FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE"

Transkript

1 FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE

2 Indhold 3 Forord Baggrund for strategien FriSes strategiske målsætninger At styrke frivilligcentrenes ydelser, kvalitet & fortsatte udvikling At frivilligcentrene bliver anerkendte og foretrukne samarbejdspartnere for kommunerne At styrke frivilligcentrenes position og sikre en stabil og robust økonomi FriSes formål FriSe arbejder for

3 FORORD Frivilligcentrene oplever som aldrig før interesse, opmærksomhed og stigende efterspørgsel fra foreninger, borgere og det offentlige. Kommunerne diskuterer samarbejde og inddragelse af frivillige og frivillige organisationer og frivillighed begynder for alvor at få strategisk betydning i forhold til at løfte kommunale velfærdsydelser. Fra nationalt hold lyder samme toner. Der tales om velfærdsalliancer, samskabelse og inddragelse af frivillige i de offentlige institutioner. Det offentlige ser civilsamfundet som et potentiale, der kan være med til at løfte og udvikle de offentlige velfærdsydelser og i sidste ende skabe en bedre kvalitet for borgerne. Flere undersøgelser viser samtidig, at der kommer flere frivillige og at flere organiserer sig på nye måder i forhold til de traditionelle foreninger. Dertil kommer en forandring i den frivillige sektor, hvor frivilligheden i højere grad tænkes bredt med større fokus på samarbejde og inspiration på tværs af idræts-, kultur-, sociale og sundhedsforeninger m. fl. I den forbindelse ytres ønsker om, at frivilligcentrene spiller rollen som den aktør, der rådgiver om alt fra organisering, forsikring, samarbejdsmuligheder m.m. altså rollen som dem, der giver frivilligheden de bedst mulige vilkår til at udfolde sig, uanset område eller hvilken matrikel frivilligheden finder sted på. Virkeligheden er på den måde anderledes end for bare få år siden og stiller krav om, at frivilligcentrene fortsat udvikler og forholder sig til de ændrede vilkår og forventninger, finder deres fremtidige rolle samt ståsted. Det skal på den ene side gøres i fællesskab i FriSe, fordi frivilligcentrene i langt højere grad end tidligere er et samlet felt eller koncept, som nystartede frivilligcentre tager udgangspunkt i og udvikler sig ud fra. De fleste har ændret navn til frivilligcenter, de er enige om kerneydelser, vision og mission, mange bruger det samme logo og er på Grundfinansieringen, som udstikker bestemte kriterier for, hvad et frivilligcenter skal tilbyde - i overensstemmelse med vores eget mindstegrundlag. Kommunerne kigger derfor i højere grad på frivilligcentrene som et samlet felt, hvor gode og eventuelt dårlige historier kan smitte af på andre. Hvert enkelt frivilligcenter er samtidig også nødt til at finde deres egen strategi for, hvordan de vil forholde sig til og arbejde med de ændrede vilkår, fordi de er selvstændige organisationer og skal tilpasse deres ydelser ud fra lokale behov og ressourcer.

4 BAGGRUND FOR STRATEGIEN I løbet af 2012 har FriSes sekretariat og bestyrelse arbejdet for at udvikle en strategi for landsorganisationen, som sikrer sammenhæng mellem ydelser og ressourcer og står mål med ønsker og drømme for fremtiden. Den konkrete baggrund var et lederskifte, som gav en naturlig anledning til at overveje FriSes fremtidige rolle og praksis. Vi står samtidig i en situation, hvor vi får flere og flere nye medlemmer og har en sådan størrelse, at der er en naturlig stor udskiftning blandt ledere, medarbejdere og bestyrelser, hvorfor der er en fortløbende efterspørgsel efter FriSes service. Vi oplever yderligere en større og mere foranderlig efterspørgsel, fordi 4 medlemmernes hverdag de seneste år har været præget af udvikling, hvilket gør, at der er behov for nytænkning og for at forholde sig til nye krav og strømninger. Det kræver, at medlemmerne har mange forskellige kompetencer og medfører et behov for konstant opkvalificering og forbedring. Dette medfører naturligt et større pres på FriSes ydelser, men det stiller også store krav til, at FriSes medarbejdere konstant opkvalificeres og er på forkant med nye krav og strømninger. Det kræver, at vi bedst muligt udnytter vores ressourcer for at skabe størst muligt værdi for medlemmerne. De midler, der er øremærket FriSe (dvs. som ikke er projektmidler), rækker til en medlemskonsulent/sekretariatsleder og en administrativ medarbejder samt aktiviteter (fx medlemsmøder og kurser). Det er en udfordring, vi ikke er alene om; driftsmidler er vanskelige at fundraise. Men det er også en udfordring, som kræver både prioritering og nytænkning i opgaveløsningen og i vores organisering. Vi skal derfor opbygge et mere bæredygtigt FriSe, som kan håndtere forandring og udvikling og som lægger en retning for, hvilken vej frivilligcentre og selvhjælp skal udvikle sig.

5 PROCESSEN Udgangspunktet for strategien har været en medlemsproces, der dels er foregået på en temadag med godt 100 deltagere og dels i FriSes bestyrelses-, selvhjælps- og frivilligcenterudvalg. Det har givet os et billede af, hvilke ønsker og drømme frivilligcentrene og Selvhjælp har for fremtiden. Udfordringen kan overordnet siges at handle om udvikling, forbedring af ydelser og kvalitet samt at være på forkant med og påvirke udviklingen. Det handler samtidig om at vise omverden det store og gode arbejde, der allerede laves ved hjælp af dokumentation, evaluering og de gode historier. Vores fælles drøm er således, at: Styrke vores position, synlighed og rolle - herunder at kunne dokumentere og kommunikere effekten og værdien af arbejdet. Udvikle vores nuværende ydelser og kvalitet. Være en anerkendt og foretrukken samarbejdspartner og være med til at sætte frivilligheden på dagsordnen. Samtidig vil vi holde fast i frivillighedens særlige kvaliteter og være opmærksom på grænserne mellem den frivillige og den offentlige indsats. Være anerkendte og foretrukne samarbejdspartnere for kommunerne og på forkant med udviklingen af kommunal frivillighed. Have en robust og stabil økonomi, som står mål med indsatsen. Det er med baggrund i disse drømme og visioner, at vi har formuleret FriSes strategi og de overordnede indsatser for de kommende år set i lyset af sekretariatets ressourcer og situation. Selv om indsatserne vedrører landsorganisationens og sekretariatets arbejde, er der således en sammenhæng med feltets ønskede fremtid; fordi det er den fremtid, FriSe arbejder for at realisere. 5

6 FRISES STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER Strategien handler om at konsolidere, standardisere og udvikle FriSes ydelser for at fortsætte den gode udvikling samt for at øge kvaliteten og imødekomme den stigende og foranderlige efterspørgsel og slutteligt for at underbygge FriSes og frivilligcentrenes formål og drømme. Indsatserne hænger på mange måder sammen, idet forudsætningerne for at styrke positionen og sikre en stabil og robust økonomi eksempelvis forudsætter, at vi styrker ydelser, kvalitet og den fortsatte udvikling. FriSes strategiske målsætninger er, at: Styrke frivilligcentrenes ydelser, kvalitet og fortsatte udvikling Frivilligcentrene bliver anerkendte og foretrukne samarbejdspartnere for kommunerne Styrke frivilligcentrenes position og sikre en stabil og robust økonomi FriSe får en stærk stemme i den offentlige debat og er med til at sætte dagsordnen for frivilligheden 6

7

8 At styrke frivilligcentrenes ydelser, kvalitet & fortsatte udvikling Et hovedområde er at konsolidere og udvikle ydelserne gennem vidensopbygning og vidensdeling samt kapacitetsopbygning. Der vil være fokus på formidling internt i organisationen og fokus på at udnytte interne ressourcer og kompetencer gennem netværk og mentorordninger. Endvidere vil der være fokus på kapacitetsopbygning gennem udvikling af det lokale ledelses- og bestyrelsesniveau, individuel konsulentbistand og på kvalitet og fælles forpligtelse. FriSes mål er at forbedre, udvikle og øge kvaliteten af frivilligcentrenes ydelser gennem systematisk adgang til viden og opkvalificering. 8

9 Vidensopbygning & vidensdeling FriSe vil indsamle viden, udarbejde guidelines og formidle relevant viden og erfaringer. FriSes mål er at være ajour med den nyeste viden og forskning og ikke mindst at dele og formidle relevant viden videre. Indsamle viden FriSe vil holde sig ajour med forskning og ny viden ved at abonnere på centrale nyhedsbreve, foretage medieovervågning og deltage i relevante konferencer, arbejdsgrupper, råd og nævn. Vi vil fortsat arbejde med at udvikle allerede faste og meget værdifulde netværk og samarbejdspartnere, med hvem vi deler viden og udvikler projekter med. Standarder/best practise FriSe vil udvikle standarder eller guidelines om forskellige relevante emner i forhold til opstart og ansættelse af frivillige, afklarende samtaler med borgere, drift og udvikling af Selvhjælp samt regler og love, personale- og bestyrelseshåndbøger m.m. Vi vil forny og udvikle eksisterende materiale og løbende ændre og tilføje nyt for at imødekomme behovene. Kommunikation internt Vi vil styrke kommunikationen internt i organisationen - fra sekretariat og bestyrelse til medlemmerne samt kommunikationen mellem medlemmerne. Vi vil opprioritere FriSenet.dk, som skal indeholde nyheder, arrangementer og alt relevant viden og information og være et sted for vidensdeling og dialog på tværs af medlemsorganisationerne. Vi vil i relation til Frivilligjob. dk producere/samle viden og værktøjer vedrørende rekruttering og fastholdelse af frivillige som en naturlig del af databasen - for Vi vil fremover udsende nyhedsbrevet månedligt samt videreformidle relevant viden og erfaringer via rapporter, oplæg, artikler, årsmøde m.m. at koble rekrutteringen sammen med viden om emnet for at hjælpe foreningerne med opgaven. 9

10 Kapacitetsopbygning FriSe vil arrangere kursustilbud, netværk og mentorordninger, fokusere på udvikling af ledelse- og bestyrelsesniveau, tilbyde individuel konsulentbistand og have fokus på kvalitet og fælles forpligtelse. FriSes mål er at forbedre og øge kvaliteten af frivilligcentrenes ydelser gennem en mere systematisk adgang til opkvalificering og konsulentbistand. Kurser og uddannelse Vi vil tilbyde målrettede kurser, uddannelse eller temadage internt og i samarbejde med eksterne partnere som Center for Frivilligt Socialt Arbejde, DGI eller Center for Socialt Entreprenørskab. Det kan fx være inden for frivilligcentrenes kerneydelser, rollen som foreningskonsulent eller forandringsteori og SMART-mål. Vi vil virke for, at frivilligcentrene organiserer og lægger hus til CFSA s kurser, så de kan komme ud i landet for på den måde at understøtte kapacitetsudvikling af det lokale foreningsliv. Netværk og mentorordninger Vi vil føre de gode, lokale erfaringer videre ved at dele de ressourcer, kompetencer og erfaringer, som medlemmerne allerede besidder ved hjælp af regionale bestyrelsesmøder, udvalgsmøder eller relevante netværk. Vi vil i 2013 afholde et kursus om mentornetværk, som skal opsætte rammer for og udvikle netværk og mentorordninger. Udvikling af det lokale ledelses- og bestyrelsesniveau Vi vil fremover i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde tilbyde årlige bestyrelseskurser målrettet formænd og næstformænd. Vi vil udarbejde en bestyrelseshåndbog med relevant viden og information om bestyrelsesarbejdet, det socialpolitiske landskab samt viden om FriSe m.m. 10

11 Konsulentbistand Vi vil tilbyde konsulentbistanden i forbindelse med medlemmernes individuelle behov og udfordringer eksempelvis i forhold til samarbejde med kommune og kommunal frivillighed, strategiudvikling og bestyrelsesarbejde. Kvalitet og forpligtelse FriSe vil med afsæt i mindstegrundlaget udarbejde et kvalitetspapir som et led i at udvikle vores grundlag, ydelser og kvalitet, så det er tidsvarende og vi kan fremstå som en attraktiv partner med eftertragtet viden og kompetencer. Vi vil i den forbindelse igangsætte en diskussion om et mere formaliseret og forpligtende fællesskab i FriSe; skal man eksempelvis tilslutte sig det nye kvalitetsgrundlag for at blive medlem og hvornår kan man kalde sig et frivilligcenter i FriSe-regi? 11

12 At frivilligcentrene bliver anerkendte & foretrukne samarbejdspartnere for kommunerne Samspillet mellem kommune og civilsamfund er blevet et politisk mantra, der i høj grad er blevet til virkelighed i mange af landets kommuner. Virkeligheden i kommunerne er forskellig, og interessen opleves meget forskelligt: Nogle steder fungerer frivilligcentrene som aktive samarbejdspartnere til at skaffe frivillige til de kommunale institutioner eller medvirker til at søsætte projekter, der bygger bro mellem kommunen og de frivillige foreninger. Andre steder mærker frivilligcentrene et pres, fordi de inden for deres nuværende (økonomiske) rammer har svært ved at leve op til kommunernes forventninger til samarbejdet. Til sidst er der steder, hvor frivilligcentret slet ikke er på kommunens radar som medspiller. Der er samtidig stor fokus på tværsektorielt samarbejde dvs. samarbejde på tværs af idræts-, kultur-, sociale og sundhedsforeninger m.fl. i både kommuner og på nationalt plan. Det giver både udfordringer og nye muligheder. Det er nødvendigt, at alle frivilligcentre forholder sig til de ændrede vilkår og forventninger og finder deres fremtidige rolle og ståsted. Vi vil undersøge og formidle erfaringer i eksisterende samarbejde til inspiration. Vi vil udarbejde generelle retningslinjer og tilbyde individuel konsulentbistand, så hvert enkelt frivilligcenter efter behov kan få lagt en strategi eller handleplan. 12 FriSes mål er, at alle frivilligcentre besidder eftertragtede kompetencer og viden til at samarbejde med kommunen - og at de har udarbejdet en strategi for deres samarbejde med kommunen og hvordan de forholder sig til nye krav og forventninger. Målet er endvidere med afsæt i mindstegrundlaget at udarbejde et kvalitetspapir for frivilligcentrene.

13

14 At styrke frivilligcentrenes position og sikre en stabil & robust økonomi En stabil og robust økonomi er på mange måder en forudsætning for udviklingen, men det er samtidig afgørende, hvis frivilligcentrene skal påtage sig flere opgaver i forhold til samarbejde med kommunerne. Derfor er det et naturligt fokuspunkt for landsorganisationen, som vi vil arbejde for på tre måder. For det første er det af afgørende betydning, at vi kan dokumentere effekten af indsatsen i frivilligcentre og på den måde styrke værdien og positionen. For det andet er politisk interessevaretagelse lokalt og nationalt en forudsætning. For det tredje skal vi synliggøre og formidle feltet og dens værdi til eksterne parter. FriSes mål er, at frivilligcentrene får styrket deres position og økonomi. 14

15 Dokumentation FriSe vil søge midler til at gennemføre en undersøgelse af frivilligcentrenes værdi og effekt for at tilvejebringe ny og valid viden til intern læring og udvikling, som samtidig kan bruges til at interessevaretage frivilligcentrene nationalt og lokalt. Information og synliggørelse Vi vil synliggøre og formidle frivilligcentre overfor samarbejdspartnere, kommuner, politikkere og forsøge at påvirke dagsordnen for at fremme frivilligcentrene. Fremtidige indsatser kan være: o Formidle effekten og de gode historier o Udarbejde nationale kampagner eller artikler o Formidle rapporter fra projekter o Holde relevante oplæg Politisk interessevaretagelse Vi vil arbejde for politisk opbakning ved strategisk at opdyrke flere kontakter til embedsmænd og politikere. Vi vil arbejde proaktivt med at opbygge et netværk med begge sider af folketingssalen med særligt fokus på de socialpolitiske ordførere. Vi vil opdyrke flere relationer til KL, der er blevet en væsentlig spiller inden for kommunal frivillighed på politikniveau. Fremtidige indsatser kan være: o Kortlægning af frivilligcentrenes politiske netværk og kontakter o Besøg hos de socialpolitiske ordførere o Folketingspolitikere på besøg hos frivilligcentre o Nedsættelse af et interessevaretagelsesudvalg o Konferencer, fx i samarbejde med Frivilligt Forum o Netværksmøder med deltagelse af kommunale chefer o Netværksmøder med deltagelse af kommunale frivilligkonsulenter 15

16 Frise får en stærk stemme i den offentlige debat & er med til at sætte dagsordenen for frivilligheden Bestyrelsen vil fortsætte med at formulere fælles holdninger til aktuelle temaer, der er blevet igangsat med udarbejdelsen af Det mener FriSe om grænserne mellem offentligt ansvar og frivilligt engagement. Vi vil med udgangspunkt i bestyrelsens udarbejdelse af fælles holdninger forsøge at påvirke dagsordnen via artikler, oplæg, deltagelse i arbejdsgrupper, netværk m.m. FriSes mål er at påvirke udviklingen af rammerne for frivilligheden i Danmark. Vi skal være med til at sætte dagsordnen for frivilligheden og holde fast i frivillighedens særlige kvaliteter. 16

17

18 FRISES FORMÅL Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) er en landsdækkende medlemsorganisation for lokale og uafhængige frivilligcentre og selvhjælpstilbud, der hver har deres egen demokratiske foreningsform med bestyrelse og medlemmer. Vi har i skrivende stund 79 medlemsorganisationer. Der er 57 lokale frivilligcentre, som dækker 51 kommuner (København, Aarhus, Midtfyn og Gribskov Kommune har to eller flere frivilligcentre). Der er selvhjælp 40 steder i landet, hvoraf 15 er selvstændige selvhjælpstilbud eller foreninger, mens de 25 steder er frivilligcentre, der har selvhjælpstilbud som en af deres aktiviteter. FriSe er uafhængig af offentlige, partipolitiske og religiøse interesser. Vores formål eller mission er den samme som frivilligcentrenes og Selvhjælps, nemlig at: Fremme lokal frivillighed - og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer. Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet. Vi er agtpågivende og debatterende overfor, hvordan krav og forventninger til frivilligheden udvikler sig. Skabe mulighed for, at mennesker deler erfaringer om det, der er svært gensidigt og på lige fod. Det bidrager til at mestre livet bedre. Selvhjælp spiller en central rolle i det lokale sundhedsfremmeog forebyggelsesarbejde gennem egne initiativer og i samarbejdet med andre aktører. Vores målgruppe er den samme som vores medlemmers, nemlig borgere og frivillige sociale organisationer i Danmark. Ud over at støtte og udvikle medlemmernes arbejde driver vi projekter, som henvender sig direkte til målgrupperne. Fx henvender vores jobportal Frivilligjob.dk sig til frivillige og frivillige organisationer, mens vi i projektet Støt den pårørende udfører aktiviteter og selvhjælpsgrupper for pårørende til alvorligt eller kronisk syge i samarbejde med fire medlemsorganisationer. De kommende projekter Contact The Elderly og Selvhjælp for mænd er projekter, der delvist er med til at hjælpe nogle borgere og med til at udvikle Selvhjælp - disse projekter er ikke specifikt indskrevet i denne strategi, idet de er beskrevet andensteds, men spiller alligevel en rolle, fordi de underbygger strategien. 18

19 FRISE ARBEJDER FOR Vi arbejder for at opfylde vores formål ved at understøtte og udvikle vores medlemsforeninger, som arbejder for formålet i første led, dvs. er de udførende. Vi arbejder for at gøre medlemsorganisationerne bedre i stand hertil ved at øge kvalitet, synlighed og eksponering af frivilligcentrene og Selvhjælps arbejde til gavn for de borgere eller foreninger, der hver dag får hjælp eller støtte fra selvhjælpstilbuddene eller fra de lokale initiativer, som frivilligcentrene arbejder for og understøtter. Vidensopbygning & vidensdeling Kapacitetsopbygning & konsulentbistand Partnerskaber & netværk Synliggørelse & formidling Interessevaretagelse & fortalervirksomhed FriSe arbejder med fem overordnede indsatser: 19

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere