Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014"

Transkript

1 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

2 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Forhistorie, formål og genstand Overordnede observationer Sammenhæng, målopfyldelse og effekter Anbefalinger...7 DEL 2. UDGANGSPUNKTET Erhvervsmæssige forudsætninger og strategisk fokus Vækstorienterede virksomheder...11 DEL 3. INDSATSEN Organisationen BCB Lokal erhvervsservice Forretningsrelationer Tilflytterområdet Informationsområdet...23 LITTERATURLISTE...24 INTERVIEWLISTE

3 DEL 1. INDLEDNING OG SAMMEN- FATNING I dette notat sammenfattes resultaterne af en evaluering af Business Center Bornholm (herefter forkortet BCB) udarbejdet af EHSB v/direktør Eskild Hansen for Bornholms Vækstforum i april-maj De tids- og budgetmæssige rammer for opgaveløsningen har ikke muliggjort en udtømmende evaluering af alle små og store aspekter af BCB s virke i evalueringsperioden Men evalueringen er dækkende i den betydning at alle væsentlige og relevante aspekter af BCB s virke og resultatskabelse efter evaluators vurdering er belyst, analyseret og evalueret. I evalueringsprocessen er der lagt særlig vægt på at komme i dybden med forståelsen af BCB s opgavevaretagelse og den specifikke bornholmske kontekst, BCB virker i. Evaluator har i den forbindelse afholdt flere møder med ledelse og medarbejdere i BCB samt brugere af BCB s ydelser. Endvidere har evalueringen været drøftet med forretningsudvalget i BCB. 1 Evalueringen er afgrænset til de mål og aktiviteter, der er beskrevet i udviklingskontrakt med tilhørende årlige handlingsplaner. Disse dokumenter er indstillet af Bornholms Vækstforum og vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget på vegne af Kommunalbestyrelsen samt bestyrelsen for BCB og udgør således det juridiske grundlag for finansiering af aktiviteterne via de regionale udviklingsmidler. En række projekter, der er bevilget særskilt, er således ikke omfattet af evalueringen. Evalueringens metode Selvevaluering: BCB har i samarbejde med sekretariatet for Bornholms Vækstforum udarbejdet en indledende redegørelse for BCB s opfyldelse af de mål og gennemførelse af de aktiviteter, evalueringen omfatter. Verificering: Evaluator har gennem supplerende og uddybende dataindsamling, dialog og analyse udfordret, afprøvet, uddybet og nuanceret selvevalueringen. Perspektivering: Evaluator har udledt en række strategiske ledetråde/fremadrettede anbefalinger vedrørende udvikling af BCB s virke og erhvervsudviklingsarbejdet på Bornholm. Evalueringens datakilder De strategiske dokumenter, som udgør det formelle styringsgrundlag for BCB; vedtægter, udviklingskontrakter, handlingsplaner m.v. En uddybende redegørelse for BCB s virke udarbejdet af BCB og sekretariatet for Bornholms Vækstforum. 2 En interviewrunde blandt aktører i og omkring BCB, hvor evaluator har hørt og drøftet vurderinger af og overvejelser om BCB s virke (se også interviewlisten sidst i notatet). En web baseret spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af BCB (22 respondenter) samt en brugerundersøgelse med svar indsamlet af BCB (40 respondenter). Tidligere evalueringer af BCB s virke inden for information og tilflytning udført af Center for Regional og Turismeforskning. Andre kilder herunder den nyligt gennemførte Vækstanalyse Bornholm, andre erhvervsanalyser m.v. (se også litteraturlisten sidst i notatet). 2 Selvevalueringsnotatet kan rekvireres i BCB/ sekretariatet for Vækstforum Bornholm. 3

4 Evalueringens spørgsmål 1.1 Forhistorie, formål og genstand Bornholms Vækstforums operatør: BCB blev med afsæt i det hidtidige Bornholms Erhvervscenter etableret i juni 2008 ved beslutning i Bornholms Vækstforum og med bred og utvetydig erhvervsmæssig opbakning som Bornholms Vækstforums operatør 3. BCB skal udmønte Bornholms Regionskommunes og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi i praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice for virksomheder og iværksættere. Det er en given præmis for evalueringen, at Bornholm, med de fordele og ulemper dét indebærer, har valgt at have sit eget erhvervspolitiske setup både på det politisk-strategiske niveau (kommunalbestyrelse og Bornholms Vækstforum) og på det operativt-taktiske niveau (BCB). Evaluering af fire indsatsområder: Evalueringen omfatter BCB s opfyldelse af mål og gennemførelse af aktiviteter på de i udviklingskontrakt prioriterede områder: To indsatsområder; lokal erhvervsservice og forretningsrelationer, og to driftsområder ; tilflytterområdet og informationsområdet. Er der en realistisk og logisk sammenhæng mellem: a) brugernes behov; de lokale virksomheders forventninger til BCB s ydelser b) de strategiske mål; beskrivelserne af BCB s nuværende opgaver jf. kontrakt, handlingsplan og projekter jf. erhvervsudviklingsstrategien c) midlet til at nå behov og mål; BCB s organisation/kompetencer samt samarbejdsfladen til øvrige erhvervsfremmeaktører, myndigheder etc. Evalueringens resultat I samarbejde med repræsentanter for BCB skal der gives inspiration til evt. justeringer, således at matchet mellem behov, strategiske mål og midler er ambitiøse men også realistiske. Kilde: Kommissoriet Evalueringens spørgsmål og ønskede resultat: Evalueringens spørgsmål og ønskede resultat er nævnt i boksen til højre. 3 Kontrakt mellem Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum og BCB. 4

5 1.2 Overordnede observationer BCB arbejder hårdt, gør sig umage og skubber mange ting: BCB har fokus på de opgaver, som er aftalt med Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum, og arbejder for at realisere de prioriterede aktiviteter og mål. BCB er en lille organisation med et bredtfavnende arbejdsområde. Der er i BCB en klar og allerede skærpet prioritering af lokal erhvervsservice, som kerneaktiviteten. Givet Bornholms udfordringer er det en hensigtsmæssig prioritering. BCB som lods og bisidder for virksomheder der mangler ledelseskapacitet: Relativt mange bornholmske virksomheder har behov for støtte til at effektivisere drift og skabe forretningsudvikling. BCB bør tilbyde at være en lods, virksomhederne kan tage ombord for at afklare position og kurs, og en bisidder, når yderligere ekstern assistance bl.a. fra Væksthuset skal rekvireres. BCB har delvist oparbejdet en sådan position/model, men der er brug for en stærkere forædling og formidling af platformen. BCB som fødselshjælper/medproducent af projekter: Foruden drift og videreudvikling af lokal erhvervsservice bør BCB fastholde en projektbaseret rolle som erhvervsudvikler evt. med fokus på nichen bright-green industri og industrirelateret professionel service (se også boks). Inden for branding, kommunikation og information bør Bornholms Regionskommune fremover spille den ledende rolle. Hovedproblemet: Der mangler en rød tråd BCB har leveret varen: BCB har givet sit brede opdrag (jf. de fastlagte strategiske mål) og midler (budget, personale, systemer og samarbejdspartnere) i det store og hele har leveret varen. Mulighed for optimering af den givne platform: Det er et problem, at der ikke er åbenhed/samarbejde mellem BCB og Væksthuset om betjening af målgruppen. Det er ikke en hensigtsmæssig situation. BCB kan rendyrke sin rolle som leverandør af lokal erhvervsservice hånd i hånd med Væksthus Hovedstadsregionen, der kan koncentrere sig om at yde specialiseret erhvervsservice. Endvidere kan Bornholms Regionskommune påtage sig en ledende rolle på kommunikations- og informationsområdet og således løfte visse opgaver af BCB s hænder. Den røde tråd: Efter evaluators vurdering er det en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for fremtidens erhvervsudvikling på Bornholm, at driften af den nuværende platform optimeres som beskrevet. Der er behov for en stærkere rød tråd eventuelt med følgende tre elementer 4 : a) Udvikling af forskningsbaseret viden om, hvordan man kan udvikle og drive avanceret og globalt konkurrencedygtig bright-green industri og industrirelateret professionel service ud af Bornholm. 5 b) Etablering af teknisk-merkantil uddannelse på Bornholm i denne industri-niche evt. på bachelor-niveau. c) Etablering af en bornholmsk incubator (netværk og facilitering af kompetence i og kapital til forretningsudvikling), der understøtter etablering og udvikling af ny produktion og nye professionelle serviceydelser i nichen. 4 Foreslået i den interviewrunde, der er gennemført i evalueringen. 5 Landbrug, fødevarer, maskiner, turisme m.v. er også Bornholmske styrker. Det er ikke evalueringens opgave at vurdere disse potentialer. 5

6 1.3 Sammenhæng, målopfyldelse og effekter Sammenhæng: Der mangler en rød tråd i arbejdet med erhvervsservice og erhvervsudvikling på Bornholm. Der børe være et målgruppefokus (fx en Klub 100 ) og et forretningsmæssigt fokus (fx bright-green industri og industrirelateret professionel service). Det ligger uden for rammerne af denne evaluering at specificere den røde tråd nærmere. Men uden et klart fokus, der giver retningen, og uden en Regionskommune, der aktivt ejer erhvervspolitikken, så vil der fortsat mangle sammenhæng. Målopfyldelse: BCB leverer i vid udstrækning varen og yder loyalt professionel erhvervsservice for opdragsgiver; Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum. Men det kniber gevaldigt med at få målene ned på jorden og omsat til praktisk-operationel handling. Der er en klar tendens til at målene fra Regionskommunen/Vækstforum griber om sig og bliver brede og vidtløftige i forhold til den givne, begrænsede kapacitet til at eksekvere. Og vel også en tendens på BCB s side til at være pæn og imødekommende frem for at sige fra og tage konflikterne om, hvad der (ikke) kan lade sig gøre. Effekter: Den nuværende model giver ikke mulighed for at bedømme effekter; målene er for brede og der bruges ikke ressourcer på at skabe evidens. 6

7 1.4 Anbefalinger Det korte og det lange sigt: Vækstanalysen 6 anbefalede en tilgang til erhvervsudviklingen på Bornholm, hvor der først (via erhvervsservice) sikres kapacitetsopbygning i nye/små virksomheder, dernæst (via tilbud om udvikling) skabes fornyelse i relevante virksomheder og først herefter (via erhvervsfremme) skabes mere samlede udviklingsløft. Evaluator er enig i denne vurdering; den mere ambitiøse og langsigtede erhvervsfremme må ikke stå i vejen for det basale arbejde med at åbne og udvikle de enkelte virksomheder og derigennem sikre drift og udvikling på kort sigt. Omvendt er der også brug for en rød tråd og en ambitiøs niche-strategi, hvis erhvervsudviklingen på Bornholm skal vendes på det længere sigt. Forenkling og afbureaukratisering af erhvervsfremme: Målt på indbyggertal er Bornholm mindre end den gennemsnitlige danske kommune. Dét bør være et centralt udgangspunkt for arbejdet med at udvikle og drive erhvervsudvikling på Bornholm i fremtiden. Muligheden for Bornholm ligger i at skabe et stærkt og direkte lederskab (med Bornholms Regionskommune som omdrejningspunkt) i en enkel og direkte model uden for meget bureaukrati og delt ansvar mellem aktører/operatører. Der ligger en vigtig opgave i at leane og aligne arbejdet med at sikre fremtidens vækst og velstand på Bornholm. 6 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 7

8 DEL 2. UDGANGSPUNKTET I næste del af notatet (del 3) går vi tættere på det, som denne evaluering handler om; BCB s opfyldelse af mål og gennemførelse af aktiviteter på de i udviklingskontrakt prioriterede områder. Inden da sætter vi scenen for evalueringen ved kort og oversigtligt at opridse de særlige erhvervsøkonomiske udfordringer og muligheder, der kendetegner Bornholm. En stadig mere kritisk økonomisk situation! Sådan lyder ét af hovedbudskaberne i den nyeste analyse af væksten på Bornholm 7, der genopfører en række velkendte udviklingsproblemer i form af faldende befolkning, faldende produktivitet m.v. Budskabet er, at det haster med at finde en ny vækstmodel for Bornholm, hvis et levedygtigt erhvervsgrundlag skal opretholdes på længere sigt. Endvidere opridser vi den overordnede strategiske ramme, som Bornholms Vækstforum har fastlagt, og som indsatsen i regi af BCB er gennemført under. Det er en ramme, som for øjeblikket er under overvejelse, og som evalueringen af indsatsen i BCB således også kan spille tilbage på. 7 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 8

9 Fakta om erhvervsudviklingen på Bornholm Erhvervsmæssige forudsætninger og strategisk fokus Vækstambitioner på niveau med landet som helhed! Vækstanalyse Bornholm 8 dokumenterede, at andelen af bornholmske virksomheder, der har ambitioner om vækst, ikke er lavere end i landet som helhed. Flaskehalsen er organisatoriske ressourcer: Dér hvor det halter er på organisatoriske ressourcer, hvor kun 28 pct. af de bornholmske virksomheder har organisatoriske ressourcer mod 52 pct. på landsplan. 9 Modstandskraft i maskinindustri, erhvervsservice og operationel service: Ser man på beskæftigelsesudviklingen fra 2009 til 2013 i de privat dominerede brancher har Bornholm haft større jobtab (-8 pct.) end landet som helhed (-6 pct.). Blandt de brancher, der både har stor betydning for beskæftigelsen på Bornholm og har haft større tilbagegang i på Bornholm end på landsplan er fødevareindustri; last-, glas- og betonindustri; bygge- og anlæg; handel samt hotel- og restauration. Men der er også store brancher, der har haft mindre tilbagegang på Bornholm end på landsplan. Det gælder maskinindustri, reklame og anden erhvervsservice samt operationel service. 8 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 9 I Vækstanalysen mål som 2 á 3 faktorer; professionel bestyrelse, ansat akademiker og nedskrevet forretningsplan. Demografi: Indbyggertallet er faldet fra i 2006 til i Efter finanskrisen (2008) er tilflytningen til Bornholm dalet. Befolkningsprognosen forudsiger indbyggere i 2020 og i Produktivitet: Produktivitet og erhvervsindkomst ligger under landsgennemsnittet og forskellen øges år for år. 12 Menneskelige ressourcer: Lavere uddannelsesniveau end på landsplan og udsigt til mangel på især faglært arbejdskraft inden for få år 13. Aktuelt mangel på fx ingeniører, politifolk, sygeplejersker og læger. Innovation: Virksomhederne er gennemsnitligt mindre innovative end på landsplan 14, men der er en stor polarisering mellem dem, der konkurrerer nationalt og internationalt, og dem der alene opererer på Bornholm. Iværksætteri: Etableringsrate samt vækst i nye virksomheder ligger på et meget lavt niveau; lavest blandt alle udkantsområder i Danmark. 15 Alligevel står de nye virksomheder for en stor beskæftigelse; jobs eller 19 pct. af den samlede bornholmske beskæftigelse ligger i nye virksomheder TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 11 Statistikbanken.dk 12 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 13 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 14 CE, 2005: Udgangspunktet for vækst på Bornholm. 15 CE, 2005: Udgangspunktet for vækst på Bornholm. 16 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 9

10 Strategi-træet Tabellen til højre sammenfatter mål- og middel-hierarkiet fra Bornholms Vækstforums overordnede mål til de konkrete aktiviteter, succeskriterier (KPI; Key Performance Indicaors) og ressourceallokering i hver af de fire indsatser (eller midler ), som BCB opererer. Følgende bemærkes i den forbindelse: De fire BCB-indsatser vedrører primært Erhvervs-ø. BCB-indsatsen Forretningsrelationer vedrører dog også Grøn test-ø og Uddannelses-ø. I er der i alt brugt 11 mio. kr. på de fire BCBindsatser; 3,6 mio. kr. p.a. jf. udviklingskontrakten. 31 pct. af ressourcerne anvendes til ledelse, kontor og administration. Fordelingen af de resterende ressourcer på handlingsplaner følger handlingsplan 2014 hhv. kontrakt I 2014 bruges 1,6 mio. kr. på lokal erhvervsservice, 0,4 mio. kr. på forretningsrelationer hhv. tilflytterområdet og 0,1 mio. kr. på information. Der er i 2014 sket en ressourcemæssig opprioritering af erhvervsservice og en nedprioritering af forretningsrelationer. Andre aktiviteter og projekter: BCB er også operatør af andre aktiviteter end de, der er omfattet af de fire indsatser for Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum. Det drejer sig om en vifte af projekter, hvor BCB enten deltager i eller leder indsatsen samt om fire sekretariater, som BCB mod betaling forvalter: Bornholms Erhvervsfond, Fonden for beskæftigelsesfremmende initiativer, Energiudvikling Bornholm og Young Enterprise. De nævnte aktiviteter og projekter er som sagt ikke omfattet af evalueringen. Mål-middel hierarki Vision: Bornholm, en grøn vækst-ø. Altså vækst ved egen kraft og med et minimalt forbrug af knappe ressourcer. Mål: Øget udbud af jobs, øget værdiskabelse, øget innovation og kvalificeret arbejdsstyrke. Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Værdiskabelse Antal innovative virksomheder Overlevelsesrate for virksomheder Eksport og internationale samarbejder Antal jobs Andel unge med ungdomsuddannelse Andel unge med videregående uddannelse Antal ufaglærte omskolet til faglærte Andel af virksomheder der arbejder med strategisk kompetenceudvikling Værdiskabelse Antal Clean Tech virksomheder Produktudvikling/innovation Systemeksport CO2-udledning Vedvarende energi Business Center Bornholm: Medfinansiering på 3,62 mio. kr. p.a. i 2011-priser fra regionale udviklingsmidler (Vækstforum/Regionskommune). KPI: 2 nyetableringer, vækst i 10 etablerede virksomheder, 2 generationsskifter, 3 nye konsortier Ressourceandel 2014: 45% : 33% Informationsområdet Aktivitet: Proaktiv og opsøgende lokal erhvervsservice med særlig fokus på samarbejde, internationalisering, ledelsesudvikling og ressourceallokering, finansiering og generationsskifte Aktivitet: Markedsføring af Bright Green Island i ind- og udland; skabe tilhørsforhold til Bright Green Island blandt bornholmske virksomheder KPI: Tiltrække business muligheder; 5 konkrete henvendelser, der leder frem til 2 konkrete samarbejder Ressourceandel 2014: 10% : 23% Tilflytterområdet Aktivitet: Tiltrække nye virksomheder, tiltrække kvalificeret arbejdskraft og byde tilflyttere velkommen KPI: Tiltrække nye arbejdspladser/nye erhvervsaktive. Ressourceandel 2014: 10% : 8% Sæsonudvidelse/helårsturisme Flere turister/øget døgnforbrug Antal jobs Synlighed/tilgængelighed Salg af oplevelsesprodukter Lokal erhvervsservice Forretningsrelationer Aktivitet: Koordinere og udgive informationsmateriale KPI: Synliggøre igangværende projekter, erhvervsservice og Vækstforum-aktiviteter. Ressourceandel 2014: 4% : 5% 10

11 To segmenter af vækstorienterede virksomheder Vækstorienterede virksomheder Vækstorienterede virksomheder: BCB anslår, at der er 800 potentielle brugere af erhvervsservice på Bornholm. Heraf er der ifølge Vækstanalyse Bornholm godt og vel 200 vækstorienterede virksomheder. I analysen identificeres to segmenter af vækstorienterede virksomheder med specifikke vækstbarrierer (se tabellen til højre). Segment Kan og vil virksomheder (15 pct. af de 406 bornholmske virksomheder med mindst 2 ansatte svarende til 61 virksomheder) Vækstbarriere Mangel på risikovillig kapital er vigtigste vækstbarriere. Udsigt til mangel på arbejdskraft, især faglærte. Det er vigtigt at opretholde bestanden af kan og vil - virksomheder bl.a. via en stærk uddannelsesindsats. Det er en styrende hypotese bag denne evaluering, at der ligger et særligt uforløst vækstpotentiale i vil men kan mindre segmentet (jf. også Vækstanalysen). Vil men kan mindre virksomheder (32 pct. af de 406 bornholmske virksomheder med mindst 2 ansatte svarende til 130 virksomheder) Få organisatoriske ressourcer; mangler et drive. Antal clean tech virksomheder: Under Grøn test-ø er antallet af cleantech virksomheder på Bornholm en prioriteret succes-indikator. Der er ikke målt på denne indikator. 17 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm. 11

12 Målgruppen for specialiseret erhvervsservice er virksomheder med vækstpotentiale : Til højre er vist definitionen af virksomheder med vækstpotentiale, der er Væksthusets målgruppe. Væksthuset anslår, at der er bornholmske virksomheder i målgruppen; på årsbasis skal Væksthuset arbejde i dybden med 9 af disse. Andre analyser dokumenterer også, at der er vækstvirksomheder på Bornholm: Som nævnt konkluderer Vækstanalysen, at 47 pct. af virksomhederne ønsker vækst; 15 pct. kan og vil mens 32 pct. vil men kan mindre. I runde tal er der ifølge denne måling godt 200 vækstvirksomheder på Bornholm (61 kan og vil og 130 vil men kan mindre ). En analyse fra Reg Lab (se tabellen til højre) viste, at 21 pct. af de bornholmske fremstillingsvirksomheder er vækstvirksomheder; det er en relativ høj andel. De øvrige virksomheder: Al erfaring viser, at erhvervspolitikken forenklet sagt skal lade de virksomheder, der ikke ønsker vækst og forandring, i fred. De klarer sig selv. 18 En kilde i evalueringen udtrykte det således: På Bornholm bruger for mange for meget krudt på at hjælpe dem, der ikke kan/vil hjælpes. I handlingsplan 2014 beskriver BCB, at der ud af 800 potentielle brugere af erhvervsservice er ca. 180, der betegnes vækstvirksomheder, og således er Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe. Det vil sige, at BCB primære fokus er rettet mod ca. 620 virksomheder. 19 Evaluator er, jf. uddybningen på næste side, ikke enig i denne afgrænsning af BCB s målgruppe. Vækstiværksættere/ virksomheder med vækstpotentiale 20 Personer med ambitioner om at etablere en vækstvirksomhed Virksomheder med under 5 ansatte med ambitioner om at nå 10 ansatte eller en årlig omsætning på min. 10 mio. kr. inden 3 år Virksomheder med 5 ansatte eller flere, som har ambitioner om en årlig vækst på over 20 pct. i min. tre år i enten omsætning eller antal ansatte. Andel vækstvirksomheder i pct. af samlet antal fremstillingsvirksomheder (med over 5 ansatte), Region/landsdel Andel pct. Region Hovedstaden 22 Region Nordjylland 22 Hele landet 21 Bornholm 21 Region Midtjylland 20 Region Syddanmark 20 Region Sjælland 18 Vest- og Sydsjælland 16 Det, der skaber vækstvirksomheder, er ifølge analysen fra Reg Lab ofte eksterne stød i form af fx rekonstruktion, generationsskifte, lederskift og/eller bestyrelsesforandring. Det kræver således tålmodighed og parathed til at gribe øjeblikket, hvor disse eksterne stød indtræffer eller kan fremkaldes, når man vil understøtte virksomhedsudvikling. 18 Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervsstyrelsen på Reg Labs årskonference, maj BCB, Handlingsplan Væksthus Hovedstadsregionen 21 Reg Lab, 2012: Fremtidens industri i Danmark 12

13 Det er en vigtig vurdering i denne evaluering af BCB, at man ikke kan opstille nogle meget firkantede kriterier for, hvilke virksomheder, der skal betjenes af BCB, og hvilke der skal betjenes af Væksthuset. Begge aktører bør efter evaluators vurdering koncentrere deres arbejde om vækstorienterede iværksættere og virksomheder, men det beror på en konkret vurdering, om det er BCB eller Væksthuset, der bedst servicerer en given kunde på et givet tidspunkt. Man kan ikke dele markedet op efter virksomhedsstørrelse, branche eller lignende; arbejdsdelingen handler først og fremmest om, hvor i vækstprocessen kunden befinder sig. Evalueringen viser, at det i dag er et problem på Bornholm, at der ikke er åbenhed/samarbejde mellem BCB og Væksthuset om betjening af målgruppen. Der er heller ikke en særlig skarp identifikation af målgruppen. Det er ikke en hensigtsmæssig situation. Klub en ny forening af erhvervsservice-brugere: BCB har foreslået, at der etableres en forening af erhvervsservice-brugere. Det ville være en fin måde at skabe større fokus i indsatsen og give særlig prioritet til en gruppe af særligt relevante og interesserede virksomheder. Man kunne gøre medlemstallet begrænset til fx 100 virksomheder for at gøre deltagelse særlig attraktivt. Man kan også have en regel om at medlemskab ophører, hvis man ikke aktivt bruger erhvervsservice. Og så kan der være et optagelsesforløb, hvor virksomheder skal kvalificere sig til deltagelse. Strukturen skal fungere som en bruger-gruppe eller et slags udvidet abonnement på erhvervsservice. Arbejdsdelingen mellem BCB og Væksthuset 22 Den lokale erhvervsservice (BCB) varetager den indledende screening af iværksættere og virksomheder, som bor på Bornholm. De iværksættere og virksomheder, der vurderes at være Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe visiteres videre til Væksthus Hovedstadsregionen. Væksthus Hovedstadsregionen varetager indledende screening af iværksættere og virksomheder, som henvender sig direkte til Væksthuset. De iværksættere og virksomheder, som ikke er i Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe, visiteres videre til den lokale erhvervsservice. Alle kontakter registreres i det fælles CRM-system, såfremt den lokale erhvervsservice benytter CRM-systemet. Vejledte iværksættere og virksomheder registreres med navn, adresse, telefonnummer, vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data. Når virksomheden henvises til Væksthus Hovedstadsregionen eller vice versa overføres stamdata via CRM systemet til videre sagsbehandling. Evalueringen viser, at CRM-systemet ikke anvendes som et åben/fælles værktøj på Bornholm. Væksthuset formidler ikke kundedata til BCB og BCB lagrer ikke kundeoplysninger i systemet. Væksthus Hovedstadsregionen sender hvert kvartal en liste over evaluerede vækstforløb til BCB, som Væksthuset har udført. Evalueringen viser, at listen sendes til Bornholms Regionskommune, men at BCB ikke ser denne og at der ikke deles viden/erfaringer herom. 22 Samarbejdsaftale mellem Bornholms Regionskommune og Væksthus Hovedstadsregionen, 2011, 2012 og

14 En særlig bornholmsk vækst-niche? I det fremadrettede arbejde med at udvikle erhvervsservice og erhvervsfremme på Bornholm anbefaler evaluator, som beskrevet ovenfor, at der skabes et klart og konkret målgruppefokus på fx 100+ bornholmske vækstvirksomheder. En del af disse vil ikke umiddelbart være motiveret til vækst, men kan måske blive det. En anden del (angiveligt virksomheder) vil være oplagte brugere af Væksthusets tilbud. De øvrige virksomheder kan være optaget af mindre udviklingsaktiviteter bl.a. understøttet af BCB men også af andre offentlige og private aktører. Erfaringen fra både Bornholm og andre steder er, at der faktisk er en særlig mission for den lokale erhvervsservice i at fastholde og styrke den lokale erhvervsservice (se også tekstboksen til højre, nederst). En anden og måske supplerende afgrænsning ligger i at arbejde med at udvikle cleantech eller bright-green industri og industrirelateret professionel service i bornholmsk regi. Uanset om den ene eller anden tilgang vælges, er det efter evaluators vurdering afgørende, at der skabes et stærkere fokus i erhvervsudviklingsindsatsen på Bornholm, så målgruppens behov og potentialer i højere grad end hidtil bliver synlige og styrende for indsatsen. Det vil være et stærkt afsæt for optimering og udvikling af erhvervsservice-indsatsen herunder for: Fastholdelse af BCB som en stærk udførende operatør inden for virksomhedsudvikling. Udvikling af Single Point of Entry for erhvervslivet med BCB som kanal til virksomhedskontakt på Bornholm. Stærkere strukturering og formidling af BCB s specifikke rolle i den lokale erhvervsservice. Forpligtelse af Væksthus Hovedstadsregionen til i højere grad end hidtil at virke gennem og virke med BCB. Virksomhedernes behov falder inden for 23 Lederstøtte/lederudvikling Hjælp til at finde nye kunder h.u. salg ud af Bornholm Hjælp til at skabe nye produkter Hjælp til at arrangere markedsføring og salg Personalechef til leje organisering af personalefunktion, MUS samtaler Kompetenceafklaring af medarbejdere Uddannelsesplanlægning kort sigt, længere sigt Ressourceallokering 23 BCB, Selvevaluering; baseret på BCB s erfaringer fra vejledningsarbejdet 14

15 DEL 3. INDSATSEN Med ovenstående overvejelser om de bornholmske udfordringer og potentialer i almindelighed og om de vækstorienterede virksomheder på Bornholm i særdeleshed er vi klar til at se nærmere på operatøren BCB og på de indsatser, BCB har gennemført for Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum. På de følgende sider evalueres BCB s opfyldelse af mål og gennemførelse af aktiviteter inden for lokal erhvervsservice, business relationer, tilflytterservice og information. Som afsæt for denne redegørelse evalueres BCB s organisation, kompetencer og samarbejdsfladen til øvrige erhvervsfremmeaktører, myndigheder etc. midlet til at nå behov og mål m.a.o. 15

16 3.1 Organisationen BCB Styrker: 1) En stærk lokal erhvervsopbakning, 2) et positivt omdømme i erhvervslivet og 3) en klar professionel styrke i forretningsudvikling og driftsoptimering er efter evaluators vurdering de væsentligste styrker for BCB. I et fremadrettet udviklingsperspektiv er dét nogle afgørende styrker, som det er vigtigt at fastholde og videreudvikle. Svagheder: De vigtigste svagheder er, efter evaluators vurdering: 1) En lille organisation hvilket bl.a. skaber sårbarhed for personaleskift og risiko for tilsanding i opgaver og 2) en bred opgaveprofil, der gør BCB til en lidt diffus og usynlig størrelse i erhvervslivet og 3) en høj grad af følsomhed overfor eksterne interesser og politik. Egne indtægter: BCB har haft en ambition om at skaffe egne indtægter for 0,9 mio. kr., men har kun realiseret 0,3 mio. kr. En mindre indtægt realiseres fra kundebetalt erhvervsservice (sats 450 kr. pr. time excl. moms). Vurdering og anbefaling: Det er usædvanligt og vil kunne medføre kritik, at BCB prioriterer kundebetalt erhvervsservice. BCB fægter i mange retninger og ville have gavn af at kunne fokusere på færre, større indsatser. Ud fra en ren kritisk masse -betragtning bør det overvejes, om der kan tilføres yderligere ressourcer til erhvervsserviceindsatsen, der i dag i praksis løftes af én person. Fakta I 2014 bruger BCB lidt under 5 årsværk på de fire indsatser, som udføres for Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum (hertil kommer 4-5 årsværk tilknyttet på projektbasis). Af de 5 årsværk bruges 1,75 årsværk på ledelse og administration. I 2011 etablerede BCB en selvstændig erhvervsservicefunktion med en erhvervschef dedikeret til at yde erhvervsservice (der er ikke andre medarbejdere i afdelingen; BCB s direktør bruger ca. 50 pct. at sin tid på erhvervsservice; i alt bruges 1,5 årsværk på erhvervsservice). Det kan nævnes, at Væksthus Hovedstadsregionen bruger 0,5 årsværk om året på at løfte den rene specialiserede erhvervsservice på Bornholm; hertil kommer projekter. Væksthuset trækker også på de øvrige medarbejdere med spidskompetencer. På de øvrige tre indsatsområder bruger BCB 1,7 årsværk; 1,0 på forretningsrelationer herunder til koordinering af Energy Tours, 0,5 på tilflytterservice og 0,2 på informationsområdet. På de tre indsatsområder bruger BCB 0,9 mio. kr. på eksterne ydelser; 0,4 mio. kr. på forretningsrelationer, 0,2 mio. kr. på tilflytterservice og 0,3 mio. kr. på information. Medio 2013 blev bestyrelsen for BCB og bestyrelsen for Bornholms Erhvervsråd lagt sammen. Det var både udtryk for en praktisk forenkling og for erhvervsmæssig opbakning til BCB. Ifølge Vækstanalyse Bornholm er BCB den foretrukne kanal til erhvervsservice for de bornholmske vækstvirksomheder; stærkere end Væksthus Hovedstadsregionen. 16

17 Partnerskabet med Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum: Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum har en samarbejdsaftale med BCB. Aftalen reguleres årligt. Partnerskabet med Væksthus Hovedstadsregionen: Bornholms Regionskommune har en samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen. Aftalen reguleres årligt. BCB har ikke en samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen. Fremtidens erhvervsservice på Bornholm: Bornholms Regionskommune har igangsat et arbejde, der skal virkeliggøre visionen fra 2008 om et Single Point of Entry for erhvervslivet (se tekstboks). Vurdering og anbefaling: Der ligger en vigtig opgave for Bornholms Regionskommune i, stærkere end hidtil, at påtage sig en rolle som aktiv ejer af den samlede bornholmske erhvervsfremmeplatform. Der har været en tendens til at uddelegering af opgaver og ansvar til BCB er sket for løst og uden tilstrækkelig operativ opfølgning. BCB har i den forbindelse også et ansvar for at sige til og fra og gøre aftalerne mindre brede. Med arbejdet vedrørende en styrket koordineret virksomhedskontakt er der taget skridt til et mere aktivt ejerskab og en tydeligere delegering. Det er vigtigt, at denne rolle løftes kontinuerligt og i tæt sammenhæng med den mere strategiske udvikling. Samtidig bør arbejdet med at skabe og formidle evidens i den bornholmske erhvervsfremmeindsats prioriteres højere; det er et behov og en prioritet, der også ses andre steder end på Bornholm. En styrket koordineret virksomhedskontakt 24 Formålet er i første omgang at få beskrevet, hvilken målgruppe og hvilke services, der skal tilbydes på Bornholm, og hvordan erhvervsservicen skal organiseres, for at give den nemmest mulige indgang for iværksættere og virksomheder, og samtidig imødekomme Kommunalbestyrelsens ønske om at få etableret ét kontaktpunkt på Bornholm, hvor iværksætterens/virksomhedens udfordringer screenes, og hvor den bedst mulige erhvervsservice leveres inden for de økonomisk afsatte rammer. Der vil sideløbende med dette arbejde også blive igangsat et internt arbejde i Bornholms Regionskommune, der skal komme med løsningsforslag til, hvordan Bornholms Regionskommunes erhvervs- og virksomhedsrettede indsats (byggesagsbehandling, rekruttering af medarbejdere, miljøtilsyn og ansøgning om tilskud, red.) kan tydeliggøres. 24 Uddrag af kommissoriet; Bornholms Regionskommune 17

18 3.2 Lokal erhvervsservice Har BCB leveret varen? Det er ikke til diskussion, at BCB i dag er i en position, hvor der i høj grad bliver leveret på den brede indsats i den lokale erhvervsservice. Især i den opsøgende 1:1 kontakt gør BCB en stærk indsats. Det er også tydeligt, at BCB har været i en læreproces omkring varetagelsen af den lokale erhvervsservice, at det i høj grad har været learning-by-doing og at der er et erkendt behov for at systematisere/dokumentere den model for lokal erhvervsservice, BCB praktiserer. Synlighed: I Vækstanalysen konkluderes det, at det er en udfordring for virksomhederne på Bornholm at finde tilbud, der matcher deres behov, og at virksomhedssamarbejde og netværksdannelse ikke er relevante for virksomhederne. 25 Evaluator fortolker dette resultat som et budskab om, at der er brug for at kvalitetsudvikle og formidle erhvervsservice med fokus på den enkelte virksomhed; BCB/erhvervsservice skal være endnu mere kendt og interessant for brugerne. Det sker ikke primært via markedsføring, men gennem dokumenterede resultater, stærke referencer, troværdige personer og anbefalinger samt direkte opsøgende indsats overfor brugerne. Fakta Blandt kan og vil -virksomheder målt i Vækstanalyse Bornholm; BCB er den vigtigste eksterne rådgiver efter revisor og advokat; 27% har brugt BCB; 12% har brugt Væksthuset. I 2013 besøgte BCB 142 virksomheder; 73 af disse modtog efterfølgende 158 vejledningsforløb. 6 virksomheder blev vejledt om ejerskifte, 12 om virksomhedsstart. 86 virksomheder deltog i kurser og informationsmøder. 26 I 2014 gennemføres som en nyt tiltag en særlig opsøgende kampagne blandt 100 virksomheder. God respons hidtil. Blandt 21 brugere af BCB-ydelser; målt af Bornholms Vækstforum som led i evalueringen: 76 pct. er enig/meget enig i udsagnet: Jeg kan anbefale udvikling gennem BCB til andre 72 pct. er enig/meget enig i udsagnet: Jeg er overordnet tilfreds med udbyttet af rådgivningen. 62 pct. er enig/meget enig i udsagnet: Konsulenten har forstået mine behov/ønsker og har rådgivet mig i overensstemmelse hermed. 57 pct. er enig/meget enig i udsagnet: Rådgivningen har været målrettet mine behov og/eller min virksomhed. Blandt brugere af lokale tilbud om erhvervs- og virksomhedsudvikling målt i Vækstanalyse Bornholm; 40% siger: Det er i høj grad let at få information om tilbud 20% siger: De bornholmske aktører har i høj grad fokus på problemstillinger, som er af væsentlig betydning for virksomheden 15% siger: Lokale erhvervsfremmeaktører har i høj grad bidraget til udvikling af virksomheden. 25 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 26 BCB, Selvevaluering 18

19 Vurdering og anbefaling: Som allerede nævnt er det en anbefaling, at BCB videreudvikler, systematiserer og dokumenterer sin model for lokal erhvervsservice og styrker kommunikationen af denne bl.a. gennem en stærkere dokumentation af opnåede resultater, referencer og cases samt rådgivningskompetencer og konkrete fordele, der tilbydes brugerne (værditilbuddet). Det er ikke en ny smart indpakning, der lægges op til, men en mere dokumenteret, systematisk og kompetent formidling af rådgivningsplatformen. Her har BCB efter evaluators vurdering en central opgave med at forretningsudvikle den samlede erhvervsservice-platform på Bornholm herunder BCB s egne ydelser. Evalueringen viser, at der gennemgående er pæn tilfredshed med BCB s vejledning. Men BCB har ikke fundet de vises sten og der er mulighed for forædling og videreudvikling. Her er det en central anbefaling, at BCB bør afgrænse og rendyrke sin rolle som lods for alle virksomheder, der overvejer og søger input til forretningsudvikling og vækst. BCB skal motivere, åbne, støtte og se muligheder. Og så skal BCB knytte forbindelser til private og offentlige rådgivere, der kan levere de input, der er brug for. Her ligger sammen med det stærkere målgruppe-fokus det vigtigste forbedringspotentiale efter evaluators vurdering. Andre muligheder for at styrke værdiskabelsen i den lokale erhvervsservice Et stærkere tværgående samspil: Der er berettiget meget fokus på samspillet mellem BCB og Væksthuset, men samspillet med private forretningsudviklere, revisorer, advokater, pengeinstitutter, Bornholms Erhvervsfond m.v. bør også prioriteres. Revisorerne har konkret foreslået, at BCB og revisor går sammen om udviklingssamtaler med relevante kunder. BCB praktiserer allerede denne metode i betydeligt omfang. Følge kunder over længere proces: Der er behov for i endnu højere grad end hidtil at udvikle og vedligeholde langsigtede og tålmodige relationer til brugerne, så samspillet bliver dybere og mere kontinuerligt og ikke alene tilbagevendende troubleshooting. Det er en proces BCB ér i fuld gang med, men det er fx blevet drøftet, at der kan være et potentiale i at fastholde og videreudvikle de netværksrelationer, der opstår mellem virksomheder, der deltager i fælles kursusforløb. Lys på målgruppens behov, udviklingsarbejde og resultater: Der kan bl.a. etableres en årligt tilbagevendende resultatmåling og resultatformidling blandt medlemmerne i Klub 100, der fokuserer på virksomhedernes behov, præstationer og resultater frem for på de enkelte erhvervspolitiske aktørers eller projekters partielle bidrag til vækst og fornyelse. Målingen bør koordineres/integreres med den måling, Væksthuset udfører Erhvervsstyrelsen og KL, 2014: Væksthusenes præstationer i Opgørelse af resultatmål. 19

20 3.3 Forretningsrelationer Har BCB leveret varen? Visionen og projektet omkring Bright Green Island, BGI var stort tænkt, yderst ambitiøst og udvidet til en meget bred vifte af bornholmske kvaliteter og samfundsområder. I dét lys er det uden for diskussion, at BCB ikke har leveret den vare, der hedder fuldskala implementering af den strategiske branding platform og realisering af alle de mange løfter i udviklingskontrakten om national og international markedsbearbejdning. Dét sagt er der gennemført mange aktiviteter inden for marketing, kommunikation, relationsdannelse m.v. Fra BCB s side har der især været sat ind omkring konferencer (indsatsen var projektfinansieret og er nu nedlagt) og omkring det grønne/bæredygtighed (bl.a. via samarbejdet i Energiudvikling Bornholm). 28 Vurdering og anbefaling: Først og fremmest bør der ske en præcisering af ejerskabet til BGI, hvor Bornholms Regionskommune anerkender sin rolle som brand owner, uddelegerer konkrete brand manager -opgaver til relevante aktører i hele BGI-viften og løbende følger op på resultater og erfaringer. BCB kan spille en rolle som manager af udvalgte BGI-opgaver (med fokus på bæredygtigt erhvervsliv og grøn teknologi), men kan ikke løfte et totalansvar. Fakta Blandt brugere af lokale tilbud om erhvervs- og virksomhedsudvikling og målt i Vækstanalyse Bornholm; 10% siger: Brandingen BGI har i høj grad inspireret til at udvikle nye produkter eller serviceydelser. Med afsæt i branding platformen Bright Green Island har BCB gennemført en række forskellige profilerings- og relationsudviklings aktiviteter. Indsatsen har omfattet: Produktion af kampagneelementer som film, flyers, profilbrochure, facebook side, blog m.v. Modtagelse af grupper (bl.a. faglige studieture i Energy Tours), konferencer og møder på Bornholm. Deltagelse i møder, seminarer, arrangementer m.v. uden for Bornholm. Indsatsen har skabt kendskab og interesse for Bright Green Island, men der kan ikke peges på egentlige køb eller lokaliseringer som følge af kampagnen. Der tales om/er forventninger til en række mulige/potentielle salg, men det ligger uden for rammerne af denne evaluering af vurdere sandsynligheden for succes på disse områder. Via de gennemførte kampagne-aktiviteter er der angiveligt opbygget en database med kontakter. BCB har oplyst, at der kan mailes til databasen, men der har ikke været gennemført egentlige direct marketing kampagner. 28 Bl.a. inspireret af søster-projekter som Samsø Energiakademi, Project Zero i Sønderborg og Den Industrielle Symbiose i Kalundborg. 20

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm

Opgaver og mål for Business Center Bornholm Handlingsplan, 2016 Opgaver og mål for Business Center Bornholm Arbejdet i 2015 med at kortlægge og identificere virksomhedernes behov fortsætter ind i 2016. Fokuseringen i 2016 og fremad fortsætter med

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Status, sept. 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre,

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/ /

Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/ / Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/1 2012 31/12 2014 Business Center Bornholm 3700 Rønne Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune 3700 Rønne Godkendt Bestyrelsen for Business Center

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere