Årsrapport Jyske Bank Marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Jyske Bank Marketing"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 - Omkostninger 7 - Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 7 - Nedskrivninger på udlån mv. 8 - Beholdningsindtjening 10 - Det Private Beredskab 11 - Øvrige forhold 11 - Samlet resultat 11 Forventninger til Likviditet 13 Kreditvurderinger 14 Kapitalstyring 15 Bankaktiviteter 17 Handel og Investering 19 Organisation og ledelse 21 Samfundsansvar 25 Interne kontrol- og risikostyringssystemer 27 Påtegninger 29 Årsregnskab 33 Anvendt regnskabspraksis 34 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter 47 Koncernoversigt 95 Jyske Bank A/S i hovedtal 96 Ledelseshverv 97 Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg Telefon CVR nr Tryk: Jyske Bank

4

5 Jyske Bank-koncernen i hovedtal RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG (mio. kr.) Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE ULTIMO (mio. kr.) Udlån bankudlån repoudlån Indlån bankindlån repoindlån puljeindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Jyske Bank-aktien Kr. pr. aktie à 10 kr. Resultat før skat 11,67 24,61 41,14 46,72 34,73 Årets resultat 8,60 18,55 31,05 35,02 26,70 Årets resultat (udvandet) 8,60 18,55 31,05 35,02 26,70 Basisindtjening 13,79 29,33 46,68 37,74 27,90 Ultimokurs Indre værdi Kurs/indre værdi 1,05 0,60 2,19 2,38 2,04 Kurs/resultat 23,5 6,6 12,9 11,5 11,6 Jyske Bank-koncernen Solvensprocent 15,3 12,7 9,5 11,3 11,7 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 13,5 11,0 8,1 9,7 10,9 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital 11,9 9,5 6,9 8,2 9,3 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 5,4 12,6 23,5 29,4 24,8 Årets resultat i pct. af gns. egenkapital 4,1 9,7 17,9 22,3 19,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,1 1,3 1,7 1,8 1,6 Renterisiko (%) 2,0 1,3 2,3 1,1 0,5 Valutaposition (%) 10,5 8,6 25,1 24,2 19,8 Valutarisiko (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (%) 172,9 99,9 102,1 45,7 48,1 Summen af store engagementer (%) 26,7 58,9 63,7 43,4 98,3 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,7 1,1 0,6 0,6 1,1 Årets nedskrivningsprocent 2,1 0,8 0,0-0,3 0,1 Årets udlånsvækst (%) -14,3-3,6 25,0 17,9 21,4 Udlån i forhold til indlån 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 Udlån i forhold til egenkapital 8,8 12,0 13,8 11,1 9,6 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året Nøgletallene er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning, jf. note 60. Solvens- og kernekapitalprocent er fra 2008 opgjort efter CRD. JYSKE BANK ÅRSRAPPORT

6 Ledelsesberetning RESULTAT FØR BIDRAG TIL DET PRIVATE BEREDSKAB MIO. KR. og forrenter primoegenkapitalen med 12%. Bidrag til Det Private Beredskab 611 mio. kr. Resultat før skat 629 mio. kr. Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening udgør mio. kr. Basisindtjening 743 mio. kr. Beholdningsafkast efter finansieringsomkostninger 497 mio. kr. Dagsværdien på hold til udløb porteføljen overstiger den bogførte værdi med 17 mio. kr. Likviditetsberedskab på knap 54 mia. kr. Solvens 15,3%, heraf kernekapital 13,5%. Ordførende direktør Anders Dam udtaler om resultatet for 2009: Den meget bratte vending i konjunkturerne og efterdønninger fra finanskrisen sætter i sagens natur spor i Jyske Banks resultat. Den har ført til et lavere aktivitetsniveau og vanskelige betingelser for vore kunder samt et fald i BNP på 4,5-5%. Det viser sig i regnskabet som stigende nedskrivninger på koncernens udlån. Endvidere er resultatet belastet af et betydeligt bidrag til Det Private Beredskab på 611 mio. kr. I betragtning af, at vi står i den værste krise siden 2. verdenskrig, er et resultat før bidrag til Det Private Beredskab på mio. kr. acceptabelt. Vi kan være tilfredse med basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivningerne på udlån mv. er på et højt niveau i denne fase af krisen og belaster koncernens indtjening i 4. kvartal Nedskrivningerne på udlån mv. har således ramt alle dele af erhvervsporteføljen, men kun i mindre grad privatporteføljen. Jyske Bank har gennem de seneste to år løbende fastholdt et solidt likviditetsberedskab, ligesom koncernens solvensprocent kontinuerligt er forbedret i 8 kvartaler i træk som følge af balance- og risikostyringen, konsolidering og aktieemissionen i 4. kvartal. Vi ser tegn på stabilisering i de realøkonomiske forhold og i resultatet af bankens arbejde med håndtering af nødlidende engagementer. Samtidig har indtjeningen her i starten af 2010 været på et betryggende niveau. Så indtil videre ser vi med en vis optimisme på udviklingen i I forbindelse med offentliggørelsen af 1. kvartals regnskabsresultat vil banken offentliggøre sine indtjeningsforventninger mv. for 2010, slutter Anders Dam. 2 JYSKE BANK ÅRSRAPPORT 2009

7 Ledelsesberetning Året 2009 Koncernens resultat før skat for 2009 udgør 629 mio. kr. og forrenter primoegenkapitalen med 6%. Resultatet er sammensat af følgende overordnede udviklingstendenser: Fremgang i anfordringsindlån fra danske privatkunder og erhvervskunder på henholdsvis 15% og 13%. Aftaleindskud er reduceret mærkbart, således at bankindlån samlet set falder 11%. Udlån til erhvervskunder viser et fald på 15%, og udlån til private kunder er faldet med 8% i forhold til ultimo Det samlede fald i bankudlån er 12%. Bruttoindtjening viser fremgang på 6%. Netto renteindtægter under basisindtjening stiger 20% til mio. kr. Netto gebyrindtægter viser et fald på 17% til mio. kr. Omkostningerne er påvirket af betaling til Det Private Beredskab samt et betydeligt fald i koncernens omkostninger. Normalniveauet for omkostningerne må forventes at ligge nogle hundrede mio. kr. højere. Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening mio. kr. mod 975 mio. kr. i Resultat før skat Mio. kr Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og driftsafskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før bidrag til Det Private Beredskab Det Private Beredskab Resultat før skat JYSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Ledelsesberetning Samfundsøkonomisk baggrund Dansk økonomi blev i efteråret 2008 hårdt ramt af den verdensomspændende økonomiske krise, og nedturen fortsatte i Perioden har budt på det største dyk i aktiviteten i nyere tid. Faldende boligpriser har været med til at øge husholdningernes opsparingslyst, hvilket har sendt forbruget ned, og samtidig er eksporten og investeringerne faldet markant. Ledigheden er steget hastigt, og den må forventes at fortsætte opad en tid endnu. Der er tegn på, at aktiviteten i dansk økonomi kan have nået bunden i løbet af 2009, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at krisen er slut. Den forventede vending i dansk økonomi vil komme fra et meget lavt niveau efter det historiske tilbageslag. Jyske Banks forventning om en stabilisering og bedring i økonomien bygger på følgende observationer: - Nøgletal vedr. udviklingen i eksport, detailhandel og industriproduktion viste en flad udvikling i løbet af sommeren 2009, og i løbet af 2. halvår 2009 anes en begyndende svagt stigende tendens. Nøgletallene fra udlandet peger samtidig på begyndende global fremgang, hvilket har stor betydning for dansk økonomi, der er meget afhængig af eksporten. - De penge- og finanspolitiske lempelser er store med blandt andet udbetaling af SP penge og meget lave renteniveauer samt skattelettelser fra og med Samtidig bør den refinansiering af korte F1 realkreditlån til det nye lave renteniveau yderligere give et større økonomisk råderum til husholdningerne og landbruget, hvilket vil stimulere efterspørgslen og dæmpe antallet af konkurser i landbruget. - Industrien har i løbet af krisen gennemført betydelige lagerreduktioner for at frigøre likviditet og nedbringe gælden. Lagernedbringelsen indikerer, at produktionen er skåret ned i en grad, der overstiger faldet i efterspørgslen. Lagerreduktionen er formentlig snart fuldt gennemført, og produktionen vil herefter i en periode skulle øges blot for at komme op på det aktuelle efterspørgselsniveau. - Huspriserne faldt kraftigt i løbet af 2008 og i starten af De nu væsentligt lavere priser sammenholdt med det meget lave renteniveau gør det billigere at etablere sig som boligejer og der er svage indikationer af, at det værste er overstået på boligmarkedet. Da der dog stadig er et stort udbud af boliger til salg forventes alene en stabilisering i løbet af Jyske Bank forventer, at vendingen i økonomien vil byde på en vækst lidt over normalen i de kommende kvartaler, hvorefter at vendingen bliver lidt mere langsom, når virkningen fra de finanspolitiske lempelser og retablering af lagrene forsvinder. En stadig stor opsparingslyst efter de store formuetab og en stadig stigende ledighed vil være med til at dæmpe vækstmulighederne. Jyske Bank forventer, at arbejdsløsheden vil stige til niveauet fuldtidsledige ved udgangen af Aktuelle tendenser for den danske banksektor Finanskrisen og nedturen i dansk økonomi har gjort det vanskeligere at drive bankvirksomhed i Danmark, og Bankpakke I og Bankpakke II er sat i verden for at stabilisere udviklingen i sektoren. Udfordringerne er øget på en række områder: et mærkbart fald i aktivitetsniveauet, øget kreditrisiko i udlånsporteføljerne og likviditetsproblemer for en række banker. Det har medført ændringer i konkurrencebilledet, hvor der er lagt en dæmper på den skarpe konkurrence om udlån, mens til gengæld konkurrencen på indlån er steget. Jyske Bank er solidt positioneret i dette marked og har med et stærkt kapital- og likviditetsgrundlag handlefrihed til at udnytte de forretningsmuligheder og det vækstpotentiale, som forventes at være i markedet de kommende år. 4 JYSKE BANK ÅRSRAPPORT 2009

9 Ledelsesberetning Basisindtjening Basisindtjening, beholdningsindtjening og Det Private Beredskab 2009 Mio. kr. Basisindtjening Beholdningsindtjening Det Private Beredskab Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og -afskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat I alt Basisindtjeningen udgør koncernens indtjening på kunderelaterede forretninger. Basisindtjeningen er opgjort ekskl. bidrag til Det Private Beredskab. Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. Mio. kr Forretningsomfang Forretningsomfanget med både erhvervs- og privatkunder har udviklet sig i overensstemmelse med afdæmpningen i dansk økonomi. Efter en årrække med høj vækst stagnerede udviklingen i forretningsomfanget i 2008 og viste direkte fald i Koncernens samlede udlån var ultimo mia. kr., et fald på 14% i forhold til 129 mia. kr. ved udgangen af Lavmarginale repoudlån stod for et fald på 4 mia. kr. Bankudlån faldt isoleret 15 mia. kr., svarende til 12%. Faldet kan især henføres til større erhvervsudlån i form af investerings- og driftskreditter med lav marginal, men også udlån til private faldt som en effekt af stigende opsparing og som følge af, at prioritetslån i fast ejendom i stigende grad formidles af realkreditinstitutterne. I løbet af 2009 blev konkurrencen om indlån yderligere intensiveret, særligt med hensyn til aftaleindskud, og de største aktører i den danske banksektor introducerede opsparingskonti med høje renter. Aftaleindlån var ultimo 2008 præget af et højt niveau som følge af uroen på kapitalmarkederne. Jyske Bank har et stærkt likviditetsberedskab og en meget diversificeret finansieringsbase med adgang til andre finansieringskilder. Koncernen har derfor valgt ikke at være en aggressiv deltager på markedet for aftaleindskud. Bankindlån faldt således med 11% fra 106 mia. kr. i 2008 til 94 mia. kr. i JYSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Ledelsesberetning Faldet kan for størstepartens vedkommende tilskrives aftaleindskud fra danske erhvervskunder og institutionelle kunder. Anfordringsindlån fra danske privat- og erhvervskunder har vist stigning på henholdsvis 15% og 13%, mens indlån fra udenlandske kunder har været faldende. Mia. kr Bankindlån og -udlån Bankindlån Bankudlån Aktiviteten på værdipapir- og valutamarkederne har været præget af fortsat vanskelige markedsforhold i forlængelse af finanskrisen. Forretningsomfanget inden for formueforvaltning, som omfatter koncernens private banking-aktiviteter, puljeordninger og formueplejeaftaler, er samlet set steget til 58 mia. kr. mod 52 mia. kr. ved udgangen af Fordeling af formue under forvaltning Formue-pleje 30% Puljeordninger 22% Private Banking 48% På private banking-området udgør den forvaltede formue ved udgangen af mia. kr. mod 25 mia. kr. ultimo Koncernens puljeordninger forvalter en formue på 14 mia. kr. mod 11 mia. kr. ultimo 2008, og formueplejeaftaler er steget 6% til godt 16 mia. kr. Formue i Jyske Invest Mia. kr Bruttoindtjening Bruttoindtjening på kunderelaterede forretninger er øget 6%. Netto renteindtægter under basisindtjening udgør mio. kr., en fremgang på 20%. I takt med svækkelsen af konjunkturerne og de heraf følgende stigende kredittab, er der sket en stigning i marginalerne på udlån i det seneste år. Samtidig er det lave renteniveau dog en begrænsende faktor for udviklingen i netto renteindtægter på grund af de manglende muligheder for at nedsætte indlånsrenten i takt med faldende markedsrenter. Herudover har indsnævringen af kreditspænd og det generelt lave renteniveau medført faldende udgifter til kapital- og pengemarkedsfinansiering. Gebyrer og øvrige indtægter viser et fald på 13% til mio. kr. Udviklingen kan primært henføres til de svære markedsbetingelser, som finanskrisen har medført. Den svækkede realøkonomi, det generelle formuefald og nedtur på boligmarkedet i sidste halvdel af 2008, har betydet et kraftigt fald i investeringslysten især blandt privatkunder og derved haft en negativ indvirkning på investeringsrelaterede gebyrer og formueforvaltningsaktiviteter. Investeringsrelaterede aktiviteter med engroskunder er derimod på et tilfredsstillende niveau. De globalt faldende aktiekurser medførte i 2008 store fald i formueværdier i investeringsforeninger. I 2009 har aktiekurserne været stigende, og formuen i Jyske Invest, som Jyske Bank er depotbank for, udgør ved udgangen af mia. kr., mod 40 mia. kr. ultimo JYSKE BANK ÅRSRAPPORT 2009

11 Ledelsesberetning Fordeling af gebyrindtjening Værdipapirhandelog depoter 56% Betalingsformidling 9% Lånesagsgebyrer 7% Omkostninger Omkostninger udgør mio. kr. Garantiprovision 13% Øvrige 16% Jyske Bank har efter en årrække med store investeringer - de seneste år reduceret den underliggende omkostningsvækst for at sikre en løbende tilpasning af ressourceforbruget til de eksterne betingelser. Der er særlige forhold på samlet ca mio. kr. i 2009 mod ca. 50 mio. kr. i 2008 og ca mio. kr. i Omkostningsfaldet har derfor været betydeligt i Normalniveauet må forventes at ligge nogle hundrede mio. kr. højere Antal heltidsmedarbejdere Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. udgør herefter mio. kr., mod mio. kr. i 2008, og er lidt over de udmeldinger, der er offentliggjort i løbet af Fordeling af omkostninger IT 12% Øvrige 11% Husleje mv. 4% Afskrivninger 9% Lønninger 64% Medarbejderantallet er reduceret moderat over de seneste tre år, en udvikling der forventes at fortsætte i de kommende år afhængig af udviklingen i aktivitetsniveauet. JYSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 Ledelsesberetning Nedskrivninger på udlån mv. Der er i 2009 under basisindtjening udgiftsført netto mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. I forlængelse af det bratte omslag i økonomien steg driftspåvirkningen af nedskrivninger på udlån mv. markant i 4. kvartal 2008, og niveauet har været højt i % af driftspåvirkningen er relateret til erhvervskunder og 15% til privatkunder. Årets nedskrivninger under basisindtjening udgør 1,7% af udlån og garantier primo året, og ligger dermed lidt højere end det seneste udmeldte niveau. Baggrunden er bl.a., at det ventede omslag i dansk økonomi har været svagere end tidligere ventet. Mio. kr Nedskrivninger på udlån mv Der er herudover udgiftsført 240 mio. kr. i nedskrivninger vedrørende Det Private Beredskab. Inklusiv en indtægtsførsel på 2 mio. kr. under beholdningsindtjening, er der således samlet set nedskrevet mio. kr. i Koncernens nedskrivnings- og hensættelsessaldo udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo Saldoen udgør 2,7% af udlån og garantier ultimo 2009 mod 1,1% ultimo Korrigeres for nedskrivninger som følge af Det Private Beredskab udgør nedskrivningsprocenten 2,4. Af den samlede nedskrivningssaldo for koncernen på mio. kr. udgør rentenulstillede lån og lån med 90-dages overtræk mio. kr. ultimo 2009 mod 700 mio. kr. ultimo % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Nedskrivnings- og hensættelsessaldo i pct. af udlån og garantier 0, Der er sket en stigning i såvel individuelle som i de gruppevise nedskrivninger. Koncernens individuelle nedskrivninger er steget 153% i 2009 mod 79% i Stigningen i koncernens gruppevise nedskrivninger på 29% (2008: 65%) skyldes som i forskydninger i styrkeprofilkarakterer og risikoklasser. NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN, HENSÆTTELSER PÅ GARANTIER OG TAB Mio. kr Nedskrivninger på individuelt vurderede udlån Signifikante udlån Ikke-signifikante udlån I alt Nedskrivninger på gruppevist vurderede udlån Nedskrivninger i alt Hensættelser på garantier og forpligtelser Nedskrivninger og hensættelser i alt Tab, indgået på tidligere afskrevne fordringer og renteregulering Tab på udlån, garantier og forpligtelser mv Indgået på tidligere afskrevne fordringer Renteregulering I alt Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen JYSKE BANK ÅRSRAPPORT 2009

13 Ledelsesberetning Saldoen på kunder med objektiv indikation for værdiforringelse viser tilsvarende en stigning fra 3,3 mia. kr. ultimo 2008 til 7,7 mia. kr. ultimo Jyske Banks kreditportefølje fordeler sig som vist i nedenstående figur. Samlet set er fordelingen af porteføljen fortsat på et tilfredsstillende niveau, selvom porteføljen som forventet er påvirket af den økonomiske afmatning. Effekten har været tydeligst på erhvervsporteføljen. Privatporteføljen udvikler sig fortsat stabilt og har alene vist mindre bevægelser. Den gennemsnitlige styrkeprofilkarakter afspejler denne udvikling og er steget til 5,1 (opgjort uden banker og stater). % Summen af engagementer større end 10 % af basiskapitalen Procent af basiskapital Eksponeringer (EAD) fordelt på styrkeprofil 20% 15% 10% 5% 0% Note: Figuren omfatter performing kunder i Jyske Bank og er ekskl. engagementer med banker og stater. Koncernen har et skærpet fokus på engagementer større end 10% af koncernens basiskapital. Store engagementer må efter lovgivningen maksimalt udgøre 25% af koncernens basiskapital. Ligeledes kræver lovgivningen, at summen af engagementer, der hver for sig er større end 10% af koncernens basiskapital, ikke overstiger 800% af basiskapitalen. Den aktuelle procent er 26,7 mod 58,9 ultimo 2008, og udviklingen udtrykker koncernens mål om at reducere eksponeringen mod store engagementer. Koncernen har 2 engagementer større end 10% af basiskapitalen. Der er tale om engagementer med 2 af de største finanskoncerner i Danmark. Koncernen har 11 engagementer, der hver især udgør mere end 5% af basiskapitalen. Heraf er 6 større finanskoncerner. Af de resterende 5 selskaber er der 3, der udgør mellem 5% og 7,5% af basiskapitalen, og 2 der udgør mellem 7,5% og 10%. JYSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 Ledelsesberetning Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen viser et resultat på 497 mio. kr. mod -16 mio. kr. i Investeringspolitikken for koncernens egenbeholdning af værdipapirer mv. fastlægges ud fra en langsigtet betragtning og ud fra en vurdering af koncernens samlede risikopositioner. Afkastet af egenbeholdningen kan vise udsving fra år til år. Der har set over de seneste 5 år været en gennemsnitlig indtjening svarende til 228 mio. kr. efter fundingomkostninger, hvilket er tilfredsstillende set i forhold til den valgte risikoprofil. Beholdningsindtjening Mio. kr Markedsrisiko Markedsrisikoen målt ved Value-at-Risk er reduceret gradvist gennem 2009 efter toppunktet i efteråret Den samlede Value-at-Risk på rente-, valuta og aktierisiko udgjorde ultimo mio. kr. (opgjort med 1 dags horisont og 99% sandsynlighed). Value-at-Risk var 33 mio. kr. ultimo Faldet i Value-at-Risk kan primært tilskrives det løbende fald i volatilitetsniveauet, som aktuelt kan betegnes som normalt efter at have nået historisk høje niveauer i slutningen af Koncernens rentepositioner er fortsat den væsentligste bidragsyder til den samlede Value-at-Risk. Niveauet for koncernens globale renterisiko fastlægges på baggrund af en vurdering af vækst og inflationsudsigterne. Overordnet har 2009 været præget af et faldende renteniveau, og det aktuelle niveau er historisk lavt. Skønt der er indtruffet en positiv vending i verdensøkonomien, skønnes de mange frie ressourcer og fravær af inflationspres at retfærdiggøre dette niveau for en tid. Koncernen har i dette lys fastholdt en moderat lang renterisikoposition året igennem. Renterisikoen er uændret domineret af risiko i det kortere og mellemlange segment med en betydelig overvægt i danske kroner. Koncernen har den største del af renterisikoen i danske realkreditobligationer. Valutapositionerne har været holdt på et moderat risikoniveau året igennem. Koncernens aktierisiko har gennem 2009 været historisk lav. Baggrunden er en opfattelse af væsentlig usikkerhed om virksomhedernes indtjeningsudsigter og en betydelig overkapacitet. % 0,4 0,3 0,2 0,1 Udvikling i Value-at-Risk pct. af egenkapital 0, Total Renter Valuta Aktier Værdipapirrelateret kreditrisiko Stemningsskiftet på kreditmarkedet siden foråret 2009 har været kraftigt, og genskabelsen af stabiliteten på markedet har medført markante spændindsnævringer. Gennem året har Jyske Bank i moderat omfang øget beholdningen af europæiske realkreditobligationer og bankers seniorudstedelser. Koncernens portefølje af kreditter gav anledning til kurstab i 1. halvår, men det er afløst af prisstigninger mod årets slutning. Porteføljen er karakteriseret ved nogle indfrielser. Den samlede kreditportefølje har givet et moderat positivt afkast i Koncernens portefølje af obligationer under Hold-tiludløb udgør 18 mia. kr. Den er fortsat domineret af kreditsikre værdipapirer. Ved udgangen af 2009 er markedsværdien 17 mio. kr. højere end den regnskabsmæssige værdi. Modsat var markedsværdien 490 mio. kr. lavere end regnskabsværdien ultimo JYSKE BANK ÅRSRAPPORT 2009

15 Ledelsesberetning Det Private Beredskab Jyske Bank deltager i Bankpakke I, der blev etableret i oktober 2008 som følge af uroen på finansmarkederne. Jyske Bank er således forpligtet til at betale og garantere for sin forholdsmæssige andel af omkostningerne i forbindelse med garantiordningen til den danske stat via Det Private Beredskab. Jyske Banks udgifter til Det Private Beredskab udgjorde i mio. kr. Heraf var 371 mio. kr. garantiprovision i henhold til Bankpakke I, og 240 mio. kr. nedskrivninger på udlån mv. vedrørende Det Private Beredskab. Siden etableringen af ordningen har Jyske Bank samlet udgiftsført 842 mio. kr., fordelt på 493 mio. kr. til garantiprovision og 349 mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. vedrørende Det Private Beredskab. Jyske Banks bidrag til garantiprovision er indbetalt kontant. Det forventes, at koncernens udgifter i henhold til Bankpakke I vil stige til i alt mio. kr. indtil udløb af Bankpakke I 30. september Samlet set forventes således en udgift i 2010 i niveauet 450 mio. kr. En væsentlig del af nedskrivninger på udlån mv. håndteres på individuel basis, hvor der foretages en dybdegående individuel vurdering af den enkelte kundes konkrete forhold. Beregningen af gruppevise nedskrivninger foretages via godkendte modeller. Ledelsen forholder sig til resultatet af beregningerne og korrigerer de modelbaserede gruppevise nedskrivninger, hvis dette vurderes relevant. Der er veletablerede forretningsgange for validering og kontrol af beregningerne på nedskrivninger på udlån mv., og aktuelt har Jyske Bank forøget fokus på overvågning, måling og rapportering samt styring af kreditrisiko på enkeltkunde- og porteføljeniveau. Det er ledelsens vurdering, at såvel udlån, herunder nedskrivninger på udlån mv. som vurdering af den tilstrækkelige basiskapital giver et retvisende billede også under den aktuelle konjunkturmæssige situation. Øvrige forhold Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer har bebudet et gruppesøgsmål mod Jyske Bank. Gruppesøgsmålet forventes at indeholde en påstand om, at Jyske Bank har ydet mangelfuld og vildledende rådgivning i forbindelse med salget af investeringsbeviserne i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. Jyske Bank forventer ikke, at en afklaring af forholdet får væsentlig indvirkning på Jyske Banks finansielle stilling. Indregning og måling Samfundsøkonomien og den aktuelle konjunkturmæssige situation giver forsat anledning til usikkerhed omkring måling af aktiver og risikovægtede poster. De væsentligste usikkerheder vurderes at være i relation til udlån, herunder nedskrivninger på udlån mv., idet der fortsat er øget usikkerhed ved målingen af kundernes kreditbonitet, herunder fastsættelse af kundernes kapitalforhold og sikkerhedsværdier samt de forventede fremtidige betalinger. Risiko- og kapitalstyring 2009 For yderligere oplysninger om Jyske Banks risikoprofil og styring henvises til rapporten Risiko- og kapitalstyring 2009, som er tilgængelig på Samlet resultat Koncernens resultat før skat udgør 629 mio. kr. mod mio. kr. i Resultat før skat Mio. kr Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før bidrag til Det Private Beredskab Det Private Beredskab Resultat før skat Beregnet skat udgør 158 mio. kr. Resultat efter skat udgør herefter 471 mio. kr. Minoritetsinteressers andel heraf udgør 7 mio. kr. JYSKE BANK ÅRSRAPPORT

16 Ledelsesberetning Forventninger til 2010 Den fortsat svære konjunktursituation medfører usikkerhed omkring forventningerne til koncernens indtjening i Internationalt er konjunkturerne vendt i løbet af Industriproduktionen og verdenshandlen er begyndt at stige, og forholdene på de finansielle markeder er stabiliseret mærkbart. For dansk økonomi har udviklingen været lidt skuffende. Den begyndende stabilisering er endnu ikke klart blevet afløst af fremgang. Vendingen i konjunkturerne er i høj grad drevet af midlertidige effekter fra betydelige lempelser af penge- og finanspolitikken og tilpasning af virksomhedernes lagre. Den første fremgang forventes derfor at have karakter af en korrektion, hvor lidt af det tabte indhentes forholdsvis hurtigt. Men en forventet stor opsparingslyst og en svækket dansk konkurrenceevne kan herefter være med til at dæmpe vækstpotentialet. Vejen ud af krisen bliver efter alt at dømme langvarig. På denne baggrund øges usikkerheden omkring udviklingen i aktivitetsniveau og forretningsomfang. Hertil kommer, at udviklingen i den danske banksektor indvirker mærkbart på konkurrenceforholdene. Der er dog tegn på stabilisering i de realøkonomiske forhold og i resultatet af bankens arbejde med håndtering af nødlidende engagementer. Samtidig har indtjeningen her i starten af 2010 været på et betryggende niveau, så der ses indtil videre med en vis optimisme på udviklingen i I forbindelse med offentliggørelsen af 1. kvartals regnskabsresultat vil indtjeningsforventninger mv. for 2010 blive offentliggjort. 12 JYSKE BANK ÅRSRAPPORT 2009

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2011 af 22. februar 2011 Side 1 af 16 Årsregnskabsmeddelelse Beretning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2010

Indhold. Årsrapport 2010 Årsrapport Indhold Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2010 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 6 Nedskrivninger på udlån mv. 7 Beholdningsindtjening

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2011

Indhold. Årsrapport 2011 Årsrapport Årsrapport 2011 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2011 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 7 Nedskrivninger på udlån mv. 8 Beholdningsindtjening

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 Årsregnskabsmeddelelse 21. februar 2017 SAMMENDRAG

Læs mere