Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014"

Transkript

1 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

2 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Forhistorie, formål og genstand Overordnede observationer Sammenhæng, målopfyldelse og effekter Anbefalinger...7 DEL 2. UDGANGSPUNKTET Erhvervsmæssige forudsætninger og strategisk fokus Vækstorienterede virksomheder...11 DEL 3. INDSATSEN Organisationen BCB Lokal erhvervsservice Forretningsrelationer Tilflytterområdet Informationsområdet...23 LITTERATURLISTE...24 INTERVIEWLISTE

3 DEL 1. INDLEDNING OG SAMMEN- FATNING I dette notat sammenfattes resultaterne af en evaluering af Business Center Bornholm (herefter forkortet BCB) udarbejdet af EHSB v/direktør Eskild Hansen for Bornholms Vækstforum i april-maj De tids- og budgetmæssige rammer for opgaveløsningen har ikke muliggjort en udtømmende evaluering af alle små og store aspekter af BCB s virke i evalueringsperioden Men evalueringen er dækkende i den betydning at alle væsentlige og relevante aspekter af BCB s virke og resultatskabelse efter evaluators vurdering er belyst, analyseret og evalueret. I evalueringsprocessen er der lagt særlig vægt på at komme i dybden med forståelsen af BCB s opgavevaretagelse og den specifikke bornholmske kontekst, BCB virker i. Evaluator har i den forbindelse afholdt flere møder med ledelse og medarbejdere i BCB samt brugere af BCB s ydelser. Endvidere har evalueringen været drøftet med forretningsudvalget i BCB. 1 Evalueringen er afgrænset til de mål og aktiviteter, der er beskrevet i udviklingskontrakt med tilhørende årlige handlingsplaner. Disse dokumenter er indstillet af Bornholms Vækstforum og vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget på vegne af Kommunalbestyrelsen samt bestyrelsen for BCB og udgør således det juridiske grundlag for finansiering af aktiviteterne via de regionale udviklingsmidler. En række projekter, der er bevilget særskilt, er således ikke omfattet af evalueringen. Evalueringens metode Selvevaluering: BCB har i samarbejde med sekretariatet for Bornholms Vækstforum udarbejdet en indledende redegørelse for BCB s opfyldelse af de mål og gennemførelse af de aktiviteter, evalueringen omfatter. Verificering: Evaluator har gennem supplerende og uddybende dataindsamling, dialog og analyse udfordret, afprøvet, uddybet og nuanceret selvevalueringen. Perspektivering: Evaluator har udledt en række strategiske ledetråde/fremadrettede anbefalinger vedrørende udvikling af BCB s virke og erhvervsudviklingsarbejdet på Bornholm. Evalueringens datakilder De strategiske dokumenter, som udgør det formelle styringsgrundlag for BCB; vedtægter, udviklingskontrakter, handlingsplaner m.v. En uddybende redegørelse for BCB s virke udarbejdet af BCB og sekretariatet for Bornholms Vækstforum. 2 En interviewrunde blandt aktører i og omkring BCB, hvor evaluator har hørt og drøftet vurderinger af og overvejelser om BCB s virke (se også interviewlisten sidst i notatet). En web baseret spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af BCB (22 respondenter) samt en brugerundersøgelse med svar indsamlet af BCB (40 respondenter). Tidligere evalueringer af BCB s virke inden for information og tilflytning udført af Center for Regional og Turismeforskning. Andre kilder herunder den nyligt gennemførte Vækstanalyse Bornholm, andre erhvervsanalyser m.v. (se også litteraturlisten sidst i notatet). 2 Selvevalueringsnotatet kan rekvireres i BCB/ sekretariatet for Vækstforum Bornholm. 3

4 Evalueringens spørgsmål 1.1 Forhistorie, formål og genstand Bornholms Vækstforums operatør: BCB blev med afsæt i det hidtidige Bornholms Erhvervscenter etableret i juni 2008 ved beslutning i Bornholms Vækstforum og med bred og utvetydig erhvervsmæssig opbakning som Bornholms Vækstforums operatør 3. BCB skal udmønte Bornholms Regionskommunes og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi i praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice for virksomheder og iværksættere. Det er en given præmis for evalueringen, at Bornholm, med de fordele og ulemper dét indebærer, har valgt at have sit eget erhvervspolitiske setup både på det politisk-strategiske niveau (kommunalbestyrelse og Bornholms Vækstforum) og på det operativt-taktiske niveau (BCB). Evaluering af fire indsatsområder: Evalueringen omfatter BCB s opfyldelse af mål og gennemførelse af aktiviteter på de i udviklingskontrakt prioriterede områder: To indsatsområder; lokal erhvervsservice og forretningsrelationer, og to driftsområder ; tilflytterområdet og informationsområdet. Er der en realistisk og logisk sammenhæng mellem: a) brugernes behov; de lokale virksomheders forventninger til BCB s ydelser b) de strategiske mål; beskrivelserne af BCB s nuværende opgaver jf. kontrakt, handlingsplan og projekter jf. erhvervsudviklingsstrategien c) midlet til at nå behov og mål; BCB s organisation/kompetencer samt samarbejdsfladen til øvrige erhvervsfremmeaktører, myndigheder etc. Evalueringens resultat I samarbejde med repræsentanter for BCB skal der gives inspiration til evt. justeringer, således at matchet mellem behov, strategiske mål og midler er ambitiøse men også realistiske. Kilde: Kommissoriet Evalueringens spørgsmål og ønskede resultat: Evalueringens spørgsmål og ønskede resultat er nævnt i boksen til højre. 3 Kontrakt mellem Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum og BCB. 4

5 1.2 Overordnede observationer BCB arbejder hårdt, gør sig umage og skubber mange ting: BCB har fokus på de opgaver, som er aftalt med Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum, og arbejder for at realisere de prioriterede aktiviteter og mål. BCB er en lille organisation med et bredtfavnende arbejdsområde. Der er i BCB en klar og allerede skærpet prioritering af lokal erhvervsservice, som kerneaktiviteten. Givet Bornholms udfordringer er det en hensigtsmæssig prioritering. BCB som lods og bisidder for virksomheder der mangler ledelseskapacitet: Relativt mange bornholmske virksomheder har behov for støtte til at effektivisere drift og skabe forretningsudvikling. BCB bør tilbyde at være en lods, virksomhederne kan tage ombord for at afklare position og kurs, og en bisidder, når yderligere ekstern assistance bl.a. fra Væksthuset skal rekvireres. BCB har delvist oparbejdet en sådan position/model, men der er brug for en stærkere forædling og formidling af platformen. BCB som fødselshjælper/medproducent af projekter: Foruden drift og videreudvikling af lokal erhvervsservice bør BCB fastholde en projektbaseret rolle som erhvervsudvikler evt. med fokus på nichen bright-green industri og industrirelateret professionel service (se også boks). Inden for branding, kommunikation og information bør Bornholms Regionskommune fremover spille den ledende rolle. Hovedproblemet: Der mangler en rød tråd BCB har leveret varen: BCB har givet sit brede opdrag (jf. de fastlagte strategiske mål) og midler (budget, personale, systemer og samarbejdspartnere) i det store og hele har leveret varen. Mulighed for optimering af den givne platform: Det er et problem, at der ikke er åbenhed/samarbejde mellem BCB og Væksthuset om betjening af målgruppen. Det er ikke en hensigtsmæssig situation. BCB kan rendyrke sin rolle som leverandør af lokal erhvervsservice hånd i hånd med Væksthus Hovedstadsregionen, der kan koncentrere sig om at yde specialiseret erhvervsservice. Endvidere kan Bornholms Regionskommune påtage sig en ledende rolle på kommunikations- og informationsområdet og således løfte visse opgaver af BCB s hænder. Den røde tråd: Efter evaluators vurdering er det en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for fremtidens erhvervsudvikling på Bornholm, at driften af den nuværende platform optimeres som beskrevet. Der er behov for en stærkere rød tråd eventuelt med følgende tre elementer 4 : a) Udvikling af forskningsbaseret viden om, hvordan man kan udvikle og drive avanceret og globalt konkurrencedygtig bright-green industri og industrirelateret professionel service ud af Bornholm. 5 b) Etablering af teknisk-merkantil uddannelse på Bornholm i denne industri-niche evt. på bachelor-niveau. c) Etablering af en bornholmsk incubator (netværk og facilitering af kompetence i og kapital til forretningsudvikling), der understøtter etablering og udvikling af ny produktion og nye professionelle serviceydelser i nichen. 4 Foreslået i den interviewrunde, der er gennemført i evalueringen. 5 Landbrug, fødevarer, maskiner, turisme m.v. er også Bornholmske styrker. Det er ikke evalueringens opgave at vurdere disse potentialer. 5

6 1.3 Sammenhæng, målopfyldelse og effekter Sammenhæng: Der mangler en rød tråd i arbejdet med erhvervsservice og erhvervsudvikling på Bornholm. Der børe være et målgruppefokus (fx en Klub 100 ) og et forretningsmæssigt fokus (fx bright-green industri og industrirelateret professionel service). Det ligger uden for rammerne af denne evaluering at specificere den røde tråd nærmere. Men uden et klart fokus, der giver retningen, og uden en Regionskommune, der aktivt ejer erhvervspolitikken, så vil der fortsat mangle sammenhæng. Målopfyldelse: BCB leverer i vid udstrækning varen og yder loyalt professionel erhvervsservice for opdragsgiver; Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum. Men det kniber gevaldigt med at få målene ned på jorden og omsat til praktisk-operationel handling. Der er en klar tendens til at målene fra Regionskommunen/Vækstforum griber om sig og bliver brede og vidtløftige i forhold til den givne, begrænsede kapacitet til at eksekvere. Og vel også en tendens på BCB s side til at være pæn og imødekommende frem for at sige fra og tage konflikterne om, hvad der (ikke) kan lade sig gøre. Effekter: Den nuværende model giver ikke mulighed for at bedømme effekter; målene er for brede og der bruges ikke ressourcer på at skabe evidens. 6

7 1.4 Anbefalinger Det korte og det lange sigt: Vækstanalysen 6 anbefalede en tilgang til erhvervsudviklingen på Bornholm, hvor der først (via erhvervsservice) sikres kapacitetsopbygning i nye/små virksomheder, dernæst (via tilbud om udvikling) skabes fornyelse i relevante virksomheder og først herefter (via erhvervsfremme) skabes mere samlede udviklingsløft. Evaluator er enig i denne vurdering; den mere ambitiøse og langsigtede erhvervsfremme må ikke stå i vejen for det basale arbejde med at åbne og udvikle de enkelte virksomheder og derigennem sikre drift og udvikling på kort sigt. Omvendt er der også brug for en rød tråd og en ambitiøs niche-strategi, hvis erhvervsudviklingen på Bornholm skal vendes på det længere sigt. Forenkling og afbureaukratisering af erhvervsfremme: Målt på indbyggertal er Bornholm mindre end den gennemsnitlige danske kommune. Dét bør være et centralt udgangspunkt for arbejdet med at udvikle og drive erhvervsudvikling på Bornholm i fremtiden. Muligheden for Bornholm ligger i at skabe et stærkt og direkte lederskab (med Bornholms Regionskommune som omdrejningspunkt) i en enkel og direkte model uden for meget bureaukrati og delt ansvar mellem aktører/operatører. Der ligger en vigtig opgave i at leane og aligne arbejdet med at sikre fremtidens vækst og velstand på Bornholm. 6 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 7

8 DEL 2. UDGANGSPUNKTET I næste del af notatet (del 3) går vi tættere på det, som denne evaluering handler om; BCB s opfyldelse af mål og gennemførelse af aktiviteter på de i udviklingskontrakt prioriterede områder. Inden da sætter vi scenen for evalueringen ved kort og oversigtligt at opridse de særlige erhvervsøkonomiske udfordringer og muligheder, der kendetegner Bornholm. En stadig mere kritisk økonomisk situation! Sådan lyder ét af hovedbudskaberne i den nyeste analyse af væksten på Bornholm 7, der genopfører en række velkendte udviklingsproblemer i form af faldende befolkning, faldende produktivitet m.v. Budskabet er, at det haster med at finde en ny vækstmodel for Bornholm, hvis et levedygtigt erhvervsgrundlag skal opretholdes på længere sigt. Endvidere opridser vi den overordnede strategiske ramme, som Bornholms Vækstforum har fastlagt, og som indsatsen i regi af BCB er gennemført under. Det er en ramme, som for øjeblikket er under overvejelse, og som evalueringen af indsatsen i BCB således også kan spille tilbage på. 7 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 8

9 Fakta om erhvervsudviklingen på Bornholm Erhvervsmæssige forudsætninger og strategisk fokus Vækstambitioner på niveau med landet som helhed! Vækstanalyse Bornholm 8 dokumenterede, at andelen af bornholmske virksomheder, der har ambitioner om vækst, ikke er lavere end i landet som helhed. Flaskehalsen er organisatoriske ressourcer: Dér hvor det halter er på organisatoriske ressourcer, hvor kun 28 pct. af de bornholmske virksomheder har organisatoriske ressourcer mod 52 pct. på landsplan. 9 Modstandskraft i maskinindustri, erhvervsservice og operationel service: Ser man på beskæftigelsesudviklingen fra 2009 til 2013 i de privat dominerede brancher har Bornholm haft større jobtab (-8 pct.) end landet som helhed (-6 pct.). Blandt de brancher, der både har stor betydning for beskæftigelsen på Bornholm og har haft større tilbagegang i på Bornholm end på landsplan er fødevareindustri; last-, glas- og betonindustri; bygge- og anlæg; handel samt hotel- og restauration. Men der er også store brancher, der har haft mindre tilbagegang på Bornholm end på landsplan. Det gælder maskinindustri, reklame og anden erhvervsservice samt operationel service. 8 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 9 I Vækstanalysen mål som 2 á 3 faktorer; professionel bestyrelse, ansat akademiker og nedskrevet forretningsplan. Demografi: Indbyggertallet er faldet fra i 2006 til i Efter finanskrisen (2008) er tilflytningen til Bornholm dalet. Befolkningsprognosen forudsiger indbyggere i 2020 og i Produktivitet: Produktivitet og erhvervsindkomst ligger under landsgennemsnittet og forskellen øges år for år. 12 Menneskelige ressourcer: Lavere uddannelsesniveau end på landsplan og udsigt til mangel på især faglært arbejdskraft inden for få år 13. Aktuelt mangel på fx ingeniører, politifolk, sygeplejersker og læger. Innovation: Virksomhederne er gennemsnitligt mindre innovative end på landsplan 14, men der er en stor polarisering mellem dem, der konkurrerer nationalt og internationalt, og dem der alene opererer på Bornholm. Iværksætteri: Etableringsrate samt vækst i nye virksomheder ligger på et meget lavt niveau; lavest blandt alle udkantsområder i Danmark. 15 Alligevel står de nye virksomheder for en stor beskæftigelse; jobs eller 19 pct. af den samlede bornholmske beskæftigelse ligger i nye virksomheder TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 11 Statistikbanken.dk 12 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 13 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 14 CE, 2005: Udgangspunktet for vækst på Bornholm. 15 CE, 2005: Udgangspunktet for vækst på Bornholm. 16 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm 9

10 Strategi-træet Tabellen til højre sammenfatter mål- og middel-hierarkiet fra Bornholms Vækstforums overordnede mål til de konkrete aktiviteter, succeskriterier (KPI; Key Performance Indicaors) og ressourceallokering i hver af de fire indsatser (eller midler ), som BCB opererer. Følgende bemærkes i den forbindelse: De fire BCB-indsatser vedrører primært Erhvervs-ø. BCB-indsatsen Forretningsrelationer vedrører dog også Grøn test-ø og Uddannelses-ø. I er der i alt brugt 11 mio. kr. på de fire BCBindsatser; 3,6 mio. kr. p.a. jf. udviklingskontrakten. 31 pct. af ressourcerne anvendes til ledelse, kontor og administration. Fordelingen af de resterende ressourcer på handlingsplaner følger handlingsplan 2014 hhv. kontrakt I 2014 bruges 1,6 mio. kr. på lokal erhvervsservice, 0,4 mio. kr. på forretningsrelationer hhv. tilflytterområdet og 0,1 mio. kr. på information. Der er i 2014 sket en ressourcemæssig opprioritering af erhvervsservice og en nedprioritering af forretningsrelationer. Andre aktiviteter og projekter: BCB er også operatør af andre aktiviteter end de, der er omfattet af de fire indsatser for Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum. Det drejer sig om en vifte af projekter, hvor BCB enten deltager i eller leder indsatsen samt om fire sekretariater, som BCB mod betaling forvalter: Bornholms Erhvervsfond, Fonden for beskæftigelsesfremmende initiativer, Energiudvikling Bornholm og Young Enterprise. De nævnte aktiviteter og projekter er som sagt ikke omfattet af evalueringen. Mål-middel hierarki Vision: Bornholm, en grøn vækst-ø. Altså vækst ved egen kraft og med et minimalt forbrug af knappe ressourcer. Mål: Øget udbud af jobs, øget værdiskabelse, øget innovation og kvalificeret arbejdsstyrke. Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Værdiskabelse Antal innovative virksomheder Overlevelsesrate for virksomheder Eksport og internationale samarbejder Antal jobs Andel unge med ungdomsuddannelse Andel unge med videregående uddannelse Antal ufaglærte omskolet til faglærte Andel af virksomheder der arbejder med strategisk kompetenceudvikling Værdiskabelse Antal Clean Tech virksomheder Produktudvikling/innovation Systemeksport CO2-udledning Vedvarende energi Business Center Bornholm: Medfinansiering på 3,62 mio. kr. p.a. i 2011-priser fra regionale udviklingsmidler (Vækstforum/Regionskommune). KPI: 2 nyetableringer, vækst i 10 etablerede virksomheder, 2 generationsskifter, 3 nye konsortier Ressourceandel 2014: 45% : 33% Informationsområdet Aktivitet: Proaktiv og opsøgende lokal erhvervsservice med særlig fokus på samarbejde, internationalisering, ledelsesudvikling og ressourceallokering, finansiering og generationsskifte Aktivitet: Markedsføring af Bright Green Island i ind- og udland; skabe tilhørsforhold til Bright Green Island blandt bornholmske virksomheder KPI: Tiltrække business muligheder; 5 konkrete henvendelser, der leder frem til 2 konkrete samarbejder Ressourceandel 2014: 10% : 23% Tilflytterområdet Aktivitet: Tiltrække nye virksomheder, tiltrække kvalificeret arbejdskraft og byde tilflyttere velkommen KPI: Tiltrække nye arbejdspladser/nye erhvervsaktive. Ressourceandel 2014: 10% : 8% Sæsonudvidelse/helårsturisme Flere turister/øget døgnforbrug Antal jobs Synlighed/tilgængelighed Salg af oplevelsesprodukter Lokal erhvervsservice Forretningsrelationer Aktivitet: Koordinere og udgive informationsmateriale KPI: Synliggøre igangværende projekter, erhvervsservice og Vækstforum-aktiviteter. Ressourceandel 2014: 4% : 5% 10

11 To segmenter af vækstorienterede virksomheder Vækstorienterede virksomheder Vækstorienterede virksomheder: BCB anslår, at der er 800 potentielle brugere af erhvervsservice på Bornholm. Heraf er der ifølge Vækstanalyse Bornholm godt og vel 200 vækstorienterede virksomheder. I analysen identificeres to segmenter af vækstorienterede virksomheder med specifikke vækstbarrierer (se tabellen til højre). Segment Kan og vil virksomheder (15 pct. af de 406 bornholmske virksomheder med mindst 2 ansatte svarende til 61 virksomheder) Vækstbarriere Mangel på risikovillig kapital er vigtigste vækstbarriere. Udsigt til mangel på arbejdskraft, især faglærte. Det er vigtigt at opretholde bestanden af kan og vil - virksomheder bl.a. via en stærk uddannelsesindsats. Det er en styrende hypotese bag denne evaluering, at der ligger et særligt uforløst vækstpotentiale i vil men kan mindre segmentet (jf. også Vækstanalysen). Vil men kan mindre virksomheder (32 pct. af de 406 bornholmske virksomheder med mindst 2 ansatte svarende til 130 virksomheder) Få organisatoriske ressourcer; mangler et drive. Antal clean tech virksomheder: Under Grøn test-ø er antallet af cleantech virksomheder på Bornholm en prioriteret succes-indikator. Der er ikke målt på denne indikator. 17 TI/CRT, 2013: Vækstanalyse Bornholm. 11

12 Målgruppen for specialiseret erhvervsservice er virksomheder med vækstpotentiale : Til højre er vist definitionen af virksomheder med vækstpotentiale, der er Væksthusets målgruppe. Væksthuset anslår, at der er bornholmske virksomheder i målgruppen; på årsbasis skal Væksthuset arbejde i dybden med 9 af disse. Andre analyser dokumenterer også, at der er vækstvirksomheder på Bornholm: Som nævnt konkluderer Vækstanalysen, at 47 pct. af virksomhederne ønsker vækst; 15 pct. kan og vil mens 32 pct. vil men kan mindre. I runde tal er der ifølge denne måling godt 200 vækstvirksomheder på Bornholm (61 kan og vil og 130 vil men kan mindre ). En analyse fra Reg Lab (se tabellen til højre) viste, at 21 pct. af de bornholmske fremstillingsvirksomheder er vækstvirksomheder; det er en relativ høj andel. De øvrige virksomheder: Al erfaring viser, at erhvervspolitikken forenklet sagt skal lade de virksomheder, der ikke ønsker vækst og forandring, i fred. De klarer sig selv. 18 En kilde i evalueringen udtrykte det således: På Bornholm bruger for mange for meget krudt på at hjælpe dem, der ikke kan/vil hjælpes. I handlingsplan 2014 beskriver BCB, at der ud af 800 potentielle brugere af erhvervsservice er ca. 180, der betegnes vækstvirksomheder, og således er Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe. Det vil sige, at BCB primære fokus er rettet mod ca. 620 virksomheder. 19 Evaluator er, jf. uddybningen på næste side, ikke enig i denne afgrænsning af BCB s målgruppe. Vækstiværksættere/ virksomheder med vækstpotentiale 20 Personer med ambitioner om at etablere en vækstvirksomhed Virksomheder med under 5 ansatte med ambitioner om at nå 10 ansatte eller en årlig omsætning på min. 10 mio. kr. inden 3 år Virksomheder med 5 ansatte eller flere, som har ambitioner om en årlig vækst på over 20 pct. i min. tre år i enten omsætning eller antal ansatte. Andel vækstvirksomheder i pct. af samlet antal fremstillingsvirksomheder (med over 5 ansatte), Region/landsdel Andel pct. Region Hovedstaden 22 Region Nordjylland 22 Hele landet 21 Bornholm 21 Region Midtjylland 20 Region Syddanmark 20 Region Sjælland 18 Vest- og Sydsjælland 16 Det, der skaber vækstvirksomheder, er ifølge analysen fra Reg Lab ofte eksterne stød i form af fx rekonstruktion, generationsskifte, lederskift og/eller bestyrelsesforandring. Det kræver således tålmodighed og parathed til at gribe øjeblikket, hvor disse eksterne stød indtræffer eller kan fremkaldes, når man vil understøtte virksomhedsudvikling. 18 Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervsstyrelsen på Reg Labs årskonference, maj BCB, Handlingsplan Væksthus Hovedstadsregionen 21 Reg Lab, 2012: Fremtidens industri i Danmark 12

13 Det er en vigtig vurdering i denne evaluering af BCB, at man ikke kan opstille nogle meget firkantede kriterier for, hvilke virksomheder, der skal betjenes af BCB, og hvilke der skal betjenes af Væksthuset. Begge aktører bør efter evaluators vurdering koncentrere deres arbejde om vækstorienterede iværksættere og virksomheder, men det beror på en konkret vurdering, om det er BCB eller Væksthuset, der bedst servicerer en given kunde på et givet tidspunkt. Man kan ikke dele markedet op efter virksomhedsstørrelse, branche eller lignende; arbejdsdelingen handler først og fremmest om, hvor i vækstprocessen kunden befinder sig. Evalueringen viser, at det i dag er et problem på Bornholm, at der ikke er åbenhed/samarbejde mellem BCB og Væksthuset om betjening af målgruppen. Der er heller ikke en særlig skarp identifikation af målgruppen. Det er ikke en hensigtsmæssig situation. Klub en ny forening af erhvervsservice-brugere: BCB har foreslået, at der etableres en forening af erhvervsservice-brugere. Det ville være en fin måde at skabe større fokus i indsatsen og give særlig prioritet til en gruppe af særligt relevante og interesserede virksomheder. Man kunne gøre medlemstallet begrænset til fx 100 virksomheder for at gøre deltagelse særlig attraktivt. Man kan også have en regel om at medlemskab ophører, hvis man ikke aktivt bruger erhvervsservice. Og så kan der være et optagelsesforløb, hvor virksomheder skal kvalificere sig til deltagelse. Strukturen skal fungere som en bruger-gruppe eller et slags udvidet abonnement på erhvervsservice. Arbejdsdelingen mellem BCB og Væksthuset 22 Den lokale erhvervsservice (BCB) varetager den indledende screening af iværksættere og virksomheder, som bor på Bornholm. De iværksættere og virksomheder, der vurderes at være Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe visiteres videre til Væksthus Hovedstadsregionen. Væksthus Hovedstadsregionen varetager indledende screening af iværksættere og virksomheder, som henvender sig direkte til Væksthuset. De iværksættere og virksomheder, som ikke er i Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe, visiteres videre til den lokale erhvervsservice. Alle kontakter registreres i det fælles CRM-system, såfremt den lokale erhvervsservice benytter CRM-systemet. Vejledte iværksættere og virksomheder registreres med navn, adresse, telefonnummer, vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data. Når virksomheden henvises til Væksthus Hovedstadsregionen eller vice versa overføres stamdata via CRM systemet til videre sagsbehandling. Evalueringen viser, at CRM-systemet ikke anvendes som et åben/fælles værktøj på Bornholm. Væksthuset formidler ikke kundedata til BCB og BCB lagrer ikke kundeoplysninger i systemet. Væksthus Hovedstadsregionen sender hvert kvartal en liste over evaluerede vækstforløb til BCB, som Væksthuset har udført. Evalueringen viser, at listen sendes til Bornholms Regionskommune, men at BCB ikke ser denne og at der ikke deles viden/erfaringer herom. 22 Samarbejdsaftale mellem Bornholms Regionskommune og Væksthus Hovedstadsregionen, 2011, 2012 og

14 En særlig bornholmsk vækst-niche? I det fremadrettede arbejde med at udvikle erhvervsservice og erhvervsfremme på Bornholm anbefaler evaluator, som beskrevet ovenfor, at der skabes et klart og konkret målgruppefokus på fx 100+ bornholmske vækstvirksomheder. En del af disse vil ikke umiddelbart være motiveret til vækst, men kan måske blive det. En anden del (angiveligt virksomheder) vil være oplagte brugere af Væksthusets tilbud. De øvrige virksomheder kan være optaget af mindre udviklingsaktiviteter bl.a. understøttet af BCB men også af andre offentlige og private aktører. Erfaringen fra både Bornholm og andre steder er, at der faktisk er en særlig mission for den lokale erhvervsservice i at fastholde og styrke den lokale erhvervsservice (se også tekstboksen til højre, nederst). En anden og måske supplerende afgrænsning ligger i at arbejde med at udvikle cleantech eller bright-green industri og industrirelateret professionel service i bornholmsk regi. Uanset om den ene eller anden tilgang vælges, er det efter evaluators vurdering afgørende, at der skabes et stærkere fokus i erhvervsudviklingsindsatsen på Bornholm, så målgruppens behov og potentialer i højere grad end hidtil bliver synlige og styrende for indsatsen. Det vil være et stærkt afsæt for optimering og udvikling af erhvervsservice-indsatsen herunder for: Fastholdelse af BCB som en stærk udførende operatør inden for virksomhedsudvikling. Udvikling af Single Point of Entry for erhvervslivet med BCB som kanal til virksomhedskontakt på Bornholm. Stærkere strukturering og formidling af BCB s specifikke rolle i den lokale erhvervsservice. Forpligtelse af Væksthus Hovedstadsregionen til i højere grad end hidtil at virke gennem og virke med BCB. Virksomhedernes behov falder inden for 23 Lederstøtte/lederudvikling Hjælp til at finde nye kunder h.u. salg ud af Bornholm Hjælp til at skabe nye produkter Hjælp til at arrangere markedsføring og salg Personalechef til leje organisering af personalefunktion, MUS samtaler Kompetenceafklaring af medarbejdere Uddannelsesplanlægning kort sigt, længere sigt Ressourceallokering 23 BCB, Selvevaluering; baseret på BCB s erfaringer fra vejledningsarbejdet 14

15 DEL 3. INDSATSEN Med ovenstående overvejelser om de bornholmske udfordringer og potentialer i almindelighed og om de vækstorienterede virksomheder på Bornholm i særdeleshed er vi klar til at se nærmere på operatøren BCB og på de indsatser, BCB har gennemført for Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum. På de følgende sider evalueres BCB s opfyldelse af mål og gennemførelse af aktiviteter inden for lokal erhvervsservice, business relationer, tilflytterservice og information. Som afsæt for denne redegørelse evalueres BCB s organisation, kompetencer og samarbejdsfladen til øvrige erhvervsfremmeaktører, myndigheder etc. midlet til at nå behov og mål m.a.o. 15

16 3.1 Organisationen BCB Styrker: 1) En stærk lokal erhvervsopbakning, 2) et positivt omdømme i erhvervslivet og 3) en klar professionel styrke i forretningsudvikling og driftsoptimering er efter evaluators vurdering de væsentligste styrker for BCB. I et fremadrettet udviklingsperspektiv er dét nogle afgørende styrker, som det er vigtigt at fastholde og videreudvikle. Svagheder: De vigtigste svagheder er, efter evaluators vurdering: 1) En lille organisation hvilket bl.a. skaber sårbarhed for personaleskift og risiko for tilsanding i opgaver og 2) en bred opgaveprofil, der gør BCB til en lidt diffus og usynlig størrelse i erhvervslivet og 3) en høj grad af følsomhed overfor eksterne interesser og politik. Egne indtægter: BCB har haft en ambition om at skaffe egne indtægter for 0,9 mio. kr., men har kun realiseret 0,3 mio. kr. En mindre indtægt realiseres fra kundebetalt erhvervsservice (sats 450 kr. pr. time excl. moms). Vurdering og anbefaling: Det er usædvanligt og vil kunne medføre kritik, at BCB prioriterer kundebetalt erhvervsservice. BCB fægter i mange retninger og ville have gavn af at kunne fokusere på færre, større indsatser. Ud fra en ren kritisk masse -betragtning bør det overvejes, om der kan tilføres yderligere ressourcer til erhvervsserviceindsatsen, der i dag i praksis løftes af én person. Fakta I 2014 bruger BCB lidt under 5 årsværk på de fire indsatser, som udføres for Bornholms Regionskommune/Bornholms Vækstforum (hertil kommer 4-5 årsværk tilknyttet på projektbasis). Af de 5 årsværk bruges 1,75 årsværk på ledelse og administration. I 2011 etablerede BCB en selvstændig erhvervsservicefunktion med en erhvervschef dedikeret til at yde erhvervsservice (der er ikke andre medarbejdere i afdelingen; BCB s direktør bruger ca. 50 pct. at sin tid på erhvervsservice; i alt bruges 1,5 årsværk på erhvervsservice). Det kan nævnes, at Væksthus Hovedstadsregionen bruger 0,5 årsværk om året på at løfte den rene specialiserede erhvervsservice på Bornholm; hertil kommer projekter. Væksthuset trækker også på de øvrige medarbejdere med spidskompetencer. På de øvrige tre indsatsområder bruger BCB 1,7 årsværk; 1,0 på forretningsrelationer herunder til koordinering af Energy Tours, 0,5 på tilflytterservice og 0,2 på informationsområdet. På de tre indsatsområder bruger BCB 0,9 mio. kr. på eksterne ydelser; 0,4 mio. kr. på forretningsrelationer, 0,2 mio. kr. på tilflytterservice og 0,3 mio. kr. på information. Medio 2013 blev bestyrelsen for BCB og bestyrelsen for Bornholms Erhvervsråd lagt sammen. Det var både udtryk for en praktisk forenkling og for erhvervsmæssig opbakning til BCB. Ifølge Vækstanalyse Bornholm er BCB den foretrukne kanal til erhvervsservice for de bornholmske vækstvirksomheder; stærkere end Væksthus Hovedstadsregionen. 16

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere