Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014"

Transkript

1 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

2 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Forhistorie, formål og genstand Overordnede observationer Sammenhæng, målopfyldelse og effekter Anbefalinger...7 DEL 2. UDGANGSPUNKTET Erhvervsmæssige forudsætninger og strategisk fokus Vækstorienterede virksomheder...11 DEL 3. INDSATSEN Organisationen BCB Lokal erhvervsservice Forretningsrelationer Tilflytterområdet Informationsområdet...23 LITTERATURLISTE...24 INTERVIEWLISTE

3 DEL 1. INDLEDNING OG SAMMEN- FATNING I dette notat sammenfattes resultaterne af en evaluering af Business Center Bornholm (herefter forkortet BCB) udarbejdet af EHSB v/direktør Eskild Hansen for Bornholms Vækstforum i april-maj De tids- og budgetmæssige rammer for opgaveløsningen har ikke muliggjort en udtømmende evaluering af alle små og store aspekter af BCB s virke i evalueringsperioden Men evalueringen er dækkende i den betydning at alle væsentlige og relevante aspekter af BCB s virke og resultatskabelse efter evaluators vurdering er belyst, analyseret og evalueret. I evalueringsprocessen er der lagt særlig vægt på at komme i dybden med forståelsen af BCB s opgavevaretagelse og den specifikke bornholmske kontekst, BCB virker i. Evaluator har i den forbindelse afholdt flere møder med ledelse og medarbejdere i BCB samt brugere af BCB s ydelser. Endvidere har evalueringen været drøftet med forretningsudvalget i BCB. 1 Evalueringen er afgrænset til de mål og aktiviteter, der er beskrevet i udviklingskontrakt med tilhørende årlige handlingsplaner. Disse dokumenter er indstillet af Bornholms Vækstforum og vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget på vegne af Kommunalbestyrelsen samt bestyrelsen for BCB og udgør således det juridiske grundlag for finansiering af aktiviteterne via de regionale udviklingsmidler. En række projekter, der er bevilget særskilt, er således ikke omfattet af evalueringen. Evalueringens metode Selvevaluering: BCB har i samarbejde med sekretariatet for Bornholms Vækstforum udarbejdet en indledende redegørelse for BCB s opfyldelse af de mål og gennemførelse af de aktiviteter, evalueringen omfatter. Verificering: Evaluator har gennem supplerende og uddybende dataindsamling, dialog og analyse udfordret, afprøvet, uddybet og nuanceret selvevalueringen. Perspektivering: Evaluator har udledt en række strategiske ledetråde/fremadrettede anbefalinger vedrørende udvikling af BCB s virke og erhvervsudviklingsarbejdet på Bornholm. Evalueringens datakilder De strategiske dokumenter, som udgør det formelle styringsgrundlag for BCB; vedtægter, udviklingskontrakter, handlingsplaner m.v. En uddybende redegørelse for BCB s virke udarbejdet af BCB og sekretariatet for Bornholms Vækstforum. 2 En interviewrunde blandt aktører i og omkring BCB, hvor evaluator har hørt og drøftet vurderinger af og overvejelser om BCB s virke (se også interviewlisten sidst i notatet). En web baseret spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af BCB (22 respondenter) samt en brugerundersøgelse med svar indsamlet af BCB (40 respondenter). Tidligere evalueringer af BCB s virke inden for information og tilflytning udført af Center for Regional og Turismeforskning. Andre kilder herunder den nyligt gennemførte Vækstanalyse Bornholm, andre erhvervsanalyser m.v. (se også litteraturlisten sidst i notatet). 2 Selvevalueringsnotatet kan rekvireres i BCB/ sekretariatet for Vækstforum Bornholm. 3

4 Evalueringens spørgsmål 1.1 Forhistorie, formål og genstand Bornholms Vækstforums operatør: BCB blev med afsæt i det hidtidige Bornholms Erhvervscenter etableret i juni 2008 ved beslutning i Bornholms Vækstforum og med bred og utvetydig erhvervsmæssig opbakning som Bornholms Vækstforums operatør 3. BCB skal udmønte Bornholms Regionskommunes og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi i praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice for virksomheder og iværksættere. Det er en given præmis for evalueringen, at Bornholm, med de fordele og ulemper dét indebærer, har valgt at have sit eget erhvervspolitiske setup både på det politisk-strategiske niveau (kommunalbestyrelse og Bornholms Vækstforum) og på det operativt-taktiske niveau (BCB). Evaluering af fire indsatsområder: Evalueringen omfatter BCB s opfyldelse af mål og gennemførelse af aktiviteter på de i udviklingskontrakt prioriterede områder: To indsatsområder; lokal erhvervsservice og forretningsrelationer, og to driftsområder ; tilflytterområdet og informationsområdet. Er der en realistisk og logisk sammenhæng mellem: a) brugernes behov; de lokale virksomheders forventninger til BCB s ydelser b) de strategiske mål; beskrivelserne af BCB s nuværende opgaver jf. kontrakt, handlingsplan og projekter jf. erhvervsudviklingsstrategien c) midlet til at nå behov og mål; BCB s organisation/kompetencer samt samarbejdsfladen til øvrige erhvervsfremmeaktører, myndigheder etc. Evalueringens resultat I samarbejde med repræsentanter for BCB skal der gives inspiration til evt. justeringer, således at matchet mellem behov, strategiske mål og midler er ambitiøse men også realistiske. Kilde: Kommissoriet Evalueringens spørgsmål og ønskede resultat: Evalueringens spørgsmål og ønskede resultat er nævnt i boksen til højre. 3 Kontrakt mellem Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum og BCB. 4

5 1.2 Overordnede observationer BCB arbejder hårdt, gør sig umage og skubber mange ting: BCB har fokus på de opgaver, som er aftalt med Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum, og arbejder for at realisere de prioriterede aktiviteter og mål. BCB er en lille organisation med et bredtfavnende arbejdsområde. Der er i BCB en klar og allerede skærpet prioritering af lokal erhvervsservice, som kerneaktiviteten. Givet Bornholms udfordringer er det en hensigtsmæssig prioritering. BCB som lods og bisidder for virksomheder der mangler ledelseskapacitet: Relativt mange bornholmske virksomheder har behov for støtte til at effektivisere drift og skabe forretningsudvikling. BCB bør tilbyde at være en lods, virksomhederne kan tage ombord for at afklare position og kurs, og en bisidder, når yderligere ekstern assistance bl.a. fra Væksthuset skal rekvireres. BCB har delvist oparbejdet en sådan position/model, men der er brug for en stærkere forædling og formidling af platformen. BCB som fødselshjælper/medproducent af projekter: Foruden drift og videreudvikling af lokal erhvervsservice bør BCB fastholde en projektbaseret rolle som erhvervsudvikler evt. med fokus på nichen bright-green industri og industrirelateret professionel service (se også boks). Inden for branding, kommunikation og information bør Bornholms Regionskommune fremover spille den ledende rolle. Hovedproblemet: Der mangler en rød tråd BCB har leveret varen: BCB har givet sit brede opdrag (jf. de fastlagte strategiske mål) og midler (budget, personale, systemer og samarbejdspartnere) i det store og hele har leveret varen. Mulighed for optimering af den givne platform: Det er et problem, at der ikke er åbenhed/samarbejde mellem BCB og Væksthuset om betjening af målgruppen. Det er ikke en hensigtsmæssig situation. BCB kan rendyrke sin rolle som leverandør af lokal erhvervsservice hånd i hånd med Væksthus Hovedstadsregionen, der kan koncentrere sig om at yde specialiseret erhvervsservice. Endvidere kan Bornholms Regionskommune påtage sig en ledende rolle på kommunikations- og informationsområdet og således løfte visse opgaver af BCB s hænder. Den røde tråd: Efter evaluators vurdering er det en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for fremtidens erhvervsudvikling på Bornholm, at driften af den nuværende platform optimeres som beskrevet. Der er behov for en stærkere rød tråd eventuelt med følgende tre elementer 4 : a) Udvikling af forskningsbaseret viden om, hvordan man kan udvikle og drive avanceret og globalt konkurrencedygtig bright-green industri og industrirelateret professionel service ud af Bornholm. 5 b) Etablering af teknisk-merkantil uddannelse på Bornholm i denne industri-niche evt. på bachelor-niveau. c) Etablering af en bornholmsk incubator (netværk og facilitering af kompetence i og kapital til forretningsudvikling), der understøtter etablering og udvikling af ny produktion og nye professionelle serviceydelser i nichen. 4 Foreslået i den interviewrunde, der er gennemført i evalueringen. 5 Landbrug, fødevarer, maskiner, turisme m.v. er også Bornholmske styrker. Det er ikke evalueringens opgave at vurdere disse potentialer. 5

6 1.3 Sammenhæng, målopfyldelse og effekter Sammenhæng: Der mangler en rød tråd i arbejdet med erhvervsservice og erhvervsudvikling på Bornholm. Der børe være et målgruppefokus (fx en Klub 100 ) og et forretningsmæssigt fokus (fx bright-green industri og industrirelateret professionel service). Det ligger uden for rammerne af denne evaluering at specificere den røde tråd nærmere. Men uden et klart fokus, der giver retningen, og uden en Regionskommune, der aktivt ejer erhvervspolitikken, så vil der fortsat mangle sammenhæng. Målopfyldelse: BCB leverer i vid udstrækning varen og yder loyalt professionel erhvervsservice for opdragsgiver; Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum. Men det kniber gevaldigt med at få målene ned på jorden og omsat til praktisk-operationel handling. Der er en klar tendens til at målene fra Regionskommunen/Vækstforum griber om sig og bliver brede og vidtløftige i forhold til den givne, begrænsede kapacitet til at eksekvere. Og vel også en tendens på BCB s side til at være pæn og imødekommende frem for at sige fra og tage konflikterne om, hvad der (ikke) kan lade sig gøre. Effekter: Den nuværende model giver ikke mulighed for at bedømme effekter; målene er for brede og der bruges ikke ressourcer på at skabe evidens. 6

7 1.4 Anbefalinger Det korte og det lange sigt: Vækstanalysen 6 anbefalede en tilgang til erhvervsudviklingen på Bornholm, hvor der først (via erhvervsservice) sikres kapacitetsopbygning i nye/små virksomheder, dernæst (via tilbud om udvikling) skabes fornyelse i relevante virksomheder og først herefter (via erhvervsfremme) skabes mere samlede udviklingsløft. Evaluator er enig i denne vurdering; den mere ambitiøse og langsigtede erhvervsfremme må ikke stå i vejen for det basale arbejde med at åbne og udvikle de enkelte virksomheder og derigennem sikre drift og udvikling på kort sigt. Omvendt er der også brug for en rød tråd og en ambitiøs niche-strategi, hvis erhvervsudviklingen på Bornholm skal vendes på det længere sigt. Forenkling og afbureaukratisering af erhvervsfremme: Målt på indbyggertal er Bornholm mindre end den gennemsnitlige danske kommune. Dét bør være et centralt udgangspunkt for arbejdet med at udvikle og drive erhvervsudvikling på Bornholm i fremtiden. Muligheden for Bornholm ligger i at skabe et stærkt og direkte lederskab (med Bornholms Regionskommune som omdrejningspunkt) i en enkel og direkte model uden for meget bureaukrati og delt ansvar mellem aktører/operatører. Der ligger en vigtig opgave i at leane og aligne arbejdet med at sikre fremtidens vækst og velstand på Bornholm. 6 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 7

8 DEL 2. UDGANGSPUNKTET I næste del af notatet (del 3) går vi tættere på det, som denne evaluering handler om; BCB s opfyldelse af mål og gennemførelse af aktiviteter på de i udviklingskontrakt prioriterede områder. Inden da sætter vi scenen for evalueringen ved kort og oversigtligt at opridse de særlige erhvervsøkonomiske udfordringer og muligheder, der kendetegner Bornholm. En stadig mere kritisk økonomisk situation! Sådan lyder ét af hovedbudskaberne i den nyeste analyse af væksten på Bornholm 7, der genopfører en række velkendte udviklingsproblemer i form af faldende befolkning, faldende produktivitet m.v. Budskabet er, at det haster med at finde en ny vækstmodel for Bornholm, hvis et levedygtigt erhvervsgrundlag skal opretholdes på længere sigt. Endvidere opridser vi den overordnede strategiske ramme, som Bornholms Vækstforum har fastlagt, og som indsatsen i regi af BCB er gennemført under. Det er en ramme, som for øjeblikket er under overvejelse, og som evalueringen af indsatsen i BCB således også kan spille tilbage på. 7 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 8

9 Fakta om erhvervsudviklingen på Bornholm Erhvervsmæssige forudsætninger og strategisk fokus Vækstambitioner på niveau med landet som helhed! Vækstanalyse Bornholm 8 dokumenterede, at andelen af bornholmske virksomheder, der har ambitioner om vækst, ikke er lavere end i landet som helhed. Flaskehalsen er organisatoriske ressourcer: Dér hvor det halter er på organisatoriske ressourcer, hvor kun 28 pct. af de bornholmske virksomheder har organisatoriske ressourcer mod 52 pct. på landsplan. 9 Modstandskraft i maskinindustri, erhvervsservice og operationel service: Ser man på beskæftigelsesudviklingen fra 2009 til 2013 i de privat dominerede brancher har Bornholm haft større jobtab (-8 pct.) end landet som helhed (-6 pct.). Blandt de brancher, der både har stor betydning for beskæftigelsen på Bornholm og har haft større tilbagegang i på Bornholm end på landsplan er fødevareindustri; last-, glas- og betonindustri; bygge- og anlæg; handel samt hotel- og restauration. Men der er også store brancher, der har haft mindre tilbagegang på Bornholm end på landsplan. Det gælder maskinindustri, reklame og anden erhvervsservice samt operationel service. 8 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 9 I Vækstanalysen mål som 2 á 3 faktorer; professionel bestyrelse, ansat akademiker og nedskrevet forretningsplan. Demografi: Indbyggertallet er faldet fra i 2006 til i Efter finanskrisen (2008) er tilflytningen til Bornholm dalet. Befolkningsprognosen forudsiger indbyggere i 2020 og i Produktivitet: Produktivitet og erhvervsindkomst ligger under landsgennemsnittet og forskellen øges år for år. 12 Menneskelige ressourcer: Lavere uddannelsesniveau end på landsplan og udsigt til mangel på især faglært arbejdskraft inden for få år 13. Aktuelt mangel på fx ingeniører, politifolk, sygeplejersker og læger. Innovation: Virksomhederne er gennemsnitligt mindre innovative end på landsplan 14, men der er en stor polarisering mellem dem, der konkurrerer nationalt og internationalt, og dem der alene opererer på Bornholm. Iværksætteri: Etableringsrate samt vækst i nye virksomheder ligger på et meget lavt niveau; lavest blandt alle udkantsområder i Danmark. 15 Alligevel står de nye virksomheder for en stor beskæftigelse; jobs eller 19 pct. af den samlede bornholmske beskæftigelse ligger i nye virksomheder TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 11 Statistikbanken.dk 12 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 13 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 14 CE, 2005: Udgangspunktet for vækst på Bornholm. 15 CE, 2005: Udgangspunktet for vækst på Bornholm. 16 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 9

10 Strategi-træet Tabellen til højre sammenfatter mål- og middel-hierarkiet fra Bornholms Vækstforums overordnede mål til de konkrete aktiviteter, succeskriterier (KPI; Key Performance Indicaors) og ressourceallokering i hver af de fire indsatser (eller midler ), som BCB opererer. Følgende bemærkes i den forbindelse: De fire BCB-indsatser vedrører primært Erhvervs-ø. BCB-indsatsen Forretningsrelationer vedrører dog også Grøn test-ø og Uddannelses-ø. I er der i alt brugt 11 mio. kr. på de fire BCBindsatser; 3,6 mio. kr. p.a. jf. udviklingskontrakten. 31 pct. af ressourcerne anvendes til ledelse, kontor og administration. Fordelingen af de resterende ressourcer på handlingsplaner følger handlingsplan 2014 hhv. kontrakt I 2014 bruges 1,6 mio. kr. på lokal erhvervsservice, 0,4 mio. kr. på forretningsrelationer hhv. tilflytterområdet og 0,1 mio. kr. på information. Der er i 2014 sket en ressourcemæssig opprioritering af erhvervsservice og en nedprioritering af forretningsrelationer. Andre aktiviteter og projekter: BCB er også operatør af andre aktiviteter end de, der er omfattet af de fire indsatser for Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum. Det drejer sig om en vifte af projekter, hvor BCB enten deltager i eller leder indsatsen samt om fire sekretariater, som BCB mod betaling forvalter: Bornholms Erhvervsfond, Fonden for beskæftigelsesfremmende initiativer, Energiudvikling Bornholm og Young Enterprise. De nævnte aktiviteter og projekter er som sagt ikke omfattet af evalueringen. Mål-middel hierarki Vision: Bornholm, en grøn vækst-ø. Altså vækst ved egen kraft og med et minimalt forbrug af knappe ressourcer. Mål: Øget udbud af jobs, øget værdiskabelse, øget innovation og kvalificeret arbejdsstyrke. Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Værdiskabelse Antal innovative virksomheder Overlevelsesrate for virksomheder Eksport og internationale samarbejder Antal jobs Andel unge med ungdomsuddannelse Andel unge med videregående uddannelse Antal ufaglærte omskolet til faglærte Andel af virksomheder der arbejder med strategisk kompetenceudvikling Værdiskabelse Antal Clean Tech virksomheder Produktudvikling/innovation Systemeksport CO2-udledning Vedvarende energi Business Center Bornholm: Medfinansiering på 3,62 mio. kr. p.a. i 2011-priser fra regionale udviklingsmidler (Vækstforum/Regionskommune). KPI: 2 nyetableringer, vækst i 10 etablerede virksomheder, 2 generationsskifter, 3 nye konsortier Ressourceandel 2014: 45% : 33% Informationsområdet Aktivitet: Proaktiv og opsøgende lokal erhvervsservice med særlig fokus på samarbejde, internationalisering, ledelsesudvikling og ressourceallokering, finansiering og generationsskifte Aktivitet: Markedsføring af Bright Green Island i ind- og udland; skabe tilhørsforhold til Bright Green Island blandt bornholmske virksomheder KPI: Tiltrække business muligheder; 5 konkrete henvendelser, der leder frem til 2 konkrete samarbejder Ressourceandel 2014: 10% : 23% Tilflytterområdet Aktivitet: Tiltrække nye virksomheder, tiltrække kvalificeret arbejdskraft og byde tilflyttere velkommen KPI: Tiltrække nye arbejdspladser/nye erhvervsaktive. Ressourceandel 2014: 10% : 8% Sæsonudvidelse/helårsturisme Flere turister/øget døgnforbrug Antal jobs Synlighed/tilgængelighed Salg af oplevelsesprodukter Lokal erhvervsservice Forretningsrelationer Aktivitet: Koordinere og udgive informationsmateriale KPI: Synliggøre igangværende projekter, erhvervsservice og Vækstforum-aktiviteter. Ressourceandel 2014: 4% : 5% 10

11 To segmenter af vækstorienterede virksomheder Vækstorienterede virksomheder Vækstorienterede virksomheder: BCB anslår, at der er 800 potentielle brugere af erhvervsservice på Bornholm. Heraf er der ifølge Vækstanalyse Bornholm godt og vel 200 vækstorienterede virksomheder. I analysen identificeres to segmenter af vækstorienterede virksomheder med specifikke vækstbarrierer (se tabellen til højre). Segment Kan og vil virksomheder (15 pct. af de 406 bornholmske virksomheder med mindst 2 ansatte svarende til 61 virksomheder) Vækstbarriere Mangel på risikovillig kapital er vigtigste vækstbarriere. Udsigt til mangel på arbejdskraft, især faglærte. Det er vigtigt at opretholde bestanden af kan og vil - virksomheder bl.a. via en stærk uddannelsesindsats. Det er en styrende hypotese bag denne evaluering, at der ligger et særligt uforløst vækstpotentiale i vil men kan mindre segmentet (jf. også Vækstanalysen). Vil men kan mindre virksomheder (32 pct. af de 406 bornholmske virksomheder med mindst 2 ansatte svarende til 130 virksomheder) Få organisatoriske ressourcer; mangler et drive. Antal clean tech virksomheder: Under Grøn test-ø er antallet af cleantech virksomheder på Bornholm en prioriteret succes-indikator. Der er ikke målt på denne indikator. 17 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm. 11

12 Målgruppen for specialiseret erhvervsservice er virksomheder med vækstpotentiale : Til højre er vist definitionen af virksomheder med vækstpotentiale, der er Væksthusets målgruppe. Væksthuset anslår, at der er bornholmske virksomheder i målgruppen; på årsbasis skal Væksthuset arbejde i dybden med 9 af disse. Andre analyser dokumenterer også, at der er vækstvirksomheder på Bornholm: Som nævnt konkluderer Vækstanalysen, at 47 pct. af virksomhederne ønsker vækst; 15 pct. kan og vil mens 32 pct. vil men kan mindre. I runde tal er der ifølge denne måling godt 200 vækstvirksomheder på Bornholm (61 kan og vil og 130 vil men kan mindre ). En analyse fra Reg Lab (se tabellen til højre) viste, at 21 pct. af de bornholmske fremstillingsvirksomheder er vækstvirksomheder; det er en relativ høj andel. De øvrige virksomheder: Al erfaring viser, at erhvervspolitikken forenklet sagt skal lade de virksomheder, der ikke ønsker vækst og forandring, i fred. De klarer sig selv. 18 En kilde i evalueringen udtrykte det således: På Bornholm bruger for mange for meget krudt på at hjælpe dem, der ikke kan/vil hjælpes. I handlingsplan 2014 beskriver BCB, at der ud af 800 potentielle brugere af erhvervsservice er ca. 180, der betegnes vækstvirksomheder, og således er Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe. Det vil sige, at BCB primære fokus er rettet mod ca. 620 virksomheder. 19 Evaluator er, jf. uddybningen på næste side, ikke enig i denne afgrænsning af BCB s målgruppe. Vækstiværksættere/ virksomheder med vækstpotentiale 20 Personer med ambitioner om at etablere en vækstvirksomhed Virksomheder med under 5 ansatte med ambitioner om at nå 10 ansatte eller en årlig omsætning på min. 10 mio. kr. inden 3 år Virksomheder med 5 ansatte eller flere, som har ambitioner om en årlig vækst på over 20 pct. i min. tre år i enten omsætning eller antal ansatte. Andel vækstvirksomheder i pct. af samlet antal fremstillingsvirksomheder (med over 5 ansatte), Region/landsdel Andel pct. Region Hovedstaden 22 Region Nordjylland 22 Hele landet 21 Bornholm 21 Region Midtjylland 20 Region Syddanmark 20 Region Sjælland 18 Vest- og Sydsjælland 16 Det, der skaber vækstvirksomheder, er ifølge analysen fra Reg Lab ofte eksterne stød i form af fx rekonstruktion, generationsskifte, lederskift og/eller bestyrelsesforandring. Det kræver således tålmodighed og parathed til at gribe øjeblikket, hvor disse eksterne stød indtræffer eller kan fremkaldes, når man vil understøtte virksomhedsudvikling. 18 Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervsstyrelsen på Reg Labs årskonference, maj BCB, Handlingsplan Væksthus Hovedstadsregionen 21 Reg Lab, 2012: Fremtidens industri i Danmark 12

13 Det er en vigtig vurdering i denne evaluering af BCB, at man ikke kan opstille nogle meget firkantede kriterier for, hvilke virksomheder, der skal betjenes af BCB, og hvilke der skal betjenes af Væksthuset. Begge aktører bør efter evaluators vurdering koncentrere deres arbejde om vækstorienterede iværksættere og virksomheder, men det beror på en konkret vurdering, om det er BCB eller Væksthuset, der bedst servicerer en given kunde på et givet tidspunkt. Man kan ikke dele markedet op efter virksomhedsstørrelse, branche eller lignende; arbejdsdelingen handler først og fremmest om, hvor i vækstprocessen kunden befinder sig. Evalueringen viser, at det i dag er et problem på Bornholm, at der ikke er åbenhed/samarbejde mellem BCB og Væksthuset om betjening af målgruppen. Der er heller ikke en særlig skarp identifikation af målgruppen. Det er ikke en hensigtsmæssig situation. Klub en ny forening af erhvervsservice-brugere: BCB har foreslået, at der etableres en forening af erhvervsservice-brugere. Det ville være en fin måde at skabe større fokus i indsatsen og give særlig prioritet til en gruppe af særligt relevante og interesserede virksomheder. Man kunne gøre medlemstallet begrænset til fx 100 virksomheder for at gøre deltagelse særlig attraktivt. Man kan også have en regel om at medlemskab ophører, hvis man ikke aktivt bruger erhvervsservice. Og så kan der være et optagelsesforløb, hvor virksomheder skal kvalificere sig til deltagelse. Strukturen skal fungere som en bruger-gruppe eller et slags udvidet abonnement på erhvervsservice. Arbejdsdelingen mellem BCB og Væksthuset 22 Den lokale erhvervsservice (BCB) varetager den indledende screening af iværksættere og virksomheder, som bor på Bornholm. De iværksættere og virksomheder, der vurderes at være Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe visiteres videre til Væksthus Hovedstadsregionen. Væksthus Hovedstadsregionen varetager indledende screening af iværksættere og virksomheder, som henvender sig direkte til Væksthuset. De iværksættere og virksomheder, som ikke er i Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe, visiteres videre til den lokale erhvervsservice. Alle kontakter registreres i det fælles CRM-system, såfremt den lokale erhvervsservice benytter CRM-systemet. Vejledte iværksættere og virksomheder registreres med navn, adresse, telefonnummer, vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data. Når virksomheden henvises til Væksthus Hovedstadsregionen eller vice versa overføres stamdata via CRM systemet til videre sagsbehandling. Evalueringen viser, at CRM-systemet ikke anvendes som et åben/fælles værktøj på Bornholm. Væksthuset formidler ikke kundedata til BCB og BCB lagrer ikke kundeoplysninger i systemet. Væksthus Hovedstadsregionen sender hvert kvartal en liste over evaluerede vækstforløb til BCB, som Væksthuset har udført. Evalueringen viser, at listen sendes til Bornholms Regionskommune, men at BCB ikke ser denne og at der ikke deles viden/erfaringer herom. 22 Samarbejdsaftale mellem Bornholms Regionskommune og Væksthus Hovedstadsregionen, 2011, 2012 og

14 En særlig bornholmsk vækst-niche? I det fremadrettede arbejde med at udvikle erhvervsservice og erhvervsfremme på Bornholm anbefaler evaluator, som beskrevet ovenfor, at der skabes et klart og konkret målgruppefokus på fx 100+ bornholmske vækstvirksomheder. En del af disse vil ikke umiddelbart være motiveret til vækst, men kan måske blive det. En anden del (angiveligt virksomheder) vil være oplagte brugere af Væksthusets tilbud. De øvrige virksomheder kan være optaget af mindre udviklingsaktiviteter bl.a. understøttet af BCB men også af andre offentlige og private aktører. Erfaringen fra både Bornholm og andre steder er, at der faktisk er en særlig mission for den lokale erhvervsservice i at fastholde og styrke den lokale erhvervsservice (se også tekstboksen til højre, nederst). En anden og måske supplerende afgrænsning ligger i at arbejde med at udvikle cleantech eller bright-green industri og industrirelateret professionel service i bornholmsk regi. Uanset om den ene eller anden tilgang vælges, er det efter evaluators vurdering afgørende, at der skabes et stærkere fokus i erhvervsudviklingsindsatsen på Bornholm, så målgruppens behov og potentialer i højere grad end hidtil bliver synlige og styrende for indsatsen. Det vil være et stærkt afsæt for optimering og udvikling af erhvervsservice-indsatsen herunder for: Fastholdelse af BCB som en stærk udførende operatør inden for virksomhedsudvikling. Udvikling af Single Point of Entry for erhvervslivet med BCB som kanal til virksomhedskontakt på Bornholm. Stærkere strukturering og formidling af BCB s specifikke rolle i den lokale erhvervsservice. Forpligtelse af Væksthus Hovedstadsregionen til i højere grad end hidtil at virke gennem og virke med BCB. Virksomhedernes behov falder inden for 23 Lederstøtte/lederudvikling Hjælp til at finde nye kunder h.u. salg ud af Bornholm Hjælp til at skabe nye produkter Hjælp til at arrangere markedsføring og salg Personalechef til leje organisering af personalefunktion, MUS samtaler Kompetenceafklaring af medarbejdere Uddannelsesplanlægning kort sigt, længere sigt Ressourceallokering 23 BCB, Selvevaluering; baseret på BCB s erfaringer fra vejledningsarbejdet 14

15 DEL 3. INDSATSEN Med ovenstående overvejelser om de bornholmske udfordringer og potentialer i almindelighed og om de vækstorienterede virksomheder på Bornholm i særdeleshed er vi klar til at se nærmere på operatøren BCB og på de indsatser, BCB har gennemført for Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum. På de følgende sider evalueres BCB s opfyldelse af mål og gennemførelse af aktiviteter inden for lokal erhvervsservice, business relationer, tilflytterservice og information. Som afsæt for denne redegørelse evalueres BCB s organisation, kompetencer og samarbejdsfladen til øvrige erhvervsfremmeaktører, myndigheder etc. midlet til at nå behov og mål m.a.o. 15

16 3.1 Organisationen BCB Styrker: 1) En stærk lokal erhvervsopbakning, 2) et positivt omdømme i erhvervslivet og 3) en klar professionel styrke i forretningsudvikling og driftsoptimering er efter evaluators vurdering de væsentligste styrker for BCB. I et fremadrettet udviklingsperspektiv er dét nogle afgørende styrker, som det er vigtigt at fastholde og videreudvikle. Svagheder: De vigtigste svagheder er, efter evaluators vurdering: 1) En lille organisation hvilket bl.a. skaber sårbarhed for personaleskift og risiko for tilsanding i opgaver og 2) en bred opgaveprofil, der gør BCB til en lidt diffus og usynlig størrelse i erhvervslivet og 3) en høj grad af følsomhed overfor eksterne interesser og politik. Egne indtægter: BCB har haft en ambition om at skaffe egne indtægter for 0,9 mio. kr., men har kun realiseret 0,3 mio. kr. En mindre indtægt realiseres fra kundebetalt erhvervsservice (sats 450 kr. pr. time excl. moms). Vurdering og anbefaling: Det er usædvanligt og vil kunne medføre kritik, at BCB prioriterer kundebetalt erhvervsservice. BCB fægter i mange retninger og ville have gavn af at kunne fokusere på færre, større indsatser. Ud fra en ren kritisk masse -betragtning bør det overvejes, om der kan tilføres yderligere ressourcer til erhvervsserviceindsatsen, der i dag i praksis løftes af én person. Fakta I 2014 bruger BCB lidt under 5 årsværk på de fire indsatser, som udføres for Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum (hertil kommer 4-5 årsværk tilknyttet på projektbasis). Af de 5 årsværk bruges 1,75 årsværk på ledelse og administration. I 2011 etablerede BCB en selvstændig erhvervsservicefunktion med en erhvervschef dedikeret til at yde erhvervsservice (der er ikke andre medarbejdere i afdelingen; BCB s direktør bruger ca. 50 pct. at sin tid på erhvervsservice; i alt bruges 1,5 årsværk på erhvervsservice). Det kan nævnes, at Væksthus Hovedstadsregionen bruger 0,5 årsværk om året på at løfte den rene specialiserede erhvervsservice på Bornholm; hertil kommer projekter. Væksthuset trækker også på de øvrige medarbejdere med spidskompetencer. På de øvrige tre indsatsområder bruger BCB 1,7 årsværk; 1,0 på forretningsrelationer herunder til koordinering af Energy Tours, 0,5 på tilflytterservice og 0,2 på informationsområdet. På de tre indsatsområder bruger BCB 0,9 mio. kr. på eksterne ydelser; 0,4 mio. kr. på forretningsrelationer, 0,2 mio. kr. på tilflytterservice og 0,3 mio. kr. på information. Medio 2013 blev bestyrelsen for BCB og bestyrelsen for Bornholms Erhvervsråd lagt sammen. Det var både udtryk for en praktisk forenkling og for erhvervsmæssig opbakning til BCB. Ifølge Vækstanalyse Bornholm er BCB den foretrukne kanal til erhvervsservice for de bornholmske vækstvirksomheder; stærkere end Væksthus Hovedstadsregionen. 16

17 Partnerskabet med Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum: Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum har en samarbejdsaftale med BCB. Aftalen reguleres årligt. Partnerskabet med Væksthus Hovedstadsregionen: Bornholms Regionskommune har en samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen. Aftalen reguleres årligt. BCB har ikke en samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen. Fremtidens erhvervsservice på Bornholm: Bornholms Regionskommune har igangsat et arbejde, der skal virkeliggøre visionen fra 2008 om et Single Point of Entry for erhvervslivet (se tekstboks). Vurdering og anbefaling: Der ligger en vigtig opgave for Bornholms Regionskommune i, stærkere end hidtil, at påtage sig en rolle som aktiv ejer af den samlede bornholmske erhvervsfremmeplatform. Der har været en tendens til at uddelegering af opgaver og ansvar til BCB er sket for løst og uden tilstrækkelig operativ opfølgning. BCB har i den forbindelse også et ansvar for at sige til og fra og gøre aftalerne mindre brede. Med arbejdet vedrørende en styrket koordineret virksomhedskontakt er der taget skridt til et mere aktivt ejerskab og en tydeligere delegering. Det er vigtigt, at denne rolle løftes kontinuerligt og i tæt sammenhæng med den mere strategiske udvikling. Samtidig bør arbejdet med at skabe og formidle evidens i den bornholmske erhvervsfremmeindsats prioriteres højere; det er et behov og en prioritet, der også ses andre steder end på Bornholm. En styrket koordineret virksomhedskontakt 24 Formålet er i første omgang at få beskrevet, hvilken målgruppe og hvilke services, der skal tilbydes på Bornholm, og hvordan erhvervsservicen skal organiseres, for at give den nemmest mulige indgang for iværksættere og virksomheder, og samtidig imødekomme Kommunalbestyrelsens ønske om at få etableret ét kontaktpunkt på Bornholm, hvor iværksætterens/virksomhedens udfordringer screenes, og hvor den bedst mulige erhvervsservice leveres inden for de økonomisk afsatte rammer. Der vil sideløbende med dette arbejde også blive igangsat et internt arbejde i Bornholms Regionskommune, der skal komme med løsningsforslag til, hvordan Bornholms Regionskommunes erhvervs- og virksomhedsrettede indsats (byggesagsbehandling, rekruttering af medarbejdere, miljøtilsyn og ansøgning om tilskud, red.) kan tydeliggøres. 24 Uddrag af kommissoriet; Bornholms Regionskommune 17

18 3.2 Lokal erhvervsservice Har BCB leveret varen? Det er ikke til diskussion, at BCB i dag er i en position, hvor der i høj grad bliver leveret på den brede indsats i den lokale erhvervsservice. Især i den opsøgende 1:1 kontakt gør BCB en stærk indsats. Det er også tydeligt, at BCB har været i en læreproces omkring varetagelsen af den lokale erhvervsservice, at det i høj grad har været learning-by-doing og at der er et erkendt behov for at systematisere/dokumentere den model for lokal erhvervsservice, BCB praktiserer. Synlighed: I Vækstanalysen konkluderes det, at det er en udfordring for virksomhederne på Bornholm at finde tilbud, der matcher deres behov, og at virksomhedssamarbejde og netværksdannelse ikke er relevante for virksomhederne. 25 Evaluator fortolker dette resultat som et budskab om, at der er brug for at kvalitetsudvikle og formidle erhvervsservice med fokus på den enkelte virksomhed; BCB/erhvervsservice skal være endnu mere kendt og interessant for brugerne. Det sker ikke primært via markedsføring, men gennem dokumenterede resultater, stærke referencer, troværdige personer og anbefalinger samt direkte opsøgende indsats overfor brugerne. Fakta Blandt kan og vil -virksomheder målt i Vækstanalyse Bornholm; BCB er den vigtigste eksterne rådgiver efter revisor og advokat; 27% har brugt BCB; 12% har brugt Væksthuset. I 2013 besøgte BCB 142 virksomheder; 73 af disse modtog efterfølgende 158 vejledningsforløb. 6 virksomheder blev vejledt om ejerskifte, 12 om virksomhedsstart. 86 virksomheder deltog i kurser og informationsmøder. 26 I 2014 gennemføres som en nyt tiltag en særlig opsøgende kampagne blandt 100 virksomheder. God respons hidtil. Blandt 21 brugere af BCB-ydelser; målt af Bornholms Vækstforum som led i evalueringen: 76 pct. er enig/meget enig i udsagnet: Jeg kan anbefale udvikling gennem BCB til andre 72 pct. er enig/meget enig i udsagnet: Jeg er overordnet tilfreds med udbyttet af rådgivningen. 62 pct. er enig/meget enig i udsagnet: Konsulenten har forstået mine behov/ønsker og har rådgivet mig i overensstemmelse hermed. 57 pct. er enig/meget enig i udsagnet: Rådgivningen har været målrettet mine behov og/eller min virksomhed. Blandt brugere af lokale tilbud om erhvervs- og virksomhedsudvikling målt i Vækstanalyse Bornholm; 40% siger: Det er i høj grad let at få information om tilbud 20% siger: De bornholmske aktører har i høj grad fokus på problemstillinger, som er af væsentlig betydning for virksomheden 15% siger: Lokale erhvervsfremmeaktører har i høj grad bidraget til udvikling af virksomheden. 25 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 26 BCB, Selvevaluering 18

19 Vurdering og anbefaling: Som allerede nævnt er det en anbefaling, at BCB videreudvikler, systematiserer og dokumenterer sin model for lokal erhvervsservice og styrker kommunikationen af denne bl.a. gennem en stærkere dokumentation af opnåede resultater, referencer og cases samt rådgivningskompetencer og konkrete fordele, der tilbydes brugerne (værditilbuddet). Det er ikke en ny smart indpakning, der lægges op til, men en mere dokumenteret, systematisk og kompetent formidling af rådgivningsplatformen. Her har BCB efter evaluators vurdering en central opgave med at forretningsudvikle den samlede erhvervsservice-platform på Bornholm herunder BCB s egne ydelser. Evalueringen viser, at der gennemgående er pæn tilfredshed med BCB s vejledning. Men BCB har ikke fundet de vises sten og der er mulighed for forædling og videreudvikling. Her er det en central anbefaling, at BCB bør afgrænse og rendyrke sin rolle som lods for alle virksomheder, der overvejer og søger input til forretningsudvikling og vækst. BCB skal motivere, åbne, støtte og se muligheder. Og så skal BCB knytte forbindelser til private og offentlige rådgivere, der kan levere de input, der er brug for. Her ligger sammen med det stærkere målgruppe-fokus det vigtigste forbedringspotentiale efter evaluators vurdering. Andre muligheder for at styrke værdiskabelsen i den lokale erhvervsservice Et stærkere tværgående samspil: Der er berettiget meget fokus på samspillet mellem BCB og Væksthuset, men samspillet med private forretningsudviklere, revisorer, advokater, pengeinstitutter, Bornholms Erhvervsfond m.v. bør også prioriteres. Revisorerne har konkret foreslået, at BCB og revisor går sammen om udviklingssamtaler med relevante kunder. BCB praktiserer allerede denne metode i betydeligt omfang. Følge kunder over længere proces: Der er behov for i endnu højere grad end hidtil at udvikle og vedligeholde langsigtede og tålmodige relationer til brugerne, så samspillet bliver dybere og mere kontinuerligt og ikke alene tilbagevendende troubleshooting. Det er en proces BCB ér i fuld gang med, men det er fx blevet drøftet, at der kan være et potentiale i at fastholde og videreudvikle de netværksrelationer, der opstår mellem virksomheder, der deltager i fælles kursusforløb. Lys på målgruppens behov, udviklingsarbejde og resultater: Der kan bl.a. etableres en årligt tilbagevendende resultatmåling og resultatformidling blandt medlemmerne i Klub 100, der fokuserer på virksomhedernes behov, præstationer og resultater frem for på de enkelte erhvervspolitiske aktørers eller projekters partielle bidrag til vækst og fornyelse. Målingen bør koordineres/integreres med den måling, Væksthuset udfører Erhvervsstyrelsen og KL, 2014: Væksthusenes præstationer i Opgørelse af resultatmål. 19

20 3.3 Forretningsrelationer Har BCB leveret varen? Visionen og projektet omkring Bright Green Island, BGI var stort tænkt, yderst ambitiøst og udvidet til en meget bred vifte af bornholmske kvaliteter og samfundsområder. I dét lys er det uden for diskussion, at BCB ikke har leveret den vare, der hedder fuldskala implementering af den strategiske branding platform og realisering af alle de mange løfter i udviklingskontrakten om national og international markedsbearbejdning. Dét sagt er der gennemført mange aktiviteter inden for marketing, kommunikation, relationsdannelse m.v. Fra BCB s side har der især været sat ind omkring konferencer (indsatsen var projektfinansieret og er nu nedlagt) og omkring det grønne/bæredygtighed (bl.a. via samarbejdet i Energiudvikling Bornholm). 28 Vurdering og anbefaling: Først og fremmest bør der ske en præcisering af ejerskabet til BGI, hvor Bornholms Regionskommune anerkender sin rolle som brand owner, uddelegerer konkrete brand manager -opgaver til relevante aktører i hele BGI-viften og løbende følger op på resultater og erfaringer. BCB kan spille en rolle som manager af udvalgte BGI-opgaver (med fokus på bæredygtigt erhvervsliv og grøn teknologi), men kan ikke løfte et totalansvar. Fakta Blandt brugere af lokale tilbud om erhvervs- og virksomhedsudvikling og målt i Vækstanalyse Bornholm; 10% siger: Brandingen BGI har i høj grad inspireret til at udvikle nye produkter eller serviceydelser. Med afsæt i branding platformen Bright Green Island har BCB gennemført en række forskellige profilerings- og relationsudviklings aktiviteter. Indsatsen har omfattet: Produktion af kampagneelementer som film, flyers, profilbrochure, facebook side, blog m.v. Modtagelse af grupper (bl.a. faglige studieture i Energy Tours), konferencer og møder på Bornholm. Deltagelse i møder, seminarer, arrangementer m.v. uden for Bornholm. Indsatsen har skabt kendskab og interesse for Bright Green Island, men der kan ikke peges på egentlige køb eller lokaliseringer som følge af kampagnen. Der tales om/er forventninger til en række mulige/potentielle salg, men det ligger uden for rammerne af denne evaluering af vurdere sandsynligheden for succes på disse områder. Via de gennemførte kampagne-aktiviteter er der angiveligt opbygget en database med kontakter. BCB har oplyst, at der kan mailes til databasen, men der har ikke været gennemført egentlige direct marketing kampagner. 28 Bl.a. inspireret af søster-projekter som Samsø Energiakademi, Project Zero i Sønderborg og Den Industrielle Symbiose i Kalundborg. 20

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere