Årsrapport Jyske Bank Marketing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Jyske Bank Marketing"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 - Omkostninger 7 - Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 7 - Nedskrivninger på udlån mv. 8 - Beholdningsindtjening 10 - Det Private Beredskab 11 - Øvrige forhold 11 - Samlet resultat 11 Forventninger til Likviditet 13 Kreditvurderinger 14 Kapitalstyring 15 Bankaktiviteter 17 Handel og Investering 19 Organisation og ledelse 21 Samfundsansvar 25 Interne kontrol- og risikostyringssystemer 27 Påtegninger 29 Årsregnskab 33 Anvendt regnskabspraksis 34 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter 47 Koncernoversigt 95 Jyske Bank A/S i hovedtal 96 Ledelseshverv 97 Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg Telefon CVR nr Tryk: Jyske Bank

4

5 Jyske Bank-koncernen i hovedtal RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG (mio. kr.) Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE ULTIMO (mio. kr.) Udlån bankudlån repoudlån Indlån bankindlån repoindlån puljeindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Jyske Bank-aktien Kr. pr. aktie à 10 kr. Resultat før skat 11,67 24,61 41,14 46,72 34,73 Årets resultat 8,60 18,55 31,05 35,02 26,70 Årets resultat (udvandet) 8,60 18,55 31,05 35,02 26,70 Basisindtjening 13,79 29,33 46,68 37,74 27,90 Ultimokurs Indre værdi Kurs/indre værdi 1,05 0,60 2,19 2,38 2,04 Kurs/resultat 23,5 6,6 12,9 11,5 11,6 Jyske Bank-koncernen Solvensprocent 15,3 12,7 9,5 11,3 11,7 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 13,5 11,0 8,1 9,7 10,9 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital 11,9 9,5 6,9 8,2 9,3 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 5,4 12,6 23,5 29,4 24,8 Årets resultat i pct. af gns. egenkapital 4,1 9,7 17,9 22,3 19,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,1 1,3 1,7 1,8 1,6 Renterisiko (%) 2,0 1,3 2,3 1,1 0,5 Valutaposition (%) 10,5 8,6 25,1 24,2 19,8 Valutarisiko (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (%) 172,9 99,9 102,1 45,7 48,1 Summen af store engagementer (%) 26,7 58,9 63,7 43,4 98,3 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,7 1,1 0,6 0,6 1,1 Årets nedskrivningsprocent 2,1 0,8 0,0-0,3 0,1 Årets udlånsvækst (%) -14,3-3,6 25,0 17,9 21,4 Udlån i forhold til indlån 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 Udlån i forhold til egenkapital 8,8 12,0 13,8 11,1 9,6 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året Nøgletallene er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning, jf. note 60. Solvens- og kernekapitalprocent er fra 2008 opgjort efter CRD. JYSKE BANK ÅRSRAPPORT

6 Ledelsesberetning RESULTAT FØR BIDRAG TIL DET PRIVATE BEREDSKAB MIO. KR. og forrenter primoegenkapitalen med 12%. Bidrag til Det Private Beredskab 611 mio. kr. Resultat før skat 629 mio. kr. Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening udgør mio. kr. Basisindtjening 743 mio. kr. Beholdningsafkast efter finansieringsomkostninger 497 mio. kr. Dagsværdien på hold til udløb porteføljen overstiger den bogførte værdi med 17 mio. kr. Likviditetsberedskab på knap 54 mia. kr. Solvens 15,3%, heraf kernekapital 13,5%. Ordførende direktør Anders Dam udtaler om resultatet for 2009: Den meget bratte vending i konjunkturerne og efterdønninger fra finanskrisen sætter i sagens natur spor i Jyske Banks resultat. Den har ført til et lavere aktivitetsniveau og vanskelige betingelser for vore kunder samt et fald i BNP på 4,5-5%. Det viser sig i regnskabet som stigende nedskrivninger på koncernens udlån. Endvidere er resultatet belastet af et betydeligt bidrag til Det Private Beredskab på 611 mio. kr. I betragtning af, at vi står i den værste krise siden 2. verdenskrig, er et resultat før bidrag til Det Private Beredskab på mio. kr. acceptabelt. Vi kan være tilfredse med basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivningerne på udlån mv. er på et højt niveau i denne fase af krisen og belaster koncernens indtjening i 4. kvartal Nedskrivningerne på udlån mv. har således ramt alle dele af erhvervsporteføljen, men kun i mindre grad privatporteføljen. Jyske Bank har gennem de seneste to år løbende fastholdt et solidt likviditetsberedskab, ligesom koncernens solvensprocent kontinuerligt er forbedret i 8 kvartaler i træk som følge af balance- og risikostyringen, konsolidering og aktieemissionen i 4. kvartal. Vi ser tegn på stabilisering i de realøkonomiske forhold og i resultatet af bankens arbejde med håndtering af nødlidende engagementer. Samtidig har indtjeningen her i starten af 2010 været på et betryggende niveau. Så indtil videre ser vi med en vis optimisme på udviklingen i I forbindelse med offentliggørelsen af 1. kvartals regnskabsresultat vil banken offentliggøre sine indtjeningsforventninger mv. for 2010, slutter Anders Dam. 2 JYSKE BANK ÅRSRAPPORT 2009

7 Ledelsesberetning Året 2009 Koncernens resultat før skat for 2009 udgør 629 mio. kr. og forrenter primoegenkapitalen med 6%. Resultatet er sammensat af følgende overordnede udviklingstendenser: Fremgang i anfordringsindlån fra danske privatkunder og erhvervskunder på henholdsvis 15% og 13%. Aftaleindskud er reduceret mærkbart, således at bankindlån samlet set falder 11%. Udlån til erhvervskunder viser et fald på 15%, og udlån til private kunder er faldet med 8% i forhold til ultimo Det samlede fald i bankudlån er 12%. Bruttoindtjening viser fremgang på 6%. Netto renteindtægter under basisindtjening stiger 20% til mio. kr. Netto gebyrindtægter viser et fald på 17% til mio. kr. Omkostningerne er påvirket af betaling til Det Private Beredskab samt et betydeligt fald i koncernens omkostninger. Normalniveauet for omkostningerne må forventes at ligge nogle hundrede mio. kr. højere. Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening mio. kr. mod 975 mio. kr. i Resultat før skat Mio. kr Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og driftsafskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før bidrag til Det Private Beredskab Det Private Beredskab Resultat før skat JYSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Ledelsesberetning Samfundsøkonomisk baggrund Dansk økonomi blev i efteråret 2008 hårdt ramt af den verdensomspændende økonomiske krise, og nedturen fortsatte i Perioden har budt på det største dyk i aktiviteten i nyere tid. Faldende boligpriser har været med til at øge husholdningernes opsparingslyst, hvilket har sendt forbruget ned, og samtidig er eksporten og investeringerne faldet markant. Ledigheden er steget hastigt, og den må forventes at fortsætte opad en tid endnu. Der er tegn på, at aktiviteten i dansk økonomi kan have nået bunden i løbet af 2009, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at krisen er slut. Den forventede vending i dansk økonomi vil komme fra et meget lavt niveau efter det historiske tilbageslag. Jyske Banks forventning om en stabilisering og bedring i økonomien bygger på følgende observationer: - Nøgletal vedr. udviklingen i eksport, detailhandel og industriproduktion viste en flad udvikling i løbet af sommeren 2009, og i løbet af 2. halvår 2009 anes en begyndende svagt stigende tendens. Nøgletallene fra udlandet peger samtidig på begyndende global fremgang, hvilket har stor betydning for dansk økonomi, der er meget afhængig af eksporten. - De penge- og finanspolitiske lempelser er store med blandt andet udbetaling af SP penge og meget lave renteniveauer samt skattelettelser fra og med Samtidig bør den refinansiering af korte F1 realkreditlån til det nye lave renteniveau yderligere give et større økonomisk råderum til husholdningerne og landbruget, hvilket vil stimulere efterspørgslen og dæmpe antallet af konkurser i landbruget. - Industrien har i løbet af krisen gennemført betydelige lagerreduktioner for at frigøre likviditet og nedbringe gælden. Lagernedbringelsen indikerer, at produktionen er skåret ned i en grad, der overstiger faldet i efterspørgslen. Lagerreduktionen er formentlig snart fuldt gennemført, og produktionen vil herefter i en periode skulle øges blot for at komme op på det aktuelle efterspørgselsniveau. - Huspriserne faldt kraftigt i løbet af 2008 og i starten af De nu væsentligt lavere priser sammenholdt med det meget lave renteniveau gør det billigere at etablere sig som boligejer og der er svage indikationer af, at det værste er overstået på boligmarkedet. Da der dog stadig er et stort udbud af boliger til salg forventes alene en stabilisering i løbet af Jyske Bank forventer, at vendingen i økonomien vil byde på en vækst lidt over normalen i de kommende kvartaler, hvorefter at vendingen bliver lidt mere langsom, når virkningen fra de finanspolitiske lempelser og retablering af lagrene forsvinder. En stadig stor opsparingslyst efter de store formuetab og en stadig stigende ledighed vil være med til at dæmpe vækstmulighederne. Jyske Bank forventer, at arbejdsløsheden vil stige til niveauet fuldtidsledige ved udgangen af Aktuelle tendenser for den danske banksektor Finanskrisen og nedturen i dansk økonomi har gjort det vanskeligere at drive bankvirksomhed i Danmark, og Bankpakke I og Bankpakke II er sat i verden for at stabilisere udviklingen i sektoren. Udfordringerne er øget på en række områder: et mærkbart fald i aktivitetsniveauet, øget kreditrisiko i udlånsporteføljerne og likviditetsproblemer for en række banker. Det har medført ændringer i konkurrencebilledet, hvor der er lagt en dæmper på den skarpe konkurrence om udlån, mens til gengæld konkurrencen på indlån er steget. Jyske Bank er solidt positioneret i dette marked og har med et stærkt kapital- og likviditetsgrundlag handlefrihed til at udnytte de forretningsmuligheder og det vækstpotentiale, som forventes at være i markedet de kommende år. 4 JYSKE BANK ÅRSRAPPORT 2009

9 Ledelsesberetning Basisindtjening Basisindtjening, beholdningsindtjening og Det Private Beredskab 2009 Mio. kr. Basisindtjening Beholdningsindtjening Det Private Beredskab Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og -afskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat I alt Basisindtjeningen udgør koncernens indtjening på kunderelaterede forretninger. Basisindtjeningen er opgjort ekskl. bidrag til Det Private Beredskab. Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. Mio. kr Forretningsomfang Forretningsomfanget med både erhvervs- og privatkunder har udviklet sig i overensstemmelse med afdæmpningen i dansk økonomi. Efter en årrække med høj vækst stagnerede udviklingen i forretningsomfanget i 2008 og viste direkte fald i Koncernens samlede udlån var ultimo mia. kr., et fald på 14% i forhold til 129 mia. kr. ved udgangen af Lavmarginale repoudlån stod for et fald på 4 mia. kr. Bankudlån faldt isoleret 15 mia. kr., svarende til 12%. Faldet kan især henføres til større erhvervsudlån i form af investerings- og driftskreditter med lav marginal, men også udlån til private faldt som en effekt af stigende opsparing og som følge af, at prioritetslån i fast ejendom i stigende grad formidles af realkreditinstitutterne. I løbet af 2009 blev konkurrencen om indlån yderligere intensiveret, særligt med hensyn til aftaleindskud, og de største aktører i den danske banksektor introducerede opsparingskonti med høje renter. Aftaleindlån var ultimo 2008 præget af et højt niveau som følge af uroen på kapitalmarkederne. Jyske Bank har et stærkt likviditetsberedskab og en meget diversificeret finansieringsbase med adgang til andre finansieringskilder. Koncernen har derfor valgt ikke at være en aggressiv deltager på markedet for aftaleindskud. Bankindlån faldt således med 11% fra 106 mia. kr. i 2008 til 94 mia. kr. i JYSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Ledelsesberetning Faldet kan for størstepartens vedkommende tilskrives aftaleindskud fra danske erhvervskunder og institutionelle kunder. Anfordringsindlån fra danske privat- og erhvervskunder har vist stigning på henholdsvis 15% og 13%, mens indlån fra udenlandske kunder har været faldende. Mia. kr Bankindlån og -udlån Bankindlån Bankudlån Aktiviteten på værdipapir- og valutamarkederne har været præget af fortsat vanskelige markedsforhold i forlængelse af finanskrisen. Forretningsomfanget inden for formueforvaltning, som omfatter koncernens private banking-aktiviteter, puljeordninger og formueplejeaftaler, er samlet set steget til 58 mia. kr. mod 52 mia. kr. ved udgangen af Fordeling af formue under forvaltning Formue-pleje 30% Puljeordninger 22% Private Banking 48% På private banking-området udgør den forvaltede formue ved udgangen af mia. kr. mod 25 mia. kr. ultimo Koncernens puljeordninger forvalter en formue på 14 mia. kr. mod 11 mia. kr. ultimo 2008, og formueplejeaftaler er steget 6% til godt 16 mia. kr. Formue i Jyske Invest Mia. kr Bruttoindtjening Bruttoindtjening på kunderelaterede forretninger er øget 6%. Netto renteindtægter under basisindtjening udgør mio. kr., en fremgang på 20%. I takt med svækkelsen af konjunkturerne og de heraf følgende stigende kredittab, er der sket en stigning i marginalerne på udlån i det seneste år. Samtidig er det lave renteniveau dog en begrænsende faktor for udviklingen i netto renteindtægter på grund af de manglende muligheder for at nedsætte indlånsrenten i takt med faldende markedsrenter. Herudover har indsnævringen af kreditspænd og det generelt lave renteniveau medført faldende udgifter til kapital- og pengemarkedsfinansiering. Gebyrer og øvrige indtægter viser et fald på 13% til mio. kr. Udviklingen kan primært henføres til de svære markedsbetingelser, som finanskrisen har medført. Den svækkede realøkonomi, det generelle formuefald og nedtur på boligmarkedet i sidste halvdel af 2008, har betydet et kraftigt fald i investeringslysten især blandt privatkunder og derved haft en negativ indvirkning på investeringsrelaterede gebyrer og formueforvaltningsaktiviteter. Investeringsrelaterede aktiviteter med engroskunder er derimod på et tilfredsstillende niveau. De globalt faldende aktiekurser medførte i 2008 store fald i formueværdier i investeringsforeninger. I 2009 har aktiekurserne været stigende, og formuen i Jyske Invest, som Jyske Bank er depotbank for, udgør ved udgangen af mia. kr., mod 40 mia. kr. ultimo JYSKE BANK ÅRSRAPPORT 2009

11 Ledelsesberetning Fordeling af gebyrindtjening Værdipapirhandelog depoter 56% Betalingsformidling 9% Lånesagsgebyrer 7% Omkostninger Omkostninger udgør mio. kr. Garantiprovision 13% Øvrige 16% Jyske Bank har efter en årrække med store investeringer - de seneste år reduceret den underliggende omkostningsvækst for at sikre en løbende tilpasning af ressourceforbruget til de eksterne betingelser. Der er særlige forhold på samlet ca mio. kr. i 2009 mod ca. 50 mio. kr. i 2008 og ca mio. kr. i Omkostningsfaldet har derfor været betydeligt i Normalniveauet må forventes at ligge nogle hundrede mio. kr. højere Antal heltidsmedarbejdere Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. udgør herefter mio. kr., mod mio. kr. i 2008, og er lidt over de udmeldinger, der er offentliggjort i løbet af Fordeling af omkostninger IT 12% Øvrige 11% Husleje mv. 4% Afskrivninger 9% Lønninger 64% Medarbejderantallet er reduceret moderat over de seneste tre år, en udvikling der forventes at fortsætte i de kommende år afhængig af udviklingen i aktivitetsniveauet. JYSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 Ledelsesberetning Nedskrivninger på udlån mv. Der er i 2009 under basisindtjening udgiftsført netto mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. I forlængelse af det bratte omslag i økonomien steg driftspåvirkningen af nedskrivninger på udlån mv. markant i 4. kvartal 2008, og niveauet har været højt i % af driftspåvirkningen er relateret til erhvervskunder og 15% til privatkunder. Årets nedskrivninger under basisindtjening udgør 1,7% af udlån og garantier primo året, og ligger dermed lidt højere end det seneste udmeldte niveau. Baggrunden er bl.a., at det ventede omslag i dansk økonomi har været svagere end tidligere ventet. Mio. kr Nedskrivninger på udlån mv Der er herudover udgiftsført 240 mio. kr. i nedskrivninger vedrørende Det Private Beredskab. Inklusiv en indtægtsførsel på 2 mio. kr. under beholdningsindtjening, er der således samlet set nedskrevet mio. kr. i Koncernens nedskrivnings- og hensættelsessaldo udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo Saldoen udgør 2,7% af udlån og garantier ultimo 2009 mod 1,1% ultimo Korrigeres for nedskrivninger som følge af Det Private Beredskab udgør nedskrivningsprocenten 2,4. Af den samlede nedskrivningssaldo for koncernen på mio. kr. udgør rentenulstillede lån og lån med 90-dages overtræk mio. kr. ultimo 2009 mod 700 mio. kr. ultimo % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Nedskrivnings- og hensættelsessaldo i pct. af udlån og garantier 0, Der er sket en stigning i såvel individuelle som i de gruppevise nedskrivninger. Koncernens individuelle nedskrivninger er steget 153% i 2009 mod 79% i Stigningen i koncernens gruppevise nedskrivninger på 29% (2008: 65%) skyldes som i forskydninger i styrkeprofilkarakterer og risikoklasser. NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN, HENSÆTTELSER PÅ GARANTIER OG TAB Mio. kr Nedskrivninger på individuelt vurderede udlån Signifikante udlån Ikke-signifikante udlån I alt Nedskrivninger på gruppevist vurderede udlån Nedskrivninger i alt Hensættelser på garantier og forpligtelser Nedskrivninger og hensættelser i alt Tab, indgået på tidligere afskrevne fordringer og renteregulering Tab på udlån, garantier og forpligtelser mv Indgået på tidligere afskrevne fordringer Renteregulering I alt Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen JYSKE BANK ÅRSRAPPORT 2009

13 Ledelsesberetning Saldoen på kunder med objektiv indikation for værdiforringelse viser tilsvarende en stigning fra 3,3 mia. kr. ultimo 2008 til 7,7 mia. kr. ultimo Jyske Banks kreditportefølje fordeler sig som vist i nedenstående figur. Samlet set er fordelingen af porteføljen fortsat på et tilfredsstillende niveau, selvom porteføljen som forventet er påvirket af den økonomiske afmatning. Effekten har været tydeligst på erhvervsporteføljen. Privatporteføljen udvikler sig fortsat stabilt og har alene vist mindre bevægelser. Den gennemsnitlige styrkeprofilkarakter afspejler denne udvikling og er steget til 5,1 (opgjort uden banker og stater). % Summen af engagementer større end 10 % af basiskapitalen Procent af basiskapital Eksponeringer (EAD) fordelt på styrkeprofil 20% 15% 10% 5% 0% Note: Figuren omfatter performing kunder i Jyske Bank og er ekskl. engagementer med banker og stater. Koncernen har et skærpet fokus på engagementer større end 10% af koncernens basiskapital. Store engagementer må efter lovgivningen maksimalt udgøre 25% af koncernens basiskapital. Ligeledes kræver lovgivningen, at summen af engagementer, der hver for sig er større end 10% af koncernens basiskapital, ikke overstiger 800% af basiskapitalen. Den aktuelle procent er 26,7 mod 58,9 ultimo 2008, og udviklingen udtrykker koncernens mål om at reducere eksponeringen mod store engagementer. Koncernen har 2 engagementer større end 10% af basiskapitalen. Der er tale om engagementer med 2 af de største finanskoncerner i Danmark. Koncernen har 11 engagementer, der hver især udgør mere end 5% af basiskapitalen. Heraf er 6 større finanskoncerner. Af de resterende 5 selskaber er der 3, der udgør mellem 5% og 7,5% af basiskapitalen, og 2 der udgør mellem 7,5% og 10%. JYSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 Ledelsesberetning Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen viser et resultat på 497 mio. kr. mod -16 mio. kr. i Investeringspolitikken for koncernens egenbeholdning af værdipapirer mv. fastlægges ud fra en langsigtet betragtning og ud fra en vurdering af koncernens samlede risikopositioner. Afkastet af egenbeholdningen kan vise udsving fra år til år. Der har set over de seneste 5 år været en gennemsnitlig indtjening svarende til 228 mio. kr. efter fundingomkostninger, hvilket er tilfredsstillende set i forhold til den valgte risikoprofil. Beholdningsindtjening Mio. kr Markedsrisiko Markedsrisikoen målt ved Value-at-Risk er reduceret gradvist gennem 2009 efter toppunktet i efteråret Den samlede Value-at-Risk på rente-, valuta og aktierisiko udgjorde ultimo mio. kr. (opgjort med 1 dags horisont og 99% sandsynlighed). Value-at-Risk var 33 mio. kr. ultimo Faldet i Value-at-Risk kan primært tilskrives det løbende fald i volatilitetsniveauet, som aktuelt kan betegnes som normalt efter at have nået historisk høje niveauer i slutningen af Koncernens rentepositioner er fortsat den væsentligste bidragsyder til den samlede Value-at-Risk. Niveauet for koncernens globale renterisiko fastlægges på baggrund af en vurdering af vækst og inflationsudsigterne. Overordnet har 2009 været præget af et faldende renteniveau, og det aktuelle niveau er historisk lavt. Skønt der er indtruffet en positiv vending i verdensøkonomien, skønnes de mange frie ressourcer og fravær af inflationspres at retfærdiggøre dette niveau for en tid. Koncernen har i dette lys fastholdt en moderat lang renterisikoposition året igennem. Renterisikoen er uændret domineret af risiko i det kortere og mellemlange segment med en betydelig overvægt i danske kroner. Koncernen har den største del af renterisikoen i danske realkreditobligationer. Valutapositionerne har været holdt på et moderat risikoniveau året igennem. Koncernens aktierisiko har gennem 2009 været historisk lav. Baggrunden er en opfattelse af væsentlig usikkerhed om virksomhedernes indtjeningsudsigter og en betydelig overkapacitet. % 0,4 0,3 0,2 0,1 Udvikling i Value-at-Risk pct. af egenkapital 0, Total Renter Valuta Aktier Værdipapirrelateret kreditrisiko Stemningsskiftet på kreditmarkedet siden foråret 2009 har været kraftigt, og genskabelsen af stabiliteten på markedet har medført markante spændindsnævringer. Gennem året har Jyske Bank i moderat omfang øget beholdningen af europæiske realkreditobligationer og bankers seniorudstedelser. Koncernens portefølje af kreditter gav anledning til kurstab i 1. halvår, men det er afløst af prisstigninger mod årets slutning. Porteføljen er karakteriseret ved nogle indfrielser. Den samlede kreditportefølje har givet et moderat positivt afkast i Koncernens portefølje af obligationer under Hold-tiludløb udgør 18 mia. kr. Den er fortsat domineret af kreditsikre værdipapirer. Ved udgangen af 2009 er markedsværdien 17 mio. kr. højere end den regnskabsmæssige værdi. Modsat var markedsværdien 490 mio. kr. lavere end regnskabsværdien ultimo JYSKE BANK ÅRSRAPPORT 2009

15 Ledelsesberetning Det Private Beredskab Jyske Bank deltager i Bankpakke I, der blev etableret i oktober 2008 som følge af uroen på finansmarkederne. Jyske Bank er således forpligtet til at betale og garantere for sin forholdsmæssige andel af omkostningerne i forbindelse med garantiordningen til den danske stat via Det Private Beredskab. Jyske Banks udgifter til Det Private Beredskab udgjorde i mio. kr. Heraf var 371 mio. kr. garantiprovision i henhold til Bankpakke I, og 240 mio. kr. nedskrivninger på udlån mv. vedrørende Det Private Beredskab. Siden etableringen af ordningen har Jyske Bank samlet udgiftsført 842 mio. kr., fordelt på 493 mio. kr. til garantiprovision og 349 mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. vedrørende Det Private Beredskab. Jyske Banks bidrag til garantiprovision er indbetalt kontant. Det forventes, at koncernens udgifter i henhold til Bankpakke I vil stige til i alt mio. kr. indtil udløb af Bankpakke I 30. september Samlet set forventes således en udgift i 2010 i niveauet 450 mio. kr. En væsentlig del af nedskrivninger på udlån mv. håndteres på individuel basis, hvor der foretages en dybdegående individuel vurdering af den enkelte kundes konkrete forhold. Beregningen af gruppevise nedskrivninger foretages via godkendte modeller. Ledelsen forholder sig til resultatet af beregningerne og korrigerer de modelbaserede gruppevise nedskrivninger, hvis dette vurderes relevant. Der er veletablerede forretningsgange for validering og kontrol af beregningerne på nedskrivninger på udlån mv., og aktuelt har Jyske Bank forøget fokus på overvågning, måling og rapportering samt styring af kreditrisiko på enkeltkunde- og porteføljeniveau. Det er ledelsens vurdering, at såvel udlån, herunder nedskrivninger på udlån mv. som vurdering af den tilstrækkelige basiskapital giver et retvisende billede også under den aktuelle konjunkturmæssige situation. Øvrige forhold Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer har bebudet et gruppesøgsmål mod Jyske Bank. Gruppesøgsmålet forventes at indeholde en påstand om, at Jyske Bank har ydet mangelfuld og vildledende rådgivning i forbindelse med salget af investeringsbeviserne i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. Jyske Bank forventer ikke, at en afklaring af forholdet får væsentlig indvirkning på Jyske Banks finansielle stilling. Indregning og måling Samfundsøkonomien og den aktuelle konjunkturmæssige situation giver forsat anledning til usikkerhed omkring måling af aktiver og risikovægtede poster. De væsentligste usikkerheder vurderes at være i relation til udlån, herunder nedskrivninger på udlån mv., idet der fortsat er øget usikkerhed ved målingen af kundernes kreditbonitet, herunder fastsættelse af kundernes kapitalforhold og sikkerhedsværdier samt de forventede fremtidige betalinger. Risiko- og kapitalstyring 2009 For yderligere oplysninger om Jyske Banks risikoprofil og styring henvises til rapporten Risiko- og kapitalstyring 2009, som er tilgængelig på Samlet resultat Koncernens resultat før skat udgør 629 mio. kr. mod mio. kr. i Resultat før skat Mio. kr Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før bidrag til Det Private Beredskab Det Private Beredskab Resultat før skat Beregnet skat udgør 158 mio. kr. Resultat efter skat udgør herefter 471 mio. kr. Minoritetsinteressers andel heraf udgør 7 mio. kr. JYSKE BANK ÅRSRAPPORT

16 Ledelsesberetning Forventninger til 2010 Den fortsat svære konjunktursituation medfører usikkerhed omkring forventningerne til koncernens indtjening i Internationalt er konjunkturerne vendt i løbet af Industriproduktionen og verdenshandlen er begyndt at stige, og forholdene på de finansielle markeder er stabiliseret mærkbart. For dansk økonomi har udviklingen været lidt skuffende. Den begyndende stabilisering er endnu ikke klart blevet afløst af fremgang. Vendingen i konjunkturerne er i høj grad drevet af midlertidige effekter fra betydelige lempelser af penge- og finanspolitikken og tilpasning af virksomhedernes lagre. Den første fremgang forventes derfor at have karakter af en korrektion, hvor lidt af det tabte indhentes forholdsvis hurtigt. Men en forventet stor opsparingslyst og en svækket dansk konkurrenceevne kan herefter være med til at dæmpe vækstpotentialet. Vejen ud af krisen bliver efter alt at dømme langvarig. På denne baggrund øges usikkerheden omkring udviklingen i aktivitetsniveau og forretningsomfang. Hertil kommer, at udviklingen i den danske banksektor indvirker mærkbart på konkurrenceforholdene. Der er dog tegn på stabilisering i de realøkonomiske forhold og i resultatet af bankens arbejde med håndtering af nødlidende engagementer. Samtidig har indtjeningen her i starten af 2010 været på et betryggende niveau, så der ses indtil videre med en vis optimisme på udviklingen i I forbindelse med offentliggørelsen af 1. kvartals regnskabsresultat vil indtjeningsforventninger mv. for 2010 blive offentliggjort. 12 JYSKE BANK ÅRSRAPPORT 2009

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2010

Indhold. Årsrapport 2010 Årsrapport Indhold Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2010 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 6 Nedskrivninger på udlån mv. 7 Beholdningsindtjening

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2011

Indhold. Årsrapport 2011 Årsrapport Årsrapport 2011 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2011 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 7 Nedskrivninger på udlån mv. 8 Beholdningsindtjening

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2011

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2011 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 15/ af 24. oktober Side 1 af 29 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2012

Indhold. Årsrapport 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2012 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 7 Nedskrivninger på udlån mv. 8 Beholdningsindtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

SAMMENDRAG 3 LEDELSESPÅTEGNING 36 REVISIONSPÅTEGNINGER 37 ÅRSREGNSKAB 39 RESULTATOPGØRELSE 47 BALANCE 48 EGENKAPITALOPGØRELSE 49

SAMMENDRAG 3 LEDELSESPÅTEGNING 36 REVISIONSPÅTEGNINGER 37 ÅRSREGNSKAB 39 RESULTATOPGØRELSE 47 BALANCE 48 EGENKAPITALOPGØRELSE 49 Årsrapport 2007 INDHOLD LEDELSESBERETNING JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 5 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKO- OG KAPITALSTYRING 16 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING 36 REVISIONSPÅTEGNINGER

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 1 af 49 Delårsrapport Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler 4 5 Nedskrivninger

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Omkostninger udgør kr. 2.387 mio. I 1.-3. kvartal reducerer poster af engangskarakter omkostningerne med ca. kr. 150 mio.

Omkostninger udgør kr. 2.387 mio. I 1.-3. kvartal reducerer poster af engangskarakter omkostningerne med ca. kr. 150 mio. OMX Den Nordiske Børs København BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 20 01 Telefax 89 89 19 99 CVR nr 17 61 66 17 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 18.10.2007 Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere