I/S Nybøl Vandværk Beredskabsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S Nybøl Vandværk Beredskabsplan"

Transkript

1 I/S Nybøl Vandværk Beredskabsplan I never drink water because of the disgusting things that fish do in it. W.C.Fields Denne plan indeholder retningslinier, for hvilke foranstaltninger der skal træffes for at sikre forsyning under ekstraordinære forhold. Beredskabsplanen er revideret Nybøl Vandværk Skolevænget 10 Nybøl 6400 Sønderborg Formand Jens Sylvest Pedersen Langballe 5 Nybøl 6400 Sønderborg

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Vandværkets generelle data...3 Forurening af vand...4 Organisering af indsats...5 Handlingsplan ved bakteriologisk forurening...6 Alarmeringsplan...8 Telefonliste til alarmeringsplan...9 Orientering Telefonliste til Orientering og Information Nødforsyning Materiel og nødforsyning Rådgivning og assistance Yderligere information Skabeloner til brug i forbindelse med information

3 Forord Nybøl Vandværks formål, iht. selskabets vedtægter, er: - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte spørgsmål. Denne Beredskabsplan indeholder retningslinier, for hvilke foranstaltninger der skal træffes for at sikre forsyning under ekstraordinære forhold. Endvidere er beredskabsplanen et opslagsværk som rummer almene oplysninger vedrørende Nybøl Vandværk. Evaluering af beredskabsplanen foretages løbende af vandværket, dog skal planen evalueres af den samlede bestyrelse på et bestyrelsesmøde minimum 1 gang årligt. Beredskabsplanen er sidst revideret? Vandværkets generelle data Vandværkets adresse: Skolevænget 10, Nybøl, 6400 Sønderborg Ejerforhold: Interessentselskab Vandværket er opført: 2004; Idriftsat 2004 Årlig udpumpet vandmængde: ca m³ Indvindingstilladelse: m³/år Boringer: 2 stk. tvillingboring, hhv ø160 mm og 200 mm forerrør, boredybde hhv 34,5 m og 41 m Specifik kapacitet: 2 * 25 m³/h filtersat i hhv 29 m s og 34,5 m s dybde Vandførende lag: smeltevandssand, sand og grus Råvandspumper 2 stk. Grundfos SP 30/4 dykpumpe Iltningsmetode: Mekanisk iltning med kompressor Rentvandstank: 158 m³ betontank Rentvandspumper: 3 stk. Grundfos CR 16-30, 16 m³/h Pumpestyring: Frekvensomformerstyring af 3 pumper Filteranlæg: 2 lukkede trykfiltre (for- og efterfilter), med automatisk returskylning Skyllevand: Skyllevand ledes til fældningstank. Vand herfra ledes til Bredbækken, slam fjernes fra fældningstank via offentlig kloak Vandbehandling: Beluftning med kompressor. Filtrering med 2 lukkede trykfiltre. Vandbehandling i filtrene med kvartssandfyldning og Nevtracofyldning Alarmeringsanlæg: På alle primære driftsparametre er der alarmeringsfunktion via sms til bestyrelsesmedlemmerne 3

4 Nødforsyning: Vandværket har ingen nødforsyning, men er forberedt til det Vandkvalitet: Vandkvaliteten overholder alle grænseværdier for drikkevand Ledningsnet: Vandværkets ledningsnet består primært af PVC, eternit og jernrør Antal forbrugere: Private: 558 Offentlige: 3. (Skole, børnehave og plejehjem) Forurening af vand Vandet i Nybøl Vandværks tanke, filtre, rørsystem og boring kan tænkes forurenet i forbindelse med: - arbejder på anlægget - ved utilsigtet indtrængen af det forurenende stof i tank, i boring (grundvandsbåret forurening) eller på ledningsnet - bevidst sabotage - Forurening kan skyldes flg.: - bakterier, herunder - jordbakterier - colibakterier - forurening med organiske stoffer, herunder - giftstoffer - pesticider - Mulige forureningskilder: Ledningsnet: - rørbrud, hvor der trænger snavset vand ind i rørene - indbygning af snavsede rør på ledningsnettet i forbindelse med reparationsarbejder og nyetablering - indtrængen af snavset vand ved etablering af anboring - tilbagestrømning i forbrugerinstallationer med defekt kontraventil. Kan f. eks skyldes fast tilkoblede slangeforbindelser, bl.a. til kedel- og varmeanlæg, industrianlæg, vaskeanlæg o. lign Vandværk: - indtrængen af overfladevand i rentvandsbeholderen - rørbrud på rør mellem rentvandstanken og rørkælder, eller mellem boring og rørkælder, hvor der trænger snavset vand ind i rørene - indtrængen af overfladevand i boringen - filtergrus med stoffer som afgiver smag, lugt eller farve 4

5 - pesticider tilført råvandet (grundvandsbåret forurening) - Organisering af indsats Ved truet forsyningssituation og krisesituation nedsættes en arbejdsgruppe, der ledes af beredskabschefen Kommunen fører tilsyn med kvaliteten af grundvand og drikkevand Embedslægen har ansvar for den sundhedsfaglige rådgivning til myndighederne Arbejdsgruppen rådgiver kommunen. Kommunen træffer på baggrund heraf beslutning om drikkevandets kvalitet Ved truet forsyningssituation kan det være dele af arbejdsgruppen, der inddrages. 5

6 Arbejdsgruppen: Beredskabschef Teknisk og politisk ledelse Forureningens farlighed vurderes. Forholdsregler aftales og iværksættes. Vandforsyningens bestyrelse Analyseprogram aftales og iværksættes. Embedslægeinstitution Iværksætter Forbrugerne orienteres. Se afsnit: Orientering Analyselaboratorium Pressen orienteres. Se afsnit: Orientering Politi Evt. nødvandsforsyning aftales og iværksættes. Se afsnit: Nødvandsforsyning Evt. eksterne eksperter Handlingsplan ved bakteriologisk forurening Handlingsforløbet ved bakteriologisk forurening: Kontakt straks kommunen og evt. embedslægen Kommunen udarbejder kogeanbefaling/påbud i samråd med embedslægen Kommunen leverer løbesedler til vandværket, der sørger for omdeling Vandværket bestiller nye prøver og foretager kildeopsporing 6

7 Vandværket fører logbog over forløbet- se bilag 1 Vandværket har kontakten til pressen Vandværket informerer på internettet via vandværkets hjemmeside Kommunen informerer på internettet via Kommunens hjemmeside, men efter aftale med vandværket Information til særligt udsatte personer/grupper/institutioner aftales mellem vandværket og kommunen Kildeopsporingen skal fortsætte til problemet er løst, kommunen skal løbende orienteres ved tilsendelse af kopi af logbog Der uddeles nye løbesedler, når vandet igen er rent. Kommunen leverer løbesedler Efter aftale med laboratoriet, orienteres kommunen straks ved bakteriologiske afvigelser uanset omfanget. 7

8 Alarmeringsplan Ekstraordinær situation opstår Vandværkets bestyrelse Forurenet drikkevand kontakt embedslægen Almindelige driftsforstyrrelser Større driftsforstyrrelser Truet forsyningssituation Krisesituation Bestyrelsen tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes Bestyrelsen tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes Bestyrelsen tilkalder Beredskabschefen Bestyrelsen tilkalder Beredskabschefen Beredskabschefen vurderer det videre forløb af indsatsen. Der nedsættes en arbejdsgruppe, se under Organisering af indsats. Beredskabschefen leder indsatsen Beredskabschefen leder indssatsen efter kommunens beredskabsplan. Der nedsættes en arbejdsgruppe, se under Organisering af indsats Eksempler: Driftsalarm, rørbrud, misfarvning af vand i mindre grad, målerog installationsproblemer Eksempler: Driftsalarm, rørbrud på vitale ledninger, misfarvning af vand i større områder, stoppet behandlingsanlæg, strømudfald Eksempler: Forurening af ledningsnet der giver generel dårlig lugt og smag, alarm for truende ydre påvirkning 8

9 Telefonliste til alarmeringsplan Funktion Telefon Kontaktperson (navn / adr./ ) Vandværkets bestyrelse: Formand Jens Sylvest Pedersen Næstformand Kim Bundesen Kontaktperson/kasserer Torben Moos Sekretær Hans Henrik Duus Bestyrelsesmedlem Christian Tychsen Sønderborg Kommune: Borgmester Kommunaldirektør Teknik- og Miljøservice Miljø- og naturchef *Miljøvagten Beredskab: Beredskabschef Vagthavende indsatsleder Embedslæge: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitution Syddanmark Politi: Alarmcentral Syd- og Sønderjyllands Politi Stat: Beredskabsstyrelsen, herunder Kemisk Laboratorium Vagttelefon: Sorsigvej 35, 6760 Ribe Lokalafdeling: Ringridervej 37, 6400 Sønderborg 9

10 Fødevarestyrelsen Giftinformationscenter Strålehygiejne Nabo-vandværker: Vester Sottrup (vagten) Sønderborg Forsyning Orientering Informer de forbrugere der er direkte eller indirekte berørte af forureningen. Informer pressen Beslut i arbejdsgruppen hvem der i øvrigt skal orienteres det afhænger af forureningens omfang og karakter Udarbejd informationsbreve Udpeg en ansvarlig i arbejdsgruppen til at give informationer Beslut hvilke eventuelle sårbare forbrugere, der skal orienteres direkte: Børnehave, dagplejere, plejehjem og skole. Beslut hvordan øvrige forbrugere skal orienteres: Højtalervogne, lokalradio, TV, løbesedler, aviser m.v. Informationen skal beskrive, se eksempel i bilag 2, 4, 5: 1. Hvad er problemet, hvad ved vi? 2. Hvilke områder er berørt? 3. Hvilke forholdsregler skal vi træffe? Kogeanbefaling, kan vandet bruget til toiletskylning m.v., se bilag 3 4. Beskriv en eventuel nødforsyning 5. Beskriv indsatsen 6. Forventet tidsrum for beredskabstilstand 7. Når indsatsen er afblæst gives en orientering om hele forløbet; hvad skete der, hvad gjorde vi, hvad vil vi gøre fremover for, at en lignende situation ikke skal opstå igen? Arbejdsgruppen skal orientere løbende under hele indsatsen om nyt, fx analyseresultater. 10

11 Telefonliste til Orientering og Information Funktion Telefon Kontaktperson (navn / adr.) Sønderborg kommunes øvrige afdelinger: Børne- og Familieservice Fødevaredirektoratet: Fødevareregion Sønderjylland Ole Rømers Vej Haderslev Fax Følsomme forbrugere: Nybøl Skole + sfo Nybøl Børnehave Sundeved Ældrecenter Presse: DR Radio Syd JydskeVestkysten K/S TV Syd Sønderborg Ugeavis Budstikken Sygehus og læge: Sønderborg Sygehus, skadestuen ; ; Skolevænget 4B, 6400 Sønderborg Sandmarken 3, 6400 Sønderborg Katforte 20, 6400 Sønderborg H. P. Hanssens Gade 11, 6200 Aabenraa Norgesgade 1, 6700 Esbjerg El-vej 2B, 6000 Kolding Østergade 3, 1., 6400 Sønderborg Perlegade 4, 1., 6400 Sønderborg Praktiserende læger: Vester Sottrup Nødforsyning Hvis den normale vandforsyning ikke kan opretholdes, etableres der nødforsyning. Afgrænse området: 1. Afgræns området hvis forureningen tillader det 2. Afspær i sektioner for at begrænse spredning 3. Afspær efter vandforsyningens hovedledningsplan 4. Drøft muligheder for nødforsyning 11

12 Nødforsyning via forbindelsesledninger: Der henvises til vandværkets ledningsregistrering, ledningsplaner forefindes på vandværket. Nødforsyning via udlægning af midlertidige ledninger under hensyn til vejrliget: Forsyn fra intakte ledningsnet til områder, hvor der er lukket for vandet ved at udlægge midlertidige ledninger. Beredskabscenter Sydjylland råder over rør og slanger Opret tappesteder hvis der er behov herfor Nødforsyning via transportable beholdere og vogne: Beslut i arbejdsgruppen hvor der skal opstilles beholdere med rent vand til aftapning. Beredskabsstyrelsen Sydjylland kan levere i et vist omfang beholdere til transport af drikkevand - find ud af om drikkevandet fra beholderne skal koges. Nødforsyning fra andre vandværker eller boringer: Vandværket har nødforsyning Materiel og nødforsyning Funktion Telefon Kontaktperson (navn / adr.) Beredskabscenter: Beredskabsstyrelsen Sydjylland Vilstrupvej 55, Haderslev Fax Tankejere for nødvandsforsyning: Brand og redning ; Henrik Jacobsen 12

13 Vvs: Vand-Schmidt (VVS) Jernbanegade 5, 6070Christiansfeld Eriks Smede & VVS Entreprenører til evt. gravearbejde: Teddy Ravn Niels Jørn Loff ; ; ; Ingolf Nielsens Vej 5, 6400 Sønderborg Østergade 7, Felsted 6200 Aabenraa Basaavej 5, Vester Sottrup 6400 Sønderborg El-installatører: EK el-service ; Mølmark 13, 6320 Broager 13

14 Rådgivning og assistance Funktion Telefon Kontaktperson (navn / adr.) Embedslæger: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitution Syddanmark Vagttelefon: Sorsigvej 35, 6760 Ribe Arbejdstilsynet: Tilsynscenter Postboks 1228, 0900 København C Beredskabscenter: Beredskabsstyrelsen Sydjylland Vilstrupvej Haderslev fax Fødevareregion: Fødevare Region Sydjylland Laboratorier: Ole Rømers Vej Haderslev Fax Eurofins Smedeskovvej 38, 8464 Galten Stat: Beredskabsstyrelsen, herunder Kemiske Laboratorium Fødevarestyrelsen Statens Institut for Strålehygiejne

15 Yderligere information Drikkevandsforurening: Beredskabsstyrelsen, Vandværker: Øvrigt: Kommune: Nybøl Vandværk, Foreningen af Vandværker i Danmark, Sønderborg kommune, 15

16 Skabeloner til brug i forbindelse med information. Bilag 1: Logbog. Bilag 2: Løbeseddel ved forurenings opståen. Bilag 3: Kogevejledning Bilag 4: Løbeseddel midtvejsorientering Bilag 5: Løbeseddel rent vand igen 16

17 Bilag 1 - logbog Dato Tidspunkt Hændelse Aktion foretaget Sign. 17

18 Bilag 2 - Løbeseddel forurenings opståen Dato: Til brugere af Nybøl Vandværk Vandet fra Nybøl Vandværk opfylder lige nu ikke kravene til drikkevandet med hensyn til indholdet af bakterier (oplys om hvilke og forureningsomfanget). Vandværket arbejder på at finde årsagen, og får derfor nu udtaget flere prøver forskellige steder i vandsystemet. Sønderborg Kommune anbefaler derfor i samråd med Embedslægen, at drikkevand og vand til madlavning koges - indtil vi kan meddele at vandet igen er rent. På bagsiden af denne seddel finder du kogevejledningen. Vi vil meddele nyt om vandets kvalitet, så snart vi har de nye resultater. Vedlæg evt. kopi af analyserapport. Hvis muligt, skriv hvornår vi forventer at kunne meddele nyt. Rent vand kan fås fra tank som er opstillet ved og ved. Vandværket skal beklage de ulemper som dette medfører. Venlig hilsen Bestyrelsen for Nybøl Vandværk og Sønderborg Kommune 18

19 Bilag 3 Kogevejledning Der er bakterier i drikkevandet det anbefales at du koger vandet. Da en prøve udtaget af vandværket har vist indhold af bakterier, anbefales det, at alt vand, der skal bruges til drikkevandsformål, koges inden brug. Findes der coliforme bakterier og/eller E.coli-bakterier i drikkevandet, er der risiko for, at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier og virus til stede. Hvordan skal vandet koges? Det er vigtigt at: Vandet varmes op til 100 C i 2 minutter Vandet skal således spilkoge, hvorved de fleste mikroorganismer bortset fra enkelte virus og sporer dræbes eller gøres inaktive Hvornår skal vandet koges? Skal vandet koges før brug i madlavning? Det forurenede vand må ikke drikkes - kog vandet først Hvis vandet ikke lugter grimt, kan det sagtens bruges til kogning af kartofler mm., for bakterierne dør efter kort tids kogning Vandet må ikke bruges til skylning af grøntsager, der skal spises rå. Hertil skal der bruges koldt vand Hvis vandet koges i en elkedel, skal vandet koges op 2 gange med 1-2 minutters mellemrum Skal vand til personlig hygiejne koges? Tandbørstning skal ske med kogt vand Vandet kan godt bruges til bruse og karbad, vær opmærksom på at børn ikke drikker vandet Hænderne kan vaskes som sædvanlig, men før madlavning bør hænderne vaskes i kogt, afkølet vand Skal vand til opvask koges? Man må godt bruge vandet til opvask med opvaskemaskine. Opvask i hånden skal foregå med kogt vand, da der kan ske smitte via hænder eller genstande Skal vand til tøjvask koges? Hvis vandet ikke er uklart eller misfarvet, kan det godt bruges til maskinvask Skal vandet koges før brug i kaffemaskiner? Ved fremstilling af kaffe eller varmt vand i kaffemaskiner opnår vandet normalt ikke en temperatur på 100 C i 2 minutter. Derfor bør vand, der bruges i kaffemaskiner, ligeledes koges først Må jeg bruge vandet til at vande urtehave? Ja. Salat og andre grøntsager, der spises rå, skal dog skylles med kogt vand inden de spises Må husdyr drikke vandet? Ja Bilag 4 - Midtvejsorientering 19

20 Dato: Til brugere af Nybøl Vandværk Der er nu færre (kim, coliforme) i drikkevandet fra Nybøl Vandværk Nybøl Vandværk har fået taget en række prøver - der er undersøgt for. Der er taget prøver ude ved de enkelte boringer samt fra filtrene, der renser vandet for jern og mangan (okker). Disse steder er der ikke fundet. Der er dog stadig en rest af (kim, coliforme) i vandet fra rentvandstanken, derfor foretages der grundig rengøring af tanken på dag. I løbet af næste uge udtages der nye prøver fra tanken. Vi vil meddele nyt om vandets kvalitet, så snart vi har de nye resultater. Hvis muligt, skriv hvornår vi forventer at kunne meddele nyt. Venlig hilsen Bestyrelsen for Nybøl Vandværk og Sønderborg Kommune Bilag 5 Rent vand igen. 20

21 Eksempel på løbeseddel: Bringes på kommunens hjemmeside og evt. også på vandværkets Dato: Til brugere af Nybøl Vandværk Der er udtaget en drikkevandsprøve på Nybøl Vandværk den xx.xx.xxxx af Laboratotrium. Der blev ved denne prøve ikke påvist. Vi ophæver derfor nu kogeanbefalingen - vandet kan igen drikkes direkte fra vandhanen! Evt.: Du kan se analyseresultatet på bagsiden af denne seddel eller på Vi formoder, at årsagen til forureningen af drikkevandet skyldes Venlig hilsen Bestyrelsen for Nybøl Vandværk og Sønderborg Kommune 21

22 Hej Jens Jeg har rådført mig med min kollega Susanna Esbensen, som også tidligere har talt med en repræsentant for Nybøl vandværk. Hun oplyser, at kommunen IKKE skal godkende vandværkernes beredskabsplaner. Venlig hilsen Sønderborg Kommune Vand og Jord Marianne Reibke Thorsen Geolog T Fra: Jens Sylvest Pedersen Sendt: 6. januar :26 Til: Marianne Reibke Thorsen Emne: Beredskabsplan Mojn Som aftalt en beredskabsplan for Nybøl vandværk. Spørgsmålet er, om hvem der skal sige god for en sådan plan. <<Fil: Beredskabsplan Nybøl Vandv.doc >> Venligst Jens Sylvest Pedersen Nybøl skole Bent Hylsebeck 22

I/S Skrydstrup Vandværk Beredskabsplan

I/S Skrydstrup Vandværk Beredskabsplan I/S Skrydstrup Vandværk Beredskabsplan I never drink water because of the disgusting things that fish do in it. W.C.Fields Denne plan indeholder retningslinjer for hvilke foranstaltninger der skal træffes

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet Gram Vandværk Sønderbyvej Gram

Beredskabsplan. Andelsselskabet Gram Vandværk Sønderbyvej Gram Beredskabsplan Denne plan indeholder retningslinjer, for hvilke foranstaltninger der skal træffes for at sikre forsyning under ekstraordinære forhold. Beredskabsplanen er revideret 1. februar 2016 Andelsselskabet

Læs mere

I/S Skrydstrup Vandværk. Beredskabsplan

I/S Skrydstrup Vandværk. Beredskabsplan I/S Skrydstrup Vandværk Beredskabsplan I never drink water because of the disgusting things that fish do in it. W.C.Fields Denne plan indeholder retningslinjer for, hvilke foranstaltninger der skal træffes

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto Vandværkets stamdata Eksempel på løbeseddel Særlig følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt.

Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt. 1. Indledning en angiver en køreplan for, hvordan vandforsyningen griber tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. Det kan eksempelvis være ved langvarigt strømsvigt,

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a BEREDSKABSPLAN FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a 1 Indholdsfortegnelse: Formål med en beredskabsplan: side 3 Lindholm Vandværk a.m.b.a organisationsplan: side 4 Forurening eller sabotage: side 5 Stort ledningsbrud

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning

Beredskabsplan for vandforsyning 1 Beredskabsplan for vandforsyning Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Akut aktivering 8915 1515 Akut aktivering 8964 1010 Akut aktivering 8959 1000 Akut aktivering 8753 5000 VED AKUT BEHOV FOR AKTIVERING

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 29 05/2008 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Andst Vandværk Beredskabsplan

Andst Vandværk Beredskabsplan Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Beredskabsplan. for Skallebølle Vandværk. 7. november

Beredskabsplan. for Skallebølle Vandværk. 7. november for Skallebølle Vandværk 7. november 2014 www.skalleboellevand.dk Indholdsfortegnelse: Rettelsesskema... 3 Placering af beredskabsplan... 4 Alarmeringsliste... 5 Telefonliste: Bestyrelsen... 6 Telefonliste:

Læs mere

Beredskabsplan. Haarby Vandværk

Beredskabsplan. Haarby Vandværk Beredskabsplan for Haarby Vandværk Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Haarby vandværk Jonsgaardsvej 21 5683 Haarby Informationerne er udarbejdet d. 26/03-2009 og sidst revideret juni

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk RANDERS SPILDEVAND A/S v/ Leif Arent Christiansen Tørvebryggen 12 8900 Randers C Att.: lech@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK Beredskabsplan for MEJLSKOV VANDVÆRK Indholdsfortegnelse Rettelsesskema side 2 Placering af beredskabsplan side 3 Alarmeringsliste side 4 Telefonliste bestyrelsen side 5 ekstern (diverse) side 6 håndværkere

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND

Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Natur og Miljø Marts 2007 1. RETTELSESBLAD...1 2. FORDELINGSLISTE...2 3. INDLEDNING...3 4. ALARMERING...4 5. ORGANISERING...5 6. HÅNDTERING AF AKUT FORURENING...6

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune for Roe Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Alarmeringsliste 2. Ekstern Telefonliste 3. Intern Telefonliste 4. Telefonliste følsomme forbrugere 5. Handlingsplan ved lækage/ledningsbrud 6. Handlingsplan

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan 2012 for Padborg Vandværk A.m.b.a. juni 2012 Indhold side Indledning... 3 Almindelige driftsforstyrrelser... 3 Større driftsforstyrrelser... 4 Truet forsyning... 4 Krisesituation... 4 Det

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde... 3 3. Vandværkets beredskab...

Læs mere