Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM"

Transkript

1 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og målgrupper 5. Arbejds- og rollefordeling (kommuner - erhvervsserviceoperatører) 6. Parternes gensidige forpligtelser 7. Effektmål og synliggørelse af samarbejdet 8. Økonomi 9. Ikrafttræden b) Aktivitetsdel: 1. Fælles mål og aktiviteter 2. Økonomi 3. Opfølgning 1. Indledning A) GENEREL DEL KKR Midtjylland har fastlagt de overordnede regionale rammer og mål for erhvervsserviceindsatsen i Midtjylland i aftalen af 8. oktober 2013 mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland. Nærværende aftale er således udtryk for indhold og mål for den lokale udmøntning af målene samt rammerne for en evt. særlig lokal indsats, som ønskes udført. Denne samarbejdsaftale består af to dele: a) En generel del, som er ens for alle kommuner og erhvervsserviceoperatører b) En aktivitetsdel, som er individuel for hver kommune og erhvervsserviceoperatører 2. Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune, Viborgegnens Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland. 1

2 3. Aftaleperiode Aftalen dækker perioden 1. januar 31. december Formål og målgrupper Formålet med samarbejdsaftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Viborg Kommune, i form af vejledning/problemafklaring og overblik over relevante muligheder for videntilførsel og medfinansiering til vækst. Det er afgørende, at erhvervsservicesystemet fremstår overfor brugerne som ét sammenhængende system med en klar arbejds-/rollefordeling mellem systemets operatører. 5. Arbejds- og rollefordeling (kommuner - erhvervsserviceoperatører) Kommunerne varetager de overordnede strategiske/politiske forhold ift. rammebetingelserne for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Herudover udfører kommunerne en række myndighedsopgaver i forhold til virksomhederne. Erhvervsservicen udføres således under kommunalt ansvar og af de operatører, som har indgået aftale med kommunerne herom. Den lokale erhvervsservice varetager al indkommende henvendelse til erhvervsservicesystemet fra iværksættere og virksomheder. Dette kan ske ved: 1. Opsøgende kontakt overfor iværksætteren/virksomheden 2. Personlig henvendelse fra iværksætteren/virksomheden 3. Telefonisk henvendelse fra iværksætteren/virksomheden, enten på den lokale erhvervsservices eget telefonnummer eller det fælles telefonnummer , der altid besvares lokalt 4. Pr. mail fra iværksætteren/virksomheden enten direkte eller via hjemmesiderne eller Den lokale erhvervsservice varetager al indledende screening af iværksættere og virksomheder. De iværksættere og virksomheder, som har vækstambitioner/-potentiale, visiteres videre til Væksthus Midtjylland. Screeningen/visitationen til Væksthus Midtjylland foregår på baggrund af screeningsværktøjet Væksthjulet. Væksthus Midtjylland skal så vidt muligt tage kontakt til henviste iværksættere og virksomheder inden for to arbejdsdage, med mindre andet aftales. Alle vejledninger i den lokale erhvervsservice registreres i fælles CRM-system. Vejledte iværksættere (før start) registreres med CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og uddannelse, vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Vejledte iværksættere efter start og indtil tre år samt virksomheder registreres med CVRnummer, navn, adresse og branche, kontaktpersonens navn og uddannelse samt vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. 2

3 Den lokale erhvervsservice henviser vejledte iværksættere og virksomheder til relevante problemløsere. Som hovedregel sker henvisningen til lokale problemløsere. Den lokale erhvervsservice kan indmelde rådgivere fra lokalområdet, som væksthuset kan trække på ved henvisning af iværksættere og virksomheder til specialiseret rådgivning. Den fokuserede erhvervsservice, der gennemføres i samarbejde med Arsenalet, varetager iværksættere og virksomheder inden for udvalgte fokuserede indsatser iht. den kommunale erhvervsstrategi, på baggrund af screening hos/visitation fra den lokale erhvervsservice. Alle vejledninger i den fokuserede erhvervsservice registreres i fælles CRM-system. Vejledte iværksættere (før start) registreres med CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og uddannelse, vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Vejledte iværksættere efter start og indtil tre år samt virksomheder registreres med CVR-nummer, navn, adresse og branche, kontaktpersonens navn og uddannelse samt vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Den fokuserede erhvervsservice henviser som første prioritet vejledte iværksættere og virksomheder til relevante lokale problemløsere. Den specialiserede erhvervsservice vejleder iværksættere og virksomheder med vækstambitioner/-perspektiver på baggrund af screening hos/visitation fra den lokale erhvervsservice. Alle vejledninger i den specialiserede erhvervsservice registreres i fælles CRM-system. Vejledte iværksættere (før start) registreres med CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og uddannelse, vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Vejledte iværksættere efter start og indtil tre år samt virksomheder registreres med CVR-nummer, navn, adresse og branche, kontaktpersonens navn og uddannelse samt vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Den specialiserede erhvervsservice henviser vejledte iværksættere og virksomheder til relevante specialiserede problemløsere. Ovennævnte beskriver hovedreglen for arbejds-/rollefordelingen ift. iværksætter-/virksomhedskontakt. Opnår operatører inden for den fokuserede erhvervsservice og/eller Væksthus Midtjylland kontakt med en iværksætter/virksomheden uden forudgående kontakt med den lokale erhvervsservice, orienteres den stedlige lokale erhvervsservice herom via registrering i det fælles CRM-system så vidt muligt inden for to arbejdsdage, og den stedlige lokale erhvervsservice vil automatisk modtage advis. Evt. yderligere fastlæggelse af procedurer for anden iværksætter-/virksomhedskontakt (eks. kampagner og anden opsøgende iværksætter-/virksomhedskontakt inden for den fokuserede og/eller specialiserede erhvervsserviceområde) afklares med den lokale erhvervsservice/-kommune og kan beskrives i denne samarbejdsaftales individuelle aktivitetsdel (del b). 6. Parternes gensidige forpligtelser 3

4 Der afholdes halvårlige opfølgningsmøder mellem Viborg Kommune, Viborgegnens Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland og/eller efter behov, ligesom der i foråret afholdes et fælles seminar ( Erhvervsudviklingsdøgnet ) i regi af Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi (MEA), hvor alle erhvervsserviceoperatører/-aktører i region Midtjylland kan orientere hinanden om igangværende og kommende initiativer samt deltage i fælles kompetenceudvikling. Endvidere afholder Væksthus Midtjylland halvårlige Imidt-dage, hvor der er mulighed for gensidig orientering. Viborg Kommune, Viborgegnens Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland vil arbejde aktivt for, at iværksættere og virksomheder opnår adgang til relevante kvalificerede erhvervsserviceydelser. Det midtjyske Vækstunivers - Imidt KKR Midtjylland og Vækstforum for Region Midtjylland har besluttet, at erhvervsserviceindsatsens skal udmøntes efter principperne i Det midtjyske Vækstunivers (Imidt). Som led heri er der indgået aftale mellem Vækstforum/Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland omkring implementering af iværksætter- og virksomhedsudviklingsprogrammer. Målet er at fremme antallet/omfanget af iværksættere og virksomheder med vækstperspektiver. Et af de gennemgående midler i indsatsen er muligheden for medfinansiering til tilførsel af viden til vækstformål. Viborgegnens Erhvervsråd forpligter sig til at deltage aktivt i markedsføringen og udbredelse af indholdet i Det midtjyske Vækstunivers (Imidt) og visitere potentielle emner til Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjylland forpligter sig til at holde Viborgegnens Erhvervsråd ajour ift. implementeringen af Det midtjyske Vækstunivers (Imidt), herunder tilvejebringe fornøden markedsføring af tilbuddene i dette regi. Væksthus Midtjylland forpligter sig til at gøre information om kategoriseringen af virksomheder i Viborg Kommune i det midtjyske vækstunivers i hhv. A, B og C tilgængelig for den lokale erhvervsservice, således at den lokale erhvervsservice har den nødvendige viden der kan bidrage til fremme af iværksættere og virksomheder med vækstperspektiver. Kompetenceudvikling Viborgegnens Erhvervsråd forpligter sig til at deltage aktivt med min. en repræsentant i fælles kompetenceudviklingsaktiviteter i erhvervsservicesystemet i Region Midtjylland inden for rammerne af Midtjysk Erhvervsservice Akademi (MEA). Der udarbejdes en nærmere plan herfor i regi af akademirådet for MEA, hvori der indgår repræsentanter for de berørte parter. Kompetenceudviklingsaktiviteterne indeholder nødvendig faglig (efter)uddannelse (basismodul og vækstmoduler) og øvrigt prioriteret indhold (udviklingsmoduler). Væksthus Midtjylland forpligter sig til at deltage aktivt med et relevant antal medarbejdere og medfinansiere kompetenceudviklingsaktiviteter i erhvervsservicesystemet i Region Midtjylland som led i udmøntningen af Det midtjyske Vækstunivers (Imidt). 4

5 Markedsføring Viborgegnens Erhvervsråd forpligter sig til at medvirke aktivt til markedsføring af tilbudene i det samlede erhvervsservicesystem samt Det midtjyske Vækstunivers (Imidt). Der udarbejdes en nærmere plan for indhold i samt rammer og vilkår for den fælles markedsføring, herunder i relation til Det midtjyske Vækstunivers (Imidt) som fastlægges i den fælles markedsføringsgruppe, der har repræsentanter for de berørte parter. Væksthus Midtjylland forpligter sig til at medvirke aktivt til markedsføring af tilbudene i det samlede erhvervsservicesystem, herunder medfinansiere markedsføringen af fælles kampagner som led i udmøntningen af Det midtjyske Vækstunivers (Imidt). Fortrolighed Aftalens parter, herunder parternes ansatte og eksternt tilknyttede samarbejdspartnere, er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed i forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger omkring forhold hos involverede iværksættere/virksomheder, som måtte komme til parternes kundskab som følge af samarbejdsaftalens indgåelse, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige. Parterne er i forbindelse med indgåelse af ansættelsesaftaler, aftaler med eksterne samarbejdspartnere, etc., der vedrører forhold omfattet af denne samarbejdsaftale, endvidere forpligtet til at drage omhu for, at der i disse aftaler indsættes en fortrolighedsklausul, der tilsvarende sikrer fortrolighed omkring iværksætter-/virksomhedsoplysninger, som disse måtte få kendskab til qua denne aftale. 7. Effektmål og synliggørelse af samarbejdet Der er aftalt følgende effektmål for samarbejdet: Mere end 80% af vejledte iværksættere og eksisterende virksomheder med vækstambitioner skal være tilfredse eller meget tilfredse Der kan foretages effektmåling ift. udviklingen i alle vejledte virksomheders økonomi af eksterne parter. Det er aftalt, at der foretages effektmåling på vejledte iværksættere og virksomheder i hele erhvervsservicesystemet (lokal, fokuseret og specialiseret erhvervsservice). Der fastsættes et måltal på 275 årlige arbejdspladser for Væksthus Midtjylland og VIBORGegnens Erhvervsråd. Parterne forpligter sig til at holde høj synlighed omkring samarbejdet. 8. Økonomi Den lokale erhvervsservice honoreres af den specialiserede erhvervsservice for: 1) Screening/visitation af virksomheder med vækstambitioner/-perspektiver til den specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af Væksthjulet, som parterne 5

6 er enige om. Honoraret er op til kr pr. screening/visitation til den specialiserede erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats). 2) Registrering af alle vejledte iværksættere (før start og indtil tre år). Honoraret er kr. 500 pr. iværksætter (til faktisk timeforbrug/-sats). 3) Screening/visitation af iværksættere (før start og indtil tre år) med vækstambitioner- /-perspektiver til den specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af Væksthjulet. Honoraret er op kr pr. screening/visitation til den specialiserede erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats). Herudover kan der aftales fælles projektudvikling og gennemførelse efter særskilt aftale om honorering. 9. Ikrafttræden Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar For ViborgKommune den / 2014 For Viborgegnens Erhvervsråd den / 2014 For Væksthus Midtjylland den /

7 1. Fælles mål og aktiviteter B) AKTIVITETSDEL VIBORG KOMMUNE, VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Parterne har aftalt følgende fælles mål/aktiviteter i perioden 1. januar 31. december 2014: Aktivitet Vejledning: Vejledte iværksættere i lokal erhvervsservice Vejledte iværksættere i specialiseret erhvervsservice Vejledte virksomheder i lokal erhvervsservice Vejledte virksomheder i specialiseret erhvervsservice Mål for antal iværksæt. (før start indtil tre år) Vejledte i alt: Mål for antal (virksomheder) Medfinansiering til vækst: (Regionale programmer) Vækstforløb for 3 5 iværksættere/virksomheder på A-vækstpotentialeniveau Vækstforløb for 3 5 iværksættere/virksomheder på B-vækstpotentialeniveau Vækstforløb for 3 5 iværksættere/virksomheder på C-niveau Regionale program. i alt: 9 15 Fokuserede erhvervsservicetiltag: Virksomheder 0 0 Iværksættere 0 0 Fokuserede erhvervsservicetiltag i alt: I alt i Viborg Kommune 2014: 7

8 2. Økonomi Følgende økonomiske mål er sat for samarbejde mellem Viborgegnens Erhvervsråd i Viborg Kommune og Væksthus Midtjylland i perioden 1. januar 31. december 2014: Aktivitet 200 registrerede vejledte iværksættere a op til kr screenede/visiterede iværksættere a op til kr screenede/visiterede virksomheder a op til kr gennemførte fokuserede erhvervsservicetiltag (specificeres) I alt Økonomi til Viborgegnens Erhvervsråd kr kr kr. 0 Kr. 3. Opfølgning Der foretages opfølgning på ovennævnte aktivitetsmål efter aftale, eks. halvårligt. Væksthus Midtjylland laver en årlig afrapportering på de virksomheder i Viborg Kommune, der har modtaget specialiseret erhvervsservice. Afrapporteringen viser virksomhedernes branche, omsætning, eksport og beskæftigelse. VIBORGegnens Erhvervsråd laver tilsvarende en årlig afrapportering på de virksomheder i Viborg Kommune, der har modtaget lokal erhvervsservice. Afrapporteringen viser virksomhedernes branche, overlevelsesgrad, eksportandel og beskæftigelse. Den årlige profilanalyse indgår som en meget væsentlig del af ovenstående opfølgning. 4. Særlige lokale erhvervspolitiske strategier og indsatser Samarbejdsaftalen mellem VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Kommune og Væksthus Midtjylland skal understøtte målsætninger i Fælles erhvervspolitik for Viborg Kommune og Udviklingsstrategi 2011 for Viborg Kommune. Udviklingsstrategien specificerer, at Viborg Kommune fokuserer på at: Skabe et attraktivt erhvervsmiljø i konstant udvikling med fokus på de bedst mulige rammebetingelser, og Målrette indsatsen på områder med særlig potentiale for vækst I den henseende udpeges følgende prioriterede områder, som Væksthus Midtjylland og VIBORGegnens Erhvervsråd ligeledes har fokus på i udmøntningen af nærværende aftale: 8

9 Animation og nye medier Grøn teknologi og bæredygtig produktion Store oplevelser Denne samarbejdsaftale skal ses i sammenhæng med det samarbejde Viborg Kommune og Viborgegnens Erhvervsråd har indgået, formuleret dels i den gældende partnerskabsaftale for perioden om lokal erhvervsservice og dels i de årlige samarbejdsaftaler som specificerer de konkrete opgaver for samarbejdet. Erhvervsstrategi Viborg Kommune Viborg Kommune og erhvervslivet i Viborg Kommune har udarbejdet denne fælles erhvervsstrategi. Den fælles erhvervsstrategi gør det centralt, at vi, dvs. kommune og erhvervsliv, i fællesskab udarbejder og indfrir de målsætninger, som ligger i Erhvervsstrategien. Erhvervsstrategiens målsætninger har alle fokus på - via samarbejde - at skabe vækst og udvikling for Viborg Kommunes virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Målsætningernes rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering. Strategien følges op af, at vi i fællesskab igangsætter handlinger, der definerer opgaver for virksomheder, kommune og øvrige parter. Der gøres status for erhvervsstrategien ultimo 2014, og der gennemføres revision af strategien i Markedsføring af Viborg Målsætning 1 - Vi samarbejder om Viborg Kommunes udvikling, og vi er hinandens ambassadører. Der skal være forstærket fælles fokus på at fortælle de gode historier både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætning 2 - Vi vil være kendt som den kommune, der skaber de bedste vilkår for vore virksomheder. Virksomhederne skal opleve, at myndighedsopgaver løses hurtigt og smidigt (f.eks. byggesagsbehandling, jobcenterydelser og miljøgodkendelser). Rekruttering - en attraktiv kommune, der tiltrækker kompetent arbejdskraft Målsætning 3 Vi skal kunne tiltrække og fastholde den højtuddannede, kompetente og nødvendige arbejdskraft, og vi skal arbejde intensivt på, at Viborg Kommune udnytter sine styrker til at blive en endnu mere attraktiv bosætningskommune. Målsætning 4 - Vi skal fortsat være en stærk uddannelseskommune med uddannelser, der imødekommer nutidens og fremtidige behov. Dette sker i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, Aalborg - og Aarhus Universitet m. fl. Fælles fokus på forbedret infrastruktur Målsætning 5 - Vi kæmper sammen om forbedret infrastruktur f. eks. en Hærvejsmotorvej, udbygning af A26, udvikling af Karup Lufthavn og effektivisering og nytænkning af især den regionale togtrafik. 9

10 Vækst i Viborgs virksomheder Målsætning 6 - Vi skal udnytte virksomheders og kommunens netværk for at udvikle nye internationale markeder. Virksomheder med eksportpotentiale skal udvikles. Målsætning 7 - Vi vil fortsat støtte og udvikle eksisterende virksomheders vækstpotentiale samt eksisterende og potentielle klyngers forretningspotentiale f. ex. miljøet omkring AU Foulum/Agro Business Park og Arsenalet. Målsætning 8 - Vi skal tilbyde optimale rammer for Iværksættere med vækstpotentiale for at skabe ny vækst. Erhvervsstrategiens 4 milepæle 1. Viborg kommune skal indenfor 3 år ligge i top 10 i DIs målinger om lokalt erhvervsklima. 2. Virksomhederne skal opleve en positiv udvikling i mulighederne for at tiltrække arbejdskraft (Viborg Kommune gennemfører spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte virksomheder) 3. Der skal ske en nettotilvækst på 1% årligt i antallet af såvel private som regionale og statslige arbejdspladser i Viborg Kommune. For så vidt angår målsætning 5 om infrastruktur: 4. Vi skal sammen sikre, at målsætningerne når den nationale politiske dagsorden 10

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14 Det midtjyske Vækstunivers Strategi 2013-14 MARTS 2013 INDHOLD: 1. INDLEDNING S. 2 2. VÆKSTMODELLEN IMIDT S. 2 3.1 Styrende principper S. 6 3.2 Vækstpotentialeniveauer S. 8 3.3 Vækstværktøjer S. 11 3.4

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 2 Generelle kommentarer Prioriter målsætningerne. Vigtigt at sikre finansiering til

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune Resultatkontrakt for Erhvervs- og Turismeområdet mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Skive Kommune Gældende for 1. januar 2012 til 31. december 2012 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1 Lovgrundlag

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere