Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling"

Transkript

1 Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye kompetencer 10 Sammenhængende patientforløb - nye opgaver og nye kompetencer 12 Læs mere 15 2

3 Indledning Sundhedsvæsenet står over for store udfordringer i de kommende år ikke mindst i kommunerne. Opgave- og strukturreformens sigter på sundhedsområdet mod at gøre vores sundhedsvæsen mere robust over for de udviklingstræk, vi kan se forude. Sygehusene vil fortsat bevæge sig i retning af geografisk centralisering og specialisering. Den teknologiske udvikling betyder bl.a., at sygepleje, behandling og rehabilitering i stigende omfang finder sted ambulant eller i borgerens eget hjem. Vi lever også i en tid, hvor livsstilssygdomme på foruroligende vis er på vej til at blive folkesygdomme, og hvor en vigtig del af løsningen er at øge sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen i både kommuner og på sygehuse. Meget taler derfor for, at den lokale indsats med vægt på sundhedsfremme, forebyggelse, pleje og rehabilitering skal prioriteres højere i de kommende år. Målet er ét sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienterne får høj kvalitet og patientsikkerhed i hele forløbet. I den nye sundhedslov sker flere ting. For det første overtager kommunerne en række opgaver fra amterne. Det drejer sig om ansvaret for genoptræning efter udskrivning, for forebyggelse og sundhedsfremme, der ikke foregår under indlæggelse, for en del af den hidtidige amtstandpleje samt for behandling af alkohol- og stofmisbrug. 3

4 For det andet indføres en aktivitetsbaseret betalingsordning, som giver kommunerne et økonomisk incitament til at udbygge lokale sundhedstilbud. Samtidig sker en række organisatoriske forandringer, idet kommunerne fremover får fuldt medlemskab i det forhandlingsudvalg, som skal indgå overenskomster med de praktiserende læger m.fl., og der nedsættes sundhedskoordinationsudvalg mellem regioner og kommuner, hvori der skal indgås sundhedsaftaler om de områder, som går på tværs af sektorerne. Kompetenceudvikling af medarbejderne er dermed et vigtigt omdrejningspunkt for opgave- og strukturreformen. Kommunernes sundhedsfaglige medarbejdere skal rustes til de nye opgaver og til de nye måder at arbejde på. Det skal bl.a. ske i et tæt samarbejde mellem kommuner og regioner, hvor sygehusene har et særligt ansvar for at sprede den nyeste kliniske viden til resten af sundhedsvæsenet, og i det daglige samarbejde mellem kommuner og (udgående) sygehuse. Alt i alt bliver kommunerne i langt højere grad end i dag en integreret del af det samlede sundhedsvæsen og får dermed et øget medansvar for at skabe sammenhæng i patientforløbene på tværs af sektorerne. Det stiller nye krav til faglig og klinisk udvikling, kvalitetsudvikling, patientsikkerhed, anvendelse af evidensbaserede metoder, dokumentation, sundhedsteknologi og forskning og dermed selvfølgelig til, at medarbejdernes kvalifikationer udvikles og bruges fuldt ud. 4

5 De tørre facts: Vi lever længere I løbet af de næste 20 år vil der ske en voldsom forskydning i befolkningssammensætningen, idet gruppen af ældre vil vokse mere end 50 pct. Gruppen af ældre vil over de næste 10 år vokse med 23 pct. I de nærmeste år er det især antallet af gamle ældre, der vil vokse (over 80 år), mens det på lidt længere sigt efter 2010 især er gruppen af årige, der har det største forbrug af ydelser. De ældre er dem, der bruger sundhedsvæsenet mest. Eksempelvis udgjorde ældre over 65 år i ,9 pct. af befolkningen, samtidig med at de benyttede 49 pct. af sengepladserne på sygehusene. Livsstilssygdomme vokser frem Mere end hver 3. dansker skønnes at leve med en eller anden form for livsstilssygdom. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed i 2002 viser, at fra 1987 til 2000 er andelen af befolkningen med hjertekarsygdomme steget med 25 pct., andelen af muskel- og skeletsygdomme steget med 25 pct. og stofskiftesygdomme med 47 pct. Hertil kommer, at der er social ulighed i forhold til livsstilssygdomme og sygdomme i øvrigt. Mennesker fra dårlige sociale kår rammes i højere grad af sygdom. 5

6 Centralisering/specialisering Siden slutningen af 1990 erne er der gennemført en omfattende strukturændring i retning af specialisering og samling af funktion og etablering af tværgående enheder. Siden 1990 er nedlagt 37 sygehuse, heraf 30 somatiske og 7 psykiatriske. Dette dækker over, at der faktisk er nedlagt 47 sygehuse, men samtidig oprettet 10 nye. Den eneste trend, som fremstår, er, at det er de små lokale sygehuse, som er nedlagt. Ambulant i eget hjem AKF peger i deres undersøgelse om specielle plejeopgaver uden for sygehuse på, at der har været en stigning i udførelsen af specielle plejeopgaver inden for de seneste fem år. Det understøttes også af, at antallet af sengedage har været faldende, jfr. nedenfor. En anden undersøgelsen fra københavnsområdet fra 2001 viste også, at sygehusene tilrettelægger deres genoptræningsindsats med afsæt i, hvilken kapacitet borgeren i hjemkommunen har. Fx var der kortere liggetid for borgere, hvis hjemkommune har et godt beredskab. Teknologi Antallet af ambulante behandlinger er mere end fordoblet over de seneste 10 år. Samtidig har der været et fald i de gennemsnitlige liggedage på sygehusene fra 6,5 til 5,3 dage. Faldet har været størst for de ældre og har betydet en reduktion i antallet af sengepladser. I fremtiden forventes patientforløbene at kunne accelereres yderligere, bl.a. på grund af udviklingen af nye pleje- og behandlingsmetoder. Samtidig medfører den teknologiske udvikling, at pleje og behandling i stigende grad kan flyttes ud af sygehusene og ind i lokalområderne og patienternes eget hjem. 6

7 Sundhedsfremme og forebyggelse nye opgaver og nye kompetencer Med sundhedsloven præciseres, at den forebyggelse, der ikke foregår i forbindelse med patientbehandling i sygehusvæsenet og i almen praksis, fremover varetages af kommunerne. Kommunerne får her hovedansvaret for den borgerrettede forebyggelse, mens den patientrettede forebyggelse er delt mellem regionerne og kommunerne. Den borgerrettede forebyggelse er den indsats, der forebygger, at sygdom og ulykker opstår, og den patientrettede forebyggelse er den indsats, der skal forebygge, at en sygdom udvikler sig yderligere og begrænser/udskyder dens evt. komplikationer. Det forudsættes, at regioner og kommuner indgår aftaler om den patientrettede forebyggelse med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb. Med større kommuner er forventningen, at der bliver skabt bedre rammer for den borgerrettede forebyggelse, hvor indsatsen kan tilrettelægges ud fra lokale behov og forudsætninger. Forebyggelse foregår bedst i de miljøer, hvor borgeren færdes, fx børneinstitutioner, skoler, hjemmepleje, plejecentre, forskellige kommunale botilbud og lokalsamfund og i borgerens eget hjem. At kommunerne får en væsentlig større rolle i forhold til forebyggelse og sundhedsfremmeopgaven vil 7

8 betyde, at kommunerne i deres generelle tilrettelæggelse af servicetilbud skal indtænke en forebyggelsesvinkel. Kommunernes ansvar for forebyggelse retter sig ikke kun mod børn og ældre, men også mod den brede del af befolkningen, dvs. også de årige. En forebyggende kommunal alkoholindsats (den borgerrettede forebyggelse) vil fx skulle omfatte beslutninger i det lokale bevillingsnævn (værtshus mv.), udskænkningsregler for skoler og idrætsforeninger, alkoholregler for de kommunale arbejdspladser, særlig indsats for børn i misbrugsfamilier mv. På serviceområder, der relaterer sig til børn og unge, er det bl.a. sundhedsplejerskens rolle med tidlig opsporing, der er i fokus. Derudover vil der i højere grad end tidligere være et tættere krav om systematisk samarbejde med flere forskellige faggrupper i forhold til sårbare børn og unge, der er i daginstitutioner og skoler, og som fortsætter med at have sundhedsmæssige problemer. På ældreområdet spiller personalet i hjemmeplejen en vigtig rolle for forebyggelsesindsatsen. Det er forventningen, at der fremover vil komme stigende fokus på fx faldforebyggelse, medicinforbrug, forebyggelse af ensomhed og social isolation, opsporing af demens samt forebyggende kost, fysisk aktivitet og hjemmetandpleje. Hertil kommer behovet for en forstærket indsats, når det gælder den patientrettede forebyggelse. Den patientrettede forebyggelse vil i de kommende år især rette sig mod kronisk syge, dvs. patienter med type 2-diabetes, knogleskørhed, muskel- og skeletlidelser, overfølsomhedssygdomme, psykiske lidelser, KOL ( rygerlunger ) eller lignende. Den patientrettede forebyggelse kan bl.a. forankres i sundhedscentre, hvor patienter kan få den nødvendige sygepleje, behandling og rehabilitering i lokalområdet. Et tæt samarbejde mellem sundhedsfaglige medarbejdere og 8

9 patientforeninger vil være med til at sikre, at patienten, i videst muligt omfang, får de kompetencer, som er nødvendige for at tage vare på sit eget helbred og udøve god egenomsorg. Det er vigtigt at etablere et tæt samarbejde mellem kommuner og regioner om den patientrettede forebyggelse. Sygehusene har en stor ekspertise, som skal integreres i kommunernes arbejde med den patientrettede forebyggelse. Øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer. For kommunerne bliver udfordringen bl.a. via kompetenceudvikling: at udvikle ny faglig viden og nye metoder bl.a. gennem forskning. at sætte øget fokus på at integrere den eksisterende evidens i hverdagens praksis. at opruste på den sundhedsfaglige dokumentation, den systematiske kvalitetsudvikling og patientsikkerheden. 9

10 Genoptræning og rehabilitering nye opgaver og nye kompetencer På genoptræningsområdet overtager kommunerne ansvaret for og finansiering af al genoptræning, der foregår efter udskrivning fra sygehus. Kommunerne skal sørge for genoptræning i det omfang, der er et lægefaglig begrundet behov for genoptræning, dvs. hvor der foreligger en genoptræningsplan. De nuværende regler om kommunernes opgaver ved vedligeholdelsestræning og genoptræning til ældre med funktionsnedsættelse som følge af sygdom, der ikke er behandlet på sygehus, forbliver uændret i Lov om social service under Socialministeriet. For kommunerne bliver udfordringerne, herunder kompetenceudviklingen, rettet mod: at sammensætte indhold og omfang af træningstilbuddet i sammenhæng med kommunens andre træningsrelaterede tilbud. Det kan fx være i forhold til praktisk og personlig hjælp, hjemmesygepleje og revalidering mv. at sikre et bedre rehabiliteringsforløb fra start til slut. Personale på både sygehuse og kommuner vil derfor i fremtiden skulle arbejde mere systematisk med at få genoptræning tænkt ind fra start til slut. 10

11 at få udformet så klare retningslinjer for genoptræningsopgaven i sundhedsaftalerne, som kan udmøntes til bedre rammer at arbejde ud fra i hverdagen blandt sundhedspersonale. at arbejde mod at kunne løfte flere specialistfunktioner for også at kunne varetage opgaven for personer med mere komplekse genoptræningsproblemer, fx patienter med hoftefrakturer, apopleksi mv. at arbejde mere systematisk med kvalitet, dokumentation og forskning på genoptræningsområdet. Forskning på både genoptræning og forebyggelsesområdet skal opprioriteres, og der skal etableres et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og KL om rådgivning af kommunerne. Forbindelse mellem kommunerne og de nationale forskningsmiljøer på området er afgørende, ligesom det er helt afgørende, at kommunerne skal udvikle deres sundhedstilbud ud fra en viden om, hvad der virker og baserer indsatsen på evidensbaseret praksis. 11

12 Sammenhængende patientforløb nye opgaver og nye kompetencer Med opgave og strukturreformen får kommunerne et delvis betalingsansvar for det regionale sundhedsvæsen i form af et aktivitetsafhængig bidrag på ca. 10 pct. af regionens samlede sundhedsudgifter. Hensigten med den kommunale medfinansiering er at øge kommunernes incitament til at oprette egne tilbud, som kan aflaste sygehusene og effektivt fremme forebyggelse, trænings- og plejeindsatsen. De svage, ældre patienter og den voksende gruppe af kronikere vil her veje tungt. Disse målgrupper er typisk kendetegnet ved, at de bliver indlagt igen og igen, fordi hverken sygehus eller kommuner i tilstrækkelig grad byder ind med et tilbud om hjælp til at leve bedre med sygdommen og alderdommen. Problemet forstærkes af, at vi må forvente endnu længere afstand til sygehusene. Derfor er der brug for at udvikle nye sundhedstilbud i lokalområdet. De lokale tilbud, der knytter sig til dette formål, kan antage mange forskellige former. Det kan fx dreje sig om at etablere sundhedscentre, flere akut- og aflastningspladser, udkørende teams, nye sundhedstilbud i borgerens eget hjem, kronikercentre mv. En forudsætning for at udvikle de nye tilbud er, at medarbejderne i det kommunale sundhedsvæsen kompetenceudvikles. 12

13 De fremtidige kompetencer vil bl.a. handle om at kunne håndtere flere både komplekse og specialiserede sundhedsopgaver i kommunerne, fx genoptræning, smertebehandling, sårbehandling mv. Udover en udbygning af personalets kompetencer, vil det også kræve hurtig adgang til supervision og hjælp, hvis der opstår komplikationer, og et løbende samarbejde med sygehusene. Med kommunesammenlægningen øges kommunernes bæredygtighed, hvilket også indebærer, at flere kommuner vil få et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag til at oprette en vis rutine og viden i forhold til de mere komplekse og specialiserede sundhedsopgaver. Hensynet til borgerne og effekten af den samlede indsats tilsigter en bred koordinering. Blandt de vigtigste kompetencer hos medarbejderne i det kommunale sundhedsvæsen bliver: at medarbejderne kan arbejde helhedsorienteret og tværfagligt i forhold til løsning af borgernes behov, således at den enkelte medarbejder kan klare så mange opgaver og funktioner hos borgeren som muligt. at der bliver en mere koordinerende rolle, da man skal løfte flere opgaver fra sygehusene, og da borgerens problemer bliver mere komplekse hvilket vil involvere flere aktører. at medarbejderne vil skulle løse flere specialistfunktioner i forhold til at kunne tage sig af borgere med fx diabetes, hjerneblødning, demens mv. at der vil være brug for nye ledelseskompetencer som forudsætning for at udvikle kvalitet i ydelserne og skabe rammer for optimale kommunale sundhedstilbud. Derfor forudsætter et stærkt kommunalt sundhedsvæsen, at de sundhedsfaglige medarbejdere kompetenceudvikles. Der er behov for efter- og videreuddannelse på en række kliniske områder, ligesom medarbejderne skal rustes til arbejdet med viden- og metodeudvikling, systematisk kvalitetsudvikling, patientsikkerhed, sundhedsfaglig dokumentation, forskning osv. 13

14 Kommunernes sundhedssektor er i dag meget forskelligt bemandet fra kommune til kommune, men der er dog nogle hovedtendenser. Ledelsesstillingerne er primært bemandet med personer med en grunduddannelse inden for MVSU som sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og økonoma, ofte suppleret med ledelsesuddannelser (diplomuddannelse, DSH intern ledelsesuddannelse mv.) Plejepersonalet er primært social- og sundhedsuddannet personale ( personer). Der er ansat ca ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker og 350 tandplejere. 14

15 Læs mere Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Dansk Tandplejerforening Danske Bioanalytikere Kost & Ernæringsforbundet Farmakonomforeningen Jordemoderforeningen Foreningen af Radiografer i Danmark Danske Afspændingspædagoger Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter Sundhedskartellet Det Kommunale Kartel FOA - Fag og Arbejde Dansk Lægesekretærforening HK 3F Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening www. dkk.dk KL 15

16 16 Udgivet i et samarbejde mellem KL, Sundhedskartellet og Det Kommunale Kartel København, juni 2005

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

Sundhedscentre i Frederiksborg Amt

Sundhedscentre i Frederiksborg Amt Konsulentrapport udarbejdet for Frederiksborg Amt Sidsel Vinge Stine Hovgaard Vested Anni Ankjær-Jensen Juni 2004 DSI Institut for Sundhedsvæsen INDHOLDSFORTEGNELSE Sundhedscentre i Frederiksborg Amt...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle

Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle Om videreudvikling og forbedring af sundhedsuddannelserne Afrapportering af Sundhedskartellets uddannelsesprojekt Implement Consulting Group Tel +45

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere