Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune iværksatte efter reglerne om bilag II B-ydelser i januar 2015 et offentligt udbud af kommunens tandreguleringsopgaver. Udbuddet blev annonceret på Tildelingskriteriet var laveste pris, og fristen for afgivelse af tilbud var fastsat til den 10. februar Morsø Kommune modtog rettidigt tilbud fra specialtandlæge Søren Povlsen og fra specialtandlæge Annelise Küseler. Den 17. februar 2015 meddelte Morsø Kommune, at begge tilbud var konditionsmæssige, at Søren Povlsen havde afgivet tilbuddet med den laveste pris, og at kommunen agtede at indgå aftale med Søren Povlsen med virkning fra den 1. april Annelise Küseler orienterede herefter Morsø Kommune om, at der var oplysninger i tilbuddet fra Søren Povlsen, som ikke var korrekte. Morsø Kommune fastholdt sin tildelingsbeslutning, og kontrakt med Søren Poulsen blev indgået den 5. marts Klageren, Annelise Küseler, indgav den 30. marts 2015 klage til klagenævnet over indklagede, Morsø Kommune.

2 2. Annelise Küseler har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at Morsø Kommune har handlet i strid med princippet om ligebehandling, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have taget tilbuddet fra Søren Povlsen i betragtning, uanset denne tilbudsgiver ikke opfyldte udelukkelsesgrund om sikring af opgaveløsningen i tilfælde af sygdom mv., idet det i tilbuddet anførte om ansat og samarbejdspartner var urigtigt, og Morsø Kommune var bekendt hermed, inden kontrakt blev indgået. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at Morsø Kommune har handlet i strid med princippet om ligebehandling, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have taget tilbuddet fra Søren Povlsen i betragtning, uanset denne tilbudsgiver ikke opfyldte udelukkelsesgrund om teknisk kapacitet, idet det i tilbuddet oplyste om, at specialtandlæge Marianne Mortensen var ansat ikke var rigtigt, og Morsø Kommune var bekendt hermed, inden kontrakt blev indgået. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at Morsø Kommune har handlet i strid med princippet om ligebehandling, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have taget tilbuddet fra Søren Povlsen i betragtning, uanset dette tilbud ikke opfyldte udbudsbetingelsernes krav om oplysning om retlig form, og fordi erklæring om gæld til det offentlige er afgivet af en anden juridisk enhed end tilbudsgiveren. Påstand 4 Klagenævnet skal annullere Morsø Kommunes beslutning om at tildele kontrakten til Søren Povlsen. Morsø Kommune har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder Morsø Kommune havde den 27. august 2014 udbudt kommunens tandreguleringsopgaver med henblik på, at et system med behandlings- og betalingsaftaler for hver enkelt patient skulle erstattes af en fast pris

3 3. beregnet ud fra Sundhedstyrelsens estimat. Dette udbud blev annulleret den 20. januar Den 21. januar 2015 annoncerede Morsø Kommune den ydelse, der er omfattet af denne klagesag, I udbudsbetingelserne er under pkt. 2.1 Udbudsform anført: Udbuddet foretages i henhold til bestemmelserne gældende for Udbudsdirektivets bilag II B-ydelser, jfr. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Aftaler, hvis genstand er de i bilag II B anførte tjenesteydelser, indgås i overensstemmelse med artikel 23 og 35, stk. 4, jfr. Bilag VI. Udbyder er alene forpligtet til dels at benytte ikke-diskriminerende tekniske specifikationer, dels at offentliggøre i EU-Tidende efter indgåelse af kontrakt. På den baggrund er Udbyder ikke forpligtet til at afholde et EU-udbud, jfr. Udbudsdirektivets artikel 21. Udbyder ønsker dog at konkurrenceudsætte ydelsen og afholder derfor et offentligt udbud med annoncering og evt. efterfølgende forhandling. De øvrige artikler i Udbudsdirektivet er således ikke gældende for dette udbud. Udbyder skal dog overholde de forpligtelser, der følger af EUtraktaten, herunder ligebehandlingsprincippet og det dertil knyttede gennemsigtighedsprincip. Af udbudsbetingelsernes punkt 2.15 Udvælgelseskriterier fremgår: Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, tages tilbuddet ikke i betragtning. Teknisk kapacitet: oplysning om tilbudsgivers kapacitet, herunder antal [ ] specialtandlæger med dansk autorisation, der forventes beskæftiget med opgaven, og

4 4. oplysning om, hvordan opgaveløsningen sikres i tilfælde af sygdom eller anden arbejdshindring hos den/de autorisationshavende specialtandlæge(r), der er fagligt ansvarlige for opgaveløsningen. Af kravspecifikationens punkt 4.3 Behandling fremgår bl.a.: Leverandøren skal sikre, at behandling af det enkelte barn påbegyndes på fagligt korrekt tidspunkt, under hensyn til det enkelte barns modenhed og kooperation, og med behandlingsstart når kravene til god mundhygiejne vurderes at være til stede. Leverandøren skal sørge for, at ventelister på behandling ikke opstår for børn, der er klar til behandling. Leverandøren skal hvert kvartal påbegynde ¼ af de større tandreguleringsbehandlinger. Af tilbuddet fra Søren Povlsen fremgår (som svar på spørgsmålet om, hvordan opgaveløsningen sikres i tilfælde af sygdom eller anden arbejdshindring hos den/de autorisationshavende specialtandlæge(r), der er fagligt ansvarlige for opgaveløsningen): Specialtandlæge Marianne Mortensen, der er ansat i klinikken, kan tage over ved sygdom. Derudover ligger der en aftale om gensidig hjælp ved sygdom med specialtandlæge [NN]. Af tilbuddet fremgår desuden: Følgende personer i Specialtandlægecenter Vestjylland vil være direkte involveret i arbejdet med at behandle de patienter udbuddet handler om på hel eller deltid: Specialtandlæge Søren Povlsen Klinikassistent Stella Pedersen Klinikassistent Stine Link Jensen Klinikassistent Karin Fogh Klinikassistent Pia Skovmose Der er mulighed for at trække på de øvrige ansatte i klinikken: Specialtandlæge Marianne Mortensen Klinikassistent Ketty Lund Klinikassistent Anne Grethe Ovesen

5 5. Desuden er ansat på kontoret: Jytte Nybo Bente Vestergaard Tandtekniker Lis Jensen Tilbuddet fra Annelise Küseler indeholdt udførlige oplysninger om, hvilke specialtandlæger behandlerteamet på Mors ville bestå af til opfyldelse af kravet om oplysninger om håndtering af sygdom og anden forfald. Under Udvælgelseskriterier, Teknisk kapacitet, anføres desuden: Der er vedlagt kopi af special-tandlæge autorisation for de tre specialtandlæger i Morsø Tandregulering. Curriculum Vitae for Annelise Küseler og Thomas Klit Pedersen og Michael Kirk er vedlagt som bilag.... Der vil være tre faste specialtandlæger (se ovenfor og side 2), Tandstøberiet v/kirsten Isager har ansat: 8 tandlæger, 2 tandplejere, 10 klinik-assistenter, 1 administrativ personale og fast tilknyttet specialtandlæge i kæbekirurgi. 4 tandplejere/klinikassistenter er særlig kyndige i arbejde med ortodonti. Tilbuddet fra Søren Povlsen lød på kr. pr. barn. Tilbuddet fra Annelise Küseler lød på kr. pr. barn. Den 4. marts 2015 orienterede Søren Povlsen telefonisk kommunen om, at Marianne Mortensen ikke pt var tilknyttet hans klinik, da hun var på barsel. Kommunens telefonnotat om samtalen af 4. marts 2015 lyder: Søren Povlsen ringer for at orientere om, at Marianne Mortensen pt. er på barsel og derfor ikke aktuelt er ansat i hans klinik, som det fremgår af hans tilbudsmateriale. Han beklager, at han ikke har opdateret dette bilag i forbindelse med afgivelse af nyt tilbud. Søren Povlsen bekræfter, at han har aftale med en anden specialtandlæge som kan bistå ved sygdom m.v.

6 6. Det er mit skøn, at det ikke ville betyde noget for udfaldet af sagen, hvis vi havde haft oplysningerne om, at Marianne Mortensen ikke aktuelt var ansat i klinikken. Jeg orienterer Søren Povlsen om at vi har modtaget en anmodning om aktindsigt i hans tilbud fra Annelise Küseler og spørger om der er oplysninger (bortset fra hans personnr.), han ønsker fjernet før vi giver aktindsigt. Af hensyn til det fremtidige samarbejde ønsker Søren Povlsen at navnet på den anden specialtandlæge bliver anonymiseret. Jeg imødekommer dette ønske. Den 5. marts 2015 sendte Annelise Küseler efter at have opnået aktindsigt følgende mail til kommunen: Jeg undrede mig over, hvorledes Sørens Povlsen kunne garantere leverings-sikkerhed idet jeg ved at han er alene specialtandlæge på begge klinikkerne. Den omtalte specialtandlæge Marianne Mortensen har ikke været ansat hos ham siden foråret 2014 hvor deres samarbejde ophørte og hun bekræfter at hun ikke har haft kontakt med ham siden. Hun er ansat på fuld tid på Århus Sygehus og i øvrigt på barsel lige nu. Det er således en urigtig oplysning, når Søren Povlsen skriver, at hun står for leveringssikkerheden. Desuden må jeg påpege, at der ved 2. udbudsrunde opstod ulige vilkår idet Søren Povlsen behandler ca 2/3 af kommunens patienter og undertegnede 1/3. Jf udbudsteksten kunne den tabende part forlange at den vindende part skulle overtage en eller flere eller alle vedkommendes aktive patienter. Det vil sige, at hvis Søren Poulsen vandt udbuddet kunne han maksimalt risikere at overtage 1/3 af alle aktive patienter (mine) uden at få ekstra betaling, mens undertegnede kunne risikere at skulle overtage 2/3 aktive patienter (Sørens Povlsens) uden ekstra betaling. Desuden er det jo helt klart, at man hermed fuldstændig udelukker andre specialtandlæger fra at byde, idet disse jo i værste fald ville skulle overtage 3/3 uden ekstra betaling. Endelig kan det undre, at kommunen ikke forlanger en forklaring på, hvorledes Søren Povlsen kan håndtere de ca børn i Morsø tillige med de ca børn i Holstebro, når Sundhedsstyrelsen direkte skriver, at normeringsgrundlaget per fuldtidsansat specialtandlæge er børn. Det siger sig selv, at Søren Povlsen ikke selv kan se patienterne ved konsultationerne og det er således et markant andet produkt han leverer end undertegnede i samarbejde med Tandstøberiet og 2 andre specialtandlæge[r] ville kunne levere.

7 7. Senere den 5. marts 2015 indgik kommunen som nævnt kontrakt med Søren Povlsen. Under sagens behandling i klagenævnet er navnet på den specialtandlæge, som Søren Povlsen har henvist til i sit tilbud, blevet oplyst. Denne tandlæge har i mail af 26. marts 2015 anført: Jeg er mod mit ønske tilsyneladende blevet inddraget i en konflikt mellem Specialtandlæge Søren Poulsen og Specialtandlæge Annelise Küseler. Jeg kan i den forbindelse bekræfte, at jeg er blevet kontaktet af Specialtandlæge Søren Poulsen, som ønskede en proformaaftale, hvor jeg skulle stå som back up i tilfælde af, at Specialtandlæge Søren Poulsen ikke selv kunne varetage behandlingen af patienterne i Morsø Kommune. Jeg har fra første henvendelse gjort det helt klart for Specialtandlæge Søren Poulsen, at jeg ikke under nogen omstændigheder er istand til / har ønske om at foretage nogen aktiv behandling af patienter i Morsø Kommune. Parternes anbringender Ad påstand 1 og 2 Annelise Küseler har gjort gældende, at Morsø Kommune har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved at nægte at tillægge det betydning, at en tilbudsgiver har afgivet urigtige oplysninger i sit tilbud, når de urigtige oplysninger vedrører udelukkelsesgrunde, hvorfor tilbuddet skulle have været afvist, og når kommunen får kendskab hertil, inden kontrakten er indgået. Kommunen har ganske vist som udgangspunkt ikke en undersøgelsespligt og er derfor berettiget til at stole på de oplysninger, en tilbudsgiver angiver, herunder om opfyldelse af udelukkelsesgrunde. Det udgangspunkt må imidlertid fraviges, når kommunen inden underskrivelse af kontrakt bliver gjort bekendt med, at der er afgørende oplysninger i det vindende tilbud, der ikke er korrekte.

8 8. Udbudsprocessen er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet, og selv efter underskrift af kontrakt kan ændringer af grundlaget for tildelingen have udbudsretlig relevans. Søren Povlsen har i sit tilbud oplyst to personer, som udgør sikkerhed for opgavens udførelse, nemlig en ansat specialtandlæge, Marianne Mortensen, og en anden specialtandlæge. Begge oplysninger er urigtige, fordi specialtandlæge Marianne Mortensen ikke var og ikke er ansat hos Søren Povlsen, og fordi Søren Povlsen ikke har indgået en aftale med en anden specialtandlæge. I det foreliggende tilfælde er det således dokumenteret, at udelukkelsesgrunden om sikring af opgaven i tilfælde af sygdom eller anden arbejdshindring var til hinder for, at Søren Povlsen fik tildelt kontrakten, fordi specialtandlæge Marianne Mortensen hverken var eller er ansat hos Søren Povlsen, og fordi der ikke er indgået en aftale med en anden specialtandlæge. Kommunen blev orienteret om forholdet om specialtandlæge Marianne Mortensen, inden kontrakten blev underskrevet, og om forholdet om specialtandlæge NN, inden kontrakten trådte i kraft. Det udgør en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet, at kommunen har undladt at afvise tilbuddet eller ophæve kontrakten, når det få dage efter tilbudsfristen kom til kommunens kendskab, at tilbuddet fra Søren Povlsen indeholdt urigtige oplysninger om en udelukkelsesgrund, der skulle have ført til afvisning af tilbuddet. Subsidiært har Annelise Küseler gjort gældende, at Morsø Kommune har overtrådt ligebehandlingsprincippet ved ikke at ophæve kontrakten med Søren Povlsen på det tidspunkt, hvor kommunen fik kendskab til, at hverken oplysningen om Marianne Mortensen eller oplysningen om den anden specialtandlæge var korrekte, fordi dette udgør en væsentlig ændring af kontrakten. Endelig har Annelise Küseler henvist til 136, stk. 1, nr. 3, i det fremsatte forslag til udbudslov. Morsø Kommune har gjort gældende, at kommunen inden kontraktunderskrivelsen med Søren Povlsen havde modtaget underretning om, at Marianne Mortensen p.t. ikke var tilknyttet hans klinik. Kommunen havde

9 9. vurderet, at denne oplysning ikke skulle føre til ændring i tildelingsbeslutningen. Det er derimod ikke korrekt, at kommunen før underskrivelse af kontrakten havde kendskab til, at Søren Povlsen ikke havde en aftale med en anden tandlæge. Annelise Küseler har ikke medsendt nogen form for dokumentation for, at Søren Povlsen ikke har en aftale med en anden specialtandlæge. Over for Annelise Küselers postulat står oplysningerne fra Søren Povlsen om, at han har en sådan aftale, og Morsø Kommune har ingen grund til at betvivle rigtigheden af Søren Povlsens udsagn. Kommunen har ikke i udbudsbetingelserne anmodet om dokumentation for opfyldelse af udelukkelsesgrunden. I udbudsmaterialet var der krav om, at tilbudsgiverne skulle redegøre for deres tekniske formåen ved oplysning om ansatte, der ville være beskæftiget med opgaven. Kommunen stillede ikke krav om, at der skulle være et vist antal tandlæger/specialtandlæger tilknyttet. I Morsø Kommune har man i årevis haft samarbejde med en enkelt reguleringstandlæge, og det har været tilstrækkeligt til at løse opgaven. Gennem de senere år har der været samarbejde med tre selvstændige specialtandlæger, og her har der heller ikke været tale om, at de hver havde flere ansatte tandlæger eller specialtandlæger. Det er derfor indklagedes skøn, at opgaven kunne løses fuldt tilfredsstillende med en enkelt specialtandlæge med back up i tilfælde af sygdom eller anden arbejdshindring, hvorfor udbudsmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med dette. I udbudsmaterialet var der efter kommunens opfattelse ikke stillet krav om dokumentation for afløsning i forbindelse med sygdom eller anden arbejdshindring. Kommunen har imidlertid under klagesagen anmodet Søren Povlsen om nærmere oplysninger om hans aftale med NN. Ifølge Søren Povlsen havde de en gensidig aftale om at hjælpe hinanden. Aftalen er senest bekræftet af NN mundtligt den 28. november 2014 under begge parters deltagelse i et fagligt arrangement. Søren Povlsen har ikke haft kendskab til, at NN opfattede dette som en proformaaftale. Hele udbudsprocessen er tilrettelagt efter, at der ville være en besparelse ved at indgå kontrakt med én specialtandlæge til at varetage tandreguleringen af børn i Morsø Kommune.

10 10. Marianne Mortensens ansættelsesforhold ophørte den 1. maj 2014, da Søren Povlsen på det tidspunkt ikke havde så meget at lave og derfor kunne undvære hendes arbejdskraft. Ifølge Søren Povlsen var det aftalt, at Marianne Mortensen igen ville blive ansat, hvis Søren Povlsen fik brug for det. På grund af Marianne Mortensens barsel er det ikke blevet aktuelt at ansætte hende. Søren Povlsen bekræftede den 4. marts 2015 over for kommunen, at han havde en aftale med NN om bistand ved sygdom eller anden arbejdshindring. Det kan ikke lægges Morsø Kommune eller Søren Povlsen til last, at NN efter henvendelser fra Annelise Küseler ved mail af 26. marts 2015 gav udtryk for en afvigende opfattelse af denne aftale. Det væsentlige er, at Søren Povlsen har afgivet sit tilbud i tillid til, at aftalen med NN stod ved magt, og Morsø Kommune har handlet i tillid til dette. Der forelå ikke en særlig pligt til at indhente skriftlig dokumentation for den foreliggende aftale mellem Søren Povlsen og NN. Søren Povlsen havde på tro og love oplyst, at alle betingelser i udbuddet var opfyldt. Dette ændres ikke af, at Søren Povlsen efter tilbudsfristen uopfordret henvendte sig og beklagede, at det fremgik af hans tilbud, at Marianne Mortensen var ansat, når det ikke var tilfældet. Vurderingen af tilbuddet fra Søren Povlsen blev ikke ændret ved denne oplysning, da det ikke var et mindstekrav, at der var ansatte tandlæger hos tilbudsgiver. Det fremgår af udbudsmaterialet, at der ikke må opstå venteliste. Dette krav har ikke noget at gøre med, om der er en aftale om løsning af opgaven i forbindelse med sygdom eller anden arbejdshindring. Det er tilbudsgiverens ansvar at sørge for, at der ikke i det daglige opstår ventelister. Dette krav kan opfyldes, selv om der ikke er andre ansatte tandlæger eller specialtandlæger i klinikken, så der er ikke tale om en væsentlig ændring af kontrakten ved, at Søren Povlsen arbejder alene i sin klinik. Ad påstand 3 Parternes anbringender gengives ikke. Ad påstand 4

11 11. Annelise Küseler har gjort gældende, at betingelserne for at annullere kommunen tildelingsbeslutning er opfyldt. Morsø Kommune har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at annullere tildelingsbeslutningen. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 og 2 Morsø Kommune har i udbudsbetingelsernes punkt 2.15 Udvælgelseskriterier fastsat, at den krævede dokumentation skulle vedlægges tilbuddet, og at undladelse heraf ville medføre, at tilbuddet ikke tages i betragtning. Tilbudsgiverne skulle bl.a. om Teknisk kapacitet vedlægge oplysninger om Antal [...] specialtandlæger med dansk autorisation, der forventes beskæftiget med opgaven og oplysning om, hvordan opgaveløsningen sikres i tilfælde af sygdom eller anden arbejdshindring hos den/de autorisationshavende specialtandlæge(r), der er fagligt ansvarlige for opgaveløsningen. Såfremt et tilbud ikke var vedlagt de krævede oplysninger, følger det af udbudsbetingelserne, at tilbuddet skulle afvises. Det er ubestrideligt, at tilbuddet fra specialtandlæge Søren Povlsen på de omhandlede punkter indeholdt oplysninger, der ikke var i overensstemmelse med de faktiske forhold. Dels var ansættelsesforholdet til specialtandlæge Marianne Mortensen allerede afbrudt, da Søren Povlsen angav hendes navn i sit tilbud. Ansættesesforholdet er efter det oplyste ikke genoptaget. Dels har specialtandlæge NN, hvis navn Søren Povlsen ligeledes udtrykkeligt angav i sit tilbud, på det kraftigste benægtet at have indgået nogen form for aftale med Søren Povlsen. Bevidst urigtige oplysninger i et tilbud må som det mindste sidestilles med manglende oplysninger.

12 12. Morsø Kommune har som udgangspunkt ikke haft pligt til at kontrollere oplysningerne i de to tilbud. Da Morsø Kommune imidlertid umiddelbart efter, at tilbudsgiverne havde fået meddelelse om tildelingsbeslutningen, og inden kontraktindgåelsen ved mailen af 5. marts 2015 fra Annelise Küseler modtog oplysning om, at Marianne Mortensen ikke længere var ansat hos Søren Povlsen, var kommunen på det grundlag forpligtet til dels at foretage undersøgelser, dels om nødvendigt ændre sin tildelingsbeslutning. Klagenævnet henviser i den forbindelse til Højesterets dom af 15. juni 2012, Montaneisen GmbH, gengivet i UfR Kommunen valgte alene at forlade sig på telefonsamtalen med Søren Povlsen den 4. marts En efterprøvelse af oplysningen om, at specialtandlæge Marianne Mortensen stod til rådighed for opgaven, ville have vist, at det ikke var tilfældet. En sådan efterprøvelse måtte naturligt have ført til, at også oplysningen om samarbejdet med specialtandlæge NN til opfyldelse af kravene til Teknisk kapacitet blev underkastet efterprøvelse, hvorved en enkelt telefonopringning, ikke til Søren Povlsen, men til NN, ville have vist, at denne oplysning ligeledes var i strid med de faktiske forhold. Morsø Kommune har derfor handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved ikke efter at have modtaget oplysning om specialtandlæge Marianne Mortensens manglende ansættelse at have draget de nødvendige konsekvenser. Påstandene tages til følge som nedenfor bestemt. Det kan ikke føre til andet resultat, at Morsø Kommune har gjort gældende, at opgaven ville kunne være løst, uden at den vindede tilbudsgiver havde ansat specialtandlæger med dansk autorisation, blot der var back up i tilfælde af sygdom eller anden arbejdshindring, jf. også herved EU- Domstolens dom af 10. oktober 2013 i sag C-336/12, Manova A/S, præmis 40. Ad påstand 4 Det følger af det, der er anført ovenfor, at påstanden om annullation af Morsø Kommunes tildelingsbeslutning tages til følge.

13 13. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 og 2 Morsø Kommune har handlet i strid med princippet om ligebehandling ved ikke at have afvist tilbuddet fra specialtandlæge Søren Povlsen efter at have fået oplyst, at tilbuddet for så vidt angår Teknisk kapacitet indeholdt urigtige oplysninger om specialtandlæge Marianne Mortensens ansættelse, og på den baggrund ikke at have efterprøvet oplysningen om, at specialtandlæge NN stod til rådighed for tilbudsgiveren. Morsø Kommunes beslutning af 17. februar 2015 om at indgå kontrakt med specialtandlæge Søren Povlsen annulleres. Indklagede, Morsø Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, Annelise Küseler, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales. Påstand 3 behandles ikke. Kirsten Thorup Genpartens rigtighed bekræftes. Johannes Krogsgaard Fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere