel Handelsfagskolen som praktikstedet. En del af opgaven kan afleveres i et andet medie end skriftsprog, som fx DVD. Udgifter hertil skal budgetteres i forbindelse med problemformuleringen og accepteres afholdt af praktikstedet. Praktikperioden efter 4. skoleophold Fagprøveperioden I praktikperioden efter 4. skoleophold skal eleven indsamle data til sit fagprøveprojekt. Der skal her være mulighed for at søge informationer og dataindsamle på praktikstedet, eller på anden måde gives eleven muligheder for at kunne inddrage konkret viden og informationer til brug ved elevens opgavebesvarelse. Fagprøvevejlederen bør eventuelt støtte eleven i at være kritisk i sit materialevalg, så han/hun ikke drukner i irrelevante informationer.

4 Side 4 af 11 Fagprøveprojektet udarbejdes på praktikstedet. Praktikstedet skal friholde eleven til fagprøveprojektet og eksaminationen i 74 timer jf. Bekendtgørelsen om kontoruddannelser med specialer. I denne periode færdiggør eleven sit projekt. Her samles såvel teoretiske overvejelser som resultater fra praktikken. Eleven har mulighed for at stille enkelte konkrete spørgsmål til faglæreren, enten via eller telefonisk efter aftale. Handelsskolens faxnummer (Receptionen): Faglærer Rita Lienhøft, tlf , FAGPRØVEAFLEVERING Fagprøven afleveres i tre eksemplarer til Handelsfagskolen. Dato oplyses særskilt. De tre eksemplarer sendes som almindelig post eller som pakke, hvis man gerne vil have en kvittering til Handelsfagskolen Rådhusgade Odder (sendes IKKE som anbefalet post) Medfølger der DVD/USB-stik eller andet medie skal disse/dette også afleveres i tre eksemplarer.

5 Side 5 af 11 TEKNISKE RETNINGSLINIER (sideopsætning m.m.) Projektet skal fylde minimum 10, maksimum 15 normalsider. Herudover må der maksimalt lægges 10 bilag til opgaven. Bilagene tæller ikke med i det samlede antal sider, som opgaven må udgøre. Eleven skal skrive opgaven med valgfrie (dog læsevenlige) skrifttyper og i 12 pitch. Der skal anvendes sidehoved og sidefod. Word kan hjælpe eleven med indholdsfortegnelsen og andre funktioner, som letter opgaveskrivningen. Standardsideopsætningen skal være på 3 cm fra top og bundmargen. Højre margen på 3 cm. Venstre margen på 4 cm. Linjeafstand skal være på 1½. Forsiden på fagprøven På forsiden skal eleven anføre: opgavens titel og eventuelt undertitel opgaveløseren/opgaveløsernes navne (placeres nederst i højre hjørne) vejlederens (på praktikstedet) samt eksaminators (faglæreren på Handelsfagskolen) navne (placeres nederst i venstre hjørne) praktikstedets/praktikstedernes navne skolens navn: Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder dato for aflevering af opgaven Forord Følgende forord noteres i opgaven og kan skrives enten på forsidens bagside eller som afslutning på indledningen: Denne opgave er udarbejdet af en lægesekretærelev/gruppe lægesekretærelever ved Handelsfagskolen. Opgaven er ikke kommenteret af skolen eller praktikstedet/-erne og er udtryk for lægesekretærelevens/-ernes egne synspunkter, som ikke nødvendigvis deles af Handelsfagskolen og praktikstedet/-erne. Kopiering eller anden gengivelse af opgaven eller dele heraf, er kun tilladt med opgaveløserens/- ernes tilladelse (jf. gældende dansk lov om ophavsret). Formalia HUSK at problemformulering skal indgå i opgaven og i jeres indholdsfortegnelse. Se endvidere bilag 3 som uddyber retningslinjer for opgaveskrivning.

6 Side 6 af 11 EKSAMINATIONEN Skolen beslutter, hvornår eksamen skal afholdes, således at eksaminator og censor har mulighed for at sætte sig ind i opgavens problemstilling inden den mundtlige eksamination. Den mundtlige eksamen foregår på skolen. Under den mundtlige eksamen vurderes helheden. Det vil sige at det gennemførte projekt bedømmes i forhold til problemformuleringen. Elevens generelle, personlige og faglige kvalifikationer bedømmes dels på grundlag af det udarbejdede projekt eller anden dokumentation og den mundtlige eksamination. Fagprøven skal bestås med minimum karakteren 02 i henhold til 7-trinsskalaen. Fagprøven kan udarbejdes individuelt eller i grupper med op til fire personer. Fremlæggelsen af fagprøven skal foregå enkeltvis, og der sættes en halv time af til hver eksaminering, som fordeles med 5 min. til oplæg, 20 min. til samtale om projektet, og 5 min. til votering. Evaluering og vurdering Ved den mundtlige eksamen fremlægger eleven sit projekt overfor eksaminator og censor, og det er et krav, at der anvendes en eller flere former for præsentationsteknik. Der gives en samlet karakter for projekt og fremlæggelse. Skulle der være små justeringer i forbindelse med projektrapporten, må eleven gøre rede for disse i forbindelse med fremlæggelsen. Reeksamination Såfremt eleven ikke består fagprøven, tilbyder skolen en ny eksamination. Det er skolen, der afgør om reeksamination skal være på baggrund af den foreliggende projektrapport, en uddybelse af denne eller en helt ny udarbejdelse. En elev der ikke består fagprøveeksamen, har endvidere mulighed for at få en samtale med den eksamensansvarlige leder. Dagen efter eksamen kontakter faglæreren eleven for at give en supplerende redegørelse for elevens situation, herunder oplysning om på hvilke fagområder eleven bør sætte ind i det opfølgende arbejde før en ny mundtlig eksamination. Orientering til praktikstedet/uddannelseslederen foretages telefonisk.

7 Side 7 af 11 BILAG 1: OPGAVEFORMULERING Hvordan kommer man i gang med sin fagprøve? Hvordan udarbejder man en problemformulering? Kort fortalt: 0. Opgavens titel? (vent med den) 1. Hvordan finder du ud af, hvad du vil skrive om? 2. Hvem er berørt af emnet og hvordan er de berørte? 3. Hvorfor er dette emne relevant? 4. Hvordan vil du afgrænse emnet? Hvorfor skal det afgrænses? 5. Hvem er din målgruppe og hvad er dit mål med opgaven? 6. Hvad er din problemformulering? 7. Hvordan vil du sikre dig, at du når dit mål? O. Opgavens titel Gerne en idé til en fængende titel samt en faglig undertitel. Man får ofte først en idé til en titel når du/i har arbejdet med nogle af de efterfølgende punkter. 1. Emne/idè Hvad undrer dig eller interesserer dig i dit daglige arbejde som lægesekretærelev? Hvilke problemer er du selv eller dine kollegaer stødt på enten fagligt eller tværfagligt? Det er ofte ud fra denne undren, idéen til en opgave opstår. 2. Hvem er berørt af emnet og hvordan er de berørte? Hvilke grupper er berørte af emnet? Patienter, pårørende, personale, kolleger, sundhedsvæsenet som sådan, budgetter osv. Med andre ord: Hvad har givet eller kan give anledning til udfordringer/ problemer? Hvilke problemstillinger er presserende at gøre noget ved? Under denne proces kan du benytte dig af brainstorm eller mindmaps. 3. Hvorfor er dette emne relevant? Begrundelse for valg af emne Når du er nået frem til valg af emne/idé og de deraf følgende problemstillinger, skal du begrunde, hvorfor disse er relevante for dig i arbejdet som lægesekretær. Er det en meget begrænset gruppe som berøres eller har emnet almen interesse for flere og større grupper? Knytter emnet sig til forhold på din arbejdsplads og til noget du har arbejdet med på skoleopholdene? Hvis du kan svare ja til, at en stor gruppe mennesker er berørte, og at der er elementer fra såvel din arbejdsplads som skoleopholdene i emnet så er emnet relevant. Til understøttelse for dine argumenter kan du inddrage relevante undersøgelser, statistikker og/eller procenttal; du skal bare huske at være kildekritisk og angive kilde.

8 Side 8 af Hvordan vil du afgrænse emnet og hvorfor skal det afgrænses? Emnet skal afgrænses, fordi der er grænser for, hvad du kan nå og hvor meget du kan undersøge. Husk at du kun har fri i ni arbejdsdage til at udarbejde opgaven i! Vær realistisk med hensyn til hvor mange problemstillinger du kan nå at analysere og konkludere på. Vær kritisk når du indsamler materiale, så du ikke får en masse unødige og irrelevante informationer, du skal forholde dig til når du skal til at skrive din opgave. 5. Hvem er din målgruppe og hvad er dit mål med opgaven? Mål og målgruppe Hvem skriver du til/hvem er din målgruppe? Man kan godt have en primær og en sekundær målgruppe. Hvad er dit mål med opgaven? 6. Hvad er din problemstilling? Problemformuleringen Nu kan du lave din problemformulering. Denne skal kort og præcist beskrive hvordan du vil nå dit mål; beskriv præcist hvilke spørgsmål du vil undersøge og af- eller bekræfte med opgaven. Husk hele tiden på, at dét du skriver, du vil gøre, det skal du også gøre. Beskriv også hvad opgaven skal føre frem til, og hvad er perspektiverne? 7. Hvordan vil du sikre dig, at du når dit mål? Handlingsplan Det er en god idé, at udarbejde en foreløbig handlingsplan/tidsplan for opgaveløsningen, evt. i samråd med din fagprøvevejleder. Fx hvor ofte skal I mødes i gruppen, hvis I er flere, der skriver sammen. Hvornår skal der uddeles spørgeskemaer og hvornår skal de indsamles igen? Hvem skal interviewes og hvornår? Overvej om der vil være ekstra udgifter forbundet med udarbejdelse af opgaven. Fx kørselsudgifter, udgifter til kopiering, etc. Undersøg om arbejdsgiveren dækker nogle af disse omkostninger. Sørg for at strukturere samarbejdet med din vejleder; indgå faste aftaler, medbring noget konkret til møderne, sørg for at være velforberedt osv. Foreløbig indholdsfortegnelse til din opgave: Hvad vil du/i komme ind på? Og hvad vil du/i beskrive i opgaven? Hvilke informationer skal indhentes? Hvad skal undersøges nærmere? Hvem ønsker du/i at interviewe eller tage kontakt til? Hvilken relevant litteratur og teori ønsker du/i at inddrage i opgaven? Etc.

9 Side 9 af 11 BILAG 2: PROBLEMFORMULERINGSSKEMA Skemaet ligger på Handelsfagskolens computere på S-drevet i mappen Fagprøve /std. OBS: Skemaet udfyldes efter nærmere instruktion fra faglæreren. Når problemformuleringen er godkendt af faglærer og elev, sendes den til uddannelsesleder eller fagprøvevejleder til underskrift. Man kan enten faxe dokumentet eller scanne det ind og maile det.

10 Side 10 af 11 BILAG 3: TEKNISKE RETNINGSLINIER (kildefortegnelse m.m.) Om indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal opstilles på en overskuelig måde. Der skal være overensstemmelse mellem indholdsfortegnelsen og opgavens overskrifter og sidetal. Overskrifterne skal være oplysende, men kortfattede. Litteraturliste og bilagsfortegnelse skrives også i indholdsfortegnelsen. Fodnoter De fleste vil få brug for at bruge noter i opgaven; man skelner mellem to slags fodnoter: de forklarende og de henvisende. De forklarende noter skal bruges til at uddybe og forklare begreber, information som du synes er vigtig, men som ikke indgår i selve opgaveteksten. Hvis man vil citere direkte fra en tekst, skal man huske at bruge citationstegn og herefter anvise i en fodnote, hvor man har citatet fra. Henvisende noter skal vise, hvor du har fundet de oplysninger, du bruger i din opgave; det kan være fra en artikel, internettet eller et kapitel i en bog. Word kan sættes til at lave fodnoter automatisk og tælle frem. Noter kan også laves ved at man, efter et citat, en henvisning eller noget, der skal forklares, sætter et tal i parentes. Dette tal vil så referere til en noteoversigt bagest i opgaven, før litteraturlisten. Om litteraturliste kildefortegnelse: Litteraturlisten angiver den litteratur, der er anvendt ved udarbejdelse af opgaven. Den skrives i alfabetisk orden og placeres efter opgaveteksten og inden bilagene. Se nedenstående eksempler: Henvisning til bøger Forfatterens efternavn skal stå først, herefter kommer fornavnet. Har en bog flere forfattere, skrives den første forfatter som nævnt, mens de resterende skrives med fornavnet først. Er der flere end 3 forfattere, kan man skrive den første forfatter og tilføje m.fl. Efter forfatternavnet skrives bogens titel, udgave og oplag, forlag og udgivelsessted. Man må gerne fremhæve bogens titel ved evt. at bruge kursiv. Eksempel: 1. Larsen, Claus Falck m.fl. Traumatologi. 1. udgave, 1. oplag, Munksgaards forlag, Danmark 2. Larsen, Hanne Stengaard. Lægelatin. En håndbog. 2. udgave, 2. oplag, Munksgaards forlag, Danmark 3. Nielsen, Oluf og Anni Springborg. Ind under huden Anatomi og fysiologi. 2. udgave, 6. oplag. Munksgaards forlag, Danmark, 2008

11 Side 11 af 11 Henvisning til kapitler i bøger Refereres der til et kapitel i en bog, skrives artiklens forfatter og artiklens titel, kapitel nummer, fra side til side, efterfulgt af: bogens titel, bogens redaktør(er), udgave nummer, oplag nummer, udgivelsesårstal, forlag og udgivelsessted. Eksempel: Lund, Anker Brink. Sundhedsformidling, kapitel 2, s I Forebyggende sundhedsarbejde, 4. udgave, 2. oplag Red.: Finn Kamper-Jørgensen og Gert Almind. 2004, Munksgaard, København Henvisning til tidsskriftartikler eller andre publikationer Anvendes artikler fra tidsskrifter, skriver man forfatternavn og titel på artiklen. Tidsskriftets navn, udgivelsesår; årgang, første og sidste sidetal. Anvendes publikationer er det navnet på institutionen eller komiteen, der skrives på forfatternavnets plads. Eksempel: Jartoft, Vibeke. Social støtte i sundhedspraksis. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. 2002; 79, s Hjerteforeningen Lev bedre kend dit hjerte. Henvisning til internetadresser/links Der henvises til web-adressen. Derefter går man helt ned til det link, man har sine oplysninger fra, og skriver datoen for indhentning af oplysningen i parentes. Eksempel: > HPV vaccine ( ) Om kildefortegnelse I kildefortegnelsen skal der stå navn, adresse, telefonnummer og/ellers -adresse på personer eller grupper, I har talt med. Disse skrives i alfabetisk orden og skrives i fortsættelse af litteraturlisten. Om bilagsfortegnelse Bilag skal nummereres og have fortløbende sidetal. De skal indgå i indholdsfortegnelsen og indsættes i opgaven efter litteraturlisten. (max 10 bilag).

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Formål med fagprøven

Formål med fagprøven Formål med fagprøven Eleven skal kunne: Formulere en idé Fastsætte mål Planlægge og gennemføre en opgave indenfor et afgrænset arbejdsområde Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige,

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Studieretninger 5. semester Januar 2015 Skriftlig og mundtlig del Ekstern censur 7-trins-skalaen Opgavesættet består af i alt 5 sider. Eksamen Form Skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Eksamenen kan gennemføres

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning University College Lillebælt Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle Revideret Januar 2009/ Peder Ohrt Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere