BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a."

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider

2 I Indholdsfortegnelse INDLEDNING FORMÅL LOVGRUNDLAG BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A PLACERING AF VANDVÆRK OG KILDEPLADSER PLANENS UDARBEJDELSE, GODKENDELSE OG REVISION FORDELING ORGANISATION ADRESSE- OG TELEFONLISTER ORGANISATION VED NORMAL DRIFTSSITUATION ORGANISATION VED UNORMAL DRIFTSSITUATION ALARMERINGSPLAN INFORMATION INTERN INFORMATION AF VANDFORSYNINGEN EKSTERN INFORMATION PRESSEN NØDVANDFORSYNING HANDLINGSPLANER FORBRUGERHENVENDELSE VEDRØRENDE FORURENING/MISFARVNING AF DRIKKEVANDET FORURENING AF LEDNINGSNETTET LEDNINGSBRUD, SOM MEDFØRER AFBRYDELSE AF FORSYNINGEN I DELOMRÅDER FORURENING AF KILDEPLADS FORURENING AF VANDBEHANDLING STRØMSVIGT INDBRUD TILKALDELISTE BILAG FØLSOMME FORBRUGERE BILAG STANDARDSKEMA FOR MODTAGELSE AF ANMELDELSE AF DRIFTSFORSTYRRELSE BILAG SKABELONER TIL OPSLAG OG LØBESEDLER BILAG MEDDELELSE 1 LEDNINGSARBEJDE MEDDELELSE 2 BAKTERIOLOGISK FORURENING MEDDELELSE 3 KENDT / UKENDT FORURENING MEDDELELSE 4 AFMELDING AF BEREDSKABSSITUATION Side 2 af 26 sider

3 Indledning Denne beredskabsplan er en selvstændig plan for Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Planen skal anvendes af vandforsyningen til at løse beredskabsopgaver i fredstid. I tilfælde af kriser som eksempelvis pludselige forureninger af ledningsnettet og kildepladser eller egentlige katastrofer på det øvrige anlæg, samt i krigssituationer. 1.1 Formål Formålet er at skabe grundlag for, at der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret, samt at der kan ske en optimal udnyttelse af vandforsyningens ressourcer i en krisesituation. 1.2 Lovgrundlag Lovgrundlaget er: Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser. 1.3 Beskrivelse af Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Vandværkets ledelse består af formanden og bestyrelsen. Vandværkets forsyningsområde kan ses på oversigtskort, der er ophængt på vandværket på Ryttersmindevej, men fremgår også af fig. 1.1 og fig. 1.2 på side 4 og side 5. Side 3 af 26 sider

4 L L L afproppet Hvid Ekst. ledning Hvid L 39 L grå L L grå 8 58 L grå 160 Hvid L L L I.P L L hvid Pe 63 pvc Hvid pel Hvid grå 63 Pe cm fra kloakbrønd grå Pe Pvc grå L Ø25 L Ø32 grå Figur 1.1 Kort over vandværkets forsyningsområde - vest L Blå L-ledning lige under overfladen. Telekabel i udgravningen. ING L 32 LEDN TEGN ET UD FRA GL. KORT Glas GR Å 6G PV C Pel 32 6H L 32 Glas Pel 32 IKKE Glas ES G KEND ERIN PLAC 6F E 6C 6K 6L GR Å 1c b L Hvid Til Præstekravevej og Strandvejen (forsyning kan også foregå fra Strandvejen) Hvid L L 75 L L32 Til Lomvievej, Klydevej m.v. L Forsyning fra Poppelvej L L 63 Til Hjejlevej 32 L L L L L Hvid L hvid L L Hvid pvc 7 5 L Figur 1.2 Kort over vandværkets forsyningsområde - øst Side 4 af 26 sider

5 Ryttersmindevej 8 Tangbakkevej Strandhøjvej 1.4 Placering af vandværk og kildepladser Vandværket råder over følgende anlæg: Vandværket, Ryttersmindevej 8. Indvindingen til vandværket foregår på kildepladser beliggende: Boring 1 og 2, Ryttersmindevej 8. Boring 3, Strandhøjvej Side 5 af 26 sider

6 1.5 Planens udarbejdelse, godkendelse og revision Udarbejdelse Denne plan er udarbejdet af Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Planen er en selvstændig plan, som refererer til den overordnede beredskabsplan for Syddjurs Kommune. Gennemgået af Beredskabschefen juni Revision Planen revideres løbende i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang årligt af formanden. Side 6 af 26 sider

7 1.6 Fordeling Denne beredskabsplan for Vandforsyningen forefindes og vedligeholdes på følgende lokaliteter: Plan Udleveret til Bemærkninger Nr. Funktion Navn 1 Formand Søren Peter Poulsen Bestyrelsen 2 Beredskabschef Leif Bang Nord- og Syddjurs kommune 3 VVS Thomas Andersen Hvilsager VVS 4 EL Jon Nymark Jon s El 5 Bestyrelsesmedlem Henning H. Laursen Bestyrelsen 6 Bestyrelsesmedlem Elsa Bannebjerg Bestyrelsen 7 Bestyrelsesmedlem Sven Aage Jensen Bestyrelsen 8 Bestyrelsesmedlem Lars Harder Bestyrelsen 9 Vandværket Ryttersmindevej Vandværket Side 7 af 26 sider

8 2. Organisation Det er i dette afsnit beskrevet, hvordan Følle Strands Vandværk a.m.b.a. er organiseret i normale driftssituationer, og hvordan organisationen ændres i en unormal driftssituation. 2.1 Adresse- og telefonlister Adresse- og telefonlister for relevante myndigheder, instanser og personer herunder vandforsyningens eget personale fremgår af bilag Organisation ved normal driftssituation Vandforsyningen ledes i det daglige af formanden Formand Bestyrelsen Figur Organisationsdiagram 2.3 Organisation ved unormal driftssituation I tilfælde af en unormal driftssituation nedsættes følgende koordineringsgruppe: Vandværkets formand (i dennes fravær bestyrelsen) og afhængig af situationen embedslægen beredskabschefen - vandværkets vvs elektriker - entreprenør Formand - Bestyrelsen Embedslægen Beredskabschefen VVS Elektriker Entreprenør Figur Organisationsdiagram Side 8 af 26 sider

9 3. Alarmeringsplan Nedenstående alarmeringsplan viser, hvordan henvendelser angående unormal vandforsyning håndteres, og hvordan formanden/bestyrelsen skal reagere på henvendelsen. Vandværkets formand (i dennes fravær bestyrelsen) og afhængig af situationen embedslægen beredskabschefen - vandværkets vvs elektriker entreprenør. Unormal vandforsyning Formand/ Bestyrelsen Almindelige driftforstyrrelser Større driftforstyrrelser Truet forsyning Krisesituation Formand tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes Eksempler: Driftalarm Rørbrud Misfarvning af vand Måler- og installationsproblemer Formanden tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler: Rørbrud vitale ledninger Misfarvning af vand i større områder Stoppet filter Fare for underminering af veje og bygninger Indsatsgruppen tilkaldes Situationen vurderes og indsatsen iværksættes Eksempler: Forurening af ledningsvand - dårlig lugt eller smag eller coliforme bakterier Uheld med kemikalietransport Indsatsgruppen tilkaldes Beredskabschefen leder indsatsen ifølge kommunens beredskabsplan Side 9 af 26 sider

10 4. Information I dette afsnit beskrives retningslinier vedrørende information internt og eksternt herunder information af pressen. 4.1 Intern information af vandforsyningen Ansvar Formanden har, jf. afsnit 2.2, ansvaret for at orientere vandværkets bestyrelse om den aktuelle situation. Information af vandværkets bestyrelse, skal omfatte: Løbende almen information (evt. via intern , opslag mv.). Information om, i hvilket omfang vandværkets bestyrelse må udtale sig til pressen, forbrugere mv., herunder information om, hvordan der må og kan svares på henvendelser fra forbrugere (løbende opdatering kan være nødvendig). Information af vandværkets bestyrelse/personale om arbejdsmiljø/sikkerhed i forbindelse med forurening mv. 4.2 Ekstern information Ved pludselige hændelser, der betyder ændringer i vandværkets mængde, tryk og/eller kvalitet for et større antal forbrugere, skal information om hændelsen meddeles til forbrugerne. Meddelelse skal være straks og løbende under opklaringsarbejdet, indtil situationen er normal igen. Ansvar Formanden udpeger, jf. afsnit 2.2, en informationsansvarlig, som har ansvaret for ekstern information. Denne information kan ske i form af følgende medier: Vandværkets hjemmeside Radio Aviser Løbesedler Personlig/telefonisk kontakt Varsling Bestyrelsen er ansvarligt for eventuel varsling af forbrugerne. Det er vigtigt, at der også informeres, når problemet er løst. Følsomme forbrugere Vandværket skal være særlig opmærksom på at kunne varetage informationen af særligt følsomme forbrugere jf. bilag 2. Forbrugerinformation Paradigma for forbrugerinformation fremgår af bilag 4. Side 10 af 26 sider

11 4.3 Pressen Systematisk information af pressen er vigtig, dels for at udnytte medierne som budbringer af information til forbrugerne, dels for at sikre en dækkende beskrivelse af situationen. Ansvar Formanden udpeger, jf. afsnit 2.2, en informationsansvarlig, som har ansvaret for information af pressen. Pressemeddelelse Paradigma for pressemeddelelse fremgår af bilag 4. Side 11 af 26 sider

12 5. Nødvandforsyning Nødvandforsyning skal etableres, såvel når normalforsyning er afbrudt, som når forurening af vandet er konstateret, og ikke kan afhjælpes. Muligheder for nødforsyning Nødvandforsyning kan etableres ved: Forsyning med tankvogne, palletanke o. lign. Rensning af vandet hos forbrugeren (eksempelvis kloring). Drikkevandskrav Nødvandforsyning skal som udgangspunkt altid overholde drikkevandskravene. Nødvandforsyning skal holdes under bakteriologisk kontrol, og en sådan procedure fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samråd med Embedslægen. Kan vandforsyningen ikke opretholdes med vand, der opfylder drikkevandskravene, kan det efter drøftelse med Embedslægen overvejes at udpumpe vand af en ringere kvalitet, som enten er egnet til drikkevand og madlavning efter forudgående kogning, eller ikke er egnet til drikkevand og madlavning (industrielle formål). Ved forsyning med vand, som ikke opfylder drikkevandskravene, skal der suppleres med opstilling af tankvogne eller lignende til drikkevand. Vandforsyning med vand, der ikke overholder drikkevandskravene kan være forsyning med ubehandlet råvand (forsyning via ledningsnettet udenom vandværket). Ved udpumpning af vand, der ikke opfylder drikkevandskravene, skal mulighederne for opdeling af ledningsnettet udnyttes, så ledningsnettet forurenes i mindst muligt omfang. Prioritering Hvis den normale drikkevandsforsyning ikke kan opretholdes med hensyn til kvalitet og kapacitet prioriteres vandforsyningen i følgende rækkefølge: 1 Drikkevand 2 Sanitærvand Brand Ved vandmangel eller ved forurening af ledningsvandet, der gør det uanvendelig til brandslukning, skal vagthavende indsatsleder underrettes, med henblik på, ved udkald til brand, at rekvirere supplerende tankvogn og slanger til vandforsyning fra naturlige vandreservoirs. Følsomme forbrugere Med hensyn til de særligt følsomme forbrugere foretages følgende prioritering/ opdeling: Prioritet 1: Forbrugere, hvor der kan være sikker- og sundhedsmæssige interesser. Eksempelvis dyrehold (hvor vandforsyning er af afgørende betydning). Prioritet 2: Forbrugere, hvor der kan være væsentlige funktioner, som er af betydning for funktioner. Eksempelvis Rensningsanlægget, kursuscentret. I bilag 2 findes en oversigt over særligt følsomme forbrugere i forhold til ovennævnte prioritering. Side 12 af 26 sider

13 6. Handlingsplaner Efterfølgende er vist specifikke Udarbejdede handlingsplaner: 1. Forbrugerhenvendelse vedrørende forurening/misfarvning af drikkevandet (isoleret henvendelse fra en enkelt forbruger). 2. Forurening af ledningsnettet. 3. Ledningsbrud, som medfører afbrydelse af forsyningen i delområder. 4. Forurening af kildeplads. 5. Forurening af vandbehandling. 6. Strømsvigt. 7. Indbrud. Side 13 af 26 sider

14 6.1 Forbrugerhenvendelse vedrørende forurening/misfarvning af drikkevandet. Følgende handlingsplan beskriver handlingsforløbet ved enkeltstående forbrugerhenvendelser vedr. vandkvalitet. Hvis der modtages informationer om mere udbredt forurening handles i henhold til instruksen i afsnit 6.2. Ved forurening hos en enkelt forbruger (isoleret henvendelse) skal følgende gennemføres inden yderligere og mere vidtgående aktiviteter iværksættes: 1. Noter tidspunkt for henvendelse i logbog (bilag 3) 2. Det kontrolleres om trykket i forsyningsledningen har været opretholdt (har der eksempelvis været ledningsarbejder i området). Bemærk: Hvis trykket ikke har været opretholdt i ledningsnettet, kan der være særlig risiko for, at der er strømmet forurenet vand ind i ledningssystemet fra byggepladser, landbrugsinstallationer mv. Bemærk: Hvis der har været ledningsarbejder eller trykket af anden årsag ikke har været opretholdt, kan der være en særlig risiko for, at der som følge heraf opstår problemer med snavset vand, når ledningsanlægget igen tages i brug. Årsagen er normalt, at belægninger i ledningerne rives løs. 3. Det sikres, at trykket i forsyningsledningen fortsat opretholdes til situationen er afklaret. Hvis der er planlagt afbrydelser af vandforsyningen, som medfører at forsyningstrykket fjernes, skal disse arbejder straks udskydes. 4. Forbrugeren besøges og vandkvaliteten bedømmes visuelt og ved lugt samt interview af forbrugeren. På grundlag heraf foretages en foreløbig situationsbedømmelse. Hvis det vurderes, at der kan være tale om en kritisk situation, kontaktes Vandværkets formand/bestyrelse straks, hvorefter de efterfølgende aktiviteter iværksættes. 5. Vandkvaliteten hos naboer og eventuelt i nærliggende brandstandere bedømmes visuelt og ved lugt. 6. Det vurderes, om der kan være tale om en større driftsforstyrrelse eller en truet forsyningssituation. Hvis det vurderes, at der kan være tale om en større driftsforstyrrelse eller en truet forsyningssituation, orienteres bestyrelsen straks. Vandværksformanden tager efter en situationsvurdering stilling til det videre forløb, herunder indkaldelse af indsatsgruppen. Hvis det vurderes, at der er tale om en almindelig driftsforstyrrelse, løses opgaven om nødvendigt ved at tilkalde nødvendigt mandskab. Side 14 af 26 sider

15 6.2 Forurening af ledningsnettet Følgende 10 punkter beskriver en handlingsplan for bekæmpelse af en forurening af vandforsyningens ledningsnet. Aktiviteterne er anført i den rækkefølge, som de forventes at skulle udføres i. Der vil dog ofte være tale om delvist parallelle forløb. Der skal føres logbog under hele forløbet. Denne handlingsplan tager udgangspunkt i, at formanden for bestyrelsen efter en situationsvurdering har vurderet, at der i den aktuelle situation er eller kan være tale om en kritisk forsyningssituation. 1. Logbog Der startes straks på at indføre alle hændelser i logbog, henvendelse fra forbrugere, alle tiltag mv. 2. Indsatsgruppen indkaldes I samarbejde med Kommunens Beredskabschef aftales indledende aktiviteter, som straks iværksættes til minimering af krisens omfang. 3. Indledende vurdering af, om der kan være tale om en akut risiko En meget væsentlig vurdering er, om forureningen har en karakter, der nødvendiggør øjeblikkelig advarsel af forbrugerne, selv om der endnu ikke er skabt overblik over forureningens art, omfang osv. Hvis dette skønnes at være tilfældet, skal denne aktivitet omtalt under denne instruks pkt. 5 straks iværksættes. Eksempel: Situationer, hvor der er konstateret alvorlige sygdomstilfælde, dødsfald mv. med mistanke om, at vandkvaliteten er årsagen hertil. 4. Bestemmelse af forureningens art. Arten og farligheden af den opståede forurening betyder meget for hvilken type beredskab, der skal iværksættes. Derfor er en tidlig afklaring heraf vigtig. Mulige former for forurening: Bakteriologisk forurening, kemisk forurening (fra vand, jord og luft) og radioaktivt nedfald. Metode: formanden bedømmer vandkvaliteten ud fra lugt og en visuel bedømmelse samt interview af eventuelle anmeldere (eksempelvis private forbrugere) og andre forbrugere i det berørte område. Så snart det er muligt, skal forureningens art bestemmes gennem kontakt til laboratorier og analysering af vandprøver. 5. Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Embedslægen forestår afklaring af den aktuelle sundhedsrisiko og fastlægger heraf følgende forholdsregler. 6. Bestemmelse af forureningskilden Det er vigtigt hurtigst muligt at lokalisere forureningskilden, for hermed at kunne stoppe en fortsat forurening af vandforsyningen. Mulige kilder kan bl.a. være: Forurening fra kildepladser, forurening fra vandværk, forurening fra indtrængning i ledningsnettet og forurening fra installationer hos forbrugerne (industri, landbrug, husholdning osv.). Metode: Gennem analyser af vandprøver mange steder på ledningsnettet og registrering af forbrugerhenvendelser indkredses forureningen, og kilden bestemmes. Når kilden er lokaliseret, skal det vurderes, om der kan foretages tiltag til sikring mod fortsat forurening eksempelvis ved lukning af vandværk, mv. 7. Bestemmelse af forureningens omfang/udstrækning En nærmere fastlæggelse af forureningens omfang/udstrækning er vigtig. Hermed kan indsatsen målrettes, oprensning kan planlægges, hvis kilden er lokaliseret og stoppet og eventuelle restrektioner i anvendelsen af vand, kan begrænses til det berørte område. Side 15 af 26 sider

16 Omfang/udstrækning af forureningen bestemmes ved udtagning og analyse af vandprøver på ledningsnettet og hos forbrugere. I takt med at forureningens omfang afgrænses, skal den fortsatte forureningsspredning minimeres ved sektionering af ledningsnettet/omlægning af forsyningsområder så forsyningen til det forurenede område kun sker fra én ledningsforbindelse. Der må ikke lukkes for forsyningen idet det kan medføre tilbagesugning i ledningsnettet og derved forværre forureningen. 8. Varsling og information af forbrugerne Varsling af befolkningen iværksættes i henhold til beredskabsplanens afsnit 4.2. Vandværket forestår som udgangspunkt kun varsling efter aftale med Kommunens Beredskabschef. 9. Afhjælpning af følgerne Vandforsyningen skal bistå ved vurdering af behovet for etablering af nødvandforsyning samt etablering heraf. 10. Gennemskylning af vandledninger Så snart forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, skal ledningsnettet renses ved udskylning f.eks. ved åbning af brandhaner. Udskylningen fastlægges ved beregning af vandmængder i ledningsnet mv. og kontrolleres ved udtagning af vandprøver til analyse efter nærmere aftale med Embedslægen. Efterhånden som ledningsanlægget tages i brug, skal der tages relevante analyser, der kan godkendes (efter aftale med Embedslægen), før vandet kan frigives til drikkevandsformål. 11. Evaluering og erfaringsopsamling Når situationen er normaliseret, skal indsatsen evalueres, og erfaringerne skal nedskrives. Hvis forløbet giver anledning til ændring af beredskabsplanen, skal disse ændringer foretages. 6.3 Ledningsbrud, som medfører afbrydelse af forsyningen i delområder Ved ledningsbrud forstås akutte brud på ledningsnettet sprængninger, overgravninger m.v. 1. Noter tidspunkt for henvendelse i logbog (bilag 3) 2. Bruddets omfang konstateres, hvorefter entreprenør tilkaldes og vvs adviseres. 3. Vandforsyningen afbrydes i delområdet delområdet defineres ved hjælp af kortmateriale 4. Følsomme forbrugere i delområdet orienteres om årsagen til lukningen, og hvor lang tid lukningen forventes at tage 5. Efter reparation af ledningsbruddet skylles ledningsnettet ud fra brandhaner i området ved store brud kan det være nødvendigt at foretage udskylningen fra brandhaner i udkanten af forsyningsområdet. 6.4 Forurening af kildeplads Ved forurening af kildeplads forsøges det konstateret, om det skyldes overfladeforurening. Er dette tilfældet, konstateres om begge kildepladser er omfattet af forureningen. 1. Noter alle hændelser i logbog (bilag 3) 2. Formand/bestyrelse orienteres 3. Er kun en kildeplads ramt, afbrydes vandforsyningen fra denne 4. Er begge kildepladser ramt, lukkes vandværket ned 5. VVS kontaktes for udskylning af ledningsnettet 6. Forbrugerne orienteres via Østjyllands Radio, Radio Rønde, og TV2-Østjylland 7. Udbedring af opståede skader iværksættes 8. Værket sættes ikke i drift, før der er taget vandprøver og disse opfylder drikkevandskravene. Side 16 af 26 sider

17 6.5 Forurening af vandbehandling Forurening af vandbehandling kan f.eks. være luftforurening forurenet luft tilsættes filterprocessen eller forurening af rentvandsbeholdere. 1. Noter alle hændelser i logbog (bilag 3) 2. Formand/bestyrelse orienteres 3. Det skal forsøges visuelt eller ved lugt at bestemme, hvad der er årsagen 4. Det vurderes om vandværket skal lukkes ned 5. VVS kontaktes for udskylning af ledningsnettet 6. Forbrugerne orienteres via Østjyllands Radio, Radio Rønde og TV2-Østjylland 7. Udbedring af opståede skader i værksættes 8. Værket sættes ikke i drift, før efter der er taget vandprøver, og disse opfylder kravene til drikkevand. 6.6 Strømsvigt Ved strømsvigt konstateres om det er udefrakommende eller på vandværket. 1. Logbog over samtlige hændelser føres 2. NRGi A/S kontaktes med henblik på at få overblik over varigheden af strømafbrydelsen. 3. Formanden/bestyrelsen orienteres 4. Ved længerevarende strømafbrydelse orienteres følsomme forbrugere 5. Har trykket ikke været opretholdt opfordres forbrugerne til at skylle deres vandinstallationer igennem 6. Ved genetablering af strømforsyningen startes værket automatisk op igen. 6.7 Indbrud Ved indbrud alarmeres der via alarm fra Vandværkets alarmanlæg eller fra naboer 1. Logbog føres over alle hændelser (bilag 3) 2. Omfanget af indbruddet konstateres 3. Politiet tilkaldes og formanden orienteres 4. Eventuelle skader ved indbruddet afhjælpes bl.a. ved tilkald af relevante håndværkere 5. Anmeldelse til forsikringsselskab 24 Side 17 af 26 sider

18 Tilkaldeliste Bilag 1 TELEFON Kontakt Dag Aften Mobil Søren Peter Poulsen Formand Elsa Bannebjerg Bestyrelsesmedlem Elsa Bannebjerg Henning H. Laursen Bestyrelsesmedlem Henning H. Laursen Sven Aage Jensen Bestyrelsesmedlem Sven Aage Jensen Lars Harder Bestyrelsesmedlem Lars Harder Leif Bang Beredskabschef Morten Hundahl Syddjurs Kommune Natur & miljø Thomas Andersen VVS-mester Hvilsager VVS Privat Kirstens Thomas Andersen mobil Jon Nymark El-installatør Jon s el Vand og Teknik A/S Overvågningsanlæg Brian F. Andersen Brøndborer Johs. Finn Sørensen Sørensens eftf. VAM A/S Limevej 5 Vester Alling 8963 Auning Susanne Ejlersen Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej Galten Embedslægerne Midtjylland Kemic Vandrens A/S Brande Søren Rasmussen Midtjysk Kloakservice, Elholtvej 15, 8581 Nimtofte Laboratorium Lyseng Allé Højbjerg Kemic Vandrens A/S Brande Søren Finn P Side 18 af 26 sider

19 Følsomme forbrugere Bilag 2 TELEFON Kontakt Dag Aften Mobil Karl L. Nielsen Tangbakkevej 3, Landbrug Steffen Ebdrup Svanevej 1, Hestestutteri Cristina Viemose Præstekravevej 46, Kaløvig kursuscenter Side 19 af 26 sider

20 Standardskema for modtagelse af anmeldelse af driftsforstyrrelse Bilag 3 Anm. nr Dato - kl. Anmelder tlf Driftforstyrrelse Afhjælpning Afsluttet Side 20 af 26 sider

21 Skabeloner til opslag og løbesedler Bilag 4 Driftsforstyrrelse ved vandforsyningen Skabeloner / eksempler på meddelelser i radio/tv, avis, løbeseddel og opslag Meddelelse 1: Ledningsarbejde Meddelelse 2: Bakteriologisk forurening Meddelelse 3: Kendt / Ukendt forurening Meddelelse 4: Afmelding af beredskabssituation Side 21 af 26 sider

22 Meddelelse 1 Ledningsarbejde Følle Strands Vandværk a.m.b.a. information Det meddeles herved, at der vil blive lukket for vandet den mellem kl. og kl. på grund af ledningsarbejde. Vandet kan være uklart på grund af ændret strømning i rørene, men det vil aftage efter et stykke tid. Undgå eventuelt at anvende vandet til tøjvask, så længe det er uklart. Det er ikke sundhedsskadeligt at anvende vandet. Hvis De ønsker yderligere oplysninger er De velkommen til at kontakte formanden på telefon eller Venlig hilsen Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 22 af 26 sider

23 På grund af ledningsarbejde vil vandforsyningen være uregelmæssig i xxxxxxx d.. Der kan forekomme luft og misfarvning i vandet en uges tid efter. Undgå eventuelt at anvende vandet til tøjvask, så længe det er uklart. Det er ikke sundhedsskadeligt at anvende vandet Med venlig hilsen Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 23 af 26 sider

24 Meddelelse 2 Bakteriologisk forurening Følle Strands Vandværk a.m.b.a. information Udsendes i samråd med embedslægen. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. har ved rutine / almindelig / anden kontrol konstateret, at der er forhøjet bakterieindhold i vandet i området. Det tilrådes at koge vandet inden det bruges som drikkevand eller til madlavning. Vandet kan fortsat anvendes til badning, vask og toiletskylning. Evt. uddybning ved embedslægen Vandværket arbejder på at finde årsagen, udbedre forholdene og udskylle ledningsnettet. Denne udskylning af vandledningerne kan i nogle områder medføre misfarvning af vandet fra løsrevne belægninger i rørene. Vandværket kontaktperson er Søren Peter Poulsen, telefon eller Der vil blive orienteret løbende om forureningen ved opslag i forsyningsområdet. Venlig hilsen Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 24 af 26 sider

25 Meddelelse 3 Kendt / Ukendt forurening Følle Strands Vandværk a.m.b.a. information Udsendes i samråd med embedslægen. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. har ved rutine / almindelig / anden kontrol konstateret, at vandet i området, er 1. blevet forurenet med. Uddybes af Embedslægen. 2. forurenet med et stof, som giver sig udslag i smag / lugt / farve. Vandprøver er sendt til analyse, men der foreligger endnu ikke resultater, som kan identificere stoffet, så det er muligt at vurdere, om det er sundhedsskadeligt, og hvor forureningen kommer fra. Det tilrådes, at vand til at drikke og vand til madlavning hentes ved vandtanke, som Beredskabsforvaltningen har opstillet. Vandet fra vandledningsnettet kan fortsat anvendes til badning, vask og toiletskylning. Evt. uddybning ved Embedslægen. Vandforsyningen arbejder på at finde årsagen, udbedre forholdene og udskylle ledningsnettet. Denne udskylning af vandledningerne kan i nogle områder medføre misfarvning af vandet fra løsrevne belægninger i rørene. Der vil blive orienteret løbende om forureningen ved opslag i forsyningsområdet. Vandværket kontaktperson er Søren Peter Poulsen, telefon eller Venlig hilsen Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 25 af 26 sider

26 Meddelelse 4 Afmelding af beredskabssituation Følle Strands Vandværk a.m.b.a. information Ved forurening udsendes i samråd med embedslægen. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. har 1. fundet og afværget kilden til den forurening, der den seneste tid har påvirket vandkvaliteten i området. Vandet kan derfor atter anvendes til drikkevand og madlavning, såfremt det lugter og smager normalt. 2. udskyllet vandledningsnettet i området, så den forurening, der den seneste tid har påvirket vandkvaliteten, kan ikke længere spores. Vandet kan derfor atter anvendes til drikkevand og madlavning, såfremt det lugter og smager normalt. Vandværket arbejder fortsat på at finde kilden til forureningen og indtil den er fundet, opfordres borgerne til at være opmærksomme på, om vandet på ny skulle få dårlig lugt eller smag og i så fald straks kontakte formanden på telefon eller Det kan heller ikke helt udelukkes, at der findes enkelte små lommer i ledningsnettet med vand, der stadig er forurenet. Venlig hilsen Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 26 af 26 sider

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN K R I S T R U P V A N D V Æ R K a. m. b. a. 29. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S April 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 4 Anvendelse: 4 2 Beskrivelse af Billund Drikkevand A/S 5 Anlæg og lokaler 5 Fordeling 6 2.1

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk Beredskabsplan Bremdal Vandværk Opdateret februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse. Side Anvendelse, formål..3 Vandforsyning i Struer kommune 3 Vandværkets opgaver...4 Formål..4 Lovgrundlag.4 Organisationen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af Kildeplads

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-4. Alarmeringsliste 5-9. Info i forbindelse med anvendelse af beredskabsplan 10. Telefon-Alarm-Liste

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan For Tved Vandværk ŀberedskabsplan 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: splan ved forurening af kildeplads. 6: splan ved forurening

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan 2012 for Padborg Vandværk A.m.b.a. juni 2012 Indhold side Indledning... 3 Almindelige driftsforstyrrelser... 3 Større driftsforstyrrelser... 4 Truet forsyning... 4 Krisesituation... 4 Det

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 29 05/2008 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan. Struer Forsyning Vand A/S

Beredskabsplan. Struer Forsyning Vand A/S Beredskabsplan Struer Forsyning Vand A/S Struer Forsyning Leverer vandet. Indholdsfortegnelse Side Anvendelse... 2 Vandforsyning i Struer Kommune... 2 Vandværkets opgaver i forbindelse med en beredskabssituation...

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 8 1.1.1 Beredskabsloven 8 1.1.2 Lov om vandforsyning

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde... 3 3. Vandværkets beredskab...

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune UDKAST - 2. september2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK Beredskabsplan for MEJLSKOV VANDVÆRK Indholdsfortegnelse Rettelsesskema side 2 Placering af beredskabsplan side 3 Alarmeringsliste side 4 Telefonliste bestyrelsen side 5 ekstern (diverse) side 6 håndværkere

Læs mere

Beredskabsplan for Dalby-Rode Vandværk

Beredskabsplan for Dalby-Rode Vandværk Beredskabsplan for Dalby-Rode Vandværk 2016 Indhold: side Indledning... 1 Det kommunale beredskab... 1 Vandværkets beredskab... 1 De vigtigste elementer i beredskabsplanen... 3 Beredskabets organisering

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune for Roe Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Alarmeringsliste 2. Ekstern Telefonliste 3. Intern Telefonliste 4. Telefonliste følsomme forbrugere 5. Handlingsplan ved lækage/ledningsbrud 6. Handlingsplan

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26 Andelsselskabet 14. september 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse : Side Bilag Indholdsfortegnelse: 2 Generelt: 3 Plan for brud på forsyningsledningsnet: 4 Plan for nedbrud på vandværket: 5 Plan for

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Gylling Vandværk I/S.

Gylling Vandværk I/S. . Beredskabsplan 2006 Revideret 2011 Indholdsfortegnelse: A Rettelsesblad B Alarmeringsliste C Telefonlister D Lagerliste E Handlingsplan for klordesinficering Bør overlades til specialister F Handlingsplan

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere